Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Mgr. Jana Dimunová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Mgr. Jana Dimunová"

Transkript

1 Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Autor: Mgr. Jana Dimunová V Klášterci nad Ohří Mgr. Jana Dimunová ředitelka školy Schválení : PR dne , ŠR dne

2 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 obsahuje souhrnem 44 stran textu a tabulek. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších novel, předkládám výroční zprávu za školní rok 2011/12. V souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., ve znění novely č.225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, obsahuje tato výroční zpráva: základní údaje o škole, jimiž jsou název školy, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě, přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, rámcový popis personálního zabezpečení školy, údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání, údaje o oblastech, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a údaje o oblastech, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit včetně návrhů příslušných opatření, údaje o prevenci sociálně patologických jevů, údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, základní údaje o hospodaření školy, údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 2

3 1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název školy, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě 1.1 Název školy Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov 1.2 Sídlo Krátká 676, Klášterec nad Ohří, Charakteristika školy Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov je typizovaná stavba, která byla uváděna do provozu v letech Její umístění na východním okraji bytové zástavby města vytváří poměrně stabilizované podmínky optimální naplněnosti. S platností od je škola samostatným právním subjektem, který od hospodaří jako příspěvková organizace Historie školy Škola byla předána se základní kapacitou: 23 kmenové třídy, 4 odborné učebny, 6 oddělení školní družiny, dvojice dílen, dvojice tělocvičen, plavecká učebna, školní knihovna, školní jídelna a komplexní zázemí pro hospodářskou činnost Současnost školy Ve školním roce 2011/12 se vzdělávalo ve 23 třídách 516 žáků, z toho 15 žáků v jedné třídě s upraveným vzdělávacím programem. Kromě běžných kmenových tříd disponuje škola 19 odbornými učebnami - učebny fyziky, chemie a ekologie, dějepisu, 2 učebny výpočetní techniky a plaveckého výcviku jsou na nadstandardní úrovni; pracovní zázemí učitelů, vedení školy a ekonomického úseku tvoří 21 kabinet, 7 kanceláří. Venkovní sportoviště stále neodpovídají bezpečnostním normám. Tři oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost nově upravené prostory, ale i další vhodné prostory školy - cvičnou kuchyňku, tělocvičny, bazén, keramickou dílnu a hernu. Ve školním roce 2011/12 bylo navázáno na úpravy interiéru školy (dokončena rekonstrukce všech sociálních zařízení školy, výjimka nadále trvá na úpravu rozvodů teplé a studené vody sociálních zařízení v objektu tříd II. stupně, výměna osvětlení v dalších prostorách, rekonstrukce 3

4 hlavního rozvaděče) pokračováním výměny osvětlení převážně v ostatních prostorách a úpravou povrchu obou tělocvičen (poslední úprava byla financována z rozpočtu školy v roce 2003). I když konvektomat nahradil dva dosluhující kotle, přesto bylo opět přikročeno k opravě jednoho z kotlů, neboť pro potřebu organizace práce ve školní jídelně jsou tyto kotle nadále nezbytně nutné, neboť školní jídelna připravuje dvě jídla. Škola je na základě analýzy svých kapacitních možností schopna zajistit vzdělávání všech žáků své přirozené spádové oblasti Materiální podmínky školy Vybavenost školy je z pohledu vedení školy i z pohledu pedagogických pracovníků nad běžným průměrem. Průběžně, i když velmi složitě dochází k obnově zastaralé didaktické techniky, standardních pomůcek, i když v tomto školním roce klesl objem ONIV na takovou míru, že škola v plánu obměny školních pomůcek nemohla pokračovat. Poté, co byla dokončena ve všech třídách školy výměna školního žákovského nábytku za nábytek splňující normy požadované platnými právními předpisy, je nutné naplánovat výměnu dalšího vybavení interiéru školy, jímž je nábytek v prostorách určených pro pedagogy školy, bude muset také následovat postupná výměna školních tabulí zhruba v polovině tříd, kde nebyly z projektu EU Peníze do škol pořízeny interaktivní tabule. Ve vybavenosti výpočetní technikou však stále není stav optimální, jednak dochází k zastarávání výpočetní techniky a jednak je potřeba výrazně investovat do základního vybavení odborných učeben a kabinetů, kde učitelé nadále pracují ne vždy s kvalitní výpočetní technikou, často darovanou jinými subjekty jako vyřazenou. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky. Učitelé mají k dispozici počítače ve 2 sborovnách a ve všech kabinetech, zhruba polovina sboru obdržela pro výuku notebooky, jež byly pořízeny jako součást veřejné zakázky z projektu EU Peníze do škol. Další stanice jsou umístěny v odborných učebnách II. stupně, v pracovně dramatické výchovy a v pracovně chemie a ekologie, kde propojením s multimediální tabulí tvoří výukový komplex. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, jejím prostřednictvím mají žáci i učitelé přístup na internet. Pedagogové školy mají své přístupové heslo do své ové schránky a možnost přístupu do školní pošty z domova prostřednictvím webového rozhraní. Počítačová síť školy je z větší části rekonstruována z programu EU Peníze do škol, bylo pořízeno velmi dobré serverové řešení, pokulhává však možnost mít vlastního správce počítačové sítě. 4

