Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, Jihlava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava"

Transkript

1 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, Jihlava Číslo zakázky: HSJI-511/E-2016 Datum vyhlášení: Č.j.: HSJI-511-2/E-2016 Počet listů: 3 Počet příloh: 3/9 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12, odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: Revize rotačních sirén Název zadavatele: Česká republika Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Sídlo zadavatele: Ke Skalce 4960/32, Jihlava IČ zadavatele: DIČ zadavatele: není plátcem DPH Osoba oprávněná jednat za zadavatele: plk. Ing. Petr Beneš, krajský ředitel Telefon / osoby oprávněné jednat za zad / Kontaktní osoba(-y) ve věci veřejné zakázky: kpt. Ing. Petr Trefil Telefon: A. B. C. D. E. F. G. Předmět zakázky (stručný popis, počet ): Specifikace - popis předmětu zakázky (konkrétní - technické parametry): Předpokládaná. cena zakázky: Místo dodání/převzetí plnění (adresa): Předpokládaný termín plnění (datum): Hodnocení nabídek - hodnotící kritérium: Způsob hodnocení nabídek: Předmětem zakázky je provedení pravidelné zákonné el.revize koncových prvků JSVV s elektrickými rotačními sirénami a jejich dálkovým ovládáním na území Kraje Vysočina a provedení zákonné revize vybraných sirénových přijímačů v následujícím rozsahu: servisní prohlídka a vyhotovení el.revize u 154 ks el.rotačních sirén, včetně provedení drobné opravy k odstranění zjištěných závad a kontroly naprogramování sirénových přijímačů a dále provedení dílčí el.revize u 47 ks sirénových přijímačů včetně provedení kontroly jejich naprogramovaní (viz příloha č.3 této výzvy). Specifikace zakázky je uvedena v příloze č. 2 této výzvy. v Kč bez DPH Jednotlivá místa dle rozpisu v příloze č. 3 této Výzvy. do Nejnižší nabídková cena včetně DPH. v Kč vč. DPH zadavatel stanovil, ale nezveřejnil 1. Do hodnocení nabídek budou zařazeny všechny nabídky, které splní podmínky zadání podle této výzvy. 2. V případě rovnosti podaných nabídkových cen bude zadavatelem přihlédnuto k lepším (vyšším) parametrům nabídnutým uchazečem nad rámec specifikace uvedené v bodu B. této výzvy a k výši nabídnuté záruční doby (její minimální délka je stanovena v bodě K. této Výzvy).

2 H. I. J. K. Požadavky na zpracování nabídky: Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele: Platební podmínky (minimální rozsah): Další podmínky zadavatele: 3. Zadavatel podle výše nabídkové ceny sestaví pořadí uchazečů od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Na základě sestaveného pořadí zadavatel uzavře s vybraným uchazečem ve smyslu hodnocení smlouvu. 1. Uchazeč předloží nabídku v souladu s požadavky této Výzvy 2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 3. Nabídka bude zpracována písemnou formou: - vyplnění Krycího listu nabídky, který tvoří přílohu této Výzvy (příloha v el.podobě bude zaslána uchazečům po vyžádání na ové adrese kontaktní osoby uvedené v této výzvě), - doložení dokladů podle bodu I. této Výzvy 4. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady (práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky) uchazeče, včetně nákladů na dopravu a předání dodávky příjemci v místech plnění. 5. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Nabídková cena může být upravena pouze při zákonné změně výše DPH. 1. Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 2. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 3. Garance uchazeče k oprávnění provádět revize elektrických zařízení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 4. Garance uchazeče k odborné způsobilosti provádět programování sirénových přijímačů (uchazeč vlastní potřebné SW vybavení a programovací kabely). 5. Kladné reference z jiných zakázek, kde byl stejný předmět zakázky (revize a servis sirén, programování sirénových přijímačů). 1. Platby budou realizovány v Kč průběžně, na základě předložených faktur,včetně příloh dokladujících skutečně provedené práce na realizaci veřejné zakázky. Předmět plnění bude hrazen po odsouhlasení kompletnosti dodávky veřejné zakázky, tj. na základě zpracovaného protokolu o předání (dodacího listu) a po odstranění všech případných vad ze strany dodavatele. 2. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy a všechny údaje uvedené v 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 3. Faktury jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení na adresu zadavatele. 4. Zadavatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo která obsahuje jiné cenové údaje, nebo jiný druh dodávky nebo služeb než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení zadavateli. 5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu zadavatele. 6. Zálohové platby zadavatel neposkytuje. 1. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. 2. Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. 3. Nabídky, které nesplní podmínky této výzvy, budou z hodnocení vyřazeny. 4. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo změnit nebo zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu a právo možnosti neuzavření smlouvy s žádným z uchazečů. 5. Rozsah veřejné zakázky může být zadavatelem upraven v návaznosti na finanční možnosti zadavatele po předchozí dohodě s vybraným uchazečem. 6. Pokud jsou v této výzvě uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a

3 L. Přílohy: M. N. O. P. Lhůta pro podání nabídek (datum) do: Místo pro podání nabídek: Místo a termín otevírání nabídek (datum): Způsob podání nabídek: kvalitativně obdobných řešení. 7. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 8. Vybraný uchazeč umožní zástupcům zadavatele dohled nad jakostí plnění veřejné zakázky. 9. Záruční doba v minimální výši 24 měsíců na kompletní realizaci předmětu veřejné zakázky od data předání. 1. Krycí list nabídky 2. Specifikace předmětu zakázky 3. Seznam lokalit , do 10,00 hodin Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/ 32, Jihlava Místo viz. bod N., termín V případě zájmu o tuto veřejnou zakázku zasílejte Vaši nabídku na HZS Kraje Vysočina písemně na adresu uvedenou v bodu N. Při podání nabídky poštou, kurýrní poštou nebo osobně se za datum doručení považuje okamžik převzetí zásilky podatelnou zadavatele, a to v pracovní dny ÚT, ČT, PÁ v době od 08,00 do 13,00 hodin, PO, ST v době od 08,00 do 17,00 hodin a v den lhůty pro podání nabídek od 08,00 do 10,00 hodin. Nabídka bude na obálce uchazečem označena textem Neotvírat Revize rotačních sirén VZ Ing. Petr Beneš v.r.. plk. Ing. Petr Beneš krajský ředitel

