Předběžná agenda Finského předsednictví EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předběžná agenda Finského předsednictví EU"

Transkript

1 Předběžná agenda Finského předsednictví EU Vládní výbor pro záležitosti Evropské unie, Agenda je rozdělena na část diskutující priority týkající se průřezových témat a na část diskutující priority v jednotlivých oblastech evropských politik: 1. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA BUDOUCNOST EU Finské předsednictví bude usilovat o posun v otázce Ústavní smlouvy o Evropě - prodlužování období reflexe samo o sobě není dostatečné. Těžkosti s ratifikací Ústavní smlouvy nesmí zastavit fungování a další vývoj EU - Finsko chce studovat možnosti pokroku v otázkách - vnějších aktivit EU - zlepšení a zefektivnění rozhodovacího procesu v oblasti spolupráce v práci policie a kriminálních záležitostech - zvýšení transparentnosti Rady EU. V návaznosti na rozhovory s členskými státy EU chce Finsko např. - lépe implementovat princip subsidiarity - prohloubit roli národních parlamentů v evropských záležitostech - více zviditelnit evropské aktivity. ROZŠÍŘENÍ Bude monitorován pokrok k naplnění přístupových kriterií Bulharskem a Rumunskem před jejich očekávaným přijetím do EU v roce Budou pokračovat přístupová jednání s Chorvatskem a Tureckem, zejména bude podána zpráva o sbližování legislativy těchto zemí s legislativou EU. V návaznosti na podklady Komise chce Finsko zorganizovat obecnou diskuzi o dalším rozšiřování EU. LEPŠÍ REGULAČNÍ RÁMEC Finsko podporuje úsilí EU o zlepšení regulačního prostředí na podporu konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje a bude podporovat odpovídající negociace v tomto směru. Finsko má na starost rozpočet EU na rok 2007, v té souvislosti budou probíhat jednání Rady o vlastních finančních zdrojích EU v budoucím plánovacím období.

2 2. OBLASTI EVROPSKÝCH POLITIK KONKURENCESCHOPNOST Schopnost Evropy obstát v globální konkurenci je klíčovou prioritou Finského předsednictví. Finsko bude usilovat o - další rozvoj vnitřního trhu (zvl. v oblasti služeb a energie) - inovativnost a růst produktivity práce (např. prostřednictvím zlepšení kvality pracovního života) - vznik a rozvoj evropské energetické politiky Vnitřní trh Během Finského předsednictví bude EU pokračovat v odstraňování překážek jednotnému vnitřnímu trhu a v implementacích těchto opatření. Finskou prioritou je dosáhnout co největšího pokroku směrem k přijetí Směrnice o službách. Inovace a výzkum Finsko bude podporovat vznik a vývoj široké pro-inovační politiky, přičemž podněty budou čerpány mj. ze zprávy Esko Aha. V zásadě jde Finsku o podpoření poptávky po inovacích - inovační politiky se svým důrazem na výzkum a vývoj nemůže vést k žádoucím výsledkům, nebudou-li zahrnuta opatření pro rozvoj trhu, který by podporoval inovativnost a vytvářel po ní poptávku. Tato opatření zahrnují - standardy - veřejné zakázky - opatření na efektivnější fungování trhu - mobilitu výzkumných zdrojů - užší spolupráci mezi universitami a podnikatelskou sférou. V době finského předsednictví dojde k rozhodnutím ohledně Sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj, kde bude Finsko usilovat o hladký průběh jednání a včasné zahájení programu na počátku roku Politika v oblasti chemie Finsko bude usilovat o přijetí Směrnice o chemikáliích REACH do konce roku EKONOMICKÁ A MONETÁRNÍ POLITIKA Rada EU bude pokračovat v uplatňování zásad Paktu stability a růstu. Na podzim proběhne první zhodnocení národních implementací Lisabonské strategie. Bude završeno řízení o přístupu Slovinska do eurozóny k počátku roku V daňové oblasti se jedná o vytvoření efektivnějšího a transparentnějšího regulačního rámce. Dále jde Finsku o odstranění bariér přeshraničním ekonomickým aktivitám a o odstranění faktorů, které pokřivují konkurenční prostředí. V oblasti nepřímých daní bude Finské předsednictví pokračovat s reformami systémů daní z přidané hodnoty, v oblasti přímých