5 Stávající ITC metodici a koordinátoři (Mgr. Horská, Bc. Michael Radimerský) poskytují převážně metodickou a didaktickou pomoc ve využití ICT ve výuce, méně času a zkušeností jsou schopní i z časových důvodů věnovat správě počítačové sítě. Zde je využíváno externí služby podle možností školy. Ve školním roce 2011/12 získaly další 4 pracovnice osvědčení k výkonu specializačních činnosti v oblasti ICT, jedná se o Mgr. Dagmar Ostrihoňovou, Ing. Jaroslavu Pokornou, Mgr. Hanou Kittnerovou a Mgr. Radkou Mašatovou. Žádná z nich však o výkon této specializační činnosti i s ohledem na náročnost v oblasti správy počítačové sítě zatím nejeví zájem. Základní dokumenty a školní matrika jsou vedeny v elektronické podobě. Škola je propojena vnitřní sítí a společným sdílením. Kompletní školní matrika je vedena v programu Bakaláři. Ke zlepšení materiálně technického vybavení jsou používány i sponzorské dary. Budova je nejmladší školou ve městě, ale její technický stav není optimální, každoročně zpracovávaný materiál pro oblast BOZP obsahuje nejméně 13 dlouhodobě vykazovaných problémů. Každým rokem nastává v období chladných podzimních a studených zimních dnů problém s teplotou ve třídách a tělocvičnách. V tělocvičnách, ba i ve třídách klesá teplota pod normu stanovenou vyhláškou pro provoz škol a školských zařízení, vedení školy v tomto případě přistoupí vzhledem k možnému poškození zdraví k zastavení výuky tělesné výchovy v obou tělocvičnách. Škola také čelí kritice ze strany pronájemců tělocvičen, kdy pronájemci požadují nápravu, kterou vedení školy vlastními silami není schopno zařídit. V nedobrém technickém stavu je většina střech, havarijní stav vykazují už všechna okna, dosud to byla okna ve školní jídelně, v obou tělocvičnách a zvláště pak v části pavilonu centrálních funkcí. Očekávána je revitalizace celého objektu z programu Zelená úsporám SFŽP, popř. návrh jiného řešení, které zřizovatel má jistě jako záložní variantu připraveno Výchovně vzdělávací proces školy historie a současnost Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Výuka většinou probíhá na prvním i druhém stupni ve 3 paralelních třídách v ročníku a navazuje na vzdělávací koncepci let Ve školním roce 1991/1992 byla zahájena se souhlasem MŠMT rozšířená výuka jazyků a ve školním roce 1993/1994 byla otevřena první specializovaná třída pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování, ve školním roce 2011/12 byla na II. stupni 1 třída s upraveným vzdělávacím programem. 5

