Předběžná agenda Finského předsednictví EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předběžná agenda Finského předsednictví EU"

Transkript

1 Předběžná agenda Finského předsednictví EU Vládní výbor pro záležitosti Evropské unie, Agenda je rozdělena na část diskutující priority týkající se průřezových témat a na část diskutující priority v jednotlivých oblastech evropských politik: 1. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA BUDOUCNOST EU Finské předsednictví bude usilovat o posun v otázce Ústavní smlouvy o Evropě - prodlužování období reflexe samo o sobě není dostatečné. Těžkosti s ratifikací Ústavní smlouvy nesmí zastavit fungování a další vývoj EU - Finsko chce studovat možnosti pokroku v otázkách - vnějších aktivit EU - zlepšení a zefektivnění rozhodovacího procesu v oblasti spolupráce v práci policie a kriminálních záležitostech - zvýšení transparentnosti Rady EU. V návaznosti na rozhovory s členskými státy EU chce Finsko např. - lépe implementovat princip subsidiarity - prohloubit roli národních parlamentů v evropských záležitostech - více zviditelnit evropské aktivity. ROZŠÍŘENÍ Bude monitorován pokrok k naplnění přístupových kriterií Bulharskem a Rumunskem před jejich očekávaným přijetím do EU v roce Budou pokračovat přístupová jednání s Chorvatskem a Tureckem, zejména bude podána zpráva o sbližování legislativy těchto zemí s legislativou EU. V návaznosti na podklady Komise chce Finsko zorganizovat obecnou diskuzi o dalším rozšiřování EU. LEPŠÍ REGULAČNÍ RÁMEC Finsko podporuje úsilí EU o zlepšení regulačního prostředí na podporu konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje a bude podporovat odpovídající negociace v tomto směru. Finsko má na starost rozpočet EU na rok 2007, v té souvislosti budou probíhat jednání Rady o vlastních finančních zdrojích EU v budoucím plánovacím období.

2 2. OBLASTI EVROPSKÝCH POLITIK KONKURENCESCHOPNOST Schopnost Evropy obstát v globální konkurenci je klíčovou prioritou Finského předsednictví. Finsko bude usilovat o - další rozvoj vnitřního trhu (zvl. v oblasti služeb a energie) - inovativnost a růst produktivity práce (např. prostřednictvím zlepšení kvality pracovního života) - vznik a rozvoj evropské energetické politiky Vnitřní trh Během Finského předsednictví bude EU pokračovat v odstraňování překážek jednotnému vnitřnímu trhu a v implementacích těchto opatření. Finskou prioritou je dosáhnout co největšího pokroku směrem k přijetí Směrnice o službách. Inovace a výzkum Finsko bude podporovat vznik a vývoj široké pro-inovační politiky, přičemž podněty budou čerpány mj. ze zprávy Esko Aha. V zásadě jde Finsku o podpoření poptávky po inovacích - inovační politiky se svým důrazem na výzkum a vývoj nemůže vést k žádoucím výsledkům, nebudou-li zahrnuta opatření pro rozvoj trhu, který by podporoval inovativnost a vytvářel po ní poptávku. Tato opatření zahrnují - standardy - veřejné zakázky - opatření na efektivnější fungování trhu - mobilitu výzkumných zdrojů - užší spolupráci mezi universitami a podnikatelskou sférou. V době finského předsednictví dojde k rozhodnutím ohledně Sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj, kde bude Finsko usilovat o hladký průběh jednání a včasné zahájení programu na počátku roku Politika v oblasti chemie Finsko bude usilovat o přijetí Směrnice o chemikáliích REACH do konce roku EKONOMICKÁ A MONETÁRNÍ POLITIKA Rada EU bude pokračovat v uplatňování zásad Paktu stability a růstu. Na podzim proběhne první zhodnocení národních implementací Lisabonské strategie. Bude završeno řízení o přístupu Slovinska do eurozóny k počátku roku V daňové oblasti se jedná o vytvoření efektivnějšího a transparentnějšího regulačního rámce. Dále jde Finsku o odstranění bariér přeshraničním ekonomickým aktivitám a o odstranění faktorů, které pokřivují konkurenční prostředí. V oblasti nepřímých daní bude Finské předsednictví pokračovat s reformami systémů daní z přidané hodnoty, v oblasti přímých

