~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013:"

Transkript

1 ~ 1 ~ ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013: Tento video seminář o Zákonu o nemocenském pojištění má postupně objasnit celý systém nemocenského pojištění, tak, aby se účastník semináře vyznal v poměrně složité legislativě v této oblasti. V první části se věnujeme okruhu účastníků nemocenského pojištění, příslušnosti k provádění nemocenského pojištění a posouzení jednotlivých zvláštních kategorií účastníků na nemocenském pojištění. Vymezení některých zásadních pojmů: a) pojištěncem (účastníkem nemocenského pojištění) je pro účely Zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů, fyzická osoba, které plyne účast na tomto nemocenském pojištění, nebo které již účast zanikla pokud ji plyne ochranná lhůta. Komentář k bodu a): Jedná se o osoby, které jsou analyzovány v dalším výkladu a v Zákoně o nemocenském pojištění uvedeny v 5, tj. především zaměstnance v pracovněprávním vztahu (pracovním poměru, dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce). b) dalším pojištěncem je zaměstnavatel (právnická nebo fyzická osoba), které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační složka státu, v níž jsou zařazení zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Dále pak osoby zařazené k výkonu státní služby, věznice, vazební věznice, v nichž vykonávají trest odnětí svobody a je odsouzený zařazen do práce. Poslední okruh jsou osoby účastni nemocenského pojištění s titulu příslušníka bezpečnostních sborů, nebo zařazení vojáka z povolání. Komentář k bodu b): Pojištěncem pro účely tohoto zákona se také stává každá právnická či fyzická osoba, která začne zaměstnávat alespoň jednoho zaměstnance, kdy je přitom nerozhodné, zda tento zaměstnanec je či není účasten nemocenského pojištění. Místní příslušnost pro provádění nemocenského pojištění se řídí: c) u právnické osoby jejím sídlem nebo sídlem její organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku.

2 ~ 2 ~ d) u fyzické osoby jejím místem trvalého pobytu, jde-li o cizince místem hlášeného pobytu, nebo tam kde nemá pobyt, místem jejího podnikání na území ČR. e) mzdovou účtárnou útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd nebo platů zaměstnanců. Komentář k bodům c, d, a e) : Zde se jedná o příslušnost k té správě sociálního zabezpečení, která bude zajišťovat pro právnickou či fyzickou osobu nemocenské pojištění tj. výplatu dávek nemocenského pojištění, ale i kontrolovat povinnosti, které má právnická nebo fyzická osoba (zaměstnavatel) vůči této místně příslušné správě sociálního zabezpečení. S tím samozřejmě souvisí i povinnost odvádět pojistné podle Zákona o pojistném na sociální zabezpečení tj. podle Zákona 589/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. II. Okruh pojištěných osob účastných nemocenského pojištění: Do okruhu pojištěných osob se podle 5 Zákona o nemocenském pojištění považují: a) zaměstnanci b) osoby samostatně výdělečně činné pokud se dobrovolně k této účasti přihlásily. Komentář k bodu a): Zaměstnanci pro účely tohoto zákona se rozumí: a) zaměstnanci v pracovním poměru, b) příslušníci Policie ČR, Hasičského sboru, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Celní Správy, BIS, vojáci z povolání, c) státní zaměstnanci podle služebního zákona, d) členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni, e) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, nebo dohody o provedení práce, f) soudci, g) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří jsou pro výkon práce dlouhodobě uvolněni, i) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu ČR, j) členové vlády, prezident, víceprezident, veřejný ochránce práv, členové rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Rady českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr,

3 ~ 3 ~ k) fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, l) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, m) ) pěstouni, n) odsouzenci ve výkonu trestu zařazení do práce, o) společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditních společností, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a ředitelé obecně prospěšných společností, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou odměňováni, p) prokuristé, pokud se jejich příjem považuje za příjem ze závislé činnosti podle ZDP, q) členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zákona o dani z příjmu, r) likvidátoři, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o dani z příjmu, s) vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v 167c) jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice. Kdo není účasten nemocenského pojištění: Účastni nemocenského pojištění nejsou: žáci středních škol a studenti vysokých škol, kdy tento okruh není ani od účasten důchodového pojištění, členové zastupitelstev, kteří jsou odměňováni jako neuvolnění členové zastupitelstev, funkcionáři občanských sdružení, pokud nejsou členy kolektivního orgánu, i když jejich odměna za práci je zdaňována daní ze závislé činnosti. II: Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění: 1. Tak jak uvedeno na předchozí stránce jsou zaměstnanci účastni na pojištění jen pokud podle 6 Zákona 187/2006 o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů: a) vykonávají zaměstnání I. na území České republiky, II. v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky,

4 ~ 4 ~ b) zaměstnání trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů a c) sjednaná částka započitatelného měsíčního příjmu činí alespoň Kč 2 500,- 2. Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, pokud jejich zaměstnání nemělo nebo netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, jejich příjem dosáhl alespoň částky rozhodného příjmu a nastoupili opětovně do zaměstnání k témuž zaměstnavateli a od skončení: a) předchozího zaměstnání zakládajícího účast na pojištění do opětovného nástupu do zaměstnání neuplynula doba aspoň 6 měsíců nebo b) předchozího zaměstnání, které nezaložilo účast na pojištění proto, že nemělo trvat a ani netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, ale zaměstnanec v něm dosáhl rozhodného příjmu ( Kč 2 500,-- ), do opětovného nástupu do zaměstnání neuplynula doba aspoň 6 měsíců. 3. Zaměstnanci jsou účastni též pojištění, jestliže jejich zaměstnání nemělo trvat déle než 14 kalendářních dnů, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více těchto zaměstnání a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu tj. Kč 2 500,- pro rok Zvláštní skupinu pojištěnců tvoří tzv. smluvní zaměstnanci, kdy za smluvního zaměstnance se považuje osoba, která splňuje podmínky uvedené v prvém odstavci, a jsou povinně pojištění důchodově v tom státě, kde má sídlo jejich zaměstnavatel. Takovýto smluvní zaměstnanec, je pojištěn podle našeho Zákona o nemocenském pojištění až po uplynutí 270 dnů výkonu práce na území ČR. 5. Další skupinu pojištěnců jsou tzv. zahraniční zaměstnanci, tj. osoby vykonávající práce na území ČR, avšak jsou účastni důchodového pojištění u svého zahraničního zaměstnavatele. Z výkonu této práce na území ČR se tento zahraniční zaměstnanec může dobrovolně přihlásit k důchodovému pojištění. III: Vznik pojištění - účast na nemocenském pojištění: Kromě shora uvedených podmínek vzniká účast na pojištění dnem faktického vstupu do zaměstnání, kdy se za den vstupu do zaměstnání považuje u zaměstnanců v pracovním poměru též den před vstupem do zaměstnání, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu, nebo za který se mzda nebo plat nekrátí 10 odst. 1. a 3. Zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění zaměstnanců

