ST 1800 montážní šroubovák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ST 1800 montážní šroubovák"

Transkript

1 ST 1800 montážní šroubovák Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze. Tento návod k obsluze uchovávejte vždy u přístroje. Jiným osobám předávejte přístroj pouze s návodem k obsluze. 1. Všeobecné pokyny 1.1 Signální slova a jejich význam -POZOR- Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním těla nebo k věcným škodám. -UPOZORNĚNÍ- Pokyny k používání a ostatní užitečné informace. 1.2 Piktogramy Obslužné a zobrazovací prvky Sklíčidlo Ochranné pouzdro Připojení hloubkového dorazu na přístroj Utahovací moment nastavení Aretace spínače Síťový kabel Spínač Přepínací páčka chodu vpravo/vlevo Nastavení hloubkového dorazu Výstražné značky Varování před všeobecným nebezpečím Příkazové značky Varování před nebezpečným elektrickým napětím Symboly Používejte ochranu očí Používejte ochranu sluchu Před používáním přístroje si přečtěte návod k obsluze Čísla vždy odkazují na vyobrazení. Vyobrazení k textu najdete na rozkládacích stránkách. Při studiu návodu k obsluze mějte tyto stránky otevřené. V textu tohoto návodu k obsluze označuje výraz «přístroj» vždy elektrický šroubovák ST1800. Seznam Stránka 1. Všeobecné pokyny Popis Nástroje a příslušenství Technická data Bezpečnostní pokyny Uvedení do provozu Obsluha Čištění a údržba Likvidace Záruka Prohlášení o shodě s EU 40 Umístění identifikačních údajů na přístroji Typové označení a sériové označení jsou umístěny na typovém štítku Vašeho přístroje. Zapište si tyto údaje do Vašeho návodu k obsluze a při dotazech na naše zastoupení nebo servisní oddělení se vždy odvolávejte na tyto údaje. Typ: Sériové číslo: ST

2 2. Popis 2.1 Používání v souladu s určeným účelem ST 1800 je ruční, síťovým napětím poháněný elektrický přístroj pro spojování plechů pomocí šroubů při stavbách z kovů. Pro zašroubování doporučených kovových šroubů do příslušných materiálů a tlouštěk materiálů a jejich uvolňování. Pracovní prostředí odpovídá staveništím příslušného druhu pro kovové stavby. Použití přípavku je možné a předurčené (SDT 25). Je nutno používat stanovené šroubovací nástroje (bity), zásobníky a díly příslušenství. Je nutno respektovat všeobecné bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze. 2.2 Hlavní použití/nastavení utahovacího momentu Použití typu šroubů/ v mm Utahovací moment Plech na plech S-MD/ 4,2 1 2 S-MD/ 4,8 1 8 Plech na ocel- S-MD 51 + S-MD 21/ 5, profil S-MD 53 + S-MD 23/ 5, S-MP 52/ 6, Plech na ocel- S-MD 55 + S-MD 25/ 5,5 2 7 nosník S-MP 53/ 6, Plech na dřevo S-MP 53/ 6,5 14 max. Cementovláknité desky na ocelový profil S-FD 03/ 6, Cementovláknité desky na ocelový profil S-FD 05/ 6, Cementovláknité desky na dřevo S-FD 01/ 6,5 12 max. Sendvičové panely na ocelový profil S-CD 63/ 5,5 2 7 Sendvičové panely na ocelový nosník S-CD 65/ 5,5 2 9 Sendvičové panely na dřevo S-CDW 61/ 6, Příslušenství Hák zámku Opaskový hák Hloubkový doraz Hloubkový doraz Nástroje Přípravek Držák nástrojů/nástroje U udaných nastavení se jedná o hrubé směrodatné hodnoty. Vznikly z vyhodnocení charakteristiky utahovacího momentu testovacích přístrojů a z hodnot utahovacího momentu v příslušném šroubovacím testu. Sklíčidlo: 1 /4 vnitřní šestihran Ovládací prvky: Spínač s aretovacím knoflíkem Přepínací páčka chodu vpravo/vlevo Nastavení utahovacího momentu Nastavení hloubky dorazu Ke standardnímu vybavení patří: Přístroj Hloubkový doraz S-GT17 (pro šrouby s průměrem těsnicí podložky do 17 mm) Návod k obsluze Transportní kufr nebo kartonová krabice (podle dodávky) S-GT 23 pro šrouby s průměrem těsnicí podložky do 23 mm S-GU13 pro držáky bitů a bity (PH, PZ, TX atd.) nástroje pro šestihranné šrouby (7, 8, 10, 12, 1 /4, 5 /16, 3 /8 ) SDT25 pro sériové použití Bit TX, PH, TX; Držák bitů S-BH 34

