Spisový a skartační řád CZVV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spisový a skartační řád CZVV"

Transkript

1 1. Spisový a skartační řád (materiál pro jednání PVC) Spisový a skartační řád CZVV Čl. 1 Úvodní ustanoven 1. Tento řád upravuje výkon spisové služby v Centrum (dále jen CZVV). 2. Pro účely tohoto řádu se rozumí: a. archivem Státní oblastní archiv se sídlem.. b. boxem místo v prostorách podatelny, určené k přenechání dokumentu ve fyzické podobě přiděleného spisovému uzlu c. dodejkou (i doručenkou) služba držitele poštovní licence k doručení zásilky adresátu a vrácení odesílateli potvrzeného dokladu o převzetí d. dokumentem každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti CZVV nebo mu byl doručen e. identifikátorem datové zprávy doručené CZVV prostřednictvím elektronické podatelny její označení mající charakter podacího razítka f. identifikátorem vlastního dokumentu údaje v tištěné formě na dokumentu: zkratka úřadu, č.j., počet listů, počet příloh, datum doručení, resp. založení g. iniciačním dokumentem dokument, kterým byl spis založen h. osobním podáním dokumentu doručení dokumentu CZVV fyzickou nebo právnickou osobou prostřednictvím podatelny CZVV nebo ve výjimečných případech přímo zaměstnanci (dokument převzatý z různých porad, jednání, konferencí atd.) i. podacím deníkem CZVV evidenční seznam CZVV došlých nebo z činnosti CZVV vzešlých dokumentů j. reprezentantem spisového uzlu zaměstnanec uzlu pověřený výkonem činnosti spisového uzlu k. spisovým uzlem administrativní jednotka CZVV vykonávající soubor činností spisové služby l. vedoucí spisového uzlu Ř CZVV, Ř jednotlivých sekcí m. výkonem spisové služby zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti CZVV, zahrnující jejich řádný příjem, třídění, evidenci, označování, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností n. zpracovatelem zaměstnanec vyhotovující nebo vyřizující dokument 1

2 o. e-spisem elektronická aplikace sloužící k výkonu spisové služby p. datovou zprávou a komunikace prostřednictvím Portálu q. sběrným archem spisu obsah spisu r. portálem webový server sloužící jako brána k informacím a službám CZVV Čl. 2 Základní zásady 1. Manipulaci s dokumenty CZVV provádějí podatelna, která rovněž koná činnost výpravny a spisovny a spisové uzly. Seznam spisových uzlů je uveden v příloze č Dokumenty doručené CZVV a dokumenty vzniklé z jeho činnosti podléhají zápisu do e-spisu v chronologickém pořadí podle doručení nebo podle jejich vzniku a do věcného a jmenného rejstříku, seznam dokumentů nepodléhajících spisové evidenci je uveden v příloze č Spisová služba je zajišťována elektronickou formou za použití výpočetní techniky v programové aplikaci e- spis. Zápisy do e-spisu provádějí pracovníci podatelny, spisové uzly a zpracovatelé. 4. Zásilky doručené CZVV do 12 hodin je povinna podatelna předat spisovým uzlům ještě týž den. Pošta doručená po 12. hodině se předává spisovým uzlům následující den. 5. Pokud adresát zjistí, že se jedná o zásilku označenou jako chráněnou ve zkratce CH, tuto neotevírá a předá ji neprodleně manažerovi bezpečnosti CZVV.(a to i v případě, že bude na obálce uveden jiný adresát). Čl. 3 Doručení, kontrola 1. Dokumenty doručované CZVV jsou zpravidla přijímány v podatelně. 2. Pracovník podatelny je povinen u došlých zásilek: a. při jejich převzetí na poště nebo od doručitele zkontrolovat I. správnost adresy příjemce uvedené na zásilce II. III. IV. neporušenost obalu počet doručených zásilek s evidencí na soupisce doručené pošty zjistí-li pracovník u přebírajícího dokumentu závady, je povinen je ihned u doručitele reklamovat V. omylem došlé dokumenty ihned vrátit doručiteli VI. potvrdit příjem doručené a cenné zásilky b. při jejich otevírání zkontrolovat, zda je obsah zásilky určen CZVV. Pracovník podatelny provede v e-spisu zápis o zjištěné závadě, kterou následně vyjasní zpracovatel s odesílatelem dokumentu. Čl. 4 Elektronická podatelna 1. Elektronická podatelna je pracoviště určené pro příjem datových zpráv, opatřených zaručeným elektronickým podpisem, doručovaných CZVV a pro odesílání datových zpráv CZVV, opatřených 2

