Oznámení o době a místě konání voleb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení o době a místě konání voleb"

Transkript

1 Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj kv ěten 2006 mìsta Cvikova Ročník 34 KVĚTEN 2006 Cena 5 Kč Po průřezu stromů v Sadu 5. května je vidět i škola... Vážení spoluobčané, množí se dotazy, jak to vypadá se stavbou prodejny potravin Plus. Situace je prozatím stále stejná. Firma Jasip spol. s r. o., která má s městem Cvikov uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní na m2 z pozemkové parcely č. 746 za účelem výstavby prodejny potravin Plus, se do této doby nedokázala zodpovědně vyjádřit, zda skutečně tento obchod postaví. Proto jsem začal jednat s dalšími firmami a celá věc vypadá docela nadějně. Protože však není ještě stoprocentní jistota, co a kdy bude postaveno, budu občany města informovat prostřednictvím našeho zpravodaje příští měsíc. Doufám, že již budu mít jasné stanovisko. Jednou z největších investičních akcí letošního roku je rekonstrukce hlavní školní budovy Sad 5. května 130 /v parku/. Stejně jako v loňském roce získalo město státní účelovou dotaci ve výši 15 mil. Kč. Tato etapa zahrnuje kompletní rekonstrukci tělocvičny včetně spojovací chodby a sociálního zařízení. Dále bude provedena rekonstrukce podlah ve všech třídách, úprava ploch před školou a ve školním dvoře včetně hydroizolačních prací a bude provedeno napojení zázemí školního hřiště na inženýrské sítě. Dost mě mrzí, že se do této etapy nedostalo vybudování umělých povrchů na školním hřišti. To by podstatně zvýšilo kvalitu výuky a podmínky pro trénink našich mladých sportovců. Zároveň by byly vylepšené podmínky pro alergiky. V letošním roce opět žádáme o státní dotaci a doufám, že se to i do třetice podaří a i školní hřiště bude chloubou našeho města. Dále bych se chtěl zmínit o Cvikovských sportovních dnech. Je to již tradiční dvouměsíční akce, kdy má sportující veřejnost možnost vyzkoušet si své síly v řadě sportovních odvětví. Sportovní klání opět zahajuje soutěž hasičů O pohár města Cvikova, a to 6. května od 8.00 hod. na náměstí. Zároveň začínají v 6.00 hod. rybářské závody na rybníku Veselák. Poslední soutěží na závěr sportovních dnů bude míčový sedmiboj dvojic 24. června v sokolovně. Tyto akce jsou organizačně poměrně náročné a jsem rád, že je mezi námi stále dost těch, kteří jsou ochotni něco pro město a jeho obyvatele udělat. Chtěl bych pozvat každého, kdo má chuť si zasportovat, aby se soutěží zúčastnil. Na těchto akcích skutečně platí, že je hlavní se zúčastnit. Podrobný rozpis soutěží je uvnitř tohoto vydání zpravodaje. Mgr. Ivo Čeřovský Oznámení o době a místě konání voleb Starosta města CVIKOV podle 15 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje : 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 2. Místem konání voleb dne 2. června 2006, pátek, od hodin do hodin a dne 3. června 2006, sobota, od 8.00 hodin do hodin ve volebním okrsku č. 1 volební místnost Drnovec čp.73 Drnovecká hospůdka, Cvikov, část Drnovec pro voliče bydlící v místní části Drnovec ve volebním okrsku č. 2 volební místnost Městská knihovna budova ZŠ a MŠ č.p. 278 Cvikov, část Lindava pro voliče bydlící v místní části Lindava, Svitava, Záhořín ve volebním okrsku č. 3 volební místnost budova Městského úřadu Cvikov, nám.osvobození 63 Cvikov (Pokračování na stránce 2) 1

2 (Pokračování ze stránky 1) pro voliče bydlící v místní části Trávník, Naděje, část Cvikov I a Cvikov II tyto ulice města: nám. Osvobození, Československé armády, Hrnčířská, Kollárova, Mlýnská, Nádražní, Průjezd, Pivovarská, Tovární, Wolkerova, Žitavská, Dělnická,Horní, Horova, Luční, Na svahu, Nábřežní, Nemocniční, Palackého, Příčná, Slunečná, Ústavní, Vojanova, Zahradní, Pod léčebnou, Pod Zeleným vrchem, Březová ve volebním okrsku č. 4 volební místnost Klub kultury Cvikov,Nerudova ul. 496 Cvikov pro voliče bydlící v místní části Cvikov II tyto ulice města: Sídliště, část Vančurova (panelové domy č.p. 601,602,603,604) ve volebním okrsku č. 5 volební místnost pobočka ZŠ a MŠ Cvikov, Nerudova ul. 300, Cvikov pro voliče bydlící v místní části část Cvikov I a Cvikov II tyto ulice města Alšova, Boženy Němcové, Čechova, Družstevní, Husova, Jiráskova, Komenského, Nerudova, Nová, Sad 5.května, Školní, Havlíčkova, K rybníčku, Lesní, Malá, Mánesova, Martinovo údolí, Pětidomky, Potoční, Slovanka, Smetanova, V Zátiší, část Vančurova (rod.domy), Tyršova, Na skalce 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Voliči budou dodány ( do poštovní schránky) 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Cvikov dne 19. dubna 2006 Mgr. Ivo Čeřovský, starosta města Cvikov Volby do Parlamentu České republiky Vydávání voličských průkazů Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku v místě trvalého