Jimramovský zpravodaj 1/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jimramovský zpravodaj 1/2014"

Transkript

1 Jimramovský zpravodaj 1/2014 Zápis č. 7/2013 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Kalášek Pavel, Ing. Kutal Vít, Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, Ing. Šikula Pavel, Šikulová Věra, Tušla Josef, Vícha Petr (13) Omluven: Mgr. Chládek Petr (1) 1) Schválení programu jednání Zastupitelé projednali a schválili doplnění programu jednání o následující: 11. Chodník u Gamy 12. Zatrubnění odtoku z bývalého Urbanova rybníka 13. Stavební úpravy a nástavba hasičské zbrojnice v Jimramově 14. Pověření kontrolního výboru provedením kontroly 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Složení slibu nového zastupitele 4. Schválení nového člena kontrolního výboru 5. Prodej pozemku p. č. 527/0.3 v k. ú. Jimramov 6. Směna pozemku v k. ú. Sedliště u Jimramova 7. Směna pozemku v k. ú. Sedliště u Jimramova 8. Nákup pozemku 51/2 v k. ú. Sedliště u Jimramova 9. Prodej pozemku p. č. 1198/37 v k. ú. Jimramov 10. Dodatek smlouvy s firmou Mitrenga-stavby, spol. s r. o.

2 15. Rozpočtové opatření č. 5/ Smlouva o zřízení věcného břemene 17. Program obnovy MPR a MPZ na rok Schválení zápisu do kroniky za rok Různé ) Volba ověřovatelů zápisu Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Jan Petr a paní Dana Pachovská ) Složení slibu nového zastupitele Pan starosta představil nového náhradního zastupitele, za odstoupeného zastupitele pana Libora Procházku, pana Petra Víchu. Následně pan Vícha složil slib zastupitele. Panu Víchovi byla schválena odměna za výkon funkce zastupitele v měsíční výši 360,- Kč ode dne složení slibu zastupitele ) Schválení nového člena kontrolního výboru Na jednání se dostavil pan Petr Vojta. Pan Petr Vojta navrhl doplnit kontrolní výbor za pana Libora Procházku paní Milenou Vondrovou. Zastupitelstvo zvolilo členku kontrolního výboru paní Milenu Vondrovou ) Prodej pozemku p. č. 527/0.3 v k. ú. Jimramov Manželé Liškutinovi požádali o odkup pozemku p. č. 527/0.3 v k. ú. Jimramov o výměře 535 m². Na pozemek byl zpracován znalecký posudek. Cena dle tohoto posudku činí 2,04 Kč/m². Zastupitele rozhodli prodat pozemek manželům Liškutinovým p. č. 527/0.3 v k. ú. Jimramov za cenu 30 Kč/m², tj. celkem ,- Kč ) Směna pozemku v k. ú. Sedliště u Jimramova Zastupitelstvo rozhodlo směnit pozemek p. č. 56/2 o výměře 135 m² v k. ú. Sedliště u Jimramova ve vlastnictví Městyse Jimramov za pozemek p. č. 54/6 o výměře 8 m² v k. ú. Sedliště u Jimramova pod místní komunikací ve vlastnictví paní Renaty Petrásové. Paní Renata Petrásová doplatí rozdíl ve výměře pozemků částkou 30 Kč/m², tj ,- Kč ) Směna pozemku v k. ú. Sedliště u Jimramova Zastupitelstvo rozhodlo směnit pozemky p. č. 56/3 o výměře 128 m² a p. č. 52 o výměře 140 m² v k. ú. Sedliště u Jimramova ve vlastnictví Městyse Jimramov za pozemek p. č. 54/4 o výměře 65 m² v k. ú. Sedliště u Jimramova pod místní komunikací ve vlastnictví pana Josefa Vaška. Pan Josef Vašek doplatí rozdíl ve výměře pozemků částkou 30 Kč/m², tj ,- Kč ) Nákup pozemku 51/2 v k. ú. Sedliště u Jimramova Zastupitelstvo rozhodlo koupit pozemek p. č. 51/2 o výměře 54 m² v k. ú. Sedliště u Jimramova pod místní komunikací od manželů Tobiášových za cenu 30 Kč/m², tj ,- Kč ) Prodej pozemku p. č. 1198/37 v k. ú. Jimramov Zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemek p. č. 1198/37 o výměře 39 m² v k. ú. Jimramov Ing. arch. Dušanu Ciklovi za cenu 30 Kč/m², tj ,- Kč

3 10) Dodatek smlouvy s firmou Mitrenga-stavby, spol. s r. o. Na stavbě benátského mostu bylo nutno z důvodu blízkosti vedení vysokého elektrického napětí přemístit veřejné osvětlení na mostě z oblouku u chodníku na oblouk protilehlý. Tímto přemístěním veřejného osvětlení dojde i k lepšímu osvětlení chodníku. Do říms po obou stranách mostu a přes vozovku v ulici Dolní před mostem byly umístěny chráničky pro případné další využití (např. pro veřejné osvětlení). Cena těchto víceprací činí ,08 Kč. Celková cena za realizaci stavby po tomto navýšení činí ,29 Kč. Zastupitelstvo rozhodlo podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou Mitrenga-stavby, spol. s r. o ) Chodník u Gamy Zastupitelstvo rozhodlo provést realizaci stavby nového chodníku u Gamy vlastními silami, předpokládané náklady na materiál činí Kč ) Zatrubnění odtoku z bývalého Urbanova rybníku Při realizaci stavby Zatrubnění odtoku z bývalého Urbanova rybníka bylo zjištěno, že odtok této části není zaklenutý kamenem, jak se předpokládalo, ale byl zaklenut silnou železobetonovou deskou šířky cca 2 m. Bylo nutné odstranit železobetonovou desku v celé šířce a po uložení potrubí celý výkop zasypat včetně opravení asfaltové vozovky v plné šíři. Tím došlo ke zvýšení nákladů na tuto akci o ,61 Kč na cenu ,61 Kč. Za tuto cenu firma Porr, s. r. o. provede zatrubnění odtoku z bývalého Urbanova rybníka včetně připojení dvou uličních dešťových vpustí u č. p. 56. Z hlavního řádu dešťové kanalizace bude vysazena odbočka do prostoru před bývalým kinem, která bude sloužit k odvodnění tohoto veřejného prostranství a dále budou vybudovány tři dešťové kanalizační přípojky pro odvod dešťových vod ze střech domů č. p. 41, 42, 43 včetně jedné uliční dešťové vpusti. Zastupitelstvo rozhodlo podepsat smlouvu s firmou Porr, s. r. o ) Stavební úpravy a nástavba hasičské zbrojnice v Jimramově Pro rok 2013 byla zastupitelstvem již dříve odsouhlasena cena stavebních prací za ,- Kč. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že je nutno současný strop podepřít ocelovým nosníkem, s čímž nebylo v projektu počítáno, cena za osazení nosníku činí ,- Kč. Materiál na tesařské konstrukce nebyl v nabídkových rozpočtech uveden, protože obec dodává materiál vlastní, nařezaný z obecních lesů. Při zpracování zadání výběrového řízení se zapomnělo na obkladové palubky tloušťky 12 mm o celkové ploše 207,5 m², proto tyto palubky v nabídkách při výběrovém řízení nikdo neuváděl. Cena těchto palubek činí ,80 Kč. Na základě toho dodavatel stavby firma Olspol, s. r. o. předložila návrh dodatku ke smlouvě na navýšení celkového rozpočtu o ,- Kč. Zastupitelstvo rozhodlo podepsat dodatek smlouvy o navýšení této smlouvy do celkového rozpočtu na ,- Kč ) Pověření kontrolního výboru provedením kontroly Kontrolní výbor byl pověřen kontrolou nakládání s příspěvky od Městyse Jimramov v ZŠ a MŠ Jimramov a TJ Sokol Jimramov ) Rozpočtové opatření č. 5/2013 Zastupitelstvo městyse projednalo plnění rozpočtu k a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2013, které je přílohou tohoto zápisu ) Smlouva o zřízení věcného břemene Zastupitelstvo rozhodlo podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou Telefónica Czech Republic, a. s. týkající se uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na 3