5 ~ 5 ~ IV: Zánik pojištění účasti na nemocenském pojištění: Pojištění zaniká dnem skončení zaměstnání, které zakládalo účast na nemocenském pojištění. 10 odst. 1. a 2. Zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Pro ilustraci jsou uváděny názorné příklady k této části: Příklad č. 1: Vznik pojištění: Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem pracovní poměr na dobu neurčitou se smluvní mzdou Kč ,-. Zaměstnanec fakticky nastoupil do zaměstnání dne Zaměstnanec splnil veškeré podmínky vzniku pojištění tj. zaměstnání trvá více než 14 dnů, předem dohodnutá mzda je vyšší částky rozhodného příjmu (Kč 2 500,--), a fakticky nastoupil do zaměstnání dne 1.3. Příklad č. 2: Vznik pojištění faktický nástup: Tentýž zaměstnanec se kterým zaměstnavatel uzavřel pracovní poměr za podmínek uvedených v příkladu 1, oznámil svému budoucímu zaměstnavateli, že při cestě dne 1.3. do zaměstnání měl nehodu, pro kterou je hospitalizován. Zaměstnanec není účasten nemocenského pojištění, neboť přestože splnil první dvě podmínky (zaměstnání je sjednáno na více než 14 dnů, a předem dohodnutý rozhodný příjem je vyšší než Kč 2 500,-), nesplnil však třetí podmínku a to je faktický nástup do zaměstnání. Příklad č. 3: Vznik pojištění s nástupem do zaměstnání po státem uznaném svátku: Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem pracovní smlouvu od (pondělí velikonoční) na dobu neurčitou s nástupní hodinovou mzdou Kč 150,-. S ohledem na skutečnost, že 1.4. je státem uznaný svátek zaměstnanec nastoupil do zaměstnání až 2.4. Od kdy mu vznikne účast na pojištění? Zaměstnanci vznikne účast na pojištění již od 1.4., neboť zaměstnavatel má povinnost zaměstnanci poskytnout náhradu mzdy za státem uznaný svátek.

6 ~ 6 ~ Příklad č. 4: Smluvní zaměstnanec a jeho pojištění: Česká společnost se písemně dohodla ze zahraničním zaměstnavatelem, se kterým nemá ČR uzavřenou smlouvu na poli sociální politiky, o zapůjčení několika jeho zaměstnanců k výkonu práce na území ČR po dobu 12 měsíců. Tito zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele jsou účastni důchodového pojištění u svého zahraničního zaměstnavatele. Jak to bude z pojištěním při výkonu práce na území ČR? Smluvní zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele budou účastni pojištění podle Zákona o nemocenském pojištění až po uplynutí 270 dnů výkonu práce na území ČR. Česká společnost je pak klasicky přihlásí k nemocenskému pojištění u své místně příslušné správy sociálního zabezpečení. Příklad č. 5: Zahraniční zaměstnanec a jeho pojištění: Zahraniční zaměstnanec, který je činný v ČR pro zaměstnavatele, který nemá na území ČR sídlo a nemá sídlo ani v žádném státě evropské unie nebo smluvním státě vykonával práce pro společnost, se kterou nemá tato společnost uzavřenou žádnou smlouvu o výkonu práce. Jak to bude s jeho pojištěním? Tento zahraniční zaměstnanec není účasten důchodového a ani nemocenského pojištění přímo z předmětného zákona. Na důchodové a nemocenské pojištění se může přihlásit pouze dobrovolně a to na příslušném tiskopise vydaného Českou správou sociálního zabezpečení. Příklad č. 6: Člen družstva, který není k družstvu vázán pracovněprávním vztahem: Členka družstva pro výstavbu rodinných domků se aktivně podílí prací pro družstvo. Členská schůze ji na svém zasedání odsouhlasila odměnu ve výši Kč 5 000,-. Jak to bude s jejím pojištěním? V měsíci do kterého se jí tato odměna zúčtuje bude členka družstva účastna důchodového a nemocenského pojištění, neboť byl překročen rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění. Družstvo bude muset tuto členku přihlásit na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení k nemocenskému pojištění za měsíc, ve kterém ji zúčtovalo odměnu ve výši Kč 5 000,--.

7 ~ 7 ~ Příklad č. 7: Členové zastupitelstev územně samosprávních celků: Starosta městské části byl zvolen do funkce starosty jako uvolněný funkcionář na volební období. Jeho odměna uvolněného funkcionáře je vyšší než částka rozhodného příjmu pro posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění. Bude tento starosta účasten pojištění? S ohledem na skutečnost, že se jedná o uvolněného člena zastupitelstva je účasten z titulu funkce starosty důchodového a nemocenského pojištění. Příklad č. 8: Členové zastupitelstev: Starosta obecního úřadu byl zvolen do funkce starosty. S ohledem na velikost obce se jedná o neuvolněného funkcionáře. Jeho odměna je vyšší než rozhodný příjem Kč 2 500,-. Jak to bude s účastí na pojištění? Pokud se jedná o člena zastupitelstva starostu, který je neuvolněným funkcionářem, patří tato kategorie do výjimek, kdy neuvolněný funkcionář není účasten důchodového a nemocenského pojištění a to i tehdy, když částka rozhodného příjmu je vyšší než Kč 2 500,-. Příklad č. 9: Jednatel společnosti s ručením omezeným: Jednatel s.r.o. není vázán ke společnosti žádným pracovněprávním vztahem. Zastupuje však společnost navenek z titulu práce jednatele. Za tuto činnost pobírá měsíční odměnu Kč 5 000,-. Je účasten pojištění z výkonu práce jednatele? Jednatel je účasten důchodového a nemocenského pojištění v případě, kdy jeho měsíční odměna dosáhne alespoň rozhodné výše příjmu tj. Kč 2 500,--. V tomto příkladu je jeho částka Kč 5 000,- a proto je jeho zaměstnavatel povinen jednatele přihlásit na správu sociálního zabezpečení k účasti na pojištění. Příklad č. 10: Zaměstnanec a jednatel s.r.o.: Zaměstnanec vykonává pro společnost s ručením omezeným práce vedoucího technického oddělení s pravidelnou měsíční mzdou Kč ,-. Zároveň je zaspán v obchodním rejstříku jako jednatel této společnosti. Za výkon práce jednatele pobírá odměnu ve výši Kč 6 500,-- měsíčně. Jak to bude s jeho pojištěním?