3 daní bude tlačit na harmonizaci určování daňového základu pro zdanění podniků. Finsko chce rovněž zvýšit minimální hodnotu daní na alkohol, zvláště na tvrdý alkohol. Finsko usiluje o završení implementace Akčního plánu finančních služeb a soustředění se na jeho pokračování. Finsko bude pracovat na návrhu Směrnice o platebních službách za účelem vytvoření jednotné zóny platebních služeb. Budou reformovány pravidla pro firemní dozor (corporate governance) v bankovnictví, cenných papírech a pojišťovnictví. Možná se podaří započnout práce na Směrnici o systémech vypořádání cenných papírů (security settlement systems). Finsko bude pokračovat v pracech usilujících o zvýšení stability finančních trhů, o vývoj schémat krizového managementu na ochranu vkladů a o opatření monitorující přeshraniční obchodování na finančních trzích. Na podzim 2006 Rada dokončí reformu mandátu Evropské investiční banky pro půjčky mimo EU a pro půjčky v nových oblastech. DOPRAVA Dopravní logistika je prioritou, protože je klíčová pro evropskou konkurenceschopnost, ekonomický růst, trvale udržitelný rozvoj a regionálně vyvážený vývoj Společenství. Finsko v tomto ohledu navrhuje - zlepšit způsob fungování trhu s logistickými službami - lépe využít informační a komunikační technologie - investovat do infrastruktury v méně rozvinutých oblastech. Finsko bude usilovat o přijetí stanoviska ke Sděleni Komise o logistice, jež je v těchto dnech připravováno ke zveřejnění. Finsko převezme po Rakousku [dopravní] agendu, kde se jsou aktuální - jednání se třetími zeměmi v otázkách spojených s leteckou dopravou (např. poplatky za lety přes Sibiř) - třetí balíček o námořní bezpečnosti - třetí balíček o železniční a osobní dopravě vč. jeho projednávání s Evropským parlamentem Finsko bude pokračovat s pracemi na projektu Galileo (evropský satelitní systém na určování polohy) - zaměří se na poskytování služeb, mezinárodní spolupráci, bezpečnost, financování a smluvní ujednání. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE Finskou prioritou je podpora evropské spolupráce v oblasti bezpečnosti sítí a dat. Rada prošetří strategii na zlepšení této bezpečnosti a možná přijme rozhodnutí. Tato strategie je součástí Informační strategie Komise i2010, jejíž efektivní implementaci Finsko podpoří. Finsko se pokusí zajistit rychlý postup komisního návrhu Nařízení o poplatcích za roaming Radou a Parlamentem. Komise rovněž zveřejní zprávu o stavu legislativního balíčku v oblasti elektronické komunikace, na kterou bude navazovat veřejná diskuze. Finsko zorganizuje neformální večeři telekomunikačních ministrů k tématu v rámci zasedání Rady v prosinci.

