Slovo víry 05/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo víry 05/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8"

Transkript

1 Slovo víry 05/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

2 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet i vy. Vaše příspěvky, podněty a návrhy uvítáme. Pokud máte zájem o spolupráci nebo byste chtěli přispět článkem, svědectvím či povzbuzením, kontaktujte nás. Bůh v našem národě mocně jedná a účelem tohoto časopisu je, aby křesťané byli povzbuzeni ať jsou kdekoli. Přinášíme slova plná víry, povzbuzení a potěšení! Jsme zde proto, aby se víra šířila, rostla a měnila český národ. Jsme zde proto, aby byl český národ spasený! Existuje jen jediná cesta ke spasení a tou je víra v Ježíše Krista, v Jeho ukřižování a zmrtvýchvstání! Je to víra jednající skrze lásku, která přináší radost, svobodu, pokoj, vítězství a zdraví. vydalo: Biblické Centrum Víry o.s. Členové redakce : Kukla Vítězslav Kuklová Iveta Jazyková korektura: Hana Petřinová Slovo víry

3 Atmosféra zázraků Galatským 6:10 Tak tedy dokud máme čas, čiňme dobro všem (ne jen, abyste byli pro ně užiteční, ale také dělejte to, co je pro ně dobré duchovně). Dbejte na to, abyste byli požehnáním, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry, věřícím. (AMP) Tento verš nám říká, že máme být požehnáním pro všechny lidi. Obzvlášť pak pro ty, kteří s námi chodí do církve. Jak je jednoduché milovat druhé lidi, které známe krátce. Nejdříve se nám zdají úžasní, ale po čase na nich začneme vidět chyby. Negativní myšlenky, které nás napadají při přemýšlení o druhých lidech, však nejsou od našeho úžasného Boha. Ten je přece vidí skrze krev našeho Pána Ježíše Krista. Odkud se tedy tyto myšlenky berou? Kdo chce, abychom začali špatně přemýšlet o svých bratrech a sestrách v Kristu? Je to Boží nepřítel. Nechce, aby se v církvi děly zázraky, divy a znamení. Víra pracuje skrze lásku. Jestliže se našemu nepříteli podaří vnést do těla Kristova atmosféru nelásky a nenávisti, nebude se tam dařit Božímu Duchu, který dává své dary.

4 Efezským 1:15 Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách. Apoštol Pavel se modlí za církev v Efezu a vyjadřuje svoji vděčnost za to, že jsou plní víry a lásky. Víra v Ježíše Krista a láska ke VŠEM svatým, to je atmosféra pro zázraky. Atmosféra, kde má Duch Svatý svobodu, aby se mohl volně projevovat. Římanům 12:10 Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Všichni určitě věříme v Ježíše, v Jeho dokonalé výkupné dílo. Proto bych nás dnes všechny chtěla povzbudit ještě k jedné věci, a to je vzájemná bratrská láska. Milujme svoje sourozence v Kristu, prokazujme jim úctu, odpouštějme jim tak, jako Kristus odpustil nám. Věřím, že není náhoda, jaké sourozence v Kristu kolem sebe máme. Jsme vedeni Duchem Svatým a Bůh nás zavedl na správné místo, tam, kde můžeme růst. Pokud se nám něco na našich sourozencích nelíbí, nehledejme chybu na nich. Modleme se za ně, protože oni naše modlitby potřebují. Modleme se také za sebe, protože se nejspíš potřebujeme změnit i my. Nebuďme jako svět, který všechno řeší nejjednodušším způsobem a tím je rozchod. To je to, čím jsme odlišní od světa bezpodmínečná láska. pastor Iveta Kuklová

5 Víš, co svět nemá a mít nikdy nemůže? Mezi věřícími a lidmi bez Ježíše je ohromný rozdíl. Ne vždy si to my křesťané uvědomujeme. Někteří si dokonce říkají, že kromě věčného života se od nevěřících až tak nelišíme. Jenže to se mýlí. Věřící lidé mají mnoho požehnání, které svět mít prostě nemůže. Například peníze nebo majetek mohou mít oba tábory. Také dobrou rodinu, vlivné postavení a dokonce i zdraví. Ve světě jsou lidé, kteří to vše mají a přitom vůbec nevěří v Boha. Tak kde je ten rozdíl? Co máme my a co lidé bez Boha mít nemohou? Jedním z požehnání určené výlučně pro věřící je Boží pokoj. Toto požehnání, které nás tolik odlišuje od zbytku světa, je mnohdy nedoceněno. Vědomí, že já a Bůh jsme smířeni, je jen začátkem naplněného života na této zemi.