8 ~ 8 ~ Podle Zákona o nemocenském pojištění se každý pojistný poměr posuzuje samostatně. Znamená to, že budeme posuzovat zvlášť pojištění zaměstnance z pohledu pracovního poměru a dále zvlášť podmínky účasti na nemocenském pojištění z titulu funkce jednatele společnosti. Z uvedeného příkladu je jasně patrno, že tento pojištěnec je účasten pojištění dvakrát a to z pozice zaměstnaneckého poměru, a podruhé z pozice odměny jednatele, která je vyšší než rozhodný příjem Kč 2 500,- pro posouzení vzniku účasti na pojištění. Zaměstnavatel ho přihlásí k účasti na nemocenském pojištění jako zaměstnance a také jako jednatele. Příklad č. 11: Společník s.r.o.: Společník s. r. o. není vázán ke společnosti pracovněprávním vztahem, ale aktivně se podílí na rozvoji firmy a je touto firmou odměňován pravidelně čtvrtletně odměnou ve výši Kč ,-. Bude účasten pojištění? Společník s.r.o. je účasten pojištění jen v těch měsících, do kterých se mu zúčtuje odměna ve výši alespoň rozhodné částky tj Kč 2 500,-. V tomto příkladu je to částka Kč ,- čtvrtletně. Zaměstnavatel ho přihlásí k účasti na pojištění a společník bude účasten důchodového a nemocenského pojištění jen v těch měsících, do kterých se mu zúčtuje uvedená čtvrtletní odměna. Příklad č. 12: Zaměstnanec a společník s.r.o. Zaměstnanec s.r.o. vykonává pro společnost práce na základě klasického pracovního poměru a zároveň je zapsán v této společnosti jako jeden ze tří společníků. U společnosti pobírá jen mzdu ve výši Kč ,-. Jak to bude s jeho pojištěním? Zde se jedná o posuzování účasti jen na pojištění z titulu výkonu práce zaměstnance. Zaměstnavatel ho přihlásí k účasti na nemocenském pojištění jen jako zaměstnance a to proto, že za výkon práce společníka nepobírá žádnou odměnu. Příklad č. 13: Členové kolektivních orgánů právnické osoby:

9 ~ 9 ~ Předseda představenstva akciové společnosti pobírá odměnu za výkon práce člena kolektivního orgánu právnické osoby ve výši Kč ,- měsíčně. Bude pojištěn? Člen představenstva akciové společnosti je pojištěn v těch měsících, kdy mu jeho zaměstnavatel zúčtuje odměnu alespoň ve výši Kč 2 500,-. V uvedeném příkladu je to částka Kč ,-. Proto musí být přihlášen k účasti na nemocenském pojištění u místně příslušné správy sociálního zabezpečení. Příklad č. 14: členové kolektivních orgánů právnické osoby: V akciové společnosti pracuje zaměstnanec v pozici vedoucí ekonomického oddělení s měsíční mzdou Kč ,-. Zároveň je členem představenstva akciové společnosti, kdy za výkon této práce pobírá čtvrtletní odměnu ve výši Kč ,-. Jak to bude s jeho pojištěním? Zaměstnanec bude účasten pojištění z výkonu práce pro společnost (pracovní poměr) a zároveň i z titulu člena představenstva akciové společnosti pouze v těch měsících, do kterých se mu započte odměna člena představenstva akciové společnosti. Příklad č. 15: člen dozorčí rady akciové společnosti: Do dozorčí rady akciové společnosti byl valnou hromadou zvolen ekonomický expert, který není zaměstnancem této akciové společnosti. Odměna člena dozorčí rady je zúčtovávána pravidelně jednou za půl roku ve výši Kč ,--. Bude účasten pojištění? Člen dozorčí rady je účasten důchodového a nemocenského pojištění pouze v těch měsících, do kterých se mu zúčtuje odměna ve výši alespoň Kč 2 500,-. V tomto případě je to částka Kč ,- za pololetí. Příklad č. 16: zaměstnání netrvá déle než 14 kalendářních dnů : Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem pracovní poměr na dobu od do Jeho smluvní mzda z tohoto výkonu práce činila Kč 5 000,-. Zaměstnavatel s ním uzavřel opětovný pracovní poměr v květnu a to od do , opět jeho mzda činila Kč 5 000,-. Bude zaměstnanec z titulu tohoto druhého zaměstnání pojištěn, když zaměstnání netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, ale jen 5 kalendářních dnů?

10 ~ 10 ~ Zde je splněna podmínka vzniku účasti na nemocenském pojištění neboť druhé zaměstnání vzniklo do 6 měsíců od zaměstnání předchozího a rozhodný příjem dosahuje určené částky Kč 2 500,-. Zaměstnavatel musí zaměstnance přihlásit za výkon práce v měsíci květnu a zaměstnanec je pak účasten důchodového pojištění a nemocenského od do Příklad č. 17: zaměstnání netrvá déle než 14 kalendářních dnů : Tentýž zaměstnavatel uvedený v příkladu 16) uhradil zaměstnanci za výkon práce zaměstnance od do mzdu ve výši Kč 2 400,-. Bude účasten na pojištění? V tomto případu zaměstnanec nebude účasten nemocenského pojištění, neboť druhé zaměstnání sice vzniklo do 6 měsíců, ale rozhodný příjem nedosahoval výše stanovené pro posouzení účasti na nemocenském pojištění. Příklad č. 18): zaměstnání netrvá déle než 14 kalendářních dnů: Zaměstnavatel uzavřel hned dva pracovní poměry v měsíci dubnu se zaměstnancem na dobu určitou na tentýž druh práce a to : od do smluvní mzda Kč 2 200,--, dále pak od do smluvní mzda opět Kč 2 200, -. Bude zaměstnanec účasten nemocenského pojištění? Zaměstnanec bude účasten v tomto měsíci nemocenského pojištění, neboť sice zaměstnání netrvalo více než 14 kalendářních dnů, avšak součet obou částek překročil hranici rozhodného příjmu tj. Kč 2 500,-- pro posouzení vzniku účasti na pojištění. V : Pojištění při zaměstnání malého rozsahu: Zaměstnání malého rozsahu je podle ust. 7 Zákona o nemocenském pojištění zaměstnání, kdy je splněna podmínka trvání zaměstnání více než 14 kalendářních dnů, avšak sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem nebo dokonce započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec. Při výkonu práce malého rozsahu je zaměstnanec účasten na pojištění jen v těch měsících, kdy jeho zúčtovaný příjem dosáhne alespoň rozhodné výše tj. alespoň Kč 2 500,-.

