Předběžná agenda Finského předsednictví EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předběžná agenda Finského předsednictví EU"

Transkript

1 Předběžná agenda Finského předsednictví EU Vládní výbor pro záležitosti Evropské unie, Agenda je rozdělena na část diskutující priority týkající se průřezových témat a na část diskutující priority v jednotlivých oblastech evropských politik: 1. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA BUDOUCNOST EU Finské předsednictví bude usilovat o posun v otázce Ústavní smlouvy o Evropě - prodlužování období reflexe samo o sobě není dostatečné. Těžkosti s ratifikací Ústavní smlouvy nesmí zastavit fungování a další vývoj EU - Finsko chce studovat možnosti pokroku v otázkách - vnějších aktivit EU - zlepšení a zefektivnění rozhodovacího procesu v oblasti spolupráce v práci policie a kriminálních záležitostech - zvýšení transparentnosti Rady EU. V návaznosti na rozhovory s členskými státy EU chce Finsko např. - lépe implementovat princip subsidiarity - prohloubit roli národních parlamentů v evropských záležitostech - více zviditelnit evropské aktivity. ROZŠÍŘENÍ Bude monitorován pokrok k naplnění přístupových kriterií Bulharskem a Rumunskem před jejich očekávaným přijetím do EU v roce Budou pokračovat přístupová jednání s Chorvatskem a Tureckem, zejména bude podána zpráva o sbližování legislativy těchto zemí s legislativou EU. V návaznosti na podklady Komise chce Finsko zorganizovat obecnou diskuzi o dalším rozšiřování EU. LEPŠÍ REGULAČNÍ RÁMEC Finsko podporuje úsilí EU o zlepšení regulačního prostředí na podporu konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje a bude podporovat odpovídající negociace v tomto směru. Finsko má na starost rozpočet EU na rok 2007, v té souvislosti budou probíhat jednání Rady o vlastních finančních zdrojích EU v budoucím plánovacím období.

2 2. OBLASTI EVROPSKÝCH POLITIK KONKURENCESCHOPNOST Schopnost Evropy obstát v globální konkurenci je klíčovou prioritou Finského předsednictví. Finsko bude usilovat o - další rozvoj vnitřního trhu (zvl. v oblasti služeb a energie) - inovativnost a růst produktivity práce (např. prostřednictvím zlepšení kvality pracovního života) - vznik a rozvoj evropské energetické politiky Vnitřní trh Během Finského předsednictví bude EU pokračovat v odstraňování překážek jednotnému vnitřnímu trhu a v implementacích těchto opatření. Finskou prioritou je dosáhnout co největšího pokroku směrem k přijetí Směrnice o službách. Inovace a výzkum Finsko bude podporovat vznik a vývoj široké pro-inovační politiky, přičemž podněty budou čerpány mj. ze zprávy Esko Aha. V zásadě jde Finsku o podpoření poptávky po inovacích - inovační politiky se svým důrazem na výzkum a vývoj nemůže vést k žádoucím výsledkům, nebudou-li zahrnuta opatření pro rozvoj trhu, který by podporoval inovativnost a vytvářel po ní poptávku. Tato opatření zahrnují - standardy - veřejné zakázky - opatření na efektivnější fungování trhu - mobilitu výzkumných zdrojů - užší spolupráci mezi universitami a podnikatelskou sférou. V době finského předsednictví dojde k rozhodnutím ohledně Sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj, kde bude Finsko usilovat o hladký průběh jednání a včasné zahájení programu na počátku roku Politika v oblasti chemie Finsko bude usilovat o přijetí Směrnice o chemikáliích REACH do konce roku EKONOMICKÁ A MONETÁRNÍ POLITIKA Rada EU bude pokračovat v uplatňování zásad Paktu stability a růstu. Na podzim proběhne první zhodnocení národních implementací Lisabonské strategie. Bude završeno řízení o přístupu Slovinska do eurozóny k počátku roku V daňové oblasti se jedná o vytvoření efektivnějšího a transparentnějšího regulačního rámce. Dále jde Finsku o odstranění bariér přeshraničním ekonomickým aktivitám a o odstranění faktorů, které pokřivují konkurenční prostředí. V oblasti nepřímých daní bude Finské předsednictví pokračovat s reformami systémů daní z přidané hodnoty, v oblasti přímých

