ČESKOSLOVENSKOU OBCÍ LEGIONÁŘSKOU JEDNOTOU MLADÁ BOLESLAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKOSLOVENSKOU OBCÍ LEGIONÁŘSKOU JEDNOTOU MLADÁ BOLESLAV"

Transkript

1 Stránka 1

2 VYDÁNO ČESKOSLOVENSKOU OBCÍ LEGIONÁŘSKOU JEDNOTOU MLADÁ BOLESLAV U PŘÍLEŢITOSTI NÁVŠTĚVY MÍST PAMÁTNÉ BITVY Doss Alto Non ci schiaccerete! Siamo legioni! Nás nerozdrtíte! Jsme legie! Stránka 2

3 Stručná historie vzniku a vývoje čs. legií v Itálii Československý vojenský odboj v Itálii vznikl nejpozději a jeho rozvoj probíhal poměrně pomalu. Příčinou byla absence předválečné skupiny vystěhovalců-krajanů, kteří by, tak jako tomu bylo v Rusku a Francii, akci podpořili. Mimoto Itálie sama do války vstoupila aţ v květnu V italských zajateckých táborech se sice nalézalo mnoţství českých a slovenských zajatců, moţnost jejich organizování však ztěţovalo to, ţe nebyli soustřeďováni podle své národnosti. Teprve na počátku roku 1917 byl českým a slovenským zajatcům přidělen tábor Santa Maria Capua Vetere u Neapole. Tam došlo 17. ledna 1917 k zaloţení Čs. dobrovolnického sboru. V jeho čele stál sokolský náčelník J. Čapek, který vedl tělovýchovný a vojenský výcvik. Italská vláda však byla proti převozu a nasazení Čechoslováků jak ve Francii, tak na soluňské frontě. V létě po reorganizaci zajateckých táborů se Češi a Slováci přesunuli do Paduly u Salerna a v říjnu měl sbor jiţ na muţů. Teprve italská poráţka u Caporetta v říjnu 1917 a rostoucí aktivita čs. zahraniční reprezentace, především gen. M. R. Štefánika, přiměla 21. dubna 1918 italskou vládu k podepsání dohody o zřízení samostatného čs. vojska v Itálii. Jeho velitelem byl jmenován gen. A. Graziani. Čeští dobrovolníci působili velice úspěšně jako rozvědčíci u 1. italské armády jiţ od roku 1917 a jejich čety byly rozmísťovány na různé úseky fronty. V polovině roku 1918 jiţ bojovalo přes muţů. Jako první ucelená větší jednotka se na řece Piavě zúčastnil tvrdých bojů 1. prapor 33. pluku a v důsledku liknavosti sousedních italských velitelů utrpěl značné ztráty u S. Dony a Fossalta. Mezitím byla utvořena 6. čs. divize sloţená z 31., 32., 33., 34. a 35. pluku. Z výzvědných rot vznikl 39. pluk. V polovině srpna 1918 byla divize přesunuta na frontu do prostoru mezi Gardským jezerem a řekou Adiţí, kde přirozenou dominantu tvořil vrchol Doss Alto. Zde bojovala aţ do konce září úspěšně proti rakousko-uherské armádě. V říjnu 1918 vznikl Československý sbor v Itálii s muţi, jehoţ velení převzal gen. L. Piccioni. Všechny pluky dostaly v Padově 8. prosince, tedy jiţ po ukončení války, své prapory a sloţily přísahu. Do konce roku pak byl sbor dopraven do osvobozené vlasti a nasazen k obraně Slovenska proti maďarské armádě[1]. Na přelomu října a listopadu, po vzniku ČSR, se pak v Itálii formuje ještě Československá domobrana, která jiţ neměla legionářský charakter. Utvářela se především ze zajatců poslední italské ofenzívy právě z přelomu října a listopadu. Československá domobrana čítala celkem muţů (56 samostatných praporů a 22 samostatných rot). Velitelem domobrany byl pplk. Gibiš. Návrat těchto jednotek do Československé republiky probíhal aţ v roce 1919, kdy její příslušníci doprovázeli transporty potravin do válkou zbídačelé země. 7 praporů se zapojilo do bojů s maďarskou armádou na jiţním Slovensku a zbylé prapory byly nasazeny v českém pohraničí na potlačení separatistických snah českých Němců. Stránka 3

4 Výbor Čs. dobrovolnického sboru. Sedící třetí zleva Jan Čapek. Průzkumná rota čs. legionářů ještě před vznikem 39. výzvědného pluku. Stránka 4

5 Doss Alto, boj ve skalní pevnosti Doss Alto je nejsevernějším výběţkem horského masivu Monte Baldo v severní Itálii mezi Gardským jezerem a řekou Adige. Krátký hřbet má nadmořskou výšku 703 metrů, ostře zabíhá do údolí, kudy vede ţelezniční trať z Mori na Loppio a Arco do Rivy. Pro Čechy a Slováky je však Doss Alto něčím významnějším, neţ jen místem oblíbené turistické lokality severní Itálie. Je symbolem hrdinného boje hrstky našich bratří proti mnohonásobné přesile rakousko-uherské armády. Pozdější pěší pluk 33 československé branné moci, který byl přímým následníkem a nositelem tradic 33. střeleckého pluku, jehoţ příslušníci na tomto horském masivu prolili svou krev, obdrţel v roce 1923 na základě rozhodnutí prezidenta T. G. Masaryka čestné jméno Doss Alto. Prsť z Doss Alta byla navíc uloţena k hrobu Neznámého vojína na Staroměstské radnici v Praze. Podívejme se ale podrobněji, co předcházelo osudnému dnu 21. září 1918, kdy došlo k boji na Doss Altu. V polovině srpna 1918 je čs. divize přesunuta na frontu. Má za úkol bránit asi dvacetikilometrový úsek v horském terénu mezi Gardským jezerem a řekou Adige. Zatímco 33. a 34. pluk zaujaly postavení v prvním sledu, 31. a 32. pluk vytvořily druhý sled. K prvnímu bojovému křtu na tomto úseku fronty došlo jiţ koncem srpna, při útoku rakousko uherských jednotek na pozice 34. pluku. Počátkem září uspořádali naši legionáři odvetu. Vnikli do rakousko-uherských postavení a přivedli zajatce. To všechno bylo zatím pouze vzájemné oťukávání. Zjištění, ţe v italských pozicích stojí jednotky sestavené z Čechů a Slováků se stalo pro rakousko uherské velení určitou výzvou. Připravovaný útok měl mít proto částečně charakter trestné výpravy. Nepotvrzené zprávy dokonce hovoří o vypsání odměn za dopadení čs. legionářů. Hlavní tíhu rakousko uherského úderu měl nést útočný prapor Riva. Dělostřelecká příprava, která útoku předcházela, začala 21. září ve čtyři hodiny ráno a rakouskouherské dělostřelectvo ji pojalo mnohem důkladněji, neţ bývalo obvyklé. Rovněţ na druhé straně fronty byl nadcházející útok vnímán jako něco mimořádného. Čechoslováci se samozřejmě chtěli vytáhnout a předvést co všechno jsou ochotni vykonat pro svobodu své země. Navíc jim bylo jasné, ţe překročili Stránka 5