11 ~ 11 ~ Započitatelný příjem zúčtovaný až po skončení zaměstnání malého rozsahu se považuje pro účely pojištění za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž toto zaměstnání skončilo. Příklad č. 19: Zaměstnání malého rozsahu, pracovní poměr: Zaměstnavatel uzavřel pracovní poměr na dobu neurčitou na výkon práce uklízečky s rozsahem tři dny v týdnu po 2 hodinách denně. Její měsíční mzda činila Kč 2 400,-. V měsíci lednu ji zaměstnavatel zúčtoval mzdu ve výši Kč 2 400,-. V měsíci únoru uklízela po malířích a zaměstnavatel ji zúčtoval ještě navíc odměnu Kč 1 000,-. Její měsíční mzda tak v měsíci únoru činila Kč 3 400,-. Jak to bude s jejím pojištěním? Zaměstnankyně bude účastna důchodové a nemocenského pojištění poprvé až od měsíce února tj. kdy dosáhne rozhodného příjmu pro vznik účasti na pojištění. Zaměstnavatel zaměstnance přihlásí od prvního dne započetí s výkonem práce, a na přihlášce k nemocenskému pojištění uvede skutečnost, že se jedná o zaměstnání malého rozsahu. Příklad č. 20: Zaměstnání malého rozsahu u dohody o pracovní činnosti: Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnance dohodu o pracovní činnosti na dobu jednoho kalendářního roku tj. roku 2013, s výkonem práce podle potřeby. Předem dohodnutá odměna činila Kč 100,-- / hodina. Zaměstnanec dosahoval následující odměny: V lednu Kč 2 000,-. V únoru Kč 2 400,-. V březnu Kč 2 500,-. V dubnu Kč 3 500,-. Od května do prosince činila jeho odměna pravidelně Kč 2 400,- měsíčně. V jakých měsících bude účasten pojištění? Zaměstnanec je poprvé účasten důchodového a nemocenského pojištění v měsíci březnu kdy odměna dosáhla výše Kč 2 500,- a podruhé v měsíci dubnu, kdy odměna dosáhla Kč 3 500,-. V ostatních měsících zúčtovaná odměna dosáhla pod částku rozhodného příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění tj. Kč 2 500,-. Příklad č. 21: Zaměstnání malého rozsahu, pracovní poměr. Příjem po skončení zaměstnání Zaměstnanec pracoval v pracovním poměru jako uklízeč kanceláří od do Jeho rozsah pracovní doby byl pondělí pátek 1 hodina denně. Mzda za výkon této práce činila Kč 2 000,- měsíčně. Jedná se o zaměstnání malého

12 ~ 12 ~ rozsahu. Zaměstnavatel mu v měsíci srpnu tj. po skončení zaměstnání zúčtoval dodatečně náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou ve výši Kč 650,-. Jak to bude s jeho účastí na pojištění? Jak z uvedeného příkladu jasně vyplývá, zaměstnanec bude dodatečně účasten důchodového a nemocenského pojištění jen za poslední měsíc trvání pracovního poměru, neboť dodatečně zúčtovaný příjem náhrada mzdy za dovolenou ve výši Kč 650,- se musí započítat k poslednímu zúčtovanému příjmu za měsíc červen tj. Kč 2 000,-. Součet těchto částek pak převýšil rozhodný příjem pro posouzení vzniku účasti na pojištění tj. Kč 2 500,-. Příklad č. 22) Zaměstnanec a souběžný výkon práce malého rozsahu : Zaměstnanec vykonává práce na základě klasického pracovního poměru. Dále s týmž zaměstnavatelem si sjednal dohodu o pracovní činnosti na práce podle potřeby s hodinovou odměnou Kč 100,-/hod. Budou se všechny příjmy sčítat do jednoho, a nebo se budou tyto pracovněprávní vztahy posuzovat každý zvlášť? Zde musí zaměstnavatel posuzovat každý pojistný poměr samostatně a to zvlášť pojistný poměr z titulu zaměstnání a dále zaměstnání malého rozsahu z DPČ tak jak uvedeno v předchozích příkladech. VI: Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce: Od roku 2012 je účasten podle 7a) Zákona o nemocenském pojištění zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce pokud splňují podmínku výkonu práce na území České republiky a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než Kč Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem ve shora uvedené výši. Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém poprvé po uzavření dohody o provedení práce začal konat sjednanou práci, a zaniká dnem, jimž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána. Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce je účasten pojištění též, jestliže vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce a úhrn započitatelných

13 ~ 13 ~ příjmů z těchto dohod dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku uvedenou v prvním odstavci. Komentář ke shora uvedenému: Jak z uvedeného vyplývá, podmínky vzniku účasti na nemocenském pojištění se u dohody o provedení práce sledují zcela odlišně od posuzování vzniku účasti na nemocenském pojištění ostatních poplatníků pojistného. Znamená to, že u dohody o provedení práce není rozhodující, zda dohoda trvá déle než 14 dnů, zda se jedná o malý rozsah. Hlavním kritériem pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění je měsíční zúčtovaná částka, tj. částka vyšší Kč ,- tj. alespoň Kč ,-.

14 ~ 14 ~ Ochranná lhůta: Rok Ochranná lhůta. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění, pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů pojištění trvalo. 15 odst. 1. Zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. 15 odst. 2. Zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění Ochranná lhůta neplyne ze zaměstnání poživateli: starobního nebo invalidního důchodu III. stupně, ze zaměstnání malého rozsahu, ze zaměstnání zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce, z dalšího zaměstnání sjednaného jen na dobu dovolené v jiném zaměstnání, ze zaměstnání, které sjednal pojištěnec, který je žákem nebo studentem, pokud doba zaměstnání spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin. 15 odst. 4. písm. a) Zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Podpůrčí doba: Podpůrčí doba začíná 15. kalendářním dnem resp. 22. kal. dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem resp. 22. kal. dnem n a ř í z e n é karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do tohoto dne, podpůrčí doba však trvá nejdéle 380 kalendářních dnů, ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény. Vznikl-li nárok na nemocenské z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, započítávají se do podpůrčí doby předchozí pracovní neschopnosti pokud spadají do období 380 kalendářních dnů před vznikem dočasné pracovní neschopnosti. Tato období se nezapočtou pouze: jestli-že zaměstnání - pojištěná činnost trvala aspoň 190 kal. dnů od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti. Do podpůrčí doby se započtou i dny pracovní neschopnosti vzniklé pro pracovní úraz nemoc z povolání. 26 odst. 1. a 2. Zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění.

