O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í Ú Z E M N Í H O Ř Í Z E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í Ú Z E M N Í H O Ř Í Z E N Í"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R A N D Ý S N A D O R L I C Í O D B O R V Ý S T A V B Y NÁMĚSTÍ KOMENSKÉHO BRANDÝS NAD ORLICÍ tel Č.j.:Výst.847a/2011/330/BE V BRANDÝSE NAD ORLICÍ Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba-beneš Jaroslav - 1/9 - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ţadatel: C. I. E. B. K A H O V E C, s p o l. s r. o. POD HLOUBĚTÍNSKOU ZASTÁVKOU 356, PRAHA 9-HRDLOŘEZY PROVOZOVNA BRANDÝS NAD ORLICÍ DĚLNICKÁ 53, BRANDÝS NAD ORLICÍ I Č : zastoupená M U L T I A Q U A s. r. o. VEVERKOVA 1343, HRADEC KRÁLOVÉ I Č : O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í Ú Z E M N Í H O Ř Í Z E N Í O U M Í S T Ě N Í S T A V B Y A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ Ţadatel C.I.E.B. KAHOVEC, spol. s r.o., POD HLOUBĚTÍNSKOU ZASTÁVKOU 356, PRAHA 9 HRDLOŘEZY, PROVOZOVNA BRANDÝS NAD ORLICÍ, DĚLNICKÁ 53, BRANDÝS NAD ORLICÍ (IČ: ) zastoupená MULTIAQUA s.r.o., VEVERKOVA 1343, HRADEC KRÁLOVÉ /IČ: / (na základě plné moci ze dne ) - podal dne ţádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby tj. O D K A N A L I Z O V Á N Í A R E Á L U C. I. E. B. K A H O V E C, s p o l. s r. o. B R A N D Ý S N A D O R L I C Í na pozemcích katastrálního území Brandýs nad Orlicí SO-01 GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (PŘÍPOJKY) PŘÍPOJKA P1, P1-1, P2, P2-1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P8-1, P9, P10, P11, P12, P13, P14 l 254,71 M na pozemcích katastrálního území Brandýs nad Orlicí SO-02 ČERPACÍ JÍMKY ČERPACÍ JÍMKA ČJ1, ČJ2, ČJ3, ČJ4, ČJ5, ČJ6, ČJ7 na pozemcích katastrálního území Brandýs nad Orlicí

2 Č.j.:Výst.847a/2011/330/BE - 2/9 - SO-03 VÝTLAKY SPLAŠKOVÝCH VOD VÝTLAK V1, V1-1, V2, V2-1, V2-2, V3, V4 l 276,17 M na pozemcích katastrálního území Brandýs nad Orlicí SO-04 PŘÍPOJKY NN PŘÍPOJKA E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 l 130,0 M na pozemcích katastrálního území Brandýs nad Orlicí. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE : 11/11 Zakázkové číslo: M11/040 MULTIAQUA s.r.o., VEVERKOVA 1343, HRADEC KRÁLOVÉ /IČ: / ING.LUBOR DÍTĚ - Autorizovaný inţenýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inţenýrství /ČKAIT /. Stavba, která je předmětem územního řízení, je zakreslena na mapovém podkladu v měřítku 1:1000 /Výkres č.d.02-situace dotčených pozemků/, který je součástí návrhu. Navrţenými gravitačními splaškovými přípojkami budou přiváděny odpadní vody do navrţených čerpacích jímek. Výjimku tvoří přípojka P13, která bude napojena do gravitační splaškové kanalizace navrţené v rámci akce "ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí" a přípojka P14, která bude napojena do čerpací stanice navrţené v rámci akce "ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí". Z čerpacích jímek budou odpadní vody čerpány do navrţených výtlaků, které budou zaústěny do výtlaku splaškových vod PE d160, který je navrţen v rámci akce "ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí". Odpadní vody budou dále zneškodňovány na ČOV (navrţené v rámci akce ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí) a vypouštěny do řeky Tichá Orlice. Navrţená stavba je vázána na realizaci akce "ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí", na kterou bylo vydáno stavební povolení a jejímţ investorem je Město Brandýs nad Orlicí. Bez realizace akce "ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí" nelze provést a provozovat stavbu Odkanalizování areálu C. I. E. B. Kahovec spol. s r. o., Brandýs nad Orlicí". Městský úřad v Brandýse nad Orlicí, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Protoţe v dotčeném území je vydán územní nebo regulační plán, účastníkům řízení uvedeným v 85 odst.2 stavebního zákona oznamuje stavební úřad zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou. K projednání ţádosti současně nařizuje veřejné ústní jednání na den ( ú t e r ý ) v 9, 0 0 h o d i n se schůzkou v kanceláři odboru výstavby Městského úřadu Brandýs nad Orlicí.

3 Č.j.:Výst.847a/2011/330/BE - 3/9 - Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc. Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení přímo dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle 54 odst.1 zákona č.500/2004 Sb. a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu Brandýs nad Orlicí, odboru výstavby (návštěvní dny - pondělí a středa , hod.), jinak po telefonické domluvě a při ústním jednání. * * * Účastníky územního řízení dle 85 odst.2 dále jsou : vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být poţadovaný záměr uskutečněn, není-li sám ţadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; dále osoby, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můţe být územním rozhodnutím přímo dotčeno; osoby o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení aţ do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Ţadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, ţe podal ţádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichţ se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu se nepřihlíţí. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené poţadavky, se nepřihlíţí. Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle 172 odst.1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. Stavební úřad můţe podle 173 odst.1 stavebního zákona uloţit pořádkovou pokutu do Kč tomu, kdo závaţným způsobem ztěţuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle 172 odst.1 stavebního zákona tím, ţe znemoţňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu. * * * * * Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu. Vyvěšení tohoto oznámení okamţitě po jeho obdrţení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Brandýs nad Orlicí.

