Hudba v dokumentu, dokument v hudbě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hudba v dokumentu, dokument v hudbě"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra kompozice, dirigování a operní režie Multimediální kompozice Hudba v dokumentu, dokument v hudbě - Práce s textem v soudobých skladbách Bakalářská práce Autor práce: Bc. Tereza Bulisová Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. Oponent práce: doc. Mgr. Richard Fajnor Brno 2014

2 Bibliografický záznam BULISOVÁ, Tereza: Hudba v dokumentu, dokument v hudbě - Práce s textem v soudobých skladbách [ Music in the documentary, documentary in the music - work with texts in contemporary compositions ] Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra kompozice, dirigování a operní režie, 2014, Multimediální kompozice Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. počet stran: 57 Anotace Bakalářská práce Hudba v dokumentu, dokument v hudbě- práce s textem v soudobých skladbách se zabývá způsobem práce s textem v soudobých skladbách a to ze tří hledisek: 1. Zaměření na sociální podtext, 2. Práce se zvukem slov, 3. Zvukový/textový dokument v hudbě. Ve třech kapitolách rozebírám způsob práce s textem především formou rozhovorů se současnými skladateli. Jsou zde ukázky textů z jejich skladeb a jejich revrubné rozbory. V závěru je pak krátká úvaha nad posláním textu v soudobých skladbách obecně a kam míří jejich směr. Práce může posloužit lidem kteří se zajímají o práci s textem v soudobých skladbách, o skladatele Ondřeje Gáška, Iris ter Schiphorst, Daniela Otta a Alessandra Bossetiho. Annotation Bachelor thesis Music in the documentary, documentary in the music - working with texts in contemporary compositions deals with a text in contemporary music, focus on three aspects - 1. social subtext, 2. working with a sound of worths, 3. Sound/text documentary in a music. In this three chapter I m analysing the kind of work with text, by way of interviews with contemporary composers. There are fragments of texts compositions and small anlaysis of 2

3 works. This bachelor thesis can be usefull for them, who wants to know something about working with text in conterporary music, about composers Ondřej Gášek, Iris ter Schiphorst, Daniel Ott and Alessandro Bosetti. Klíčová slova text, soudobá hudba, zvuk, performance, Ondřej Gášek, Iris ter Schiphorst, Vergiss Salome, Silent moves, Daniel Ott, Alessandro Bosetti, Jan Keller Keywords text, contemporary music, sound, performance, Ondřej Gášek, Iris ter Schiphorst, Vergiss Salome, Silent moves, Daniel Ott, Alessandro Bosetti, Jan Keller 3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně dne 29. dubna 2014 Tereza Bulisová 4

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala prof. Ing. Ivo Medkovi, Ph.D. za vedení práce, prof. Iris ter Schiphors a Ondřejovi Gáškovi za poskytnutí rozhovoru a materiálů. 5

6 obsah ÚVOD KAPITOLA 1 Zaměření na sociální podtext Hudební projekt Aleff Text skladby "Working Poverty" Rozhovor s autorem skladby Ondřejem Gáškem...16 KAPITOLA 2, Práce se zvukem slov Biografie Iris ter Schiphorst Vergiss Salome, 2012, Rozhovor s Iris ter Schiphorst...24 Kapitola 3 Zvukový/textový dokument v hudbě...29 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...34 PŘÍLOHY

7 Předmluva Téma práce jsem si vybrala proto, že text v hudbě pro mě hraje důležitou roli, je důležitým médiem. Zprostředkovává posluchači další rovinu obsahu, umožňuje vnímat konkrétní významy v hudbě, která má velmi abstraktní charakter. Vybrala jsem si tři způsoby práce s textem v soudobé hudbě, a to ty které jsem shledala jako nejužívanější. Jistě by se dalo najít i mnoho dalších, ale i pro přehlednost práce se budu zabývat těmito třemi : 1. Zaměření na sociální podtext 2. Práce se zvukem slov 3. Zvukový/textový dokument v hudbě Předvedu příklady skladeb z těchto odvětví a prostřednictvím rozhovorů naznačím práci s textem přímo se skladateli jednotlivých skladeb. 7

8 Práce s textem v soudobých skladbách Úvod Tato bakalářská práce se zabývá prací s textem v soudobé hudbě, a to z mnoha úhlů pohledu. Textem v hudbě, který tvoří rovnocennou uměleckou složku, například texty básní, či divadelních her, melodramy, opery, pro mě nehraje v této práci důležitou roli. Tento způsob je totiž jiný, po staletí dobře vyzkoušený a mě zajímaly spíše nové svěží závany a tendence, které ještě nebyly sumarizovány, zkoumány a publikovány. Chci se zabývat novými funkcemi textu, respektive jaké směry nabraly funkce textu v soudobé artificiální (s lehkým zabroušením i ke klubové scéně - tedy nonartificiální) hudbě. Po uvedení tří přístupů jeden po druhém více rozeberu, a posléze provedu rozbor některých děl daného přístupu - především pak tedy způsob práce s textem. 1. Zaměření na sociální podtext Zřejmě nejobsáhlejší pojetí je práce s textem jako s určitým sociálním sdělením, manifestem doby. Zmíním zde například "Il canto sospeso" Luigi Nona, hudební manifest z dřívějších skladeb Ivoše Medka. Elektro-akustická skladba Ondřeje Gáška z roku 2012 na kritický monolog sociologa Jana Kellera. 2. Práce se zvukem slov a taktéž se sociálním podtextem, ovšem jiným způsobem. Klade se zde totiž větší důraz na formu než na obsah. Slova, výkřiky, posměšky ve vokálních komorních skladbách, či operách těchto autorů mají jinou funkci než v bodě 1. Iris ter Schiphorst a její vokální kompozice - performace "Vergiss Salome", 2012 (Zapomeň Salome) a "Silent moves", 1997 (Tiché pohyby), Marko Ciciliani a jeho parodické texty (společně s parodickými úryvky převzatých Mozartových skladeb) použité v jeho vokálních skladbách. Další částí je opera Ojota od Daniela Otta. Hudba vyjadřuje sdělení především formou, jakou je text sdělován, ale i textem samotným. 3. Zvukový/textový dokument v hudbě. Tento způsob je v mnou prozkoumaných skladbách nejvzácnější, je zaměřen na zachycení pocitu, atmosféry nějakého místa, nějakých lidí. Je to v podstatě technika bližší filmu než hudbě, nicméně užití právě ve skladbách je zvukově velmi nové, zajímavé. Tímto způsobem pracuje například Alessandro Bosseti. Často vychází 8