15 ~ 15 ~ Prodloužení podpůrčí doby nad 380 dnů: Po vyčerpání podpůrčí doby může příslušní OSSZ na žádost práce neschopného prodloužit poskytování nemocenského a to nejdéle po dobu 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby podle shora uvedeného 26. Prodloužená podpůrčí doba nemůže být delší než 2 roky dnů. Pokud by správa sociálního zabezpečení nepovolila toto prodloužení podpůrčí doby a zaměstnanci dál trvá pracovní neschopnost měl by si pojištěnec požádat o přiznání invalidního důchodu. 27 Zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Podpůrčí doba u poživatelů starobního a invalidního důchodu III. stupně. Z důvodu prodloužení období poskytování náhrady mzdy o 7 kal. dnů se zkracuje podpůrčí doba pro poskytování nemocenského u poživatelů starobního a invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně. Poživatelům těchto důchodů náleží nemocenské pro rok po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončilo zaměstnání. Tato podpůrčí doba tak běží až po vyčerpání prvních 21 dnech trvání pracovní neschopnosti. 28 odst. 1 Zákona o nemocenském pojištění. Poznámka: Na rozdíl od předešlého výkladu u obecné podpůrčí doby a jejího zápočtu bude podpůrčí doba u shora uvedených poživatelů důchodu počítána vždy od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti a bude činit nejvýše 63 kalendářních dnů při jedné nebo více pracovních neschopností v jednom kalendářním roce, nebo trvání pracovního poměru ( pojištění ). Doba, kdy bude poskytována náhrada v nemoci pak náleží vždy a nezapočte se do uvedené podpůrčí doby. Z uvedeného vyplývá, že omezení podpůrčí dob 63 kalendářních dnů vyčerpání nemocenského, nemá vliv na výplatu náhrady v nemoci za prvních 21 dní (dočasné pracovní neschopnosti) a to i tehdy, kdy bude již vyčerpána podpůrčí doba nemocenského. Rozhodné období pro zjištění denního vyměřovacího základ : Pojem rozhodné období je zakotven v ustanovení 18 Zákon a o nemocenském pojištění. Obecně řečeno je to období ve kterém zjišťujeme započitatelný výdělek pro stanovení denního vyměřovacího základu. Tento denní vyměřovací základ pak je základem pro výpočet dávek nemocenského pojištění. Pro stanovení tohoto denního vyměřovacího základu vycházíme z několika variant rozhodného období:

16 ~ 16 ~ Varianta 1: Rozhodným obdobím je období 12. kalendářních měsíců, které předchází vzniku sociální události. Varianta č. 2: Sociální událost nastala v době, kdy zaměstnanec neměl v rozhodném období 12. měsíců. V tomto případě je rozhodným obdobím doba od vzniku pojištění do posledního zúčtovaného měsíce, který předchází měsíci, ve kterém nastala sociální událost. Varianta č. 3: Jestliže sociální událost nastala v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, je rozhodným obdobím období, od vzniku pojištění zaměstnance do konce tohoto kalendářního měsíce. Varianta č. 4: Jestliže v rozhodném období nemá zaměstnanec vyměřovací základ, nebo není-li v tomto rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, považuje se za denní vyměřovací základ jedna třicetina započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost. Jde-li o zaměstnání malého rozsahu, považuje se v tomto případě za denní vyměřovací základ jedna třicetina vyměřovacího základu zaměstnance dosaženého v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost. ( viz. ust. 19 odst. 6 Zákona o nemocenském pojištění). Varianta č. 5: Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období vyměřovací základ, nebo není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Varianta č. 6: Nastane-li u zaměstnance sociální událost po skončení pracovní poměru (účasti na nemocenském pojištění), v ochranné lhůtě bude rozhodné období do posledního

17 ~ 17 ~ zúčtovaného měsíce, ve kterém skončilo zaměstnání (účast na nemocenském pojištění). Vyloučené dny: Tak, jak bylo popsáno rozhodné období, ve kterém zjišťujeme započitatelný výdělek se tento započitatelný výdělek (vyměřovací základ ) dělí počtem kalendářních dnů v tomto rozhodném období (viz. odkaz na ustanovení 18 odst. 7 Zákona o nemocenském pojištění). Za vyloučené dny se považují dny (odečítají se z kalendářních dnů ): Kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které zaměstnanci nenáleží náhrada příjmu ( např. překážky v práci dle nařízení vlády 590/2006, kdy zaměstnanci náleží náhrada jen po část zákonných dnů, a po zbytek má volno za, které mu náhrada již nenáleží, dny rodičovské dovolené, dny potřeby ošetřování člena rodiny po uplynutí doby, za kterou ošetřovné náleží ). Kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, náleží zaměstnanci náhrada mzdy, platu nebo odměny v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény pro rok 2010.!! Od roku 2011 je vyloučená doba prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti!! Kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství nebo ošetřovné. Za vyloučené dny se nepovažují dny ( neodečítají se z kalendářních dnů): Dny za které náleží náhrada mzdy, platu nebo odměny. Dny pracovní neschopnosti, kterou si zaměstnanec přivodil v ú m y s l u vylákat náhradu při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 14 kalendářních dní a nemocenské od 15 kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti.

18 ~ 18 ~ Třetí díl je zaměřen na vysvětlení problematiky nároku a poskytování jednotlivých druhů dávek nemocenského pojištění tj. nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Samozřejmostí bude tak, jako v předchozích dílech řada příkladů výpočtů jednotlivých dávek. Část I. - Obecné podmínky nároku na dávky a jejich výplatu: Jak uvedeno v 14 Zákona o nemocenském pojištění vzniká nárok na dávku, jestliže jsou splněny všechny podmínky pro jejich přiznání, tj. trvá-li v den vzniku nároku na dávku účast na nemocenském pojištění, nebo sice již účast netrvá, avšak sociální událost vznikla v ochranné lhůtě, ( ochranná lhůta byla vysvětlena v II. díle e-semináře ). Z titulu ochranné lhůty vzniká nárok jen na dva druhy dávek a to na nemocenské (pokud doba trvání pracovní neschopnosti je více než 21 dnů, a na peněžitou pomoc v mateřství ). Pojištěnec nemá podle 16 nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a ošetřovného za dobu, po kterou: vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost, mu náleží podle zákona o vojácích z povolání ze jejich zaměstnání, z něhož tyto dávky náleží, nadále započitatelný příjem, je ve vazbě, jde-li o dávky, na které vznikl nárok před vzetím do vazby, vykonává trest odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. S odkazem na ustanovení 17 náleží dávky za kalendářní dny. Výše dávky se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Má-li zaměstnanec za kalendářní den, v němž vznikl nárok na dávku, nebo v němž nárok na dávku zanikl, nárok na započitatelný příjem za část pracovní doby, náleží mu dávka za kalendářní den v poměrné výši, která se určí jako poměrný díl připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží započitatelný příjem. Dávky nemocenského pojištění se stanovují z denního vyměřovacího, který se stanoví z rozhodného období, ve kterém se zjistí započitatelný výdělek. (Podrobně o rozhodném období a výpočtu denního vyměřovacího základu je pojednáno v II. díle e-semináře). Část II. - Nemocenské a podmínky uplatnění nároku na nemocenské: S odkazem na 23 má nárok na nemocenské pojištěnec, který byl uznán dočasně práce neschopným, nebo kterému byla nařízena karanténa, trvá-li dočasná pracovní neschopnost déle než 21 kalendářních dnů. ( Za prvních 21 dnů pracovní neschopnosti vyplácí s odkazem na 192 Zákoníku práce náhradu mzdy. O náhradě mzdy bude pojednáno v závěrečném IV. díle e-semináře).

