Zápisky k dějinám světa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápisky k dějinám světa"

Transkript

1 Zápisky k dějinám světa 17. kapitol ke světové historii (pohledem evropské civilizace) Ondřej Daněk, Eva Štěpánková

2 Zápisky k dějinám světa 17. kapitol ke světové historii (pohledem evropské civilizace) Ondřej Daněk, Eva Štěpánková Anotace Publikace se snaží přinést základní fakta k vývoji světových dějin. Neaspiruje na kompaktní stať ani na komplexní přehled, je jen jakýmsi základním rámcem, který byl sepsán na základě osmiletého středoškolského studia a vlastního zájmu obou autorů. Obsah 01. Pravěk Staroorientální státy Antické Řecko Antický Řím Raný feudalismus Rozvitý feudalismus Pozdní feudalismus Buržoazní revoluce Třicetiletá válka Vznik USA, 19. stol VFR a Napoleon Evropa v 19. století První světová válka Meziválečný svět Druhá světová válka Poválečný svět Integrace Evropy... 68

3 01. Pravěk periodizace, charakteristika jednotlivých období, vznik a vývoj člověka Pravěk Nejstarší a nejdelší období dějin. Vymezuje se od vzniku člověka (evolučně), tedy cca 3,5 mil. l. př. n. l., po dobu, která je již písemně doložena. Písemné prameny vznikají vzhledem k různosti prostředí na různých místech v různou dobu. Například v oblasti Mezopotámie končí pravěk se vznikem městských států, tj. zhruba v druhé polovině 4. tis. l. př. n. l. Ve střední Evropě je to v období Stěhování národů (zhruba 6. stol. n. l.); v Americe by podle jistých kritérií mohl pravěk končit až s příchodem Evropanů Periodizace Existuje mnoho systémů dělení pravěku, které se vzájemně doplňují. Nejdůležitější jsou: Dle způsobu obživy přisvojovací/výrobní hospodářství V období přisvojovacím člověk své nároky přizpůsoboval možnostem přírody (obživa byla zajišťována především lovem a sběrem. V období výrobním si pak člověk podmínky upravuje sám a dává tak vzniknout chovu a pěstování plodin. Přechod mezi obdobími se nazývá tzv. Neolitická revoluce a probíhal mezi 9. a 7. tis. př. n. l Dle užívaného materiálu doba kamenná/bronzová/železná Porovnává nejvyspělejší materiály, které byl člověk schopen zpracovat (vytvořit) k výrobě různých nástrojů. Viz tab. č Dle uspořádání společnosti tlupa/rodová společnost/občina Prehistorie = období před počátkem historické doby, tj. ze kterého nemáme písemné prameny. Z přírodovědného hlediska začíná vznikem země, z dějepisného hlediska se věnujeme pouze poslednímu 3,5 mil. let část pleistocénu a holocénu, kdy již žil člověk. Etapy vývoje Země viz tab. č Vývoj člověka Začátek pravěku (300 mil. př. n. l.) je vymezen vznikem člověka jako živočišného druhu. Během tohoto období dochází k dalšímu vývoji druhu tzv. fylogeneze. Během vývojových změn prošel druh Homo mnoho různých vývojových větví (někt. slepé) a rozšířil se po celém světě tzv. migrace. Za místo, kde druh vznikl, se považuje Afrika (příkopová propadlina kolem jezer Tanganjika, Malawi, Rukwa, Kivu, ). Viz obr Během vývoje docházelo jednak k fyziologickým změnám (hominizace) viditelným na kostře, které přímo vedou k vymezení druhu Homo. Dále docházelo k procesu zmoudření, tj. sapientace. První primitivní primáti se objevili asi před 70 miliony let, z nich se vyvíjely poloopice, z nich vyšší primáti až k přechodnému vývojovému stádiu zv. hominoidea, jenž se následně vyvinul

4 01. Pravěk periodizace, charakteristika jednotlivých období, vznik a vývoj člověka 4 do rodu Homo. Mezi nejstarší známé druhy před vyvinutím člověka patří Driopythekus (22-14 mil. l.) a Ramapithecus. Za prvního přímého předchůdce se považuje Australopithecus (5-4,5 mil. l.). První známý druh člověka, Homo habilis, člověk zručný, se poprvé objevil mezi 3 a 2 mil. let př. n. l. Měl asi třetinu mozku dnešního člověka, dorůstal se zhruba 130 cm. Jde již o všežravce (mršiny?), který už dokáže vytvářet první nástroje (kamenné klíny, snad dřevěné oštěpy a kyje). Z něj se vyvíjí přechodný druh člověka, Homo ergaster, který pravděpodobně opouští Afriku. Další stádium, Homo erectus, člověk vzpřímený, má již asi poloviční mozek dnešního člověka, dorůstá se asi 160 cm. Nejdůležitější vývojovou změnou je pravděpodobně úplné napřímení páteře a plná chůze po dvou, což umožňuje používat volné ruce k dalším činnostem. Díky tomu byly vytvořeny účinnější nástroje (možná luk) a pravděpodobně dochází k využití ohně. Osidluje Evropu i Asii. Zhruba milion let před naším letopočtem se vyvíjí Homo sapiens, člověk moudrý, který má již asi dvoutřetinový mozek. Za jednu ze známých odnoží druhu je robustní a odolný Homo sapiens Neanderthalensis. Asi př. n. l. se z Homo sapiens vyvíjí Homo sapiens sapiens, člověk dnešního typu. Ten již osidluje všechny kontinenty Vývoj společnosti V pravěku žil člověk v tlupách, které umožňovaly spolupráci, která zaručovala větší úspěšnost při přežití. Díky nutnosti komunikace se v prvních stádiích vývoje společnosti vyvinula řeč, která byla prvním projevem kultury. Postupně se pak vyvíjí, až dostává i abstraktní formu, která je spojena se vznikem primitivních náboženství a snad i jistých projevů umění. Vznik kultury je umožněn díky dostatku prostoru ten se naskýtá vzhledem k dostatečné efektivitě (spolu)práce. Ta závisí na diferenciaci úkolů každého jedince (především mezi muži a ženami). Díky různorodosti se může navíc vyvíjet specializace, která je nosnou částí pokroku. Ten pak vede k další diferenciaci a specializaci. Díky tomu je kolem asi 10 tis. l. př. n. l. vynalezen způsob, jak se vymanit z úplné závislosti na přírodě (lovu a sběru): zemědělství a chov. Jedná se o postupný přechod od přisvojovacího hospodářství k hospodářství produktivnímu. Jednoduše řečeno člověk jen nesklízí, ale i pěstuje. Zpočátku se jedná samozřejmě jen o částečné doplnění produktů získaných lovem a sběrem, díky specializaci se však postupně zvyšuje efektivita produkce a posléze již k obživě dostačuje samotné zemědělství tzv. neolitická revoluce (cca 8 tis. l. př. n. l.). Jedná se pravděpodobně o nejdůležitější mezník v dějinách lidstva, během kterého se díky způsobu obživy zcela změnil ráz života tehdejší společnosti. Z putujících tlup vznikly usazené občiny, které se přemisťovaly jen čas od času po vyčerpání půdy. Efektivita výdělku byla posléze natolik velká, že vzniká přebytek. Ten je jakýmsi prvním majetkem, jenž způsobuje diferenciaci lidí nejen v údělu, ale i postavení. Společnost se tak postupně dělí na vrstvy. Zároveň však dochází k intenzivnější tvorbě a prožívání kultury již se vyskytují i typické oblastní rysy např. výzdoby hrnčířských produktů nebo pohřbívání. Rovněž náboženství má

