Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Mgr. Jana Dimunová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Mgr. Jana Dimunová"

Transkript

1 Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Autor: Mgr. Jana Dimunová V Klášterci nad Ohří Mgr. Jana Dimunová ředitelka školy Schválení : PR dne , ŠR dne

2 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 obsahuje souhrnem 44 stran textu a tabulek. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších novel, předkládám výroční zprávu za školní rok 2011/12. V souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., ve znění novely č.225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, obsahuje tato výroční zpráva: základní údaje o škole, jimiž jsou název školy, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě, přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, rámcový popis personálního zabezpečení školy, údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání, údaje o oblastech, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a údaje o oblastech, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit včetně návrhů příslušných opatření, údaje o prevenci sociálně patologických jevů, údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, základní údaje o hospodaření školy, údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 2

3 1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název školy, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě 1.1 Název školy Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov 1.2 Sídlo Krátká 676, Klášterec nad Ohří, Charakteristika školy Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov je typizovaná stavba, která byla uváděna do provozu v letech Její umístění na východním okraji bytové zástavby města vytváří poměrně stabilizované podmínky optimální naplněnosti. S platností od je škola samostatným právním subjektem, který od hospodaří jako příspěvková organizace Historie školy Škola byla předána se základní kapacitou: 23 kmenové třídy, 4 odborné učebny, 6 oddělení školní družiny, dvojice dílen, dvojice tělocvičen, plavecká učebna, školní knihovna, školní jídelna a komplexní zázemí pro hospodářskou činnost Současnost školy Ve školním roce 2011/12 se vzdělávalo ve 23 třídách 516 žáků, z toho 15 žáků v jedné třídě s upraveným vzdělávacím programem. Kromě běžných kmenových tříd disponuje škola 19 odbornými učebnami - učebny fyziky, chemie a ekologie, dějepisu, 2 učebny výpočetní techniky a plaveckého výcviku jsou na nadstandardní úrovni; pracovní zázemí učitelů, vedení školy a ekonomického úseku tvoří 21 kabinet, 7 kanceláří. Venkovní sportoviště stále neodpovídají bezpečnostním normám. Tři oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost nově upravené prostory, ale i další vhodné prostory školy - cvičnou kuchyňku, tělocvičny, bazén, keramickou dílnu a hernu. Ve školním roce 2011/12 bylo navázáno na úpravy interiéru školy (dokončena rekonstrukce všech sociálních zařízení školy, výjimka nadále trvá na úpravu rozvodů teplé a studené vody sociálních zařízení v objektu tříd II. stupně, výměna osvětlení v dalších prostorách, rekonstrukce 3

4 hlavního rozvaděče) pokračováním výměny osvětlení převážně v ostatních prostorách a úpravou povrchu obou tělocvičen (poslední úprava byla financována z rozpočtu školy v roce 2003). I když konvektomat nahradil dva dosluhující kotle, přesto bylo opět přikročeno k opravě jednoho z kotlů, neboť pro potřebu organizace práce ve školní jídelně jsou tyto kotle nadále nezbytně nutné, neboť školní jídelna připravuje dvě jídla. Škola je na základě analýzy svých kapacitních možností schopna zajistit vzdělávání všech žáků své přirozené spádové oblasti Materiální podmínky školy Vybavenost školy je z pohledu vedení školy i z pohledu pedagogických pracovníků nad běžným průměrem. Průběžně, i když velmi složitě dochází k obnově zastaralé didaktické techniky, standardních pomůcek, i když v tomto školním roce klesl objem ONIV na takovou míru, že škola v plánu obměny školních pomůcek nemohla pokračovat. Poté, co byla dokončena ve všech třídách školy výměna školního žákovského nábytku za nábytek splňující normy požadované platnými právními předpisy, je nutné naplánovat výměnu dalšího vybavení interiéru školy, jímž je nábytek v prostorách určených pro pedagogy školy, bude muset také následovat postupná výměna školních tabulí zhruba v polovině tříd, kde nebyly z projektu EU Peníze do škol pořízeny interaktivní tabule. Ve vybavenosti výpočetní technikou však stále není stav optimální, jednak dochází k zastarávání výpočetní techniky a jednak je potřeba výrazně investovat do základního vybavení odborných učeben a kabinetů, kde učitelé nadále pracují ne vždy s kvalitní výpočetní technikou, často darovanou jinými subjekty jako vyřazenou. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky. Učitelé mají k dispozici počítače ve 2 sborovnách a ve všech kabinetech, zhruba polovina sboru obdržela pro výuku notebooky, jež byly pořízeny jako součást veřejné zakázky z projektu EU Peníze do škol. Další stanice jsou umístěny v odborných učebnách II. stupně, v pracovně dramatické výchovy a v pracovně chemie a ekologie, kde propojením s multimediální tabulí tvoří výukový komplex. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, jejím prostřednictvím mají žáci i učitelé přístup na internet. Pedagogové školy mají své přístupové heslo do své ové schránky a možnost přístupu do školní pošty z domova prostřednictvím webového rozhraní. Počítačová síť školy je z větší části rekonstruována z programu EU Peníze do škol, bylo pořízeno velmi dobré serverové řešení, pokulhává však možnost mít vlastního správce počítačové sítě. 4