4 Název uchazeče: Sídlo uchazeče : IČ : DIČ : Statutární zástupce : Krycí list nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Revize rotačních sirén Příloha č. 1 k č.j. HSJI-511-2/E-2016 zadávanou ČR-Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina podle 12/3 a 18/5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zástupce odpovědný za jednání uchazeče pro zakázku: Telefon: Bankovní spojení, číslo účtu: Počet listů nabídky pro zakázku: Prohlášení uchazeče: 1. Nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele, předmět plnění veřejné zakázky jsme připraveni dodat ve specifikaci a podle podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky. 2. Nabízený předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s předpisy a normami platnými pro Českou republiku. 3. Současně bereme na vědomí, že ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 4. Garantujeme oprávnění k provádění revizí elektrických zařízení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Celková nabídková cena za předmět plnění bez DPH a s DPH: Cena celkem v Kč Název zboží, služby MJ Cena za MJ Počet MJ bez DPH DPH 21 % vč. DPH Cena za servisní prohlídku ks 0, ,00 0,00 0,00 Cena za el.revizi v rámci servisní prohlídky ks 0, ,00 0,00 0,00 Cena za drobnou opravu v rámci revizní pohlídky (hodinová sazba, materiál se h 0, ,00 0,00 0,00 počítá zvlášť) Cena za dílčí revizi pouze na sirénovém přijímači ks 0, ,00 0,00 0,00 Cena celkem 0,00 0,00 0,00 Cena celkem v Kč vč. DPH slovy:.. Poskytnutá záruka: měsíců V.. dne. jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče

5 Servisní prohlídka a vyhotovení revize: Specifikace předmětu zakázky Příloha č. 2 k č.j. HSJI-511-2/E-2016 a) provedení zákonné revize na el.zařízení a vyhotovení revizní zprávy: v revizní zprávě kromě obvyklých povinných údajů nutno uvést datum příští revize a způsob napájení (měřený odběr = za hodinami majitele objektu či neměřený odběr = před hodinami majitele objektu), b) mechanická kontrola stavu sirény, jejího uchycení k nosné konstrukci, celistvosti, uchycení a neporušenost ochranného krytu (klobouku) a ochranného síta, c) v případě zjištění porušení ochranného síta, provedení jeho výměny, d) kontrolu celistvosti a uchycení nosné konstrukce, výlezového okna, servisní lávky a obnovení nátěru nosné konstrukce sirény (nemyslí se velké stožáry; ale konzole, trojnožky, výložníky malé nosné sloupky do 3m délky, apod., e) kontrola stavu přívodních kabelů, jejich uchycení a stavu izolace, f) kontrola elektrického jištění a elektrických jistících prvků, g) kontrola připojení sirény k hromosvodové soustavě, h) kontrola funkčnosti sirény jejím krátkým protočením, i) očištění a promazání všech pohyblivých částí sirény, j) u sirén ovládaných dálkově, přijímačem systému selektivního radiového návěštění, kontrola funkčnosti přijímače aktivací signálu "Technická zkouška motorové sirény (2,4 s) pro otestování zkušební adresy, a následně při vypnutém jističi kontrola funkčnosti signálem Požární poplach pro otestování individuální adresy. Oba signály budou aktivovány na žádost servisního technika z KOPIS HZS kraje Vysočina (tel ), kontrola POCSAG adres v paměti sir.příjímače dle kmenových listů a uložení textových exportů archivů paměti přijímačů (předat spolu s fotodokumentací na CD), nastavení aktuálního datumu a času v přijímači, k) provedení drobných oprav odstranitelných na místě, l) označení tlačítka místního ovládání štítkem požární tlačítko, m) kontrola stavu a funkčnosti místního ovládání (požární tlačítko), n) zápis o provedeném servisu a revizi a rozsahu provedených prací do servisní karty (provozního deníku) uložené v ovládací skříni, o) provedení fotodokumentace sirény, která bude součástí protokolu o provedených servisních zásazích, p) zajistit zaměření souřadnic sirény (v souřadnicovém systému WGS-84 s polohovou přesností do 10m), q) zajistit verifikaci údajů v databázi zadavatele, r) zajistit doplnění informací o tom, zda je siréna vybavena motorovým spouštěčem, s) u dálkových přijímačů T9 zajistit prověření mechanického kontaktu otevření přijímače včetně logování otevření, t) po ukončení servisních prací zapečetit ovládací skříň přelepkou, která bude obsahovat název firmy zhotovitele prováděných prací včetně telefonických kontaktů, data a podpisu.

