Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice."

Transkript

1 FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 24. KVĚTNA 2009 Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Svatý Otec se dnes ubírá na historickou návštěvu Montecassina, aby se tu společně modlil s benediktinskými opaty a abatyšemi celého světa u hrobu sv. Benedikta, Patrona Evropy, který na Montecassinu napsal svou Řeholi kolem roku 540, a tady žil až do své smrti března 547. Ve šlépějích papeže půjdeme i my, MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Pán Ježíš, vítěz nad smrtí, sedí po pravici Otce jako přímluvce a prostředník všech lidí. V této víře vzývejme Boží milosrdenství a volejme: L: SKRZE KRISTA, NAŠEHO PROSTŘEDNÍKA, OTČE, VYSLYŠ NÁS. Za papeže Benedikta XVI., aby jeho dnešní pouť na Montecassino byla lidem naší doby výzvou, aby pozvedli svůj zrak k Bohu a tak se naučili opravdovému lidství. Za věřící v Číně, aby pod ochranou Panny Marie z Še-šanu zůstávali věrnými svědky Kristovy lásky, spojeni s Petrovou skálou, na níž je zbudována Církev. Za křesťany, aby do digitálního světa přinášeli poselství své víry, a do kultury nového komunikačního a informačního prostředí uváděli hodnoty, na nichž spočívá jejich život. Za pastýře Církve, které Kristus poslal do světa, aby i dnes zakoušeli divy, jaké provázely první setbu evangelia a stávali se otci ve víře a budovateli pravých komunit. Za křesťanské manžele, aby byli jeden pro druhého znamením Pánovy lásky a ve škole evangelia připravovali své děti na začlenění do Církve i světa. Za pokřtěné, kteří nesou společenskou odpovědnost, aby prokázali zralost své víry, živý smysl pro spravedlnost a bratrskou solidaritu. Za věrné zemřelé, ať dojdou slávy nebeského Jeruzaléma. K: Bože, který jsi Ježíše vzkřísil z mrtvých a ustanovil ho Pánem vesmíru. Slyš jeho hlas v této naší modlitbě a dej, aby se s ním potkal každý člověk a spolupracoval na příchodu tvého království. Skrze Krista našeho Pána. L: Amen.

2 LITURGICKÉ TEXTY SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 1. ČTENÍ SKT 1,1-11 Čtení ze Skutků apoštolů. Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem, co Ježíš konal a čemu učil až do dne, kdy byl vzat do nebe. Předtím dal svým vyvoleným apoštolům příkaz skrze Ducha svatého. Po svém utrpení jim poskytl mnoho důkazů, že žije: po čtyřicet dní se jim zjevoval a mluvil o Božím království. Když s nimi jedl, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo zaslíbení - "vždyť jste přece o tom ode mě slyšeli: Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým za několik málo dní". A když tak spolu seděli, zeptali se ho: "Obnovíš teď, Pane, v Izraeli království?" On jim však řekl: "To není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země." Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. Hleděli upřeně k nebi za ním, jak odchází, a najednou vedle nich stáli dva muži v bělostných šatech a řekli: "Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe." ŽALM 47 (48), Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem, protože Hospodin je vznešený, hrozný, je to veliký král nad celou zemí. Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub. Zpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte našemu králi, zpívejte! Protože Bůh je králem celého světa, zpívejte mu chvalozpěv! Bůh vládne národům, Bůh zasedá na svém svatém trůnu. 2. ČTENÍ EF 4,1-13 Čtení z listu svatého apoštola Efesanům. Bratři! Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Bůh a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste všichni povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech. Ale každému z nás byly uděleny duchovní dary v takové míře, v jaké je chtěl Kristus dát. Proto se praví: Vystoupil vzhůru, odvedl zajatce a dal lidem dary. Když však vystoupil, znamená to, že musel předtím sestoupit dolů, na zem. Stejná osoba je ten, kdo sestoupil, i ten, kdo vystoupil až úplně nad nebesa, aby všecko naplnil. Tak určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k onomu věku, (kdy se na nás uskuteční) Kristova plnost. EVANGELIUM MK 16,15-20 Zakončení svatého evangelia podle Marka. Když se Ježíš naposled zjevil jedenácti apoštolům, řekl jim: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: ve jménu mém budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky, a když vypijí něco smrtelně jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné budou vkládat ruce, a uzdraví se." Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela.

3 POŘAD BOHOSLUŽEB: května 2009 DEN LITURGIE FARNOST ÚMYSL MŠE SV. PUSTIMĚŘ za + rodiče SEDLÁČKOVY SLAVNOST 8.00 NEDĚLE NANEBEVSTOUPENÍ DRYSICE 24. května PÁNĚ 9.30 SVĚTOVÝ DEN PODIVICE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ PONDĚLÍ PUSTIMĚŘ PONDĚLÍ PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ května SV. BÉDA CTIHODNÝ, K. A U.C. PUSTIMĚŘ SV. ŘEHOŘ VII, PAPEŽ ÚTERÝ ÚTERÝ PO 7. NEDĚLI VELIK. PODIVICE 26. května SV. FILIP NERI, KNĚZ 8.00 PONDĚLÍ DRYSICE STŘEDA PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ května SV. AUGUSTIN DRYSICE Z CANTERBURY, BISKUP PUSTIMĚŘ ČTVRTEK ČTVRTEK května PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ PUSTIMĚŘ PUSTIMĚŘ PÁTEK PÁTEK května PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ PUSTIMĚŘ SOBOTA 30. května SV. ZDISLAVA NEDĚLE 31. května SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO KONČÍ DOBA VELIKONOČNÍ PUSTIMĚŘ 8.00 DRYSICE 9.30 PODIVICE a VYMAZALOVY a dva syny za + Annu a Josefa BRANČÍ- KOVY, 2 rodiče a duše v oč. za + Marii PUČANOVOU, manžela, vnučku a duše v oč. KAPLE SV. ANNY: MÁJOVÁ POBOŽNOST za +Annu COUFALOVOU, dceru, manžela, dvoje rodiče a duše v oč. za + P. Františka BENÍČKA, živou a +rod. BENÍČKOVU MÁJOVÁ POBOŽNOST za + Ludvíka HORECKÉHO, manželku, živou a + rodinu KAPLE SV. ANNY: MÁJOVÁ POBOŽNOST za zemřelou rodinu ZUKALOVU KAPLE SV. ANNY: MÁJOVÁ POBOŽNOST za + rodiče GREPLOVY, KUPKOVY a živou rodinu za + Zdenu ŠTOLFOVOU, 2 rodiče a Boží ochranu pro r. za + Ludmilu PŘIKRYLOVOU a manžela za + rodiče ŠÉNOVY a DRAGONOVY INTENCE MŠÍ SVATÝCH na II. pololetí 2009 ( ) zapisuji 25. května - 4. června po mši svaté ve všední dny (Pust., Drys. na faře, Pod. - v sakristii) Pamatujte včas na svá jubilea! ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MĚSÍC KVĚTEN 1. Aby se laici a křesťanské komunity stali odpovědnými podporovateli kněžských a řeholních povolání. 2. Aby nedávno založené katolické církevní obce, s vděčností Pánu za dar víry, byly připraveny podílet se na všeobecném poslání Církve, a ochotné k hlásání evangelia v celém světě. 3. Aby sdělovací prostředky šířily ve společnosti ducha pravdy a krásy, vzájemnou lásku a spravedlnost. FARNÍ INFORMÁTOR, XV. roč., týdeník pro vnitřní potřebu farností PUSTIMĚŘ, DRYSICE, PODIVICE (zázn , mobil: , Vychází každou neděli díky Božímu požehnání, mému namáhání a vašemu finančnímu přispívání. Na mě pamatujte v modlitbě a na svůj příspěvek u pokladny v kostele Příspěvky na Farní Informátor označené (resp. na účet farnosti u ČS a.s., Vyškov, č.ú.: /0800), neb bez toho, jak každý nepochybně ví, by letošní ročník mohl být i poslední. Tisk: MORAVIATISK spol s r.o.; tisk 1ks =15,-Kč/ks. Ve formátu pdf na

