M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí. Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře V České Skalici 22. října 2009 ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí. Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře V České Skalici 22. října 2009 ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á S K A L I C E odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře V České Skalici 22. října 2009 Vaše číslo jednací ze dne: vyřizuje: Martin Řehák telefon: e - mail: ROZHODNUTÍ Městský úřad Česká Skalice, odbor výstavby a ţivotního prostředí, jako věcně a místně příslušný stavební úřad podle 13 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), v územním řízení přezkoumal podle ustanovení 84 aţ 91 stavebního zákona ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 28. srpna 2009 podala Obec Chvalkovice, IČ , se sídlem Chvalkovice 130, Chvalkovice, zastoupená starostou obce Miroslavem Kališem, v zastoupení společnosti IKKO Hradec Králové s.r.o., IČ , se sídlem Praţská 850, Hradec Králové, (dále jen ţadatel ), a na základě tohoto přezkoumání: vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Kanalizace Chvalkovice na níţe uvedených pozemcích v katastrálním území Chvalkovice v Čechách, Miskolezy a Velký Třebešov. Předmětný záměr řeší umístění veřejné kanalizační sítě a kanalizačních přípojek v obci Chvalkovice a Miskolezy, s převedením splaškových odpadních vod přes obec Velký Třebešov do ČOV Česká Skalice. Stavba obsahuje následující objekty: Gravitační kanalizace Chvalkovice, k.ú. Chvalkovice v Čechách materiál: kanalizační PP délka stoky: A 890 m na pozemcích p.č. 674/1, 746/1, 538/1, 670, 671/1, 647/1, 647/4, třída T.G.Masaryka 80 tel.: Česká Skalice fax :

2 A1 140 m na pozemcích p.č. 674/1, 746/1, 102/1, 538/1 A m na pozemcích p.č. 538/1 A2 630 m na pozemcích p.č. 674/1, 84, 685/1, 685/5, 685/4, 685/2 A3 200 m na pozemcích p.č. 670, 540/15, st.č. 236 A4 470 m na pozemcích p.č. 671/1, 67/5, 38/4, 38/1, 679/1, st.č. 255 A5 390 m na pozemcích p.č. 647/1, 658, 654, 653/1, 655, 600/5 B 260 m na pozemcích p.č. 674/1, 746/1, 704, 214, 708/2, 665/4, 665/3, 665/6 C 70 m na pozemku p.č. 674/1 D 460 m na pozemku p.č. 215/1, 674/1, 674/6, 674/7 D1 170 m na pozemcích p.č. 674/1, 215/1, 746/1, 704, 214, 207/1, 748/2, 708/3 D m na pozemku p.č. 708/3 D2 20 m na pozemcích p.č. 674/1 a 238 D3 30 m na pozemcích p.č. 674/1 a 238 D4 25 m na pozemcích p.č. 674/6 a 695/1 E 140 m na pozemcích p.č. 674/1 a 701/2 F 215 m na pozemcích p.č. 674/7, 4/8, 237/8, 237/7, 239, 702/1, 674/1 H 310 m na pozemcích p.č. 680, 16/3, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4 CH 490 m na pozemcích p.č. 16/3, 613/1, 617/1, 683/1 CH1 80 m na pozemku p.č. 613/1 Celkem 5120 m Kanalizační přípojky Chvalkovice Gravitační přípojky materiál: kanalizační PP DN 150 mm délka stoky: A 121 m A1 4 m A m A2 86 m A3 64 m A5 54 m B 39 m C 37 m D 71 m D1 35 m - 2 -

3 D m D4 3 m E 11 m F 10 m H 55 m Celkem 645 m Tlakové přípojky materiál: PEHD DN 50 mm délka stoky: A 60 m A1 8 m A2 97 m A5 1 m C 36 m D 4 m D1 45 m E 57 m Celkem 308 m Kanalizační přípojky budou umístěny na pozemcích 538/1, 674/1, 671/1, 654, 653/1, 704, 708/3, 207/1, 674/1, 141/2, 685/5, 680, 16/3, 683/2, 215/1, 674/7, 695/1, 214, 595, 676, 701/2, 702/1, 4/8, 708/2, 670, 647/1, 685/1, 685/4, 685/3, 685/2 dle KN v kat. území Chvalkovice v Čechách. Kanalizace Miskolezy, k.ú. Miskolezy materiál: kanalizační PP délka stoky: A 400 m na pozemcích p.č. 335, 313/1, 315/1, 190/5 B 195 m na pozemcích p.č. 313/1 a 335 C 250 m na pozemcích p.č. 313/1 a 180/2 C1 115 m na pozemcích p.č. 313/1 a 323/7 D 160 m na pozemcích p.č. 313/1 a 314 Celkem 1120 m Kanalizační přípojky Miskolezy Gravitační přípojky materiál: kanalizační PP délka stoky: A 63 m B 28 m C 79 m - 3 -

