CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:"

Transkript

1 RocÏnõÂk 1995 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 41 RozeslaÂna dne 4. srpna 1995 Cena KcÏ 18,50 OBSAH: 155. Za kon o duê chodoveâm pojisïteïnõâ 156. Vyhla sïka CÏ eskeâ naârodnõâ banky o vydaânõâ zlatyâch mincõâ po 1000 KcÏ 157. Vyhla sïka CÏ eskeâ naârodnõâ banky o vydaânõâ zlatyâch mincõâ po 2500 KcÏ 158. Vyhla sïka CÏ eskeâ naârodnõâ banky o vydaânõâ zlatyâch mincõâ po 5000 KcÏ 159. Vyhla sïka CÏ eskeâ naârodnõâ banky o vydaânõâ zlatyâch mincõâ po KcÏ

2 Strana 1986 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 CÏ aâstka ZA KON ze dne 30. cïervna 1995 o duê chodoveâm pojisïteïnõâ Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: CÏ A ST PRVNI U VODNI USTANOVENI 1 Rozsah puê sobnosti (1) Tento zaâkon upravuje duê chodoveâ pojisïteïnõâ (daâle jen ¹pojisÏteÏnõª) pro prïõâpad staârïõâ, invalidity a uâmrtõâ zïivitele [ 4 odst. 1 põâsm. d) a e)]. (2) Organizaci a provaâdeïnõâ pojisïteïnõâ, povinnosti pojisïteïnyâch osob, prïõâjemcuê daâvek a zameïstnavateluê a jejich odpoveïdnost v pojisïteïnõâ a pojistneâ na pojisïteïnõâ (daâle jen ¹pojistneª) upravujõâ zvlaâsïtnõâ zaâkony. 1 ) 2 U cïast na pojisïteïnõâ (1) U cïast na pojisïteïnõâ je povinnaâ pro fyzickeâ osoby (daâle jen ¹osobyª) uvedeneâ v 5. PojisÏteÏnõ se mohou dobrovolneï uâcïastnit teâzï osoby uvedeneâ v 6. (2) PojisÏteÏncem se pro uâcïely pojisïteïnõâ rozumõâ osoba, kteraâ je nebo byla uâcïastna pojisïteïnõâ. 3 ZpuÊ sobilost osob v praâvnõâch vztazõâch pojisïteïnõâ (1) ZpuÊ sobilost osoby mõât v praâvnõâch vztazõâch pojisïteïnõâ praâva a povinnosti vznikaâ narozenõâm a zanikaâ smrtõâ, poprïõâpadeï prohlaâsïenõâm za mrtveâho. (2) ZpuÊ sobilost osoby vlastnõâmi praâvnõâmi uâkony nabyâvat v praâvnõâch vztazõâch pojisïteïnõâ praâv a braât na sebe povinnosti vznikaâ dosazïenõâm zletilosti, 2 ) pokud se daâle nestanovõâ jinak. ZpuÊ sobilost k uplatneïnõâ naâroku na plnyâ invalidnõâ duê chod a cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod [ 4 põâsm. b) a c)] vznikaâ ukoncïenõâm povinneâ sïkolnõâ dochaâzky; prïiznaânõâm tohoto duê chodu vznikaâ zpuê sobilost podle veïty prvnõâ. (3) Osoba, kteraâ nemaâ zpuê sobilost k praâvnõâm uâkonuê m podle odstavce 2, musõâ byât zastoupena zaâkonnyâm zaâstupcem; kdo je zaâkonnyâm zaâstupcem nezletilyâch, stanovõâ zvlaâsïtnõâ zaâkon. 3 ) 4 Druhy duê choduê a jejich vyâsïe (1) Z pojisïteïnõâ se poskytujõâ tyto duê chody: a) starobnõâ, b) plnyâ invalidnõâ, c) cïaâstecïnyâ invalidnõâ, d) vdovskyâ a vdoveckyâ, e) sirotcïõâ. (2) VyÂsÏe duê chodu se sklaâdaâ ze zaâkladnõâ vyâmeïry a z procentnõâ vyâmeïry. ZaÂkladnõ vyâmeïra se stanovõâ pevnou cïaâstkou a procentnõâ vyâmeïra se stanovõâ procentnõâ sazbou z vyâpocïtoveâho zaâkladu, jde-li o duê chody uvedeneâ v odstavci 1 põâsm. a) azï c), nebo z procentnõâ vyâmeïry duê chodu zemrïeleâho, jde-li o duê chody uvedeneâ v odstavci 1 põâsm. d) a e). CÏ A ST DRUHA U CÏ AST NA POJISÏTEÏ NI HLAVA PRVNI OKRUH POJISÏTEÏ NY CH OSOB 5 (1) PojisÏteÏnõ jsou prïi splneïnõâ podmõânek stanovenyâch v tomto zaâkoneï uâcïastni a) zameïstnanci v pracovnõâm pomeïru, b) osoby ve sluzïebnõâm pomeïru, 1 ) ZaÂkon CÏ NR cï. 582/1991 Sb., o organizaci a provaâdeïnõâ sociaâlnõâho zabezpecïenõâ, ve zneïnõâ zaâkona CÏ NR cï. 590/1992 Sb., zaâkona CÏ NR cï. 37/1993 Sb., zaâkona cï. 160/1993 Sb., zaâkona cï. 307/1993 Sb., zaâkona cï. 241/1994 Sb., zaâkona cï. 118/1995 Sb. a zaâkona cï. 160/1995 Sb. ZaÂkon CÏ NR cï. 589/1992 Sb., o pojistneâm na sociaâlnõâ zabezpecïenõâ a prïõâspeïvku na staâtnõâ politiku zameïstnanosti, ve zneïnõâ zaâkona CÏ NR cï. 10/1993 Sb., zaâkona cï. 160/1993 Sb., zaâkona cï. 307/1993 Sb., zaâkona cï. 42/1994 Sb., zaâkona cï. 241/1994 Sb., zaâkona cï. 59/1995 Sb., zaâkona cï. 118/1995 Sb., zaâkona cï. 149/1995 Sb. a zaâkona cï. 160/1995 Sb. 2 ) 8 odst. 2 obcïanskeâho zaâkonõâku. 3 ) ZaÂkon cï. 94/1963 Sb., o rodineï, ve zneïnõâ zaâkona cï. 132/1982 Sb. a zaâkona cï. 234/1992 Sb.

3 CÏ aâstka 41 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 Strana 1987 c) cïlenoveâ druzïstva, jestlizïe nejsou v pracovneïpraâvnõâm vztahu k druzïstvu, ale vykonaâvajõâ pro druzïstvo praâci, za kterou jsou jõâm odmeïnï ovaâni, d) spolecïnõâci a jednateleâ spolecïnosti s rucïenõâm omezenyâm a komanditisteâ komanditnõâ spolecïnosti, jestlizïe nejsou v pracovneïpraâvnõâm vztahu k teâto spolecïnosti, ale vykonaâvajõâ pro ni praâci, za kterou jsou touto spolecïnostõâ odmeïnï ovaâni, e) osoby samostatneï vyâdeïlecïneï cïinneâ, f) zameïstnanci cïinnõâ na zaâkladeï dohody o pracovnõâ cïinnosti, g) soudci, h) cïlenoveâ obecnõâch zastupitelstev, jestlizïe jsou jim vyplaâceny odmeïny jako dlouhodobeï uvolneïnyâm cïlenuê m obecnõâch zastupitelstev, 4 ) ch) poslanci Poslanecke sneïmovny a senaâtorïi SenaÂtu Parlamentu, i) prezident republiky, cïlenoveâ vlaâdy, prezident, viceprezident a cïlenoveâ NejvysÏsÏõÂho kontrolnõâho uârïadu a rïeditel BezpecÏnostnõ informacïnõâ sluzïby, j) dobrovolnõâ pracovnõâci pecïovatelskeâ sluzïby, k) peïstouni, kterïõâ vykonaâvajõâ peïstounskou peâcïi ve zvlaâsïtnõâch zarïõâzenõâch, l) osoby zarïazeneâ k pravidelneâmu vyâkonu pracõâ ve vyâkonu trestu odneïtõâ svobody nebo ve vazbeï, m) osoby, ktereâ se soustavneï prïipravujõâ na budoucõâ povolaânõâ studiem na strïednõâ nebo vysokeâ sïkole v CÏ eskeâ republice, a to po dobu prvnõâch sïesti let tohoto studia po dosazïenõâ veïku 18 let, n) osoby vedeneâ v evidenci uârïadu praâce jako uchazecïi o zameïstnaânõâ po dobu, po kterou jim naâlezïõâ hmotneâ zabezpecïenõâ uchazecïuê o zameïstnaânõâ, a v rozsahu nejvyâsïe trïõâ let teâzï po dobu, po kterou jim toto hmotneâ zabezpecïenõâ nenaâlezïõâ, s tõâm, zïe tato doba trïõâ let se zjisït'uje zpeïtneï ode dne vzniku naâroku na duê chod, o) osoby se zmeïneïnou pracovnõâ schopnostõâ prïipravujõâcõâ se pro pracovnõâ uplatneïnõâ, p) osoby konajõâcõâ vojenskou sluzïbu v ArmaÂdeÏ CÏ eskeâ republiky, pokud nejde o vojaâky z povolaânõâ a vojaâky v dalsïõâ sluzïbeï, 5 ) q) osoby konajõâcõâ civilnõâ sluzïbu, r) osoby pecïujõâcõâ o dõâteï ve veïku do cïtyrï let nebo o dõâteï ve veïku do 18 let, je-li douhodobeï teïzïce zdravotneï postizïeneâ vyzïadujõâcõâ mimorïaâdnou peâcïi, s) osoby pecïujõâcõâ osobneï o blõâzkou prïevaâzïneï nebo uâplneï bezmocnou osobu nebo blõâzkou cïaâstecïneï bezmocnou osobu starsïõâ 80 let, t) pozïivateleâ plneâho invalidnõâho duê chodu z cïeskeâho pojisïteïnõâ, a to do dosazïenõâ veïku potrïebneâho pro vznik naâroku na starobnõâ duê chod podle 32; za pozïivatele plneâho invalidnõâho duê chodu se pro uâcïely uâcïasti na duê chodoveâm pojisïteïnõâ povazïujõâ teâzï osoby, ktereâ nepobõârajõâ plnyâ invalidnõâ duê - chod, avsïak splnï ujõâ podmõânky naâroku na tento duê chod a pobõârajõâ vyâsluhovyâ prïõâspeïvek nebo prïõâspeïvek za sluzïbu podle zvlaâsïtnõâch zaâkonuê, 6 ) u) osoby pobõârajõâcõâ daâvky nemocenskeâho pojisïteïnõâ (peâcïe) nahrazujõâcõâ usïlyâ prïõâjem po skoncïenõâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti, kteraâ zaklaâdala nemocenskeâ pojisïteïnõâ, z neïhozï jsou tyto daâvky vyplaâceny. (2) Za zameïstnance v pracovnõâm pomeïru [odstavec 1 põâsm. a)] se pro uâcïely tohoto zaâkona povazïuje teâzï osoba cïinnaâ v pomeïru, kteryâ maâ obsah pracovnõâho pomeïru, avsïak pracovnõâ pomeïr nevznikl, nebot' nebyly splneïny vsïechny podmõânky stanoveneâ pracovneïpraâvnõâmi prïedpisy pro jeho vznik. (3) Osobou uvedenou v odstavci 1 põâsm. r) se rozumõâ rodicï dõâteïte, osoba, jõâzï bylo dõâteï sveïrïeno do peïstounskeâ peâcïe rozhodnutõâm soudu nebo jõâzï bylo dõâteï sveïrïeno do peâcïe rozhodnutõâm prïõâslusïneâho orgaânu, a manzïel (manzïelka) rodicïe dõâteïte, jestlizïe rodicï zemrïel nebo opustil domaâcnost; rodicïem se zde rozumõâ teâzï osvojitel dõâteïte. MuzÏ se povazïuje za osobu uvedenou v odstavci 1 põâsm. r), jen pokud podal prïihlaâsïku k uâcïasti na pojisïteïnõâ nejpozdeïji do dvou let od skoncïenõâ peâcïe o dõâteï; nepodal-li v teâto lhuê teï tuto prïihlaâsïku, nelze ho povazïovat za osobu uvedenou v odstavci 1 põâsm. r). (4) U cïast na pojisïteïnõâ osoby uvedeneâ v odstavci 1 põâsm. s) vznikaâ, jen pokud podala prïihlaâsïku k uâcïasti na pojisïteïnõâ nejpozdeïji do dvou let od skoncïenõâ peâcïe o blõâzkou osobu; ustanovenõâ odstavce 3 cïaâsti veïty druheâ za strïednõâkem platõâ zde prïimeïrïeneï. 6 (1) PojisÏteÏnõ jsou uâcïastny teâzï osoby starsïõâ 18 let, jestlizïe podaly prïihlaâsïku k uâcïasti na pojisïteïnõâ a uâcïast na pojisïteïnõâ se tyâkaâ doby jejich a) vedenõâ v evidenci uârïadu praâce jako uchazecïe o zameïstnaânõâ, pokud jim po dobu teâto evidence 4 ) NarÏõÂzenõ vlaâdy cï. 262/1994 Sb., o odmeïnaâch cïlenuê m zastupitelstev v obcõâch. 5 ) 37 odst. 2 põâsm. b) branneâho zaâkona. 6 ) 33 zaâkona cï. 76/1959 Sb., o neïkteryâch sluzïebnõâch pomeïrech vojaâkuê, ve zneïnõâ zaâkona cï. 226/1992 Sb. 116 azï 119 zaâkona CÏ NR cï. 186/1992 Sb., o sluzïebnõâm pomeïru prïõâslusïnõâkuê Policie CÏ eskeâ republiky, ve zneïnõâ zaâkona cï. 26/1993 Sb. 119 azï 123 zaâkona cï. 154/1994 Sb., o BezpecÏnostnõ informacïnõâ sluzïbeï.

4 Strana 1988 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 CÏ aâstka 41 nenaâlezïõâ hmotneâ zabezpecïenõâ uchazecïuê o zameïstnaânõâ, b) soustavneâ prïõâpravy na budoucõâ povolaânõâ studiem na strïednõâ nebo vysokeâ sïkole v CÏ eskeâ republice, s vyâjimkou doby prvnõâch sïesti let tohoto studia po dosazïenõâ veïku 18 let [ 5 odst. 1 põâsm. m)], c) vyâdeïlecïneâ cïinnosti v cizineï po 31. prosinci 1995, jednaâ-li se o osoby uvedeneâ v 5 odst. 1 põâsm. a), c) a e); za dobu prïede dnem podaânõâ prïihlaâsïky je uâcïast na pojisïteïnõâ mozïnaâ nejvyâsïe v rozsahu dvou let bezprostrïedneï prïed tõâmto dnem. (2) PojisÏteÏnõÂ jsou uâcïastny teâzï osoby starsïõâ 18 let, jestlizïe podaly prïihlaâsïku k uâcïasti na pojisïteïnõâ a doba pojisïteïnõâ teïchto osob podle 11 a 13 odst. 1 trvala asponï jeden rok. UÂ cïast na pojisïteïnõâ osob uvedenyâch ve veïteï prvnõâ je vsïak mozïnaâ v rozsahu nejvyâsïe deseti let; za dobu prïede dnem podaânõâ prïihlaâsïky je prïitom uâcïast na pojisïteïnõâ mozïnaâ nejvyâsïe v rozsahu jednoho roku bezprostrïedneï prïed tõâmto dnem. 7 Podle tohoto zaâkona se prïiznaâvaâ plnyâ invalidnõâ duê chod teâzï osobaâm, ktereâ nebyly uâcïastny pojisïteïnõâ, avsïak splnï ujõâ podmõânky stanoveneâ tõâmto zaâkonem ( 42 odst. 1). HLAVA DRUHAÂ PODMIÂNKY UÂ CÏ ASTI NA POJISÏTEÏ NIÂ DõÂl prvnõâ PodmõÂnky uâ cïasti zameïstnancuê a dalsïõâch skupin osob vykonaâvajõâcõâch pracovnõâ nebo obdobnou cïinnost 8 Osoby uvedeneâ v 5 odst. 1 põâsm. a) azï d) a f) azï l) a odst. 2 jsou uâcïastny pojisïteïnõâ podle tohoto zaâkona, pokud jsou uâcïastny nemocenskeâho pojisïteïnõâ (peâcïe) podle zvlaâsïtnõâch prïedpisuê. 7 ) DõÂl druhyâ PodmõÂnky uâ cïasti osob samostatneï vyâdeïlecïneï cïinnyâch 9 (1) PojisÏteÏnõÂ jsou uâcïastny osoby samostatneï vyâdeïlecïneï cïinneâ [ 5 odst. 1 põâsm. e)], pokud vykonaâvajõâ samostatnou vyâdeïlecïnou cïinnost na uâzemõâ CÏ eskeâ republiky a splnï ujõâ daâle stanoveneâ podmõânky. (2) Za osobu samostatneï vyâdeïlecïneï cïinnou se pro uâcïely pojisïteïnõâ povazïuje osoba, kteraâ a) vykonaâvaâ samostatnou vyâdeïlecïnou cïinnost, nebo b) spolupracuje prïi vyâkonu samostatneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti, pokud podle zaâkona o danõâch z prïõâjmuê lze na ni rozdeïlovat prïõâjmy dosazïeneâ vyâkonem teâto cïinnosti a vyâdaje vynalozïeneâ na jejich dosazïenõâ, zajisïteïnõâ a udrzïenõâ. 8 ) (3) VyÂkonem samostatneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti podle odstavce 2 põâsm. a) se rozumõâ a) provozovaânõâ zemeïdeïlskeâ vyâroby, hospodarïenõâ v lesõâch a na vodnõâch plochaâch, je-li osoba provozujõâcõâ tuto vyârobu a hospodarïenõâ zapsaâna do evidence podle zvlaâsïtnõâho zaâkona, 9 ) b) provozovaânõâ zïivnosti na zaâkladeï opraâvneïnõâ provozovat zïivnost podle zvlaâsïtnõâho zaâkona, 10 ) c) cïinnost spolecïnõâka verïejneâ obchodnõâ spolecïnosti nebo komplementaârïe komanditnõâ spolecïnosti vykonaâvanaâ pro tuto spolecïnost, 11 ) d) vyâkon umeïleckeâ nebo jineâ tvuê rcïõâ cïinnosti na zaâkladeï autorskopraâvnõâch vztahuê, 12 ) pokud se podle prohlaâsïenõâ osoby konajõâcõâ tuto cïinnost jednaâ o soustavnyâ vyâkon, 7 ) ZaÂkon cï. 54/1956 Sb., o nemocenskeâm pojisïteïnõâ zameïstnancuê, ve zneïnõâ zaâkona cï. 16/1959 Sb., zaâkona cï. 58/1964 Sb., zaâkonõâku praâce cï. 65/1965 Sb., zaâkona cï. 67/1965 Sb., zaâkona cï. 87/1968 Sb., zaâkona cï. 88/1968 Sb., zaâkonneâho opatrïenõâ PrÏedsednictva FederaÂlnõÂho shromaâzïdeïnõâ cï. 8/1982 Sb., zaâkona cï. 73/1982 Sb., zaâkona cï. 148/1983 Sb., zaâkona cï. 109/1984 Sb., zaâkona cï. 51/1987 Sb., zaâkona cï. 110/1990 Sb., zaâkona cï. 180/1990 Sb., zaâkona cï. 306/1991 Sb., zaâkona CÏ NR cï. 550/ /1991 Sb., zaâkona CÏ NR cï. 582/1991 Sb., zaâkona cï. 235/1992 Sb., zaâkona CÏ NR cï. 589/1992 Sb., zaâkona CÏ NR cï. 37/1993 Sb., zaâkona cï. 160/1993 Sb., zaâkona cï. 308/1993 Sb., zaâkona cï. 182/1994 Sb., zaâkona cï. 241/1994 Sb., zaâkona cï. 118/1995 Sb. a zaâkona cï. 160/1995 Sb. ZaÂkon cï. 32/1957 Sb., o nemocenskeâ peâcïi v ozbrojenyâch silaâch, ve zneïnõâ zaâkona cï. 58/1964 Sb., zaâkona cï. 87/1968 Sb., zaâkonneâho opatrïenõâ PrÏedsednictva FederaÂlnõÂho shromaâzïdeïnõâ cï. 8/1982 Sb., zaâkona cï. 109/1984 Sb., zaâkona cï. 180/1990 Sb., zaâkona CÏ NR cï. 37/1993 Sb., zaâkona cï. 308/1993 Sb., zaâkona cï. 182/1994 Sb. a zaâkona cï. 118/1995 Sb. 8 ) 13 zaâkona CÏ NR cï. 586/1992 Sb., o danõâch z prïõâjmuê, ve zneïnõâ zaâkona cï. 259/1994 Sb. a zaâkona cï. 149/1995 Sb. 9 ) 12a a 12b zaâkona cï. 105/1990 Sb., o soukromeâm podnikaânõâ obcïanuê, ve zneïnõâ zaâkona cï. 219/1991 Sb. 10 ) 10 a 13 zaâkona cï. 455/1991 Sb., o zïivnostenskeâm podnikaânõâ (zïivnostenskyâ zaâkon). 11 ) 76 a naâsl. a 93 a naâsl. obchodnõâho zaâkonõâku. 12 ) ZaÂkon cï. 35/1965 Sb., o dõâlech literaârnõâch, veïdeckyâch a umeïleckyâch (autorskyâ zaâkon), ve zneïnõâ zaâkona cï. 89/1990 Sb., zaâkona cï. 468/1991 Sb. a zaâkona cï. 318/1993 Sb.

