Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro školní družinu Radost z poznání Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 1

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČE PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH PROVOZNÍ PODMÍNKY Materiální vybavení Prostorové podmínky Personální podmínky Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Ekonomické podmínky CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ MÍSTO, KDE ŽIJEME: LIDÉ KOLEM NÁS: LIDÉ A ČAS: ROZMANITOST PŘÍRODY: ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ: METODY A FORMY PRÁCE PODZIM: ZIMA: JARO: LÉTO: KLÍČOVÉ KOMPETENCE KOMPETENCE K UČENÍ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE PRACOVNÍ KOMPETENCE K NAPLNĚNÍ VOLNÉHO ČASU...9 PŘÍLOHA Č.1: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY...9 PŘÍLOHA Č. 2: DOKUMENTACE A ZÁKLADNÍ INFORMACE ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 2

3 Školní vzdělávací program školní družiny 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, Velký Beranov 331, Ředitel statutární zástupce: Mgr. Zdeňka Pavlíčková Kontakty: fax: telefony: sekretariát: , mob.: ředitel: , mob.: zástupce ředitele: , školní družina: školní jídelna: , mob.: IČO: Zřizovatel: Název: Obec Velký Beranov Adresa: Velký Beranov 58, Kontakty: Bohumil Kříž, tel: , IČO: Platnost dokumentu od: ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 3

4 2. Charakteristika školní družiny a školního klubu Školní družina je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Kapacita školní družiny je 75 dětí, školního klubu 60 dětí. Kromě programu školní družiny mohou děti navštěvovat také volnočasové aktivity pořádané školou. Provoz školní družiny je rozdělen na ranní a odpolední činnost Podmínky přijímání uchazeče Do školní družiny jsou přijímáni žáci prvního stupně prostřednictvím zápisních lístků. Přihlásit děti lze v průběhu celého školního roku. O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy. Rozhodující kritéria pro přijímání jsou: - kapacita školní družiny (75 žáků), - věk dítěte Na základě písemné žádosti zákonných zástupců o vyřazení žáka může žák ukončit docházku do školní družiny kdykoli v průběhu školního roku Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných V případě, že do školní družiny dochází žák, který vyžaduje specifický pedagogický přístup, snažíme se vytvořit takové podmínky pro činnost, aby mohl být bez problémů zařazen. Družina spolupracuje při výběru činností s rodiči a společně tak umožní žákovi bezproblémovou adaptaci. Pokud je ve školní družině žák s mimořádným talentem, potom mu bude nabídnuta možnost využívání školní knihovny a přístup na internet. Při přípravě programu pro takovéhoto žáka spolupracuje vychovatelka školní družiny s učiteli základní školy, aby byli žákovi nabídnuty takové metody a formy práce, které by ho vhodně motivovaly a uspokojily 2. 3 Provozní podmínky Materiální vybavení - televize, video, PC, - stavebnice, - stolní hry, - knihy, časopisy, - sportovní potřeby Prostorové podmínky - třídy, podle počtu oddělení školní družiny, - tělocvična, - školní zahrada, - sportovní hřiště, - učebna informatiky Personální podmínky - počet vychovatelek odpovídá počtu oddělení, - všechny vychovatelky splňují požadavky na předepsanou odbornou způsobilost, - odbornost si vychovatelky prohlubují v akreditovaných kurzech a samostudiem. ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 4

5 Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Školní družina tvoří se základní školou jednu právnický subjekt, proto je bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a dětí zajišťována v rámci celé školy. Základem bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců je plnění pracovních povinností a prevence rizik, což znamená: - vykonávat pouze takové činnosti, které neohrožují zdraví své ani ostatních, - zaznamenávat údaje do knihy úrazů, - znát základní povinnosti vyplývající z předpisů, - zúčastňovat se školení BOZP, - absolvovat periodické lékařské prohlídky, - dodržovat pokyny zaměstnavatele a zásady chování na pracovišti, - neužívat alkohol a jiné návykové látky, - nekouřit na pracovišti, - oznamovat nedostatky a závady na pracovišti, - oznamovat úrazy své a ostatních Ekonomické podmínky Vybavení školní družiny se řídí potřebami, a to jak z hlediska obnovy, tak i z hlediska modernizace. Pro tyto účely jsou využívány prostředky z provozního příspěvku zřizovatele, který je částečně tvořen poplatky rodičů. Člověk a jeho svět 3.1. Místo, kde žijeme: poznávání nejbližšího okolí organizace života v rodině, ve škole 3. Cíle vzdělávání VVS vycházky do okolí, tématické malování, besedy, povídání, regionální pohádky a pověsti místní tradice, dopravní výchova 3.2. Lidé kolem nás: osvojování si zásad vhodného chování jednání mezi lidmi význam a podstata tolerance, empatie a vzájemné úcty seznamují se s právy a povinnostmi VVS dodržování zásad slušného chování, slovní a mimoslovní komunikace, naslouchání stolování, tolerance ve skupině kladný vztah ke spolužákům 3.3. Lidé a čas: budování správného režimu dne a jeho dodržování sestavování a naplňování režimu školní družiny VVS dodržování programu školní družiny a jeho příprava, realizace týmové práce ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 5