4 pozemku p. č. 847/1, PK847/1 a PK 813/4 v k. ú. Trhonice. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 200,- Kč plus DPH ) Program obnovy MPR a MPZ na rok 2014 Zastupitelstvo rozhodlo zařadit do žádosti o dotaci v Programu obnovy MPR a MPZ na rok 2014 následující opravy památek: - opravu štítu budovy radnice Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta 39, st. 9 k. ú. Jimramov, za celkové náklady ,- Kč včetně DPH, - pavlač domu Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta 39, st. 9 k. ú. Jimmramov, za celkové náklady ,- Kč včetně DPH, - náhrobek Vladimíra Chrousta, p. č. 137 bez pozemku k. ú. Jimramov, za celkové náklady ,- Kč včetně DPH, - náhrobek Michala Blažka, p. č. 137 bez pozemku k. ú. Jimramov, za celkové náklady ,- Kč včetně DPH ) Schválení zápisu do kroniky za rok 2012 Zastupitelstvo schválilo zápis do kroniky za rok ) Různé Pan starosta informoval zastupitele, že dne proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření Městyse Jimramov za rok 2013 pracovnicemi Krajského úřadu Kraje Vysočina. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Stavební práce na benátském mostě budou dokončeny do Stavební práce na rekonstrukci silnice před zámkem budou ukončeny do Zápis č. 8/2013 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Kalášek Pavel, Ing. Kutal Vít, Matýsek Miroslav, Pachovská Dana, Ing. Petr Jan, Šikulová Věra, Tušla Josef, Vícha Petr, Vojta Petr (1) Omluven: Mgr. Chládek Petr, Ing. Šikula Pavel (2) 1) Schválení programu jednání Program jednání byl rozšířen o bod: 7. Směna pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Prodej pozemku p. č. st. 185 v k. ú. Trhonice 4. Projednání návrhu rozpočtu na rok Pořízení kompostérů 6. Rekonstrukce a doplnění dětského hřiště 8. Různé ) Volba ověřovatelů zápisu Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Zdeněk Bureš a p. Oldřich Hejtmánek

5 3) Prodej pozemku p. č. st. 185 v k. ú. Trhonice Zastupitelstvo Městyse Jimramov rozhodlo prodat p. Miroslavu Koutnému p. č. st. 185 v k. ú. Trhonice o výměře 22 m 2 pod garáží v jeho vlastnictví za celkovou cenu 200,- Kč ) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2014 a rozhodlo o jeho zveřejnění ) Pořízení kompostérů Zastupitelstvo rozhodlo podat žádost o dotaci z životního prostředí na pořízení 600 ks kompostérů pro majitele domů a chat v Jimramově včetně všech místních částí. V případě obdržení dotace budou kompostéry rozdávány bezplatně. Analýzu a projekt zpracuje firma Desacon Zlín, s. r. o. za cenu ,- Kč včetně DPH, žádost zpracuje Ing. Markéta Hošková za cenu ,- Kč ) Rekonstrukce a doplnění dětského hřiště Začátkem příštího roku by mělo ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásit dotační titul na dětská hřiště. Předpokládaná dotace by měla být do 70% uznatelných nákladů. Do této doby bude zpracován záměr na rekonstrukci a doplnění dětského hřiště v Jimramově. Po vypsání dotačního titulu bude rozhodnuto o dalším postupu ) Směna pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova Zastupitelstvo projednalo návrh směny v k. ú. Sedliště u Jimramova. Městys Jimramov mění pozemek p. č. 876/2 o výměře 35 m 2 ostatní - plocha za pozemek p. č. 67/2 o výměře 24 m 2 - zahrada s majiteli pozemku Mgr. Hanou a Zdeňkem Novotnými. Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření směnné smlouvy ) Různé Panem starostou byla přednesena informace o záměru vybudovat sběrný dvůr v prostorách pod ČOV. Zastupitelé byli obeznámeni se záměrem pořízení silničního ukazatele rychlosti na příjezdové silnici od Nového Města na Moravě. Zápis č. 9/2013 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ing. Homolka Josef, Mgr. Chládek Petr, Kalášek Pavel, Ing. Kutal Vít, Matýsek Miroslav, Ing. Petr Jan, Šikulová Věra, Tušla Josef, Vojta Petr. (11) Omluven: Hejtmánek Oldřich, Pachovská Dana, Ing. Šikula Pavel, Vícha Petr. (4) 1) Schválení programu jednání Program jednání byl rozšířen o následující body: 7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 8. Podání žádosti o dotaci 9. Obecně závažná vyhláška č. 1/2013 5

6 10. Podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v Jimramově 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Přijetí dotací od Kraje Vysočina pro SDH 4. Žádost o příspěvek na obnovu kulturní památky 5. Pořízení ukazatele rychlosti 6. Směna pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova 11. Schválení rozpočtu na rok Pověření rady narovnáním rozpočtu za rok Schválení dodavatele svozu komunálního odpadu 14. Různé ) Volba ověřovatelů zápisu Ověřovateli zápisu byli zvoleni paní Mgr. Jaroslava Bartošová a pan Ing. Vít Kutal ) Přijetí dotací od Kraje Vysočina pro SDH Městys Jimramov obdržel dotaci ,- Kč z Kraje Vysočina na akceschopnost JPO na rok 2013 a dotaci ,- Kč na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu Zastupitelstvo souhlasí s přijetím výše uvedených dotací ) Žádost o příspěvek na obnovu kulturní památky Paní Gita Horčíková a Bc. Gabriela Horčíková žádají Městys Jimramov o finanční příspěvek na obnovu kulturní památky mlýna č. p. 15 v Trhonicích. Cena prací dle přiloženého rozpočtu činí ,- Kč včetně DPH. V případě, že městys poskytne příspěvek ve výši 10%, mohou majitelé mlýna žádat o další dotaci ve výši 40% na odboru kultury Kraje Vysočina. Zastupitelstvo rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč, pokud dotaci poskytne i Kraj Vysočina ) Pořízení ukazatele rychlosti Zastupitelstvo rozhodlo pořídit 1 kus ukazatele rychlosti od firmy DOSIP Servis, s. r. o. za cenu ,- Kč. Ukazatel rychlosti bude umístěn na příjezdové silnici od Nového Města na Moravě ) Směna pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova Zastupitelstvo schválilo směnu pozemků v k. ú. Sedliště u Jimramova. Městys Jimramov mění pozemky PK 311 a 311/2 ve vlastnictví městyse za pozemky 300/3, 258/5 a 258/6 ve vlastnictví pana Jarmila Chalupníka. Městys Jimramov doplatí panu Chalupníkovi 2 760,- Kč ) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Zastupitelstvo odsouhlasilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo týkající se stavebních úprav a nástavby hasičské zbrojnice č. p. 52 Jimramov. Dodatkem dochází k navýšení celkové ceny za dílo o 1 030,- Kč. Celková cena za dílo po podpisu dodatku činí Kč ) Podání žádosti o dotaci Zastupitelstvo rozhodlo podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny. Jedná se o nárokovou dotaci. Garantovaná výše dotace je ,- Kč, maximální výše požadované dotace je ,- Kč. Dotace bude využita na pořízení střešní krytiny hasičské zbrojnice

7 9) Obecně závažná vyhláška č. 1/2013 * Zastupitelstvo projednalo návrh Obecně závažné vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. * Pan místostarosta Kalášek navrhl doplnit do článku 6 osvobození a úlevy, aby byly osvobozeny od poplatku fyzické osoby mající v obci trvalý pobyt a žijící mimo městys * Návrh nebyl přijat. * Dále pan místostarosta Kalášek navrhl osvobodit od poplatku fyzické osoby, které platí poplatek z důvodu vlastnictví stavby k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a kteří již platí poplatek jako občané mající v Jimramově trvalý pobyt, pokud tyto nemovitosti nejsou pronajímány ani jinak komerčně využívány. * Pro návrh pana Kaláška hlasovalo 7 zastupitelů, což není nadpoloviční většina z celkového počtu 15 zastupitelů. Návrh nebyl přijat. * Dále zastupitelstvo hlasovalo o přijetí Obecně závažné vyhlášky č. 1/2013 bez pozměňovacích návrhů. (Sazba poplatku se nemění a zůstává 700,- Kč.) Vyhláška byla schválena ) Podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v Jimramově Zastupitelstvo rozhodlo podat žádost na ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na doplnění dětského hřiště v Jimramově. V případě obdržení dotace bude na dětské hřiště doplněna multifunkční třívěžová sestava a lanová pyramida. Celková předpokládaná cena ,- Kč. Dotace se poskytuje ve výši 70% uznatelných nákladů. Podíl obce by v případě obdržení dotace činil ,- Kč ) Schválení rozpočtu na rok 2014 Do návrhu rozpočtu byl ve výdajích doplněn ukazatel rychlosti za ,- Kč a opravena částka na nástavbu požární zbrojnice na ,- Kč. Též byla opravena rezerva na částku ,-Kč. Zastupitelé schválili návrh rozpočtu na rok 2014 s tím, že závazné pro čerpání rozpočtu nejsou jednotlivé položky, ale částky celých kapitol ) Pověření rady narovnáním rozpočtu za rok 2013 Zastupitelstvo pověřilo radu narovnáním rozpočtu za rok ) Schválení dodavatele svozu komunálního odpadu Zastupitelstvo rozhodlo podepsat smlouvu s TS služby s. r. o. Nové Město na Moravě na zajištění svozu komunálního odpadu. V nejbližším možném termínu bude provedeno výběrové řízení na nového dodavatele ) Různé Obyvatelé místní části Sedliště projevili zájem o vytvoření znaku místní části Sedliště. Dle informací pracovníka Moravského zemského archívu v Brně neměly menší obce žádné obecní znaky. Ani v Okresním archívu ve Žďáře nad Sázavou nebyly informace týkající se znaku nalezeny. Obdobná situace je i v místní části Trhonice. Pokud chceme pro místní části znaky pořídit, musíme zadat vytvoření jejich návrhů. Budou zajištěny nabídky na zpracování nových znaků pro Sedliště a Trhonice. 7