6 Na základě rozboru uplynulého období lze konstatovat, že převážná část absolventů odchází na střední školy. I tento fakt byl brán v úvahu při tvorbě ŠVP, kde se rovněž odráží i velký zájem rodičů o to, co škola nabízí v oblasti práce na PC, ve výuce cizích jazyků i mimoškolní činnosti, kterou zajišťuje kromě školní družiny také školní klub, v němž pracuje na kroužků různého zaměření. Je nutno podotknout, že školní klub otevřel velkému množství žáků školy cestu k rozvoji nadání a talentu a pedagogové, kteří jsou vedoucími těchto kroužků, dosáhli se svými svěřenci vynikajících výsledků v soutěžích nejen na regionální, ale i na republikové úrovni, a to v disciplínách sportovních (atletika, plavání), v dopravní soutěži, v cizích jazycích (německý a anglický), v oblasti přírodních věd (zeměpis, matematika, fyzika, chemie). Rovina standardních tříd sleduje početně nejsilnější skupinu žáků naší školy. Žáci se v některých předmětech rozdělují podle svých schopností do skupin tak, aby byl zabezpečen diferencovaný přístup podle talentu, nadání a zájmu žáků. Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Škola se také zaměřuje stejným dílem na děti nadané, jimiž jsou dle platné právní úpravy děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2011/12 byla ve škole diagnostikována 1 nadaná žákyně. Na základě žádosti rodičů a doporučení školského odborného zařízení jsou děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování zařazovány do třídy s upraveným vzdělávacím programem, kde jsou vzdělávány pod vedením zkušených pedagogů. Další žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů, jež jsou součástí smlouvy mezi školou a rodiči. Problémové oblasti ve výchově a vzdělání řeší školní psycholog. Ve školním roce 2011/12 se podařilo ředitelce školy z projektu ESF VIP kariéra III ROZVOJ ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVIŠŤ získat pokračování 0,5 úvazku školního psychologa. Od září 2010 pracuje na škole Školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou školní psycholožka Mgr. Lenka Mynaříková, výchovný poradce a speciální pedagog Mgr. David Adámek, výchovná poradkyně Mgr. Soňa Jirovcová, školní metodička prevence Mgr. Veronika Kubincová, kariérová poradkyně Mgr. Dagmar Ostrihoňová a Mgr. Soňa Strnadová, zástupkyně ředitelky školy pro I. stupeň a koordinátorka zápisu do 1. tříd. Celý tým školního poradenského pracoviště má přesně stanovené kompetence a poskytuje odborné poradenství, psychologické a speciálně pedagogické služby žákům a jejich zákonným zástupcům, spolupracuje s třídními učiteli i s ostatními pedagogy. Školní poradenské služby jsou 6

7 koordinovány se službami školských poradenských zařízení. Jejich vzájemná spolupráce umožňuje včasné odhalení příčin výukových potíží a jejich reedukaci. Podle aktuálních potřeb je žákům poskytována také individuální dyslektická náprava a logopedie. Počet tříd s upraveným vzdělávacím programem však v posledních letech klesl na 1 třídu, což je důsledkem jednak poklesu počtu žáků základních škol v Klášterci a jednak zvýšením počtu žáků, u nichž je poradenským zařízením integrace odebrána (neodpovídající spolupráce rodiny a školy) nebo zrušena (kompenzace poruchy). Škola má zpracovány kvalitní koncepční dokumenty, provádí jejich pravidelnou analýzu a korekci, provádí pravidelné sebehodnocení. Škola se prezentuje webovými stránkami, ale i v regionálním a republikovém tisku. 1.4 Zřizovatel Město Klášterec nad Ohří Nám. Dr. E. Beneše 85 Klášterec nad Ohří PSČ Údaje o vedení školy Vedení školy statutární orgán a ředitelka školy: Mgr. Jana Dimunová, ve funkci do zástupkyně statutárního orgánu a koordinátorka ŠVP : Mgr.Soňa Strnadová zástupkyně ředitelky školy a kariérová poradkyně : Mgr. Dagmar Ostrihoňová výchovná poradkyně: Mgr. Soňa Jirovcová výchovný poradce speciální pedagog : Mgr.David Adámek školní metodik/metodička prevence : Mgr. Veronika Kubincová ICT koordinátoři: Mgr. Zdeňka Horská, Bc. Michael Radimerský koordinátor dopravní výchovy : Mgr. Jiří Hnilička koordinátor ekologické výchovy : Mgr. Štěpánka Hubertová, paní Irena Gregorová účetní školy : paní Dana Koppová technický pracovník a strojník bazénu : pan Emanuel Fuksa provozní školní jídelny: paní Marie Poláková 7