5 CÏ aâstka 41 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 Strana 1989 e) vyâkon jineâ cïinnosti konaneâ vyâdeïlecïneï na zaâkladeï opraâvneïnõâ podle zvlaâsïtnõâch prïedpisuê, 13 ) kteraâ nenõâ uvedena v põâsmenech a) azï d); podmõânkou zde je, zïe tato cïinnost je konaâna mimo pracovneïpraâvnõâ nebo obdobnyâ vztah, f) vyâkon cïinnostõâ neuvedenyâch v põâsmenech a) azï e) a vykonaâvanyâch vlastnõâm jmeânem a na vlastnõâ odpoveïdnost za uâcïelem dosazïenõâ prïõâjmu; 14 ) za vyâkon teïchto cïinnostõâ se vsïak nepovazïuje pronaâjem nemovitostõâ (jejich cïaâstõâ) a movityâch veïcõâ. 15 ) PodmõÂnkou zde je, zïe podle prohlaâsïenõâ osoby konajõâcõâ tyto cïinnosti se jednaâ o soustavnyâ vyâkon. (4) Osoba samostatneï vyâdeïlecïneï cïinnaâ je uâcïastna pojisïteïnõâ jen jednou, i kdyzï vykonaâvaâ neïkolik cïinnostõâ uvedenyâch v odstavci 3, poprïõâpadeï spolupracuje prïi vyâkonu neïkolika teïchto cïinnostõâ nebo soucïasneï konaâ cïinnosti podle odstavce 2 põâsm. a) a b). (5) Kde se daâle hovorïõâ o samostatneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti, rozumõâ se tõâm teâzï spolupraâce prïi vyâkonu teâto cïinnosti [odstavec 2 põâsm. b)]. 10 (1) Osoba samostatneï vyâdeïlecïneï cïinnaâ je v kalendaârïnõâm roce uâcïastna pojisïteïnõâ, pokud jejõâ prïõâjem ze samostatneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti po odpocïtu vyâdajuê vynalozïenyâch na jeho dosazïenõâ, zajisïteïnõâ a udrzïenõâ dosaâhl v kalendaârïnõâm roce asponï sïestinaâsobku cïaâstky, do nõâzï se zapocïõâtaâvaâ plneï cïaâst osobnõâho vymeïrïovacõâho zaâkladu ( 15 veïta prvnõâ a 107 odst. 2); prïitom je rozhodnaâ vyâsïe cïaâstky, do nõâzï se zapocïõâtaâvaâ plneï cïaâst osobnõâho vymeïrïovacõâho zaâkladu, kteraâ platõâ k 1. lednu kalendaârïnõâho roku, za kteryâ se posuzuje uâcïast na pojisïteïnõâ. PrÏõÂjmy ze samostatneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti a vyâdaje vynalozïeneâ na jejich dosazïenõâ, zajisïteïnõâ a udrzïenõâ se posuzujõâ podle zvlaâsïtnõâho zaâkona. 16 ) (2) SÏ estinaâsobek uvedenyâ v odstavci 1 se snõâzïõâ o polovinu cïaâstky, do nõâzï se zapocïõâtaâvaâ plneï cïaâst osobnõâho vymeïrïovacõâho zaâkladu (odstavec 1 cïaâst veïty prvnõâ za strïednõâkem), za kazïdyâ kalendaârïnõâ meïsõâc, v neïmzï po celyâ meïsõâc nebyla vykonaâvaâna samostatnaâ vyâdeïlecïnaâ cïinnost, a za kazïdyâ kalendaârïnõâ meïsõâc, v neïmzï po celyâ meïsõâc osoba samostatneï vyâdeïlecïneï cïinnaâ meïla naârok na nemocenskeâ z nemocenskeâho pojisïteïnõâ osob samostatneï vyâdeïlecïneï cïinnyâch, poprïõâpadeï pobõârala takoveâ nemocenskeâ, vykonaâvala sluzïbu v ozbrojenyâch silaâch (civilnõâ sluzïbu) nebo pobõârala peneïzïitou pomoc v materïstvõâ (peneïzïitou pomoc) z nemocenskeâho pojisïteïnõâ osob samostatneï vyâdeïlecïneï cïinnyâch. KalendaÂrÏnõÂmi meïsõâci, v nichzï podle veïty prvnõâ po celyâ meïsõâc nebyla vykonaâvaâna samostatnaâ vyâdeïlecïnaâ cïinnost, se rozumõâ kalendaârïnõâ meïsõâce prïed meïsõâcem, v neïmzï byla zahaâjena samostatnaâ vyâdeïlecïnaâ cïinnost, a kalendaârïnõâ meïsõâce po meïsõâci, v neïmzï byla ukoncïena samostatnaâ vyâdeïlecïnaâ cïinnost. (3) Osoba samostatneï vyâdeïlecïneï cïinnaâ, kteraâ nesplnï uje podmõânky uâcïasti na pojisïteïnõâ podle odstavcuê 1 a 2, je v kalendaârïnõâm roce uâcïastna pojisïteïnõâ, jestlizïe se prïihlaâsila k uâcïasti na pojisïteïnõâ za tento rok; lhuê ty pro podaânõâ prïihlaâsïky k uâcïasti na pojisïteïnõâ stanovõâ zvlaâsïtnõâ zaâkony. 1 ) UstanovenõÂ prïedchozõâ veïty platõâ obdobneï i pro cïaâst kalendaârïnõâho roku, v neïmzï uâcïast na pojisïteïnõâ vznikla nebo zanikla podle odstavce 4 nebo 5. (4) UÂ cïast osoby samostatneï vyâdeïlecïneï cïinneâ na pojisïteïnõâ vznikaâ dnem 1. ledna kalendaârïnõâho roku, ve ktereâm byly splneïny podmõânky uvedeneâ v odstavcõâch 1 a 2 nebo za kteryâ se prïihlaâsila k uâcïasti na pojisïteïnõâ podle odstavce 3, nejdrïõâve vsïak dnem, v neïmzï zacïala vykonaâvat (znovu vykonaâvat) samostatnou vyâdeïlecïnou cïinnost; uâcïast na pojisïteïnõâ nemuê zïe prïitom vzniknout prïede dnem, od ktereâho je opraâvneïna samostatnou vyâdeïlecïnou cïinnost vykonaâvat. (5) UÂ cïast na pojisïteïnõâ osoby samostatneï vyâdeïlecïneï cïinneâ zanikaâ dnem 31. prosince kalendaârïnõâho roku, ve ktereâm byly splneïny podmõânky uvedeneâ v odstavcõâch 1 a 2 nebo za kteryâ se prïihlaâsila k uâcïasti na pojisïteïnõâ podle odstavce 3. UÂ cïast na pojisïteïnõâ osoby samostatneï vyâdeïlecïneï cïinneâ vsïak zanikaâ nejpozdeïji dnem, a) kteryâm osoba samostatneï vyâdeïlecïneï cïinnaâ ukoncïila samostatnou vyâdeïlecïnou cïinnost. Za ukoncïenõâ samostatneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti se povazïuje teâzï prïerusïenõâ teâto cïinnosti, pokud toto prïerusïenõâ trvalo asponï sïest kalendaârïnõâch meïsõâcuê po sobeï jdoucõâch; to neplatõâ, byla-li samostatnaâ vyâdeïlecïnaâ cïinnost prïerusïena z duê voduê uvedenyâch v odstavci 2 veïteï prvnõâ, 13 ) NaprÏ. zaâkon CÏ NR cï. 128/1990 Sb., o advokacii, zaâkon CÏ NR cï. 358/1992 Sb., o notaârïõâch a jejich cïinnosti (notaârïskyâ rïaâd), zaâkon CÏ NR cï. 524/1992 Sb., o auditorech a KomorÏe auditoruê CÏ eskeâ republiky, zaâkon CÏ NR cï. 523/1992 Sb., o danï oveâm poradenstvõâ a o KomorÏe danï ovyâch poradcuê CÏ eskeâ republiky, zaâkon cï. 36/1967 Sb., o znalcõâch a tlumocïnõâcõâch, zaâkon cï. 237/1991 Sb., o patentovyâch zaâstupcõâch, zaâkon CÏ NR cï. 360/1992 Sb., o vyâkonu povolaânõâ autorizovanyâch architektuê a o vyâkonu povolaânõâ autorizovanyâch inzïenyâruê a technikuê cïinnyâch ve vyâstavbeï, ve zneïnõâ zaâkona cï. 164/1993 Sb. a zaâkona cï. 275/1994 Sb. 14 ) 7 odst. 2 põâsm. b) zaâkona CÏ NR cï. 586/1992 Sb. 15 ) 9 odst. 1 põâsm. a) a b) zaâkona CÏ NR cï. 586/1992 Sb., ve zneïnõâ zaâkona cï. 323/1993 Sb. a zaâkona cï. 259/1994 Sb. 16 ) ZaÂkon CÏ NR cï. 586/1992 Sb., ve zneïnõâ zaâkona CÏ NR cï. 35/1993 Sb., zaâkona cï. 96/1993 Sb., zaâkona cï. 157/1993 Sb., zaâkona cï. 196/1993 Sb., zaâkona cï. 323/1993 Sb., zaâkona cï. 42/1994 Sb., zaâkona cï. 85/1994 Sb., zaâkona cï. 114/1994 Sb., zaâkona cï. 259/ /1994 Sb., zaâkona cï. 32/1995 Sb., zaâkona cï. 87/1995 Sb., zaâkona cï. 118/1995 Sb. a zaâkona cï. 149/1995 Sb.

6 Strana 1990 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 CÏ aâstka 41 b) kteryâm zaniklo osobeï samostatneï vyâdeïlecïneï cïinneâ opraâvneïnõâ vykonaâvat samostatnou vyâdeïlecïnou cïinnost, c) od ktereâho osoba samostatneï vyâdeïlecïneï cïinnaâ podle sveâho prohlaâsïenõâ prïestala vykonaâvat samostatnou vyâdeïlecïnou cïinnost soustavneï, pokud jde o osoby uvedeneâ v 9 odst. 3 põâsm. d) a f), d) od ktereâho byl osobeï samostatneï vyâdeïlecïneï cïinneâ pozastaven vyâkon jejõâ cïinnosti, nebo e) od ktereâho se osoba samostatneï vyâdeïlecïneï cïinnaâ odhlaâsila z uâcïasti na pojisïteïnõâ z duê vodu prïerusïenõâ samostatneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti na dobu asponï dvou kalendaârïnõâch meïsõâcuê po sobeï jdoucõâch po dni, ve ktereâm se odhlaâsila, ne vsïak drïõâve nezï dnem, kteryâ bezprostrïedneï prïedchaâzõâ dni, ve ktereâm se odhlaâsila z teâto uâcïasti. CÏ AÂ ST TRÏ ETIÂ ZAÂ KLADNIÂ POJMY HLAVA PRVNIÂ DOBA POJISÏ TEÏ NIÂ A NAÂ HRADNIÂ DOBA POJISÏTEÏ NIÂ 11 (1) Dobou pojisïteïnõâ je po 31. prosinci 1995 doba uâcïasti na pojisïteïnõâ a) osob uvedenyâch v 5 odst. 1 põâsm. a) azï l) a odst. 2, za kterou bylo v CÏ eskeâ republice zaplaceno pojistneâ, a doba uâcïasti na pojisïteïnõâ osob uvedenyâch v 5 odst. 1 põâsm. m) a n), b) osob uvedenyâch v 6, za kterou bylo v CÏ eskeâ republice zaplaceno pojistneâ, a to nejdrïõâve ode dne zaplacenõâ pojistneâho. (2) Za dobu pojisïteïnõâ uvedenou v odstavci 1 põâsm. a) se u osob uvedenyâch v 5 odst. 1 põâsm. a) azï d) a f) azï l) a odst. 2 nepovazïuje kalendaârïnõâ meïsõâc, ve ktereâm nebyly dosazïeny prïõâjmy zapocïitatelneâ do vymeïrïovacõâho zaâkladu pro stanovenõâ pojistneâho podle zvlaâsïtnõâho zaâkona 17 ) proto, zïe tyto osoby nevykonaâvaly cïinnost zaklaâdajõâcõâ uâcïast na pojisïteïnõâ ani nepobõâraly daâvky nemocenskeâho pojisïteïnõâ nahrazujõâcõâ usïlyâ prïõâjem. PodmõÂnka zaplacenõâ pojistneâho uvedenaâ v odstavci 1 põâsm. a) se povazïuje za splneïnou, i kdyzï zameïstnavatel pojistneâ na pojisïteïnõâ neodvedl, acïkoliv byl povinen toto pojistneâ odveâst; zameïstnavatelem se pro uâcïely tohoto zaâkona rozumõâ praâvnickaâ nebo fyzickaâ osoba zameïstnaâvajõâcõâ pojisïteïnce v pracovnõâm pomeïru a dalsïõâch pracovnõâch vztazõâch, nebo k nõâzï je pojisïteïnec v jineâm praâvnõâm vztahu zaklaâdajõâcõâm uâcïast na pojisïteïnõâ podle tohoto zaâkona. (3) Dobou pojisïteïnõâ osob uvedenyâch v 5 odst. 1 põâsm. e) je teâzï a) v kalendaârïnõâm roce, do neïhozï spadaâ den, od neïhozï se prïiznaâvaâ duê chod (daâle jen ¹rok prïiznaânõâ duê - choduª), doba prïed tõâmto dnem, jestlizïe tyto osoby zaplatily do dne podaânõâ zïaâdosti o prïiznaânõâ duê - chodu zaâlohy na pojistneâ splatneâ do konce kalendaârïnõâho meïsõâce prïedchaâzejõâcõâho kalendaârïnõâmu meïsõâci, v neïmzï byla podaâna tato zïaâdost, b) kalendaârïnõâ rok, kteryâ bezprostrïedneï prïedchaâzõâ roku prïiznaânõâ duê chodu, pokud byly za tento kalendaârïnõâ rok zaplaceny zaâlohy na pojistneâ splatneâ za tento rok a doplatek na pojistneâm jesïteï nebyl splatnyâ prïede dnem podaânõâ zïaâdosti o prïiznaânõâ duê - chodu. 12 (1) NaÂhradnõÂ dobou pojisïteïnõâ je po 31. prosinci 1995 doba uâcïasti na pojisïteïnõâ osob uvedenyâch v 5 odst. 1 põâsm. o) azï u); podmõânkou pro to, aby se tato doba uâcïasti na pojisïteïnõâ hodnotila jako naâhradnõâ doba pojisïteïnõâ, je, zïe byla zõâskaâna na uâzemõâ CÏ eskeâ republiky a zïe doba pojisïteïnõâ trvala asponï jeden rok. U doby uvedeneâ v 5 odst. 1 põâsm. r) se nevyzïaduje peâcïe o dõâteï na uâzemõâ CÏ eskeâ republiky. (2) NestanovõÂ-li se v tomto zaâkoneï jinak, hodnotõâ se pro vznik naâroku na duê chod a vyâsïi procentnõâ vyâmeïry duê chodu naâhradnõâ doba pojisïteïnõâ stejneï jako doba pojisïteïnõâ. 13 (1) Za dobu pojisïteïnõâ se povazïujõâ teâzï doby zameïstnaânõâ zõâskaneâ prïed 1. lednem 1996 podle prïedpisuê platnyâch prïed tõâmto dnem; jde-li vsïak o dobu zameïstnaânõâ v cizineï prïed 1. kveïtnem 1990, hodnotõâ se tato doba, jen pokud bylo za ni zaplaceno pojistneâ, a to nejdrïõâve ode dne zaplacenõâ pojistneâho. (2) Za naâhradnõâ dobu pojisïteïnõâ se povazïujõâ teâzï naâhradnõâ doby zõâskaneâ prïed 1. lednem 1996 podle prïedpisuê platnyâch prïed tõâmto dnem a doba pobõâraânõâ duê chodu za vyâsluhu let. 14 (1) KryjõÂ-li se doby pojisïteïnõâ navzaâjem, zapocïte se pro stanovenõâ celkoveâ doby pojisïteïnõâ pro vznik naâroku na duê chod a vyâsïi procentnõâ vyâmeïry duê chodu jen ta doba, jejõâzï zaâpocïet je pro pojisïteïnce vyâhodneïjsïõâ; toteâzï platõâ, kryjõâ-li se navzaâjem naâhradnõâ doby pojisïteïnõâ nebo doba pojisïteïnõâ a naâhradnõâ doba pojisïteïnõâ. (2) TuteÂzÏ dobu peâcïe o dõâteï podle 5 odst. 1 põâsm. r) nelze zapocïõâtat soucïasneï võâce osobaâm; pecïo- 17 ) ZaÂkon CÏ NR cï. 589/1992 Sb., ve zneïnõâ pozdeïjsïõâch prïedpisuê.