9 z nějakého předem sobě určeného konceptu, který dává celé skladbě hlubší smysl a sociální podtext. Toho je zde však dosaženo zcela jiným způsobem než v přímé formě sociálního sdělení v bodě 1. Alessandro Bosseti zachycuje například názory dětí z africké vesnice na soudobou skladbu, či dává přezpívat melodie ze sluchátek zástupům lidí a z nahrávek pak tvoří zajímavé skladby. Výrazně se zabývá překladem jazyků, řečí jako takovou, růzností hlasů, růzností lidí, mnoho jeho skladeb tak dostává opět silně sociální, multikulturní význam. Kapitola 1 Zaměření na sociální podtext Potřeba vytvořit hudební dílo se sociálním podtextem, nebo dokonce s jasným sociálním sdělením, vyjádřením postoje, až manifestu pramení ze silné touhy vyjádřit hudebním dílem i jinou než hudební myšlenku, a to rovnou myšlenku sociální, která má za cíl to, aby posluchači nad sdělením přemýšleli popř. si k němu vytvořili vlastní postoj. V této práci se nechci zabývat propagandistickými písněmi z válek, partyzánskými písněmi, písněmi různých hnutí, neonacistů aj. Zaměřím se na soudobou artificiální hudbu, umělecký přesah - sdělení - poslání,chcete-li, má v těchto skladbách ještě pořád majoritní funkci, nebo jsou s textem alespoň na stejné úrovni. Kapacita této práce mi bohužel nedovolí zmínit všechny skladatele, jejichž práce s textem mě zaujala. V rámci této kapitoly zaměřené na sociální podtext zmíním alespoň některá díla, která mě osobně do této chvíle silně zasáhla. Janáčkovy opery - Z mrtvého domu, Její pastorkyňa, sbory na Bezručovy texty - např. Kačena divoká, Kantor Halfar (1906), Maryčka Magdónova (1907) a Sedmdesát tisíc (1909, přepracováno 1914). "Leoš Janáček napsal i ženské sbory, které na rozdíl od mužských a smíšených sborů tvoří jen malou část jeho díla. Ve sboru "Vlčí stopa" se nechal autor inspirovat textem Jaroslava Vrchlického ( ). 1 "Janáček, stejně jako dříve (v různé míře) u sborů Bezručovských, přistoupil k úpravě textové 1 NOWAK, Jan: Vlčí stopa sonda do Janáčkovy tvorby pro ženský sbor, text je dostupný online na: 9

10 předlohy. Výsledné znění můžeme s Vrchlického originálem konfrontovat v paralelním opisu textů. Skladatel vypustil některé části veršů či dokonce verše celé, čímž poněkud spoutal básníkovu vzletnější mluvu." U tohoto díla to není poprvé ani naposledy, kdy Janáček mění autorův text k obrazu svému." 2 Leoš Janáček si vybíral texty se silným, jasným sdělením. Často upozorňující na sociální nerovnosti, těžký život "obyčejných" lidí, či na nějaké bezpráví, viz. text Kačeny divoké, která, když padne ranou střelce, povzdechne si, že svá káčata už dochovala, a tak může zemřít. Vychovala je dobře, takže nedělají škodu, pijí kalnou vodu, jí tvrdý písek. V Maryčce Magdónové je pak sociální podtext ještě výraznější, kousek připomenu a to především kvůli navázání na další soudobou skladbu Ondřeje Gáška "Working Poverty" (Pracující bída) z roku Petr Bezruč, Maryčka Magdónova Šel starý Magdón z Ostravy domů, v bartovské harendě večer se stavil, s rozbitou lebkou do příkopu pad. Plakala Maryčka Magdónova! Vůz plný uhlí v koleje se zvrátil. Pod vozem zhynula Magdónova vdova. Na Starých Hamrech pět vzlykalo sirot. Nejstarší Maryčka Magdónova. Kdo se jich ujme, kdo jim dá jisti? Budeš jim otcem, budeš jim matkou? Myslíš, kdo doly má, srdce má taky 2 NOWAK, Jan: Vlčí stopa sonda do Janáčkovy tvorby pro ženský sbor, text je dostupný online na: 10