6 Drobná oprava v rámci servisní prohlídky: a) Při zjištění závad odstranitelných na místě o tomto stavu zhotovitel informuje zadavatele a po dohodě s ním provede jejich odstranění. Cena za práci bude v takovém případě účtována v sazbě Cena za drobnou opravu v rámci revizní pohlídky a materiál bude účtován zvlášť formou vícenákladů. V případě odstranění závad na místě bude revizní zpráva vyhotovena se stavem po jejich odstranění. b) Cena za drobnou opravu v rámci revizní pohlídky znamená hodinovou sazbu při provádění drobné opravy zjištěné závady, kterou je možné na místě provést např. oprava a uchycení kabeláže, výměna pojistek, výměna motorových spouštěčů, záložních baterií u duplexních přijímačů apod. Materiál bude účtován zvlášť do vícenákladů. Dílčí revize pouze na sirénovém přijímači: a) "Dílčí" revizí sirénového přijímače se rozumí provedení el.revize v lokalitě, kde HZS Kraje Vysočina majetkově přísluší hospodařit pouze s přijímačem dálkového ovládání a sirénu vlastní jiný majitel - viz přehled v příloze č.3. b) V revizní zprávě kromě obvyklých povinných údajů nutno uvést datum příští revize a způsob napájení (měřený odběr = za hodinami majitele objektu či neměřený odběr = před hodinami majitele objektu). c) Kontrola funkčnosti přijímače aktivací signálu "Technická zkouška motorové sirény (2,4 s) pro otestování zkušební adresy, a následně při vypnutém jističi kontrola funkčnosti signálem Požární poplach pro otestování individuální adresy. Oba signály budou aktivovány na žádost servisního technika z KOPIS HZS kraje Vysočina (tel ). d) Kontrola naprogramování sirénových přijímačů, nastavení aktuálního datumu a času.

7 Upřesnění některých požadavků : 1. Revizní zpráva musí kromě běžných informací obsahovat také termín provedení příští revize a zjištěný způsob napájení sirény (měřený = za elektroměrem majitele objektu, neměřený = před hlavním elektroměrem). 2. Pro fakturaci budou doloženy revizní zprávy a předávací protokol. 3. V případě zjištění závad, budou vyhotoveny zjišťovací protokoly detailně popisující zjištěné závady s návrhem jejich odstranění. Pro fakturaci bude přiložen dodací list se seznamem použitého materiálu a rozpis provedených prací. 4. Revizní technik musí prokazatelně na dálkově ovládaných zařízeních provést ve spolupráci s KOPIS HZS kraje Vysočina výše předepsané aktivace signálů. 5. Zhotovitel musí před započetím prací objednateli předat harmonogram prací (seznam lokalit a termínů). 6. Zhotovitel si zpřístupnění lokalit k provedení revizní prohlídky dojednává na vlastní náklady a koordinuje termíny se zadavatelem tak, aby revizní prohlídce mohli být účastni technici KIS z územních odborů HZS Kraje Vysočina. 7. fotodokumentace bude obsahovat : fotografie ovládací skříně sirény, sirénový přijímač, rozvaděče, pojistkové skříně, anténa, uzemnění, výlezová lávka, celkový pohled na objekt se sirénou apod. Kvalita snímků musí být taková, aby bylo možné přečíst popisy v rozvad.skříni a výrobní čísla.

8 Seznam lokalit okres Obec Ulice Ev.čis Příloha č.3 k č.j. HSJI-511-2/E-2016 Typ sir. Typ přij. Havlíčkův Brod Chotěboř ZŠ Buttlova čp DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Chotěboř ul.riegrova DS977 T9 RS gymnázium Jiráskova Havlíčkův Brod Chotěboř DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Chotěboř MŠ, Na Chmelnici DS977 T9 RS Hromádky z Jistebnice, Havlíčkův Brod Chotěboř has.zbroj DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Chotěboř - Bílek HZ DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Chřenovice hostinec DS977 T9 dílčí Havlíčkův Brod Číhošť prodejna potravin DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Dlouhá Ves OÚ DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Dolní Město OÚ DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Golčův Jeníkov hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Havlíčkův Brod Havlíčkova Borová OÚ DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Žižkov, sklad CO DS977 DSEP2A RS Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Žižkov 904, ústředna ČD DS977 DSEP2A RS Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havířská 1059, silo ZNN DS977 DSEP2A RS Humpolecká 1578, Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Stavba DS977 DSEP2A RS Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod U topíren 36, Pazour DS977 DSEP2A RS Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havlíčkovo nám. 168,spořitelna DS977 DSEP2A RS Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod- Mírovka hasič.zbrojnice DS977 MSKP2A RS Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod- Perknov autobus. zast DS977 DSE200/8 Motorola RS Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod- Perknov hasičská zbrojnice DS977 MSKP2A dílčí Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod- Šmolovy kulturní dům DS977 DSE300 RS Havlíčkův Brod Herálec Herálec DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Hněvkovice OÚ DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Horní Krupá OÚ DS977 T9 dílčí Havlíčkův Brod Jedlá hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Havlíčkův Brod Kámen hasičská zbrojnice DS977 DSE300 RS Havlíčkův Brod Kožlí OÚ DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Kožlí hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Havlíčkův Brod Krásná Hora Zemědělská a.s., čp DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Krucemburk OÚ č DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Ledeč nad Sázavou ul. Zd.Fibicha č DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Ledeč nad Sázavou garáže ČAD DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Leština u Světlé obecní úřad DS977 T9 dílčí Havlíčkův Brod Libice nad Doubravou hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Havlíčkův Brod Lipnice nad Sázavou hasičská zbrojnice DS977 MSKP2A dílčí Havlíčkův Brod Lučice OÚ DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Maleč hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Havlíčkův Brod Nová Ves u Chotěboře hasičská zbrojnice DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Nová Ves u Světlé n/s Kulturní dům DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Okrouhlice hasičská zbrojnice DS977 DSE200/8 Motorola dílčí Plán 2016

