ČESKOSLOVENSKOU OBCÍ LEGIONÁŘSKOU JEDNOTOU MLADÁ BOLESLAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKOSLOVENSKOU OBCÍ LEGIONÁŘSKOU JEDNOTOU MLADÁ BOLESLAV"

Transkript

1 Stránka 1

2 VYDÁNO ČESKOSLOVENSKOU OBCÍ LEGIONÁŘSKOU JEDNOTOU MLADÁ BOLESLAV U PŘÍLEŢITOSTI NÁVŠTĚVY MÍST PAMÁTNÉ BITVY Doss Alto Non ci schiaccerete! Siamo legioni! Nás nerozdrtíte! Jsme legie! Stránka 2

3 Stručná historie vzniku a vývoje čs. legií v Itálii Československý vojenský odboj v Itálii vznikl nejpozději a jeho rozvoj probíhal poměrně pomalu. Příčinou byla absence předválečné skupiny vystěhovalců-krajanů, kteří by, tak jako tomu bylo v Rusku a Francii, akci podpořili. Mimoto Itálie sama do války vstoupila aţ v květnu V italských zajateckých táborech se sice nalézalo mnoţství českých a slovenských zajatců, moţnost jejich organizování však ztěţovalo to, ţe nebyli soustřeďováni podle své národnosti. Teprve na počátku roku 1917 byl českým a slovenským zajatcům přidělen tábor Santa Maria Capua Vetere u Neapole. Tam došlo 17. ledna 1917 k zaloţení Čs. dobrovolnického sboru. V jeho čele stál sokolský náčelník J. Čapek, který vedl tělovýchovný a vojenský výcvik. Italská vláda však byla proti převozu a nasazení Čechoslováků jak ve Francii, tak na soluňské frontě. V létě po reorganizaci zajateckých táborů se Češi a Slováci přesunuli do Paduly u Salerna a v říjnu měl sbor jiţ na muţů. Teprve italská poráţka u Caporetta v říjnu 1917 a rostoucí aktivita čs. zahraniční reprezentace, především gen. M. R. Štefánika, přiměla 21. dubna 1918 italskou vládu k podepsání dohody o zřízení samostatného čs. vojska v Itálii. Jeho velitelem byl jmenován gen. A. Graziani. Čeští dobrovolníci působili velice úspěšně jako rozvědčíci u 1. italské armády jiţ od roku 1917 a jejich čety byly rozmísťovány na různé úseky fronty. V polovině roku 1918 jiţ bojovalo přes muţů. Jako první ucelená větší jednotka se na řece Piavě zúčastnil tvrdých bojů 1. prapor 33. pluku a v důsledku liknavosti sousedních italských velitelů utrpěl značné ztráty u S. Dony a Fossalta. Mezitím byla utvořena 6. čs. divize sloţená z 31., 32., 33., 34. a 35. pluku. Z výzvědných rot vznikl 39. pluk. V polovině srpna 1918 byla divize přesunuta na frontu do prostoru mezi Gardským jezerem a řekou Adiţí, kde přirozenou dominantu tvořil vrchol Doss Alto. Zde bojovala aţ do konce září úspěšně proti rakousko-uherské armádě. V říjnu 1918 vznikl Československý sbor v Itálii s muţi, jehoţ velení převzal gen. L. Piccioni. Všechny pluky dostaly v Padově 8. prosince, tedy jiţ po ukončení války, své prapory a sloţily přísahu. Do konce roku pak byl sbor dopraven do osvobozené vlasti a nasazen k obraně Slovenska proti maďarské armádě[1]. Na přelomu října a listopadu, po vzniku ČSR, se pak v Itálii formuje ještě Československá domobrana, která jiţ neměla legionářský charakter. Utvářela se především ze zajatců poslední italské ofenzívy právě z přelomu října a listopadu. Československá domobrana čítala celkem muţů (56 samostatných praporů a 22 samostatných rot). Velitelem domobrany byl pplk. Gibiš. Návrat těchto jednotek do Československé republiky probíhal aţ v roce 1919, kdy její příslušníci doprovázeli transporty potravin do válkou zbídačelé země. 7 praporů se zapojilo do bojů s maďarskou armádou na jiţním Slovensku a zbylé prapory byly nasazeny v českém pohraničí na potlačení separatistických snah českých Němců. Stránka 3

4 Výbor Čs. dobrovolnického sboru. Sedící třetí zleva Jan Čapek. Průzkumná rota čs. legionářů ještě před vznikem 39. výzvědného pluku. Stránka 4

5 Doss Alto, boj ve skalní pevnosti Doss Alto je nejsevernějším výběţkem horského masivu Monte Baldo v severní Itálii mezi Gardským jezerem a řekou Adige. Krátký hřbet má nadmořskou výšku 703 metrů, ostře zabíhá do údolí, kudy vede ţelezniční trať z Mori na Loppio a Arco do Rivy. Pro Čechy a Slováky je však Doss Alto něčím významnějším, neţ jen místem oblíbené turistické lokality severní Itálie. Je symbolem hrdinného boje hrstky našich bratří proti mnohonásobné přesile rakousko-uherské armády. Pozdější pěší pluk 33 československé branné moci, který byl přímým následníkem a nositelem tradic 33. střeleckého pluku, jehoţ příslušníci na tomto horském masivu prolili svou krev, obdrţel v roce 1923 na základě rozhodnutí prezidenta T. G. Masaryka čestné jméno Doss Alto. Prsť z Doss Alta byla navíc uloţena k hrobu Neznámého vojína na Staroměstské radnici v Praze. Podívejme se ale podrobněji, co předcházelo osudnému dnu 21. září 1918, kdy došlo k boji na Doss Altu. V polovině srpna 1918 je čs. divize přesunuta na frontu. Má za úkol bránit asi dvacetikilometrový úsek v horském terénu mezi Gardským jezerem a řekou Adige. Zatímco 33. a 34. pluk zaujaly postavení v prvním sledu, 31. a 32. pluk vytvořily druhý sled. K prvnímu bojovému křtu na tomto úseku fronty došlo jiţ koncem srpna, při útoku rakousko uherských jednotek na pozice 34. pluku. Počátkem září uspořádali naši legionáři odvetu. Vnikli do rakousko-uherských postavení a přivedli zajatce. To všechno bylo zatím pouze vzájemné oťukávání. Zjištění, ţe v italských pozicích stojí jednotky sestavené z Čechů a Slováků se stalo pro rakousko uherské velení určitou výzvou. Připravovaný útok měl mít proto částečně charakter trestné výpravy. Nepotvrzené zprávy dokonce hovoří o vypsání odměn za dopadení čs. legionářů. Hlavní tíhu rakousko uherského úderu měl nést útočný prapor Riva. Dělostřelecká příprava, která útoku předcházela, začala 21. září ve čtyři hodiny ráno a rakouskouherské dělostřelectvo ji pojalo mnohem důkladněji, neţ bývalo obvyklé. Rovněţ na druhé straně fronty byl nadcházející útok vnímán jako něco mimořádného. Čechoslováci se samozřejmě chtěli vytáhnout a předvést co všechno jsou ochotni vykonat pro svobodu své země. Navíc jim bylo jasné, ţe překročili Stránka 5

