Sylabus. Modernismus ve středoevropské architektuře: příklad Julia Bühlera. Jiří Jung

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylabus. Modernismus ve středoevropské architektuře: příklad Julia Bühlera. Jiří Jung"

Transkript

1 Sylabus Modernismus ve středoevropské architektuře: příklad Julia Bühlera

2 projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

3 Sylabus Modernismus ve středoevropské architektuře: příklad Julia Bühlera OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace projekty.slu.cz/popularizace Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova třída 343/37, Opava Tel.:

4 Modernismus ve středoevropské architektuře: příklad Julia Bühlera Ačkoliv v 90. letech 19. století vrcholily regotizační práce na slavných evropských katedrálách, dokončovala se výstavba či výzdoba předních reprezentačních staveb historismu a podél nových bulvárů a ulic rozrůstajících se metropolí a měst vyrůstaly aleje neorenesančních či neobarokních činžovních domů, naznačovala již kulturní atmosféra zlom, který měl ukončit nadvládu historismu v umění a připravit pozvolný nástup modernismu, dominantního stylového a myšlenkového proudu po roce Modernismus nelze vnímat jako úzce vymezený styl s jednoznačnými formálními znaky, ale jako široký kulturní proud usilující o nové aktuální umění, které se vyhraňuje vůči nečasovému historismu. Vychází z obrodného programu secese, resp. secesních hnutí a nové generace mladých umělců. Projevil se ve všech formách umění. V případě architektury jde především o nové tvarosloví nezávislé na historických vzorech (byť stále s respektem k tradici!), využití nových materiálů (především železobeton a sklo) a stavebních postupů (či naopak rehabilitace tradičních), přijetí nové estetiky rezignující na doposud převládající dekorativismus a ornament, důraz na provozní a funkční stránku staveb a jejich dispozic, nové stavební úkoly a typy staveb, na něž se architekti soustředí atp. Snahy a úsilí architektů po novém, tj. moderním pojetí neměly jednoznačnou univerzální podobu, ani nevycházely z jednoho centra. Složitý kaleidoskopický obraz vývoje středoevropské architektury po roce 1900 ukazuje obrázek č. 1 představující ve stručném výběru nejvýznamnější autory a příklady pozoruhodných realizací daného období. Ukazuje nejen ohromnou pluralitu stylů a stylových modů mezi modernisty, ale rovněž dokládá vzmáhající se význam nových center architektury, zejména Berlína a Německa, vedle Vídně a tamní akademie, resp. architektonické speciálky Otty Wagnera. Z těch nově se prosazujících třeba zmínit uměleckoprůmyslové školy či akademie v Berlíně (Bruno Paul), Vratislavi (Hans Poelzig), Výmaru (Henry van de Velde), Düsseldorfu (Peter Behrens), Drážďanech (Fritz Schumacher), Praze (Jan Kotěra) ad. Včele těchto ústavů stáli (či zde pedagogicky působili) mladí moderně uvažující umělci, kteří se v příštích letech stali ikonami moderní architektury. Vynikající realizace již nevznikají pouze v metropolích, jsou úzce spjaty s osobou investora a mezi řadou pozoruhodných vil, kulturních či reprezentačních staveb vidíme i moderní obchodní, bankovní či kancelářské domy anebo, a to zdůrazněme, továrny a průmyslové objekty či komplexy dělnického a sociálního bydlení. Nutno zde upozornit na fakt, že v tehdejším středoevropském, povětšinou německo-jazyčném prostoru již tehdy existovala velmi dobrá obeznámenost s aktuálním děním v oblasti architektury, tzn. včetně zásadních děl a progresivních architektonických počinů, a to díky celé řadě tehdy vycházejících, často teprve nedávno založených odborných periodik ve Vídni vycházel od roku 1895 časopis Der Architekt, v Darmstadtu od 1897 Deutsche Kunst und Dekoration, v Mnichově od 1898 Dekorative Kunst a od 1902 Der Baumeister, ve Stuttgartu od 1902 Moderne Bauformen, v Čechách vydávalo od roku 1909 Sdružení výtvarných umělců Mánes časopis Styl a pražské nakladatelství Melantrich již od roku 1896 revue Volné směry, kde měla své významné místo rovněž moderní architektura (především kritiky či přímo teoretické statě architektů). Podobný charakter měly také německý Pan ( ) či rakouský Ver Sacrum ( ), čili časopisy spjaté s tamními secesemi. To je výběr jen několika z těch vůbec nejvýznamnějších. V téže době vzniká rovněž mnoho vlivných teoretických spisů, jejichž autory nutno hledat mezi moderně orientovanými architekty; jen namátkou Otto Wagner Moderne Architektur 1895, Paul Schultze-Naumburg Die Kulturarbeiten , Hermann Muthesius Das englische Haus 1905, Hendrik Petrus Berlage Gedanken über Stil in der Baukunst 1905, Paul Mebes Um , Adolf Loos Ornament und Verbrechen 1908, Walter Gropius Monumentale Kunst und Industriebau 1911 ad.). O některých bude ještě zmínka později. Velký význam mělo založení spolku Německého Werkbundu (Deutscher Werkbund) roku 1907 v Mnichově, tj. spolku, který v následujících desetiletích usiloval o obrodu německého 4 Modernismus ve středoevropské architektuře: příklad Julia Bühlera

