Předběžná agenda Finského předsednictví EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předběžná agenda Finského předsednictví EU"

Transkript

1 Předběžná agenda Finského předsednictví EU Vládní výbor pro záležitosti Evropské unie, Agenda je rozdělena na část diskutující priority týkající se průřezových témat a na část diskutující priority v jednotlivých oblastech evropských politik: 1. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA BUDOUCNOST EU Finské předsednictví bude usilovat o posun v otázce Ústavní smlouvy o Evropě - prodlužování období reflexe samo o sobě není dostatečné. Těžkosti s ratifikací Ústavní smlouvy nesmí zastavit fungování a další vývoj EU - Finsko chce studovat možnosti pokroku v otázkách - vnějších aktivit EU - zlepšení a zefektivnění rozhodovacího procesu v oblasti spolupráce v práci policie a kriminálních záležitostech - zvýšení transparentnosti Rady EU. V návaznosti na rozhovory s členskými státy EU chce Finsko např. - lépe implementovat princip subsidiarity - prohloubit roli národních parlamentů v evropských záležitostech - více zviditelnit evropské aktivity. ROZŠÍŘENÍ Bude monitorován pokrok k naplnění přístupových kriterií Bulharskem a Rumunskem před jejich očekávaným přijetím do EU v roce Budou pokračovat přístupová jednání s Chorvatskem a Tureckem, zejména bude podána zpráva o sbližování legislativy těchto zemí s legislativou EU. V návaznosti na podklady Komise chce Finsko zorganizovat obecnou diskuzi o dalším rozšiřování EU. LEPŠÍ REGULAČNÍ RÁMEC Finsko podporuje úsilí EU o zlepšení regulačního prostředí na podporu konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje a bude podporovat odpovídající negociace v tomto směru. Finsko má na starost rozpočet EU na rok 2007, v té souvislosti budou probíhat jednání Rady o vlastních finančních zdrojích EU v budoucím plánovacím období.

2 2. OBLASTI EVROPSKÝCH POLITIK KONKURENCESCHOPNOST Schopnost Evropy obstát v globální konkurenci je klíčovou prioritou Finského předsednictví. Finsko bude usilovat o - další rozvoj vnitřního trhu (zvl. v oblasti služeb a energie) - inovativnost a růst produktivity práce (např. prostřednictvím zlepšení kvality pracovního života) - vznik a rozvoj evropské energetické politiky Vnitřní trh Během Finského předsednictví bude EU pokračovat v odstraňování překážek jednotnému vnitřnímu trhu a v implementacích těchto opatření. Finskou prioritou je dosáhnout co největšího pokroku směrem k přijetí Směrnice o službách. Inovace a výzkum Finsko bude podporovat vznik a vývoj široké pro-inovační politiky, přičemž podněty budou čerpány mj. ze zprávy Esko Aha. V zásadě jde Finsku o podpoření poptávky po inovacích - inovační politiky se svým důrazem na výzkum a vývoj nemůže vést k žádoucím výsledkům, nebudou-li zahrnuta opatření pro rozvoj trhu, který by podporoval inovativnost a vytvářel po ní poptávku. Tato opatření zahrnují - standardy - veřejné zakázky - opatření na efektivnější fungování trhu - mobilitu výzkumných zdrojů - užší spolupráci mezi universitami a podnikatelskou sférou. V době finského předsednictví dojde k rozhodnutím ohledně Sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj, kde bude Finsko usilovat o hladký průběh jednání a včasné zahájení programu na počátku roku Politika v oblasti chemie Finsko bude usilovat o přijetí Směrnice o chemikáliích REACH do konce roku EKONOMICKÁ A MONETÁRNÍ POLITIKA Rada EU bude pokračovat v uplatňování zásad Paktu stability a růstu. Na podzim proběhne první zhodnocení národních implementací Lisabonské strategie. Bude završeno řízení o přístupu Slovinska do eurozóny k počátku roku V daňové oblasti se jedná o vytvoření efektivnějšího a transparentnějšího regulačního rámce. Dále jde Finsku o odstranění bariér přeshraničním ekonomickým aktivitám a o odstranění faktorů, které pokřivují konkurenční prostředí. V oblasti nepřímých daní bude Finské předsednictví pokračovat s reformami systémů daní z přidané hodnoty, v oblasti přímých

