Základní škola a střední škola waldorfská. Praktická škola dvouletá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a střední škola waldorfská. Praktická škola dvouletá"

Transkript

1 Základní škola a střední škola waldorfská Praktická škola dvouletá C/02 Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP Praktická škola dvouletá

2 Nemáme se ptát: Co potřebuje člověk vědět pro současný sociální řád, nýbrž: Co je v člověku jako vloha, kterou můžeme rozvinout? Pak bude možné z dorůstající generace dodávat sociálnímu řádu stále nové síly. Pak bude v tomto řádu vždy žít to, co z něj utvoří plnohodnotní lidé, kteří do něj vstoupili ; z dorůstající generace bychom neměli dělat to, co z ní chce udělat existující sociální řád. Rudolf Steiner Obsah: 1. Identifikační údaje Název školy a adresa: Základní škola a střední škola waldorfská Křejpského 1501/12, Praha 4 Opatov, PSČ Zřizovatel: Magistrát hl.m. Prahy IČO: Příspěvková organizace Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní Ředitelka školy: Mgr. Magdalena Vančatová Spáčilová Telefon: Fax: Webové stránky: Zástupce ředitele: Mgr. Dana Špičková Výchovný poradce: Mgr. Zdena Němcová Koordinátor ŠVP: Mgr. Monika Kočová ŠVP sestavil kolektiv pracovníků ZŠaSŠW 1.verze ŠVP schválena školskou radou dne dd.mm.rrrr ŠVP vznikl podle rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělávání C/02 Praktická škola dvouletá.

3 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika vzdělávaných žáků Praktická škola dvouletá navazuje na Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělání žáků s lehkým mentálním postižením a na Rámcově vzdělávací program pro obor základní škola speciální. Umožňuje vzdělávání žákům s lehkým mentálním postižením v kombinaci se zdravotním postižením nebo žákům se středním mentálním postižením. Vzdělávání je uzpůsobeno individuálním psychickým i tělesným schopnostem žáků s respektem k jejich specifickým potřebám. 2.2 Velikost školy a vybavenost školy Základní škola a střední škola waldorfská (dříve Svobodná speciální škola J. A. Komenského) má dvě součásti: desetiletou základní školu praktickou a střední školu praktickou. Kapacita střední školy je 24 žáků, celková kapacita školy, včetně školy základní, je 144 žáků. Počet žáků ve třídě je omezen na maximální počet 12, což umožňuje individuální přístup ke každému z nich. Od roku 2004 má škola sídlo v areálu v Křejpského ulici v Praze 4 Opatově, areál byl postupně zrekonstruován. Vedle kmenových tříd máme odborné učebny pro výuku fyziky, chemie, hudební a výtvarné výchovy, sál pro eurytmii a školní vystoupení, sály pro výuku tance a dramatické výchovy, využíváme moderní učebnu informatiky. Pro žáky je k dispozici školní knihovna. Pro výuku odborných předmětů je k dispozici velmi dobře vybavené pracoviště řezbářské, truhlářské, keramické, pracoviště pro práci s vlnou a šití, pro práci s proutím. V roce 2012 vznikla nová moderní cvičná kuchyně. Část praxí se realizuje ve dvou objektech v Roškopově u Staré Paky, které jsou majetkem Nadace rodičů a přátel školy. 2.2 Kolegium učitelů Pedagogické kolegium je částečně společné pro základní a střední stupeň školy a má obvykle 25 členů, část se školou spolupracuje jako odborní externisté. Většina sboru je plně kvalifikována, ostatní si vzdělání doplňují. Většina učitelů absolvovala specializační vzdělávání ve waldorfské pedagogice a kurz léčebné pedagogiky, pořádaný ve spolupráci se zahraničními lektory. Řada učitelů se zúčastňuje různých dalších kurzů pedagogického a odborného zaměření u nás i v zahraničí. Ve škole pracují dva výchovní poradci a metodik prevence sociálně patologických jevů. Chod školy dále zajišťuje několik pracovníků technicko-hospodářské správy.

4 2.3 Poradenské služby ve škole Poradenství ve škole je zajišťováno výchovným poradcem, metodikem prevence sociálně patologických jevů, vedením školy a třídním učitelem. Konzultace se uskutečňují po telefonické domluvě podle individuálních potřeb. Poradenství se zaměřuje zejména na -vedení přijímacího pohovoru s žákem a rodiči -poradenství při školní neúspěšnosti -prevence a řešení sociálně patologických jevů, případně s dalšími orgány (oddělení sociální péče, policie ČR) -poradenství žákům a rodičům žáků ve výchově a vzdělávání -poskytování informací o dalších poradenských pracovištích -spolupráce s dalšími odbornými institucemi -pomoc při výběru dalších možností vzdělávání, kariérní poradenství 2.4 Spolupráce s rodiči Škola klade důraz na co nejširší spolupráci s rodiči. Spolupráce s rodiči zahrnuje nejen zájem a spolupráci obou stran na společném a souhlasném výchovném a vzdělávacím působení, ale také pomoc rodičů při zajišťování některých aktivit školy. Spolupráce probíhá na těchto úrovních: -třídní schůzky 3krát ročně -možnost osobní konzultace s každým vyučujícím (po dohodě) -pomoc rodičů při zajištění průběhu různých akcí školy (slavnosti, jarmarky apod.) -při škole pracuje Nadace rodičů a přátel školy, která práci školy pomáhá 2.5 Školní klub Pro žáky druhého stupně základní školy a žáky praktické školy dvouleté je určen školní klub, jehož provoz zajišťuje ve škole o.s. Kometa. Je provozován v odpoledních hodinách, žáci se zde volně věnují různým zájmovým činnostem, mohou si zde napsat úkoly apod. Pobyt ve školním klubu je placenou službou. 2.6 Roškopov Součástí výchovně vzdělávací koncepce a celkového působení školy je objekt v Roškopově u Staré Paky. Byl zakoupen Nadací rodičů a přátel školy a postupně upravován pro potřeby školy. Jedná se o dva domy, kde se v rámci mezipředmětových vztahů realizují některé výukové

5 epochy a část praxí. Rovnocenně ke vzdělávací složce pobytů v Roškopově je pojímáno i podílení se žáků na chodu domu. Tak se v nejširší možné míře rozvíjí jejich schopnost pracovat, spolupracovat, postarat se o sebe a o druhé, chovat se šetrně k životnímu prostředí. 2.7 Sociální služba Od r pracuje při škole sociálně terapeutická dílna JINAN zaměřená na práci s přírodními materiály a práci na zahradě školy. Dílna je určena lidem s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, přednostně zájemcům absolventům školy. 2.8 Spolupráce školy s dalšími subjekty Škola je členem Asociace waldorských škol ČR a Spolku pro léčebnou pedagogiku a uměleckou terapii. Podle možností rozvíjíme spolupráci s různými neziskovými organizacemi a potenciálními zaměstnavateli našich absolventů. Nejvýznamnější je spolupráce s těmito organizacemi: Nadace rodičů a přátel školy JAK Občanské sdružení Tymyján Textilní dílna Gawain Chráněná dílna Ignis Chráněná dílna Eliáš 2.5 Mezinárodní spolupráce Spolupráce s holandskou Tobiáš Schoul v Zeistu je realizována návštěvami a hospitacemi. Další spoluprací je zahraniční pomoc lektorů z Holandska a ze Švýcarska při zajišťování kurzu léčebné pedagogiky, který pořádá naše škola pro všechny zájemce v ČR. V rámci členství v Asociaci waldorfských škol ČR spolupracujeme s Mezinárodní asociací pro waldorfskou pedagogiku ve střední a východní Evropě (IAO).