5 Stávající ITC metodici a koordinátoři (Mgr. Horská, Bc. Michael Radimerský) poskytují převážně metodickou a didaktickou pomoc ve využití ICT ve výuce, méně času a zkušeností jsou schopní i z časových důvodů věnovat správě počítačové sítě. Zde je využíváno externí služby podle možností školy. Ve školním roce 2011/12 získaly další 4 pracovnice osvědčení k výkonu specializačních činnosti v oblasti ICT, jedná se o Mgr. Dagmar Ostrihoňovou, Ing. Jaroslavu Pokornou, Mgr. Hanou Kittnerovou a Mgr. Radkou Mašatovou. Žádná z nich však o výkon této specializační činnosti i s ohledem na náročnost v oblasti správy počítačové sítě zatím nejeví zájem. Základní dokumenty a školní matrika jsou vedeny v elektronické podobě. Škola je propojena vnitřní sítí a společným sdílením. Kompletní školní matrika je vedena v programu Bakaláři. Ke zlepšení materiálně technického vybavení jsou používány i sponzorské dary. Budova je nejmladší školou ve městě, ale její technický stav není optimální, každoročně zpracovávaný materiál pro oblast BOZP obsahuje nejméně 13 dlouhodobě vykazovaných problémů. Každým rokem nastává v období chladných podzimních a studených zimních dnů problém s teplotou ve třídách a tělocvičnách. V tělocvičnách, ba i ve třídách klesá teplota pod normu stanovenou vyhláškou pro provoz škol a školských zařízení, vedení školy v tomto případě přistoupí vzhledem k možnému poškození zdraví k zastavení výuky tělesné výchovy v obou tělocvičnách. Škola také čelí kritice ze strany pronájemců tělocvičen, kdy pronájemci požadují nápravu, kterou vedení školy vlastními silami není schopno zařídit. V nedobrém technickém stavu je většina střech, havarijní stav vykazují už všechna okna, dosud to byla okna ve školní jídelně, v obou tělocvičnách a zvláště pak v části pavilonu centrálních funkcí. Očekávána je revitalizace celého objektu z programu Zelená úsporám SFŽP, popř. návrh jiného řešení, které zřizovatel má jistě jako záložní variantu připraveno Výchovně vzdělávací proces školy historie a současnost Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Výuka většinou probíhá na prvním i druhém stupni ve 3 paralelních třídách v ročníku a navazuje na vzdělávací koncepci let Ve školním roce 1991/1992 byla zahájena se souhlasem MŠMT rozšířená výuka jazyků a ve školním roce 1993/1994 byla otevřena první specializovaná třída pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování, ve školním roce 2011/12 byla na II. stupni 1 třída s upraveným vzdělávacím programem. 5