5 01. Pravěk periodizace, charakteristika jednotlivých období, vznik a vývoj člověka 5 pravděpodobně silnější postavení. Díky specializacím a přebytku dochází rovněž k vykrystalizování řemesel, které nakonec vede např. k využívání kovů. Zpracování kovů otevírá další éru dějin lidstva; jejich přední výhoda je, že při zachování defacto stejné tvrdosti je možno vytvořit nástroj relativně libovolných tvarů vzniká čepel. Dalším docela novým trendem jsou konflikty, které vznikají střetem zájmů (o půdu), umocněné navíc nepříliš častým přesouváním sídel a relativně statické pozici. Vyvíjí se tak válečnictví. Kromě diferenciace mezi členy občiny dochází navíc i k diferenciaci mezi občinami, přičemž se některá se stává silnější a jiná slabší. Díky tomu vznikají spolky a různé područnické koalice. O zhruba pět tisíc let vedou ke vzniku prvních městských států Chronologický přehled Viz tab Doba kamenná Paleolit (Starší doba kamenná) Nejstarší a zároveň nejdelší období pokrývající období od vzniku rodu Homo až po objevení zemědělství. V Nejstarším paleolitu (2,5 mil. 600 tis.) začal člověk používat první kamenné nástroje a dokázal je drobně upravovat. V tomto období žije Homo habilis. Ve Starém paleolitu ( tis.) již umí Homo erectus vytvořit pěstní klín a pravděpodobně již využívá oheň. Ve Středním paleolitu ( tis.), kdy probíhá poslední doba ledová, se Homo sapiens specializuje především na lov mamutů; vytváří první kostěné nástroje, zpracovává kůži. V Mladém paleolitu (40-10 tis.) projevoval Homo sapiens sapiens prvky abstrakce a umění, vytvořil první čepelové techniky (kostěné). Dalším pokrokem byla stavba příbytků, a to ze dřeva, kostí a kožešin (mj.). Dochází k první společenské dělbě práce Mezolit (Střední doba kamenná) Mezolit je přechodným obdobím ustupujících ledovců (v Evropě) a zdokonalování zemědělství (na Blízkém východě), které posléze vede k (re)strukturalizaci společnosti. Jde o změny pozice zemědělství z pomocného k hlavnímu způsobu obživy Neolit (Mladší doba kamenná) Neolit, v němž probíhá tzv. neolitická revoluce, jež má za následek přerozdělení hodnot, změnu způsobu života a jeho ustálení (z tlup na občiny). Díky specializaci navíc vzniká nová vrstva lidí řemeslníci (vedle zemědělců a rovněž ještě ustupujících lovců a sběračů).

6 01. Pravěk periodizace, charakteristika jednotlivých období, vznik a vývoj člověka Eneolit (Pozdní doba kamenná) čili Chalkolit (Doba měděná) Během tohoto období dochází k masívnímu rozvoji zemědělství; především je zavedena technologie orání, čímž získává půda větší vytrvalost (nejsou tak časté přesuny) a navíc se zvyšuje efektivita výdělku. Zároveň je zemědělství rozšířeno i do Evropy (přes Středozemí). Na Blízkém východě byl poprvé zpracován kov, měď, a začal se využívat i v hospodářství vůbec na výrobu předmětů. Nemá sice ještě takové vlastnosti jako bronz nebo železo, ale již je vůbec možno díky technologiím přetvořit značně tvrdý materiál. Proto se v orientu tomuto období říká Chalkolit Doba bronzová Toto období je z geografického hlediska značně nejednotné, neboť se do různých oblastí světa dostalo s různým zpožděním. Na Blízkém východě se jedná spíše o dobu přechodu od pravěku ke starověku, jelikož na sklonku této éry jsou již společenství lidí natolik suverénní, spletitá a soběstačná, že vytváří první městské státy. Jinak je to především období rozvoje řemeslnictví (co do počtu i do kvality práce), jelikož na obživu stačí již podstatně menší část obyvatelstva než v dřívějších dobách. V Evropě jde o období přechodu k době železné; technologie jsou sem dovezeny, nikoliv vymyšleny, a společenský vývoj nedosahuje takové úrovně, aby se dalo hovořit o velkých občinách natož pak o státech. Stále je častý kočovný a invazivní způsob života, i když dochází ke vzniku prvních velkých kultur Doba železná Na Blízkém východě toto období již spadá do starověku, jelikož se dá již mluvit o civilizaci. Do Evropy byla importována technologie výroby železa; zároveň je již pravděpodobně na vysoké úrovni i obchod (i dálkový). Dochází k dalšímu osidlování a usazování, pravděpodobně se objevují první kmenové svazy a hradiska. Za vyspělou kulturu se považují Keltové, kteří byli co do využití technologií, specializaci či umění na vysoké úrovni Doba římská Období probíhající pouze v Evropě (Blízký východ již přestal být nejvyspělejší oblastí světa, kterou se staly antické státy a především Řím), je protkáno expanzí Římského impéria, pod které spadala značná část Evropy. Proti jeho invazivním způsobům se bránily ostatní kmeny, díky čemuž snad vznikly větší celky (snad i společenství a kmenové svazy); ty nakonec dopomohly k rozvratu Říma Doba stěhování národů Díky přeskupení kmenů v Asii (především v oblasti Střední Asie; v Evropě pak zapříčiněné expanzí Hunů) došlo k radikálním přesunům obyvatelstva z východu (severovýchodu) na západ, odkud už nebylo kam dále pokračovat, takže došlo k nahuštění a promísení obyvatel. Během této doby (5.-7. stol. n. l.) došlo k rozmístění obyvatelstva v podobě, ve které vydrželo do dnešní doby.

7 Pravěk periodizace, charakteristika jednotlivých období, vznik a vývoj člověka 7 hadiakum utváření litosféry prahory archaikum vznik života starohory proteozoikum mnohobuněčné organismy kambrium ordovik trilobiti, řasy prvohory paleozoikum silur rostliny mimo vodu (přesličky, plavuně) devon ryby, obojživelníci karbon zelené rostliny, hmyz perm klesá teplota, plazi trias jehličnaté rostliny druhohory mezozoikum jura rozpad kontinentu, ptáci, savci, jehličnany křída krytosemenné rostliny, vymření dinosaurů třetihory paleogén první dnešní savci třetihory čtvrtohory se neshodují s paleogén neogén kanezozoikum čtvrtohory neogén pleistocén evoluce lidí pravěk (doba historická) holocén dnešní doba tab. č Etapy vývoje Země (čísla před předěly zobrazují Ma = miliony let př. n.) starší doba střední kamenná mladší pozdní* starší** doba střední bronzová mladší starší doba železná mladší doba římská doba stěhování národů 2,5 mil. 10 tis paleolit mezolit neolit eneolit halštatská laténská 2,5 mil. 8 tis tab. č Dělení pravěku dle užívaného materiálu data více vlevo ohraničují uvedené etapy na Blízkém východě, data napravo pak ve Střední Evropě *) Na Blízkém východě též doba měděná, tzv. chalkolit **) Na Blízkém východě starověk obr. č Mapa migrace člověka Severní pól je uprostřed. Modrá čára ohraničuje ledovec v době ledové (největší). Čísla znázorňují tisíce let před naším letopočtem, symboly pak rasy: L, L1, L2, L3, L3 africké J, N blízkovýchodní J, K jihoevropské H, V evropské T, U, X severoevropské A, B, C, D, E, F, G Asijské (M = C, D, E a G) A, B, C, D, (X) původní americké

