Naděje pro Chanu. Jennifer Saakeová. Jak hledat Boží vůli, když dítě nepřichází. Copyright 2013 Nakladatelství SAMUEL. Praha,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naděje pro Chanu. Jennifer Saakeová. Jak hledat Boží vůli, když dítě nepřichází. Copyright 2013 Nakladatelství SAMUEL. Praha, www.samuelcz."

Transkript

1 Naděje pro Chanu Jak hledat Boží vůli, když dítě nepřichází Jennifer Saakeová

2 1. kapitola Rodinná pouta Byl jeden muž z Ramatajim-sófímu, z Efrajimského pohoří; jmenoval se Elkána. Byl to Efratejec, syn Jeróchama, syna Elíhúa, syna Tochúa, syna Súfova. 1. Samuelova 1,1 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. 1. Mojžíšova 1,27 a 31 Chana nervózně očekávala setkání se svým snoubencem. Nebyla si jistá tím, jaký vlastně bude muž, se kterým měla sdílet svůj život. Její rodina ale vybrala dobře. K Chanině radosti se ukázalo, že Elkána je zbožný muž, kterého se brzy naučila milovat. Když si vzpomněla na slova požehnání, která s důvěrou provolávali svatebčané o jejich nedávném svatebním dnu, do tváře se jí vkradl lehký ruměnec: Nechť je tvých potomků jako písku na břehu moře a hvězd na nebi. Nechť jsi plodná jako Ráchel a Lea, které spolu vybudovaly dům Izraele. Chana si zasněně představila sebe samu do roka s Elkánovým synem v náručí. A jestli ne v náručí, pak určitě v lůně. První rok však uplynul, pak další a pak ještě další. Nevinnou naději začínal ukrajovat strach, smutek a obavy. Aby se vyhnula soustrastným pohledům, sklopila oči pokaždé, když vstoupila na tržiště. K uším jí však cestou stejně doléhal šepot. Místo aby jí líce barvila záře nové lásky, ji tvář pálila studem kvůli tomu, že zjevně nebyla schopná zajistit, aby jméno jejího muže pokračovalo i v další generaci. A kdy se chystáte založit rodinu vy? Tato napohled nevinná otázka se mi pokaždé zaryla zase o něco hlouběji do už tak dost bolavého srdce. Věděla jsem, že se ta žena snaží pouze společensky konverzovat, ale místo pouhé zvědavé otázky, kdy bychom asi mohli mít děti, jsem slyšela jen odsouzení toho, že naše manželství neodpovídá její definici rodiny.

3 18 Naděje pro Chanu Chtěla jsem jí odpovědět, že rodinu jsme už založili, v den, kdy jsme si dali manželský slib a stali se v Božích očích jedním. Chtěla jsem jí říct o měsících a letech touhy a čekání. Proč musí být naše jednota stvrzena přidáním dětí, než budeme konečně pokládáni za rodinu? Když Bůh stvořil Adama a Evu, řekl ještě dlouho předtím, než se stali rodiči, že tato dvoučlenná rodina je velmi dobrá. Proč bychom se tedy měli cítit nekompletní, když se ocitneme v podobné situaci? Moc jsem jí chtěla říct o naší dcerce o té, u které trvalo dva roky, než jsme ji vůbec počali. Kdyby Noel žila, už bych byla několik let veteránkou oné oslavované role mateřství. Chtěla jsem vyprávět o dětech, z nichž každé si odneslo kus našeho srdce; doufali jsme, že se stanou součástí naší rodiny prostřednictvím adopce, ale nestalo se tak. Věděla jsem ovšem, že se jedná jen o společenskou konverzaci, a tak jsem se rozhodla nedat té ženě nahlédnout do trápení v mé duši. Nechtěla jsem sledovat, jak šokovaně zmlkne. Nebo ještě hůře, slyšet další dávku nevyžádaných rad o tom, že se máme prostě uvolnit, jet na dovolenou nebo změnit sexuální techniku. Nestála jsem o další sarkastické prohlášení: Tak já ti dám svoje děti. Jsou to pěkné příšerky! doplněné doporučením, ať jsem vděčná za svobodu, kterou mám. Místo toho jsem nasadila poloupřímný úsměv, řekla něco neurčitého o možná někdy a pak se rychle pokusila vmísit mezi novou skupinku účastníků oslavy právě narozeného miminka v naději, že se mi podaří znovu nabýt sebeovládání, než se během večera ještě tak šestkrát setkám s toutéž otázkou. Uprostřed místnosti se kolem novorozence a jeho mladé matky shromáždila skupina žen. Zdálo se mi, že kam se podívám, tam vidím těhotná bříška. Poblíž stála skupinka otců, kteří se chlubili nedávnými sportovními úspěchy svých synů. Po sešlosti kolovaly fotky tří dětí jednoho z kolegů. Mé zklamané naděje mě přemohly; zamrkala jsem, abych zahnala slzy, spolkla knedlík v krku a šla hledat manžela. Bušení v hlavě a vlny nevolnosti vyvolané zármutkem byly ideální výmluvou, proč jít domů dřív. Dlouhým čekáním zemdlívá srdce. Přísloví 13,12 Jakákoli debata o neplodnosti není úplná, dokud se nezamyslíme nad tím, jak definujeme rodinu. Rodina je nejzákladnější skupinou, v níž lidé od nepaměti žijí, a je to jeden ze způsobů, jak definujeme sami sebe a jak se vnímáme v kontextu společnosti kolem nás. Když rodinu nemáme, je snadné se mezi lidmi, kteří ji mají, cítit ztracení nebo osamělí. Bible samozřejmě vnímá