6 Na základě rozboru uplynulého období lze konstatovat, že převážná část absolventů odchází na střední školy. I tento fakt byl brán v úvahu při tvorbě ŠVP, kde se rovněž odráží i velký zájem rodičů o to, co škola nabízí v oblasti práce na PC, ve výuce cizích jazyků i mimoškolní činnosti, kterou zajišťuje kromě školní družiny také školní klub, v němž pracuje na kroužků různého zaměření. Je nutno podotknout, že školní klub otevřel velkému množství žáků školy cestu k rozvoji nadání a talentu a pedagogové, kteří jsou vedoucími těchto kroužků, dosáhli se svými svěřenci vynikajících výsledků v soutěžích nejen na regionální, ale i na republikové úrovni, a to v disciplínách sportovních (atletika, plavání), v dopravní soutěži, v cizích jazycích (německý a anglický), v oblasti přírodních věd (zeměpis, matematika, fyzika, chemie). Rovina standardních tříd sleduje početně nejsilnější skupinu žáků naší školy. Žáci se v některých předmětech rozdělují podle svých schopností do skupin tak, aby byl zabezpečen diferencovaný přístup podle talentu, nadání a zájmu žáků. Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Škola se také zaměřuje stejným dílem na děti nadané, jimiž jsou dle platné právní úpravy děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2011/12 byla ve škole diagnostikována 1 nadaná žákyně. Na základě žádosti rodičů a doporučení školského odborného zařízení jsou děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování zařazovány do třídy s upraveným vzdělávacím programem, kde jsou vzdělávány pod vedením zkušených pedagogů. Další žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů, jež jsou součástí smlouvy mezi školou a rodiči. Problémové oblasti ve výchově a vzdělání řeší školní psycholog. Ve školním roce 2011/12 se podařilo ředitelce školy z projektu ESF VIP kariéra III ROZVOJ ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVIŠŤ získat pokračování 0,5 úvazku školního psychologa. Od září 2010 pracuje na škole Školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou školní psycholožka Mgr. Lenka Mynaříková, výchovný poradce a speciální pedagog Mgr. David Adámek, výchovná poradkyně Mgr. Soňa Jirovcová, školní metodička prevence Mgr. Veronika Kubincová, kariérová poradkyně Mgr. Dagmar Ostrihoňová a Mgr. Soňa Strnadová, zástupkyně ředitelky školy pro I. stupeň a koordinátorka zápisu do 1. tříd. Celý tým školního poradenského pracoviště má přesně stanovené kompetence a poskytuje odborné poradenství, psychologické a speciálně pedagogické služby žákům a jejich zákonným zástupcům, spolupracuje s třídními učiteli i s ostatními pedagogy. Školní poradenské služby jsou 6

7 koordinovány se službami školských poradenských zařízení. Jejich vzájemná spolupráce umožňuje včasné odhalení příčin výukových potíží a jejich reedukaci. Podle aktuálních potřeb je žákům poskytována také individuální dyslektická náprava a logopedie. Počet tříd s upraveným vzdělávacím programem však v posledních letech klesl na 1 třídu, což je důsledkem jednak poklesu počtu žáků základních škol v Klášterci a jednak zvýšením počtu žáků, u nichž je poradenským zařízením integrace odebrána (neodpovídající spolupráce rodiny a školy) nebo zrušena (kompenzace poruchy). Škola má zpracovány kvalitní koncepční dokumenty, provádí jejich pravidelnou analýzu a korekci, provádí pravidelné sebehodnocení. Škola se prezentuje webovými stránkami, ale i v regionálním a republikovém tisku. 1.4 Zřizovatel Město Klášterec nad Ohří Nám. Dr. E. Beneše 85 Klášterec nad Ohří PSČ Údaje o vedení školy Vedení školy statutární orgán a ředitelka školy: Mgr. Jana Dimunová, ve funkci do zástupkyně statutárního orgánu a koordinátorka ŠVP : Mgr.Soňa Strnadová zástupkyně ředitelky školy a kariérová poradkyně : Mgr. Dagmar Ostrihoňová výchovná poradkyně: Mgr. Soňa Jirovcová výchovný poradce speciální pedagog : Mgr.David Adámek školní metodik/metodička prevence : Mgr. Veronika Kubincová ICT koordinátoři: Mgr. Zdeňka Horská, Bc. Michael Radimerský koordinátor dopravní výchovy : Mgr. Jiří Hnilička koordinátor ekologické výchovy : Mgr. Štěpánka Hubertová, paní Irena Gregorová účetní školy : paní Dana Koppová technický pracovník a strojník bazénu : pan Emanuel Fuksa provozní školní jídelny: paní Marie Poláková 7