3 zaručeným elektronickým podpisem. V případě, že je zpracovateli zasláno podání, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, na jeho služební elektronickou adresu je povinen kontaktovat odesilatele, aby podání poslal na adresu elektronické podatelny. 2. Doručení datové zprávy, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, podatelna odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je: a. zaručený elektronický podpis nebo zaručená elektronická značka b. datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena c. identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou 3. Adresy elektronické podatelny jsou: a. b. c. Čl. 5 Škodlivý kód zprávy Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto aresu podatelnou zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu. Čl. 6 Evidování datové zprávy 1. Údaje o datové zprávě, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, jsou automaticky převedeny do e- spisu. 2. Datovou zprávu, která není opatřena zaručeným elektronickým podpisem, zaeviduje zpracovatel do e- spisu, podléhá-li dokument evidenci ve spisové službě. Čl. 7 Odeslání potvrzení Přijetí datové zprávy je od jejího doručení potvrzeno nejpozději v pracovní době v pracovních dnech do 6 hodin. Datové zprávy, doručené ve dnech volna a pracovního klidu jsou potvrzeny následující pracovní den, nejpozději však do 6 hodin od začátku pracovní doby. Přijetí datové zprávy, jež není opatřena zaručeným elektronickým podpisem, není potvrzováno. Čl. 8 Datové nosiče Podatelna slouží i pro osobní a poštovní přijímání dokumentu na datovém nosiči. Podatelna zaeviduje datový nosič jako dokument. Zpracovatel všechny soubory, umístěné na datovém nosiči, uloží jako elektronické přílohy zaevidovaného dokumentu k záznamu dokumentu v e-spisu. Čl. 9 Třídění 1. Podatelna vyčlení z došlé pošty dokumenty, které nepodléhají evidenci a bez jejich zaevidování v e-spisu je předá na příslušný spisový uzel. 3

4 2. Podatelna roztřídí a zaeviduje došlé dokumenty podle spisových uzlů. Čl. 10 Evidování dokumentů 1. Prvotní evidenci dokumentu provádí podatelna. Úplnou evidenci provádí zpracovatel u dokumentů, které mu byly přiděleny k vyřízení nebo u dokumentů vlastních. 2. Prvotní evidencí dokumentů se rozumí: zaznamenání dokumentu do e-spisu, opatření dokumentu identifikátorem, naskenování průvodního dopisu nebo prvního listu dokumentu (nejde-li o dokument podléhající ochraně). Do e-spisu pracovník podatelny uvede údaje týkající se doručení: a. datum doručení b. údaje o odesílateli c. způsob doručení (poštou, osobně, kurýrem, atd.) d. způsob zacházení (dodejna, doporučeně, obyčejně, atd.) e. počet listů f. počet příloh g. věc h. druh zásilky i. č.j. odesílatele j. pošta, ČDZ k. spisový uzel, kterému byl dokument předán k vyřízení 3. Příjem zaevidovaného dokumentu je podatelnou potvrzen jeho označením identifikátorem v den, kdy byl dokument doručen CZVV. 4. Zápisem dokumentu do e-spisu je dokumentu přiděleno č.j.. Číslo jednací je tvořeno jednou vzestupnou řadou čísel pro celý CZVV lomenou kalendářním rokem, lomeno zkratkou uzlu (0000/RRRR/0000). Číselná řada jednacích čísel počíná 1. Lednem kalendářního roku a uzavírá se 31. Prosincem kalendářního roku. Pro případ, že není e-spis z technických důvodů v provozu, je v podatelně vedena kniha náhradních čísel jednacích ve tvaru (0000/RRRR/0000/Náhr), která podatelna na vyžádání přidělí příslušnému útvaru. 5. Identifikátor se umísťuje zpravidla v pravém horním rohu, případně na jiném volném místě dokumentu. Pokud by identifikátorem došlo k porušení textu dokumentu, umístí se identifikátor na rubovou stranu dokumentu, příp. se k němu připne nebo jiným způsobem připojí čistý list, který se opatří identifikátorem. 6. Zaevidováním dokumentu do e-spisu se daný dokument stává součástí spisové služby. 7. Při zaslání jednoho dokumentu jednomu spisovému uzlu s uvedením položky na vědomí a vypsáním dalších spisových uzlů, je ponecháno na zvážení hlavního adresáta, jakým způsobem bude ostatní adresáty informovat (tj. neřeší podatelna). 8. Při osobním podání uskutečněném na spisovém uzlu předá zpracovatel dokument k provedení prvotní evidence podatelně. Čl. 11 Otevírání zásilek 1. Všechny zásilky došlé CZVV se otevírají v podatelně s výjimkou zásilek: a. Označených nápisem I. Veřejná zakázka, název zakázky II. Nabídka-neotevírat III. Dotace-neotevírat 4