5 uměleckého řemesla a architektury. Cílem bylo vytvoření nové estetiky a dosažení totálního uměleckého díla, tj. Gesamtkunstwerku. Spolek založilo 12 umělců a 12 uměleckořemeslných firem a mezi jeho zakladateli nalezneme jména hlavních protagonistů středoevropské architektonické moderny jako Josef Maria Olbrich, Peter Behrens, Josef Hoffmann, Fritz Schumacher, Bruno Paul ad.; v zápětí se připojili také Hermann Muthesius, Hanry van de Velde, Bruno Taut či Walter Gropius. Výrazně se do dějin moderní architektury zapsala především výstava Werkbundu v Kolíně nad Rýnem v roce Ta však zároveň odhalila vnitřní rozpory uvnitř hnutí i tvůrčí meze některých autorů. I proto plní roli výrazného mezníku. Jedním z čelních představitelů moderní architektury byl i Peter Behrens (rovněž člen N. Werkbundu), známý především svým působením pro společnost AEG. Jistě stojí za zmínku, že v jeho berlínském ateliéru po určitý čas praktikovali takové budoucí ikony moderní architektury jako Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe či Le Corbusier. Jak s celou touto situací souvisí architekt neznámého jména Julius Bühler a proč je právě on vhodným příkladem? Důvodů může být několik. Jedná se o autora spjatého s regionem. V době I. světové války pracoval pro knížete Karla Maxe Lichnovského na jeho dominiu Chuchelná na Ratibořsku, tehdy v Pruském Slezsku. Jedná se o autora, který své vzdělání nabyl v Berlíně, kde rovněž žil a tvořil. Pocházel tedy nejen z kulturní metropole, ale rovněž z jednoho z předních center moderní architektury. Jedna se o autora tehdy velice mladého, tj. odvážného a vnímavého k novinkám a progresivním počinům. Mohl tak importovat aktuální architektonické trendy z centra na periferii, které tu jsou o to vzácnější. Kým vlastně byl Julius Bühler? Narodil se 27. března 1887 v Tössu, tj. v průmyslovém předměstí švýcarského města Winterthur. Vystudoval stavitelství na tamní technice a poté kolem roku 1905 pobýval v Paříži. Stěžejní je však jeho následný pobyt v Berlíně, kde v letech studoval na Vzdělávacím ústavu uměleckoprůmyslového muzea (Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums Berlin) u architektů Bruno Paula či Alfreda Grenandera. Jedna z jeho studentských prací, návrh panského pokoje, byl roku 1910 opublikován v prestižním časopise Moderne Bauformen. Usadil se v Charlottenburgu, tehdy ještě předměstí Berlína, a působil jako architekt. Spolupracoval zde s tehdy podobně začínajícími architekty Ottou Rudolfem Salvisbergem (původem rovněž ze Švýcarska; prameny uvádí blíže nespecifikované tovární areály a obchodní domy v Berlíně) a Heinrichem Laurenzem Dietzem (návrh přestavby nádraží Friedrichstrasse v Berlíně). O jeho tamní tvorbě ve 20. letech 20. století nevíme však nic. Roku 1932 se vzhledem k vývoji politické a společenské situace v Německu přestěhoval z Berlína zpět do Winterthuru, kde 11. září 1947 zemřel. Největšího zákazníka Julius Bühler našel ve slezském knížeti Karlu Maxi Lichnovském, toho času německém velvyslanci ve Velké Británii. S ním se v Berlíně seznámil v roce 1914 a pracoval pro něj až do roku 1919, a to na panství Chuchelná v pruském Slezsku. Zde navrhl a realizoval více než 100 staveb různého určení od reprezentativních zakázek přestavby zámku v Chuchelné, přes projekty obytných objektů, a to hned několika kategorií (komfortní vily managementu, dvoj- či vícedomky pro knížecí zaměstnance, čeledníky či dělnickou ubytovnu), až po stavby hospodářské a technické, jako byly budovy hospodářských dvorů či areál továrny na zpracování lnu v Chuchelné. Představu o ostatní Bühlerově tvorbě máme dosti mlhavou a konkrétně známe pouze několik švýcarských děl z počátku 30. let (např. vila Donati ve Winterthuru, ; návrh rozšíření nemocnice ve Wattwilu, 1932), které mají již zcela jiný charakter, než jaký měla jeho tvorba před rokem 1920, tedy v době, kdy tento mladý autor sám hledal svůj vlastní výtvarný výraz, ale kdy se zároveň snaží reagovat na nové podněty modernismu a sám přispíval k jeho formování. Podobně jako v architektuře kolem roku 1910 koexistovalo vedle sebe několik odlišných stylů, tak rovněž Bühlerova tvorba nesleduje pouze jeden směr a autor pracuje s několika stylovými mody, které volí především s ohledem na charakter té či oné zakázky. Nejkonzervativněji v kontextu jeho tvorby působí stavby navržené ve stylu tzv. nového či posecesního historismu, který inspiračně vycházel z architektonických stylů doby kolem roku 5