3 daní bude tlačit na harmonizaci určování daňového základu pro zdanění podniků. Finsko chce rovněž zvýšit minimální hodnotu daní na alkohol, zvláště na tvrdý alkohol. Finsko usiluje o završení implementace Akčního plánu finančních služeb a soustředění se na jeho pokračování. Finsko bude pracovat na návrhu Směrnice o platebních službách za účelem vytvoření jednotné zóny platebních služeb. Budou reformovány pravidla pro firemní dozor (corporate governance) v bankovnictví, cenných papírech a pojišťovnictví. Možná se podaří započnout práce na Směrnici o systémech vypořádání cenných papírů (security settlement systems). Finsko bude pokračovat v pracech usilujících o zvýšení stability finančních trhů, o vývoj schémat krizového managementu na ochranu vkladů a o opatření monitorující přeshraniční obchodování na finančních trzích. Na podzim 2006 Rada dokončí reformu mandátu Evropské investiční banky pro půjčky mimo EU a pro půjčky v nových oblastech. DOPRAVA Dopravní logistika je prioritou, protože je klíčová pro evropskou konkurenceschopnost, ekonomický růst, trvale udržitelný rozvoj a regionálně vyvážený vývoj Společenství. Finsko v tomto ohledu navrhuje - zlepšit způsob fungování trhu s logistickými službami - lépe využít informační a komunikační technologie - investovat do infrastruktury v méně rozvinutých oblastech. Finsko bude usilovat o přijetí stanoviska ke Sděleni Komise o logistice, jež je v těchto dnech připravováno ke zveřejnění. Finsko převezme po Rakousku [dopravní] agendu, kde se jsou aktuální - jednání se třetími zeměmi v otázkách spojených s leteckou dopravou (např. poplatky za lety přes Sibiř) - třetí balíček o námořní bezpečnosti - třetí balíček o železniční a osobní dopravě vč. jeho projednávání s Evropským parlamentem Finsko bude pokračovat s pracemi na projektu Galileo (evropský satelitní systém na určování polohy) - zaměří se na poskytování služeb, mezinárodní spolupráci, bezpečnost, financování a smluvní ujednání. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE Finskou prioritou je podpora evropské spolupráce v oblasti bezpečnosti sítí a dat. Rada prošetří strategii na zlepšení této bezpečnosti a možná přijme rozhodnutí. Tato strategie je součástí Informační strategie Komise i2010, jejíž efektivní implementaci Finsko podpoří. Finsko se pokusí zajistit rychlý postup komisního návrhu Nařízení o poplatcích za roaming Radou a Parlamentem. Komise rovněž zveřejní zprávu o stavu legislativního balíčku v oblasti elektronické komunikace, na kterou bude navazovat veřejná diskuze. Finsko zorganizuje neformální večeři telekomunikačních ministrů k tématu v rámci zasedání Rady v prosinci.