4 C1 D Celkem 9 m 22 m 201 m Kanalizační přípojky budou umístěny na pozemcích p.č. 315/1, 313/1, 314, 323/7, 335 dle KN v kat. území Miskolezy. Kanalizace Velký Třebešov, k.ú. Velký Třebešov materiál: kanalizační PP délka stoky: Z 1170 m na pozemcích p.č. 515/1, 308/2, 308/8, 308/7, 308/6, 308/5, 308/1, 308/16, 306/22, 515/1, 316/3, 553/1, 316/6, 316/17, st.č. 86 Celkem 1170 m Bezpečnostní přelivy Chvalkovice, k.ú. Chvalkovice v Čechách materiál: kanalizační PP délka potrubí: ČŠ1 6 m na pozemcích p.č. 215/1 a 746/1 ČŠ2 6 m na pozemcích p.č. 24/1 a 746/4 ČS 20 m na pozemcích p.č. 674/1 (PK) a 746/1 Miskolezy, k.ú. Miskolezy materiál: kanalizační PP délka potrubí: ČŠ1 5 m na pozemku p.č. 180/2 ČŠ2 5 m na pozemku p.č. 313/1 Výtlačné kanalizační řady Chvalkovice, k.ú. Chvalkovice v Čechách materiál: PEHD délka řadů: ČŠ1 100 m na pozemcích p.č. 674/1, 215/1, 746/1 ČŠ2 40 m na pozemcích p.č. 24/1, 746/4, 679/1 a st.č. 255 Celkem 140 m materiál: PEHD délka řadů: hlavní ČS 2420 m na pozemcích p.č. 674/1, 746/1, 704, 214, 708/2, 665/4, 665/3, 665/6, 530/1, 530/3, 530/4, 530/5, 382/1, 647/2 Celkem 2420 m - 4 -

5 Miskolezy, k.ú. Miskolezy materiál: PEHD délka řadů: ČŠ1 5 m na pozemku p.č. 180/2 ČŠ2 410 m na pozemcích p.č. 313/1, 314, 315/1, 316, 335 Celkem 415 m Kabelové rozvody nn Chvalkovice, k.ú. Chvalkovice v Čechách ČŠ 1 materiál: 3/N/PE AC 50 Hz, 400 V / TN-C-S na pozemcích p.č. 674/1, 215/1, st.č. 66/1 délka: 35 m ČŠ 2 materiál: 3/N/PE AC 50 Hz, 400 V / TN-C-S na pozemcích p.č. 676, 679/1, 746/4, 24/1 délka: 70 m Hlavní ČS materiál: 3/N/PE AC 50 Hz, 400 V / TN-C-S na pozemku p.č. 674/1 délka: 20 m Miskolezy, k.ú. Miskolezy ČŠ 1 materiál: 3/N/PE AC 50 Hz, 400 V / TN-C-S na pozemcích p.č. 20, 335, 190/5, 180/2, st.č. 14/1 délka: 110 m ČŠ 2 materiál: 3/N/PE AC 50 Hz, 400 V / TN-C-S na pozemcích p.č. 36 a 313/1 délka: 15 m Kanalizace Chvalkovice Splašková kanalizace v obci Chvalkovice je navrţena jako gravitační, s místním přečerpáváním ze spádově nepříznivých částí obce. Splaškové vody budou svedeny do čerpací stanice ( ČS ). Z ČS povede výtlačné potrubí přes místní část Miskolezy. Výtlak bude ukončen na hranici k.ú. Miskolezy a k.ú

6 Velký Třebešov, odkud bude pokračovat jako gravitační stoka Z do kanalizačního systému obce Velký Třebešov. Z této obce budou následně splaškové vody přečerpávány na ČOV Česká Skalice, kde budou zneškodněny. Stoky F a H budou zaústěny vzhledem k špatným poměrům terénu do čerpacích šachet ČŠ1 a 2. Z čerpacích šachet bude vedeno výtlačné potrubí, které bude ukončeno v gravitační kanalizaci. Kanalizační přípojky Chvalkovice Kanalizační přípojky v obci Chvalkovice jsou navrţeny převáţně jako gravitační. Potrubí přípojek bude zaústěno do šachty nebo na odbočku potrubí. U některých nemovitostí budou přípojky zaústěny vzhledem k špatným spádovým poměrům terénu do čerpacích šachet u nemovitostí. Z čerpacích šachet budou splaškové vody čerpány do revizních šachet na gravitační kanalizaci. Kanalizace Miskolezy Splašková kanalizace v obci Miskolezy je navrţena jako gravitační. Splaškové vody budou svedeny do místních čerpacích šachet ČŠ1 a 2. Z ČŠ jsou navrţena výtlačná potrubí, která budou napojena do hlavního výtlaku z ČS Chvalkovice vedoucího přes katastrální území obce. Součástí ČŠ a ČS budou elektro přípojky a potrubí bezpečnostních přelivů. Kanalizační přípojky Miskolezy Kanalizační přípojky jsou navrţeny jako gravitační. Potrubí přípojek bude zaústěno do šachty nebo na odbočku potrubí. Kabelové rozvody nn Připojení HČS - Chvalkovice Hlavní čerpací stanice (šachta) HČS (s předpokládaným max. příkonem cca 25 kw) bude připojena ze stávajícího vrchního vedení distribuční sítě nn. Připojení bude provedeno z betonového sloupu vrchního vedení nn. Na sloup bude osazena nová typová plastová přípojková skříň PS (např. typu SP100). Přípojková skříň bude připojena svodem (kabelem) z vodičů vrchního vedení nn (provedeno holými vodiči). Z nové přípojkové skříně PS bude připojen (kabelem v zemi) nový typový elektroměrový rozváděč RE, který bude umístěn (spolu s rozváděčem ČS) poblíţ šachty v kompaktním plastovém pilíři