6 1800. Často je právě proto nazýván také stylem doby kolem roku Zahrnuje různé polohy od pozdního klasicizujícího baroku, slohu Ludvíka XVI., tj. Louis Seize, přes klasicismus a empír až po biedermeier. Jedním z výrazných propagátorů stylu byl Paul Mebes (jeho tehdy vydané knižní dílo adorující maloměstskou architekturu této doby nazvané Um 1800 již bylo zmíněno) či Bühlerův učitel Bruno Paul, který jej nesporně velmi inspiroval. Ale částí své tvorby během onoho procesu hledání adekvátní podoby moderní architektury se tohoto novoklasicistního historismu dotkli i další autoři jako Peter Behrens, Hermann Muthesius či Josef Hoffmann. Od pojetí ryzího historismu se liší především tím, že architekturu minulých staletí nekopíruje, pouze na tradici navazuje, volně se inspiruje a výrazně zjednodušuje. Historická skutečnost pro ni není kánonem, nýbrž pobídkou a námětem. Historickou kontinuitu navozuje například pouhým užíváním základních evokativních prvků, jako jsou tvary štítů, střech, oken či dekor. Německý neobiedermeier není založen na ornamentu. Prosté fasády nájemních domů a vil bývají pojaty planimetricky, hladce, s citacemi civilnějších empírových prvků. Styl se hojně uplatnil u staveb reprezentativních rezidencí a rovněž Bühler v tomto duchu navrhl přestavbu zámku v Chuchelné či vily správců dvorů v Bolaticích, Strahovicích či na Albertovci. Vrcholem se měla stát přestavba knížecí vily v Berlíně. Na řadě staveb Julius Bühler uplatnil prvky vycházející z tradiční lidové architektury. Tato vernakulární poloha představuje druhý stylový modus hojně Bühlerem užívaný. Záliba v tradičním stavitelství se stala pro architekturu Německa té doby přímo charakteristická. Než v meziválečných časech zplaněla v bezduchý kánon a identifikovala se s nacistickou ideologií, představovala kolem roku 1910 výrazné osvěžení odvratem od inspirací prvky tzv. vysoké architektury k formám prostého lidového, resp. tradičního stavitelství. Vernakulární revival vypukl v Anglii v 2. pol. 19. století v souvislosti s tamním hnutím Arts and Crafts a v 90. letech se stal dominantním ostrovním stylem. O jeho šíření do Evropy se postaral především architekt Hermann Muthesius, který na přelomu století v Anglii dlouze pobýval a danou problematiku studoval. Vydání jeho díla Das englische Haus v roce 1904 se stalo senzací. Britský odvrat od vysoké architektury aristokracie k anonymnímu stavitelství venkova se poté stal pro architekty celého středoevropského prostoru podnětem hledat inspiraci také ve vlastní národní lidové kultuře a v lokálních stavebních tradicích, pochopitelně i v Německu. Propagátorem těchto myšlenek se v Německu stalo především hnutí Bund Heimatschutz, založené roku 1904 arch. Paulem Schultze-Naumburgem. Hnutí vzniklo především jako reakce na ničení původního charakteru německých měst a jako projev docenění anonymní městské architektury druhého řádu. Proto se inspirací nového stylu příznačně nazvaného Heimatstil nestala pouze venkovská stavení a lidová architektura, ale především skromná historická zástavba malého města a s ohledem na aktuální oblibu stylu doby kolem roku 1800 zejména decentní klasicismus či kultura biedermeieru. V tomto směru tedy Heimatstil představuje syntézu vernakulárních, ale i historizujících přístupů. Charakter Heimatstilu je vystihnut jedním ze základních termínů rétoriky stylu, a to pojmem Bodenständigkeit (domorodost, vazba na vlast či domov). Tohoto symbolického sepětí se zemí, otčinou (Vaterland) je vizuálně docíleno především proporcemi staveb, a to zdůrazněním šířky před výškou, kdy je nízká stavba k zemi přitlačena mohutnou vysokou střechou. Tomu odpovídá i výhradně horizontální členění fasád. Asymetrie je opouštěna ve prospěch symetrie, ovšem se zachováním členitého půdorysu (obliba výklenků bay-window). Velmi oblíbené střešní vikýře obohacují uzavřenou siluetu budovy. Plastická výzdoba je taktéž jednoduchá a omezuje se na římsy, šambrány či vpadlé nadokenní oblouky. Pro řadu architektonických úkolů se jevila lidová forma Heimatstilu nanejvýš vhodná a jeho užití se tak stalo pro určité typy staveb doslova kanonické. Jednalo se o rekreační či výletní objekty, venkovské vily, ale zejména domky pro dělnictvo. Domov měl být důvěrně známým místem, z něhož čiší klid, pohoda a teplo rodinného krbu. Podoba nové architektury měla pomoci své naivní cituplnosti tento moment navozovat. Bühler v tomto duchu realizoval pro Lichnovského ohromné množství dvojdomků pro zaměstnance knížecích hospodářských dvorů, ale i několik správcovských vil (např. v Píšti-Hůrkách či Štěpánkovicích), kde inspiračně čerpá mimo jiné i z tvorby Hermanna Muthesia, avšak především Angličana Charlese Rennie Mackintoshe, jehož charakteristické čtvercové rastry progresivně modifikovaly tradiční strukturu německého hrázděného zdiva v moderně cítěnou pravidelnou síť (např. nedávno zbořený 6 Modernismus ve středoevropské architektuře: příklad Julia Bühlera