4 ENERGETIKA Vznik a vývoj evropské energetické politiky je další prioritou Finského předsednictví. Během druhé poloviny roku 2006 budou probíhat přípravy na oficiální vyhlášení této politiky na jaře Finsko se v návaznosti na to míní soustředit na - vztahy se třetími zeměmi - vnitřní trh s elektřinou a plynem - energetická efektivita - obnovitelné zdroje energie. Finsko bude pracovat na dialogu EU s Ruskem, pokusí se jej více otevřít a rovněž v něm posílit roli Rady EU - prostřednictvím pravidelných setkání Rady pro trvalé partnerství (Permanent Partnership Council) - jedno takové setkání plánuje Finskou uspořádat během svého předsednictví. Rozhovor o energetice může být rovněž navázán na obnovení Smlouvy o partnerství a spolupráci [s Ruskem] v roce Finsko bude usilovat o efektivní ustavení vnitřního trhu s elektřinou a plynem. Bude předložena hodnotící zpráva komise, z níž vyplyne, zda budou třeba opatření na podporu tohoto trhu nebo nějaké další kroky. V průběhu finského předsednictví Komise předloží Strategii pro energetickou efektivitu. Finsko podpoří diskuzi o obnovitelných zdrojích energie, která vyvrcholí během Německého předsednictví v první části roku ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zaměstnanost a sociální politika, rovné příležitosti a pracovní právo Klíčovými otázkami jsou výzvy plynoucí z postupující globalizace a z demografických změn v Evropě. Finsko se míní věnovat především diskuzi o evropských demografických změnách a na základě Sdělení Komise vytipovat opatření, která jsou v letech i poté potřebná pro úspěšnou implementaci Lisabonské strategie. Finsko chce čelit globalizačním tlakům zlepšením produktivity práce změnou způsobu organizace práce a pracovního života a další diskuzí o rovnováze mezi flexibilitou a jistotou (security) - základní principy této tzv. flexicurity budou schváleny těsně po ukončení období Finského předsednictví. Finsko se v diskuzi chystá soustředit na zlepšení pracovního života coby cesty ke zvýšení zaměstnanosti a produktivity práce. Komise během Finského předsednictví zveřejní dokument k budoucímu pracovnímu právu, Rada chce v reakci na tento dokument vypracovat stanovisko věnující se krátkodobým výzvám, se kterými se pracovní právo potýká. Finsko bude tlačit na implementaci Paktu o rovnosti pohlaví, který rada přijala v březnu 2006, a bude se věnovat otázce zesouladění pracovního a rodinného života, zvláště ve vztahu k roli mužů. Finsko usiluje o dokončení procesu ustavování Evropského ústavu pro rovnost pohlaví na podporu rovnosti mužů a žen v práci a ve výzkumu v členských státech - Finsko chce zajistit, že bude Ústav funkční od začátku roku K tomu je třeba konečného přijetí odpovídající Směrnice a rozhodnutí o tom, kde bude Ústav sídlit.

5 Součástí diskuze o demografických změnách budou témata vztahující se k legální imigraci jako nástroje k zajištění dostatečného množství pracovní síly v Evropě. Finskou prioritou je dohoda o Směrnici o pracovní době a obnovení jednání o dočasných pracovních poměrech. Finsko by uvítalo rozhodnutí o zřízení Evropského globalizačního fondu na podporu pracujících, kteří ztratí v důsledku globalizace zaměstnání, k 1. lednu Finsko chce podpořit mobilitu pracovníků mj. prostřednictvím návrhu Směrnice o přenosnosti doplňkových důchodů a rychlou implementací Nařízení o sladění sociálního zabezpečení. Zdravotní politika Ochrana zdraví je povinností vztahující se na všechny všeobecné politiky. Finsko chce během svého předsednictví explicitně stanovit, co to znamená. Rovněž chce finalizovat rozhodovací proceduru pro Evropský zdravotní program na léta Evropské země si vyměňují mezi sebou a v součinnosti s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu informace o opatřeních v případě pandemií. V současnosti je nejdůležitějším úkolem vybudování komunitních zásob chřipkových antibiotik (antivirals). V oblasti legislativy usiluje Finsko o politickou dohodu v případě Nařízení o léčivech pro pokročilou terapii a doplněk ke Směrnici o zdravotních přístrojích. V průběhu Finského předsednictví proběhne rovněž první sejití nového farmaceutického fóra připravujícího práci pracovní skupiny G-10. VZDĚLÁNÍ, KULTURA, MLÁDEŽ A AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Finským cílem je dopracování rozhodnutí o víceletých programech, které mají být zahájeny v roce Integrovaný akční program celoživotního vzdělávání - Kultura MEDIA Mládež v akci - Občané pro Evropu. Finsko se soustředí během svého předsednictví na kvalitu a efektivitu vzdělávání a rovné příležitosti ve vzdělávání. Rovněž zdůrazní potřebu větších investic do vzdělání a lidských zdrojů. Finsko podtrhne důležitost evropské spolupráce ve středním a učňovském školství - zorganizuje následnou schůzku ministrů ke Kodaňskému procesu. Finské předsednictví bude pokračovat v diskuzi o Evropském technologickém institutu a o Sdělení o modernizaci evropských universit. Na podzim předloží Komise návrh Doporučení k evropskému kvalifikačnímu rámci.