4 ENERGETIKA Vznik a vývoj evropské energetické politiky je další prioritou Finského předsednictví. Během druhé poloviny roku 2006 budou probíhat přípravy na oficiální vyhlášení této politiky na jaře Finsko se v návaznosti na to míní soustředit na - vztahy se třetími zeměmi - vnitřní trh s elektřinou a plynem - energetická efektivita - obnovitelné zdroje energie. Finsko bude pracovat na dialogu EU s Ruskem, pokusí se jej více otevřít a rovněž v něm posílit roli Rady EU - prostřednictvím pravidelných setkání Rady pro trvalé partnerství (Permanent Partnership Council) - jedno takové setkání plánuje Finskou uspořádat během svého předsednictví. Rozhovor o energetice může být rovněž navázán na obnovení Smlouvy o partnerství a spolupráci [s Ruskem] v roce Finsko bude usilovat o efektivní ustavení vnitřního trhu s elektřinou a plynem. Bude předložena hodnotící zpráva komise, z níž vyplyne, zda budou třeba opatření na podporu tohoto trhu nebo nějaké další kroky. V průběhu finského předsednictví Komise předloží Strategii pro energetickou efektivitu. Finsko podpoří diskuzi o obnovitelných zdrojích energie, která vyvrcholí během Německého předsednictví v první části roku ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zaměstnanost a sociální politika, rovné příležitosti a pracovní právo Klíčovými otázkami jsou výzvy plynoucí z postupující globalizace a z demografických změn v Evropě. Finsko se míní věnovat především diskuzi o evropských demografických změnách a na základě Sdělení Komise vytipovat opatření, která jsou v letech i poté potřebná pro úspěšnou implementaci Lisabonské strategie. Finsko chce čelit globalizačním tlakům zlepšením produktivity práce změnou způsobu organizace práce a pracovního života a další diskuzí o rovnováze mezi flexibilitou a jistotou (security) - základní principy této tzv. flexicurity budou schváleny těsně po ukončení období Finského předsednictví. Finsko se v diskuzi chystá soustředit na zlepšení pracovního života coby cesty ke zvýšení zaměstnanosti a produktivity práce. Komise během Finského předsednictví zveřejní dokument k budoucímu pracovnímu právu, Rada chce v reakci na tento dokument vypracovat stanovisko věnující se krátkodobým výzvám, se kterými se pracovní právo potýká. Finsko bude tlačit na implementaci Paktu o rovnosti pohlaví, který rada přijala v březnu 2006, a bude se věnovat otázce zesouladění pracovního a rodinného života, zvláště ve vztahu k roli mužů. Finsko usiluje o dokončení procesu ustavování Evropského ústavu pro rovnost pohlaví na podporu rovnosti mužů a žen v práci a ve výzkumu v členských státech - Finsko chce zajistit, že bude Ústav funkční od začátku roku K tomu je třeba konečného přijetí odpovídající Směrnice a rozhodnutí o tom, kde bude Ústav sídlit.

5 Součástí diskuze o demografických změnách budou témata vztahující se k legální imigraci jako nástroje k zajištění dostatečného množství pracovní síly v Evropě. Finskou prioritou je dohoda o Směrnici o pracovní době a obnovení jednání o dočasných pracovních poměrech. Finsko by uvítalo rozhodnutí o zřízení Evropského globalizačního fondu na podporu pracujících, kteří ztratí v důsledku globalizace zaměstnání, k 1. lednu Finsko chce podpořit mobilitu pracovníků mj. prostřednictvím návrhu Směrnice o přenosnosti doplňkových důchodů a rychlou implementací Nařízení o sladění sociálního zabezpečení. Zdravotní politika Ochrana zdraví je povinností vztahující se na všechny všeobecné politiky. Finsko chce během svého předsednictví explicitně stanovit, co to znamená. Rovněž chce finalizovat rozhodovací proceduru pro Evropský zdravotní program na léta Evropské země si vyměňují mezi sebou a v součinnosti s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu informace o opatřeních v případě pandemií. V současnosti je nejdůležitějším úkolem vybudování komunitních zásob chřipkových antibiotik (antivirals). V oblasti legislativy usiluje Finsko o politickou dohodu v případě Nařízení o léčivech pro pokročilou terapii a doplněk ke Směrnici o zdravotních přístrojích. V průběhu Finského předsednictví proběhne rovněž první sejití nového farmaceutického fóra připravujícího práci pracovní skupiny G-10. VZDĚLÁNÍ, KULTURA, MLÁDEŽ A AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Finským cílem je dopracování rozhodnutí o víceletých programech, které mají být zahájeny v roce Integrovaný akční program celoživotního vzdělávání - Kultura MEDIA Mládež v akci - Občané pro Evropu. Finsko se soustředí během svého předsednictví na kvalitu a efektivitu vzdělávání a rovné příležitosti ve vzdělávání. Rovněž zdůrazní potřebu větších investic do vzdělání a lidských zdrojů. Finsko podtrhne důležitost evropské spolupráce ve středním a učňovském školství - zorganizuje následnou schůzku ministrů ke Kodaňskému procesu. Finské předsednictví bude pokračovat v diskuzi o Evropském technologickém institutu a o Sdělení o modernizaci evropských universit. Na podzim předloží Komise návrh Doporučení k evropskému kvalifikačnímu rámci.

