Energy Division. Silové kabelové soubory Raychem pro doly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energy Division. Silové kabelové soubory Raychem pro doly"

Transkript

1 Energy Division Silové kabelové soubory Raychem pro doly

2 Kabelové soubory pro doly Kabelové soubory nn Teplem smrštitelné spojky pro ohebné kabely s pryžovou izolací 3 P ímé a odbo né spojky pro vícežilové kabely s plastovou izolací - RayGel, GelBox 4 Opravné manžety a p ímé spojky pro jednožilové kabely - GelWrap 4 Zalévané spojky p ímé s hmotou Guroflex pro kabely s plastovou izolací do 25 mm 2 6 Zalévací hmoty nn a vn GUROFLEX - dvousložková ekologická zalévací hmota 7 Kabelové soubory vn pro kabely s pryžovou izolací Teplem smrštitelné koncovky 8 Teplem smrštitelné spojky 9 Trubice, opravné manžety a pásky Teplem smrštitelná ohebná silnost nná trubice 10 Opravná teplem smrštitelná ohebná manžeta 11 Opravná páska montovatelná bez ná adí 11

3 Spojky pro ohebné kabely s pryžovou izolací do 1 kv D Rozm ry L, D viz tabulka Kabel Tyto teplem smrštitelné spojky jsou ur eny pro stín né i nestín né ohebné kabely s pryžovou izolací. Maximální po et žil je 5. Nap.: CGLG, CGSG, CGTU, CGGU, CGDU, H05RN-F, H05RR-F, H07RN-F. Konstrukce spojky Spojova e jsou izolovány a ut sn ny ohebnými teplem smrštitelnými trubicemi uvnit opat enými teplem tavitelným lepidlem. Vn jší ochrana a ut sn ní jsou zajišt ny ohebnými silnost nnými teplem smrštitelnými trubicemi na vnit ní stran opat enými teplem tavitelným lepidlem. V prostoru mezi žílami a vn jší pláš ovou trubicí je použita pružná výpl ová páska. P i spojení stín ných kabel je p es tuto výpl navinuta m d ná pocínovaná sí ka. Nestín né ohebné kabely Jmenovité nap tí Pr ez jádra Objednací íslo Rozm ry (mm) U o /U (kv) (mm 2 ) L D 1,5-2,5 EMKJ EMKJ ,6/ EMKJ EMKJ EMKJ Upozorn ní: Spojova e nejsou sou ástí souboru. Stín né ohebné kabely Jmenovité nap tí Pr ez jádra Objednací íslo Rozm ry (mm) U o /U (kv) (mm 2 ) L D 1,5-2,5 EMKJ EMKJ ,6/ EMKJ EMKJ EMKJ Upozorn ní: Spojova e nejsou sou ástí souboru. 3

4 P ímé a odbo né gelové spojky a opravné manžety pro kabely do 1 kv Gelová t snící technologie Možnost použití technologie PowerGel p i teplotách v rozsahu od 40 C do +90 C s neomezenou skladovací dobou. PowerGel je zesít ný silikonový gel Spojuje výhody pevných (tvarová pam ) a tekutých (smá ivost, RayGel: možnost Inline p izp sobit and branch se tvar m) joints t snících materiál. Velmi vysoká tažnost a pružnost, vynikající životnost a izola ní schopnosti. Vyt s uje povrchovou vlhkost. PowerGel smá í povrchy tenkou vrstvou silikonového oleje. RayGel: p ímé a odbo né spojky GelBox: p ímá spojka GelWrap: p ímá spojka a opravná manžeta 4