3 daní bude tlačit na harmonizaci určování daňového základu pro zdanění podniků. Finsko chce rovněž zvýšit minimální hodnotu daní na alkohol, zvláště na tvrdý alkohol. Finsko usiluje o završení implementace Akčního plánu finančních služeb a soustředění se na jeho pokračování. Finsko bude pracovat na návrhu Směrnice o platebních službách za účelem vytvoření jednotné zóny platebních služeb. Budou reformovány pravidla pro firemní dozor (corporate governance) v bankovnictví, cenných papírech a pojišťovnictví. Možná se podaří započnout práce na Směrnici o systémech vypořádání cenných papírů (security settlement systems). Finsko bude pokračovat v pracech usilujících o zvýšení stability finančních trhů, o vývoj schémat krizového managementu na ochranu vkladů a o opatření monitorující přeshraniční obchodování na finančních trzích. Na podzim 2006 Rada dokončí reformu mandátu Evropské investiční banky pro půjčky mimo EU a pro půjčky v nových oblastech. DOPRAVA Dopravní logistika je prioritou, protože je klíčová pro evropskou konkurenceschopnost, ekonomický růst, trvale udržitelný rozvoj a regionálně vyvážený vývoj Společenství. Finsko v tomto ohledu navrhuje - zlepšit způsob fungování trhu s logistickými službami - lépe využít informační a komunikační technologie - investovat do infrastruktury v méně rozvinutých oblastech. Finsko bude usilovat o přijetí stanoviska ke Sděleni Komise o logistice, jež je v těchto dnech připravováno ke zveřejnění. Finsko převezme po Rakousku [dopravní] agendu, kde se jsou aktuální - jednání se třetími zeměmi v otázkách spojených s leteckou dopravou (např. poplatky za lety přes Sibiř) - třetí balíček o námořní bezpečnosti - třetí balíček o železniční a osobní dopravě vč. jeho projednávání s Evropským parlamentem Finsko bude pokračovat s pracemi na projektu Galileo (evropský satelitní systém na určování polohy) - zaměří se na poskytování služeb, mezinárodní spolupráci, bezpečnost, financování a smluvní ujednání. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE Finskou prioritou je podpora evropské spolupráce v oblasti bezpečnosti sítí a dat. Rada prošetří strategii na zlepšení této bezpečnosti a možná přijme rozhodnutí. Tato strategie je součástí Informační strategie Komise i2010, jejíž efektivní implementaci Finsko podpoří. Finsko se pokusí zajistit rychlý postup komisního návrhu Nařízení o poplatcích za roaming Radou a Parlamentem. Komise rovněž zveřejní zprávu o stavu legislativního balíčku v oblasti elektronické komunikace, na kterou bude navazovat veřejná diskuze. Finsko zorganizuje neformální večeři telekomunikačních ministrů k tématu v rámci zasedání Rady v prosinci.