4 FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 31. KVĚTNA 2009 Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, v síle Ducha svatého máme jistotu, že naše modlitba bude vyslyšena. Vyprošujme si tedy na Zmrtvýchvstalém hojnost darů Ducha: L: PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ. Prosme za Církev, aby jako Pánovo Tělo rostla v jednotě i s ohledem na různost darů, charizmat a služeb. Všem křesťanům vyprošujme dary moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a bázně Boží, aby v síle Ducha svatého vydávali svědectví Kristu. Mocí svého Ducha provázej přípravu poutníků na nadcházející Pouť Roku sv. Pavla. Prosme za naše farní společenství, aby i přes různost darů rostlo v jednotě, pokoji a radosti v Duchu svatém. Prosme za děti, které letos poprvé přistoupí k eucharistickému stolu, aby je Duch svatý proměňoval v tajemství Boží slávy, jako proměňuje chléb a víno v Kristovu přítomnost. Prosme za všechny věrné zemřelé, ať ve světle Ducha pravdy patří na tvou slávu. K: Duch svatý, jenž z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků, ať nás skrze našeho Pána Ježíše uvádí do společenství s Otcem a učiní naše modlitby hodnými jeho milosrdné lásky. Skrze Krista našeho Pána. L: Amen.

5 LITURGICKÉ TEXTY SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 1. ČTENÍ SKT 2,1-11 Čtení ze Skutků apoštolů. Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: Ti, co tak mluví, nejsou to Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kapadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky. ŽALM 104 Veleb, duše má, Hospodina! Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký! Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! Země je plná tvého tvorstva. Hynou, když vezmeš jim život, a vracejí se do svého prachu. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, a obnovuješ tvář země. Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, ať se Hospodin těší ze svého díla! Kéž se mu líbí má píseň: má radost bude v Hospodinu. 2. ČTENÍ GAL 5,16-25 Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Bratři! Žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla. Tělo totiž touží proti duchu, a duch zase proti tělu. Jsou to věci, které si navzájem odporují, takže neděláte, co byste chtěli. Jestliže se však necháváte vést Duchem, nejste už pod Zákonem. K jakým skutkům vede tělo, je všeobecně známo. Je to: smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, (vraždy,) opilství, hýření a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už dříve a říkám to ještě jednou: lidé, kteří takovéto věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království. Ale ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon. Ti, kdo náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali svoje tělo i s jeho vášněmi a žádostmi. Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme! EVANGELIUM JAN 15,26-27; 16,12-15 Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí."

6 POŘAD BOHOSLUŽEB: 31. května 14. června 2009 DEN LITURGIE FARNOST ÚMYSL MŠE SV. PUSTIMĚŘ za + Zdenu ŠTOLFOVOU, NEDĚLE 31. května PONDĚLÍ 1. června ÚTERÝ 2. června STŘEDA 3. června ČTVRTEK 4. června PÁTEK 5. června SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO KONČÍ DOBA VELIKONOČNÍ SV. JUSTIN, MUČEDNÍK ÚTERÝ 9. TÝDNE V MEZID. SV. MARCELIN A PETR, MUČ. SV. KAREL LWANGA A DRUHOVÉ, MUČENÍCI, ČTVRTEK 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ SV. BONIFÁC, BIS. A MUČ. PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI PO MŠI SV. V PUSTIMĚŘI - SETKÁNÍ POUTNÍKŮ - ANNI PAULINI PEREGRINATIO SOBOTA 6. června NEDĚLE 7. června SOBOTA 9. TÝDNE V MEZID. SV.NORBERT, BISKUP SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE PRAVIDELNÁ MĚSÍČNÍ SBÍRKA PONDĚLÍ 8. června PONDĚLÍ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ ÚTERÝ ÚTERÝ 10. TÝDNE V MEZID. 9. června SV. EFRÉM SYRSKÝ, J. A U.C.. STŘEDA STŘEDA 10. června 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ ČTVRTEK ČTVRTEK 11. června 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ PÁTEK PÁTEK 12. června 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ SOBOTA SLAVNOST 13. června TĚLA A KRVE PÁNĚ NEDĚLE PUSTIMĚŘ: 14. června PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ (4) PROCESÍ CORPUS DOMINI: ROTUNDA, SV. ANNA, P. M. LURDSKÁ, KOSTEL 8.00 DRYSICE 9.30 PODIVICE PUSTIMĚŘ PODIVICE 8.00 DRYSICE PUSTIMĚŘ DRYSICE 8.00 PUSTIMĚŘ PUSTIMĚŘ 8.00 DRYSICE 9.30 PODIVICE PUSTIMĚŘ PUSTIMĚŘ DRYSICE PODIVICE 8.00 PUSTIMĚŘ PODIVICE DRYSICE 8.00 PUSTIMĚŘ rodiče a Boží ochranu pro r. za + Ludmilu PŘIKRYLOVOU a manžela za + rodiče ŠÉNOVY a DRAGONOVY za +Františka a Marii JAN- SKÝCH, 2syny, snachu a rodiče za + Antonína PLISKU, rodiče a sestru za + Vojtěcha BARTOŠKA, dvoje rodiče a švagra za + Jana a Štěpánku STRATILOVY za + Filoménu SUROU, manžela a zetě za + rodiče KRKOŠKOVY, KŘEHLÍKOVY, živou a +rod. za + Josefa a Andělu SPISAROVY, snachu a rodiče na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání za + Bohuslava MARÁKA, rodiče a bratry za +Jana a Marii SMÉKALO- VY, živou a + rodinu za + Františka ŠMEHLÍKA, dvoje rodiče a Boží požehnání za + Karlu KAŠOKOVOU, rodiče a sourozence za + Antonína KOLAŘÍKA, manželku, 2 syny, zetě a +rod. za + rodinu ŠOSTOU, INDROVU a duše v očistci za + Františka PIVODU, manželku, živou a + rodinu za + Ladislava BUREŠE rodiče, živou a + rodinu za + Víta POSPÍŠILA, rodiče, živou a zemřelou rodinu