4 Č.j.:Výst.847a/2011/330/BE - 4/9 - Zároveň uvedený obecní úřad ţádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu). Vyvěšeno dne Sejmuto dne Zveřejněno způsobem umoţňující dálkový přístup /Úřední deska Města Brandýsa nad Orlicí/ dne Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Obdrţí : /účastníci řízení dle 85 odst.1 stavebního zákona/ Ţadatel :/DS/ C.I.E.B. KAHOVEC, spol. s r.o., Pod Hloubětínskou zastávkou 356, PRAHA 9 Hrdlořezy, provozovna BRANDÝS NAD ORLICÍ, Dělnická 53, Brandýs nad Orlicí zastoupená MULTIAQUA s.r.o., VEVERKOVA 1343, HRADEC KRÁLOVÉ Obec /na jejímţ území má být poţadovaný záměr uskutečněn/: /DODEJKA/ MĚSTO BRANDÝS NAD ORLICÍ, NÁMĚSTÍ KOMENSKÉHO 203, BRANDÝS NAD ORLICÍ Ostatní účastníci řízení: /účastníci řízení dle 85 odst.2 stavebního zákona/ V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE-STARÉ MĚSTO SPRÁVA A ÚDRŢBA SILNIC PK, DOUBRAVICE 98, PARDUBICE-DOUBRAVICE ČEZ DISTRIBUCE a.s., TEPLICKÁ 874/8, DĚČÍN 4 /DS/ TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC a.s.,za BRUMLOVKOU 266/2, PRAHA 4 RWE DISTRIBUČNÍ SLUŢBY s.r.o., PLYNÁRENSKÁ 499/1, BRNO VODOVODY A KANALIZACE a.s., SLEZSKÁ 350, JABLONNÉ NAD ORLICÍ SŢDC, s.o., SDC PARDUBICE, HLAVÁČOVA 206, PARDUBICE POVODÍ LABE s.p., VÍTA NEJEDLÉHO 951, HRADEC KRÁLOVÉ Dotčené orgány státní správy (DS) MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor ţivotního prostředí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, SH a SA, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí MěÚ Ústí nad Orlicí, odbor ŠKCP, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí Hasičský záchranný sbor PK, Hylváty 5, Ústí nad Orlicí Úřady obcí k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení (DS), (dodejka) : MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD ORLICÍ, Brandýs nad Orlicí /1x úřední deska/ vedoucí odboru výstavby Jaroslav Beneš

5 Č.j.:Výst.847a/2011/330/BE - 5/9 - Dotčené pozemky: obec katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí st.244/1 zastavěná plocha a nádvoří /čp.53/ 2968 m2 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí st.244/3 zastavěná plocha a nádvoří /bez č.p./ 596 m2 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí st.244/4 zastavěná plocha a nádvoří /bez č.p./ 274 m2 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí st.244/5 zastavěná plocha a nádvoří /bez č.p./ 611 m2 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí st.244/9 zastavěná plocha a nádvoří /společný dvůr/ 2197 m2 zastavěná plocha a nádvoří Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí st.244/10 /společný dvůr/ 58 m2 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí st.244/12 zastavěná plocha a nádvoří /společný dvůr/ 218 m2 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí st.289/2 zastavěná plocha a nádvoří /čp.239/ 1398 m2 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí st.326 zastavěná plocha a nádvoří /čp.308/ 342 m2 zastavěná plocha a nádvoří Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí st.386/2 /společný dvůr/ 1019 m2 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí st.427 zastavěná plocha a nádvoří /garáž/ 240 m2 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí 563/1 ostatní plocha /manipulační plocha/ 2154 m2 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí 563/2 ostatní plocha /manipulační plocha/ 2289 m2 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí 617/3 zahrada 255 m2 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí 625/4 ostatní plocha /neplodná půda/ 1461 m2 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí 625/5 ostatní plocha /ostatní komunikace/ 118 m2 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí 626/22 zahrada 1601 m2 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí 1379/1 ostatní plocha /silnice/ 4303 m2 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí 1379/8 ostatní plocha /silnice/ 3 m2 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí 1383/4 ostatní plocha /ostatní komunikace/ 188 m2 Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí 1463/5 ostatní plocha /silnice/ 5858 m2 Vlastník: X právnická osoba C.I.E.B. KAHOVEC, spol. s r.o., Pod Hloubětínskou zastávkou 356, PRAHA 9 Hrdlořezy, provozovna BRANDÝS NAD ORLICÍ, Dělnická 53, Brandýs nad Orlicí X Pozemek parc.č.1379/1, parc.č.1379/8, parc.č.1383/4 k.ú. Brandýs nad Orlicí Vlastník: X právnická osoba MĚSTO BRANDÝS NAD ORLICÍ, NÁMĚSTÍ KOMENSKÉHO 203, BRANDÝS N/O X Pozemek parc.č.1463/5 katastrálního území Brandýs nad Orlicí Vlastník: X právnická osoba