3 daní bude tlačit na harmonizaci určování daňového základu pro zdanění podniků. Finsko chce rovněž zvýšit minimální hodnotu daní na alkohol, zvláště na tvrdý alkohol. Finsko usiluje o završení implementace Akčního plánu finančních služeb a soustředění se na jeho pokračování. Finsko bude pracovat na návrhu Směrnice o platebních službách za účelem vytvoření jednotné zóny platebních služeb. Budou reformovány pravidla pro firemní dozor (corporate governance) v bankovnictví, cenných papírech a pojišťovnictví. Možná se podaří započnout práce na Směrnici o systémech vypořádání cenných papírů (security settlement systems). Finsko bude pokračovat v pracech usilujících o zvýšení stability finančních trhů, o vývoj schémat krizového managementu na ochranu vkladů a o opatření monitorující přeshraniční obchodování na finančních trzích. Na podzim 2006 Rada dokončí reformu mandátu Evropské investiční banky pro půjčky mimo EU a pro půjčky v nových oblastech. DOPRAVA Dopravní logistika je prioritou, protože je klíčová pro evropskou konkurenceschopnost, ekonomický růst, trvale udržitelný rozvoj a regionálně vyvážený vývoj Společenství. Finsko v tomto ohledu navrhuje - zlepšit způsob fungování trhu s logistickými službami - lépe využít informační a komunikační technologie - investovat do infrastruktury v méně rozvinutých oblastech. Finsko bude usilovat o přijetí stanoviska ke Sděleni Komise o logistice, jež je v těchto dnech připravováno ke zveřejnění. Finsko převezme po Rakousku [dopravní] agendu, kde se jsou aktuální - jednání se třetími zeměmi v otázkách spojených s leteckou dopravou (např. poplatky za lety přes Sibiř) - třetí balíček o námořní bezpečnosti - třetí balíček o železniční a osobní dopravě vč. jeho projednávání s Evropským parlamentem Finsko bude pokračovat s pracemi na projektu Galileo (evropský satelitní systém na určování polohy) - zaměří se na poskytování služeb, mezinárodní spolupráci, bezpečnost, financování a smluvní ujednání. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE Finskou prioritou je podpora evropské spolupráce v oblasti bezpečnosti sítí a dat. Rada prošetří strategii na zlepšení této bezpečnosti a možná přijme rozhodnutí. Tato strategie je součástí Informační strategie Komise i2010, jejíž efektivní implementaci Finsko podpoří. Finsko se pokusí zajistit rychlý postup komisního návrhu Nařízení o poplatcích za roaming Radou a Parlamentem. Komise rovněž zveřejní zprávu o stavu legislativního balíčku v oblasti elektronické komunikace, na kterou bude navazovat veřejná diskuze. Finsko zorganizuje neformální večeři telekomunikačních ministrů k tématu v rámci zasedání Rady v prosinci.

4 ENERGETIKA Vznik a vývoj evropské energetické politiky je další prioritou Finského předsednictví. Během druhé poloviny roku 2006 budou probíhat přípravy na oficiální vyhlášení této politiky na jaře Finsko se v návaznosti na to míní soustředit na - vztahy se třetími zeměmi - vnitřní trh s elektřinou a plynem - energetická efektivita - obnovitelné zdroje energie. Finsko bude pracovat na dialogu EU s Ruskem, pokusí se jej více otevřít a rovněž v něm posílit roli Rady EU - prostřednictvím pravidelných setkání Rady pro trvalé partnerství (Permanent Partnership Council) - jedno takové setkání plánuje Finskou uspořádat během svého předsednictví. Rozhovor o energetice může být rovněž navázán na obnovení Smlouvy o partnerství a spolupráci [s Ruskem] v roce Finsko bude usilovat o efektivní ustavení vnitřního trhu s elektřinou a plynem. Bude předložena hodnotící zpráva komise, z níž vyplyne, zda budou třeba opatření na podporu tohoto trhu nebo nějaké další kroky. V průběhu finského předsednictví Komise předloží Strategii pro energetickou efektivitu. Finsko podpoří diskuzi o obnovitelných zdrojích energie, která vyvrcholí během Německého předsednictví v první části roku ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zaměstnanost a sociální politika, rovné příležitosti a pracovní právo Klíčovými otázkami jsou výzvy plynoucí z postupující globalizace a z demografických změn v Evropě. Finsko se míní věnovat především diskuzi o evropských demografických změnách a na základě Sdělení Komise vytipovat opatření, která jsou v letech i poté potřebná pro úspěšnou implementaci Lisabonské strategie. Finsko chce čelit globalizačním tlakům zlepšením produktivity práce změnou způsobu organizace práce a pracovního života a další diskuzí o rovnováze mezi flexibilitou a jistotou (security) - základní principy této tzv. flexicurity budou schváleny těsně po ukončení období Finského předsednictví. Finsko se v diskuzi chystá soustředit na zlepšení pracovního života coby cesty ke zvýšení zaměstnanosti a produktivity práce. Komise během Finského předsednictví zveřejní dokument k budoucímu pracovnímu právu, Rada chce v reakci na tento dokument vypracovat stanovisko věnující se krátkodobým výzvám, se kterými se pracovní právo potýká. Finsko bude tlačit na implementaci Paktu o rovnosti pohlaví, který rada přijala v březnu 2006, a bude se věnovat otázce zesouladění pracovního a rodinného života, zvláště ve vztahu k roli mužů. Finsko usiluje o dokončení procesu ustavování Evropského ústavu pro rovnost pohlaví na podporu rovnosti mužů a žen v práci a ve výzkumu v členských státech - Finsko chce zajistit, že bude Ústav funkční od začátku roku K tomu je třeba konečného přijetí odpovídající Směrnice a rozhodnutí o tom, kde bude Ústav sídlit.