11 jako ty, Maryčko Magdónova? Bez konce les se táhne Markýze Gera. Otcové když zahynuli v dolech, smí si vzít sirotek otýpku kolci. Co pravíš, Maryčko Magdónova? Maryčko, mrznem a není co jisti... Na horách, na horách plno je dřeva... Burmistr Hochfelder viděl tě sbírat? Bude-li mlčet? Maryčko Magdónova?... 3 Další skladby, které mě silně zaujaly svými texty a v pozitivním slova smyslu mě jistě i poznamenaly. Nejedná se vždy o skladby s texty s přímým sociálním sdělením, často je lze nalézt nepřímo. Bohuslav Martinů, opera Julietta. Texty často působí obsahem absurdně, ale formou velmi přirozené, jako automatický text. např.: Já nemám nohy, je to už dlouho co jsi o ně přišel chlapče? (chlapec stojí oběma nohama na zemi a kouká směrem k nebi) Slzy nože Alban Berg - Woyzeck Bertold Brecht - Matka kuráž a její děti Miloslav Ištvan - Já Jákob, Hry, Rómské písně Jakha Kale Steve Reich - It's gonna rain, Z nonartificiální scény pak - Einstürzende Neubauten, Pj Harvey, Tatabojs - spíš hra se slovy, brněnské raperky Čoko voko, Kazety, Znouzectnost, Psí vojáci, Kauflant, Ty syčáci - skupina, která si hraje s tělními zvuky a slovy. Její frontman je Pavel Váša, Midilidi, Dva 3 BEZRUČ, Petr, parafráze je dostupná online na: na Copyright (C) 1995 MAB Soloists, All Rights Reserved. 11

12 Na Maryčku Magdónovou zajímavým způsobem navazuje krajan CsC. Jan Keller, jehož text je ve skladbě "Working poverty" - "Pracující bída" Ondřeje Gáška z roku Zařadila jsem ji do své bakalářské práce, části o skladbách s textem zaměřeným na sociální podtext, proto, že si těžko dovedu představit vystižnější doklad doby, zmítané sociálními nerovnostmi, v národu poškozeném a bohužel stále trpícím komunismem, ale i silným kapitalistickým drilem, nepořádkem v hodnotách, nejistotě, neustálé touze připojit se k jedné či druhé straně s absolutní ztrátou schopnosti utvoření vlastního úsudku také proto, že na to díky samému stresu už téměř nezbývá prostor. Jaké může mít morální hodnoty národ v neustálém zmatku? Boj mezi levicí a pravicí, vztah ke komunistům dnešního mladého člověka a jeho postoje k politice obecně je to, co by mělo zajímat všechny generace, protože to je to, co bude určovat stav naší společnost v příštích letech. Černo-bílé vnímání je kontraproduktivní, bere právě onu schopnost udělat si vlastní názor, a tak podporovat v sobě samém morální hodnoty. Třináctiletí si rádi zanadávají na bezdomovce, v nejlepším případě, občas je z nudy i zapalují. Lidé ve středním věku také často utíkají před nataženou rukou. Posledních 25 let nepřineslo dle mého názoru žádné zvláštní zlepšení morálních hodnot, spíše naopak.obsah básně Maryčka Mgdónova zůstává stále aktuální. Osobně mi připadá nesmyslné nadávat na mladé komunisty, jen kvůli názvu jejich hnutí/strany, tak jak se to u nás neustále děje. Pokud mají jiné cíle a chtějí prosazovat morální hodnoty, které naše země potřebuje, tak je jejich jméno to poslední, co by mělo být důležité. Důležitý je morální statut jednotlivců a jejich plány do budoucna. Koneckonců jak se i Ondřej Gášek vyjadřuje v rozhovoru, tajný a nebezpečný kominismus u nás vládne stále, jen se dobře maskuje. Sedí jen na jiných místech. Sociální podtext je věc, která je, dle mého názoru, v soudobé hudbě vcelku nedostatkové zboží. Možná proto, že u nás s.h. má už tak cestu velmi složitou a když přidá ještě další "nálož", "brouka do hlavy", což je v české společnosti čím dál tím více nepopulární, tak už by jí možná odzvonilo úplně. Proč ale? Jak je možné, že jsme se dostali až do tak plytkého talíře? Toto je samozřejmě pouze můj osobní názor a předkládám tuto myšlenku pouze k úvaze. Nutno podotknout, že skladba "Working poverty" Ondřeje Gáška má k obrazu artificiální/klasické hudby daleko, a někomu by mohla připomínat spíše klubovou hudbu. Kompoziční techniky a principy odpovídají "neakademickému uchu" mladého posluchače, spojení textu a hudby je provedeno mnoha velmi kreativními způsoby, skladba by mohla (měla) zaznívat i na akademické půdě 12

13 především kvůli jejímu sociálnímu podtextu, nehledě na to, že "moderní ráz" či právě její klubový charakter by možná trochu rozšířil obzory celé instituci i po hudební stránce. 1.1 "Hudební projekt Aleff je producentským dílem Ondřeje Gáška. Na nezávislé hudební scéně v Čechách a na Moravě jsme mohli Aleffa zaznamenat už v roce 2000, kdy se projekt zrodil. Aleffova hudební produkce má tři hlavní linie. První se věnuje elektroakustické industriální hudbě, plné experimentálních postupů, kdy autor loví zvuky v otevřené krajině industriálních zón a rozeznívá všemožné kovové skulptury, nahrává zvuky strojů, které dále modifikuje granulární syntézou apod. Druhou Aleffovou linií se dostáváme do světa filmové a divadelní hudby i radioartu. Zde autorova tvorba vychází především ze scénického zvuku, filmového střihu a filmové řeči a v neposlední řadě i z poezie. Třetí a poslední hudebně žánrovou linií projektu Aleff je elektronická taneční i netaneční hudba, která se pohybuje ve vodách BREAK CORE, AMBIENT, TECHNO, MINIMAL a DOWN TEMPO" Ondřej Gášek se zabývá skladbami se sociálním podtextem i nadále např. v Krajina Ukrajina, kde sice není text "ztělesněn" přímo, ale název ve spojení se silně vypovídající hudbou - propojení drsných industriálních tónů, folklórních tónů v houslích až následně zvuků jakoby z mlácení demonstrantů a přechod do čistě elektronického zvukového světa je nanejvýš zajímavé. Skladba "Zločin a trest" má na začátku úryvek z divadelní hry, který se ironickým způsobem vyjadřuje k problému alkoholismu (který je v náší zemi také vcelku palčivým problémem). Další kompozice, kde se pracuje s textem: 4, 5 4 elektroakusticka kompozice > dokumentarni lyricka base o soudu s fotrem nahrávka dostupná online na: 5 další ukázka k poslechnutí dostupná online na: 13