6 Č.j.:Výst.847a/2011/330/BE - 6/9 - Vlastnické právo PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE-STARÉ MĚSTO Hospodaření se svěřeným majetkem kraje SPRÁVA A ÚDRŢBA SILNIC PK, DOUBRAVICE 98, PARDUBICE-DOUBRAVICE GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PŘÍPOJKY) Přípojka P1 Přípojka P1 je navrţena v délce 52,38 m v dimenzi DN 150 z PVC SN12. Přípojka je navrţena od čerpací jímky ČJ1 za budovou č.7 (směrem k řece Tiché Orlici). Dále je trasa přípojky vedena jihovýchodním směrem podél objektu č.7. V místě stávajícího septiku, který bude zrušen, se do přípojky P1 napojuje přípojka P1-1. Zde je navrţena plastová spojná šachta DN400. Dále trasa přípojky P1 pokračuje podél objektu č.7, lomí se podél čelní části tohoto objektu a končí u stávajícího umyvadla v objektu č.7. Na trase jsou navrţeny 2 lomové plastové šachty DN 400. Přípojka P1-1 Přípojka P1-1 je navrţena v délce 1,80 m v dimenzi DN 150 z PVC SN12. Přípojka je navrţena od sociálního zařízení v zadní části budovy č. 7 a napojuje se do přípojky P1 v místě stávajícího septiku, který bude zrušen. Přípojka P2 Přípojka P2 je navrţena v délce 25,87 m v dimenzi DN 150 z PVC SN 12. Přípojka je navrţena od čerpací jímky ČJ1 za budovou č.7 (směrem k řece Tiché Orlici). Dále je trasa přípojky P2 vedena jihozápadním směrem do budovy č.7, kde se lomí a pokračuje podél obvodové stěny přes budovu č. 26 (kotelna) a dále pak do budovy č.1. V budově č.1 se do přípojky P2 napojuje přípojka P2-1. Přípojka P2 je ukončena v místě stávajícího umyvadla v budově č.1. Na trase jsou navrţeny 2 lomové plastové šachty DN 400. Přípojka P2-1 Přípojka P2-1 je navrţena v délce 8,26 m v dimenzi DN 150 z PVC SN12. Přípojka je navrţena od stoupačky v budově č.1 a napojuje se v této budově do navrţené přípojky P2. Přípojka P3 Přípojka P3 je navrţena v délce 7,87 m v dimenzi DN 150 z PVC SN 12. Přípojka se napojuje do ČJ2 v přední části budovy č.7. Dále pokračuje východním směrem k septiku. Zde dojde k přepojení stávajících přítoků do septiku nově do přípojky P3 a septik bude zrušen. Přípojka P4 Přípojka P4 je navrţena v délce 5,65 m v dimenzi DN 150 z PVC SN 12. Přípojka se napojuje do ČJ2 v přední části budovy č.7. Dále pokračuje severním směrem ke stávajícímu lapolu. Zde dojde k přepojení odtoku z lapolu do nové přípojky P4 s tím, ţe lapol zůstane ve funkci. Přípojka P5 Přípojka P5 je navrţena v délce 5,55 m v dimenzi DN 150 z PVC SN 12. Přípojka se napojuje do ČJ3 před budovou č. 16. Dále pokračuje severovýchodním směrem do předního rohu budovy č.1 ke stávajícímu umyvadlu, kde přepojí odpad z umyvadla. Přípojka P6 Přípojka P6 je navrţena v délce 1,67 m v dimenzi DN 150 z PVC SN 12. Přípojka se napojuje do ČJ3 před budovou č. 16. Dále pokračuje severním směrem ke stávajícímu septiku. Zde dojde k přepojení stávajících přítoků do septiku nově do přípojky P6 a septik bude zrušen. Přípojka P7 Přípojka P7 je navrţena v délce 1,49 m v dimenzi DN 150 z PVC SN 12. Přípojka se napojuje do ČJ4 před budovou č.4. Dále pokračuje jiţním směrem ke stávajícímu septiku. Zde dojde k přepojení stávajících přítoků do septiku nově do přípojky P7 a septik bude zrušen. Přípojka P8 Přípojka P8 je navrţena v délce 44,21 m v dimenzi DN 200 z PVC SN 12. Přípojka se napojuje do ČJ5 před budovou č.19. Od Čj 5 dále pokračuje východním směrem průjezdem mezi budovami č.3 a č.8, kde se do přípojky P8 napojuje přípojka P8-1. Trasa přípojky P8 končí v budově č. 3, kde přepojuje stávající umyvadlo. Na trase přípojky P8 jsou navrţeny 3 prefabrikované šachty DN Přípojka P8-1 Přípojka P8-1 je navrţena v délce 4,00 m v dimenzi DN 150 z PVC SN 12. Přípojka P8-1 se napojuje do šachty na přípojce P8 v průjezdu mezi budovami č.8 a č.3. Trasa přípojky P8-1 je vedena jiţním směrem do budovy č.3 kde je ukončena. Přípojka P9 Přípojka P9 je navrţena v délce 2,70 m v dimenzi DN 150 z PVC SN 12. Přípojka se napojuje do ČJ5 před budovou č.19. Dále pokračuje jihovýchodním směrem ke stávajícímu septiku. Zde dojde k přepojení stávajících přítoků do septiku nově do přípojky P9 a septik bude zrušen. Přípojka P10 Přípojka P10 je navrţena v délce -25,25 m v dimenzi DN 200 z PVC SN 12. Přípojka se napojuje do ČJ6 za budovou č.22. Dále pokračuje jihozápadním směrem za budovou č.22, dále se lomí jiţním směrem ke stávajícímu septiku. Zde dojde k přepojení stávajících přítoků do septiku nově do přípojky P1O a septik bude zrušen. ČERPACÍ JÍMKY Čerpací jímka ČJ1