5 Součástí diskuze o demografických změnách budou témata vztahující se k legální imigraci jako nástroje k zajištění dostatečného množství pracovní síly v Evropě. Finskou prioritou je dohoda o Směrnici o pracovní době a obnovení jednání o dočasných pracovních poměrech. Finsko by uvítalo rozhodnutí o zřízení Evropského globalizačního fondu na podporu pracujících, kteří ztratí v důsledku globalizace zaměstnání, k 1. lednu Finsko chce podpořit mobilitu pracovníků mj. prostřednictvím návrhu Směrnice o přenosnosti doplňkových důchodů a rychlou implementací Nařízení o sladění sociálního zabezpečení. Zdravotní politika Ochrana zdraví je povinností vztahující se na všechny všeobecné politiky. Finsko chce během svého předsednictví explicitně stanovit, co to znamená. Rovněž chce finalizovat rozhodovací proceduru pro Evropský zdravotní program na léta Evropské země si vyměňují mezi sebou a v součinnosti s Evropským centrem pro prevenci a kontrolu informace o opatřeních v případě pandemií. V současnosti je nejdůležitějším úkolem vybudování komunitních zásob chřipkových antibiotik (antivirals). V oblasti legislativy usiluje Finsko o politickou dohodu v případě Nařízení o léčivech pro pokročilou terapii a doplněk ke Směrnici o zdravotních přístrojích. V průběhu Finského předsednictví proběhne rovněž první sejití nového farmaceutického fóra připravujícího práci pracovní skupiny G-10. VZDĚLÁNÍ, KULTURA, MLÁDEŽ A AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Finským cílem je dopracování rozhodnutí o víceletých programech, které mají být zahájeny v roce Integrovaný akční program celoživotního vzdělávání - Kultura MEDIA Mládež v akci - Občané pro Evropu. Finsko se soustředí během svého předsednictví na kvalitu a efektivitu vzdělávání a rovné příležitosti ve vzdělávání. Rovněž zdůrazní potřebu větších investic do vzdělání a lidských zdrojů. Finsko podtrhne důležitost evropské spolupráce ve středním a učňovském školství - zorganizuje následnou schůzku ministrů ke Kodaňskému procesu. Finské předsednictví bude pokračovat v diskuzi o Evropském technologickém institutu a o Sdělení o modernizaci evropských universit. Na podzim předloží Komise návrh Doporučení k evropskému kvalifikačnímu rámci.