bydliště, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad začne vydávat voličské průkazy nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 18.května 2006, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle. Voličské průkazy u Městského úřadu Cvikov se vydávají na evidenci obyvatel (podatelna), kancelář č. 9 přízemí budovy MěÚ. Hlasovací lístky Městský úřad bude opět zajišťovat dodání hlasovací lístků voličům, kteří jsou zapsáni ve stálém voličském seznamu, a to do jejich poštovních schránek podle počtu voličů v jednotlivých domácnostech. Hlasovací lístky musí být doručeny nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že neobdržíte hlasovací lístky, nebo nesprávný počet, další si můžete vyzvednout v podatelně Městského úřadu Cvikov, nebo potom přímo ve volební místnosti. Požadavky na přenosnou volební schránku ve dnech voleb můžete hlásit na městský úřad - telefon (podatelnu+evidence obyvatel), a ve dnech voleb rovněž přímo ve volebních místnostech. Informace z jednání 5. schůze Rady města Cvikov dne 7. března /06 Souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 2 tis. Kč PČR Česká Lípa pro akce prevence kriminality 2. ročník ZŠ a MŠ Cvikov z fondu starosty. (6 pro, 1 zdržel) 47/06 Souhlasí s uzavřením smlouvy na pojištění hasičského vozidla Renault s pojišťovnou Kooperativa dle nabídky + pojištění sedadel 1500,- Kč ročně. Smlouvu připraví s pojišťovnou vedoucí finančního odboru ing. Bobelák. (7 pro) 48/06 Souhlasí s odpisem pohledávky propagačního materiálu dle návrhu v celkové hodnotě 16 tis. Kč ( 20 knih, 45 kazet) ( 7 pro) 50/06 Souhlasí s pronájmem bytu 1+2 v č.p. 326 Lindava p. Petrovi, bytem Lindava, 2. pořadí p. Krátká. (5 pro, 2 proti) 51/06 Předkládá ZM žádost p. Mileny Procházkové o snížení prodejní ceny pozemku z důvodu, že pozemek není vhodný pro výstavbu RD. Rada nedoporučuje snížení. (7 pro) 52/06 K usn. 8/06 posouzení nabídek zpracování historického majetku města pozemky, identifikace, výpisy knihovních vložek, vytyčení a zaměření, zpracování GP. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou RK Haupt Česká Lípa (Pokračování na stránce 3) 2

3 (Pokračování ze stránky 2) v rozsahu prací dle rozpočtu na r (6 pro,1 nepřítomen) 53/06 Souhlasí s uzavřením smlouvy s p. Čičmancem, Jablonec n. Nisou na výkon zadavatelské činnosti pro zadávání veřejné zakázky přístavba DPS, v hodnotě 30 tis. Kč. 54/06 Pronájem pozemků souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání pozemků občanům: Juliana Ždiňáková, Jaroslav Slavík, František Povolný, František Studecký, všichni bytem Cvikov. 55/06 Směna pozemků doporučuje ZM schválit výměnu pozemku mezi městem a Libereckým krajem dle návrhu komise výstavby bod část komunikací p.č. 577/4 výměra 5333 m2 v k. ú. Drnovec (do majetku města), část komunikace p.č. 3512/1 (náměstí), p.č (Mart.údolí), p.č. 3545/1, p. č (Žitavská u hotelu Sever) (do majetku kraje). ( 7 pro) 56/06 Pozemky města 1/ doporučuje ZM schválit prodej dle žádosti občanů a) p. č. 1377/3 o výměře 837 m2 v k.ú. Cvikov, pro účely zahrady, cena 30,- Kč, kupující vlastníci domu č.p. 255 Wolkerova ul. Cvikov do jejich podílového vlastnictví. (7 pro) b) část p. č. 670/9 v k.ú. Cvikov výměra dle GP pro účely vjezdu ke garáži, cena 30,- Kč, kupující Irena Čiháková, bytem Cvikov. (7 pro) c) p. č. 3011/22 o výměře 1001 m2, v k.ú. Cvikov pro výstavbu rodinného domu, cena 200,- Kč, kupující Pavel Kubáň. Odstoupení od koupě pozemku p. Vondrákem. (7 pro) d) st. p. č v k.ú. Cvikov, výměra dle GP, pozemek po garáží, cena dle vyhlášky podílem ½ kupující Daniela Hanušová, bytem Cvikov a ½ Bohumil Pacovský, bytem Cvikov (7 pro) e) prodej jednotlivých částí zahrádek v lokalitě ulice Československé armády Wolkerova (7 pro) g) prodej p.č. 2885//6 o výměře 771 m2, kupující p. Jindřiška Steinmannová, bytem Cvikov, dle ÚP část stavební pozemek (cena 200,-), část jako zahrada (cena 30,- Kč) (7 pro) 2/ souhlasí s pronájmem pozemku města a) p.č. 2883/21 v k.ú. Cvikov nájemce Jan Mikuš, bytem Cvikov, pro účely zahrady, s upozorněním v nájemní smlouvě, že pozemek dle ÚP určen k výstavbě (7 pro) b) p. č. 453 v k.ú. Drnovec nájemce Jaroslava Grillová- Dvořáčková, bytem Drnovec, pro účely zahrady (tím se ruší předcházející usnesení rady o pronájmu) (7 pro) c) část p. 446 v k.ú. Drnovec dle snímku pozemkové mapy, nájemce Jaroslava Grillová-Dvořáčková, bytem Drnovec, pro účely zahrady (tím se ruší předcházející usnesení rady o pronájmu) (7 pro) d) část p. 446 v k.