7 CÏ aâstka 41 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 Strana 1991 valo-li o dõâteï soucïasneï võâce osob, zapocïte se tato peâcïe jako naâhradnõâ doba pojisïteïnõâ teâ osobeï, kteraâ pecïovala v nejveïtsïõâm rozsahu. UstanovenõÂ prïedchozõâ veïty platõâ obdobneï i prïi peâcïi o blõâzkou osobu podle 5 odst. 1 põâsm. s). HLAVA DRUHAÂ VYÂ POCÏ TOVYÂ ZAÂ KLAD 15 VyÂpocÏtovyÂm zaâkladem je osobnõâ vymeïrïovacõâ zaâklad ( 16), pokud neprïevysïuje cïaâstku 5000 KcÏ. PrÏevysÏuje-li osobnõâ vymeïrïovacõâ zaâklad cïaâstku 5000 KcÏ, stanovõâ se vyâpocïtovyâ zaâklad tak, zïe cïaâstka 5000 KcÏ se pocïõâtaâ v plneâ vyâsïi, z cïaâstky osobnõâho vymeïrïovacõâho zaâkladu nad 5000 KcÏ do KcÏ se pocïõâtaâ 30 % a z cïaâstky osobnõâho vymeïrïovacõâho zaâkladu nad KcÏ se pocïõâtaâ 10 %. 16 (1) OsobnõÂ vymeïrïovacõâ zaâklad je meïsõâcïnõâ pruê meïr uâhrnu rocïnõâch vymeïrïovacõâch zaâkladuê pojisïteïnce za rozhodneâ obdobõâ ( 18). Tento pruê meïr se vypocïte jako soucïin koeficientu 30,4167 a podõâlu uâhrnu rocïnõâch vymeïrïovacõâch zaâkladuê za rozhodneâ obdobõâ a pocïtu kalendaârïnõâch dnuê prïipadajõâcõâch na rozhodneâ obdobõâ; jsou-li v rozhodneâm obdobõâ vyloucïeneâ doby (odstavce 4 azï 6), snizïuje se o neï pocïet kalendaârïnõâch dnuê prïipadajõâcõâch na rozhodneâ obdobõâ. (2) RocÏnõÂ vymeïrïovacõâ zaâklad pojisïteïnce se stanovõâ jako soucïin uâhrnu vymeïrïovacõâch zaâkladuê pojisïteïnce za kalendaârïnõâ rok a koeficientu naâruê stu vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu ( 17 odst. 1). (3) VymeÏrÏovacõÂm zaâkladem pojisïteïnce za dobu po 31. prosinci 1995 je vymeïrïovacõâ zaâklad pro stanovenõâ pojistneâho podle zvlaâsïtnõâho zaâkona 17 ) a za dobu prïed 1. lednem 1996 hrubyâ vyâdeïlek stanovenyâ pro uâcïely duê chodoveâho zabezpecïenõâ podle prïedpisuê platnyâch prïed 1. lednem Do vymeïrïovacõâho zaâkladu pojisïteïnce za dobu po 31. prosinci 1995 se pro uâcïely stanovenõâ rocïnõâho vymeïrïovacõâcho zaâkladu zahrnuje teâzï naâhrada za ztraâtu na vyâdeïlku po skoncïenõâ pracovnõâ neschopnosti naâlezïejõâcõâ za pracovnõâ uâraz (nemoc z povolaânõâ) 18 ) a naâhrada za ztraâtu na sluzïebnõâm prïõâjmu (platu) po skoncïenõâ neschopnosti k sluzïbeï. 19 ) (4) VyloucÏenyÂmi dobami jsou prïed 1. lednem 1996 doby, ktereâ se podle prïedpisuê platnyâch prïed tõâmto dnem vylucïovaly prïi zjisït'ovaânõâ hrubyâch vyâdeïlkuê pro uâcïely vyâpocïtu pruê meïrneâho meïsõâcïnõâho vyâdeïlku. VyloucÏenyÂmi dobami jsou po 31. prosinci 1995, pokud se nekryjõâ s dobou uâcïasti na pojisïteïnõâ osob uvedenyâch v 5 odst. 1 põâsm. e), dobou pojisïteïnõâ, v nõâzï meïl pojisïteïnec prïõâjmy, ktereâ se zahrnujõâ do vymeïrïovacõâcho zaâkladu, nebo dobou, za kterou naâlezïely naâhrady uvedeneâ v 16 odst. 3 veïteï druheâ, doby a) pobõâraânõâ daâvek nemocenskeâho pojisïteïnõâ (peâcïe) nahrazujõâcõâch prïõâjem z vyâdeïlecïneâ cïinnosti, b) pobõâraânõâ plneâho invalidnõâho duê chodu, c) po ktereâ pojisïteïnec byl poplatnõâkem pojistneâho na pojisïteïnõâ, nelze-li zjistit vyâsïi jeho vymeïrïovacõâch zaâkladuê, d) vyâkonu vojenskeâ sluzïby v ArmaÂdeÏ CÏ eskeâ republiky, pokud nejde o vojaâky z povolaânõâ a vojaâky v dalsïõâ sluzïbeï, 5 ) a vyâkonu civilnõâ sluzïby, e) peâcïe o osoby uvedeneâ v 5 odst. 1 põâsm. r) a s), f) studia uvedeneâ v 5 odst. 1 põâsm. m), g) vedenõâ v evidenci uârïadu praâce jako uchazecïe o zameïstnaânõâ po dobu, po kterou mu naâlezïõâ hmotneâ zabezpecïenõâ uchazecïuê o zameïstnaânõâ, h) prïõâpravy pro pracovnõâ uplatneïnõâ osob se zmeïneïnou pracovnõâ schopnostõâ, ch) ode dne prïiznaânõâ duê chodu do konce roku prïiznaânõâ duê chodu, jde-li o prïõâpady uvedeneâ v 18 odst. 2 a 3, a doby prïed dosazïenõâm 18 let veïku, jde-li o prïõâpady uvedeneâ v 18 odst. 2. (5) CÏ inõâ-li soucïet vyloucïenyâch dob uvedenyâch v odstavci 4 veïteï druheâ põâsm. e), f) a h) võâce nezï 1825 kalendaârïnõâch dnuê, omezõâ se pocïet teïchto vyloucïenyâch dob nad 1825 kalendaârïnõâch dnuê na jednu polovinu. (6) Doba uâcïasti na pojisïteïnõâ osob uvedenyâch v 5 odst. 1 põâsm. e) uvedenaâ v 11 odst. 3 põâsm. b) se povazïuje za vyloucïenou dobu do zjisïteïnõâ vyâsïe pojistneâho podle skutecïneâho prïõâjmu ze samostatneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti po odpocïtu vyâdajuê vynalozïenyâch na jeho dosazïenõâ, zajisïteïnõâ a udrzïenõâ ( 10 odst. 1). 17 (1) Koeficient naâruê stu vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu se stanovõâ jako podõâl vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu za kalendaârïnõâ rok, kteryâ o dva roky prïedchaâzõâ roku prïiznaânõâ duê chodu, vynaâsobeneâho prïepocïõâtacõâm koeficientem (odstavec 4), a vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu za kalendaârïnõâ rok, za kteryâ se vypocïõâtaâvaâ rocïnõâ vymeïrïovacõâ zaâklad; tento koeficient se stanovõâ s prïesnostõâ na cïtyrïi platnaâ desetinnaâ mõâsta. Koeficient naâruê stu vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu cïinõâ vzïdy nejmeâneï hodnotu 1. (2) VyÂsÏi vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu za kalendaârïnõâ rok stanovõâ vlaâda narïõâzenõâm do 30. zaârïõâ naâsledujõâcõâho kalendaârïnõâho roku, a to ve vyâsïi pruê meïrneâ 18 ) 195 a 206 odst. 2 zaâkonõâku praâce. 19 ) NaprÏ. 92 odst. 2 zaâkona CÏ NR cï. 186/1992 Sb., 106 odst. 2 zaâkona cï. 154/1994 Sb..

8 Strana 1992 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 CÏ aâstka 41 meïsõâcïnõâ mzdy zjisïteïneâ CÏ eskyâm statistickyâm uârïadem za kalendaârïnõâ rok; vyâsïe vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu za kalendaârïnõâ rok nesmõâ byât prïitom nizïsïõâ nezï vyâsïe vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu za bezprostrïedneï prïedchaâzejõâcõâ kalendaârïnõâ rok. (3) Pro stanovenõâ rocïnõâho vymeïrïovacõâho zaâkladu za kalendaârïnõâ rok, kteryâ o jeden rok prïedchaâzõâ roku prïiznaânõâ duê chodu, a za rok prïiznaânõâ duê chodu cïinõâ koeficient naâruê stu vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu vzïdy hodnotu 1. (4) PrÏepocÏõÂtacõÂ koeficient se stanovõâ jako podõâl pruê meïrneâ meïsõâcïnõâ mzdy zjisïteïneâ CÏ eskyâm statistickyâm uârïadem za prvnõâ pololetõâ kalendaârïnõâho roku, kteryâ o jeden rok prïedchaâzõâ roku prïiznaânõâ duê chodu, a pruê meïrneâ meïsõâcïnõâ mzdy zjisïteïneâ CÏ eskyâm statistickyâm uârïadem za prvnõâ pololetõâ kalendaârïnõâho roku, kteryâ o dva roky prïedchaâzõâ roku prïiznaânõâ duê chodu. VyÂsÏi prïepocïõâtacõâho koeficientu pro uâpravu vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu za kalendaârïnõâ rok, kteryâ o dva roky prïedchaâzõâ roku prïiznaânõâ duê chodu, stanovõâ vlaâda narïõâzenõâm do 30. zaârïõâ kalendaârïnõâho roku, ve ktereâm stanovõâ tento vsïeobecnyâ vymeïrïovacõâ zaâklad. PrÏepocÏõÂtacõÂ koeficient cïinõâ vzïdy nejmeâneï hodnotu 1; tento koeficient se stanovõâ s prïesnostõâ na cïtyrïi platnaâ desetinnaâ mõâsta. 18 (1) RozhodnyÂm obdobõâm pro stanovenõâ osobnõâho vymeïrïovacõâho zaâkladu je obdobõâ 30 kalendaârïnõâch rokuê bezprostrïedneï prïed rokem prïiznaânõâ duê chodu, pokud se daâle nestanovõâ jinak. Do rozhodneâho obdobõâ se nezahrnujõâ kalendaârïnõâ rok, ve ktereâm pojisïteïnec dosaâhl 18 let veïku, a kalendaârïnõâ roky prïedchaâzejõâcõâ. (2) Pokud roku prïiznaânõâ duê chodu bezprostrïedneï prïedchaâzõâ kalendaârïnõâ rok, v neïmzï pojisïteïnec dosaâhl 18 let veïku, jsou rozhodnyâm obdobõâm tyto dva kalendaârïnõâ roky. PrÏiznaÂvaÂ-li se duê chod ode dne, kteryâ spadaâ do kalendaârïnõâho roku, v neïmzï pojisïteïnec dosaâhl 18 let veïku, je rozhodnyâm obdobõâm tento kalendaârïnõâ rok. Podle prïedchozõâch veït se postupuje, pokud doba mezi dosazïenõâm 18 let veïku a dnem, od ktereâho se prïiznaâvaâ duê chod, prïesahuje 30 dnuê, a nenõâ-li celaâ doba mezi 18. rokem veïku a dnem, od ktereâho se prïiznaâvaâ duê - chod, vyloucïenou dobou. (3) Pokud doba mezi dosazïenõâm 18 let veïku a dnem, od ktereâho se prïiznaâvaâ duê chod, neprïesahuje 30 dnuê, nebo je-li celaâ doba mezi 18. rokem veïku a dnem, od ktereâho se prïiznaâvaâ duê chod, vyloucïenou dobou, anebo prïiznaâvaâ-li se duê chod pojisïteïnci mladsïõâmu 18 let, jsou rozhodnyâm obdobõâm rok prïiznaânõâ duê chodu a prïedchaâzejõâcõâ kalendaârïnõâ roky, v nichzï meïl pojisïteïnec vymeïrïovacõâ zaâklad. (4) Do rozhodneâho obdobõâ se nezahrnujõâ kalendaârïnõâ roky prïed rokem NenõÂ-li vsïak v takoveâm rozhodneâm obdobõâ asponï peït kalendaârïnõâch rokuê s vymeïrïovacõâm zaâkladem pojisïteïnce ( 16 odst. 3), prodluzïuje se rozhodneâ obdobõâ prïed rok 1986 postupneï tak, aby zahrnovalo jesïteï jeden takovyâ rok, nejvyâsïe vsïak kalendaârïnõâ rok bezprostrïedneï naâsledujõâcõâ po roce, v neïmzï pojisïteïnec dosaâhl veïku 18 let. (5) Pokud pocïet kalendaârïnõâch rokuê zahrnutyâch do rozhodneâho obdobõâ podle odstavcuê 1 a 4 je nizïsïõâ, nezï se stanovõâ v odstavci 1 veïteï prvnõâ, je rozhodnyâm obdobõâm tento nizïsïõâ pocïet kalendaârïnõâch rokuê. 19 (1) StarobnõÂ, plnyâ invalidnõâ a cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod pojisïteïnce, kteryâ pobõâraâ nebo pobõâral neïkteryâ z teïchto duê choduê nebo duê chod za vyâsluhu let, nesmõâ byât vymeïrïen z nizïsïõâho vyâpocïtoveâho zaâkladu, nezï kolik cïinõâ vyâpocïtovyâ zaâklad stanovenyâ podle 15 z osobnõâho vymeïrïovacõâho zaâkladu, z neïhozï byl vymeïrïen drïõâveïjsïõâ duê chod, vynaâsobeneâho koeficientem stanovenyâm jako podõâl vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu za kalendaârïnõâ rok, kteryâ o dva roky prïedchaâzõâ rok prïiznaânõâ duê chodu, a vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu za prïedposlednõâ kalendaârïnõâ rok rozhodneâho obdobõâ, z neïhozï byl zjisïteïn osobnõâ vymeïrïovacõâ zaâklad prïi prïiznaânõâ drïõâveïjsïõâho duê chodu. Pokud rozhodneâ obdobõâ, z neïhozï byl vymeïrïen drïõâveïjsïõâ duê chod, necïinõâ asponï dva kalendaârïnõâ roky, stanovõâ se tento koeficient jako podõâl vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu za kalendaârïnõâ rok, kteryâ o dva roky prïedchaâzõâ rok prïiznaânõâ duê chodu, a vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu za kalendaârïnõâ rok, kteryâ o dva roky prïedchaâzõâ kalendaârïnõâ rok, v neïmzï byl drïõâveïjsïõâ duê chod prïiznaân. Pokud pojisïteïnec pobõâral võâce duê choduê, pouzïije se nejvysïsïõâ vyâpocïtovyâ zaâklad stanovenyâ podle veïty prvnõâ a druheâ. (2) UstanovenõÂ odstavce 1 platõâ obdobneï v prïõâpadeï, zïe drïõâveïjsïõâ duê chod byl vymeïrïen z pruê meïrneâho meïsõâcïnõâho vyâdeïlku podle prïedpisuê platnyâch prïed 1. lednem 1996, s tõâm, zïe pruê meïrnyâ meïsõâcïnõâ vyâdeïlek se povazïuje za osobnõâ vymeïrïovacõâ zaâklad; rozhodujõâcõâ je prïitom pruê meïrnyâ meïsõâcïnõâ vyâdeïlek neomezenyâ podle teïchto prïedpisuê a rozhodneâ obdobõâ podle teïchto prïedpisuê, z neïhozï byl tento pruê meïrnyâ meïsõâcïnõâ vyâdeïlek zjisïteïn. HLAVA TRÏ ETIÂ DALSÏ IÂ POJMY 20 DõÂteÏ (1) DõÂteÏtem se pro uâcïely tohoto zaâkona rozumõâ dõâteï vlastnõâ nebo osvojeneâ, a pokud se daâle nestanovõâ jinak, teâzï dõâteï prïevzateâ do trvaleâ peâcïe nahrazujõâcõâ peâcïi rodicïuê. (2) Za dõâteï prïevzateâ do trvaleâ peâcïe nahrazujõâcõâ peâcïi rodicïuê se povazïuje dõâteï, jezï bylo prïevzato do teâto peâcïe na zaâkladeï rozhodnutõâ prïõâslusïneâho orgaânu, dõâteï

9 CÏ aâstka 41 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 Strana 1993 manzïela, ktereâ mu bylo sveïrïeno do vyâchovy rozhodnutõâm soudu, a dõâteï manzïela, zemrïel-li druhyâ rodicï dõâteïte nebo nenõâ-li znaâm. (3) Za nezaopatrïeneâ dõâteï se pro uâcïely tohoto zaâkona povazïuje dõâteï do skoncïenõâ povinneâ sïkolnõâ dochaâzky, a poteâ, nejdeâle vsïak do 26. roku veïku, jestlizïe a) se soustavneï prïipravuje na budoucõâ povolaânõâ ( 21 azï 23), b) se nemuê zïe soustavneï prïipravovat na budoucõâ povolaânõâ nebo vykonaâvat vyâdeïlecïnou cïinnost pro nemoc nebo uâraz, nebo c) z duê vodu dlouhodobeï neprïõâzniveâho zdravotnõâho stavu je neschopno vykonaâvat soustavnou vyâdeïlecïnou cïinnost. (4) Po skoncïenõâ povinneâ sïkolnõâ dochaâzky se do 18. roku veïku povazïuje za nezaopatrïeneâ dõâteï takeâ dõâteï, ktereâ je vedeno v evidenci uârïadu praâce jako uchazecï o zameïstnaânõâ a nemaâ naârok na hmotneâ zabezpecïenõâ uchazecïuê o zameïstnaânõâ, s vyâjimkou prïõâpadu, kdy mu hmotneâ zabezpecïenõâ uchazecïuê o zameïstnaânõâ nenaâlezïõâ z duê voduê uvedenyâch v 14 odst. 1 põâsm. d) azï f) zaâkona cï. 1/1991 Sb., o zameïstnanosti, ve zneïnõâ zaâkona cï. 578/1991 Sb. (5) Za povinnou sïkolnõâ dochaâzku 20 ) se pro uâcïely tohoto zaâkona povazïuje teâzï a) dochaâzka do desaâteâho rocïnõâku speciaâlnõâ zaâkladnõâ sïkoly, zvlaâsïtnõâ sïkoly nebo pomocneâ sïkoly, b) obdobõâ sïkolnõâch praâzdnin navazujõâcõâch na ukoncïenõâ obdobõâ sïkolnõâho vyucïovaânõâ sïkolnõâho roku, v neïmzï dõâteï dovrsïõâ poslednõâ rok povinneâ sïkolnõâ dochaâzky, pokud v teâto dobeï nezacïalo vykonaâvat vyâdeïlecïnou cïinnost v rozsahu uvedeneâm v 27 ani nezacïalo pobõârat hmotneâ zabezpecïenõâ uchazecïuê o zameïstnaânõâ. Soustavna prïõâprava dõâteïte na budoucõâ povolaânõâ 21 Za soustavnou prïõâpravu dõâteïte na budoucõâ povolaânõâ se povazïuje a) studium na strïednõâch a vysokyâch sïkolaâch v CÏ eskeâ republice, 21 ) s vyâjimkou studia prïi zameïstnaânõâ a kombinovaneâho studia, je-li dõâteï v dobeï takoveâho studia vyâdeïlecïneï cïinno alesponï v rozsahu uvedeneâm v 27 nebo pobõâraâ-li hmotneâ zabezpecïenõâ uchazecïuê o zameïstnaânõâ, a studia po dobu vyâkonu vojenskeâ zaâkladnõâ (naâhradnõâ) sluzïby, civilnõâ sluzïby nebo za trvaânõâ sluzïebnõâho pomeïru prïõâslusïnõâkuê ozbrojenyâch sil; za studium na strïednõâch a vysokyâch sïkolaâch v CÏ eskeâ republice se povazïuje teâzï studium na strïednõâch a vysokyâch sïkolaâch v cizineï, pokud podle rozhodnutõâ Ministerstva sïkolstvõâ, mlaâdezïe a teïlovyâchovy je postaveno na rovenï studia na strïednõâch a vysokyâch sïkolaâch v CÏ eskeâ republice, b) prïõâprava pro pracovnõâ uplatneïnõâ ve vyâcvikovyâch zarïõâzenõâch pro obcïany se zmeïneïnou pracovnõâ schopnostõâ a ve speciaâlnõâch sïkolaâch. 22 (1) Soustavna prïõâprava dõâteïte na budoucõâ povolaânõâ na strïednõâ sïkole podle 21 põâsm. a) zacïõânaâ nejdrïõâve od pocïaâtku sïkolnõâho roku prvnõâho rocïnõâku sïkoly. JestlizÏe zïaâk zacïal plnit studijnõâ povinnosti prïed tõâmto dnem, zacïõânaâ jeho soustavnaâ prïõâprava na budoucõâ povolaânõâ dnem, kdy zacïal tyto povinnosti plnit. (2) Za soustavnou prïõâpravu dõâteïte na budoucõâ povolaânõâ na strïednõâ sïkole se povazïuje takeâ a) doba od skoncïenõâ vyâuky v jednom sïkolnõâm roce do pocïaâtku naâsledujõâcõâho sïkolnõâho roku, jestlizïe dõâteï pokracïuje bez prïerusïenõâ v dalsïõâm studiu, b) doba sïkolnõâch praâzdnin bezprostrïedneï navazujõâcõâch na skoncïenõâ studia, pokud dõâteï nezacïalo vykonaâvat vyâdeïlecïnou cïinnost v rozsahu uvedeneâm v 27 ani nezacïalo pobõârat hmotneâ zabezpecïenõâ uchazecïuê o zameïstnaânõâ, nestalo-li se studentem vysokeâ sïkoly. 23 (1) Soustavna prïõâprava dõâteïte na budoucõâ povolaânõâ na vysokeâ sïkole podle 21 põâsm. a) zacïõânaâ nejdrïõâve dnem, kdy se dõâteï staâvaâ studentem vysokeâ sïkoly, a koncïõâ dnem, kdy dõâteï ukoncïilo vysokosïkolskeâ studium. (2) Za soustavnou prïõâpravu dõâteïte na budoucõâ povolaânõâ se povazïuje takeâ a) doba od skoncïenõâ studia na strïednõâ sïkole do dne, kdy se dõâteï stalo studentem vysokeâ sïkoly, jestlizïe dõâteï pokracïuje bez prïerusïenõâ v dalsïõâm studiu, b) kalendaârïnõâ meïsõâc naâsledujõâcõâ po kalendaârïnõâm meïsõâci, v neïmzï dõâteï ukoncïilo vysokosïkolskeâ studium, pokud dõâteï nezacïalo vykonaâvat vyâdeïlecïnou cïinnost v rozsahu uvedeneâm v 27 ani nezacïalo pobõârat hmotneâ zabezpecïenõâ uchazecïuê o zameïstnaânõâ. 20 ) 34 zaâkona cï. 29/1984 Sb., o soustaveï zaâkladnõâch sïkol, strïednõâch sïkol a vysïsïõâch odbornyâch sïkol (sïkolskyâ zaâkon), ve zneïnõâ zaâkona cï. 171/1990 Sb. a zaâkona cï. 138/1995 Sb. 21 ) ZaÂkon cï. 29/1984 Sb., ve zneïnõâ zaâkona cï. 188/1988 Sb., zaâkona cï. 171/1990 Sb., zaâkona cï. 522/1990 Sb., zaâkona cï. 134/1993 Sb., zaâkona cï. 190/1993 Sb., zaâkona cï. 331/1993 Sb., naâlezu U stavnõâho soudu CÏ eskeâ republiky cï. 49/1994 Sb., zaâkona cï. 256/ /1994 Sb. a zaâkona cï. 138/1995 Sb. ZaÂkon cï. 172/1990 Sb., o vysokyâch sïkolaâch, ve zneïnõâ zaâkona cï. 216/1993 Sb., zaâkona cï. 46/1994 Sb. a zaâkona cï. 192/1994 Sb.