6 Finsko bude podporovat průmysl zabývající se tvorbou audiovizuálních dokumentů coby hlavní zdroj ekonomického růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v Evropě. Finsko se zaměří na podporu výměny studentů a učitelů mezi EU a Ruskem a na implementaci plánu kulturní spolupráce mezi EU a Ruskem. Finsko bude pracovat na ratifikaci a implementaci Konventu UNESCO o Ochraně a podpoře kulturní rozmanitosti a kulturního výraziva. Během Finského předsednictví dojde k rozhodnutí o vyhlášení roku 2008 Evropským rokem mezikulturního rozhovoru. Bude se diskutovat návrh Komise na doplnění Nařízení Televize bez hranic - Finsko plánuje toto doplnění aktivně prosazovat. V otázkách týkajících se mládeže chce Finsko podpořit implementaci opatření prostřednictvím Otevřené metody koordinace, položit větší váhu na výzkum mládeže při politickém rozhodování a posílit spolupráci mezi různými hráči v mládežnickém sektoru (vlády, výzkum, mládež). ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Klimatické změny Klíčovou záležitostí je pro Finsko omezení klimatických změn. Finsko se pokusí pokročit v úsilí o globální dohodu o klimatickém režimu po skončení platnosti závazků vyplývajících z Kyotského protokolu v roce Hlavním úkolem bude účast na Konventu OSN o Klimatických změnách a Kyotském protokolu. Záležitosti týkající se klimatických změn budou figurovat vysoko v agendě Transatlantického dialogu, vrcholné schůzky s asijskými zeměmi ASEM 6 apod. Finsko se bude rovněž zasazovat o naplnění závazků EU i členských států plynoucích z Kyotského protokolu, kam spadá i vyhodnocení evropského systému obchodování s emisemi, ke kterému Komise předloží zprávu v létě Biodiversita V květnu 2006 zveřejnila Komise Sdělení o politice v oblasti biodiversity pro léta Finsko se zapojí do přípravy této politiky i do úsilí o dosažení jejích cílů. Šestý enviromentální akční program V době Finského předsednictví proběhne pololetní zhodnocení Šestého komunitního environmentálního akčního programu ( ). Komise rovněž předloží návrhy sedmi tématických strategií navazujících na tento program, - kvalita ovzduší - prevence a recyklace odpadů - trvale udržitelný management přírodních zdrojů - životní prostředí v mořích - ochrana půdy - trvale udržitelné používání pesticidů. Během Finského předsednictví se Rada soustředí na první čtyři z těchto priorit.

7 Finsko bude tlačit na práci na rámcovém Nařízení o životním prostředí v mořích, na rámcovém Nařízení o kvalitě ovzduší a emisních limitech Euro 5 pro dopravní prostředky. Na podzim proběhne 18. konference signatářů Montrealského protokolu o ochraně ozónové vrstvy. Finské předsednictví bude diskutovat návrh na odpadový management vč. rámcové Direktivy o odpadu. Na podzim proběhne 8. konference signatářů Basilejské konvence o dopravě odpadů. ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Zemědělství Finsko zamýšlí diskutovat o výzvách, se kterými se musí vyrovnávat ekonomická, ekologická a sociálně udržitelná zemědělská politika, a o výzvách společné zemědělské politice. Finsko se bude věnovat reformě vinařství a reformě organizace banánového trhu. Další témata zahrnují reformu legislativy v oblasti tvrdého alkoholu a v oblasti organického zemědělství. Na základě Akčního plánu Evropské komise pro biomasu Rada zhodnotí roli obnovitelných zdrojů energie ve vztahu ke společné zemědělské politice. Finsko bude usilovat o politickou shodu k reformě podpory pro pěstování energetických plodin. Zdraví zvířat a plodin Finsko bude pokračovat v diskuzi o politice v oblasti běžných chorob zvířat, kde zdůrazní prevenci. Ve spolupráci s Komisí zorganizuje konferenci k strategii na léta v této oblasti. Rada bude rovněž pracovat na opatřeních pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat, např. zpracováním Nařízení o životních podmínkách pro kuřata. Finsko se plánuje věnovat i bezpečnosti potravin, což bude např. tématem rozhovorů EU se třetími zeměmi. Rada plánuje reformu nařízení regulujících užívání pesticidů. Lesnictví Během Finského předsednictví bude Rada diskutovat evropskou strategii v lesnictví - v návaznosti na to proběhne Lesnické fórum OSN, kde jde o schválení globálních nástrojů na ochranu lesů. Rybářství Rada vydá rozhodnutí o rybářských možnostech v Baltském moři i jinde na rok 2007 a kvóty pro rybaření v hlubokých vodách pro léta Navíc bude přijato rozhodnutí o kvótách pro vybrané mořské druhy pro jednotlivé státy a rozhodnutí o Společném rybářském fondu.