6 2. Korintským 5:17-18 Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. Pokud každý den žijeme s vědomím i s pocitem, že jsou nám naše hříchy smazány, pak máme něco, o čem si mnoho nevěřících může nechat jen snít. Znám tolik lidí, kteří prožívají pocity viny a odsouzení a kteří touží po tom, aby mohli něco ve své minulosti změnit, ale už nemohou. A tak se snaží žít lepší život. Jsou hnáni touhou po pokoji uvnitř sebe a po naplnění. Pak jsou zde lidé, kteří toto neprožívají. Prostě si jen tak žijí, ALE každý den pracují, aby se měli lépe, aby se něco zlepšilo a aby pak někdy mohli jet na dovolenou a odpočinout si od všeho. Takže lidé ve světě si odpočinou až když je vše hotovo, dokončeno, až není o co se starat až,.. až, až Ježíš však mluví o tom, že pokoj, který dává On, je jiný. Jan 14:27 Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Je to pokoj, který není závislý na lidech, ani na dokončené práci. Pokoj, který je možno prožívat i když nic není hotovo a není vidět řešení. Takový pokoj, který bude chránit naši mysl i naše srdce. Filipským 4:6-7 O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Jak to mohu říci? Protože verš 6 mluví o nenaplněných potřebách, o tom co zatím není vidět. O tom, co lidé potřebují, ale zatím nemají, a přesto mohou prožívat pokoj. Ale je to Boží pokoj. Ten, který svět mít nemůže. Když nevěřící uvidí, jak jsme i během špatných okolností stabilní a v pohodě, protože máme Boží pokoj, pak budou mít, co nám závidět. A to je dobře, protože Ježíš zaplatil ohromnou cenu i za to, abychom prožívali Jeho pokoj. pastor Vítězslav Kukla

7 Být Božím nástrojem Na této Zemi není jediný člověk, jehož život by byl zbytečný. Jsou lidé, kteří se celý život zabývají a trápí tím, že se narodily jako nechtěné děti. Pro Boha Otce je však každý člověk chtěný, cenný a jedinečný. On dal Svého jediného syna Ježíše Krista, aby mohl úplně každý žít na věky v Jeho přítomnosti, dobrotě a lásce.

8 Efezkým 2:10 Jsme přece Jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. Narozením do Božího království to však ještě nekončí. Bůh má pro každé své dítě jedinečný plán. Božím snem je, aby se tady na Zemi budovalo a šířilo Boží království. Nástrojem pro toto Jeho dílo je Jeho církev (Jeho rodina), které jsi i ty součástí. Takže i ty máš své místo v Jeho plánech a záměrech. Když se staví dům, je k jeho stavbě potřeba mnoho strojů, nástrojů a nářadí. Jsou stroje, které jsou velké, jako například jeřáby či bagry, takže se na stavbě nepřehlédnou. Je však i nářadí menší (sbíječka, kladivo ), ale i malé (šroubovák, kapesní vodováha ). Přiznám se, že nejsem stavební odborník, ale již od dětství vím, že žádný stavební nástroj či přístroj není bez lidské ruky použitelný. Stejně tak Boží nástroj (Boží církev; ty a já) nemůže naplňovat Boží záměry a plány bez Božího Ducha (Jan 15:5 Kdo zůstává ve Mně a Já v něm, ten nese mnoho ovoce, nebo beze Mne nemůžete dělat nic.) Jeřáb by mohl prohlásit, že on je nejvyšší a má tedy na stavbě jako jediný zásluhu. Malý šroubovák by se zase mohl chlubit, že jeho majitel ho nosí stále u sebe. Avšak každý nástroj má svůj význam a slouží k jinému úkolu. Tedy i každý věřící má při stavbě Božího domu svůj úkol. Chtěla bych tě dnes povzbudit: rozhodni se být Božím nástrojem. Řekni svému Nebeskému Otci, že toužíš po tom, aby si tě používal jako svůj nástroj. Buď věrný na tom místě, kam tě Bůh v Kristově těle postavil nebo ještě postaví. Žádná služba pro Ježíše Krista není zbytečná a vytrvalost a věrnost přináší vždy růst a nese ovoce. Každé Boží dítě se v rukou Nebeského Otce může stát jedinečným nástrojem, který zasáhne svět kolem sebe. Veronika Kulířová