8 02. Starověk staroorientální státy, kulturní přínos nejstarších civilizací Staroorientální státy Vzhledem k potřebě organizace zemědělské výroby, která přišla s neolitickou revolucí, potřebě obchodu s přebytky, které po ní také vznikají a v neposlední řadě kvůli obranným účelům vznikají na Blízkém východě zhruba v polovině 4. tisíciletí př. n. l. první městské státy. Postupem času docházelo k jejich vzájemné diferenciaci a hierarchizaci, což vyústilo ke vzniku větších celků Mezopotámie Oblast mezi řekami Eufrat (Furat) a Tigris (Dijla), která vykazuje známky osídlení již v 6. tisíciletí před naším letopočtem, se díky přírodním podmínkám stala hostitelkou prvních systematických městských států. Úrodu navyšovaly každoroční jarní záplavy, které vyústili ke vzniku zavlažovacích systémů. Díky efektivnímu zemědělství dochází k nadvýrobě a z ní vyplývající hierarchizaci společnosti: králové, kněží (ensi), úředníci a náčelníci (lugal) na vrcholu, pod nimi zemědělci, rybáři, obchodníci a řemeslníci, vespod pak otroci Sumerské státy Kolem r př. n. l. přišli na území Mezopotámie Sumerové, kteří založili městské státy Ur, Uruk, Kiš, Lagaš, Eridu, Nippur, Šuruppak a Umma. Jde o první známou civilizaci, která se ale později kvůli vlivu kočovníků ze západu (Amorejci) asimilovala se semitskými kmeny (král Sargon hl. m. Akkad). Dorozumívacím jazykem stala semitčina, pro niž bylo stvořeno klínové písmo. Byl sepsán Epos o Gilgamešovi. Odsud pocházejí první vynálezy jako kolo nebo hrnčířský kruh, používal se dvanáctiměsíční kalendář nebo šedesátková a desítková soustava. Stavěly se zikkuraty Akkadská říše ( ) První říše, kterou založil Sargon Veliký po ovládnutí sumerských států. Mezopotámie se tak vůbec poprvé nadchází pod rukou jednoho panovníka. Říše je později rozvrácena koččovníky Starobabylonská říše ( ) Centralizovaná vláda pod vedením Chammurapiho, který nechal sepsat Chammurapiho zákoník, první dochovaný právní text: Ve 282 případech (článcích) je obyvatelstvo rozděleno na awily plnohodnotné občany (oko za oko, zub za zub), muškény svobodné bez práv a wardy otroky. V době jeho vlády došlo k expanzi a rozdělení státu do administrativních jednotek. Říši opět rozvrátily kočovné kmeny.

9 02. Starověk staroorientální státy, kulturní přínos nejstarších civilizací Asyrská říše ( ) Největším panovníkem byl Nabukadnezar I. vládnoucí na sklonku první epochy této říše. K největší expanzi došlo kolem r. 671, kdy byl dobyt Egypt. Mluvilo se aramejsky. Říše byla dobyta Babylóňany, kteří se z ní vyčlenili Novobabylonská říše ( ) Kulturní rozkvět, země na vrcholu rozmachu, především za Nabukadnezara II., který pokračoval v expanzivní politice. R. 539 do Babylonu vstoupili bez boje Peršané (Kýros Veliký) Egypt Oblast v povodí řeky Nil byla zemědělsky využívána (organizovaně) již kolem r př. n. l. Byl vyvinut promyšlený zavlažovací systém, rovněž řemeslnictví bylo na vysoké úrovni. V Egyptě byl polyteistický systém náboženství (Ré bůh slunce, Eset bohyně plodnosti, Usirev - bůh mrtvých čili posmrtného života). Budování pyramid, vyspělé lékařství. Používalo se nejprve hieroglyfické (3. tis. př. n. l.), později hieratické (kněžské) a démotické (lidové) písmo. Kolem r byl sepsán Vlastní životopis Sinuhetův. Postupem času však docházelo k rozšiřování pouště, takže se kolem řeky soustředila větší část populace, která tak potřebovala nějaký správní systém. K prvnímu sjednocení Horního a Dolního Egypta došlo kolem r vládce Meni, který se nazval faraonem pod ním byli vezírové zástupci pro Dolní a Horní Egypt, správu země pak zaštiťovali kněží. Postupně docházelo k různým kolizím, které vedly k rozpadům státu. Za Staré říše ( ) byl hlavním městem Memphis, za Střední říše ( ) Théby (Veset). Za Nové říše ( ), kdy dostal Egypt imperiální charakter, bylo hlavní město přesunuto do Achetatonu nazvaného podle panovníka Achnatona, jenž zavedl nejsilnějšího boha Atona (kvůli oslabení kněžské moci). Jeho nástupce však tuto náboženskou reformu zrušil. R došlo mezi Egyptem a Chetitskou říší k boji o Sýrii (b. u Kádeše), která byla podle nejstarší mírové smlouvy na světě (mezi Ramsesem II. a Chattatušilem) rozdělena mezi obě země. Později docházelo ke střetům s jinými civilizacemi r. 525 př. n. l. byl Egypt dobyt Peršany, později přišli Řekové (resp. Alexandr Makedonský) a po nich po r. 30 př. n. l. Římané Palestina Původně pastevecké kmeny, které se po sjednocení (na přelomu druhého a prvního tisíciletí) rozdělily na Samaří (Izrael) a Judsko. Prapůvod židovského národa leží pravděpodobně někde kolem Sumeru, odkud jej dovedl Abrahám do země zaslíbené (Kanaan). Posléze se dostali do egyptského otroctví, odkud je vyvedl Mojžíš kolem r př. n. l. do Palestiny. Hebrejské kmeny sjednotil král Saul, který porazil Filištíny, později jim vládnul David (kolem r. 1000) a jeho syn Šalamoun. Historii židů popisuje Tóra, jež vznikala pravděpodobně kolem 9. století př. n. l.

10 02. Starověk staroorientální státy, kulturní přínos nejstarších civilizací 10 V 6. století byl Jeruzalém jednorázově dobyt Babylóňany Fénicie Městské státy v oblasti dnešního Libanonu (Byblos, Sidón, Tyros, Arad, Bérytos) nikdy nebyly sjednoceny do jedné říše. Každý stát měl například i vlastní božstvo. Díky jejich ekonomické, obchodnické a námořnické převaze nad Středozemním mořem byly největšími kolonizátory (Kartágo 146 př. n. l. dobyto Římem). Používalo se zde hláskové písmo, z něhož vznikla řecká alfabeta Chetitská říše Na počátku 2. tisíciletí př. n. l. přišli do oblasti dnešního Turecka Chatiťané, kteří kolem r založili vlastní říši (zakl. Annitaš). R došlo k bitvě s Egyptem, kolem r byla země rozvrácena pod náporem mořských národů Persie Obrovská říše sjednocující velké množství různorodých národů. Její počátky jsou nejasné (mezi 3. tis. a 7. stol. př. n. l.). Největším panovníkem byl Kýros Veliký, později Dareios I., který se po iónském povstání (řecká území v Malé Asii) pokusil dobýt Řecko (řecko-perské války př. n. l.). Rozdělil říši na satrapie, hl. městem byla Persepolis. Dalším významným panovníkem byl Artaxerxes III., který si naposledy podmanil bouřící se národy. R. 334 se v Persii vylodil Alexandr Makedonský (hl. m. Súsy), který r. 331 poráží Dareia III. v bitvě u Gaugamel Indie Rozsáhlá oblast v povodí řek Ganga a Indus, v níž se vyvinulo zemědělství pravděpodobně nezávisle na Blízkém východě. První kulturou byla harappská (města Mohendžo-Daro a Harappa v dnešním Pákistánu), značně vyspělá i co do infrastruktury. Později do země vpadly kočovné kmeny Árjů, kteří porobili původní obyvatelstvo a vytvořili z něj varnu šúdrů, kteří měli bez zášti sloužit árijskému obyvatelstvu. To bylo rozděleno do tří varen: bráhmani kněží, kšatrijové bojovníci a vaišové nejpočetnější obchodníci, řemeslníci a zemědělci. Toto rozdělení bylo kodifikováno v Mannově zákoníku. Z tohoto období (kolem r př. n. l.) pochází kultura védská, z níž se dochoval posvátný jazyk sanskrt a mnoho různých děl, ať jsou to védy samotné nebo jejich interpretace upanišady. Rovněž vznikají částečně světská díla jako Rámajána nebo Mahábháráta. Védskou kulturou vzniká hinduismus. Země netvořila jeden velký kompaktní celek, nacházelo se zde různé množství království (s výjimkami pod krátkou nadvládou Perské říše koncem 6. stol. př. n. l., pod Makedonskou říší koncem 4. století a pak až do příchodu mughalské éry v 16. století n. l). Pochází odsud napří-