6 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Pojetí a cíle vzdělávání Škola pracuje s žáky na principech waldorfského pojetí výuky. Prací učitele musí být vědomá, celistvá podpora každého jednotlivého žáka, jeho rozvíjející se osobnosti v její celistvosti a všestrannosti. Proto jsou ve waldorfské škole stejně důležité předměty kladoucí důraz na intelekt, jako aktivity umělecké a praktické. Žák je tak ne jen proklamativně, ale skutečně rozvíjen ve všech složkách své osobnosti: v myšlení, citu i vůli. Východiskem waldorfské pedagogiky je specifický pohled na potřeby rozvoje tělesné, duševní a duchovní stránky dítěte a mladého člověka, jehož základy položil na počátku 20. století pedagog, spisovatel, filosof, sociální reformátor a umělec Rudolf Steiner. Jím inspirovaná antropologická, psychologická a metodická východiska waldorfské pedagogiky byla rozvinuta mnohaletým praktickým uplatňováním ve stovkách waldorfských škol a dalších pedagogických zařízeních. K východiskům našeho školního vzdělávacího programu patří rovněž myšlenky a dílo dalších významných pedagogů, zejména J. A. Komenského. Obdobně program reflektuje a pedagogicky uplatňuje výsledky moderního vědeckého výzkumu, především poznatky věd o člověku. Celkové pojetí našeho školního vzdělávacího programu vychází harmonizujícím způsobem vstříc potřebám vývoje osobnosti žáka. Vyučovací předměty nejsou cílem, ale prostředkem ke komplexnímu rozvoji, v pozadí každé učební látky spočívá výchovný cíl. Tím je objevování světa i sebe, rozpoznávání hodnot a kvalit, utváření samostatného úsudku, rozvoj myšlení, cítění i vůle. Podporována je tvořivost, aktivita a iniciativa, spolupráce, rozvoj sociálních dovedností, důraz je kladen i na rozvoj občanských dovedností, uplatňování lidských práv a svobod, toleranci a všelidské etické hodnoty. Formální odlišnosti waldorfského vyučování Epochy: Výuka hlavních předmětů probíhá ve vyučovacích blocích, kdy jednomu z hlavních předmětů je věnováno úvodní ranní dvouhodinové vyučování každý den po dobu dvou až čtyř týdnů. Žáci se tak soustředí na jedno téma, prožijí ho a zpracují do hloubky. Ostatní předměty (nauky, výchovy, jazyky) se vyučují zpravidla v obvyklých 45 minutových vyučovacích hodinách. Rytmus: Především epochy, ale také jiné vyučovací hodiny, jsou členěny na tři části: rytmickou (plnou písniček, říkadel a pohybu), vyučovací (učební látka) a vyprávěcí (tematické vyprávění na konci epochy, které má třídu zklidnit). Rytmus provází waldorfské vyučování v průběhu epochy, dne, týdne i celého roku a stává se pedagogickým prostředkem, protože pomáhá člověku přirozeně a harmonicky uchopovat svět kolem (dýchání, rytmus tepu, střídání dne a noci, ročních dob atd.). Tak patří k výchově a vzdělávání ve waldorfské škole i společné prožívání a oslavy ročních svátků. Slovní hodnocení: Práce, snaha a chování dětí není motivováno známkami. Vysvědčení má podobu slovního hodnocení, které lépe může postihnout probíhající vývoj dítěte. Učebnice, učební osnovy: Obvyklé používání učebnic je nahrazeno výběrem z širokého okruhu materiálů, který je na základě osnov zcela v kompetenci učitele. Poznatky žáci pod vedením učitele zpracovávají podrobně do sešitů, které se stávají jejich učebním materiálem.

7 3.2 Charakteristika oboru vzdělávání Obor praktická škola dvouletá umožňuje získat střední vzdělání žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením. Doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu základního vzdělávání. Vzdělávání je zaměřeno na získání základních vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro uplatnění žáka v praktickém životě. 3.3 Organizace vzdělávání Vzdělávání v praktické škole dvouleté se uskutečňuje formou denního studia. Respektujeme individuální speciální vzdělávací potřeby žáků. Ve výjimečných případech lze prodloužit délku vzdělávání nejvýše o dva školní roky. Čtrnáctidenní epocha teoretického vyučování se střídá s čtrnáctidenním praktickým vyučováním (doplněným částečně o hodiny teorie). Studium i praktická výuka probíhá v budově školy v Praze, praktická výuka také v nadačním domě v Roškopově u Staré Paky. 3.4 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, léčebná pedagogika, terapie Škola se zaměřuje na výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro žáky s vážnějším zdravotním postižením je ve spolupráci s odbornými pracovišti a s rodiči vytvořen individuální vzdělávací plán. S rodinami žáků se sociálním znevýhodněním podle potřeby pracuje preventista sociálně patologických jevů. Vzdělávání je pro vytipované žáky doplňováno individuálními uměleckými nebo pohybovými terapiemi ve 4-6 týdenních cyklech. Tyto intervence řeší déletrvající nebo aktuální problém žáka. 3.5 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Vzdělávání je určeno žákům, kteří ukončili - povinnou školní docházku ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením; - povinnou školní docházku v základní škole speciální; - povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání; -základní vzdělávání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. Zákonní zástupci žáka a žáci jsou seznámeni s principy a ideály waldorfské pedagogiky.

8 Předpokladem je doporučení SPC nebo PPP. Zohledňujeme zdravotní potíže (epilepsie, cukrovka, diety, alergie, lehčí následky DMO, ). Škola nemůže přijmout žáky s hlubší smyslovou vadou a žáky, jejichž stav vyžaduje bezbariérový přístup. 3.6 Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška se skládá z ústní teoretické zkoušky z předmětů odborných (popř. dalších) a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. 3.7 Uplatnění absolventa Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni tak, aby se rozvíjeli ve všech složkách (rozumu, citu i vůli) harmonicky. Velká péče je věnována rozvoji schopnosti spolupráce, rozvoji kreativity a svébytnosti. Studenti jsou vedeni k tomu, aby své pozitivní síly rozvíjeli ve prospěch sebe a společnosti, aby uplatňovali lidská práva, hájili svobodu a všelidské etické hodnoty, aby své dosavadní vzdělání chápali jako počátek celoživotní potřeby se dále zajímat své další sebevzdělání a o svět. Absolventi jsou připraveni pro jednoduché rukodělné pracovní činnosti, případně k pokračování v dalším vzdělávání. 3.8 Metody a formy výuky, klíčové a odborné kompetence Východiskem práce učitelů je poznávání a rozvíjení individuality žáka metodami waldorfské pedagogiky. Vyučování teoretických předmětů se děje především osobním spoluprožíváním dění při výuce, namísto hotového obrazu a teorie se má v mladém člověku vyvíjet schopnost usuzování. V různých předmětech dostávají žáci důkladně poznávat a pozorovat příslušné materiály, jevy a experimenty. Úkolem učitele je vést žáka k vlastnímu úsudku a hledání souvislostí. Každá výuka vychází z praktických zkušeností. K rozvoji duševních a duchovních sil pomáhá celá škála umělecké práce. Praktické vyučování vede k rozvíjení pracovních dovedností a schopností v daném oboru, k samostatnosti a kreativnímu přístupu, který bude žák schopný využít při řešení a plnění praktických úkolů. Je veden k tomu, aby uměl pracovat samostatně i spolupracovat s ostatními. Vyučovací proces vede ve všech svých fázích k rozvoji a upevnění klíčových kompetencí vědomostí, dovedností a postojů, které jsou uplatňovány v různých životních a pracovních situacích. Kompetence k učení: Žák je veden k