7 Č.j.:Výst.847a/2011/330/BE - 7/9 - Čerpací jímka ČJ1 je navrţena za objektem č.7 (směrem k řece Tiché Orlici). Do ČJ1 se napojují přípojky P1 a P2. Jedná se betonovou prefabrikovanou čerpací jímku ON1000, která bude opatřena pojízdným poklopem. Čerpací jímka ČJ1 je navrţena jako dvoučerpadlová (dvě objemová čerpadla). Elektrická energie do čerpací jímky bude přivedena pomocí přípojky nn E1. Čerpací jímka ČJ2 Čerpací jímka ČJ2 je navrţena v přední části objektu č.7. Do ČJ2 se napojují přípojky P3 a P4. Jedná se betonovou prefabrikovanou čerpací jímku ON1000, která bude opatřena pojízdným poklopem. Čerpací jímka ČJ2 je navrţena jako dvoučerpadlová (dvě objemová čerpadla). Elektrická energie do čerpací jímky bude přivedena pomocí přípojky nn E2. Čerpací jímka ČJ3 Čerpací jímka ČJ3 je navrţena před objektem č.16. Do ČJ3 se napojují přípojky P5 a P6. Jedná se betonovou prefabrikovanou čerpací jímku ON1000, která bude opatřena pojízdným poklopem. Čerpací jímka ČJ3 je navrţena jako dvoučerpadlová (dvě objemová čerpadla). Elektrická energie do čerpací jímky bude přivedena pomocí přípojky nn E3. Čerpací jímka ČJ4 Čerpací jímka ČJ4 je navrţena před objektem č.4. Do ČJ4 se napojuje přípojka P7. Jedná se betonovou prefabrikovanou čerpací jímku ON1000, která bude opatřena pojízdným poklopem. Čerpací jímka ČJ4 je navrţena jako dvoučerpadlová (dvě objemová čerpadla). Elektrická energie do čerpací jímky bude přivedena pomocí přípojky nn E4. Čerpací jímka ČJ5 Čerpací jímka ČJ5 je navrţena před objektem č.19. Do ČJ5 se napojuji přípojky P8 a P9. Jedná se betonovou prefabrikovanou čerpací jímku ON1000, která bude opatřena pojízdným poklopem. Čerpací jímka ČJ5 je navrţena jako dvoučerpadlová (dvě objemová čerpadla). Elektrická energie do čerpací jímky bude přivedena pomocí přípojky nn E5. Čerpací jímka ČJ6 Čerpací jímka ČJ6 je navrţena před objektem č. 22. Do ČJ6 se napojují přípojky P10 a P11. Jedná se o plastovou čerpací jímku tlakové kanalizace ON800, která bude vzhledem k moţnému zvyšování hladiny spodní vody obetonována. Čerpací jímka ČJ6 je navrţena jako jednočerpadlová (jedno objemové čerpadlo). Elektrická energie do čerpací jímky bude přivedena pomocí přípojky nn E6. Čerpací jímka ČJ7 Čerpací jímka Čj7 je navrţena před objektem č.36. Do Čj7 se napojuje přípojka P12. Jedná se o plastovou čerpací jímku t1akové kanalizace ON800, která bude vzhledem k moţnému zvyšování hladiny spodní vody obetonována. Čerpací jímka Čj7 je navrţena jako jednočerpadlová (jedno objemové čerpadlo). Elektrická energie do čerpací jímky bude přivedena pomocí přípojky nn E7. VÝTLAKY SPLAŠKOVÝCH VOD Výtlak V1 Výtlak V1 je navrţen od čerpací jímky ČJ1 v celkové délce 50,64 m. Trasa začíná v ČJ1, dále pokračuje jiţním směrem zadní částí budovy č.7, dále přes nádvoří a dále do přední části budovy č.7. V místě stávajícího septiku v budově č.7 se trasa výtlaku V1 lomí západním směrem k navrţené ČJ2. Tuto čerpací jímku výtlak V1 obchází a za touto Čj se do výtlaku V1 napojuje výtlak V1-1. Do místa napojení výtlaku V1-1 je výtlak V1 navrţen z PE 100 v dimenzi d50/4,6. Dále je výtlak V1 navrţen z PE 100 v dimenzi d63/5,8. Trasa výtlaku V1 končí v místní komunikaci před budovou č.7, kde se napojuje do výtlaku PE d160, který je navrţen v rámci akce "ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí". Výtlak V1-1 Výtlak V1-1 je navrţen od čerpací jímky ČJ2 v délce 1,0 m. Trasa začíná v ČJ2, dále pokračuje jiţním směrem a napojuje se do navrţeného výtlaku V1. Výtlak V1-1 je navrţen z PE 100 v dimenzi d50/4,6. Výtlak V2 Výtlak V2 je navrţen od čerpací jímky ČJ3 v celkové délce 150,40 m. Trasa začíná v ČJ3 před budovou č.16 a pokračuje západním směrem. V části trasy je výtlak veden ve stávajícím kolektoru, kde bude potrubí výtlaku opatřeno tepelnou izolací. Mezi budovou č.10 a č.8 se do výtlaku V2 napojuje výtlak V2-1. Do místa napojení výtlaku V2-1 je výtlak V2 navrţen z PE 100 v dimenzi d50/4,6. Dále je výtlak V2 navrţen z PE 100 v dimenzi d63/5,8. Mezi budovou č.19 a č.8 se do výtlaku V2 napojuje výtlak V2-2. Trasa výtlaku V2 dále vede kolem budovy č. 19 a končí v místní komunikaci před budovou č.19, kde se napojuje do výtlaku PE d160, který je navrţen v rámci akce "ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí". Výtlak V2-1 Výtlak V2-1 je navrţen od čerpací jímky ČJ4 v délce 11,04 m. Trasa začíná v ČJ4 před budovou č.4, dále pokračuje východním směrem, dále se lomí severním směrem, kde je výtlak V2-1 veden stávajícím kolektorem. Při vedení výtlaku kolektorem bude potrubí výtlaku opatřeno tepelnou izolací. Výtlak V2-1 se napojuje do navrţeného výtlaku V2 mezi budovou č.10 a č.8. Výtlak V2-1 je navrţen z PE 100 v dimenzi d50/4,6. Výtlak V2-2 Výtlak V2-2 je navrţen od čerpací jímky ČJ5 v délce 4,83 m. Trasa začíná v ČJ5 před budovou č.19, dále pokračuje severním směrem. Výtlak V2-2 se napojuje do navrţeného výtlaku V2 mezi budovou č.19 a č.8. Výtlak V2-2 je navrţen z PE 100 v dimenzi d50/4,6. Výtlak V3 Výtlak V3 je navrţen od čerpací jímky ČJ6 v délce 54,94 m. Trasa začíná v ČJ6 za budovou č.22 a pokračuje jiţním směrem. Trasa výtlaku V3 je ukončena v místní komunikaci, kde se napojuje do výtlaku PE d160, který je navrţen v rámci akce "ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí". Výtlak V3 je navrţen z PE 100 v dimenzi d40/3,7.