11 02. Starověk staroorientální státy, kulturní přínos nejstarších civilizací 11 klad rovněž buddhistické učení (Siddhárta Gautama dosáhl nirvány r. 527 př. n. l.), sikhské nebo džinistické náboženství Čína Zhruba v polovině 4. tisíciletí vznikla v povodí řek Chuang-che a Jang-c -ťiang další, primární zemědělská kultura, jejíž společnost se rozvrstvila mezi panovníka, úředníky a rolníky, kterým půda přímo patřila. Byly používány zavlažovací systémy, specialitou zdejšího prostředí je bourec morušový a z jeho tenat pletené hedvábí. Domy byly většinou hliněné s rákosovou střechou, avšak města byla budována podle plánů. Písmo znakové se vyvinulo z obrázkového (dnes asi znaků); od počátku našeho letopočtu se psalo na papír, který zde byl vynalezen (stejně jako kompas, porcelán nebo střelný prach). Náboženství bylo spíše ranně starověké (uctívání předků), propracovanou byla spíše filozofie: taoismus (Lao c 6. stol. př. n. l.) hlásá návrat k přírodě a zavrhuje kulturu (princip jing&jang), konfuciánství (Kchung-fu-c 5. stol. př. n. l.) přikazuje člověku, aby žil dle etických zásad a v souladu s mravním řádem světa. První státy vznikaly za dynastií Sia (2. až 1. pol. 3. tis. př. n. l.), Šang nebo Čou, sedm mocných říší si r. 221 př. n. l. podmanil představitel dynastie Čchin. Ten zavedl pevnou (tvrdou) vládu, upevnil pozici státu a podnikal expanzi. V této době ( ) vznikala první Velká čínská zeď. K největšímu hospodářskému a kulturnímu rozvoji došlo v následující éře, kdy vládla dynastie Chan. V této době například Čína obchodovala až se Středozemím.

12 03. Starověk vývoj antického Řecka, kulturní přínos antického Řecka Antické Řecko Vedle staroorientálních starověkých států se o něco později na evropském pobřeží Středozemního moře začaly postupně vyvíjet státy antické. Jejich vznik souvisí s přeskupením kmenů, u Řecka následujících (z Balkánu): Achajové kolem 2000 př n. l., spjati s mykénskou kulturou. Dodnes v peloponéském vnitrozemí a na Kypru. Aiolové kolem 2000 př. n. l. Dodnes na severu a na severozápadním pobřeží Malé Asie. Iónové kolem 2000 př. n. l., na přelomu 2. a 1. tisíciletí expandovali. Původně ve středním Řecku a kolem Attiky, posléze ostrovy v Egejském moři a část západního pobřeží Malé Asie. Dórové kolem 1100 př. n. l., přišli až po zániku mykénské kultury osídlili část Peloponésu nebo například Krétu. Řecko vznikalo postupně, spíše od jihu (Kréta). Základními předpoklady ke vzniku byly: námořní obchod, který logicky musel probíhat přinejmenším kolem Řecka; nerostné bohatství, díky němuž se staly zdejší ostrovy i cílem obchodníků; a především příhodné přírodní podmínky, jako například zálivy skýtající ideální přístaviště Doba herojská (3. 2. tis. př. n. l.) V této době se rozvíjela kultura především na Kykladských ostrovech, kam přišli přistěhovalci z Malé Asie. Díky přírodnímu bohatství (zlato, stříbro, měď, obsidián) a vyspělé mořeplavbě dochází k hospodářskému i kulturnímu rozkvětu Minojská kultura ( př. n. l.) Kultura ostrova Kréta, která těžila z polohy uprostřed obchodních cest a přitom z dobré přirozené obrany (moře). Jednalo se o civilizovaný hierarchizovaný stát s polyteistickým náboženstvím (hlavní paláce Knóssos, Faistos, Zakros, Tilisos, Mallia). Architektura (obrovské palácové komplexy) byla zdobena freskami, Kréta byla proslulá svými vázami. Používalo se písmo (lineární A, lineární B, obrázkové), uctíván býk. Kolem r př. n. l. byla po výbuchu sopky Kréta vyvrácena řeckými Acháji. Jedním z důvodů byla pravděpodobně například neznalost železa Mykénská kultura ( př. n. l.) Navazuje na Minojskou na Peloponésu, proslulá je bohatými hroby a megalomanskou architekturou stavba megaron je předchůdkyní řecké sloupové architektury, kyklopské stavby jako například paláce svědčí rovněž o velké vyspělosti. V mohutném komplexu hradeb kolem města Mykény (jiné město např. Pylos) se nachází např. tzv. Lví brána. Místní Achájové vedli např. války s Trójou, kolem r př. n. l. však jejich říši rozvrací nájezdy Dórů (kultura přežívá v exilu v Athénách). Písmo lineární B, polyteismus, kult koně (Paní koní).

13 03. Starověk vývoj antického Řecka, kulturní přínos antického Řecka Doba homérská ( př. n. l.) O tomto období, kterému se přezdívá rovněž temné, nemáme mnoho pramenů (především z homérských eposů). Víme, že se rozpadlo staré rodové zřízení a vznikly větší rody (fratrie), které se sdružovaly do kmenů (fýly) se společným vojenským náčelníkem a společným vlastnictvím. Vzniká aristokracie, rovněž i královská vrstva (basileové). Nejpočetnějšími byli svobodní rolníci, existovali i bezmajetní théti a nepočetní otroci. V období od 1100 do 900 př. n. l. dochází kvůli přelidnění a nedostatku surovin ke kolonizaci, jejímž cílem byla především Malá Asie a ostrovy Egejského moře. Podle jedné legendy pochází dokonce Římané z Enea, uprchlého z Trojské války. V této době již používali Řekové alfabetu, písmo, které převzali od Féničanů a obohatili o samohlásky Doba archaická ( př. n. l.) V řeckém prostředí vznikají první městské státy (polis πόλις), umocňuje se postavení šlechty (aristokracie) na úkor lidu (démos δημος). Díky tomu dochází k častým sporům, které v některých případech vyústili v nové zřízení tyranida (τυράννις), tedy samostatná vláda jedince, který se dostal k moci během bojů mezi lidem a šlechtou za podpory lidu a ozbrojenců. Ve své době (7. stol. př. n. l.) je považována za pokrokovou. Jiným vyústěním sporů mezi aristokracií a démem je velká vlna kolonizace, směřovaná na celé pobřeží Středozemního moře (jižní Francie a Španělsko, severní Afrika (Kyrené), jižní Itálie (Tarent), Sicílie (Syrakusy, Mesina) a posléze i k Černému moři). Dalšími důvody byla přelidněnost, nedostatek zemědělské půdy, surovin a odbytišť Sparta (Σπάρτα Lakedaimón) Městský stát na jihu Peloponésu v úrodném údolí kolem řeky Eurót, jenž založili na sklonku 2. tis. př. n. l. příchozí Dórové, kteří si porobili původní Acháje. Stát byl převážně zemědělský, jeho hospodářství se však snažilo být celkově samostatné a nevázané na okolní státy. Sparťané, nepočetná skupina potomků Dórů (asi mužů) tvořili vládnoucí vrstvu, která měla jako jediná veškerá práva. Zemi vládli dva králové ze dvou nejmocnějších rodů, kteří byli kontrolováni pěti dohlížiteli (efoři), kteří mimo to dohlíželi na úředníky, chod státu a výchovu mládeže. Soudní a poradní sbor tvořila osmadvacetičlenná (plus oba králové) rada starších (gerúsia), všichni plnoprávní Sparťané (nad 30 let) se scházeli na občanském sněmu (apellá), kde schvalovali zákony, rozhodovali o válce a míru a volili efory (ze starších 60 let). Ostatní obyvatelé byli buď perioikové politicky bezprávní svobodní rolníci, řemeslníci či obchodníci žijící v okrajových oblastech země nebo heilóti, tedy otroci buď samostatně obhospodařující pole nebo sloužící u Sparťanů, kteří byli profesionálními válečníky. Zpočátku fungovalo ve Spartě kolektivní vlastnictví (půdy a otroků). Chlapci byli na sedm let dáváni do společného výchovného střediska mimo rodinu, aby se naučili nejen číst, psát a počítat, ale především válčit a žít ve vojenské pohotovosti, být odolní a vytrvalí (olympijský pětiboj (pentathlón πένταθλο): běh, hod diskem, skok do dálky, hod oštěpem, zápas). Plnou výzbroj dostávali ve dvaceti letech. Úderným vojskem byla pěchota těžkooděnců (hopli-