4 RodiNNá pouta 19 rodinu jako něco velmi důležitého a věnuje řadu stránek rodokmenům rodin a vysvětlováním, kdo byl s kým spřízněn. Chanin příběh začíná pohledem na rodinnou historii jejího manžela. Podle detailního rodopisu, který najdeme v 1. Paralipomenon, pocházel Elkána z kněžské linie. Levité nedostali při dělení Izraele mezi dvanáct kmenů vlastní půdu, proto se v 1. Samuelově vysvětluje, že se Elkánova rodina usadila mezi Efrajimci, Josefovými potomky. Elkána a jeho rodina žili konkrétně v Ramatajim-sófímu (později nazývaném pouze Ráma; ve 13. kapitole zjistíme, jaký význam toto místo mělo). Když se začneme probírat Chaniným rodokmenem, zjistíme, že židovský národ měl poměrně váhavé počátky. V Boží historii Izraele je neplodnost ústředním tématem a nad vznikem i pokračováním izraelského národa se několikrát vznáší otazník. Abrahamovi bylo sto let a Sáře devadesát, když se jim konečně narodilo zaslíbené dítě (viz 1. Mojžíšova 17,17). Také Izák se později modlil za svou neplodnou ženu Rebeku, než jí Bůh dal do lůna dvojčata (viz 1. Mojžíšova 25,21). Jeden z těchto chlapců, Jákob, také zakusil problémy s rozšiřováním své rodiny. I když měl dvanáct synů, jen dva mu porodila jeho milovaná žena Ráchel, která léta bojovala s neplodností jak primární (nikdy neporodila živé dítě), tak sekundární (nebyla schopna počít nebo donosit k porodu živé dítě po minimálně jednom úspěšném těhotenství). Často jsem uvažovala, zda Ráchelin první syn Josef také nemusel bojovat o to, aby se stal otcem. Bible zaznamenává, že měl jen dva syny, což bylo v době, která neznala antikoncepci a kdy byly velké rodiny známkou prestiže, něco neobvyklého. Když se tento Jákobův oblíbený syn rozhodl pojmenovat svého druhého syna Efrajim, řekl: Bůh mě učinil plodným v zemi mého utrpení. (1. Mojžíšova 41,52) Přijde mi ironické, že se příběh Chany, zřejmě nejznámější příběh o neplodnosti v dějinách, odehrává v hornaté krajině země Efrajim, země, kterou Bůh učinil plodnou. Židé si vzali k srdci Boží slova o tom, že děti jsou požehnáním; z toho vyvozovali, že nepřítomnost dětí je známkou Boží nelibosti. Když si Chana vzpomněla na to, že její předkové také znali její bolest, mohlo jí to být útěchou. Tytéž příběhy ale mohly její břemeno a zármutek ještě zvětšovat. Když bylo světu okolo zjevné, že se Chaně na rozdíl od jejích pramatek Bůh otevřít lůno nechystá, byla Chana pro svou neschopnost porodit dítě společensky vyloučena. To, že znala historii svého lidu, aniž by na její vlastní prosby o dítě Bůh odpověděl, pro ni mohlo být spíš další ranou než pomocí. Mít děti bylo pro ženu v Chanině době naprosto nezbytné. Výchova synů nezajišťovala jen zachování tradice a dědictví, ale nabízela také zajištění a bezpečí v případě ovdovění. Bez dítěte neměla žena ve stáří moc naděje na to, že se uživí. Pokud nebyla obklopena svou rodinou, neměl pro tehdejší společnost