19 ~ 19 ~ Nárok na nemocenské nemá pojištěnec: který si úmyslně přivodil dočasnou pracovní neschopnost, kterému v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény vznikl nárok na výplatu starobního důchodu, pokud pojištěná činnost skončila přede dnem, od něhož mu vznikl nárok na výplatu starobního důchodu. V tomto případě zaniká nárok na nemocenské posledním dnem přede dnem, od něhož mu vznikl nárok na výplatu starobního důchodu, u něhož vznikla dočasná pracovní neschopnost nebo byla nařízena karanténa v době útěku z místa vazby nebo v době útěku odsouzeného z místa výkonu trestu odnětí svobody. Podpůrčí doba poskytování nemocenského: Podpůrčí doba pro výplatu nemocenského je podrobně popsána v druhé části video semináře. Jen připomínám, že podpůrčí doba činí 380 kalendářních dnů. U poživatele starobního důchodu a invalidního důchodu III. stupně činí podpůrčí doba pro výplatu nemocenského 63 kalendářních dnů. Uplatňování nároku na nemocenské a na jeho výplatu: V této části se zaměříme na podmínky, které musí splnit žadatel (dočasně práce neschopný) v případě uplatňování nároku na nemocenské. Jak již bylo uvedeno nárok na nemocenské má každý pojištěnec: kterému trvá pojištění, nebo sociální událost (dočasná pracovní neschopnost) vznikla v době, kdy mu plyne ochranná lhůta (7. kalendářních dnů po skončení pojištění), a jeho pracovní neschopnost trvá více než 21 kalendářních dnů, jeho nemoc mu zakládá pracovní neschopnost (ošetřující lékař rozhodne o dočasné pracovní neschopnosti) a zaměstnanec (pojištěnec) nebo bývalý zaměstnanec (pojištěnec) uplatňuje nárok na předepsaných tiskopisech a včas. Nárok na výplatu nemocenského zaniká uplynutím 3 let ode dne, za který nemocenské nebo jeho část náleží. (odkaz na 46 Zákona o nemocenském pojištění). nárok na nemocenské uplatňuje u svého zaměstnavatele, nebo bývalého zaměstnavatele a to na předepsaných tiskopisech (viz. níže). Současný soubor tiskopisů o vzniku, trvání a zániku nároku na nemocenské nebo karantény obsahuje pět dílů:

20 ~ 20 ~ Díl I. - Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti: Díl I. slouží jako informační list pro místně příslušnou správu sociálního zabezpečení ( podle místa výkonu práce lékaře). Lékař je tento díl povinen poslat nejpozději do 3. pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí o vzniku pracovní neschopnosti vydal, a to tzv. e - podáním. Díl II. - Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti: Tento díl předává ošetřující lékař dočasně práce neschopnému v den, kdy rozhodne o jeho dočasné pracovní neschopnosti. Díl II. má pak práce neschopný po celou dobu nemoci u sebe a prokazuje se s tímto dílem při pravidelných kontrolách zdravotního stavu a pracovníkům správy sociálního zabezpečení, v případech, kdy je u něj provedena kontrola dodržování léčebného režimu. Po ukončení pracovní neschopnosti pak díl II. odevzdá ošetřujícímu lékaři a ten ho zašle ve shora uvedeném termínu na místně příslušnou OSSZ. Díl III. - Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti: Tak jako díl II. předá ošetřující lékař dočasně práce neschopnému při vzniku pracovní neschopnosti i díl č. III, s tím rozdílem, že díl č. III je zaměstnanec (práce neschopný) povinen neprodleně předat svému zaměstnavateli. Díl III. slouží nejen jako doklad o překážce v práci na straně zaměstnance, ale také jako doklad (žádost) o náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 21 dnů viz. odkaz na 192 Zákoníku práce. Znamená to, že tento díl si zaměstnavatel ponechá a nikam neodesílá. Díl IV. - Žádost o nemocenské: Tento díl předá ošetřující lékař dočasně práce neschopnému jen v případě, že jeho nemoc je delší než 21 kalendářních dnů, neboť nárok na výplatu nemocenského vzniká až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Díl č. IV předá práce neschopný svému zaměstnavateli, spolu s dokladem Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény lístkem na peníze. (Pokud se jedná o bývalého zaměstnance, je tento postup stejný, s tím rozdílem, že bývalému zaměstnanci nenáleží výplata náhrady mzdy při dočasné pracovní

21 ~ 21 ~ neschopnosti z důvodu, že mu již netrvá účast na pojištění). Na tomto díle IV. práce neschopný vyznačí formu, jakou požaduje zasílat výplatu nemocenského a tu buď: a) poštovní přepravou, nebo b) na účet, který uvede na tomto díle. Zaměstnavatel má pak povinnosti překontrolovat údaje uvedené zaměstnancem a neprodleně tento díl č. IV spolu s podkladem na výpočet denní dávky tiskopis Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění, zaslat na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení. Díl V. - Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti hlášení zaměstnavateli: Díl V. předává ošetřující lékař pojištěnci v den, kdy zjistí, že již není důvod vést pojištěnce ve stavu práce neschopných. Pojištěnec má povinnost díl V. předat svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel pak rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti hlášení zaměstnavateli buď: a) neprodleně zašle na příslušnou OSSZ - pokud se jednalo o pracovní neschopnost, která trvala více než 21 dnů a tudíž bylo vypláceno od 22. dne nemocenské, a nebo b) ponechá si tento díl, který připojí k dílu III. Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, pokud pracovní neschopnost trvala pouze 21 kalendářních dnů a zaměstnavatel tak vyplácel pouze náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Kromě těchto dílu vydala Česká správa sociálního zabezpečení ještě tiskopis: NÁHRADNÍ HLÁŠENÍ za díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Tiskopis Náhradní hlášení, použije ošetřující lékař v případě, kdy dojde ke ztrátě nebo znehodnocení předchozích uvedených dílů I. V. Poznámka: V průběhu výplaty nemocenského tj. od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti až do skončení pracovní neschopnosti vystavuje ošetřující lékař pojištěnci (práce neschopnému) již zmíněný tiskopis Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, karantény ( lístek na peníze ). Tento doklad pak slouží jako likvidní doklad pro výplatu nemocenského. Lístek na peníze zasílá na příslušnou správu sociálního zabezpečení zaměstnavatel zaměstnance (dočasně práce neschopného).