5 P ímé a odbo né gelové spojky a opravné manžety pro kabely do 1 kv Kabel Tyto spojky s montáží nenáro nou na as i ná adí (není t eba ho ák na smrš ování i lisovací klešt ) jsou použitelné pro 1; 2; 3; 3,5; 4 a 5-žilové kabely s plastovou izolací bez pancí e. Nap.: AYKY, CYKY, NAYY, N(A)YC(W)Y, NA2X2Y, E-A2X2Y.. Konstrukce spojek RayGel p ímé a odbo né spojky Žíly kabelu jsou spojeny spojova i dodanými v souboru. V p ípad použití jiných spojova je nutno dodržet maximální rozm ry uvedené v tabulce. Spojené žíly kabelu jsou rozd leny a centricky vloženy do otev eného pouzdra napln ného gelem. Spodní žíly jsou lehce zatla eny do gelu tak, aby byly od sebe odd leny p epážkou ve spodní ásti pouzdra. Mezi horní a spodní žíly je vložena izola ní p epážka. P tižilové spojky využívají pro spojení jader izola ní blok osazený p ti šroubovacími spojova i. Pouzdro je uzav eno a zajišt no v zav ené poloze pomocí zámk. Proti náhodnému otev ení je pouzdro zajišt no zdrhovacími páskami. V p ípad odbo né spojky je odbo ný kabel a jeho žíly uloženy soub žn s hlavním kabelem a jeho žilami. GelBox p ímé spojky Sou ástí souboru je sada izolaci pro ezávajících spojova umíst ných v jednom bloku. P i montáži není t eba odstra ovat izolace jader spojovaných kabel. Spojovací blok je umíst n do st edu spodní poloviny pouzdra napln ného gelem. Druhá polovina pouzdra se nasadí na spodní a spole n se uzav ou zaklapnutím zámk. Proti náhodnému otev ení se spojka zajistí kabelovými zdrhovacími páskami obsaženými v souboru. GelWrap manžeta a p ímá spojka Manžeta Gelwrap je ovinuta kolem spojení žil a nebo kolem místa poškození plášt kabelu. Manžeta je uzav ena po celé délce pomocí zámkové drážky. Proti náhodnému otev ení je manžeta zajišt na kabelovými zdrhovacími páskami obsaženými v souboru.. RayGel p ímé spojky se šroubovacími spojova i Jmenovité Po et Objednací íslo Rozm ry nap tí žil Pr ez jádra délka x ší ka x výška U o /U (kv) (mm²) (mm) 3-5 1,5-6 RayGel-22-M x 55 x ,5-6 RayGel-23-M 145 x 51 x 30 0,6/ RayGel-24-M 178 x 70 x (16re) RayGel-24-M x 70 x (35*) GelBox x 100 x ** GelBox x 100 x 45 * Pro pr ez jádra 35 mm 2 je t eba odstranit izolaci žil (svorka není konstruována jako propichovací). ** V etn svorky pro zemnící vodi. RayGel p ímá a odbo ná spojka se šroubovými spojova i pro kabely s max. p ti žilami Jmenovité Pr ez jádra Objednací íslo Rozm ry nap tí Hlavní kabel Odbo ný kabel délka x ší ka x výška U o /U (kv) (mm²) max. (mm²) (mm) 0,6/1 3-5 x 2,5* - 6* 3-5 x 1,5* - 2,5* RayGel-24-M5 178 x 70 x 41 * Pouze pro plný kruhový pr ez (re). RayGel p ímé a odbo né spojky bez spojova pro kabely s max. ty mi žilami Jmenovité Pr ez jádra Objednací Max. rozm ry (mm) nap tí Hlavní Odbo ný íslo Spojova e Spojka U o /U (kv) kabel kabel kulatý hranatý d x š x v (mm²) max. (mm²) pr m r x délka d x š x v 10-50* 1 x 16 RayGel x x 24 x x 46 x 28 0,6/1 1,5-6 4 x 1,5 RayGel-23 8 x 32 21,5x 8 x 12,5 145 x 51 x x 2,5 RayGel x x 12,5 x x 70 x 41 d x š x v = délka x ší ka x výška * Pouze pro jednožilové kabely. GelWrap p ímá spojka pro jednožilové kabely a opravná manžeta na žíly a plášt kabel Jmenovité Kabel Objednací Max. rozm ry (mm) Rozm ry spojky nap tí pr ez jádra pr m r íslo spojova nebo poškozený pláš délka x pr m r U o /U (kv) (mm²) (mm) délka pr m r (mm) 2, GELWRAP-18/ x 35 0,6/1 2, GELWRAP-18/ x GELWRAP-33/ x 50 5

6 Zalévané p ímé spojky s hmotou Guroflex pro kabely do 1 kv s plastovou izolací do pr ezu 25 mm² Kabel Tyto spojky s montáží nenáro nou na ná adí (není t eba ho ák na smrš ování i lisovací klešt ) jsou použitelné pro 3; 3,5 nebo 4 a 5-ti žilové kabely s plastovou izolací bez pancí e do pr ezu 25 mm 2. Nap.: AYKY, CYKY, NAYY, N(A)YC(W)Y, NA2X2Y, E-A2X2Y. Konstrukce spojek Spojka je složena z d lené pr hledné polykarbonátové sko epiny odolné v i nárazu. Ob poloviny robustní sko epiny mají na koncích t sn ní z polymerové p ny. Po spojení kabel lze ob poloviny sko epiny do sebe snadno a rychle zaklapnout. Plnícím otvorem v horní ásti je sko epina napln na t snící a izola ní dvousložkovou zalévací hmotou Guroflex dodávanou v d leném hliníkovém sá ku. Bližší informace o zalévací hmot Guroflex viz následující strana. P ímá spojka obsahuje v sad kompaktní spojovací blokem, který zajiš uje rozestup a izolaci žil. Spojka umož uje rychlé a snadné spojení kabel o pr m ru 13 mm - 30 mm. P ímé spojky s hmotou Guroflex bez i s p ímým kompaktním spojova em Jmenovité Pr m r Pr ez Spojka nap tí kabelu jádra Objednací íslo L V Uo/U (kv) (mm) (mm 2 ) bez spojova e se spojova em (mm) (mm) x 1,5-6 BV-0-GD BV-0-GD-KS ,6/ x 6-16 BV-1-GD BV-1-GD-KS x16-25 BV-2-GD BV-2-GD-KS Upozorn ní: Všechny rozm ry kabel odpovídají norm CENELEC HD 603. L = vn jší délka sko epiny; V = vn jší výška sko epiny Zalévané spojky s hmotou Guroflex pro jiné typy kabel a pr ezy jader jsou k dispozici na vyžádání. 6

