Cíle školení. Proč se tím zabývat předem? Kde se bude spor rozhodovat? Jakým právem se spor bude řídit? Vztahy s mezinárodním prvkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cíle školení. Proč se tím zabývat předem? 19.5.2013. Kde se bude spor rozhodovat? Jakým právem se spor bude řídit? Vztahy s mezinárodním prvkem"

Transkript

1 Kde se bude spor rozhodovat? Závazkové vztahy s mezinárodním prvkem (kolize, přímá úprava) JUDr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno, Obecný soud Volba soudu Pravidlo pro určení soudu Obecně nejčastěji místo sídla žalovaného Brusel I místo plnění Rozhodčí soud Cíle školení Poskytnout základní orientaci Nastínit kolizní a přímé řešení a jejich vztahy Rozebrat relevantní předpisy Upozornit na základní problémové oblasti Nabídnout doporučení pro kontraktaci Jakým právem se spor bude řídit? Dvě základní metody Přímá metoda Kolizní metoda Přímá metoda má přednost Neplatní uplně Pozor na aplikační rozsah Pozor na smluvní vyloučení Vztahy s mezinárodním prvkem Kde se bude spor rozhodovat? Procesní normy Kolizní normy Imperativní normy Jakým právem se bude spor řídit? Relevantní mohou být jen kogentní normy, případně veřejnoprávní normy U obou otázek velká autonomie vůle Proč se tím zabývat předem? Právní jistota Možnost výhodnějšího řešení Možnost využití při jednání Snižování nákladů sporu Tvorba smlouvy s ohledem na Sudiště Obsah rozhodného práva 1

2 Základní předpisy - proces Kde spor řeším? Nařízení Brusel I ZMPS Dvoustranné o právní pomoci Mnohostranné mezinárodní smlouvy Základní předpisy - kolize Podle jakého práva spor řeším? Kolizní úprava ZMPS Římská úmluva Nařízení Řím I Nařízení Řím II Bilaterální smlouvy Multilaterální smlouvy Základní předpisy - kolize Podle jakého práva ho řeším? Přímá úprava Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) CMR (silniční nákladní doprava) COTIF (železniční mezinárodní přeprava) Letecká mezinárodní přeprava Promlčení při mezinárodní koupi zboží CVR mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel Mezinárodní úmluvy Přehled smluv zde (dvoustranné justice) a zde (mnohostranné justice) a zde (ÚMPOD) a zde (MZV) Základní předpisy - kolize Podle jakého práva spor řeším? Přímá úprava INTERBUS (Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem) Úmluva OSN o námořní přepravě zboží Postup Kvalifikuji O jaký právní vztah se jedná? Naleznu sudiště Kde se budu soudit? Hledám právní režim Jakým právem se bude daný vztah řídit? 2

3 Kvalifikace Kladu si otázky: Co je to za právní vztah? Práva a povinnosti? Je tam skutečně mezinárodní prvek? Mezi kým ten právní vztah je? Smluvní x mimosmluvní? Jakou řeším otázku? Platnost smlouvy? Způsobilost? Věcné právo? Nárok z porušení smlouvy? V naprosté většině podle lex fori PROCES: Doporučení pro kontraktaci Prorogace vlastního soudu Nižší náklady Znám procesní právo Znám soudy Soud se bude snažit aplikovat vlastní rozhodné právo Prorogace rozhodčího soudu Rychlé Nezávislé Odborné Hledám právní režim Mám sudiště používám tam platné předpisy Existuje přímá úprava? Aplikační test Existují kolizní úpravy v různých pramenech? Aplikační testy Národní kolizní úprava Doporučení pro kontraktaci Vyměním prorogaci za jiné ustanovení Sladím sudiště a rozhodné právo Pojistím si sudiště vhodnými doložkami, pokud nelze prorogace Pozor na spotřebitele PROCES - Příklad Vztah mezi obchodníky se sídlem v ČR a SK Uzavření smlouvy Prodávající Slovák EXW INCOTERMS 2000 (Varšava) Nárok na náhradu škody Žaluje Slovák Přímá a kolizní metoda Kde? Čím? 3

