Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb."

Transkript

1 Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne Vnitřní předpis nabývá účinnosti ode dne Schválil : Marie Kalistová, ředitelka školní jídelny Zpracovala : Marie Kalistová Skartační znak : S 10 1

2 Obsah : I. Úvodní ustanovení II. III. Práva a povinnosti žáků a studentů, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a studenty, zákonnými zástupci žáků a studentů do 18 let věku a zaměstnanci A) Práva žáků a studentů B) Povinnosti žáků a studentů C) Práva zákonných zástupců žáků a studentů do 18 let věku D) Povinnosti zákonných zástupců E) Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a studenty a zákonnými zástupci žáků Provoz a vnitřní režim školní jídelny A) Účastníci stravování B) Provoz školní jídelny C) Vnitřní režim školní jídelny D) Dle 122 zákona 561/2004 Sb. - Dietní stravování ve školní jídelně Vyhláška 17/2015 z IV. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a studentů, ochrana žáků a studentů před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace nepřátelství a násilím A) Bezpečnost a ochrana zdraví žáků B) Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí V. Ochrana majetku školní jídelny (zřizovatele) VI. Závěrečná ustanovení 2

3 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Vnitřní řád školní jídelny je vydán v souladu s 30 Školského zákona 561/2004 Sb. je součástí Organizačního řádu Školní jídelny Václavkova 1083 Mladá Boleslav, příspěvková organizace. 2. Vnitřní řád školní jídelny je platný od Přihláškou ke stravování ve školní jídelně se účastník stravování i jeho zákonný zástupce svým podpisem zavazuje dodržovat Vnitřní řád školní jídelny 4. Zřízení a provoz vymezují platné předpisy : - zákon 561/2004 Sb., Školský zákon - zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - vyhláška 107/2008 Sb., o školním stravování - vyhláška 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby - vyhláška 84/2005 a 94/2008 Sb., o nákladech na školní a závodní stravování. - vyhláška 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, čj.mšmt -4551/2014 II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A STUDENTŮ, PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI ŽÁKY A STUDENT A) Práva žáků 1. Žáci docházející do školní jídelny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v Ústavě o právech dítěte. 2. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí. 3. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií. B) Povinnosti žáků 1. Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování viz týdenní jídelníček Všichni strávníci jsou povinni se chovat v jídelně ohleduplně, slušně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. 2. Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasizmu a šikanování. 3. Žáci jsou povinni se řídit pokyny určené osoby k dozorování a dalších osob (vedoucí, pokladní, ekonomky, kuchařky) C) Práva zákonných zástupců žáků 1. Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny osobně, telefonicky nebo em. D) Povinnosti zákonných zástupců 1. Zákonný zástupce má povinnost informovat školní jídelnu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled. E) Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a pracovníky školní jídelny 1. Dozor ve školní jídelně vydává žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním Vnitřního řádu Školní jídelny Václavkova 1083 MB, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření. 2. Informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi (zdravotní způsobilost ) jsou důvěrné a všichni pracovníci ŠJ se řídí zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 3