8 Č.j.:Výst.847a/2011/330/BE - 8/9 - Výtlak V4 Výtlak V4 je navrţen od čerpací jímky ČJ7 v délce 3,32 m. Trasa začíná v ČJ7 před budovou č.36 (rodinný dům) a pokračuje severním směrem. Trasa výtlaku V4 je ukončena v místní komunikaci před budovou č. 36, kde se napojuje do výtlaku PE d160, který je navrţen v rámci akce "ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí". Výtlak V4 je navrţen z PE 100 v dimenzi d40/3,7. PŘÍPOJKY NN Přípojka E1 Přípojka nn E1 je navrţena pro napájení ČJ1 v délce 14 m. Trasa přípojky E1 začíná ve stávajícím rozvaděči v budově č. 7, odtud je vedena severovýchodním směrem za objekt č. 7 k navrţené čerpací jímce ČJ1. Rozvaděč pro ČJ1 bude umístěn na vnější stěně objektu č. 7. Přípojka E2 Přípojka nn E2 je navrţena pro napájení ČJ2 v délce 5 m. Trasa přípojky E2 začíná ve stávajícím rozvaděči v budově č. 7, odtud je vedena jiţním směrem k navrţené čerpací jímce ČJ2. Rozvaděč pro ČJ2 bude umístěn na vnitřní stěně objektu č. 7. Přípojka E3 Přípojka nn E3 je navrţena pro napájení ČJ3 v délce 40 m. Trasa přípojky E3 začíná ve stávajícím rozvaděči v budově č.1, odtud je vedena uvnitř objektu č.1 po stávajících kabelových roštech před objekt č.16 k navrţené čerpací jímce ČJ3. Rozvaděč pro ČJ3 bude umístěn na vnější stěně objektu č.16. Přípojka E4 Přípojka nn E4 je navrţena pro napájení ČJ4 v délce 21 m. Trasa přípojky E4 začíná ve stávajícím rozvaděči v budově č.8 (kompresorovna), odtud je trasa přípojky E4 vedena stávajícím kolektorem jiţním směrem a dále pak před objekt č.4 k Čj4. Rozvaděč pro ČJ4 bude umístěn na vnější stěně objektu č.4. Přípojka E5 Přípojka nn E5 je navrţena pro napájení ČJ5 v délce 15 m. Trasa přípojky E5 začíná ve stávajícím rozvaděči v budově č.19, odtud je vedena severním směrem před objekt č.19 k navrţené čerpací jímce ČJ5. Rozvaděč pro ČJ5 bude umístěn na vnější stěně objektu č.19. Přípojka E6 Přípojka nn E6 je navrţena pro napájení ČJ6 v délce 16 m. Trasa přípojky E6 začíná ve stávajícím rozvaděči v budově č.22, odtud je vedena severozápadním směrem za objekt č.22 a dále pak severovýchodním směrem k navrţené čerpací jímce ČJ6. Rozvaděč pro ČJ6 bude umístěn na vnější stěně objektu č.22. Přípojka E7 Přípojka nn E7 je navrţena pro napájení Čj7 v délce 19 m. Trasa přípojky E7 začíná ve stávajícím rozvaděči v budově č.36 (rodinný dům), odtud je trasa vedena západním směrem kolem objektu č.36 k navrţené čerpací jímce Čj7 Rozvaděč pro Čj7 bude umístěn na vnější stěně objektu č.36. Situační umístění navrţených gravitačních splaškových přípojek, čerpacích jímek, výtlaků splaškových vod a přípojek nn je zřejmé z příloh 0.02 Situace dotčených pozemků 1 :1000 a 0.03 Situace 1 :250. * * * * * * * * * VYJÁDŘENÍ a.s. Vodovody a kanalizace, Slezská 350, Jablonné nad Orlicí k PD ze dne pod Č.j.:CHO/MV/11/307. /Dojde ke střetu/. * VYJÁDŘENÍ a.s. Vodovody a kanalizace, Slezská 350, Jablonné nad Orlicí k PD ze dne pod Č.j.:CHO/MV/11/307/O. /Souhlas s předloţeným záměrem stavby/. * STANOVISKO RWE distribuční sluţby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno k PD ze dne pod Zn.: * VYJÁDŘENÍ a.s. Telefónica O2 Czech Republic, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4-Michle ze dne pod Č.j:160208/11 a ze dne pod Č.j.:172148/11. /Dojde ke střetu/,/budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření/. * VYJÁDŘENÍ a.s. ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405/02 Děčín 4 k PD ze dne pod Zn.: a ze dne pod Zn.: /Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření/. * Souhrnné STANOVISKO SŢDC, s.o., SDC Pardubice, Hlaváčova 206, Pardubice k územnímu řízení ze dne pod Zn.:5333/11-SDC PCE/U /Jako nezbytně nutné budou splněny podmínky stanovené ve stanovisku/.