7 Z elektroměrového rozváděče RE bude dále připojen rozváděč čerpací stanice Rčs. Rozváděč Rčs bude osazen v kompaktním plastovém pilíři a umístěn u šachty ČS (spolu s elektro-měrovým rozváděčem RE v jednom bloku). Z rozváděče Rčs budou připojeny hladinové spínače a čerpadla v šachtě. Napájecí a ovládací vodiče (šňůry) budou z rozváděče do čerpací šachty vedeny v trubkách (v zemi). Připojení ČŠ1 Chvalkovice Čerpací stanice (šachta) ČŠ1 (s předpokládaným max. příkonem cca 4 kw) bude připojena ze stávajícího vrchního vedení distribuční sítě nn. Připojení bude provedeno z betonového sloupu vrchního vedení nn. Na sloup bude osazena nová typová plastová přípojková skříň PS (např. typu SP100). Přípojková skříň bude připojena svodem (kabelem) z vodičů vrchního vedení nn (provedeno holými vodiči). Z nové přípojkové skříně PS bude připojen (kabelem v zemi) nový typový elektroměrový rozváděč RE, který bude umístěn (spolu s rozváděčem ČŠ) poblíţ šachty v kompaktním plastovém pilíři. Z elektroměrového rozváděče RE bude dále připojen rozváděč čerpací stanice Rčs. Rozváděč Rčs bude osazen v kompaktním plastovém pilíři a umístěn u šachty ČŠ (spolu s elektro-měrovým rozváděčem RE v jednom bloku). Z rozváděče Rčs budou připojeny hladinové spínače a čerpadla v šachtě. Napájecí a ovládací vodiče (šňůry) budou z rozváděče do čerpací šachty vedeny v trubkách (v zemi). Připojení ČŠ2 - Chvalkovice Čerpací stanice (šachta) ČŠ2 (s předpokládaným max. příkonem cca 2 kw) bude připojena ze stávajícího vrchního vedení distribuční sítě nn. Připojení bude provedeno z betonového sloupu vrchního vedení nn. Na sloup bude osazena nová typová plastová přípojková skříň PS (např. typu SP100). Přípojková skříň bude připojena svodem (kabelem) z vodičů vrchního vedení nn (provedeno holými vodiči). Z nové přípojkové skříně PS bude připojen (kabelem v zemi) nový typový elektroměrový rozváděč RE, který bude umístěn poblíţ sloupu v kompaktním plastovém pilíři. Z elektroměrového rozváděče RE bude připojen (kabelem v zemi jako příloţ kanalizace) rozváděč čerpací stanice Rčs. Rozváděč Rčs bude osazen v kompaktním plastovém pilíři umístěném u šachty ČŠ2. Z rozváděče Rčs budou připojeny hladinové spínače a čerpadla v šachtě. Napájecí a ovládací vodiče (šňůry) budou z rozváděče do čerpací šachty vedeny v trubkách (v zemi)

8 Připojení ČŠ1 - Miskolezy Čerpací stanice (šachta) ČŠ1 (s předpokládaným max. příkonem cca 4 kw) bude připojena ze stávajícího vrchního vedení distribuční sítě nn. Připojení bude provedeno z betonového sloupu vrchního vedení nn. Na sloup bude osazena nová typová plastová přípojková skříň PS (např. typu SP100). Přípojková skříň bude připojena svodem (kabelem) z vodičů vrchního vedení nn (provedeno izolovanými vodiči AES). Z nové přípojkové skříně PS bude připojen (kabelem v zemi) nový typový elektroměrový rozváděč RE, který bude umístěn poblíţ sloupu v kompaktním plastovém pilíři. Z elektroměrového rozváděče RE bude připojen (kabelem v zemi v části trasy jako příloţ kanalizace) rozváděč čerpací stanice Rčs. Rozváděč Rčs bude osazen v kompaktním plastovém pilíři umístěném u šachty ČŠ1. Z rozváděče Rčs budou připojeny hladinové spínače a čerpadla v šachtě. Napájecí a ovládací vodiče (šňůry) budou z rozváděče do čerpací šachty vedeny v trubkách (v zemi). Připojení ČS2 Miskolezy Čerpací stanice (šachta) ČŠ2 (s předpokládaným max. příkonem cca 5 kw) bude připojena ze stávajícího vrchního vedení distribuční sítě nn. Připojení bude provedeno z betonového sloupu č.9 vrchního vedení nn. Na sloup bude osazena nová typová plastová přípojková skříň PS (např. typu SP100). Přípojková skříň bude připojena svodem (kabelem) z vodičů vrchního vedení nn (provedeno izolovanými vodiči AES). Z nové přípojkové skříně PS bude připojen (kabelem v zemi) nový typový elektroměrový rozváděč RE, který bude umístěn poblíţ sloupu v kompaktním plastovém pilíři. Z elektroměrového rozváděče RE bude připojen (kabelem v zemi) rozváděč čerpací stanice Rčs, který bude osazen v kompaktním plastovém pilíři umístěném u šachty ČŠ2. Z rozváděče Rčs budou připojeny hladinové spínače a čerpadla v šachtě. Napájecí a ovládací vodiče (šňůry) budou z rozváděče do čerpací šachty vedeny v trubkách (v zemi)