5 b. Adresovaných na jméno c. Readresovaných 2. Zásilky uvedené v odst. 1 písm. a,b tohoto článku podatelna eviduje v e-spisu zúženým prvotním zápisem, tzn. Vyjma údajů uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. e,f,g,i. Zpracovatel je povinen po otevření předané zásilky dokončit bez zbytečného odkladu evidenci jejího obsahu. 3. Zásilky označené na prvém místě CZVV i přesto, že je pod tímto textem uvedeno k rukám nebo k vlastním rukám dotyčného, se otevírají, zaevidují a předají reprezentantovi spisového uzlu. 4. Obálka se ponechává jako součást dokumentu: a. je-li v souladu se zvláštními právními předpisy zásilka doručována CZVV doporučeně (doporučeně, s dodejkou, do vlastních rukou) b. je-li to nezbytné pro určení, kdy byla zásilka podána k poštovní přepravě nebo kdy byla CZVV doručena c. je-li to rozhodné pro zjištění adresy odesílatele d. není-li dokument podepsán, a to i v případě, je-li uvedeno jméno a adresa odesílatele e. je-li identifikátor dokumentu připojen k obálce f. u stížností v ostatních případech zpracovatel obálku vyřadí bez skartačního řízení. Čl. 12 Příjem hodnot Zásilky, jejichž součástí jsou hotové peníze (ceniny, kolky, atd.), zaeviduje podatelna jako jiné dokumenty došlé nebo podané s uvedením těchto hodnot v e-spisu, opatří identifikátorem a předá příslušnému spisovému uzlu. Čl. 13 Dobírka Zásilky zaslané CZVV na dobírku podatelna přijímá a platí pouze do výše cenového limitu stanoveného ředitelem CZVV za předpokladu, že objednání takovéto zásilky bude podatelně příjemcem předem oznámeno. Čl. 14 Dodejky Zpracovatel zaznamená v e-spisu k vypravenému dokumentu výsledek doručení. Vrácené dodejky a nedoručené zásilky založí k příslušnému dokumentu. Čl. 15 Veřejné zakázky 1. Pověřený zaměstnanec zadavatele veřejné zakázky, vyhlášené CZVV, uvědomí písemně o zadání veřejné zakázky podatelnu s uvedením jejího názvu a čísla přiděleného Centrální adresou, pod kterými je veřejná zakázka vyhlášena, přesného data a hodiny ukončení příjmu zakázek. 2. Zásilka týkající se veřejné zakázky, která je označena na obálce Veřejná zakázka.. (Neotevírat), se zásadně eviduje v podatelně. Pokud je zásilka předána CZVV jinou cestou, je nutné ji neotevřenou neprodleně doručit do podatelny. 3. Každou zásilku nebo podání, týkající se veřejné zakázky, zapíše podatelna do e-spisu a označí identifikátorem. Zároveň podatelna provede zápis došlé zásilky, kterým je určeno pořadové číslo doručení, na zvláštní evidenční arch (příloha č. 3). Dále se na arch doplní přesný časový údaj (datum, hodina, minut), opíše se číslo jednací z e-spisu a jméno odesílatele. Na obálku zásilky či podání, nad identifikátor zapíše pracovník podatelny čas doručení a pořadové číslo doručení této zásilky. 5

6 4. Při osobním doručení nabídky veřejné zakázky podatelna vystaví doručiteli na požádání potvrzení o přijetí, s uvedením pořadového čísla a přesného časového údaje (datum, hodina, minuta) viz Příloha č. 4. Pracovníci podatelny neposkytují informace o doručených nabídkách veřejných zakázek a jejich odesílatelích. 5. Po uplynutí lhůty pro podávání nabídek předá podatelna všechny takto označené došlé zásilky s řádně vyplněným evidenčním archem pověřenému zaměstnanci zadavatele veřejné zakázky. 6. Zakládání spisu s ukončenou veřejnou zakázkou do spisovny je v kompetenci zadavatele veřejné zakázky. 7. Další zpracování veřejných zakázek se řídí zvláštním interním předpisem. Čl. 16 Přidělení dokumentů spisovým uzlům 1. Podatelna přiděluje došlé dokumenty podle označení spisového uzlu na zásilce nebo dokumentu. 2. Dokumenty adresované CZVV bez bližšího označení spisového uzlu přiděluje podatelna podle obsahu dokumentu s ohledem na organizační řád CZVV a v případě nejasností je přidělí sekretariátu ředitele CZVV. 3. Zaevidované a identifikátory označené dokumenty podatelna ukládá do boxů jednotlivých spisových uzlů, odkud si je reprezentanti spisových uzlů přebírají i s obálkami k vyřízení. 4. Reprezentant spisového uzlu zkontroluje v e-spisu přístupného ze samostatného PC pracoviště umístěného za tímto účelem v podatelně, správnost zaevidovaných došlých dokumentů a potvrdí jejich převzetí sejmutím čárového kódu čtečkou (identifikátor). Převzetí dokumentů může reprezentant spisového uzlu v e-spisu odmítnout, jen pokud je dokument adresován, příp. určen jinému spisovému uzlu nebo pokud není spisový uzel příslušný k jeho vyřízení. Odmítnutím se dokument dostává zpět podatelně ve spisové evidenci i ve fyzické podobě. Pokud nejsou důvody pro odmítnutí dokumentu, reprezentant spisového uzlu dokument přijme. Čl. 17 Postoupení dokumentu nebo spisu Dokument nebo spis je spisovým uzlem v písemné podobě postoupen jinému spisovému uzlu fyzickým přímým předáním tomuto spisovému uzlu nebo předáním prostřednictvím boxu v podatelně, v sekretariátu ředitele sekce nebo sekretariátu ředitele CZVV, v e-spisu je postoupen přímo spisovému uzlu. Postoupení probíhá prostřednictvím reprezentantů spisových uzlů. Čl. 18 Vyřízení dokumentu 1. Došlé dokumenty předkládá reprezentant spisového uzlu vedoucímu spisového uzlu k jejich rozdělení zpracovatelům. Vedoucí spisového uzlu přidělí dokumenty vedoucím oddělení k vyřízení, vedoucí oddělení dokumenty přidělí zpracovatelům. Reprezentant spisového uzlu předá zpracovateli dokument jak ve fyzické podobě, tak i v e-spisu. 2. Zpracovatel je oprávněn dokument v e-spisu odmítnout, jen pokud je dokument adresován, příp. určen jinému zpracovateli či jinému spisovému uzlu, pokud není příslušný k jeho vyřízení a pokud mu se záznamem v e-spisu nebyl bez zbytečného odkladu předán dokument ve fyzické podobě (pokud není pouze v digitální podobě). Odmítnutím se dokument dostává zpět reprezentantovi spisového uzlu. O dalším předání odmítnutého dokumentu rozhodne vedoucí spisového uzlu. 3. Pokud nejsou důvody pro odmítnutí dokumentu, zpracovatel dokument přijme. Zpracovatel je při přijetí dokumentu povinen provést úplnou evidenci: dokument označí v e-spisu typem dokumentu, povinně doplní 6