9 -vytváření vlastního úsudku, hledání souvislostí, osvojování poznatků -pojetí učení jako procesu, který vede k neustálému prohlubování pohledu na skutečnost -zapojování různých smyslů do procesu učení, což vede hlubšímu a trvalejšímu vstřebávání vědomostí i k vytváření osobitého vztahu k okolnímu světu -vytváření řádu zařazováním rytmicky se opakujících činností a postupů v rámci epoch a týdnů a dnů, o který se mohou žáci v procesu učení novému pevně opřít -poznávání vlastních pokroků i problémů, které mu brání v učení -schopnosti pracovat s různými učebními materiály, pomůckami, schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi, k potřebě se ptát -používání pojmů z různých vzdělávacích oblastí a pracovních činností -schopnosti reagovat na hodnocení druhých, přijímat radu i oprávněnou kritiku, ke schopnosti sebehodnocení Kompetence k řešení problémů Žák je veden k -schopnosti rozpoznat problém a hledat způsoby jeho řešení -orientaci v běžných životních situacích, k řešení a překonávání překážek, schopnosti požádat o pomoc při řešení problému -přijetí odpovědnosti za svá rozhodnutí a jednání Kompetence sociální a personální Žák je veden k -pochopení a uplatňování základních mravních hodnot -respektu k právům a povinnostem svých i ostatních, přispívat k vytváření hodnotného společenství a mezilidských vztahů -schopnosti přiměřeně se chovat v krizových situacích, respektování pokynů kompetentních osob a uplatňování osvojených dovedností a postupů -zodpovědnému jednání vůči sobě i druhým -vědomí nebezpečí psychického či fyzického zneužití Kompetence komunikační Žák je veden k -rozvoji kultivaci svých komunikačních dovedností -schopnosti se podle svých možností vyjadřovat formou slovní, písemnou a účelně a zodpovědně za pomoci ICT -naslouchání druhým, ke schopnosti a vstřícnosti porozumět sdělení druhých a schopnosti vhodně na sdělení reagovat

10 -srozumitelnému a výstižnému vyjadřování, formulaci svých názorů, postojů a myšlenek a ke schopnosti konfrontovat je přiměřenou formou s myšlenkami a názory spolužáků a učitelů -schopnosti se dohodnout a kvalitně spolupracovat Kompetence občanské Žák je veden k -respektování základních občanských práv a povinností, společenských norem a pravidel soužití -vědomí důsledků svých rozhodnutí a činů -k chápání přírody a Země jako organismu a k jejich aktivní ochraně, k pochopení zodpovědnosti každého jednotlivce za stav životního prostředí -k respektu k tradicím a ke kulturním hodnotám lidstva -pocitu platného člena společenství, ke spoluzodpovědnosti za dění ve společenství a společnosti, ke schopnosti vidět potřeby a hodnoty druhých Kompetence pracovní Žák je veden k -osvojení a upevnění základních pracovních dovedností, návyků a postupů u běžných pracovních činností -chápání významu práce a možností zapojení do pracovního procesu -plnění stanovených povinností, ke spolupráci, k respektu k práci své i druhých -znalosti využívání poradenských a zprostředkovatelských služeb -dodržování zásad bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci Kompetence odborné Žák je veden v odborných oborech k -dodržování právních předpisů BOZP, hygienických předpisů a předpisů požární ochrany, používání ochranných prostředků -usilování o kvalitu své práce, dodržování stanovených technologických norem a předpisů, k sebekontrole -práci podle instrukce nebo návodu v souladu s technologickými předpisy -používání vhodných materiálů, pracovních nástrojů, pomůcek a technického vybavení -pochopení významu a účelu své práce -šetrnému nakládání s materiály a energiemi, odpady a vodou s ohledem na životní prostředí

11 Zařazení kompetencí ve vyučovacích předmětech: Vyučovací předmět / Kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikační kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence Kompetence pracovní Odborné kompetence Český jazyk a literatura x x x x x x Etika a výchova k občanství x x x x x x Anglický jazyk x x x x x x Matematika x x x x x Informační a komunikační x x x x x x technologie Estetika x x x x x x Základy přírodních věd x x x x x x Hudební výchova x x x x x x Výtvarná výchova x x x x x x Eurytmie x x x x x x

12 Tělesná výchova x x x x x x Výchova ke zdraví x x x x x x Rodinná výchova x x x x x x Výživa a příprava pokrmů x x x x x x Technologie x x x x x Praxe x x x x x x x 3.9 Začlenění průřezových témat Pro realizaci průřezových témat je zvolena forma integrace do učiva předmětů uvedených v osnovách podle vhodné vazby na učivo. Nejvhodnější způsob zařazení tématu do vyučování je v kompetenci učitele. K realizaci průřezového tématu lze využít sociální hry, besedy, přednášky, rozhovory, exkurze a zejména praktickou činnost podle vhodné vazby na učivo. Možnosti začlenění průřezových témat ve vyučovacích předmětech: Vyučovací předmět / Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokrat. občana Člověk a životní prostředí Mediální výchova Výchova k práci a zaměstnanosti Český jazyk a literatura X X X Etika a výchova k občanství X X X X X Anglický jazyk X X X Matematika X Informační a komunikační X X X X X technologie Estetika X X X X Základy přírodních věd X X Hudební výchova X X Výtvarná výchova X X X X Eurytmie X X Tělesná výchova X X X Výchova ke zdraví X X X Rodinná výchova X X X X

13 Výživa a příprava pokrmů X X Technologie X X X Praxe X X X X 4. Učební plán Povinná týdenní hodinová dotace 1.ročník 2.ročník Český jazyk a literatura 2 2 Anglický jazyk 1 1 Matematika 2 2 Inf. a komun.technologie 1 1 Etika a vých. k občanství 0,5 0,5 Estetika 1 1 Chemie 0,5 0,5 Fyzika 0,5 0,5 Přírodopis/Vých. ke zdraví 0,5 0,5 Výtvarná výchova 1 1 Hudební výchova 0,5 0,5 Eurytmie 1 1 Tvořivá dramatika 2 2 Both. gymnastika/vých. ke zdraví 0,5 0,5 Tělesná výchova 2 2 Rodinná výchova/tříd. hodina 1 1 Rodinná výchova/volitelný předmět 1 1 Rodinná výchova 1 1 Výživa a příprava pokrmů 4 4 Technologie, odbor. kreslení a praxe 9 9 Celkem 32 32