6 3.4. Rozmanitost přírody: seznámení se s proměnlivostí přírody živé i neživé VVS poznávání druhů rostlin a živočichů podle atlasu vnímání přírodních změn výchova k ekologii (třídění odpadu) 3.5. Člověk a jeho zdraví: poznat sami sebe získat ponaučení o zdraví a nemocech VVS besedy o zdravém životním stylu zvládnout základy první pomoci (ošetření drobného poranění, nácvik obvazové techniky) 4. Metody a formy práce 4.1. Podzim: Zájmové činnosti Esteticko výchovná dbát na estetický vzhled prostředí školy výzdoba výtvarnými pracemi s podzimní tématikou Přírodovědná vycházky do přírody určování živočichů podle atlasu vnímání přírodních změn Pracovně technická základy práce na PC Rekreační a odpočinkové činnosti stolní námětové hry společenské hry hry na počítači dopravní výchova dopravní. značky, přecházení vozovky sportovní činnosti využití tělocvičny a hřiště vycházky do přírody pobyt na školní zahradě Příprava na vyučování vypracování domácích úkolů práce s encyklopedií čtení dětských časopisů ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 6

7 4.2. Zima: Zájmové činnosti Esteticko výchovná výzdoba oken zimní tématika malování zimní přírody vánoční tradice dramatizace pohádek Přírodovědná zdobení stromku pro zvířata pozorování změn vztah k životnímu prostředí Rekreační a odpočinkové činnosti stolní a námětové hry společenské hry dodržování pravidel hry na počítači dopravní výchova sportovní činnosti využití tělocvičny sáňkování, bobování, stavění sněhuláků karneval masek Příprava na vyučování vypracování domácích úkolů práce s encyklopedií procvičování matematických úkonů didaktické hry k opakování a procvičování probraného učiva 4.3. Jaro: Zájmové činnosti Esteticko výchovná vést děti k aktivnímu vnímání prostředí kolem sebe, ve škole, doma využití nových technik - textilní koláže Přírodovědná pěstovat vztah k přírodě výchova k ekologii pozorování rostlin, třídění odpadu Rekreační a odpočinkové činnosti stolní a námětové hry malování na volné téma dopravní výchova základy první pomoci nácvik obvazové techniky, ošetření drobného poranění, fixace zlomeniny 4., 5. tř. sportovní činnosti tělocvična, hřiště, pobyt dětí na školní zahradě Příprava na vyučování vypracování domácích úkolů encyklopedie dětské časopisy didaktické hry Pracovně technická práce na PC ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 7

8 4.4. Léto: Zájmové činnosti Esteticko výchovná výtvarné práce s přírodninami otiskování, otlačování dramatizace pohádek poslech CD Přírodovědná ochrana přírody jedovaté rostliny a jedovatí hadi, nemocná zvířata Pracovně technická práce na PC Rekreační a odpočinkové činnosti pobyt dětí na školní zahradě společenské a tvořivé hry, hádanky společná četba, poslech, vyprávění vyprávění o prázdninách besedy s dětmi sportovní aktivity dopravní výchova Příprava na vyučování vypracování domácích úkolů encyklopedie dětské časopisy, práce s knihou 5. Klíčové kompetence 5.1 Kompetence k učení o využívá získané poznatky o posuzuje výsledky své práce, oceňuje vlastní pokrok o rozvrhne si čas na samostatnou práci o používá encyklopedie, knihy a časopisy o získané vědomosti dává do souvislostí 5.2 Kompetence k řešení problémů o rozpozná a pochopí problém o přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách o hledá různé varianty řešení o nenechá se odradit případným neúspěchem o přijímá odpovědnost za výsledek řešení problému 5.3 Kompetence komunikativní o účastní se diskuzí o zkouší a vyhodnocuje, které způsoby práce mu vyhovují o vhodně reaguje a vyjadřuje vlastní názor o využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů mezi svými spolužáky o rozšiřuje svoji slovní zásobu 5.4 Kompetence sociální a personální o dodržuje stanovená pravidla o podílí se na utváření příjemné atmosféry mezi kamarády a spolužáky o přispívá k upevňování přátelských vztahů o přijímá a plní odpovědně svěřené úkoly o při práci ve skupině se podílí o pomůcky a materiál ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 8