10 Strana 1994 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 CÏ aâstka Osoby blõâzkeâ Za osoby blõâzkeâ se pro uâcïely tohoto zaâkona povazïujõâ manzïeleâ, prïõâbuznõâ v rïadeï prïõâmeâ, deïti uvedeneâ v 20 odst. 1, sourozenci, zet' a snacha, a to ktereâhokoli z manzïeluê. 25 Pracovnõ uâ raz a nemoc z povolaânõâ (1) PracovnõÂm uârazem se pro uâcïely tohoto zaâkona rozumõâ uâraz, kteryâ se za pracovnõâ nebo sluzïebnõâ povazïuje podle pracovneïpraâvnõâch prïedpisuê nebo prïedpisuê upravujõâcõâch sluzïebnõâ pomeïry. Za pracovnõâ uâraz se povazïuje teâzï uâraz, kteryâ pojisïteïnec utrpeïl prïi prïõâpraveï k obraneï CÏ eskeâ republiky nebo pojisïteïnec, kteryâ nenõâ vojaâkem z povolaânõâ ani vojaâkem v dalsïõâ sluzïbeï, 5 ) prïi vyâkonu sluzïby v ArmaÂdeÏ CÏ eskeâ republiky anebo pojisïteïnec prïi vyâkonu cïinnosti provaâdeïneâ v raâmci civilnõâ sluzïby podle pokynuê osoby, u nõâzï se konaâ civilnõâ sluzïba, nebo v prïõâmeâ souvislosti s takovyâm vyâkonem; to platõâ obdobneï pro onemocneïnõâ vznikleâ prïi vyâkonu teïchto sluzïeb. (2) Kde se v tomto zaâkoneï daâle hovorïõâ o pracovnõâm uârazu, rozumõâ se tõâm teâzï nemoc z povolaânõâ. ProvaÂdeÏcõ prïedpis stanovõâ, ktereâ nemoci se povazïujõâ za nemoci z povolaânõâ. 26 DlouhodobeÏ neprïõâznivyâ zdravotnõâ stav Za dlouhodobeï neprïõâznivyâ zdravotnõâ stav se pro uâcïely tohoto zaâkona povazïuje neprïõâznivyâ zdravotnõâ stav, kteryâ podle poznatkuê leâkarïskeâ veïdy maâ trvat deâle nezï jeden rok. 27 VyÂdeÏlecÏna cïinnost VyÂdeÏlecÏnou cïinnostõâ se rozumõâ cïinnost osob uvedenyâch v 5 odst. 1 põâsm. a) azï l) vykonaâvanaâ v rozsahu, kteryâ zaklaâdaâ uâcïast na pojisïteïnõâ. CÏ A ST CÏ TVRTA DUÊ CHODY HLAVA PRVNI STAROBNI DUÊ CHOD DõÂl prvnõâ PodmõÂnky naâroku na starobnõâ duê chod 28 PojisÏteÏnec maâ naârok na starobnõâ duê chod, jestlizïe zõâskal potrïebnou dobu pojisïteïnõâ a dosaâhl stanoveneâho veïku, poprïõâpadeï splnï uje dalsïõâ podmõânky stanoveneâ v tomto zaâkoneï. 29 PojisÏteÏnec maâ naârok na starobnõâ duê chod, jestlizïe zõâskal dobu pojisïteïnõâ nejmeâneï a) 25 let a dosaâhl asponï veïku potrïebneâho pro vznik naâroku na starobnõâ duê chod podle 32 (daâle jen ¹duÊ chodovyâ veïkª), nebo b) 15 let a dosaâhl asponï 65 let veïku, pokud nesplnil podmõânky podle põâsmene a). 30 PojisÏteÏnec maâ naârok na starobnõâ duê chod prïed dosazïenõâm duê chodoveâho veïku, jestlizïe a) zõâskal dobu pojisïteïnõâ nejmeâneï 25 let, b) byl veden neprïetrzïiteï po dobu nejmeâneï 180 kalendaârïnõâch dnuê v evidenci uchazecïuê o zameïstnaânõâ u uârïadu praâce, a c) ke dni uplynutõâ doby podle põâsmene b) do dosazïenõâ duê chodoveâho veïku mu chybõâ nejvyâsïe dva roky. 31 (1) PojisÏteÏnec maâ naârok na starobnõâ duê chod prïed dosazïenõâm duê chodoveâho veïku teâzï, jestlizïe a) zõâskal dobu pojisïteïnõâ nejmeâneï 25 let, a b) do dosazïenõâ duê chodoveâho veïku mu chybõâ v obdobõâ do 31. prosince 2000 nejvyâsïe trïi roky, v obdobõâ od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2006 nejvyâsïe cïtyrïi roky a v obdobõâ po 31. prosinci 2006 nejvyâsïe peït rokuê. (2) Starobnõ duê chod podle odstavce 1 se prïiznaâ nejdrïõâve ode dne podaânõâ zïaâdosti o prïiznaânõâ tohoto duê chodu. (3) PrÏiznaÂnõ starobnõâho duê chodu podle odstavcuê 1 a 2 vylucïuje naârok na starobnõâ duê chod podle 29 a (1) DuÊ chodovyâ veïk cïinõâ a) u muzïuê 60 let, b) u zïen let, pokud vychovaly alesponï peït deïtõâ, let, pokud vychovaly trïi nebo cïtyrïi deïti, let, pokud vychovaly dveï deïti, let, pokud vychovaly jedno dõâteï, nebo let, pokud pojisïteïnci dosaâhli tohoto veïku do 31. prosince (2) U pojisïteïncuê, kterïõâ dosaâhnou veïkovyâch hranic uvedenyâch v odstavci 1 v obdobõâ od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2006, se duê chodovyâ veïk stanovõâ tak, zïe ke

11 CÏ aâstka 41 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 Strana 1995 kalendaârïnõâmu meïsõâci, ve ktereâm pojisïteïnec dosaâhl teâto hranice, se prïicïõâtajõâ u muzïuê dva kalendaârïnõâ meïsõâce a u zïen cïtyrïi kalendaârïnõâ meïsõâce za kazïdyâ i zapocïatyâ kalendaârïnõâ rok z doby po 31. prosinci 1995 do dne dosazïenõâ veïkovyâch hranic uvedenyâch v odstavci 1, a za duê chodovyâ veïk se povazïuje veïk dosazïenyâ v takto urcïeneâm kalendaârïnõâm meïsõâci v den, kteryâ se cïõâslem shoduje se dnem narozenõâ pojisïteïnce; neobsahuje-li takto urcïenyâ meïsõâc takovyâ den, povazïuje se za duê chodovyâ veïk ten veïk, kteryâ je dosazïen v poslednõâm dni takto urcïeneâho kalendaârïnõâho meïsõâce. (3) Po 31. prosinci 2006 cïinõâ duê chodovyâ veïk, pokud pojisïteïnci nedosaâhli duê chodoveâho veïku podle odstavce 1 nebo 2, a) u muzïuê 62 let, b) u zïen let, pokud vychovaly alesponï peït deïtõâ, let, pokud vychovaly trïi nebo cïtyrïi deïti, let, pokud vychovaly dveï deïti, let, pokud vychovaly jedno dõâteï, nebo let. (4) PodmõÂnka vyâchovy dõâteïte pro naârok zïeny na starobnõâ duê chod je splneïna, jestlizïe zïena osobneï pecïuje nebo pecïovala o dõâteï ve veïku do dosazïenõâ zletilosti alesponï po dobu deseti rokuê. Pokud se vsïak zïena ujala vyâchovy dõâteïte po dosazïenõâ osmeâho roku jeho veïku, je podmõânka vyâchovy dõâteïte splneïna, jestlizïe zïena osobneï pecïuje nebo pecïovala o dõâteï ve veïku do dosazïenõâ zletilosti asponï po dobu peïti rokuê ; to vsïak neplatõâ, pokud zïena prïed dosazïenõâm zletilosti dõâteïte prïestala o dõâteï pecïovat. DõÂl druhyâ VyÂsÏe starobnõâho duê chodu 33 (1) VyÂsÏe zaâkladnõâ vyâmeïry starobnõâho duê chodu cïinõâ 680 KcÏ meïsõâcïneï. (2) VyÂsÏe procentnõâ vyâmeïry starobnõâho duê chodu se stanovõâ procentnõâ sazbou z vyâpocïtoveâho zaâkladu podle doby pojisïteïnõâ zõâskaneâ do vzniku naâroku na tento duê chod a podle doby pojisïteïnõâ zõâskaneâ po vzniku naâroku na tento duê chod. Do doby pojisïteïnõâ zõâskaneâ do 18 let veïku a po vzniku naâroku na starobnõâ duê chod se nezahrnujõâ naâhradnõâ doby pojisïteïnõâ. VyÂsÏe procentnõâ vyâmeïry starobnõâho duê chodu cïinõâ nejmeâneï 770 KcÏ meïsõâcïneï. 34 (1) VyÂsÏe procentnõâ vyâmeïry starobnõâho duê chodu, na kteryâ vznikl naârok podle 29, cïinõâ za kazïdyâ celyâ rok doby pojisïteïnõâ zõâskaneâ do vzniku naâroku na tento duê chod 1,5 % vyâpocïtoveâho zaâkladu. (2) VyÂsÏe procentnõâ vyâmeïry starobnõâho duê chodu stanovenaâ podle odstavce 1 se zvysïuje pojisïteïnci, kteryâ po vzniku naâroku na tento duê chod vykonaâval vyâdeïlecïnou cïinnost a nepobõâral prïitom starobnõâ ani plnyâ invalidnõâ duê chod, za kazïdyâch 90 kalendaârïnõâch dnuê teâto vyâdeïlecïneâ cïinnosti o 1 % vyâpocïtoveâho zaâkladu. Doba kratsïõâ nezï 90 kalendaârïnõâch dnuê, kteraâ nebyla zhodnocena podle prïedchozõâ veïty jako doba pojisïteïnõâ, se prïicïte k dobeï pojisïteïnõâ zõâskaneâ do vzniku naâroku na starobnõâ duê chod, pokud se tak zõâskaâ celyâ rok doby pojisïteïnõâ, a to v rozsahu potrïebneâm pro toto prïicïtenõâ; na zïaâdost pojisïteïnce se doba uvedenaâ ve veïteï prvnõâ nezvyâsïõâ podle veïty prvnõâ a prïicïte se k dobeï pojisïteïnõâ zõâskaneâ do vzniku naâroku na tento duê chod, a to v rozsahu uvedeneâm v zïaâdosti pojisïteïnce. Za vyâkon vyâdeïlecïneâ cïinnosti se pro uâcïely zvyâsïenõâ procentnõâ vyâmeïry starobnõâho duê chodu nepovazïujõâ doby pracovnõâho volna bez naâhrady prïõâjmu a neomluveneâ neprïõâtomnosti v praâci a doby uvedeneâ v 16 odst. 4 veïteï druheâ põâsm. a). 35 (1) VyÂsÏe procentnõâ vyâmeïry starobnõâho duê chodu, na kteryâ vznikl naârok podle 30, se stanovõâ podle 34 odst. 1 s tõâm, zïe tato vyâsïe se snizïuje o 1 % vyâpocïtoveâho zaâkladu za kazïdyâch i zapocïatyâch 90 kalendaârïnõâch dnuê z doby ode dne, od ktereâho se prïiznaâvaâ starobnõâ duê - chod, do dosazïenõâ duê chodoveâho veïku; vyâsïe procentnõâ vyâmeïry po snõâzïenõâ vsïak nesmõâ byât nizïsïõâ, nezï je cïaâstka uvedenaâ v 33 odst. 2 veïteï trïetõâ. (2) VyÂsÏe procentnõâ vyâmeïry starobnõâho duê chodu stanovenaâ podle odstavce 1 se pojisïteïnci, kteryâ po vzniku naâroku na tento duê chod do dosazïenõâ duê chodoveâho veïku vykonaâval vyâdeïlecïnou cïinnost a nepobõâral prïitom starobnõâ ani plnyâ invalidnõâ duê chod, prïepocïte po skoncïenõâ teâto vyâdeïlecïneâ cïinnosti na zïaâdost tak, zïe se doba teâto vyâdeïlecïneâ cïinnosti po dni, od ktereâho byl prïiznaân starobnõâ duê chod, prïicïte k dobeï pojisïteïnõâ zõâskaneâ do vzniku naâroku na tento duê chod a soucïasneï se o tuto dobu zkraâtõâ doba, za kterou se snizïovala vyâsïe procentnõâ vyâmeïry starobnõâho duê chodu podle odstavce 1. UstanovenõÂ 34 odst. 2 veïty trïetõâ platõâ zde obdobneï. (3) VyÂsÏe procentnõâ vyâmeïry starobnõâho duê chodu stanovenaâ podle odstavcuê 1 a 2 se ode dne dosazïenõâ duê chodoveâho veïku zvysïuje obdobneï podle 34 odst (1) VyÂsÏe procentnõâ vyâmeïry starobnõâho duê chodu, na kteryâ vznikl naârok podle 31, se stanovõâ podle 34 odst. 1 s tõâm, zïe tato vyâsïe se snizïuje o 0,6 % vyâpocïtoveâho zaâkladu za kazïdyâch i zapocïatyâch 90 kalendaârïnõâch dnuê z doby ode dne, od ktereâho se prïiznaâvaâ starobnõâ duê chod, do dosazïenõâ duê chodoveâho veïku; vyâsïe procentnõâ vyâmeïry po snõâzïenõâ vsïak nesmõâ byât nizïsïõâ, nezï je cïaâstka uvedenaâ v 33 odst. 2 veïteï trïetõâ.