9 okres Obec Ulice Ev.čis Typ sir. Typ přij. Havlíčkův Brod Okrouhlička MŠ DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Olešná prodejna potravin čp DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Oudoleň Kulturní dům a OÚ DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Pohled OÚ č DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Přibyslav MěÚ DS977 T9 RS Ronovská 338-Lesní Havlíčkův Brod Přibyslav závod DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Přibyslav hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Havlíčkův Brod Přibyslav-Keřkov OÚ DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Rozsochatec OÚ DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Sedletín OÚ DS977 DSE200/8 Motorola RS Havlíčkův Brod Skuhrov OÚ DS977 DSE300 RS Havlíčkův Brod Sobiňov OÚ DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Štoky hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Havlíčkův Brod Stříbrné Hory OÚ-MŠ č DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Světlá nad Sázavou Jelenova 30, ZŠ DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Světlá nad Sázavou ul.lánecká, HZ DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Uhelná Příbram hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Havlíčkův Brod Veselý Žďár ZŠ DS977 DSE200/8 Motorola RS Havlíčkův Brod Věž ZŠ DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Vilémov OÚ DS977 DSEP2B RS Havlíčkův Brod Víska MŠ DS977 DSE300 RS Havlíčkův Brod Ždírec nad Doubravou Jižní ulice DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Žďírec nad Doubravou hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Ždírec n.d.-horní Havlíčkův Brod Studenec OÚ DS977 T9 RS Havlíčkův Brod Žižkovo pole OÚ, čp DS977 T9 RS Jihlava Arnolec prodejna Jednoty DS977 T9 RS Jihlava Batelov hasičská zbrojnice DS977 - RS Jihlava Batelov Obecní úřad DS977 MSKP2A RS Jihlava Brtnice hasičská zbrojnice KIRKÉ T9 RS Jihlava Brtnice základní škola DS977 MSKP2A dílčí Jihlava Brtnice-Střížov OÚ DS977 - RS Jihlava Dlouhá Brtnice Obecní úřad DS977 T9 RS Jihlava Dobronín kulturní dům DS977 T9 RS Jihlava Dobroutov OÚ, čp DS977 - RS Jihlava Dolní Cerekev OÚ KIRKÉ MSKP2A RS Jihlava Dušejov OÚ, čp DS977 MSKP2A RS Jihlava Hybrálec OÚ, čp DS977 DSE200/8 Motorola RS Jihlava Jamné ZŠ a MŠ, čp DS977 MSKP2A RS Jihlava Jihlava Brněnská 65, ICOM DS977 MSKP2A RS Jihlava Jihlava Havlíčkova 2731/ DS977 MSKP2A RS Jihlava Jihlava Na hranici 6, Kronospan DS977 DSE200/8 Motorola RS Humpolecká 313 / 5, Jihlava Jihlava Motorpal DS977 MSKP2A RS Jihlava Jihlava Vrchlického 46, Policie DS977 MSKP2A RS Jihlava Jihlava Znojemská 64, Jihlavan DS977 MSKP2A RS Jihlava Kamenice OÚ DS977 MSKP2A RS Jihlava Kamenice - Řehořov pošta DS977 T9 RS Plán 2016

10 okres Obec Ulice Ev.čis Typ sir. Typ přij. Jihlava Kamenná OÚ DS977 - RS Jihlava Kozlov OÚ DS977 MSKP2A RS Jihlava Krahulčí OÚ, čp DS977 MSKP2A RS Jihlava Luka nad Jihlavou základní škola, čp DS977 MSKP2A RS Jihlava Malý Beranov OÚ DS977 MSKP2A RS hasičská zbrojnice, Jihlava Mrákotín čp DS977 T9 RS Jihlava Nová Říše OÚ KIRKÉ MSKP2A RS Jihlava Polná hasičská zbrojnice DS977 MSKP2A RS Jihlava Polná - Janovice bývalý obecní úřad DS977 T9 RS Jihlava Smrčná OÚ DS977 - RS Jihlava Střítež OÚ DS977 T9 RS Jihlava Telč MěÚ DS977 DSEP2A RS Jihlava Třešť-Salavice bývalý obecní úřad DS977 DSE200/8 Motorola RS Jihlava Velký Beranov OÚ, čp DS977 DSE200/8 Motorola RS Jihlava Větrný Jeníkov ZŠ DS977 T9 RS Jihlava Vílanec OÚ, čp DS977 - RS Jihlava Vyskytná nad Jihlavou OÚ, čp DS977 T9 RS Jihlava Ždírec kulturní dům, čp DS977 T9 RS Jihlava Zhoř OÚ, čp DS977 T9 RS Pelhřimov Černovice ZD bramborárna DS977 DSE300 RS Pelhřimov Černovice OÚ DS977 DSE300 dílčí Pelhřimov Červená Řečice Pražská č.45 TJ OREL DS977 T9 RS Pelhřimov Červená Řečice MěÚ čp DS977 T9 dílčí Pelhřimov Čížkov hasičská zbrojnice DS977 - RS Pelhřimov Horní Cerekev hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Pelhřimov Humpolec EXBYDO-Lužická č DS977 DSE300 RS Dolní náměstí č.250, Pelhřimov Humpolec knihovna DS977 DSE300 RS Pelhřimov Humpolec Levimo - Lnářská č DS977 DSE300 RS Pelhřimov Kamenice n/ Lipou Táborská č.135 pošta DS977 DSE300 RS Pelhřimov Kamenice n/ Lipou Masarykova č.501, HZS KV MEZ DSE300 RS Pelhřimov Kamenice n/ Lipou SOU Kamenice nad Lipou DS977 DSE300 RS Pelhřimov Kejžlice MŠ č DS977 T9 RS Pelhřimov Kojčice OÚ č DS977 DSE200/8 Motorola RS Pelhřimov Košetice hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Pelhřimov Krasoňov Hostinec DS977 - RS Pelhřimov Lukavec OÚ, nám.sv.václava DS977 T9 RS Pelhřimov Mnich OÚ č DS977 T9 RS Pelhřimov Myslotín hasičská zbrojnice DS977 DSE300 dílčí Pelhřimov Nová Cerekev OÚ, čp DS977 T9 RS Pelhřimov Nová Cerekev hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Pelhřimov Nový Rychnov OÚ č DS977 T9 RS Pelhřimov Onšov hasičská zbrojnice DS977 T9 RS Pelhřimov Pacov Hronova č.420 HAAS s.r.o DS977 DSE300 RS Pelhřimov Pacov Náměstí Svobody č.320 MěÚ DS977 DSE300 RS Plán 2016