7 GUROFLEX dvousložková ekologicky nezávadná zalévací hmota do 42 kv Dvousložková zalévací hmota Guroflex v d leném hliníkovém sá ku Dvousložková zalévací hmota Guroflex v plechových nádobách Svorkovnicová sk í motoru vn p ipravený k napln ná ekologickou zalévací hmotou Guroflex MV Použití Guroflex je životnímu prost edí neškodná, za studena snadno zpracovatelná dvousložková zalévací hmota, jejímž základem je uhlovodíkový polymer. Zalévací hmotu Guroflex lze použít pro zalévání sko epin a prostor s dostate nou mechanickou pevností použitých pro spojení i ukon ení kabel do 42 kv. Guroflex lze použít na kabely s pryžovou XLPE, PE, PVC a papírovou izolací. Guroflex má výborné izola ní vlastnosti, zajiš uje vynikající ut sn ní proti vod a ochranu proti korozi. P i zpracování zalévací hmoty Guroflex není nutno používat žádná zvláštní bezpe nostní opat ení a lze ji používat i p i teplotách hluboko pod bodem mrazu. Vlastnosti T sn p ed napln ním sko epiny spojky nebo zalévaného prostoru se smíchají ob složky zalévací hmoty bu v hlinkovém sá ku, nebo ve v tší plechové nádob v závislosti na form balení. Míchání se provádí po dobu cca 3 minuty. Následn se dob e promíchanou zalévací hmotou vyplní zalévaný prostor i sko epina spojky. Hmota Guroflex svými vlastnostmi umož uje bezpe nou práci pod nap tím. Uložení a zasypání spojky lze provést okamžit po jejím napln ní. Technická data Elektrická pevnost: Guroflex U d > 10 kv/mm Guroflex MV U d > 25 kv/mm Dielektrická konstanta: Guroflex r ~ 4 Guroflex MV r ~ 2,6 M rný odpor: Q D > cm Hustota: = 1,22 g/cm 3 Min. skladovací teplota: -20 C Min. teplota p i montáži: -10 C Tvrdost Shore A: ~ 20 Skladovací doba 2 roky p i 23 C Barva: Zelená Jmenovité Objednací íslo pro balení Objem Hmotnost Množství vhodné nap tí v hliníkovém sá ku v plechových nádobách (~ l) (~ kg) pro spojky nn U o /U (kv) GUROFLEX-D035-0,35 0,43 BV-0, BV-1 GUROFLEX-D055-0,55 0,67 BV-2 GUROFLEX-D080-0,8 0,98 BAV-2 GUROFLEX-D140-1,4 1,71 MM-5 GUROFLEX-D160 GUROFLEX-C160 1,6 1,95 VMY-405, MM-5 0,6/1 GUROFLEX-D170 GUROFLEX-C170 1,7 2,07 MM-5 GUROFLEX-D200 GUROFLEX-C200 2,0 2,44 BAV-5 GUROFLEX-D240 GUROFLEX-C240 2,4 2,93 BAV-6 - GUROFLEX-C370 3,7 4, GUROFLEX-C480 4,8 5,86 VMP-600, MM-7 - GUROFLEX-C570 5,7 6,95 BAV-C7, MM-7 - GUROFLEX-C650 6,5 7,93 HMY-661-B, VMY GUROFLEX-MV-C530 5,3 6,46 20,2/35 - GUROFLEX-MV-C630 6,3 7,70 - GUROFLEX-MV-C ,0 12,22 Poznámka: Objem a hmotnost je udávána spole n pro ob složky. Jiná dodací množství jsou k dispozici na vyžádání. 7

8 Koncovky pro stín né ohebné kabely s pryžovou izolací do 42 kv Vnit ní koncovky Venkovní koncovky Rozm r L, D viz tabulka Kabel Tyto teplem smrštitelné koncovky jsou použitelné pro stín né ohebné kabely s pryžovou izolací do 42 kv s jednou až t emi zemnícími žílami. Nap.: CHCU, CBVU, CHVU. Konstrukce koncovky Pro kabely se dv mi zemnícími žílami a volitelnou délkou žil Na konec polovodivé vrstvy je navinuta žlutá páska vyhlazující elektrické pole. Žíly jsou zakryty izola ními trubicemi odolnými v i svodovým proud m. Délka fázových trubic je bu v délce 500 mm pro každou žílu, nebo volitelná (celková délka všech t í žil max.1500 mm). Zemnící žíly jsou izolovány t snící páskou a izola ní trubicí. Prostor mezi koncem plášt a žilami je ut sn n ty prstou ernou rozd lovací hlavou. Žíly z stávají ohebné a mohou být ohýbány stejn jako žíly v kabelu. Venkovní koncovky všech typ jsou osazeny st íškami. Pro kabely s jednou až t emi zemnícími žílami Na konec polovodivé vrstvy je navinuta žlutá páska vyhlazující elektrické pole. Žíly jsou zakryty izola ními trubicemi odolnými v i svodovým proud m. Prostor mezi koncem plášt a žílami je ut sn n a chrán n šesti nebo ty vývodovou rozd lovací hlavou. Žíly z stávají ohebné a mohou být ohýbány stejn jako žíly v kabelu. Venkovní koncovky všech typ jsou osazeny st íškami. Vnit ní koncovky Jmenovité nap tí Pr ez jádra Objednací íslo podle délky U o /U (kv) (mm 2 ) volitelná* L = 450 mm** L= 800 mm** L = 1200 mm** Kabely s jednou zemnící žílou 3,5/6 10/10-70/70 EMKT-7A4IH2 EMKT-7A4IH5 95/95-185/185 EMKT-7B4IH2 EMKT-7B4IH5 12,7/24 16/16-95/95 EMKT-24A4IH4 MKT-24A4IH5 20,2/35 25/25-120/120 EMKT-36A4IH4 Kabely se dv mi zemnícími žílami 3,5/ EMKT-6I/50-95 Kabely se t emi zemnícími žílami 3,5/6 25/10-70/16 EMKT-7E6IH2 EMKT-7E6IH5 95/16-185/35 EMKT-7F6IH2 EMKT-7F6IH5 12,7/24 25/10-185/35 EMKT-24E6IH2 EMKT-24E6IH4 20,2/35 25/10-185/35 EMKT-36E6IH4 EMKT-36E6IH5 Venkovní koncovky volitelná* L = 450 mm** L= 650 mm** L = 1200 mm** D (mm) po et st íšek Kabely s jednou zemnící žílou 3,5/6 10/10-70/70 EMKT-7A4OH2 EMKT-7A4OH x 2 95/95-185/185 EMKT-7B4OH2 EMKT-7B4OH x 2 12,7/24 16/16-95/95 EMKT-24A4OH x 4 20,2/35 25/25-120/120 EMKT-36A4OH x 5 Kabely se dv mi zemnícími žílami 3,5/ EMKT-6O/ x 2 Kabely se t emi zemnícími žilami 25/10-70/16 EMKT-7E6OH2 EMKT-7E6OH x 2 95/16-185/35 EMKT-7F6OH2 EMKT-7F6OH x 2 12,7/24 25/10-185/35 EMKT-24E6OH x 4 20,2/35 25/10-185/35 EMKT-36E6OH x 5 * Délka každé žily je 500 mm, nebo volitelná (celková délka všech t í žil max.1500 mm). ** Žíly kabelu mohou být zkráceny dle pot eby p i montáži, p i emž minimální délka žil jsou r zné dle nap ové hladiny. Upozorn ní: Jedna souprava koncovky obsahuje díly pro 3 žíly (fáze). Pro zamezení podélného ší ení vlhkosti použijte kabelová oka plná! Koncovky pro jiná nap tí nebo délky žil jsou k dispozici na vyžádání. 8