14 Ms.SZEELKOWA (bonus), by ALEFF aleff.bandcamp.com Smutný robot 6 H.O.M.E v 15:09 voice: Yael Ben-Horin original txt by: V.Novak song txt version and music by Aleff We walk We fall We are here I was not lost Even for a moment I was never lost Every drop of consciousness We fall My shadows My fractions Come, come to me H.O.M.E. The Forest is empty H.O.M.E....faces Empty 7 Aleff V současné době skládá hudebni filmovou kompozici pro nový film Benjamina Tučka Plán. Dále připravuje klubovou desku s taneční i netaneční elektronickou hudbou, dále filmovou hudbu pro dokum. film Jana Gogoly Človek jako Pták a v neposledni řade hudbu pro film dokumentarisky a kneze Jana Hanáka a cyber punkovy posapokalypticky loutkovy animovany film Michala Kubíčka 30 AMPER.. 8, Text skladby "Working Poverty", který je složen z úryvků monologu profesora Jana Kellera: text je dostupný online na: 9 text je oddělen bledě modrou barvou z estetických důvodů, také kvůli odlišení a přehlednosti 14

15 Lidé usilují o majetek; ne proto, že by byli všichni nutně nějací hamyžní, ale pro to, že majetek chrání člověka v kritických situacích. Ten první svět žije v podstatě z velkých majetků, které se zhodnocují stále rychleji. Druhý svět..to jsou lidé, kteří se živí svojí prací a ti žijí se mzdy nebo platů, které posledních dvacet až třicet let stagnují. No a třetí svět...ten má tu smůlu, že na něho nechtějí přispívat ani ti první ze svých majetků, ani ti druzí ze svých stagnujících příjmů. Globalizace umožňuje velkým nadnárodním firmám, aby platily na sociální stát stále méně. Dokonce aby byly v roli někoho, o koho stát pečuje, aby dostávaly peníze od daňových poplatníků jenom proto, aby zůstaly na daném území ještě pár sezón. Lidé, kteří jsou hodně bohatí, mají spoustu způsobů jak optimalizovat své daně. Takže tady zbývá poslední kategorie. Tím posledním sponzorem jsou STŘEDNÍ VRSTVY.... "Ten kdo má práci, nepotřebuje sociální dávky a ten, kdo nemá práci, si žádné sociální dávky nezaslouží." = V zásadě se tady snaží přenést stát vinu na ty, kteří se někdy vlastním zaviněním, ale velice často ne vlastní vinou ocitli v nějaké špatné sociální situaci. Přenášení viny na oběti sociálních rizik je velice běžná činnost... "Jde o to, aby ti, kteří zaplatí, měli pocit, že platí ze své vlastní viny."... Working powerty - Pracující Bída... V zásadě existují dvě strategie jak pacifikovat střední vrstvy... 15

16 Jednak se jim namlouvá, že jejich potíže pramení z toho, že musejí doplácet na ty, kdo jsou pod nimy. Ono se jim neprozradí, že na ně musejí doplácet stále více proto, že přestávají doplácet ti, kteří jsou nad nimi. To je ta jedna finta! A ta druhá spočívá v tom, že jednotlivé části středních vrstev se rozeštvávají proti sobě. Zaměstnanci veřejného sektoru proti zaměstnancům soukromého sektoru, mladí proti starým, zdraví proti nemocným... Tím se dá vytvořit takový vnitřní třídní boj uvnitř střední třídy, který perfektně vyhovuje těm, kteří jsou nad nimi. To znamená, že když oni dostanou málo peněz, nemohou z toho ještě platit daně anebo sociální pojistné, ale přitom potřebují od státu, aby jim dorovnal alespoň ten příjem do nějakého životnío minima nebo po tu hranici bídy... Prof.Phdr. Jan Keller, Csc. 10 Rozhovor s Ondřejem Gáškem o jeho sklabě "Working Poverty kde zaznívá text sociologa CsC. Jana Kellera: 1.3 Rozhovor s autorem - Ondřejem Gáškem 10 KELLER, Jan, Csc. úryvek z knihy "Tři cosiální světy", 2010, Skladbu "Working poverty" Ondřeje Gáška je možné slyšet online na: 16