14 03. Starověk vývoj antického Řecka, kulturní přínos antického Řecka 14 té), vybavených zbrojí, kopím, mečem a štítem a seřazených do falangy, tzv. želvy. Státním zřízením byla vojenská oligarchie, tedy vláda mocné skupiny aristokratů. Kolem r. 550 př. n. l. vznikl tzv. Peloponéský spolek, který sdružoval státy Peloponésu, kterým stála v čele Sparta (de facto hegemonická nadvláda) Athény (Αθήνα) Městský stát na poloostrově Attika, původně zemědělsky zaměřený, ale po vyčerpání půdy se značná část obyvatelstva zaměřovala na řemeslnictví a obchod velké sociální rozdíly. Zemi vládl král (basileos), na kterého dohlížel aeropag aristokratická rada tvořená bývalými archonty (άρχων), navíc volil úředníky, rozhodoval soudy a schvaloval zákony. Archonti, z rodové aristokracie volení nejvyšší úředníci (později 6): archón éponymos správní moc, soudnictví; archón basileus náboženské záležitosti, uctívání bohů; archón polemarchos nejvyšší vojenský velitel (euparidové). Spory mezi aristokracií a lidem postupně rostly. R. 621 př. n. l. se k moci dostal po neúspěšném Kylónově pokusu o nastolení tyranidy Drakón, který sepsal přísné zákony spíše etického rázu. R. 594 nejvyšší archón Solón zrušil a zakázal dlužní otroctví, vykoupil otroky ze zahraničí (původní Řeky) a zmírnil dluhy rolnictva. Obyvatele rozdělil podle majetku do čtyř skupin, kterým byla přiřazena adekvátní práva povinnosti. Zavedl radu čtyř set, která byla lidovou protiváhou aeropágu. V roce 546 př. n. l. nastoluje Peisistratos tyranidu, vítězí proti aristokratům a podporuje bezzemky a střední vrstvu. Politika státu se stává sociální (dílny, stavitelství, umění), tyranida však vydrží jen do r O šest let poté je nastolena timokracie (podpora lidu) pod vládou Kleisthéna, který obyvatelstvo rozdělil podle území a nikoliv podle majetku. Byla zavedena rada pěti set (z každé oblasti 50 zástupců), rovněž střepinový soud, který pomocí anonymních stížností na hliněných destičkách udržoval demokratičnost politiků (případný viník byl vyhoštěn z Athén) Doba klasická ( př. n. l.) V tomto období dochází k největšímu kulturnímu rozmachu řecké civilizace. Její ekonomickou pozici se snaží oslabit Persie: Řecko-perské války ( př. n. l.) Záminkou pro Perskou říši byla pomoc Řecka povstaleckým osadám na západním pobřeží Malé Asie, lákadlem bylo nesmírné bohatství. První výpravu, která ztroskotala ještě na cestě u mysu Athós, vyslal Dareios I. r O dva roky později se perské oddíly vyloďují v Attice, v bitvě u Marathónu (490) však dostávají porážku od znevýhodněných Atéňanů pod vedením Miltiada. Další perská výprava (pod vedením Xerxa I.), tentokrát napůl pěší a napůl námořní, se r. 480 probíjí u Thermopyl hrstkou Sparťanů, ještě téhož roku však vítězí Řekové v námořní bitvě u Salaminy. Následujícího roku jsou Peršané poraženi u Platai a posléze u Mykalé (námořní). Konečně roku 449 je podepsán Kalliův mír, války končí definitivní porážkou Persie.

15 03. Starověk vývoj antického Řecka, kulturní přínos antického Řecka 15 Jako posílení (sjednocení) Řeků ve válce proti Persii a kvůli ochraně řeckých osad v Malé Asii vznikl r. 478 př. n. l. tzv. Délský spolek, který se později rozrůstá na Athénskou námořní říši, která měla až 200 členů v čele s Athénami. Přispívají do společné pokladny na ostrově Dél, budují společné loďstvo. Ještě za řecko-perských válek se v Athénách dostává k moci Efialtés, který omezil roli aeropágu a jeho pravomoci přenesl na radu pěti set. Mezi lety 443 a 429 př. n. l. vládne Periklés, nejvyšší stratég (στρατηγός vojenský velitel), který sjednotil práva občanů a měl jejich podporu. V této době dochází k největšímu politickému rozmachu a nastává vrcholná forma otrokářské demokracie. Lidové shromáždění (eklésiá ἐκκλησία), svolávané mnohokrát do roka, mělo největší váhu. Dalším orgánem byla rada pěti set, deset stratégů nebo nejvyšší porotní (lidový) soud (héliaia) Peloponéské války ( př. n. l.) Konflikt mezi Athénami a Spartou o nadvládu nad Řeckem, který byl vyvolán r. 431 ve sporu mezi Athénami a Korintem (spojenec Sparty). Ta na to odpověděla invazí na Attiku, r. 421 je však Archidámova válka skončena dočasným mírem. Ten porušují r Athény námořní výpravou proti dalšímu spartskému spojenci, Syrakusám. Výprava je však r. 413 poražena a Sparta (i díky finanční podpoře ze strany Persie) konečně r. 405 vítězí v bitvě u Aigos Potamoi, po níž dochází r. 404 k úplné kapitulaci a uznání těžkých mírových podmínek Athénami (mj. rozpuštění námořního spolku nebo vydání lodí). V Athénách se následně dostává k moci tyranida, která je však hned další rok svržena obnovena demokracie). Po peloponéských válkách dochází ke konfliktu Sparty a Persie, za perskou nadvládu nad maloasijskými osadami uznává nakonec Persie hegemonii Sparty. Tu se posléze snaží omezit 2. athénský námořní spolek Doba helénistická ( př. n. l.) V tomto období dochází k nadvládě Makedonie, oblasti dnešního severního Řecka a Makedonie (FYROM), která získává silnou pozici především během Peloponéských válek, kdy je samotné Řecko oslabeno. Prvním významným panovníkem byl Filip II. Makedonský (vl př. n. l., kritizován Démosténem filipiky, zavražděn), který r. 338 porazil v bitvě u Chaironeie Řeky a počal tak nadvládu. Jeho nástupce Alexandr Makedonský (vl př. n. l., vychovávaný Aristotelem) svolal r. 337 sněm, kde založil Korintský spolek, v němž získal obecnou podporu k výpravě proti Persii. R. 334 bylo tažení počato, r. 333 byla dobyta první území (řecká města) Malé Asie b. u Issu. Dareios II. poražen. O rok později dobývá Egypt (zal. Alexandrie) a Palestinu, r. 330 je korunován perským králem. Pokouší se o tažení do Indie, které však končí neúspěchem snad na Ganze. Vytváří neomezenou vládu po jeho smrti se říše rozpadá na dílčí, tzv. helénistické státy. R. 148 př. n. l. ovládá Makedonii Řím, r. 146 ovládá i Řecko.

16 03. Starověk vývoj antického Řecka, kulturní přínos antického Řecka Kultura Řecka Řecko bylo první evropskou kulturou, jejíž záznamy se nám dochovaly, a to v podstatě ze všech odvětví, jak umění, tak vědy či náboženství Literatura Homér (8. 7. stol. př. n. l.) Illias a Odysseia Sapfó (7. stol. př. n. l.) - Písně Ezop (6. stol. př. n. l.) - Bajky Aischylos (6. 5. stol př. n. l.) tragédie: Oresteia Sofokles (5. stol. př. n. l.) tragédie: Antigona Euripides (5. stol. př. n. l.) tragédie: Médeia Aristofanes (5. 4. stol. př. n. l.) komedie (satirické, zesměšňující) Dějepisectví Hérodotos z Halikarnasu (5. stol. př. n. l.) dějiny řecko-perských válek Thukydydés (5. stol. př. n. l.) dějiny peloponéských válek, chronologicky, racionálně Xenofón (5. 4. stol. př. n. l.) dějiny př. n. l. Polybios (2. stol. př. n. l.) dějiny helénistického období Sedm divů světa (pravděpodobně z 18. století): Egyptské pyramidy, Visuté zahrady Semiramidiny, Feidiův Zeus v Olympii, Artemidin chrám v Efesu, Mauzoleum v Halikarnassu, Rhódský kolos, Maják na ostrově Faru Filosofie Sokrates (Σωκράτης; př. n. l.) průvodce lidu, Vím, že nic nevím. Platón (Πλάτων; př. n. l.) žák Sokrata; dialog, filosofický idealismus; Academia Aristotelés (Ἀριστοτέλης; př. n. l.) žák Platóna; učitel Alexandra M.; Lyceum Řečnictví Ísokratés (5. 4. stol.) umělecký účinek, kritika demokracie Démosthénés (4. stol. př. n. l.) formální dokonalost spjata s obsahem; filipiky Sochařství Myrón (5. stol. př. n. l.) sochař pohybu (atleti) Feidias (5. stol.) výzdoba Parthenónu, socha Dia v Olympii