8 školní psycholog Mgr. Lenka Mynaříková Metodické orgány školy (kolegium) II. stupeň Matematika a volitelná matematika Mgr. Zdeňka Horská Český jazyk a literatura Mgr. Jana Dimunová Komunikační a mediální výchova Mgr. Jiří Hnilička Dějepis Bc. Michael Radimerský Občanství a zdraví Mgr. Veronika Kubincová Přírodopis Mgr. Blanka Kabeláčová Zeměpis Mgr. Eva Písková Fyzika Mgr. Zdena Horská Anglický jazyk a volitelný anglický jazyk Mgr. Soňa Jirovcová Německý jazyk c a volitelný německý jazyk Lucie Cvrčková Výchovy (Hv, Vv) Mgr. Petra Novotná Tělesná výchova a volitelná tělesná výchova Mgr. Jiří Hnilička Příprava pokrmů a rodinná výchova Ing. Jaroslava Pokorná Technické práce a práce s technickými materiály Mgr. Petra Novotná Svět práce a výchova k volbě povolání Mgr. Dagmar Ostrihoňová ICT : pan Michael Radimerský Chemie : Mgr. Eva Písková I.stupeň: Matematika Mgr. Zuzana Rulcová Český jazyk a literatura - Mgr. Petra Vostrá Prvouka, přírodověda, vlastivěda Mgr. Jaroslava Kocková Pracovní činnosti Mgr. Jitka Hrdličková Výtvarná výchova Mgr. Hana Kittnerová Hudební výchova Mgr. Jitka Kuncová Tělesná výchova Mgr. Ivana Blažková 1.6 Adresa pro dálkový přístup 8

9 1.7 Údaje o školské radě Školská rada pracuje ve složení: Zástupci zřizovatele: Ing. Veronika Dlouhá, paní Danuše Pokorná Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Jiří Hnilička, Mgr. David Adámek Zástupci zákonných zástupců: Ing. Štěpán Kostelník, předseda, Ing. Kateřina Mazánková Proběhlo několik řádných zasedání, jejichž program a následně ověřený zápis byly zveřejněny prostřednictvím dálkového přístupu. Aktivity Občanského sdružení Rodiče škole při Školské radě Základní školy, Klášterec nad Ohří Krátká 676, okres Chomutov se soustřeďují na spolupráci s rodiči, na účast v grantovém programu města, na spoluorganizací akcí a soutěží pro žáky školy. 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 2.1 Přehled oborů vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem Moudrá sova se ve světě neztratí, platnost od je vzdělávacím programem všech tříd a ročníků ve školním roce 2011/2012, třída 8.C pak pracovala podle upraveného vzdělávacího programu Naplňování učebních osnov Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Moudrá sova se ve světě neztratí ve školním roce Výuka probíhala ve školním roce 2011/2012 podle ŠVP pro ZV Moudrá sova se ve světě neztratí, který je zpracován v souladu se školským zákonem, strukturou a zásadami Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV). Učební plán stanovený Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Moudrá sova se ve světě neztratí (dále jen ŠVP ZV) byl naplňován v 1. až 5. a 6. až 9. ročníku školy. Při ověřování v praxi jsme i v letošním roce dospěli k závěru, že je nutné uskutečnit některé drobné změny, které se týkají předmětu prvouka v 5. ročníku. Téma sexuální výchova byla zařazena k tématu Člověk a jeho zdraví. Ve školním roce 2011/2012 byly splněny všechny části učebních osnov pro daný ročník, což se projevilo i na výsledcích pilotního testování žáků 5.a9.ročníků v českém jazyce, matematice a jazyce anglickém. Do školního vzdělávacího programu jsou promítnuty standardy pro základní vzdělávání. Vyučující potvrdili, že nedošlo k vynechání žádné části v oblasti klíčových kompetencí, očekávaných výstupů, učiva a průřezových témat. 9