12 Strana 1996 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 CÏ aâstka 41 (2) UstanovenõÂ 34 odst. 2 a 35 odst. 2 platõâ zde obdobneï; vyâkonem vyâdeïlecïneâ cïinnosti po vzniku naâroku na starobnõâ duê chod podle 34 odst. 2 se prïitom rozumõâ vyâkon teâto cïinnosti ode dne dosazïenõâ duê chodoveâho veïku. DõÂl trï etõâ SoubeÏh starobnõâho duê chodu s prïõâjmem z vyâdeïlecïneâ cïinnosti 37 (1) VyÂplata starobnõâho duê chodu, na kteryâ vznikl naârok podle 29, nenaâlezïõâ a) v obdobõâ dvou let po vzniku naâroku na tento duê - chod v teïch kalendaârïnõâch meïsõâcõâch, v nichzï 1. prïõâjem z vyâdeïlecïneâ cïinnosti, s vyâjimkou samostatneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti, prïesaâhl dvojnaâsobek cïaâstky zïivotnõâho minima platneâ pro jednotlivce, kteryâ je pozïivatelem starobnõâho duê - chodu, 22 ) k prvnõâmu dni kalendaârïnõâho meïsõâce vyâkonu teâto cïinnosti; prïõâjmem se zde rozumõâ teâzï daâvky nemocenskeâho pojisïteïnõâ nahrazujõâcõâ usïlyâ prïõâjem, 2. pozïivatel starobnõâho duê chodu je vyâdeïlecïneï cïinnyâ v cizineï, a to i po cïaâst meïsõâce, nebo b) v obdobõâ do konce kalendaârïnõâho roku, v neïmzï pozïivatel starobnõâho duê chodu dosaâhl veïku vysïsïõâho o dva roky, nezï cïinil veïk v kalendaârïnõâm roce, v neïmzï vznikl naârok na starobnõâ duê chod podle 29, pokud vykonaâvaâ samostatnou vyâdeïlecïnou cïinnost, a to v teïch kalendaârïnõâch meïsõâcõâch, ve kteryâch je povinen platit zaâlohy na pojistneâ na duê chodoveâ pojisïteïnõâ z meïsõâcïnõâho vymeïrïovacõâho zaâkladu, kteryâ je vysïsïõâ nezï dvojnaâsobek cïaâstky zïivotnõâho minima platneâ pro jednotlivce, kteryâ je pozïivatelem starobnõâho duê chodu, ke dni 1. ledna prïõâslusïneâho kalendaârïnõâho roku. (2) VyÂplata starobnõâho duê chodu, na kteryâ vznikl naârok podle 30 nebo 31, nenaâlezïõâ do dosazïenõâ duê - chodoveâho veïku, pokud je vykonaâvaâna vyâdeïlecïnaâ cïinnost nebo je poskytovaâno hmotneâ zabezpecïenõâ uchazecïuê o zameïstnaânõâ; ode dne dosazïenõâ duê chodoveâho veïku se posuzujõâ podmõânky pro vyâplatu starobnõâho duê chodu obdobneï podle odstavce 1 põâsm. a) a b). (3) StarobnõÂ duê chod se vzïdy vyplaâcõâ pozïivateli tohoto duê chodu, pokud dosaâhl veïku 65 let, i kdyzï je vyâdeïlecïneï cïinnyâ. HLAVA DRUHAÂ PLNYÂ INVALIDNIÂ DUÊ CHOD DõÂl prvnõâ PodmõÂnky naâroku na plnyâ invalidnõâ duê chod 38 PojisÏteÏnec maâ naârok na plnyâ invalidnõâ duê chod, jestlizïe se stal a) plneï invalidnõâm a zõâskal potrïebnou dobu pojisïteïnõâ, pokud nesplnil ke dni vzniku plneâ invalidity podmõânky naâroku na starobnõâ duê chod podle 29, poprïõâpadeï, byl-li prïiznaân starobnõâ duê chod podle 31, pokud nedosaâhl duê chodoveâho veïku, nebo b) plneï invalidnõâm naâsledkem pracovnõâho uârazu. 39 (1) PojisÏteÏnec je plneï invalidnõâ, jestlizïe z duê vodu dlouhodobeï neprïõâzniveâho zdravotnõâho stavu a) poklesla jeho schopnost soustavneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti nejmeâneï o 66 %, nebo b) je schopen pro zdravotnõâ postizïenõâ soustavneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti jen za zcela mimorïaâdnyâch podmõânek. (2) PojisÏteÏnec nenõâ plneï invalidnõâ, jestlizïe vykonaâvaâ samostatnou vyâdeïlecïnou cïinnost, s vyâjimkou samostatneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti vykonaâvaneâ za zcela mimorïaâdnyâch podmõânek [odstavec 1 põâsm. b)], nebo je vyâdeïlecïneï cïinnyâ v cizineï. (3) PrÏi urcïovaânõâ poklesu schopnosti soustavneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti pojisïteïnce se vychaâzõâ z jeho zdravotnõâho stavu dolozïeneâho vyâsledky funkcïnõâch vysïetrïenõâ a z jeho schopnosti vykonaâvat praâce odpovõâdajõâcõâ zachovanyâm teïlesnyâm, smyslovyâm a dusïevnõâm schopnostem, s prïihleâdnutõâm k vyâdeïlecïnyâm cïinnostem, ktereâ vykonaâval prïedtõâm, nezï k takoveâmu poklesu dosïlo, a k dosazïeneâmu vzdeïlaânõâ, zkusïenostem a znalostem; prïitom se bere v uâvahu, zda jde o zdravotnõâ postizïenõâ trvale ovlivnï ujõâcõâ schopnost vyâdeïlecïneâ cïinnosti pojisïteïnce, zda a jak je pojisïteïnec na sveâ zdravotnõâ postizïenõâ adaptovaân, a mozïnost rekvalifikace pojisïteïnce na jinyâ druh vyâdeïlecïneâ cïinnosti, nezï dosud vykonaâval. (4) ZpuÊ sob posouzenõâ a procentnõâ mõâru poklesu schopnosti soustavneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti a okruh zdravotnõâch postizïenõâ umozïnï ujõâcõâch soustavnou vyâdeïlecïnou cïinnost jen za zcela mimorïaâdnyâch podmõânek stanovõâ provaâdeïcõâ prïedpis. 22 ) 3 odst. 2 põâsm. e) a 3 odst. 3 põâsm. a) zaâkona cï. 463/1991 Sb., o zïivotnõâm minimu.

13 CÏ aâstka 41 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 Strana (1) PotrÏebna doba pojisïteïnõâ pro naârok na plnyâ invalidnõâ duê chod cïinõâ u pojisïteïnce ve veïku a) do 20 let meâneï nezï jeden rok, b) od 20 let do 22 let jeden rok, c) od 22 let do 24 let dva roky, d) od 24 let do 26 let trïi roky, e) od 26 let do 28 let cïtyrïi roky a f) nad 28 let peït rokuê. (2) PotrÏebna doba pojisïteïnõâ pro naârok na plnyâ invalidnõâ duê chod se zjisït'uje z obdobõâ prïed vznikem plneâ invalidity, a jde-li o pojisïteïnce ve veïku nad 28 let, z poslednõâch deseti rokuê prïed vznikem plneâ invalidity. PodmõÂnka potrïebneâ doby pojisïteïnõâ pro naârok na plnyâ invalidnõâ duê chod se povazïuje za splneïnou teâzï, a) byla-li tato doba zõâskaâna v ktereâmkoliv obdobõâ deseti rokuê dokoncïeneâm po vzniku plneâ invalidity; u pojisïteïnce mladsïõâho 24 let cïinõâ prïitom potrïebnaâ doba pojisïteïnõâ dva roky, nebo b) zõâskaâ-li pojisïteïnec asponï peït let doby pojisïteïnõâ uvedeneâ v 11 a v 13 odst. 1. (3) Pro uâcïely splneïnõâ podmõânky potrïebneâ doby pojisïteïnõâ pro naârok na plnyâ invalidnõâ duê chod se za dobu pojisïteïnõâ povazïuje teâzï doba studia na strïednõâ nebo vysokeâ sïkole v CÏ eskeâ republice prïed dosazïenõâm 18 let veïku. DõÂl druhyâ VyÂsÏe plneâho invalidnõâho duê chodu 41 (1) VyÂsÏe zaâkladnõâ vyâmeïry plneâho invalidnõâho duê - chodu cïinõâ 680 KcÏ meïsõâcïneï. (2) VyÂsÏe procentnõâ vyâmeïry plneâho invalidnõâho duê chodu cïinõâ za kazïdyâ celyâ rok doby pojisïteïnõâ 1,5 % vyâpocïtoveâho zaâkladu. Ustanovenõ 33 odst. 2 veïty druheâ a trïetõâ platõâ zde obdobneï. (3) Pro vyâsïi procentnõâ vyâmeïry plneâho invalidnõâho duê chodu podle odstavce 2 se jako doba pojisïteïnõâ zapocïõâtaâvaâ i dopocïtenaâ doba, kterou je doba ode dne vzniku naâroku na plnyâ invalidnõâ duê chod do dosazïenõâ duê chodoveâho veïku; u zïen se prïitom bere v uâvahu duê chodovyâ veïk stanovenyâ pro zïeny, ktereâ nevychovaly zïaâdneâ dõâteï. DopocÏtena doba se vsïak nezapocïõâtaâvaâ, jestlizïe plnaâ invalidita vznikla naâsledkem uâmyslneâho posïkozenõâ zdravõâ, ktereâ si pojisïteïnec zpuê sobil nebo nechal zpuê sobit, nebo posïkozenõâ zdravõâ pojisïteïnce, ktereâ vzniklo jako naâsledek jeho uâmyslneâho trestneâho cïinu. DõÂl trï etõâ Plny invalidnõâ duê chod a jeho vyâsïe v mimorïaâdnyâch prïõâpadech 42 (1) Na plnyâ invalidnõâ duê chod maâ naârok teâzï osoba, kteraâ dosaâhla asponï 18 let veïku, maâ trvalyâ pobyt na uâzemõâ CÏ eskeâ republiky a je plneï invalidnõâ, jestlizïe plnaâ invalidita vznikla prïed dosazïenõâm 18 let veïku a tato osoba z duê vodu dlouhodobeï neprïõâzniveâho zdravotnõâho stavu nemohla byât uâcïastna pojisïteïnõâ. (2) VyÂsÏe procentnõâ vyâmeïry plneâho invalidnõâho duê chodu osoby uvedeneâ v odstavci 1 cïinõâ 40 % vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu za kalendaârïnõâ rok, kteryâ o dva roky prïedchaâzõâ kalendaârïnõâmu roku, do neïhozï spadaâ den, od ktereâho se prïiznaâvaâ plnyâ invalidnõâ duê chod. Pro vyâsïi zaâkladnõâ vyâmeïry tohoto duê - chodu platõâ 41 odst. 1 obdobneï. (3) Plny invalidnõâ duê chod naâlezïõâ pojisïteïnci mladsïõâmu 28 let, kteryâ splnil podmõânky naâroku na plnyâ invalidnõâ duê chod, nejmeâneï ve vyâsïi stanoveneâ podle odstavce 2, je-li tento duê chod prïiznaâvaân prïed 18. rokem veïku nebo je-li obdobõâ od 18 let veïku do vzniku naâroku na plnyâ invalidnõâ duê chod kryto dobou pojisïteïnõâ nebo doba, kteraâ nenõâ kryta dobou pojisïteïnõâ, je kratsïõâ jednoho roku; prïitom se pro tyto uâcïely za dobu pojisïteïnõâ povazïuje i celaâ doba studia na strïednõâ nebo vysokeâ sïkole v CÏ eskeâ republice, doba, po kterou byl pojisïteïnec veden v evidenci uârïadu praâce jako uchazecï o zameïstnaânõâ, a naâhradnõâ doba pojisïteïnõâ, i kdyzï doba pojisïteïnõâ netrvala ani jeden rok. (4) Plny invalidnõâ duê chod naâlezïõâ nejmeâneï ve vyâsïi stanoveneâ podle odstavce 2 teâzï pojisïteïnci, kteryâ ke dni vzniku naâroku na tento duê chod zõâskal asponï 15 rokuê doby pojisïteïnõâ uvedeneâ v 11 a 13 odst. 1. HLAVA TRÏ ETI CÏ A STECÏ NY INVALIDNI DUÊ CHOD DõÂl prvnõâ PodmõÂnky naâroku na cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod 43 PojisÏteÏnec maâ naârok na cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod, jestlizïe se stal cïaâstecïneï invalidnõâm a) a zõâskal potrïebnou dobu pojisïteïnõâ, nebo b) naâsledkem pracovnõâho uârazu. 44 (1) PojisÏteÏnec je cïaâstecïneï invalidnõâ, jestlizïe z duê - vodu dlouhodobeï neprïõâzniveâho zdravotnõâho stavu poklesla jeho schopnost soustavneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti nejmeâneï o 33 %. Ustanovenõ 39 odst. 3 platõâ zde ob-

14 Strana 1998 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 CÏ aâstka 41 dobneï. ZpuÊ sob posouzenõâ a procentnõâ mõâru poklesu schopnosti soustavneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti stanovõâ provaâdeïcõâ prïedpis. (2) PojisÏteÏnec je cïaâstecïneï invalidnõâ teâzï tehdy, jestlizïe mu dlouhodobeï neprïõâznivyâ zdravotnõâ stav znacïneï zteïzïuje obecneâ zïivotnõâ podmõânky. Okruh zdravotnõâch postizïenõâ znacïneï zteïzïujõâcõâch obecneâ zïivotnõâ podmõânky stanovõâ provaâdeïcõâ prïedpis. (3) PotrÏebna doba pojisïteïnõâ pro naârok na cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod se posuzuje podle 40. DõÂl druhyâ VyÂsÏe cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu 45 (1) VyÂsÏe zaâkladnõâ vyâmeïry cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu cïinõâ 680 KcÏ meïsõâcïneï. (2) VyÂsÏe procentnõâ vyâmeïry cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu cïinõâ za kazïdyâ celyâ rok doby pojisïteïnõâ 0,75 % vyâpocïtoveâho zaâkladu. VyÂsÏe procentnõâ vyâmeïry cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu cïinõâ nejmeâneï 385 KcÏ meïsõâcïneï. Ustanovenõ 33 odst. 2 veïty druheâ a 41 odst. 3 platõâ zde obdobneï. (3) Ustanovenõ 42 odst. 3 platõâ prïimeïrïeneï i pro vyâsïi cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu pojisïteïnce mladsïõâho 28 let, kteryâ splnil podmõânky naâroku na cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod, je-li tento duê chod prïiznaâvaân prïed 18. rokem veïku nebo je-li obdobõâ od 18 let veïku do vzniku naâroku na cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod kryto dobou pojisïteïnõâ nebo doba, kteraâ nenõâ kryta dobou pojisïteïnõâ, je kratsïõâ jednoho roku, s tõâm, zïe procentnõâ vyâmeïra cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu cïinõâ polovinu procentnõâ vyâmeïry uvedeneâ v 42 odst. 2 veïteï prvnõâ. (4) Ustanovenõ 42 odst. 4 platõâ prïimeïrïeneï i pro vyâsïi cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu pojisïteïnce, kteryâ ke dni vzniku naâroku na tento duê chod zõâskal asponï 15 rokuê doby pojisïteïnõâ uvedeneâ v 11 a v 13 odst. 1, s tõâm, zïe procentnõâ vyâmeïra cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu cïinõâ polovinu procentnõâ vyâmeïry uvedeneâ v 42 odst. 2 veïteï prvnõâ. DõÂl trï etõâ SoubeÏh cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu s prïõâjmem z vyâdeïlecïneâ cïinnosti 46 (1) JestlizÏe pruê meïrnyâ meïsõâcïnõâ prïõâjem z vyâdeïlecïneâ cïinnosti ( 47) pozïivatele cïaâstecïneâho invalidnõâho duê - chodu a) neprïesahuje 66 % pojisïteïncova srovnatelneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu ( 48), cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê - chod se vyplaâcõâ v plneâ vyâsïi, b) je vysïsïõâ nezï 66 %, ale neprïesahuje 80 % pojisïteïncova srovnatelneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu, cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod se vyplaâcõâ ve vyâsïi poloviny zaâkladnõâ vyâmeïry a poloviny procentnõâ vyâmeïry, c) prïesahuje 80 % pojisïteïncova srovnatelneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu, cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod se nevyplaâcõâ. (2) JestlizÏe pozïivatel cïaâstecïneâho invalidnõâho duê - chodu je vyâdeïlecïneï cïinnyâ v cizineï, cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod se po dobu teâto vyâdeïlecïneâ cïinnosti nevyplaâcõâ. (3) Ustanovenõ odstavcuê 1 a 2 se nevztahuje na cïaâstecïneâ invalidnõâ duê chody prïiznaneâ podle 44 odst (1) PruÊ meïrnyâ meïsõâcïnõâ prïõâjem z vyâdeïlecïneâ cïinnosti se stanovõâ z uâhrnu prïõâjmuê z vyâdeïlecïneâ cïinnosti za obdobõâ stanoveneâ v odstavci 2; prïitom se berou v uâvahu pouze ty prïõâjmy, z nichzï se platõâ pojistneâ, a vylucïujõâ doby, a) v nichzï nemeïl pojisïteïnec prïõâjem z vyâdeïlecïneâ cïinnosti, pobõâral daâvky nemocenskeâho pojisïteïnõâ nahrazujõâcõâ usïlyâ prïõâjem, poprïõâpadeï trvaly duê vody, ktereâ jsou podmõânkou pro jejich poskytovaânõâ, b) kdy pojisïteïnec byl vyâdeïlecïneï cïinnyâ v cizineï, c) prïed prïiznaânõâm cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu. (2) PruÊ meïrnyâ meïsõâcïnõâ prïõâjem z vyâdeïlecïneâ cïinnosti se stanovõâ na zaâkladeï prïehledu o prïõâjmech z vyâdeïlecïneâ cïinnosti za prïedchozõâ kalendaârïnõâ rok; pokud vsïak byl cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod prïiznaân ode dne spadajõâcõâho do obdobõâ od 1. cïervence do 31. prosince, berou se prïi prvnõâm stanovenõâ pruê meïrneâho meïsõâcïnõâho prïõâjmu z vyâdeïlecïneâ cïinnosti po prïiznaânõâ cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu v uâvahu prïõâjmy za kalendaârïnõâ rok naâsledujõâcõâ po kalendaârïnõâm roce, v neïmzï byl prïiznaân cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod. (3) PozÏivatel cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu je povinen do 10. dubna kalendaârïnõâho roku prïedlozïit plaâtci tohoto duê chodu a) prïehled o prïõâjmech v obdobõâ uvedeneâm v odstavci 2, meïl-li v tomto obdobõâ pouze prïõâjmy, ktereâ se pro uâcïely daneï z prïõâjmuê povazïujõâ za prïõâjmy ze zaâvisleâ cïinnosti, 23 ) b) oznaâmenõâ o tom, zïe v obdobõâ uvedeneâm v odstavci 2 meïl prïõâjmy dosazïeneâ vyâkonem samostatneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti ( 9 odst. 3), nebo 23 ) 6 zaâkona CÏ NR cï. 586/1992 Sb., ve zneïnõâ zaâkona CÏ NR cï. 35/1993 Sb., zaâkona cï. 157/1993 Sb., zaâkona cï. 323/1993 Sb., zaâkona cï. 259/1994 Sb. a zaâkona cï. 149/1995 Sb.