7 FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 7. ČERVNA 2009 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, skrze našeho Pána Ježíše Krista máme vírou přístup k naději, která neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. V tomto Duchu prosme: L: BOŽE, V TROJICI JEDINÝ, VYSLYŠ NÁS. Prosme za svatou Církev, aby byla ve světě živým Božím lidem, shromážděným jedinou láskou Otce, Syna a Ducha svatého. Prosme za všechny, kdo byli křtem svatým povoláni do společenství trojjediného Boha, aby svou životní sílu hledali v Bohu a jeho všemohoucnosti. Prosme za všechny křesťanské rodiny, aby každodenní modlitbou a četbou Písma svatého poznávaly, že pramenem lásky živého společenství osob je trojjediný Bůh. Prosme za nás, zde přítomné, aby v nás rostla milost křtu, přinášela hojné plody věrohodného svědectví naději. Prosme, aby úpěnlivá modlitba i bratrská pomoc Církve vnášely do trpících srdcí Kristova Ducha pokoje, smíření a lásky. Prosme za všechny věrné zemřelé, kteří žili nadějí, že dosáhnou slávy u Boha. K: Otče, pohleď na tvář svého Syna a přijmi modlitbu této své rodiny, aby posílena darem tvého Ducha byla znamením a prvotinou lidstva, které má účast na trojjedinném tajemství tvé lásky. Skrze Krista našeho Pána. L: Amen.

8 LITURGICKÉ TEXTY SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 1. ČTENÍ DEUT 4, Čtení z páté knihy Mojžíšovy. Mojžíš řekl lidu: Ptej se dávných dob, které tě předcházely ode dne, kdy Bůh stvořil člověka na zemi: (ptej se) od jednoho konce nebes k druhému, stalo se někdy něco tak velkého nebo bylo něco podobného slyšet, aby nějaký národ slyšel hlas Boha, mluvícího z ohně, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu? Nebo zkusil nějaký bůh přijít a vyvolit si národ uprostřed jiného národa zkouškami, znameními, divy, bitvami, mocnou rukou, napřaženým ramenem, úžasnými děsnými činy, jak pro vás to všechno učinil Hospodin, váš Bůh, před vašimi zraky v Egyptě? Uznej to dnes a uvaž v srdci: je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi; není jiného boha. Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, abys byl šťastný ty a tvoji synové po tobě, abys dlouho žil na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává navždy. ŽALM 33 Hospodinovo slovo je správné, spolehlivé je celé jeho dílo. Miluje spravedlnost a právo, země je plná Hospodinovy milosti. Jeho slovem vznikla nebesa, dechem jeho úst všechen jejich zástup. On totiž řekl a stalo se, on poručil a vše povstalo. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají v jeho milost, aby jejich duše vyrval ze smrti, aby jim život zachoval za hladu. Naše duše vyhlíží Hospodina, on sám je naše pomoc a štít. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. 2. ČTENÍ ŘÍM 8,14-17 Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři! Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: Abba, Otče! Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch (svatý), že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy. EVANGELIUM MT 28,16-20 Slova svatého evangelia podle Matouše. Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.

9 Modlitba k Panně Marii v Še-Šanu Prohlášení Apoštolského stolce, které modlitbu provází, cituje text papežova dopisu čínským věřícím z května loňského roku a připomíná jeho přání slavit 24. květen, den Panny Marie Pomocnice křesťanů, která je uctívána v mariánské svatyni Še-šan v Šanghaji, jako den modliteb za církev v Číně. "V tento den katolíci celého světa zvláště ti, kteří jsou čínského původu vyjádří svou bratrskou solidaritu a starostlivost o vás tím, že budou Pána dějin prosit o dar vytrvalosti ve vydávání svědectví. Je jisté, že vaše minulá i současná utrpení pro svaté jméno Ježíšovo a vaše neochvějná věrnost jeho náměstkovi budou odměněny, byť se někdy může zdát, že vše je smutným nezdarem. U příležitosti letošního dne modliteb za čínské věřící, zveřejnil papež Benedikt XVI. modlitbu k Panně Marii v Še-Šanu, kterou při modlitbách za církev v Číně mohou použít věřící celého světa. Ó nejsvětější Panno, Matko vtěleného Slova i Matko naše, uctívaná jako Pomocnice křesťanů ve svatyni Še-šan, k níž v oddané zbožnost vzhlíží celá čínská Církev. Dnes k tobě přicházíme, abychom vroucně prosili o tvou ochranu. Shlédni na Boží a veď ho s mateřskou starostlivostí po cestách pravdy a lásky, aby byl za všech okolností kvasem harmonického soužití všech občanů. Poslušným ano, vysloveným v Nazaretě jsi dala souhlas k tomu, aby se Boží Syn stal v tvém panenském lůně tělem a tak začal v dějinách dílo Vykoupení, na němž jsi pak ochotně spolupracovala, když jsi dovolila, aby tvou duší pronikl meč, až do vrcholné hodiny kříže, kdy jsi nehnutě setrvala na Kalvárii po boku svého Syna, který umíral, aby člověk mohl žít. Od tohoto okamžiku ses novým způsobem stala Matkou všech, kdo ve víře přijímají tvého Syna Ježíše a rozhodli se jej následovat tím, že na sebe berou jeho kříž. Matko naděje, jež jsi v temnotě Bílé soboty kráčela v neochvějné důvěře vstříc velikonočnímu úsvitu, dej svým synům, aby i v nejtemnějších dobách dokázali ve všech situacích rozpoznávat znamení láskyplné Boží přítomnosti. Naše Paní ze Še-Šanu, pomáhej všem lidem v Číně, kteří navzdory každodenním obtížím nepřestávají věřit, doufat a milovat, aby se nikdy nebáli mluvit k světu o Ježíši, a k Ježíšovi o světě. V soše, která se vypíná nad svatyní, zvedáš do výše svého Syna a ukazuješ ho světu s náručí otevřenou v gestu lásky. Pomáhej katolíkům, aby stále zůstávali věrohodnými svědky této lásky, spojeni s Petrovou skálou, na níž je zbudována Církev. Matko Číny i Asie, oroduj za nás, nyní i navěky. Amen.

