Láska jako odpověď na problém lidské existence O smyslu života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Láska jako odpověď na problém lidské existence O smyslu života"

Transkript

1 Láska jako odpověď na problém lidské existence Láska je jedinou rozumnou a uspokojivou odpovědí na problém lidské existence, uvažuje v knize Umění milovat Erich Fromm, významný americký psycholog a sociolog německého původu. Láska to je nejzazší a nejzákladnější, nejskutečnější lidská potřeba. Má-li člověk umět milovat, musí si sám sebe navýsost cenit. Bez úcty a respektu nemá láska hloubku a páteř. Láska je aktivita. Když miluji, žiji totiž ve stavu aktivního zájmu o milovaného člověka. Je třeba zůstávat ve stavu bdělosti, nebýt líný a lhostejný, nepropadat pohodlnosti. Milovat znamená uzavřít závazek a nedostat záruku, dávat se cele v naději, že naše láska vytvoří lásku v milovaném člověku. Je přitom třeba věřit v druhého, v jeho možnosti. To znamená, že ctnost naděje se k lásce velmi úzce váže. Ve sféře lidských vztahů je vedle naděje nezbytnou vlastností pro každé významné přátelství či lásku dále víra. Praxe lásky totiž praxi víry vyžaduje. Schopnost milovat podle E. Fromma záleží i na tom, zda je člověk schopen zbavit se svého narcismu a v některých případech rovněž nezdravého připoutání k matce. Láska dále závisí na schopnosti růst, vyvinout tvůrčí orientaci vůči světu a vůči sobě samému. K lásce v neposlední řadě nezbytně patří soustředěnost. Soustředit se znamená žít plně v přítomnosti. Chce-li se někdo stát mistrem v umění milovat, musí začít tím, že bude cvičit kázeň, soustředění a trpělivost ve všech aspektech svého života, tvrdí Fromm. Schopnost být sám tedy sám se sebou je předpokladem schopnosti milovat. Zde si připomeňme Sókratovu péči o duši. Kdo o duši pečuje, může rozvíjet lásku, tvořivost, pravdivost. Milovat je tedy skutečným uměním, něčím nesmírně ryzím, a tak v této souvislosti oceníme další Frommovu přesnou a výstižnou formulaci: Osvojit si nějaké umění konečně předpokládá i nejvyšší naléhavost. Není-li umění tím, na čem nejvíc záleží, učedník se nikdy nevyučí. Pro lásku v pravém slova smyslu je důležité co nejaktivněji rozvinout celou svou osobnost a výše jmenovaný odborník upozorňuje na cosi velmi podstatného. Že totiž najít uspokojení v individuální lásce je nemožné bez schopnosti milovat svého bližního. Dodejme na závěr, že to není možné bez dalších skutečných ctností, jako jsou pokora, odvaha, víra a kázeň. Dosažení a rozvíjení schopnosti milovat je vzácné. Stačí se zamyslet nad tím, kolik každý z nás potkal v životě lidí skutečně milujících. O smyslu života Psychiatr a lékař Viktor E. Frankl, který se ocitl za druhé světové války v koncentračním táboře, zdůrazňoval, že nejde ani tak o to, co my očekáváme od života, jako spíše o to, co život očekává od nás. Spoluvězně, kteří s ním tehdy sdíleli těžký osud, nazývá kamarády. V jedné ze svých knih vzpomíná, jak se dozvěděl, že dva muži mají v plánu spáchat sebevraždu. Platilo, že je zakázáno povzbuzovat ty, kteří chtěli odvrhnout svůj život, rozběhnout se proti ostnatým drátům nabitým elektřinou. I přesto je doktor Frankl vyhledal. Po chvíli rozhovoru s prvním z nich se dozvěděl, že muž má doma šestiletou dceru. Vidíš, kamaráde, smyslem tvého života je vychovat dítě, dát mu otcovskou lásku. Kvůli tomu se musíš snažit přežít. A oslovený souhlasil. Druhý spoluvězeň byl vědec, který vydal řadu odborných statí. Kamaráde, ty přece musíš dokončit své vědecké dílo a dát ho lidem, to je tvoje poslání, povzbudil také jeho Frankl. I tento člověk se vzchopil, získal opět motivaci, sílu a toužil přežít. Jen ten, komu zmizí smysl jeho existence, ztrácí odolnost. Trefně se vyjádřil filosof Friedrich Nietzsche: Kdo má ve svém životě nějaké proč, ten snese