8 školní psycholog Mgr. Lenka Mynaříková Metodické orgány školy (kolegium) II. stupeň Matematika a volitelná matematika Mgr. Zdeňka Horská Český jazyk a literatura Mgr. Jana Dimunová Komunikační a mediální výchova Mgr. Jiří Hnilička Dějepis Bc. Michael Radimerský Občanství a zdraví Mgr. Veronika Kubincová Přírodopis Mgr. Blanka Kabeláčová Zeměpis Mgr. Eva Písková Fyzika Mgr. Zdena Horská Anglický jazyk a volitelný anglický jazyk Mgr. Soňa Jirovcová Německý jazyk c a volitelný německý jazyk Lucie Cvrčková Výchovy (Hv, Vv) Mgr. Petra Novotná Tělesná výchova a volitelná tělesná výchova Mgr. Jiří Hnilička Příprava pokrmů a rodinná výchova Ing. Jaroslava Pokorná Technické práce a práce s technickými materiály Mgr. Petra Novotná Svět práce a výchova k volbě povolání Mgr. Dagmar Ostrihoňová ICT : pan Michael Radimerský Chemie : Mgr. Eva Písková I.stupeň: Matematika Mgr. Zuzana Rulcová Český jazyk a literatura - Mgr. Petra Vostrá Prvouka, přírodověda, vlastivěda Mgr. Jaroslava Kocková Pracovní činnosti Mgr. Jitka Hrdličková Výtvarná výchova Mgr. Hana Kittnerová Hudební výchova Mgr. Jitka Kuncová Tělesná výchova Mgr. Ivana Blažková 1.6 Adresa pro dálkový přístup 8

9 1.7 Údaje o školské radě Školská rada pracuje ve složení: Zástupci zřizovatele: Ing. Veronika Dlouhá, paní Danuše Pokorná Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Jiří Hnilička, Mgr. David Adámek Zástupci zákonných zástupců: Ing. Štěpán Kostelník, předseda, Ing. Kateřina Mazánková Proběhlo několik řádných zasedání, jejichž program a následně ověřený zápis byly zveřejněny prostřednictvím dálkového přístupu. Aktivity Občanského sdružení Rodiče škole při Školské radě Základní školy, Klášterec nad Ohří Krátká 676, okres Chomutov se soustřeďují na spolupráci s rodiči, na účast v grantovém programu města, na spoluorganizací akcí a soutěží pro žáky školy. 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 2.1 Přehled oborů vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem Moudrá sova se ve světě neztratí, platnost od je vzdělávacím programem všech tříd a ročníků ve školním roce 2011/2012, třída 8.C pak pracovala podle upraveného vzdělávacího programu Naplňování učebních osnov Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Moudrá sova se ve světě neztratí ve školním roce Výuka probíhala ve školním roce 2011/2012 podle ŠVP pro ZV Moudrá sova se ve světě neztratí, který je zpracován v souladu se školským zákonem, strukturou a zásadami Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV). Učební plán stanovený Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Moudrá sova se ve světě neztratí (dále jen ŠVP ZV) byl naplňován v 1. až 5. a 6. až 9. ročníku školy. Při ověřování v praxi jsme i v letošním roce dospěli k závěru, že je nutné uskutečnit některé drobné změny, které se týkají předmětu prvouka v 5. ročníku. Téma sexuální výchova byla zařazena k tématu Člověk a jeho zdraví. Ve školním roce 2011/2012 byly splněny všechny části učebních osnov pro daný ročník, což se projevilo i na výsledcích pilotního testování žáků 5.a9.ročníků v českém jazyce, matematice a jazyce anglickém. Do školního vzdělávacího programu jsou promítnuty standardy pro základní vzdělávání. Vyučující potvrdili, že nedošlo k vynechání žádné části v oblasti klíčových kompetencí, očekávaných výstupů, učiva a průřezových témat. 9