9 S milostí se žije líp

10 Jednou kázal můj manžel kázání s tímto názvem. A já k tomu říkám: Amen. Římanům 6:14 Nebo hřích nebude panovati nad vámi; nejste zajisté pod Zákonem, ale pod milostí. Už nežijeme pod Zákonem, ale pod milostí. Milost je schopnost Bůh nás uschopnil žít to, co je napsáno v Bibli. A když to žijeme s milostí, je to to nejjednodušší, co jsme kdy v životě dělali. Například: odolat pokušení. Když přijede autobus s názvem POKUŠENÍ, proč do něho budu nastupovat, když vím, že pro mě za chvíli přijede limuzína s názvem BOŽÍ POŽEHNÁNÍ. To bych musela být blázen, abych si vybrala ten autobus. Bible říká v Ozeáši 4:6: Můj lid hyne pro nedostatek poznání. Jestliže máme poznání, že pokušení je špatné, pak nemáme problém mu odolat. Jestliže čteme a žijeme Boží Slovo, pak v nás mocně působí. Máme rozpoznání dobrého a zlého. Bůh nás stvořil k dobrým skutkům, a tak se rozhodujeme pro to dobré. Římanům 5:1-2 Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze Něho jsme vírou získali přístup k této milosti, kterou stojíme. Skrze našeho Pána Ježíše Krista máme přístup k Boží milosti a touto milostí stojíme, žijeme a vítězíme. Vyznávám: Žiji vírou v Boží milost. Bůh mi dal schopnost jednat podle Božího Slova. S milostí se mi žije líp. pastor Iveta Kuklová

11 Díky, že mě miluješ Když zpíváme chvály, když se modlíme, tak často mluvíme o tom, jak Boha milujeme. Věřím, že je důležité vyjadřovat svou lásku a vděčnost Bohu, který nás stvořil, zachránil a ospravedlnil. Věřím, že je důležité Bohu děkovat za Jeho moc a za naplněné modlitby. Vzdát Mu čest a vydat svědectví. Věřím, že je důležité mluvit o Bohu a k Bohu. Říkat Mu, jak je pro nás důležitý, jak Jej milujeme, jak Ho chceme následovat. To vše je velice důležité, ale existuje ještě něco důležitějšího. Naše láska k Bohu, naše vděčnost totiž pramení z Jeho lásky k nám. To co děláme a říkáme, je reakcí na to, co pro nás udělal a dělá On. Když jsme v situaci, kdy právě nemáme vyslyšeny aktuální modlitby, když prožíváme komplikované okolnosti, tak mnozí z nás, křesťanů, nestojí a nevolají k Bohu sláva, a miluji Tě. Láska lidí je totiž většinou reakcí na jejich okolnosti. Proto Bible říká úžasnou věc:

12 1. Jan 4:10 V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Naše láska totiž není dokonalá, není vždy stejná. Náš projev lásky se mění podle toho, co sami prožíváme. Boží láska je však neměnná. Je stále stejně silná, upřímná, hluboká, objímající a naplňující. Víte, jaký je rozdíl mezi tím, když řekneme: Bože, já Tě miluji. a Bože díky, že mě miluješ. To první jsem já a má touha Bohu vyjádřit, co je v mém srdci. To druhé je plné Boha a pokory člověka, založené na velikosti Boží lásky. Chci dnes každého povzbudit, abychom si, stejně jako když Boha chválíme a vyznáváme Mu svou lásku, našli čas, kdy Bohu poděkujeme za to největší. Za to, že nás miluje. Podle mě je velice zajímavé, co řekl Otec o Ježíši, když se nechal pokřtít v řece Jordán. Bůh tam mohl říci cokoli, třeba: Toto je Mesiáš, toto je vyvolený, toto je zaslíbený. Ale řekl něco jiného. Matouš 3:17 Vtom se z nebe ozval hlas: Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil. Otec řekl: Toto je můj milovaný syn. Otec chtěl, aby Ježíš i ostatní slyšeli, že Ho miluje. A Jan, apoštol, o kterém se říká, že je apoštolem lásky, o sobě mluví jako o tom, kterého Pán miloval, nikoli o tom, kdo Pána miloval. Jan určitě Pána miloval, ale bylo pro něj důležitější, že Pán miloval Jana. Chci dnes povzbudit každého, aby si našel čas a poděkoval Bohu za Jeho lásku k němu osobně. A nepospíchal, ale ten čas si vychutnal a prožíval Boží nepodmíněnou lásku. Otče, díky, že mě miluješ! pastor Vítězslav Kukla

13 Milé děti, v minulém čísle jste mohly luštit tajenku a pro ty z vás, kteří si s ní neporadily, je zde odpověď: BŮH JE VŽDY DOBRÝ Tento měsíc pro vás máme další malý kvíz. Trochu se nám zamotala písmenka, ale slova a mezery jsou tam, kde mají být. Dokážete rozluštit věty níže? žejší an ebes lavz chenvšy ém cinemo. emjs nísespa obží lomistí zesrk ruví. ůbh ej asklá.

14 konference VÍRY A OHNĚ KC SEMILASSO Palackého třída 126 BRNO Miloš Kozohorský Marcela Kozohorská Tomáš Hrubý Jiří Zána Začátky shromáždění: 11/6 / / / / / / VSTUP VOLNÝ KONTAKT:

15 konference VÍRY A OHNĚ KC SEMILASSO spojení Z Hlavního nádraží se do KC SEMILLASSO (tram. st. SEMILASSO) dostanete tramvají č. 1 nebo z ulice Česká tramvají č. 6, 7. ubytování Hotel OMEGA [Křídlovická 19b] jednolůžkový pokoj 950 Kč/noc, dvoulůžkový pokoj Kč/noc tel.: , Hotel VISTA [Hudcova 72, Brno] dvoulůžkový pokoj Kč/noc, třílůžkový pokoj Kč/noc tel.: , Pension EVA [Havlíčkova 667, Brno] jednolůžkový pokoj 600 Kč/noc, dvoulůžkový pokoj 800 Kč/noc tel.: , Ubytovna [Palackého třída 2844/148A, Brno - Královo Pole] cena:150 Kč/noc recepce NONSTOP: , kancelář: mobil: , Ubytovna [Dobrovského 27B, Brno - Královo Pole] cena: od 200 Kč/noc tel.: (recepce), mobil: , fax: VSTUP VOLNÝ KONTAKT:

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

04/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2013 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

4. lekce Rozvoj naší osobnosti

4. lekce Rozvoj naší osobnosti 4. lekce Rozvoj naší osobnosti Vzpomínáte si, že jsme si v předchozí lekci říkali, že Božím záměremje zbudovat v nás svou podobu? Jaký to nádherný cíl! A tato obnova probíhá spolu s rozvojem naší osobnosti.

Více

Vítejte u deseti dnů modliteb. Úvod

Vítejte u deseti dnů modliteb. Úvod Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval vztahy. A skutečně, modlitba

Více

Naše zkušenost s adventismem

Naše zkušenost s adventismem Naše zkušenost s adventismem Adventisty sedmého dne jsme s manželem byli téměř jedenáct let. Když jsme se s manželem poznali, začínala jsem právě dálkově studovat na Teologickém semináři CASD. Tam se mnou