8 Vážení spoluobčané, vychází první číslo Jimramovského zpravodaje v roce Proto mi dovolte, abych vám všem touto cestou popřál pevné zdraví a hodně pohody v celém letošním roce. Je na čase se ohlédnout za uplynulým rokem a připomenout si, co se v Jimramově událo. Na jaře jsme začali s opravou vybavenosti a osvětlení v parku Bludníku. Byl vybudován nový stánek na občerstvení včetně nové zámkové dlažby pod stánkem. Práce nám značně komplikovala dlouhá zima, a když se zdálo, že terén v parku již konečně vyschnul, praskl před zámkem vodovod a většina vody z vodojemu vytekla právě do parku. Naším zaměstnancům dalo hodně práce včas připravit park na oslavu 150. výročí narození Viléma Mrštíka. Oslava se konala 14. a Díky finanční podpoře Kraje Vysočina ve výši Kč jsme mohli do Jimramova pozvat dechovou kapelu Mistříňanka, která měla velký úspěch. Rovněž divadelní představení Maryša v podání ochotníků z Boleradic mělo své kouzlo. Před zahájením oslavy byla za finanční podpory Kraje Vysočina ve výši Kč opravena akademickým sochařem panem Martinem Kovaříkem pamětní deska u rodného domu bratří Mrštíků. Celkové náklady činily Kč. Během léta byl z větší části zrekonstruován našimi zaměstnanci byt na radnici v přízemí a z důvodu poruchy odpadu byla opravena koupelna v bytě domu č.p. 18. Z ministerstva kultury jsme na základě naší žádosti obdrželi dotaci ve výši Kč na údržbu památek v MPZ (městská památková zóna). Dotace byla využita na opravu průčelí měšťanského domu č.p. 41. Byla provedena výměna venkovních oken v 1. patře, nepoužívané vstupní dveře vedoucí z ulice přímo do pokoje byly nahrazeny oknem, byla opravena vchodová vrata, klempířské prvky byly částečně vyměněny a částečně natřeny. Fasáda byla místně vyspravena a nově natřena. Celkové náklady na tuto akci byly Kč, dotace činila Kč z výše uvedených Kč. Zbývajících Kč bylo využito na zrestaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Restaurátorská práce provedl rovněž pan Kovařík. Celkové náklady činily Kč. Na údržbu památek místního významu jsme obdrželi z Kraje Vysočina dotaci Kč. Dotace byla použita na opravu památníku padlým v Ubušíně, který již hrozil rozpadnutím. Celkové náklady činily Kč. V místní části Ubušín byla též za finanční podpory Kraje Vysočina ve výši Kč vyměněna osvětlovací tělesa veřejného osvětlení za nová, úsporná, se spotřebou 45W, a bylo rozšířeno veřejné osvětlení zemním vedením k nové zástavbě. Celkové náklady na tuto akci činily Kč. Za finanční podpory Kraje Vysočina Kč byla započata rekonstrukce hasičské zbrojnice v Jimramově. Z finančních důvodů byla rekonstrukce rozdělena na etapy. První etapa, kterou provádí na základě veřejného výběrového řízení firma Olspol ze Svitav, obsahuje vyzdění štítů a sušící věže na hadice, zastřešení sedlovou střechou včetně již hotových vikýřů, střešních oken a oken v nových štítech. Smlouva umožňuje rozložit realizaci první etapy až na 3 roky. Z tohoto důvodu by měla být první etapa ukončena nejpozději v příštím roce. Následovat by měla etapa řešící výměnu současných vrat a oken, fasádu, el. rozvody, vytápění, sociální zázemí a využití podkrovního prostoru. Na stavbu bylo použito řezivo, kromě palubek, z obecních lesů. Náklady na tuto stavbu činily v loňském roce Kč. Téměř celý rok probíhaly práce na rozšíření kanalizace a ČOV. Stavba byla zkolaudována v prosinci Náklady na stavební činnost dosáhly částky Kč bez DPH. Z této částky bylo 80%, tedy Kč, uhrazeno z dotace z ministerstva zemědělství. Celkové náklady na tuto akci od příprav až po realizaci, včetně projektů, dozorů, povolení a povinného archeologického průzkumu, dosáhly částky ,80 Kč. Podíl obce tvořil z celkových nákladů 8

9 téměř 13 milionů Kč. Tato akce bohužel zatížila obecní finance úvěrem 8 mil. Kč, který máme tak jako ostatní půjčky u České spořitelny. V loňském roce jsme získali ještě jednu významnou dotaci, kterou nesmím opomenout. Jedná se o dotaci z ministerstva životního prostředí, Operačního programu životní prostředí v celkové výši ,70 Kč na pořízení kontejnerového auta na svoz bioodpadu. Celkové náklady projektu činily Kč a podíl obce ,30 Kč. Velkou komplikací pro občany především z Benátek, byly loňské uzavírky silnic. V měsíci červnu byl stržen benátský most z důvodu stavby mostu nového. Investorem stavby byl Kraj Vysočina a částečně i Městys Jimramov, který měl zainvestovat 3 objekty stavby ze svého rozpočtu. Jednalo se o chodník, opěrnou zeď a veřejné osvětlení. Celková vysoutěžená cena těchto objektů činila ,51 Kč včetně DPH. Z toho cena plánované opěrné zdi, která měla být postavena na benátské straně mostu u chodníku, byla Kč. Opěrná zeď byla po projednání se všemi dotčenými organizacemi a po přeložení kabelu firmy Telefónica nahrazena svahem. Výkopové práce při překládce provedli naši zaměstnanci. Celkové náklady městyse na této stavbě, včetně přeložky kabelu, stavebního a bezpečnostního dozoru byly Kč. Druhá stavba, která komplikovala občanům pohyb po Jimramově, byla stavba dešťové kanalizace a rekonstrukce vozovky před zámkem. Investorem byla Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina. Aby tato stavba mohla začít, museli jsme si zajistit stavební povolení na zatrubnění části odtoku z bývalého Urbanova rybníka, který byl využíván jako dešťová kanalizace, a tuto stavbu zafinancovat. V opačném případě by silnice u parku Bludníku zůstala v původním stavu. Naštěstí se nás finančně nedotknul archeologický průzkum, který celou stavbu zdržel, protože jsme kanalizační potrubí vedli v původním výkopu. Při této příležitosti byla vytažena za komunikací přípojka pro dešťovou vpusť u bývalého kina, kterou je třeba ještě dopojit. Na nově vybudovanou dešťovou kanalizaci byly napojeny dešťové odpady domů č. p. 43, 42 a 41, včetně jedné nově vybudované dešťové vpusti. Náklady na tuto část stavby byly Kč. Na podzim loňského roku jsme ještě s našimi zaměstnanci vybudovali nový chodník na Benátkách, který prodlužuje chodník vybudovaný na benátském mostě až ke Gamě. Náklady ve stavebním materiálu se pohybují kolem Kč. Jak je z výše uvedeného textu zřejmé, byl loňský rok velmi náročný na koordinování všech probíhajících staveb. Jeden kontrolní den střídal druhý a na zabezpečování běžného chodu obce bylo méně času, než bych si představoval. A co se nepovedlo? Neobdrželi jsme dotaci na zpracování projektu na připojení vrtu u Kolotoče k posílení obecního vodovodu. Žádali jsme o Kč. Dotaci jsme neobdrželi z důvodu nesouladu záměru s rozvojovým dokumentem vodovodů a kanalizací, který má zkratku PRVKUK. Je třeba v tomto roce zajistit jeho aktualizaci. Máme záměr předělat veřejný rozhlas, který je především v Jimramově ve velmi špatném stavu. Je připraven projekt a žádost o dotaci na ministerstvo životního prostředí. Dotační titul bohužel nebyl vypsán. Měl by se však objevit v novém dotačním období, které zřejmě začne koncem letošního roku. A co se chystá letos? Máme podanou žádost o dotaci na kompostéry pro občany, žádost o dotaci na hasičskou zbrojnici, žádost na dotaci na obnovu kulturních památek. Budeme podávat žádost na dotaci na doplnění herních prvků na dětské hřiště v Jimramově a žádost o dotaci na revitalizaci parku Bludníku. Bohužel do dnešního dne nejsou ještě všechny dotační tituly pro letošní rok známé. Koncem loňského roku jsme podali žádost o dotaci na zateplení nové budovy ZŠ a jídelny. Informaci, jak jsme dopadli, obdržíme během měsíce března. 9

