Hudba v dokumentu, dokument v hudbě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hudba v dokumentu, dokument v hudbě"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra kompozice, dirigování a operní režie Multimediální kompozice Hudba v dokumentu, dokument v hudbě - Práce s textem v soudobých skladbách Bakalářská práce Autor práce: Bc. Tereza Bulisová Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. Oponent práce: doc. Mgr. Richard Fajnor Brno 2014

2 Bibliografický záznam BULISOVÁ, Tereza: Hudba v dokumentu, dokument v hudbě - Práce s textem v soudobých skladbách [ Music in the documentary, documentary in the music - work with texts in contemporary compositions ] Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra kompozice, dirigování a operní režie, 2014, Multimediální kompozice Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. počet stran: 57 Anotace Bakalářská práce Hudba v dokumentu, dokument v hudbě- práce s textem v soudobých skladbách se zabývá způsobem práce s textem v soudobých skladbách a to ze tří hledisek: 1. Zaměření na sociální podtext, 2. Práce se zvukem slov, 3. Zvukový/textový dokument v hudbě. Ve třech kapitolách rozebírám způsob práce s textem především formou rozhovorů se současnými skladateli. Jsou zde ukázky textů z jejich skladeb a jejich revrubné rozbory. V závěru je pak krátká úvaha nad posláním textu v soudobých skladbách obecně a kam míří jejich směr. Práce může posloužit lidem kteří se zajímají o práci s textem v soudobých skladbách, o skladatele Ondřeje Gáška, Iris ter Schiphorst, Daniela Otta a Alessandra Bossetiho. Annotation Bachelor thesis Music in the documentary, documentary in the music - working with texts in contemporary compositions deals with a text in contemporary music, focus on three aspects - 1. social subtext, 2. working with a sound of worths, 3. Sound/text documentary in a music. In this three chapter I m analysing the kind of work with text, by way of interviews with contemporary composers. There are fragments of texts compositions and small anlaysis of 2

3 works. This bachelor thesis can be usefull for them, who wants to know something about working with text in conterporary music, about composers Ondřej Gášek, Iris ter Schiphorst, Daniel Ott and Alessandro Bosetti. Klíčová slova text, soudobá hudba, zvuk, performance, Ondřej Gášek, Iris ter Schiphorst, Vergiss Salome, Silent moves, Daniel Ott, Alessandro Bosetti, Jan Keller Keywords text, contemporary music, sound, performance, Ondřej Gášek, Iris ter Schiphorst, Vergiss Salome, Silent moves, Daniel Ott, Alessandro Bosetti, Jan Keller 3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. V Brně dne 29. dubna 2014 Tereza Bulisová 4

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala prof. Ing. Ivo Medkovi, Ph.D. za vedení práce, prof. Iris ter Schiphors a Ondřejovi Gáškovi za poskytnutí rozhovoru a materiálů. 5

6 obsah ÚVOD KAPITOLA 1 Zaměření na sociální podtext Hudební projekt Aleff Text skladby "Working Poverty" Rozhovor s autorem skladby Ondřejem Gáškem...16 KAPITOLA 2, Práce se zvukem slov Biografie Iris ter Schiphorst Vergiss Salome, 2012, Rozhovor s Iris ter Schiphorst...24 Kapitola 3 Zvukový/textový dokument v hudbě...29 ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...34 PŘÍLOHY

7 Předmluva Téma práce jsem si vybrala proto, že text v hudbě pro mě hraje důležitou roli, je důležitým médiem. Zprostředkovává posluchači další rovinu obsahu, umožňuje vnímat konkrétní významy v hudbě, která má velmi abstraktní charakter. Vybrala jsem si tři způsoby práce s textem v soudobé hudbě, a to ty které jsem shledala jako nejužívanější. Jistě by se dalo najít i mnoho dalších, ale i pro přehlednost práce se budu zabývat těmito třemi : 1. Zaměření na sociální podtext 2. Práce se zvukem slov 3. Zvukový/textový dokument v hudbě Předvedu příklady skladeb z těchto odvětví a prostřednictvím rozhovorů naznačím práci s textem přímo se skladateli jednotlivých skladeb. 7