6 Rubikon a není tedy pro ně cesty zpátky. Rakušané je povaţovali za dezertéry, a tudíţ se zajatci neměli ţádné slitování. Sedm set tři metrů vysoká kóta Doss Alto měla na daném úseku fronty doslova strategický význam. Jiţ několikrát se v jejím drţení vystřídala rakousko-uherská a italská vojska. Na vrcholu byl vybudován obranný tunel ve tvaru oblouku. Ten však, přes svou relativní velikost, neskýtal obráncům příliš prostoru, natoţ pak pohodlí. Tunel byl veliký a pohltil by jakoby nic celou rotu, aby ji po třech až čtyřech dnech vyplivnul ochromenou tím nezdravým pobytem mokrého, smrdutého a učouzeného podzemí, kde jsi věčně tápal ve tmě, dotýkaje se rukama studených, slizkých stěn, kde světlo a slunce, nad tím vším venku životem hýřící, nahrazovala ubohá lampička, zhotovená z ruční bomby, která ničemným knůtkem dávala ti poznat, že nešlapeš kamarádu na nohy, neb hlavu. Věru, kdo prožil čtyři až pět dní v tunelu Doss Alto, změnil se k nepoznání. Přestydlí, bledý, s červenýma očima, jaksi průsvitný byla to jezevčí díra a v ní psí život (Rudolf Fabián, velitel 10. roty 33. pluku) V obranných pozicích se nacházeli vojáci 33. střeleckého pluku, konkrétně se jednalo o 10., 12., část 2. roty a o zákopníky. Dělostřelecké ostřelování přerušilo telefonické spojení s velením. Kdyţ tedy útočníci prudce udeřili ze tří stran, nebylo moţné přivolat posily. K dokonání všeho nebylo moţno pouţít ani zvlhlé signální rakety. Popis zápasu u kaverny na Doss Altu líčí velitel její posádky br. Jindřich Varhaník takto: Telefonní spojení však bylo granáty přetrženo Bylo tu ještě jiné pojítko, optika, signální lampa. Bohužel při prvním rozsvícení zhasla tlakem vzduchu v blízkosti vybuchlé miny a signalistům se nepodařilo do konce boje ji znovu přivésti v činnost. Zbývala poslední naděje, jak vyrozuměti italské dělostřelectvo, které stále mlčelo byly to rakety. Podle svých barev a tvarů měly dáti dělostřelectvu znamení, do kterých prostorů má stříleti. Vzaty byly rakety, jež byly znamením pro palbu na přední linii nepřátelských zákopů. Rakety však, pravděpodobně že byly úplně zkažené vlhkem tunelu, vůbec nefungovaly a vydaly jen spoustu dýmu, který nemohl býti z dělostřeleckých pozorovatelen vůbec pozorován. Zatím však již útok vyrazil, kulomety se rozřehtaly, do tunelu přibíhali bratří z jednotlivých hlídek, hlásíce postup nepřítele a také osud Trojákovy hlídky (Pozn. por. Oldřich Trojánek se zastřelil v obklíčení Rakouskouherskými jednotkami) a italské dělostřelectvo stále ještě nestřílelo. Kaverna připravena k obraně tak, že vchod do ní byl uzavřen a chráněn těžkým kulometem. Opakován pokus se signálními raketami až zbývaly jenom rakety značící: žádám palbu do vlastní linie! Stránka 6

7 Třebaže situace ještě nebyla takto zoufalá a výšina 703 stále v našich rukou, bylo přeci nutno pokusiti se přivolat dělostřeleckou palbu alespoň těmito signály, zvláště když se nepříteli podařilo již obejíti tunel tam, kde nebylo střílen a dorážel na vchod nejen ze předu, nýbrž i ze shora a chystal se plamenomety vykouřiti obránce od střílen. Tu po několika nezdařených pokusech jedna z oněch raket, vystřelená střílnou vedle zavřeného vchodu, jako zázrakem ještě vlhkem nezkažená fungovala a na jejím znamení zlatý déšť, italské dělostřelectvo zahrnulo výšinu 703 krupobitím střel. Tím byl boj rozhodnut Ve vzpomínkách účastníků je boj popisován jako mimořádně zuřivý. Čechoslováci byli ve výrazné menšině a tak se útočníci dostali do těsného kontaktu s obránci. Bojovalo se zblízka noţi, bodáky a šavlemi. Po bitce na quotě 703 na jednom místě nalezeni dva naši bratři probodnuti v bezprostřední jejich blízkosti leželi 4 rakouští vojáci také probodnuti. Odehrál se zde boj na život a na smrt, v němž útočící i obránci navzájem se pobili! (vzpomínka br. Jana Lašky) Přesila nepřítele postupně vytlačovala naše vojáky a obsazovala okopy. Kdyţ uţ bylo jasné, ţe se celou kótu nepodaří udrţet, stáhli se legionáři do tunelu, kde se zabarikádovali a u vchodu umístili kulomet. Nepřítel se pokusil toto poslední obranné postavení několikrát zdolat. Dokonce pouţil plamenomet a plynové granáty. Nebylo mu to, ale nic platné. Po mnoha hodinách bojů přišla konečně v odpoledních hodinách pomoc. Rakousko-uherští vojáci se nečekaně dostali do palby ze dvou stran, museli tedy ustupovat. Po osvobození legionářů obklíčených v tunelu se ústup nepřítele změnil v panický úprk. Pozice byla definitivně uhájena za cenu sedmi zabitých legionářů a několika desítek raněných. O tom, jak zuřivé byly tyto boje, podal následující den hlášení i velitel rakouského úderného oddílu: Češi se zoufale bránili. Jeden jejich důstojník, když padl do zajetí, se zastřelil (Pozn.: nadpor. Svoboda František). Ostatní byli pobíjeni šavlemi a bodáky, jen pět jich padlo do zajetí. Ti byli oběšeni 22. září u Arka. Když věšeli prvního, jeho provaz se dobře dvakrát přetrhnul. V druhé části hlášení neměl tak docela pravdu. Z pěti zajatých legionářů byli oběšeni ve skutečnosti čtyři. Pátý, Slovák Budinka, se zachránil jedině díku tomu, ţe mu v té době nebylo ještě dvacet let. Na italské frontě padlo více neţ tři sta padesát Čechoslováků. Naši legionáři zde byli nasazeni na bojištích, která měla mnohem větší vojenský význam neţ necelý den trvající bitva z 21. září. Doss Alto se však stalo symbolem hrdinského odporu hrstky statečných. Obrovská houţevnatost našich vojáků bezprostředně vyvolala velkou mediální kampaň v italském tisku a s ní i podporu vyjádřenou italskými politiky. To samozřejmě přinášelo politické body nejen pro další rozšiřování československých legií, ale i pro podporu myšlenky vzniku samostatného Československa. O několik dnů později byli vojáci prvosledového 33. a 34. pluku vystřídáni příslušníky 31. a 32. střeleckého pluku. Počátkem října byla pak z fronty staţena celá divize. V té době se ale jiţ za pomoci ostřílených pluků 6. divize formovala 7. divize a vytvářel čs. sbor v Itálii [2]. Stránka 7