3 4. Technická data Přístroj ST1800 Jmenovitý výkon 600 W (provedení WH (120 V) 670 W) Jmenovité napětí 100 V, V, V Jmenovitý proud 2,8 A při 230 V (6,1 A při 120 V) Síťová frekvence 50/60 Hz Hmotnost přístroje 1,8 kg Rozměry (d š v) īīmm Sklíčidlo 1 /4 vnitřní šestihran Volnoběžné otáčky U/min. Max. utahovací moment 22 Nm Regulace otáček elektronicky pomocí spínače Nastavení utahovacího momentu v 18 stupních/1,5 22 Nm Přepínací páčka chodu vpravo/vlevo Ochranná izolace (podle EN 50144) třída ochrany II Z Mechanická západková spojka Rukojeť tlumící vibrace Odolnost proti rušení podle EN Přístroj je odrušen pro příjem rozhlasu a televize podle EN Informace o hlučnosti a vibracích (měřeno podle normy EN 50144): Typická hladina akustického výkonu vyhodnocená podle křivky A (LwA): 97 db (A) Typická hladina akustického tlaku vyhodnocená podle křivky A (LpA): 84 db (A) Doporučuje se používat ochranu sluchu Typická vyhodnocená vibrace na rukojetích: < 2,5 m/s 2 Technické změny vyhrazeny! 5. Bezpečnostní pokyny 5.1 Základní poznámky o bezpečnosti Vedle technických bezpečnostních pokynů v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno vždy striktně dodržovat následující ustanovení. 5.2 Přiměřené uspořádání pracovišť Zajistěte dobré osvětlení pracoviště. Zajistěte dobré větrání pracoviště. Udržujte své pracoviště v pořádku. Z pracoviště odstraňte všechny předměty, kterými byste se mohli poranit. Nepořádek na pracovišti může mít za následek úrazy. Zajistěte obrobek. Používejte upínací přípravky nebo svěrák pro pevné uchycení obrobku. Tímto je bezpečněji držen než rukou a kromě toho máte obě ruce volné pro obsluhu přístroje. Noste ochranné brýle. Noste vhodný pracovní oblek. Nenoste široký oblek nebo šperky, mohly by být zachyceny pohyblivými díly. Při dlouhých vlasech noste síťku na vlasy. Při pracích na volném prostranství se doporučuje používat gumové rukavice a protiskluzové boty. Zamezte dětem v přístupu. Nedovolte, aby se jiné osoby dotýkaly přístroje nebo prodlužovacího kabelu. Udržujte jiné osoby v bezpečné vzdálenosti od pracoviště. Udržujte přirozené držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu práce. Aby se při práci zamezilo nebezpečí pádu, veďte síťový a prodlužovací kabel vždy od přístroje dozadu. Zakrytá elektrická vedení, plynové a vodovodní trubky představují vážné nebezpečí, když se při práci poškodí. Zkontrolujte proto nejdříve pracovní oblast (respektujte stavební plány). Kovové díly, které leží vně na přístroji, mohou vést napětí, když jste např. nedopatřením poškodili elektrické vedení. 35