7 značku (zkratka spisového uzlu v rozsahu 4 písmen/zkratka zpracovatel v rozsahu tří písmen 0000/ZPR), příp. upraví věc, uvede způsob vyřízení, místo fyzického umístění, vytvoří spis nebo zařadí dokument do již existujícího spisu vedeného v dané věci. Zpracovatel může uvést agendové číslo (např. smlouva č.1). V případě potřeby zpracovatel vrátí dokument ve fyzické podobě podatelně k provedení doplnění skenování celého dokumentu. 4. V e-spisu všechny dokumenty související s iniciačním dokumentem spisu automaticky přebírají jeho spisovou značku. Konečná odpověď na iniciační dokument je evidována pod stejným číslem jednacím i spisovou značkou iniciačního dokumentu. 5. Vyřídí-li zpracovatel záležitost jinak než písemně, učiní o tom záznam na dokumentu a v e-spisu. 6. Zpracovatel je povinen uvádět značku (zkratka spisového uzlu v rozsahu 3 písmen/zkratka zpracovatele v rozsahu tří písmen 0000/ZPR) i u vlastního dokumentu). Čl. 19 Ukládací znaky Každý spisový uzel používá ukládací znaky v závislosti na věcném obsahu dokumentu sle Spisového a skartačního plánu (příloha č. 5). Čl. 20 Náležitosti dokumentu 1. Každý dokument musí být evidován v e-spisu a označen číslem jednacím, nejde-li o dokument, který nepodléhá spisové evidenci dle čl. 2 odst. 2. Reprezentant spisového uzlu není povinen přijmout dokument neoznačený č.j., nejde li o dokument, který nepodléhá spisové evidenci nebo který je doručen při osobním jednání. 2. Vzniká-li dokument z vlastního podnětu CZVV, zpracovatel jej zaeviduje a připojí ve formě elektronického dokumentu do e-spisu. Čl. 21 Doručení dokumentu adresátovi 1. Po podepsání dokumentu oprávněnou osobou k němu zpracovatel připojí potřebné přílohy a vhodně zajistí jeho doručení adresátu. Dokument lze doručit prostřednictvím pošta, osobně, kurýrem, faxem a elektronicky. 2. Při poštovním doručení připraví zpracovatel zásilku k odeslání tak, že vyhotoví obálku dokumentu, kterou opatří údaji o adresátu, číslem jednacím, spisovou značkou, je-li dokument zařazen ve spise, značkou a čárovým kódem. Zpracovatel je v e-spisu řádně vyplnit: a. adresáta dokumentu b. druh zásilky c. způsob vypravení d. způsob zacházení 3. Při vypravení dokumentu poštou jej zpracovatel vloží, včetně příloh, do obálky, kterou zalepenou předá reprezentantovi spisového uzlu. Reprezentant spisového uzlu je povinen zkontrolovat soulad fyzické podoby obálky a zadání vypravení v e-spisu. Poté předá připravené zásilky fyzicky i v e-spisu výpravně. Výpravna převezme zásilky. V případě, že údaje týkající se vypravované zásilky, uvedené v e-spisu zpracovatelem (zejména údaje dle odst. 2 tohoto čl.) nesouhlasí s předanou zásilkou, výpravna vrátí reprezentantovi spisového uzlu zásilku ke zjednání nápravy a případně stornuje vypravení v e-spisu. Pokyny výpravny ve věci přípravy zásilky k vypravení jsou pro reprezentanta spisového uzlu a zpracovatele závazné. Reprezentant spisového uzlu postoupí výpravně připravená vypravení v e-spisu zárove 7