22 ~ 22 ~ Nařízení karantény: Karanténu může nařídit pojištěnci ošetřující lékař nebo příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik). Pokud je takto karanténa nařízena způsob likvidace nemocenského při nařízené karanténě je totožný s pracovní neschopností zaměstnance pojištěnce. Rozdíl je jen v názvu jednotlivých dílů tiskopisu o nařízené karanténě. Pro přehlednost uvádím jen názvy jednotlivých dílů: Díl I. - Oznámení o nařízení karantény Díl II. - Hlášení OSSZ o nařízení karantény Díl III. - Potvrzení o nařízení karantény pro uplatnění nároku na nemocenské Díl IV. - Oznámení o ukončení karantény Díl V - Hlášení OSSZ o ukončení karantény. V průběhu trvání karantény je vystavován ještě tiskopis Potvrzení o nařízené karanténě (lístek na peníze), který slouží k likvidaci nemocenského při karanténě. Část III. - Výše nemocenského: Výše nemocenského za kalendářní den činí 60% denního vyměřovacího základu. Výše nemocenského za kalendářní den činí 50% výše nemocenského stanoveného podle předchozí věty, jestliže si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost: zaviněnou účastí ve rvačce, kdy rvačkou se zde rozumí vzájemné napadení či fyzický střet dvou nebo více osob, pokud nejde o sebeobranu nebo pomoc napadenému, jako bezprostřední následek opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek, nebo při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku. Část IV. - Peněžitá pomoc v mateřství podmínky nároku na PPM: Druhou velice významnou dávkou nemocenského pojištění je hned po nemocenském peněžitá pomoc v mateřství. Peněžitá pomoc v mateřství má za úkol finančně zabezpečit po určitou dobu příjemce této dávky, při splnění podmínek na tuto dávku, v souvislosti s těhotenstvím a následnou péčí o narozené dítě, nebo jen s péčí o dítě vlastní, osvojené nebo svěřené do péče nahrazující péči rodičů. PODMÍNKY NÁROKU NA PENEŽITOU POMOC - 32 Zákona o nemocenském pojištění:

23 ~ 23 ~ Na tuto dávku má nárok matka (pojištěnec) nebo pojištěnec - osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, pojištěnec, jehož matka zemřela nebo pojištěnec, který o dítě pečuje a je otcem nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou, pokud splní následující podmínky: U matky pokud dítě porodila (musí se jednat o porod nikoliv o potrat a je vystaven rodný list dítěte), a u pojištěnce osoby, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů pak rozhodnutí příslušného orgánu, nebo u otce nebo manžela ženy, která se nemůže o dítě starat pak doklad o vzniku dočasné pracovní neschopnosti matky, která z tohoto důvodu nemůže nebo nesmí o dítě pečovat. Pokud by se jednalo o situaci, kdy se otec nebo manžel ženy, která dítě porodila dohodnou, že v průběhu peněžité pomoci v mateřství se o péči o dítě vystřídají doloží příslušné OSSZ písemnou dohodu (souhlas matky), že střídající osoba bude o dítě pečovat nejdříve však od počátku 7 týdne po porodu a to na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Pojištěnec musí splnit další podmínku pro nárok na peněžitou pomoc, pokud je účasten pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc. Pokud je uplatňován nárok na peněžitou pomoc z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na nemocenském pojištění splněna v každém z těchto pojištění. Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle předchozího odstavce se započítává též: doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole podle Zákona o důchodovém pojištění, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud byl tento důchod a po odnětí tohoto důchodu vznikla, popřípadě dále trvala pojištění činnost. Naopak do 270 dnů se nezapočítává: doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, doba pobírání důchodu z důchodového pojištění, s výjimkou doby pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně pokud nárok na PPM vznikne po odnětí tohoto důchodu, doba studia s výjimkou uvedenou v Zákona o důchodovém pojištění.

24 ~ 24 ~ Pojištěnec v souvislosti s pobíráním peněžité pomoci nesmí mít příjem ze zaměstnání, ze kterého je mu poskytována tato dávka. Pokud by tomu tak bylo, nevznikl by pojištěnci nárok na dávku za ty dny, kdy vykonával tuto práci. Část V - Nástup a délka podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství 33-35: NÁSTUP NA PENEŽITOU POMOC 33-35:Nástup na peněžitou pomoc v mateřství si žena určuje sama a to nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před pravděpodobným dnem porodu. Pokud si termín v tomto mezidobí neurčí platí vždy povinnost nastoupit na PPM nejpozději 6 týdnů před pravděpodobným dnem porodu. Dnem porodu, pokud k porodu došlo před počátkem podpůrčí doby uvedené v předchozím bodě 1). Dnem převzetí dítěte pojištěncem do péče. DÉLKA PODPŮRČÍ DOBY U PENĚŽITÉ POMOCI V MATEŘSTVÍ: Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství činí: 28 týdnů u pojištěnky, která dítě porodila, 37 týdnů u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí, 22 týdnů u pojištěnce, který(á) převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, který pečuje o dítě, jehož matka zemřela, který pečuje o dítě, o něž nemůže nebo nesmí pečovat z vážných zdravotních důvodů, nebo pokud se otec nebo manžel střídá s matkou dítěte nejdříve však od počátku sedmého týdne po porodu, 31 týdnů u pojištěnce, který pečuje zároveň o dvě nebo více dětí s odkazem o péči o dítě ve zvláštních případech, tak jak uvedeno v bodě 3). 14 týdnů u pojištěnky, která porodila, a přestala se o dítě starat po porodu, nebo v průběhu šestinedělí, Jestliže dítě zemřelo před uplynutím podpůrčí doby, končí podpůrčí doba uplynutím 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte. Část VI - Přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství 36 ZNP: K přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství tj. kdy se dávka nevyplácí, může dojít: pokud se matka vystřídá z otcem nebo manželem, s nímž uzavřela dohodu, v případech, kdy dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do zdravotnického zařízení lůžkové péče a pojištěnec (matka) vykonává činnost, ze které je peněžitá pomoc poskytována, tam, kde pojištěnec nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění,