9 Umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenost od hranic pozemku a sousedních staveb : Stavba bude umístěna na shora uvedených pozemcích v katastrálním území Chvalkovice v Čechách, Miskolezy a Velký Třebešov v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením trasy stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb (viz. výkres situace v měřítku 1:1000, číslo výkresu D2, vypracoval ing. Bohuslav Kouba, IKKO Hradec Králové, s.r.o., ČKAIT ). Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Shora uvedené stavby budou umístěny v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením trasy stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb (viz. výkres situace v měřítku 1:1000, číslo výkresu D2, vypracoval ing. Bohuslav Kouba, IKKO Hradec Králové, s.r.o., ČKAIT ). 2. Při zpracování projektové dokumentace přikládané k ţádosti o stavební povolení budou dodrţeny obecné poţadavky na výstavbu a bude přihlíţeno na ustanovení příslušných technických norem ČSN. 3. Pro stavbu budou navrţeny výhradně takové výrobky, materiály a konstrukce ve smyslu ustanovení 156 stavebního zákona, jejichţ vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrţený účel zaručují, ţe stavba při správném provedení a běţné údrţbě po dobu předpokládané existence splní poţadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, poţární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a ţivotního prostředí, bezpečnost při udrţování a uţívání stavby včetně bezbariérového uţívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 4. Ţadatel (tj. i stavebník) zajistí vytyčení prostorové polohy stavby (tj. všech shora uvedených staveb) subjektem k tomu oprávněným. 5. Ţadatel při umístění stavby či při její projektové přípravě zajistí splnění podmínek stanovených ve vyjádřeních společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn.: , a ze dne , které jsou součástí dokumentace záměru. 6. Ţadatel při umístění stavby či při její projektové přípravě zajistí splnění podmínek stanovených ve vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j.: 34722/09/CHK/VV0 z , které je součástí dokumentace záměru. 7. Ţadatel při umístění stavby či při její projektové přípravě zajistí splnění podmínek stanovených ve vyjádření společnosti RWE Distribuční sluţby, s.r.o. Brno,.zn.: 2165/09/131 z , které je součástí dokumentace záměru

10 8. Ţadatel při umístění stavby či při její projektové přípravě zajistí splnění podmínek stanovených ve vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. Náchod,.zn.: z , které je součástí dokumentace záměru. 9. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů budou dodrţeny následující podmínky: - Do stávající kanalizace budou po vybudování nové splaškové kanalizace zaústěny pouze vody dešťové. - Kříţení a souběh navrţené kanalizace s vodotečí bude odsouhlasen správcem toku. - Kříţení a souběh kanalizace s vodovodem pro veřejnou potřebu budou provedeny tak, aby kanalizace byla uloţena hlouběji neţ vodovodní potrubí. V opačném případě budou provedena taková technická opatření, která zamezí moţnosti kontaminace pitné vody při provozu nebo poruchách kanalizace. - Stávající zařízení na kanalizačních přípojkách (ČOV, septiky, ţumpy) musí být před napojením na novou splaškovou kanalizaci zrušeny. - Před vydáním stavebního povolení bude povodňovému orgánu obce předloţen aktuální povodňový plán pro období výstavby k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce Chvalkovice. 10. Splaškovou kanalizaci jako vodní dílo povolí správní orgán jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 106 vodního zákona a speciální stavební úřad podle ustanovení 15 stavebního zákona, na základě ţádosti a příslušných dokladů uvedených ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náleţitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění a ve vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 11. Bude respektováno, ţe stavba se nachází v pásmu hygienické ochrany 2. stupně, vnější, určeného pro ochranu zdrojů podzemních vod, vyuţívaných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z Východočeské křídy, stanoveném rozhodnutím Okresního úřadu Náchod, referátu ţivotního prostředí a zemědělství pod čj. Vod/5293/92-Z ze dne , v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída vyhlášené nařízením vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod. 12. V blízkosti plánované trasy stavby se nachází vzrostlá zeleň. Dle ustanovení 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Při stavebních činnostech musí být dodrţována Česká technická norma z února 2006, Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN , idt DIN

11 18920:2002. Případné kácení dřevin musí být provedeno v souladu s ustanovením 8 uvedeného zákona. 13. Při provádění stavby v ochranném pásmu lesa 14. V souvislosti se stavebními pracemi nebude na lesních pozemcích docházet ke kácení stromů, k jejich poškozování, ani k ukládání stavebního či jiného materiálu; nebude ohroţeno řádné hospodaření včetně dopravy dříví a nebude na lesní pozemky vjíţděno s motorovými vozidly. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení Námitky účastníků územního řízení, pana Ing. Jana Jirky a pana Ing. Přemka Jirky, týkající se nesouhlasu s vedením kanalizace přes pozemky v jejich vlastnictví byly po jejich projednání vzaty zpět. Účastníky řízení, na něţ se toto rozhodnutí vztahuje ve smyslu ustanovení 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dál jen správní řád ), jsou : - Obec Chvalkovice, Chvalkovice 130, Chvalkovice Toto rozhodnutí bylo vydáno za účasti účastníků řízení, kterým svědčí titul účastenství v řízení ve smyslu ustanovení 27 odst. 2,3 správního řádu. Tito jsou jmenováni v odůvodnění rozhodnutí. Odůvodnění : Městský úřad Česká Skalice, odbor výstavby a ţivotního prostředí, jako věcně a místně příslušný stavební úřad podle 13 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) obdrţel dne 28. srpna 2009 ţádost Obce Chvalkovice, IČ , se sídlem Chvalkovice 130, Chvalkovice, zastoupené starostou obce Miroslavem Kališem, v zastoupení společnosti IKKO Hradec Králové s.r.o., IČ , se sídlem Praţská 850, Hradec Králové, (dále jen ţadatel ) o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Kanalizace Chvalkovice na níţe uvedených pozemcích v katastrálním území Chvalkovice v Čechách, Miskolezy a Velký Třebešov. Dnem podání výše uvedené ţádosti o vydání územního rozhodnutí bylo ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), zahájeno územní řízení. Zahájení stavebního řízení oznámil stavební úřad známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona opatřením Č.j.: 1850/2009/VÝST/Ře ze dne 2. září 2009 a současně nařídil k projednání předloţené ţádosti