11 okres Obec Ulice Ev.čis Pelhřimov Pelhřimov Pacov Pacov Typ sir. Typ přij. Plán 2016 Na Blatech č.825 stavební firma DS977 DSE300 RS Nádražní č.697 Pacov.strojírny DS977 DSE300 RS Pelhřimov Pelhřimov Řemenovská č.466 DUP DS977 MSKP2A RS Přažská 2460, Městský Pelhřimov Pelhřimov úřad DS977 MSKP2A RS Pelhřimov Pelhřimov Pražská č.1180 panelák DS977 MSKP2A RS Pelhřimov Pelhřimov SBD, K Silu DS977 DSE300 RS Pelhřimov Počátky Palackého č.1 MěÚ DS977 DSE300 RS Pelhřimov Počátky hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Pelhřimov Senožaty Dětský domov č DS977 T9 RS Pelhřimov Těchobuz hasičská zbrojnice DS977 - RS Pelhřimov Těmice OÚ č DS977 T9 RS Vyskytná u Pelhřimova Pelhřimov hasičská zbrojnice DS977 MSKP2A RS Pelhřimov Želiv Kulturní dům čp DS977 T9 RS Pelhřimov Želiv hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Pelhřimov Žirovnice hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Pelhřimov Žirovnice ZŠ Komenského DS977 T9 dílčí Budišov Zemědělské družstvo DS977 T9 dílčí Kojetice čp DS977 DSE200/8 Motorola dílčí Moravské Budějovice Tyršova 378, býv.has.zbrojnice DS977 DSEP2A RS Moravské Budějovice Jemnická, požární stanice DS977 T9 RS Okříšky hasičská zbrojnice DS977 MSKP2A RS Rokytnice nad Rokytnou OÚ DS977 DSE200/8 Motorola RS Rudíkov Liber d.vlastníků DS977 T9 dílčí Svatoslav OÚ Svatoslav DS977 T9 dílčí Třebelovice hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Velkomeziříčská 45, hotel ATOM DS977 DSE200/8 Motorola RS kulturní dům PASÁŽ DS977 DSE200/8 Motorola RS Žižkova, střední zemědělská škola DS977 DSE200/8 Motorola RS Trnava OÚ DS977 T9 dílčí Želetava OÚ DS977 T9 RS Želetava Strojmont CZ DS977 T9 dílčí Žďár n/sázavou Bobrová OÚ DS977 T9 RS Žďár n/sázavou Bobrová hasičská zbrojnice DS977 T9 RS Žďár n/sázavou Bohdalov hasičská zbrojnice MEZ T9 RS Bystřice nad Pernštejnetovka Ant. Šťourače 655, by- Žďár n/sázavou DS977 DSE200/8 Motorola RS Žďár n/sázavou Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo nám. čp.15, VYSOČAN DS977 DSE200/8 Motorola RS Žďár n/sázavou Dobrá Voda mateřská školka DS977 DSE200/8 Motorola RS Žďár n/sázavou Dolní Rožínka OÚ, čp DS977 DSE200/8 Motorola RS Žďár n/sázavou Hamry nad Sázavou základní škola DS977 DSE200/8 Motorola RS Žďár n/sázavou Hamry n.s.-najdek hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Žďár n/sázavou Herálec OÚ, čp DS977 DSE200/8 Motorola RS

12 okres Obec Ulice Ev.čis Typ sir. Typ přij. Žďár n/sázavou Kuklík OÚ čp DS977 T9 dílčí Žďár n/sázavou Lavičky základní škola, čp DS977 T9 RS Žďár n/sázavou Měřín hasičská zbrojnice DS977 T9 RS Žďár n/sázavou Meziříčko OÚ, hasičská zbrojnice DS977 T9 RS Žďár n/sázavou Moravec OÚ čp DS977 T9 dílčí Žďár n/sázavou Nížkov ZD DS977 T9 dílčí Žďár n/sázavou Nové Veselí základní škola DS977 DSE200/8 Motorola RS Žďár n/sázavou Osová Bítýška OÚ DS977 DSE200/8 Motorola RS Žďár n/sázavou Ostrov nad Oslavou hasičská zbrojnice, čp DS977 T9 RS Žďár n/sázavou Polnička OÚ, hasič.zbrojnice, čp DS977 T9 dílčí Žďár n/sázavou Radešínská Svratka OÚ DS977 T9 dílčí Žďár n/sázavou Radostín nad Oslavou hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Žďár n/sázavou Řečice hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Žďár n/sázavou Rožná Hasičská zbrojnice čp DS977 T9 dílčí Žďár n/sázavou Rozsochy Mateřská škola DS977 DSE200/8 Motorola RS Žďár n/sázavou Sázava Obecní úřad, čp MEZ DSEP2A dílčí Žďár n/sázavou Škrdlovice OÚ DS977 DSE300 dílčí Žďár n/sázavou Sněžné Hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Štěpánov nad Svratkou Žďár n/sázavou hasičská zbrojnice DS977 T9 dílčí Žďár n/sázavou Strážek OÚ, HZ čp DS977 T9 dílčí Žďár n/sázavou Svratka hasičská zbrojnice DS977 T9 RS MěÚ, Masarykovo nám. Žďár n/sázavou Velká Bíteš DS977 DSE200/8 Motorola RS Žďár n/sázavou Velká Losenice OÚ DS977 DSE300/B RS Oslavická 1800/20, Žďár n/sázavou Velké Meziříčí základní škola DS977 DSE200/8 Motorola RS Žďár n/sázavou Velké Meziříčí-Karlov Karlov čp.1001/ DS977 DSE200/8 Motorola RS Velké Meziříčí-Olší Žďár n/sázavou nad Osl. mateřská školka, čp DS977 DSE200/8 Motorola RS Žďár n/sázavou Žďár nad Sázavou Vysočany, kulturní dům DS977 DSE200/8 Motorola RS Nám. Republiky, OK Žďár n/sázavou Žďár nad Sázavou Market DS977 DSE200/8 Motorola RS Žďár n/sázavou Žďár nad Sázavou Strojírenská 6, ŽĎAS a.s DS977 DSE200/8 Motorola RS Plán 2016 Poznámka ke kolonce Plán 2016 : RS = el.revize i servisní prohlídka (celkem 154) dílčí = el.revize sirénového přijímače (celkem 47)