7 trojdům na dvoře Padělky u Kobeřic). Největší pozornost v Bühlerově tvorbě však po právu náleží jeho realizacím již ryze moderním. Pozorujeme v ní tři stylově rozdílné kategorie, a to moderně pojatý historismus, expresionismus a klasickou modernu zvanou Neues Bauen, jež se následně stala cestou jeho dalšího tvůrčího vývoje. Snaha převést klasicizující či barokní témata do ryze moderního tvarosloví představovala jednu z legitimních cest dobového hledání adekvátní podoby architektury v nové době. Bühler se o to nejvýrazněji pokoušel u tovární kotelny v Chuchelné či pražírny na Restě, kde se pevně držel vzoru Muthesiem navržené přádelny hedvábí v Nowawes u Postupimi. Avšak nejlepšího a nejosobitějšího výsledku dosáhl u jedné ze svých nejpozoruhodnějších staveb, a to u Dívčího domova v Chuchelné, který jeho zdejší tvorbu v roce 1919 uzavřel. Využil zde klasické gradované barokní kompozice, avšak expresivně zdynamizované zalomením půdorysu do ostrého úhlu. Klasicistní aparát vysokého řádu v režném zdivu výrazně abstrahoval, jiné motivy naopak záměrně nadsadil. Dekorační rejstřík stylu Louis Seize převedl do expresivních forem či stylu art-déco. Moderní je zde i odvážná netradiční kombinace klasicismu, resp. klasicizujícího baroku s technikou režného zdiva. Podobná nečekaná, provokativní až manýristicky působící spojení zdánlivě nespojitelných prvků jsou pro Bühlera typická. O výstavě Německého Werkbundu v Kolíně nad Rýnem roku 1914 jsme se již zmínili a rovněž poukázali na její roli jakéhosi milníku. Tu můžeme spatřovat již v době konání výstavy, tj. krátce před vypuknutím I. světové války, která rovněž plní roli dělítka mezi starou a novou dobou evropských dějin. Ale především výstava ukázala, na jakou křižovatku se dostal samotný vývoj architektury. Původně měla expozice být velkolepou ukázkou vysoké úrovně německého uměleckého řemesla a architektury. Namísto toho ale předvedla stylovou zabředlost a bezradnost, která bila tím více do očí, když již v sousedství tradičních klasicizujících pavilónů stály stavby ohlašující novou éru. Neoklasicistní pavilony Petera Behrense či Josefa Hoffmanna budily ještě zájem svou vznešeností i notnou dávkou originality, ale budovy ostatních autorů jen dál rozmělňující motivy stylu doby kolem roku 1800 musely vedle skleněného domu Bruno Tauta, divadla Henryho van de Velde či vzorové továrny Waltera Gropia a Adolfa Meyera nutně působit jako anachronismus. Výstava neukázala jen rozpor mezi tradicí a moderností, ale rovněž zde znovu hlasitě vypukl letitý spor mezi dvěma frakcemi členů Werkbundu v názoru na typizaci versus originalitu umělcova projevu. Tento svár probíhal především mezi Muthesiem a van de Veldem, hájícím princip Kunstwollen. Zde se proti sobě ideově postavili Gropius & Meyer se svou vzorovou továrnou a na druhé straně Bruno Taut se spektakulárním skleněným domem, tzv. Glashausem. Racionalismus prvního a fantasknost druhého pak určily i dva nastupující nové směry uplatňující se naplno teprve po roce 1920, a to racionální modernismus a emocionální expresionismus. Expresionismus vzešel ze spontánní potřeby tvůrců vyjádřit své emoce a tomu odpovídající výtvarný názor. Vnesl do architektury to, co se již několik let odehrávalo ve výtvarném umění, ale především v literatuře. Největším inspiračním zdrojem expresionismu byl středověk v celé jeho mystické kráse. Gotiku ale expresionisté nepojímali jako architekti historismu, tj. jako přisládlou nápodobu, ale inspirovali se její mystikou a emocionálním nábojem. Její tajemnost a pochmurnost je fascinovala, duch gotiky je dokonale ovládl a především ten se snažili vštěpit do svých děl. Mnozí v gotice stále viděli nejdokonalejší vyjádření německosti. Tento názor se objevil i ve spisu Wilhelma Worringera Formprobleme der Gotik z roku 1911, který měl na architekty stejně velký vliv jako spis Karla Schefflera Der Geist der Gotik (1917). Určující byla také kniha Fritze Schumachera z roku 1920 Das Wessen des Neuzeitlichen Backsteinbaues, v níž autor pojednává o režné cihle jako o Němcům nejvlastnějším stavebním materiálu. Taut ve svém skleněném domě naopak pracoval s fenoménem světla a barevných skel evokujících třpyt středověkých vitráží. Předním představitelem expresionismu byl Hans Poelzig, originální tvůrce, který každé stavbě chtěl vtisknout specifickou neopakovatelnou atmosféru. Jeho nejpozoruhodnějším dílem předválečné tvorby byla chemická továrna na výrobu umělých hnojiv v polské Lubońi u Poznaně z let Fasády objemných budov člení jen rastry malých čtvercových oken či do čtverců formovaných vazeb cihlového zdiva. Fasády jsou holé, dekor by zde byl nadbytečný. Dekorativní stránku vyřešil zvláštními cihlovými ornamentálními vazbami a kladením cihel naplocho do originálních vzorců. Ostré kontrasty světla a stínu, přísný rytmus, 7