10 Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a život (Jan 6,63) SLOVO + P. FRANTIŠKA BENÍČKA Nebe skryté tajemství Jeden kaskadér si natáhl mezi dva mrakodrapy lano. Lidé tušili, že se něco připravuje, a tak se zastavovali a se zvědavostí čekali, co se bude dít. Najednou se objevil provazochodec s vyvažovací tyčí a přešel po laně z jednoho mrakodrapu na druhý. Lidé plní nadšení mu tleskali. Kaskadér se jich ptá: kdo z vás věří, že přejdu na druhou stranu i bez této tyče? Zvedlo se asi 100 rukou. Tento kousek byl o něco těžší, než ten první, ale podařilo se přejít na druhou stranu. Opět byl slyšet mohutný potlesk. Za chvíli se kaskadér opět objevil a ptá se: Kdo z vás věří, že přejdu na druhou stranu a budu před sebou tlačit kolečka? Zvedlo se už jen asi 50 rukou. I tento kousek se mu podařilo předvést. Lidé zase nadšeně tleskali. Napětí však začalo vrcholit, když kaskadér prohlásil: Kdo z vás, kteří mi tak fandíte, věříte, že přejedu na druhou stranu s kolečkama a v nich bude sedět člověk? Nastala chvíle ticha. Pak se zvedla asi šestice rukou. Kaskadér pak říká: A kdo z vás šesti si sedne do těch koleček? Tu všechny ruce náhle klesly dolů. Myslím, že tato situace je velmi blízká životu každého z nás, věřících. Právě dnes slyšíme o tom, že Ježíš vystoupil na nebesa a že také my jednou přijdeme k němu do věčné slávy. Je však nějaká věčnost? Nikdo z říše mrtvých se nevrátil, aby nám to řekl. Většina lidí v našem národě, ale i v našem okolí v Boha nevěří, a tím už vůbec ne v život věčný. Po smrti nic není. Žijeme jeden život a pak možná se převtělíme, tvrdí další. Proto i nám hrozí nebezpečí, že podlehneme trendu doby a budeme žít jakoby skutečně náš život zde na zemi byl definitivní a konečný. Carlo Caretto napsal větu: Pojetí nebe bez opory Božího slova vede přímo k ateizmu nebo náboženské vlažnosti. Kde tedy to nebe je a jak to tam vypadá? Nebe je tam nahoře, stejně jako tady dole; nebe je nekonečně daleko, ale i nekonečně blízko. Nebe je všude, protože Bůh je všudypřítomný. Nebe je skryté tajemství. A jak to v tom nebi vypadá? Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, co Bůh připravil těm, kdo ho milují. Bude tu naplnění všeho, co v pozemském životě nemůžeme dosáhnout, anebo jen v mlhavém světle. Je to návrat do ráje, do stavu bez hříchu, štěstí, pokoje a radosti s Bohem. Tento pohled nám dává Písmo svaté a my se máme proto spolehnout na Krista jako na toho kaskadéra z našeho příběhu, že nás na tu druhou stranu převeze. To je naše víra. Máme tedy jen v této tiché víře očekávat život věčný a pohrdat pozemkám životem? To jistě ne. Jaký život, taková věčnost. Kristus praví nám všem: Jděte do celého světa. A jak konkrétně naplňovat toto Ježíšovo přání, jeho závěť, ze které máme žít, dokud on nepřijde, to nám sdělil apoštol Pavel: Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali. Snažte se v něm o mírnost, pokoru, trpělivost a navzájem se snášejte v lásce. Bůh chce po nás jen jedno: abychom ve svém povolání, kterého se nám dostalo, ať už jsme žáci, studenti, učni, řemeslníci, učitelé, inženýři, lékaři, otcové, matky, kněží, dědečkové, babičky, vdovy či vdovci, zkrátka ať děláme cokoliv, usilovali o to, aby z našeho života bylo zřejmé, že nežijeme pro peníze, moc a slávu, ale k prospěchu dětí a těch, s nimiž žijeme nebo jsou nám svěřeni. Kristus totiž nemá jiné ruce, nohy, ústa, než právě ty naše. On proto odešel, aby mohl být přítomen všude na celém světě v nás, skrze svého Ducha, kterého nám dal. Jeho ujištění já jsem s vámi, ať nás v našem svědectví stále provází.

11 POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K XLIII. SVĚTOVÉMU DNI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 24. května 2009 "Nové technologie a nové vztahy: prosazovat kulturu úcty, dialogu a přátelství" Drazí bratři a sestry, s blížícím se Světovým dnem sdělovacích prostředků se na vás rád obracím, abych vám předložil některé své úvahy k tématu zvolenému pro letošní rok: "Nové technologie a nové vztahy prosazovat kulturu úcty, dialogu a přátelství." Nové digitální technologie skutečně určují zásadní změny v modelech komunikace a vztahů mezi lidmi. Tyto změny jsou zvláště zřejmé mezi mladými lidmi, kteří vyrůstali v těsném kontaktu s novými komunikačními technikami, a proto se cítí být ve svém živlu v digitálním světě, jenž se jeví jako cizí nám dospělým, kteří jsme se museli učit chápat a oceňovat jím nabízené výhody pro komunikaci. V letošním poselství směřují moje myšlenky zvláště k těm, kdo tvoří tak zvanou digitální generaci; s nimi chci sdílet některé své úvahy o mimořádném potenciálu nových technologií, pokud se používají pro růst porozumění a solidarity mezi lidmi. Takovéto technologie jsou pro lidstvo skutečným darem. Musíme se tedy zasazovat o to, aby jimi přinášené výhody byly ve službě všem lidským bytostem a všem společenstvím, především lidem potřebným a zranitelným. Dostupnost mobilních telefonů a počítačů spolu s globálním a všude pronikajícím dosahem internetu vytvořily množství způsobů, jak je možné okamžitě posílat slova i obrazy do nejvzdálenějších a nejizolovanějších koutů světa. Taková možnost byla pro minulé generace určitě nepředstavitelná. Zvláště mladí zachytili nesmírný potenciál nových médií pro usnadnění komunikace, spojení a porozumění mezi jednotlivci i skupinami. Využívají je pro komunikaci se svými přáteli, pro poznávání nových přátel, pro vytváření skupin a sítí, pro vyhledávání informací a zpráv a pro sdílení svých myšlenek a názorů. Z nové komunikační kultury vyplývá mnoho výhod: rodiny mohou zůstávat ve spojení, i když je rozdělují velké vzdálenosti, studenti a vědci mají snadnější a okamžitý přístup k dokumentům, k pramenům i k vědeckým objevům a mohou i z různých míst pracovat v týmu. Interaktivní povaha nových médií usnadňuje dynamičtější formy učení a komunikace, které přispívají ke společenskému pokroku. I když rychlost, s níž se rozvinula spolehlivost a účinnost nových technologií je důvodem k úžasu, jejich popularita mezi uživateli by nás neměla překvapit, protože jsou odpovědí na základní touhu lidí navazovat vzájemné vztahy. Tužba po komunikaci a přátelství je zakořeněna v samotné přirozenosti lidských bytostí a nelze ji přiměřeně pochopit jen jako odpověď na technické inovace. Ve světle biblického poselství je třeba ji vidět spíše jako