ú. Drnovec o výměře 850 m2 dle snímku pozemkové mapy (ukončení nájmu p. Třešňákovou), pro účely zahrady (tím se ruší předcházející usnesení rady o pronájmu) (7 pro) Dále rada projednala a - seznámila se s návrhem dispozičního řešení a návrhem projektu rekonstrukce bývalého hotelu Sever - odkládá žádost ZUŠ Cvikov - místostarosta prověří možnost získání grantu z KÚLK JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Informace z jednání 6. schůze Rady města Cvikov dne 21. března /06 Stanovení rozsahu 2. etapy rekonstrukce ZŠ a MŠ Cvikov návrh ZŠ a MŠ na I. variantu provedení SO2, SO4, SO5, část SO 1 (rekonstrukce tělocvičny + rekonstrukce sociálního zařízení, rekonstrukce okolí budovy, napojení sociálního zařízení na školním hřišti, rekonstrukce podlah ve třídách). Pověřuje stavebního technika upřesněním rozsahu rekonstrukcí podlah. Celkem náklady na rekonstrukci tis. Kč.(7 pro) 58/06 Souhlasí s udělením výjimky dle vyhlášky města č. 6/2005 k prodloužení hudební produkce do 03,00 hodin taneční zábava v Lindavě pohostinství U Fugase, pořadatel Josef Škrabánek, Lindava. (7 pro) 59/06 Doporučuje ZM schválit usnesení k odstranění tvrdosti zákona o místních poplatcích u místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu dle návrhu. Odstranění tvrdosti na základě žádosti z důvodu stanovených v usnesení, pověření pro správce místního poplatku finanční odbor MěÚ. (7 pro) 60/06 Žádost p. Černohuba o zrušení předkupního práva města dle kupní smlouvy prodeje bytu rada nedoporučuje viz usnesení z minulé schůze rady. (7 pro) 61/06 Souhlasí s provedenou aktualizací složení povodňové komise města. (7 pro) 62/06 Souhlasí s převodem nájemní smlouvy dle žádosti Lenky Slavíkové, převod nájmu bytu na základě společné domácnosti v době úmrtí otce. ( 7 pro) 63/06 Souhlasí s pronájmem bytu v č.p. 261 Vančurova ulice Cvikov p. Kristině Gorolové, na dobu určitou 3 měsíce s podmínkou splácení dluhu dle příslibu. V případě nedodržení splátkového kalendáře neprodloužení nájemní smlouvy. (7 pro) 64/06 Doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 smlouvy s firmou Pittner Česká Lípa na dofinancování akce rozšíření kanalizace navýšení nákladů na 255 tis. Kč. a v souvislosti s tím i rozpočtovou změnu o 55 tis. Kč z rozpočtu města na kanalizační přípojky. (7 pro) 65/06 Doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 smlouvy s SVS Teplice na změnu hodnoty díla ,- Kč smlouva o smlouvě budoucí na převod ČOV a kanalizace z majetku města. (7 pro) 66/06 Souhlasí s prodejem pozemku 31/4 v k.ú. Trávník od Pozemkového fondu ČR mimo veřejnou nabídku. (7 pro) 67/06 Žádost Magdy Draškovičové, bytem Cvikov na zřízení věcného břemene na parcelu 13/2 v k.ú. Lindava v majetku města nesouhlasí se zřízením věcného břemene, vzhledem k potřebě zajištění přístupu na okolní pozemky, souhlasí s provedením změny kultury pozemku města na místní komunikaci. Zřízením místní komunikace bude zajištěn přístup bez zřizování věcného břemene. (7 pro) 68/06 Doporučuje ZM poskytnutí příspěvku ,- Kč na dopravu - zájezd do Lotyšska. Doporučuje ZUŠ sledovat vypsané granty z KULK k možnosti získání finančních prostředků mimo rozpočet města. (7 pro) 69/06 Souhlasí s vydáním povolení ke zvláštnímu užívání komunikace v prostoru náměstí agentuře Petra Znamenáčka Teplice dne od 17,30-20,00 hod na propagační akci k otevření supermarketu Interspar. Poplatek za užívání veřejného prostranství 500,- Kč. (7 pro) (Pokračování na stránce 4) 3

4 (Pokračování ze stránky 3) 70/06 Souhlasí s vypsáním další veřejné nabídky na pronájem nebytového prostoru prodejny v č.p. 295 Komenského ulice Cvikov. Podání nabídek do 18. dubna 2006 do 10,00 hodin. (7 pro) 71/06 Souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem pozemků dle návrhu pro občany p.červinka, p. Andrš, p. Holubec, p.vodička. (7 pro) 72/06 Doporučuje ZM projednat a schválit změny územního plánu města dle předložených žádostí občanů a města v k.ú. Cvikov, Trávník, Lindava a Svitava. (7 pro) 73/06 Nesouhlasí se zakoupením výsuvného žebříku včetně revize vzhledem k ceně (předpoklad cca 230 tis. Kč bez DPH) pro potřeby hasičského sboru Cvikov. Doporučuje zajistit další nabídky. (7 pro). 74/06 Vzala na vědomí studii proveditelnosti výstavby vodovodu a kanalizace v místní části Lindava a pověřuje místostarostu prověřením všech možností financování stavby, jednání s SVS a dalšími subjekty k získání dotačních titulů. (7 pro) 75/06 Doporučuje ZM schválit návrh na ukončení prodeje bytů za zvýhodněné ceny za prodej bytů písemné upozornění stávajících nájemníků.