17 03. Starověk vývoj antického Řecka, kulturní přínos antického Řecka 17 Polykleitos (5. 4. stol. př. n. l.) harmonie tělesných proporcí Praxiteles (4. stol. př. n. l.) pokračovatel Feidia, sochař elegance Architektura Architrávový způsob staveb (na sloupech vodorovná plošina), stavby byly monumentální a megalomanské Náboženství Polyteismus, různorodý a měnný. Bohové mají lidské vlastnosti. Nejčastěji jsou udáváni ve třech generacích: 1. generace: Gaia (Γαῖα; bohyně Země) a Uranos (Οὐρανός; vesmír, seslal na Zem oplodňující déšť). Prarodiče božských pokolení (matka a syn). 2. generace: Titáni: Kronos a Rheá měli děti Hestiá, Démétér, Héra, Hádes, Poseidón, Zeus, z nichž pět nejstarších Kronos spolykal Zeus zachráněn matčinou lstí nakonec sourozence osvobodil a bojoval o vládu na Olympu. 3. generace: Olympští bohové Zeus (Ζεύς) pán blesku a světa ~ JUPITER Héra (Ἥρα) manželka a sestra Dia, ochránkyně žen a manželství ~ JUNO Poseidón (Ποσειδῶν) bůh moře a vodstva ~ NEPTUN Hádés (ᾍδης) bůh podsvětí ~ PLUTO Athéna (Ἀθηνᾶ) bohyně moudrosti, umění a vědy ~ MINERVA Afrodité (Ἀφροδίτη) bohyně krásy, lásky, mládí ~ VENUS Apollón (Απόλλων) vůdce múz, bůh světla slunce ~ APOLLO Artemis (Ἄρτεμις) bohyně lovu, přírody, plodnosti ~ DIANA Hermés (Ἑρμῆς) božský posel, ochránce pocestných a obchodu ~ MERKUR Áres (Ἄρης) bůh války ~ MARS Héfaistos (Ἥφαιστος) bůh ohně a kovářství ~ VULKAN Déméter ( ημήτηρ) ochránkyně zemědělství, bohyně plodnosti země ~ CERES Dionýsos ( ιόνυσος) bůh vinic a opojení ~ LIBER, BACCHUS Hestiá (Ἑστία) bohyně domácího krbu ~ VESTA

18 03. Starověk vývoj antického Řecka, kulturní přínos antického Řecka 18 Můzy, devět dcer Dia a Mnémosyné (bohyně paměti), bohyně všeho umění: Erató (έράν = milovat) milostná poezie (zpěv) lyra Eureterpé (Eὐτέρπη) lyrická poezie (zpěv) a hudba dvojitá flétna Kalliopé (Καλλιόπη) epická poezie (zpěv) a věda kniha a rydlo Kleió (Κλειώ) dějepis vavřín Melpomené (Μελπομένη) zpěv a tragédie maska Polymnia (Πολυύμνια) hymny a sbory svitek Terpsichoré (Τερψιχόρη) tanec taneční póza Thaleia (Θάλεια) komedie maska Úrania (Οὐρανία) astronomie glóbus

19 04. Starověk vývoj antického Říma, kulturní přínos antického Říma Antický Řím Vedle staroorientálních starověkých států se o něco později na evropském pobřeží Středozemního moře začaly postupně vyvíjet státy antické. Prvním bylo Řecko navazující na Krétu, v druhém století před Kristem si však Řím podmanil i tento stát. Osidlování Apeninského ostrova probíhalo kolem 2. tisíciletí př. n. l. Ligurové (Galové) obývali pádskou nížinu zaměření na zemědělství; Janov Venetové obývali oblast od Benátek (Venezia) až k horám (Lago di Garda); psali Venétštinou základ latinské abecedy Etruskové v dnešním Toskánsku (sever apeninského poloostrova), významná byla řemeslná města (Veje, Caere, Tarquinie, Populonie, Vetulonia); jejich hlavní rozmach se projevil mezi 8. a 4. stoletím př. n. l. Latinové jeden z italických kmenů (Sabíni, Samnité, Najatové) obývající údolí Tibery; původ odvozují od přeživších Trójanů: Ti byli převezeni na území Latia hrdinou Eneem (Aeneas, syn Anchísia a Venuše), jehož potomky byli Romulus a Remus, kteří byli hned po narození odesláni po Tibeře vstříc jisté smrti přikázal tak král města Alba Longa. Nicméně se jich ujala vlčice, která je odchovala, a oni se pak vrátili, svrhli krále a založili vlastní město, Řím, jehož vládcem se stal Romulus, který zabil svého posměvačného bratra. Řekové obývali jih (jihovýchod) poloostrova jako důsledek kolonizace na přelomu 2. a 1. tis. př. n. l.; město Tarent; viz Kartáginci obývali ostrovy na jih a jižní cíp poloostrova S příchodem Italiků na Apeninský poloostrov přichází doba železná. Poloostrov má nevýhodné přírodní podmínky málo nerostného bohatství, nepříliš výhodné přístavy nejvýznamnějším byla Ostia, náležící přímo k Římu. V osmém století př. n. l. probíhaly boje mezi Etrusky a vůbec mezi kmeny Královské období ( př. n. l.) Řím byl dle legendy založen Latiny 21. dubna 753, nicméně od konce 7. století jej jako rychle se rozvíjející město dobyli Etruskové a podmanili si jej. Prvním etruským králem byl r. 616 korunován Tarquinus Priscus. Rozvoj však neupadá a zanedlouho se z Říma stává nejvlivnější město poloostrova. Servius Tallius dal Římu ústavu, ve které rozdělil obyvatelstvo dle majetku a místa bydliště každá třída musela poskytnout určitý počet vojáků (setniny = centurie jednotky). Posledním etruským králem byl Tarquinus Superbus, jehož r. 509 vyhnala aristokracie. V tomto období docházelo k velkému vlivu ze strany Etrusků některé náboženské zvyklosti, číslice a písmo. Kulturní prostředí bylo rovněž ovlivněno Řeky. V tomto období nebyly ještě používány peníze, ale ve směnném obchodu figurovaly naturálie.