10 2.1.2 Výuka plavání ve školním roce 2011/2012 Ve školním roce vedení školy s předstihem vzhledem k avizovanému poklesu kapitoly ostatních neinvestičních nákladů (dále ONIV) odstoupilo od dosavadního modelu výuky plavání ve druhých a třetích třídách. V těchto třídách vyučovala plavání na základě smluvního vztahu Plavecká škola Regena v.o.s. Chomutov. Na základě dohody mezi zřizovatelem a školou došlo ke spuštění modelu výuky plavání kmenový učitel/učitel tělesné výchovy a učitelka plavání ve všech třídách a ročnících školy. Mzdové náklady na učitelku plavání byly použity z účelové dotace zřizovatele, byla uzavřena jedna pracovní smlouva na výuku ve dnech úterý až pátek a jedna dohoda o provedení práce na pondělní výuku, neboť učitelka plavání paní Jana Pokorná zahájila prezenční studium pro zvýšení kvalifikace, jehož se v pondělí pravidelně účastnila. Přestože se rozhodnutí neobnovit smlouvu na plavání 2.a3.tříd osvědčilo jako prozíravé, nebylo možné uzavřít s učitelkou plavání pracovní smlouvu na dobu určitou, neboť finanční prostředky nepostačovaly na pokrytí celých mzdových nákladů. K poklesu kvality výuky plavání nedošlo, což dosvědčují opakovaně výborné výsledky žákyň a žáků v plaveckých soutěžích. V následujícím školním roce bude již vzhledem k vyčerpané možnosti opakovaného pracovního poměru nutné uzavřít pracovní poměr s učitelkou plavání na dobu neurčitou a přistoupit pravděpodobně i k další úpravě tohoto modelu plavání. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1 Personální zabezpečení školy k Tabulka 1 - personální zabezpečení školy k Pracovníci fyzické osoby k přepočtení pracovníci k (bez MD) 1) Učitelé 2) asistent pedagoga 4) vychovatelky ve školní družině 2) 35 32, ,0 nepedagogové 3) 18 16,45 Poznámka 1) MD mateřská dovolená, 10

11 2) pracovníci placeni ze státního rozpočtu, 3) počet fyzických osob nepedagogických pracovníků a přepočetný počet nepedagogických pracovníků je zkreslen pracovní pozicí strojník bazénu, jež je zastávána správcem budovy s úvazkem 1,00 a souběžným pracovním poměrem téhož zaměstnance na pracovní pozici strojník bazénu 0,5 4) 0,5 asistent pedagoga placen z projektu EU 3.2 Věková skladba a odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k Tabulka 2 - odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost pedagogických pracovníků včetně vychovatelek školní družiny - 3 zákona 563/2004 Sb., ve znění pozdějších novel počet PP s odb.kval. 6 do 35 let celkem počet PP s odb.kval. do 35 let ženy počet PP bez odb. kval.do 35 let celkem počet PP bez odb. kval.do 35 let ženy počet PP s odb.kval let celkem počet PP s odb.kval let ženy počet PP bez odb. kval let celk. počet PP bez odb. kval let ženy počet PP s odb.kval let celkem počet PP s odb.kval let ženy počet PP bez odb. kval let cel