9 5.5 Kompetence pracovní o dodržuje vymezená pravidla, zásady bezpečnosti při hře o má smysl pro povinnost při hře o k povinnostem přistupuje odpovědně o dokáže si zorganizovat pracovní prostor o dokončí práci o prezentuje výsledky své práce 5.6 Kompetence k naplnění volného času o vnímá krásy přírody o rozvíjí své zájmy, záliby o účelně využívá, organizuje svůj volný čas o nebojí se říci ne Příloha č.1: Vnitřní řád školní družiny Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců D. Povinnosti zákonných zástupců E. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky III. Provoz a vnitřní režim školní družiny A. Zařazování žáků do školní družiny B. Provoz školní družiny C. Vnitřní režim školní družiny IV. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí A. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků B. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí V. Zacházení s majetkem školní družiny VI. Závěrečná ustanovení I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Vnitřní řád školní družiny je vydáván v souladu s 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ). 2. Vnitřní řád školní družiny je platný pro součást školní družina právnické osoby Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace. Ustanovení vnitřního řádu školní družiny platí i při účasti na akcích organizovaných školní družinou mimo areál organizace. ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 9

10 3. Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení podléhá platným předpisům, zejména zákonu č.561/2004 Sb., (školský zákon ) a vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků 1. Žáci docházející do školní družiny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v Úmluvě o právech dítěte. 2. Žáci docházející do školní družiny mají právo a) na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a na svobodu projevu, b) na účast na výchovných,vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích zajišťovaných školní družinou, c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje; vyjádření svého názoru je nutno provést přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. 3. Práva uvedená v odstavci 2 a) a c) mají také zákonní zástupci žáků. 4. Žáci mají právo na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy. Odpovědnost za dítě nese primárně jeho zákonný zástupce, který rozhoduje o způsobu výchovy žáka v rodině. 5. Žáci mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku. 6. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí. 7. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií. B. Povinnosti žáků 1. Žáci docházející do školní družiny dodržují pravidla kulturního chování. 2. Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování. 3. Žáci jsou povinni řídit se pokyny vychovatelek a dalších oprávněných osob. 4. Do družiny žáci nenosí cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující mravní výchovu dětí a předměty nesouvisející s vyučováním. Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či ztrátou u cenných věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, oznámí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce. 5. Zapomenuté a ztracené předměty v areálu školy odevzdá nálezce vychovatelce. C. Práva zákonných zástupců žáků 1. Zákonný zástupce žáka má právo se informovat na chování svého dítěte u vychovatelek. 2. Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní družiny u vychovatelek nebo u ředitele školy. ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 10

11 D. Povinnosti zákonných zástupců žáků 1. Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby žák přihlášený k pravidelné denní docházce docházel řádně do školní družiny v termínu uvedeném na zápisovém lístku. 2. Zákonný zástupce má povinnost dokládat důvody nepřítomnosti žáka při pravidelné docházce do školní družiny. 3. Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání. E. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a pedagogickými pracovníky 1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním zájmového vzdělávání, vnitřního řádu školní družiny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření. 2. Informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi (zdravotní způsobilost, ) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 3. Žák zdraví v budově a na akcích školní družiny pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví. III. PROVOZ a vnitřní režim školní DRUŽINY A. Zařazování žáků do školní družiny 1. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. 2. O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě uvedené v II.C.1. b) se rozhoduje na základě písemné přihlášky; její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. 3. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. 4. Předem známou nepřítomnost žáka, následnou omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Na písemné omluvence bude uvedeno datum, doba odchodu a podpis rodičů. Dítě nelze uvolnit ze ŠD na základě telefonního hovoru. 5. Z rozhodnutí zřizovatele se za pobyt ve školní družině od zákonných zástupců dětí vyžadují platby: 100,- Kč/měsíc do 10. dne v měsíci ve stanovených intervalech: září prosinec, leden-březen, duben-červen. Pokud nebude provedena úhrada za ŠD, ŠK v daném termínu, může být dítě od následujícího měsíce vyloučeno ze ŠD, ŠK. 6. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení. B. Provoz školní družiny 1. Denní doba provozu školní družiny je po projednání se zřizovatelem stanovena: - před zahájením školního vyučování : pondělí až pátek od 6.00 hod. do 7.30 hod. - po skončení školního vyučování : pondělí až pátek od konce vyučování do hod. V 15 hodin se oddělení spojují. 2. Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o vedlejších školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době vedlejších školních prázdnin. 3. Družina může vykonávat činnost i ve dnech pracovního volna. ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 11