6 Rubikon a není tedy pro ně cesty zpátky. Rakušané je povaţovali za dezertéry, a tudíţ se zajatci neměli ţádné slitování. Sedm set tři metrů vysoká kóta Doss Alto měla na daném úseku fronty doslova strategický význam. Jiţ několikrát se v jejím drţení vystřídala rakousko-uherská a italská vojska. Na vrcholu byl vybudován obranný tunel ve tvaru oblouku. Ten však, přes svou relativní velikost, neskýtal obráncům příliš prostoru, natoţ pak pohodlí. Tunel byl veliký a pohltil by jakoby nic celou rotu, aby ji po třech až čtyřech dnech vyplivnul ochromenou tím nezdravým pobytem mokrého, smrdutého a učouzeného podzemí, kde jsi věčně tápal ve tmě, dotýkaje se rukama studených, slizkých stěn, kde světlo a slunce, nad tím vším venku životem hýřící, nahrazovala ubohá lampička, zhotovená z ruční bomby, která ničemným knůtkem dávala ti poznat, že nešlapeš kamarádu na nohy, neb hlavu. Věru, kdo prožil čtyři až pět dní v tunelu Doss Alto, změnil se k nepoznání. Přestydlí, bledý, s červenýma očima, jaksi průsvitný byla to jezevčí díra a v ní psí život (Rudolf Fabián, velitel 10. roty 33. pluku) V obranných pozicích se nacházeli vojáci 33. střeleckého pluku, konkrétně se jednalo o 10., 12., část 2. roty a o zákopníky. Dělostřelecké ostřelování přerušilo telefonické spojení s velením. Kdyţ tedy útočníci prudce udeřili ze tří stran, nebylo moţné přivolat posily. K dokonání všeho nebylo moţno pouţít ani zvlhlé signální rakety. Popis zápasu u kaverny na Doss Altu líčí velitel její posádky br. Jindřich Varhaník takto: Telefonní spojení však bylo granáty přetrženo Bylo tu ještě jiné pojítko, optika, signální lampa. Bohužel při prvním rozsvícení zhasla tlakem vzduchu v blízkosti vybuchlé miny a signalistům se nepodařilo do konce boje ji znovu přivésti v činnost. Zbývala poslední naděje, jak vyrozuměti italské dělostřelectvo, které stále mlčelo byly to rakety. Podle svých barev a tvarů měly dáti dělostřelectvu znamení, do kterých prostorů má stříleti. Vzaty byly rakety, jež byly znamením pro palbu na přední linii nepřátelských zákopů. Rakety však, pravděpodobně že byly úplně zkažené vlhkem tunelu, vůbec nefungovaly a vydaly jen spoustu dýmu, který nemohl býti z dělostřeleckých pozorovatelen vůbec pozorován. Zatím však již útok vyrazil, kulomety se rozřehtaly, do tunelu přibíhali bratří z jednotlivých hlídek, hlásíce postup nepřítele a také osud Trojákovy hlídky (Pozn. por. Oldřich Trojánek se zastřelil v obklíčení Rakouskouherskými jednotkami) a italské dělostřelectvo stále ještě nestřílelo. Kaverna připravena k obraně tak, že vchod do ní byl uzavřen a chráněn těžkým kulometem. Opakován pokus se signálními raketami až zbývaly jenom rakety značící: žádám palbu do vlastní linie! Stránka 6

7 Třebaže situace ještě nebyla takto zoufalá a výšina 703 stále v našich rukou, bylo přeci nutno pokusiti se přivolat dělostřeleckou palbu alespoň těmito signály, zvláště když se nepříteli podařilo již obejíti tunel tam, kde nebylo střílen a dorážel na vchod nejen ze předu, nýbrž i ze shora a chystal se plamenomety vykouřiti obránce od střílen. Tu po několika nezdařených pokusech jedna z oněch raket, vystřelená střílnou vedle zavřeného vchodu, jako zázrakem ještě vlhkem nezkažená fungovala a na jejím znamení zlatý déšť, italské dělostřelectvo zahrnulo výšinu 703 krupobitím střel. Tím byl boj rozhodnut Ve vzpomínkách účastníků je boj popisován jako mimořádně zuřivý. Čechoslováci byli ve výrazné menšině a tak se útočníci dostali do těsného kontaktu s obránci. Bojovalo se zblízka noţi, bodáky a šavlemi. Po bitce na quotě 703 na jednom místě nalezeni dva naši bratři probodnuti v bezprostřední jejich blízkosti leželi 4 rakouští vojáci také probodnuti. Odehrál se zde boj na život a na smrt, v němž útočící i obránci navzájem se pobili! (vzpomínka br. Jana Lašky) Přesila nepřítele postupně vytlačovala naše vojáky a obsazovala okopy. Kdyţ uţ bylo jasné, ţe se celou kótu nepodaří udrţet, stáhli se legionáři do tunelu, kde se zabarikádovali a u vchodu umístili kulomet. Nepřítel se pokusil toto poslední obranné postavení několikrát zdolat. Dokonce pouţil plamenomet a plynové granáty. Nebylo mu to, ale nic platné. Po mnoha hodinách bojů přišla konečně v odpoledních hodinách pomoc. Rakousko-uherští vojáci se nečekaně dostali do palby ze dvou stran, museli tedy ustupovat. Po osvobození legionářů obklíčených v tunelu se ústup nepřítele změnil v panický úprk. Pozice byla definitivně uhájena za cenu sedmi zabitých legionářů a několika desítek raněných. O tom, jak zuřivé byly tyto boje, podal následující den hlášení i velitel rakouského úderného oddílu: Češi se zoufale bránili. Jeden jejich důstojník, když padl do zajetí, se zastřelil (Pozn.: nadpor. Svoboda František). Ostatní byli pobíjeni šavlemi a bodáky, jen pět jich padlo do zajetí. Ti byli oběšeni 22. září u Arka. Když věšeli prvního, jeho provaz se dobře dvakrát přetrhnul. V druhé části hlášení neměl tak docela pravdu. Z pěti zajatých legionářů byli oběšeni ve skutečnosti čtyři. Pátý, Slovák Budinka, se zachránil jedině díku tomu, ţe mu v té době nebylo ještě dvacet let. Na italské frontě padlo více neţ tři sta padesát Čechoslováků. Naši legionáři zde byli nasazeni na bojištích, která měla mnohem větší vojenský význam neţ necelý den trvající bitva z 21. září. Doss Alto se však stalo symbolem hrdinského odporu hrstky statečných. Obrovská houţevnatost našich vojáků bezprostředně vyvolala velkou mediální kampaň v italském tisku a s ní i podporu vyjádřenou italskými politiky. To samozřejmě přinášelo politické body nejen pro další rozšiřování československých legií, ale i pro podporu myšlenky vzniku samostatného Československa. O několik dnů později byli vojáci prvosledového 33. a 34. pluku vystřídáni příslušníky 31. a 32. střeleckého pluku. Počátkem října byla pak z fronty staţena celá divize. V té době se ale jiţ za pomoci ostřílených pluků 6. divize formovala 7. divize a vytvářel čs. sbor v Itálii [2]. Stránka 7