12 počet PP bez odb. kval let ženy počet PP s odb.kval. 55 důch.věk celkem 0 4 Poznámka : PP - pedagogický pracovník = učitel; průměrný věk pedagogických pracovníků k je 43, 8 (včetně vychovatelek ve školní družině) 3.3 Ukončení pracovního poměru pedagogických pracovníků k přijetí nových pedagogických pracovníků v témuž datu K skončil pracovní poměr na dobu určitou paní učitelce plavání. K ukončila 1 paní učitelka pracovní poměr na dobu neurčitou dohodu. K skončila ředitelka školy na pracovním místě vedoucího pracovníka školy a přešla na pozici učitelky pro II. stupeň. Odchody pedagogických pracovnic a pracovníků a následné změny nijak neovlivní stabilitu a odbornost pedagogického sboru. Vzhledem k normativnímu financování školy je nezbytné, aby vedení školy mělo účelnou a efektivní organizaci následujícího školního roku, přistupovalo racionálně k optimálnímu naplňování tříd a mělo promyšlenou strategii při přijímání nových pedagogických pracovníků, neboť výrazný počet pracovnic je stále na mateřské dovolené a jejich pracovní místa je třeba zachovat. 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 4.1 Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy Tabulka 3 a) - výsledky zápisu k povinné školní docházce, stav k datu pedagogické rady K zápisu se dostavily 92 děti Vyhověno bylo 16 odkladům 1 dítě bylo převedeno na Základní školu praktickou V Klášterci nad Ohří Z dětí, které přišly k zápis do 1.tříd, mělo nastoupit 75 Během června se přistěhovali 2 žáci 12

13 Z původně zapsaných se během června 4 žáci odstěhovali Do 1.tříd nastoupí celkem 73 žáci 4.2 Výsledky přijímacího řízení k dalšímu vzdělávání Tabulka 3 b) stav přijímacího řízení k datu pedagogické rady Počet žáků ZŠ, kteří ukončili povinnou 8.ročník: 3 ( 2/1 ) 9.ročník: 28 (12/16) Žáci přestupující ze základní školy Počet žáků, kteří přešli na víceleté gymnázium: 6 (1/5 4.3 Hodnocení kariérového poradenství Spolupráce s Hospodářskou komorou V listopadu 2011 se vycházející žáci z 8. a 9. ročníků zúčastnili s třídními učiteli(dále jen TU) prezentačního veletrhu Vzdělávání 2012 v Chomutově. Žáci zde měli možnost seznámit se s konkrétní nabídkou vzdělávacích oborů středních škol v regionu pro rok Připravena pro ně byla řada zajímavých prezentací středních škol. Poprvé se výstavy škol zúčastnilo společně se svými dětmi i několik rodičů. 15. května 2012 v rámci projektu OHK Chomutov Stavebnictví - perspektiva pro mladé zájemci z 8. ročníků navštívili Střední průmyslovou školu a OA v Kadani a Střední školu energetickou a stavební v Chomutově, kde si prohlédli učebny a jejich vybavení. Zajímavou formou jim byly prezentovány možnosti studia jednotlivých oborů. Lákavou součástí exkurze byla návštěva stavby hotelu v Chomutově Spolupráce se SOŠ, SOU, spolupráce s ÚP CV Po dohodě VP a KP tří kláštereckých škol z června 2011 se konalo setkání zástupců G, SOŠ a SOU pro rodiče vycházejících žáků v ZŠ Petlérská. Vzhledem k menšímu zastoupení středních škol a velmi malému zájmu rodičů i ze ZŠ Petlérská 13

14 budeme zvažovat náhradu jmenovaného způsobu předávání informací o SŠ jinou formou. S mnohem větším zájmem se setkaly prezentace v rámci hodin VVP. 14.října 2011 proběhla prezentace SOŠ SOU Gastronomie Chomutov, 1. listopadu 2012 SOŠ a SOU Podbořany. V říjnu byly žákům ÚP CV dodány regionální přehledy o SŠ-katalogy Atlas školství Spolupráce s PPP Kadaň Ve spolupráci s Mgr. Terezou Beníškovou a Mgr. Janou Lhotskou z PPP Kadaň proběhlo během září 2011 testování a vyhodnocení testů profesní orientace u žáků 9. A a vycházejících žáků z 8. roč. Potěšitelné je, že k vyhodnocení testů přichází se svými dětmi stále více rodičů. Spolupráce v této oblasti je bezproblémová a tvůrčí, založena na velké ochotě obou stran vyjít vstříc všemu novému a pro žáky hodnotnému. Plošné testování všech vycházejících žáků ve škole a následný pohovor se zákonnými zástupci na půdě školy je oproti ostatním kláštereckým základním školám ze strany PPP Kadaň z hlediska časového i finančního nadstandardní služba. Je tedy žádoucí pro další období počítat i s orientací na možnost osobních návštěv žáků a jejich rodičů přímo v PPP Kadaň. Do školy byly PPP Kadaň dodány přehledy poskytovatelů vzdělání v regionu Individuální konzultace s rodiči a žáky V průběhu celého roku probíhaly konzultace s rodiči i žáky ohledně profesní orientace. Vzhledem ke změně počtu přihlášek ze tří na dvě a zrušení výstupního hodnocení byly nejvíce dotazovány situace, které dané změny přinesly Hodnocení žáků V dubnu 2012 proběhlo testování žáků 9.roč. v ČJ a M PPP Kadaň v zastoupení Mgr. Helenou Seneckou. V červnu 2012 proběhlo celostátní pilotní testování žáků 9.roč. v ČJ, M a AJ. Výsledky ve všech předmětech byly předloženy vyučujícím daných předmětů. Byly konzultovány cesty k dosažení optimálních výstupů v jednotlivých předmětech. 14