15 CÏ aâstka 41 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 Strana 1999 c) oznaâmenõâ o tom, zïe v obdobõâ uvedeneâm v odstavci 2 nemeïl zïaâdneâ prïõâjmy z vyâdeïlecïneâ cïinnosti. (4) PozÏivatel cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu, kteryâ je povinen prïedlozïit oznaâmenõâ podle odstavce 3 põâsm. b), je povinen prïedlozïit do 10. cïervence plaâtci duê chodu prïehled o prïõâjmech v obdobõâ uvedeneâm v odstavci 2 s uvedenõâm, ktereâ prïõâjmy jsou prïõâjmy podle odstavce 3 põâsm. a) a ktereâ podle odstavce 3 põâsm. b). (5) V prïehledu podle odstavce 3 põâsm. a) a podle odstavce 4 se uvaâdeïjõâ teâzï doby uvedeneâ v odstavci 1 põâsm. a) azï c), a podaâvaâ-li se prïehled podle odstavce 4, teâzï vyâdaje vynalozïeneâ na dosazïenõâ, zajisïteïnõâ a udrzïenõâ prïõâjmuê ze samostatneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti ( 10 odst. 1 veïta druhaâ). (6) VyÂplata cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu se podle 46 odst. 1 põâsm. c) zastavõâ nebo vyâsïe cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu se podle 46 odst. 1 põâsm. b) upravõâ od splaâtky cïaâstecïneâho invalidnõâho duê - chodu splatneâ v druheâm kalendaârïnõâm meïsõâci po kalendaârïnõâm meïsõâci, v neïmzï byl pozïivatel tohoto duê chodu povinen prïedlozïit prïehled podle odstavce 3 nebo 4. (7) Byla-li vyâsïe cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu upravena podle 46 odst. 1 põâsm. b), upravõâ se vyâsïe cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu podle 46 odst. 1 põâsm. a) od splaâtky tohoto duê chodu splatneâ v druheâm kalendaârïnõâm meïsõâci po kalendaârïnõâm meïscõâci, v neïmzï byl pozïivatel tohoto duê chodu povinen prïedlozïit prïehled podle odstavce 3 nebo 4, nejdrïõâve vsïak od splaâtky tohoto duê chodu splatneâ v kalendaârïnõâm meïsõâci, v neïmzï byl prïedlozïen prïehled podle odstavce 3 nebo 4. (8) Byla-li vyâplata cïaâstecïneâho invalidnõâho duê - chodu zastavena podle 46 odst. 1 põâsm. c), obnovõâ se vyâplata tohoto duê chodu ve vyâsïi podle 46 odst. 1 põâsm. a) nebo b) na zaâkladeï prïedlozïenõâ prïehledu podle odstavce 3 põâsm. a) nebo odstavce 4, a to od splaâtky duê chodu uvedeneâ v odstavci 7. (9) Ustanovenõ odstavcuê 3 azï 5 neplatõâ pro pozïivatele cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu prïiznaneâho ode dne spadajõâcõâho do obdobõâ od 1. cïervence do 31. prosince prïedchozõâho kalendaârïnõâho roku. 48 (1) Srovnatelny vymeïrïovacõâ zaâklad pojisïteïnce je osobnõâ vymeïrïovacõâ zaâklad, z neïhozï byl cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod vymeïrïen, vynaâsobenyâ koeficientem stanovenyâm jako podõâl vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu ( 17 odst. 2) za kalendaârïnõâ rok o dva roky prïedchaâzejõâcõâ rok, v neïmzï se podle 47 provaâdõâ kontrola pojisïteïncova pruê meïrneâho meïsõâcïnõâho prïõâjmu z vyâdeïlecïneâ cïinnosti, a vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu za prïedposlednõâ kalendaârïnõâ rok rozhodneâho obdobõâ ( 18). Pokud pojisïteïnec prïed prïiznaânõâm cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu meïl naârok na plnyâ invalidnõâ nebo cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod a prïi prïiznaânõâ cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu se vychaâzelo z vymeïrïovacõâho zaâkladu, z neïhozï byl vymeïrïen drïõâveïjsïõâ plnyâ invalidnõâ nebo cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod, vychaâzõâ se pro uâcïely prïedchozõâ veïty z rozhodneâho obdobõâ stanoveneâho pro vymeïrïenõâ drïõâveïjsïõâho plneâho invalidnõâho nebo cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu. Pokud rozhodneâ obdobõâ necïinõâ asponï dva kalendaârïnõâ roky, stanovõâ se koeficient, jõâmzï se naâsobõâ osobnõâ vymeïrïovacõâ zaâklad, z neïhozï byl cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod vymeïrïen, jako podõâl vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu za kalendaârïnõâ rok o dva roky prïedchaâzejõâcõâ rok, v neïmzï se podle 47 provaâdõâ kontrola pojisïteïncova pruê meïrneâho meïsõâcïnõâho prïõâjmu z vyâdeïlecïneâ cïinnosti, a vsïeobecneâho vymeïrïovacõâho zaâkladu za kalendaârïnõâ rok o dva roky prïedchaâzejõâcõâ kalendaârïnõâ rok, v neïmzï byl prïiznaân cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod. (2) Ustanovenõ odstavce 1 platõâ obdobneï v prïõâpadeï, zïe duê chod byl vymeïrïen z pruê meïrneâho meïsõâcïnõâho vyâdeïlku podle prïedpisuê platnyâch prïed 1. lednem 1996; rozhodujõâcõâ je prïitom pruê meïrnyâ meïsõâcïnõâ vyâdeïlek neomezenyâ podle 12 odst. 6 zaâkona cï. 100/1988 Sb., o sociaâlnõâm zabezpecïenõâ, nebo podle obdobnyâch ustanovenõâ prïedchozõâch prïedpisuê o sociaâlnõâm zabezpecïenõâ, a rozhodneâ obdobõâ podle teïchto prïedpisuê, z neïhozï byl tento pruê meïrnyâ meïsõâcïnõâ vyâdeïlek zjisïteïn. HLAVA CÏ TVRTA VDOVSKY A VDOVECKY DUÊ CHOD DõÂl prvnõâ PodmõÂnky naâroku na vdovskyâ a vdoveckyâ duê chod 49 (1) Vdova maâ naârok na vdovskyâ duê chod po manzïelovi, kteryâ a) byl pozïivatelem starobnõâho, plneâho invalidnõâho nebo cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu, nebo b) splnil ke dni smrti podmõânku potrïebneâ doby pojisïteïnõâ pro naârok na plnyâ invalidnõâ duê chod nebo podmõânky naâroku na starobnõâ duê chod anebo zemrïel naâsledkem pracovnõâho uârazu. (2) Vdovec maâ naârok na vdoveckyâ duê chod po manzïelce, kteraâ splnï ovala podmõânky uvedeneâ v odstavci (1) Vdovsky duê chod naâlezïõâ po dobu jednoho roku od smrti manzïela. (2) Po uplynutõâ doby uvedeneâ v odstavci 1 maâ vdova naârok na vdovskyâ duê chod, jestlizïe a) pecïuje o nezaopatrïeneâ dõâteï, b) pecïuje o nezletileâ dlouhodobeï teïzïce zdravotneï postizïeneâ dõâteï vyzïadujõâcõâ mimorïaâdnou peâcïi nebo o zletileâ dõâteï, ktereâ je prïevaâzïneï nebo uâplneï bezmocneâ,

16 Strana 2000 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 CÏ aâstka 41 c) pecïuje o prïevaâzïneï nebo uâplneï bezmocneâho sveâho rodicïe nebo rodicïe zemrïeleâho manzïela, kteryâ s nõâ zïije v domaâcnosti, nebo o takoveâho rodicïe, kteryâ je cïaâstecïneï bezmocnyâ a starsïõâ 80 let, d) je plneï invalidnõâ, nebo e) dosaâhla veïku 55 let nebo duê chodoveâho veïku, je-li duê chodovyâ veïk nizïsïõâ. (3) DõÂteÏtem podle odstavce 2 põâsm. a) a b) se rozumõâ dõâteï, ktereâ maâ po zemrïeleâm naârok na sirotcïõâ duê chod, a dõâteï, ktereâ bylo v rodineï zemrïeleâho vychovaâvaâno, jde-li o vlastnõâ (osvojeneâ) dõâteï vdovy nebo bylo-li dõâteï asponï jednõâm z nich prïevzato do dne smrti manzïela do trvaleâ peâcïe nahrazujõâcõâ peâcïi rodicïuê. (4) NaÂrok na vdovskyâ duê chod vznikne znovu, jestlizïe se splnõâ neïkteraâ z podmõânek uvedenyâch v odstavci 2 do peïti rokuê po zaâniku drïõâveïjsïõâho naâroku na vdovskyâ duê chod. (5) NaÂrok na vdovskyâ duê chod zanikaâ uzavrïenõâm noveâho manzïelstvõâ. Zanikne-li naârok na vdovskyâ duê - chod podle prïedchozõâ veïty, naâlezïõâ vdoveï cïaâstka ve vyâsïi 12 meïsõâcïnõâch splaâtek vdovskeâho duê chodu, na kteryâ meïla vdova naârok ke dni zaâniku naâroku na vdovskyâ duê chod; tato cïaâstka se vyplatõâ nejpozdeïji do trïõâ meïsõâcuê ode dne zaâniku naâroku na vdovskyâ duê chod. (6) NaÂrok na vdovskyâ duê chod zanikaâ dnem praâvnõâ moci rozhodnutõâ soudu o tom, zïe vdova uâmyslneï zpuê sobila smrt manzïela jako pachatelka, spolupachatelka nebo uâcïastnice trestneâho cïinu. (7) Ustanovenõ prïedchozõâch odstavcuê platõâ obdobneï pro naârok vdovce na vdoveckyâ duê chod s tõâm, zïe veïk podle odstavce 2 põâsm. e) cïinõâ 58 let nebo duê - chodovyâ veïk, je-li duê chodovyâ veïk nizïsïõâ. DõÂl druhyâ VyÂsÏe vdovskeâho a vdoveckeâho duê chodu 51 (1) VyÂsÏe zaâkladnõâ vyâmeïry vdovskeâho a vdoveckeâho duê chodu cïinõâ 680 KcÏ meïsõâcïneï. (2) VyÂsÏe procentnõâ vyâmeïry vdovskeâho a vdoveckeâho duê chodu cïinõâ 50 % procentnõâ vyâmeïry starobnõâho nebo plneâho invalidnõâho duê chodu, na kteryâ meïl nebo by meïl naârok manzïel (manzïelka) v dobeï smrti, nebo 50 % procentnõâ vyâmeïry cïaâstecïneâho invalidnõâho duê - chodu po pozïivateli tohoto duê chodu, kteryâ ke dni smrti nesplnï oval podmõânku potrïebneâ doby pojisïteïnõâ pro naârok na plnyâ invalidnõâ duê chod nebo podmõânky naâroku na starobnõâ duê chod. H LAVA PA TA SIROTCÏ I DUÊ CHOD DõÂl prvnõâ PodmõÂnky naâroku na sirotcïõâ duê chod 52 (1) Na sirotcïõâ duê chod maâ naârok nezaopatrïeneâ dõâteï, zemrïel-li a) rodicï (osvojitel) dõâteïte, nebo b) osoba, kteraâ prïevzala dõâteï do peâcïe nahrazujõâcõâ peâcïi rodicïuê, a dõâteï na ni bylo v dobeï jejõâ smrti prïevaâzïneï odkaâzaâno vyâzïivou, kterou nemohli ze zaâvazïnyâch duê voduê zajistit jeho rodicïe, jestlizïe rodicï (osvojitel) nebo osoba uvedenaâ v põâsmenu b) byli pozïivateli starobnõâho, plneâho invalidnõâho nebo cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu nebo ke dni smrti splnili podmõânku potrïebneâ doby pojisïteïnõâ pro naârok na plnyâ invalidnõâ duê chod nebo podmõânky naâroku na starobnõâ duê chod anebo zemrïeli naâsledkem pracovnõâho uârazu. (2) OsirÏele nezaopatrïeneâ dõâteï maâ za splneïnõâ podmõânek stanovenyâch v odstavci 1 naârok na sirotcïõâ duê - chod po kazïdeâm z rodicïuê (osvojiteluê ) nebo osobeï uvedeneâ v odstavci 1 põâsm. b). (3) NaÂrok na sirotcïõâ duê chod nevznikaâ po peïstounovi nebo jeho manzïelovi. (4) NaÂrok na sirotcïõâ duê chod zanikaâ osvojenõâm. Pokud oboustranneï osirïeleâ dõâteï osvojõâ jen jedna osoba, zanikaâ naârok na ten sirotcïõâ duê chod, kteryâ naâlezïel po osobeï, kterou osvojitel nahradil. Dojde-li ke zrusïenõâ osvojenõâ, vznikne naârok na sirotcïõâ duê chod znovu, a to ve vyâsïi, v jakeâ by naâlezïel, kdyby byl vyplaâcen ke dni zrusïenõâ osvojenõâ. (5) Pro naârok na sirotcïõâ duê chod platõâ 50 odst. 6 prïimeïrïeneï. DõÂl druhyâ VyÂsÏe sirotcïõâho duê chodu 53 (1) VyÂsÏe zaâkladnõâ vyâmeïry sirotcïõâho duê chodu cïinõâ 680 KcÏ meïsõâcïneï. (2) VyÂsÏe procentnõâ vyâmeïry sirotcïõâho duê chodu cïinõâ 40 % procentnõâ vyâmeïry starobnõâho nebo plneâho invalidnõâho duê chodu, na kteryâ meïl nebo by meïl naârok zemrïelyâ v dobeï smrti, nebo 40 % procentnõâ vyâmeïry cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu po pozïivateli tohoto duê chodu, kteryâ ke dni smrti nesplnï oval podmõânku potrïebneâ doby pojisïteïnõâ pro naârok na plnyâ invalidnõâ duê chod nebo podmõânky naâroku na starobnõâ duê chod.

17 CÏ aâstka 41 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 Strana 2001 HLAVA SÏ ESTAÂ SPOLECÏ NAÂ USTANOVENIÂ O DUÊ CHODECH DõÂl prvnõâ NaÂrok na duê chod a jeho vyâplatu 54 (1) NaÂrok na duê chod vznikaâ dnem splneïnõâ podmõânek stanovenyâch tõâmto zaâkonem. (2) NaÂrok na vyâplatu duê chodu vznikaâ splneïnõâm podmõânek stanovenyâch tõâmto zaâkonem pro vznik naâroku na duê chod a na jeho vyâplatu a podaânõâm zïaâdosti o prïiznaânõâ nebo vyplaâcenõâ duê chodu. (3) VyÂsÏe duê chodu se zaokrouhluje na celeâ koruny nahoru. 55 (1) NaÂrok na duê chod nezanikaâ uplynutõâm cïasu. (2) NaÂrok na vyâplatu duê chodu nebo jeho cïaâsti zanikaâ, nenõâ-li daâle uvedeno jinak, uplynutõâm trïõâ let ode dne, za kteryâ duê chod nebo jeho cïaâst naâlezïõâ. LhuÊ ta podle prïedchozõâ veïty neplyne po dobu rïõâzenõâ o duê - chodu a po dobu, po kterou osobeï, kteraâ musela mõât opatrovnõâka, nebyl opatrovnõâk ustanoven. 56 (1) ZjistõÂ-li se, zïe a) naârok na duê chod nebo na jeho vyâplatu zanikl, duê chod se odejme nebo jeho vyâplata se zastavõâ, a to ode dne naâsledujõâcõâho po dni, jõâmzï uplynulo obdobõâ, za ktereâ jizï byl vyplacen, b) duê chod byl prïiznaân nebo je vyplaâcen v nizïsïõâ cïaâstce, nezï v jakeâ naâlezïõâ, nebo byl nepraâvem odeprïen, anebo byl prïiznaân od pozdeïjsïõâho data, nezï od jakeâho naâlezïõâ, duê chod se zvyâsïõâ nebo prïiznaâ, a to ode dne, od neïhozï duê chod nebo jeho zvyâsïenõâ naâlezïõâ, nejvyâsïe vsïak trïi roky nazpeït ode dne zjisïteïnõâ nebo uplatneïnõâ naâroku na duê chod nebo jeho zvyâsïenõâ, c) duê chod byl prïiznaân nebo je vyplaâcen ve vysïsïõâ cïaâstce, nezï v jakeâ naâlezïõâ, nebo byl prïiznaân nebo se vyplaâcõâ nepraâvem, duê chod se snõâzïõâ nebo odejme nebo jeho vyâplata se zastavõâ, a to ode dne naâsledujõâcõâho po dni, jõâmzï uplynulo obdobõâ, za ktereâ jizï byl vyplacen, d) se zmeïnily skutecïnosti rozhodneâ pro vyâsïi duê - chodu nebo pro naârok na jeho vyâplatu, postupuje se obdobneï podle ustanovenõâ põâsmene b) nebo c). (2) Byla-li vyâplata plneâho invalidnõâho nebo cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu zastavena pro nedostavenõâ se pojisïteïnce ke kontrolnõâ leâkarïskeâ prohlõâdce nebo nepodrobenõâ se vysïetrïenõâ zdravotnõâho stavu a zjistõâ-li se, zïe pojisïteïnec prïestal byât plneï nebo cïaâstecïneï invalidnõâm jizï prïed zastavenõâm vyâplaty duê chodu, tento duê chod nenaâlezïõâ ode dne zastavenõâ jeho vyâplaty. ZjistõÂ-li se, zïe pojisïteïnec prïestal byât plneï nebo cïaâstecïneï invalidnõâm azï po zastavenõâ vyâplaty duê chodu, duê chod nenaâlezïõâ ode dne, kteryâm pojisïteïnec prïestal byât plneï nebo cïaâstecïneï invalidnõâm. (3) JestlizÏe pozïivatel cïaâstecïneâho invalidnõâho duê - chodu neprïedlozïil prïehled podle 47 odst. 3 nebo 4 do konce kalendaârïnõâho meïsõâce, v ktereâm meïl tento prïehled nejpozdeïji prïedlozïit, vyâplata cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu se zastavõâ od splaâtky duê chodu splatneâ v druheâm kalendaârïnõâm meïsõâci po kalendaârïnõâm meïsõâci, v neïmzï byl pozïivatel tohoto duê chodu povinen prïedlozïit prïehled podle 47 odst. 3 nebo 4. VyÂplata cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu nenaâlezïõâ od splaâtky duê - chodu uvedeneâ v prïedchozõâ veïteï, jde-li o prïõâpad uvedenyâ v 46 odst. 1 põâsm. c), nebo se od teâto splaâtky upravõâ podle 46 odst. 1 põâsm. b). (4) Zanikl-li naârok na duê chod nebo jeho vyâplatu, poprïõâpadeï cïaâst vyâplaty, pro prïiznaânõâ jineâho duê chodu, zuâcïtujõâ se cïaâstky jineâho duê chodu naâlezïejõâcõâ ode dne jeho prïiznaânõâ s cïaâstkami dosavadnõâho duê chodu vyplacenyâmi za tuteâzï dobu. (5) Po zjisïteïnõâ vyâsïe vymeïrïovacõâho zaâkladu pro pojistneâ u osob samostatneï vyâdeïlecïneï cïinnyâch podle skutecïneâho prïõâjmu ze samostatneâ vyâdeïlecïneâ cïinnosti se vyâsïe duê chodu prïepocïte se zrïetelem k vyâsïi tohoto vymeïrïovacõâho zaâkladu, a to ode dne prïiznaânõâ duê - chodu; byl-li duê chod vyplaâcen ve vysïsïõâ nebo nizïsïõâ vyâmeïrïe, nezï naâlezïõâ po tomto prïepocïtu, vyplaceneâ cïaâstky duê chodu se zuâcïtujõâ s cïaâstkami duê chodu naâlezïejõâcõâmi v noveâ vyâsïi. 57 Pro naârok na vyâplatu cïaâstky podle 50 odst. 5 veïty druheâ platõâ obdobneï ustanovenõâ o naâroku na duê - chod a jeho vyâplatu, s vyâjimkou ustanovenõâ o podaânõâ zïaâdosti. DõÂl druhyâ SoubeÏh naârokuê na duê chody a jejich vyâplatu 58 Jsou-li soucïasneï splneïny podmõânky naâroku na vyâplatu võâce duê choduê teâhozï druhu nebo na vyâplatu starobnõâho, plneâho invalidnõâho nebo cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu, vyplaâcõâ se jen jeden duê chod, a to vysïsïõâ; to vsïak neplatõâ, jde-li o naârok na sirotcïõâ duê chody podle 52 odst. 2. Jsou-li soucïasneï splneïny podmõânky naâroku na vyâplatu starobnõâho, plneâho invalidnõâho nebo cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu ve stejneâ vyâsïi, vyplaâcõâ se duê chod, kteryâ si pojisïteïnec zvolil. Dnem uâpravy vyâplat duê choduê pro soubeïh zanikajõâ naâroky na duê - chody, ktereâ se nevyplaâcejõâ. 59 (1) Jsou-li soucïasneï splneïny podmõânky naâroku na