9 Spojky pro stín né ohebné kabely s pryžovou izolací a p echodové spojky pro t ížilové kabely s plastovou izolací do 42 kv bez tahové odolnosti Rozm ry L, D viz tabulka Kabel Tyto teplem smrštitelné spojky jsou použitelné pro stín né ohebné kabely s pryžovou izolací do 42 kv s jednou nebo t emi zemnícími žílami. Nap.: CBVU, CHCU, CHVU. Konstrukce spojky Flexibilní spojka pro ohebné kabely s pryžovou izolací V prostoru spojení jader spojova i je provedeno ízení elektrického pole, ut sn ní a izolace výpl ovou páskou a silnost nnými teplem smrštitelnými trubicemi. Polovodivá páska obnovuje stín ní na izola ních trubicích. Spojení žil je p evinuto pocínovanou m d nou sí kou a textilní páskou. Mezery mezi žílami jsou zapln ny výpl ovou páskou. Vn jší mechanickou ochranu a ut sn ní zajiš uje ohebná, silnost nná, od ru odolná, teplem smrštitelná trubice uvnit opat ená vrstvou teplem tavitelného lepidla. Flexibilní spojky lze po namontování ohýbat stejn jako kabel. P ímá spojka pro ohebné kabely a p echodová spojka mezi ohebnými kabely a nestín nými kabely s plastovou izolací Na spojova e a na konce polovodivých vrstev je navinuta elektrické pole vyhlazující páska. Spojova e jsou izolovány a ut sn ny silnost nnými teplem smrštitelnými trubicemi na vnit ní stran opat enými lepidlem. M d ná sí ka navinutá kolem spojky obnovuje kovové stín ní spojky. Elektrický spoj stín ní je zajišt n nepájeným propojením uzemn ní se stín ním kabel. Vn jší mechanickou ochranu a ut sn ní tvo í teplem smrštitelná trubice uvnit opat ená vrstvou teplem tavitelného lepidla. Spojky pro ohebné kabely s pryžovou izolací Jmenovité Kabel se 3 zemnícími žilami Kabely s 1 zemnící žilou nap tí Pr ez jádra Objednací Pr ez jádra Objednací Rozm ry (mm) U o /U (kv) (mm 2 ) íslo (mm 2 ) íslo L D Flexibilní p ímé spojky 10/ 10 EMKJ ,5/6 25/10-95/16 EMKJ-2201-CEE01 16/ 16-95/ 95 EMKJ /16-185/35 EMKJ-2211-CEE01 120/ /185 EMKJ P ímé spojky 12,7/24 35/10 70/16 EPKJ-24B/3XU-3XU-W 35/35 70/70 EPKJ-24B/3XU-3XU-W /16 240/35 EPKJ-24C/3XU-3XU-W 95/95 240/240 EPKJ-24C/3XU-3XU-W ,2/35 50/10 70/16 EPKJ-36A/3XU-3XU-W 50/50 70/70 EPKJ-36A/3XU-3XU-W P echodová spojka pro spojení ohebného kabelu s pryžovou izolací na kabel s plastovou izolací bez polovodivého stín ní žil pro 6 kv Jmenovité nap tí Pr ez jádra Objednací íslo Rozm ry (mm) U o /U (kv) (mm 2 ) L D 3,5/ SMOE Upozorn ní: Spojova e nejsou sou ástí souboru Spojky nejsou ur eny pro použití, kde lze p edpokládat jejich tahové zatížení. 9