12 odraz naší účasti na sdělované a sjednocující Boží lásce, která chce z celého lidstva vytvořit jedinou rodinu. Když cítíme potřebu přiblížit se k druhým lidem, když je chceme lépe poznávat a dávat se jim poznat, odpovídáme tím na Boží výzvu výzvu, která je vtištěna do přirozenosti nás bytostí stvořených k Božímu obrazu a podobnosti, k obrazu a podobnosti Boha komunikace a společenství. Touha po spojení a instinkt komunikace, tak běžné v současné kultuře, nejsou ve skutečnosti ničím jiným než moderními projevy trvalého a zásadního sklonu lidských bytostí překračovat samy sebe a vstupovat do vztahu s druhými. Otevřeme-li se druhým, fakticky tím uspokojujeme své nejhlubší potřeby a stáváme se lidmi v plnějším smyslu. V lásce je totiž Stvořitelův plán s námi. Nehovořím samozřejmě o přechodných a povrchních vztazích; hovořím o pravé lásce, která tvoří střed Ježíšova morálního učení: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou" a "Miluj svého bližního jako sám sebe" (srv. Mk 12,30-31). Když v tomto světle přemýšlíme o významu nových technologií, je důležité brát v úvahu nejen jejich nepochybnou schopnost přispívat ke kontaktům mezi lidmi, ale také kvalitu toho, co mají dávat do oběhu. Rád bych povzbudil všechny lidi dobré vůle, kteří pracují v rodícím se světě digitální komunikace, aby se zasazovali o prosazování kultury úcty, dialogu a přátelství. Proto ti, kdo pracují v oblasti produkce a distribuce obsahů v nových médiích, se musí cítit vázání respektem k důstojnosti a hodnotě lidské osoby. Pokud nové techniky mají sloužit pro dobro jednotlivců i společnosti, jejich uživatelé se musí vyhnout používání slov a obrazů degradujících lidskou bytost, a proto vyloučit všechno, co živí nenávist a netoleranci, ponižuje krásu a intimitu lidské sexuality a vykořisťuje slabé a bezbranné. Nové technologie také otevřely cestu k dialogu mezi lidmi různých zemí, kultur a náboženství. Nová digitální aréna, tzv. cyberspace, umožňuje setkávat se s hodnotami a tradicemi ostatních a poznávat je. Aby však takováto setkání byla plodná, vyžadují čestné a korektní výrazové formy a zároveň i pozorné a ohleduplné naslouchání. Dialog musí být zakořeněn v upřímném a vzájemném hledání pravdy, aby prosazoval rozvoj v porozumění a toleranci. Život není pouhým sledem faktů a prožitků, ale spíše hledáním toho, co je pravdivé, dobré a krásné. Právě s tímto cílem konáme své volby a nakládáme se svou svobodou, a tak čili v pravdě, v dobru a v kráse nacházíme štěstí a radost. Nesmíme se nechat oklamat těmi, kdo hledají pouhé spotřebitele na trhu nerozlišovaných možností, kde

13 dobrem se stává volba sama o sobě, novinky vytlačují krásu a subjektivní zkušenost nahrazuje pravdu. Pojem přátelství se těšil v posledních letech novému rozmachu ve slovníku digitálních sítí společenské komunikace. Tento pojem je jedním z nejvznešenějších výdobytků lidské kultury. Ve svých přátelstvích a skrze ně rosteme a rozvíjíme se jako lidské bytosti. Právě proto skutečné přátelství bylo vždy považováno za jedno z největších bohatství, se kterým může lidská bytost nakládat. Z tohoto důvodu je třeba dávat pozor a nebanalizovat pojem a zkušenost přátelství. Bylo by smutné, kdyby naše touha udržovat a rozvíjet on-line přátelství se uskutečňovala na úkor naší disponibility pro rodinu, pro sousedy a pro ty, s nimiž se setkáváme každý den na pracovišti, ve škole a ve volném čase. Když se totiž touha po virtuálním spojení stane posedlostí, má to za následek, že se člověk izoluje a přerušuje svou skutečnou komunikaci s druhými. Končí to tím, že je narušen i způsob odpočinku, ztišení a rozvažování, které jsou potřebné pro zdravý rozvoj člověka. Přátelství je velkým lidským dobrem, ale jeho hodnota by se vyprázdnila, kdyby se považovalo za cíl samo pro sebe. Přátelé se musí navzájem podporovat a povzbuzovat při rozvíjení svých darů a talentů a jejich dávání do služeb lidského společenství. V této souvislosti je potěšující vidět, jak vznikají nové digitální sítě, které se snaží prosazovat solidaritu mezi lidmi, mír a spravedlnost, lidská práva a úctu k životu a k dobru stvoření. Takové sítě mohou usnadňovat spolupráci mezi národy z různých zeměpisných a kulturních prostředí a dovolovat jim, aby hlouběji chápaly své společné lidství a smysl pro spoluzodpovědnost za dobro všech. Je však třeba pečovat o to, aby digitální svět, v němž se mohou takovéto sítě vytvářet, byl skutečně dostupný pro všechny. Pro budoucnost lidstva by bylo velkou škodou, kdyby nové komunikační nástroje, které umožňují rychlejší a účinnější sdílení vědomostí a informací, nebyly dostupné i lidem na okraji společnosti a ekonomického dění anebo kdyby přispívaly jen ke zvětšování vzdálenosti oddělující chudé od nových sítí, jež se rozvíjejí ve službě informacím a vytváření společenství mezi lidmi. Své poselství bych chtěl zakončit tím, že se obracím zvláště na mladé katolíky s povzbuzením k tomu, aby do digitálního světa přinášeli poselství své víry. Drazí, angažujte se v tom, abyste do kultury tohoto nového komunikačního a informačního prostředí uváděli hodnoty, na nichž spočívá váš život! V prvních dobách církve apoštolové a jejich žáci přinášeli Ježíšovu radostnou zvěst do řecko-římského světa; aby tehdy evangelizace byl plodná, vyžadovala pozorné porozumění kultuře a zvykům tamních pohanských národů s cílem dotknout se jejich myslí a srdcí. Stejně tak i dnes hlásání Krista ve světě nových technologií předpokládá jejich hlubší poznávání a následně přiměřené používání. Vám mladí, kteří téměř spontánně nacházíte souzvuk s těmito novými komunikačními prostředky, zvláště přísluší úkol evangelizovat tento "digitální kontinent". Dokažte se nadchnout pro hlásání evangelia svým vrstevníkům! Vy znáte jejich obavy i jejich naděje, jejich nadšení i jejich zklamání; nejcennější dar, který jim můžete přinést, je sdílet s nimi "radostnou zvěst" Boha, který se stal člověkem, trpěl, zemřel a vstal z mrtvých, aby zachránil lidstvo. Lidské srdce touží po světě, kde panuje láska, kde se dary sdílejí, kde se vytváří jednota, kde svoboda nachází svůj význam v pravdě a kde totožnost každého se uskutečňuje v ohleduplném společenství. Víra může odpovědět na tato očekávání. Buďte jejími hlasateli! Papež vám stojí blízko svou modlitbou a svým požehnáním. Ve Vatikánu, 24. ledna 2009, o svátku sv. Františka Saleského

14 ZÁKON DUCHA, KTERÝ DÁVÁ ŽIVOT V KRISTU JEŽÍŠI (Řím 8,2) POSTNÍ PROMLUVY PAPEŽSKÉHO KAZATELE P. RANIERA CANTALAMESSY, OFMCAP KAPLE REDEMPTORIS MATER VE VATIKÁNĚ 13. března 3. dubna 2009 Duch svatý, nový zákon křesťana DRUHÁ POSTNÍ PROMLUVA, 20. BŘEZNA Zákon Ducha a Letnice Způsob, jakým apoštol začíná své pojednání o Duchu svatém v VIII. kapitole listu Římanům je vskutku překvapivý: Není už tedy žádné odsouzení u těch, kdo jsou spojeni s Kristem Ježíšem. Vždyť zákon Ducha, který dává život, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Celou předcházející kapitolu věnoval tomu, aby dokázal, že křesťan je osvobozen od zákona, a hle, novou kapitolu začíná tím, že se pozitivními a oslavnými výrazy vyjadřuje