14 5. Učební osnovy 5.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Jedním ze základních lidských projevů je řeč, schopnost verbálně vyjadřovat své myšlenky a pocity. Jazyk je nositelem kultury a ve své specifické zvukové podobě, gramatické struktuře, typických výrazových prostředcích a pojmenováních životní reality skrývá něco, co by se dalo nazvat duchem národa. Každý jazyk tak reprezentuje určitý pohled na svět. Není jen prostředkem k dorozumívání, ale je živým organizmem, který se vyvíjí působením vnitřních i vnějších vlivů, je odrazem společnosti, která jej užívá. Mateřský jazyk reprezentuje kulturní a společenské prostředí, do kterého jsme se narodili a které má zásadní vliv na utváření naší osobnosti a na naše vidění světa. Cizí jazyky vedle toho zastupují jiné kultury, a tak i jiné perspektivy, z nichž je možno život nahlédnout. Mluvený i psaný jazyk působí na myšlenky, na pocity, ba i na samotné tělo člověka. Jeho vliv tkví ve významu a ve zvukové hodnotě slov. Aktivní práce s řečí tak hluboce působí na rozvoj osobnosti. Cílem vyššího stupně školy je žáky vést k vědomé kultivaci slovního projevu a posilovat úctu ke slovu jako takovému. Umělecká práce se slovem tedy nemůže být jen úkolem pro předmět český jazyk, ale je bytostnou součástí i ostatních předmětů vyššího stupně jejich rytmických a vyprávěcích částí, eurytmie, tvořivé dramatiky, estetiky atd. I v tzv. přírodovědných oborech cvičí žáci za pomoci učitele cíleně zápisem pozorovaných fenoménů svoje přesné objektivní vyjádření. Žák na vyšším stupni školy je veden k tomu, že jeho řeč by měla být nejen správná a krásná, ale i obsahově účinná a pravdivá. Smyslové a citové vnímání řeči je podpořeno jejím pohybovým zpracováním v rámci vyučovacího předmětu. Učitel si je vědom, že úroveň slohových a mluvnických dovedností je různá a individuálně je posuzuje a povzbuzuje rozvoj těch oblastí jazyka, které se kultivovat dají. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do těchto složek: jazyková výchova, komunikační a slohová výchova a literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Vzdělávací obsah je koncipován tak, aby byla respektována snížená úroveň rozumových schopností žáků a svými konkrétními cíli byly podporovány především poznávací a komunikační schopnosti a zájmy žáků.

15 Výsledky vzdělávání Žák by měl: JAZYKOVÁ VÝCHOVA - rozlišovat spisovný jazyk, nespisovný jazyk - orientovat se v pravidlech, slovnících - uplatňovat znalosti českého pravopisu v písemném projevu - využívat poznatky z morfologie v písemném i mluveném projevu - používat adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - vyjadřovat se správně a srozumitelně - dokázat komunikovat ústní i jednoduchou písemnou formou - zvládnout vyplnění jednoduchých tiskopisů, žádostí, napsat životopis - popsat předměty a činnosti vztahující se k odborným činnostem - napsat úvahu a jednoduché vyprávění LITERÁRNÍ VÝCHOVA - orientovat se v literárním textu, umět najít hlavní myšlenku - rozlišit jednotlivé literární žánry - poznat a formulovat rozdíl mezi poezií a prózou - dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - vypracovat životopis daného spisovatele - ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení - mít pozitivní vztah k literatuře Učivo 1. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA Národní jazyk a jeho útvary, postavení češtiny mezi evropskými jazyky Slovní zásoba a její styl, odborná terminologie Morfologie slovní druhy, slova ohebná/neohebná, pravopis Syntax základní skladební dvojice, shoda podmětu s přísudkem KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Ústní a písemné projevy společenského styku dopisy (soukromé, úřední), žádost, životopis Grafická a formální úprava jednoduchých písemných projevů Popis a referát se zvyšujícím se důrazem na vlastní slovní vyjádření Vyprávění, úvaha LITERÁRNÍ VÝCHOVA Technika čtení, přednes, reprodukce přečteného, formulace dojmů z četby Literární žánry, poezie, próza Práce s textem: charakteristika děje, postav příběhu, místa, hlavní myšlenka Životopisy spisovatelů Mimoevropská starověká literatura Vývoj divadla Řecko, Řím, pojmy: tragédie, komedie, satirická veselohra, fraška, tragikomedie Velikáni evropského divadla (W. Shakespeare, Moliere) Základy poetiky, pojmy: sonet, milostná poezie, lyrika, zvukomalba, básnický obraz, rým, verš, sloka, zpěv, sbírka Pokusy o vlastní tvořivost, recitace, dramatizace

16 JAZYKOVÁ VÝCHOVA - orientovat se v pravidlech, slovnících - uplatňovat znalosti českého pravopisu v písemném projevu - využívat poznatky z morfologie a syntaxe v písemném i mluveném projevu - používat adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie - umět pracovat s odbornými texty KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - vyjadřovat se správně a srozumitelně - reprodukovat kratší texty - zvládnout vyplnění jednoduchých tiskopisů - orientovat se v základních administrativních postupech - popsat předměty a činnosti vztahující se k odborným činnostem - aplikovat zadaný pracovní postup - napsat jednoduchý příběh, charakteristiku LITERÁRNÍ VÝCHOVA - interpretovat přiměřený text - orientovat se v odborném textu - zjišťovat základní potřebné informace z dostupných zdrojů - dokázat vyhledat potřebné informace v oblasti literatury - napsat životopis daného spisovatele - ústně formulovat dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení - mít pozitivní vztah k literatuře 2. ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA Syntax věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice shoda podmětu s přísudkem, rozvíjející větné členy Zaměřit se na komunikační a gramatické využití znalostí o větě Interpunkce Přímá řeč Práce s odbornými texty KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Ústní a písemné projevy společenského styku inzerát, dotazník, objednávka, telefonický rozhovor Grafická a formální úprava jednoduchých písemných projevů Vyplňování tiskopisů, administrativní postupy Reprodukování kratších textů, vypravování, dramatizace Praktická cvičení, nácvik konkrétních situací přijímací pohovor Charakteristika, povídka Nácvik obhajoby závěrečného výrobku ve spolupráci s vyučujícím předmětu LITERÁRNÍ VÝCHOVA Kniha, knihovna, encyklopedie, denní tisk, časopisy, odborná literatura vztahující se k odbornému zaměření Čtení návodů a pracovních postupů (profesní příprava) Práce s textem: charakteristika děje, postav příběhu, místa, hlavní myšlenka Životopisy spisovatelů Romantismus, romantický hrdina v české a světové literatuře Nové umělecké směry v literatuře, pojem asociace a symbol Meziválečná literatura (Čapek), pojem sci-fi literatura Osvobozené divadlo Voskovec a Werich Humor v literatuře Dramatizace literární tvorby

17 Anglický jazyk Zařazení vzdělávacího okruhu Cizí jazyk umožňuje žákům navázat na jazykové znalosti a komunikativní dovednosti získané v základním vzdělávání a rozšířit je. Osvojení základních praktických řečových dovedností jim umožňuje přístup k informačním zdrojům a současně přispívá k formování jejich osobnosti a podílí se na přípravě žáků na život v multikulturní společnosti. Tomu je přizpůsoben i rozsah slovní zásoby. Důraz je kladen hlavně na zvukovou podobu jazyka, v písemné formě jde o schopnost porozumění jednoduchému textu. S gramatikou se žáci seznamují pouze okrajově. Pokud se žák s výukou cizího jazyka v předchozím vzdělávání zatím nesetkal, seznámí se pouze se základními jazykovými funkcemi. Cílovým zaměření vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení kompetencí tím, že žáka vede k rozvíjení pozitivního vztahu k cizímu jazyku, k využívání jazykových vědomostí a dovedností v běžných komunikačních situacích aj. Výsledky vzdělávání Žák by měl: MLUVENÝ PROJEV - osvojit si základní pravidla výslovnosti - porozumět jednoduchým textům a nápisům - rozumět jednoduchým pokynům, sdělením a frázím - zvládnout základy společenského styku pozdravit, představit, požádat a poděkovat - používat osvojenou slovní zásobu - vést jednoduchý rozhovor GRAMATICKÉ STRUKTURY - zformulovat jednoduchou otázku a odpověď - používat základní gramatické prostředky TÉMATICKÉ CELKY - pojmenovat věci okolo sebe ve třídě, v bytě - pojmenovat členy rodiny - znát názvy dnů v týdnu, denní doby, ročního období, určit čas - používat základní slovní zásobu z oblasti jídla a potravin Učivo 1. ročník MLUVENÝ PROJEV Slovní zásoba procvičování, nová slovní zásoba - pozdrav, otázka na jméno, představení - základní údaje o své osobě - žádost o radu, o pomoc - poděkování, omluva - vyjádření souhlasu, nesouhlasu - základní komunikační dovednosti GRAMATICKÉ STRUKTURY Jednoduchá otázka a odpověď Utvoření záporu, množné číslo Jednoduchá věta Čas minulý, přítomný, budoucí základní orientace Čtení a překlad jednoduchých vět