10 Silnost nné teplem smrštitelné trubice FCSM Teplotní rozsah: Elektrická pevnost: Barva: Forma dodávky: Silnost nná, ohebná a ohe neší ící teplem smrštitelná trubice pro elektrickou izolaci a ut sn ní. Trubice je vhodná i pro kabely s pryžovým plášt m a izolací. Tato trubice je odolná v i pov trnostním vliv m a UV zá ení C až +140 C (bez lepidla) - 40 C až + 90 C (s lepidlem) 13 kv/mm erná A/U = bez lepidla na cívkách 1000/U = bez lepidla, v kusech o délce 1m 1000/S = s lepidlem, v kusech o délce 1m Trubice bez lepidla Doporu ený rozsah Objednací íslo Rozm ry (mm) pr m ru (mm) D W min. max. a (min.) b (max.) a (min.) b (min.) 3,5 8 FCSM- 9/ /U 9 3 0,6 2,0 6,5 17 FCSM- 19/ 6-A/U ,7 2, FCSM- 28/ 9-A/U ,8 3, FCSM- 38/12-A/U ,0 4,1 17,5 46 FCSM- 51/16-A/U ,0 4, FCSM- 68/ /U ,0 4, FCSM- 90/ /U ,0 4, FCSM-120/ /U ,0 4, FCSM-177/ /U ,0 4,1 Trubice s lepidlem Doporu ený rozsah Objednací íslo Rozm ry (mm) pr m ru (mm) D W min. max. a (min.) b (max.) a (min.) b (min.) 3,5 8 FCSM- 9/ /S 9 3 0,6 2,0 6,5 17 FCSM- 19/ /S ,7 2, FCSM- 28/ /S ,8 3, FCSM- 38/ /S ,0 4,1 17,5 46 FCSM- 51/ /S ,0 4, FCSM- 68/ /S ,0 4, FCSM- 90/ /S ,0 4, FCSM-120/ /S ,0 4, FCSM-177/ /S ,0 4,1 Rozm ry: D: pr m r Da: pr m r p ed smršt ním Db: pr m r po volném smršt ní W: tlouš ka st ny Wa: tlouš ka st ny p ed smršt ním Wb: tlouš ka st ny po volném smršt ní teplem tavitelné lepidlo 10

11 Opravné manžety a pásky MRSM opravná manžeta Ohe neší ící teplem smrštitelné opravné manžety MRSM jsou ur eny pro rychlé a spolehlivé opravy kabel v d lním pr myslu, stavebnictví, doprav a všude tam, kde je požadováno neší ení ohn, mechanická odolnost a ohebnost. Manžeta je vhodná i pro kabely s pryžovým plášt m a izolací. Vnit ní strana manžety je opat ena teplem tavitelným lepidlem. Kovovou sponu lze po úplném vychladnutí manžety odstranit. lepidlo Rozm ry: D: pr m r Da: pr m r p ed smršt ním Db: pr m r po volném smršt ní L: délka W: tlouš ka st ny Wa: tlouš ka st ny p ed smršt ním Wb: tlouš ka st ny po volném smršt ní Doporu ený rozsah Objednací íslo Rozm ry (mm) pr m ru (mm) D W L min. max. a (min.) b (max.) a (min.) b (min.) a (±15mm) MRSM- 50/23-250/ ,7 2,3 250 MRSM- 50/23-600/ MRSM- 73/38-300/ MRSM- 73/38-600/ ,9 2,3 600 MRSM- 73/38-750/ MRSM-100/51-600/ ,9 2,3 600 MRSM-100/51-750/ CRPS opravná páska Ohe neší ící za studena bez použití ná adí montovatelná opravná páska CRPS je ur ena pro rychlé a spolehlivé opravy pláš kabel v d lním pr myslu, stavebnictví, doprav a všude tam, kde je požadováno neší ení ohn, mechanická odolnost a ohebnost. Páska je vhodná i pro kabely s pryžovou izolací a plášt m. Vnit ní strana pásky je opat ena tlakem aktivovaným lepidlem. Objednací íslo Délka pásky Ší ka pásky Pr m r kabelu Max. délka poškození (mm) (mm) (mm) (mm) * CRPS * * Poznámka: Platí pro jednu délku pásky. V p ípad poškození v tší délky plášt kabelu lze použít odpovídající po et pásek, který zakryje poškozenou délku kabelu v etn p esahu dle níže uvedeného obrázku. 150mm poškození 150 mm 11

12 EPP 0991 CZ 08/09 rev.1 JIB

Spojky nn. Teplem smrštitelné spojky nn. Spojky pro kabely s plastovou izolací 48. Spojky pro kabely s papírovou izolací 50

Spojky nn. Teplem smrštitelné spojky nn. Spojky pro kabely s plastovou izolací 48. Spojky pro kabely s papírovou izolací 50 4 6 Spojky nn Teplem smrštitelné spojky nn Spojky pro kabely s plastovou izolací 48 Spojky pro kabely s papírovou izolací 50 Přechodové spojky pro kabely s plastovou izolací a kabely s papírovou izolací

Více

Silové kabelové soubory. Spojky nn

Silové kabelové soubory. Spojky nn Silové kabelové soubory Spojky nn 54 Spojky nn Teplem smrštitelné Spojky pro kabely s plastovou a pryžovou izolací 56 Přechodové spojky pro kabely s plastovou izolací a kabely s papírovou izolací 58 Elektroizolační

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděč vn typ W jmenovité napětí kv jmenovitý proud 0 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče typu W nachází univerzální použití v široké oblasti, od kabelových smyček,

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Podniková norma PREdi MONTÁŢ PŘECHODOVÉ SPOJKY 22 KV TYPU TRAJ 24/1 X 120-240 3HL. 3. 1. 2011 Lubomír Vavro vedoucí sekce S 26 000 Podpora distribuce

Podniková norma PREdi MONTÁŢ PŘECHODOVÉ SPOJKY 22 KV TYPU TRAJ 24/1 X 120-240 3HL. 3. 1. 2011 Lubomír Vavro vedoucí sekce S 26 000 Podpora distribuce Strana: 1/14 Zpracoval: Petr Šámal S 26 100 Technický controlling Schválil: 3. 1. 2011 Lubomír Vavro vedoucí sekce S 26 000 Podpora distribuce Vydal: 5. 1. 2011 Rozhodnutím č. 4/2011 Jiří Kodad vedoucí

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

Tepelné ztráty v potrubí se sníží až o 80 %.