8 SVOBODA, BEZPEČNOST A SPRAVEDLNOST Prioritou v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitosti bude zhodnocení Haagského programu. Cílem je dohodnout v Radě politická pravidla v záležitostech svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Spadá sem např. - dosažení efektivnějšího rozhodování v oblasti policie a kriminálního práva - ustavení společného evropského asylového systému - politická pravidla pro budoucí model managementu na vnějších hranicích EU - implementace principu vzájemného uznání. Zhodnocení bude založeni na třech Sděleních Komise, která budou vydána v červenci Finsko se pokusí rovněž posílit vnější aspekty spravedlnosti a vnitřních záležitostí, prioritou bude spolupráce s Ruskem a USA. Posílení svobody Posílení svobody znamená pracovat na politikách v oblasti imigrace, asylu a ochrany hranic. Na jaře 2006 Komise předložila dokument ke společnému evropskému asylovému systému, ke kterému bude v průběhu Finského předsednictví probíhat diskuze. Finsko bude usilovat o transformaci minimálních pravidel do všeobecných pravidel a o zahrnutí sekundární ochrany do asylových pravidel. Během Finského předsednictví proběhne všeobecné zhodnocení imigračních záležitostí pokrývající legální i nelegální imigraci. Finsko se bude věnovat Sdělení Komise o nelegální imigraci a pokusí se dojít v Radě k závěrům pro budoucí práci v této oblasti. Mělo by dojít k implementaci Evropského akčního plánu na potírání obchodování s lidmi. Finsko bude usilovat o přijetí politických směrnic pro ochranu vnějších hranic EU členskými státy. Jde o to investovat národní zdroje do správných míst a o podporu agentuře Frontex. Dojde k přípravám na rozšíření Schengenského prostoru s tím, že Rada přijme v prosinci politické závěry k této otázce. Mohou být specifikována i další opatření potřebná k odstranění vnitřních hraničních kontrol. Předtím musí být ovšem plně funkční Schengenský informační systém II. Posílení bezpečnosti Bude implementována strategie EU z prosince 2005 na prevenci proti terorismu - hlavní důraz je položen na prevenci radikalizace a náboru teroristů. Pro lepší výměnu informací mezi bezpečnostními a soudními složkami musí být zaveden princip dostupnosti informace ostatním členským státům. To by mělo nastat od roku 2008, Finsko bude tento proces podporovat s tím, že se bude věnovat i otázkám ochrany citlivých dat. Finsko se bude snažit posílit spolupráci mezi členskými státy na operační rovině jakož i spolupráci mezi Europolem a Eurojustem. V červenci 2006 bude uveden do provozu evropský koordinační systém pro přeshraniční krizové situace. Bude zlepšena kvalita evropského mechanismu rychlé reakce.

9 Finsko podpoří spolupráci mezi členskými státy v ochraně civilního obyvatelstva reformou informačního systému pro případ nebezpečí. Bude založen finanční program na podporu vývoje civilní ochrany pro léta Budou ustaveny zásady pro pomoc třetím zemím. Posílení spravedlnosti Finsko se soustředí na podporu projektům podporujícím vzájemné uznání v právní spolupráci. Finsko se pokusí postoupit s přípravou rámcového rozhodnutí a pravidlech k získávání důkazy od jiných členských států. Finsko se zasadí za řešení nejdůležitějších záležitostí, které vyvstaly v souvislosti s přípravou rámcového rozhodnutí o vydávání vězňů k výkonu trestu v domovské zemi. Finsko se pokusí dosáhnout politické dohody o Směrnici o malých pohledávkách a Nařízení o smírčím jednání v občanských sporech. Finsko bude pracovat na Směrnici o smluvních závazcích (Řím I), na Směrnici o povinnostech údržby a na Směrnici o mimosmluvních závazcích (Řím II). Finsko se pokusí zajistit, že bude Agentura základních práv funkční od začátku roku 2007; zde je třeba dořešit - strukturu Agentury - geografické pravomoci - pravomoci v kriminálních záležitostech. Finsko se bude zasazovat o maximální nezávislost, efektivitu a transparentnost Agentury. VNĚJŠÍ VZTAHY Prioritou bude Západní Balkán: - Kosovo - pod záštitou OSN probíhá proces ustavující status oblasti a je možné, že dojde k jeho konečnému stádiu; je rovněž pravděpodobné, že bude třeba rozhodnout o budoucích závazcích EU v oblasti - Srbsko - jde o využití vlivu a nástrojů EU na podporu stability Rusko: V listopadu proběhne v Helsinkách summit EU-Rusko, kde se Finsko pokusí pokročit s implementací cestovní mapy o "společných prostorech". Finsko rovněž zorganizuje setkání Rady pro trvalé partnerství (Permanent Partnership Council) v oblastech - záležitosti ministrů zahraničí - bezpečnost a vnitřní záležitosti - životní prostředí, energie a doprava. Finsko bude dále usilovat o lepší podmínky pro obchod a investice a o spolupráci v celních záležitostech. V návaznosti na končící Smlouvu o partnerství a spolupráci chce Finsko usilovat o rozšíření vyjednávacího mandátu i na oblasti - rozvoj vč. záležitostí týkajících se životního prostředí a energetické bezpečnosti - mezikulturní a mezilidský dialog - globalizace a konkurenceschopnost. Dalším cílem je implementace Akčního plánu evropské sousedské politiky. V rámci Eurostředozemní spolupráce (Barcelonský proces) započne implementace pětiletého akčního programu z podzimu Proběhne v té souvislosti řada ministerských setkání vč.