20 04. Starověk vývoj antického Říma, kulturní přínos antického Říma Republika (510 př. n. l. 27 př. n. l.) Raná republika Zpočátku se museli Římané vypořádat se snahou Etrusků získat zpátky moc nad městem, etruská aristokracie se však brzy latinizovala. Dalším protivníkem byla federace latinských měst po válečných konfliktech bylo uzavřeno příměří. Na přelomu 5. a 4. stol. př. n. l. pronikly do etruských oblastí Galové (Taurinové, Bójové), kteří zem vyplenili a r. 387 se dokonce zmocnili Říma (vyplenili a odešli). Ten se však rychle zotavil a expandoval, většina měst byla posléze v jeho područí. Koncem 3. stol. bojovali Římané na jihu kvůli omezení Řeků (Tarent). Poslední etruské město se k Římu přidalo r. 265, čímž si Řím získal celý poloostrov (na severu zůstaly některé galské kmeny. Posléze Řím začal expandovat mimo poloostrov. V čele státu stáli dva konzulové, voleni z aristokratických řad (patriciové) každý rok a kontrolováni 300 členným poradním sborem (senát). Nearistokratičtí svobodní Římané (plebejci) neuznávali svou politickou vyloučenost a docházelo k roztržkám. R. 494 př. n. l. se jim podařilo zavést funkci tribun lidu, který je zastupoval. R. 449 byly vydány zákony dvanácti desek sepsané právní normy (do té doby ústní), které například stanovovaly, že co není zakázáno, je dovoleno. R. 367 bylo prosazeno volení jednoho konzula i z řad plebejů. Tímto vznikla nová vrstva nobilita, která zahrnovala patricie a vlivné plebejce. Velký politický význam měli kněží. Základem hospodářství bylo zemědělství, od r. 289 se razily mince. Otroctví, především domácí, se postupně rozmáhalo; r. 326 byl vydán zákon zakazující otroctví ze zadlužování. Základem armády byla pěší legie, velmi dobře moralizovaná a organizovaná Počátky impéria Po osvojení si celého Apeninského poloostrova se jal Řím expandovat i mimo něj jeho největším sokem na jihu bylo Kartágo, založeno Féničany (město Tyros) koncem 9. stol. př. n. l., které se rozmohlo až za Sicílii či na Iberský poloostrov. Jako stát mělo Kartágo (na rozdíl od Říma) výkonné loďstvo (obchodní i válečné), měli žoldnéřskou armádu. Do 5. stol. př. n. l. zachovává s Římem přátelské vztahy. K prvnímu otevřenému konfliktu, zvanému první punská válka, došlo mezi lety 264 a 241 př. n. l. po obsazení jižního cípu Apeninského poloostrova Římem na Sicílii. Řím se střídavými úspěchy ostrov dobýval (r. 247 byl zatlačen nazad vojevůdcem Hamilkarem Barkou, až nakonec zasadil Kartágu definitivní porážku v bitvě u Aegatských ostrovů r Porážka byla utvrzena tvrdými sankcemi a válečnými reparacemi. Hamilkar Barka se však snažil velmocenskou pozici Kartága udržet a po smlouvách s Římem expandoval na Iberském poloostrově (založeno Cartagho Nova dnešní Cartagena). Po jeho smrti se ujal vlády Hannibal, který v l př. n. l. podnikl tažení, při němž dobyl spojenecké město Říma Saguntum (využil válek Říma s Galy), posléze překročil Pyreneje a Alpy a dostal se na Řím ze severu, čímž začala druhá punská válka. R. 217 utržil Řím drtivou porážku v b. u Trasimenského jezera a r. 216 v b. u Kann. Hannibal směřoval na Řím, tomu se však nakonec podařilo udělat úhybný manévr, dobyl kartaginský opěrný bod Tarent, poslední zbytky Sicílie (Syrakusy) a přenesl boje ke Kartágu, kam Hannibal nedokázal přemístit své vojsko. R. 202 byl Hannibal definitivně poražen v b. u Zamy nedaleko Kartága. Jeho moc byla zlomena, Řím se stal západostředomořskou velmocí (Kartágo jen v Africe).

Starověké Řecko. Bartošová

Starověké Řecko. Bartošová Starověké Řecko Bartošová Antické Řecko Vznik Cca před 3500-4000 let KRÉTA Konec rozmach křesťanství vliv na jazyk, politiku, vzdělávací systém, filozofii, vědu a umění. Zejména městské státy (krom období

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti!

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti! Starověké Řecko Otestuj své znalosti! 1. Tento chrám v Aténách se jmenuje a/ Pentathlon b/ Parthenon c/ Artemidin http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/2006_01_21_ath%c3%a8nes_parth%c3%a9non.jpg/800px-

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Starověký Řím VY_32_INOVACE_D0306. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Opakování 6. ročníku. eneolit =

Opakování 6. ročníku. eneolit = Opakování 6. ročníku 1. Co to je historie? (1) a) skanzen b) věda, která zkoumá vývoj lidské společnosti c) archiv 2. Co nepatří mezi hmotné prameny? (2) a) kosterní pozůstatky d) knihy b) šperky e) hrady

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Dějepis 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno Anotace Autor Jazyk Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu starověký Řím Mgr. Pavel Šupka(Autor) Čeština Očekávaný výstup 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Mezopotámie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Okolo 5. tisíciletí př. n. l. se usazují v okolí řek Eufrat a Tigris indoevropské a semitohamitské kmeny. Na tomto území (oblast od pobřeží Středozemního

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_D_II Ročník: I. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘECKA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘECKA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_17 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO,

ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. 1 ARCHAICKÉ A KLASICKÉ ŘECKO, pracovní list Po zániku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_83 : Šablona: Šablona: Pavlína Sluková VI. Šablona:

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války

VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války VY_32_INOVACE_01_II. /34_Dějepis Punské a makedonské války PUNSKÉ VÁLKY Boj o ovládnutí západního středomoří 264 146 př. n. l. [1] GALIE HISPÁNIE ŘÍM KARTÁGO NUMIDIE Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU STAROVĚK ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU nejstarší civilizační centra: Mezopotámie (Eufrat, Tigris) Egypt (Nil) vznikají města, písmo společnost se sociálně diferencuje; řídící, donucovací, kontrolní a

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Pracovní listy Architektura I.

Pracovní listy Architektura I. Pracovní listy Architektura I. Mgr. Jiří Kutina Obsah Obrázek č.1.: Úvodní obrázek...4 Obrázek č.2.: Pěstní klín, Věstonická Venuše...5 Obrázek č.3.: Skalní rytina koně a ženy...5 Obrázek č.4.: Tholos,

Více

ÚVOD DO HISTORIE. 1. Co zkoumá historie? 3. Co považujeme za počátek našeho letopočtu?

ÚVOD DO HISTORIE. 1. Co zkoumá historie? 3. Co považujeme za počátek našeho letopočtu? ÚVOD DO HISTORIE 1. Co zkoumá historie? 2. Na jaké základní etapy se dělí lidská historie (dějiny)?.. 3. Co považujeme za počátek našeho letopočtu? 4. Na časovou přímku zakresli následující údaje: /1cm

Více

Starověký Řím. Osnova: 1) Úvod. 2) Zrození Říma. 3) Římské království. 4) Římská republika

Starověký Řím. Osnova: 1) Úvod. 2) Zrození Říma. 3) Římské království. 4) Římská republika Starověký Řím Osnova: 1) Úvod 2) Zrození Říma 3) Římské království 4) Římská republika 1) Punské války 2) Krize republiky, bratři Gracchové 3) Občanská válka 5) Římské císařství 1) Vrchol císařství 2)

Více

Úvod do dějepisu; Pravěk; Starověk. Mapy a didaktické pomůcky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Úvod do dějepisu; Pravěk; Starověk. Mapy a didaktické pomůcky. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Úvod do dějepisu; Pravěk; Starověk Prima 2 hodiny týdně Mapy a didaktické pomůcky Úvod do dějepisu Vysvětlí základní pojmosloví a charakterizuje

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: červen 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_15 6. ročník Projekt Sedmikráska

Více

Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku. Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz

Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku. Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Historická kritéria posuzování vývoje techniky v pravěku 1. Kritéria technologická z jakého materiálu a jakým způsobem

Více

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová )

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová ) Pravěk 3miliony př. n. l. až do vzniku prvního písma: 3000let př. n. l nejdelší období v dějinách někdy nazýváme jako prehistorie česky předhistorie žádné písemné prameny, pouze hmotné (malby, sošky, nástroje,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ ŘÍM

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ ŘÍM STAROVĚKÝ ŘÍM Osídlení Apeninského poloostrova Na počátku byl Apeninský poloostrov osídlen kmeny Etrusků, Latinů, Féničanů a Řeků. Etruskové jejich původ je neznámý (pravděpodobně to byli původní obyvatelé

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Úvod do studia dějepisu Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně (viz poznámky) Objasní základní

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

TESTY (http://testy.nanic.cz/testy/starovek//)

TESTY (http://testy.nanic.cz/testy/starovek//) Římský bůh vína je Ulixes Rheus Bakchus Římský bůh lásky je Erós Gaia Kupido TESTY (http://testy.nanic.cz/testy/starovek//) Římský bůh podsvětí a bohatství je Uran Pluto Mars Římský bůh lesů a stád je

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Klíčová slova: Anotace:

Klíčová slova: Anotace: ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Tochovice Tochovice 76 262 81 Tochovice IČO: 71 00 72 02 E-mail: zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_19_D_II. Ročník: I. Dějepis

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_19_D_II. Ročník: I. Dějepis Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 06. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_19_D_II Ročník: I. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Na základě přečtení pověsti Théseus doplň do textu vynechané výrazy STAROVĚKÁ KRÉTA

Na základě přečtení pověsti Théseus doplň do textu vynechané výrazy STAROVĚKÁ KRÉTA 18 STAROVĚKÁ KRÉTA Na základě přečtení pověsti Théseus doplň do textu vynechané výrazy STAROVĚKÁ KRÉTA Kréta ostrov ve Středozemním moři asi v letech 2500 1500 př. Kr. zde kvetla první evropská civilizace

Více

Jak se žilo. ve starověkém. Římě. Mgr. Kateřina Hrbková. Ilustrace: Jan Hora. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.