17 1. Jaký byl impuls k vytvoření této skladby? Kdy skladba vznikla? Skladba vznikla tuším někdy v roce Podnět pro její vznik byl vcelku jednoduchý a jasný. Jako mistr zvuku jsem se účastnil týdenního natáčení dokumentu pro českou televizi o Janu Kellerovi, který zrovna dopsal svoji knihu Tři sociální světy. Kellerovy postřehy, teze a analýzy našeho politicko-sociálního i morálního dění v naší české společnosti mne moc nenechaly klidným. Cítil jsem, že se téma filmu až podezřele moc týká mé osoby. To mne vedlo k tomu, že jsem si zmíněnou knihu během natáčení přečetl. Současně se ve mně probouzel tvůrčí neklid a touha se k tématu také vyjádřit, ale po svém. 2. Proč sis vybral právě Kellera? Odkud pochází použitý text? Proč právě tato jeho slova? Z rozhovorů našeho natáčení jsem si vybral ze zvukového záznamu právě oněch pár Kellerových definic, kterými Keller popisuje rozdělení naší společnosti do tří sociálních rovin/světů a které se mne tak významně dotýkaly. Následně jsem je sestříhal a nakombinoval podle své potřeby. Jistě si teď říkáš, co se mne tak dotklo. Velmi zjednodušeně řečeno. >> Já patřím do střední sociální vrstvy. Keller se zmiňuje o tom, že střední sociální vrstva je u nás ten poslední sponzor, který doplácí vlastně na všechny. To má být jedno z hlavních vysvětlení, proč se my lidé ze střední sociální vrstvy propadáme k sociálnímu dnu. Pracujeme čím dál více a déle, za čím dál méně peněz, protože musíme doplácet formou různých daní na ty, kteří jsou nad námi>ti kteří vše diktují< a na ty kteří jsou pod střední vrstvou. Pracovní finanční ohodnocení už dvě dekády stagnuje a všemožné formy daně se stále zvyšují.. O tom je skladba Working Powerty Pracující bída. 3. Jak jsi volil jednotlivé motivy, strukturu hudby, sound design skladby s podkresem přednášky sociologa Kellera? Jakou funkci má rádiový hlas v angličitně na začátku? A jakési rozpadání zvuku v 2:28? Při skládání jsem postupoval víceméně intuitivně s linearním vývojem. Tento postup je mi asi nejbližší. V mých skladbách je skoro vždy možné vycítit jakousi lineární příběhovou formu 17

18 jak s textem, tak i bez textu. Mám to nějakým způsobem vžité. Asi proto, že jsem také filmař. Nicméně nejprve mne při komponování Working Powerty vedla samozřejmě textová linka. Nejprve jsem vyrobil příběh či textovou mozaiku z již vybraných jednotlivých rozhovorů.tuto textovou vrstvu jsem postupně dále ředil a vystřihával z ní informace, které mi přišly už navíc, ale to už ve chvíli, kdy jsem text začal rytmizovat s hudebním materiálem. Skladbu jsem rozdělil do tří hlavních částí / lépe řečeno obrazů. První obraz se odehrává kdesi na pláži u moře, kde se opaluje a popíjí drink nějaký podnikatel a poslouchá u toho rádio, ze kterého hraje příjemná muzika od mého velikého vzoru The Orb a sám zakladatel této formace Dr. Alex Patterson pronese na konci svého vstupu slova >>MORE SUNSHINE<<.. Je tam zkrátka hrozná pohoda. Současně už slyšíme Kellera. Ten nás uvádí jako titulek filmu do děje, který v sobě neponese žádný sluncem prohřátý děj a pohodu. (time 0:00-01:59) Druhý obraz začíná Kellerovým slovem: Tím posledním sponzorem jsou střední vrstvy... Zvuk se měmí na pomyslný temný chladivý mrak. Přichází déšť temných informací. Nepříjemná, schválně iritující chladná melodie nás provází až do konce tohoto obrazu. Hutný beat s jemně agresivním nábojem také zrcadlí esenci Kellerových sociálních temných pravd. V první části tohoto druhého obrazu se podnikatel a posluchač musí vrátit domů z vysněné dovolené. Kellerova slova nabírají na vážnosti a problém se prohlubuje. Jako kontrapunkt k těžké atmosféře jsem použil náhodou nahraný materiál s křečkem. Je to u Kellera doma. Veškerou práci při natáčení a filozoficky hluboké projevy profesora Kellera přetrhal a začal mařit malinký leč velmi hlučný křeček. Jinými slovy > jsme už určitě v Česku a doma.. Po etudě s křečkem se dostáváme do zlatého řezu skladby, kterým jsou slova profesora Kellera: Ten, kdo má práci nepotřebujě žádné sociální dávky a ten, kdo nemá práci si zádné sociální dávky nezaslouží. Dále pak následuje výčet ilustrujících situací, kdy neochtný stát odmítá čím dál méně platit a přinášet občanům úlevu či nějaké výhody. Přenáší tzv. vinu na jednotlivce. Tato vina jednotlivce je manifestovaná na příkladu tvorby kazu zubů, kdy prof. Keller je u zubaře a má najednou platit za amalgamovou plombu. Nadladěný hlas (pitch shift up) prof. Kellera v těchto místech má působit dojmem, že promlouvá právě Kellerův dentista. Dentista pak dokazuje, že nemusí to být nutně vina profesora Kellera, že se mu 18

19 zkazil zub, ale že třeba nějaký prasák orientální si roky nemusí čistit zuby a stejně se mu nezkazí. (time02:00-05:00) Ve třetím obrazu začínáme slyšet indický sytár, který symolizuje orientálního prasáka. Ten sáhne na prohnilý zub moudrosti bránícího se Kellera. Následně flangerově upravený sytár a ostatní souzvuky se začnou "morfovat". Kellerův zub moudrosti proletí fraktálem ke Kosmické Pravdě a Keller: Ehm! dosáhl Osvícení. Po osvícení mysli nám Keller konečně prozradí 3 východiska, jak uniknout z temné sítě problémů Working Powerty. (05:00-07:40) 4. Jaký význam má opakování některých Kellerových vět? Prostě jen akcentování významu těch slov Stavěl jsi text podle formy skladby? Je skutečně téma o boji ve středních třídách bodem vrcholu skladby? Ano i ne. Text i ostatní prvky se ve skladbě vzájemě ovlivňovaly. 6. Má mít konec v textu nějaké poselství? "Chudí" nemohou platit daně a sociální dávky, ale přitom potřebují od státu, aby jim dorovnal příjem alespoň do hranice bídy? Poselství ať si každý definuje po svém z toho, co jsem předložil. 7. Souhlasíš s Janem Kellerem ve všech bodech? Jestli ano proč? Jestli ne, v jakých bodech nesouhlasíš a proč? Přestože mne profesor Keller velice inspiroval, jeho obdivovatel nejsem. 19