10 Pevně věřím, že uspějeme. Pravděpodobně se nám nevyhnou objížďky ani v tomto roce. Pokud vše půjde bez problémů, měla by se opravovat silnice z Jimramova směr Sněžné a silnice Ubušín - Unčín. Dokud však není vybrán dodavatel a předáno staveniště, není nic jisté. Josef Homolka, starosta Ze základní školy Základní škola Jimramov informuje V letošním školním roce má škola aktuálně 152 žáků, což je méně než polovina kapacity školy. Tak jako většina základních škol v našem okolí se více a více potýkáme s klesajícím počtem narozených dětí, neboť mladí lidé, potenciální rodiče, odcházejí do velkých měst, kde mají lepší pracovní podmínky. Nedostatečný počet žáků se odrazil v tom, že jsme museli před třemi lety sloučit dva ročníky na 1. stupni, neboť podle školského zákona musí být třída úplné školy naplněna minimálně 17 žáky, aby provoz školy nemusel být dofinancováván z rozpočtu zřizovatele, tedy Městyse Jimramova. Na druhé straně nám nižší počet tříd umožňuje zřizování odborných pracoven pro různé předměty. Máme celkem slušně vybavené pracovny pro chemii a fyziku, pro přírodopis, keramickou dílnu s vypalovací pecí, učebnu informatiky a digitální jazykovou učebnu. Škola disponuje třemi interaktivními tabulemi, pěti dataprojektory. Zapojením do projektu EU peníze školám jsme mohli pořídit nové vybavení počítačové učebny za téměř půl milionu, nakoupit některé nové učební pomůcky, které zkvalitňují výuku. Protihodnotou museli pedagogičtí pracovníci školy vytvořit 360 učebních materiálů do různých předmětů a 72 materiálů pro výuku cizích jazyků, které prostřednictvím MŠMT slouží i ostatním učitelům v ČR. Ke konci kalendářního roku jsme také pořídili digitální jazykovou učebnu, kde se současně může učit cizím jazykům 24 žáků podle nejmodernějších trendů, preferujících hlavně konverzační metody. Naši žáci se každoročně zapojují do mnoha uměleckých, vědomostních, sportovních i dovednostních soutěží od školních kol až po kola krajská. Ačkoliv jsme menší škola s menším počtem 10

11 žáků, naši žáci dosahují úspěchů srovnatelných s velkými městskými školami a nikterak se v těchto soutěžích v konkurenci neztrácejí. Každoročně tyto žáky reprezentující školu veřejně odměňujeme na závěrečné školní akademii. Patří jim dík za to, že jsou ochotni udělat práci nad rámec svých výukových povinností. Rovněž patří poděkování pedagogům, kteří s žáky pracují a připravují je na tyto soutěže mimo vyučování ve svém volném čase. V naší škole také dlouhodobě každoročně ověřujeme znalosti a vědomosti žáků testováním z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů, abychom měli výstupy z hodnocení žáků a postavení školy mezi ostatními školami v ČR pro Českou školní inspekci. Testujeme žáky 3. a 9. ročníků, úlohy jsou vypracovány společností Scio pod názvem Stonožka, dříve jsme používali i testy společnosti Kalibro. Ze závěrů a grafů se škola i žáci dozvědí, jak si stojí mezi ostatními žáky příslušných ročníků a školami v rámci všech testovaných škol. I když se různými cestami šíří různé informace o úrovni výuky některých předmětů v naší škole, mohu zodpovědně říct, že za více než 10 let ověřování úrovně vzdělávání jsme nikdy nedosáhli žádných propadajících a podprůměrných výsledků z žádného testovaného předmětu, ba naopak škola dosahuje v posledních letech v českém jazyce a matematice nadprůměrných výsledků ve srovnání s testovanými školami v rámci celé republiky. Samozřejmě, že se vždy najdou jedinci, kteří mají velmi nízkou úroveň testů, že některý rok se některý předmět pohybuje v pásmu průměru, ale tyto výsledky většinou kopírují prospěch ve škole. Máme však také žáky, kteří dosáhnou v testech vynikajících výsledků. Zrovna letos Lada Halvová získala ocenění společnosti Scio za nejlepší výsledek v kraji Vysočina v testování českého jazyka pro deváté třídy mezi žáky základních škol. V minulých dvou letech MŠMT zkušebně ověřovalo znalosti žáků 5. a 9. ročníků, které by měli zvládnout podle předepsaných výstupů školních vzdělávacích programů, letos už měly být tyto testy povinné. Vzhledem k politickým změnám bylo toto testování pro letošní školní rok zastaveno. Rovněž v těchto testech dosáhli naši žáci velmi kvalitních výsledků. Naše škola také nabízí žákům velké množství volnočasových aktivit kroužků. Každý rok jich pracuje ve škole kolem dvaceti. Jsou to kroužky dovednostní (korálkování, dovedných rukou, vaření, keramické), jazykové (němčiny, angličtiny), umělecké (pěvecký, taneční), sportovní (fotbal) a také kroužek včelařský. Většinu kroužků vedou pedagogičtí pracovníci ve svém volné čase, ale jsou i ochotní vedoucí z řad rodičů, kteří tráví svůj volný čas s dětmi. Za to všem patří velký dík, protože tato práce je zodpovědná, náročná, děti smysluplně tráví svůj volný čas a ještě přinesou domů mnoho pěkných výrobků. V současné době se v souvislosti se vzděláním hovoří o tzv. gramotnostech, gramotnosti čtenářské, matematické, počítačové, finanční, přírodovědné, Není to nic jiného, než naučit žáky smysluplně interpretovat informace, aplikovat je v reálných situacích, získat schopnost orientovat se ve světě informací digitálních i tištěných a zpracovávat je na textových, zvukových a grafických editorech. O toto se snaží každá dnešní škola, i ta naše a myslím, že jimramovská škola má dobré podmínky pro výuku, dostačující technické vybavení na počet žáků, kteří zde plní základní školní docházku, kvalifikovaný pedagogický sbor, dobrou nabídku volitelných předmětů z disponibilních hodin učebního plánu i nabídku volnočasových aktivit pro žáky. Předpokladem pro toto všechno ale je, aby se žáci sami chtěli vzdělávat, aby chtěli vyniknout, být nejlepší, zvídaví. Současným žákům mnohdy stačí méně než průměr, nic je nebaví, na počítačích si umí akorát pustit nějakou hru, škola je otravuje, ani doma a ve sdělovacích prostředcích nic kladného o vzdělávání a pedagogických pracovnících neslyší. Je na čase, aby se přístup veřejnosti ke vzdělávání změnil. Přece nechceme, aby naši potomci byli jen levnou pracovní silou neschopnou samostatně myslet a tvořit. 11