4 Příklad Kupní smlouva, Čech a Polák (prodávající Polák), rok 2010 Místo dodání Kunovice u Uherského Hradiště ZMPS Římská úmluva Nařízení Řím I Vídeňská úmluva Česko-polská dvoustranná Příklad Prodej nemovitosti na území ČR Čech Španěl Volba španělského práva Výhrada vlastnického práva Problém: Prodlení se placením kupní ceny Platnost smlouvy forma? Přechod vlastnického práva Žaloba předchozího vlastníka na vydání věci Podle jakého práva spor řeším? Přímá metoda Přednost (doktrína) Aplikační test přímé úpravy Proces vyplňování mezer - MPS Kolizní metoda Odkazem určí rozhodné právo Evropsky unifikované kolize S a MS OOP ZV ZMPS (závazky kolizně) Časová působnost Do Dnes již řada obsolentní Zůstává ze závazků 11a platební styk 11b účast ve vypořádacím systému 11c úpadek finanční instituce 11d úpadek pojišťovny nebo zajišťovny 11e finanční zajištění Kolizní úprava závazkových právních vztahů ZMPS Římská úmluva Nařízení Řím I ZMPS (závazky kolizně) Volba práva Rozumné uspořádání vztahů Zvláštní hraniční určovatelé 4

5 Stále použitelné Základní předpis Právní subjektivita Věcná práva Procesní úprava (mimo působnost nařízení) Právní pomoc (mimo působnost nařízení) Nařízení Řím I Použitelné od Převádí se změnami Římskou úmluvu do nařízení NOVÉ ZMPS! Nařízení Řím I Římská úmluva a nařízení Řím I Erga omnes Nahrazuje kolizní úpravu vnitrostátní Reguluje přímo vztah k dalším pramenům práva Přednostní použití před MS uzavřenými dvěma nebo více členskými státy v rozsahu působnosti nařízení Použití jiných MS není dotčeno Římská úmluva Kolizní úprava smluvních závazkových vztahů Působnost věcná Věci občanské a obchodní Stejně jako Římská úmluva - judikatura Nikoli Způsobilost Rodinné vztahy Výživné Majetek mezi manželi Směnky Šeky Rozhodčí smlouvy Obchodní společnosti 5

6 Působnost věcná Nikoli Trusty Předsmluvní jednání Některé pojistné smlouvy Dokazování a soudní řízení Smlouvy o přepravě zboží 1. Volba práva 2. Obvyklé bydliště dopravce, pokud Místo převzetí nebo doručení nebo obvyklé bydliště odesílatele se tam nachází také 3. Místo doručení 4. Úniková doložka Kolizní úprava Obecná úprava Zvláštní úprava Spotřebitel Pracovník Některé pojistné smlouvy Přepravní smlouvy Smlouva o přepravě cestujících 1. Omezená volba práva Výčet právních řádů 2. Obvyklé bydliště cestujícího, pokud Místo odjezdu nebo Místo určení 3. Obvyklé bydliště dopravce 4. Úniková doložka Není volba práva Zvláštní hraniční určovatelé Poskytovatel charakteristického plnění Nejužší spojení Úniková doložka Zjevně úžeji spojena s jinou zemí Spotřebitelské smlouvy FO (netýká se podnikatelské činnosti) a Osoba v rámci podnikatelské činnosti, pokud Obchodník tam provozuje činnost nebo Činnost se na tuto zemi zaměřuje a Smlouva spadá do rozsahu těchto činností Obecná úprava Pokud nenaplňuje výše uvedené znaky Článek 6 odst. 4 vylučuje určité typy smluv 6

7 Spotřebitelské smlouvy Materializovaná volba práva V důsledku této volby však nesmí být spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva na základě odstavce 1 jinak použila. Obvyklé bydliště spotřebitele Pojistné smlouvy velké riziko Volba práva Obvyklé bydliště pojistitele Zjevně úžeji spojena Pracovní smlouvy 1. Materializovaná volba práva V důsledku této volby však nesmí být spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva na základě odstavce 1 jinak použila. 2. Z níž či v níž obvykle vykonává práci 3. Nelze-li určit, tak provozovna 4. Nejužší spojení Pojistné smlouvy malé riziko na území EU Omezená volba práva Větší míra volnosti při volbě rozhodného práva Právo státu, kde je riziko v době uzavřené smlouvy Pojistné smlouvy Kryjící velké riziko na území EU Kryjící velké riziko mimo EU Kryjící malé riziko na území EU Kryjící malé riziko mimo EU NE zvláštní, ale obecná úprava nařízení Imperativní ustanovení Imperativní ustanovení jsou ustanovení, jejichž dodržování je pro stát při ochraně jeho veřejných zájmů, jako např. jeho politického, společenského a hospodářského uspořádání zásadní do té míry, že se vyžaduje jejich použití na jakoukoli situaci, která spadá do jejich oblasti působnosti, bez ohledu na právo, které by se jinak na smlouvu podle tohoto nařízení použilo. Lex fori ANO Státu místa plnění, pokud činí plnění protiprávní Lex causae součást rozhodného práva 7