Tepelné ztráty v potrubí se sníží až o 80 %. Několik rad pro montáž Rady pro montáž izolace Několik rad pro montáž tepelně izolačních trubek TUBEX Předpokladem dobré a účinné funkce tepelně izolačních trubek z lehčeného polyetylénu je správně zvolená

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

uzavřená izolovaná trolej Wampfler 842

uzavřená izolovaná trolej Wampfler 842 Strana 1 z 11 uzavřená izolovaná trolej Wampfler 842 Strana 2 z 11 1. Popis systému PROGRAM 842 je určen k přenosu převážně napájecí energie, eventuelně povelů nebo datových signálů a stejně jako ostatní

Více

Katalog ochranných prvků

Katalog ochranných prvků Katalog ochranných prvků Protective elements catalog Aufprallschutz-Matten katalog Sport Chráněné objekty : - KONSTRUKCE LYŽAŘSKÝCH VLEKŮ - SNĚŽNÁ DĚLA - PŘÍRODNÍ PŘEKÁŽKY - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ Ochranné

Více

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002 Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 Těsnící materiály Sika - spárové pásy Druh Sika - spárové pásy jsou elastické profily z umělých hmot na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC). Rozlišujeme

Více

Páska z PVC-P druh 852

Páska z PVC-P druh 852 PODNIKOVÁ NORMA PND 5-001-96 Páska z PVC-P druh 852 Účinnost od: 04.07.2014 Vydání č.: 5 1 Všeobecně Tato podniková norma platí pro pásku z PVC-P druh 852. Páska je vyrobena z válcované fólie z měkčeného

Více

Rolovací sítě okenní Vyobrazenívýrobku ROLOVACÍ SÍTĚ OKENNÍ

Rolovací sítě okenní Vyobrazenívýrobku ROLOVACÍ SÍTĚ OKENNÍ Rolovací sítě okenní Vyobrazenívýrobku Rolovací síť okenní Technickýpopis Celý výrobek se skládá z extrudovaného hliníkového boxu (1). Uvnitř boxu se nachází kulatá hliníková hřídel (2) o průměru 25mm.

Více

Plynové pružiny a příslušenství

Plynové pružiny a příslušenství Plynové pružiny a příslušenství www.montako.cz +420 577 991 859 Technické předpisy pro montáž a skladování Technické předpisy pro montáž, konstrukční práce a skladování plynových vzpěr Jsou-li použity

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

Trubky a izolace. Tvarovatelné nerezové trubky. Úsporné řešení pro vaše topení

Trubky a izolace. Tvarovatelné nerezové trubky. Úsporné řešení pro vaše topení Trubky a izolace Tvarovatelné nerezové trubky Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz Web: www.regulus.cz TRUBKY PRO ROZVODY PLYNU

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 44. Požadavky na elektrický rozvod Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na : - bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku - provozní spolehlivost

Více

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN

8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN INOVACE S PROFILEM 8.2 Schlüter -KERDI-DRAIN K A N A L I Z A C E PODLAHOVÉ VPUSTI PRO KONTAKTNÍ IZOLACE Použití a funkce Schlüter -KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro snadné a spolehlivé připojení

Více

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém. (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla)

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém. (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla) Montážní návod SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla) Distribuce pro Českou Republiku a Slovensko: SEVentilation.cz Jan Filip Pod Nádražím 111, 331

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

Řadové svorky TOPJOB @ Řady 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010 a 2016

Řadové svorky TOPJOB @ Řady 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010 a 2016 24 Řadové svorky TOPJOB @ Řady 2000, 200, 2002, 2004, 2006, 200 a 206 Připojení/uvolnění vodiče Zkoušení Přímé zasunutí plné vodiče do jednoho průřezu nad a nejméně dvou průřezů pod jmenovitým průřezem

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA Tyto betonové obkladní fasádní desky jsou určeny k vytváření předsazených odvětrávaných fasád občanských a bytových budov zejména montované a skeletové konstrukce. Kotvení obkladových fasádních desek je

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor SVA Samonasávací čerpadla Použití: Samonasávací čerpadla SVA jsou určena pro čerpání pitné a užitkové vody do 90 C bez mechanických nečistot. Jsou to malá čerpadla široké potřeby, vhodná zejména v zařízeních

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE BETONOVÁ CIHLA Cihla betonová cihla na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami s povrchovou úpravou History povrchová úprava History vzniká

Více

Péče o prodloužené vlasy

Péče o prodloužené vlasy Péče o prodloužené vlasy Prodlužování vlasů je moderní záležitostí - stále více žen si nechává vlasy prodlužovat nebo zhušťovat. O prodloužené vlasy následně musíte pečovat odlišně než o své vlastní. V

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky utěsnění prostupů instalací kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 7 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací Kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Cihelné prvky se dělí na tzv. prvky LD (pro použití v chráněném zdivu, tj. zdivo vnitřních stěn, nebo vnější chráněné omítkou či obkladem) a prvky HD (nechráněné zdivo).

Více

Instalační systém OptiLine. Řešení pro administrativní budovy

Instalační systém OptiLine. Řešení pro administrativní budovy Instalační systém OptiLine Řešení pro administrativní budovy Řešení pro domovní elektroinstalace Modulární rozvodnice a přístroje kryty přístrojů Domae - Mini Opale plastové rozvodnice Domae - Mini Pragma

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE 1 1. Cargo Cargo - systém pro organizaci a třídění odpadků se snadným přístupem a využitím prostoru skříňky. Multifunkční systém pro třídění odpadků, úsporné prostorové řešení např.