10 2.1.2 Výuka plavání ve školním roce 2011/2012 Ve školním roce vedení školy s předstihem vzhledem k avizovanému poklesu kapitoly ostatních neinvestičních nákladů (dále ONIV) odstoupilo od dosavadního modelu výuky plavání ve druhých a třetích třídách. V těchto třídách vyučovala plavání na základě smluvního vztahu Plavecká škola Regena v.o.s. Chomutov. Na základě dohody mezi zřizovatelem a školou došlo ke spuštění modelu výuky plavání kmenový učitel/učitel tělesné výchovy a učitelka plavání ve všech třídách a ročnících školy. Mzdové náklady na učitelku plavání byly použity z účelové dotace zřizovatele, byla uzavřena jedna pracovní smlouva na výuku ve dnech úterý až pátek a jedna dohoda o provedení práce na pondělní výuku, neboť učitelka plavání paní Jana Pokorná zahájila prezenční studium pro zvýšení kvalifikace, jehož se v pondělí pravidelně účastnila. Přestože se rozhodnutí neobnovit smlouvu na plavání 2.a3.tříd osvědčilo jako prozíravé, nebylo možné uzavřít s učitelkou plavání pracovní smlouvu na dobu určitou, neboť finanční prostředky nepostačovaly na pokrytí celých mzdových nákladů. K poklesu kvality výuky plavání nedošlo, což dosvědčují opakovaně výborné výsledky žákyň a žáků v plaveckých soutěžích. V následujícím školním roce bude již vzhledem k vyčerpané možnosti opakovaného pracovního poměru nutné uzavřít pracovní poměr s učitelkou plavání na dobu neurčitou a přistoupit pravděpodobně i k další úpravě tohoto modelu plavání. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1 Personální zabezpečení školy k Tabulka 1 - personální zabezpečení školy k Pracovníci fyzické osoby k přepočtení pracovníci k (bez MD) 1) Učitelé 2) asistent pedagoga 4) vychovatelky ve školní družině 2) 35 32, ,0 nepedagogové 3) 18 16,45 Poznámka 1) MD mateřská dovolená, 10

11 2) pracovníci placeni ze státního rozpočtu, 3) počet fyzických osob nepedagogických pracovníků a přepočetný počet nepedagogických pracovníků je zkreslen pracovní pozicí strojník bazénu, jež je zastávána správcem budovy s úvazkem 1,00 a souběžným pracovním poměrem téhož zaměstnance na pracovní pozici strojník bazénu 0,5 4) 0,5 asistent pedagoga placen z projektu EU 3.2 Věková skladba a odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k Tabulka 2 - odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost pedagogických pracovníků včetně vychovatelek školní družiny - 3 zákona 563/2004 Sb., ve znění pozdějších novel počet PP s odb.kval. 6 do 35 let celkem počet PP s odb.kval. do 35 let ženy počet PP bez odb. kval.do 35 let celkem počet PP bez odb. kval.do 35 let ženy počet PP s odb.kval let celkem počet PP s odb.kval let ženy počet PP bez odb. kval let celk. počet PP bez odb. kval let ženy počet PP s odb.kval let celkem počet PP s odb.kval let ženy počet PP bez odb. kval let cel