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-2411/E-2015 Datum vyhlášení: 28.05. 2015 Č.j.: HSJI-2411-1/E-2015 Počet listů: 3 Počet příloh: 2/3 Výzva k podání

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-3901/E-2015 Datum vyhlášení: 24.9.2015 Č.j.: HSJI-3901-3/E-2015 Počet listů: 3 Počet příloh: 3/3 Výzva k podání nabídky

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-540/E-2016 Datum vyhlášení: 14.03.2016 Č.j.: HSJI-540-3/E-2016 Počet listů: 3 Počet příloh: 2/2 Výzva k podání nabídky

Více

Město Černošice, okres Praha západ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Město Černošice, okres Praha západ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice Město Černošice, okres Praha západ Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice odbor investic a správy majetku e-mail: investice@mestocernosice.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Více

Město Černošice, okres Praha západ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Město Černošice, okres Praha západ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice Město Černošice, okres Praha západ Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice odbor investic a správy majetku e-mail: investice@mestocernosice.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): 2/01/1.2/27/01

Více

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění OBEC KÁMEN Kámen 2, 9 1 Kámen WWW.OBECKAMEN.CZ Email: oukamen@quick.cz 6 26 60 IČO: 00281 V Kámeně dne 12. května 201 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-4374/E-2016 Datum vyhlášení: 02.08.2016 Č.j.: HSJI-4374-2/E-2016 Počet listů: 3 Počet příloh: 2/2 Výzva k podání

Více

M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H VĚCÍ

M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H VĚCÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu vedené pod názvem Provedení revizí elektrického ručního nářadí, elektrických spotřebičů, výpočetní techniky a prodlužovacích elektrických kabelů zadávané

Více

na všechna okna, která jsou předmětem této veřejné zakázky, a sítí proti hmyzu v počtu ks 10.

na všechna okna, která jsou předmětem této veřejné zakázky, a sítí proti hmyzu v počtu ks 10. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2085/2013 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2013 Dle rozdělovníku

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

*uohsx003u3hj* UOHSX003U3HJ

*uohsx003u3hj* UOHSX003U3HJ *uohsx003u3hj* UOHSX003U3HJ Mgr. Daniel Stankov ředitel Mezinárodního odboru Zadavatel Česká republika Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Sídlo třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno IČ 65349423 Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky.

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace veřejné zakázky. str.1/7 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI STAROSTKA Váš dopis zn. Č.j. ÚMČP17 004526/2016/OURI/Neu Vyřizuje/linka J. Neubert/ 724509241 Datum 1.4.2016 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2011 Rozesláno dne 22. listopadu 2011 Částka 3 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech kraje Vysočina, na nichž

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Město Trhové Sviny Sídlem: Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny Zastoupený: Ing. Radislav Bušek, starosta města IČ: 00245551 : Výběrové

Více

Sběrný dvůr odpadů Starovice

Sběrný dvůr odpadů Starovice Výzva a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Sběrný dvůr odpadů Starovice Zadavatel: Obec Starovice,

Více

Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. P o z v á n k a

Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina. P o z v á n k a KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina P o z v á n k a V souladu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP. 1. Zadavatel: Činnost technického

Více

Městská část Praha 7 Úřad městské části Odbor investic a veřejných zakázek Nábř. kpt. Jaroše 1000 170 00 Praha 7

Městská část Praha 7 Úřad městské části Odbor investic a veřejných zakázek Nábř. kpt. Jaroše 1000 170 00 Praha 7 Městská část Praha 7 Úřad městské části Odbor investic a veřejných zakázek Nábř. kpt. Jaroše 1000 170 00 Praha 7 Č.J.: MČ P7 018493/2014/OIVZ/MR VYŘIZUJE/TEL: M. Rozlivková /220 144 017 DATUM: 13.6.2014

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2049/2012 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 2.10.2012 Dle rozdělovníku

Více

Miloš VYSTRČIL v. r. hejtman kraje Vysočina. Číslo stránky 5

Miloš VYSTRČIL v. r. hejtman kraje Vysočina. Číslo stránky 5 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v kraji Vysočina P o z v á n k a V Jihlavě

Více

Jednotky požární ochrany

Jednotky požární ochrany Jednotky požární ochrany V roce 2014 bylo na území Kraje Vysočina dislokováno 21 jednotek HZS Kraje Vysočina (kategorie JPO I), 4 jednotky HZS podniku (EDU, Čepro Šlapanov, SŽDC a Bosch Diesel), 10 jednotek

Více

24/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0020 Název projektu:

24/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) HSUL-2604-04/ÚE-2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) HSUL-2604-04/ÚE-2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) Číslo zakázky HSUL-2604-04/ÚE-2016 Název zakázky: Výstrojní součástky šaty tmavomodré

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Drnovská 507 Tel.: +420 233022111 161 06 Praha 6 Ruzyně Fax: +420 233310638 E-mail:cropscience@vurv.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY č. 14/2013 na realizaci

Více

Město Pečky. Tel. 321 785 051; fax: 321 785 054 e-mail: mupecky@pecky.cz

Město Pečky. Tel. 321 785 051; fax: 321 785 054 e-mail: mupecky@pecky.cz Město Pečky Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky Tel. 321 785 051; fax: 321 785 054 e-mail: mupecky@pecky.cz V Pečkách dne : 8.12.2015 Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a prokázání kvalifikace,