8 gradace stupňovitých střech vytvářejí neopakovatelnou, pochmurnou atmosféru blízkou středověkým vzorům. Ve své době málo doceňovaná a málo pochopená stavba se zapsala do dějin architektury a fakt, že se jí Bühler výrazně inspiroval již krátce po jejím dokončení při stavbě továrny v Chuchelné, vypovídá nejen o jeho odvaze, ale i pochopení a zájmu o nový styl a nová řešení. Přestože Bühler nedokázal v případě budov areálu chuchelenské továrny naplno dostát svému vzoru, jsou i některé zdejší budovy krásnými příklady ryzího německého expresionismu. Druhá ze zmiňovaných výrazných realizací na kolínské výstavě byla vzorová továrna Waltra Gropia a Hanese Meyera. Pro tytou autory se určujícími hledisky formujícími podobu jejich stavby-exponátu staly moderní pojmy jako racionalita, funkčnost, jednoduchost, typovost, rychlost výstavby, ekonomie stavby i provozu, tedy premisy, které Gropius v poválečných 20. letech naplno rozvíjel ve své známé škole architektury a designu zvané Bauhaus, a které se, byť ne v tak radikální podobě jakou propagoval Bauhaus, rozšířily po celém Německu a definovaly prostou a funkční architekturu nové věcnosti (Neue Sachlichkeit) či stylu zvaného jednoduše nové stavění, tj. neues Bauen. Co se po roce 1920 stalo v Německu běžnou normou, bylo ještě v době před koncem války neobvyklým a odvážným počinem. Funkčně s ohledem na provoz domu rostlé půdorysy, hladké nedekorované fasády, ploché či zploštělé střechy, důraz na klid prostých linií a horizontálního členění budov, to byly kvality, které před rokem 1920 mohly jen obtížně konkurovat tradičním i modernistickým proudům. O to více je nutné ocenit, že jak stavitel, tj. Julius Bühler, tak stavebník kníže Lichnovský měli tu kuráž postavit v Chuchelné na Restě soubor čtyřdomů a úřednické vily právě v onom progresivním duchu hnutí neues Bauen. Z výše napsaného vyplívá, jak složité byly procesy formování modernismu. Text vypráví o několika cestách uvnitř modernismu, které směřovaly k moderní meziválečné architektuře funkcionalismu. Nelze říci, že k tomuto cíli vedl jen jeden směr. Naopak všechny sehrály svou významnou roli a každý z uvedených modů (a nebyl zmíněny zcela všechny) napomohl svým specifickým novátorstvím k překonání onoho bezradného stavu, v němž se pozdně historizující architektura kolem roku 1900 nacházela. Některým bohužel došel brzo dech, jiné zplaněly v podobný formalismus, jako dříve historismus či secese, nebo později i sám funkcionalismus. Na příkladu Julia Bühlera jsme viděli, že ne pouze architekti velkých jmen byli nositeli a šiřiteli progresivních a moderních myšlenek. Bühler je krásným příkladem architekta, jenž se hodlá spolupodílet na formování stylu své doby. Stejně jako ostatní i on přešlapuje a tápe, ale má cit, otevřené oči a odvahu. Bühlerovy inspirační zdroje plně dosvědčují, že byl bystrým pozorovatelem, který se dobře orientoval na soudobé architektonické scéně a byl její plnou integrální součástí. Ne jako tápající žák, nezkušený nováček, kompilátor, suchý eklektik či něčí epigon, ale jako osobitý autor, který dokázal vždy inspiraci a cizí podněty tvůrčím způsobem přetvořit, nově pojmout, dát jim originální formu a svůj specifický výraz. Jeho dílo realizované ve Slezsku pro knížete Karla Maxe Lichnovského ukazuje v kostce všechny hlavní polohy architektonického modernismu v Německu, a to od elegantního neobiedermeieru přes vernakulární inspirace až po emotivní expresionismus či prosté formy neues Bauen. LITERATURA Jung, Jiří: Julius Bühler. Architekt knížete Karla Maxe Lichnowského. Ostrava Frampton, Kenneth: Moderní architektura. Praha Röder, Sabine Sachsse, Rolf: Moderne Baukunst Berlin Tołłoczko, Zdisława Tołłoczko, Tomasz: In horto latericio: rozprawy z dziejów architektonicznych Szkoł Amsterdamskiej i Hamburskiej. Kraków Vybíral, Jindřich: Architektura na prahu moderní doby. Praha Zatloukal, Pavel: Příběhy z dlouhého století. Architektura let na Moravě a ve Slezsku. Olomouc Modernismus ve středoevropské architektuře: příklad Julia Bühlera