15 o zákonu. Zákon Ducha znamená zákon, kterým je Ducha svatý; jde o exegetický genitiv, či o vysvětlení, podobně jako květ růže označuje květinu, kterou je sama růže. Abychom pochopili, co má Pavel tímto výrazem na mysli, je třeba odkázat na událost Letnic. Vyprávění o seslání Ducha svatého ve Skutcích apoštolů, začíná těmito slovy: Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě (Skt 2,1). Z těchto slov chápeme, že letnice už existovali předtím před letnicemi. Jinými slovy, už tehdy byl v židovství svátek letnic a v průběhu tohoto svátku sestoupil Duch svatý. Ve Starém zákoně existovaly dva zásadní výklady svátku letnic. Zpočátku byly letnice svátkem sedmi týdnů (srv. Tb 2,1), svátkem dožínek (srv. Nm 28,26ss), kdy se Bohu přinášely prvotiny obilí (srv. Ex 23,16; Dt 16,9). Následně však, v době Ježíšově, byl svátek obohacen o nový význam: byl svátkem předání zákona na hoře Sinaj a smlouvy; tedy svátkem, který připomínal události, vylíčené v Ex (Podle biblických propočtů byl totiž zákon dán na Sinaji padesátý den po svátku Paschy). A tak ze svátku spjatého s přírodou (sklizeň), se letnice proměnily ve svátek spjatý s dějinami spásy: Tento den svátku týdnů říká stávající text hebrejské liturgie je časem daru naší Tóry. Po východu z Egypta lid kráčel padesát dní pouští, a po jejich završení Bůh dal Mojžíšovi zákon, a na něm postavil smlouvu s národem a učinil z něj království kněží a svatý lid (srv. Ex 19,4-6). Zdá se, že Lukáš záměrně popsal seslání Ducha svatého způsobem, jakým se vyznačovala teofanie na Sinaji; používá totiž obrazů, které připomínají ono zemětřesení a oheň. Liturgie Církve tento výklad potvrzuje od okamžiku, kdy mezi čtení o vigílii letnic zařazuje Ex 19. Co nám tím chce toto přiblížení říci o našich letnicích? Jinými slovy, co znamená skutečnost, že Duch svatý sestupuje na Církev právě v den, kdy si Izrael připomínal dar zákona a smlouvy? Tuto otázku si položil už svatý Augustin: Proč slaví letnice i židé? Bratři, je to velké a úžasné tajemství: povšimnete-li si, o svátku letnic dostali zákon psaný prstem Božím a ve stejný den letnic sestoupil Duch svatý 1. Jiný Otec tentokrát východní nám dává poznat, jak tento výklad letnic byl v prvních staletím společným dědictvím celé Církve: V den letnic byl dán zákon; bylo proto na místě, aby v tentýž den, kdy byl dán starý zákon, byla dána milost Ducha. V tomto bodě je zřejmá odpověď na naši otázku, totiž proč Duch svatý sestoupil na apoštoly právě o letnicích: proto, aby ukázal, že on je novým zákonem, duchovním zákonem, který stvrzuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje královský a kněžský lid, kterým je Církev. Jak velkolepé to zjevení o významu letnic a o Duchu svatém! Kdo by nežasl, zvolal svatý Augustin, nad touto spojitostí a současně nad touto rozdílností? Padesát dnů se počítá ode dne, kdy Mojžíš dostal zákon na deskách popsaných Božím prstem; stejně tak poté, co se završilo padesát dní od zabití a vzkříšení toho, jenž byl jako beránek Boží veden na porážku, Prst Boží, tzn. Duch svatý, naplnil všechny pospolu shromážděné věřící 2. 1 Severiano di Gabala, in Catena in Actus Apostolorum 2, 1; ed. J.A. Cramer, 3, Oxford 1838, p Agostino, De Spiritu et littera, 16, 28: CSEL 60, 182.

16 Znenadání se tak osvětlují Jeremiášova a Ezechielova proroctví o nové smlouvě: Taková bude smlouva, kterou sjednám s Izraelcovým domem po těch dnech praví Hospodin: Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce (Jer 31,33). Nikoli na kamenné desky, ale do srdcí; nikoli už zákon vnější, nýbrž zákon vnitřní. V čem tento vnitřní zákon spočívá, to lépe vysvětluje Ezechiel, který se vrací k Jeremiášovu proroctví a doplňuje ho: Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha, odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je (Ez 36,26-27). To, že výrazem zákon Ducha svatý Pavel odkazuje na tato proroctví, spjatá s tématem nové smlouvy, je jasně zřejmé z úryvku, v němž komunitu nové smlouvy nazývá Kristovým listem, psaným nikoli inkoustem, nýbrž Duchem živého Boha, nikoli na kamenné desky, nýbrž na desky lidských srdcí, a kde apoštoly označuje za služebníky schopné sloužit nové smlouvě, která nespočívá v liteře, ale v Duchu. Neboť litera zabíjí, ale duch oživuje (srv. 2Kor 3,3.6). 2. Co je zákon Ducha a jak působí Nový zákon nebo zákon Ducha tedy v úzkém smyslu není ten, jenž vyhlásil Ježíš v horském kázání, nýbrž ten, který vepsal do srdcí o letnicích. Evangelijní předpisy jsou jistě vznešenější a dokonalejší než ty Mojžíšovy; nicméně, samy od sebe by i ony zůstaly neúčinné. Pokud by stačilo hlásat novou Boží vůli skrze evangelium, nedokázali bychom vysvětlit, proč bylo třeba aby Ježíš umřel, a proč sestoupil Duch svatý. Ale už samotní apoštolové ukazují, že to nestačilo; tito i přesto, že slyšeli všechno kupříkladu, že je třeba nastavit i druhou tvář tomu, kdo tě udeří, - ve chvíli utrpení nenacházejí sílu zachovat jediný z Ježíšových příkazů. Kdyby se Ježíš omezil na vyhlášení nového přikázání a pronesl: Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali (Jan 13,34), zůstalo by stejně jako tomu bylo předtím, starým zákonem, literou. A bylo to právě o letnicích, kdy skrze Ducha vlévá tuto lásku do srdcí učedníků, a ta se tak plným právem stává novým zákonem, zákonem Ducha, který dává život. Díky Duchu se toto přikázání stává novým, ne díky liteře. Co do litery byl starým, protože se nachází už ve Starém zákoně (srv. Lv 19,18). Bez vnitřní milosti Ducha by tedy i evangelium - nové přikázání, zůstalo starým zákonem, literou. Svatý Tomáš Akvinský, - přejímaje zanícenou úvahu sv. Augustina, - píše: Literou se rozumí každý psaný zákon, který zůstává mimo člověka, a to i mravní předpisy obsažené v evangeliu; proto i litera evangelia zabíjí, pokud by se vnitřně nedostalo milosti víry, která uzdravuje 3. Ještě výmluvnější je to, co píše krátce předtím: Nový zákon je v podstatě milostí Ducha svatého, která je dána věřícím 4. Ale jak tento nový zákon, kterým je Duch, konkrétně působí a v jakém smyslu se dá nazývat zákonem? Působí skrze lásku! Nový zákon není než tím, co Ježíš nazývá 3 Tommaso d Aquino, Summa theologiae, I-IIae, q. 106, a Ibid., q. 106, a. 1; srv. už Augustin, De Spiritu et littera, 21, 36.