12 veřejné ústní jednání na den 6. října 2009 v zasedací místnosti Městského úřadu Česká Skalice. Tato písemnost byla zveřejněna způsobem uvedeným v ustanovení 20 stavebního zákona, a to vyvěřením na úřední desce zdejšího městského úřad od do (tj. včetně zveřejní způsobem umoţňujícím dálkový přístup). Doklady o způsobu zveřejnění jsou součásti spisového materiálu k danému řízení. Jelikoţ je v předmětném území vydán územní plán, byla tato písemnost účastníkům řízení (viz. 85 odst. 2 stavebního zákona) doručována dle 92 odst. 3 stavebního zákona. O průběhu shora uvedeného nařízeného ústního jednání byl sepsán protokol, který je součástí spisového materiálu k danému územnímu řízení. Před ústním jednáním podali písemnou připomínku účastníci územního řízení, pan ing. Jiří Jirka a pan Ing. Přemek Jirka. Pan Jiří Jirka vyslovil nesouhlas s vedením kanalizace přes jeho pozemek p.č. 308/16 dle KN v kat. území Velký Třebešov a pan Přemek Jirka vyslovil nesouhlas s vedením navrţené kanalizace přes dobývací prostor stávající cihelny Stamp Miskolezy. Tyto námitky byly projednány na ústním jednání, bylo dosaţeno dohody a jmenovaní účastníci územního řízení vzali své nesouhlasy zpět a vyslovili písemný souhlas s umístěním navrţené stavby kanalizace. Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloţenou ţádost zejména z hledisek uvedených v ustanovení 86 a 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, ţe změnou v území (tj. umístěním shora uvedených staveb) nejsou ohroţeny zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Při přezkoumání ţádosti bylo zjištěno, ţe předloţená projektová dokumentace staveb splňuje obecné poţadavky na výstavbu, které jsou v daném případě stanoveny zejména příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţití území, vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Při vymezení okruhu účastníků územního řízení se stavební úřad řídil speciální právní normou, jíţ je 85 stavebního zákona. Předmětem tohoto územního rozhodnutí mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, většího počtu osob (tj. osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům a osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům, tj. zejména k pozemkům, které bezprostředně sousední s pozemky dotčenými umisťovanými stavbami veřejné technické infrastruktury). Vzhledem k tomu, ţe pro daná území je vydán územní plán Obce Chvalkovice a obce Velký Třebešov, doručuje se oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou

13 Doručování písemností v průběhu tohoto řízení tedy nebylo zasíláno účastníkům adresně do vlastních rukou, ale pomocí veřejné vyhlášky. Z uvedených důvodů se tedy zdejší stavební úřad stanovením okruhu účastníků podrobněji nezabýval. Ţadatel (tj. obec Chvalkovice) prokázal, ţe má k výše uvedeným dotčeným pozemkům v katastrálním území Chvalkovice v Čechách, Miskolezy a Velký Třebešov dle listu vlastnictví č pro tato katastrální území zapsaného u Katastrálního úřadu Královéhradeckého kraje, územního pracoviště v Náchodě vlastnická práva, které jej opravňuje provést poţadovanou změnu v území. Ţadatel dále prokázal, ţe má doklad o právu zaloţeném smlouvou o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení uţívání nemovitosti (silnice č. III/3074), které jej opravňuje na předmětné komunikaci umístit poţadovanou stavbu. Ţadatel dále prokázal, ţe má souhlasy vlastníků dotčených pozemků (viz. výše) v k.ú. Chvalkovice v Čechách, Miskolezy a Velký Třebešov, které jej ve smyslu ustanovení 85 odst. 3 stavebního zákona opravňuje na těchto pozemcích umístit poţadovanou stavbu. Ţádost o vydání územního rozhodnutí byla doloţena těmito rozhodnutími, závaznými stanovisky (popř. stanovisky), vyjádřeními, souhlasy či jinými opatřeními (rovněţ v průběhu řízení) : Městský úřad Jaroměř, odbor ţivotního prostředí, náměstí ČSA 16, Jaroměř sdělení ke stavbě č.j. OŢP /2009-Hř, Dav, U,PŠ-V ze dne ; Městský úřad Jaroměř, odbor ţivotního prostředí, náměstí ČSA 16, Jaroměř závazné stanovisko ke stavbě č.j. OŢP /2009-Hř, Dav, U,PŠ-V ze dne ; Městský úřad Jaroměř, odbor ţivotního prostředí, náměstí ČSA 16, Jaroměř souhlas k činnosti v ochranném pásmu lesního pozemku č.j. OŢP /2009-U ze dne ; Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a SH, náměstí ČSA 18, Jaroměř koordinované závazné stanovisko k územnímu řízení č.j /2009 ze dne ; Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a SH, náměstí ČSA 18, Jaroměř rozhodnutí o povolení uloţení inţenýrských sítí do silničního pozemku II/307, III/3073 a III/3075, č.j. ODSH-5938/09-Hj ze dne ; Hasičský záchranný sbor Velké Poříčí, souhlasné závazné stanovisko č.j. HSHK-1033/NA-OP ze dne ; Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ŢP a zemědělství odd. EIA a IPPC,Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, sdělení z hlediska zařazení záměru podle zákona EIA a stanovisko dle zákona o ochraně přírody a krajiny zn /ZP/2009-Pa,Ns ze dne ;