2 téměř každé jak. Obtížná situace dává člověku příležitost vnitřně překonat sám sebe. V koncentračním táboře se podle Frankla některým právě proto, že byli schopni projít utrpením, podařilo i ve vnějším ztroskotání a umírání dosáhnout takové lidské velikosti, k níž by ve své dřívější všední existenci nebyli nikdy dospěli. Čelit onomu hrůznému jak přítomné situace bylo třeba. Doktor Frankl píše: Život ve svém důsledku neznamená nic jiného než nést zodpovědnost za správné odpovědi na otázky života, za plnění úkolů, které před každého z nás život staví, za splnění požadavku přítomné hodiny. Nejde jen o uskutečnění cíle vlastní tvořivou činností. Pokud konkrétní osud uloží člověku nějaké utrpení, měl by si uvědomit, že tu se svým trýznivým osudem stojí v celém kosmu jako neopakovatelná jedinečná bytost. Kolik je toho nutno ještě odtrpět, vyjádřil se kongeniálně na toto téma básník R. M. Rilke. Analyzovanou problematiku vidí Frankl v extrémní existenciální situaci koncentráku takto: Nám šlo o smysl života jakožto oné komplexnosti, jež v sobě skrývá i smrt, a tak neposkytuje jen smysl života, nýbrž i smysl utrpení a smrti; o tento smysl jsme zápasili. Podobný způsob uvažování se nás týká také. Utrpení ani smrti se nemůžeme na své pouti vyhnout, patří k našemu životu, nicméně vyhlížíme spásu plni naděje. Důvěra jako podmínka pro život Upřímně řečeno, ve vztazích se svými bližními toužíme především po jistotě a spolehlivosti. Ceníme si těch jedinců, kteří drží dané slovo a pokud ho ze závažných důvodů nemohou někdy dodržet, dokážou se omluvit. Tím je pak umožněno smysluplné soužití a spolupůsobení lidí. Jde tedy o to nezklamat něčí důvěru vyvoláváním falešných očekávání, označujeme to jako osobní postoj čestnosti, jak uvádí Franz Furger ve své knize Etika seberealizace, osobních vztahů a politiky. Proto také lež, viděna z tohoto hlediska, ve svém nejhlubším jádru není prostě jen falešná, nesprávná odpověď, nýbrž člověka poškozující nepravost. Všichni toužíme po dialogu, založeném na vzájemné důvěře. Člověk je sociální bytost a má velmi silnou potřebu komunikovat, ovšem pravdivě, lidsky a s účastí. Touží sdělovat svoje myšlenky a názory a vědět, že je přijímán s respektem. Očekávání bližního nás nutí zastavit se a naslouchat mu. Bereme ho vážně, partnersky, je pro nás důležitý. Jsme ochotni mu pomoci a jsme přesvědčeni, že i on nám v případě potřeby podá pomocnou ruku. Důvěřujeme ve většině případů blízkému člověku v rodině, také jsme schopni důvěřovat bližnímu v náboženské obci nebo kolegovi v zaměstnání. Pokud ovšem na pracovišti nevládne dobrá atmosféra, ať je to z nejrůznějších příčin, lidé ztrácejí půdu pod nohama. V dnešním čase tak mnohdy narůstá nejistota, probouzejí se obavy, lidé jsou ve stresu. Důvěra a láska musí chodit pospolu, napsala Božena Němcová. Ani manželství proto nemůžeme budovat bez důvěry, v ní by měla být zakořeněna láska. Musíme věřit, že s manželským partnerem sdílíme společné hodnoty. Bývá tu shoda v jejich žebříčku či škále. Právem očekáváme, že se nám dostane naslouchání, pochopení a když něco pokazíme, tak i odpuštění a nové šance. Dnešní rodinné vztahy jsou však často labilní. Bývají vystaveny lidské slabosti, nespolehlivosti. Od řady lidí jsem okolo jejich padesátky slyšela, že když se ve čtyřiceti letech rozvedli, udělali velkou chybu. Se svými současnými zkušenostmi a názory by to již neudělali. Možná zapomněli naslouchat moudrosti těch starších. Jednali unáhleně. Manželství není holubník, říkávala lapidárně moje babička a měla pravdu. Jak vidíme, důvěra znamená věřit, mít víru a mít i naději. Obě tyto křesťanské ctnosti na sebe navazují. Nejvyšší forma důvěry je potom vztah ke Kristu,