Více

RODINNÝ VZTAH. 2. lekce

RODINNÝ VZTAH. 2. lekce 2. lekce RODINNÝ VZTAH "Otče náš... " (Mt 6,9) Modlitba musí začít porozuměním tomu, kým jsme. V Ř 12,3 nám Pavel říká: "Nesmýšlejte výš, nežje třeba smýšlet." (NS) To je dobrá rada. Člověk typu "Já jsem

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Přeloženo z angličtiny Překládáno bylo z amerického vydání The Believer's Authority, Second Edition, Second Printing 1985 ISBN 0-89276-406-6 (C)1984 RHEMA Bible Church

Více

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení

Ovoce pyšného srdce. úvodník 07/2012. úvodník. napsali vyučování. narozeniny oznámení 07/2012 úvodník napsali vyučování Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12:12 narozeniny oznámení Ovoce pyšného srdce úvodník Řekl sis:»hle, pobil jsem Edómce.«Proto

Více

Království Boží je mezi vámi

Království Boží je mezi vámi Království Boží je mezi vámi Alianční týden modliteb 7.-14.1. 2007 Česká evangelikální aliance Slovo k Aliančnímu týdnu modliteb 2007 Vážení přátelé v Kristu, ve svém okolí se bohužel často setkávám s

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

O Církvi (Matouš 16:13-20, Efezským)

O Církvi (Matouš 16:13-20, Efezským) O Církvi (Matouš 16:13-20, Efezským) Osnova kázání 1. Oslovení posluchačů, získání si pozornosti. Proč jsme dnes přišli. 2. Co je církev a co není církev. Církev v chápání NZ. Ustanovení Církve. Nelze

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

CB Kladno 11.1.205 strana 1 heslo pro rok 2015: 1 Korintským 1:30-31

CB Kladno 11.1.205 strana 1 heslo pro rok 2015: 1 Korintským 1:30-31 CB Kladno 11.1.205 strana 1 1 Korintským 1:1 Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes 2 církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi,

Více

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci.

Více

Když Bůh chodil po zemi.

Když Bůh chodil po zemi. Knihovna Božího Království * svazek 2012/1 Rick Joyner Když Bůh chodil po zemi. Vydáno anglicky 2007 Zkratky knih Písma: 1-5M Jz Sd Rt 1-2S 1-2Kr 1-2Pa Eš Ne Er Jb Ž Př Kz Ps Iz Jr Pl El Dn Oz Jl Am Aš

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It?

Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It? Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It? David Wilkerson listopad 1983 A teď oslav ty mne, Otče, sám u sebe (Jan 17:5). Žádný člověk nedokáže správně definovat

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner Rok biřmování Novéna Jan Graubner 1 Úvodem V přípravě na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu prožíváme Rok biřmování. Na oslavu se chceme připravit obnovou našeho života ze

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Tajemství stvoření. Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer

Tajemství stvoření. Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer Tajemství stvoření Skutečně pocházíme z opic? Radim Passer 4 4. Radim Passer Tajemství stvoření Skutečně pocházíme z opic? Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. I dnes na úvod začneme

Více

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 Jméno:... Evangelizační výzvy SBORNÍK Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 18. 3. až 21. 3. 2015, Vranov u Brna Připravila Misijní skupina Křesťanských sborů v ČR Jednatelé a MR KřS Změna

Více

LIST ŘÍMANŮM UTRPENÍ NYNĚJŠÍHO VĚKU A BUDOUCÍ SLÁVA (Ř 8:17-39)

LIST ŘÍMANŮM UTRPENÍ NYNĚJŠÍHO VĚKU A BUDOUCÍ SLÁVA (Ř 8:17-39) LIST ŘÍMANŮM UTRPENÍ NYNĚJŠÍHO VĚKU A BUDOUCÍ SLÁVA (Ř 8:17-39) OPAKOVÁNÍ A NAVÁZÁNÍ V 8. kapitole hlouběji poznáváme nový princip života zákon působení Ducha života v Kristu. Naše stará přirozenost byla

Více

01/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz leden 2009 JEDNI DRUHÝM 482 slova na leden C. S. Lewis kdysi řekl: Bůh se může ukázat ve své skutečné podobě jen opravdovým lidem. A to znamená nejen lidi,

Více