9 Č.j.:Výst.847a/2011/330/BE - 9/9 - * SOUHLAS ke zřízení stavby Dráţního úřadu, Nerudova 1, Olomouc, sekce stavební-oblast Olomouc ze dne pod Zn.:MO-SOO1282/11-2/Tm; DUCR-60855/11/Tm. /Budou splněny podmínky stanovené ve stanovisku/. * STANOVISKO s.p. Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové ze dne pod Č.j.:PVZ/11/30599/Ka/O. * Závazné STANOVISKO ČR-MO, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, Pardubice ze dne pod Č.j.:8267/17136-ÚP/ a ze dne pod Č.j.:8966/17565-ÚP/ * Závazné STANOVISKO Krajské hygienické stanice PK, ú.p. ÚO, Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí ze dne pod Č.j.:KHSPA17379/2011/HP-UO/3.5. * Závazné STANOVISKO Hasičského záchranného sboru PK, ú.p.úo, Hylváty 5, Ústí nad Orlicí ze dne pod Č.j.:HSPA-9-839/2011. * SOUHLAS Policie ČR, ú.o.-di ÚO, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí ze dne pod Č.j.:KRPE /ČJ Dokumentace pro stavební řízení bude obsahovat dopravně inţenýrské opatření po dobu stavby s přílohou, která bude obsahovat grafický návrh přechodného dopravního značení. * VYJÁDŘENÍ Krajského úřadu PK, OŢPZ - oddělení integrované prevence, Komenského náměstí 125, Pardubice ze dne pod Č.j.:KrÚ 96814/2011/OŢPZ/JI. * STANOVISKO Krajského úřadu PK, odboru ţivotního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125, Pardubice ze dne pod Zn.: 96091/2011/OŢPZ/Le. * VYJÁDŘENÍ Správy a údrţby silnic PK, Doubravice 98, Pardubice ze dne pod Č.j.:SÚSPk/06588/MS-ÚO/2311/Bo. /Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření/. * SOUHLAS Správy a údrţby silnic PK, Doubravice 98, Pardubice -vlastníka k umístění podzemního zařízení /ke zvláštnímu uţívání silnice-umístění podzemního zařízení/ ze dne pod Č.j.:SÚSPk/07033/2011/MS-ÚO/ /Bo. /Budou splněny podmínky stanovené v souhlasu/. * Souhrnné VYJÁDŘENÍ Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ţivotního prostředí, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí ze dne pod Č.j.:MUUO/40208/2011/ŢP/6370/drda-172 /Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření/. * VYJÁDŘENÍ Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, SH a SA, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí ze dne pod Č.j.:MUUO/40229/2011/DSS/61/Ba. /Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření/. * ROZHODNUTÍ Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru dopravy, SH a SA, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí- o povolení k zvláštnímu uţívání silničního pozemku za účelem umístění inţenýrské sítě ze dne xxxxxxx pod Č.j.:xxxxxxxxxxx. /Budou splněny podmínky stanovené ve vyjádření/. * VYJÁDŘENÍ Městského úřadu Ústí nad Orlicí, stavebního úřadu, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí /soulad ÚPD se stavbou/ ze dne pod Č.j.:MUUO/40203/2011/SÚ/108/franz. * STANOVISKO Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru ŠKCP, Sychrova 16, Ústí nad Orlicí ze dne pod Č.j.:MUUO/40206/2011/ŠKCP/130/klick. * VYJÁDŘENÍ Města Brandýsa nad Orlicí, Náměstí Komenského 203, Brandýs nad Orlicí k PD ze dne pod Zn.:743/2011/st. a Zn.:766/2011/taj. * VYJÁDŘENÍ a.s.upc Česká republika, Závišova 5, Praha 4 ze dne pod Zn.: * VYJÁDŘENÍ C.I.E.B. KAHOVEC, spol. s r.o., Pod Hloubětínskou zastávkou 356, PRAHA 9 Hrdlořezy, provozovna BRANDÝS NAD ORLICÍ, Dělnická 53, Brandýs nad Orlicí k PD ze dne pod Zn.:020/D/PT. * * * * * * * *

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/105860/2012 ST2/Vos, SZ MMHK/105854/2012 ST2/Vos MMHK/178510/2012 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 126752/2011 ST2/Več MMHK/130326/2011 Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 1.8.2011

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/223525/2012 ST2/Več MMHK/120930/2013 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad

Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: Spis. a skart. znak: Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané OU/469/2011 OU/469/2011/SU/76/Šl oprávněná úřední osoba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 18.02.2015 Č.J..: SU/5502-15/1140-2015/SV VYŘIZUJE: Dagmar Svobodová

Více

Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad

Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad Obecní úřad Senice na Hané Stavební úřad Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Rané SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: Spis. a skart. znak: DATIJM: OU/469120 11 OU/469120 Il/SUI76/ŠI oprávněná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2013 NAŠE ZN.: SZ MMHK/043759/2013ŽP1/Pot MMHK/056861/2013 VYŘIZUJE: Bc. Kateřina Potůčková TEL.: 495 707 645 FAX: 495 707 642 E-MAIL: Katerina.Potuckova@mmhk.cz

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13. 4. 2016 KUKHK-13372DS2016-2TI 22. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

PHM - 3327/2, 3327/1 7640, - 1495, - + ČS LPG

PHM - 3327/2, 3327/1 7640, - 1495, - + ČS LPG Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2737/2012/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 29.1.2013

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/026007/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 11.2.2010 VEŘEJNÁ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 4573/2012 Sp.zn.: OS 25/2012 zat Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 4884/2014 V Břeclavi dne: 21. 1. 2014 Spisová značka: MUBR-S 87072/2013 OŽP/Le Vyřizuje: Létalová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0367/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 1.3.2012

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

I. Oznámení II. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení

I. Oznámení II. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/149623/15/OŽP/Bl S-SMO/92857/16/OŽP/5 Vyřizuje: Ing. Bulava Telefon: 599 442 374 Fax: 599 443 026 E-mail: mbulava@ostrava.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.8.2012 NAŠE ZN.: SZ MMHK/139160/2012ŽP1/Pot MMHK/151540/2012 VYŘIZUJE: Bc. Kateřina Potůčková TEL.: 495 707 645 FAX: 495 707 642 E-MAIL: Katerina.Potuckova@mmhk.cz

Více

Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí

Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí Městský úřad Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Váš dopis zn./ze dne: ---/--- ČÍSLO JEDNACÍ: 21623/2013/OŽP/JIKO ČÍSLO EVIDENČNÍ: 95750/2013

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: MUMV1062/2011/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 19.9.2011

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2015 KUKHK-380/DS/2016-4/TI 12. 4. 2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/411-09/416-2009/kop Dvůr Králové nad Labem,

Více

Městský úřad Nové Strašecí odbor výstavby a životního prostředí Komenského nám. č.p. 201, 271 01 Nové Strašecí, tel 313 511 730, 313 511 739