8 Čs. legionáři, kteří padli v boji u Doss Alta Nehynoucí paměť chrabrým bojovníkům! SVOBODA František nadporučík 33. stř. pluku. Narozen , Libice nad Cidlinou. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivotě hospodářský adjunkt. V čs. vojsku od Padl u Saso Sega během bojů o Doss Alto (kóta 703). TROJÁNEK Oldřich poručík kulom. roty 33. stř. pluku. Narozen , Praha. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivotě úředník. V čs. vojsku od Padl v bitvě o Doss Alto (kóta 703). Aby se vyhnul zajetí, zvolil smrt vlastní rukou. Pohřben byl na polním hřbitově. POLÁK Josef desátník 33. stř. pluku. Narozen , Přední Hutě, u Blatné. V čs. vojsku od Padl u Saso Sega během bojů o Doss Alto (kóta 703). HAVEL František střelec 33. stř. pluku. Narozen , Svratka, o. Ţďár nad Sázavou. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivotě truhlář. V čs. vojsku od Padl v boji o Doss Alto (kóta 703). JANKŮ Alois střelec 33. stř. pluku. Narozen , Janoušov, o. Šumperk. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivotě obuvník. V čs. vojsku od Padl v boji o Doss Alto (kóta 703). Pohřben byl v Monte Altissimo u Gardského jezera. KOVÁŘ Josef střelec 33. stř. pluku. Narozen , Opočno, o. Rychnov nad Kněţnou. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivořě pekař. V čs. vojsku od Padl v boji o Doss Alto (kóta 703). KŘÍŢ Vavřinec střelec 33. stř. pluku. Narozen , Vochov, o. Plzeň-sever. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivotě kočí. V čs. vojsku od Padl na Doss Altu. Pohřben byl v S. Venceslao Malga Prata. Popravení čs. legionáři zajatí během bojů u Doss Alta JEŢEK Antonín střelec 33. stř. pluku. Narozen , Ústí nad Orlicí. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivotě pekař. V čs. vojsku od Zajat Rakušany v průběhu boje o Doss Alto a po shledání totoţnosti odsouzen k trestu smrti. Dne byl popraven u Arca. Pohřben byl v Arcu. NOVÁČEK Karel střelec 33. stř. pluku. Narozen , Břeţany, u Strakonic. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivotě rolník. V čs. vojsku od Během červnových bojů na Piavě byl zajat rakousko-uherskou armádou a po shledání totoţnosti odsouzen k trestu smrti. Dne byl popraven u Arca. ŠLÉGL Jiří střelec 33. stř. pluku. Narozen , Stanětice, u Domaţlic. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivotě tkadlec. Během boje o Doss Alto byl zajat rakousko-uherskou armádou a po shledání totoţnosti odsouzen k trestu smrti. Dne byl popraven u Arca. Stránka 8

9 SVOBODA Václav střelec 33. stř. pluku. Narozen , Kamenný Most, u Kralup nad Vltavou. Příslušný tamtéţ. V civilním ţivotě dělník. V čs. vojsku od Během boje o Doss Alto byl zajat rakousko-uherskou armádou a po shledání totoţnosti odsouzen k trestu smrti. Dne byl popraven u Arca. Gen. Andrea Cav. Graziani, velitel 6. čs. divize v Itálii. Stránka 9

10 Mladoboleslavská ţupa ČsOL - Štorcha, Hojsáka a Turpiše Předválečná Mladoboleslavská ţupa ČsOL nesla demonstrativně od roku 1938 v čestném názvu tři jména popravených italských legionářů. Byla to jména bratří Aloise Štorcha, Josefa Hojsáka a Františka Turpiše. Přibliţme si jejich ţivotní osudy spjaté s československými legiemi v Itálii, ukončený tragickou mučednickou smrtí na oprátce Rakousko-Uherské monarchie. Alois Štorch Smrt na břehu Lago di Garda Alois Štorch se narodil v České Lípě. V civilním ţivotě byl zámečníkem a ţil v Nové vsi nedaleko Bakova nad Jizerou. Z rakousko-uherské armády zběhl v hodnosti desátníka (telefonista) od 3. baterie 13. těţ. děl. pluku v Nagu. Přeběhl na frontě u Doss Casina společně s Františkem Tobkem, také budoucím účastníkem riskantní obojţivelné operace na vodách jezera Lago di Gardo. Stal se členem 39. střeleckého pluku Výzvědného generála Grazianiho Výzvědná operace, jíţ se účastnil i Alois Štorch, byla naplánovaná na přímý příkaz plk. Marchettiho, jako důsledek střídavých výsledků červnových ofenziv italské armády. Hlavním úkolem této operace bylo proniknout do dělostřelecké posádky v Nagu. Zjistit, zdali se nechystá rakouská protiofenziva, přesvědčit vojáky české a slovenské národnosti ke zběhnutí a zajistit nepřesnou palbu. V případě zjištění, ţe se chystá nepřátelská ofenziva, se měli výzvědčíci vrátit buď po souši, nebo lodí, která měla čekat po dvou dnech na stejném místě. Případně, po zváţení situace, mohli riskovat i dále, a to vydáním se na cestu do Čech a pokračovat v revoluční propagandě mezi civilním obyvatelstvem. Na tuto smrtelně nebezpečnou operaci se přihlásilo 17 dobrovolníků. Velitel roty Vyčítal z tohoto počtu vybral sedm dobrovolníků a sám pak byl osmým. Počet účastníků se pak ještě zredukoval na čtyři (legionáři Alois Štorch, František Tobek, Jan Šmarda, Leopold Jeřábek). Výběr těchto čtyř byl proveden na základě znalosti poměrů na frontě, znalosti jazyka, ale i osobní psychické i fyzické odolnosti. Štorch a Tobek znali velmi dobře posádku v Nagu. Byli jejími příslušníky před zběhnutím, měli zde dobré kontakty, coţ podtrhuje fakt, ţe jejich přeběhnutí na italskou stranu se Stránka 10