15 Výsledky u obou testování odpovídají klasifikaci žáků v daných předmětech Zadávání přihlášek v systému Bakalář Zadávání přihlášek v systému Bakalář oproti předcházejícím rokům proběhlo zcela bez problémů. Méně podstatné nedostatky byly konzultovány s odborníky. Tisk přihlášek byl již plně převeden na KP, což velmi zjednodušilo agendu okolo přihlášek Spolupráce s NÚV Pokračuje nabídka možnosti využívat internetový Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce pro vycházející žáky a rodičovskou veřejnost. Distribuce informační příručky a CD ROMu Kam na školu, zasílání periodika s informacemi z oblasti KP DVVP Mgr. Dagmar Ostrihoňová, Mgr. Soňa Jirovcová, Mgr. Veronika Kubincová a Mgr. Petra Vostrá se v červnu 2012 přihlásily k bezplatnému e-learningovému vzdělávání v oblasti kariérového poradenství a světa práce. Studium ekariéra+ poskytuje Národní ústav pro vzdělávání. Je rozděleno do 12 modulů a 6 animací. Probíhá od listopadu 2012 do března Navazuje na studium VIP Kariéra s certifikátem o absolvování studia a certifikátem o technické způsobilosti k práci s LMS systémem 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 5.1 Celkový prospěch žáků I. pololetí Tabulka 4 - celkové hodnocení počet žáků celkem 520 X X z toho v I.pol.prospělo s stupeň z chování 5 vyznamenáním z toho v I.pol.prospělo stupeň z chování 2 z toho v I.pol. neprospělo 11 X 5.2 Celkový prospěch žáků II. pololetí 15

16 Tabulka 5 - celkové hodnocení počet žáků celkem 516 X X z toho v II.pol.prospělo s stupeň z chování 11 vyznamenáním z toho v II.pol.prospělo stupeň z chování 3 z toho v II.pol. neprospělo 34 X X 5.3 Docházka žáků Tabulka 6 - absence omluvená a neomluvená Absence Počet žáků na škole Zameškané hodiny celkem Z toho neomluvené hodiny celkem 132 Průměr na žáka omluvené 50,221 Průměr na žáka neomluvené 0, Opatření k posílení kázně Tabulka 7 opatření k posílení kázně v prvním čtvrtletí I.stupeň II.stupeň Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele 4 19 Důtka ředitelky školy 0 8 Pochvaly třídního učitele 0 2 Pochvaly ředitelky školy 0 0 Tabulka 8 opatření k posílení kázně ve druhém čtvrtletí 16

17 I.stupeň II.stupeň Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy 1 20 Pochvaly třídního učitele Pochvaly ředitelky školy 3 1 Tabulka 9 opatření k posílení kázně ve třetím čtvrtletí I.stupeň II.stupeň Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy 0 15 Pochvaly třídního učitele 2 9 Pochvaly ředitelky školy 0 0 Tabulka 10 opatření k posílení kázně ve čtvrtém čtvrtletí I.stupeň II.stupeň Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy 5 19 Pochvaly třídního učitele Pochvaly ředitelky školy 0 3 Další ocenění 0 1 Ceny roku/ výroční ceny 0 1/0 5.4 Údaje o oblastech, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a údaje o oblastech, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit včetně návrhů příslušných opatření. Tyto informace jsou součástí závěrů vlastního hodnocení školy, zpracovaného podle předchozí legislativy. Níže jsou uvedeny závěry ze sebehodnocení školy za poslední hodnocené období Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků 1. materiální a technické podmínky vzdělávání s výjimkou ICT 17