8 s fyzickým předáním zásilek. Všechna vypravení předaná pouze elektronicky v e-spisu budou vždy 1. Pracovní den v měsíci stornována. 4. Zásilky výpravna vždy odešle v den předání, jsou-li jí předány v pondělí až čtvrtek nejpozději do hod, v pátek nejpozději do 10:00 hod. Výpravna v odůvodněných případech odešle zásilky v den předání, převzaté k vypravení i mimo uvedenou dobu. 5. Dokument v podobě datové zprávy, který nepodléhá evidenci a nemusí být označen zaručenou elektronickou značkou nebo zaručeným elektronickým podpisem, doručuje zpracovatel adresátu prostřednictvím u (MS Outlook). 6. Dokument v podobě datové zprávy, který podléhá evidenci a má být opatřen nejen zaručenou elektronickou značkou CZVV, ale i zaručeným elektronickým podpisem, zpracovatel připojí svůj zaručený elektronický podpis v MS Word a odesílá jej prostřednictvím e-spisu (elektronickou značku přiřadí e-spis automaticky). Dokument musí být v e-spisu připojen jako elektronický dokument. 7. Osobní nebo kurýrní doručení adresátovi zpracovatel je povinen zaevidovat do e-spisu. V případě potřeby zajistí potvrzení převzetí. 8. Při vypravení neevidovaných dokumentů zasílaných doporučeně zpracovatel přiloží k zásilkám vyplněný poštovní podací arch. Čl. 22 Hromadná korespondence 1. Hromadnou korespondenci je zpracovatel povinen zasílat prostřednictvím aplikace elektronické distribuce dokumentů (EDD) nebo em. 2. Hromadná korespondence(více než 20 adres se stejným č.j.) musí být zpracovatelem nahlášena výpravně 1 den dopředu a bezprostředně před postoupením výpravně v e-spisu. Zpracovatel vytvoří obálky s adresami a bez čárového kódu, zajistí namnožení potřebného počtu dokumentů, které rozdělí do obálek. Naplněné obálky reprezentant spisového uzlu předá výpravně seřazené abecedně, očíslované a s přiloženým abecedním seznamem (vytištěným z e-spisu). Čl. 23 Vedení spisu 1. Zpracovatel vede v každé konkrétní věci soubor dokumentů spis. Spis je veden v listinné a elektronické podobě. Dokumenty v elektronické podobě jsou uloženy v e-spisu, elektronické dokumenty, uložené na datových nosičích jsou vloženy v této formě do fyzické podoby spisu. U dokumentů, které jsou pouze v listinné podobě, zajistí zpracovatel v opodstatněných případech jejich naskenování, pokud listinný dokument skenování umožňuje (velikost, rozsah). Naskenovaný ekvivalent dokumentu zpracovatel uloží do e-spisu. Každá příloha ve fyzické podobě musí být označena č.j. dokumentu, k němuž náleží ( K č.j. ). 2. Dokumenty obsažené ve spise jsou řazeny chronologicky, vzestupně dle data jednotlivých podání či provedených úkonů, ukončeny sběrným archem vytištěným z e-spisu. Jednotlivé dokumenty jsou očíslovány. 3. Číslo jednací iniciačního dokumentu vztahujícího se k dané věci, lomené pořadovým číslem dokumentu uloženého ve spisu, tvoří spolu s písmeny SZ spisovou značku spisu (SZ /RRRR/CZVV/0). Spisová značka je zaznamenána na spisové obálce a zůstává společná pro všechny dokumenty vložené do spisu. Dokumenty, které jsou součástí spisu, jsou však i nadále označeny původním č.j., pod nímž byly evidovány v e-spisu. 4. Pokud jsou do spisu vloženy dokumenty s odlišnými skartačními znaky a lhůtami, spis přebírá skartační znak dokumentu s nejvyšším znakem a skartační lhůtou dokumentu s nejdelší skartační lhůtou. 8

9 Čl. 24 Uzavření spisu 1. Po vyřízení věci zpracovatel uspořádaný spisový materiál ve fyzické podobě včetně vytištěné spisové obálky a sběrného archu spisu uloží do příruční registratury. Spis nebo dokument se uzavírá v roce předání do spisovny. 2. Uzavřený spis je oprávněn otevřít vedoucí spisového uzlu. Čl. 25 Opisy a výpisy Zpracovatel může z dokumentů tvořících obsah spisu vzdávat stejnopisy, opisy nebo výpisy, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 1. Před ukončením činnosti spisového uzlu: Čl. 26 Spisová rozluka a. Předá všechny vyřízené a uzavřené dokumenty do spisovny. b. U nevyřízených dokumentů evidovaných v e-spisu vytiskne předávací protokol a předá spolu s dokumenty určenému zaměstnanci. c. U nevyřízených dokumentů nezaevidovaných v e-spisu vyplní předávací protokol (příloha č. 9) a spolu s dokumenty předá určenému zaměstnanci. Čl. 27 Ukončení pracovního poměru zaměstnance Před ukončením pracovního poměru je zaměstnanec povinen ve fyzické podobě i e-spisu předat: a. Všechny vyřízené a uzavřené dokumenty do spisovny. b. Všechny nevyřízené dokumenty protokolárně (příloha č. 9) určenému zaměstnanci příslušné sekce. Čl. 28 Příruční registratura Každý zpracovatel vede příruční registraturu obsahující všechny jím vyřizované a vyřízené listinné dokumenty a spisy, jež jsou zde uloženy do doby uzavření a předání do spisovny. Výjimku mají dokumenty zpracované sekcí SEVI (finance, investice, personální, mzdové, kancelář ředitele CZVV), které jsou uloženy v příruční registratuře (zpravidla 3 roky). Vyřizované a vyřízené spisy ukládá zpracovatel v chronologickém pořadí a dle skupin Spisového a skartačního plánu. Příruční registratura je prostorem sloužícím k úschově dokumentů a spisů (např. uzamykatelná skříň) a je součástí kanceláře zpracovatele nebo součástí jiné kanceláře téhož spisového uzlu k tomuto účelu určené. Čl. 29 Zápůjčka spisu z příruční registartury Spis lze zapůjčit pro potřeby oprávněného žadatele jen na podkladě písemné žádosti schválené Ř CZVV, v případně jeho nepřítomnosti pověřenou osobou. Na podkladě schválené žádosti ředitel spisového uzlu zajistí zapůjčení od zpracovatele, který o věci uvede záznam v e-spisu. Zpracovatel uloží žádost v příruční registratuře místo spisu. 9