8 Práce s textem v soudobých skladbách Úvod Tato bakalářská práce se zabývá prací s textem v soudobé hudbě, a to z mnoha úhlů pohledu. Textem v hudbě, který tvoří rovnocennou uměleckou složku, například texty básní, či divadelních her, melodramy, opery, pro mě nehraje v této práci důležitou roli. Tento způsob je totiž jiný, po staletí dobře vyzkoušený a mě zajímaly spíše nové svěží závany a tendence, které ještě nebyly sumarizovány, zkoumány a publikovány. Chci se zabývat novými funkcemi textu, respektive jaké směry nabraly funkce textu v soudobé artificiální (s lehkým zabroušením i ke klubové scéně - tedy nonartificiální) hudbě. Po uvedení tří přístupů jeden po druhém více rozeberu, a posléze provedu rozbor některých děl daného přístupu - především pak tedy způsob práce s textem. 1. Zaměření na sociální podtext Zřejmě nejobsáhlejší pojetí je práce s textem jako s určitým sociálním sdělením, manifestem doby. Zmíním zde například "Il canto sospeso" Luigi Nona, hudební manifest z dřívějších skladeb Ivoše Medka. Elektro-akustická skladba Ondřeje Gáška z roku 2012 na kritický monolog sociologa Jana Kellera. 2. Práce se zvukem slov a taktéž se sociálním podtextem, ovšem jiným způsobem. Klade se zde totiž větší důraz na formu než na obsah. Slova, výkřiky, posměšky ve vokálních komorních skladbách, či operách těchto autorů mají jinou funkci než v bodě 1. Iris ter Schiphorst a její vokální kompozice - performace "Vergiss Salome", 2012 (Zapomeň Salome) a "Silent moves", 1997 (Tiché pohyby), Marko Ciciliani a jeho parodické texty (společně s parodickými úryvky převzatých Mozartových skladeb) použité v jeho vokálních skladbách. Další částí je opera Ojota od Daniela Otta. Hudba vyjadřuje sdělení především formou, jakou je text sdělován, ale i textem samotným. 3. Zvukový/textový dokument v hudbě. Tento způsob je v mnou prozkoumaných skladbách nejvzácnější, je zaměřen na zachycení pocitu, atmosféry nějakého místa, nějakých lidí. Je to v podstatě technika bližší filmu než hudbě, nicméně užití právě ve skladbách je zvukově velmi nové, zajímavé. Tímto způsobem pracuje například Alessandro Bosseti. Často vychází 8

9 z nějakého předem sobě určeného konceptu, který dává celé skladbě hlubší smysl a sociální podtext. Toho je zde však dosaženo zcela jiným způsobem než v přímé formě sociálního sdělení v bodě 1. Alessandro Bosseti zachycuje například názory dětí z africké vesnice na soudobou skladbu, či dává přezpívat melodie ze sluchátek zástupům lidí a z nahrávek pak tvoří zajímavé skladby. Výrazně se zabývá překladem jazyků, řečí jako takovou, růzností hlasů, růzností lidí, mnoho jeho skladeb tak dostává opět silně sociální, multikulturní význam. Kapitola 1 Zaměření na sociální podtext Potřeba vytvořit hudební dílo se sociálním podtextem, nebo dokonce s jasným sociálním sdělením, vyjádřením postoje, až manifestu pramení ze silné touhy vyjádřit hudebním dílem i jinou než hudební myšlenku, a to rovnou myšlenku sociální, která má za cíl to, aby posluchači nad sdělením přemýšleli popř. si k němu vytvořili vlastní postoj. V této práci se nechci zabývat propagandistickými písněmi z válek, partyzánskými písněmi, písněmi různých hnutí, neonacistů aj. Zaměřím se na soudobou artificiální hudbu, umělecký přesah - sdělení - poslání,chcete-li, má v těchto skladbách ještě pořád majoritní funkci, nebo jsou s textem alespoň na stejné úrovni. Kapacita této práce mi bohužel nedovolí zmínit všechny skladatele, jejichž práce s textem mě zaujala. V rámci této kapitoly zaměřené na sociální podtext zmíním alespoň některá díla, která mě osobně do této chvíle silně zasáhla. Janáčkovy opery - Z mrtvého domu, Její pastorkyňa, sbory na Bezručovy texty - např. Kačena divoká, Kantor Halfar (1906), Maryčka Magdónova (1907) a Sedmdesát tisíc (1909, přepracováno 1914). "Leoš Janáček napsal i ženské sbory, které na rozdíl od mužských a smíšených sborů tvoří jen malou část jeho díla. Ve sboru "Vlčí stopa" se nechal autor inspirovat textem Jaroslava Vrchlického ( ). 1 "Janáček, stejně jako dříve (v různé míře) u sborů Bezručovských, přistoupil k úpravě textové 1 NOWAK, Jan: Vlčí stopa sonda do Janáčkovy tvorby pro ženský sbor, text je dostupný online na: 9