3 k Bohu samotnému. Věříme, že své sliby, svá zaslíbení plní. Je pro nás tudíž plně důvěryhodný. Každý den může mít křídla 39 Ptejme se tedy každý den s pokorou: Mohou se na mne opravdu spolehnout moji nejbližší? Jednám čestně a držím slovo? Záleží mi na tom, aby nebyla narušována vzájemná důvěra mezi lidskými bytostmi a základní mezilidský soulad? Jsem zastáncem tradičních hodnot, na nichž stojí naše současná společnost? Jsem opravdu hoden důvěry svého bližního? Životní krize Když se ocitáme na křižovatce životní krize, je nám obvykle velmi těžko. Jsme sevřeni úzkostí a nejistotou. Prožíváme stres, ale chceme situaci zvládnout, postavit se jí čelem. Ukazuje se, že když úspěšné projdeme svízelnou životní krizí, může se to projevit v hlubším zrání osobnosti. Kdo dobře zvládne trauma, zátěžovou situaci, stává se moudřejším. Sestře Aleně z naší karlínské obce před lety vážně onemocněl manžel, bylo to začátkem 90. let. Zůstala s ním deset let doma. Obětavě se o muže starala, aby nemusel do léčebného ústavu, přestože to znamenalo, že ona pak bude mít minimální důchod. Krátce po poté onemocněl i Alenin devadesátiletý tatínek a z naprosté soběstačnosti se stal ze dne na den nechodícím pacientem. Když zvládnete jednoho, můžete se klidně postarat i o toho druhého! pomohla dobrou radou pracovnice na sociálce. Naštěstí s péčí pomáhala i dcera Květoslava. Po čase se podařilo dědečka umístit do léčebny dlouhodobě nemocných, kam za ním obě ženy docházely. Po obětavém a láskyplném zvládnutí náročné situace se u sestry Alenky i u její dcery Květoslavy projevila vyšší míra pokory. Získaly nadhled, otevřenost novým zkušenostem, zlepšila se celistvost jejich osobnosti. Dokážeme-li statečně zvládat životní břemena a nesobecky pomáhat druhému, tedy jsme altruističtí, vede to obvykle k výraznému skoku ve zrání naší osobnosti. Nové poznatky bývají přetaveny v nový způsob života, konstatují psychologové. Promeditujeme a uvažováním prověříme svou hierarchii hodnot, přebudujeme ji a prohloubíme. Začneme se více zamýšlet nad otázkami bytí a smyslu života. Pod vlivem náročných situací, obtížných břemen, obvykle zmoudříme, zklidníme se, ocitáme se blíže středu svého já. Dozraje náš osobní názor na život a silněji vnímáme, že potřebujeme Boha. Jen z vlastních sil se cesta totiž zvládnout nedá. Bůh je univerzální lidskou potřebou Člověk je všestranně podmíněnou bytostí, přesto si uvědomuje, že jeho hodnota tu existuje a on směřuje k plnosti bytí. Takový je hledající křesťan v očích bezpodmínečné Boží lásky. Ale co to všechno obnáší, co to vůbec znamená, na to naše slabé a nedokrevné lidské představy zdaleka nestačí. Potíž je v tom, že nevíme, jak se výsostné lásce Nejvyššího otevřít, i když v ni věříme. Jak očistit a oprostit svoji mysl, jak přijímat Boha, který k nám sestupuje. Kristus zaplatil za naše dluhy a zároveň sestoupil do naší bídy, našeho umírání a našich úzkostí. On spoluvytrpěl naše slabosti. Sužovaly ho a sužují. Čekám-li něco od Boha, znamená to, že v mém srdci začal pracovat Duch svatý. Vím, že nemohu spoléhat na sebe a na nic v sobě. Bůh má moc osvobodit mne z toho, v čem se zmítám, co mne svazuje a táhne ke dnu. V modlitbě se odevzdávám Bohu a on mě osvobozuje, dává mi sílu. Modlitba Otčenáš je zakotvena v tradici, je