(7 pro) Dále rada projednala a - vzala na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení rady - otázka vyžádání převodu objektů bývalého SOU: provést prohlídku objektů na příští schůzi rady, zvážit možnost využití a prodeje v případě převodu nemovitostí na město. Možnost prodeje v případě převodu prošetří místostarosta města, starosta zajistí přístup do objektů - odkládá zprávu o provedení kontroly způsobu likvidace odpadů u podnikatelů - smlouva s AMK Cvikov na pronájem objektu č.p. 30 znovu vyzvat k podpisu smlouvy, na 2. schůzi v měsíci dubnu přijmout stanovisko - vzala na vědomí informaci o počtu dětí v MŠ Lindava za měsíc únor (7,4 dětí) - souhlasí s přípravou obecně závazné vyhlášky města upravující volný pohyb psů - vzala na vědomí program oslav dne a (doplnění akcí skákací hrad, upřesnit časový harmonogram jednotlivých akcí ze strany MKK) - vzala na vědomí informaci o nové metodice k propočtu přímých nákladů ZUŠ dle demografického vývoje děti upravující normy počtu dětí a tím i tříd v ZUŠ JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Informace z jednání 7. schůze Rady města Cvikov dne 4. dubna /06 K usn. 57/06 2. etapa rekonstrukce ZŠ a MŠ Cvikov upřesnění rekonstrukce podlah dle projektu položení parket. (7 pro) 77/06 Upřesnění názvu školy - Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov. (7 pro) 78/06 Doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy s firmou STOR- MEN spol. s r. o Praha mandátní smlouva na přípravu investičního záměru a organizační zajištění podání žádosti o dotaci na MF ČR akce rekonstrukce hřiště v k.ú. Cvikov (na provedení umělé trávy na stávajících sportovištích na Sídlišti a hřišti FK dle návrhu, včetně zpracování projektu). (7 pro) 79/06 Souhlasí s podáním žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje Liberec na převod budovy vily po Středním odborném učilišti Cvikov.(6 pro, 1 nepřítomen) 80/06 Doporučuje ZM schválit záměr výstavby 12 parkovacích míst v prostoru velkého parkoviště na Sídlišti. (6 pro, 1 nepřítomen) 81/06 Pojištění hasičského vozidla přijímá nabídku pojišťovny Kooperativa havarijní pojištění + sedačky -+ pojištění i při zásahu (6 pro 1 nepřítomen) 82/06 Souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem pozemků dle návrhu (mimo uvedených dlužníků). (6 pro, 1 nepřítomen) Dále rada projednala a - připomínku p. Krska k provozu MŠ v Lindavě do 16,00 hodin zajistí ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Jonáš - vzala na vědomí informaci o registraci domény Cvikov na internetu: Cvikov.eu - vzala na vědomí informaci starosty o zamítnutí žádosti o navýšení dotace ze SFŽP na ČOV a kanalizaci JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31. prosince 2006 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností bez omezení, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je občan povinen předložit nejpozději do 30. listopadu Doporučujeme občanům, aby o výměnu občanského průkazu žádali v průběhu celého roku a neponechávali ji na poslední měsíce roku Výjimka z povinnosti výměny občanského průkazu pro občany narozené před 1. lednem 1936 ( podle zákona č. 395/2005 SB.) se vztahuje i na tuto etapu výměny. Tuto novelu zákona o občanských průkazech iniciovali poslanci s úmyslem zrušit povinnost výměny občanských průkazů pro občany starší 70 let. Nicméně z dikce ustanovení 24 tohoto zákona vyplývá, že této povinnosti nebyli zproštěni zcela, ale výměna jejich občanských průkazů byla pouze posunuta do 31. prosince Pokud požádáte o výměnu občanského průkazu, nevybírá se za vydání občanského průkazu správní poplatek. (správní odbor převzato z 4

5 Vážení spoluobčané, v letošním zimním období měli zaměstnanci SMC s.r.o. Cvikov práce nad hlavu. Příděl sněhu předčil veškerá očekávání a o mrznoucím dešti nemluvě. V měsíci únoru na tři týdny onemocněli tři pracovníci, takže střídání směn na technice nebyl žádný med. Aby toho nebylo málo, tak jsme museli vyměnit lamelu na spojce traktoru a hydraulické čerpadlo u malotraktoru. Po celé zimní období byl jeden traktor vázán při nakládání posypového materiálu, což brzdilo posyp i prohrnování. Již v jarních měsících jsme prodali čelní nakladač a zakoupili nakladač UN 053.1/ HON/. Na takto uvolněný traktor se nasadí i přední radlice, která v mnohých případech chyběla. Dále by nám hodně pomohlo povolení používat chemický posyp, alespoň v nejvíce exponovaných místech. Doufám, že s panem starostou s touto žádostí uspějeme na CHKO Lužické hory. Při letošním /ale i minulých/ zimním období docházelo k dohadům s některými občany, jestli jsme prohrnovali danou ulici a v kolik hodin, proto uvažujeme o zakoupení sledovacího zařízení.toto zařízení umožní kontrolu zaměstnanců zpětně tři měsíce, kdy a kde jezdili. Na závěr chci připomenout občanům, že následky zimy zmírňujeme, ale neodstraňujeme a věřím, že toto zmírnění v příštím období bude daleko větší. Ing.Křovák Zdeněk prokurista UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ OBČANŮM Ke dni 30. dubna 2006 končí svoz nádob označených samolepkou zimní svoz. Poslední vývoz takto označených nádob proběhne ve čtvrtek 4. května 2006 ve Cvikově a v pátek 5. května 2006 v Drnovci, Lindavě, Svitavě, Trávníku, Naději. Po tomto termínu nebudou označené nádoby vyváženy!!!! Dále bychom chtěli upozornit na provoz Sběrného dvora a požádat občany, aby tento provoz dodržovali a neodkládali odpady před vraty mimo otevírací