10 předlohy. Výsledné znění můžeme s Vrchlického originálem konfrontovat v paralelním opisu textů. Skladatel vypustil některé části veršů či dokonce verše celé, čímž poněkud spoutal básníkovu vzletnější mluvu." U tohoto díla to není poprvé ani naposledy, kdy Janáček mění autorův text k obrazu svému." 2 Leoš Janáček si vybíral texty se silným, jasným sdělením. Často upozorňující na sociální nerovnosti, těžký život "obyčejných" lidí, či na nějaké bezpráví, viz. text Kačeny divoké, která, když padne ranou střelce, povzdechne si, že svá káčata už dochovala, a tak může zemřít. Vychovala je dobře, takže nedělají škodu, pijí kalnou vodu, jí tvrdý písek. V Maryčce Magdónové je pak sociální podtext ještě výraznější, kousek připomenu a to především kvůli navázání na další soudobou skladbu Ondřeje Gáška "Working Poverty" (Pracující bída) z roku Petr Bezruč, Maryčka Magdónova Šel starý Magdón z Ostravy domů, v bartovské harendě večer se stavil, s rozbitou lebkou do příkopu pad. Plakala Maryčka Magdónova! Vůz plný uhlí v koleje se zvrátil. Pod vozem zhynula Magdónova vdova. Na Starých Hamrech pět vzlykalo sirot. Nejstarší Maryčka Magdónova. Kdo se jich ujme, kdo jim dá jisti? Budeš jim otcem, budeš jim matkou? Myslíš, kdo doly má, srdce má taky 2 NOWAK, Jan: Vlčí stopa sonda do Janáčkovy tvorby pro ženský sbor, text je dostupný online na: 10

11 jako ty, Maryčko Magdónova? Bez konce les se táhne Markýze Gera. Otcové když zahynuli v dolech, smí si vzít sirotek otýpku kolci. Co pravíš, Maryčko Magdónova? Maryčko, mrznem a není co jisti... Na horách, na horách plno je dřeva... Burmistr Hochfelder viděl tě sbírat? Bude-li mlčet? Maryčko Magdónova?... 3 Další skladby, které mě silně zaujaly svými texty a v pozitivním slova smyslu mě jistě i poznamenaly. Nejedná se vždy o skladby s texty s přímým sociálním sdělením, často je lze nalézt nepřímo. Bohuslav Martinů, opera Julietta. Texty často působí obsahem absurdně, ale formou velmi přirozené, jako automatický text. např.: Já nemám nohy, je to už dlouho co jsi o ně přišel chlapče? (chlapec stojí oběma nohama na zemi a kouká směrem k nebi) Slzy nože Alban Berg - Woyzeck Bertold Brecht - Matka kuráž a její děti Miloslav Ištvan - Já Jákob, Hry, Rómské písně Jakha Kale Steve Reich - It's gonna rain, Z nonartificiální scény pak - Einstürzende Neubauten, Pj Harvey, Tatabojs - spíš hra se slovy, brněnské raperky Čoko voko, Kazety, Znouzectnost, Psí vojáci, Kauflant, Ty syčáci - skupina, která si hraje s tělními zvuky a slovy. Její frontman je Pavel Váša, Midilidi, Dva 3 BEZRUČ, Petr, parafráze je dostupná online na: na Copyright (C) 1995 MAB Soloists, All Rights Reserved. 11

12 Na Maryčku Magdónovou zajímavým způsobem navazuje krajan CsC. Jan Keller, jehož text je ve skladbě "Working poverty" - "Pracující bída" Ondřeje Gáška z roku Zařadila jsem ji do své bakalářské práce, části o skladbách s textem zaměřeným na sociální podtext, proto, že si těžko dovedu představit vystižnější doklad doby, zmítané sociálními nerovnostmi, v národu poškozeném a bohužel stále trpícím komunismem, ale i silným kapitalistickým drilem, nepořádkem v hodnotách, nejistotě, neustálé touze připojit se k jedné či druhé straně s absolutní ztrátou schopnosti utvoření vlastního úsudku také proto, že na to díky samému stresu už téměř nezbývá prostor. Jaké může mít morální hodnoty národ v neustálém zmatku? Boj mezi levicí a pravicí, vztah ke komunistům dnešního mladého člověka a jeho postoje k politice obecně je to, co by mělo zajímat všechny generace, protože to je to, co bude určovat stav naší společnost v příštích letech. Černo-bílé vnímání je kontraproduktivní, bere právě onu schopnost udělat si vlastní názor, a tak podporovat v sobě samém morální hodnoty. Třináctiletí si rádi zanadávají na bezdomovce, v nejlepším případě, občas je z nudy i zapalují. Lidé ve středním věku také často utíkají před nataženou rukou. Posledních 25 let nepřineslo dle mého názoru žádné zvláštní zlepšení morálních hodnot, spíše naopak.obsah básně Maryčka Mgdónova zůstává stále aktuální. Osobně mi připadá nesmyslné nadávat na mladé komunisty, jen kvůli názvu jejich hnutí/strany, tak jak se to u nás neustále děje. Pokud mají jiné cíle a chtějí prosazovat morální hodnoty, které naše země potřebuje, tak je jejich jméno to poslední, co by mělo být důležité. Důležitý je morální statut jednotlivců a jejich plány do budoucna. Koneckonců jak se i Ondřej Gášek vyjadřuje v rozhovoru, tajný a nebezpečný kominismus u nás vládne stále, jen se dobře maskuje. Sedí jen na jiných místech. Sociální podtext je věc, která je, dle mého názoru, v soudobé hudbě vcelku nedostatkové zboží. Možná proto, že u nás s.h. má už tak cestu velmi složitou a když přidá ještě další "nálož", "brouka do hlavy", což je v české společnosti čím dál tím více nepopulární, tak už by jí možná odzvonilo úplně. Proč ale? Jak je možné, že jsme se dostali až do tak plytkého talíře? Toto je samozřejmě pouze můj osobní názor a předkládám tuto myšlenku pouze k úvaze. Nutno podotknout, že skladba "Working poverty" Ondřeje Gáška má k obrazu artificiální/klasické hudby daleko, a někomu by mohla připomínat spíše klubovou hudbu. Kompoziční techniky a principy odpovídají "neakademickému uchu" mladého posluchače, spojení textu a hudby je provedeno mnoha velmi kreativními způsoby, skladba by mohla (měla) zaznívat i na akademické půdě 12