20 Když jsem zjistil, že se aktivně účastní sjezdů komunistické strany a vyvíjí na této půdě mnohé aktivity, tak mé nadšení rychle opadlo. Osobně si myslím, že zločiny komunismu a jeho zvrácená ideologie byly a jsou naprosto fatálními a příčinnými elementy pro současný stav české společnosti. Praktiky zastrašování a trápení lidí ze směru totalitní vlády komunistické strany a jejich poslů, mají důsledný vliv na děsivý morální rozklad naší země od jednotlivců až po různé sociální skupiny. Tento fakt se promítá i do politiky. Jizvy na našem národu zdaleka nejsou zahojené a důmyslně naší společností manipulují stále lidé, kterí v takovém prostředí vyrostli a s výše uvedenou ideologií se stotožňovali. Ať už z pohodlnosti nebo ze strachu. V tomto kontextu mi pan Keller příjde jako pouhý populista či levicový akademický teoretik. Z počátku byl můj obdiv velký, když jsem se setkal s jeho působivou aurou a intelektem, ale teď je můj postoj k jeho osobě naprosto chladný. Od roku 2012, kdy jsem skladbu Working Powerty inspirovanou profesorem Kellerem skládal, uplynuly již dva roky a považuji tuto kapitolu za uzavřenou. Děkuji za rohovor Kapitola 2 Práce se zvukem slov V druhé kapitole bych se chtěla zabývat především prací s textem ve skladbě jako s dalším uměleckým prostředkem, hudebním nástrojem. Obsah slov, zde již nehraje tak silnou roli jako v kapitole 1, zaměřené na sociální podtext, podstatnější je zvuková stránka slov. Deklamace textu, a divadelní pojetí textu - tedy performance. K příkladům této práce soudobého skladatele slouží dokonale díla skladatelky a profesorky Iris ter Shiphorst, se kterou jsem měla možnost se setkat na Univerzitě umění v Berlíně, kde mě vyučovala a poskytla mi rozhovor ohledně způsobu práce s textem v jejich skladbách. 20

21 Biografie Iris ter Schiphorst Iris ter Schiphorst se narodila v Hamburgu. Po jejím vzdělání v oboru klavír a častých koncertních aktivitách jezdila dva roky po světě. Po návratu do Německa studovala Divadelní kulturologii a filozofii v Berlíně a navštěvovala semináře u Schnebela, Luigi Nona a Helgy de la Motte. Současně se intenzivně zabývala elektronickou hudbou a technikami samplování a v roce 1992 vyhrála první místo v třetí kompoziční soutěži pro syntetizátory a počítačovou hudbu. Společně se skladateli Mayako Kubo, Franzem Martinem Olbrischem, Bertholdem Türcke, stejně tak jako s muzikology Frankem Hilgerem a Gian Mariem Boriem založili koncem 80. let spolek "Čas-hudba". Jejich skladby z této doby se zabývají především vztahy Literatury a zvuku. V roce 1990 založila elektro-akustický ansámbl "Inrors", se kterým byla v roce 1997 na kompoziční soutěži odměněna cenou "Modrý most". V letech intenzivně spolupracovala se skladatelem Helmutem Oehringem. Iris ter Schiphorst získala mnoho ocenení a stipendií. V roce 2004 byla jako umělecký rezodent na uměleckém dvoře "Die Höge". Její velmi sledovaná orchestrální skladba "Balada pro orchestr: Sto děleno nulou" získalo v roce 2001 nominaci na cenu Itália, její kus pro ansámbl "Zerstören"-"Zničení" bylo nominováno pro Hongkongsk World Music Days V mezinárodní kompoziční soutěži v roce 2008 získala zvláštní cenu poroty za miniatury pro cello a akordeon. Od roku 2009 až po současnost získala mnoho ocenění. Její dílo zahrnuje mnoho stylů. Kromě skladatelské kariéry má i dlouholetou zkušenost jako hráčka (napřed jako klavíristka, později basistka, bycistka, keybordistka, zvukařka v různých rockových a popových kapelách). Srdcem ale zůstala skladatelkou,a tak se k profesi vrátila. Její skladby zazněly na mnohých koncertech a festivalech - Witten, Helsinki, Paris (Festival d automne), München (Musica viva), na Expu (2000), dem Europäischen Musikmonat Basel, in Glasgow, der Dokumenta, Bielefeld ( visible music ), festival rendez-vous musique nouvelle Forbach, Klangwerkstatt (zvuková dílna) -Berlin, Stockholm, Köln ( Forum neuer Musik und Musik der Zeit ), Amsterdam, Porto, London vlastní překlad textu dostupného online na: 21