11 podařilo uskutečnit za značné pomoci a podpory jejich kamarádů od baterie zdejšího dělostřeleckého pluku. Naplánování celé operace bylo provedeno precizně. Výzvědčíci v rakouskouherských stejnokrojích s potřebnými doklady měli být přepraveni na člunu (motoscafo) se specielním elektrickým bezhlučným motorem na břeh jezera, který byl v týlu rakousko-uherské armády. Vysazeni měli být západně od říčky Sarca, kde nebyli stráţe přímo u břehu jezera, ale jen elektrické dráty. Problém byl se stráţí střeţící můstek přes říčku Sarca, kterou by v případě potřeby museli eliminovat. Samotná výprava musela být několikrát odloţena z různých důvodů, např. zpoţdění naloďování, nebo příliš jasné noci. V noci na 3. července 1918 konečně vypluli a dorazili šťastně ke břehu. Chvilku po vylodění byli však prozrazeni italskou posádkou člunu, která způsobila hluk při obracení plavidla. Palbu zahájila rakousko uherská stráţ, (byla do tohoto místa zasazena aţ po zběhnutí Štorcha a Tobka) ihned zpoza drátěných překáţek. František Tobek se zachránil skokem do jezera a po uplavání 3km se dostal do prostoru mezi zákopy, naštěstí daleko od těch rakouských. Štorch se pokusil o totéţ, ale jako neplavec brzy začal tonout. Rakouská stráţ ho zachránila a vzkřísila. Coţ popisuje ve svém poválečném hlášení i kapitán Josef Vydra z rakousko uherského X. armádního sboru: Štorch, vytažen byv z vody polomrtev, zachvácen křečí, odvezen byl na obvaziště motorovým člunem rakouským v bezvědomí do Rivy alla Lepre, kde byl ošetřen sluhou doktora Plessnera, vojínem Antonínem Zavadilem. Sotva však přišel trochu k sobě a dáno mu suché prádlo, přišel hejtman Picalek (Němec) a zakázal všem veřejný styk s ním, poněvadž v něm byl rozpoznám bývalý telefonista z Naga, jenž zběhl k Italům I legionář Jeřábek unikl tím, ţe skočil do jezera a plaval podél břehu. Po nějakém čase se domníval, ţe doplaval na italskou stranu a začal volat italsky o pomoc. Dostalo se mu odezvy rovněţ v italštině. Aţ na břehu zjistil, ţe byl oklamán rakouským důstojníkem. Nicméně ani za této situace se nevzdal a neztratil duchapřítomnost. Střelil důstojníka do břicha ze své pistole a opět se vrhl do jezera, tam však byl smrtelně zasaţen nepřátelskou palbou. Do rakouského zajetí se tedy dostali pouze Štorch a Šmarda. Legionář Šmarda byl odsouzen k 20ti letům těţkého ţaláře, Štorch pak k trestu smrti oběšením. Těsně před popravou dne 5. července 1918 byl Alois Štorch degradován, poté přiveden k šibenici. Dobrovolně vystoupil na vozík a postavil se na špičky. Usnadnil tím svým katům navléknutí popravčí oprátky, jeţ byla na jeho postavu příliš vysoko. Na to byl vozík odstrčen a ţivot mladého Stránka 11

12 vlastence, který svůj ţivot spojil s naším Pojizeřím, skončil. Předtím se Štorch rozloučil s knězem slovy Děkuji, sbohem. Šibenici postavili Rakušané pro výstrahu tak, aby byla vidět z italských pozic, kde sídlila čs. divize. Tento hanebný čin rozlítil italského generála Andrea Grazianiho, který nařídil veškerému italskému dělostřelectvu, dislokovanému na tomto úseku fronty, palbu na Rivu: Byl to hotový uragán, zuřivá bouře zkázy a smrti. Oblaka prachu zničených domů s kouřem šlehající ohněm explodujících granátů byla hrůznou dekorací oběšenému Poprava Aloise Štorcha měla být varováním všem vojákům české a slovenské národnosti v rakousko uherském stejnokroji, kteří uvaţovali o přechodu fronty a boji za spravedlivé osvobození našich národů. Výstraha se však minula účinkem, naopak, přechody fronty na italskou stranu se po Štorchově popravě staly častějšími. Josef Hojsák, hrdina z Montenellu Bratr Josef Hojsák se narodil 18. Února 1897 v Roţďalovicích u Jičína. Před první světovou válkou se ţivil jako knihař. Po vypuknutí světového konfliktu narukoval ke svému domovskému útvaru 32. pěšímu pluku, s nímţ byl nasazen na italské frontě a kde byl také zajat dne u Mt. Cucco. V květnu roku 1918 vstoupil do řad našich italských legií. 15. června roku 1918 byl zajat na Montenellu a ještě téhoţ dne byl odsouzen a popraven rakousko-uherským polním soudem k trestu smrti zastřelením na Colle di Guarda. Smrt Josefa Hojsáka nesli samozřejmě nejhůře jeho rodiče. Matka se krátce po obdrţení smutné zprávy o popravě syna zhroutila a zanedlouho poté zemřela. František Turpiš, mučedník z Chrastavy Bratr František Turpiš se narodil 7. ledna 1898 v severočeské Dolní Chrastavě u Liberce. V civilním ţivotě pracoval jako obchodní příručí. Po vypuknutí 1. světové války byl předvolán v Dráţďanech na rakouský konzulát a narukoval do řad 28. pěšího pluku. Po krátkém výcviku byl s plukem odeslán na jiţní frontu do Itálie. František Turpiš se dostal do zajetí u Polres. Jiţ v říjnu 1917 si podal přihlášku v severoitalském městě Padova do řad čs. vojska, konkrétně k 33. střeleckému pluku, do nějţ byl přijat 12. května roku V jeho řadách se zúčastnil červnových bojů na Piavě, kde byl v průběhu tzv. hladové rakouské ofenzivy zajat společně s Aloisem Herzigem a Antonínem Vokřínkem. Po shledání totoţnosti zajatců byli bratři Herzig a Turpiš popraveni u S. Stine (Pozn.: Ant. Vokřínek vzhledem ke svému ranění popravě unikl). Z protokolu čs. domobrany se dočteme o jeho popravě toto: V piavské ofensivě v červnu roku 1918 bylo městečko San Stino, ležící na řece Livenzi, na trati San Dona do Piave Potogruano a daleko za frontou jevištěm popravy dvou československých legionářů. V městečku rozloženo bylo velitelství 23. Stránka 12