6 Finsko bude podporovat průmysl zabývající se tvorbou audiovizuálních dokumentů coby hlavní zdroj ekonomického růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v Evropě. Finsko se zaměří na podporu výměny studentů a učitelů mezi EU a Ruskem a na implementaci plánu kulturní spolupráce mezi EU a Ruskem. Finsko bude pracovat na ratifikaci a implementaci Konventu UNESCO o Ochraně a podpoře kulturní rozmanitosti a kulturního výraziva. Během Finského předsednictví dojde k rozhodnutí o vyhlášení roku 2008 Evropským rokem mezikulturního rozhovoru. Bude se diskutovat návrh Komise na doplnění Nařízení Televize bez hranic - Finsko plánuje toto doplnění aktivně prosazovat. V otázkách týkajících se mládeže chce Finsko podpořit implementaci opatření prostřednictvím Otevřené metody koordinace, položit větší váhu na výzkum mládeže při politickém rozhodování a posílit spolupráci mezi různými hráči v mládežnickém sektoru (vlády, výzkum, mládež). ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Klimatické změny Klíčovou záležitostí je pro Finsko omezení klimatických změn. Finsko se pokusí pokročit v úsilí o globální dohodu o klimatickém režimu po skončení platnosti závazků vyplývajících z Kyotského protokolu v roce Hlavním úkolem bude účast na Konventu OSN o Klimatických změnách a Kyotském protokolu. Záležitosti týkající se klimatických změn budou figurovat vysoko v agendě Transatlantického dialogu, vrcholné schůzky s asijskými zeměmi ASEM 6 apod. Finsko se bude rovněž zasazovat o naplnění závazků EU i členských států plynoucích z Kyotského protokolu, kam spadá i vyhodnocení evropského systému obchodování s emisemi, ke kterému Komise předloží zprávu v létě Biodiversita V květnu 2006 zveřejnila Komise Sdělení o politice v oblasti biodiversity pro léta Finsko se zapojí do přípravy této politiky i do úsilí o dosažení jejích cílů. Šestý enviromentální akční program V době Finského předsednictví proběhne pololetní zhodnocení Šestého komunitního environmentálního akčního programu ( ). Komise rovněž předloží návrhy sedmi tématických strategií navazujících na tento program, - kvalita ovzduší - prevence a recyklace odpadů - trvale udržitelný management přírodních zdrojů - životní prostředí v mořích - ochrana půdy - trvale udržitelné používání pesticidů. Během Finského předsednictví se Rada soustředí na první čtyři z těchto priorit.

7 Finsko bude tlačit na práci na rámcovém Nařízení o životním prostředí v mořích, na rámcovém Nařízení o kvalitě ovzduší a emisních limitech Euro 5 pro dopravní prostředky. Na podzim proběhne 18. konference signatářů Montrealského protokolu o ochraně ozónové vrstvy. Finské předsednictví bude diskutovat návrh na odpadový management vč. rámcové Direktivy o odpadu. Na podzim proběhne 8. konference signatářů Basilejské konvence o dopravě odpadů. ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Zemědělství Finsko zamýšlí diskutovat o výzvách, se kterými se musí vyrovnávat ekonomická, ekologická a sociálně udržitelná zemědělská politika, a o výzvách společné zemědělské politice. Finsko se bude věnovat reformě vinařství a reformě organizace banánového trhu. Další témata zahrnují reformu legislativy v oblasti tvrdého alkoholu a v oblasti organického zemědělství. Na základě Akčního plánu Evropské komise pro biomasu Rada zhodnotí roli obnovitelných zdrojů energie ve vztahu ke společné zemědělské politice. Finsko bude usilovat o politickou shodu k reformě podpory pro pěstování energetických plodin. Zdraví zvířat a plodin Finsko bude pokračovat v diskuzi o politice v oblasti běžných chorob zvířat, kde zdůrazní prevenci. Ve spolupráci s Komisí zorganizuje konferenci k strategii na léta v této oblasti. Rada bude rovněž pracovat na opatřeních pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat, např. zpracováním Nařízení o životních podmínkách pro kuřata. Finsko se plánuje věnovat i bezpečnosti potravin, což bude např. tématem rozhovorů EU se třetími zeměmi. Rada plánuje reformu nařízení regulujících užívání pesticidů. Lesnictví Během Finského předsednictví bude Rada diskutovat evropskou strategii v lesnictví - v návaznosti na to proběhne Lesnické fórum OSN, kde jde o schválení globálních nástrojů na ochranu lesů. Rybářství Rada vydá rozhodnutí o rybářských možnostech v Baltském moři i jinde na rok 2007 a kvóty pro rybaření v hlubokých vodách pro léta Navíc bude přijato rozhodnutí o kvótách pro vybrané mořské druhy pro jednotlivé státy a rozhodnutí o Společném rybářském fondu.