12 V letošním školním roce se slaví 50. výročí systému školního stravování v ČR. Ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví a ČŠI pořádají k tomuto výročí konferenci a připravují výstavy dobových fotografií, oblečení a náčiní ze školních jídelen. Pokud byste někdo měl doma fotografie z jimramovských jídelen mateřské školy nebo základní školy, prosíme Vás o jejich zapůjčení k okopírování. Věra Křížová, ZŠ a MŠ Jimramov **************************************************************** Z historie 100. výročí zahájení 1. světové války 1914 až 1918 V současné době již nežijí přímí účastníci bojů první světové války, jen ti starší občané vzpomínají na vyprávění svých dědů a otců o jejich válečných zážitcích. První světová válka znamenala ztráty na životech milionů lidí, útrapy a hlad občanů v zázemí. My si můžeme přiblížit tato utrpení pouze z literatury a osobních zápisů přímých účastníků. Jedním z nich byl i můj otec, který během války zaznamenával své zážitky. Ty po návratu z války uspořádával a doplnil je více jak 50 pohlednicemi míst, kudy projížděl, několika autentickými fotografiemi válečných míst a autentickými kresbami. Vznikla tak obsáhlá kronika o 225 stranách. K připomenutí tehdejších událostí bych chtěl ve Zpravodaji zveřejnit stručný výtah otcových vzpomínek na válečné události z období let 1916 až Josef Dobiáš Výňatek ze vzpomínek účastníka 1. světové války, místního rodáka Františka D o b i á š e, narozeného 3. února 1898 Bylo to 26. července 1914, měsíc po osudných výstřelech v Sarajevu, kterými zahynul následník trůnu František Ferdinand se svou chotí Žofií, rozenou hraběnkou Chotkovou. V Dalečíně byla pouť. Tancovalo se již odpoledne v hospodě U Hříbků. Bavili se mladí, staří, tančilo se. Přesto, že celý měsíc se již mluvilo o možnosti války se Srbskem, svět chtěl jít raději dále mírovou cestou. O jednoho arcivévodu více nebo méně. Co na tom nám Čechům záleží? Vždyť starý císař neměl následníka trůnu vůbec rád. Tak proč by se mělo válčit? A přece k tomu došlo! Do veselé zábavy v Dalečíně, když nikdo nic netušil, jakoby blesk z čista jasna udeřil. Válka, ozvalo se kdesi. Co se stalo? Lidé, kteří dlouhá léta měli štěstí žít v míru, najednou slyšeli osudné slovo : Válka! Třem muzikantům z Nedvězí přinesl kdosi povolávací rozkazy k okamžitému nástupu vojenské služby. Nastalo všeobecné vzrušení, muzikanti odhodili nástroje, a aby povznesli svoji náladu k udatnosti, šli si na to vypít. A paní hostinská jim nalila jednou, dvakrát a po třetí. A za chvíli se hoši drželi kolem krku a zpívali a zpívali, samozřejmě samé vojenské. Smutně se sálem nesl zpěv: přestaňte mně koně sedlat, přestaňte mně troubiti, já se musím loučiti Z veselého tance přešlo všechno do jakési zvláštní tklivé nálady. Mladší záložníci, kterým mohli každým okamžikem doručit obdobnou zásilku, začali s nedvězskými chlapci zpívat, zatímco všechny přítomné svíral jakýsi strach z čehosi hrozného, čemu se říká : Válka! Hrát již nešlo. Bylo po zábavě. Byla částečná mobilizace. Mezi jinými byl narychlo mobilizován VIII. armádní sbor, který zahrnoval severní půlku Čech, k němuž patřil i 98. pěší pluk ve Vysokém Mýtě, kam patřila většina záložníků z okolí Jimramova. Čeho se všichni obávali, brzy následovalo. Byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Na vývěsních tabulích a rozích ulic vyvěsili provolání císaře: Mým národům, v němž císař burcoval své poddané, aby s odhodláním bránili svoji milovanou monarchii, která je milostivou matkou všem v ní žijícím národům. Ihned do války nastupovali záložníci. Velkostatek dal zapřáhnout tři žebřiňáky a na nich hoši odjížděli. Celé zástupy místních občanů je vyprovázely. 12

13 U kříže na Horce nastalo loučení, na jaké se nezapomíná. Ženy vojáků s dětmi v náručí nářek a pláč ale nic nepomohlo. Poslední pohled na náš Jimramov, poslední stisky rukou a vozy se hnuly. A dále se ozýval jenom pláč a tekly slzy. Pro mnohé to bylo loučení poslední. Já jsem měl tehdy něco málo přes šestnáct let. Jak mě mohlo napadnout, že neuplynou ani dva roky a pojedu touto cestou na vojnu také. Celý svět byl jak ve varu. Jakoby válečná horečka zasáhla celou Evropu. Německý císař Vilém II. se dočkal války, jak si dlouho přál. Na jedné straně stály tedy Rakousko-Uhersko s Německem, proti nim v první řady Srbsko, Rusko, Francie, Anglie, Belgie a Holandsko. Do války se později zapojilo také Rumunsko, Bulharsko a Itálie. Zatímco muži bojovali na frontě, ženy spolu se starci a dětmi pracovaly na polích a staraly se o hospodářství a obživu rodin. Lidé se utěšovali nadějí, že válka bude krátká. Zanedlouho docházely zprávy z front o prvních padlých. První byl Jenda Cinků, který právě po tříleté vojenské službě se měl vrátit domů. Padl na srbské frontě při přechodu řeky Driny.. Byl svobodníkem u 81. jihlavského pluku. Další padli počátkem září při nezdařeném útoku rakouských vojsk z Haliče do Ruska. Tam padlo a v bažinách zahynulo mnoho českých vojáků. Těžké ztráty utrpěl zmíněný 81. jihlavský pluk. Zprávy o tom přinesl do Jimramova raněný desátník František Herník. Padli tam Eda Zítků, Fajmon Vincenc, Entner, topič z továrny, Josef Jelínek z Panské ulice a Mořic Svítil. A rukovaly další ročníky. Musely nahradit utrpěné ztráty. Postupně nastupovaly další ročníky, v březnu 1915 rukoval ročník 1895, v dubnu již ročník 1896 a v červnu po vypovězení války Itálii již ročník 1897, všichni moji spolužáci, tehdy osmnáctiletí. Všeobecně se říkalo. S těmi už to nevyhrajou. Vždyť jsou to děti. V zimě 1916 byl povoláván ročník Odvody byly konány v Novém Městě na Moravě. Z Jimramova nás bylo odvedeno osm. Byli to: Odstrčil Josef, Procházka František, Dostál Adolf, Kraus Oldřich, Beránek František, Juračka Stanislav, Buchta Eduard a já (Dobiáš František). Na vojnu jsme odjížděli 11. května vlakem z Nového Města do Jihlavy. Hned v Novém Městě jsme se zasmáli Frantovi Procházkovi. Vídávali jsme ho často s tahací harmonikou, na kterou rád hrával. Dnes ji sice neměl, ale místo batohu měl na zádech režný pytel se dvěma kusy špagátu místo nosidel. Byl v povznesené náladě a stále si prozpěvoval: Šup sem, šup tam, nám už je to všechno jedno, šup sem, šup tam, nám už je to fuk. Když vlak přijel, dopravili jsme ho do vagonu a se zpěvem se vlak hnul směrem k Německému Brodu (dnes Havlíčkovu Brodu). Za Žďárem se Franta vyvrávoral na plošinu, a než se kdo nadál, volá kdosi: Pozor, zastavte! Někdo vypadl z vlaku! Kdosi popadl za záchrannou brzdu, kola zaskřípěla a vlak stál. My jsme vyskočili a běželi jsme k místu, kde Franta z vlaku vypadl. On se koulel po příkré zalesněné stráni, až zůstal zaklíněn za jedním smrkem. Ptáme se ho, jestli mu něco není, ale on jen zavrčel. Nezbývalo nám nic jiného, než ho odvléci do vlaku. Položili jsme ho na lavici a Franta nic. Jen zablábolil něco jako: Šup sem šup tam V příští stanici hlásili telefonicky zprávu o úrazu. Průvodčí přišel zase do vozu a vyptával se, odkud ten branec je. Nechtělo se nám s pravdou ven, ale pak jsme konečně museli říci, že z Jimramova. A průvodčí se rozkřikl: Z Jimramova, to věřím, tam máte pěkný syčáky. Když rukovali rekruti před vámi, ti osmnáctiletí, tak nám rozbil jeden všechna okna ve vagonu. Později jsme se dověděli, že to byl Jindra Nedopilů. Když jsme dojeli do Havlíčkova Brodu, čekali tam již saniťáci s nosítky. Frantu jsme chtěli popadnout a odnést ho, ale on jen zakřičel: Pryč kluci, já tam dojdu sám! Pytel si hodil přes rameno, a hasil si to k nosítkám. Pytel si dal pod hlavu, natáhnul se a dal saniťáčkům povel: Tak jedem! Ti svou důležitou službu vážně provedli a my jsme se museli dát do smíchu, jak Franta svou vojenskou službu zahajuje na nosítkách. Za námi do Jihlavy dojel až druhý den. Musím připomenout, že tento náš jimramovský ročník byl nějak šťastný, nikdo z nás nepadl ani nebyl vážně zraněn. Všichni jsme se po válce shledali. V Jihlavě jsme byli rozděleni k jednotlivým plukům a zbraním. Já, vyučený strojní zámečník, jsem byl přidělen k 25. pluku polního dělostřelectva do Vídeňského Nového Města. Tam probíhal náš velmi tvrdý 13