4 ENERGETIKA Vznik a vývoj evropské energetické politiky je další prioritou Finského předsednictví. Během druhé poloviny roku 2006 budou probíhat přípravy na oficiální vyhlášení této politiky na jaře Finsko se v návaznosti na to míní soustředit na - vztahy se třetími zeměmi - vnitřní trh s elektřinou a plynem - energetická efektivita - obnovitelné zdroje energie. Finsko bude pracovat na dialogu EU s Ruskem, pokusí se jej více otevřít a rovněž v něm posílit roli Rady EU - prostřednictvím pravidelných setkání Rady pro trvalé partnerství (Permanent Partnership Council) - jedno takové setkání plánuje Finskou uspořádat během svého předsednictví. Rozhovor o energetice může být rovněž navázán na obnovení Smlouvy o partnerství a spolupráci [s Ruskem] v roce Finsko bude usilovat o efektivní ustavení vnitřního trhu s elektřinou a plynem. Bude předložena hodnotící zpráva komise, z níž vyplyne, zda budou třeba opatření na podporu tohoto trhu nebo nějaké další kroky. V průběhu finského předsednictví Komise předloží Strategii pro energetickou efektivitu. Finsko podpoří diskuzi o obnovitelných zdrojích energie, která vyvrcholí během Německého předsednictví v první části roku ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zaměstnanost a sociální politika, rovné příležitosti a pracovní právo Klíčovými otázkami jsou výzvy plynoucí z postupující globalizace a z demografických změn v Evropě. Finsko se míní věnovat především diskuzi o evropských demografických změnách a na základě Sdělení Komise vytipovat opatření, která jsou v letech i poté potřebná pro úspěšnou implementaci Lisabonské strategie. Finsko chce čelit globalizačním tlakům zlepšením produktivity práce změnou způsobu organizace práce a pracovního života a další diskuzí o rovnováze mezi flexibilitou a jistotou (security) - základní principy této tzv. flexicurity budou schváleny těsně po ukončení období Finského předsednictví. Finsko se v diskuzi chystá soustředit na zlepšení pracovního života coby cesty ke zvýšení zaměstnanosti a produktivity práce. Komise během Finského předsednictví zveřejní dokument k budoucímu pracovnímu právu, Rada chce v reakci na tento dokument vypracovat stanovisko věnující se krátkodobým výzvám, se kterými se pracovní právo potýká. Finsko bude tlačit na implementaci Paktu o rovnosti pohlaví, který rada přijala v březnu 2006, a bude se věnovat otázce zesouladění pracovního a rodinného života, zvláště ve vztahu k roli mužů. Finsko usiluje o dokončení procesu ustavování Evropského ústavu pro rovnost pohlaví na podporu rovnosti mužů a žen v práci a ve výzkumu v členských státech - Finsko chce zajistit, že bude Ústav funkční od začátku roku K tomu je třeba konečného přijetí odpovídající Směrnice a rozhodnutí o tom, kde bude Ústav sídlit.

5 Součástí diskuze o demografických změnách budou témata vztahující se k legální imigraci jako nástroje k zajištění dostatečného množství pracovní síly v Evropě. Finskou prioritou je dohoda o Směrnici o pracovní době a obnovení jednání o dočasných pracovních poměrech. Finsko by uvítalo rozhodnutí o zřízení Evropského globalizačního fondu na podporu pracujících, kteří ztratí v důsledku globalizace zaměstnání, k 1. lednu Finsko chce podpořit mobilitu pracovníků mj. prostřednictvím návrhu Směrnice o přenosnosti doplňkových důchodů a rychlou implementací Nařízení o sladění sociálního zabezpečení. Zdravotní politika Ochrana zdraví je povinností vztahující se na všechny všeobecné politiky. Finsko chce během svého předsednictví explicitně stanovit, co to znamená. Rovněž chce finalizovat rozhodovací proceduru pro Evropský zdravotní program na léta Evropské země si vyměňují mezi sebou a v součinnosti s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu informace o opatřeních v případě pandemií. V současnosti je nejdůležitějším úkolem vybudování komunitních zásob chřipkových antibiotik (antivirals). V oblasti legislativy usiluje Finsko o politickou dohodu v případě Nařízení o léčivech pro pokročilou terapii a doplněk ke Směrnici o zdravotních přístrojích. V průběhu Finského předsednictví proběhne rovněž první sejití nového farmaceutického fóra připravujícího práci pracovní skupiny G-10. VZDĚLÁNÍ, KULTURA, MLÁDEŽ A AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Finským cílem je dopracování rozhodnutí o víceletých programech, které mají být zahájeny v roce Integrovaný akční program celoživotního vzdělávání - Kultura MEDIA Mládež v akci - Občané pro Evropu. Finsko se soustředí během svého předsednictví na kvalitu a efektivitu vzdělávání a rovné příležitosti ve vzdělávání. Rovněž zdůrazní potřebu větších investic do vzdělání a lidských zdrojů. Finsko podtrhne důležitost evropské spolupráce ve středním a učňovském školství - zorganizuje následnou schůzku ministrů ke Kodaňskému procesu. Finské předsednictví bude pokračovat v diskuzi o Evropském technologickém institutu a o Sdělení o modernizaci evropských universit. Na podzim předloží Komise návrh Doporučení k evropskému kvalifikačnímu rámci.