13 arm. sboru, jemuž velel gen. Csiceris a polní nemocnice č. 305, jejímž velitelem byl vojenský nadlékař Dr. Ant. Šimek, uvědomělý Čech a hlavní svědek popravy. Právě u nárožního domku, kde tento lékař bydlel a jenž byl v sousedství nemocnice, hrbí se dvě nízké moruše, na nichž byli Čechoslováci popraveni. Legionáři byli zajati u S. Dona di Piave 10. divizí a odtamtud přes Ceggiu hnáni až do S. Stina, jsouce přivázáni ke koním eskorty za ruce, které již měli černé od těsného uvázání a tlučeni jsouce cestou palašem. Soudní vyšetřování a jednání řídil major Wacek, Němec ze Št. Hradce a obžalované hájil Čech, nadpor. Auditor Pelikán. Poprava oběšením byla provedena 19. června 1918 o 4 hodině odpolední. Oba obžalovaní šli se železným klidem k šibenici. První (Pozn.: F. Turpiš) ani nepromluvil a byl hned mrtev, druhý zvolal: Nazdar bratři! a skonal asi po půl minutě, když se naň pomocník popravčího pověsil v noci byla těla obou popravených sňata a zakopána na hřbitově. Osud si přitom nezahrál jenom s ţivotem mladého Františka Turpiše. Problémy z jeho legionářské činnosti pocítili i jeho rodiče v rodné Chrastavě, tehdy prakticky zcela německé: Poprava v San Stinu di Lavenza. Těla bratrů F. Turpiše a A. Herziga. Stránka 13

14 Dva měsíce po popravě navštívili Chrastavu tři četníci. Oznámili rodičům, že jejich syn byl jako vlastizrádce v italské uniformě popraven. Matka se zhroutila a krátce nato zemřela. Otec téměř denně slýchával v továrně u úst svých německých spolupracovníků větu: Takový syn měl být hned po narození uškrcen. Uplynulo deset let od smrti Fr. Turpiše, psal se rok Na průčelí budovy české menšinové školy v dnešní Revoluční ulici byla osazena pamětní deska (Pozn.: dnes je umístěná na náměstí). Do školní kroniky se tehdy zapsalo několik set účastníků vlastenecké slavnosti. První jméno je Karel Turpiš, otec zavraţděného syna. Seznam italských legionářů z Mladoboleslavska Zůstanete nesmrtelnými svědky hrdinství, ušlechtilosti a nezdolnosti Čechoslováků Bratři italští legionáři z kraje mladoboleslavského Č. Příjmení a jméno Obec 1. Hůrka Václav 2. Knobloch Rudolf 3. Podobský Jaroslav Bakov nad Jizerou Bakov nad Jizerou Bakov nad Jizerou Datum narození Povolání poštovní úředník 1895 učitel poznámka účastník odboje za 2. sv. války, vězněn 29 dní v Ml. i Stránka 14

15 4. Průšek Václav Bakov nad Jizerou Šiška Jan Bakov nad Jizerou 1893 krejčí 6. Trakal Josef Bakov nad Jizerou školník zemřel Venclák Karel Bakov nad Jizerou 1896 pekař 8. Beránek František Bělá pod Bezdězem 1884 úředník 9. Černohub Antonín Bělá pod Bezdězem 1892 krejčí 10. Freyer Karel Bělá pod Bezdězem 1898 zedník 11. Kolář Josef Bělá pod poštovní 1895 Bezdězem zřízenec 12. Koloc Emanuel Bělá pod poštovní 1892 Bezdězem úředník 13. Kunst Břetislav Bělá pod ţelezniční 1895 Bezdězem zřízenec 14. Matoušek Václav Bělá pod hajný ve Bezdězem Vrchbělé 15. Plechatý František Bělá pod ţelezniční 1885 Bezdězem zřízenec 16. Brzobohatý Josef Brodce na Jizerou Josef Brzybohatý Březina 1893 dělník 18. Berounský František Březno švec a mlynář 19. Brzobohatý Josef Buda u Bakova Rulc Josef Buda u Drahotic 1896 rolník 21. Mikeš Josef Býčina u Kněţmosta 1876 cestář 22. Bělonoţník Oldřich Čejetice ţelezničář 23. Skalický Bedřich Čejetice Liška Josef Čejetičky Čuban Bohumil Čistá dělník 26. Horák Alois Čistá cestář 27. Růţička Karel Čistá rolník 28. Košvanec Václav Dobrovice ţelezniční zřízenec zemřel v roce Tvrzník František Dobrovice dělník zemřel v roce Zapadlo Rudolf Dobrovice strojní zámečník účastník odboje za 2. sv. války, vězněn 5 let, 6 měsíců a 7 dní v Německu 31. Kocvera Josef Dolní Bousov 32. Rieger Josef Dolní Bousov 33. Ţďánský František Dolní Bousov 34. Matějů Josef Dolní Stakory Kozderka František Doubrava u Ţďáru 1887 dělník 36. Kvintus Josef Doubrava u Ţďáru 1883 zedník zemřel Jansta Karel Hlínoviště u Bělé pod Bezdězem ţelezniční zřízenec 38. Vinč Jan Hněvousice 1880 kočí 39. Veleba Otakar Horní Bukovina 1898 kočí Stránka 15

16 40. Růţička Josef Horní Slivno spáchal sebevraţdu 41. Folprecht K. Hoškovice 1899 kočí 42. Stránský Václav Hoškovice 1895 obuvník 43. Janouch Jan Chotětov fotograf 44. Mareček Václav Chotětov ţelezničář 45. Sklenář Josef Chotětov zemědělský dělník 46. Krejbich Karel Jivina Řípa Jan Jizerní Vtelno dělník 48. Vrtiška Karel Jizerní Vtelno obchodní příručí ve Stránově 49. Maršálek František Katusice Skalický Bedřich Katusice kovář 52. Jáchym Josef Klášter Krůša Karel Klášter 1897 dělník 54. Suk Josef Klášter poštmistr 55. Picek Jindřich Kněţmost 1891 rolník 56. Zima Emil Kněţmost 1894 krejčí 57. Mikeš Václav Koprník 1882 rolník 58. Krsek Václav Koryta 1875 rolník 59. Bím Josef Kosmonosy 60. Bobek František Kosmonosy 61. Brunclík Karel 62. Bukvaj Čestmír Kosmonosy 63. Čáslavský František Kosmonosy 64. Dobrý Josef Kosmonosy 65. Flek Augustin Kosmonosy 66. Horák Václav Kosmonosy 67. Hošek Antonín Kosmonosy 68. Koudelka Alois Kosmonosy 69. Koudelka František Kosmonosy 70. Krejbich Václav Kosmonosy 71. Krejčík Václav Kosmonosy Krůša Karel Kosmonosy 73. Kudrna Karel Kosmonosy Kuchta František Kosmonosy 75. Kupec Josef Kosmonosy 76. Lískovec František Kosmonosy 77. Martinovský Václav Kosmonosy 78. Matěj Jan Kosmonosy 79. Novák Jan Kosmonosy 80. Pavlíček Josef Kosmonosy 81. Plecháč Josef Kosmonosy 82. Pulda Václav Kosmonosy 83. Rampas Václav Kosmonosy Šimánek Jan Kosmonosy 85. Šimek Václav Kosmonosy 86. Šída Jan Kosmonosy 87. Šuk Václav Kosmonosy 88. Urban Josef Kosmonosy 89. Veselý Jaroslav Kosmonosy 90. Voborník František Kosmonosy 91. Zahrádka Václav Kosmonosy 92. Zavříl Jindřich Kosmonosy 93. Ţáček Josef Kosmonosy 94. Ţára Štěpán Kosmonosy 95. Čuban Ladislav Lhotice 1896 kočí 96. Maděra Štěpán Lítkovice 1893 zedník Stránka 16