10 Čl. 30 Spisovna 1. Spisovna slouží k uložení vyřízených a uzavřených spisů a evidenčních pomůcek po dobu trvání skartační lhůty, k jejich vyhledávání a předkládání pro potřebu CZVV nebo jiných orgánů a k provádění skartačního řízení. 2. Do spisovny předá zpracovatel prostřednictvím reprezentanta spisového uzlu všechny již vyřízené a uzavřené spisy a dokumenty z příručních registratur (tuto skutečnost zpracovatel zaznamená v e-spisu, s výjimkou chráněných dokumentů). 3. Zpracovatel je povinen před předáním do spisovny spisy vyřídit dle spisových znaků spisu a data vyřízení spisu. Ze spisu vyřadí duplikáty a koncepty ukládaných dokumentů. Takto ošetřené spisy uloží do archivních krabic, které označí dle přílohy č.6. Zpracovatel vytvoří ke každé archivní krabici obsahující fyzicky spisy v e-spisu ukládací jednotku (dále UJ). Obsah UJ a archivní krabice musí být v souladu. Zpracovatel vytiskne z e-spisu seznam Obsah UJ a vloží ho spolu se spisy do archivní krabice. Reprezentant spisového uzlu vytiskne z e-spisu 2x předávací protokol (příloha č. 7) a zajistí podepsání vedoucím spisového uzlu, příp. jím pověřeným zástupcem. Po předání spisů do spisovny a kontrole pracovníkem spisovny potvrdí pracovník spisovny převzetí do předávacího protokolu. Jedno vyhotovení vrátí příslušnému spisovému uzlu a druhé založí jako základní evidenční pomůcku spisovny. Pokud jsou ukládány do spisovny jednotlivé dokumenty, které nejsou součástí žádného spisu, uplatní se stejný postup, jako u předání spisu. Pokyny udělené pracovníkem spisovny vztahující se k uložení spisů a dokumentů jsou pro předávajícího závazné. 4. Pokud je spis zapůjčen oprávněnému žadateli, nebo jinému uzlu, je zpracovatel povinen v e-spisu vložit spis do UJ a v archivní krabici ponechat prostor potřebný pro jeho dodatečné uložení. Místo spisu vloží do archivní klarabice protokol o zapůjčení. 5. Pro nahlížení do dokumentů uložených ve spisovně platí obecná ustanovení o nahlížení do spisů. Toto neplatí pro dokumenty, které byly před uložením veřejně přístupné. 6. Spisovna je pracovištěm s omezeným přístupem Do spisovny mohou vstupovat bez omezení pouze: a. Ř CZVV b. VŘ CZVV c. MBA CZVV d. pracovník spisovny a jeho pověřený zástupce Za přítomnosti pracovníka spisovny nebo jeho pověřeného zástupce mohou do spisovny vstupovat: a. Zaměstnanci archivu b. Zaměstnanci CZVV, za účelem plnění pracovních povinností (noř. předání spisů, nahlížení dopisů). Zaměstnanec může nahlížet pouze do dokumentů svého spisového uzlu. Potřebuje-li zaměstnanec nahlédnout do dokumentů jiného spisového uzlu, je povinen prokázat se pracovníkovi spisovny písemným souhlasem vedoucího spisového uzlu, do jehož dokumentů bude nahlížet. c. Osoby pověřené Ř CZVV, které se prokáží jeho písemným souhlasem 7. Je-li z důvodů naléhavé potřeby nutno ponechat některé dokumenty, které měly být předmětem předání do spisovny, v příruční registratuře spisového uzlu, provede pracovník pověřený vyhotovením 10

11 předávacího protokolu záznam o této skutečnosti do protokolu. Uvede důvod ponechání a termín, kdy budou dokumenty do spisovny předány. 8. Ve spisovně se dokumenty ukládají do doby uplynutí skartačních lhůt. Dokumenty s uplynulou skartační lhůtou se stávají předmětem skartačního řízení. Čl 31 Péče o spisy 1. Převzaté dokumenty jsou ve spisovně uloženy v archivních krabicích do regálů podle organizační struktury CZVV a ukládacích znaků. 2. Spisovna chrání dokumenty proti zcizení, požáru a dalším negativním jevům pomocí řady technických a provozních opatření. Čl. 32 Zápůjčka spisu ze spisovny Spis nebo dokument lze zapůjčit pro potřeby zpracovatele na základě žádanky (příloha č. 8), kterou schvaluje vedoucí spisového uzlu, příp. jím pověřený zástupce. Spis lze zapůjčit pro potřeby oprávněného žadatele pouze na základě žádosti schválené žádosti vedoucího spisového uzlu, kterou předkládá k rozhodnutí Ř CZVV, případně pověřenému zástupci. O zapůjčení uvede pracovník spisovny záznam ve spisové evidenci. Žádost je uložena ve spisovně místo spisu. Po vrácení spisu do spisovny se žádost ze spisovny odstraní a uloží jako každý jiný dokument, který podléhá skartačnímu řízení. Čl. 33 Rekonstrukce spisu 1. Spisy a dokumenty, které byly zcela nebo zčásti zničeny nebo se ztratily, rekonstruuje zpracovatel, příp. jiný pracovník spisového uzlu, z jehož činnosti původní spisy a dokumenty vzešly, příp. pracovník, v jehož funkční nebo pracovní náplni tato činnost v době rekonstrukce je. O ztrátě nebo zničení musí být sepsán protokol o ztrátě nebo zničení s uvedením důvodu. Protokol s průvodním dopisem, podepsaným Ř CZVV se zašle archivu. 2. Při rekonstrukci spisů dokumentů se vychází ze všech zachovalých a dostupných písemných materiálů CZVV, které s rekonstruovanými spisy a dokumenty souvisí a z nichž lze obsah rekonstruovaných spisů a dokumentů spolehlivě odvodit. 3. Zpracovatel pořídí ověřené opisy stejnopisů, na které připojí doložku, že opis nahrazuje na místo zničené nebo ztracené listiny. Výjimečně lze rekonstruovat i na základě písemného sdělení osob, pokud nejsou pochybnosti o jejich nestrannosti. 4. Rekonstruovaný spis a dokument se v záhlaví označí slovem Rekonstrukce a současně se uvede, na základě jakých dokumentů, popř. sdělení k rekonstrukci došlo, kdo rekonstrukci provedl a kdy byla ukončena. O provedení rekonstrukce se provede záznam v e-spisu. Čl. 34 Ochrana osobních údajů Zpracovatel je oprávněn zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji uvedenými v dokumentech pouze v rozsahu zákonného oprávnění. Čl. 35 Ochrana chráněných informací Zpracovatel je povinen při nakládání s dokumenty obsahujícími chráněné informace postupovat podle související legislativy. 11