6 Finsko bude podporovat průmysl zabývající se tvorbou audiovizuálních dokumentů coby hlavní zdroj ekonomického růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v Evropě. Finsko se zaměří na podporu výměny studentů a učitelů mezi EU a Ruskem a na implementaci plánu kulturní spolupráce mezi EU a Ruskem. Finsko bude pracovat na ratifikaci a implementaci Konventu UNESCO o Ochraně a podpoře kulturní rozmanitosti a kulturního výraziva. Během Finského předsednictví dojde k rozhodnutí o vyhlášení roku 2008 Evropským rokem mezikulturního rozhovoru. Bude se diskutovat návrh Komise na doplnění Nařízení Televize bez hranic - Finsko plánuje toto doplnění aktivně prosazovat. V otázkách týkajících se mládeže chce Finsko podpořit implementaci opatření prostřednictvím Otevřené metody koordinace, položit větší váhu na výzkum mládeže při politickém rozhodování a posílit spolupráci mezi různými hráči v mládežnickém sektoru (vlády, výzkum, mládež). ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Klimatické změny Klíčovou záležitostí je pro Finsko omezení klimatických změn. Finsko se pokusí pokročit v úsilí o globální dohodu o klimatickém režimu po skončení platnosti závazků vyplývajících z Kyotského protokolu v roce Hlavním úkolem bude účast na Konventu OSN o Klimatických změnách a Kyotském protokolu. Záležitosti týkající se klimatických změn budou figurovat vysoko v agendě Transatlantického dialogu, vrcholné schůzky s asijskými zeměmi ASEM 6 apod. Finsko se bude rovněž zasazovat o naplnění závazků EU i členských států plynoucích z Kyotského protokolu, kam spadá i vyhodnocení evropského systému obchodování s emisemi, ke kterému Komise předloží zprávu v létě Biodiversita V květnu 2006 zveřejnila Komise Sdělení o politice v oblasti biodiversity pro léta Finsko se zapojí do přípravy této politiky i do úsilí o dosažení jejích cílů. Šestý enviromentální akční program V době Finského předsednictví proběhne pololetní zhodnocení Šestého komunitního environmentálního akčního programu ( ). Komise rovněž předloží návrhy sedmi tématických strategií navazujících na tento program, - kvalita ovzduší - prevence a recyklace odpadů - trvale udržitelný management přírodních zdrojů - životní prostředí v mořích - ochrana půdy - trvale udržitelné používání pesticidů. Během Finského předsednictví se Rada soustředí na první čtyři z těchto priorit.

7 Finsko bude tlačit na práci na rámcovém Nařízení o životním prostředí v mořích, na rámcovém Nařízení o kvalitě ovzduší a emisních limitech Euro 5 pro dopravní prostředky. Na podzim proběhne 18. konference signatářů Montrealského protokolu o ochraně ozónové vrstvy. Finské předsednictví bude diskutovat návrh na odpadový management vč. rámcové Direktivy o odpadu. Na podzim proběhne 8. konference signatářů Basilejské konvence o dopravě odpadů. ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Zemědělství Finsko zamýšlí diskutovat o výzvách, se kterými se musí vyrovnávat ekonomická, ekologická a sociálně udržitelná zemědělská politika, a o výzvách společné zemědělské politice. Finsko se bude věnovat reformě vinařství a reformě organizace banánového trhu. Další témata zahrnují reformu legislativy v oblasti tvrdého alkoholu a v oblasti organického zemědělství. Na základě Akčního plánu Evropské komise pro biomasu Rada zhodnotí roli obnovitelných zdrojů energie ve vztahu ke společné zemědělské politice. Finsko bude usilovat o politickou shodu k reformě podpory pro pěstování energetických plodin. Zdraví zvířat a plodin Finsko bude pokračovat v diskuzi o politice v oblasti běžných chorob zvířat, kde zdůrazní prevenci. Ve spolupráci s Komisí zorganizuje konferenci k strategii na léta v této oblasti. Rada bude rovněž pracovat na opatřeních pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat, např. zpracováním Nařízení o životních podmínkách pro kuřata. Finsko se plánuje věnovat i bezpečnosti potravin, což bude např. tématem rozhovorů EU se třetími zeměmi. Rada plánuje reformu nařízení regulujících užívání pesticidů. Lesnictví Během Finského předsednictví bude Rada diskutovat evropskou strategii v lesnictví - v návaznosti na to proběhne Lesnické fórum OSN, kde jde o schválení globálních nástrojů na ochranu lesů. Rybářství Rada vydá rozhodnutí o rybářských možnostech v Baltském moři i jinde na rok 2007 a kvóty pro rybaření v hlubokých vodách pro léta Navíc bude přijato rozhodnutí o kvótách pro vybrané mořské druhy pro jednotlivé státy a rozhodnutí o Společném rybářském fondu.