8 SVOBODA, BEZPEČNOST A SPRAVEDLNOST Prioritou v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitosti bude zhodnocení Haagského programu. Cílem je dohodnout v Radě politická pravidla v záležitostech svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Spadá sem např. - dosažení efektivnějšího rozhodování v oblasti policie a kriminálního práva - ustavení společného evropského asylového systému - politická pravidla pro budoucí model managementu na vnějších hranicích EU - implementace principu vzájemného uznání. Zhodnocení bude založeni na třech Sděleních Komise, která budou vydána v červenci Finsko se pokusí rovněž posílit vnější aspekty spravedlnosti a vnitřních záležitostí, prioritou bude spolupráce s Ruskem a USA. Posílení svobody Posílení svobody znamená pracovat na politikách v oblasti imigrace, asylu a ochrany hranic. Na jaře 2006 Komise předložila dokument ke společnému evropskému asylovému systému, ke kterému bude v průběhu Finského předsednictví probíhat diskuze. Finsko bude usilovat o transformaci minimálních pravidel do všeobecných pravidel a o zahrnutí sekundární ochrany do asylových pravidel. Během Finského předsednictví proběhne všeobecné zhodnocení imigračních záležitostí pokrývající legální i nelegální imigraci. Finsko se bude věnovat Sdělení Komise o nelegální imigraci a pokusí se dojít v Radě k závěrům pro budoucí práci v této oblasti. Mělo by dojít k implementaci Evropského akčního plánu na potírání obchodování s lidmi. Finsko bude usilovat o přijetí politických směrnic pro ochranu vnějších hranic EU členskými státy. Jde o to investovat národní zdroje do správných míst a o podporu agentuře Frontex. Dojde k přípravám na rozšíření Schengenského prostoru s tím, že Rada přijme v prosinci politické závěry k této otázce. Mohou být specifikována i další opatření potřebná k odstranění vnitřních hraničních kontrol. Předtím musí být ovšem plně funkční Schengenský informační systém II. Posílení bezpečnosti Bude implementována strategie EU z prosince 2005 na prevenci proti terorismu - hlavní důraz je položen na prevenci radikalizace a náboru teroristů. Pro lepší výměnu informací mezi bezpečnostními a soudními složkami musí být zaveden princip dostupnosti informace ostatním členským státům. To by mělo nastat od roku 2008, Finsko bude tento proces podporovat s tím, že se bude věnovat i otázkám ochrany citlivých dat. Finsko se bude snažit posílit spolupráci mezi členskými státy na operační rovině jakož i spolupráci mezi Europolem a Eurojustem. V červenci 2006 bude uveden do provozu evropský koordinační systém pro přeshraniční krizové situace. Bude zlepšena kvalita evropského mechanismu rychlé reakce.