5 20 Naděje pro Chanu její život žádnou cenu. Já žiji v rozvinuté zemi, kde mají ženy k dispozici životní pojištění, sociální systém, vzdělání a pracovní příležitosti, mám tedy jen matné tušení, jak zoufale se Chana cítila, když nebyla schopna zplodit dědice. To, co dokážu pochopit, jsou Chaniny sny: touha cítit, jak se její ruky drží maličké ručičky. Vědomí, že láska vyjádřená jejím dotekem může nemocné tělíčko nebo bolavé srdíčko uzdravit mnohem lépe než jakákoli léčivá bylina. Touha slyšet, jak jí hlásek šeptá do ucha Mami, mám tě rád, stejný hlásek, který zpívá písně chval Hospodinu, třeba i falešně, ale hlavně s radostí, což jejímu srdci přináší obrovské potěšení. Touha být tou jedinou, která může všechno napravit, když se dětem zdá svět plný bolesti nebo nespravedlnosti. Toužila po chuti sladkých vlhkých pusinek, tisknutých na rty s dětskou nenasytností. Toužila po rodině, kterou by mohla označit za vlastní. V té době bylo mateřství mnohem víc předpokládanou a očekávanou skutečností než něčím, pro co se člověk mohl rozhodnout, přesto musely Chanino srdce plnit sny o dětech. Jako každá dobrá židovská dívka byla vychovávána k tomu, aby se od nejútlejšího věku připravovala na mateřství. Když si hrála s dětmi z okolí, určitě si chtěla co nejčastěji hrát na maminku. Ideálním povoláním pro ni byla výchova dětí, o jiných plánech vůbec neuvažovala. Když se realita dospělého života od ideálu výrazně odlišila, její definice rodiny a porozumění samotnému životu byly od základu otřeseny. Debra Bridwellová ve své knize The Ache for a Child (Bolestná touha po dítěti) vysvětluje tuto bolest následujícími slovy: Bůh toužil po tom, aby stvořil nový život, a chtěl ho stvořit ke svému obrazu. Pokud On, dokonalý a úplný, pociťoval tuto touhu tvořit, proč by měla být sobecká nebo nesprávná? A protože nás stvořil ke svému obrazu s řadou svých vlastností, nemělo by nás překvapit, že sdílíme Jeho touhu tvořit. Když se toužíme podílet na zázraku stvoření nového života k svému obrazu, který se nám bude podobat, když toužíme po důvěrnosti péče o dítě a jeho výchovy, je to jen přirozené. Tuto touhu nám dal Bůh a je součástí toho, jak jsme stvořeni. Není divu, že se cítíme rozrušení a zmatení, když nejsme schopni ji naplnit. 1 Hledání Božího srdce uprostřed neplodnosti Jedním z prvních Božích příkazů lidem bylo to, aby se plodili a množili se. Písmo vysoce oceňuje roli rodičů. Pokud jsou děti známkou Božího požehnání, co potom znamená neplodnost? Zdá se, že otázky ohledně rodiny (té vlastní nebo Božího pohledu na ni) se kupí rychleji než odpovědi. Ještě než se vydáme