14 a náročný výcvik. Po ukončení výcviku jsme měli slíbenou dovolenou. To pro nás bylo velkou pobídkou a povzbuzením. Na dovolenou jsem odjížděl za dobré výsledky při výcviku mezi prvními. Před odjezdem jsme dostali lepší uniformy, abychom nedělali armádě ostudu. Dovolenka byla na čtyři dny a dva dny na cestování. Doma jsem se trochu osvěžil, obešel známé, poptal se po kamarádech, vzal si na ně adresy, a než jsem se nadál, musel jsem se vracet zpět s nevyslovenou otázkou: Jak bude dál, kdy nás vyženou na frontu? Zanedlouho, bylo to 29. srpna, nás rychle odvolali ze cvičiště do kasáren a při nástupu nám velitel baterie ohlásil, že vzhledem k tomu, že jsme prodělali dostatečný výcvik, prvních patnáct mužů odjede na frontu a ptal se, kdo se hlásí dobrovolně. Nikdo se nehlásil, a tak prohlásil: Dobrá, když se nikdo nehlásí, tak si vybereme. A pokročil k šiku. V patách za ním službu konající poddůstojník s nutným zápisníkem a tužkou v ruce, připraven zapsat oněch patnáct jmen. A již to začalo: První vystoupit z řady! Výběr dále pokračoval. Když došel ke mně, tak bylo již rozhodnuto o osudu asi deseti kamarádů. Co jste v civilu? ptá se mě velitel? Strojní zámečník, odpovídám. Vystoupit! zavelel a bylo rozhodnuto. Odjíždím na frontu. Ale kam to bude? Bylo několik možností. Přesně jsme to nevěděli, nikdo nám to neřekl. Poznáme to, až kterým směrem budeme odjíždět. Dne 30. srpna se s námi rozloučil velitel baterie, my jsme s těžkým srdcem spěchali na nádraží. Když jsme vyjeli z nádraží, pozorovali jsme, že hlavní dvoukolejná trať na Simmering zůstává vpravo a my jedeme pobočnou tratí do jihovýchodního kouta Dolních Rakous. Našim cílem bylo město Aspang. Za městem byly dřevěné baráky. Nad branou tábora byla velká cedule s nápisem: Feldhaubitz Reg. 8 Freiheer von Krabatin (Pluk polních houfnic č. 8). Od dvou jiných dělostřeleckých pluků přišly také slabé houfečky a náš počet vzrostl asi na šedesát. Většině z nás dali ještě před odjezdem do pole dva dny dovolené. S dovolenkou v kapse jsme spěchali na nádraží. Byl nás houfeček Moraváků, jeli jsme tedy pohromadě. Cestou jsme se seznamovali a našel jsem si nového kamaráda Tondu Zítku z Líšně. Jeho otec pocházel z Roženeckých Pasek a v Jimramově měl dvě tety: paní Baštovou a její sestru Anežku, nyní paní Mrštíkovou. Pobyt doma utekl jako voda. Znovu loučení. Pro mě obzvláště smutné. Tentokrát šlo do tuhého. Se strachem mi matka vypočítávala, kolik Jimramovských již padlo, bylo zraněných, kolik je nezvěstných za ty dva roky. A všichni odcházeli s nadějí, že se vrátí domů. Již 4. září jsme pochodovali k nádraží a po naložení jsme odjížděli zpět do Vídeňského Nového Města. Tam jsme přesedli na rychlík obsazený většinou vojáky a jeli jsme směrem k italské frontě. Po přenocování v Grazu jsme pokračovali směrem na Maribor do Lublaně, kde jsme se měli dovědět přesné umístění našich baterií. Brzy jsme pokračovali v jízdě do Opčiny, obce vzdálené asi 3 km od Terstu. Nedali jsme si ujít krásnou vyhlídku na Terst. Zde jsem poprvé uviděl moře. Město i přístav byl jako bez života, fronta byla v bezprostřední blízkosti u města Monfalcone. Pozdě večer jsme nastoupili do neosvětleného vlaku taženém lokomotivou na jeho konci. Blížili jsme se k frontě. Byla to smutná, ponurá jízda. Když jsme minuli jednu zatáčku, zpozorovali jsme první znaky fronty. Na kopcích před námi spatřili jsme světelné kužely světlometů, bloudící sem a tam po obzoru. Světlomety, tyto oči fronty, pátrají po přítomnosti nepřítele. Při jakémkoli podezřelém pohybu zazní štěkot střelby se snahou zasáhnout nepřítele, který využívá noční tmy k přesunům, doplňování svých jednotek technikou, lidmi a jejich zásobování. Hledají tak dlouho, až najdou a osvětlí dělostřelectvu cíl. Pak se tato noční jízda mění v hotové peklo a stává se karavanou smrti. Tato hrůza se každou noc opakuje, bez ohledu na počasí, nepohodu, nebezpečí. Musí jít znovu a znovu kupředu, neboť v prvních liniích jsou tisíce lidí, kteří potřebují potravu pro sebe i pro své smrtonosné zbraně. Mnoho a mnoho obětí vyžaduje si fronta! V červnu 2014 vydáme zvláštní číslo Zpravodaje, ve kterém budou úryvky ze vzpomínek pana Františka Dobiáše. 14

15 Vypsáno z kronik Stalo se před 100 lety roku 1914 Atentát spáchaný dne 28. června 1914 na následníka rakouského císař. trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda v Sarajevě se stal záminkou, že Rakousko - Uhersko dne 28. července 1914 vypovědělo dlouho již chystanou válku Srbsku. Začala 1. světová válka. 27. července bylo povoláno do rakousko-uherské armády 137 mužů z Jimramova, do konce roku ještě 24. Nedostatek mužů doma se projevoval v životě Jimramova. Zvláště v zemědělství museli převzít všechnu práci starší lidé, ženy a děti, a protože armáda zabírala i koně, byla práce stále těžší a těžší. Místní textilka na Benátkách pracovala naplno. Vyráběla pro armádu hlavně látky na vojenské uniformy, pláště a pokrývky. Proto se dařilo částečně oddálit odchod některých důležitých pracovníků na frontu. Za ty, kteří narukovat museli, přicházeli do práce chlapci, děvčata a ženy. Podle kronikáře Pavelky už v prvním roce válka přinášela oběti: v roce 1914 padlo, zemřelo nebo zmizelo 9 jimramovských mužů. Rok byl deštivý a studený. Sklizeň přišla později, na horách ovsy dokonce zapadly sněhem. Nebyly otavy a nepodařilo se sklidit lny, které se zkazily. Majitel mlýna u mostu Josef Kraus zrušil pilu a nechal u mlýna zřídit elektrárnu s turbínou. Jednalo se o zavedení elektrického osvětlení odtud do městečka, ale kvůli válce byla věc odložena. V tomto roce zemřel majitel jimramovského zámku a velkostatku JUDr. Ludvík Belcredi. Majetek převzal jeho nejstarší syn Egbert Belcredi, kněz. Dům č.p. 189 za katolickým kostelem byl rozšířen o poschodí. P. Novotný, Stalo se před 90 lety roku 1924 Podle zákona z roku 1920 měly obce povinnost vést obecní kroniky. Naplnění této povinnosti se hned neuskutečnilo. Kronikářem byl ustanoven 9. února 1928 náměstek starosty Karel Bukáček, rolník. Události od roku 1924 zanášel do kroniky zpětně. Jimramov měl 230 popisných čísel, z toho 76 čísel starousedlíků, kteří měli tzv. sousedské právo na užívání lesů. Toto právo mají vlastníci těchto domů i dnes. Jsou sdruženi do společnosti Sousedské lesy. O duchovní správu církve římskokatolické se starali konsistorní rada Ignác Sedláček a katecheta Jan Máchal, evangelickým farářem byl František Rozbořil. Ředitelem měšťanské školy byl Bohdan Hejduk, řídícím učitelem obecné školy Josef Kheil. Přednostou poštovního úřadu (č.p. 78) byl Jan Pleský. V Jimramově působila Občanská záložna (v č.p. 41 od roku 1903) a Cyrilometodějská záložna (od roku 1912 v č.p. 18). Obec řídilo osmnáctičlenné zastupitelstvo v čele se starostou Františkem Mašíkem, náměstkem starosty Karlem Bukáčkem a radou. Sbor dobrovolných hasičů měl tyto činovníky: starosta František Homolka, náčelník Emil Koza. Dále v Jimramově působil Sokol (starosta Karel Bukáček), Orel (starosta Jan Máchal, katecheta), Odbor národní jednoty (předseda MUDr. Josef Železný), Odbor turistů českých (předseda Josef Trefulka, učitel), Knihovní spolek a Hospodářské družstvo. 9. ledna 1924 zastupitelstvo podalo žádost na ministerstvo spravedlnosti o obnovení soudních dnů v Jimramově. Jednalo se o stavbě dráhy z Litomyšle přes Poličku do Nového Města. 27. dubna byla v Jimramově schůze, jíž se zúčastnil zástupce ministerstva železnic ing. Schwarz, zemský stavební rada Ing. Matěj, zemský stavební rada Ing. Derka, velitel muniční továrny v Poličce Ing. generál Podojil, 15