4 oporou, v ní je vysloveno vše podstatné, lépe by to říci nikdo z nás nedokázal. Otčenáš je cenným duchovním pokladem, jak zdůrazňoval J. M. Lochman. Walter Lüthi poukázal ve svém výkladu Otčenáše na osvobozující kontrapunkt naší prosby v kontrastu k bezejmenným procesům a mocím: Bůh má jméno. Bída na této zemi je bezejmenná, zlo mezi lidmi je bezejmenné; temnota miluje bezejmennost. Bezejmenné anonymní dopisy, dopisy bez podpisu, bývají často dopisy sprosté. Bůh však není pisatel anonymního dopisu. Bůh stojí se svým jménem u všeho, co dělá, připouští a říká, Bůh se nepotřebuje lekat denního světla. Ďábel miluje anonymitu. Bůh však má jméno. Vždyť považme, Bůh je přece světlo, a to především. Modlitba znamená věřit v Hospodinovo neochvějné slitování, spolehnout se na něho v plném, neumenšeném významu. Důvěřujeme mu jako Dárci pravého života. Modlitbou vstupujeme do širokého a otevřeného pole Božího příběhu. Všechnu lidsky podmíněnou slabost žijeme a i s ní jdeme do modlitby a modlíme se v silovém poli modlitby Ježíšovy. Síla tu vane a uchvacuje nás, objímá a pozvedá. Modlitba jenom za sebe sama by byla sobectvím. Byla by to kardinální pýcha a dokonalá sebestřednost. Ruku na srdce náš život dostává smysl přece teprve ve vztahu k bližnímu. Ve vztahu bezelstném, dětsky čistém, tvárném, holubičím, a nikoliv kluzce hadím, světsky proradném a polovičatém. Skrze vztah k bližnímu vede cesta ke spáse. Přímluva znamená účast na údělu bližního. Stavíme se vedle svých spolubližních stavíme se před Boha. Projevuje se osvobodivý charakter, toukaždý den může mít křídla 73 žebná přání a očekávání se zintenzivňují. Modlitba sama je totiž prubířským kamenem naší věrnosti konkrétním bližním. V modlitbě sebou bereme Ty bližního před Ty Otcovo. V přímluvě zaznívá pokora, vědomí vlastní nedostačivosti. Jsme svobodni pro Boží cestu, Boží Ty nám stojí blízko. Skrze partnerství, autentické bratrství a sesterství ve vztahu k Ty bližního nacházíme smysl svého života, který se realizuje pouze a jedině ve vztahu ke Stvořiteli a k bližnímu. Je duše na obtíž? Francouzský spisovatel Georges Bernanos napsal, že moderní společnost organizuje pravé spiknutí proti vnitřnímu řádu člověka. Lidská bytost je podle něho vlečena, ohlušována, odcizuje se čím dál víc sobě, své duši. Někdy se nám zdá, jako by duše byla člověku opravdu čím dál víc na obtíž. Raději by o ní neslyšel, raději by ji snad vůbec neměl. Utíká před ní, jednoduše se bojí s ní chvilku zůstat tváří v tvář. Dnešní společnost se snaží nemluvit o bolesti, vůbec nehovořit o smrti, vyhnout se za každou cenu utrpení. Je to ovšem druh zbabělosti, alibismu, falše, populismu. Utrpení přece patří k životu, nedá se nic dělat, je jeho součástí. Nadto je nesporné, že utrpení je očistné. Když totiž sami trpíme, přestáváme být pouhými neslanými a nemastnými účastníky, stáváme se svědky. Svědectví dáváme před světem, ale jediné svědectví, které se musí vydat nezbytně, je svědectví Bohu samotnému v plnosti jeho majestátu. Člověk je pokoušen a zkoušen, zřejmě mnohé je v našem životě dopuštěno, abychom svědectví vydali. Život bez utrpení není žádným přirozeným a samozřejmým lidským právem. Bolest nás obrušuje a formuje, činí nás pokornějšími. Strádající člověk se víc zamýšlí nad životem, když sám trpí, dokáže niterněji cítit s druhými. Nemůže jej pak ovládnout konzumní způsob života a s tím související povrchnost, touha po požitku, sebezhlížení, pýcha, která je kořenem všeho zla. Ve