8 Čs. legionáři, kteří padli v boji u Doss Alta Nehynoucí paměť chrabrým bojovníkům! SVOBODA František nadporučík 33. stř. pluku. Narozen , Libice nad Cidlinou. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivotě hospodářský adjunkt. V čs. vojsku od Padl u Saso Sega během bojů o Doss Alto (kóta 703). TROJÁNEK Oldřich poručík kulom. roty 33. stř. pluku. Narozen , Praha. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivotě úředník. V čs. vojsku od Padl v bitvě o Doss Alto (kóta 703). Aby se vyhnul zajetí, zvolil smrt vlastní rukou. Pohřben byl na polním hřbitově. POLÁK Josef desátník 33. stř. pluku. Narozen , Přední Hutě, u Blatné. V čs. vojsku od Padl u Saso Sega během bojů o Doss Alto (kóta 703). HAVEL František střelec 33. stř. pluku. Narozen , Svratka, o. Ţďár nad Sázavou. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivotě truhlář. V čs. vojsku od Padl v boji o Doss Alto (kóta 703). JANKŮ Alois střelec 33. stř. pluku. Narozen , Janoušov, o. Šumperk. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivotě obuvník. V čs. vojsku od Padl v boji o Doss Alto (kóta 703). Pohřben byl v Monte Altissimo u Gardského jezera. KOVÁŘ Josef střelec 33. stř. pluku. Narozen , Opočno, o. Rychnov nad Kněţnou. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivořě pekař. V čs. vojsku od Padl v boji o Doss Alto (kóta 703). KŘÍŢ Vavřinec střelec 33. stř. pluku. Narozen , Vochov, o. Plzeň-sever. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivotě kočí. V čs. vojsku od Padl na Doss Altu. Pohřben byl v S. Venceslao Malga Prata. Popravení čs. legionáři zajatí během bojů u Doss Alta JEŢEK Antonín střelec 33. stř. pluku. Narozen , Ústí nad Orlicí. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivotě pekař. V čs. vojsku od Zajat Rakušany v průběhu boje o Doss Alto a po shledání totoţnosti odsouzen k trestu smrti. Dne byl popraven u Arca. Pohřben byl v Arcu. NOVÁČEK Karel střelec 33. stř. pluku. Narozen , Břeţany, u Strakonic. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivotě rolník. V čs. vojsku od Během červnových bojů na Piavě byl zajat rakousko-uherskou armádou a po shledání totoţnosti odsouzen k trestu smrti. Dne byl popraven u Arca. ŠLÉGL Jiří střelec 33. stř. pluku. Narozen , Stanětice, u Domaţlic. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivotě tkadlec. Během boje o Doss Alto byl zajat rakousko-uherskou armádou a po shledání totoţnosti odsouzen k trestu smrti. Dne byl popraven u Arca. Stránka 8

9 SVOBODA Václav střelec 33. stř. pluku. Narozen , Kamenný Most, u Kralup nad Vltavou. Příslušný tamtéţ. V civilním ţivotě dělník. V čs. vojsku od Během boje o Doss Alto byl zajat rakousko-uherskou armádou a po shledání totoţnosti odsouzen k trestu smrti. Dne byl popraven u Arca. Gen. Andrea Cav. Graziani, velitel 6. čs. divize v Itálii. Stránka 9

10 Mladoboleslavská ţupa ČsOL - Štorcha, Hojsáka a Turpiše Předválečná Mladoboleslavská ţupa ČsOL nesla demonstrativně od roku 1938 v čestném názvu tři jména popravených italských legionářů. Byla to jména bratří Aloise Štorcha, Josefa Hojsáka a Františka Turpiše. Přibliţme si jejich ţivotní osudy spjaté s československými legiemi v Itálii, ukončený tragickou mučednickou smrtí na oprátce Rakousko-Uherské monarchie. Alois Štorch Smrt na břehu Lago di Garda Alois Štorch se narodil v České Lípě. V civilním ţivotě byl zámečníkem a ţil v Nové vsi nedaleko Bakova nad Jizerou. Z rakousko-uherské armády zběhl v hodnosti desátníka (telefonista) od 3. baterie 13. těţ. děl. pluku v Nagu. Přeběhl na frontě u Doss Casina společně s Františkem Tobkem, také budoucím účastníkem riskantní obojţivelné operace na vodách jezera Lago di Gardo. Stal se členem 39. střeleckého pluku Výzvědného generála Grazianiho Výzvědná operace, jíţ se účastnil i Alois Štorch, byla naplánovaná na přímý příkaz plk. Marchettiho, jako důsledek střídavých výsledků červnových ofenziv italské armády. Hlavním úkolem této operace bylo proniknout do dělostřelecké posádky v Nagu. Zjistit, zdali se nechystá rakouská protiofenziva, přesvědčit vojáky české a slovenské národnosti ke zběhnutí a zajistit nepřesnou palbu. V případě zjištění, ţe se chystá nepřátelská ofenziva, se měli výzvědčíci vrátit buď po souši, nebo lodí, která měla čekat po dvou dnech na stejném místě. Případně, po zváţení situace, mohli riskovat i dále, a to vydáním se na cestu do Čech a pokračovat v revoluční propagandě mezi civilním obyvatelstvem. Na tuto smrtelně nebezpečnou operaci se přihlásilo 17 dobrovolníků. Velitel roty Vyčítal z tohoto počtu vybral sedm dobrovolníků a sám pak byl osmým. Počet účastníků se pak ještě zredukoval na čtyři (legionáři Alois Štorch, František Tobek, Jan Šmarda, Leopold Jeřábek). Výběr těchto čtyř byl proveden na základě znalosti poměrů na frontě, znalosti jazyka, ale i osobní psychické i fyzické odolnosti. Štorch a Tobek znali velmi dobře posádku v Nagu. Byli jejími příslušníky před zběhnutím, měli zde dobré kontakty, coţ podtrhuje fakt, ţe jejich přeběhnutí na italskou stranu se Stránka 10