4 III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM V ŠJ A) Účastníci stravování 1. Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty a zaměstnance školní jídelny. 2. Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými státem v příloze č.1 k Vyhlášce 107/2008 Sb. a rozpětí finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze 2 k vyhlášce 107/2008 Sb.. 3.Účastníci školního stravování ve smyslu výše uvedených předpisů jsou příspěvková org. : děti a žáci Základní školy a Mateřské školy Mladá Boleslav Václavkova 1040, IČO žáci Základní školy Mladá Boleslav Václavkova 1082, IČO děti Mateřské školy Hrdlořezy 155 Josefův Důl, IČO studenti Střední školy gastronomie a hotelnictví MB Václavkova 1040 MB, IČO Dále školní jídelna nabízí stravování zaměstnancům škol a školským zařízením a ostatním občanům v rámci doplňkové činnosti na základě Živnostenského listu. 4. V případě opakovaného nedodržování tohoto Vnitřního řádu ŠJ, zejména porušování kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování, má ředitelka školní jídelny právo po předchozím osobním upozornění zákonného zástupce vyloučit žáka ze stravování ve školní jídelně. B) Provoz školní jídelny 1. Podrobné podmínky poskytování školního stravování, zejména a) podmínky přihlašování a odhlašování strávníků z jídel, b) organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravu, jsou vymezeny ve Stravovacím řádu a Vnitřním předpisu provozního řádu. 2. Dítě v mateřské škole má právo odebrat stravu, když je přítomno ve školce. a) oběd, přesnídávku, odpolední svačinu- je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem b) oběd a přesnídávku nebo oběd a odpolední svačinu je-li vzděláváno ve třídě s polodenním provozem. 3. Žák základní školy má právo odebrat oběd, když je přítomen ve škole. 4. Provoz školní jídelny je od 6,30 do 15,00 hodin. 5. Doba expedice stravy v termosech do mateřské školky je dopolední přesnídávka v 8,30 h. oběd v 11,00 h. odpolední svačina v 11,00 h. 6. Doba výdeje pro žáky a studenty v době od 11,35 do 14,00 h. pro závodní stravování v době od 11,00 do 14,00 h. pro veřejnost v době od 11,00 do 11,30 h. (časové oddělení výdeje, není možné prostorové oddělení výdeje). 4

5 C) Vnitřní režim školní jídelny 1. Strava se vydává dítěti, které se daný den účastnila vzdělávání v MŠ nebo ZŠ. 2. V případě nemoci se strava vydává zákonným zástupcům žáka nebo do přinesených nádob na stravu pouze v první den nemoci. V dalších dnech je možné stravu odebírat za plnou cenu. 3. Po příchodu do školní jídelny se žáci staví v pořadí v jakém přišli do jídelny. V odůvodněných případech (zdravotní stav, jiná důležitost) může žák požádat určenou pracovnici na dozorování žáků o přednostní výdej stravy. 4. Při stolování žáci dodržují pravidla slušného chování, dbají pokynů dozorujících pracovnic i ostatních pracovníků školní jídelny. 5. Po ukončení oběda zasunou zpět židli a odnesou použité nádobí na místo k tomu určené. 6. Cena : oběd děti 20 Kč (z toho 3 Kč pitný režim) přesnídávka a svačinka v MŠ je 8 Kč oběd žáci 7-10 let 24 Kč žáci let 25 Kč žáci 15 a více let 26 Kč závodní stravování 70 Kč 21 % DPH veřejnost cizí strávníci 65 Kč 15 % DPH 7. Odhlašování obědů je možné na telefonu/ FAX záznamník č do 14 hodin. Lze obědy odhlásit na em A internetové objednávání na VIZ WEB stránky D) Dietní stravování ve školní jídelně Podle 122 zákona 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů, má strávník právo na hmotné zabezpečení, které je povinna zajistit právnická osoba, vykonávající činnost školského zařízení. TATO POVINNOST BUDE REALIZOVÁNA OD !!! IV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ, OCHRANA ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ viz Soubor informací MŠMT 4551/2014 A) Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 1. Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu výdeje stravy pro žáky, tj. od 11,35 do 14,00 hodin. 3. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školní jídelně jsou určeny 2 pracovnice ŠJ 4. Žáci a studenti jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny prostřednictvím Pokynů vyvěšených na Informační tabuli umístěné u pokladny v šatně žáků - vestibulu ŠJ. 5. Žáci a studenti dodržují při stravování zásady bezpečnosti a ochrany zdraví mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování a hygieny podle 29 Školského zákona 6. Dozorující dbají o bezpečnost strávníků, bezpečnost prostředí podlahy, čistotu prostředí. Strávníci se mohou v případě potřeby obracet na pracovnice dozoru. 7. Každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně se musí okamžitě hlásit vedoucí ŠJ. 5