Městský úřad Nové Strašecí odbor výstavby a životního prostředí Komenského nám. č.p. 201, 271 01 Nové Strašecí, tel 313 511 730, 313 511 739 Městský úřad Nové Strašecí odbor výstavby a životního prostředí Komenského nám. č.p. 201, 271 01 Nové Strašecí, tel 313 511 730, 313 511 739 Č.j.: 1667/328/07/OV/Fr Nové Strašecí, dne 4. 9. 2007 Vyřizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A STAVEBNÍ ODDĚLENÍ S t a v e b n í ú ř a d Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Č.j.: 406/2012/No/51/2-328.3 Raspenava dne: 13.3. 2012 Vyřizuje: Bc. Soňa Nosková

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení společného územního a stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení společného územního a stavebního řízení Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 558, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor výstavby a územního plánování Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653 333, fax +420 461 612 218 Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl 09371/2010 Litomyšl, dne 3.6.2010 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání STAVEBNÍ ÚŘAD

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání STAVEBNÍ ÚŘAD MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/27692-12/zeml /4075-2012 Rumburk, 4. září 2012 Oprávněná úřední osoba: Žemlová Lenka E-mail: zemlova.stavu@rumburk.cz

Více

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01

odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B Ř Í Š odbor životního prostředí Mírové náměstí 119, PSČ 263 01 Sp.zn.: MDOB/4429/2010/ŽP Dobříš, dne 4. 10. 2010 Č.j.: MDOB 20986/2010/Bín Telefon: 318533382 e-mail: binova@mestodobris.cz

Více

Městský úřad Lysá nad Labem Stavební úřad Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Stavební úřad Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem Stavební úřad Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/104139/2015/Fia Lysá nad Labem, dne 15.12.2015 Č.j.: SÚ/119277/15/Fia Vyřizuje: E-mail: IDDS:: Milada Fialová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE STAVEBNÍ ÚŘAD ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA S.z.: SMUMV1105/2011/výst/Ho Č.j.: MUMV0337/2012/výst/Ho VYŘIZUJE / LINKA Dagmar Holubová / 381 201 917

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI23495/2015 tel/fax:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 15.2.2011 NAŠE ZN.: SZ MMHK/029455/2011ŢP1/TLJ MMHK/040483/2011 VYŘIZUJE: Jiří Tluka TEL.: 495 707 650 FAX: 495 707 642 E-MAIL: jiri.tluka@mmhk.cz DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1910/2012/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 3.9.2012

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 odbor regionálního rozvoje MUIVX0085LHP Č.j.: S-MI 27325/2015-SÚ-Co-4 tel/fax: 546419460, 546451525 V Ivančicích dne Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Ostrov odbor výstavby

Městský úřad Ostrov odbor výstavby Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: MěÚO/15626/2012/výst/Če MěÚO/15811/2012 Černý Miroslav 353 801 230 353 801 299 mcerny@ostrov.cz Městský úřad Ostrov odbor výstavby Klínovecká 1204, 363 01

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV2792/2012/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 19.2.2013

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 450

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 450 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 450 Č.j.: 1623/2011/Pol/105/2-330.0 Raspenava dne: 16. 9. 2011 Vyřizuje: Zuzana

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí. Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře V České Skalici 22. října 2009 ROZHODNUTÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí. Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře V České Skalici 22. října 2009 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře V České Skalici 22. října 2009 Vaše číslo jednací ze dne: vyřizuje: Martin Řehák telefon: 491

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 2326/2012/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 13.6.2013 SPIS. ZNAČKA: MěÚO/12972/2013/OD/Hr - dle rozdělovníku - ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/17308/2013 VYŘIZUJE: Ing. Hromádka

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/146130/2012 ST2/Več MMHK/025742/2013 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 558, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2015/155884/STAV/SU/PR

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 47716/2014/OŽPaKS/FI HLUC/47798/2014/OŽPaKS/Fi

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22 odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Sp. zn.: MMFM_S 17964/2013/ODaSH/Jar

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D stavební úřad nám. Na podkově 2, 56992 Bystré B Y S T R É VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 27.8.2015 SPIS.ZN.: SÚ/2470/2015/P Č.J.: 2470-2 VYŘIZUJE: TELEFON: E-MAIL: DAT. SCHRÁNKA Ing. Pruška

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail:posta@novy-bor.cz SPIS. ZN.: ŽP4/170/2011/172/11 Č.J.: MUNO 58280/2011 VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

Obdrží dle rozdělovníku

Obdrží dle rozdělovníku Spisová značka: 1795/2012/OV Číslo jednací: 1795/2012/OV-4 V Lokti dne: 26.02.2013 Oprávněná úřední osoba: Milan Hroníček telefon: 352 359 729 e-mail: m.hronicek@loket.cz Obdrží dle rozdělovníku O Z N

Více

NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 1043/10/NR/Schm VYŘIZUJE: Schmiegerová/linka 320 NOVÁ ROLE

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI POVOLENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/063301/STAV/ZEM/Hr Přerov, dne 29.5.2013 Č.j.:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: 910/15 V Jesenici 18.3. 2015 Vyřizuje: Makovský Tel.: 311 440 157 Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka, IČ:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU SP. ZN.: SÚ328/175/2012 St 2/ZÚř Č. J.: MUBPH 7120/2012 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Ludmila Dostálová Ing. Jitka Strnadlová TEL.: 573

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/789/2014/Če vyřizuje : Ing. Jiřina Čermáková tel. : 558 666 443, 143 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz datum : 16.09.2014

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTĺ ÚZEMNÍ ROZHODNUTĺ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTĺ ÚZEMNÍ ROZHODNUTĺ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 198190/2010 ST2/Zim MMHK/010405/2011 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 18.1.2011 Výroková

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/1574/06/Fia Lysá nad Labem, dne 22.10.2007 Č.j.: SÚ/1574/06/Fia-14 Vyřizuje: E-mail: Milada Fialová,

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa 280.9/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Liberecký kraj IČ: VYŘIZUJE: 708 91 508 U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 zastoupený

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/097762/STAV/SU/KJ Přerov, dne 12.10.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 26.05.2014 NAŠE ZN.: SZ MMHK/097634/2014ŽP1/Zum MMHK/114535/2014 VYŘIZUJE: Bc. Petr Zumr TEL.: 495 707 651 E-MAIL: petr.zumr@mmhk.cz DATUM: 23.06.2014 VEŘEJNÁ