9 Obrázek 1: Koláž pozoruhodných realizací modernismu: Gropius & Meyer, Dušan Jurkovič, Hans Poelzig, Otto Wagner, Max Berg, Josef Hoffmann, Josip Plečnik, Jan Kotěra, Hermann Muthesius, Peter Behrens, Josef Gočár, Josef Maria Olbrich, Adolf Loos Obrázek 2: Josef Hoffmann, Vila Ast ve Vídni, ; Julius Bühler, návrh přestavby vily v Berlíně,

10 Obrázek 3: Julius Bühler, návrh dvojdomku pro Rohov, 1916; vila správce dvora Hůrky v Píšti, Obrázek 4: Julius Büher, Dívčí domov Chuchelné, Obrázek 5: Hans Poelzig, továrna v Luboni, ; Julius Bühler, lnářská továrna v Chuchelné, Modernismus ve středoevropské architektuře: příklad Julia Bühlera

11 Obrázek 6: Walter Gropius & Hanes Meyer, vzorová továrna na výstavě Německého Werkbundu, 1914; Bruno Paul, experiment. dům na výstavě v Drážďanech, 1925; Julius Bühler, vila na Restě,

Co nám říká definice Karla Čapka, že architektura je obrazem mysli společnosti?

Co nám říká definice Karla Čapka, že architektura je obrazem mysli společnosti? Úkol 1 Zamyslete se individuálně i ve skupině nad tím, co je to architektura? Zkuste ji definovat. Může vám pomoci metoda brainstorming nebo myšlenková mapa. Poté vyhledejte definice architektury v encyklopediích

Více

Bytová kultura a nábytek v

Bytová kultura a nábytek v Bytová kultura a nábytek v meziválečném č období bí Proměna bytové kultury a nábytku v souvislosti s počátky průmyslové výroby 20. 30. léta 20. století zdůraznění funkce a funkčních vlastností první polovina

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 18. Konstruktivismus, Funkcionalismus a Bauhaus. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 18. Konstruktivismus, Funkcionalismus a Bauhaus. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 18. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní metody zdokonalující

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

ARCHITEKTURA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Gymnázium Přírodní škola Kubismus v Praze Autor: Jiří Slapnička Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Datum odevzdání: 27. 2. 2015 Za cenné rady děkuji panu Mgr. Štěpánu Macháčkovi a panu Josefu Alblovi

Více

U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015. Kubistická architektura Josefa Chochola

U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015. Kubistická architektura Josefa Chochola U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015 Kubistická architektura Josefa Chochola Zpracoval: Ing. Josef Skřivánek Praha, květen 2015 Vznik kubismu Kubismus jako umělecký

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N O. 33 O PROJEKTU Rezidenční projekt OVENECKÁ N O. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

Design tužkou a ve 3D

Design tužkou a ve 3D Design tužkou a ve 3D Design nádobí VY_32_ZAZNAM_Design1r0110 Hana Děcká Design nádobí v historii Pravěk různé zdobení keramiky 3500 př. n. l.mezopotámie hrnčířský kruh Kvalita a dekor nádobí odznak příslušnosti

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Románský sloh architektonické články

Románský sloh architektonické články Románský sloh architektonické články Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Adolf Loos (* 1870 Brno 1933 Kalksburg u Vídně) syn brněnského kameníka Adolfa Loose st. (jeho dílna sídlila na Kounicově 20 a 22) studium:

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Dějiny

Více

Edukační programy pro základní školy II. stupeň (11 15 let)

Edukační programy pro základní školy II. stupeň (11 15 let) Edukační programy pro základní školy II. stupeň (11 15 let)... Užité umění a design stálá expozice Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 Expozice představuje nejvýznačnější díla uměleckého řemesla a užitého

Více

DROBNÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

DROBNÁ ARCHITEKTURA A DESIGN DROBNÁ ARCHITEKTURA A DESIGN První nízkopodlažní příměstské jednotky EM 475.2 z přelomu 60. a 70. let, lidově nazývané dost nevýstižně pantograf (pantografy mají i samostatné elektrické lokomotivy), měly

Více

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná (EVV) Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník 2 hodiny týdně

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _17_CJL_3 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová ZS 2014-15

ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová ZS 2014-15 ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová Program výuky předmětu Základy architektonického navrhování Vedoucí atelieru: Ing. arch. Pavla Kvízová, Ing.akad.arch.Dana Fenclová Vyučující asistent: Ing.arch.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

Životní styl a kultura v ČSR mezi válkami

Životní styl a kultura v ČSR mezi válkami Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Životní

Více

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pro potřeby

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996.