8 Výhrada veřejného pořádku Použití některého ustanovení práva kterékoli země určeného na základě tohoto nařízení může být odmítnuto pouze v případě, že by bylo zjevně neslučitelné s veřejným pořádkem místa soudu. Formální platnost Osoby v téže zemi Lex causae nebo Kde byla uzavřena Osoby v různé zemi Lex causae nebo Kde se strany nacházely Nebo obvyklé bydliště stran Působnost lex causae Výklad Plnění závazků Důsledky úplného nebo částečného neplnění Zánik závazků Důsledky neplatnosti smlouvy Způsob plnění a opatření při vadném plnění Bere se v úvahu právo místa plnění Nezpůsobilost strany Smlouva Strany v téže zemi Strana způsobilá podle práva této země Nezpůsobilá podle práva jiné země Dovolávat se může jen když Druhá strana o nezpůsobilosti věděla Nebo měla vědět Platnost právního úkonu Existence a platnost smlouvy Lex causae Odvolat se na právo svého obvyklého bydliště Doporučení pro kontraktaci Volit si rozhodné právo Právní jistota Vázanost na sudiště Uvažovat o vyloučení přímé úpravy (pokud to jde) 8

9 Příklad Mimosmluvní závazky Haagská úmluva pro právo rozhodné pro dopravní nehody Česko-polská smlouva o právní pomoci upravuje náhradu škod Nařízení Řím II obecně náhrada škody, není vyloučena doprava ZMPS základní řešení Na ízení ím II Řím II Kolizní úprava Působnost Věcná občanské a obchodní Časová Místní (EU mimo Dánsko) Personální erga omnes Řešení Česko-polská přednost před ZMPS Nařízení Řím II pravidlo Přednostní použití před bilaterálními Nepoužije se Česko-polská Nedotýká se mezinárodních úmluv Haagská řeší speciální otázku Použije se Haagská úmluva Vztah k jiným nástrojům Přednost - mezinárodní smlouvy, které stanoví kolizní normy pro mimosmluvní závazkové vztahy Použije se mezi státy přednostně před úmluvami mezi dvěma a více členskými státy, které se týkají předmětu právní úpravy nařízení. Řím II Upravuje tyto otázky: Mimosmluvní náhrada škody obecně Škoda způsobená vadou výrobku Nekalá soutěž Jednání omezující hospodářskou soutěž Škoda na životním prostředí Porušení práv duševního vlastnictví Protestní akce v kolektivním vyjednávání Bezdůvodné obohacení Jednatelství bez příkazu Předsmluvní odpovědnost 9

10 Řím II Obecné pravidlo Právo země, kde vznikla škoda Úniková doložka Volba práva Po vzniku sporu Podnikatelé před vznikem škody U jednotlivých deliktů speciální pravidla Nutný obsah smlouvy Jaký je účel smlouvy? Jak budeme komunikovat? Co je předmětem smlouvy? Jaká jsou práva a povinnosti? Jaké jsou na plnění lhůty? Jaké jsou sankce za nesplnění povinností? Jaké je náhradní řešení? Jaká práva z odpovědnosti můžu uplatňovat? Jak můžu smlouvu ukončit? Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží Přímá úprava Aplikační test: Je věc, kterou řeším je A) mezinárodní (čl. 1 odst. 1) B) koupě (čl. 3, 4, 30 a 53 CISG) C) zboží (čl. 2, 30 a 53 CISG)? Aplikační test Smlouva v mezinárodním obchodě Mezinárodní povaha: 1. Mají strany smlouvy místo podnikání ve smluvních státech CISG? 2. Odkazuje MPS na právo smluvního státu CISG? ČR výhrada k bodu 2. 10