6 RodiNNá pouta 21 na naši společnou cestu Chaniným životem a budeme se snažit zodpovědět si tyto bolestné dotazy, chci k vám být naprosto upřímná a otevřeně mluvit o bojích, které toto hluboké temné údolí zvané neplodnost provázejí. Chci být realistická, zároveň se ale bojím, že zde vykreslím tak temný obraz problémů kolem neplodnosti, že vás připravím o všechnu naději. Bůh může udělat obrovské zázraky, a nemluvím jen o zázraku početí. Pokud hledáte ujištění, že vám Bůh dá na konci této cesty miminko, pak je mi líto, ale tento slib vám dát nemohu. Bůh může mít vskutku v plánu, že vám daruje do života děti; musím ale upřímně říci, že nevěřím tomu, že každému páru, který opravdu hledá Boží srdce, bude dítě zaručeně dáno. Bůh je ale velký Bůh, dost velký na to, aby uzdravil každé zahořklé a zlomené srdce. Několik měsíců poté, co mi můj úžasný manžel poprvé nasadil do hlavy myšlenku, abych napsala tuto knihu, jsem dostala od jedné dobré kamarádky další zajímavý návrh. Julie přišla s návrhem, abych si přečetla celou Bibli a vyhledala všechny texty, které by se mohly (přímo či nepřímo) vztahovat k neplodnosti. Zpočátku mi to připadalo jako příliš velký úkol, ale brzy jsem se pustila do napínavého pročítání Písma, které mi nakonec zabralo čtrnáct měsíců. Byly chvíle, kdy to bylo velmi bolestné studium a těžko se mi pokračovalo bylo tam tolik textů souvisejících se soupisy celých rodokmenů. Modlívala jsem se: Pane, jednou z mých největších obav je to, že náš rodinný strom přestane růst právě tady. Nechci být starým pařezem, vykopaným a odhozeným. Žalmista napsal: Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu. (Žalm 128,3) Otče, když čtu o tvé věrnosti vůči nespočetným generacím, trápí mě to tím víc. Vůči nim jsi byl věrný, a co vůči nám? Bude mít můj muž někdy plodnou ženu? Vyrostou na našem rodinném stromě někdy nové výhonky? Tyto texty detailně vysvětlují, kdo koho zplodil až po Adama, a to je pro mě velice bolestné. Ačkoli šok neplodnosti má na každou ženu jiný dopad, vím, že já jsem typem ženy, pro kterou to bylo obzvlášť těžké. Na rozdíl od mnoha kamarádek bylo mým životním cílem mateřství. K mým nejranějším vzpomínkám patří to, jak si hraji se svou rodinou panenek na maminku, měním jim plínky, nalévám čaj na čajových dýcháncích, vozím je v kočárku a sním o dni, kdy budu mít v náručí opravdové miminko. Adoptovala jsem všechna zatoulaná štěňata a koťata, na která jsem narazila, a dokonce jsem oblékla kočku do šatiček pro panenku, abych si dokázala sebe samu lépe představit o krok blíž k realitě mateřství. Setkala jsem se se spoustou a spoustou žen, jejichž cesta se od té mé lišila. Některé braly budoucí mateřství odjakživa jako něco samozřejmého, a přesto se na ně nezačaly soustředit, dokud nepřišel ten správný čas. Jiné děti nijak

7 22 Naděje pro Chanu zvlášť nechtěly, dokud je tato touha nezaskočila ve věku třiceti, pětatřiceti, nebo dokonce čtyřiceti let. Všechny jsme ovšem měly za to, že jsme schopny mít děti, kdykoli se pro to rozhodneme. Všechny jsme v životě došly do bodu, v němž naše definice rodiny začala zahrnovat děti. A stejně jako Chana, ani my jsme nevěděly, co si počít, když realita tomuto očekávání neodpovídala. Představte si, jak musel Chanin zármutek růst, když si začala uvědomovat, že ony večery plné vášně, které sdílela se svým milovaným, v jejím lůně nezasely očekávaný výsledek. Její kamarádky z dětství už měly vlastní děti, ale Chana se starala pouze o dvoučlennou domácnost. Pak i děti, o které se sama jako mladá dívka starala, když pomáhala maminkám ze sousedství a tak uspokojovala co nejčastěji svou mateřskou touhu, začaly mít vlastní děti. A někde uprostřed této izolace a zármutku si její milovaný Elkána, možná ze zoufalství, aby se zachovalo jméno jeho rodu, přivedl domů druhou ženu. Tak tohle stoprocentně nebyla definice rodiny, po které Chana toužila! Hospodine, pomoz, k tobě volám, ráno má modlitba přichází k tobě. Hospodine, proč jsi na mě zanevřel a svou tvář přede mnou skrýváš? Žalm 88,14-15 K dalšímu zamyšlení Jak definujete rodinu? Odpovídá váš současný stav této definici? Je vaše definice v souladu s Boží definicí? Vzpomínám si, jak mě trápily hrozné sny. Probouzela jsem se s pláčem, protože se mi zdálo, že můj manžel zemřel a já zůstala bez dětí. Tyto sny ukazovaly mé obavy a izolaci vyvolanou pocitem, že naše rodina zdaleka není úplná. Sepište si, čeho se při pomyšlení na svou současnou rodinu bojíte, a pak poproste Boha, aby vám pomohl spoléhat se v těchto obavách na Něj. Poklady srdce Úseky této knihy nazvané Poklady srdce nabídnou Boží slovo, které se bude týkat příslušných témat. Tyto texty můžete využít k vlastnímu studiu nebo k studiu ve skupince. Umožní vám proniknout hlouběji do Božího srdce a do toho, co Bůh k jednotlivým otázkám říká. 1. Mojžíšova Mojžíšova 15,1-18,15 1. Mojžíšova 21, Mojžíšova 25,19-21