4 5.3 Všeobecná bezpečnostní opatření Mechanická bezpečnostní opatření Používejte správný přístroj. Nepoužívejte přístroj pro takové účely, pro které není plánován, nýbrž pouze v souladu s určeným účelem a v bezvadném stavu. Vyhněte se kontaktu s rotujícími částmi. Používejte pouze originální příslušenství nebo přídavné přístroje, které jsou uvedeny v návodu k obsluze. Používání jiných příslušenství nebo přídavných přístrojů než těch, které jsou uvedeny v návodu k obsluze, pro Vás může znamenat nebezpečí poranění. Zohledněte vlivy okolí. Nevystavujte přístroj působení dešťových srážek, nepoužívejte ho ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Nepoužívejte přístroj tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze. Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Držte vždy přístroj pevně za rukojeť a/nebo za umělohmotné části tělesa přístroje. Nepřetěžujte Váš přístroj. Pracujete lépe a bezpečněji v udaném výkonnostním rozsahu. Bezpečně uschovávejte nepoužívané přístroje. Přístroje, které se nepoužívají, by se měly uchovávat na suchém, výše položeném nebo uzavřeném místě mimo dosah dětí. Zamezte neúmyslnému spuštění. Nenoste přístroj, který je připojený k síti, s prstem na vypínači. Ujistěte se, že vypínač je při zasouvání zástrčky do zásuvky vypnutý. Vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, když není přístroj používán (např. během pracovní přestávky), před čištěním a údržbou. Při transportu vypněte přístroj. Pečlivě udržujte Vaše nástroje. Udržujte nástroje čisté, abyste mohli pracovat lépe a bezpečněji. Při výměně nástroje se řiďte pokyny. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují nezávadně a zda neváznou, nebo zda nejsou poškozeny. Veškeré díly musí být správně namontovány a splňovat všechny podmínky pro zajištění nezávadného provozu přístroje. Zkontrolujte případná poškození přístroje. Před dalším použitím přístroje by se měly zkontrolovat lehce poškoditelné díly z hlediska nezávadnosti funkce s určeným účelem. Poškozená ochranná zařízení a díly by měly být přiměřeně opraveny nebo vyměněny osvědčenou odbornou opravnou, pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak. Řiďte se pokyny pro čištění a údržbu. Ujistěte se, že hák zámku a opaskový hák jsou bezpečně upevněny. Zajistěte, aby nástroje odpovídaly upínacímu systému přístroje, a aby byly řádně zajištěny ve sklíčidle Elektrická bezpečnostní opatření Chraňte se před úrazem elektrickým proudem. Vyhněte se dotyku těla s uzemněnými díly, např. s trubkami, topnými tělesy, sporáky, ledničkami. Pravidelně kontrolujte přívodní vedení přístroje a při poškození je dejte opravit kvalifikovanému odborníku. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. Kontrolujte přístroj, zda je v řádném stavu. Nepracujte s přístrojem, když je poškozený, když není kompletní nebo když se ovládací prvky nedají bezchybně ovládat. Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené spínače se musí vyměnit v servisu Hilti. Nepoužívejte žádný přístroj, u něhož se spínač nedá zapínat nebo vypínat. Dejte opravit Váš přístroj pouze odborníkem s elektrotechnickou kvalifikací (servis Hilti), aby byly použity originální náhradní díly, jinak může dojít k úrazu uživatele. Nepoužívejte přívodní vedení pro účely, pro které není určeno. Nikdy nepřenášejte přístroj za přívodní kabel. Nepoužívejte přívodní kabel pro vytáhnutí zástrčky ze zásuvky. Chraňte přívodní kabel před teplem, olejem a ostrými hranami. Na volném prostranství používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou pro to schváleny a příslušně označeny. Při přerušení proudu: vypněte přístroj, vytáhněte zástrčku. Je nutno se vyvarovat používání prodlužovacího kabelu s vícenásobnými zásuvkami a současnému provozu několika přístrojů. Nikdy neprovozujte přístroj, který je zašpiněný nebo mokrý. Prach nebo vlhkost, které ulpívají na povrchu přístroje, zhoršují schopnost držení a za nepříznivých podmínek mohou vést k zasažení elektrickým proudem. 36

5 5.4 Požadavky na uživatele Přístroj je určen pro profesionálního uživatele. Přístroj smí obsluhovat, ošetřovat a udržovat pouze autorizovaný a zaškolený personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Při práci buďte stále soustředěni. Postupujte s rozvahou a nepoužívejte přístroj, když nejste na práci plně soustředěni. 5.5 Osobní ochranné pomůcky Uživatel a osoby, které se zdržují v blízkosti, musí během používání přístroje používat vhodné ochranné brýle a ochranu sluchu. Používejte ochranu očí Používejte ochranu sluchu 6. Uvedení do provozu -UPOZORNĚNÍ- Síťové napětí musí souhlasit s údajem na typovém štítku. 6.1 Montáž háku zámku 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 2. Nasuňte hák zámku zepředu nad přístroj. 3. Natočte hák zámku do požadované polohy. 4. Připevněte hák zámku pomocí šroubu s rýhovanou hlavou. -POZOR- Zkontrolujte jisté uložení háku zámku. 6.2 Demontáž ochranného pouzdra 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 2. Nasaďte šroubovák do prostoru mezi přístrojem a ochranným pouzdrem a otáčením šroubováku uvolněte ochranné pouzdro. 3. Stáhněte ochranné pouzdro směrem dopředu z přístroje. 6.3 Používání generátoru nebo transformátoru Tento přístroj může být poháněn generátorem nebo transformátorem, který se nachází v místě stavby, jsou-li dodrženy následující podmínky: Střídavé napětí, výstupní výkon nejméně 2600 W. Provozní napětí musí být vždy v rozmezí +5 % a 15 % jmenovitého napětí. Frekvence Hz; nikdy nad 65 Hz. Automatický regulátor napětí se zesíleným rozběhem. V žádném případě nenapájejte generátorem/transformátorem současně žádné další přístroje. Zapínání a vypínání jiných přístrojů může způsobit podpěťové nebo přepěťové špičky, které mohou poškodit přístroj. 7. Obsluha Zajistěte obrobek. Používejte upínací přípravky nebo svěrák pro pevné uchycení obrobku. Tímto je bezpečněji držen než rukou a kromě toho máte obě ruce volné pro obsluhu přístroje. -POZOR- Při šroubování mohou odlétávat částečky materiálu. Uvolňované částečky mohou poranit oči. Používejte ochranu očí. 7.1 Nastavení chodu vpravo nebo vlevo Pomocí páčky pro nastavení chodu vpravo/vlevo můžete zvolit směr otáčení vřetena nástroje. Uzávěra brání přepnutí při běžícím motoru. Stisknutí přepínací páčky doprava (ve směru působení přístroje) = pravý chod. Stisknutí přepínací páčky doleva (ve směru působení přístroje) = levý chod. 7.2 Volba utahovacího momentu 1. Natočte stavěcí kroužek pro momentovou spojku na požadovaný stupeň utahovacího momentu (stupně 1 18, viz bod 2.2 Použití/Typ šroubování). 7.3 Vypínání/zapínání 1. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky. 37