13 především kvůli jejímu sociálnímu podtextu, nehledě na to, že "moderní ráz" či právě její klubový charakter by možná trochu rozšířil obzory celé instituci i po hudební stránce. 1.1 "Hudební projekt Aleff je producentským dílem Ondřeje Gáška. Na nezávislé hudební scéně v Čechách a na Moravě jsme mohli Aleffa zaznamenat už v roce 2000, kdy se projekt zrodil. Aleffova hudební produkce má tři hlavní linie. První se věnuje elektroakustické industriální hudbě, plné experimentálních postupů, kdy autor loví zvuky v otevřené krajině industriálních zón a rozeznívá všemožné kovové skulptury, nahrává zvuky strojů, které dále modifikuje granulární syntézou apod. Druhou Aleffovou linií se dostáváme do světa filmové a divadelní hudby i radioartu. Zde autorova tvorba vychází především ze scénického zvuku, filmového střihu a filmové řeči a v neposlední řadě i z poezie. Třetí a poslední hudebně žánrovou linií projektu Aleff je elektronická taneční i netaneční hudba, která se pohybuje ve vodách BREAK CORE, AMBIENT, TECHNO, MINIMAL a DOWN TEMPO" Ondřej Gášek se zabývá skladbami se sociálním podtextem i nadále např. v Krajina Ukrajina, kde sice není text "ztělesněn" přímo, ale název ve spojení se silně vypovídající hudbou - propojení drsných industriálních tónů, folklórních tónů v houslích až následně zvuků jakoby z mlácení demonstrantů a přechod do čistě elektronického zvukového světa je nanejvýš zajímavé. Skladba "Zločin a trest" má na začátku úryvek z divadelní hry, který se ironickým způsobem vyjadřuje k problému alkoholismu (který je v náší zemi také vcelku palčivým problémem). Další kompozice, kde se pracuje s textem: 4, 5 4 elektroakusticka kompozice > dokumentarni lyricka base o soudu s fotrem nahrávka dostupná online na: 5 další ukázka k poslechnutí dostupná online na: 13

14 Ms.SZEELKOWA (bonus), by ALEFF aleff.bandcamp.com Smutný robot 6 H.O.M.E v 15:09 voice: Yael Ben-Horin original txt by: V.Novak song txt version and music by Aleff We walk We fall We are here I was not lost Even for a moment I was never lost Every drop of consciousness We fall My shadows My fractions Come, come to me H.O.M.E. The Forest is empty H.O.M.E....faces Empty 7 Aleff V současné době skládá hudebni filmovou kompozici pro nový film Benjamina Tučka Plán. Dále připravuje klubovou desku s taneční i netaneční elektronickou hudbou, dále filmovou hudbu pro dokum. film Jana Gogoly Človek jako Pták a v neposledni řade hudbu pro film dokumentarisky a kneze Jana Hanáka a cyber punkovy posapokalypticky loutkovy animovany film Michala Kubíčka 30 AMPER.. 8, Text skladby "Working Poverty", který je složen z úryvků monologu profesora Jana Kellera: text je dostupný online na: 9 text je oddělen bledě modrou barvou z estetických důvodů, také kvůli odlišení a přehlednosti 14