6 Finsko bude podporovat průmysl zabývající se tvorbou audiovizuálních dokumentů coby hlavní zdroj ekonomického růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v Evropě. Finsko se zaměří na podporu výměny studentů a učitelů mezi EU a Ruskem a na implementaci plánu kulturní spolupráce mezi EU a Ruskem. Finsko bude pracovat na ratifikaci a implementaci Konventu UNESCO o Ochraně a podpoře kulturní rozmanitosti a kulturního výraziva. Během Finského předsednictví dojde k rozhodnutí o vyhlášení roku 2008 Evropským rokem mezikulturního rozhovoru. Bude se diskutovat návrh Komise na doplnění Nařízení Televize bez hranic - Finsko plánuje toto doplnění aktivně prosazovat. V otázkách týkajících se mládeže chce Finsko podpořit implementaci opatření prostřednictvím Otevřené metody koordinace, položit větší váhu na výzkum mládeže při politickém rozhodování a posílit spolupráci mezi různými hráči v mládežnickém sektoru (vlády, výzkum, mládež). ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Klimatické změny Klíčovou záležitostí je pro Finsko omezení klimatických změn. Finsko se pokusí pokročit v úsilí o globální dohodu o klimatickém režimu po skončení platnosti závazků vyplývajících z Kyotského protokolu v roce Hlavním úkolem bude účast na Konventu OSN o Klimatických změnách a Kyotském protokolu. Záležitosti týkající se klimatických změn budou figurovat vysoko v agendě Transatlantického dialogu, vrcholné schůzky s asijskými zeměmi ASEM 6 apod. Finsko se bude rovněž zasazovat o naplnění závazků EU i členských států plynoucích z Kyotského protokolu, kam spadá i vyhodnocení evropského systému obchodování s emisemi, ke kterému Komise předloží zprávu v létě Biodiversita V květnu 2006 zveřejnila Komise Sdělení o politice v oblasti biodiversity pro léta Finsko se zapojí do přípravy této politiky i do úsilí o dosažení jejích cílů. Šestý enviromentální akční program V době Finského předsednictví proběhne pololetní zhodnocení Šestého komunitního environmentálního akčního programu ( ). Komise rovněž předloží návrhy sedmi tématických strategií navazujících na tento program, - kvalita ovzduší - prevence a recyklace odpadů - trvale udržitelný management přírodních zdrojů - životní prostředí v mořích - ochrana půdy - trvale udržitelné používání pesticidů. Během Finského předsednictví se Rada soustředí na první čtyři z těchto priorit.

7 Finsko bude tlačit na práci na rámcovém Nařízení o životním prostředí v mořích, na rámcovém Nařízení o kvalitě ovzduší a emisních limitech Euro 5 pro dopravní prostředky. Na podzim proběhne 18. konference signatářů Montrealského protokolu o ochraně ozónové vrstvy. Finské předsednictví bude diskutovat návrh na odpadový management vč. rámcové Direktivy o odpadu. Na podzim proběhne 8. konference signatářů Basilejské konvence o dopravě odpadů. ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Zemědělství Finsko zamýšlí diskutovat o výzvách, se kterými se musí vyrovnávat ekonomická, ekologická a sociálně udržitelná zemědělská politika, a o výzvách společné zemědělské politice. Finsko se bude věnovat reformě vinařství a reformě organizace banánového trhu. Další témata zahrnují reformu legislativy v oblasti tvrdého alkoholu a v oblasti organického zemědělství. Na základě Akčního plánu Evropské komise pro biomasu Rada zhodnotí roli obnovitelných zdrojů energie ve vztahu ke společné zemědělské politice. Finsko bude usilovat o politickou shodu k reformě podpory pro pěstování energetických plodin. Zdraví zvířat a plodin Finsko bude pokračovat v diskuzi o politice v oblasti běžných chorob zvířat, kde zdůrazní prevenci. Ve spolupráci s Komisí zorganizuje konferenci k strategii na léta v této oblasti. Rada bude rovněž pracovat na opatřeních pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat, např. zpracováním Nařízení o životních podmínkách pro kuřata. Finsko se plánuje věnovat i bezpečnosti potravin, což bude např. tématem rozhovorů EU se třetími zeměmi. Rada plánuje reformu nařízení regulujících užívání pesticidů. Lesnictví Během Finského předsednictví bude Rada diskutovat evropskou strategii v lesnictví - v návaznosti na to proběhne Lesnické fórum OSN, kde jde o schválení globálních nástrojů na ochranu lesů. Rybářství Rada vydá rozhodnutí o rybářských možnostech v Baltském moři i jinde na rok 2007 a kvóty pro rybaření v hlubokých vodách pro léta Navíc bude přijato rozhodnutí o kvótách pro vybrané mořské druhy pro jednotlivé státy a rozhodnutí o Společném rybářském fondu.