6 2. Pomalu stiskněte spínač, tím můžete plynule zvolit otáčky mezi 0 a maximálními otáčkami. 7.4 Aretovací knoflík pro trvalý provoz Pomocí aretovacího knoflíku pro trvalý provoz je umožněn trvalý provoz motoru, aniž se musí stisknout spínač Zapnutí trvalého provozu 1. Stiskněte naplno ovládací spínač. 2. Při úplně stisknutém spínači stiskněte aretační knoflík a spínač pusťte Vypnutí trvalého provozu 1. Stiskněte spínač. Aretační tlačítko skočí do výchozí polohy. 7.5 Montáž hloubkového dorazu 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 2. Nasaďte šroubovák do prostoru mezi přístrojem a ochranným pouzdrem a otáčením šroubováku uvolněte ochranné pouzdro. 3. Stáhněte ochranné pouzdro směrem dopředu z přístroje. 4. Nasuňte zepředu hloubkový doraz na přístroj. 7.6 Přestavení hloubkového dorazu Nástavec pro upevnění těsnicích šroubů. Podle průměru těsnicí podložky používejte vhodný hloubkový doraz (příslušenství). Pomocí nastavení hloubkového dorazu může být těsnění pod šroubem správně stlačeno Nastavení hloubkového dorazu Těsnění šroubu je příliš silně stlačeno 1. Otočte hloubkový doraz doprava (II). Těsnění šroubu je příliš málo stlačeno 1. Otočte hloubkový doraz doleva. Těsnění šroubu se stlačí silněji (na rastrování 0,25 mm přestavení) (III). 7.7 Demontáž hloubkového dorazu 1. Stáhněte hloubkový doraz směrem dopředu z přístroje. 7.8 Výměna nástroje Sklíčidlo má 1 /4 vnitřní šestihran pro nástavce. Tato geometrie je normovaná (DIN 3126/ISO 1173). 1. Stáhněte hloubkový doraz směrem dopředu z přístroje. 2. Stáhněte objímku sklíčidla dozadu a pevně ji držte. 3. Nyní můžete vytáhnout nástroj nebo nasadit nový nástroj. 4. Nechte objímku sklouznout zpět do výchozí polohy. 5. Znovu namontujte hloubkový doraz na přístroj. 7.9 Vyšroubování zašroubovaného šroubu 1. Stáhněte hloubkový doraz směrem dopředu z přístroje. 2. Nastavte přepínací páčku pro chod vpravo/vlevo do polohy chodu vlevo. 3. Nyní můžete šroub vyšroubovat. 8. Čištění a údržba Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. 8.1 Čištění šroubovacích nástrojů a kovových dílů Odstraňte pevně ulpělé nečistoty a náhodně poškozený povrch Vašich šroubovacích nástrojů, sklíčidla a vřetena chraňte proti korozi otřením hadříkem navlhčeným v oleji. 8.2 Čištění přístroje Vnější kryt přístroje je vyroben z umělé hmoty odolné proti nárazům. Oblast rukojeti je vyrobena ze syntetické pryže. Nikdy nepoužívejte přístroj s ucpanými ventilačními štěrbinami! Ventilační štěrbiny opatrně čistěte suchým kartáčem. Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru přístroje vnikly cizí předměty. Vnější stranu přístroje pravidelně čistěte čisticím hadříkem. Pro čištění nepoužívejte ostřikovač, přístroj na čištění parou nebo tekoucí vodu! Může tím být ohrožena elektrická bezpečnost přístroje. Rukojeti přístroje udržujte v čistém stavu bez stop oleje a mazacího tuku. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky s obsahem silikonu Údržba Pravidelně kontrolujte poškození vnějších dílů přístroje a správnou funkci všech ovládacích prvků. Přístroj nepoužívejte, když jsou poškozeny díly, nebo když ovládací prvky nefungují správně. Dejte přístroj opravit do servisu firmy Hilti. Opravy elektrické části smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací. 8.4 Kontrola po čisticích a údržbářských pracích Po čištění a údržbě přístroje je nutno provést funkční test (zašroubovat a vyšroubovat šroub).