8 RodiNNá pouta 23 Pro nosiče břemen Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. (Marek 2,3-4) Tito přátelé názorně předvedli, co znamenají slova Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův (Galatským 6,2). Pomohli člověku, kterého měli rádi, aby se dostal tam, kam potřeboval, a udělali mnohem víc, než bylo jejich povinností. Nabídli mu jak praktickou pomoc při naplnění fyzických potřeb, tak emocionální podporu, když mu pomohli hledat Boha i během duchovní krize, která jeho nemohoucnost doprovázela. I když je hlavní obsah jednotlivých kapitol této knihy určen především lidem, kteří osobně bojují s problémy s plodností, úsek označený jako Pro nosiče břemen na konci každé z kapitol má oslovit konkrétně přátele, rodiny, vedoucí sborů a společenství, spolupracovníky a další lidi, kteří jsou blízcí a drazí rodinám procházejícím touto bolestí. Doporučuji, abyste si přečetli celou kapitolu, abyste pochopili, oč jde, a pak se věnovali těmto závěrečným úsekům, které vám nabídnou některé užitečné postřehy. Pro vaši konkrétní situaci budou nejspíš použitelné jen některé z uvedených myšlenek, ale pocity, které zde jsou vyjádřené, nejsou na této cestě nikterak neobvyklé, a jsou proto psány v první osobě, jako by vám je vyprávěl někdo blízký. Možná si všimnete, že na některých místech v knize vaše příbuzná či přítelkyně připsala jednu či dvě poznámky nebo podtrhla místa v textu týkající se věcí, kde se cítí mimořádně zranitelná. Žádné dvě osoby ani situace nejsou stejné, a tak prosím berte tyto myšlenky jako odrazový můstek k zamyšlení a diskuzi, ne jako předpis řešení. A teď k prvním doporučením pro nosiče břemen Když se s někým seznamujete, nezačínejte rozhovor slovy: A máte děti? I když je to zcela nevinná otázka, může u mě vyvolat pocit, že jsem srna, kterou náhle oslnily reflektory auta. Místo toho můžete zkusit něco obecnějšího a širšího, třeba: Povězte mi něco o sobě. Každý člověk, který se ocitl v situaci, kterou nepovažuje za ideální (nenaplněná touha po manželském partnerovi, nezaměstnanost atd.), takový přístup jistě ocení.

9 Obsah Poděkování...7 Úvod...9 Můj příběh Rodinná pouta Závist, žárlivost a soupeření Trestá mě Bůh? Protože ji miloval Zkuste být chvilku v mé kůži (než si na mě otevřete pusu) Jak dlouho to bude bolet? Dvě srdce, která bijí jako jedno občas Naplň můj pohár, Pane Hořkost v duši Pro dítě cokoli? Modlitba, víra a soucit Když církev bolest ještě zhoršuje Trápení a zármutek Jak sloužit Tělu Kristovu pokojem Čekat a přitom uctívat Jak jde čas Příloha A Příloha B Poznámky O autorce Epilog: Hannah s Prayer Ministries

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Bible pro děti. představuje. Záludný Jákob

Bible pro děti. představuje. Záludný Jákob Bible pro děti představuje Záludný Jákob Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Kerr; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2015 Bible

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Neděle 31. (18.) ledna

Neděle 31. (18.) ledna Neděle 31. (18.) ledna Otázky na opakování 1. Co je to svatá tajina pokání? 2. Mohou být v tajině pokání odpuštěny všechny hříchy? 3. Proč nás Bůh stvořil? 4. Co je to Boží zjevení? 5. Který egyptský poustevník

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Zvláštní děťátko Chany 9 2. Chanin dar Bohu 13 3. Uši k slyšení 17 4. Samuelova služba 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará.

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Prožitkový večer Pátek, 7. Duben 19:30 Registrace 20:00 až cca. 22:00: Balance-Recovery Prožitkový večer Finanční vyrovnání: 30 Balance-Recovery Prožitkový

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

B10. poznejbibli. Napříč rudým mořem. biblické příběhy pro mládež

B10. poznejbibli. Napříč rudým mořem. biblické příběhy pro mládež Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: dresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mládež Vedoucí skupiny: 1. STUDI Mojžíš Napříč rudým mořem Přečti si: xodus 13,17-22 14,1-31 Další doporučená

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2017 Bible for Children,

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více