17 97. Kučera František Loukov 98. Drahota Václav Malá Bělá 1895 pekař 99. Holda Václav Malá Bělá 1876 dělník 100. Karásek František Malá Bělá Koloc Stanislav Malá Bělá 1899 rolník 102. Potměšil Josef Malá Bělá 1887 dělník 103. Tuvora Josef Malá Bělá 1884 truhlář 104. Auer Karel Bernat Bohumil Blecha Josef 107. Boháč Josef 108. Botka Josef 109. Cikl Josef 110. Danda František 111. Kult Karel 112. Kupec Antonín 113. Mlejnek Josef 114. Novák Jan 115. Pospíšil Antonín 116. Prokůpek Josef 117. Skácel Tomáš 118. Suldovský Václav poštovní úředník 1896 obchodník padl respicient FS inţenýr, chemik dělník 119. Vesfál Jaroslav Vortel Josef Bárta Mnichovo Hradiště 1891 obuvník 122. Henka Karel Mnichovo Hradiště 1894 pokladník 123. Jelínek Josef Mnichovo 1898 dlaţdič zemřel Desátník 34. střeleckého pluku. Narozen , Bezděčín u Tábora. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivotě truhlář. V čs. vojsku od Zemřel na srdeční slabost v polní nemocnici č. 66 ve Veroně. Pohřben v Caprino Veronese. Velitel mladoboleslavské odbočky Obrany Národa. Zatčen Vězněn za II. světové války - 5let, 8 měsíců a 23 dny. vězněn za II. světové války v Terezíně padl při náletu na Ml účastník odboje za 2. sv. války, vězněn na Cejlu a v Mariboru Střelec 39. střeleckého pluku. Narozen , Růţodol u Liberce. Příslušen v Mladé i. Padl u San Francesca. Stránka 17

18 Hradiště 124. Pokorný Josef Mnichovo Hradiště 1897 obchodník 125. Zikmund Josef Mnichovo Hradiště 1895 dělník 126. Jiránek Jaroslav Mohelnice nad krejčí Jizerou Hozák František Mukařov 1898 rolník 128. Janoušek František Mukařov 1968 učitel 129. Maděra Václav Mukařov Maděra Václav Muţský 1892 tesař 131. Honc Václav Násedlnice 1883 domkář 132. Altman Václav Neveklovice 1893 kolář 133. Bouček Josef Nová Ves u Bakova 1894 dělník Desátník 39. střeleckého pluku. Narozen r. 1893, Česká Lípa. Příslušen v Nové Vsi, u Bakova n. J. V civilním ţivotě zámečník Štorch Alois Během riskantní výzvědné Nová Ves u dělník operaci byl zajat Bakova rakousko-uherskou armádou a po shledání totoţnosti odsouzen k trestu smrti. Dne byl popraven u Grotte u Rivy Šenkýř Karel Nová Ves u Branţeţe Bobek Josef Ouč 1898 rolník 137. Nevyhoštěný Vladimír Ouč Berný Josef Petkovy 139. Šrajer František Plazy 140. Fiala František Předměřice nad Jizerou rolník 141. Klicpera Josef Předměřice nad Jizerou rolník 142. Kolář František Předměřice nad Jizerou rolník 143. Antoš Josef Ptýrovec 1879 hostinský 144. Douša František Zdětín 1896 rolník 145. Lhotský Jan Řepov Sládek František Semčice Šorejs František Sezemice 1899 rolník 148. Vidner Josef Soleček 1891 správce 149. Rejmon Václav Sudoměř dělník u ČSD 150. Dvořák Jaroslav Sukorady 151. Tondr Josef Sychrov 1897 dělník 152. Volák Václav Trnová dělník u dráhy 153. Kabátek Ferdinand Veselá 1896 dělník 154. Štafl Jan Vinec Stehlík Václav Zámostí Hamáček Josef Ţantov 1891 rolník 157. Hoďák Josef Ţďár padl v legii ve stáří 22 let 158. Janoušek Josef Ţďár 1890 rolník Stránka 18

19 Kulometník 32.střeleckého pluku desátník Alois Mulač má za opaskem zavěšený zákopový útočný nůž Vetterli vz Mladoboleslavák bratr Karel Auer ve stejnokroji italského legionáře s pletenými lýtkovicemi na nohou. Stránka 19

20 Krajané z Mladoboleslavska slouţící u italské domobrany Č. Příjmení a jméno Obec 1. Havlíček Viktor Bakov nad Jizerou Datum narození Povolání tajemník poznámka účastník odboje za 2. sv. války, vězněn 20 dní v Ml. i 2. Havlík František Bezno Hylas Karel Čejetice Sedláček Vilém Čejetičky Šulc Antonín Dalovice Janatka Jaroslav Debř nad Jizerou Petera Josef Debř nad Jizerou Zeman Rudolf Hrdlořezy Benda Václav Katusice Melichar Josef Kosmonosy technický úředník ŠKODA 11. Moc Antonín Kosmonosy zemřel Papoušek Jaroslav Kosmonosy Bernat Ladislav Břehovský Otakar Cikl Josef zemřel Červenomlýnský Antonín 17. Fischel Viktor 18. Fryblík Jan obchodní zástupce technický úředník účastník odboje za 2. sv. války, vězněn v Jičíně a Ml. i umučen v neznámém koncentračním táboře účastník odboje za 2. sv. války, umučen v Ml. i dne Hampl Václav Kratochvíl Václav Kubíček Jan 22. Maňásek Josef Moc Ladislav Orel Oldřich Procházka František hostinský zemřel Prorok Josef Ráček Karel Remsa Bohumil Rubín Jan Sadovský Josef Škraňka Karel Stránka 20