8 SVOBODA, BEZPEČNOST A SPRAVEDLNOST Prioritou v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitosti bude zhodnocení Haagského programu. Cílem je dohodnout v Radě politická pravidla v záležitostech svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Spadá sem např. - dosažení efektivnějšího rozhodování v oblasti policie a kriminálního práva - ustavení společného evropského asylového systému - politická pravidla pro budoucí model managementu na vnějších hranicích EU - implementace principu vzájemného uznání. Zhodnocení bude založeni na třech Sděleních Komise, která budou vydána v červenci Finsko se pokusí rovněž posílit vnější aspekty spravedlnosti a vnitřních záležitostí, prioritou bude spolupráce s Ruskem a USA. Posílení svobody Posílení svobody znamená pracovat na politikách v oblasti imigrace, asylu a ochrany hranic. Na jaře 2006 Komise předložila dokument ke společnému evropskému asylovému systému, ke kterému bude v průběhu Finského předsednictví probíhat diskuze. Finsko bude usilovat o transformaci minimálních pravidel do všeobecných pravidel a o zahrnutí sekundární ochrany do asylových pravidel. Během Finského předsednictví proběhne všeobecné zhodnocení imigračních záležitostí pokrývající legální i nelegální imigraci. Finsko se bude věnovat Sdělení Komise o nelegální imigraci a pokusí se dojít v Radě k závěrům pro budoucí práci v této oblasti. Mělo by dojít k implementaci Evropského akčního plánu na potírání obchodování s lidmi. Finsko bude usilovat o přijetí politických směrnic pro ochranu vnějších hranic EU členskými státy. Jde o to investovat národní zdroje do správných míst a o podporu agentuře Frontex. Dojde k přípravám na rozšíření Schengenského prostoru s tím, že Rada přijme v prosinci politické závěry k této otázce. Mohou být specifikována i další opatření potřebná k odstranění vnitřních hraničních kontrol. Předtím musí být ovšem plně funkční Schengenský informační systém II. Posílení bezpečnosti Bude implementována strategie EU z prosince 2005 na prevenci proti terorismu - hlavní důraz je položen na prevenci radikalizace a náboru teroristů. Pro lepší výměnu informací mezi bezpečnostními a soudními složkami musí být zaveden princip dostupnosti informace ostatním členským státům. To by mělo nastat od roku 2008, Finsko bude tento proces podporovat s tím, že se bude věnovat i otázkám ochrany citlivých dat. Finsko se bude snažit posílit spolupráci mezi členskými státy na operační rovině jakož i spolupráci mezi Europolem a Eurojustem. V červenci 2006 bude uveden do provozu evropský koordinační systém pro přeshraniční krizové situace. Bude zlepšena kvalita evropského mechanismu rychlé reakce.