18 - znát základní pojmy související s cestováním - orientovat se ve slovníku MLUVENÝ PROJEV - porozumět jednoduchým textům a nápisům - rozumět jednoduchým pokynům, sdělením a frázím - používat osvojenou slovní zásobu - vést jednoduchý rozhovor GRAMATICKÉ STRUKTURY - používat základní gramatické prostředky - umět číst a překládat jednoduché texty TÉMATICKÉ CELKY - osvojit si základní informace o anglicky mluvících zemí - používat základní slovní zásobu z oblasti módy, oblékání a zaměstnání - znát základní pojmy související s lidským tělem - orientovat se ve slovníku TÉMATICKÉ CELKY Dny v týdnu, denní doba, čas, kalendář, roční období Rodina Bydliště, škola Nakupování potraviny, ovoce, zelenina Cestování Další výběr dle zájmu a schopností žáků Práce se slovníkem, konverzační příručkou 2. ročník MLUVENÝ PROJEV Slovní zásoba procvičování, nová slovní zásoba - vedení krátkého rozhovoru - rozšiřování základních komunikačních dovedností GRAMATICKÉ STRUKTURY Otázka a odpověď Záporu, množné číslo Jednoduchá věta, jednoduché souvětí Čas minulý, přítomný, budoucí rozšíření základní orientace Čtení a překlad jednoduchých textů TÉMATICKÉ CELKY Vesmír, země Anglicky mluvící země Móda a oblékání Lidské tělo Zaměstnání Další výběr dle zájmu a schopností žáků Práce se slovníkem, konverzační příručkou

19 5.2 Matematika a její aplikace Matematika Matematické vzdělávání plní nejen funkci všeobecně vzdělávací, ale zejména funkci průpravnou pro odbornou část vzdělávání. Vzdělávací oblast je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v běžném životě, posiluje logické myšlení a prostorovou představivost. Žáci si osvojují a prohlubují matematické pojmy, postupy a způsoby jejich užití. Hlavním úkolem je upevnit a prohloubit matematické znalosti a dovednosti podle mentální úrovně žáků a jejich individuálních zvláštností. Ve výuce si žáci zdokonalují numerické řešení úloh zpaměti i pomocí kalkulátoru, rozvoj logického myšlení, prostorovou představivost. Kromě vytváření matematických představ, vědomostí, dovedností a návyků je kladen důraz na rozvíjení schopností jejich aplikace v praktických životních situacích a v odborné praxi. Cílem je poskytnout žákům systém matematických vědomostí, dovedností a návyků a rozvinout schopnost jejich aplikace v praktických životních situacích a v odborné praxi. Je proto nezbytné, aby učitel matematiky spolupracoval s učiteli odborných předmětů. Při vyučování matematice se klade důraz na aktivní, samostatnou práci žáků a na její účelovost. Žáci mohou být sdružováni do výukových skupin dle možností a dosažených dovedností. Učitel vychází z toho, že skupina žáků je svými možnostmi nestejnorodá a dle individuálního nadání zvažuje míru náročnosti a šíři probírané látky. Výsledky vzdělávání Žák by měl: provádět aritmetické operace s přirozenými a celými čísly řešit slovní úlohy s přirozenými čísly zaokrouhlovat čísla, odhadovat výsledky provádět základní aritmetické operace se zlomky, desetinnými čísly a procenty zvládat práci s kalkulátorem pro kontrolu výsledků řešit jednoduché slovní úlohy - uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s penězi, platební kartou používat základní jednotky délky, času, hmotnosti, objemu využívat převody jednotek v odborných předmětech a praxi orientovat se v jednoduchém grafu, tabulce znát a rýsovat rovinné útvary Učivo 1. ročník 1. Čísla a početní operace aritmetické operace s přirozenými a celými čísly desetinná čísla, zlomky slovní úlohy se zaměřením na praxi a běžný život bankovky, mince, platební karty a manipulace s nimi 2. Závislosti, vztahy a práce s daty jednotky délky, času, hmotnosti, objemu, obsahu, praktické převody aritmetický průměr 3. Geometrie v rovině a prostoru rovinné útvary obvody a obsahy konstrukční úlohy

20 zobrazit jednoduchá tělesa vypočítat obvody a obsahy rovinných útvarů a využívat je v praxi vypočítat objemy a povrchy těles se zaměřením na využití v praxi číst jednoduché technické výkresy - měření, vážení 2. ročník 1. Čísla a početní operace - procenta, výpočet počtu procent a procentní části, úrok - práce s kalkulátorem - bankovky, mince, platební karty a manipulace s nimi 2. Závislosti, vztahy a práce s daty - jednotky délky, času, hmotnosti, objemu, obsahu, praktické převody - grafy, tabulky, příklady z praktického života 3. Geometrie v rovině a prostoru - prostorové útvary základní tělesa, povrchy a objemy - konstrukční úlohy - měření, vážení 5.3 Informační a komunikační technologie Žáci se učí pracovat s informační a komunikační technologií, získávat a využívat získané informace. Následně by žáci měli využívat tyto informace k praktickým potřebám běžného života, jako je prezentace výsledků své práce, komunikace prostřednictvím výpočetní techniky či v zájmové činnosti. Rozvíjí se pochopení funkce sociálních sítí. Je nutné pochopit a zvážit důsledky a rizika využívání vyspělých technologií pro lidstvo a jeho budoucí vývoj i důsledky závislosti člověka na technice. Cílem je seznámení žáků se základními principy fungování počítačové techniky a se základy práce s ní. Žáci si osvojí základní uživatelské programy, práci se složkami a soubory. V návaznosti na hlavní vyučování se učí vyhledávat si potřebné informace na internetu, seznámí se se způsoby elektronické komunikace, ale i s jejími riziky. Zamýšlí se nad etickou stránkou využívání vyspělé techniky lidstvem.