7 9. Likvidace Přístroje firmy Hilti jsou převážně vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích již je firma Hilti zařízena na příjem Vašeho starého přístroje na recyklaci. Ptejte se zákaznického servisního oddělení Hilti nebo Vašeho obchodního zástupce. Pokud chcete vracet přístroj k recyklaci sami, postupujte následovně: Rozeberte přístroj, pokud to bude možné bez použití speciálních nástrojů. Čisticím papírem otřete do sucha naolejované díly, papírem zachyťte vyteklý mazací tuk (celkové množství cca 50 ml) a předejte k vhodné likvidaci. V žádném případě nenechejte proniknout olej a tuk do odpadních vod nebo do půdy. Jednotlivé díly roztřiďte následovně: Díl/Konstrukční celek Hlavní materiál Recyklace Transportní kufřík Umělá hmota Recyklace umělých hmot Těleso převodovky Umělá hmota Recyklace umělých hmot Ložiskový kryt Umělá hmota Recyklace umělých hmot Kryt motoru Umělá hmota Recyklace umělých hmot Kryt rukojeti Umělá hmota Recyklace umělých hmot Ventilátor Umělá hmota Recyklace umělých hmot Motor (rotor a stator) Ocel a měď Staré kovy Přívodní kabel Měď, syntetická pryž Staré kovy Díly převodovky Ocel/hliník Staré kovy Šrouby, drobné díly Ocel Staré kovy 10. Záruka Hilti zaručuje, že dodaný přístroj nemá žádné materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka platí za předpokladu, že přístroj je správně používán a obsluhován, čištěn a udržován v souladu s návodem k použití firmy Hilti, že všechny záruční nároky budou uplatněny do 12 měsíců od data prodeje (data faktury) (pokud pádné národní předpisy nepředepisují delší minimální lhůtu), a že se zachová technická jednota přístroje, tj. že v přístroji bude používán pouze originální spotřební materiál Hilti, příslušenství a náhradní díly. Tato záruka obsahuje bezplatnou opravu nebo bezplatnou náhradu vadných dílů. Na díly, které podléhají normálnímu opotřebení, se tato záruka nevztahuje. Další nároky jsou vyloučeny, pokud tomu neodporují pádné národní předpisy. Hilti zejména neručí za bezprostřední nebo nepřímé, náhodné nebo následné škody, ztráty nebo náklady vzniklé v souvislosti s použitím nebo kvůli nemožnosti použití přístroje pro určitý účel. Mlčenlivá ujištění o použití nebo vhodnosti pro určitý účel jsou výslovně vyloučena. Pro opravu nebo výměnu je nutno přístroj a/nebo dotčené díly zaslat neprodleně po zjištění závady kompetentní prodejní organizaci Hilti. Předkládaná záruka zahrnuje veškeré záruční závazky ze strany Hilti a nahrazuje všechna předcházející nebo současná prohlášení, písemné nebo ústní dohody týkající se záruk. 39

8 11. Prohlášení o shodě s EU Označení: Montážní šroubovák Typové označení: ST1800 Rok výroby: 2003 Prohlašujeme ve výhradní zodpovědnosti, že tento výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi a normami: 73/23/EWG, 98/37/EG, 89/336/EWG, EN , EN , EN , EN , EN , EN Hilti Corporation Dr. Joachim Schneider Schütz Ronald Head Business Unit Head Development Cutting and Sanding / Screw Fastening Screw Fastening May 2003 May

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D

Návod k obsluze. Obj. číslo: 4031610. Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D CZ Návod k obsluze Obj. číslo: 4031610 Ident. číslo: 01021 EURO 403 / 50 D EURO 403 / 100 D Všeobecné bezpečnostní pokyny Pozor: Při používání tohoto kompresoru je třeba na ochranu před úderem elektrickým

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

AKU- vrtačka-šroubovák

AKU- vrtačka-šroubovák NÁVOD K OBSLUZE AKU- vrtačka-šroubovák Obj.č.: 823 887 1. BEZPEČNOSTTNÍ UPOZORNĚNÍ Pozor! Při používání elektrického nářadí je nutno dbát ochrany před úrazem elektrickým proudem, dbát bezpečnosti při práci

Více

SF 151-A / SFH 151-A *227961*

SF 151-A / SFH 151-A *227961* 00_Cover_SF151_A_P8.qxd 15.9.2005 08:38 Seite 3 SF 151-A / SFH 151-A Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Használati utasítás Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Upute

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

POW1820. Fig A. Fig B

POW1820. Fig A. Fig B POW1820 Fig A Fig B Fig C1 Fig C2 FIG C3 Fig C4 Fig D FIG E POW1820 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell

Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell Návod k použití Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell Obj.č.: 44.172.15 I.-Nr.: 01017 Všeobecné bezpečnostní pokyny a ochrana proti úrazu Bezpečná práce bez úrazu je s nářadím zajištěna pouze tehdy,

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

Horní frézka 1100-E. Návod k použití

Horní frézka 1100-E. Návod k použití Horní frézka 1100-E Návod k použití Bezpečná práce s přístrojem je možná pouze tehdy, pokud si úplně přečtete návod k použití a bezpečnostní upozornění a pokyny v nich uvedené budete striktně dodržovat.