5 vztahu ke druhým, v soucítění teprve žijeme autenticky. Lidská bytost je sama sobě otázkou, je to podle V. E. Frankla tělesně duševně duchovní totalita, tvor povolaný k sebeutváření. Člověk se při svém tázání stává sám sobě otázkou a musí se ptát po své podstatě. O sobě ví, sobě samému rozumí, ale nedokáže sám sebe plně chápat. Filosof Emerich Coreth upřesňuje: Sám sobě zůstává záhadný a tajemný, jeho vědění o sobě samém je zároveň nevěděním, jeho pochopení zároveň nepochopením, jen proto se může a musí tázat po své vlastní podstatě. Tak je člověk postaven do zvláštního polosvětla. Ví o sobě jako o bytosti, která sama sebe duchovně vlastní, sama sebe chápe. Ale je vsazen do temnoty hmotného bytí a dění, které mu překáží v plném sebepochopení. Tato podvojnost určuje podstatu člověka. Z ní vyvěrá možnost a nutnost jeho tázání. Jak vidíme ze slov uznávaného klasika, nikdo nejsme z tázání po smyslu života vyvázáni. Nemůžeme si vybírat rozinky, jen to příjemné, je třeba přijmout bolest a utrpení jako autentickou součást našeho bytí. Víme dobře, že opičí láska příliš ochranitelských rodičů nevyzbrojí vhodným 76 Každý den může mít křídla způsobem potomka, aby dokázal snášet problémy a nástrahy života. Uhýbá jim, ale ony přijdou z jiné strany, najdou si nás, dostaví se tak jako tak. Někteří sobečtí a příliš sebejistí a soběstřední lidé najednou prožijí změnu. Bohužel k jejich proměně dochází až většinou ve chvíli, kdy se například zraní při autohavárii, těžce onemocní, ztratí blízkého člověka prostě v okamžiku, kdy trpí, a proto začnou nahlížet pojednou na hodnoty zcela jinou optikou. Rázem dělají to, co je nikdy předtím nezajímalo. Začnou se víc rozhlížet kolem sebe a vnímat, zda je tu bližní, který potřebuje pomoc, zda tu někdo čeká na naslouchání, účast, pomocnou ruku. Dochází k posunu škály hodnot. Obětovat se pro druhé najednou pociťují jako přirozenou součást života. Tím, že tento fakt přijímají, stávají se sami sebou. Zazní harmonický akord. Přijímejme nezbytné s nadhledem, přistupujme k utrpení lidsky zrale a moudře. Moudrost je přece kardinální ctností. Duše promlouvá, už nepatříme mezi lidi, kterým je duše na obtíž. Advent plný příslibů Advent je časem očekávání. Schopnost čekat, vděčně a trpělivě, je důležitá. S pokorou vyhlížíme zázrak lásky, jedinečný zázrak příchodu Spasitele. Na adventním věnci postupně rozsvěcujeme čtyři svíce. Světlo přichází. Zklidníme se, očišťujeme svou duši v modlitbách. Snažíme se vytvářet nový vztah k Bohu a k bližnímu. Jde o duchovní obrození, ke kterému nás zvou nejkrásnější a celý život nás zcela zvláštním způsobem provázející svátky v roce. Anselm Grün výstižně uvádí, že jde o přenechání sebe samého Bohu, aby nás proměnil; jde o úkol plný nebezpečí, ale též plný příslibů. Toto obrození od nás nevyžaduje ani tak psychologické znalosti, jako spíše to, co označujeme jako zbožnost; připravenost obrátit se do nitra, abychom naslouchali Bohu, který je v nás. V čase adventu toužíme po požehnání a vnitřní bdělosti. V duši se smiřujeme s tím, co se nám nepovedlo, co se nezdařilo lidem okolo nás. Chyběla jim například vůle a opravdové úsilí, jindy žili v zajetí falešných představ či byli sobečtí. Mnohdy zapomínali na svou víru. Odpouštíme blízkým a nejbližším, že k nám byli někdy až nešetrní. Spěchali a nenašli si chvíli pro vzájemné naslouchání museli přece ještě splnit tolik pracovních povinností. V souvislosti s prosincovým časem se mi vynořuje jedna vzpomínka. Babička z otcovy strany, Marie, již žila v domově důchodců v Černošicích. Se svou druhou babičkou jsem se za ní občas z třígeneračního rodinného domu v Radotíně vypravila. Byly to takové tajné výpravy. Všichni to asi znáte, po rozvodu u nás zapůsobil syndrom zavrženého rodiče a bohužel i zavržení otcových rodičů. Během jednoho pozdního prosincového dne jsem se, společně