21 Výsledky vzdělávání Žák by měl: ovládat základní obsluhu počítače a jeho periferií rozumět základním pojmům informační činnosti dodržovat pravidla bezpečnosti práce s výpočetní technikou Učivo ročník HW, SW a bezpečnostní zásady práce na PC základní počítačové a programové vybavení bezpečnost práce a prevence zdravotních rizik spojených s využíváním výpočetní techniky kyberšikana ovládat základní práce se soubory orientovat se ve struktuře souborů a složek Soubory a složky práce se soubory a složkami osobní nastavení, vzhled pracovní plochy pracovat na základní uživatelské úrovni s textovým editorem pracovat s dalšími aplikacemi (výukové programy atd.) dodržovat zásady bezpečné práce na PC zvládat základní způsoby komunikace, případně využívat alternativní způsoby komunikace (elektronickou poštou) být seznámen s aplikacemi umožňujícími chatování dodržovat pravidla bezpečné e-komunikace zvládat základní funkce mobilního telefonu vyhledávat informace na internetu za použití různých vyhledávačů dbát na ochranu osobních dat při práci na internetu Aplikační software, textový a grafický editor textový procesor grafický editor další aplikační programové vybavení Elektronická komunikace mobilní komunikace sociální sítě a etická rovina využívání sociálních sítí Internet jako zdroj informací informační zdroje k získání požadovaných informací, vyhledávání informací internetový prohlížeč, WWW práce s informacemi a praktické využití práce s informacemi

22 5.4 Člověk a společnost Etika a výchova k občanství Obor Etika a výchova k občanství se v souladu s posláním waldorfské pedagogiky zaměřuje na vytváření zdravého úsudku, který je základem každého opravdového sociálního jednání a tím také předpokladem pro plnění úkolů, které vyplývají ze života každého jedince jako člověka a občana. Vede žáka k prohloubenému poznání základních společenských vztahů a vazeb, k orientaci v historických kořenech sociálních témat a problémů. Žák prožije různé vývojové aspekty občanského života, vztah jedince a společnosti, jeho práva a povinnosti, otázky duchovního, státního a hospodářského života společnosti. Předmět poskytuje prostor pro celostní rozvoj osobnosti žáků ve smyslu prohlubování schopnosti vcítění (empatie) a vědomí vlastní odpovědnosti, rozvoje sociálních dovedností (komunikace, spolupráce, řešení konfliktů aj.). K výuce jsou používány příběhy Parsifal a Faust. Pro věrohodnost vyučování v tomto předmětu jsou rovněž klíčové občanský postoj a občanská angažovanost vyučujících, i praxe života ve škole a ve vyučování. Spolupráce učitelů v rámci školy, jež funguje na principech samosprávy a kolegiálního vedení, je nezanedbatelnou součástí výchovy k občanství. Podobně významný je pro žáka zážitek ze spolupráce mezi učiteli na jedné straně a rodiči na straně druhé (organizování společenských akcí a slavností školy). Tyto praktické sociální situace reálného sociálního života školy vedou ke skutečné výchově sociálních a občanských schopností. Výsledky vzdělávání Učivo Žák by měl: - uplatňovat společensky vhodné způsoby komunikace ve formálních i neformálních vztazích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řešit konstruktivním způsobem 1. ročník Výklad na základě díla Parsifal - posoudit úlohu sociálních změn v individuálním i společenském - otázky smyslu a etiky lidského konání a bytí: vývoji, rozlišovat změny konstruktivní a destruktivní - mravní rozměr různých způsobů lidského konání - objasnit, proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, - růst a vnitřní zrání člověka - cesta k vědomému rozhodování o uvést příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost životních otázkách člověka - osobnost člověka charakteristika osobnosti, její typologie - využívat získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých - formování osobnosti v jednotlivých etapách lidského života lidí - náročné životní situace - na příkladech ilustrovat vhodné způsoby vyrovnávání se s - morálka, soucítění, vlastní odpovědnost, svědomí náročnými životními situacemi - význam celoživotního učení a sebevýchovy

23 - kultivovat osobnost po stránce etické, estetické i fyzické - orientovat v právních předpisech a normách každodenního života - charakterizovat rozdíly jednotlivých historických etap novověku - rozlišovat a porovnávat různé formy vlastnictví, uvést jejich příklady - význam začlenění jedince do sociálních vazeb, proces socializace mezilidská komunikace, problémy v mezilidských vztazích 2. ročník Výklad na základě díla Faust - náboženská hnutí v historickém vývoji lidstva - impulsy velkých osobností na vývoj lidského společenství - jednotlivé historické etapy novověku - komunikace, kooperace, mezilidské vztahy - sebepojetí, sebepoznání - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - majetek a vlastnictví Estetika Předmět si klade za úkol předložit před žáky celou škálu lidského hledání rovnováhy, krásy, pravdy a svobody v průběhu několika tisíciletí z pohledu různých kultur. Lidstvo je žákům představeno jako bytost, jejíž vědomí se v průběhu vývoje vyvíjí. Cílem je získat zájem žáků o kulturu jako takovou a pěstovat úctu k lidské tvořivosti a umu. Není záměrem zahltit žáky množstvím jmen a dat. Srovnáváním fenoménů se žáci učí porozumět sami sobě a pěstují si toleranci k hodnotám odlišným. Poznávání se děje prostřednictvím rozhovorů nad díly se snahou naučit se vidět, vyprávěním mýtů, legend a životopisů, praktickou činností, návštěvami galerií a exteriérů, vlastním studiem, referáty. V předmětu žáci na podkladě procházení dějinami umění opakují historický přehled dějin lidstva (učivo RVP Základy společenských věd Člověk a dějiny), čímž si svůj pohled ze základního stupně vzdělávání rozšiřují o novou dimenzi.

24 Výsledky vzdělávání Žák by měl: -uvést charakteristické znaky nejstarších civilizací -vyjmenovat jednotlivá historická období našeho státu charakterizovat rozdíly jednotlivých historických etap novověku -pochopit souvislosti vývoje a jeho projevů lidstva novověku až k současnosti na základě studia uměleckých projevů doby -vnímat umělecká díla a komunikovat o nich, vhodně se chovat při návštěvě kulturních památek a galerií Učivo 1. ročník Nejstarší civilizace. Historický přehled vznik státu, státoprávní uspořádání, vlády. Území českého státu v proměnách času. Novověk: Různé možnosti vidění světa v renesanci a v baroku v souvislosti se společenským vývojem té doby. Renesance -Všestrannost, proces zkoumání a hledání da Vinci -Mistr se vyvíjí sochy mládí a zralosti Michelangelo -Rozum a cit Michelangelo Rafael (protipóly renesance) -Zaalpská renesance Dürer počátky grafiky -Autoportrét jako výraz jedinečnosti člověka novověku -Renesanční stavby v Praze - vycházka Baroko -Tři umělecké pohledy: barokní realismus/barokní klasicismus/radikální baroko -Vznik samostatného zátiší, krajinomalby, oduševnělého portrétu -Barokní chrám rozpohybovaná hmota -Renesanční stavby vycházka po Praze Rokoko Pojmy: olejomalba, grafika, autoportrét, portrét, sgrafita, žánrové malířství, iluze, temnosvit. Da Vinci, Michelangelo, Rafael, Dürer, Hollar, Rembrandt, Rubens, Chrám sv. Mikuláše, zámecké zahrady. 2. ročník Kultura stol. na pozadí dějin tohoto období -Hledání vlastního rukopisu a vkusu -Konstruktivismus ocel, beton, sklo, nové techniky -Secese poslední ucelený styl -Impresionismus revoluce v umění