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

BX 710 # 58020 # 58520 # 58520 (CH) D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

BX 710 # 58020 # 58520 # 58520 (CH) D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen BX 710 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO # 58020 # 58520 # 58520 (CH) Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o.

Více

POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 2 4.1 Pracovní oblast 3 4.2 Elektrická bezpečnost 3 4.3 Osobní

Více

GS 130 E Set # 58052 D GB F DK CZ SK NL I. Güde Hungary Kft. Kossuth L. út 72 H-84020 Zirc

GS 130 E Set # 58052 D GB F DK CZ SK NL I. Güde Hungary Kft. Kossuth L. út 72 H-84020 Zirc GS 130 E Set D GB F DK CZ SK NL I NOR S # 58052 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers Güde Czech, s.r.o. Počernická 120 CZ-36017

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany

NÁVOD K OBSLUZE. LEŠTIČKA CP - E PXCPE Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: SERVIS Logistické centrum Klecany Topolová 483 250 67 Klecany ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

TECHNICKÁ DATA POPIS. šestihranný imbus klíč 6 mm kombinovaný s křížovým šroubovákem

TECHNICKÁ DATA POPIS. šestihranný imbus klíč 6 mm kombinovaný s křížovým šroubovákem 2 TECHNICKÁ DATA Napětí V 230 (1-50 Hz) Jmenovitý proud A 5,8 Jištění A 10 Výkon motoru (jmenovitý výkon P1-S6-20%-5 min) kw 1,3 Způsob ochrany IP 20 Ochranná třída II Počet otáček min-1 5500 Rychlost

Více

S110PE S110PEK S111PEK

S110PE S110PEK S111PEK CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie S110PE S110PEK S111PEK Área Empresarial Andalucía - Sector I Calle Sierra de Cazorla nº7 C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN

Více

POWX082 & 085 CS 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ...

POWX082 & 085 CS 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost... 4 5.3 Osobní bezpečnost...

Více

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

Originální návod k použití. 1 Symboly. 2 Bezpečnostní pokyny

Originální návod k použití. 1 Symboly. 2 Bezpečnostní pokyny Originální návod k použití 1 Symboly Symbol Význam Varování před všeobecným nebezpečím Varování před úrazem elektrickým proudem Přečtěte si návod k použití, bezpečnostní pokyny! Noste chrániče sluchu!

Více

POWX086 & 087 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POWX086 & 087 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost... 4 5.3 Osobní bezpečnost...

Více

nejsou určeny. Nepoužívejte např. ruční kotoučovou pilu k porážení stromů nebo k odřezávání větví.

nejsou určeny. Nepoužívejte např. ruční kotoučovou pilu k porážení stromů nebo k odřezávání větví. WFO 280 Bedienungsanleitung Schwingschleifer 2 5 Operating instructions Orbital finishing sander 6 9 Mode d emploi Ponceuse vibrante 10 13 Istruzioni d uso Levigatrice orbitale 14 17 Gebruiksaanwijzing

Více

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

Přímočará pila 720 W PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 -

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - DED 7930 CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - OBSAH Kapitola strana 1. Bezpečnost práce 5 2. Určení zařízení 6 3. Omezení použití 6

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

6 PODLE TYPU STROJE SPECIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Připojte lopatky... 6 8 PROVOZ... 7

6 PODLE TYPU STROJE SPECIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Připojte lopatky... 6 8 PROVOZ... 7 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 POPIS 2 POWX008 CZ 2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 2.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka

Více

Návod k použití pro elektrické nůžky ROBUSO se střihací patkou A

Návod k použití pro elektrické nůžky ROBUSO se střihací patkou A Návod k použití pro elektrické nůžky ROBUSO se střihací patkou A Technické údaje: motor na střídavý proud normální napětí: 230 Voltů normální frekvence: 50 Hertzů (jiné napětí a frekvence na vyžádání)

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze

Soustruh na dřevo HDB350. Návod k obsluze Soustruh na dřevo HDB350 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis přístroje 5 Uvedení do provozu 6 Údržba

Více

POWX0360 2 3 4 1 6 12 10 5 13 7 8 11 9 FIG. A Copyright 2016 VARO www.varo.com

POWX0360 2 3 4 1 6 12 10 5 13 7 8 11 9 FIG. A Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360 4 2 3 1 6 12 10 5 13 7 8 11 9 FIG. A Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360 FIG. 1 FIG. 2 Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360 FIG. 3 FIG. 4 FIG. 5 Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360

Více

POWX018 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX018 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost...