dobu. Provozní doba Sběrného dvora: středa 15,00 17,00 hod. sobota 9,00 11,00 hod. Štěpánka Petrusová, finanční odbor MěÚ Cvikov MO ČRS Cvikov upozorňuje občany, že rybníky Třeťák a Mach jsou soukromým majetkem Českého rybářského svazu MO Cvikov. Poškozování a znečišťování tohoto majetku bude řešeno občansko-právní cestou. Výbor MO ČRS Cvikov Vážení spoluobčané, v měsíci březnu proběhlo po delší přestávce v Lindavě zasedání Zastupitelstva města Cvikov. Abych se vám přiznal, byl jsem, a předpokládám nejenom já, překvapen účastí a zájmem občanů této obce o dění v zastupitelstvu. Možná, nebo spíše určitě, to bylo způsobeno tím, že občanům byl představen v hrubých rysech projekt na výstavbu vodovodu a kanalizace v této obci. Doufám, že tento projekt se dotáhne až do úplného konce. Ale abych se vrátil k problémům, se kterými bych Vás chtěl seznámit. Jedná se o dvě věci: První, do které jsem osobně zainteresován, je usnesení zastupitelstva o zrušení chodníku na Sídlišti (naproti obchodu se zeleninou). Na tomto zasedání zastupitelstva jsem se pokusil dát návrh na revokaci tohoto usnesení a následné schválení dobudování chodníku. Mně osobně jde jenom o to, aby obyvatelé Sídliště nemuseli chodit po rozbláceném chodníku a aby zde byla položená kvalitní dlažba. Není to žádný útok na obyvatele panelového domu, za kterým se tato komunikace nachází. Bohužel tento návrh na revokaci neprošel zastupitelstvem. Chodník se budovat nebude a když zaprší, budeme se brodit blátem. Rád Vás ještě seznámím s dalším bodem programu, který dle mého názoru je velice nešťastný a mnoha lidem přidělá těžkou hlavu. Je to schválení návrhu na prodej zbytku nájemních bytů ve vlastnictví města. Tento byt bude nájemníkům nabídnut za zvýhodněnou cenu a když odmítnou, byt bude prodán. Mladí lidé, kteří jsou v nájmu, mají dnes mnoho příležitostí k vyřízení úvěru nebo hypotéky, ale co s důchodci nebo s nezaměstnanými? Bohužel tato věc byla schválena a proti tomuto návrhu jsme hlasovali jenom dva. Chtěl jsem Vás tedy tímto ve zkratce seznámit, co mne osobně trápí a mrzí. Chci Vám tedy popřát krásný květen a doufám, že červen nebude tak horký, jak se předpokládá. Michal Vojtěch předseda MO ČSSD Cvikov zastupitel města za ČSSD 5

6 Z činnosti nové ekoporadny ORSEJ v Jablonném v Podještědí Od funguje v obnovených prostorách zámečku Pachtů z Rájova v Jablonném v Podještědí místní ekoporadna, která vznikla jako jedno z osmi středisek v rámci Libereckého kraje. Cílem projektu je nejen poskytovat ucelené informace z oblasti domácí ekologie a spotřebitelského poradenství, ale i organizovat nejrůznější akce pro nejširší veřejnost. Že Cvikov nezůstane stranou, o tom se mohli přesvědčit například návštěvníci místní knihovny, která obdržela jako dar výjimečnou publikaci Geologické zajímavosti Libereckého kraje. O této práci se navíc mluvilo i při Jarním povídání o Lužických horách. Povídání se uskutečnilo 7. dubna v přednáškové místnosti naší školy. Při další aktivitě jsme uklízeli v okolí přírodní památky Dutý kámen a nezapomněli jsme ani na tradiční CLEAN UP THE WORD tentokrát v okolí Drnovce. Jsem velmi rád, že uvedené akce začínají oslovovat stále větší množství lidí. Za aktivní pomoc při realizaci bych chtěl poděkovat obětavcům z naší školy panu učiteli Šťástkovi a panu školníkovi Nigrinovi, ze Služeb města Cvikova bych nechtěl zapomenout na paní Baštovou. Těším se na viděnou s Vámi na dalších akcích. Mgr. Jiří Stránský koordinátor ekoporadny ORSEJ v Jablonném v Podještědí ZŠ a MŠ Cvikov informují KLOKAN března se na naší škole konala soutěž v matematických dovednostech KLOKAN 2006, která byla rozdělena na 4 kategorie ( organizátoři: vyučující Matematiky ) VÝSLEDKY: -kategorie CVRČEK 1.místo Salavec Jakub 3.B 2.místo Stůj Radek 2.B místo Gromannová Markéta 3.A Klimeš Milan 2.A Vodenková Eva 3.A -kategorie KLOKÁNEK 1.místo Adamka Marek 4.B 2.místo Greb Eduard 4.B 3.místo Grančičová Eva 4.B -kategorie BENJAMIN 1.místo Pokorný Petr 7.A 2.místo Hűbner Pavel 7.B 3.místo Jirmásek Patrik 7.A -kategorie KADET místo Němcová Veronika 9.B Formánková Karolína 9.B místo Němec Samuel 9.B Houžvi čka Filip 9.B BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA Školní kolo biologické olympiády proběhlo v kategorii 6.-7.třída a 8.-9.třída ( organizátor Mgr.J. Endtová ) VÝSLEDKY: -kategorie 6.-7.třída 1.místo Studecký D. 6.A 2.místo Červinková V. 6.B Káninský J. 6.B Zavadil M. 6.B Žuchová B. 6.B 3.místo Křiklava S. 6.A -kategorie 8.-9.třída 1.místo Leschingerová V. 8.C 2.místo Salabová N. 8.C 3.místo Přikryl J. 9.B 6 TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ 3.dubna na naší škole probíhalo školní kolo turnaje v přehazované žáků 6.a 7.tříd. Vítězem se stala třída 7.A, na druhém místě skončila 7.B a na třetím 6.B ( organizátoři: Mgr. M.Tučková a Mgr.B. Jakobi ) VELIKONOČNÍ VÝZDOBA Tradiční akcí pořádanou ŠŽS je soutěž tříd o nejhezčí velikonoční výzdobu. V letošním roce se do soutěže zapojilo 8 tříd z 11. Pořadí na předních místech bylo velmi vyrovnané a vypadalo takto: 1.místo 6.B 127 bodů ( tř. uč. I. Knejflová ), 2.místo 4.A 124 bodů a na třetím místě skončila 8.C 115 bodů. ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ Dům dětí a mládeže Smetanka Nový Bor byl pořadatelem okresního kola recitační soutěže, kde měla naše škola úspěšné zastoupení, když ve své kategorii obsadila Veronika Leschingerová 3.místo. Největším úspěchem v poslední době byla účast našeho žáka Samuela Němce v dějepisné olympiádě, který dokázal postoupit z okresního kola na krajské a ani tam nezklamal a obsadil 4.místo, čímž mu o pouhé dva body utekl postup na celostátní kolo této soutěže. Chtěl bych tímto také poděkovat kolegovi Mgr. Václavu Savkovi, který našeho žáka pilně připravoval. Vyučujícím, kteří se podíleli na organizaci výše uvedených akcí také děkuji! Mgr.Miroslav Novotný, Z Ř

7 Duben ve škole Už konec března stál ve škole zato, zasloužily se o to na malé škole všechny paní učitelky, které pozvaly své žáky na Noc s Andersenem, což je projekt, který se uskutečnil již šestým rokem, aby podpořil čtenářství dětí a mládeže. Paní učitelka Mgr. M. Nehasilová projekt představila: S účastníky noci plné pohádek, kouzel a překvapení jsme se mohli spojit přes internet a popovídat si. To děti plně využily. Své znalosti z pohádkového světa si všichni prověřili v řadě kvízů a soutěží. Putovali za Rumcajsem do Jičína, otvírali tři kouzelné Popelčiny oříšky a hledali postavy do Andersenových pohádek. Oceňuji, že se do této akce nezapojily jen paní učitelky, ale že významnou pomocí přispěl i pan školník M. Tymyk a v roli pohádkáře Andersena přišel i pan ing. V. Chalupníček, který povyprávěl o svém (rozuměj Andersenově) životě i díle. Ohlasy dětí vypovídají o tom, že šlo o další z akcí na naší škole, které se vydařily a přinesly našim žákům poučení v duchu Komenského školy hrou. Na počátku dubna se díky péči paní učitelky Mgr. I. Knejflové a pana školníka Z. Nigrina pro všechny zájemce otevřela výstava Jarní pohoda u rybníka. Žáci naší školy na ní vystavují drobnější i rozměrnější výtvarné práce, z nichž za povšimnutí stojí např. trojrozměrné ryby dodané žáky III. A paní učitelky Mgr. M. Nehasilové či ryby, plazi a obojživelníci, kteří se narodili v keramické dílně pod rukama dětí vedených již zmíněnou kolegyní I. Knejflovou. Hezkou náladu dotvářejí fotografie Z. Nigrina, který v nich prokazuje nejen cit pro atmosféru okamžiku, ale i pohotovost reportéra. Doufám, že si příznivci umění nenechali tuto událost, která trvá do začátku měsíce května, ve výstavní síni v prostorách bývalé knihovny ujít. Stejně jako si nezapomněli zkrášlit velikonoční svátky výrobky našich žáků, které vystavovala v Malé výstavní síni velké školy paní učitelka J. Bártová. Trochu prózy do života pak vnesly pedagogické rady, které sice konstatovaly nižší počet udělených výchovných opatření (napomenutí a důtek), ale zato zaznamenaly ohrožení prospěchu u žáků zejména devátých tříd, kteří jakoby s odevzdáním přihlášek na střední školy ztráceli o učení zájem. Věřím však, že se nám spolu s kolegy a rodiči podaří přesvědčit je o tom, že se jim bude na středních školách a učilištích hodit i učivo probírané ve druhém pololetí. Výsledky projektu CERMATu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. ročníků, které škola obdržela rovněž tento měsíc, by mohly sloužit jako argument pro naše přesvědčovací snahy. Při porovnání procentuální úspěšnosti v testech z českého jazyka, matematiky a studijních dovedností je třeba přiznat, že jsou na tom školy v kraji poněkud lépe. Potěšitelné je zjištění, že si naši žáci při zachování zhruba stejné výkonnosti v českém jazyce oproti loňsku polepšili jak v matematice, tak ve studijních dovednostech. Při hodnocení úspěšnosti našich jedničkářů a dvojkařů je milým zjištěním, že ti naši jsou lepší než krajský i republikový průměr. Zdá se tedy, že se žáci, kteří o vyučování a přípravu na něj projevují zájem, v konkurenci škol v kraji, mezi něž se počítají i víceletá gymnázia, rozhodně neztratí. Na druhou stranu lze tvrdit, že si žáci průměrní a podprůměrní nemohou naříkat na tvrdost klasifikace. My učitelé se pak musíme zamýšlet nad tím, jak tyto žáky pro učení získat. Tím spíš, že už od příštího roku budou muset ve škole trávit o nějakou tu hodinu déle, protože ministerstvo školství rozhodlo o navyšování hodinových dotací v základním školství. Znamená to, že s výukou cizího jazyka začnou školáci už ve třetí třídě a dostane se i na výuku druhého cizího jazyka nejpozději od osmých tříd. Byť stát i kraj upřednostňují výuku angličtiny, nechceme zapomínat ani na podporu německého jazyka, o čemž svědčí i jeho zavádění jako případného druhého jazyka a akce plánované ve spolupráci s partnerskou Mittelschule Jonsdorf. S pomocí mohou přijít i členové školské rady, která se sešla , stejně jako může svou aktivitou přispět kterýkoli z rodičů, který by obětoval něco ze svého volného času ve prospěch našich dětí. Není vyloučené ani to, že nápady takříkajíc zvenčí zapracujeme i do nově se tvořícího školního vzdělávacího programu. Ten začne platit už od školního roku 2007/2008. Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Kniha - náš kamarád V mateřské škole si děti prohlubují zájem o knihu. Učí se s ní správně zacházet, poznávají nové pohádky i příběhy, seznamují se se zvířaty, rostlinami. Není den, aby si děti nelistovaly v encyklopedii a velmi ocení, když si společně nad knihou sedneme a povídáme si. Přestože ve školní knihovně máme dostatek knih, děti si rády nosí své zamilované knížky z domova a jsou šťastné, když tu jejich čtu všem dětem. Využila jsem toho, že v naší budově se nachází veřejná knihovna a s dětmi jsme ji šli navštívit. Paní Halamová-knihovnice byla ochotná nám ukázat prostory, pověděla dětem,,jak se knihy půjčují, připravila několik knížek, které si děti mohly prohlédnout a zároveň ukázat, jak se s knihou správně zachází. Děti si poslechly také ukázku četby z vybrané pohádkové knížky a těšily se, že určitě s rodiči knihovnu brzy navštíví. Modráčková Dáša, uč.mš v Lindavě 29. března 2006 bylo možné i u nás sledovat částečné zatmění slunce. Bohužel když mělo být v hodin vidět maximum, byla celá obloha úplně zatažená a nebylo vidět vůbec nic. Nabízím tedy dva záběry: první byl pořízen v a ten druhý až v hodin, kdy sluneční kotouč vykoukl mezi mraky. I tak to byla úžasná podívaná. Příští zatmění bude u nás viditelné až v roce 2175 takže si budeme muset chvíli počkat Jaroslav Kluch 7

8 STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace htttp://knihovna.cvikov.cz Jarní nabídka REMEŠOVÁ,D. GROSSER,W. - O listnatých keřích. Praktická publikace doprovozená mnoha barevnými fotografiemi je určena všem, kteří se zajímají o krásu a využití okrasných dřevin. Najdete zde informace o opadavých a popínavých listnatých keřích, o jejich vlastnostech, pěstování a využití. - Květinová zahrada. Příručka s mnoha barevnými snímky vám pomůže vybrat ty nejvhodnější kvetoucí rostliny pro vaši zahradu. HAARPAINTNER,A. - Voňavá zahrada. Obdobně jako předchozí publikace i tato je praktickým návodem pro výběr vonných trvalek, letniček, dvouletek i okrasných keřů. VESER,J. SCHULZ,B. VESELÝ,J. - Choroby a škůdci rostlin. Publikace nabízí pomoc při určení příčin poškození okrasných a užitkových rostlin i návod k jejich ochraně. - Ovocné dřeviny. Řez a tvarování. Praktický návod pro pěstitele, který je uvede do základů řezu a ukáže, jak se pěstují různé tvary od zákrsků až po vysokokmen. - Kterak aneb první půlkopa, tj. plná třicítka míst a příběhů z české, moravské a slezské minulosti, a to slavné i neslavné. Krásná kniha s bohatým doprovodem barevných ilustrací a fotografií vás v souladu s názvem provede zajímavými památkami, přiblíží známé postavy naší historie a poskytne i vtipný a fundovaný komentář. Rozhodně stojí zato do ní aspoň nahlédnout a získat třeba inspiraci pro vycházku na Lemberk nebo vzdálenější výlet, dejme tomu do Třeboně za Jakubem Krčínem. STRAŠIDÝLKA V KNIHOVNĚ Do si v knihovně můžete prohlédnout práce žáků základní školy. Nejrůznější fantastické bytosti vytvořili pro paní spisovatelku a výtvarnici Vítězslavu Klimtovou žáci 3.A,3.B,4.A a 5.B. Od nás ze Cvikova je pak pošleme paní Klimtové do Pohádkové země v Pičíně, kde se stanou součástí výstavy. UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme všechny návštěvníky, že v době bude v knihovně probíhat revize knihovního fondu a po tuto dobu bude knihovna uzavřena. Stanovisko vedení města k článku paní Jany Tůmové Proč? Teplo a sluníčko při práci, sportu i zahálce vám přeje L.Sýkorová MÍSTO PRO NÁZORY OBČANŮ A ODPOVĚDI 8 V minulém čísle našeho Zpravodaje se paní Jana Tůmová ve svém článku podivuje nad odvoláním pana Jiřího Beránka z funkce velitele městské policie. Jmenování a odvolání provádí dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. rada města a není možné zveřejňovat důvody vzhledem k ochraně osobních údajů. Rada rozhodla o tomto odvolání a zcela jistě by tak neučinila bez vážných důvodů. Každý občan má samozřejmě právo zveřejnit svůj názor ve Zpravodaji města Cvikova, ale je nutné vždy vycházet z objektivních a ověřených informací. V tomto případě paní Tůmová trochu přestřelila. Jistě by bylo vhodné přijít se osobně informovat, tím by nemuselo docházet k takovýmto nedorozuměním a osobním útokům. Velice nás překvapil názor pisatelky, že si u nás na hradě zakládáme nový svaz důchodců, kde přímo jmenuje pana tajemníka ing. Petera a pana Máslíka. Oba jmenovaní se ve svém novém pracovním zařazení osvědčili a své funkce vykonávají zodpovědně. Lidi nerozdělujeme podle věku, ale podle jejich schopností. Celý článek je veden v duchu neseriozního napadání /viz. body a,b,c,/. Buďme rádi za demokracii, ale neměla by se takto zneužívat. K odpovědím na tyto útoky se nebudeme snižovat. Zároveň si myslíme, že by se podobné problémy měly řešit přímo a ne prostřednictvím Zpravodaje. Mgr. Ivo Čeřovský, starosta města JUDr. Jaroslav Švehla, místostarosta města