21 32. Štibal Alois Tůma Jan dělník zemřel Veverka Karel Víšek Vojtěch Viták Josef 1894 vězněn za 2. světové války 37. Vojtíšek František Novotný Semčice 39. Strnad Vincenc Sušno Pokorný Rudolf Újezd u Smilovic Jíra Felix Zámostí [1] SVOBODA Z.: Legionářská tradice, ČsOL, MO ČR 1994, Praha [2] MAREK V.: Zuřivý boj v tunelu, časopis Areport, ročník 2008, číslo 18, str. 41 [3] V boj! Obrázková kronika československého revolučního hnutí v Itálii (Praha 1927) [4] HANZAL V.: Výzvědčíci v Itálii a na Slovensku, Praha 1928 [5] KRETŠÍ J.: Vznik a vývoj československé legie v Itálii [6] [7] Stránka 21

22 Stránka 22

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. legií ve Francii a v Itálii

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. legií ve Francii a v Itálii Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. legií ve Francii a v Itálii Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU RUSKÝ LEGIONÁŘ JMÉNO: Antonín Dimitrij Martinec RODINNÝ STAV: svobodný DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 24. listopad 1894, Račice,okres Roudnice nad Labem VZDĚLÁNÍ: střední hospodářská

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Legionáři a vznik Československa

Legionáři a vznik Československa Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti Legionáři a vznik Československa Československé legie ve Francii

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Kult osobnosti v perspektivě výuky dějepisu Masarykovo muzeum v Hodoníně - 25. července 2013 Mgr. František Štambera Josef Jiří Švec (19.7.1883

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize.

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize. OSVOBOZENÍ OSTRAVY Po padesáti dnech tvrdých bojů byla vojsky 4. ukrajinského frontu osvobozena Moravská Ostrava. Operace se aktivně zúčastnily i naše zahraniční jednotky 1. československá samostatná tanková

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

J e d n o t a M l a d á B o l e s l a v

J e d n o t a M l a d á B o l e s l a v http://www.csol-mb.net http://muzeumtrutnov.cz http://karelvasatko.cz http://obeclegionarska.cz Pořadatel: Námět: Autoři textů: Grafická úprava: Na výstavě se podíleli: Realizace: Fotografie a dokumenty:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU OD 14. PROSINCE 2014. TRANSCENTRUM bus s.r.o., člen skupiny Arriva infolinka 326 710 711 Jan Holub, 21.

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU OD 14. PROSINCE 2014. TRANSCENTRUM bus s.r.o., člen skupiny Arriva infolinka 326 710 711 Jan Holub, 21. ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU OD 14. PROSINCE 2014 www.facebook.com/transcentrumbus strana 1 z 8 Popis provedených změn v jízdních řádech dopravce TRANSCENTRUM bus s.r.o. od neděle 14. prosince 2014 260000 Mladá

Více

Ekologicky citlivá praxe

Ekologicky citlivá praxe Ekologicky citlivá praxe a udržitelná správa životního prostředí, uchování a ochrana krajiny, kvalita ovzduší, vody, půdy používání alternativních materiálů, šetření přírodních zdrojů ZO ČSOP Klenice ENVIRONMENTÁLNÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Konec World War 2-druhé svět.války v okrese Č.KRUMLOV

Konec World War 2-druhé svět.války v okrese Č.KRUMLOV Konec World War 2-druhé svět.války v okrese Č.KRUMLOV Počátek r.1945 byl asi pro Horní Planou velmi rušný.již před tímto rokem se její německy psaná kronika zmiňuje o uprchlících z Německa a Rakouska.Tehdy

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

Plán Českého Malína 1943

Plán Českého Malína 1943 Pijanská-Zborovská cesta Senoženská cesta Plán Českého Malína 1943 97 (samota - 2 km cesta od hřbitova) Český hřbitov cesta Ostrožec-Luck cesta Kneruty 96 (samota - cihelna u Zborova) Zadní cesta Mlýn

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Ročník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

326 710 711 JAN HOLUB

326 710 711 JAN HOLUB ZMĚNY K 31. SRPNU 2014 Transcentrum bus, s.r.o., člen skupiny Arriva infolinka 326 710 711 JAN HOLUB www.facebook.com/transcentrumbus strana 1 z 8 Popis provedených změn v jízdních řádech dopravce Transcentrum

Více

Československé legie 1914 1920

Československé legie 1914 1920 Československé legie 1914 1920 Doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D. Atentát na rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este byl okamžikem, na který Evropa už delší čas čekala. Německý císař

Více

Seznam zastávek ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., provozní oblast Mladá Boleslav

Seznam zastávek ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., provozní oblast Mladá Boleslav BA Bačalky 260890 Bačalky,,prodejna 260890 Bačalky,Lično 260890 Bakov n.jiz.,,nám. 260260 260510 260560 Bakov n.jiz.,,pražská 260230 260331 Bakov n.jiz.,,v sadech 260005 260240 260250 260331 260370 260510

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Jan Angelo Zeyer (1878 1945)

Jan Angelo Zeyer (1878 1945) Jan Angelo Zeyer (1878 1945) varianta B a C Zdroj: Bednařík, F. V boj! Kronika čsl. legie v Itálii 1915-1918, Praha, Památník odboje, 1927, s. 589 I. Zahraniční cesty a pobyt v Bruggách Mladý Jan Angelo

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY. vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY. vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova V Praze v dubnu 2016 PODMÍNKY vypsání ceny za předložení uměleckého

Více

ZNOVUODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY PADLÝM ZAMĚSTNANCŮM AUTOMOBILKY ŠKODA AUTO

ZNOVUODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY PADLÝM ZAMĚSTNANCŮM AUTOMOBILKY ŠKODA AUTO ZNOVUODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY PADLÝM ZAMĚSTNANCŮM AUTOMOBILKY ŠKODA AUTO K revoluční aktivitě docházelo od 5. května také v samotné Mladé Boleslavi. Začíná zde pracovat Revoluční národní výbor a postupně

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958)

Klement Gottwald básně. Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Klement Gottwald básně Dělník z Dědic Marie Pujmanová (1893 1958) Vydal se mladý hoch do světa s pilkou a hoblíkem v ruce, Čech, Moravan a proletář. a pěšák revoluce. Prve než začal se slovy, rozmlouval

Více

LEGIOVLAK LEGIOVLAK PRO ŠKOLY

LEGIOVLAK LEGIOVLAK PRO ŠKOLY LEGIOVLAK U příležitosti 100. výročí boje československých legií za samostatný stát zahájila Československá obec legionářská v loňském roce dlouho připravovaný projekt Legie 100, který je realizován za

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO V PROSTĚJOVĚ Autorský tým: Veronika Jurčíková, Martin Němec, Lucie Jakubcová, Lukáš Pospíšil Pedagogické vedení: Mgr. Dita Krpcová DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu do československé armády ve Francii

1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu do československé armády ve Francii Kamil Cipra varianta A František Kupka: Br. Cipra, in: Čs. legie ve Francii/Malířské dokumenty 1914-1918, Památník odboje, 1923 I. MLÁDÍ A 1. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu

Více

Konec druhé světové války v Satalicích

Konec druhé světové války v Satalicích Konec druhé světové války v Satalicích Druhá světová válka si vyžádala oběti i mezi občany Satalic. V koncentračních táborech přišlo o život 8 občanů naší obce. O květnové neděli 25. 3. 1945 od 12 do13

Více

Druhý břeh (Břeh Marny), 1895. Olej na plátně, 46x38. V majetku Národní galerie v Praze.