8 SVOBODA, BEZPEČNOST A SPRAVEDLNOST Prioritou v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitosti bude zhodnocení Haagského programu. Cílem je dohodnout v Radě politická pravidla v záležitostech svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Spadá sem např. - dosažení efektivnějšího rozhodování v oblasti policie a kriminálního práva - ustavení společného evropského asylového systému - politická pravidla pro budoucí model managementu na vnějších hranicích EU - implementace principu vzájemného uznání. Zhodnocení bude založeni na třech Sděleních Komise, která budou vydána v červenci Finsko se pokusí rovněž posílit vnější aspekty spravedlnosti a vnitřních záležitostí, prioritou bude spolupráce s Ruskem a USA. Posílení svobody Posílení svobody znamená pracovat na politikách v oblasti imigrace, asylu a ochrany hranic. Na jaře 2006 Komise předložila dokument ke společnému evropskému asylovému systému, ke kterému bude v průběhu Finského předsednictví probíhat diskuze. Finsko bude usilovat o transformaci minimálních pravidel do všeobecných pravidel a o zahrnutí sekundární ochrany do asylových pravidel. Během Finského předsednictví proběhne všeobecné zhodnocení imigračních záležitostí pokrývající legální i nelegální imigraci. Finsko se bude věnovat Sdělení Komise o nelegální imigraci a pokusí se dojít v Radě k závěrům pro budoucí práci v této oblasti. Mělo by dojít k implementaci Evropského akčního plánu na potírání obchodování s lidmi. Finsko bude usilovat o přijetí politických směrnic pro ochranu vnějších hranic EU členskými státy. Jde o to investovat národní zdroje do správných míst a o podporu agentuře Frontex. Dojde k přípravám na rozšíření Schengenského prostoru s tím, že Rada přijme v prosinci politické závěry k této otázce. Mohou být specifikována i další opatření potřebná k odstranění vnitřních hraničních kontrol. Předtím musí být ovšem plně funkční Schengenský informační systém II. Posílení bezpečnosti Bude implementována strategie EU z prosince 2005 na prevenci proti terorismu - hlavní důraz je položen na prevenci radikalizace a náboru teroristů. Pro lepší výměnu informací mezi bezpečnostními a soudními složkami musí být zaveden princip dostupnosti informace ostatním členským státům. To by mělo nastat od roku 2008, Finsko bude tento proces podporovat s tím, že se bude věnovat i otázkám ochrany citlivých dat. Finsko se bude snažit posílit spolupráci mezi členskými státy na operační rovině jakož i spolupráci mezi Europolem a Eurojustem. V červenci 2006 bude uveden do provozu evropský koordinační systém pro přeshraniční krizové situace. Bude zlepšena kvalita evropského mechanismu rychlé reakce.

9 Finsko podpoří spolupráci mezi členskými státy v ochraně civilního obyvatelstva reformou informačního systému pro případ nebezpečí. Bude založen finanční program na podporu vývoje civilní ochrany pro léta Budou ustaveny zásady pro pomoc třetím zemím. Posílení spravedlnosti Finsko se soustředí na podporu projektům podporujícím vzájemné uznání v právní spolupráci. Finsko se pokusí postoupit s přípravou rámcového rozhodnutí a pravidlech k získávání důkazy od jiných členských států. Finsko se zasadí za řešení nejdůležitějších záležitostí, které vyvstaly v souvislosti s přípravou rámcového rozhodnutí o vydávání vězňů k výkonu trestu v domovské zemi. Finsko se pokusí dosáhnout politické dohody o Směrnici o malých pohledávkách a Nařízení o smírčím jednání v občanských sporech. Finsko bude pracovat na Směrnici o smluvních závazcích (Řím I), na Směrnici o povinnostech údržby a na Směrnici o mimosmluvních závazcích (Řím II). Finsko se pokusí zajistit, že bude Agentura základních práv funkční od začátku roku 2007; zde je třeba dořešit - strukturu Agentury - geografické pravomoci - pravomoci v kriminálních záležitostech. Finsko se bude zasazovat o maximální nezávislost, efektivitu a transparentnost Agentury. VNĚJŠÍ VZTAHY Prioritou bude Západní Balkán: - Kosovo - pod záštitou OSN probíhá proces ustavující status oblasti a je možné, že dojde k jeho konečnému stádiu; je rovněž pravděpodobné, že bude třeba rozhodnout o budoucích závazcích EU v oblasti - Srbsko - jde o využití vlivu a nástrojů EU na podporu stability Rusko: V listopadu proběhne v Helsinkách summit EU-Rusko, kde se Finsko pokusí pokročit s implementací cestovní mapy o "společných prostorech". Finsko rovněž zorganizuje setkání Rady pro trvalé partnerství (Permanent Partnership Council) v oblastech - záležitosti ministrů zahraničí - bezpečnost a vnitřní záležitosti - životní prostředí, energie a doprava. Finsko bude dále usilovat o lepší podmínky pro obchod a investice a o spolupráci v celních záležitostech. V návaznosti na končící Smlouvu o partnerství a spolupráci chce Finsko usilovat o rozšíření vyjednávacího mandátu i na oblasti - rozvoj vč. záležitostí týkajících se životního prostředí a energetické bezpečnosti - mezikulturní a mezilidský dialog - globalizace a konkurenceschopnost. Dalším cílem je implementace Akčního plánu evropské sousedské politiky. V rámci Eurostředozemní spolupráce (Barcelonský proces) započne implementace pětiletého akčního programu z podzimu Proběhne v té souvislosti řada ministerských setkání vč.