10 setkání ministrů zahraničí v Tampere v listopadu Finsko chce posílit rovněž mezikulturní a mezináboženský dialog. Finsko podporuje reformu a posílení OSN a chce zlepšit součinnost politik OSN prostřednictvím koordinace na evropské úrovni. Finsko bude dbát na plnění minulých závazků, zejména vůči Africe a bude monitorovat vývoj na Blízkém východě, v Iránu a Iráku.

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

JIŘÍ MATĚJÍČEK ANTON PRČINA. 2. aktualizované a rozšířené vydání

JIŘÍ MATĚJÍČEK ANTON PRČINA. 2. aktualizované a rozšířené vydání LESNICKO-DŘEVAŘSKÝ SEKTOR A EVROPSKÁ UNIE JIŘÍ MATĚJÍČEK ANTON PRČINA 2. aktualizované a rozšířené vydání Ministerstvo zemědělství České republiky LESNICKO-DŘEVAŘSKÝ SEKTOR A EVROPSKÁ UNIE 2. aktualizované

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády. A) Naléhavé úkoly, jejichž řešení je nutné zahájit na podzim 2006

Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády. A) Naléhavé úkoly, jejichž řešení je nutné zahájit na podzim 2006 Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády Výkon a nízká kvalita státní správy je příčinou drahého a neefektivního státu zatěžujícího občany i podnikatele a zároveň neumožňuje

Více

NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU

NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU Petr Zahradník 8.4. 2013 KONTINUITA NA OBDOBNOU PREZENTACI

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období 58. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 12. schůze konané dne 10. listopadu 2004 k návrhu nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 25. května 2015 v 09:00 h V Praze 19. května 2015 Čj. 2240/15 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y Č..: 2200/14 V Praze dne 2. ledna 2014 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 8. ledna 2014 ve14:00 hod. ve státním zámku Židlochovice A. Evropská

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Ministr Ondřej Liška. Loučí se a bilancuje 4. 12. 2007 8. 5. 2009. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministr Ondřej Liška. Loučí se a bilancuje 4. 12. 2007 8. 5. 2009. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministr Ondřej Liška 1 Loučí se a bilancuje 4. 12. 2007 8. 5. 2009 Koncepce 2007-2010 2 Obecně Zdůraznit inkluzivitu ve vzdělávání - individualizace vzdělávání Odstranit bariéry v přístupu ke vzdělávání

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP Martin Fraško

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP Martin Fraško INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020 MAS Naděje o.p.s. Martin Fraško 12.05.2014, MOST Evropské strukturální a investiční fondy 2007-2013 V plánovacím období 2007 2013 bylo možné čerpat prostřednictvím

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 7. rámcový program EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Brno, 25.1.2007 LENKA HAVLÍČKOVÁ NCP pro regiony TECHNOLOGICKÉ CENTRUM

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Reforma psychiatrické péče a Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 Seminář PS 7.10.2014 Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Nové Programové období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční (ESI)

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu

Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Obsah Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského týmu Prostorové informace jako součást digitální budoucnosti,

Více

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí Kohehezní a strukturální fondy příprava období 2014-20 Rizika a příležitosti pro ŽP v příštích

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více