6 s mladším bratrem Mirkem, nepozorovaně vyplížila z domu. Vydali jsme se stopem do Černošic. Nesli jsme s sebou ozdobenou jedlovou větev, čokoládu a pomeranče. Ve vrátnici domova důchodců nám však stroze oznámili, že je vstup zakázán kvůli epidemii chřipky. Museli jsme odejít, ale za chvíli jsme se nenápadně zahradou vrátili a nahlédli do vrátnice. Naštěstí tam právě nikdo nebyl a my jsme stihli rychle proklouznout dovnitř. Opatrně jsme stoupali po schodech a zamířili do pokoje za babičkou. Ležela na své posteli a spala, stejně jako ostatní ženy okolo ní. Přinesené dárky jsme rozložili na babiččin noční stolek a chvíli jsme se na ni dívali. Byla hubená, bledá a ve tváři měla klidný a odevzdaný výraz. Cítili jsme dojetí a tiše se v duchu pomodlili. Potom jsme odešli stejně tiše, jako jsme dovnitř pronikli. Vydali jsme se pak ještě pěšky do míst, kam nás vedly vzpomínky na dětství. V Mokropsích jsme se zastavili u místního kostelíka, do kterého jsme Každý den může mít křídla 93 s babičkou jako malí chodívali. Pak jsme vstoupili na ledem pokrytou Berounku a pozorovali majestátní zasněžený les a vysoké skály pod zimní oblohou. Cítili jsme na prchavý okamžik zvláštní a silnou sounáležitost a zároveň nás obestřel jasnozřivý pocit, že jsme svou babičku viděli naposledy. Uvědomovali jsme si v té chvíli, že nás nic nemůže připravit o naději a o víru, měli jsme dojem, že ve velebném tichu se dotýkáme kosmu. Tušili jsme, že spoustu tvrdých životních zkoušek ještě budeme muset unést, jako ostatně každý. Po očistném adventu života však přichází spása a je tu s námi věrně bezpodmínečná láska.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Josef Sudbarack Duchovní vedení. Místo předmluvy. Milý N. N.