Více

K272V.cz. Firewin systémy 07/2016. K272V.cz Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře z desek Knauf VERMIBOARD

K272V.cz. Firewin systémy 07/2016. K272V.cz Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře z desek Knauf VERMIBOARD K272V.cz Firewin systémy 07/2016 K272V.cz Vzduchotechnické potrubí z desek Knauf VERMIBOARD Vzduchotechnické potrubí Požární odolnost Tloušťka desek Vermiboard Světlý průřez Hmotnost desky Hmotnost potrubí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

DŘEVO-HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR

DŘEVO-HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR DŘEVO-HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE WINSTAR barevná ŠK ÁLA DŘEVA Dřevo-hliníková okna a dveře WINSTAR představují excelentní systém s prvky špičkového designu, kvality dřevěných eurooken, praktičnosti a takřka

Více

SKLÁDACÍ VRATA. Produktový katalog

SKLÁDACÍ VRATA. Produktový katalog SKLÁDACÍ VRATA Produktový katalog JaP-Jacina SPECIALISTA V OBORU VRATOVÉ TECHNIKY GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA SEKČNÍ VRATA ROLOVACÍ VRATA RYCHLOBĚŽNÁ VRATA SKLÁDACÍ VRATA HANGÁROV VRATA ÁDACÍ RATA HANGÁROVÁ

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

Sokolské volnočasové sportovní centrum -

Sokolské volnočasové sportovní centrum - Sokolské volnočasové sportovní centrum Sokolské volnočasové sportovní centrum - sportovní vybavení 1 Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ B A Rozměry: šířka x hloubka x výška š x h x v mm C obrázek Legenda:

Více

Stavební pouzdra pro posuvné dveře

Stavební pouzdra pro posuvné dveře Stavební pouzdra pro posuvné dveře Jednokřídlé Una Hoja Dvoukřídlé 3 SYNONYMUM VÝJIMEČNOSTI Technické parametry pro pouzdro do zděné stěny Let ZÁRUKY Kovová síť Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného

Více

PATENTOVÝ SPIS N O. CO 00 co OO CM CZ0129446. Obálka pro kontejnery na přepravu a skladování radioaktivních a zvláště nebezpečných materiálů

PATENTOVÝ SPIS N O. CO 00 co OO CM CZ0129446. Obálka pro kontejnery na přepravu a skladování radioaktivních a zvláště nebezpečných materiálů PATENTOVÝ SPIS (19) ČESKÁ REPUBLIKA (2 l)čislo přihlášky: 1999-2458 (22) Přihlášeno. 12.07.1999 (40) Zveřejněno: 17.01.2001 (Věstník č. 1/2001) (47) Uděleno: 07.11.2000 (24) Oznámeno udělení ve Včstníku:

Více

Rozvaděče FW s třídou izolace I

Rozvaděče FW s třídou izolace I s třídou izolace I Oceloplechové rozvodnice pro zapuštěnou a nástěnnou montáž s třídou izolace I a vestavnou hloubkou 110 mm. Rozvodnice jsou určeny pro bytovou a občanskou výstavbu. Dodávány jsou kompletní

Více

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily Elektrické regulační ventily 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Pneumatické regulační ventily Typ 3222/2780 Typ 3222/5857 Typ 3222/5757-3 Typ 3222/5757-7

Více

Objímky a příslušenství

Objímky a příslušenství Přehled produktů 4.0 Přehled produktů 4.1 Možnost připojení objímky s připojovací maticí 3G (M16, M10, M8) 4.2 Možnost připojení objímky s připojovací maticí 3G (3/8, M12, M10) 4.3 Možnost připojení objímky

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

www.niveko.cz Certifikace ISO 9001: 2000

www.niveko.cz Certifikace ISO 9001: 2000 www.niveko.cz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Certifikace ISO 9001: 2000 Společnost Niveko s.r.o. se více jak patnáct let zabývá zakázkovou výrobou nádrží a doplňků do chemického, ale i potravinářského průmyslu. Výjimkou

Více

Elektrotechnické soupravy

Elektrotechnické soupravy Izolovaný D8mm svorníkový konektor Je určen pro propojení různých typů elektrotechnických souprav ( např. odběrové soupravy, By-pass soupravy, propojovací kabely apod.) EN/IEC 60900:2004 (je-li použitelná)

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

2-komponentní elastický, barevný epoxidový uzavírací nátěr

2-komponentní elastický, barevný epoxidový uzavírací nátěr Technický list Vydání 09/09 Identifikační č.: 02 08 01 02 017 0 000001 Verze č. 06 Sikafloor - 354 2-komponentní elastický, barevný epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku Sikafloor -354 je houževnatě

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard Dlaždice 30/30; Dlaždice 40/40; Dlaždice 50/50 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

Tango. Koncové spínače. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace. Průmyslová zdvihací

Tango. Koncové spínače. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace. Průmyslová zdvihací Tango Koncové spínače Koncový spínač Tango je určen ke kontrole pohybů mostových jeřábů, kladkostrojů a podobných částí pracovních strojů. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení

Více

BRAMACTHERM Systém nadkrokevní tepelné izolace

BRAMACTHERM Systém nadkrokevní tepelné izolace BRAMACTHERM Systém nadkrokevní tepelné izolace Člen MONIER GROUP Systém nadkrokevní tepelné izolace BramacTherm Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky zejména

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem MRAZÍCÍ BOXY PROJEKTU CEITEC IV. ČÁST 1. vyhotovené podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 1. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v platném znění

Více

BREAKDOWN DETECTOR BD 42

BREAKDOWN DETECTOR BD 42 BREAKDOWN DETECTOR BD 42 DETEKTOR NETĚSNOSTÍ PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Bezpečnostní opatření Při odstranění krytů přístroje hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Více

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Modelové řady visacích zámků Mul-T-Lock

Modelové řady visacích zámků Mul-T-Lock Úvod Visací zámky Mul-T-Lock jsou určeny pro použití při zabezpečení budov a objektů. K použití v místech se zvýšenými požadavky na odolnost proti násilnému překonání jsou určeny zámky s chráněným třmenem.