22 2.1 "Vergiss Salome", podklady ke kompozici "...obzvláště odporný je příběh o smrti Salome. Tak jako i hodně jiných motivů, noří se tento příběh z původního působivého příběhu od Nikefora Kallistose Xanthopula ( ) byzantského duchovního a spisovatele. Když dcera Heroda jedné zimy musela přejít zmrzlou řeku, šla bosá přes vrstvu ledu. Když se ale při nebesích led prolomil a Salome se až po krk potopila, tančila legračními a mrštnými pohyby, ne na zemi, nýbž ve vodě. Její hlava zůstala na ledu, byla odseknuta,a tak tančila na ledu tanec mrtvých. Tak se stal onen hrozný čin. Citováno z "Tanz und Religion" od Silke Petersen: Dcera Heroda tančí a dostává jména Legenda ve skladbě Iris ter Schiphorst - Ze stropu visí na scéně mikrofon, pro představitelku je příliš vysoko, může na něj dosáhnout jen když stojí na špičkách. Salome přichází na pódium, má na sobě nápadnou paruku a trochu větší oblek (podobný tomu co nosila Frida Kahlo), ve kterém se trochu ztrácí, má i vestu, bílou pánskou košili, pánské boty s tmavými ponožkami. Kalhoty působí jako velké, má i kšandy a pásek. Přesto, že oblek Salome je velmi mužský, ona je namalovaná. Rukávy jsou příliš dlouhé. Drži v ruce (diváci to nevidí) kousek křídy. Jde na okraj pódia a dlouze se dívá do publika, pak udělá křídou čáru, kterou rozdělí podium na dvě poloviny...v partituře jsou značky, které představitelce naznačují kroky, zadržené, krátké.- kroková choreografie. Dále viz. příloha obrázek z partitury "Vergiss Salome", Iris ter Schiphorst,

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_113 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

11. LITERÁRNÍ MODERNA. C)Česká literatura přelomu 19. a 20. století Anarchističtí buřiči

11. LITERÁRNÍ MODERNA. C)Česká literatura přelomu 19. a 20. století Anarchističtí buřiči 11. LITERÁRNÍ MODERNA C)Česká literatura přelomu 19. a 20. století Anarchističtí buřiči Anarchističtí buřiči přelom století u nás provází hospodářský růst a společenský pohyb z 90. let 19.století vychází

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 1 STUDIO PAINTING 1 OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS BAKALÁŘSKÁ

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N Á Z E V P R

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

IZŠ Radotín Školní rok : 2001-2010 Loučanská 1112/3 Praha Radotín ABSOLVENTSKÁ PRÁCE - STREET DANCE

IZŠ Radotín Školní rok : 2001-2010 Loučanská 1112/3 Praha Radotín ABSOLVENTSKÁ PRÁCE - STREET DANCE IZŠ Radotín Školní rok : 2001-2010 Loučanská 1112/3 Praha Radotín ABSOLVENTSKÁ PRÁCE - STREET DANCE Zpracovala : Kristýna Králová (9.A) Konzultant : Marta Grä tzová Oponent: Tomáš Huráb dne: 15. 1. 30.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce

Formální požadavky na zpracování bakalářské práce - 1 - Formální požadavky na zpracování bakalářské práce Minimální rozsah 40 stran Řádkování Řádkování 1,5 Písmo Velikost 12, Times New Roman Okraje Horní okraj stránky 25 mm, dolní okraj stránky 25 mm,

Více

PV156 Digitální fotografie. Kompozice. FI MU, podzim 2014

PV156 Digitální fotografie. Kompozice. FI MU, podzim 2014 PV156 Digitální fotografie Kompozice FI MU, podzim 2014 Fotografie = sdělení obsah je vám, jako divákům, tak jasný, jak dobře dokáže fotograf své sdělení podat kompozice post-processing atd. Někdy hra

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla

Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Hudba a hudební nástroje, knihy a čtení, filmy a chození do kina, divadla Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné

Více

SVĚCENÍ JARA LE SACRE DU PRINTEMPS Pětice nejnovějších choreografií Petra Zusky.

SVĚCENÍ JARA LE SACRE DU PRINTEMPS Pětice nejnovějších choreografií Petra Zusky. Ředitel ND: Ondřej Černý Umělecký šéf baletu ND: Petr Zuska SVĚCENÍ JARA LE SACRE DU PRINTEMPS Pětice nejnovějších choreografií Petra Zusky. CHOREOGRAFIE: PETR ZUSKA ČESKÉ PREMIÉRY: 11. A 12. 11. 2010

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova)

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) PORTFOLIO JMÉNO:.. TŘÍDA:. ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) Kapitola 16. Strana 1 (celkem 19) SVP_ZS_NH_Cast_5_OSNOVY_II-HUDEBNI_VYCHOVA_Priloha_2_PORTFOLIO_VI_od_2010.docx

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova

Heřmánek Praha, ŠVP 2016. Hudební výchova 1. - 3. ročník Výstupy z RVP ZV Školní výstupy Kompetence žáka Hudební výchova Učivo Mezipředmětové přesahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje

Více

Interaktivní divadelní představení

Interaktivní divadelní představení Interaktivní divadelní představení Motivace Rozhodly jsme se na základě našich různých zkušeností s divadlem a názorů na něj, které se v určitých místech protínají, posunout od verbální kritiky k vytvoření

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Hudební formy a skladebné postupy Žák: vnímá a postihuje rozdíly mezi tvořením tónu u operního zpěváka a zpěváka rockové a jazzové hudby zrapuje krátký text v týmu zpracujíe projekt na

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den,

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den, Přílohy Příloha č. 1 dotazník Dobrý den, jmenuji se Radka Mikulová a jsem studentkou posledního ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a hudební výchova. Ráda bych vás

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Jiří Neumann - DJ. Foto: Michaela Neumannová. Jiří Neumann, foto: Michaela Neumannová 17.02.2012 11:04 Michaela Lejsková

Jiří Neumann - DJ. Foto: Michaela Neumannová. Jiří Neumann, foto: Michaela Neumannová 17.02.2012 11:04 Michaela Lejsková Jiří Neumann - DJ Jiří Neumann, foto: Michaela Neumannová 17.02.2012 11:04 Michaela Lejsková "Rozhodně nejsem příznivec starých pořádků, ale mám pocit, že před revolucí byla atmosféra na diskotékách a

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Mgr. Kateřina Šrámková Současný stav hudební výchovy na školách není uspokojivý. Proč tomu tak je, je předmětem zkoumání práce učitelů hudební výchovy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Předmluva: Proč Konfucius?