17 novým přikázáním. Duch svatý vepsal nový zákon do našich srdcí tím, že do nich vlil lásku: Boží láska nám byla vylita do srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán (Řím 5,5). Tato láska je láskou, jakou nás miluje Bůh a kterou působí, že milujeme jej i bližního: amor quo Deus nos diligit et quo ipse nos dilectores sui facit 5. Je to nová schopnost milovat. Kdo přistoupí k evangeliu s lidským smýšlením, shledá absurdním, že se z lásky dělá přikázání ; co je to za lásku namítá se jestliže není svobodná, ale je přikázáním? Odpovědí je, že jsou dva způsoby, jak lze člověka přivést k tomu, aby jistou věc udělal či neudělal: totiž donucením nebo přitažlivostí. Pozitivní zákon jej k tomu přivádí prvním způsobem, donucením, hrozbou trestu; láska jej přivádí tím druhým, přitažlivostí. Každý je totiž přitahován tím, co miluje, aniž by se podroboval nějakému donucování zvenčí. Ukaž dítěti oříšky a uvidíš, jak bude prahnout po jejich nabytí. Kdo je nutí? Nikdo, je přitahováno předmětem své touhy. Ukaž Dobro duši prahnoucí po pravdě a bude po něm dychtit. Kdo ji k tomu nutí? Nikdo, je přitahována svou touhou. Láska je jakoby tíhnutím duše, jež přitahuje k předmětu své touhy, o němž ví, že v něm najde své spočinutí 6. Právě v tomto smyslu Duch svatý konkrétně, láska je zákonem, přikázáním : vytváří v křesťanovi dynamizmus, který jej vede k tomu, aby dělal vše, co chce Bůh, spontánně, aniž by nad tím musel váhat, protože přijal za vlastní vůli Boží a miluje vše, co miluje Bůh. Mohli bychom říci, že žít pod milostí, ovládáni novým zákonem Ducha, je žít jako zamilovaní, neboli unášeni láskou. Stejný rozdíl, jaký v rytmu lidského života a ve vztahu mezi tvory působí zamilovanost, vytváří ve vztahu mezi člověkem a Bohem příchod Ducha svatého. 3. Láska uchovává zákon Jaké místo má v této nové ekonomii Ducha zachovávání přikázání? Právě toto je neuralgický bod, který je třeba objasnit. Psaný zákon přetrvává i po letnicích: jsou tu Boží přikázání, desatero, jsou tu evangelijní rady; a k nim následně přibyly přikázání církevní. Jaký význam má Kodex církevního práva, řádová pravidla, řeholní sliby, a koneckonců všechno to, co naznačuje objektivizovanou vůli, která se mi vnucuje zvenčí? Nejsou tyto věci jakoby cizí údy v křesťanském organizmu? Víme dobře, že v toku dějin Církve byla hnutí, která tak smýšlela a ve jménu svobody Ducha odmítala jakýkoli zákon a to až do té míry, že se nazývala anomistická (bez zákonů), ale často byla odmítána jak církevní autoritou tak i křesťanským smýšlením. Za našich dnů, v kulturním kontextu poznamenaném ateistickým existencializmem, se na rozdíl od minulosti už zákon neodmítá ve jménu svobody Ducha, nýbrž ve jménu prosté a pouhé lidské svobody. Jedna z postav J. P. Sartra říká: Už není nebe, ani Dobro, ani Zlo, 5 Tommaso d Aquino, Commento alla Lettera ai Romani, cap. V, lez.1, n Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, 26, 4-5: CCL 36, 261; Confessioni, XIII, 9.

18 už není nikdo, kdo by mi mohl co nařizovat Jsem člověkem, a každý člověk musí objevit svou cestu 7. Křesťanská odpověď na tento problém přichází z evangelia. Ježíš říká, že nepřišel, aby zrušil zákon, nýbrž aby jej naplnil (srv. Mt 5,17). A co je naplněním zákona? Dokonalým naplněním zákona odpovídá svatý Pavel je láska! (Řím 13,10). Na přikázání lásky říká Ježíš závisí celý zákon i proroci (srv. Mt 22,40). Láska tedy nenahrazuje zákon, ale uchovává jej, naplňuje. Navíc je jedinou silou, která jej dokáže nechat zachovávat. V Ezechielově proroctví se budoucímu daru Ducha a nového srdce připisovala schopnost zachovávat Boží zákon: Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je (Ez 36,27). A Ježíš říká v témže smyslu: jestliže mě kdo miluje, bude zachovávat mé slovo (Jan 14,23), čili bude s to je zachovávat. Mezi vnitřním zákonem Ducha a vnějším psaným zákonem není v nové ekonomii rozpor či nesourodost, ale naopak, plná spolupráce: ten první byl dán, aby uchovával ten druhý: Zákon byl dán, aby se hledala milost, a byla dána milost, aby se uchoval zákon 8. Zachovávání přikázání, a v praxi poslušnost, je prubířským kamenem lásky, znamením, zda se žije podle Ducha nebo podle těla. Jaký je tedy rozdíl vzhledem k tomu, co bylo předtím, jsme-li dosud vázáni zachováváním zákona? Rozdíl je ten, že předtím se zákon zachovával proto, abychom z něj měl.i život, který však nebyl s to dát, a tak se stal nástrojem smrti, nyní se zachovává proto, abychom žili v souladu s životem, kterého se nám dostalo. Zachovávání zákona už není příčinou, nýbrž účinkem ospravedlnění. V tomto smyslu apoštol vpravdě dí, že jeho řeč zákona neruší, nýbrž naopak, potvrzuje ho a dodává mu vznešenosti: Když tedy mluvíme o víře, prohlašujeme tím zákon za bezcenný? Vůbec ne, právě naopak: zákon potvrzujeme (Řím 3,31). 4. a zákon uchovává lásku Mezi zákonem a láskou se vytváří jistý druh vzájemného propojení a pronikání. Je-li pravdou, že láska uchovává zákon, je rovněž pravdou, že zákon uchovává lásku. Různými způsoby je zákon ve službě lásky a brání ji. Víme, že zákon je dán pro hříšníky (srv. Tim 1,9) a my dosud hříšníky jsme; dostali jsme sice Ducha, ale jen jako prvotinu; starý člověk v nás žije spolu s novým a dokud jsou v nás nezřízené náklonnosti, je prozíravé aby tu byla přikázání, která nám pomohou je poznat a proti nim bojovat, i pod hrozbou trestu. Zákon je oporou, která je dána naší dosud nejisté a v dobru rozechvělé svobodě. Je k dobru svobody nikoli proti ní, a je třeba říci, že ti, kdo uvěřili tomu, že se musí ve jménu lidské svobody zbavit všech zákonů, mýlili se a znevážili reálnou a historickou situaci, v níž tato svoboda koná. 7 J.-P. Sartre, Les mouches, Parigi 1943, p. 134 s. 8 Agostino, De Spiritu et littera, 19, 34.