16 okresní hejtman z Nového Města Zeman, senátor Sáblík, poslanec Rouček a další. Stavbu se však nepodařilo prosadit. Členové Sokola vybudovali v místech dnešní sokolovny letní cvičiště. V srpnu pořádala tělocvičná jednota Sokol na paměť 500. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova slavnosť, jaké městys až dosud neviděl. Byl upraven přístup k měšťanské škole (opěrné zdi v Hliníku a pod cvičištěm). Podařilo se prosadit provedení regulace Svratky a postavení železobetonového mostu na Benátky. Pro stavbu se v listopadu začal lámat kámen v lomu Jindřicha Totuška (pod Horkou). Připravovala se také stavba nové silnice ke Strachujovu od křižovatky pod Horkou přes louku a podél Svratky k lomu. Původní odbočka na Strachujov byla až v polovině stoupání do Horky, pod Špejcharem. P. Novotný, Pokračování Horácké listy Bylo to snad v roce 1905, když jsem poznal bratry Mrštíky, Viléma a Aloise v Brně, na nějaké schůzi moravských spisovatelů. Dostali se z Divák, když už bylo jednání v plném proudu. Přisedli na poslední sedadla, aby nepřerušovali debaty, ale zasáhli ihned do rozpředeného rozhovoru, takže šeď jednotvárného jednání nabyla intensivních barev, jako když do nakupených chmur a mračen padne barevně zářivý reflex slunečního světla. Všecko, cokoli pronesl Vilém, bylo krásně zformováno a vyznělo ohnivě, živě a vervně, jako když proudí horká láva. Alois již tak temperamentní nebyl, řeč jeho tak nehřála a nešuměla jako víno šampanské, byla odměřenější a čpěla trochu pedanterii a kantořinou. Mne zajal Vilém ihned celého: byl takový teplý a milý, měkký a srdečný. Alois se mi zdál velmi hrdý a chladný a nepřístupný jako ledové hory. Však nebylo divu: stáli oba bratři v zenitu své tvorby a sklízeli obdiv, slávu a potlesk po širých nivách naší domoviny. Kdo z přítomných spisovatelů a Moraváků mohl se tak hned jim rovnat? Po schůzi připojil jsem se na chvíli k Vilémovi, který mne bytostí svou celou zrovna přitahoval: co a nebo o čem jsem s ním mluvil, už nepamatuji, jen vím, že odpovídal nestrojeně, přátelsky, kamarádsky; Alois, který byl přítomen, úsečně a jednoslabičně. Večer byl aranžován společně s výtvarníky. Kdosi pojal myšlenku sloučit oba bloky, umožnit či navázat mezi oběma vřelejší styky, proto byli jsme představeni vzájemně, ale splynutí se nepodařilo: spisovatelé shlukli a stulili se ke stolu zvlášť a výtvarníci také zvlášť. Vilém Mrštík přidružil se k výtvarníkům: jeho živý temperament a bezprostřednost projevů citových dobře se hodila k jich uměleckému založení. Alois Mrštík usadil se za stůl k přizvaným předákům brněnským a bavil se hlavně s jich dámami: bylť ještě svoboden, štíhlý, velmi pěkný, zajímavý muž, jeho účes, vázanka, klobouk, oděv byly odlišný od okolí a všední obyčejnosti. Viktor K. Jeřábek, 16

17 Met. Jahn, Čeněk Kramoliš, Frant. Sokol-Tůma, E. Sokol a paní, Uher a já tvořili jsme osamělé klubíčko a nějak trpce jsme to nesli, že z bratří Mrštíků nikdo k nám nepřisedl. Na druhý den byli někteří z výtvarníků a spisovatelů dopoledne pozváni k architektu Jurkovičovi do jeho nové domácnosti na hlt slováckého vína a zákusky. Znal jsem se s Jurkovičem od stavby jeho rozkošných budov s pohádkovým nádechem na Pústevnách a byl jsem tudíž též pozván. Z bratří Mrštíků přišel jen Alois. Vyměnili jsme spolu něco vět, několik hluchých, prázdných společenských frází: nebylo mezi námi citové hlubší účasti a užších vztahů, a naše kantořina (on byl správcem jednotřídky v Divákách a já v Prostřední Čeladné) nás od sebe spíše odpuzovala nežli sbližovala. S Aloisem jsme se už od té doby více v životě nesešli. Před čtyřmi lety však navštívil mne jeho syn Karel, sedmnáctiletý, jarý, nadšený a roztomilý hoch (hned jsme ho měli rádi všichni), přenocoval u nás a ráno jsem ho vyprovázel na Ondřejník. Když se z cest vrátil domů, psal mi jeho otec Alois velmi srdečně, děkoval mi za přátelské přijetí a pohoštění synovo (list mám uschovaný na milou památku) a tu mlhavý, neurčitý a nedokonalý portret autorův, který jsem dosud v duši choval, vyjasnil se, sympaticky se zbarvil, zjihl a zvlídněl, zvroucněl i zkrásněl. S Vilémem jsem se ještě jednou setkal a to zase na schůzi moravských spisovatelů, která se konala v Kunčicích pod Stolovou. Bratr jeho Alois nepřijel do schůze. Byl projektován výlet na Radhošť, jehož jsme se však nemohl zúčastnit, buď že dojeli ke mně nějací hosté, a nebo jsem je očekával. Litoval jsem toho hlavně proto, že bych se byl snad cestou na Radhošť s Vilémem více sblížil: mé srdce pořád se k němu klonilo jako ku magnetu magnetická střelka. Po tragickém jeho skonu napsal jsem několik vroucích řádků, které tehdy s jinými projevy vyšly ve zvláštní knížečce v Brně na paměť Vilémovu. Josef Kalus. Úryvek z knihy Údolí krásných snů od Josefa Pavlíka Pokračování Každý den je něco dělat. Josefina pomáhá matce v kuchyni, uklízí, chodí nakupovat, pomáhá spravovat drůbež a vždy najde v každém dni chvíli času, aby sedla ke knize. Je dobrou a chtivou čtenářkou, má všechny knížky, co jsou v Jimramově, přečtené. S matkou vedou často rozhovory. Maminka se ráda baví o historii, Josefina o literatuře, společně se zajímají o písně, staré zvyky a obyčeje, které se mezi staršími lidmi ještě dodržují. A často spolu zpívají. Zazpíváme si, obrátí se Josefina na matku, když přebírají čočku. Kterou? souhlasí matka. Nevím, přiznává se upřímně Josefina, nechám to na vás, maminko. Maminka se šibalsky podívá po dceři a začne zpívat písničku o děvčeti, které by se rádo vdávalo. Já jsem děvče jako lusk, ráda bych se vdávala, však nerada leckomu své srdce bych dala. Nejsem, ať to každý ví, šlechetného rodu, šaty prosté nosívám, nepiju jen vodu. A to vodu studenou, proto jsem vždy zdravá, víno rozum pomate, voda rozum dává. Mám dva vínky červené, šněrovadla troje, kanafasku s faldama, dle českého kroje. Dobrého jsem chování, vlast má je zem česká, jako jedla vzrostlá jsem, poctivá a hezká. Jako labuť bílý krk, růžové mám líce, vlasy bělavé co len, oči na dvě svíce. Pracovité ruce mám, umím len vypleti, jde to samo, počnu-li srpem trávu žíti. 17