15 Lidé usilují o majetek; ne proto, že by byli všichni nutně nějací hamyžní, ale pro to, že majetek chrání člověka v kritických situacích. Ten první svět žije v podstatě z velkých majetků, které se zhodnocují stále rychleji. Druhý svět..to jsou lidé, kteří se živí svojí prací a ti žijí se mzdy nebo platů, které posledních dvacet až třicet let stagnují. No a třetí svět...ten má tu smůlu, že na něho nechtějí přispívat ani ti první ze svých majetků, ani ti druzí ze svých stagnujících příjmů. Globalizace umožňuje velkým nadnárodním firmám, aby platily na sociální stát stále méně. Dokonce aby byly v roli někoho, o koho stát pečuje, aby dostávaly peníze od daňových poplatníků jenom proto, aby zůstaly na daném území ještě pár sezón. Lidé, kteří jsou hodně bohatí, mají spoustu způsobů jak optimalizovat své daně. Takže tady zbývá poslední kategorie. Tím posledním sponzorem jsou STŘEDNÍ VRSTVY.... "Ten kdo má práci, nepotřebuje sociální dávky a ten, kdo nemá práci, si žádné sociální dávky nezaslouží." = V zásadě se tady snaží přenést stát vinu na ty, kteří se někdy vlastním zaviněním, ale velice často ne vlastní vinou ocitli v nějaké špatné sociální situaci. Přenášení viny na oběti sociálních rizik je velice běžná činnost... "Jde o to, aby ti, kteří zaplatí, měli pocit, že platí ze své vlastní viny."... Working powerty - Pracující Bída... V zásadě existují dvě strategie jak pacifikovat střední vrstvy... 15

16 Jednak se jim namlouvá, že jejich potíže pramení z toho, že musejí doplácet na ty, kdo jsou pod nimy. Ono se jim neprozradí, že na ně musejí doplácet stále více proto, že přestávají doplácet ti, kteří jsou nad nimi. To je ta jedna finta! A ta druhá spočívá v tom, že jednotlivé části středních vrstev se rozeštvávají proti sobě. Zaměstnanci veřejného sektoru proti zaměstnancům soukromého sektoru, mladí proti starým, zdraví proti nemocným... Tím se dá vytvořit takový vnitřní třídní boj uvnitř střední třídy, který perfektně vyhovuje těm, kteří jsou nad nimi. To znamená, že když oni dostanou málo peněz, nemohou z toho ještě platit daně anebo sociální pojistné, ale přitom potřebují od státu, aby jim dorovnal alespoň ten příjem do nějakého životnío minima nebo po tu hranici bídy... Prof.Phdr. Jan Keller, Csc. 10 Rozhovor s Ondřejem Gáškem o jeho sklabě "Working Poverty kde zaznívá text sociologa CsC. Jana Kellera: 1.3 Rozhovor s autorem - Ondřejem Gáškem 10 KELLER, Jan, Csc. úryvek z knihy "Tři cosiální světy", 2010, Skladbu "Working poverty" Ondřeje Gáška je možné slyšet online na: 16

17 1. Jaký byl impuls k vytvoření této skladby? Kdy skladba vznikla? Skladba vznikla tuším někdy v roce Podnět pro její vznik byl vcelku jednoduchý a jasný. Jako mistr zvuku jsem se účastnil týdenního natáčení dokumentu pro českou televizi o Janu Kellerovi, který zrovna dopsal svoji knihu Tři sociální světy. Kellerovy postřehy, teze a analýzy našeho politicko-sociálního i morálního dění v naší české společnosti mne moc nenechaly klidným. Cítil jsem, že se téma filmu až podezřele moc týká mé osoby. To mne vedlo k tomu, že jsem si zmíněnou knihu během natáčení přečetl. Současně se ve mně probouzel tvůrčí neklid a touha se k tématu také vyjádřit, ale po svém. 2. Proč sis vybral právě Kellera? Odkud pochází použitý text? Proč právě tato jeho slova? Z rozhovorů našeho natáčení jsem si vybral ze zvukového záznamu právě oněch pár Kellerových definic, kterými Keller popisuje rozdělení naší společnosti do tří sociálních rovin/světů a které se mne tak významně dotýkaly. Následně jsem je sestříhal a nakombinoval podle své potřeby. Jistě si teď říkáš, co se mne tak dotklo. Velmi zjednodušeně řečeno. >> Já patřím do střední sociální vrstvy. Keller se zmiňuje o tom, že střední sociální vrstva je u nás ten poslední sponzor, který doplácí vlastně na všechny. To má být jedno z hlavních vysvětlení, proč se my lidé ze střední sociální vrstvy propadáme k sociálnímu dnu. Pracujeme čím dál více a déle, za čím dál méně peněz, protože musíme doplácet formou různých daní na ty, kteří jsou nad námi>ti kteří vše diktují< a na ty kteří jsou pod střední vrstvou. Pracovní finanční ohodnocení už dvě dekády stagnuje a všemožné formy daně se stále zvyšují.. O tom je skladba Working Powerty Pracující bída. 3. Jak jsi volil jednotlivé motivy, strukturu hudby, sound design skladby s podkresem přednášky sociologa Kellera? Jakou funkci má rádiový hlas v angličitně na začátku? A jakési rozpadání zvuku v 2:28? Při skládání jsem postupoval víceméně intuitivně s linearním vývojem. Tento postup je mi asi nejbližší. V mých skladbách je skoro vždy možné vycítit jakousi lineární příběhovou formu 17