11 Aplikační test Vyloučily strany použití CISG? Tato smlouva se řídí českým právem. Tato smlouva se řídí českým právem s vyloučením Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tato smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. Vyloučené otázky Řeší se podle rozhodného práva Výslovně vyloučené (čl. 4) Platnost smlouvy Účinků na vlastnické právo CISG Upravuje jen některé otázky Je dispozitivní Možnost vyloučení celé úmluvy Možnost změny jejích některých ustanovení Obecné zásady CISG Smluvní volnost Dobrá víra Hodnocení chování strany objektivními kritérii Informační povinnost Plná náhrada škody Vyplnění mezer Otázky, které spadají do rozsahu CISG a nejsou v ní výslovně řešeny Obecné zásady CISG MPS Příklad Úroky z prodlení ano ale není výše sjednat nebo sjednat způsob určení nebo zásady nebo podle práva rozhodného Výklad CISG Neexistence výkladového orgánu Autonomní výklad s ohledem na mezinárodní původ úmluvy Dobrá víra v mezinárodním obchodu Podpora jednotnosti výkladu Databáze CISG 11

12 Nestátní prostředky regulace Formulářové smlouvy Individuální obchodní zvyklosti Obchodní podmínky Praktiky zavedené stranami Soukromé kodifikace Zásady mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT PECL Incoterms Přijetí návrhu Prohlášení Jednání naznačující souhlas Reálná činnost směřující k plnění (dodání zboží) Mlčení samo o sobě není přijetím Přijetí musí být včasné Galimatyáš pravidel Kogentní ustanovení CISG Smluvní ujednání (individuálně sjednaná) Dodací podmínky Zásady UNIDROIT (nestátní prostředky regulace) Dispozitivní ustanovení CISG Zásady CISG Normy práva rozhodného Bitva formulářů Jaký je obsah smlouvy? Přijetí může obsahovat změny Podstatné nová nabídka Kupní cena, placení, jakost, množství zboží, místo a doba dodání, rozsah odpovědnosti, řešení sporů Nepodstatné měnění nabídky Pokud nevznese námitku přijetí Smlouva podmínky v nabídce a změny v přijetí Návrh na uzavření smlouvy Adresovaný Jedné nebo několika osobám Určitý Označeno zboží Přímo či nepřímo stanovena cena a množství nebo Ujednání o určení Forma smlouvy Nemusí být písemná Lze ji prokazovat jakkoli Ujednána pouze písemná změna smlouvy pak pouze písemná změna ALE Praxe stran strana svým chováním může ztratit možnost dovolávat se tohoto ustanovení v rozsahu, v jakém na to druhá strana spoléhala. 12

13 Reklamační proces Prohlídka zboží (čl. 38) v době co možná nejkratší Oznámení vady (čl. 39) v době přiměřené poté, co je zjistil nebo měl zjistit nejpozději do 2 let nutné k možnosti uplatit nárok neoznámení vad prekluze nároku Uplatnění nároků z vad v obecné promlčecí době případně ve zvláštní lhůtě Vyšší moc Vyšší moc Nemožnost plnění Vyšší moc není hardship Plnění možné, ale podstatně ztížené plnění Sjednat si, jaké okolnosti se považují za vyšší moc Doporučení pro kontraktaci Sjednat si reklamační proces Lhůty Formu Průběh Nároky Sumarizace Přímá úprava Velmi dispozitivní Možnost úplného vyloučení Blízká obch. zák. Nutnost specifikace vágních termínů Náhrada škody Hradí se Předvídatelná ztráta a Předvídatelný ušlý zisk Rozdíl v ceně náhradního obchodu Děkuji Vám za pozornost Upravit vztah ke smluvní pokutě (rozhodné právo) 13

školení Závazkové vztahy s mezinárodn rodním m prvkem Kde se bude spor rozhodovat Vztahy s mezinárodn

školení Závazkové vztahy s mezinárodn rodním m prvkem Kde se bude spor rozhodovat Vztahy s mezinárodn Cíle školení Závazkové vztahy s mezinárodn rodním m prvkem Mgr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno, 27. 4. 2010 Poskytovnout základní orientaci v problematice MO Nastínit procesní,

Více

Nařízení Řím I - právo rozhodné pro smluvní závazkové vztahy

Nařízení Řím I - právo rozhodné pro smluvní závazkové vztahy Nařízení Řím I - právo rozhodné pro smluvní závazkové vztahy Justiční akademie SR Pavel Simon, Petr Šuk 17. 19. 3. 2015 1 Osnova výkladu 2 některé pojmy společné římské úpravě vývoj evropské úpravy kolizních

Více

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing.