12 12

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

S_5_Spisový a skartační řád

S_5_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1. 5. 2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s.

Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s. Spisový, archivační a skartační řád MAS Moravský kras o. s. Vnitřní směrnice MAS Moravský kras o.s. 1 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Spisový řád... 3 Vymezení pojmů... 3 III. Archivační a skartační

Více

Oddělení předarchivní péče, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů Národního archivu. Informace, návody. Materiál k diskusi

Oddělení předarchivní péče, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů Národního archivu. Informace, návody. Materiál k diskusi Oddělení předarchivní péče, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů Národního archivu Informace, návody Ukládání dokumentů, skartační řád Materiál k diskusi Náměty a připomínky zasílejte

Více

Městský úřad Nové Město nad Metují

Městský úřad Nové Město nad Metují Městský úřad Nové Město nad Metují SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Účinnost: 1.červenec 2011 Zpracoval: Šárka Rybinová, vedoucí OVV Schválil: Bc.Petr Tyč, tajemník MeU Počet stran: 48 Počet příloh: 12 Určeno pouze

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Obsah a text 499/2004 Sb. - stav k 31.12.2013 Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna:

Více

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 Září 2012 Přílohy: 1. Seznam spisových uzlů (str. 23) 2. Seznam dokumentů nepodléhajících spisové evidenci (str.25) 3. Spisový a skartační plán (str.

Více

Skartační řád SR 04/08

Skartační řád SR 04/08 Strana 1 / 10 Skartační řád Anotace: Tato směrnice sjednocuje a stanoví postup při vyřazování dokumentů pracovišť VŠE v Praze. Zpracovatel Přezkoumal Schválil Jméno Mgr. Jaroslava Eislerová --- prof. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Kancelář úřadu V Písku dne: 15.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností NÁVRH USNESENÍ Rada města návrh

Více

2/3.3 Spis. Správní řád v praxi. 2/3.3 str. 1

2/3.3 Spis. Správní řád v praxi. 2/3.3 str. 1 Správní orgány str. 1 Spis 17 Na rozdíl od dosavadního zákona, který ponechával vedení spisu pouze na interních předpisech, byla nyní v zájmu právní jistoty jeho úprava zařazena přímo do správního řádu.

Více

SKARTAČNÍ ŘÁD VČETNĚ SKARTAČNÍHO PLÁNU

SKARTAČNÍ ŘÁD VČETNĚ SKARTAČNÍHO PLÁNU Město Městský úřad Česká Třebová SKARTAČNÍ ŘÁD VČETNĚ SKARTAČNÍHO PLÁNU Městského úřadu Česká Třebová vydaný v souladu s 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Více

Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností

Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností Čl. I Úvodní ustanovení Účelem této směrnice je sjednotit a upravit postup a povinnosti zaměstnanců

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX003NQJT* HZSPX003NQJT Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

ÚSTAVNÍ SOUD VNITŘNÍ NORMATIVNÍ PŘEDPISY SPISOVÝ ŘÁD

ÚSTAVNÍ SOUD VNITŘNÍ NORMATIVNÍ PŘEDPISY SPISOVÝ ŘÁD ÚSTAVNÍ SOUD VNITŘNÍ NORMATIVNÍ PŘEDPISY SPISOVÝ ŘÁD OBSAH: I. Úvodní ustanovení, všeobecná ustanovení a základní pojmy II. Příjem, označování a evidence dokumentů III. Rozdělování a oběh dokumentů IV.