14 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ŢP a zemědělství odd. EIA a IPPC,Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, sdělení k oznámení podlimitního záměru dle zákona EIA zn /ZP/2009-Čr ze dne ; Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ŢP a zemědělství, souhlas se stavbou kanalizace v CHLÚ Velký Třebešov II, zn /ZP/2007 ze dne Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, Náchod závazné stanovisko č.j.:na/34358/2009/2/hok.na/va ze dne ; ČR-Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, závazné stanovisko č.j /00801-ÚP/ ze dne ; Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, stanovisko správce povodí zn. PVZ/07/43771/Vn/0 ze dne ; Smlouva o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení uţívání nemovitosti OMS/OUN/67/11/09/N ze dne sepsaná mezi ţadatelem a Správou a údrţbou silnic Královéhradeckého kraje uloţení kanalizace do silničního pozemku; RWE Distribuční sluţby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno stanovisko zn.:2165/09/131 ze dne (provozovatel distribuční soustavy plynu); Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod, vyjádření zn /2009 ze dne ; ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, Plzeň vyjádření k existenci energetického zařízení spol. ČEZ zn ze dne (provozovatel distribuční soustavy elektrické energie); ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, Plzeň stanovisko k ţádosti o připojení ze dne (provozovatel distribuční soustavy elektrické energie); Telefónica O2 Czech republic, a.s., masarykovo náměstí 2655, Pardubice vyjádření zn. č.j.:34722/09/chk/vv0 z Českoskalické vodárny, s.r.o. Česká Skalice, vyjádření č.j ze dne ; Souhlas vlastníků dotčených pozemků; Nesouhlas vlastníka pozemku p.č. 308/16 k.ú. Velký Třebešov s umístěním stavby na tomto pozemku - a následný souhlas; Plná moc k zastupování ve správním řízení ve věci vydání územního rozhodnutí, pro společnost IKKO Hradec Králové. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloţených stanovisek dotčených orgánů vyţadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění poţadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a poţadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. V průběhu řízení nebyly ve stanovené lhůtě uplatněny připomínky veřejnosti

15 Umístění shora uvedených staveb je ve shodě s vydanou územně plánovací dokumentací obce Chvalkovice a Velký Třebešov. Realizací stavby budou dotčeny výše uvedené pozemky v katastrálním území Chvalkovice v Čechách, Miskolezy a Velký Třebešov. Je tedy zároveň naplněn jeden z poţadavků ustanovení 90 písm. a) a b) stavebního zákona. Z těchto skutečností tedy zdejší stavební úřad dovodil, ţe předloţený návrh je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Chvalkovice i Velký Třebešov. Po posouzení ţádosti o vydání územního rozhodnutí z hledisek uvedených v ustanovení 90 stavebního zákona zdejší stavební úřad shledal, ţe projektová dokumentace předloţená ţadatelem k ţádosti o vydání územního rozhodnutí vyhovuje obecným poţadavkům na výstavbu stanoveným zejména v příslušných ustanoveních vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţití území; vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Dále zdejší stavební úřad zjistil, ţe předloţená ţádost o vydání územního rozhodnutí v případě, kdy posouzení nepříslušelo jiným orgánům, vyhovuje předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipoţární, bezpečnosti práce a technických zařízení, dopravní, ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu apod. Projektová dokumentace předloţená ţadatelem k ţádosti o vydání územního rozhodnutí byla vypracována oprávněným projektantem ing. Bohuslav Kouba, IKKO Hradec Králové, s.r.o., ČKAIT , zpracovaná v říjnu Upozornění: Při provádění stavby je nutno dodrţovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. V průběhu výstavby je nutno dbát na ochranu před nepříznivými účinky hluku a vibrací dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Při provádění stavby nesmějí být poškozeny ani znečištěny objekty, komunikace a jiná zařízení slouţící nájemníkům domu a nesmí být bráněno bezpečnému uţívání. Pro stavebníka jsou závazná rozhodnutí, závazná stanoviska (popř. stanoviska), vyjádření, apod. vydaná ve výše uvedené věci dotčenými orgány. Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto rozhodnutí. Toto rozhodnutí nenahrazuje jiná správní rozhodnutí (např. povolení ke zvláštnímu uţívání pozemních komunikací, apod.)

16 Protoţe stavební úřad v průběhu územního řízení neshledal důvody bránící umístění staveb v rozsahu specifikovaném v ţádosti stavebníka, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Toto rozhodnutí platí ve smyslu 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně vyuţití území nebo změně stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo uţívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná ţádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s vyuţitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná ţádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti téţ dnem, kdy stavební úřad obdrţel sdělení ţadatele, ţe upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru jiţ zahájena. Poučení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí můţe účastník řízení podat podle ustanovení 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jeţ mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním učiněným u Městského úřadu Česká Skalice, odboru výstavby a ţivotního prostředí. Ing. Magda Zákravská v.r. vedoucí odboru výstavby a ţivotního prostředí Za správnost vyhotovení: Martin Řehák referent odboru výstavby a ţivotního prostředí

17 Upozornění Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Příloha pro ţadatele, která bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí : - ověřená grafická příloha v měřítku katastrální mapy Správní poplatek byl vyměřen podle poloţky 18 písm. a) sazebníku správních poplatků, kteří tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve výši 1 000,- Kč a byl Městskému úřadu Česká Skalice uhrazen dne Rozdělovník: Účastníci řízení dle 87 odst.1 písm.a) a b) stavebního zákona (viz. 27 odst.1 správního řádu) 1. Obec Chvalkovice, Chvalkovice 130, Chvalkovice, zastoupená společností IKKO s.r.o. Hradec Králové, Praţská 850, Hradec Králové Účastníci řízení dle 85 odst.2 (viz. 27 odst.2 a 3 správního řádu) 2. doručení veřejnou vyhláškou Dotčené orgány 3. Městský úřad Jaroměř, odbor ţivotního prostředí náměstí Československé armády 16, Jaroměř 4. Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Československé armády 16, Jaroměř 5. Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Československé armády 16, Jaroměř 6. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, Náchod 7. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, Velké Poříčí K vyvěšení na úřední desce příslušného obecního úřadu 8. Obecní úřad Chvalkovice, Chvalkovice 130, Chvalkovice 9. Obecní úřad Velký Třebešov, Velký Třebešov Vypraveno dne: 23. října