11 podařilo uskutečnit za značné pomoci a podpory jejich kamarádů od baterie zdejšího dělostřeleckého pluku. Naplánování celé operace bylo provedeno precizně. Výzvědčíci v rakouskouherských stejnokrojích s potřebnými doklady měli být přepraveni na člunu (motoscafo) se specielním elektrickým bezhlučným motorem na břeh jezera, který byl v týlu rakousko-uherské armády. Vysazeni měli být západně od říčky Sarca, kde nebyli stráţe přímo u břehu jezera, ale jen elektrické dráty. Problém byl se stráţí střeţící můstek přes říčku Sarca, kterou by v případě potřeby museli eliminovat. Samotná výprava musela být několikrát odloţena z různých důvodů, např. zpoţdění naloďování, nebo příliš jasné noci. V noci na 3. července 1918 konečně vypluli a dorazili šťastně ke břehu. Chvilku po vylodění byli však prozrazeni italskou posádkou člunu, která způsobila hluk při obracení plavidla. Palbu zahájila rakousko uherská stráţ, (byla do tohoto místa zasazena aţ po zběhnutí Štorcha a Tobka) ihned zpoza drátěných překáţek. František Tobek se zachránil skokem do jezera a po uplavání 3km se dostal do prostoru mezi zákopy, naštěstí daleko od těch rakouských. Štorch se pokusil o totéţ, ale jako neplavec brzy začal tonout. Rakouská stráţ ho zachránila a vzkřísila. Coţ popisuje ve svém poválečném hlášení i kapitán Josef Vydra z rakousko uherského X. armádního sboru: Štorch, vytažen byv z vody polomrtev, zachvácen křečí, odvezen byl na obvaziště motorovým člunem rakouským v bezvědomí do Rivy alla Lepre, kde byl ošetřen sluhou doktora Plessnera, vojínem Antonínem Zavadilem. Sotva však přišel trochu k sobě a dáno mu suché prádlo, přišel hejtman Picalek (Němec) a zakázal všem veřejný styk s ním, poněvadž v něm byl rozpoznám bývalý telefonista z Naga, jenž zběhl k Italům I legionář Jeřábek unikl tím, ţe skočil do jezera a plaval podél břehu. Po nějakém čase se domníval, ţe doplaval na italskou stranu a začal volat italsky o pomoc. Dostalo se mu odezvy rovněţ v italštině. Aţ na břehu zjistil, ţe byl oklamán rakouským důstojníkem. Nicméně ani za této situace se nevzdal a neztratil duchapřítomnost. Střelil důstojníka do břicha ze své pistole a opět se vrhl do jezera, tam však byl smrtelně zasaţen nepřátelskou palbou. Do rakouského zajetí se tedy dostali pouze Štorch a Šmarda. Legionář Šmarda byl odsouzen k 20ti letům těţkého ţaláře, Štorch pak k trestu smrti oběšením. Těsně před popravou dne 5. července 1918 byl Alois Štorch degradován, poté přiveden k šibenici. Dobrovolně vystoupil na vozík a postavil se na špičky. Usnadnil tím svým katům navléknutí popravčí oprátky, jeţ byla na jeho postavu příliš vysoko. Na to byl vozík odstrčen a ţivot mladého Stránka 11

12 vlastence, který svůj ţivot spojil s naším Pojizeřím, skončil. Předtím se Štorch rozloučil s knězem slovy Děkuji, sbohem. Šibenici postavili Rakušané pro výstrahu tak, aby byla vidět z italských pozic, kde sídlila čs. divize. Tento hanebný čin rozlítil italského generála Andrea Grazianiho, který nařídil veškerému italskému dělostřelectvu, dislokovanému na tomto úseku fronty, palbu na Rivu: Byl to hotový uragán, zuřivá bouře zkázy a smrti. Oblaka prachu zničených domů s kouřem šlehající ohněm explodujících granátů byla hrůznou dekorací oběšenému Poprava Aloise Štorcha měla být varováním všem vojákům české a slovenské národnosti v rakousko uherském stejnokroji, kteří uvaţovali o přechodu fronty a boji za spravedlivé osvobození našich národů. Výstraha se však minula účinkem, naopak, přechody fronty na italskou stranu se po Štorchově popravě staly častějšími. Josef Hojsák, hrdina z Montenellu Bratr Josef Hojsák se narodil 18. Února 1897 v Roţďalovicích u Jičína. Před první světovou válkou se ţivil jako knihař. Po vypuknutí světového konfliktu narukoval ke svému domovskému útvaru 32. pěšímu pluku, s nímţ byl nasazen na italské frontě a kde byl také zajat dne u Mt. Cucco. V květnu roku 1918 vstoupil do řad našich italských legií. 15. června roku 1918 byl zajat na Montenellu a ještě téhoţ dne byl odsouzen a popraven rakousko-uherským polním soudem k trestu smrti zastřelením na Colle di Guarda. Smrt Josefa Hojsáka nesli samozřejmě nejhůře jeho rodiče. Matka se krátce po obdrţení smutné zprávy o popravě syna zhroutila a zanedlouho poté zemřela. František Turpiš, mučedník z Chrastavy Bratr František Turpiš se narodil 7. ledna 1898 v severočeské Dolní Chrastavě u Liberce. V civilním ţivotě pracoval jako obchodní příručí. Po vypuknutí 1. světové války byl předvolán v Dráţďanech na rakouský konzulát a narukoval do řad 28. pěšího pluku. Po krátkém výcviku byl s plukem odeslán na jiţní frontu do Itálie. František Turpiš se dostal do zajetí u Polres. Jiţ v říjnu 1917 si podal přihlášku v severoitalském městě Padova do řad čs. vojska, konkrétně k 33. střeleckému pluku, do nějţ byl přijat 12. května roku V jeho řadách se zúčastnil červnových bojů na Piavě, kde byl v průběhu tzv. hladové rakouské ofenzivy zajat společně s Aloisem Herzigem a Antonínem Vokřínkem. Po shledání totoţnosti zajatců byli bratři Herzig a Turpiš popraveni u S. Stine (Pozn.: Ant. Vokřínek vzhledem ke svému ranění popravě unikl). Z protokolu čs. domobrany se dočteme o jeho popravě toto: V piavské ofensivě v červnu roku 1918 bylo městečko San Stino, ležící na řece Livenzi, na trati San Dona do Piave Potogruano a daleko za frontou jevištěm popravy dvou československých legionářů. V městečku rozloženo bylo velitelství 23. Stránka 12