18 Strana 2002 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 CÏ aâstka 41 vyâplatu starobnõâho, plneâho invalidnõâho nebo cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu a na vyâplatu vdovskeâho nebo vdoveckeâho duê chodu anebo sirotcïõâho duê chodu, vyplaâcõâ se nejvysïsïõâ duê chod v plneâ vyâsïi ( 4 odst. 2 veïta prvnõâ) a z ostatnõâch duê choduê se vyplaâcõâ polovina procentnõâ vyâmeïry, nestanovõâ-li se jinak v odstavci 2 nebo 3. Podle prïedchozõâ veïty se postupuje obdobneï, jsou-li soucïasneï splneïny podmõânky naâroku na vyâplatu vdovskeâho nebo vdoveckeâho duê chodu a sirotcïõâho duê - chodu. Je-li vyâsïe neïkolika duê choduê stejnaâ, kraâtõâ se podle veïty prvnõâ nejdrïõâve sirotcïõâ duê chod a poteâ vdovskyâ nebo vdoveckyâ duê chod. MaÂ-li oboustranneï osirïeleâ dõâteï naârok na dva sirotcïõâ duê chody, vyplaâcõâ se vysïsïõâ sirotcïõâ duê chod v plneâ vyâsïi ( 4 odst. 2 veïta prvnõâ) a nizïsïõâ sirotcïõâ duê chod se vyplaâcõâ ve vyâsïi procentnõâ vyâmeïry; je-li vyâsïe obou sirotcïõâch duê choduê stejnaâ, vyplaâcõâ se jeden sirotcïõâ duê chod v plneâ vyâsïi a druhyâ sirotcïõâ duê chod ve vyâsïi procentnõâ vyâmeïry. MaÂ-li oboustranneï osirïeleâ dõâteï naârok na dva sirotcïõâ duê chody, povazïuje se pro uâcïely veït prvnõâ azï trïetõâ za sirotcïõâ duê chod uâhrn sirotcïõâch duê choduê po uâpraveï podle veïty cïtvrteâ. (2) Jsou-li soucïasneï splneïny podmõânky naâroku na vyâplatu starobnõâho duê chodu zvyâsïeneâho za dobu vyâdeïlecïneâ cïinnosti vykonaâvaneâ po vzniku naâroku na tento duê chod ( 34 odst. 2, 35 odst. 2 a 36 odst. 2) a na vyâplatu vdovskeâho nebo vdoveckeâho duê chodu, odecïte se pro uâcïely posouzenõâ vyâsïe duê choduê z procentnõâ vyâmeïry starobnõâho duê chodu zvyâsïenõâ za dobu vyâdeïlecïneâ cïinnosti vykonaâvaneâ po vzniku naâroku na tento duê - chod, a je-li zbylaâ cïaâst procentnõâ vyâmeïry starobnõâho duê chodu nizïsïõâ nezï procentnõâ vyâmeïra vdovskeâho nebo vdoveckeâho duê chodu, vyplaâcõâ se vdovskyâ nebo vdoveckyâ duê chod v plneâ vyâsïi ( 4 odst. 2 veïta prvnõâ) a starobnõâ duê chod se vyplaâcõâ ve vyâsïi zvyâsïenõâ tohoto duê chodu za dobu vyâdeïlecïneâ cïinnosti vykonaâvaneâ po vzniku naâroku na tento duê chod a jedneâ poloviny zbyleâ cïaâsti procentnõâ vyâmeïry. (3) Jsou-li soucïasneï splneïny podmõânky naâroku na vyâplatu cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu v prïõâpadeï uvedeneâm v 46 odst. 1 põâsm. b) a vdovskeâho nebo vdoveckeâho duê chodu anebo sirotcïõâho duê chodu, vyplaâcõâ se a) cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod ve vyâsïi jedneâ cïtvrtiny procentnõâ vyâmeïry a vdovskyâ nebo vdoveckyâ duê - chod anebo sirotcïõâ duê chod se vyplaâcõâ v plneâ vyâsïi ( 4 odst. 2 veïta prvnõâ), je-li cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod bez uâpravy podle 46 odst. 1 põâsm. b) nizïsïõâ nezï vdovskyâ nebo vdoveckyâ duê chod anebo sirotcïõâ duê chod, nebo b) cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod ve vyâsïi poloviny procentnõâ vyâmeïry a vdovskyâ nebo vdoveckyâ anebo sirotcïõâ duê chod se vyplaâcõâ ve vyâsïi poloviny procentnõâ vyâmeïry a plneâ zaâkladnõâ vyâmeïry, je-li cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod bez uâpravy podle 46 odst. 1 põâsm. b) vysïsïõâ nezï vdovskyâ nebo vdoveckyâ duê chod anebo sirotcïõâ duê chod; jsou-li soucïasneï splneïny podmõânky naâroku na vyâplatu cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu v prïõâpadeï uvedeneâm v 46 odst. 1 põâsm. b) a vdovskeâho nebo vdoveckeâho duê chodu a sirotcïõâho duê chodu, stanovõâ se vyâsïe vdovskeâho nebo vdoveckeâho duê chodu a sirotcïõâho duê chodu nejdrïõâve podle odstavce 1 veïty druheâ. 60 PrÏi uâpraveï duê choduê pro soubeïh podle 59 se vychaâzõâ z vyâsïe jednotlivyâch duê choduê po zaokrouhlenõâ podle 54 odst. 3; vyâsïe duê choduê po uâpraveï pro soubeïh se zaokrouhluje rovneïzï podle 54 odst (1) VyplaÂcõÂ-li se pozïivateli duê chodu duê chod vypocïtenyâ se zrïetelem k mezinaârodnõâ smlouveï podle pomeïru dob zõâskanyâch v CÏ eskeâ republice k celkoveï zõâskaneâ dobeï (daâle jen ¹dõÂlcÏõÂ duê chodª), stanovõâ se zaâkladnõâ vyâmeïra a procentnõâ vyâmeïry dõâlcïõâho duê chodu v pomeïru teïchto dob, nestanovõâ-li jinak mezinaârodnõâ smlouva. (2) PrÏi uâpraveï dõâlcïõâho duê chodu pro soubeïh podle 59 a 60 se vychaâzõâ z vyâsïe zaâkladnõâ vyâmeïry a procentnõâ vyâmeïry dõâlcïõâho duê chodu po uâpraveï podle odstavce 1. (3) Jsou-li soucïasneï splneïny podmõânky naâroku na vyâplatu võâce dõâlcïõâch duê choduê, vyplaâcõâ se nejvysïsïõâ procentnõâ vyâmeïra v plneâ vyâsïi a z nizïsïõâch procentnõâch vyâmeïr se vyplaâcõâ polovina; zaâkladnõâ vyâmeïra se vyplaâcõâ jen u toho dõâlcïõâho duê chodu, k neïmuzï naâlezïõâ vysïsïõâ zaâkladnõâ vyâmeïra. (4) Jsou-li soucïasneï splneïny podmõânky naâroku na vyâplatu dõâlcïõâho duê chodu a jineâho duê chodu z cïeskeâho duê chodoveâho pojisïteïnõâ, vyplaâcõâ se u tohoto jineâho duê - chodu zaâkladnõâ vyâmeïra v plneâ vyâsïi a zaâkladnõâ vyâmeïra dõâlcïõâho duê chodu se nevyplaâcõâ; z procentnõâch vyâmeïr teïchto duê choduê se vyplaâcõâ v plneâ vyâsïi vysïsïõâ procentnõâ vyâmeïra a nizïsïõâ procentnõâ vyâmeïra se vyplaâcõâ ve vyâsïi poloviny. DõÂl trï etõâ PrÏechod naâroku na duê chody 62 (1) NaÂrok na duê chod nelze postoupit ani daât do zaâstavy. (2) Dohodu o sraâzïkaâch z duê chodu lze uzavrïõât jen pro pohledaâvky na vyâzïivneâm a na prïõâspeïvku na vyâzïivu a na uâhradu prïeplatku na duê chodu, a to azï do cïaâstky, kterou lze srazit vyâkonem rozhodnutõâ.

19 CÏ aâstka 41 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 Strana 2003 (3) Pro vyâkon rozhodnutõâ sraâzïkami z duê chodu platõâ ustanovenõâ zvlaâsïtnõâho zaâkona o vyâkonu soudnõâch rozhodnutõâ sraâzïkami ze mzdy. 24 ) 63 (1) ZemrÏel-li opraâvneïnyâ po uplatneïnõâ naâroku na daâvku duê chodoveâho pojisïteïnõâ, vstupujõâ do dalsïõâho rïõâzenõâ o daâvce a nabyâvajõâ naâroku na cïaâstky splatneâ do dne smrti opraâvneïneâho postupneï manzïelka (manzïel), deïti a rodicïe, jestlizïe zïili s opraâvneïnyâm v dobeï jeho smrti v domaâcnosti. PodmõÂnka zïitõâ v domaâcnosti nemusõâ byât splneïna u deïtõâ, ktereâ majõâ naârok na sirotcïõâ duê chod po zemrïeleâm. (2) Byla-li daâvka prïiznaâna prïed smrtõâ opraâvneïneâho, vyplatõâ se splatneâ cïaâstky, ktereâ nebyly vyplaceny do dne smrti opraâvneïneâho, cïlenuê m jeho rodiny podle porïadõâ a za podmõânek stanovenyâch v odstavci 1. (3) NaÂroky prïechaâzejõâcõâ na osoby uvedeneâ v odstavcõâch 1 a 2 nejsou prïedmeïtem deïdictvõâ; prïedmeïtem deïdictvõâ se staâvajõâ, nenõâ-li teïchto osob. DõÂl cï tvrtyâ VyplaÂcenõ duê choduê 64 (1) DuÊ chody se vyplaâcejõâ v hotovosti; na zaâkladeï zïaâdosti prïõâjemce duê chodu se duê chod poukazuje na uâcïet prïõâjemce u banky v CÏ eskeâ republice. (2) PrÏõÂjemcem duê chodu je opraâvneïnyâ nebo jeho zaâkonnyâ zaâstupce anebo zvlaâsïtnõâ prïõâjemce. Kdo je zvlaâsïtnõâ prïõâjemce, stanovõâ zvlaâsïtnõâ zaâkon. 25 ) 65 (1) StarobnõÂ, plnyâ invalidnõâ a cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod se nevyplaâcõâ po dobu poskytovaânõâ nemocenskeâho prïiznaneâho na podkladeï nemocenskeâho pojisïteïnõâ (peâcïe) z doby prïed vznikem naâroku na duê chod. (2) Plny invalidnõâ a cïaâstecïnyâ invalidnõâ duê chod prïiznanyâ pro plnou invaliditu nebo cïaâstecïnou invaliditu naâsledkem uârazu (onemocneïnõâ) uvedeneâho v 25 odst. 1 veïteï druheâ se vyplaâcõâ nejdrïõâve po skoncïenõâ sluzïby, za jejõâhozï vyâkonu dosïlo k tomuto uârazu (onemocneïnõâ). 66 (1) OsobaÂm, ktereâ nemajõâ na uâzemõâ CÏ eskeâ republiky trvalyâ pobyt nebo ktereâ se na uâzemõâ CÏ eskeâ republiky obvykle nezdrzïujõâ, se do ciziny vyplaâcõâ duê chod ve vyâsïi odpovõâdajõâcõâ dobeï pojisïteïnõâ a naâhradnõâ dobeï pojisïteïnõâ zõâskanyâm na uâzemõâ CÏ eskeâ republiky. (2) Za osoby, ktereâ se na uâzemõâ CÏ eskeâ republiky obvykle nezdrzïujõâ, se povazïujõâ osoby, ktereâ v cizineï pobyâvajõâ v kalendaârïnõâm roce po dobu alesponï 270 dnuê. HLAVA SEDMA ZVYSÏ OVA NI DUÊ CHODUÊ 67 (1) VyplaÂcene duê chody se zvyâsïõâ, jestlizïe uâhrnnyâ index spotrïebitelskyâch cen vzrostl alesponï o 5 %. PodmõÂnka ruê stu tohoto indexu se posuzuje od kalendaârïnõâho meïsõâce, v neïmzï byla naposledy splneïna. (2) ZvyÂsÏenõ se stanovõâ tak, aby zvyâsïenõâ zaâkladnõâ vyâmeïry duê choduê i zvyâsïenõâ procentnõâ vyâmeïry kazïdeâho z vyplaâcenyâch duê choduê odpovõâdalo nejmeâneï naâruê stu indexu uvedeneâho v odstavci 1. JestlizÏe ve dvou po sobeï naâsledujõâcõâch kalendaârïnõâch rocõâch prïed kalendaârïnõâm rokem, ve ktereâm se duê chody zvysïujõâ podle odstavce 1, dosaâhl index ruê stu reaâlneâ mzdy za kalendaârïnõâ rok hodnoty veïtsïõâ nezï 1, zvyâsïõâ se vyplaâceneâ duê chody kromeï zvyâsïenõâ podle veïty prvnõâ teâzï tak, aby v souhrnu za vsïechny vyplaâceneâ duê chody zvyâsïenõâ dosaâhlo nejmeâneï jedneâ trïetiny pruê meïru indexuê ruê stu reaâlneâ mzdy za tyto kalendaârïnõâ roky; prïitom k ruê stu reaâlneâ mzdy za tyteâzï dva kalendaârïnõâ roky se prïihleâdne alesponï jednou. ZvysÏujõÂ-li se vyplaâceneâ duê chody v kalendaârïnõâm roce podle veïty prvnõâ neïkolikraât, zvyâsïõâ se vyplaâceneâ duê - chody podle veïty druheâ alesponï jednou. VyÂsÏe zvyâsïenõâ podle veïty druheâ muê zïe byât prïitom stanovena rozdõâlneï s prïihleâdnutõâm k roku prïiznaânõâ duê choduê a jejich vyâsïi. (3) ZvyÂsÏenõ duê choduê stanovõâ vlaâda narïõâzenõâm, a to podle zaâsad stanovenyâch v odstavcõâch 1 a 2. (4) Indexem ruê stu reaâlneâ mzdy za kalendaârïnõâ rok podle odstavce 2 veïty druheâ se rozumõâ podõâl mezirocïnõâho indexu ruê stu pruê meïrneâ nominaâlnõâ mzdy za kalendaârïnõâ rok a mezirocïnõâho uâhrnneâho indexu spotrïebitelskyâch cen za kalendaârïnõâ rok; pruê meïr indexuê ruê stu reaâlneâ mzdy podle odstavce 2 veïty druheâ se zjisït'uje jako pruê meïr geometrickyâ, a to s prïesnostõâ na trïi platnaâ desetinnaâ mõâsta. NaÂruÊ st uâhrnneâho indexu spotrïebitelskyâch cen a indexu ruê stu pruê meïrneâ nominaâlnõâ mzdy se zjisït'uje podle uâdajuê CÏ eskeâho statistickeâho uârïadu. 24 ) 276 a naâsl. obcïanskeâho soudnõâho rïaâdu. 25 ) 118 zaâkona CÏ NR cï. 582/1991 Sb., ve zneïnõâ zaâkona cï. 160/1995 Sb.

20 Strana 2004 SbõÂrka zaâkonuê cï. 155 / 1995 CÏ aâstka 41 CÏ AÂ ST PAÂ TAÂ PRÏ ECHODNAÂ USTANOVENIÂ HLAVA PRVNIÂ ZAÂ KLADNIÂ USTANOVENIÂ 68 O naârocõâch na duê chody, ktereâ vznikly prïed 1. lednem 1996 a o nichzï nebylo do tohoto dne pravomocneï rozhodnuto, a o prïiznaânõâ, odneïtõâ nebo zmeïneï vyâsïe teïchto duê choduê za dobu prïed 1. lednem 1996, i kdyzï o nich jizï bylo pravomocneï rozhodnuto, se rozhodne s odchylkami daâle uvedenyâmi podle prïedpisuê platnyâch prïed 1. lednem (1) Podle tohoto zaâkona se od 1. ledna 1996 posuzujõâ i naâroky na duê chody, jejichzï podmõânky stanoveneâ tõâmto zaâkonem byly splneïny prïed tõâmto dnem a nezaklaâdaly naârok na duê chody podle drïõâve platnyâch prïedpisuê, pokud nenõâ daâle stanoveno jinak; za den vzniku naâroku se v teïchto prïõâpadech povazïuje 1. leden (2) NaÂrok na vdovskyâ duê chod podle odstavce 1 vznikne jen v prïõâpadeï, zïe manzïel vdovy zemrïel po 31. prosinci (3) NaÂrok na vdoveckyâ duê chod podle odstavce 1 vznikne jen v prïõâpadeï, zïe manzïelka vdovce zemrïela po 31. prosinci 1990; pro vznik naâroku se nevyzïaduje, aby manzïelka splnila ke dni smrti podmõânku potrïebneâ doby zameïstnaânõâ. VyÂsÏe vdoveckeâho duê chodu se stanovõâ podle prïedpisuê platnyâch ke dni 31. prosince DuÊ chody starobnõâ, invalidnõâ, cïaâstecïneâ invalidnõâ, vdovskeâ, vdoveckeâ a sirotcïõâ, prïiznaneâ prïed 1. lednem 1996, se povazïujõâ za starobnõâ, plneâ invalidnõâ, cïaâstecïneâ invalidnõâ, vdovskeâ, vdoveckeâ a sirotcïõâ duê chody podle tohoto zaâkona, a to ve vyâsïi, v nõâzï naâlezïely ke dni 31. prosince 1995, vcïetneï zvyâsïenõâ duê chodu o pevnou cïaâstku podle zvlaâsïtnõâch zaâkonuê 26 ) (daâle jen ¹zvyÂsÏenõÂ o pevnou cïaâstkuª), pokud se daâle nestanovõâ jinak. 71 (1) VyÂsÏe starobnõâho, plneâho invalidnõâho a cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu, na kteryâ vznikne naârok v dobeï od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2005, nesmõâ byât nizïsïõâ nezï vyâsïe duê chodu, kteraâ by naâlezïela, kdyby duê chod byl prïiznaân podle prïedpisuê platnyâch ke dni 31. prosince 1995 v rozsahu uvedeneâm v odstavci 4, a to vcïetneï zvyâsïenõâ, kteraâ by naâlezïela k tomuto duê - chodu pouze k tomuto dni. (2) ZõÂskal-li pojisïteïnec alesponï jeden rok zameïstnaânõâ, ktereâ bylo podle prïedpisuê platnyâch prïed 1. cïervnem 1992 zarïazeno do I. (II.) pracovnõâ kategorie nebo do I. (II.) kategorie funkcõâ, postupuje se prïi stanovenõâ vyâsïe starobnõâho, plneâho invalidnõâho a cïaâstecïneâho invalidnõâho duê chodu podle odstavce 1, vznikne-li naârok na duê chod v dobeï od 1. ledna 1996 do 31. prosince (3) Odstavce 1 a 2 platõâ obdobneï pro stanovenõâ vyâsïe duê chodu zjisït'ovaneâ pro vymeïrïenõâ vdovskeâho, vdoveckeâho nebo sirotcïõâho duê chodu. (4) Pro stanovenõâ vyâsïe duê choduê uvedenyâch v odstavcõâch 1 a 2 podle prïedpisuê platnyâch ke dni 31. prosince 1995 se pouzïije ustanovenõâ teïchto prïedpisuê o pruê meïrneâm meïsõâcïnõâm vyâdeïlku, vcïetneï urcïenõâ rozhodneâho obdobõâ pro jeho vyâpocïet, o vyâsïi duê chodu a o nejvysïsïõâ a nejnizïsïõâ vyâmeïrïe duê chodu, s vyâjimkou ustanovenõâ o uâpraveï duê choduê, ktereâ jsou jedinyâm zdrojem prïõâjmu, a s vyâjimkou ustanovenõâ umozïnï ujõâcõâho na zaâkladeï zïaâdosti pojisïteïnce pozïaâdat po 31. prosinci 1990 o vymeïrïenõâ vyâsïe duê chodu podle prïedpisuê platnyâch prïed 1. rïõâjnem 1988; prïitom prïi urcïenõâ vyâdeïlkuê za dobu po 31. prosinci 1995 se postupuje podle 16 odst. 3 a 4. (5) Ke starobnõâmu, plneâmu invalidnõâmu a cïaâstecïneâmu invalidnõâmu duê chodu prïiznaneâmu po 31. prosinci 1995, na kteryâ vznikl naârok prïed 1. lednem 1996, naâlezïõâ ode dne prïiznaânõâ zvyâsïenõâ podle 2 zaâkona cï. 76/ /1995 Sb., o zvyâsïenõâ vyplaâcenyâch duê choduê a duê choduê prïiznaâvanyâch v roce 1995; to vsïak neplatõâ, stanovõâ-li se vyâsïe starobnõâho duê chodu podle 72 odst. 1. HLAVA DRUHAÂ JEDNOTLIVEÂ DRUHY DAÂ VEK StarobnõÂ duê chod 72 (1) VyÂsÏe starobnõâho duê chodu pojisïteïncuê, kterïõâ splnili podmõânky pro naârok na tento duê chod prïed 1. lednem 1996, jsou po vzniku naâroku na tento duê - chod neprïetrzïiteï zameïstnaâni ke dni 31. prosince 1995 a nepobõârali tento duê chod ani jeho cïaâst, se stanovõâ podle prïedpisuê platnyâch po 31. prosinci Tato vyâsïe vsïak nesmõâ byât nizïsïõâ nezï vyâsïe stanovenaâ podle prïedpisuê platnyâch prïed 1. lednem 1996; ustanovenõâ 71 odst. 1, 2 a 4 platõâ zde obdobneï. (2) NaÂrok na starobnõâ duê chod podle tohoto zaâkona nevznikne, byl-li prïed 1. lednem 1996 prïiznaân starobnõâ duê chod, s vyâjimkou starobnõâho duê chodu prïi- 26 ) ZaÂkon cï. 183/1994 Sb., o zvyâsïenõâ vyplaâcenyâch duê choduê a duê choduê prïiznaâvanyâch v roce 1994 a v roce ZaÂkon cï. 76/1995 Sb., o zvyâsïenõâ vyplaâcenyâch duê choduê a duê choduê prïiznaâvanyâch v roce 1995.