18 jak s textem, tak i bez textu. Mám to nějakým způsobem vžité. Asi proto, že jsem také filmař. Nicméně nejprve mne při komponování Working Powerty vedla samozřejmě textová linka. Nejprve jsem vyrobil příběh či textovou mozaiku z již vybraných jednotlivých rozhovorů.tuto textovou vrstvu jsem postupně dále ředil a vystřihával z ní informace, které mi přišly už navíc, ale to už ve chvíli, kdy jsem text začal rytmizovat s hudebním materiálem. Skladbu jsem rozdělil do tří hlavních částí / lépe řečeno obrazů. První obraz se odehrává kdesi na pláži u moře, kde se opaluje a popíjí drink nějaký podnikatel a poslouchá u toho rádio, ze kterého hraje příjemná muzika od mého velikého vzoru The Orb a sám zakladatel této formace Dr. Alex Patterson pronese na konci svého vstupu slova >>MORE SUNSHINE<<.. Je tam zkrátka hrozná pohoda. Současně už slyšíme Kellera. Ten nás uvádí jako titulek filmu do děje, který v sobě neponese žádný sluncem prohřátý děj a pohodu. (time 0:00-01:59) Druhý obraz začíná Kellerovým slovem: Tím posledním sponzorem jsou střední vrstvy... Zvuk se měmí na pomyslný temný chladivý mrak. Přichází déšť temných informací. Nepříjemná, schválně iritující chladná melodie nás provází až do konce tohoto obrazu. Hutný beat s jemně agresivním nábojem také zrcadlí esenci Kellerových sociálních temných pravd. V první části tohoto druhého obrazu se podnikatel a posluchač musí vrátit domů z vysněné dovolené. Kellerova slova nabírají na vážnosti a problém se prohlubuje. Jako kontrapunkt k těžké atmosféře jsem použil náhodou nahraný materiál s křečkem. Je to u Kellera doma. Veškerou práci při natáčení a filozoficky hluboké projevy profesora Kellera přetrhal a začal mařit malinký leč velmi hlučný křeček. Jinými slovy > jsme už určitě v Česku a doma.. Po etudě s křečkem se dostáváme do zlatého řezu skladby, kterým jsou slova profesora Kellera: Ten, kdo má práci nepotřebujě žádné sociální dávky a ten, kdo nemá práci si zádné sociální dávky nezaslouží. Dále pak následuje výčet ilustrujících situací, kdy neochtný stát odmítá čím dál méně platit a přinášet občanům úlevu či nějaké výhody. Přenáší tzv. vinu na jednotlivce. Tato vina jednotlivce je manifestovaná na příkladu tvorby kazu zubů, kdy prof. Keller je u zubaře a má najednou platit za amalgamovou plombu. Nadladěný hlas (pitch shift up) prof. Kellera v těchto místech má působit dojmem, že promlouvá právě Kellerův dentista. Dentista pak dokazuje, že nemusí to být nutně vina profesora Kellera, že se mu 18

19 zkazil zub, ale že třeba nějaký prasák orientální si roky nemusí čistit zuby a stejně se mu nezkazí. (time02:00-05:00) Ve třetím obrazu začínáme slyšet indický sytár, který symolizuje orientálního prasáka. Ten sáhne na prohnilý zub moudrosti bránícího se Kellera. Následně flangerově upravený sytár a ostatní souzvuky se začnou "morfovat". Kellerův zub moudrosti proletí fraktálem ke Kosmické Pravdě a Keller: Ehm! dosáhl Osvícení. Po osvícení mysli nám Keller konečně prozradí 3 východiska, jak uniknout z temné sítě problémů Working Powerty. (05:00-07:40) 4. Jaký význam má opakování některých Kellerových vět? Prostě jen akcentování významu těch slov Stavěl jsi text podle formy skladby? Je skutečně téma o boji ve středních třídách bodem vrcholu skladby? Ano i ne. Text i ostatní prvky se ve skladbě vzájemě ovlivňovaly. 6. Má mít konec v textu nějaké poselství? "Chudí" nemohou platit daně a sociální dávky, ale přitom potřebují od státu, aby jim dorovnal příjem alespoň do hranice bídy? Poselství ať si každý definuje po svém z toho, co jsem předložil. 7. Souhlasíš s Janem Kellerem ve všech bodech? Jestli ano proč? Jestli ne, v jakých bodech nesouhlasíš a proč? Přestože mne profesor Keller velice inspiroval, jeho obdivovatel nejsem. 19