13 arm. sboru, jemuž velel gen. Csiceris a polní nemocnice č. 305, jejímž velitelem byl vojenský nadlékař Dr. Ant. Šimek, uvědomělý Čech a hlavní svědek popravy. Právě u nárožního domku, kde tento lékař bydlel a jenž byl v sousedství nemocnice, hrbí se dvě nízké moruše, na nichž byli Čechoslováci popraveni. Legionáři byli zajati u S. Dona di Piave 10. divizí a odtamtud přes Ceggiu hnáni až do S. Stina, jsouce přivázáni ke koním eskorty za ruce, které již měli černé od těsného uvázání a tlučeni jsouce cestou palašem. Soudní vyšetřování a jednání řídil major Wacek, Němec ze Št. Hradce a obžalované hájil Čech, nadpor. Auditor Pelikán. Poprava oběšením byla provedena 19. června 1918 o 4 hodině odpolední. Oba obžalovaní šli se železným klidem k šibenici. První (Pozn.: F. Turpiš) ani nepromluvil a byl hned mrtev, druhý zvolal: Nazdar bratři! a skonal asi po půl minutě, když se naň pomocník popravčího pověsil v noci byla těla obou popravených sňata a zakopána na hřbitově. Osud si přitom nezahrál jenom s ţivotem mladého Františka Turpiše. Problémy z jeho legionářské činnosti pocítili i jeho rodiče v rodné Chrastavě, tehdy prakticky zcela německé: Poprava v San Stinu di Lavenza. Těla bratrů F. Turpiše a A. Herziga. Stránka 13

14 Dva měsíce po popravě navštívili Chrastavu tři četníci. Oznámili rodičům, že jejich syn byl jako vlastizrádce v italské uniformě popraven. Matka se zhroutila a krátce nato zemřela. Otec téměř denně slýchával v továrně u úst svých německých spolupracovníků větu: Takový syn měl být hned po narození uškrcen. Uplynulo deset let od smrti Fr. Turpiše, psal se rok Na průčelí budovy české menšinové školy v dnešní Revoluční ulici byla osazena pamětní deska (Pozn.: dnes je umístěná na náměstí). Do školní kroniky se tehdy zapsalo několik set účastníků vlastenecké slavnosti. První jméno je Karel Turpiš, otec zavraţděného syna. Seznam italských legionářů z Mladoboleslavska Zůstanete nesmrtelnými svědky hrdinství, ušlechtilosti a nezdolnosti Čechoslováků Bratři italští legionáři z kraje mladoboleslavského Č. Příjmení a jméno Obec 1. Hůrka Václav 2. Knobloch Rudolf 3. Podobský Jaroslav Bakov nad Jizerou Bakov nad Jizerou Bakov nad Jizerou Datum narození Povolání poštovní úředník 1895 učitel poznámka účastník odboje za 2. sv. války, vězněn 29 dní v Ml. i Stránka 14

15 4. Průšek Václav Bakov nad Jizerou Šiška Jan Bakov nad Jizerou 1893 krejčí 6. Trakal Josef Bakov nad Jizerou školník zemřel Venclák Karel Bakov nad Jizerou 1896 pekař 8. Beránek František Bělá pod Bezdězem 1884 úředník 9. Černohub Antonín Bělá pod Bezdězem 1892 krejčí 10. Freyer Karel Bělá pod Bezdězem 1898 zedník 11. Kolář Josef Bělá pod poštovní 1895 Bezdězem zřízenec 12. Koloc Emanuel Bělá pod poštovní 1892 Bezdězem úředník 13. Kunst Břetislav Bělá pod ţelezniční 1895 Bezdězem zřízenec 14. Matoušek Václav Bělá pod hajný ve Bezdězem Vrchbělé 15. Plechatý František Bělá pod ţelezniční 1885 Bezdězem zřízenec 16. Brzobohatý Josef Brodce na Jizerou Josef Brzybohatý Březina 1893 dělník 18. Berounský František Březno švec a mlynář 19. Brzobohatý Josef Buda u Bakova Rulc Josef Buda u Drahotic 1896 rolník 21. Mikeš Josef Býčina u Kněţmosta 1876 cestář 22. Bělonoţník Oldřich Čejetice ţelezničář 23. Skalický Bedřich Čejetice Liška Josef Čejetičky Čuban Bohumil Čistá dělník 26. Horák Alois Čistá cestář 27. Růţička Karel Čistá rolník 28. Košvanec Václav Dobrovice ţelezniční zřízenec zemřel v roce Tvrzník František Dobrovice dělník zemřel v roce Zapadlo Rudolf Dobrovice strojní zámečník účastník odboje za 2. sv. války, vězněn 5 let, 6 měsíců a 7 dní v Německu 31. Kocvera Josef Dolní Bousov 32. Rieger Josef Dolní Bousov 33. Ţďánský František Dolní Bousov 34. Matějů Josef Dolní Stakory Kozderka František Doubrava u Ţďáru 1887 dělník 36. Kvintus Josef Doubrava u Ţďáru 1883 zedník zemřel Jansta Karel Hlínoviště u Bělé pod Bezdězem ţelezniční zřízenec 38. Vinč Jan Hněvousice 1880 kočí 39. Veleba Otakar Horní Bukovina 1898 kočí Stránka 15