Předmluva: Proč Konfucius? Obsah Kapitola první, Cesty nebes a země 11 Kapitola druhá, Cesta srdce a duše 27 Kapitola třetí, Cesta světa 45 Kapitola čtvrtá, Cesta přátelství 69 Kapitola pátá, Cesta ctižádosti 87 Kapitola šestá,

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami)

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami) 3 Martina Zapletalová Cause Upřímnost je nemoc z vyčítání (tentokráte i s předmluvami) 4 Obsaženo Obsaženo...4 Za dveřma někdo pije čaj...6 Gejši mávají přes ulici...8 Hlupáček-undefined... 10 Rezervace

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Pro zeptání se na pomoc. Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky - Základy Můžete mi pomoci, prosím? Pro zeptání se na pomoc Mluvíte? Pro zeptání se, zda člověk mluví Mluvíte _[language]_? Pro zeptání se, zda člověk mluví nějakým jazykem Nemluvím_[language]_. Pro vysvětlení,

Více

Estetický kurz Středoškoláci a klasická hudba

Estetický kurz Středoškoláci a klasická hudba Estetický kurz Středoškoláci a klasická hudba Úvod Třídenní estetické činění věnovala hudební část septimy výzkumu povědomí o klasické hudbě. Tento nápad vznikl těsně před začátkem projektu, a protože

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Německý jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence pracovní

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR KRESBY A GRAFIKY STUDIO OF DRAWING AND PRINTMAKING ŢIVOT LIFE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ludvík Vaculík

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ludvík Vaculík ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ Ludvík Vaculík 1926 Interaktivní výukový materiál Česká literatura II. pol. 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

Časová dotace ve výuce: hudba, Jesus, Christ, Superstar, Máří, 1-2 hodiny Magdalena Název souboru: Mgr. Štěpánka Steinová UK_STE_8_HV_9R_JESUS_CHRIST

Časová dotace ve výuce: hudba, Jesus, Christ, Superstar, Máří, 1-2 hodiny Magdalena Název souboru: Mgr. Štěpánka Steinová UK_STE_8_HV_9R_JESUS_CHRIST Pořadové číslo projektu Nově a lépe s počítači CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Šablona č.: Sada č.: III/2 6 Datum vytvoření: Datum ověření: 22.10.2012 30.10.2012 Pro ročník: Vzdělávací oblast: IX. Umění a kultura

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE

TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE TECHNICKÉ PARAMETRY DIPLOMOVÉ PRÁCE 1. VAZBA Práce je vázána v pevných deskách, na kterých jsou následující údaje: Název vysoké školy a fakulty; jméno autora diplomové práce; název práce; Diplomová práce

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Tabulka č. 1. Grantový program na podporu kultury - rok 2014 kultura I.výzva. GRANTY - Podpora živé kultury. Granty kultura 2014 Příloha č.

Tabulka č. 1. Grantový program na podporu kultury - rok 2014 kultura I.výzva. GRANTY - Podpora živé kultury. Granty kultura 2014 Příloha č. kultura I.výzva opatření 2 GRANTY - Podpora živé kultury Tabulka č. 1 3319 Org. 5412/1 alokace 1 800 000 Kč 5412/1/01 ACTIVE time 5412/1/02 Divadlo Continuo Kurzy vaření pro děti z dětského domova Písek

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ

MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ MĚSÍČNÍK NÁRODNÍHO DIVADLA V BRNĚ ROČNÍK VI. LISTOPAD 2005 CENA 10 KČ aplaus 12 Reduta úvodní projekt Druhá část úvodního projektu Když jsem do projektu v červnu vstupoval, věděl jsem, že ho bude režírovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32 Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Identifikátor školy: 600

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Přílohy. 5) Jak často si zpíváš? a) denně b) často c) občas d) vůbec ne. Příloha 1: dotazník. Věk:... Třída:... chlapec dívka Škola: ZŠ Gymnázium

Přílohy. 5) Jak často si zpíváš? a) denně b) často c) občas d) vůbec ne. Příloha 1: dotazník. Věk:... Třída:... chlapec dívka Škola: ZŠ Gymnázium Příloha 1: dotazník Dotazník Milí studenti, Katedra hudební výchovy se dlouhodobě zaměřuje na výzkumy hudebních preferencí a efektivity hudební výchovy s cílem zlepšit úroveň hudební výchovy a její působení.

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

SRG Přírodní škola, o. p. s. Zapomenutá křídla. Tvorba animovaného klipu k autorské písni. Autor: Tomáš Kudera

SRG Přírodní škola, o. p. s. Zapomenutá křídla. Tvorba animovaného klipu k autorské písni. Autor: Tomáš Kudera SRG Přírodní škola, o. p. s. Zapomenutá křídla Tvorba animovaného klipu k autorské písni Autor: Tomáš Kudera Vedoucí práce: PhDr. Vít Novotný, MgA. Magdalena Bartáková Datum odevzdání: 8. listopadu 2010

Více