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: nám. Míru 26, Šumperk rekonstrukce čelní fasády domu

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: nám. Míru 26, Šumperk rekonstrukce čelní fasády domu Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 101616/2015 Naše sp. zn.: 101616/2015 MJP/LESA *MUSPX01JUQO8* 1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené: ve věcech smluvních:

Více

"Rekonstrukce veřejného osvětlení a výstavba kabelové sítě NN z bioplynové stanice v ul. Pivovarská v Havlíčkově Borové"

Rekonstrukce veřejného osvětlení a výstavba kabelové sítě NN z bioplynové stanice v ul. Pivovarská v Havlíčkově Borové VÝZVA K PODÁNí NABíDKY A PROKÁZÁNí KVALIFIKACE A ZADÁVACíDOKUMENTACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNí PRÁCE ZADANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNí POZDĚJšíCH PŘEDPISŮ

Více

Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací Charita Zábřeh vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh. Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací Charita Zábřeh vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh. Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací Charita Zábřeh vybudování výtahu Valová 9, Zábřeh 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek název: Charita Zábřeh sídlo: Žižkova

Více

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne 22. 7. 2014 Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo 1. Údaje o zadavateli Identifikace

Více

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Datum: 20.11.2012 Telefon: 488 880 925 rhellebrand@rychnovjbc.cz. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Věc: Výzva k podání

Více

Grafické a tiskové služby

Grafické a tiskové služby Výzva k předložení nabídek a prokázání kvalifikace, zadávací podmínky zakázky Grafické a tiskové služby Vás VYZÝVÁ k předložení nabídky a prokázání kvalifikace k výše uvedené veřejné zakázce na služby

Více

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009 Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na stavební práce Ve smyslu

Více

Sídlem: Zarámí 88, 760 41 Zlín Evidenční číslo VZ Č. j. 4VZ40721/2012-130764

Sídlem: Zarámí 88, 760 41 Zlín Evidenční číslo VZ Č. j. 4VZ40721/2012-130764 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Zlín Název veřejné zakázky Geodetické práce dle 21a zákona č. 229/1991 Sb. v okrese Zlín Sídlem: Zarámí 88, 760 41 Zlín Evidenční číslo

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Oprava západní střechy věže evangelického kostela ve Vanovicích 1. Identifikační údaje o zadavateli: Zadavatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Czech POINT aplikace pro mobilní telefony

Czech POINT aplikace pro mobilní telefony Č.j. MV-83165-2/REG-2008 Praha 4. listopadu 2008 Počet stran: 7 Zadávací dokumentace Česká republika Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 Letná IČ: 00007064 zastoupená Ing. Jindřichem Kolářem,

Více

1.4. Zveřejnění zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci lze získat na webových stránkách poskytovatele www.soaplzen.cz

1.4. Zveřejnění zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci lze získat na webových stránkách poskytovatele www.soaplzen.cz Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-1747/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 22.7.2010 Dle rozdělovníku

Více

Oprava mostku Velké Březno Vítov

Oprava mostku Velké Březno Vítov OZNÁMENÍ O VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: OBEC VELKÉ BŘEZNO Adresa: Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Zastoupená: Mgr. Michalem Kulhánkem starostou obce IČ: 00267139 tel: +420

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Krajské ředitelství policie Zlínského kraje J. A. Bati 5637 760 01 Zlín Zlín 16. září 2015 Počet listů: 3 Přílohy: 2/21 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006

Více

17.10.2014. Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Mgr. et Bc. Zdeňka Blišťanová mob.: 776 113 107 e-mail: blistanova@zsceskaves.cz

17.10.2014. Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Mgr. et Bc. Zdeňka Blišťanová mob.: 776 113 107 e-mail: blistanova@zsceskaves.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: ROP NUTS II Moravskoslezsko CZ.1.10/2.2.00/30.01665 Modernizace přírodovědné

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky čj. OI/190/2016-1 V Pelhřimově dne 15.6.2016 Výzva k podání nabídky Podle 6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) město Pelhřimov, jako veřejný zadavatel,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava schodiště IČ : 00262871 Adresa sídla

Více

Zpracování projektové dokumentace na opravu mostu u č.p. 616, Rychnov u Jablonce nad Nisou

Zpracování projektové dokumentace na opravu mostu u č.p. 616, Rychnov u Jablonce nad Nisou MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2186/2015 Datum: 9. června 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací

Více

Osvětlení tříd 1. stupně a školní družiny

Osvětlení tříd 1. stupně a školní družiny VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE V NABÍDKOVÉM ŘÍZENÍ Výběr zhotovitele stavby - veřejné zakázky malého rozsahu, podle 18 odst. 5 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele.

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. Zadavatel Název žadatele: Mateřské centrum Bělásek (dále jen MC) Právní

Více

zákon bude používán pouze metodicky

zákon bude používán pouze metodicky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE zadané mimo rámec zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen,,zákon ) zákon bude používán pouze metodicky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Město Telč, zastoupené odborem rozvoje a územního plánování, vyhlašuje dle směrnice rady města č. 1/2007 veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: REKONSTRUKCE

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Dětské hřiště Karla Čapka v Sokolově

Dětské hřiště Karla Čapka v Sokolově Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 20 SOKOLOV vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Dětské hřiště Karla Čapka v Sokolově Vyzývám Vás k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii Evropským fondem pro regionalní rozvoj a Statním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná

Více

CZ.1.07/1.3.00/51.0024

CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Nákup služebních automobilů

Nákup služebních automobilů Nákup služebních automobilů Identifikační údaje zadavatele: Město Rumburk Tř.9.května 1366/48 408 01 Rumburk IČ:00261602 DIČ: CZ 00261602 zastoupeno: Jaroslavem Trégrem, starostou města Rumburk tel.: 412