16 40. Růţička Josef Horní Slivno spáchal sebevraţdu 41. Folprecht K. Hoškovice 1899 kočí 42. Stránský Václav Hoškovice 1895 obuvník 43. Janouch Jan Chotětov fotograf 44. Mareček Václav Chotětov ţelezničář 45. Sklenář Josef Chotětov zemědělský dělník 46. Krejbich Karel Jivina Řípa Jan Jizerní Vtelno dělník 48. Vrtiška Karel Jizerní Vtelno obchodní příručí ve Stránově 49. Maršálek František Katusice Skalický Bedřich Katusice kovář 52. Jáchym Josef Klášter Krůša Karel Klášter 1897 dělník 54. Suk Josef Klášter poštmistr 55. Picek Jindřich Kněţmost 1891 rolník 56. Zima Emil Kněţmost 1894 krejčí 57. Mikeš Václav Koprník 1882 rolník 58. Krsek Václav Koryta 1875 rolník 59. Bím Josef Kosmonosy 60. Bobek František Kosmonosy 61. Brunclík Karel 62. Bukvaj Čestmír Kosmonosy 63. Čáslavský František Kosmonosy 64. Dobrý Josef Kosmonosy 65. Flek Augustin Kosmonosy 66. Horák Václav Kosmonosy 67. Hošek Antonín Kosmonosy 68. Koudelka Alois Kosmonosy 69. Koudelka František Kosmonosy 70. Krejbich Václav Kosmonosy 71. Krejčík Václav Kosmonosy Krůša Karel Kosmonosy 73. Kudrna Karel Kosmonosy Kuchta František Kosmonosy 75. Kupec Josef Kosmonosy 76. Lískovec František Kosmonosy 77. Martinovský Václav Kosmonosy 78. Matěj Jan Kosmonosy 79. Novák Jan Kosmonosy 80. Pavlíček Josef Kosmonosy 81. Plecháč Josef Kosmonosy 82. Pulda Václav Kosmonosy 83. Rampas Václav Kosmonosy Šimánek Jan Kosmonosy 85. Šimek Václav Kosmonosy 86. Šída Jan Kosmonosy 87. Šuk Václav Kosmonosy 88. Urban Josef Kosmonosy 89. Veselý Jaroslav Kosmonosy 90. Voborník František Kosmonosy 91. Zahrádka Václav Kosmonosy 92. Zavříl Jindřich Kosmonosy 93. Ţáček Josef Kosmonosy 94. Ţára Štěpán Kosmonosy 95. Čuban Ladislav Lhotice 1896 kočí 96. Maděra Štěpán Lítkovice 1893 zedník Stránka 16

17 97. Kučera František Loukov 98. Drahota Václav Malá Bělá 1895 pekař 99. Holda Václav Malá Bělá 1876 dělník 100. Karásek František Malá Bělá Koloc Stanislav Malá Bělá 1899 rolník 102. Potměšil Josef Malá Bělá 1887 dělník 103. Tuvora Josef Malá Bělá 1884 truhlář 104. Auer Karel Bernat Bohumil Blecha Josef 107. Boháč Josef 108. Botka Josef 109. Cikl Josef 110. Danda František 111. Kult Karel 112. Kupec Antonín 113. Mlejnek Josef 114. Novák Jan 115. Pospíšil Antonín 116. Prokůpek Josef 117. Skácel Tomáš 118. Suldovský Václav poštovní úředník 1896 obchodník padl respicient FS inţenýr, chemik dělník 119. Vesfál Jaroslav Vortel Josef Bárta Mnichovo Hradiště 1891 obuvník 122. Henka Karel Mnichovo Hradiště 1894 pokladník 123. Jelínek Josef Mnichovo 1898 dlaţdič zemřel Desátník 34. střeleckého pluku. Narozen , Bezděčín u Tábora. Příslušen tamtéţ. V civilním ţivotě truhlář. V čs. vojsku od Zemřel na srdeční slabost v polní nemocnici č. 66 ve Veroně. Pohřben v Caprino Veronese. Velitel mladoboleslavské odbočky Obrany Národa. Zatčen Vězněn za II. světové války - 5let, 8 měsíců a 23 dny. vězněn za II. světové války v Terezíně padl při náletu na Ml účastník odboje za 2. sv. války, vězněn na Cejlu a v Mariboru Střelec 39. střeleckého pluku. Narozen , Růţodol u Liberce. Příslušen v Mladé i. Padl u San Francesca. Stránka 17

18 Hradiště 124. Pokorný Josef Mnichovo Hradiště 1897 obchodník 125. Zikmund Josef Mnichovo Hradiště 1895 dělník 126. Jiránek Jaroslav Mohelnice nad krejčí Jizerou Hozák František Mukařov 1898 rolník 128. Janoušek František Mukařov 1968 učitel 129. Maděra Václav Mukařov Maděra Václav Muţský 1892 tesař 131. Honc Václav Násedlnice 1883 domkář 132. Altman Václav Neveklovice 1893 kolář 133. Bouček Josef Nová Ves u Bakova 1894 dělník Desátník 39. střeleckého pluku. Narozen r. 1893, Česká Lípa. Příslušen v Nové Vsi, u Bakova n. J. V civilním ţivotě zámečník Štorch Alois Během riskantní výzvědné Nová Ves u dělník operaci byl zajat Bakova rakousko-uherskou armádou a po shledání totoţnosti odsouzen k trestu smrti. Dne byl popraven u Grotte u Rivy Šenkýř Karel Nová Ves u Branţeţe Bobek Josef Ouč 1898 rolník 137. Nevyhoštěný Vladimír Ouč Berný Josef Petkovy 139. Šrajer František Plazy 140. Fiala František Předměřice nad Jizerou rolník 141. Klicpera Josef Předměřice nad Jizerou rolník 142. Kolář František Předměřice nad Jizerou rolník 143. Antoš Josef Ptýrovec 1879 hostinský 144. Douša František Zdětín 1896 rolník 145. Lhotský Jan Řepov Sládek František Semčice Šorejs František Sezemice 1899 rolník 148. Vidner Josef Soleček 1891 správce 149. Rejmon Václav Sudoměř dělník u ČSD 150. Dvořák Jaroslav Sukorady 151. Tondr Josef Sychrov 1897 dělník 152. Volák Václav Trnová dělník u dráhy 153. Kabátek Ferdinand Veselá 1896 dělník 154. Štafl Jan Vinec Stehlík Václav Zámostí Hamáček Josef Ţantov 1891 rolník 157. Hoďák Josef Ţďár padl v legii ve stáří 22 let 158. Janoušek Josef Ţďár 1890 rolník Stránka 18

19 Kulometník 32.střeleckého pluku desátník Alois Mulač má za opaskem zavěšený zákopový útočný nůž Vetterli vz Mladoboleslavák bratr Karel Auer ve stejnokroji italského legionáře s pletenými lýtkovicemi na nohou. Stránka 19