10 setkání ministrů zahraničí v Tampere v listopadu Finsko chce posílit rovněž mezikulturní a mezináboženský dialog. Finsko podporuje reformu a posílení OSN a chce zlepšit součinnost politik OSN prostřednictvím koordinace na evropské úrovni. Finsko bude dbát na plnění minulých závazků, zejména vůči Africe a bude monitorovat vývoj na Blízkém východě, v Iránu a Iráku.

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU

NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU Petr Zahradník 8.4. 2013 KONTINUITA NA OBDOBNOU PREZENTACI

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

JIŘÍ MATĚJÍČEK ANTON PRČINA. 2. aktualizované a rozšířené vydání

JIŘÍ MATĚJÍČEK ANTON PRČINA. 2. aktualizované a rozšířené vydání LESNICKO-DŘEVAŘSKÝ SEKTOR A EVROPSKÁ UNIE JIŘÍ MATĚJÍČEK ANTON PRČINA 2. aktualizované a rozšířené vydání Ministerstvo zemědělství České republiky LESNICKO-DŘEVAŘSKÝ SEKTOR A EVROPSKÁ UNIE 2. aktualizované

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí Kohehezní a strukturální fondy příprava období 2014-20 Rizika a příležitosti pro ŽP v příštích

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Víceletý finanční rámec EU

Víceletý finanční rámec EU Víceletý finanční rámec EU Ekonomické zájmy ČR v EU 26. června 2012 Konference ekonomických radů, Praha ČR jako čistý příjemce z rozpočtu EU Čistá pozice ČR (= rozdíl mezi příjmy a odvody) v roce 2010:

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 3.4.2014 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Opatření v návaznosti na změny klimatu v IROP 3. Co nás ještě čeká 4.

Více

Ministr Ondřej Liška. Loučí se a bilancuje 4. 12. 2007 8. 5. 2009. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministr Ondřej Liška. Loučí se a bilancuje 4. 12. 2007 8. 5. 2009. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministr Ondřej Liška 1 Loučí se a bilancuje 4. 12. 2007 8. 5. 2009 Koncepce 2007-2010 2 Obecně Zdůraznit inkluzivitu ve vzdělávání - individualizace vzdělávání Odstranit bariéry v přístupu ke vzdělávání

Více

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Politiky a rozpočet EU Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Témata Rozdělení politik Charakteristika vybraných politik Charakteristika rozpočtu EU Vymezení příjmů a výdajů rozpočtu EU 2 Míra přenesení pravomocí

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA Autoři: Francesca Visintin, Alessia Vecchiet, Elisa Tomasinsig CETA Konečná verze:

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Brusel - stáž Jitka Meňházová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020)

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Podpora z Operačního programu Zaměstnanost (2014-2020) Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Hradec Králové 15. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření a alokace OP Zaměstnanost

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Praha, 21.1. 2004 Východiska Lisabonský proces eeurope+ 2003 eeurope 2005 Státní informační a komunikační politika ČR eeurope+ 2003

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více