9 Finsko podpoří spolupráci mezi členskými státy v ochraně civilního obyvatelstva reformou informačního systému pro případ nebezpečí. Bude založen finanční program na podporu vývoje civilní ochrany pro léta Budou ustaveny zásady pro pomoc třetím zemím. Posílení spravedlnosti Finsko se soustředí na podporu projektům podporujícím vzájemné uznání v právní spolupráci. Finsko se pokusí postoupit s přípravou rámcového rozhodnutí a pravidlech k získávání důkazy od jiných členských států. Finsko se zasadí za řešení nejdůležitějších záležitostí, které vyvstaly v souvislosti s přípravou rámcového rozhodnutí o vydávání vězňů k výkonu trestu v domovské zemi. Finsko se pokusí dosáhnout politické dohody o Směrnici o malých pohledávkách a Nařízení o smírčím jednání v občanských sporech. Finsko bude pracovat na Směrnici o smluvních závazcích (Řím I), na Směrnici o povinnostech údržby a na Směrnici o mimosmluvních závazcích (Řím II). Finsko se pokusí zajistit, že bude Agentura základních práv funkční od začátku roku 2007; zde je třeba dořešit - strukturu Agentury - geografické pravomoci - pravomoci v kriminálních záležitostech. Finsko se bude zasazovat o maximální nezávislost, efektivitu a transparentnost Agentury. VNĚJŠÍ VZTAHY Prioritou bude Západní Balkán: - Kosovo - pod záštitou OSN probíhá proces ustavující status oblasti a je možné, že dojde k jeho konečnému stádiu; je rovněž pravděpodobné, že bude třeba rozhodnout o budoucích závazcích EU v oblasti - Srbsko - jde o využití vlivu a nástrojů EU na podporu stability Rusko: V listopadu proběhne v Helsinkách summit EU-Rusko, kde se Finsko pokusí pokročit s implementací cestovní mapy o "společných prostorech". Finsko rovněž zorganizuje setkání Rady pro trvalé partnerství (Permanent Partnership Council) v oblastech - záležitosti ministrů zahraničí - bezpečnost a vnitřní záležitosti - životní prostředí, energie a doprava. Finsko bude dále usilovat o lepší podmínky pro obchod a investice a o spolupráci v celních záležitostech. V návaznosti na končící Smlouvu o partnerství a spolupráci chce Finsko usilovat o rozšíření vyjednávacího mandátu i na oblasti - rozvoj vč. záležitostí týkajících se životního prostředí a energetické bezpečnosti - mezikulturní a mezilidský dialog - globalizace a konkurenceschopnost. Dalším cílem je implementace Akčního plánu evropské sousedské politiky. V rámci Eurostředozemní spolupráce (Barcelonský proces) započne implementace pětiletého akčního programu z podzimu Proběhne v té souvislosti řada ministerských setkání vč.

10 setkání ministrů zahraničí v Tampere v listopadu Finsko chce posílit rovněž mezikulturní a mezináboženský dialog. Finsko podporuje reformu a posílení OSN a chce zlepšit součinnost politik OSN prostřednictvím koordinace na evropské úrovni. Finsko bude dbát na plnění minulých závazků, zejména vůči Africe a bude monitorovat vývoj na Blízkém východě, v Iránu a Iráku.

Program. českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016

Program. českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016 Program českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016 Program českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016 V 4 Trust Společná důvěra Ministerstvo zahraničních věcí

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 14. a 15. PROSINCE 2006 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství,

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství, ESIF KUPINY iky AJ E E MAS Cínovecko o.p.s. Místní partnerství Tisá Petrovice Jílové Libouchec lnice Velké Chvojno Labské s Po Chuderov Ryjice Brandov Chlumec ařovice Ústí nad Labem Hora Svaté Kateřiny

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

eeurope 2005: Informační společnost pro všechny

eeurope 2005: Informační společnost pro všechny CZ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 28.5.2002 COM(2002) 263 závěrečná SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ eeurope 2005: Informační společnost

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících

Více

Česká republika a mezinárodní organizace

Česká republika a mezinárodní organizace Česká republika a mezinárodní organizace Organizace spojených národů (OSN) Zapojení České republiky do aktivit OSN se uskutečňuje rostoucí měrou prostřednictvím koordinačního mechanismu EU. Především pracovní

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2012 1 OBSAH I. Úvod...6 I.1. Česká republika a Strategie Evropa

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

European Ideas Network. Letní univerzita 2005 Lisabon. Závěry pracovních skupin

European Ideas Network. Letní univerzita 2005 Lisabon. Závěry pracovních skupin European Ideas Network Letní univerzita 2005 Lisabon Závěry pracovních skupin Partneři Doplňkoví partneři Představte si, že si nemusíte představovat......štíhlý, silný a efektivní stát! Think-tank estat

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více