20 Když jsem zjistil, že se aktivně účastní sjezdů komunistické strany a vyvíjí na této půdě mnohé aktivity, tak mé nadšení rychle opadlo. Osobně si myslím, že zločiny komunismu a jeho zvrácená ideologie byly a jsou naprosto fatálními a příčinnými elementy pro současný stav české společnosti. Praktiky zastrašování a trápení lidí ze směru totalitní vlády komunistické strany a jejich poslů, mají důsledný vliv na děsivý morální rozklad naší země od jednotlivců až po různé sociální skupiny. Tento fakt se promítá i do politiky. Jizvy na našem národu zdaleka nejsou zahojené a důmyslně naší společností manipulují stále lidé, kterí v takovém prostředí vyrostli a s výše uvedenou ideologií se stotožňovali. Ať už z pohodlnosti nebo ze strachu. V tomto kontextu mi pan Keller příjde jako pouhý populista či levicový akademický teoretik. Z počátku byl můj obdiv velký, když jsem se setkal s jeho působivou aurou a intelektem, ale teď je můj postoj k jeho osobě naprosto chladný. Od roku 2012, kdy jsem skladbu Working Powerty inspirovanou profesorem Kellerem skládal, uplynuly již dva roky a považuji tuto kapitolu za uzavřenou. Děkuji za rohovor Kapitola 2 Práce se zvukem slov V druhé kapitole bych se chtěla zabývat především prací s textem ve skladbě jako s dalším uměleckým prostředkem, hudebním nástrojem. Obsah slov, zde již nehraje tak silnou roli jako v kapitole 1, zaměřené na sociální podtext, podstatnější je zvuková stránka slov. Deklamace textu, a divadelní pojetí textu - tedy performance. K příkladům této práce soudobého skladatele slouží dokonale díla skladatelky a profesorky Iris ter Shiphorst, se kterou jsem měla možnost se setkat na Univerzitě umění v Berlíně, kde mě vyučovala a poskytla mi rozhovor ohledně způsobu práce s textem v jejich skladbách. 20

21 Biografie Iris ter Schiphorst Iris ter Schiphorst se narodila v Hamburgu. Po jejím vzdělání v oboru klavír a častých koncertních aktivitách jezdila dva roky po světě. Po návratu do Německa studovala Divadelní kulturologii a filozofii v Berlíně a navštěvovala semináře u Schnebela, Luigi Nona a Helgy de la Motte. Současně se intenzivně zabývala elektronickou hudbou a technikami samplování a v roce 1992 vyhrála první místo v třetí kompoziční soutěži pro syntetizátory a počítačovou hudbu. Společně se skladateli Mayako Kubo, Franzem Martinem Olbrischem, Bertholdem Türcke, stejně tak jako s muzikology Frankem Hilgerem a Gian Mariem Boriem založili koncem 80. let spolek "Čas-hudba". Jejich skladby z této doby se zabývají především vztahy Literatury a zvuku. V roce 1990 založila elektro-akustický ansámbl "Inrors", se kterým byla v roce 1997 na kompoziční soutěži odměněna cenou "Modrý most". V letech intenzivně spolupracovala se skladatelem Helmutem Oehringem. Iris ter Schiphorst získala mnoho ocenení a stipendií. V roce 2004 byla jako umělecký rezodent na uměleckém dvoře "Die Höge". Její velmi sledovaná orchestrální skladba "Balada pro orchestr: Sto děleno nulou" získalo v roce 2001 nominaci na cenu Itália, její kus pro ansámbl "Zerstören"-"Zničení" bylo nominováno pro Hongkongsk World Music Days V mezinárodní kompoziční soutěži v roce 2008 získala zvláštní cenu poroty za miniatury pro cello a akordeon. Od roku 2009 až po současnost získala mnoho ocenění. Její dílo zahrnuje mnoho stylů. Kromě skladatelské kariéry má i dlouholetou zkušenost jako hráčka (napřed jako klavíristka, později basistka, bycistka, keybordistka, zvukařka v různých rockových a popových kapelách). Srdcem ale zůstala skladatelkou,a tak se k profesi vrátila. Její skladby zazněly na mnohých koncertech a festivalech - Witten, Helsinki, Paris (Festival d automne), München (Musica viva), na Expu (2000), dem Europäischen Musikmonat Basel, in Glasgow, der Dokumenta, Bielefeld ( visible music ), festival rendez-vous musique nouvelle Forbach, Klangwerkstatt (zvuková dílna) -Berlin, Stockholm, Köln ( Forum neuer Musik und Musik der Zeit ), Amsterdam, Porto, London vlastní překlad textu dostupného online na: 21