Josef Sudbarack Duchovní vedení. Místo předmluvy. Milý N. N. Josef Sudbarack Duchovní vedení Místo předmluvy Milý N. N. Dostal jsem tvůj dopis, právě když koriguji obsah sazby své knížky o duchovní vedení. Především bych ti chtěl vyjádřit dík a radost z toho, že

Více

Milý čtenáři, milá čtenářko,

Milý čtenáři, milá čtenářko, Milý čtenáři, milá čtenářko, držíte v ruce knížečku, která obsahuje hlavní katecheze z Celostátního setkání animátorů v Třešti v roce 2014. Najdete v nich mnoho inspirací pro přemýšlení o sobě a o vztazích

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

1 2014 č.131. č. 131. Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky 1 _ 14. Ferruccio Ceragioli

1 2014 č.131. č. 131. Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky 1 _ 14. Ferruccio Ceragioli č. 131 Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky Ferruccio Ceragioli 1 _ 14 1 Cesta úzká a strmá 1 2014 č.131 OBSAH Zásvětná motlitba M. I. 3 Úmysly motliteb 3 Na čem spočívá

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Lucie Muchová Modlitba v rodině Katedra: Filozofie a teologie Vedoucí: Mgr. Petr Jandejsek, M.A. 2013 Prohlašuji, že jsem

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR,

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR, 2/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz rozhovor O skutečnosti a science fiction Foto FLICKR, design Ondřej Košťák reportáž Světový misijní kongres vin téka Ta nejlepší vína nejen k Večeři Páně vína

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

Nikdy nekončící dobrodružství

Nikdy nekončící dobrodružství Nikdy nekončící dobrodružství Metodický průvodce rozvojem duchovního života Věnováno všem, kteří věří v pravdu a lásku Kdysi kdesi se konala světová studentská konference o výuce cizích jazyků. V jedné

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Motto Je-li strom mrtev, pak list, který se domnívá být naživu, je prostě k smíchu. Je-li Bůh mrtev, nemůže člověk přežít. Osho

Motto Je-li strom mrtev, pak list, který se domnívá být naživu, je prostě k smíchu. Je-li Bůh mrtev, nemůže člověk přežít. Osho 1 Motto Je-li strom mrtev, pak list, který se domnívá být naživu, je prostě k smíchu. Je-li Bůh mrtev, nemůže člověk přežít. Osho Mandala s modlitbou w 2 Předmluva Všude proti nim zvedali ploty - železné,

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

Hazrat Inayat KHAN VNITŘNÍ ŽIVOT. Přeložil a poznámkami opatřil Karel Makoň

Hazrat Inayat KHAN VNITŘNÍ ŽIVOT. Přeložil a poznámkami opatřil Karel Makoň Hazrat Inayat KHAN VNITŘNÍ ŽIVOT ] Přeložil a poznámkami opatřil Karel Makoň I. Příprava na cestu Vnitřní život je cesta a kdo ji nastupuje, musí se na ni připravit. Nejsme-li připraveni, vydáváme se v

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

3/2007 ROČNÍK 16 (10)

3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ROČNÍK 16 (10) 3/2007 ČLOVĚK CO VÁS ZAJÍMÁ... V DNEŠNÍ DOBĚ JAK SE NEZMÝLIT? Měla jsem dva roky známost s chlapcem, kterému jsem zcela důvěřovala. Říkal, že mě má velmi rád, že beze mne nic nedokáže

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více