6 Zdravotní indispozice žáka a studenta se neprodleně oznámí dozoru a vedoucí ŠJ, který poskytne potřebnou péči, uvědomí zákonného zástupce a případně zajistí transport nemocného do nemocnice vždy v doprovodu pověřené osoby. B) Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Je zakázáno nošení, držení distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v celém prostoru školní jídelny 2. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí omezování osobní svobody, ponižování, kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům a studentům, zejména na mladších a slabších postižených, jsou přísně zakázány V. OCHRANA MAJETKU V CELÉ BUDOVĚ ŠJ 1. Strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se stravováním. 2. Strávníci jsou povinni udržovat pořádek a nepoškozovat vybavení jídelny a zanechávají po sobě čistotu, případně oznámí zjištění závady majetku vedoucí ŠJ nebo pracovnicím dozoru 3. Škodu na majetku, kterou způsobí strávník úmyslně a z nedbalosti, je povinen jej uhradit. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento Vnitřní předpis je platný od Pozbývá platnosti předešlý Vnitřní předpis od 1.1. do Mladá Boleslav, Marie Kalistová ředitelka školní jídelny 6

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 Vnitřní řád školní jídelny www.zshroznetin.net email: zshroznetin@centrum.cz telefon 353 618 116 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.: 13/05 Č.j.: 18/2010 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o. Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří tel. : 416 781 135 zsbohusovice@email.cz, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: I. Úvodní ustanovení

Více

Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3

Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 Školní vzdělávací program pro školní družinu Radost z poznání Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Účinnost ode dne: 2. 1. 2014

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Účinnost ode dne: 2. 1. 2014 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval a schválil Mgr. Vlastimil Hlásek, ředitel školy Účinnost ode dne: 2. 1. 2014. 1. Obecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Řád školní družiny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Vypracoval: Schválil: Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.12.2014 Pedagogická rada projednala a schválila

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně Bosonožská 9 625 00 BRNO Starý Lískovec Čj.: 1537/2015 I. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní družiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Č.j.: Vypracoval: Schválil: část: ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Školská rada schválila dne: 9. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č.j.:ZŠ Mo/403/2014 Ve Zlíně dne 24. 11. 2014 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy K 8. 12. 2014 ruším ze dne 1. 1. 2014 a vydávám nový Vnitřní řád školní jídelny platný od 8. 12. 2014. 1.

Více

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace Organizační řád část: Školní řád Č.j.: ZŠ/ 97/ 2014 Vypracovala: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Schválil: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka

Více

VNIT NÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNIT NÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNIT NÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY č. j. 461/2014 V souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ

Řád školní družiny. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Řád školní družiny Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Projednán pedagogickou radou dne: 26.8.2014 Č.j. : 300/2014/ ZSNR V platnosti od : 1.9.2014 1. Základní ustanovení Tento vnitřní

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Spisový znak: 102 Změny: Vnitřní řád školní jídelny Účinnost od: 01. 09. 2014 Skartační znak: A5 1. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 518/2013 Směrnice č.: 03/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Mateřská škola Nový šaldorf, okres Znojmo, příspěvková organizace adresa: Nový Šaldorf 96, 671 81 Nový Šaldorf, IČ: 75021978 e-mail: msnovysaldorf@tiscali.cz, telefon: 515 227 016, mobil: 725 881 197 Vnitřní

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Praha 5 Slivenec, Ke Smíchovu 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: ZŠ S 72/2013 Vypracoval: Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2.část: A. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 251/2014 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Školská rada schválila dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Mgr. Lenka Matoušovská,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PZ

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PZ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Český Těšín pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE Strana /celk. počet: 1 / 9 Účinnost: 18.11.2014 Evidenční číslo: 06. 01. 04 Revize: 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Č. j... ze dne...

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Č. j... ze dne... Základní a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 671 52 Hluboké Mašůvky 157, tel.: 739 470 607, e-mail: zsms.masuvky@seznam.cz, IČO:71008756 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č. j.... ze dne... OBSAH: Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Zachariášova 5, České Budějovice

Mateřská škola pro zrakově postižené, Zachariášova 5, České Budějovice Mateřská škola pro zrakově postižené, Zachariášova 5, České Budějovice Š K O L N Í Ř Á D Školní řád: Mateřská škola pro zrakově postižené, Zachariášova 5, 370 04 České Budějovice Č.j.: 280/2011 Spisový

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více