22 2.1 "Vergiss Salome", podklady ke kompozici "...obzvláště odporný je příběh o smrti Salome. Tak jako i hodně jiných motivů, noří se tento příběh z původního působivého příběhu od Nikefora Kallistose Xanthopula ( ) byzantského duchovního a spisovatele. Když dcera Heroda jedné zimy musela přejít zmrzlou řeku, šla bosá přes vrstvu ledu. Když se ale při nebesích led prolomil a Salome se až po krk potopila, tančila legračními a mrštnými pohyby, ne na zemi, nýbž ve vodě. Její hlava zůstala na ledu, byla odseknuta,a tak tančila na ledu tanec mrtvých. Tak se stal onen hrozný čin. Citováno z "Tanz und Religion" od Silke Petersen: Dcera Heroda tančí a dostává jména Legenda ve skladbě Iris ter Schiphorst - Ze stropu visí na scéně mikrofon, pro představitelku je příliš vysoko, může na něj dosáhnout jen když stojí na špičkách. Salome přichází na pódium, má na sobě nápadnou paruku a trochu větší oblek (podobný tomu co nosila Frida Kahlo), ve kterém se trochu ztrácí, má i vestu, bílou pánskou košili, pánské boty s tmavými ponožkami. Kalhoty působí jako velké, má i kšandy a pásek. Přesto, že oblek Salome je velmi mužský, ona je namalovaná. Rukávy jsou příliš dlouhé. Drži v ruce (diváci to nevidí) kousek křídy. Jde na okraj pódia a dlouze se dívá do publika, pak udělá křídou čáru, kterou rozdělí podium na dvě poloviny...v partituře jsou značky, které představitelce naznačují kroky, zadržené, krátké.- kroková choreografie. Dále viz. příloha obrázek z partitury "Vergiss Salome", Iris ter Schiphorst,

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

UNIVERSITÄT PARDUBICE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT

UNIVERSITÄT PARDUBICE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT Stránka 1 z 10 Text na deskách (pouze tištěná verze) UNIVERSITÄT PARDUBICE PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT ABSCHLUSSARBEIT 2007 Aneta Machková Stránka 2 z 10 Titulní list (Touto stranou začíná číslování práce.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ

Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ Zkrácené formy s apostrofem - příprava na hodinu AJ VY_22_INOVACE_AJC1_11_3B Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Žáci si uvědomí a zopakují známá slova

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb proběhneme se. 2013 Vyjadřování budoucnosti Pomocí slovesa will se nevyjadřuje pouze jednoduchá budoucnost, ale lze také vyjádřit budoucnost s průběhovým i perfektním zabarvením. Mluvíme po tom o

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Interaktivní divadelní představení

Interaktivní divadelní představení Interaktivní divadelní představení Motivace Rozhodly jsme se na základě našich různých zkušeností s divadlem a názorů na něj, které se v určitých místech protínají, posunout od verbální kritiky k vytvoření

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

2010 Moře Stromy Běhy 2009 10s běhu Rostliny 2008 Říp 2007 Záznamy Dvojice

2010 Moře Stromy Běhy 2009 10s běhu Rostliny 2008 Říp 2007 Záznamy Dvojice Ondřej Bouška portfolio 2010 Moře Stromy Běhy 2009 10s běhu Rostliny 2008 Říp 2007 Záznamy Dvojice Moře 2010 11 barevných fotografií á 53.5 x 80 cm Běhy 2010 kniha, 40 stran černobílé fotografie, karton

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz

Copyright 2010 MADE IN CZ production www.madeincz-production.cz PRESS PACK uvádí Česká republika 2010 Žánr Délka Druh Zvuk Jazyk Scénář a Režie Asistentni režie Kamera Hudba Zvuk Výkonný producent PR manager Hrají Radka Honza Jarda Vendy Mira Petr Pavlína hudební 103

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

NABÍDKA VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO STUDIA NO FEET

NABÍDKA VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO STUDIA NO FEET NABÍDKA VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO STUDIA NO FEET Pořádáte ples, firemní večírek, raut, party nebo jakoukoli jinou akci, na které chcete návštěvníky pobavit a poskytnout jim umělecký zážitek v podobě tanečního

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ

LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ LITERATURA NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ ROZBOR BÁSNÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ Listopad 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder

Žáci umí popsat vztahy v rodině a mluvit o jednotlivých členech rodiny. spielen, arbeiten, e Mutter, r Vater, e Schwester, r Bruder Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_01 Moje rodina meine Familie Německý jazyk 3.ročník Materiál slouží k

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Vyuţití marketingové komunikace v hudebním projektu financovaném pomocí Crowdfundingu

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b MEZINÁRODNÍ FESTIVAL AKADEMICKÝCH SBORŮ " IFAS " INTERNATIONAL FESTIVAL OF ACADEMIC CHOIRS INTERNATIONALES FESTIVAL DER.AKADEMISCHEN. CHÖRE МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВ IFAS PARDUBICE Nám.

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Mgr. Míla Petrová prezident CDO. Prezidentka CDO s prezidentem IDO Michaelem Wendtem

Mgr. Míla Petrová prezident CDO. Prezidentka CDO s prezidentem IDO Michaelem Wendtem Vážení tanečníci a choreografové, drazí rodiče, taneční tour formací CDO již klepe na dveře, první region startuje již za 17 dní. Dokončují se kostýmy, probíhají poslední práce na kulisách, pilují se nacvičené

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody

Dvě uši slyší lépe než jedno. Slyšet, jak je dáno od přírody Dvě uši slyší lépe než jedno Slyšet, jak je dáno od přírody Je čas slyšet Společnost Phonak patří mezi světovou elitu v oboru poslechové technologie. Ve svém sídle ve švýcarské Stäffě nedaleko Curychu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více