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing. STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová JUDr. Zuzana Lokajová Ing. Václav Polok Doc.ing.Jindřich Ujec, CSc. JUDr. Martin Válek Ostrava 2012 Název:

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním 97/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4.prosince 1963 o mezinárodním právu soukromém a procesním Změna: 158/1969 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb. Změna: 125/2002 Sb. Změna: 37/2004 Sb., 257/2004 Sb. Změna:

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti

Více

Katedra mezinárodního a evropského práva. Diplomová práce. Lucie Kislerová

Katedra mezinárodního a evropského práva. Diplomová práce. Lucie Kislerová MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra mezinárodního a evropského práva Diplomová práce Právní aspekty doložek vyšší moci a hardship Lucie Kislerová 2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Rozhodčí řízení v praxi

Rozhodčí řízení v praxi Rozhodčí řízení v praxi Vypracoval: Vladimír Syruček Duben 2006 OBSAH 1) Úvod 6 2) Historie 7 3) Právní úprava mezinárodní arbitráže 8 4) Tuzemské rozhodčí řízení po roce 1948 16 5) Současná právní úprava

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Justiční akademie SR, 17. 19. 3. 2015. JUDr. Pavel Simon JUDr. Petr Šuk

Justiční akademie SR, 17. 19. 3. 2015. JUDr. Pavel Simon JUDr. Petr Šuk Justiční akademie SR, 17. 19. 3. 2015 JUDr. Pavel Simon JUDr. Petr Šuk 1 Působnost věcná Věcná čl. 1 odst. 1 Kolize právních řádů = přítomnost mezinárodního prvku Vztahy občanského a obchodního práva =

Více

s Objednací obchodní podmínky

s Objednací obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 III. OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTNÁ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost

Více

Díl čtvrtý Závazkové právo

Díl čtvrtý Závazkové právo Díl čtvrtý Závazkové právo Závazkové právo obecná část Pojem a charakteristika závazkových vztahů Závazkovým právem rozumíme velkou skupinu občanskoprávních vztahů, které nazýváme závazky. Svou povahou

Více

Pracovní právo Generováno 11. 1. 2015

Pracovní právo Generováno 11. 1. 2015 Pracovní právo Generováno 11. 1. 2015 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem, vymezení a obsah pracovního práva.................................... 4 4 A.2 Postavení

Více

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013 1 Smlouvy podle nového občanského zákoníku 1. vydání, 2013 JUDr. Ing. Radovan Dávid, PhD. Bc. Michal Hanych Mgr. Aleš Koubek Mgr. Marcel Moštěk Michal Novotný Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA MEZINÁRODNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ÚPRAVA MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVY ZBOŽÍ Zpracoval: Vedoucí práce: Adam Joza JUDr. Ing. Bohumil Poláček,

Více

C. H. BECK. Notářský časopis. 1/2008 strany 1 36 14. ročník 22. února 2008. Z obsahu:

C. H. BECK. Notářský časopis. 1/2008 strany 1 36 14. ročník 22. února 2008. Z obsahu: Obalka_str_1 14.2.2008 9:24 Stránka 1 Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck 1/2008 strany 1 36 14. ročník 22. února 2008 Z obsahu: Marek, K. Uzavírání obchodněprávních

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Občanské právo hmotné IV

Občanské právo hmotné IV Občanské právo hmotné IV Generováno 2. 6. 2015 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem a funkce závazkového práva......................................... 4 4 A.2

Více

Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele

Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Právní prostředí v Rusku a podmínky pro české podnikatele Mezinárodní odborná konference Právní a daňové aspekty podnikání v Rusku pro české a slovenské podnikatele. Zkušenosti a praxe Brno, 9. října 2012

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu

1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu POSTUPOVÁ ZKOUŠKA OBCHODNÍ PRÁVO Obsah Obsah Obsah... 2 1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu... 3 2 Prameny obchodního práva včetně pramenů komunitárních, zvláštnosti aplikace a interpretace

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více