18 2. personální podmínky vzdělávání s výjimkou výuky cizích jazyků a ICT 3. výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům 4. kvalita výchovného poradenství 5. přístup k informacím a jejich přenos 6. vztahy se školskou radou 7. prezentace školy 8. spolupráce s partnery 9. organizace akcí školy, soutěží a olympiád 10. kvalita systémového řízení a plánování řídících činností 11. efektivita organizace školy 12. systém vedení pedagogických pracovníků 13. efektivní využití finančních prostředků Oblasti, na které se vedení školy soustředí v následujícím hodnoceném období, z pohledu vedení školy 1. personální podmínky vzdělávání 2. průběh vzdělávání využití závěrečné fáze hodiny k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení žáka žákem 3. výsledky vzdělávání čtení s porozuměním 4. využívání žákovské a rodičovské iniciativy 5. vzájemné vztahy mezi školou, rodiči a žáky partnerský vztah rodina škola, kultivace vztahů žák učitel, učitel učitel 6. vztahy se zřizovatelem 7. kontrolní systém a hodnocení pracovníků Oblasti, na které se vedení školy soustředí v následujícím hodnoceném období, z pohledu České školní inspekce (dále ČŠI, viz další část výroční zprávy Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Hodnocení prevence šikany a prevence dalších sociálně patologických jevů 18

19 Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány týmem školních poradenských pracovníků, jenž je tvořen výchovnou poradkyní kariérovou poradkyní, školní metodičkou prevence, školním speciálním pedagogem a školní psycholožkou.. Součástí vzdělávací oblasti výchova ke zdraví je i problematika prevence šikany a prevence v oblasti drogové závislosti. Škola pořádá mnoho akcí ve spolupráci s Městem Klášterec i s ostatními školami ve městě i v regionu a využívá možnosti čerpat finanční prostředky z programu protidrogové prevence. Škola má také dobře zpracovaný školní program prevence. Jako výjimečné ve srovnání se školami ve městě, ale i v kraji, dokonce i v republikovém měřítku lze hodnotit vytvoření skupiny odborně vzdělaných a lidsky kvalitních pracovníků školských poradenských služeb. V tomto školním roce nabízel žákům i rodičům tým ve složení školní psycholožka, výchovný poradce speciální pedagog, výchovná poradkyně, kariérová poradkyně a školní metodička prevence komplexní péči ve všech možných problémech, které může dítěti i rodiči přinést život do cesty nejen v souvislosti se školní docházkou. Díky odpovědné práci tohoto týmu a již jednou jmenované odborné a lidsky kvalitní úrovni těchto pedagogů mohla škola v oblasti prevence problémů ohrožujících zdravý vývoj dítěte dosahovat vynikajících výsledků. 6.2 Ve školním roce proběhlo mnoho preventivních akcí, jejich stručný přehled je uveden níže Akce prevence: Seznam se bezpečně 1,2, Kyberšikana Peer program: 6.ročník: domácí násilí 7.ročník: poruchy příjmu potravy 8.ročník: vzdělávání 9.ročník: závislosti ŠIK.cz zapojení spotů do vyučovacích hodin OZ organizace: ŠvP- školy v přírodě šestých ročníků ŠvP- školy v přírodě osmých ročníků organizace: Všehrdy beseda se žáky osmých ročníků Pohraniční služba beseda pro žáky 19

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2009/10 Mgr. Jana Dimunová

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2009/10 Mgr. Jana Dimunová Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov Výroční zpráva za školní rok 2009/10 Autor: Mgr. Jana Dimunová V Klášterci nad Ohří 31.8. 2010 Mgr. Jana Dimunová ředitelka školy Výroční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-245/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 Sídlo: Husova 17/219,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více