18 Upozornění Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Doručování této písemnosti se zároveň provádí dle ustanovení 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Příslušný obecní úřad (tj. obecní úřad Chvalkovice) je povinen tuto písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení této písemnosti je den vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Česká Skalice. Patnáctým dnem po vyvěšení se tato písemnost povaţuje za doručenou. Po sejmutí této písemnosti z úřední desky příslušného obecního úřadu (tj. obecní úřad Chvalkovice) bude tato písemnost s vyznačením data vyvěšení a sejmutí této písemnosti bezodkladně vrácena Městskému úřadu Česká Skalice, odboru výstavby a životního prostředí. Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/172591/2012 ST2/Več MMHK/204863/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 001319/2010 ST2/Vos MMHK/109046/2010 Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 11.6.2010

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/146130/2012 ST2/Več MMHK/025742/2013 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Nýrsko Stavební úřad a Odbor ţivotního prostředí a silničního hospodářství

Městský úřad Nýrsko Stavební úřad a Odbor ţivotního prostředí a silničního hospodářství Městský úřad Nýrsko Stavební úřad a Odbor ţivotního prostředí a silničního hospodářství tel: 376377829, 376377821, fax: 376571959 e-mail: stavebni@mestonyrsko.cz Náměstí 122, 340 22 Nýrsko Sp.zn.: ZN/132/MÚ/10/10

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 349/10/V/Pa Ve Kdyni, dne 15.11.2010 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/411-09/416-2009/kop Dvůr Králové nad Labem,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTĺ ÚZEMNÍ ROZHODNUTĺ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTĺ ÚZEMNÍ ROZHODNUTĺ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 198190/2010 ST2/Zim MMHK/010405/2011 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 18.1.2011 Výroková

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování. Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování. Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Č.j.: VYST 3656/12-LIH ve Vlašimi, dne 26. března 2012 Sp.zn.: VYST/891/2012-LIH Oprávněná

Více

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-028388/2016/An Číslo jednací dokumentu: MMZL 054893/2016 Zlín, dne 2.5.2016

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/181055/2012 ST2/Fej MMHK/003025/2013 ST2/Fej Ing. Marcela Fejková 495 707 885 marcela.fejkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst. 522/2012/sle/328/7-4. Bakov nad Jizerou, dne: 25.4.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4136/2010/Ba Č. J.: 4878/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Baar TEL.: 547 427 415 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Spis.zn.: 7126/SÚ/14/Šv Karlovy Vary, dne 9.1.2015 Č.j.: 316/SÚ/15 Vyřizuje: Ivana Švarcová, linka 508 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 7126/SÚ/14/Šv Karlovy Vary, dne 9.1.2015 Č.j.: 316/SÚ/15 Vyřizuje: Ivana Švarcová, linka 508 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Spis.zn.: 7126/SÚ/14/Šv Karlovy Vary, dne 9.1.2015 Č.j.: 316/SÚ/15 Vyřizuje: Ivana Švarcová, linka 508 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování Výst. 1896/10/Pa 2241/10/SÚ Nebeská Pavlína Ing. Pácaltová Hana 384 371 328 pnebeska@meu.vcelnice.cz DATUM: 15.12.2010

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3377/2010/Ka Č. J.: 4112/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníku řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníku řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 984, fax: 577 630 983, e-mail: alenakorycanova@zlin.eu dle rozdělovníku spisová značka: MMZL 042157/2015/20

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 4369/10/Ne 0087/11/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 Č.j.: výst. 241/08/F Čelákovice, dne 31.3.2008 Vyřizuje: Fottová, tel. 326/929134 ROZHODNUTÍ

Více

R O Z H O D N U T Í. a Veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í. a Veřejná vyhláška Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/413/2012 v Dolanech 19.9.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1033/11/VYS/Jen V Sušici dne:18.5.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 961/2012/ÚPSÚ/PI/ÚRSÚ - 5/PI/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 6171/2012 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT:

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 428/10/V/Pa Ve Kdyni, dne 17.3.2011 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1013/12/Kr/roz Zliv, dne 10.8.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L Y OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Husova č.p. 82, 513 13 Semily Č.j.: SÚ/536/11 V Semilech dne 9.3.2011 Zn.: SÚ 160/11-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273 E-mail: suchardova@mu.semily.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05306/2014/P MeUSM/01912/2015 Kateřina Pummerová 572

Více

Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení stavebního řádu

Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení stavebního řádu Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení stavebního řádu E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400 F. A. Gerstnera č.p.2151, České Budějovice 7 370 01 České Budějovice 1 zastoupena

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-173341/2014/Fa Číslo jednací dokumentu: MMZL 006765/2015 Zlín, dne 20.1.2015 Oprávněná úřední osoba: Alice Faktorová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 999/2012/2300/11 Č.sp. 7431/2011/2300/11 V Letohradě dne 16.2.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/00317/2012/On MeUSM/00712/2012 Marek Ondříšek 572 416

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.: OVŽP-35610/2015-No Rychnov