12 4. O provozu školní družiny v době vedlejších prázdnin rozhoduje ředitel školy. Před každými prázdninami rozdají s dostatečným předstihem vychovatelky ŠD všem žákům navštěvujícím ŠD informace o provozu ŠD v době prázdnin. Žáci musí být na docházku o těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni. Pokud je počet přihlášených menší než sedm, zařízení se neotvírá. 5. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna. 6. Místnosti užívané pro provoz školní družiny: místnost č. 106 v budově ZŠ Velký Beranov pro činnost I. oddělení školní družiny, místnost č. 112 v budově ZŠ Velký Beranov pro činnost II. oddělení školní družiny Další prostory školy pravidelně využívané školní družinou : tělocvična podle rozvrhu tělocvičny, hřiště v areálu školy. 7. Rodiče a další návštěvníci do učeben školní družiny nevstupují. C. Vnitřní režim školní družiny 1. Školní družina realizuje zájmové vzdělávání zejména těmito formami. a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností, b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, c) využitím otevřené nabídky spontánních činností. 2. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. 3. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. 4. Do oddělení ŠD se zařazuje nejvýše 30 žáků na pravidelnou docházku, bude li počet dětí vyšší, dozor nad nimi bude zajištěn dalším pověřeným pracovníkem. 5. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. 6. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu. 7. Způsob evidence účastníků pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle odst. 1 (v souladu s 15 vyhl. č. 74/2005): a) pravidelná zájmová činnost přehled výchovně vzdělávací práce: na začátku přehled pravidelně docházejících, daný den zápis nepřítomných 8. Na zájmové útvary jsou děti uvolňovány podle seznamu účastníků kroužku. 9. Žáky do školní družiny si vychovatelky přebírají před obědem. 10. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 11. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení školní družiny nebo prostor vymezený k dané činnosti. 12. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek a vnitřním řádem školní družiny,. 13. Pokud žák narušuje soustavně vnitřní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. 14. Dítě je ze školní družiny vydáno pouze zákonnému zástupci nebo jím určené osobě. 15. V případě nevyzvednutí žáka do stanovené doby jsou telefonicky kontaktováni zákonní zástupci žáka a informováno vedení školy. Pokud není dítě vyzvednuto ani poté, je kontaktována policie. ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 12

13 IV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ, OCHRANA ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ A. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 1. Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní družině je zajištěna po celou dobu provozu ŠD, zodpovědnost za děti mají zakotvenou ve svých pracovních náplních vychovatelky ŠD. 3. Žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny. 4. Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování a hygieny. 5. Žáci dodržují řády odborných učeben, tělocvičny a dílny, pokud do nich při zájmovém vzdělávání vstupují. 6. Do družiny žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz. 7. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v souvislosti s činností družiny, okamžitě hlásí vychovatelce. Zdravotní indispozici dítě neprodleně oznámí vychovatelce, která poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte - vždy v doprovodu zákonného zástupce či jiné pověřené osoby. B. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Je zakázáno nošení, držení,distribuce a zneužívání návykových látek ( alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy. Za porušení zákazu budou uplatňována výchovná opatření. 2. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při akcích školní družiny přísně zakázány. Podle okolností ředitel školy uváží možnost postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. V. OCHRANA MAJETKU ŠKOLY 1. Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny v souvislosti se zájmovým vzděláváním. 2. Žáci mají úctu k majetku a věcem ve vlastnictví školy, spolužáků a dalších osob. 3. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené předměty tvořící zařízení oddělení ŠD a školy včetně předmětů svěřených jim do osobního užívání. 4. V cizích učebnách zachovávají pořádek, nepoškozují majetek. 5. Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku vychovatelce. 6. Škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Vnitřní řád školní družiny byl projednán a schválen na pedagogické radě dne Ruší se platnost předešlého řádu školní družiny ze dne Platnost vnitřního řádu školní družiny začíná s účinností od na dobu neurčitou. ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 13