20 Krajané z Mladoboleslavska slouţící u italské domobrany Č. Příjmení a jméno Obec 1. Havlíček Viktor Bakov nad Jizerou Datum narození Povolání tajemník poznámka účastník odboje za 2. sv. války, vězněn 20 dní v Ml. i 2. Havlík František Bezno Hylas Karel Čejetice Sedláček Vilém Čejetičky Šulc Antonín Dalovice Janatka Jaroslav Debř nad Jizerou Petera Josef Debř nad Jizerou Zeman Rudolf Hrdlořezy Benda Václav Katusice Melichar Josef Kosmonosy technický úředník ŠKODA 11. Moc Antonín Kosmonosy zemřel Papoušek Jaroslav Kosmonosy Bernat Ladislav Břehovský Otakar Cikl Josef zemřel Červenomlýnský Antonín 17. Fischel Viktor 18. Fryblík Jan obchodní zástupce technický úředník účastník odboje za 2. sv. války, vězněn v Jičíně a Ml. i umučen v neznámém koncentračním táboře účastník odboje za 2. sv. války, umučen v Ml. i dne Hampl Václav Kratochvíl Václav Kubíček Jan 22. Maňásek Josef Moc Ladislav Orel Oldřich Procházka František hostinský zemřel Prorok Josef Ráček Karel Remsa Bohumil Rubín Jan Sadovský Josef Škraňka Karel Stránka 20

21 32. Štibal Alois Tůma Jan dělník zemřel Veverka Karel Víšek Vojtěch Viták Josef 1894 vězněn za 2. světové války 37. Vojtíšek František Novotný Semčice 39. Strnad Vincenc Sušno Pokorný Rudolf Újezd u Smilovic Jíra Felix Zámostí [1] SVOBODA Z.: Legionářská tradice, ČsOL, MO ČR 1994, Praha [2] MAREK V.: Zuřivý boj v tunelu, časopis Areport, ročník 2008, číslo 18, str. 41 [3] V boj! Obrázková kronika československého revolučního hnutí v Itálii (Praha 1927) [4] HANZAL V.: Výzvědčíci v Itálii a na Slovensku, Praha 1928 [5] KRETŠÍ J.: Vznik a vývoj československé legie v Itálii [6] [7] Stránka 21

22 Stránka 22

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Legionáři a vznik Československa

Legionáři a vznik Československa Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti Legionáři a vznik Československa Československé legie ve Francii

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Československé legie 1914 1920

Československé legie 1914 1920 Československé legie 1914 1920 Doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D. Atentát na rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este byl okamžikem, na který Evropa už delší čas čekala. Německý císař

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

České země v Rakousku- Uhersku

České země v Rakousku- Uhersku České země v Rakousku- Uhersku 1620 Bitva na Bílé hoře ztráta samostatnosti 1620 1780 postupné poněmčení šlechty a měšťanů 1781-1848 české národní obrození vznik novodobého národa Češi se snaží o zrovnoprávnění

Více

Seznam zastávek ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., provozní oblast Mladá Boleslav

Seznam zastávek ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., provozní oblast Mladá Boleslav BA Bačalky 260890 Bačalky,,prodejna 260890 Bačalky,Lično 260890 Bakov n.jiz.,,nám. 260260 260510 260560 Bakov n.jiz.,,pražská 260230 260331 Bakov n.jiz.,,v sadech 260005 260240 260250 260331 260370 260510

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_98 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze!

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze! AKTUÁLNÍ INFORMACE, 22. 8. 2014 TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA S novým školním rokem přichází řada nových autobusových spojů S novým školním rokem bude v provozu několik nových spojů. Na

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

260001 Mladá Boleslav Bezno Kadlín. Linka nezastavuje ve stanicích Vinec, odb. a Chotětov, křiž. Mělník. Ostatní beze změn.

260001 Mladá Boleslav Bezno Kadlín. Linka nezastavuje ve stanicích Vinec, odb. a Chotětov, křiž. Mělník. Ostatní beze změn. Od neděle 9. prosince platí nový jízdní řád Od neděle 9. prosince 2012 platí v celém Česku nové jízdní řády autobusů i vlaků, výjimkou nebudou ani jízdní řády naší společnosti. Některé linky zůstávají

Více

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda 22. září 2014 významný den pro Těchonín, české zdravotnictví a tvrz Boudu V pondělí 22. září

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Ročník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Dolní. Krupá. Bezděz. Plužná. Bukovno. Boreč. Strenice. Vtelno. Chotětov. Dolní. Slivno. Loučeň Vlkava Tišice. Kostelní Hlavno. Předměřice.

Dolní. Krupá. Bezděz. Plužná. Bukovno. Boreč. Strenice. Vtelno. Chotětov. Dolní. Slivno. Loučeň Vlkava Tišice. Kostelní Hlavno. Předměřice. Přehled výletů Dolní Krupá Deštná Klášter Hradiště nad Jizerou 2 Snědovice Houska Hošťka Luka Radouň Vidim Plužná Katusice Mšeno Sukorady Liběchov 12 Nebužely Chorušice Lhotka Cítov 8 ernouček Bezno Libáň

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2001-2007 38 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2001-2007 33 Nejmladší ţákyně Nejmladší ţáci 1999-2000 1999-2000

Více

DUM: VY_32_INOVACE_103

DUM: VY_32_INOVACE_103 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_103 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM 13.ročník sobota 12.4.2014 polojasno 15 C 160 závodníků Host závodu: Bc. Helena Fuchsová Předžákyňky mladší (2010-2013) traťový rekord 1:11,8 200 metrů 1. Křepelková Eliška Čejetice

Více

Vznik ČSR 1.republika

Vznik ČSR 1.republika Vznik ČSR 1.republika 1.Mezinárodní situace. 1.světová válka 1914-1918 Boj o rozdělení světa Mocnosti: Francie, Velká Britanie, Rusko, USA, (Italie) Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko Ekonomické a politické

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Jadran t tuleni. acci. C. a K. n mořn pěchota. Historick fotografie

Jadran t tuleni. acci. C. a K. n mořn pěchota. Historick fotografie Historick fotografie acci Jadran t tuleni C. a K. n mořn pěchota Mnoho z nás v letních měsících míří k Jadranu za odpočinkem a koupáním. Jeho rozžhavené pláže a vápencové členité pobřeží bylo v minulosti

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

Čechoslováci a Dunkerque

Čechoslováci a Dunkerque Dne 4.května 2011 se konala v jídelně naší školy beseda s plk. Adolfem Kaletou, předsedou ČsOL ve Frýdku Místku, účastníkem bojů na západní frontě za 2.světové války. Žáci školy měli jedinečnou možnost

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Vznik Československa Situace na počátku války žádné nadšení pro mobilizaci nechuť bojovat proti Slovanům průběhu války

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Medaile Za zásluhy I. stupně (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... E-mailová adresa žáka:..