19 Vedle této funkce, takříkajíc, negativní, zaujímá zákon ještě jednu a to pozitivní, totiž rozlišování. Díky milosti Ducha svatého všeobecně tíhneme k Boží vůli, přivlastňujeme si ji a naplňujeme ji, ale dosud to ve všech jejich implikacích nepoznáváme. Odhalují nám je jak události života, tak i zákony. Existuje pak ještě mnohem hlubší význam, kdy lze říci, že zákon uchovává lásku. jen pokud existuje povinnost milovat napsal Kierkegaard, - jen tehdy je láska navždy zajištěna proti jakémukoli falšování; věčně svobodná v blažené nezávislosti; zajištěna ve věčné blaženosti proti všemu zoufalství 9. Význam těchto slov je následující. Člověk, který miluje, čím intenzívněji miluje, tím více si s úzkostí uvědomuje nebezpečí, jakému je tato láska vystavena, nebezpečí, které nepřichází od jiných, ale od něj samotného; je si totiž dobře vědom, že je nestálý a že zítra, by se nedej Bože už mohl unavit a dál už nemilovat. A protože teď, kdy je zamilovaný, vidí jasně k jaké nenapravitelné ztrátě by to vedlo, pojistí se tím, že se zaváže lásce zákonem a svůj úkon lásky, k němuž dochází v čase, zakotví do věčnosti. To předpokládá, že se jde o opravdovou lásku a nikoli, jak říká filozof, o hru a vzájemné tahání za nos. Pravá láska vysvětluje papež v encyklice Deus caritas est hledá konečnost, a to ve dvojím smyslu: ve smyslu výlučnosti pouze tato jediná bytost a ve smyslu navždy. Láska zahrnuje plnost bytí ve všech jejich dimenzích, i v té časové. Nemůže tomu být jinak, protože příslib směřuje ke konečnosti: láska směřuje k věčnosti 10. Dnešní člověk se stále častěji ptá, jaký vztah může vůbec být mezi láskou dvou mladých lidí a manželským zákonem, a jaká je potřeba zavazovat se láskou, která je svou povahou svobodná a spontánní. Tak je stále větší počet těch, kdo jsou vedeni k tomu, aby teoreticky i prakticky pohrdli institucí manželství a zvolili si tzv. volnou lásku či prosté soužití. Jen pokud se objeví hloubka a životní vztah, který je mezi zákonem a láskou, mezi rozhodnutím a institucí, lze na tyto otázky správně odpovědět a dát mladým lidem přesvědčivý důvod k zavázání se k lásce navždy a nebát se učinit z lásky povinnost. Povinnost milovat chrání lásku před zoufalstvím a činí ji blaženou a nezávislou ve smyslu, že chrání před bezradností nemoci milovat navždy. Dej mi opravdu zamilovaného, uvádí Kierkegaard, a uvidíš, zda pomyšlení, že musí milovat navždy je pro něj tíhou či spíše nejvyšší blažeností. Tato úvaha neplatí jen pro lidskou lásku, ale také, a mnohem více, pro lásku božskou. Proč můžeme se ptát se zavazovat k lásce k Bohu, podřizovat se řeholnímu řádu, proč skládat sliby, které nás nutí být chudými, čistými a poslušnými, když máme niterný a duchovní zákon, který tohoto všeho může dosáhnout přitažlivosti? Je to proto, že v určitém okamžiku milosti ses cítil přitahován Bohem, zamiloval sis ho a toužil jsi ho vlastnit navždy, bezvýhradně. A protože ses bál, že ho kvůli své nestálosti ztratíš, zavázal ses, abys tak pojistil svou lásku před vší falešností. 9 S. Kierkegaard, Gli atti dell amore, I, 2, 40, ed. a cura di C. Fabro, Milano 1983, p. 177 ss. 10 Benedetto XVI, Enc. Deus caritas est, 6.

20 Připoutáváme se ze stejného důvodu, z jakého se Odyseus nechal připoutat k lodnímu stěžni. Odyseus chtěl za každou cenu znovu spatřit svou vlast a manželku, kterou miloval. Věděl, že musí projít místem Sirén, a protože se bál ztroskotání, jako mnoho jiných před ním, dal se přivázat ke stěžni lodi, poté, co nechal ucpat uši svých společníků. Když dorazil k místu Sirén, byl okouzlen, chtěl k nim a křičel, aby ho rozvázali, ale námořníci jej neslyšeli a tak překonal nebezpečí a mohl dosáhnout cíle. 5. Není žádné odsouzení! Ještě než skončíme, vraťme se k počátečnímu výroku, z něhož jsme vyšli: Není už tedy žádné odsouzení u těch, kdo jsou spojeni s Kristem Ježíšem. Vždyť zákon Ducha, který dává život, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Svět doby apoštolovy žil po tíhou vědomí odsouzení a oddělení od božství, kterou se snažil překonat různými mysterickými kulty. Velký znalec starověku ji definoval jak epochu úzkosti (E. R. Dodus). Abychom si představili účinek, jaký tato Pavlova slova musela vyvolat v intelektuálech té doby, pomysleme na odsouzeného k smrti, který žije v očekávání rozsudku a jednoho dne zaslechne volání přátelského hlasu: Milost! Dostal jsi milost! Rozsudek padá. Jsi svobodný! Je to pocit znovuzrození. Tento náboj osvobození zůstává zatím netknutý, protože Ducha svatého nelze podrobit zákonu entropie jako všechny zdroje fyzické energie. My všichni, abychom jej přijali, srdce dokořán musíme otevřít, služebníci Slova za úkol pak mají dát mu i dnes mocně v světě znít.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY 1 JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY Úvodem Jsem si vědom potíží při hledání odpovědi na pravdy naši víry Potíže, jaké pociťovali mnozí Ježíšovi současníci, zůstávají nadále

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 5. ročník / 1. číslo Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve leden 2010 5. ročník / 1. číslo Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, vánoční doba, nejkratší v liturgickém roce, končí svátkem Křtu Páně. Setkáváme

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera.

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera. d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Nová Evangelizace Závěrečná práce Autor: Jonatan Kučera Třída: IX Vedoucí práce: P. Gorazd Krušina OPraem. Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD 3

Více

Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné

Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné Yahuwahovy Svátky: Trvale Závazné Bible promlouvá s hlasitým voláním ke každému žijícímu na zemi. Bojte se Yahuwaha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil

Více

Milovaní, ať Ježíš chrání mé dcery a mé syny!

Milovaní, ať Ježíš chrání mé dcery a mé syny! Milovaní, ať Ježíš chrání mé dcery a mé syny! V červnu si připomínáme zvláštním způsobem svatého Josemaríu, protože právě v tomto měsíci, 26. června, je jeho liturgická vzpomínka, v Prelatuře slavnost.

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2009 3. ročník /11. číslo... jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude

Více

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci)

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci) Modlitby za kněze a kněžská povolání (první čtvrtek v měsíci) 1. Výstav Nejsvětější svátosti Věřící zpívají hymnus o oltářní svátosti nebo jinou eucharistickou píseň. Mezitím kněz okuřuje Nejsvětější svátost.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více