Druhý břeh (Břeh Marny), 1895. Olej na plátně, 46x38. V majetku Národní galerie v Praze. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ C I. Druhý břeh Úvodní brainstorming Jaké významy může mít slovní spojení dostat se na druhý břeh? Sedlářský učeň František Kupka byl odmalička posedlý malováním. Díky své nezdolnosti

Více

Kvetoslav Prokeš (1897 1949)

Kvetoslav Prokeš (1897 1949) Kvetoslav Prokeš (1897 1949) Květoslav Prokeš (1897 1949) Narozen 2. 6. 1897 v Zábřehu (dříve Rudolfov, okres Šumperk, Olomoucký kraj) v rodině dělníka a pradleny. Po absolvování základního vzdělání začal

Více

II. ZIMNÍ LEGIOMARŠ. si Vás dovolují pozvat. Československá obec legionářská a Klub vojenské historie I. prapor

II. ZIMNÍ LEGIOMARŠ. si Vás dovolují pozvat. Československá obec legionářská a Klub vojenské historie I. prapor Československá obec legionářská a Klub vojenské historie I. prapor si Vás dovolují pozvat na II. ZIMNÍ LEGIOMARŠ Pořádaný 23.-24.1. 2015 v rámci 96. výročí Sedmidenní války, K uctění památky hrdinů padlých

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Naše Sokolská župa nese název Župa plk. Švece. Kdo vlastně byl Josef Jiří Švec /1883-1918/? Ano, skoro zapomenutý plukovník československých legií v

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Tisková zpráva SZM č. 2/2015 z 21. 1. 2015. První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman

Tisková zpráva SZM č. 2/2015 z 21. 1. 2015. První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman Tisková zpráva SZM č. 2/2015 z 21. 1. 2015 První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman Vedení Slezského zemského muzea v Opavě se dne 16. 1. 2015 ujala Jana Horáková.

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV OH ZÁL OÁL ZÁLOÁL Proč jsem se přihlásil do aktivní zálohy? Abych pravdu řekl, rád vzpomínám na dva roky strávené v zeleném, když jsem byl záklaďák. Vojna pro mě byla školou, v tom

Více

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze!

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze! AKTUÁLNÍ INFORMACE, 22. 8. 2014 TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA S novým školním rokem přichází řada nových autobusových spojů S novým školním rokem bude v provozu několik nových spojů. Na

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

SVH Liberec Sekce Napoleonské války

SVH Liberec Sekce Napoleonské války SVH Liberec Sekce Napoleonské války Sekce SVH Liberec Napoleonské války se zabývá tématikou rakouských zvláštních sborů za napoleonských válek. Jedná se o ženijní službu, která úzce spolupracovala s dalšími

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více

7.3.2013 15:03. Věnování hrdinům padlých v boji

7.3.2013 15:03. Věnování hrdinům padlých v boji 7.3.2013 15:03 Věnování hrdinům padlých v boji Projekt OBĚTI A HRDINOVÉ Jméno a příjmení Údaje o autorech příspěvku Název školy ZŠ Paskovská 46 Adresa školy Kontaktní osoba (učitel) e-mail kontaktní osoby

Více

Osvobození Kyjeva pod československým praporem

Osvobození Kyjeva pod československým praporem Osvobození Kyjeva pod československým praporem Výstava o účasti vojáků Československé republiky na osvobození Kyjeva Pod záštitou prezidenta České republiky Jeho Excelence Miloše Zemana Prapor československé

Více

České země v Rakousku- Uhersku

České země v Rakousku- Uhersku České země v Rakousku- Uhersku 1620 Bitva na Bílé hoře ztráta samostatnosti 1620 1780 postupné poněmčení šlechty a měšťanů 1781-1848 české národní obrození vznik novodobého národa Češi se snaží o zrovnoprávnění

Více

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Sociální práce v historickém kontextu Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Jan Dočkal Konec války v Evropě Pokračující válka v Tichomoří Průběh kapitulace 4.května - Severní

Více

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken Ztroskotané sny České školy po německé okupaci Píše se říjen roku 1938. Na území dnešní Ostravy nastává historický zvrat. Německá armada zabírá části dnešní Ostravy. Drastickou změnou prochází i školství.

Více

Generálmajor Josef Buršík

Generálmajor Josef Buršík Generálmajor Josef Buršík * 11. 9. 1911 Starý Postřekov 30. 6. 2002 Northampton, Velká Británie PERSONÁLIE Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 (54), č. 2, s. 219 223, ISSN 1210-3292 Hovoří-li se o perzekuci

Více

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové FRANTIŠEK Když se v srpnu roku 1912 narodil manželům Fajtlovým vytoužený mužský potomek, bylo dopředu určeno čím bude. Zatím co se dvě starší dcery pokud

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 12. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 12. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 12. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Měsíc Obsah/Akce Datum Místo Účast Zodpovídá organizuje

Měsíc Obsah/Akce Datum Místo Účast Zodpovídá organizuje PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2012/2014 SCHVÁLENÝ NA JEDNÁNÍ 6. SNĚMU, zapracován výběr z akcí z Plánu jmenovitých zvláště významných vnitrorezortních akcí MO na rok 2013. průběžně tento Plán doplňuje o nově schválené

Více

1 adresa Na Výšině 306, Bradlec 293 06, Kosmonosy, e-mail info@csol-mb.net, http: //csol-mb.net/ NEPRAVIDELNÝ ZPRAVODAJ ČsOL JEDNOTY MLADÁ BOLESLAV

1 adresa Na Výšině 306, Bradlec 293 06, Kosmonosy, e-mail info@csol-mb.net, http: //csol-mb.net/ NEPRAVIDELNÝ ZPRAVODAJ ČsOL JEDNOTY MLADÁ BOLESLAV Další členská schůze proběhne 24. 11. 2006 v hostinci Pod Věží od 17 hodin. Vážení bráškové, dostává se Vám do rukou po delší pauze nové číslo našeho Mladoboleslavského legionáře. Vzhledem k delší odmlce

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Vážení hosté, Sponzoři výstavy:

Vážení hosté, Sponzoři výstavy: Vážení hosté, dovolte nám, abychom Vás i my přivítali na dnešní výstavě. Je to jedna z mála příležitostí, kdy máme možnost seznámit veřejnost s touto velice zajímavou volnočasovou aktivitou. Proto jsme

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více