14 Příloha č. 2: Dokumentace a základní informace V družině se vede tato dokumentace: 1. Evidence přijatých dětí (zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce) 2. Docházkový sešit 3. Přehledy výchovně vzdělávací práce jednotlivých oddělení včetně docházky dětí. 4. Celoroční plán činnosti. 5. Roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy. 6. Vnitřní řád školní družiny, rozvrh vyučovacích hodin. 7. Záznamy z metodického sdružení. Řád zájmových sekcí školní družiny a školního klubu 1. Žáci se přihlašují do jednotlivých sekcí na začátku školního roku. 2. Žáci navštěvují sekce podle stanoveného rozvrhu, do sekcí docházejí samostatně. 3. Nepřítomnost omlouvají zákonní zástupci žáka vedoucímu sekce, který eviduje jejich docházku. 4. V případě ukončení docházky oznámí toto zákonný zástupce písemně vedoucímu sekce. 5. V průběhu docházky do jednotlivých sekcí se žáci řídí školním řádem. Základní informace: 1. Příspěvek za školní družinu a školní klub činí 100,- Kč měsíčně bez ohledu na počet zvolených sekcí. 2. Platby mohou být realizovány : - trvalým příkazem ze sporožirového účtu - převodem z jiného peněžního ústavu trvalým příkazem - přímou platbou u pí. vychovatelky Součkové 3. Poplatek může být snížen nebo prominut na základě písemné žádosti s odůvodněním. Ředitelka školy rozhodne podle Vyhlášky.č. 74/2005 Sb. a podle ustanovení Školského zákona č. 261/2004 Sb. o snížení nebo prominutí poplatku. ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 14

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o. Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří tel. : 416 781 135 zsbohusovice@email.cz, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: I. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE NA NÁVSI 60, 251 63 KUNICE, okres Praha východ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Řád školní družiny Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Projednán pedagogickou radou dne: 26.8.2014 Č.j. : 300/2014/ ZSNR V platnosti od : 1.9.2014 1. Základní ustanovení Tento vnitřní

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

HROU DO ŽIVOTA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193

HROU DO ŽIVOTA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY HROU DO ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193 Dokument vstoupil v platnost dnem 1.9.2008 Aktualizované vydání ze dne 1.2.2013 V Peruci 1.2.2013 razítko: Mgr. Jaroslava

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Č.j.: Vypracoval: Schválil: část: ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Školská rada schválila dne: 9. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Zlatníky Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 41, 252 41 Dolní Břežany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Sm/336//2013 Dana

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

ZŠ Rousínov, okres Vyškov Školní řád 1 / 10. Školní řád

ZŠ Rousínov, okres Vyškov Školní řád 1 / 10. Školní řád ZŠ Rousínov, okres Vyškov Školní řád 1 / 10 Školní řád Školní řád je vypracován v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., Vyhláškou č. 48/2005 Sb., Metodickým pokynem č.j. 37014/2005-25 a Vyhláškou č. 74/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD (Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- - školský

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání.

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání. 7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. II. III. IV. Formy vzdělávání. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání. Časový

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková Vypracovala: Mgr. Michala Fialová Schválila: Mgr. Markéta Šimková V Křídlech dne 1. září 2011 Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školní družiny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád Základní školy. Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád Základní školy. Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Školní řád Základní školy Č.j.: 2008/001-V Účinnost od: 1.1.2008 Úprava k 1.3. 2013 Obsah: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. MIROSLAVA TYRŠE, MÁNESOVA 1526, ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. MIROSLAVA TYRŠE, MÁNESOVA 1526, ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. MIROSLAVA TYRŠE, MÁNESOVA 1526, ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB - POHODA Autorský tým: Božena Grosmutová, Mgr. Lubomíra

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání U10.14 (nahrazuje U 5.12) Naše školní družinka, je barevná jak květinka, zde si spolu všichni hrají, vzájemně se poznávají. Společně si poradíme, všechno

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 4/2012

Š K O L N Í Ř Á D. Vnitřní směrnice č. 4/2012 Š K O L N Í Ř Á D Vnitřní směrnice č. 4/2012 Vypracovala: Mgr. Libuše Ježková Aktualizováno: 7.9.2012 S platností od: 7.9.2012 1 OBSAH OBSAH...2 1. Úvodní ustanovení...3 1.1. Ustanovení o školním řádu...3

Více

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Cíle vzdělávání... 4 3. Formy vzdělávání... 5 4. Podmínky přijímání uchazečů a průběhu vzdělávání..

Více

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY /příloha ke Školnímu řádu ZŠ/ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Činnost družiny 1.1 Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků. 1.2

Více

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace Organizační řád část: Školní řád Č.j.: ZŠ/ 97/ 2014 Vypracovala: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Schválil: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb, 30, odstavce 1,2, a 3 vydávám školní řád Základní školy Svitavy, Sokolovská 1 s účinností od 1.

Více