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Rozšíření kamerového systému Zadavatel: Město Kolín KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu podle odst. 3 12 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČ: 71214011

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 1.6.2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO 08-2015 Výzva k podání

Více

(1) Požární poplachový plán kraje Vysočina (dále jen poplachový plán ) slouží:

(1) Požární poplachový plán kraje Vysočina (dále jen poplachový plán ) slouží: NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 5. 9. 2006 č. 2/2006 kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

Město Zlaté Hory náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory

Město Zlaté Hory náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Město Zlaté Hory náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory č. j.: Maj.1572/2008-91/2 Zlaté Hory dne 1. října 2008 Veřejná zakázka malého rozsahu č. 28/2008 Výzva k podání cenové nabídky Město Zlaté Hory Vás

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr. Milanem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu HSUL-1935-04/ÚE-2015. Nákup mobilních telefonů a příslušenství

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu HSUL-1935-04/ÚE-2015. Nákup mobilních telefonů a příslušenství VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-1935-04/ÚE-2015 Nákup mobilních telefonů a příslušenství Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 19. 5.

Více

Rekonstrukce cesty H2 v k.ú. Jakubovice

Rekonstrukce cesty H2 v k.ú. Jakubovice Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí Sídlem: Tvardkova 1191 562 01 Ústí nad Orlicí Zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D. ředitelkou pozemkového úřadu IČ:

Více

ZADÁVACÍDOKUMENTACE. pro zakázku na. převystrojeni vrtané studny HV-I a přípojka elektřiny NN k vodárně

ZADÁVACÍDOKUMENTACE. pro zakázku na. převystrojeni vrtané studny HV-I a přípojka elektřiny NN k vodárně ZADÁVACÍDOKUMENTACE pro zakázku na převystrojeni vrtané studny HV-I a přípojka elektřiny NN k vodárně mimo režim zákona Č. 13712006Sb., o veřejných zakázkách v platném zněni a zadávanou v souladu se Směrnici

Více

MĚSTO VAMBERK. vyhlašuje

MĚSTO VAMBERK. vyhlašuje vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky malého rozsahu: Smlouva o provádění

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

pravomocného územního rozhodnutí těchto

pravomocného územního rozhodnutí těchto Oznámení o zahájení zadávacího řízení Domov pro seniory Chotěboř zadávané jako podlimitní zakázka v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

Město Doksy odbor rozvoje a majetku náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy

Město Doksy odbor rozvoje a majetku náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy Město Doksy odbor rozvoje a majetku náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MUDO/../2015 - UCHAZEČ VYŘIZUJE: Václav Rejnart TELEFON: 487 882 422 734 233 041 E-MAIL: rejnart@doksy.com

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Dodávka učebnic pro ZŠVD 2015 II. část Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 IČ: 47858354

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 příspěvková organizace 787 01 Šumperk ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) 1) Název zakázky 2) Vymezení plnění veřejné zakázky

ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) 1) Název zakázky 2) Vymezení plnění veřejné zakázky ředitelství: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov tel: 353416400, 739322382 fax: 353416425 email: zemlicka@spsostrov.cz IČ: 70845425 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání

Více

0112-0112 Zpracování PD včetně výkazu výměr na opravu odpojovačů v trafostanicích letiště Čáslav

0112-0112 Zpracování PD včetně výkazu výměr na opravu odpojovačů v trafostanicích letiště Čáslav Česká republika Ministerstvo obrany 0112-0112 Zpracování PD včetně výkazu výměr na opravu odpojovačů v trafostanicích letiště Čáslav 0112-0112 Zpracování PD včetně výkazu výměr na opravu odpojovačů v trafostanicích

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Tlakoměrné hlavně Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1 1. Identifikační

Více

OBEC BEDIHOŠŤ Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť, 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz

OBEC BEDIHOŠŤ Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť, 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz OBEC BEDIHOŠŤ Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť, 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz Vaše zn.: Naše zn.: Vyřizuje: Ing. Datum.: věc: Výzva k předložení nabídky na zpracování PD v rozsahu a obsahu

Více

Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací v areálu výzkumných ústavů AV ČR Praha 4 - Krč

Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací v areálu výzkumných ústavů AV ČR Praha 4 - Krč ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací

Více

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov; Náměstí Míru 11; 436 01 Litvínov; Tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostkou města Bc. Kamilou Bláhovou dle

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

Vsetínská nemocnice a.s. Ultrazvukové diagnostické přístroje

Vsetínská nemocnice a.s. Ultrazvukové diagnostické přístroje VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název veřejné zakázky: Vsetínská nemocnice a.s. Ultrazvukové diagnostické přístroje 2. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Vsetínská nemocnice

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanoveními 12 odst. 6 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU předpokládané hodnoty do 2.000 000 Kč bez DPH ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Celoroční ofsetový tisk

Více

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks nových mobilních (dotykových) zařízení, předmět plnění je specifikován popsán v Příloze č.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks nových mobilních (dotykových) zařízení, předmět plnění je specifikován popsán v Příloze č. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 3. července 2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO 19-2015 Výzva

Více

Obec Trojanovice 74401, Trojanovice 210. Vyhlašuje. výzvu více zájemcům o zakázku malého rozsahu k podání nabídky na předmět zakázky:

Obec Trojanovice 74401, Trojanovice 210. Vyhlašuje. výzvu více zájemcům o zakázku malého rozsahu k podání nabídky na předmět zakázky: Obec Trojanovice 74401, Trojanovice 210 Trojanovice, 25. dubna 2012 Vyhlašuje výzvu více zájemcům o zakázku malého rozsahu k podání nabídky na předmět zakázky: Fasáda Mateřské školy na Lomné Úvodní část

Více