Více

není transformátor jako transformátor

není transformátor jako transformátor 50 /ENERGIE KOLEM NÁS autor: Miroslav Kraus není transformátor jako transformátor Suché transformátory se zalitým vinutím se vyrábějí od 70. let 20. století. Po celém světě je v provozu několik stovek

Více

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov B10 ( KU ) je 3-vrstvé kluzné pouzdro vylisované z kovového pásu s vrstvou PTFE. Tam kde jiné materiály nedokáží zaručit dostatečnou životnost, je nejlepším řešením

Více

Dveře plné ocelové falcované/ s polodrážkou s požární odolností EW 30 DP1

Dveře plné ocelové falcované/ s polodrážkou s požární odolností EW 30 DP1 OBSAH : Úvod, kontakty 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek 6. Stavební příprava 7. Záruční

Více

Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata

Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata Crawford 242 Přizpůsobeno potřebám zákazníka Crawford 242 jsou sekční vrata pro použití např. v prodejnách automobilů, požárních stanicích, ve všech případech,

Více

TABULKY PRO DIMENZOVÁNÍ VODIČŮ

TABULKY PRO DIMENZOVÁNÍ VODIČŮ TABULKY PRO DIMENZOVÁNÍ VODIČŮ Výběr z norem: [1] ČSN 33 2000-5-523 Elektrická zařízení Část 5 Výběr a stavba elektrických zařízení Oddíl 523 Dovolené proudy [2] ČSN 33 2000-4-473 Elektrická zařízení Část

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC Cena A Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO Rozměr kód / typ bez DPH vč. DPH Rozdělovače bez ventilu 80050 80051 ø mm kód vývody (455/2) (455/3) rozdělovač 3/4" x 1/2" 80050 2 106,50

Více

STAVBA KRBU S KOMPLETNÍM PROGRAMEM

STAVBA KRBU S KOMPLETNÍM PROGRAMEM STAVBA KRBU S KOMPLETNÍM PROGRAMEM Univerzální lepidlo Kamnářské materiály speciální penetrace SILCACON Kamnářská perlinka Biologicky odbouratelná rohož SILCAWOOL 105 Stavebně izolační desky SILCA 250

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 240 únor 2015

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 240 únor 2015 240 únor 2015 Silikonový tmel pro pružné spáry v interiéru interiéru a exteriéru Rozsah použití Pro použití v interiéru a exteriéru. Pro stěny a podlahy. K utěsnění rohových, dilatačních a spojovacích

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

BOČNÍ A GARÁŽOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE

BOČNÍ A GARÁŽOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE BOČNÍ A GARÁŽOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE BEZPEČNÉ A ELEGANTNÍ DVEŘE DO GARÁŽE Boční hliníkové dveře nacházejí nejčastěji uplatnění jako dodatečný, pohodlný vchod do garáže, která je vybavena sekčními nebo rolovacími

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Strojní pásová pila ProLine 520.450 H

Strojní pásová pila ProLine 520.450 H FIPAS-pily na kov s.r.o. Czech Strojní pásová pila ProLine 520.450 H 1. Zobrazení stroje Vyobrazení stroje slouží k informačním účelům a ukazuje konstrukčně podobný typ v ručním provedení. 2. Krátký popis

Více

Technická zpráva ke konstrukční části:

Technická zpráva ke konstrukční části: Technická zpráva ke konstrukční části: ČOV Skalka: Popis navrženého konstrukčního systému: Objekt ČOV je dvoupodlažní. Nadzemní část je provedena jako tradiční zděná stavba, kterou lze charakterizovat

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace SO 02_1 _A4.pdf Datum: říjen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Měřítko SO 2 Výtlaky Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02-1 0 Obsah: 1.

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

UniGear typ ZS1. Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům

UniGear typ ZS1. Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 Vzduchem izolované, kovově kryté rozváděče vysokého napětí odolné proti vnitřním obloukovým zkratům 2 UNIGER TYP ZS1 UNIGER SE DVĚM ÚROVNĚMI UNIGER TYP ZVC TECHNICKÉ ÚDJE 4 6 8 10 1 2 3

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen

Více

NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600

NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600 NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600 Nová Generace UltraGrip UltraGrip Konečná technologie jištění Progresivní jištění Hygienické ochranné krytky Jednou z klíčových komponent UltraGripu je progresivní jistící Ochranné

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16 9.1.1.3 Střihačky STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16 Stříhačka řetězů S 16 (dále jen střihačka) je určena ke stříhání řetězů, kulatiny, resp. jiných průřezově odpovídajících profilů z materiálu o pevnosti do 600 MPa.

Více

Prvky pro přívod větracího vzduchu

Prvky pro přívod větracího vzduchu RAAMI s.r.o. větrací technika raami@lunos.cz www.lunos.cz Konzultační kancelář Thákurova 7, 166 29 Praha 6 tel.: 241 77 12 28 fax: 241 77 29 59 Prvky pro přívod větracího vzduchu > ZLD > ALD - R > ALD

Více

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Popis... 3 II. Základní technické informace... 3 III. Instalace... 4 IV. Připojení

Více