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Design Vize Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Rekonstrukce nicméně odhalila mnohá neodstranitelná poškození způsobená stářím budovy a použitým

Více

rezidence Palác Na Dubovci

rezidence Palác Na Dubovci rezidence Palác Na Dubovci Historie Historie budovy zvané Palác se pocíná roku 1790, kdy Izak Stein, židovský obchodník, koupil pozemek vedle hradu, v míste zvaném Dubovec a vystavil na nem zprvu pouze

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů TECHNOLOGIE A KONSTRUKCE ODĚVŮ 1. Oděvní techniky 2. Ruční šití a žehlení 3.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

nábytek 10+ 10- Zelenavé lehátko I nábytek vnitřek pravá 10+ Typická secesní barevnost

nábytek 10+ 10- Zelenavé lehátko I nábytek vnitřek pravá 10+ Typická secesní barevnost vnitřek levá Zelenavé lehátko I Typická secesní barevnost Co kdyby vám patřilo toto elegantní lehátko? Inspirujte se na výstavě a přikreslete k němu sami sebe. najdi ve výstavě vnitřek pravá zadní vnitřek

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 8. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz říjen 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

stories stories srpen architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories srpen architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects stories srpen 2015 12 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL stories 4 TÉMA: BYT PUŠKINOVO NÁMĚSTÍ PRAHA 5 VILA BŘEVNOV 6 RODINNÝ DŮM MATĚJSKÁ 7 HISTORIE: TŘI

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

JOSEF HOFFMANN JOSEF FRANK Od nekonečné garnitury k otevřenému systému

JOSEF HOFFMANN JOSEF FRANK Od nekonečné garnitury k otevřenému systému Tisková zpráva JOSEF HOFFMANN JOSEF FRANK Od nekonečné garnitury k otevřenému systému Tisková konference Zahájení Místo výstavy Neděle 19. června 2016, 12:00 hod. Neděle 19. června 2016, 14:00 hod. Muzeum

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Historický snímek Neptunovy kašny v Olomouci, Fotoarchiv Vlastivědného muzea v Olomouci, sign: BV000731. Kašny, které byly jako účelová zařízení nádrže na vodu určeny

Více

ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945

ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945 ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945 Úkol 1, tzv. historicko-politický Připomeňte si historické události, které vedly ke vzniku samostatné Československé republiky. Co víte o osobě Tomáše Garrigua Masaryka? Kdo

Více

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey

A) Pobělohorský manýrismus (1620 až 1700) - nejednotný ráz architektury, stavitelé cizí, představitelé: Francesco Maratti, Jean Baptista Mathey DĚJINY ARCHITEKTURY 12. Barokní architektura na území ČR 12.1 Úvod - v období 17. a 18. století hlavními stavebníky církev a šlechta, města byla po bitvě na Bílé hoře (1620) a po 30-tileté válce zchudlá

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Designová otopná tělesa. Harmonie pohodlí a tvarů

Designová otopná tělesa. Harmonie pohodlí a tvarů Designová otopná tělesa Harmonie pohodlí a tvarů Teplo nebo design design nebo teplo? Teplo a design design a teplo! I teplo může mít svůj tvar Čím blíže se technická zařízení nacházejí k člověku, tím

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Grafické řešení názvu Brněnský architektonický manuál a grafická úprava tištěné publikace, průvodce.

Grafické řešení názvu Brněnský architektonický manuál a grafická úprava tištěné publikace, průvodce. marketing komunikace databáze vydavatelství tisk 16. 7. 2010 Grafické řešení názvu Brněnský architektonický manuál a grafická úprava tištěné publikace, průvodce. Při návrhu logotypu Brněnský architektonický

Více

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech

Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví ČR v Evropských souvislostech Architektonické a urbanistické dědictví je odrazem kulturního života našich předků, který se projevil formováním hmotných struktur

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Nekuřácká dvoupatrová kavárna má kapacitu 55 míst. Nabízí bezdrátové internetové připojení a také multimediální techniku pro prezentace a jednání.

Nekuřácká dvoupatrová kavárna má kapacitu 55 míst. Nabízí bezdrátové internetové připojení a také multimediální techniku pro prezentace a jednání. Nekuřácká dvoupatrová kavárna má kapacitu 55 míst. Nabízí bezdrátové internetové připojení a také multimediální techniku pro prezentace a jednání. Vizuální podoba Café B. Braun je dílem studia AI Design

Více

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach Obytný dům na českém venkově moderní bydlení Ing. arch. Viktor Vlach Dům na návsi - Pod starou lípou Na návsi malebné vesnice na českomoravské vrchovině původně stály vesnické budovy. Byly však v natolik

Více

Zahrady představují jednu z nejvýznamnějších. forem soustavy sídelních i krajinných vegetačních. útvarů. Otázka výtvarných přístupů k jejich řešení je