Více

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

POWX0396 Fig A 3 5 9 6 2 10 7 4 1 5 3 8 10

POWX0396 Fig A 3 5 9 6 2 10 7 4 1 5 3 8 10 POWX0396 Fig A 3 9 5 6 2 10 7 4 1 5 3 8 10 Fig 1 Fig 2 10 1 8 2 2 Fig 3 3 11 9 POWX0396 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

AME600. Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu Ponorné vibrátory a hnací jednotka

AME600. Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu Ponorné vibrátory a hnací jednotka AME600 Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu Ponorné vibrátory a hnací jednotka 1 Bezpečnostní upozornění a pokyny určené pro obsluhu AME600 Obsah ÚVOD... 4 O TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍCH

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROFI 180 MG1800 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis:

NÁVOD K OBSLUZE. El. hoblík ruční s falcováním 1kW PLUS KH-SLP1kW Datum výroby: Datum prodeje, razítko, podpis: ZÁRUČNÍ??? LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).

Více

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

POW1880. Fig A. Fig 1. Fig 2 Fig 3 Fig 4

POW1880. Fig A. Fig 1. Fig 2 Fig 3 Fig 4 9 2 1 POW1880 3 6 8 7 Fig A 4 5 Fig 1 2 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4 Copyright 2015 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ

Více

nejsou určeny. Nepoužívejte např. ruční kotoučovou pilu k porážení stromů nebo k odřezávání větví.

nejsou určeny. Nepoužívejte např. ruční kotoučovou pilu k porážení stromů nebo k odřezávání větví. WSC 85 Bedienungsanleitung Handkreissäge 2 7 Operating instructions Hand-held circular saw 8 13 Mode d emploi Scie circulaire électroportative 14 19 Istruzioni d uso Sega circolare manuale 20 25 Gebruiksaanwijzing

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E

FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E Návod k obsluze FSBM 1020-20 S2 FSBM 1020-25 E FSBM 1270-20 E Ohýbačka s výkyvným ramenem Vážený zákazníku, mnohokrát děkujeme za zakoupení výrobku firmy Metallkraft. Obráběcí stroje na kov Metallkraft

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

POWX033 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ...

POWX033 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678

Návod na obsluhu a údržbu. šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru. Obj. č. D 322 678 Návod na obsluhu a údržbu šroubováku DRS-HW 140 DB v systaineru Obj. č. D 322 678 Únor 2007 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze,

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 900 W HDA235 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

cs Překlad původního návodu k používání www.metabo.cz

cs Překlad původního návodu k používání www.metabo.cz cs Překlad původního návodu k používání www.metabo.cz 7 SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls 1 SBE 650 Impuls 8 2 3 9 10 4 SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls 5 SB 650, SBE 650, SBE 650 Impuls L R BE 650, SBE 650,

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní

VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní Originální návod k použití 1 Symboly Symbol Význam Varování před všeobecným nebezpečím Varování před úrazem elektrickým proudem Přečtěte si návod k použití, bezpečnostní pokyny! Noste chrániče sluchu!

Více

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02 pistole horkovzdušná 2000 W PROTECOR 51.07-HP-02 1 2 9 3 Popis přístroje 1) Kovová výfuková trubice 2) 2-polohový přepínač 3) Síťový kabel 4) Rozptylová tryska 5) Redukční tryska 6) Reflektorová tryska

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze POZOR! Tento Návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte. EG

Více

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost

OPRAVÁTOR Všeobecná bezpečnostní opatření 1) Bezpečnost na pracovišti 2) Bezpečnostní pokyny týkající se elektřiny 3) Osobní bezpečnost OPRAVÁTOR CZ Návod k používání model TD9508BT1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 3 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO STOLNÍ

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie 2 3 Technické parametry Okružní pila (aku.) CP 190 CP 236 Výstupní výkon [W] 1600 2000 Volnoběžné otáčky [ot./min] 4500

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

POWXQ5271 2 1 3 5 4 12 11 6 7 13 10 9 8 Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWXQ5271 2 1 3 5 4 12 11 6 7 13 10 9 8 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWXQ5271 2 1 3 5 4 12 11 13 6 7 9 10 8 Copyright 2010 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ

Více

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka Návod k používání aktualizace 2/ 2009 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 cz 517

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

POWX190 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE.

POWX190 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE. 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

Pœed uvedením do provozu pœeªíst pozorn návod k obsluze a uschovat ho aby byl stále k dispozici.

Pœed uvedením do provozu pœeªíst pozorn návod k obsluze a uschovat ho aby byl stále k dispozici. GROOVER Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41-41662 74 74 Fax +41-41662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k Obsluze (Překlad originálního návodu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

230W 51.01-BPR-145-230

230W 51.01-BPR-145-230 bruska pilových řetězů S OSVĚTLENÍM 230W 51.01-BPR-145-230 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. CZ!!! Dříve než uvedete přístroj do provozu, pročtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

PROTECO. Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800

PROTECO. Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800 Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800 1. plnící otvor 2. rukojeti 3. přepínač směru otáčení nožového válce 4. tlačítko ochrany motoru 5. spínací tlačítko - I 6. vypínací tlačítko - 0 7. ventilační mřížka

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01

NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 NÁVOD K OBSLUZE AKU NŮŽKY NA PVC TRUBKY JRFPCA01 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX. Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby než výrobek zakoupíte, při koupi i