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad MUPTX003SAUO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNAČKA: 507/2015/VaŽP/Dě ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 262/11/V/Pa Ve Kdyni, dne 8.9.2011 Vyřizuje: Palečková, 379 413 528 E-mail: paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková část:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/13628-11/2449-2011/mai Dvůr Králové nad Labem, dne 13. června

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor ROZHODNUTÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 26/12/V/Pa Ve Kdyni, dne 28.2.2012 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2284/11/Ne 2666/11/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/16601/11/OSVO/Ma Č.J.: MK/5495/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/1398/2012-328/54-1399/2012-330/55/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2825/10/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

Městský úřad Bučovice

Městský úřad Bučovice Městský úřad Bučovice Odbor stavební Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel.: 517 324 444 Fax: 517 324 431 email: novotny@bucovice.cz IČO: 00291676 ID DS: td3be8p Obdrží: dle rozdělovníku Vaše značka : Naše

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/3827/2012/Fia Lysá nad Labem, dne 23.4.2012 Č.j.: SÚ/12995/12/Fia Vyřizuje: E-mail: Milada Fialová,

Více

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ

Obec Dymokury -vybudování 4 nových učeben ZŠ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Č.j.: 300-Výst/3468+3469/09 Městec Králové, dne 21.10.2009 Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Vloženo: 31.3.2010 Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4770/2010/STAV Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: 3/0/0 Vyřizuje: Roman Šťovíček Telefon: 465 670 341 E-mail: r.stovicek@muzbk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2280/2011-381/PJ Rousínov, dne 22. května 2011 Oprávněná úřední

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O B E C N Í Ú Ř A D S T A R Á P A K A - odbor výstavby Revoluční 180, 507 91 Stará Paka Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: OUSP/504/3/SU/2009 Dlabola Jiří 493 798 282 DATUM: 11.1.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK7584/2010-VŽPD/Bo Kojetín, dne 11. října 2010 Spis č.: 1353/2010 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1642/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1642/2012 Milín, dne: 26.3.2013 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 64

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 64 STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: -- 2011-07-15 MCBORE/536/2011 SZ MCBORE/384/2011/1 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Počet listů: 9 Příloh/listů: 1/ ověřená dokumentace stavby. Datum: 03.04.2013. Rozhodnutí

Počet listů: 9 Příloh/listů: 1/ ověřená dokumentace stavby. Datum: 03.04.2013. Rozhodnutí Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í Ú Z E M N Í H O Ř Í Z E N Í

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í Ú Z E M N Í H O Ř Í Z E N Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R A N D Ý S N A D O R L I C Í O D B O R V Ý S T A V B Y NÁMĚSTÍ KOMENSKÉHO 203 561 12 BRANDÝS NAD ORLICÍ tel.465 544 388 Č.j.:Výst.847a/2011/330/BE V BRANDÝSE NAD ORLICÍ 21.12.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 05.08.2015 ČJ.: MUMI 6101/2015 SP.ZN. 466/2015 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/670/2012-328/30/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2754/14/VYS/Pr 2754/14 - rozhodnutí

Více

Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městyse Březno stavební úřad Březno č.p. 13, 294 06 Březno Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Jaroslav Hruška 326 399 732 326 399 180 brezno.su@seznam.cz ROZHODNUTÍ

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov Vod. 235 10905/2013 OVH/2319/2013/SOT KÓDOVÁNÍ 100-110-111, 400-430,400-440, 400-552 VYŘIZUJE: TELEFON: 317754195

Více

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011 Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox0032buw* MUPOX0032BUW Vaše zn.: ze

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Tel.: 377 915 477 Fax : 377 915 278 E-mail: jana.melicharova@vseruby.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD Č. j. : Stav. 365/2013 Všeruby 18.11.2013 R O Z H O D N U T Í ROZHODNUTÍ JE DORUČOVÁNO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov odbor stavební a územního plánování NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/36336/2008/Du Dufková Jana 359 808 220 jana.dufkova@mu-sokolov.cz DATUM: 16.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: OVÚP/3852/2014/KON Přeštice 15.října 2014 NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí Palackého 359, 468 41 Tanvald, tel.: 483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MěÚT/15988/2011/SÚ a ŽP V

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 211, fax: 318 498 277, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby a územního plánování Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:108/3231/2012-Pe Č.j. : MU-4027/2012 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 10.9.2012

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E odbor správy majetku Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SM-05707/2015/Ka Neratovice dne 24.4.2015 Č.j.: MěÚN/21995/2015 Vyřizuje: Ing.Kalinová/tel.315650344

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/012769/SÚ/Pí Přerov, dne 4.3.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/033554/2011/Pí

Více

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t odbor stave bního úřadu a životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t odbor stave bního úřadu a životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t odbor stave bního úřadu a životního prostředí nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 011, fax 00420 482 464 020 Doporučeně, na doručenku Č.j.:

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí Tel: 499 405 328 Vyřizuje: Adéla Romaniaková, DiS. Fax: 499 421 691 Spis.zn.: výst. 17434/2009/Ha Č.j.: 17434/2009-6 E-mail: Romaniakovaadela@muvrchlabi.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 310-4/2008-330/R V Proseči dne 28.8.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro tel. 374 801 111 fax. 374 801 331 Č. j.: 1477/OVÚP/12/386 Stříbro 17.12.2012

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_17296/2011/SU-14/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 20.12.2011 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 4024/OST/10 Kal V Rokycanech: 8.7.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 6257/OST/10 Klára Kalinová

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./3653/10-Gr HP - 4207/2010 Vyřizuje:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/045630/SÚ/Pí Přerov, dne 23.5.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/073807/2011/Pí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více