25 -Směry 20.století Praktická epocha: napodobení vybraného obrazu (malba na plátno) Umělecké obory ve vztazích: obraz-literatura, architektura-hudba Pojmy: umělecká zkratka, abstraktní obraz, malířské plátno, šeps, vernisáž. Pointilismus, fauvismus, kubismus, expresionismus, sürrealismus. Monet, Manet, Cezanne, Gogh, Picasso, Bílek, Kupka. 5.5 Člověk a příroda Fyzika Výuka je zaměřena na budování tvůrčího přístupu a samostatného myšlení v poznávání světa a jeho zákonitostí, rozvíjet v žácích schopnost vnímat a popisovat přírodní jevy, vystihnout jejich podstatu. Na základě těchto jevů pak pochopit jejich praktické aplikace. Dále chce žáky naučit vnímat širší souvislosti ve vztahu ke světu, přírodě a společnosti. Forma a obsah vyučování jsou přizpůsobovány schopnostem jednotlivých žáků. Výsledky vzdělávání Žák by měl: - určit společné a rozdílné vlastnosti látek - změřit některé fyzikální veličiny vybraných látek a těles - využívat poznatky o jednoduchých strojích v praxi - uvést rozdíly jednotlivých druhů energií a jejich využitelnosti - znát následky nadměrného používání hluku Učivo 1. ročník 1. Energie -druhy energie 2. Elektřina - Elektrické pole - Elektrické napětí, elektrický odpor, elektrický proud - Vodivost různých látek - Transformátor - Vysílač a přijímač 3. Elektromagnetické vlny

26 - Historie vysílání 4. Atomová fyzika - Katodové paprsky - Rentgenové paprsky - Radioaktivita - Atomová bomba 5. Životopisy významných osobností 2. ročník 1. Světlo a optika - Stín, polostín, úplný stín - Jas - Duha - Oko - fotobuňka (pozorování) - Čočky (spojka, rozptylka, brýle) - Goethova nauka o barvách-kvalita barev - Zrcadlo (duté, vypouklé, rovinné) - Lom světla (bodové světlo, laser, sluneční světlo) 2. Zvuk - vlastnosti zvuku - škodlivost hluku pro lidský organismus 3. Životopisy významných osobností Chemie Předmět chemie nabízí žákům poznávat přírodu z hlediska chemie. Cílem předmětu je poznávání zákonitostí chemických procesů, rozvoj poznávání základních chemických prvků, jejich působení uvnitř a vně živého organismu. U žáků se rozvíjí schopnost provádět jednoduché pokusy, přesně je pozorovat, a z pozorování formulovat závěr, dále schopnost spolupracovat s ostatními při společné činnosti, pozorování a pokusech, a zároveň i schopnost věcně posoudit informace, se kterými se žák setkává. Vede žáka na základě vytvořených úsudků k vědomému chování vůči životnímu prostředí a energetickým zdrojům.

27 Výsledky vzdělávání Žák by měl: Rozlišit výchozí látky jednoduchých chemických reakcí Vyjmenovat produkty průmyslového zpracování ropy Popsat využitelnost anorganických sloučenin (oxidů, hydroxidů, kyselin a solí) Využívat chemické látky v praxi s ohledem na životní prostředí a zdraví člověka Znát pravidla bezpečného zacházení s chemickými výrobky Učivo 1. ročník Bezpečnost zacházení s chemickými látkami a výrobky Prvek, sloučenina, směs Periodická soustava prvků Základní prvky (podle výskytu) a jednoduché chemické reakce s nimi Základní anorganické sloučeniny 2. ročník Vznik a působení látek uvnitř a vně živého organismu Základní organické sloučeniny Ropa produkty a zpracování Chemické látky v životě člověka, využití chemie v praxi Chemie a životní prostředí Přírodopis Předmět vede žáka k samostatnému a tvořivému myšlení při prohlubování znalostí z jednotlivých oblastí věd o přírodě. Přitom je v popředí zájmu rozvoj samostatného úsudku a nalézání spojitostí. Spolu s ostatními předměty je snahou přispět k sebepoznání mladého člověka, k jeho pocitu zodpovědnosti vůči životnímu prostředí, vůči sobě i okolnímu světu jako celku. Celkovým pojetím obsahu a forem se snaží předmět o ekologickou výchovu. V rámci mezipředmětových vztahů je učivo propojováno s obsahem předmětu Výchova ke zdraví. Forma i obsah vyučování jsou přizpůsobeny schopnostem jednotlivých žáků.

28 Výsledky vzdělávání Žák by měl: -získat základní znalosti o přírodě a přírodních dějích -popsat základní stavbu těla rostlin -znát základní zástupce rostlin a živočichů -znát význam rostlin a živočichů -význam hospodářsky důležitých rostlin a živočichů -znát příznaky běžných nemocí, vědět, jak aktivně chránit své zdraví -znát názory na vznik vývoj člověka, popsat vývoj člověka v embryonálním stadiu vývoje -uvědomovat si zodpovědnost člověka za vývoj Země -popsat ekosystém a jeho zástupce v nejbližším ekosystému, potravní řetězec -prakticky zvládat ekologické chování (v chráněných oblastech, třídění odpadu apod.) Učivo 1. ročník Biologie rostlin -stavba těla, význam rostlin a jejich ochrana -rostlina a člověk (hospodářský význam, chráněné rostliny, jedovaté a léčivé rostliny) Biologie živočichů -živočišná společenstva -volně žijící a užitková zvířata -ochrana živočichů, kriticky ohrožené druhy Neživá příroda -horniny, nerosty, půdy praktický význam Bezpečné chování v přírodě Organismy a látky poškozující zdraví, infekční choroby a pohlavně přenosné choroby 2. ročník Obecná biologie a genetika -vznik života základní projevy života, organismy, jejich třídění Názory na vznik člověka Embryologie člověka -vývoj plodu -plánované rodičovství -těhotenství, porod Postavení člověka ve světě Zodpovědnost člověka za budoucí vývoj Země Základy ekologie -společenstva, druhy ekosystémů, potravní řetězce --ochrana přírody a životního prostředí, globální problémy -hospodaření s odpady, ekologické havárie

29 5.6 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Předmět učí žáky chápat jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody a základním poznatkům, které by měli využívat v každodenním životě. Rovnoměrně rozvíjí fyzické a psychické schopnosti, pohybové dovednosti i sociální adaptaci žáků v rámci jejich možností. Žáci si osvojují a upevňují postoje ke zdravému způsobu života. Výchova ke zdraví zahrnuje učivo důležité pro rozvoj a upevňování vědomostí a dovedností směřujících ke zdravému způsobu života a ochraně zdraví. Tento okruh se prolíná s předměty Biologie, Chemie, Etika a výchova k občanství, Tvořivá dramatika, Rodinná výchova. Jejím cílem je rozšířit a upevnit dovednosti a znalosti potřebné k preventivní a aktivní péči o duševní zdraví, formování odpovědnosti za ochranu svého zdraví a zdraví jiných. Zahrnuje také dovednosti potřebné pro řešení mimořádných událostí. Seznamuje žáky s negativními zdravotními a sociálními dopady zneužívání léků a návykových látek na lidský život. Důraz klade na výchovu proti závislostem, proti médiím vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých lidí a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. V rámci mezipředmětových vztahů je Výchova ke zdraví propojena s praktickou péčí o tělesné zdraví v předmětu Bothmerova gymnastika. Výsledky vzdělávání Žák by měl: 1. - dodržovat základní hygienické návyky objasnit, jak životní prostředí ovlivňuje zdraví lidí znát rizika nesprávných životních návyků- nedostatek pohybu, špatné stravovací návyky, nedostatek odpočinku, jednostranná zátěž vědět, jak aktivně chránit své zdraví znát projevy a příznaky běžných nemocí 2. - respektovat přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery osvojit si poj my v oblasti sexuality popsat rozdíl péče o nemocné dítě a starou osobu 3. přiměřeně reagovat v situacích osobního ohrožení i za mimořádných Učivo 1. ročník 1. Zdraví a jeho ochrana - hygiena dětí, dospívajících, dospělých péče o pleť, vlasy, nehty, chrup, hygiena odívání - hygiena dětí, dospívajících, dospělých péče o pleť, vlasy, nehty, chrup, hygiena odívání - zdravý způsob života a péče o zdraví: otužování, ochrana před přenosnými a nepřenosnými chorobami 2. Vztahy mezi lidmi - partnerské vztahy, plánované rodičovství těhotenství, porod (viz. Přírodopis) - promiskuita, sexuální poruchy a úchylky 3. Rizika ohrožující zdraví