12 počet PP bez odb. kval let ženy počet PP s odb.kval. 55 důch.věk celkem 0 4 Poznámka : PP - pedagogický pracovník = učitel; průměrný věk pedagogických pracovníků k je 43, 8 (včetně vychovatelek ve školní družině) 3.3 Ukončení pracovního poměru pedagogických pracovníků k přijetí nových pedagogických pracovníků v témuž datu K skončil pracovní poměr na dobu určitou paní učitelce plavání. K ukončila 1 paní učitelka pracovní poměr na dobu neurčitou dohodu. K skončila ředitelka školy na pracovním místě vedoucího pracovníka školy a přešla na pozici učitelky pro II. stupeň. Odchody pedagogických pracovnic a pracovníků a následné změny nijak neovlivní stabilitu a odbornost pedagogického sboru. Vzhledem k normativnímu financování školy je nezbytné, aby vedení školy mělo účelnou a efektivní organizaci následujícího školního roku, přistupovalo racionálně k optimálnímu naplňování tříd a mělo promyšlenou strategii při přijímání nových pedagogických pracovníků, neboť výrazný počet pracovnic je stále na mateřské dovolené a jejich pracovní místa je třeba zachovat. 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1 Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy Tabulka 3 a) - výsledky zápisu k povinné školní docházce, stav k datu pedagogické rady K zápisu se dostavily 92 děti Vyhověno bylo 16 odkladům 1 dítě bylo převedeno na Základní školu praktickou V Klášterci nad Ohří Z dětí, které přišly k zápis do 1.tříd, mělo nastoupit 75 Během června se přistěhovali 2 žáci 12

13 Z původně zapsaných se během června 4 žáci odstěhovali Do 1.tříd nastoupí celkem 73 žáci 4.2 Výsledky přijímacího řízení k dalšímu vzdělávání Tabulka 3 b) stav přijímacího řízení k datu pedagogické rady Počet žáků ZŠ, kteří ukončili povinnou 8.ročník: 3 ( 2/1 ) 9.ročník: 28 (12/16) Žáci přestupující ze základní školy Počet žáků, kteří přešli na víceleté gymnázium: 6 (1/5 4.3 Hodnocení kariérového poradenství Spolupráce s Hospodářskou komorou V listopadu 2011 se vycházející žáci z 8. a 9. ročníků zúčastnili s třídními učiteli(dále jen TU) prezentačního veletrhu Vzdělávání 2012 v Chomutově. Žáci zde měli možnost seznámit se s konkrétní nabídkou vzdělávacích oborů středních škol v regionu pro rok Připravena pro ně byla řada zajímavých prezentací středních škol. Poprvé se výstavy škol zúčastnilo společně se svými dětmi i několik rodičů. 15. května 2012 v rámci projektu OHK Chomutov Stavebnictví - perspektiva pro mladé zájemci z 8. ročníků navštívili Střední průmyslovou školu a OA v Kadani a Střední školu energetickou a stavební v Chomutově, kde si prohlédli učebny a jejich vybavení. Zajímavou formou jim byly prezentovány možnosti studia jednotlivých oborů. Lákavou součástí exkurze byla návštěva stavby hotelu v Chomutově Spolupráce se SOŠ, SOU, spolupráce s ÚP CV Po dohodě VP a KP tří kláštereckých škol z června 2011 se konalo setkání zástupců G, SOŠ a SOU pro rodiče vycházejících žáků v ZŠ Petlérská. Vzhledem k menšímu zastoupení středních škol a velmi malému zájmu rodičů i ze ZŠ Petlérská 13