18 Aniž jsem kdy ospalá, časně ráno vstávám, Než kohoutek zazpívá, po dvoře běhávám. Já jsem děvče jako lusk, ráda bych se vdala, Jeníček je švarný hoch, toho bych si vzala! Josefina vycítí ve volbě písně nepřímou narážku na její věk. I ona už má na čase se vdávat. Pohrozí prstem mamince. Ta se znovu usměje. A pak obě zpívají. Přešel Nový rok 1883, mrazivý leden, přešla i fabiánská zima a bylo tu jaro se vším všudy. První zelená travička vyskočila, zazelenaly se meze, stráně, louky, byl čas vyhánění na pastvu. Co má čtyři nohy, je vyháněno, aby se venku napáslo krávy, kozy Čtvernohá zvířata hebkými tlamami trhají a škubají čerstvou trávu, přežvykují, malí pasáčci se více či méně starají, aby dobytek nezaběhl, věnují se svým hrám. Hú, hú rozléhá se ráno v Ubušíně a Josefina, která sem dnes časně musela zaskočit, pozoruje, jak z chalup, ze vrat jsou vyháněny krávy a kozy. Hú, hú vytrvale troubí pasáček na kozí roh a rozhlíží se vítězoslavně kolem sebe a troubí až probudí celou vesnici. Práská při tom karabáčem umně spleteným z řemínků. Josefina se dívá, jak pasáčci postupně vyhánějí dobytek v houfech za vesnici na příhony. Na příhonech pase několik ubušínských pasáčků. Na protějších stráních k Trhonicím pase konkurence. Hej, hej! křičí ubušínští na trhonické pasáčky. Hej, hej! odpovídají trhoničtí. Začíná slovní bitva na dálku, kterou Josefina se zájmem sleduje. Sedí na mezi pod šípkovým keřem a poslouchá, s jakou vervou se do sebe pouštějí oba soupeřící tábory. Češi nepleši, prodali duši za jahelnou kaši! Z druhé stráně se stejnou intezitou letí zpět odpověď: Vy hubuský berani, kam chodíte na ranní? Do prasečího chlívka, sviňa vám tam zpívá. Ne, zrovna nejslušnější to není, ale ubušínští se nedávají a přilévají do ohně nové kapky. Na hubuským kopci scípla kobyla Trhoňáci, poďte, bude hostina! Jiný pasáček přidává na vylepšení: Hele, hele, hele, mele, jak se ti tam pase, ty trhovský prase? Trhoničtí se nedají a stejnou notou odpovídají. Mně se tu pase libě, 18

19 ty hubuský hříbě! Ubušínským nedochází dech, spíše naopak, když zpětně halekají. Ty trhonský prasata, vylezli si na vrata, koupili si černý tele, foukali mu do p! Trhoničtí vítají pozdní příchod ubušínského pasáčka pokřikem. Hovnivále, požeň dále, zahrajem ti na cimbále a z cimbála na zvonec, že seš velkej ospalec. Halekačky poletují z jedné stráně na druhou protější, slova jsou někdy méně vybíravá, už už se zdá, že dojde a schyluje se k souboji nejen slovnímu. Nakonec se vše urovná a za chvíli soupeřící strany si společně hrají a zapomenou i na dobytek, který přešel z příhonů na pole a dělá škodu. Doma v Ubušíně i v Trhonicích je potom večer plno křiku. Ke slovu přicházejí pořádné opasky otců. A ty dovedou pěkně přitlačit! Vzpomínky naší čtenářky Život je jako pohádka jež povídají před krbem, jest trochu smíchu, trochu slz a jen tak málo pravdy v něm! Čas je drahý, nenasytný, kdo ho moudře neužívá v životě nic nepořídí na prázdné se ruce dívá. I nejtěžší břemeno je lehčí, když ho nesou dva! Blahopřání Zde uveřejňujeme jubilanty, kteří nám k tomu dali písemný souhlas. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví pan Miloslav Kovář, Benátky 88 let paní Ludmila Borovská, Jimramov 60 let paní Růžena Mašíková, Jimramov 80 let pan Bohumil Macek, Jimramov 70 let paní Libuše Pajkrová, Jimramov 84 let paní Josefa Vápeníková, Jimramov 84 let paní Alena Málková, Jimramov 60 let pan František Vetešník, Jimramov 60 let pan Miloslav Andrle, Jimramov 75 let pan Josef Menšík, Jimramov 88 let pan Jaroslav Totušek, Sedliště 60 let paní Anežka Urbanová, Jimramov 81 let 19

20 Informace pro občany Výzva k určení vlastníků drobných památek Rada Městyse Jimramov rozhodla (Zápis č. XV/2013, bod 7) zveřejnit výzvu k určení vlastníků drobných památek, které se nacházejí na území Městyse Jimramov a u nichž není znám vlastník. Jedná se o: - pamětní deska padlým na mostě v Jimramově na parcele PK 907 v k. ú. Sedliště u Jimramova, - kamenný kříž na javorské cestě na parcele KN 1220/1 v k. ú. Jimramov, - kamenný kříž na katolickém hřbitově na parcele KN 152 v k. ú. Jimramov, - kamenný kříž v Horce na parcele KN 898 v k. ú. Jimramov, - kamenný kříž v Ochozi na rozhraní parcel KN 1244 a KN 1195 v k. ú. Jimramov, - pamětní deska Janu Kozákovi na domě č. p. 48 parcela st. 28 v k. ú. Ubušín, - smírčí kámen na Benátkách na parcele KN 830/5 v k. ú. Trhonice, - litinový kříž na ulici Borovnické na parcele KN 407 v k. ú. Jimramov, - litinový kříž v Ochozi na parcele KN 1154 v k. ú. Jimramov, - litinový kříž na parcele KN 863/2 v k. ú. Trhonice, - litinový kříž na rozhraní parcele PK 642/3 a PK 643/2 v k. ú. Trhonice, - hraniční kámen u benátského mostu na parcele KN 811/2 v k. ú. Trhonice, - hraniční kámen u propustku přes Trhonický potok na rozhraní parcel KN 847/1 a KN 847/4. Tímto vyzýváme majitele výše uvedených památek, aby se přihlásili na Úřadě městyse Jimramov. Upozornění: Nepřihlásí-li se o výše uvedené movité věci ve stanovené lhůtě (1 rok) jejich vlastník, připadne opuštěná movitá věc ve smyslu ustanovení 1057 občanského zákoníku městysi. ************************************************************ Městys JIMRAMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Jimramov se na svém zasedání dne Zápis č. 9/2013, bod č. 9 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ): Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Městys Jimramov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek ). (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1 Čl. 2 Poplatník (1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí 2 : a) fyzická osoba, 1. která má v obci trvalý pobyt, 1 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích ) 2 10b odst. 1 zákonna o místních poplatcích 20

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

Zápis č. 4/2015. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 4/2015. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 4/2015 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 4. 6. 2015 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Ďuriš Milan, Gregor Jiří, Ing. Homolka Josef,

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Zápis Č. 5/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 26.6.2014 v budově radnice v Jimramově

Zápis Č. 5/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 26.6.2014 v budově radnice v Jimramově Zápis Č. 5/2014 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 26.6.2014 v budově radnice v Jimramově Přitornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef Mgr.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana ze 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkov konaného dne 24. 6 2015 Zápis č. 3/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 24. 06. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2010 Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2010 Obrazová dokumentace Fotografické PF Úřadu městyse připomíná pěknou část zimy 2009 Techničtí zaměstnanci obce měli hodně práce s odstraňování m sněhu - LIST 1 - Stará Hasičská zbrojnice za zámkem po opravě střechy a fasády

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 8. zasedání ze dne 25.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 v zasedací síni Obecního úřadu, od 19 hodin Přítomni: Jiří Benda, Romana Cimpová, Zdeněk Černý, Jiří Dušek, Josef Dvořák, Jindřich Fara,

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 09.11.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 09.11.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00807/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 14 ze dne 09.11.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Jiří P, Petr B Nepřítomni omluveni:

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Upravený Plnění k 31.12.2011 %

Upravený Plnění k 31.12.2011 % ( 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) údaie o plnění uříimů a vvdaiů za rok 2011 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 1/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Miroslav Antoš Neomluveni: Josef

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 154/2012: program 12. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více