30 událostí (havárie, živelní pohromy, krizové situace) přiměřeně schopnostem poskytnout první pomoc, případně přivolat pomoc v případě stavů ohrožujících život ošetření drobných poranění a úrazů - uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci příčiny a důsledky závislosti zásady jednání v situacích osobního ohrožení za mimořádných situací základní úkoly ochrany, přivolání pomoci 2. ročník 1. Zdraví a jeho ochrana organismy a látky poškozující lidské zdraví rizikové chování, rizikové faktory poškozující zdraví, odpovědnost za své zdraví, prevence úrazů, nemocí, civilizační choroby, projevy a příznaky běžných nemocí, antikoncepce - infekční choroby a pohlavně přenosné choroby způsoby šíření nákazy, kapavky, syfilis, AIDS - prevence 2. Vztahy mezi lidmi specifická péče o nemocné dítě, o členy rodiny podávání léků, stravování, hygiena na lůžku - péče o staré a chronicky nemocné 3. Rizika ohrožující zdraví prevence, poradenská činnost první pomoc základy první pomoci, zásady při poskytování první pomoci praktická cvičení praktické využití získaných vědomostí a dovedností, způsoby chování v daných modelových situacích

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Příloha č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Český jazyk vážně i nevážně...6 Seminář z českého jazyka...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Kuchař - číšník 65-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Učební osnovy předmětu PRÁVO

Učební osnovy předmětu PRÁVO Školní vzdělávací program Obor: Obchodní akademie Gymnázium a obchodní akademie Ruská 355, 354 62 Mariánské Lázně Učební osnovy předmětu PRÁVO Obor vzdělání: 63-41 - M/02 Obchodní akademie Forma studia:

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Matematický seminář je navázat na získané znalosti a dovednosti v matematickém vzdělávání a co nejefektivněji

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Volitelné předměty školní rok 2015/2016

Volitelné předměty školní rok 2015/2016 Volitelné předměty školní rok 2015/2016 1. stupeň Tvořivá dílna Volitelné předměty jsou dle učebního plánu školy vyučovány v rozsahu jedné vyučovací hodiny ve všech ročnících prvního stupně. Jedná se o

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

Prodavačské práce 66-51-E/01

Prodavačské práce 66-51-E/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-E/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Ředitel: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum Neveklov platný od 1. září

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č. 2 ÚVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, ÚVOZ 55 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Skupinová výuka nadaných Cílem je vytvoření méně početné skupiny, v níž by kooperovali

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program P E K A Ř

Školní vzdělávací program P E K A Ř Školní vzdělávací program P E K A Ř Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola technická,

Více

Gastronomie 65-41-L/01

Gastronomie 65-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové kompetence... 4 1.2.2 Odborné kompetence... 8 1.3 Způsob ukončení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Matematika Kód modulu Ma-E-2/1-3 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-55-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Nástrojař - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program

Nástrojař - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program školní vzdělávací program Nástrojař - Pilotáž 23-52-H/01 Nástrojař Nástrojař - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 23-52-H/01 Nástrojař

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Střední odborné učiliště Blatná je institucí, zabývající se vzděláváním žáků. Proto je potřeba, aby se jednotlivým žákům dostaly informace, které se týkají nejen

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Truhlář Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Truhlář Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Očekávané kompetence absolventa... 6.. Odborné kompetence... 6.. Klíčové kompetence... 7. Způsob ukončení

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-1/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 01. 09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Obchodník 66-41-L/01

Obchodník 66-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 3 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 3 1.2.1 Klíčové kompetence... 3 1.2.2 Odborné kompetence... 7 1.3 Způsob

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Identifikační údaje. V Hati 700, 394 94 Černovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Identifikační údaje. V Hati 700, 394 94 Černovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Identifikační údaje Název školy: Střední škola Adresa: V Hati 700, 394 94 Černovice Zřizovatel: MŠMT ČR Kód a název oboru vzdělávání: 41-52-E/02 Zahradnická výroba Název školního

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Informační

Více

Instalatér 36 52-H/01

Instalatér 36 52-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 36 52-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŘEZNÍK - UZENÁŘ 29-56-H/01 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Instalatér - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program

Instalatér - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program školní vzdělávací program Instalatér - Pilotáž 36-52-H/01 Instalatér Instalatér - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 36-52-H/01 Instalatér

Více

pro obor vzdělání činnost

pro obor vzdělání činnost pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Dramatická výchova ročník TÉMA

Dramatická výchova ročník TÉMA Dramatická výchova ročník TÉMA ČASOVÁ DOTACE 1 Dramatická/divadelní výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní Základy hlasové průpravy, hlasová hygiena VÝSTUP Žák: oboru dramatická/divadelní

Více

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: ZŠspecLa 146/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 03. 09.

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Zedník Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Zedník Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Očekávané kompetence absolventa... 6.. Odborné kompetence... 6.. Klíčové kompetence... 7 3 Charakteristika

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

41 55 E/01 Opravářské práce

41 55 E/01 Opravářské práce MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 55 E/01 Opravářské práce 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2

Více

.5. Př írodověda 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 5.5.2. začlenění průřezových témat 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence

.5. Př írodověda 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 5.5.2. začlenění průřezových témat 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence 5.5. Přírodověda obsah stránka 5.5.1. charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.5.2. začlenění průřezových témat 2 5.5.3. zaměření na klíčové kompetence 2 5.5.4. formy a metody práce 3 5.5.5. způsoby, formy

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-H/01 Obsah Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace 1. Profil absolventa... 4 1. 1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Školní výchovně vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání v zařízení pro výkon ústavní výchovy VÚ Dřevohostice RESOCIALIZACE

Školní výchovně vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání v zařízení pro výkon ústavní výchovy VÚ Dřevohostice RESOCIALIZACE Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola Dřevohostice, Novosady 248, 751 14 Dřevohostice, tel/fax.581711022, 581711307 (Dále jen Zařízení) e-mail: reditel@vumdrevohostice.cz

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Tesař Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Tesař Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Odborný profil absolventa... 6. Cíle středního odborného vzdělávání v oboru tesař... 7.. Uplatnění absolventa v praxi... 7.. Očekávané

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/0 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střediska výchovné péče v Jihlavě Platnost dokumentu: od 1. 4. 2016 Mgr. Radek Vovsík ředitel razítko 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školského zařízení 4

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Mgr.

Více

64-41-L/51 Podnikání

64-41-L/51 Podnikání Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání platný od: 1.9.2011 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení úrovně komunikativních jazykových kompetencí odpovídající

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017 - 1 - Výběr volitelného předmětu může výrazně ovlivnit míru rozvoje jednotlivých klíčových kompetencí a zcela jistě se výrazně podílí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ zpracováno podle RVP pro obor vzdělání PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (75-31-M/01) Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více