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Vnitřní směrnice č. Spisový a skartační řád školy

Vnitřní směrnice č. Spisový a skartační řád školy Vnitřní směrnice č. Spisový a skartační řád školy Č.j.: Platnost: do odvolání Určeno: všem zaměstnancům Zodpovídá: ředitel/ka Spisový znak: Skartační znak: A 10 Obsah: I. Úvodní a všeobecná ustanovení

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

SP-CAU-006 - W 1. CÍL 2. UŽIVATELÉ 3. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY

SP-CAU-006 - W 1. CÍL 2. UŽIVATELÉ 3. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY str. 1 z 9 1. CÍL Zajistit průběh správního řízení v rámci pravidelné revize systému maximálních cen ve věci změny maximálních cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, jejichž cena

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE : SPIS. ZNAČKA: MUHO 8855/2014 KSt Dle Rozpisu Č.J. MUHOCJ 37232/2014 KSt VYŘIZUJE : Konečný TEL : 518316325 FAX.: E-MAIL.: konecny.jiri@muhodonin.cz DATUM: 23.04.2014 VÝZVA K PODÁNÍ

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

227/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS

227/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS 227/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) Změna: 226/2002 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 440/2004 Sb. Změna: 635/2004

Více

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU smlouvě, atd.) 1 z 7 ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU smlouvě, uzavření nájmu bytu ke stávajícímu bytu, atd.) číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti BYT: 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Spisová služba / Elisa Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Strana 1 (celkem 16) Obsah Obsah... 2 1. Modul podatelna... 3 1.1 Příjem datová schránka... 3 1.2 Příjem obecná zásilka... 5

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD V Praze dne 27. listopadu 2008

REKLAMAČNÍ ŘÁD V Praze dne 27. listopadu 2008 REKLAMAČNÍ ŘÁD V Praze dne 27. listopadu 2008 OBSAH 1. Účel předpisu 2. Úvodní ustanovení 3. Reklamace zákazníka 4. Stížnost zákazníka 5. Oprávněná reklamace 6. Identifikace reklamujícího zákazníka 7.

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍ ÚŘAD SUKORADY Vypracovala: Malá Hana V Sukoradech, dne 31.1.2014 Projednáno a schváleno Zastupitelstvem Obce Sukorady dne 19.2.2014 usnesením č. U19022014 Účinnost od 1.3.2014

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE - OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec: Staré Hradiště Adresa: Staré Hradiště 155 533 52 Staré Hradiště Směrnici zpracovala: Lucie Kotrčová Směrnici schválil: starosta obce Ing. Miroslav Čepčář Směrnice

Více

BADATELSKÝ ŘÁD. Čl. 1. Obecná ustanovení

BADATELSKÝ ŘÁD. Čl. 1. Obecná ustanovení Čj.: SOAP/006-1716/2012 BADATELSKÝ ŘÁD Badatelský řád Státního oblastního archivu v Plzni vydaný na základě 36 písm. a) zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice" 1. Identifikační ní údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Adresa školy: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082

Adresa školy: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082 č.j. 032 / 2007 Základní škola Mladá Boleslav Václavkova 1082 SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Adresa školy: Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082 Václavkova 1082 293 01 Mladá Boleslav IČO: 750

Více

Směrnice č. 25. Spisový, skartační a archivační řád. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51

Směrnice č. 25. Spisový, skartační a archivační řád. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 25 Spisový, skartační a archivační řád Příloha č. 1 - Předávací protokol písemností S Příloha č. 2 - Předávací

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Zřízení datové schránky Právnické osobě, která není zapsána v obchodním rejstříku, zřídí ministerstvo datovou schránku právnické

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup osobního,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 55798/2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

Statut Grantové služby LČR

Statut Grantové služby LČR Statut Grantové služby LČR ÚVOD Náplní činnosti Grantové služby státního podniku Lesy České republiky, s. p. (dále jen GS a LČR ) je zajištění řádného průběhu zadávání a následného řešení projektů a výzkumných

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Česká republika- Ministerstvo zemědělství

Česká republika- Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika- Ministerstvo zemědělství Audit zabezpečení a funkčnosti protikorupčního programu MZe Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j./evidenční číslo VZ 33500/2010-11000 Zastoupený: Ing.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na stejnokroj pánský a dámský je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

300/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 1 Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 1 Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje a)

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 239/2013 Sb. ČÁST PRVNÍ

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 239/2013 Sb. ČÁST PRVNÍ Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění V. Zákon č. 239/2013 Sb. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. I Zákon č. 56/2001 Sb., o

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Stavební úprava závodní kuchyně

Stavební úprava závodní kuchyně Česká republika - MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 118 10 Praha 1 V Praze dne 23.06.2015 Č. j.: MF 28609/2015/6602-1 Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu podle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Jiřice Ruská cesta 404, poštovní přihrádka 8, 289 22 Jiřice Tel.: 325 558 111, Fax: 325 558 208, ISDS: vfsd3n6 Č.j. VS 88/007/001/2014-24/LOG/503 V Jiřicích dne

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

JUDr. Ladislav Navrátil, soudní exekutor USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby dobrovolné

JUDr. Ladislav Navrátil, soudní exekutor USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby dobrovolné JUDr. Ladislav Navrátil, soudní exekutor Exekutorský úřad Pardubice, Sladkovského 592, 530 02 Pardubice tel. 606 050 465, 727 954 056 podatelna@exekuce-pardubice.cz, www.exekuce-pardubice.cz č. j. 052

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 6 /2006 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (Úplné znění ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.5.2010, dodatku č. 2 ze dne 21.12.2011 a dodatku

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Dodávka srubových staveb pro chov zvířat, dřevěného oplocení a návštěvnického inventáře. Předmět zakázky:

Dodávka srubových staveb pro chov zvířat, dřevěného oplocení a návštěvnického inventáře. Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek v rámci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel postupuje v souladu s Vnitřní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 174. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-395/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. 1501/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, podlimitní veřejná zakázka Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015 Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 83967/2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více