Adresa školy:... Adresa bydliště:... E-mailová adresa žáka:.. Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:........ E-mailová adresa žáka:.. (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 1. Dr. Medicíny a chirurgie, vyšší polní lékař Gmach Ferdinand. V Hranicích na Vyšším vojenském vzdělávacím a výchovném

Více

Procesy v období komunismu

Procesy v období komunismu Procesy v období komunismu ÚVODEM Komunistické politické procesy v padesátých letech 20. století, zahájené po sovětském vzoru v zemích východního bloku, měly za cíl zlikvidovat, eliminovat a vystrašit

Více

070 Praha - Turnov 3 Praha - Mladá Boleslav R3 Praha - Mladá Boleslav km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520

070 Praha - Turnov 3 Praha - Mladá Boleslav R3 Praha - Mladá Boleslav km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520 070 Praha - Turnov 3 Praha - R3 Praha - km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9520 9560 9550 6000 9562 11 9500 9564 19550 25803 9502 PID Praha - Všetaty IDOL Příšovice - Turnov Ze stanice 0 Praha-VršoviceP

Více

OTTO GUTFREUND varianta B

OTTO GUTFREUND varianta B OTTO GUTFREUND varianta B I Opojení Paříží Stejně jako ostatní umělci jeho generace hledal i Otto Gutfreund uměleckou inspiraci v Paříži. V roce 1909 na něho zapůsobila pražská výstava významného francouzského

Více

GRAND HOTEL VĚNEC HOTELY V MLADÉ BOLESLAVI A KOSMONOSECH HOTEL BAT HOTEL GALATEA. tel./fax: +420 326 710 301 recepce@venec.cz www.venec.

GRAND HOTEL VĚNEC HOTELY V MLADÉ BOLESLAVI A KOSMONOSECH HOTEL BAT HOTEL GALATEA. tel./fax: +420 326 710 301 recepce@venec.cz www.venec. GAND HOTEL VĚNEC Staroměstské náměstí 89 tel.: +0 6 7 690 tel./fax: +0 6 70 0 recepce@venec.cz www.venec.cz HOTEL BAT H 6 A Jemníky 0 tel.: +0 60 59 0 fax: +0 6 900 hotel@hotelbat.eu www.hotelbat.eu HOTEL

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Časopis Československé obce legionářské. směr. Legionářský 2/2013. Projekt Legie 100 se prezentoval na IDETu 2013 Čtěte na str.

Časopis Československé obce legionářské. směr. Legionářský 2/2013. Projekt Legie 100 se prezentoval na IDETu 2013 Čtěte na str. Časopis Československé obce legionářské Legionářský 2/2013 směr Projekt Legie 100 se prezentoval na IDETu 2013 Čtěte na str. 20 22 Časopis navazuje na stejnojmenný titul vydávaný Čs. obcí legionářskou

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

-------------------------------1940-------------------------------

-------------------------------1940------------------------------- (článek z Polanského zpravodaje - duben 1995) Před padesáti lety skončila válka Válečné události let 1938-1945 se hluboce dotkly i Polanky nad Odrou. Protože si v těchto dnech připomínáme 50. výročí konce

Více

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011 Výsledková listina kategorie mládež, subkategorie tvorba webu 1. 3. Jiří Černý Kraj Vysočina SPŠ Jihlava Tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava 38 1. 3. Milan Šulc Královéhradecký kraj G F.M. Pelcla Hrdinů odboje

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Mnichovo Hradiště. Libuň Bělá pod Bezdězem Dobřeň. Branžež Kněžmost Bakov nad Jizerou. Mšeno Bukovno Dolní. Kosmonosy. Dobrovice.

Mnichovo Hradiště. Libuň Bělá pod Bezdězem Dobřeň. Branžež Kněžmost Bakov nad Jizerou. Mšeno Bukovno Dolní. Kosmonosy. Dobrovice. Polabím na lodi Mnichovo Hradiště Okna Klášter Hradiště nad Jizerou Deštná Lomnice nad Popelkou Libuň Houska Luka Bělá pod Bezdězem Dobřeň Boseň Březovice Lobeč Vidim Plužná Újezd pod Troskami Branžež

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jakým nedostatkem trpělo civilní obyvatelstvo za 2. světové války? Nedostatkem jídla. Nedostatkem práce. Nedostatkem zábavy. 2. Ve kterém roce skončila 1. světová válka? 1914. 1916. 1917. 1918. 1930.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

9562 0*1 9500 / 9564 0*1. 42* viz tratě 210,220,221,231 05 v 9 13 od 26.III. do 30.X. 15 v 9. Sp 1938 9568 0*1

9562 0*1 9500 / 9564 0*1. 42* viz tratě 210,220,221,231 05 v 9 13 od 26.III. do 30.X. 15 v 9. Sp 1938 9568 0*1 j.: 24502015-SŽDC-O16 Návrh železni ního jízdního ádu pro období od 1.12.2015 do 10.12.2016. Praha -.4 Praha - Praha-Čakovice R Praha -,*IDOL Příšovice - Turnov km km SŽDC, státní organizace ČD, a.s. Vlak

Více

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky:

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_09_Vla4E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

V Praze dne 23. 10. 2008. Vážený pan Jindřich Šnýdl. Chrastava u Liberce. Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy

V Praze dne 23. 10. 2008. Vážený pan Jindřich Šnýdl. Chrastava u Liberce. Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy V Praze dne 23. 10. 2008 Vážený pan Jindřich Šnýdl Chrastava u Liberce Věc: Žádost o stanovisko k životu a činnosti Rudolfa Fuksy Vážený pane Šnýdle Obrátil jste se na Vojenský historický ústav s žádostí

Více

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008

KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ. 1. vydání září 2008 KNIHY HŘBITOVA V ŽÍŠOVĚ 1. vydání září 2008 Poznámky na úvod: Hřbitovní knihy se sestávají z: Ze starší knihy, v kterém byly sepsány relativně starší hroby a starší plátci hrobů Z novější knihy (sešitu),

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost.

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost. Vznik ČSR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více