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU 1.4.2012, po nabytí účinnosti zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN (k částem týkajícím se náhrady mzdy) Zákoník práce

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN (k částem týkajícím se náhrady mzdy) Zákoník práce PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN (k částem týkajícím se náhrady mzdy) 2. Zákoník práce Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)

Více

OBSAH: 357. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 92/1996 Sb., o odruêdaâch, osivu a sadbeï peïstovanyâch rostlin, a zaâkon cï. 368/1992 Sb.

OBSAH: 357. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 92/1996 Sb., o odruêdaâch, osivu a sadbeï peïstovanyâch rostlin, a zaâkon cï. 368/1992 Sb. RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 111 Rozesla na dne 30. prosince 1999 Cena KcÏ 58,± OBSAH: 349. ZaÂkon o VerÏejneÂm ochraânci praâv 350. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï.

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

187/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

187/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 743 (části týkající se náhrady mzdy)

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 743 (části týkající se náhrady mzdy) Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 743 (části týkající se náhrady mzdy) Části osmá až patnáctá znějí: ČÁST OSMÁ Změna zákoníku práce Čl. X Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.

Více

ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ČÁST PRVNĺ BRANNÁ POVINNOST

ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ČÁST PRVNĺ BRANNÁ POVINNOST Zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2004, částka 201, ze dne 29.11.2004. Projednávání v PSP ČR: sněmovní tisk 682 585 ZÁKON ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) Parlament

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 337 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 337 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 64 10. funkční období 64 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

USNESENÍ č. 80 ze 17. schůze konané dne 10. dubna 2008

USNESENÍ č. 80 ze 17. schůze konané dne 10. dubna 2008 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna výbor pro sociální politiku 5. volební období 2008 USNESENÍ č. 80 ze 17. schůze konané dne 10. dubna 2008 k návrhu poslanců D. Kafky, K. Jacques a L. Hovorky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 1 Rozeslána dne 6. ledna 2015 Cena Kč 215, OBSAH:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 1 Rozeslána dne 6. ledna 2015 Cena Kč 215, OBSAH: Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 1 Rozeslána dne 6. ledna 2015 Cena Kč 215, OBSAH: 1. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 7 RozeslaÂna dne 23. ledna 2004 Cena KcÏ 63,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 7 RozeslaÂna dne 23. ledna 2004 Cena KcÏ 63,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 7 RozeslaÂna dne 23. ledna 2004 Cena KcÏ 63,± OBSAH: 18. Za kon o uznaâvaânõâ odborneâ kvalifikace a jineâ zpuê sobilosti staâtnõâch prïõâslusïnõâkuê

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2005 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 143 RozeslaÂna dne 18. rï õâjna 2005 Cena KcÏ 54,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2005 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 143 RozeslaÂna dne 18. rï õâjna 2005 Cena KcÏ 54,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2005 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 143 RozeslaÂna dne 18. rï õâjna 2005 Cena KcÏ 54,50 OBSAH: 412. Za kon o ochraneï utajovanyâch informacõâ a o bezpecïnostnõâ zpuê sobilosti

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 28. dubna 2004 Cena KcÏ 22,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 28. dubna 2004 Cena KcÏ 22,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 28. dubna 2004 Cena KcÏ 22,± OBSAH: 214. Za kon o zrïõâzenõâ Univerzity obrany 215. ZaÂkon o uâpraveï neïkteryâch vztahuê

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 17.12.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 590 Z Á K O N České národní

Více

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ od 1. ledna 2010 O změnách NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Od 1. ledna 2010 dochází k významným změnám v oblasti důchodového pojištění. Jedná se především

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Hlava třetí Moc výkonná Prezident republiky

Hlava třetí Moc výkonná Prezident republiky Metodika moc výkonná - prezident republiky Žáci s pomocí Hlavy třetí Ústavy ČR (ústavní zákon č. 1/1993) a ústavního zákona 71/2012 sb. vypracují úkoly, které se týkají funkce prezidenta republiky. Učitel

Více

Částka 67. NAŘÍZENÍ VLÁ DY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Částka 67. NAŘÍZENÍ VLÁ DY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Strana 2266 Sbírka zákonů č. 201 / 2010 Částka 67 201 NAŘÍZENÍ VLÁ DY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb.,

Více

216/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

216/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 216/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č.

Více

SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ. RocΟnυΒk 2003 CΟ ESKAΒ REPUBLIKA. CΟ aβstka 48 RozeslaΒna dne 5. kveο tna 2003 Cena KcΟ 31,± OBSAH:

SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ. RocΟnυΒk 2003 CΟ ESKAΒ REPUBLIKA. CΟ aβstka 48 RozeslaΒna dne 5. kveο tna 2003 Cena KcΟ 31,± OBSAH: RocΟnυΒk 2003 SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ CΟ ESKAΒ REPUBLIKA CΟ aβstka 48 RozeslaΒna dne 5. kveο tna 2003 Cena KcΟ 31,± OBSAH: 120. ZaΒkon o staβtnυβm dluhopisoveβm programu na uβhradu cοaβsti rozpocοtovaneβho schodku

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY. ZAÂ KON ze dne 11. listopadu 1999 o azylu a o zmeïneï zaâkona cï. 283/1991 Sb., o Policii CÏ eskeâ republiky,

CÏ ESKE REPUBLIKY. ZA KON ze dne 11. listopadu 1999 o azylu a o zmeïneï zaâkona cï. 283/1991 Sb., o Policii CÏ eskeâ republiky, RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKE REPUBLIKY CÏ aâstka 106 RozeslaÂna dne 23. prosince 1999 Cena KcÏ 37,70 OBSAH: 325. Za kon o azylu a o zmeïneï zaâkona cï. 283/1991 Sb., o Policii CÏ eskeâ republiky,

Více

549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. prosince 1991. o soudních poplatcích. 1 Předmět soudních poplatků

549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. prosince 1991. o soudních poplatcích. 1 Předmět soudních poplatků Změna: 217/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 427/2010 Sb. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Předmět soudních

Více

na období od 1. ledna 2015 (úplné znění od 18. prosince 2015)

na období od 1. ledna 2015 (úplné znění od 18. prosince 2015) Ú S T A V N Í S O U D R o z v r h p r á c e Ú s t a v n í h o s o u d u na období od 1. ledna 2015 (úplné znění od 18. prosince 2015) Podle 16 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších

Více

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích N á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 371 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 8. funkční období 231 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní

Více

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., účinné od 1. 1. 2011 č. 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období 1. července 2006 až 30. června 2007

PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období 1. července 2006 až 30. června 2007 PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období 1. července 2006 až 30. června 2007 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 592 ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Oddíl I 1 Účel zákona Tento zákon upravuje výši pojistného

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ IV. PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 2/1969 SB., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÉHO DOPLNĚNÍ (1) V České republice působí tyto další

Více

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I.

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I. ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I Úvodní ustanovení

Více

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30.

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30. 2. DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4192 Sbírka zákonů č. 331 / 2014 Částka 131 331 ZÁKON ze dne 10. prosince 2014, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásené: 30.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1991. Vyhlásené: 30.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 30.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 549 Z Á K O N České národní rady ze

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

CΟESKEΒ A SLOVENSKEΒ FEDERATIVNIΒ REPUBLIKY

CΟESKEΒ A SLOVENSKEΒ FEDERATIVNIΒ REPUBLIKY RocΟnυΒk 199 2 SbυΒrka zaβkonuκ CΟESKEΒ A SLOVENSKEΒ FEDERATIVNIΒ REPUBLIKY CΟ ESKEΒ REPUBLIKY / SLOVENSKEΒ REPUBLIKY RozeslaΒna dne 31. srpna 1992 Cena KcΟ 16,00 (dotisk) OBSAH: 425. ZaΒkon CΟ eskeβ naβrodnυβ

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013:

~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013: ~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013: Tento video seminář o Zákonu o nemocenském pojištění má postupně objasnit celý systém nemocenského pojištění, tak, aby se účastník semináře vyznal v poměrně

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 312/2006 SB., O INSOLVENČNÍCH SPRÁVCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 312/2006 SB., O INSOLVENČNÍCH SPRÁVCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ ZMĚNA ZÁKONA Č. 312/2006 SB., O INSOLVENČNÍCH SPRÁVCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a) vznik práva

Více

Zákon č. 140/1994 Sb.

Zákon č. 140/1994 Sb. Zákon č. 140/1994 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY vyhlašuje úplné znění zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 110/1990 Sb., zákonem č.

Více

ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kter m se m ní n které zákony v souvislosti s pyijetím zákona o ukon ení dochodového spoyení

ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kter m se m ní n které zákony v souvislosti s pyijetím zákona o ukon ení dochodového spoyení Strana 5257 377 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kter m se m ní n které zákony v souvislosti s pyijetím zákona o ukon ení dochodového spoyení eské re- Parlament se usnesl na tomto zákon publiky: ÁST PRVNÍ

Více

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006,

161/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 16. března 2006, 161/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 604 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 604 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22. 398 8. funkční období 398 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní

Více

219/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 27. června 2000. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

219/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 27. června 2000. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 219/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Změna: 492/2000 Sb. Změna: 229/2001 Sb. Změna: 501/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 280/2002

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 101 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 101 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 101 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 314. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 Místně příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno uveďte název příslušné okresní, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (dále

Více

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje ZÁKON o kolektivním vyjednávání Úvodní ustanovení zrušeny

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje ZÁKON o kolektivním vyjednávání Úvodní ustanovení zrušeny PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem

Více

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,

PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 118/1995 Sb., zákonem č. 155/1995 Sb., zákonem

Více

VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU

VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU VÝPOČET STAROBNÍHO DŮCHODU Starobní důchod patří mezi důchody přímé, tj. důchody, které se vyměřují v závislosti na získané době důchodového pojištění a na výši dosažených výdělků v rozhodném období (výpočtového

Více

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Oddíl 1 Změna: č. 209/2002 Sb. č. 254/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Více

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 40 ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o veřejných zakázkách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 1 Tento

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 5 Rozeslána dne 20. prosince 2002 Cena 44,- Kè OBSAH 38. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 19.

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2003 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 37 RozeslaÂna dne 1. dubna 2003 Cena KcÏ 17,10 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2003 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 37 RozeslaÂna dne 1. dubna 2003 Cena KcÏ 17,10 OBSAH: RocÏnõÂk 2003 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 37 RozeslaÂna dne 1. dubna 2003 Cena KcÏ 17,10 OBSAH: 88. Za kon, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 513/1991 Sb., obchodnõâ zaâkonõâk, ve zneïnõâ

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 2 Hmotná nouze (1) Pro účely

Více

358/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 7. května 1992. o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

358/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 7. května 1992. o notářích a jejich činnosti (notářský řád) Změna: 82/1998 Sb. Změna: 30/2000 Sb., 370/2000 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna: 352/2001 Změna: 501/2001 Sb. Změna: 317/2001 Sb. Změna: 6/2002 Sb. Změna: 349/2002 Sb. Změna: 476/2002 Sb., 88/2003 Sb. Změna:

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami

Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami Platné znění částí zákonů s vyznačenými změnami 141/1961 Sb. ze dne 29. listopadu 1961 o trestním řízení soudním (trestní řád) 33 Práva obviněného (1) Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem,

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 20 RozeslaÂna dne 13. uâ nora 2004 Cena KcÏ 31,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 20 RozeslaÂna dne 13. uâ nora 2004 Cena KcÏ 31,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 20 RozeslaÂna dne 13. uâ nora 2004 Cena KcÏ 31,± OBSAH: 59. NarÏõÂzenõÂ vlaâ dy, kteryâm semeïnõâ narïõâzenõâ vlaâdy cï. 396/2001 Sb., o pouzïitõâ

Více

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů Page 1 of 47 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999

Více

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) 140 9. funkční období 140 Návrh zákona o směnárenské činnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. srpna 2013 2013 ZÁKON ze dne 2013 o

Více

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI.

ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI. V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2013 o státním zastupitelství Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ A ZÁKLADNÍ ZÁSADY JEHO ČINNOSTI

Více

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy Strana 2234 Sbírka zákonů č. 185 / 2015 185 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2015 o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 0 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 41 VydaÂna dne 18. cïervna 1990 Cena KcÏs 2,20 OBSAH: 247. ZaÂkon o dõâlech

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Obsah a text 119/2001 Sb. - stav k 31.12.2010. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001,

Obsah a text 119/2001 Sb. - stav k 31.12.2010. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, Obsah a text 119/2001 Sb. - stav k 31.12.2010 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. 1 Parlament se

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 580/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 580/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 580/4 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi

Více

Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: CÏ AÂ STPRVNIÂ

Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: CÏ AÂ STPRVNIÂ ZAÂ KON ze dne 23. kveïtna 2006, kteryâm se upravujõâ dalsïõâ pozï adavky bezpecïnosti a ochrany zdravõâ prïi praâci v pracovneïpraâvnõâch vztazõâch a o zajisïteïnõâ bezpecïnosti a ochrany zdravõâ prïi

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ. RocΟnυΒk 2002 CΟ ESKAΒ REPUBLIKA. CΟ aβstka 34 RozeslaΒna dne 1. brοezna 2002 Cena KcΟ 44,30 OBSAH:

SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ. RocΟnυΒk 2002 CΟ ESKAΒ REPUBLIKA. CΟ aβstka 34 RozeslaΒna dne 1. brοezna 2002 Cena KcΟ 44,30 OBSAH: RocΟnυΒk 2002 SBIΒRKA ZAΒ KONUΚ CΟ ESKAΒ REPUBLIKA CΟ aβstka 34 RozeslaΒna dne 1. brοezna 2002 Cena KcΟ 44,30 OBSAH: 76. ZaΒ kon o integrovaneβ prevenci a o omezovaβnυβ znecοisοteοnυβ, o integrovaneβm

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

227/2009 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

227/2009 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Změna: 291/2009 Sb., 306/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Platné znění zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

Platné znění zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích Platné znění zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a č. 142/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 (1) Pro účely tohoto zákona neperiodické

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1. Akciová společnost Valná hromada

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1. Akciová společnost Valná hromada Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI: ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Advokacie Akciová společnost Valná hromada Dotčené

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

OBSAH: NAÂ LEZ. JmeÂnem CÏ eskeâ republiky

OBSAH: NAÂ LEZ. JmeÂnem CÏ eskeâ republiky RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 27 RozeslaÂna dne 23. dubna 1999 Cena KcÏ 12,90 OBSAH: 68. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 17. uânora 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ 44

Více

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna: 15. dubna 2005 K á r n ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 odst. 7 písm. c) zákona

Více

Částka 133. Ministerstvo financí podle 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, stanoví: Čl.

Částka 133. Ministerstvo financí podle 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, stanoví: Čl. Strana 4970 Sbírka zákonů č.364 / 2010 364 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně

Více

Aktualizované znění. 309/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. listopadu 1999. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Aktualizované znění. 309/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. listopadu 1999. o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv Aktualizované znění 309/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. listopadu 1999 o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv částka 101 Sbírky zákonů ročník 1999 rozeslána 13. prosince 1999 (účinnost 1. ledna 2000)

Více

N á v r h. ze dne... 2012,

N á v r h. ze dne... 2012, N á v r h Z Á K O N I I I. ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

118/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

Zákon č. 184/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Zákon č. 184/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Zákon č. 184/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Obecná

Více

CÏ aâstka 145. Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky:

CÏ aâstka 145. Parlament se usnesl na tomto zaâkoneï CÏ eskeâ republiky: Strana 7250 SbõÂrka zaâkonuê cï. 437 /2003 437 ZAÂ KON ze dne 25. listopadu 2003, kteryâm se meïnõâ zaâkon cï. 563/1991 Sb., o uâcïetnictvõâ, ve zneïnõâ pozdeïjsïõâch prïedpisuê, a neïktereâ dalsïõâ zaâkony

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 85/1996 Sb. ze dne 13. března 1996, o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.

Více

Právní předpisy vydané v roce 2012

Právní předpisy vydané v roce 2012 Právní předpisy vydané v roce 2012 1. Nařízení vlády č. 9/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

634/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 26. listopadu 2004. o správních poplatcích

634/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 26. listopadu 2004. o správních poplatcích 634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích Změna: 217/2005 Sb. Změna: 228/2005 Sb. Změna: 357/2005 Sb. Změna: 361/2005 Sb. Změna: 444/2005 Sb. Změna: 553/2005 Sb. Změna: 545/2005

Více

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

Příloha IV * * * 9. 59a) 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 58c) 192 odst. 2 věta první zákoníku práce.

Příloha IV * * * 9. 59a) 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 58c) 192 odst. 2 věta první zákoníku práce. Příloha IV Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s vyznačením navrhovaných změn * * * 9 (1) Zaměstnavatel

Více

16 ) 8 písm. c) vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví

16 ) 8 písm. c) vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví Strana 1858 Sbírka zákonů č. 170 / 2014 Částka 71 170 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 14. března 2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje podmínky

Více

Informace pro lékafiské praxe ãíslo 4/2011 1

Informace pro lékafiské praxe ãíslo 4/2011 1 O b s a h Informace pro lékafiské praxe ãíslo 4/2011 roãník XI Vydavatel: Švejnohová a přátelé, s. r. o. IČO 271 38 933 DIČ CZ27138933 svejnohova@infolekar.cz Adresa redakce: Konstantinova 1481/20, 149

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 39 RozeslaÂna dne 19. brï ezna 2001 Cena KcÏ 52,60 OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 39 RozeslaÂna dne 19. brï ezna 2001 Cena KcÏ 52,60 OBSAH: RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 39 RozeslaÂna dne 19. brï ezna 2001 Cena KcÏ 52,60 OBSAH: 99. UÂ plneâzneïnõâ zaâkona cï. 586/1992 Sb., o danõâch z prïõâjmuê, jak vyplyâvaâ

Více

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů IV. Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více