Zahrady představují jednu z nejvýznamnějších. forem soustavy sídelních i krajinných vegetačních. útvarů. Otázka výtvarných přístupů k jejich řešení je Funkce a formy zahrad jako inspirativní zdroj zahradní a krajinné tvorby Zahrady představují jednu z nejvýznamnějších forem soustavy sídelních i krajinných vegetačních útvarů. Otázka výtvarných přístupů

Více

HLINÌNÁ ARCHITEKTURA - BUDOUCNOST TISÍCILETÉ TRADICE

HLINÌNÁ ARCHITEKTURA - BUDOUCNOST TISÍCILETÉ TRADICE HLINÌNÁ ARCHITEKTURA - BUDOUCNOST TISÍCILETÉ TRADICE Výstava v Pøíkazích v èp. 54 - Kameníèkovì gruntì Velký nauèný okruh po 12 hanáckých obcích v okolí XII / 1997 - X / 1998 10 11 12 09 08 07 06 03 04

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA

ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA ČESKÁ BAROKNÍ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/11 Obrazová dokumentace Ideový boj katolicismu a protestantismu v Evropě se promítl i v českých zemích. Politické poměry

Více

Galerie a pamětní síně

Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně Galerie a pamětní síně 1 Havlíčkův Brod Galerie výtvarného umění Bohatství kraje Vysočina spočívá nejen v jeho přírodě a malebné krajině, ale také v rozsáhlých historických a uměleckých

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců 2. Český stát v době vrcholného a pozdního

Více

Dopravní terminál v Českém Brodě

Dopravní terminál v Českém Brodě Dopravní terminál v Českém Brodě V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je nejvíce v rámci

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Baroko 2 3 vyučovací hodiny 6. 9. třída Vzdělávací

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_118_VV9 SECESE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_118_VV9 SECESE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_118_VV9 SECESE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková Tivoli, honosný secesní obytný blok v Brně Průčelí výstavního

Více

ÚLY A LODĚ. Nejen nostalgické vzpomínky na zde prožitý čas, ale i samotný charakter lokality NAD ÚDOLÍM. aneb PŘÍBĚH CHATY NÁVŠTĚVA

ÚLY A LODĚ. Nejen nostalgické vzpomínky na zde prožitý čas, ale i samotný charakter lokality NAD ÚDOLÍM. aneb PŘÍBĚH CHATY NÁVŠTĚVA ÚLY A LODĚ aneb PŘÍBĚH CHATY NAD ÚDOLÍM Úžasný panoramatický výhled do údolí Labe a na hrad Střekov se neomrzí. Přihlédneme-li k faktu, že majitel zahrady má k místu osobní vztah, není divu, že se zde

Více

Zejména v renesanci se pěstuje a udržuje mínění, že nejkrásnější jsou útvary, v nichž lze

Zejména v renesanci se pěstuje a udržuje mínění, že nejkrásnější jsou útvary, v nichž lze Zdálo by se, že v oblasti lidské činnosti matematika a umění stojí na protilehlých pólech, ba že se někdy až vylučují. Ale i v matematice je kus umění. Matematik Sobolev napsal: "Skutečným matematikem

Více

3009 STRIPES Co může být jednoduššího, než motiv složený ze samých obdélníčků? Stripes nekonečné možnosti provedení, kombinací a užití.

3009 STRIPES Co může být jednoduššího, než motiv složený ze samých obdélníčků? Stripes nekonečné možnosti provedení, kombinací a užití. POTISKNEME TO! 3003 ABSTRACT Tvary motivu Abstract vytvářejí kompozici, která se sice vzpírá jednoznačnému popisu, ale působí naprosto přirozeně a pozitivně. Variabilita vyzní především v různobarevných

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

KONVERZE NA CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE. AUTOR: Matouš Erban. VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch.

KONVERZE NA CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE. AUTOR: Matouš Erban. VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. AUTOR: Matouš Erban VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. KONVERZE NA CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE OBSAH: 1_ ÚVOD 2_HISTORIE 3_URBANISMUS 4_KOMPOSICE

Více

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů

P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů P r o j e k t M00200 R o z v o j p o d n i k ů projekt realizovaný v rámci programu partneři: Masarykova univerzita Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 Krajská hospodářská komora

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Bydlení a nábytek 19. století

Bydlení a nábytek 19. století Bydlení a nábytek 19. století Klasicismus (z lat.): v nábytkářství období1770 1830, vychází ze slohuludvíka XVI., čerpá z odkazů antiky a renesance Empír (z franc.): slohové období vymezené ve Francii

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

Tovární komíny s vodojemy ohrožený druh

Tovární komíny s vodojemy ohrožený druh Ing. Robert Kořínek, Ph.D. Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G.M., v.v.i. Ing. Martin Vonka, Ph.D. ČVUT v Praze Tovární komíny s vodojemy ohrožený druh Konference O továrních komínech 10.10.2014., Kostelec

Více

Český nábytek 20. století

Český nábytek 20. století Český nábytek 20. století Dlouholetá tradice Výroba ohýbaného nábytku v továrnách Michaela Thoneta na Moravě (Koryčany, Bystřice pod Hostýnem, Vsetín) od konce 50. let 19. století Odkaz slavných architektů

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více