25 ~ 25 ~ pro které byl uznán dočasně práce neschopným, a dítě bylo z tohoto důvodu v péči jiné fyzické osoby nebo osoby právnické, za dobu, po kterou pojištěnka o dítě nepečuje a dítě bylo z tohoto důvodu svěřeno do péče poskytovateli zdravotnických služeb nebo zařízení poskytující nepřetržitou péči o tyto děti, pojištěnci za dobu, po kterou bylo dítě v zařízení poskytující nepřetržitou péči o toto dítě z jiných než zdravotních důvodů na straně dítěte nebo pojištěnce. Po skončení důvodů, kdy se peněžitá pomoc přeruší podle shora uvedených důvodů, se dávka dočerpá, a to maximálně: do dosažení 1 roku věku dítěte v případech, kdy matka dítě porodila, nebo matka nemůže nebo nesmí o dítě pečovat ze zdravotních důvodů a nebo, kdy se osoby v peněžité pomoci vystřídají a to nejdříve po uplynutí 6 týdnů po porodu, tj. počátkem 7 týdne po porodu, do doby nejdéle 7 let věku nejdéle do dosažení 7 let a 31 týdnů, pokud se jedná o situace kdy dítě je převzato do péče nahrazující péči rodičů, a nebo pečuje o dítě, jehož matka zemřela. Část VII - Výše peněžité pomoci v mateřství: Výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den činí 70% denního vyměřovacího základu. Část VIII - Ošetřovné a podmínky nároku na ošetřovné 39 ZNP: Zákon o nemocenském pojištění uvádí tuto dávku, jako dávku, která má sloužit pro potřeby nejnutnější doby ošetřovat nemocného člena rodiny, a nebo o něj pečovat, v případech, kdy osoba, která jinak o dítě pečuje nemůže nebo nesmí ze zdravotních důvodů pečovat. Zákon rozlišuje po této linie několik druhů ošetřování, nebo péče a to: Ošetřování A) dítěte mladšího 10 let pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, B) jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav pro nemoc nebo úraz vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, pokud její stav vyžaduje bezprostředně po porodu ošetřování jinou fyzickou osobou. Péče o dítě mladší 10 let, neboť A) školské zařízení bylo uzavřeno z nařízení příslušného orgánu z důvodů havárie, karantény při epidemii, nebo jiné nepředvídatelné události, B) dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení, v jehož denní nebo týdenní péči jinak je, nebo docházet do školy,

26 ~ 26 ~ C) fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje onemocněla, utrpěla úraz nebo porodila nebo ji byla nařízena karanténa a proto nemůže o dítě pečovat. PODMÍNKY NÁROKU NA OŠETŘOVNÉ, MOŽNÉ STŘÍDÁNÍ: Jedna z podmínek nároku na ošetřovné je podmínka žití ve společné domácnosti s ošetřovanou osobou. Tato podmínka se nevztahuje na ošetřování nebo péči o osoby mladší 10 let, kdy tyto osoby ošetřuje nebo pečuje jeden z rodičů. Nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně nemá fyzická osoba, jestliže jiné osobě je vyplácena na toto dítě peněžitá pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, pokud se ovšem nejedná o situaci, kdy tato osoba pobírající PPM ne rodičovský příspěvek onemocněla, a tudíž nemůže o dítě pečovat. Pokud se mezi sebou oprávněné osoby dohodnout, mohou se v případě ošetřování nebo péče o rodinného příslušníka v rámci jednoho případu ošetřování vystřídat a to pouze jednou! NÁROK NA OŠETŘOVNÉ NEMAJÍ TYTO SKUPINY POJIŠTĚNCŮ: příslušníci, zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a provedení práce, domáčtí pracovníci, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce, žáci a studenti, zaměstnanci činní na základě tzv. malého rozsahu, zahraniční zaměstnanci, členové kolektivních orgánů právnických osob, nárok na ošetřovné také nemá osoba (pojištěnec), který je v pracovní neschopnosti v době 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti. Část IX - Podpůrčí doba u ošetřovného délka poskytování 40 ZNP: Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle: 9 kalendářních dnů 16 kalendářních dnů, pokud jde o osamělého pojištěnce, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku. Podpůrčí doba u ošetřovného začíná běžet od prvého dne potřeby ošetřování nebo péče. Pokud má zaměstnanec v den, kdy vznikla potřeba ošetřovat nebo

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění Vysvětlivky 2012.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1. 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2.

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 ~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 Náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2014 Základní právní ustanovení pro

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 8 I/2014 Úvod Metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 589/1992 Sb. - o pojistném na sociální zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 589/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy 5.3.6.2 str. 1 5.3.6.2 Rozsah a výpočet exekučních srážek ze mzdy Srážky ze mzdy je možné provádět jen do výše pohledávky s příslušenstvím. Příslušenstvím se rozumí

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel:

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel: ~ 1 ~ V první části se budeme zabývat podrobněji jednotlivými okruhy poplatníků pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pojmem malý rozsah a platbou pojistného. Identifikujeme

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Poplatníci pojistného

Poplatníci pojistného ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 160/1993

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

Změny ve mzdách od 1.1.2009

Změny ve mzdách od 1.1.2009 Změny ve mzdách od 1.1.2009 Od 1.1.2009 nabývá účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Tento zákon nahrazuje dosavadní zákon o nemocenském pojištění č. 54/1956 Sb., ve znění pozdějších

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 592/1992 Sb. - o pojistném na zdravotní pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 592/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí?

Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí? MZDOVÁ ÚČETNÍ 7 8/2014 Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí? Běh času hraje v právu významnou roli. Časem většina práv, nejsou-li uplatněna, oslabuje a stává se nevymahatelnými,

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Pro rok 2014 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1894 Kč měsíčně, tj. o 4 Kč měsíčně více, než v roce 2013.

Pro rok 2014 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1894 Kč měsíčně, tj. o 4 Kč měsíčně více, než v roce 2013. Otázka: Sociální pojištění Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas K čemu slouží Zkráceně sociální pojištění, či přesněji pojistné na důchodové zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Více

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK Obsah semináře 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod 1.1 Zjišťování průměrného výdělku rozhodné období 1.2 Započitatelnost příjmů pro zjištění průměrného výdělku 1.3 Výpočet

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 3. aktualizace k 1. 1. 2009 Nabyly úèinnosti 1. 1. 2009 zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

Pokyny k vyplnění Přehledu

Pokyny k vyplnění Přehledu Pokyny k vyplnění Přehledu K o d d í l u 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte Vaše jméno. ř. 3 Titul vyplňte získané vědecké

Více

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 1 of 7 08/11/2010 14:46 Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů)

Více

o důchodovém pojištění

o důchodovém pojištění ZÁKON č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. (úplné znění č. 233/1998 Sb.), zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,

Více

druhy pracovních smluv

druhy pracovních smluv druhy pracovních smluv PRACOVNÍ POMĚR vzniká dnem nástupu do práce, tento den musí být uvedený v pracovní smlouvě právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se řídí zákoníkem práce pracovní povolení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce ČÁST SEDMÁ Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce HLAVA I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 151 Zaměstnavatel je povinen

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 GEH 1/2008 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 Smlouvu uzavírají

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení Stránka č. 1 z 9 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy česká správa sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení 2011 obsah 1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 1.1. Dávky nemocenského pojištění 1.2. Výpočet dávek nemocenského pojištění 1.3. Posuzování zdravotního stavu

Více

1. MZDY. 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro provádění srážek ze mzdy. 1.2. Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

1. MZDY. 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro provádění srážek ze mzdy. 1.2. Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením 1. MZDY Ing. Helena Plavecká, hlavní metodik modulu Mzdy, hp@mapsumperk.cz 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro provádění srážek ze mzdy Podle NV 595/2006 Sb. se při výpočtu nezabavitelných částek použije

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 305. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČSSZ 89 323 8 I/2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více