Jak se žilo. ve starověkém. Římě. Mgr. Kateřina Hrbková. Ilustrace: Jan Hora. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia. Jak se žilo ve starověkém Římě Mgr. Kateřina Hrbková Ilustrace: Jan Hora Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz 1 Obsah Etruskové... 6 Počátky Říma...10 Války s Kartágem...12 Město...14

Více

Literatura antického Řecka

Literatura antického Řecka Literatura antického Řecka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.)

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) 4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) UDÁLOSTI FAKTA rozpad kmenové a rodové společnosti vývoj od měst ke státům roste role jednotlivce panovníka původní osídlení v úrodných

Více

úvod, mínojská a mykénská kultura, homérská společnost, velká řecká kolonizace, řecký městský stát Antické Řecko Mínojská a mykénská kultura

úvod, mínojská a mykénská kultura, homérská společnost, velká řecká kolonizace, řecký městský stát Antické Řecko Mínojská a mykénská kultura úvod, mínojská a mykénská kultura, homérská společnost, velká řecká kolonizace, řecký městský stát jméno podle severoitalského kmene Graiků Antické Řecko Mínojská a mykénská kultura Mínojská kultura (podle

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Na základě mapy a učebnice odpověz na otázky: 2. Který kmen osídloval střed Itálie? 3. Který kmen osídloval jih Itálie?

Na základě mapy a učebnice odpověz na otázky: 2. Který kmen osídloval střed Itálie? 3. Který kmen osídloval jih Itálie? 27 VZNIK A POČÁTKY ŘÍMA Na základě mapy a učebnice odpověz na otázky: 1. Který kmen osídloval Itálii ze severu? 2. Který kmen osídloval střed Itálie? 3. Který kmen osídloval jih Itálie? 4. Zjisti, která

Více

Dějepis - Prima. popíše základní přístupy k periodizaci dějin. jejich studia

Dějepis - Prima. popíše základní přístupy k periodizaci dějin. jejich studia - Prima Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo předmět

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO MYKÉNSKÁ CIVILIZACE

STAROVĚKÉ ŘECKO MYKÉNSKÁ CIVILIZACE 19 STAROVĚKÉ ŘECKO MYKÉNSKÁ CIVILIZACE Balkánský poloostrov poloostrov Peloponés Popiš území, na kterém se rozkládalo starověké Řecko, a najdi na mapě: západní pobřeží Malé Asie Athény Sparta Mykény Egejské

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

PRAVĚK PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA

PRAVĚK PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA PRAVĚK ÚLOHA 1: Co rozumíme pod pojmem prehistorie (pravěk)? Od kterého období mluvíme o historii? PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA Existují tři teorie o původu člověka a života K život a lidé byli E život a lidé

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK

VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 6. 10. 2012 Datum pilotáže: 24. 10. 2012 Metodika: prezentaci lze použít při seznámení s vývojovými druhy

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Starověké Řecko. Kréta. Období prvních paláců: Minojská společnost: Mykény. Autor: Klára Blaţejovská www.nasprtej.cz Téma: Starověké Řecko Ročník: 1.

Starověké Řecko. Kréta. Období prvních paláců: Minojská společnost: Mykény. Autor: Klára Blaţejovská www.nasprtej.cz Téma: Starověké Řecko Ročník: 1. Starověké Řecko Kréta - Výhodná geografická pozice - Ve 2. tisíciletí př. n. l. zde vzniká 1. civilizace v Evropě Minojská - Její politické dějiny prakticky neznáme pouze památky na trvanlivém materiálu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Apeninský poloostrov. Řím králů. Řím republikou

Apeninský poloostrov. Řím králů. Řím republikou Apeninský poloostrov Apeninský poloostrov (dnešní Itálii) osídlily v 1. tisíciletí před naším letopočtem indoevropské kmeny Italiků ( název Itálie) a Ilyrů. Nejvyspělejší kulturu tu však vytvořili Etruskové

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

TEMNÁ STALETÍ ŘECKÝCH DĚJIN

TEMNÁ STALETÍ ŘECKÝCH DĚJIN TEMNÁ STALETÍ ŘECKÝCH DĚJIN (cca 1100-800 př. n. l.) Troja zničena kolem 1200 př. n. l. do Řecka mohly vpadnout některé skupiny mořských národů X hlavní roli při zániku mykénského světa sehrála nová vlna

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

VY_32_INOVACE_DVK1101

VY_32_INOVACE_DVK1101 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1101 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Charakteristika a periodizace pravěkého umění PRAVĚK JAKO HISTORICKÉ OBDOBÍ

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Otázka: Pravěk. Předmět: Dějepis. Přidal(a): BarboraKleckova

Otázka: Pravěk. Předmět: Dějepis. Přidal(a): BarboraKleckova Otázka: Pravěk Předmět: Dějepis Přidal(a): BarboraKleckova Období od osídlení Země prvními lidmi až po období vzniku prvních lidských civilizací; nejdelší období v dějinách lidstva, které trvalo více než

Více

ALEXAMENOS SE MODLÍ KE SVÉMU BOHU. Graffiti, 2. století, Muzeum Diokletiánových lázní Řím

ALEXAMENOS SE MODLÍ KE SVÉMU BOHU. Graffiti, 2. století, Muzeum Diokletiánových lázní Řím ALEXAMENOS SE MODLÍ KE SVÉMU BOHU Graffiti, 2. století, Muzeum Diokletiánových lázní Řím Mozaika z Tripolisu, 3. století Katakomby na Via Latina, Řím Mezi kterou vrstvou římského obyvatelstva se KŘESŤANSTVÍ

Více

Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie. Předmět: Dějepis, Dějiny umění. Přidal(a): Daniela

Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie. Předmět: Dějepis, Dějiny umění. Přidal(a): Daniela Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie Předmět: Dějepis, Dějiny umění Přidal(a): Daniela MEZOPOTÁMIE3. tisíce př.n.l. (3 500 2 350 př.n.l.) Na území dnešního Iráku, mezi řekami Eufrat a

Více

STAROVĚKÝ ŘÍM - REPUBLIKA

STAROVĚKÝ ŘÍM - REPUBLIKA STAROVĚKÝ ŘÍM - REPUBLIKA TÉMA: STAROVĚKÝ ŘÍM RANÁ REPUBLIKA Zdroje: - učebnice str.109-112 Poznámky: REPUBLIKA V r.510 př.n.l. Římané vyhnali posledního etruského krále a založili republiku (věc veřejná).

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 41 25.4.2012 VI.A Řecké umění Řecké umění 42 2.5.2012

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

P R A V Ě K. Jeskynní malby

P R A V Ě K. Jeskynní malby Pravěk P R A V Ě K V pravěku lidé žili nejprve kočovně, umění se proto soustředilo spíše na drobné předměty ozdoby. Dochovaly se různé náhrdelníky, magické předměty, hliněné píšťaly, ozdobené předměty

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.D.19 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Pravěk, starověk, středověk, novověk

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Antický Řím Etruskové

Antický Řím Etruskové Antický Řím Etruskové Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r02014 Etruskové žili v severozápadní části Apeninského poloostrova, ale byli pouze jedním z etnik na území dnešní Itálie. Na Apeninském ostrově bychom

Více