Více

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/077606/STAV/SU/SKO Přerov, dne 19.8.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Tomáš Zajíc Kelč 159 756 43 Kelč Ing. Miroslava Zajícová Kladeruby 144 756 43 Kelč Naše

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 17735/962/08Kon-zah. Vyřizuje: Konvalinová (tel.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, Hanušovice, tel

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, Hanušovice, tel M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, Hanušovice, tel

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, Hanušovice, tel M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 001319/2010 ST2/Vos MMHK/109046/2010 Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 11.6.2010

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst.28/10/Roš. Dolní Benešov, dne 17.4. 2010 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285 Č. spisu: 520/2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/26936/Sř/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/26936/2015-7 POČET LISTŮ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/58664/2015/MAKR 67956/2015/OSÚP/MAKR 77075

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/146130/2012 ST2/Več MMHK/210273/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašicev Čechách

Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašicev Čechách Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašicev Čechách Naše značka: č. j. : SÚ/2017/13/JHo V Dašicích dne 06. 11. 2013 Vyřizuje : Horová

Více

I Viz rozdělovník: Tel.: 386804016 OZNÁMENÍ. Veřejná vyhláška

I Viz rozdělovník: Tel.: 386804016 OZNÁMENÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemys la Otakara II, č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Internet: http://www.c-budejovice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 7241/2011/ 158 Ba Č.j.:SÚ48829/11/7241/2011 158 Kyjov, dne 16.12.2011 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail:

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/172591/2012 ST2/Več MMHK/204863/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Vyst/21766/2013//Mi Rožnov pod Radhoštěm, dne 10.10.2013 Č.j. dokumentu:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3/330-2059/2946/09 Ka-29 Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3/330-2059/2946/09 Ka-29 Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 9.10.2009 VÚP 328.3/330-2059/2946/09 Ka-29 Pavel

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v zastoupení PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158 753 01 Hranice

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v zastoupení PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158 753 01 Hranice Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 970, fax: 577 630 983, e-mail: petrkupsky@zlin.eu Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v

Více

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

STAVEBNÍ ODDĚLENÍ S t a v e b n í ú ř a d O Z N Á M E N Í

STAVEBNÍ ODDĚLENÍ S t a v e b n í ú ř a d O Z N Á M E N Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A STAVEBNÍ ODDĚLENÍ S t a v e b n í ú ř a d Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Stavebník: Jana Čápová, nar. 24. 6. 1976, Luční 68E, 464 01 Raspenava PŘEDMĚT

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 1 3 6 6 0-2 0 1 6 / m a i 5444-2 0 1 6 / m a i S p is. a

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 18.05.2016 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d. Oznámení zahájení územního řízení

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d. Oznámení zahájení územního řízení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d Vyřizuje : Brezar Telefon : 483 369825 Oznámení zahájení územního řízení Žadatel ČEZ Energo, s.r.o., IČ 29060109, Karolínská

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/072628/STAV/ZEM/BS Přerov, dne 26.6.2015 Č.j.:

Více

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Spis.zn.: 1668/SÚ/15/Lu Karlovy Vary, dne 1.6.2015 Č.j.: 6523/SÚ/15 Vyřizuje: Lukesle David, linka 505 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod IDDS: gmtbqhx tel. 491 405 111 www.mestonachod.cz odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště: Palachova 1303, Náchod Spisová značka:

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 18.12.2012 NAŠE ZN.: 219924/2012/HA/Ţa NAŠE Č.j.: MMHK/019976/2013 VYŘIZUJE: Jana Ţampová oprávněná úřední osoba referent státní správy na úseku stavebního

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Svazek obcí Drahansko a okolí, Za Školou 379, 798 48 Protivanov

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-0232/2011/Ko MUBN-1788/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor životního prostředí Odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod SpZn.: 489/2014/ŽP/Sy/Pl/O V Náchodě dne: 21. ledna 2014

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Mgr. Petr Topič Lešná 170 756 41 Lešná zastupuje Ing. Arch, Jaromír Zavadil Lešná 78 756

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka : STU/05/0900202/000/003 Číslo jednací : OVUP/09/0001893 Oprávněná

Více

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ SOUBORU STAVEB A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ SOUBORU STAVEB A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška Městský úřad Opočno odbor výstavby Kupkovo nám.247, 517 73 Opočno, tel.494669628, fax.494668101 email:stepan@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 25/2010/OV/DŠ/4 18. února 2010 Spisový znak: 253 Skartační

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

Účastníci řízení : Lukáš Diart (nar. 30.8.1980), Lom u Tachova 56, 347 01 Tachov

Účastníci řízení : Lukáš Diart (nar. 30.8.1980), Lom u Tachova 56, 347 01 Tachov Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, náměstí Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č.jednací : 216/2011/OVÚP/2 v Boru dne 25. ledna 2012 Vyřizuje : Pavel Vokroj Telefon : 374 756 129 E-mail : stavebni@mubor.cz

Více

S00BX00QIF5M. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

S00BX00QIF5M. MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 Sp. zn.: SÚ 30817/2014/Pa Č.j.: MmP 39287/2014 Pardubice, dne 1.7.2014 Vyřizuje: Paulišová, tel. +420466859179 oprávněná úřední osoba

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č.35/2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č.35/2012 Obecní úřad Dolany, odbor výstavbystavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce tel.:585 396 242 Č.j.: STA/347/2012/II./Šk V Dolanech dne 18.07.2012 Vyřizuje:Vladimír Škrna,oprávněná úřední osoba Oznámení spojeného

Více

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6)

O Z N Á M E N Í. Č.j. SÚ/25188/2016/ZRA Strana 1 (celkem 6) odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/25188/2016/ZRA SÚ/4021/2016/ZRA OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Alžběta Zdražilová TELEFON: 577 680 434 E-MAIL: zdrazilova@muotrokovice.cz DATUM:

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více