9 Finsko podpoří spolupráci mezi členskými státy v ochraně civilního obyvatelstva reformou informačního systému pro případ nebezpečí. Bude založen finanční program na podporu vývoje civilní ochrany pro léta Budou ustaveny zásady pro pomoc třetím zemím. Posílení spravedlnosti Finsko se soustředí na podporu projektům podporujícím vzájemné uznání v právní spolupráci. Finsko se pokusí postoupit s přípravou rámcového rozhodnutí a pravidlech k získávání důkazy od jiných členských států. Finsko se zasadí za řešení nejdůležitějších záležitostí, které vyvstaly v souvislosti s přípravou rámcového rozhodnutí o vydávání vězňů k výkonu trestu v domovské zemi. Finsko se pokusí dosáhnout politické dohody o Směrnici o malých pohledávkách a Nařízení o smírčím jednání v občanských sporech. Finsko bude pracovat na Směrnici o smluvních závazcích (Řím I), na Směrnici o povinnostech údržby a na Směrnici o mimosmluvních závazcích (Řím II). Finsko se pokusí zajistit, že bude Agentura základních práv funkční od začátku roku 2007; zde je třeba dořešit - strukturu Agentury - geografické pravomoci - pravomoci v kriminálních záležitostech. Finsko se bude zasazovat o maximální nezávislost, efektivitu a transparentnost Agentury. VNĚJŠÍ VZTAHY Prioritou bude Západní Balkán: - Kosovo - pod záštitou OSN probíhá proces ustavující status oblasti a je možné, že dojde k jeho konečnému stádiu; je rovněž pravděpodobné, že bude třeba rozhodnout o budoucích závazcích EU v oblasti - Srbsko - jde o využití vlivu a nástrojů EU na podporu stability Rusko: V listopadu proběhne v Helsinkách summit EU-Rusko, kde se Finsko pokusí pokročit s implementací cestovní mapy o "společných prostorech". Finsko rovněž zorganizuje setkání Rady pro trvalé partnerství (Permanent Partnership Council) v oblastech - záležitosti ministrů zahraničí - bezpečnost a vnitřní záležitosti - životní prostředí, energie a doprava. Finsko bude dále usilovat o lepší podmínky pro obchod a investice a o spolupráci v celních záležitostech. V návaznosti na končící Smlouvu o partnerství a spolupráci chce Finsko usilovat o rozšíření vyjednávacího mandátu i na oblasti - rozvoj vč. záležitostí týkajících se životního prostředí a energetické bezpečnosti - mezikulturní a mezilidský dialog - globalizace a konkurenceschopnost. Dalším cílem je implementace Akčního plánu evropské sousedské politiky. V rámci Eurostředozemní spolupráce (Barcelonský proces) započne implementace pětiletého akčního programu z podzimu Proběhne v té souvislosti řada ministerských setkání vč.

10 setkání ministrů zahraničí v Tampere v listopadu Finsko chce posílit rovněž mezikulturní a mezináboženský dialog. Finsko podporuje reformu a posílení OSN a chce zlepšit součinnost politik OSN prostřednictvím koordinace na evropské úrovni. Finsko bude dbát na plnění minulých závazků, zejména vůči Africe a bude monitorovat vývoj na Blízkém východě, v Iránu a Iráku.

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU

NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU Petr Zahradník 8.4. 2013 KONTINUITA NA OBDOBNOU PREZENTACI

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ PŘÍSTUP K FINANCÍM - ČESKÉ I EU ZDROJE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE FIREM 4. 11. 2014 DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů,

Více

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Politiky a rozpočet EU Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Témata Rozdělení politik Charakteristika vybraných politik Charakteristika rozpočtu EU Vymezení příjmů a výdajů rozpočtu EU 2 Míra přenesení pravomocí

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Technologická agentura České republiky a její programy

Technologická agentura České republiky a její programy Technologická agentura České republiky a její programy VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR ) bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o.

CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ. First International Company s.r.o. CO NÁS ČEKÁ V NOVÉM PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ First International Company s.r.o. DOHODA O PARTNERSTVÍ ČR S EK 23,9 mld EUR pro rozvoj krajů, měst, obcí, podniků, škol, venkova a obyvatel v České republice v

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Operační program Rady pro rok 2006, předložený nastupujícím rakouským a finským předsednictvím

Operační program Rady pro rok 2006, předložený nastupujícím rakouským a finským předsednictvím RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. prosince 2005 (12.01) (OR. en) 16065/05 POLGEN 51 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Rakouská a finská delegace Delegace Operační program Rady pro rok 2006, předložený

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce

Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 1: Koncepční rámec Programu švýcarsko-české spolupráce Koncepční rámec tvoří nedílnou součást Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou o implementaci Programu švýcarsko-české

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Evropské fondy 2014 2020

Evropské fondy 2014 2020 Evropské fondy 2014 2020 Ing. Karla Šlechtová ministryně pro místní rozvoj 172. Žofínské fórum 25. listopadu 2014, Praha Aktuální stav a rizika v programovém období 2007 2013 Souhrnný stav čerpání ze SF

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Brusel - stáž Jitka Meňházová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

PŘÍPRAVNÉ ORGÁNY RADY EU

PŘÍPRAVNÉ ORGÁNY RADY EU PŘÍPRAVNÉ ORGÁNY RADY EU k datu 17. 7. 2008 Pracovní skupiny v gesci MPO jsou zvýrazněny. Výbory zřízené Smlouvami A.1 Výbor stálých zástupců (COREPER) a) část II b) část I Article Článek1(1)(c)A.2 Hospodářský

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více