14 budeme zvažovat náhradu jmenovaného způsobu předávání informací o SŠ jinou formou. S mnohem větším zájmem se setkaly prezentace v rámci hodin VVP. 14.října 2011 proběhla prezentace SOŠ SOU Gastronomie Chomutov, 1. listopadu 2012 SOŠ a SOU Podbořany. V říjnu byly žákům ÚP CV dodány regionální přehledy o SŠ-katalogy Atlas školství Spolupráce s PPP Kadaň Ve spolupráci s Mgr. Terezou Beníškovou a Mgr. Janou Lhotskou z PPP Kadaň proběhlo během září 2011 testování a vyhodnocení testů profesní orientace u žáků 9. A a vycházejících žáků z 8. roč. Potěšitelné je, že k vyhodnocení testů přichází se svými dětmi stále více rodičů. Spolupráce v této oblasti je bezproblémová a tvůrčí, založena na velké ochotě obou stran vyjít vstříc všemu novému a pro žáky hodnotnému. Plošné testování všech vycházejících žáků ve škole a následný pohovor se zákonnými zástupci na půdě školy je oproti ostatním kláštereckým základním školám ze strany PPP Kadaň z hlediska časového i finančního nadstandardní služba. Je tedy žádoucí pro další období počítat i s orientací na možnost osobních návštěv žáků a jejich rodičů přímo v PPP Kadaň. Do školy byly PPP Kadaň dodány přehledy poskytovatelů vzdělání v regionu Individuální konzultace s rodiči a žáky V průběhu celého roku probíhaly konzultace s rodiči i žáky ohledně profesní orientace. Vzhledem ke změně počtu přihlášek ze tří na dvě a zrušení výstupního hodnocení byly nejvíce dotazovány situace, které dané změny přinesly Hodnocení žáků V dubnu 2012 proběhlo testování žáků 9.roč. v ČJ a M PPP Kadaň v zastoupení Mgr. Helenou Seneckou. V červnu 2012 proběhlo celostátní pilotní testování žáků 9.roč. v ČJ, M a AJ. Výsledky ve všech předmětech byly předloženy vyučujícím daných předmětů. Byly konzultovány cesty k dosažení optimálních výstupů v jednotlivých předmětech. 14

15 Výsledky u obou testování odpovídají klasifikaci žáků v daných předmětech Zadávání přihlášek v systému Bakalář Zadávání přihlášek v systému Bakalář oproti předcházejícím rokům proběhlo zcela bez problémů. Méně podstatné nedostatky byly konzultovány s odborníky. Tisk přihlášek byl již plně převeden na KP, což velmi zjednodušilo agendu okolo přihlášek Spolupráce s NÚV Pokračuje nabídka možnosti využívat internetový Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce pro vycházející žáky a rodičovskou veřejnost. Distribuce informační příručky a CD ROMu Kam na školu, zasílání periodika s informacemi z oblasti KP DVVP Mgr. Dagmar Ostrihoňová, Mgr. Soňa Jirovcová, Mgr. Veronika Kubincová a Mgr. Petra Vostrá se v červnu 2012 přihlásily k bezplatnému e-learningovému vzdělávání v oblasti kariérového poradenství a světa práce. Studium ekariéra+ poskytuje Národní ústav pro vzdělávání. Je rozděleno do 12 modulů a 6 animací. Probíhá od listopadu 2012 do března Navazuje na studium VIP Kariéra s certifikátem o absolvování studia a certifikátem o technické způsobilosti k práci s LMS systémem 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 5.1 Celkový prospěch žáků I. pololetí Tabulka 4 - celkové hodnocení počet žáků celkem 520 X X z toho v I.pol.prospělo s stupeň z chování 5 vyznamenáním z toho v I.pol.prospělo stupeň z chování 2 z toho v I.pol. neprospělo 11 X 5.2 Celkový prospěch žáků II. pololetí 15

16 Tabulka 5 - celkové hodnocení počet žáků celkem 516 X X z toho v II.pol.prospělo s stupeň z chování 11 vyznamenáním z toho v II.pol.prospělo stupeň z chování 3 z toho v II.pol. neprospělo 34 X X 5.3 Docházka žáků Tabulka 6 - absence omluvená a neomluvená Absence Počet žáků na škole Zameškané hodiny celkem Z toho neomluvené hodiny celkem 132 Průměr na žáka omluvené 50,221 Průměr na žáka neomluvené 0, Opatření k posílení kázně Tabulka 7 opatření k posílení kázně v prvním čtvrtletí I.stupeň II.stupeň Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele 4 19 Důtka ředitelky školy 0 8 Pochvaly třídního učitele 0 2 Pochvaly ředitelky školy 0 0 Tabulka 8 opatření k posílení kázně ve druhém čtvrtletí 16