Více

Version 1. 2 česky. Šavlová pila BSS720. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 278 75 Art.-Bez.: BSS720

Version 1. 2 česky. Šavlová pila BSS720. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 278 75 Art.-Bez.: BSS720 Version 1. 2 česky Šavlová pila BSS720 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 278 75 Art.-Bez.: BSS720 Obsah: Seznam dílů: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE. Stolní vrtačka MN16QH MN16QH ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu

Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu POZOR Tento návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento návod k obsluze

Více

POWX0910 4 2 3 1 1 5 6 10 7 9 8 15 12 13 11 14 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWX0910 4 2 3 1 1 5 6 10 7 9 8 15 12 13 11 14 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com 2 3 4 POWX0910 1 1 5 10 6 7 9 12 8 15 13 11 Fig A 14 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX0910 5 6 Fig 1 4 3 10 Fig 2 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX0910 a b Fig 3 Fig 4 Copyright 2014 VARO www.varo.com

Více

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 7 MONTÁŽ... 6

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 5 7 MONTÁŽ... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Originál návodu k obsluze W 680

Originál návodu k obsluze W 680 Originál návodu k obsluze W 680 rukou). K Opěrný talíř s upínáním (používejte jen s dodávanou ochranou ruky). L Brusný kotouč se suchým zipem (používejte jen s dodávanou ochranou ruky). M Rounový brusný

Více

3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO ŘEZAČKY 5 MONTÁŽ

3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO ŘEZAČKY 5 MONTÁŽ 1 OBLAST POUŽITÍ 2 POPIS (OBR. A) 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 3.1 Pracovní oblast 3.2 Elektrická bezpečnost 3.3 Osobní bezpečnost 3.4 Používání elektrických nářadí a péče o ně

Více

Návod k obsluze. Protahovačka ADH 200 ADH 250. Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití.

Návod k obsluze. Protahovačka ADH 200 ADH 250. Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití. Návod k obsluze Protahovačka ADH 200 ADH 250 Uschovejte pečlivě tento návod k obsluze pro případné další použití. 9.2.2011 ADH 200 / ADH 250 Protahovačka Všechna práva vyhrazena Holzstar Holzbearbeitungsmaschinen

Více

POWX1310 2 16 4 1 11 8 6 9 15 10 3 14 7 15 5 12 13 FIG A Copyright 2015 VARO www.varo.com

POWX1310 2 16 4 1 11 8 6 9 15 10 3 14 7 15 5 12 13 FIG A Copyright 2015 VARO www.varo.com 2 POWX1310 16 4 1 15 8 10 14 6 3 11 9 7 15 12 5 13 FIG A Copyright 2015 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

6 ZVLÁTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ÚHLOVOU BRUSKOU... 6 7 PROVOZNÍ POKYNY PRO PRAVOÚHLÉ BRUSKY... 7

6 ZVLÁTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ÚHLOVOU BRUSKOU... 6 7 PROVOZNÍ POKYNY PRO PRAVOÚHLÉ BRUSKY... 7 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem

DYNAPAC Stroje pro práci s betonem DYNAPAC Stroje pro práci s betonem Vibrační hladicí lať BV30 Návod k obsluze a katalog náhradních dílů BV30 - IS - 10631 1 - CZE Bezpečnostní pokyny - STROJE: Poháněné: elektrickým proudem, stlačeným vzduchem,

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

Vrtací bruska Uživatelský manuál

Vrtací bruska Uživatelský manuál Vrtací bruska Uživatelský manuál Důležité! Pečlivě si prosím přečtěte instrukce v tomto manuálu, stejně jako základy bezpečnosti, než přístroj použijete. Tento manuál uchovejte na dostupném místě pro pozdější

Více

HD3K - HD21K HD27K - HD28K HD5K - HD6K HD45K - HD50K HD55K - HD55BK HD9BK - HD10K HD10BK - HD15K HD17K - MH6K MH8K

HD3K - HD21K HD27K - HD28K HD5K - HD6K HD45K - HD50K HD55K - HD55BK HD9BK - HD10K HD10BK - HD15K HD17K - MH6K MH8K CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie HD3K - HD1K HD7K - HD8K HD5K - HD6K HD45K - HD50K HD55K - HD55BK HD9BK - HD10K HD10BK - HD15K HD17K - MH6K MH8K Área

Více

POWX05201 16 18 5 2 6 1 8 12 3 9 13 14 10 11

POWX05201 16 18 5 2 6 1 8 12 3 9 13 14 10 11 POWX05201 16 18 5 2 6 12 1 8 3 13 14 10 9 11 Fig. 1 Fig. 2 5 4 17 2 18 12 7 10 Fig. 3 18 5 8 1 6 11 10 9 Fig. 4 18 17 16 7 Fig. 5 5 11 15 9 8 6 10 POWX05201 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (Obr. A)...

Více