17 I.stupeň II.stupeň Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy 1 20 Pochvaly třídního učitele Pochvaly ředitelky školy 3 1 Tabulka 9 opatření k posílení kázně ve třetím čtvrtletí I.stupeň II.stupeň Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy 0 15 Pochvaly třídního učitele 2 9 Pochvaly ředitelky školy 0 0 Tabulka 10 opatření k posílení kázně ve čtvrtém čtvrtletí I.stupeň II.stupeň Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy 5 19 Pochvaly třídního učitele Pochvaly ředitelky školy 0 3 Další ocenění 0 1 Ceny roku/ výroční ceny 0 1/0 5.4 Údaje o oblastech, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a údaje o oblastech, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit včetně návrhů příslušných opatření. Tyto informace jsou součástí závěrů vlastního hodnocení školy, zpracovaného podle předchozí legislativy. Níže jsou uvedeny závěry ze sebehodnocení školy za poslední hodnocené období Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků 1. materiální a technické podmínky vzdělávání s výjimkou ICT 17

18 2. personální podmínky vzdělávání s výjimkou výuky cizích jazyků a ICT 3. výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům 4. kvalita výchovného poradenství 5. přístup k informacím a jejich přenos 6. vztahy se školskou radou 7. prezentace školy 8. spolupráce s partnery 9. organizace akcí školy, soutěží a olympiád 10. kvalita systémového řízení a plánování řídících činností 11. efektivita organizace školy 12. systém vedení pedagogických pracovníků 13. efektivní využití finančních prostředků Oblasti, na které se vedení školy soustředí v následujícím hodnoceném období, z pohledu vedení školy 1. personální podmínky vzdělávání 2. průběh vzdělávání využití závěrečné fáze hodiny k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení žáka žákem 3. výsledky vzdělávání čtení s porozuměním 4. využívání žákovské a rodičovské iniciativy 5. vzájemné vztahy mezi školou, rodiči a žáky partnerský vztah rodina škola, kultivace vztahů žák učitel, učitel učitel 6. vztahy se zřizovatelem 7. kontrolní systém a hodnocení pracovníků Oblasti, na které se vedení školy soustředí v následujícím hodnoceném období, z pohledu České školní inspekce (dále ČŠI, viz další část výroční zprávy Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Hodnocení prevence šikany a prevence dalších sociálně patologických jevů 18

19 Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány týmem školních poradenských pracovníků, jenž je tvořen výchovnou poradkyní kariérovou poradkyní, školní metodičkou prevence, školním speciálním pedagogem a školní psycholožkou.. Součástí vzdělávací oblasti výchova ke zdraví je i problematika prevence šikany a prevence v oblasti drogové závislosti. Škola pořádá mnoho akcí ve spolupráci s Městem Klášterec i s ostatními školami ve městě i v regionu a využívá možnosti čerpat finanční prostředky z programu protidrogové prevence. Škola má také dobře zpracovaný školní program prevence. Jako výjimečné ve srovnání se školami ve městě, ale i v kraji, dokonce i v republikovém měřítku lze hodnotit vytvoření skupiny odborně vzdělaných a lidsky kvalitních pracovníků školských poradenských služeb. V tomto školním roce nabízel žákům i rodičům tým ve složení školní psycholožka, výchovný poradce speciální pedagog, výchovná poradkyně, kariérová poradkyně a školní metodička prevence komplexní péči ve všech možných problémech, které může dítěti i rodiči přinést život do cesty nejen v souvislosti se školní docházkou. Díky odpovědné práci tohoto týmu a již jednou jmenované odborné a lidsky kvalitní úrovni těchto pedagogů mohla škola v oblasti prevence problémů ohrožujících zdravý vývoj dítěte dosahovat vynikajících výsledků. 6.2 Ve školním roce proběhlo mnoho preventivních akcí, jejich stručný přehled je uveden níže Akce prevence: Seznam se bezpečně 1,2, Kyberšikana Peer program: 6.ročník: domácí násilí 7.ročník: poruchy příjmu potravy 8.ročník: vzdělávání 9.ročník: závislosti ŠIK.cz zapojení spotů do vyučovacích hodin OZ organizace: ŠvP- školy v přírodě šestých ročníků ŠvP- školy v přírodě osmých ročníků organizace: Všehrdy beseda se žáky osmých ročníků Pohraniční služba beseda pro žáky 19

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více