9 Příspěvky čtenářů A opět PROČ, aneb ukradený nápad? Loňského roku se moji rodiče zmínili před p. Máslíkovou, že by zřídili kantýnu v Dětské léčebně. Chtěli mi tímto vytvořit pracovní místo, jelikož jsem vedená na úřadu práce. Po čtrnácti dnech si pan ředitel Dětské léčebny Ing. Focke nechal zavolat mého tátu a kantýnu mu osobně nabídl. Avšak po novém roce mu oznámil, že prý byl na poradě přehlasován a kantýnu dostal pan Houfek z Nového Boru, u kterého je zaměstnaná Lucie Máslíková. Po naší stížnosti na krajském úřadě zdravotnictví muselo proběhnout výběrové řízení, ve kterém rozhodoval i pan místostarosta Švehla. Přestože rodiče nabídli větší sortiment zboží a nájem vyšší o 150,- Kč, jednohlasně bylo rozhodnuto pro pana Houfka z Nového Boru. Po ústní námitce rodičů, že nabídli vyšší nájem, jim bylo s úsměvem odpovězeno, že to je zanedbatelná částka. Jaké jsou regule výběrového řízení? Kde je čest a svědomí pana ředitele Dětské léčebny? Mohl se alespoň zdržet hlasování, když tvrdil, že ho na poradě přehlasovali a kantýnu nám osobně nabídl. PROČ pan Švehla, místostarosta města Cvikova, sesazuje z funkcí perspektivní lidi v produktivním věku a PROČ podporuje novoborské podnikatele? Tímto Vám, pane řediteli a pane místostarosto, děkuji za podání pomocné ruky Leona Čermáková občan města Cvikova A PROČ NE. A už je to tady. Další krásná velká akce proběhla v Sokolovně DDM Cvikováček. Po všech těch akcích jako například tenis - bowling - línej tenis - vodácká akce, kola, hory atd., přišel na řadu Turnaj ve stolním tenise dne 1. dubna - a nebyl to apríl, kterou vedl pan V.Vančura a za kterou mu velmi děkujeme. Co se týče organizačních věcí, tak to proběhlo vskutku na vysoké úrovni. Hlavní zásluhu na tom, že turnaj probíhal bez jakéhokoli zdržení a zmatků (jak to někdy na takových akcích bývá), měli p. Tenk a p. Růžička. To zaslouží velkou pochvalu. Bylo nás tam 42 hrajících a spousta fandících a to není sranda. Někteří ví o čem mluvím. Všichni, co jsme tam byli, jsme věrní zákazníci Občerstvení u Lenky a musím říci, že návštěvníci tohoto zařízení tam opravdu za A) nevaří povidla a ostatní věci, za B) oni se tam chodí bavit a hlavně co je to nejlepší za C) vymýšlejí takovéto AKCE pro posílení těla a i se krásně pobavit při kytaře, kterou ovládal náš kamarád p. Vrabec. A tady bych chtěl říct, že je správně A, B i C. Přál bych všem, aby se aspoň trochu zasnažili a pokusili se dát dohromady a udělat i něco jiného než sedět u Lenky, Frajera, Medvěda, U Prahy atd. My tam sice taky chodíme, ale tyto různé akce dát dohromady nám nedělá až tak velký problém, což je vidět na velké účasti a zájmu Sportovců. A není to o tom vyhrát, ale zúčastnit se. A to mě nutí, abych zveřejnil vítěze tohoto turnaje. V kategorii mužů vyhrál pan Pavel Houžvička, druhý byl M. Jakobi, třetí T. Bouda a v kategorii žen paní Šárka Jakobi, druhá M. Vrabcová a třetí V. Šťastná. Občerstvení Lenka která na těchto akcích nesmí chybět, se o nás všechny postarala, abychom dodržovali pitný režim a moc nezhubli a tímto jí děkujeme. Dík v neposlední řadě p. Neckářovi za tzv Ko-munistickou sváču (rohlík, kolečko turisťáku, tatranka a jablko). Dost už bylo řečí a děkování Chtěl bych popřát všem, kteří se pustí do takové podobné akce, aby mu to šlo jako nám při těch akcích minulých. Za příznivce u U Lenky V. Vančura a K. Langer Stanovisko MO ČRS k článku pana Břeňka Henkeho V minulém zpravodaji nás překvapil článek pana Břeňka Henkeho o tom, jak zařídil pro rybáře dotaci na rybník Třeťák. Jsme nuceni konstatovat, že sdělení pana Henkeho se nezakládá na pravdě. Na podzim roku 2004 byl ve Cvikově na návštěvě ministr životního prostředí pan Libor Ambrozek a o dotaci na revitalizaci rybníku Třeťák s ním jednal pan Škola, pan starosta Čeřovský a pan místostarosta Švehla. Pan Henke u těchto jednání nebyl vůbec přítomen a tudíž ani nebyl u toho, když byla panem ministrem dotace přislíbena. Poté nám pan Švehla pomohl se žádostí o dotací na Státní fond životního prostředí a i s výběrovým řízením na dodavatele stavby. Víme o tom, že celá akce byla nesmírně administrativně náročná a pan Henke se této práce vůbec nezúčastnil. Jsme samozřejmě rádi, že nám byla dotace přidělena a stavební práce již byly započaty, ale mrzí nás, že se pan Henke chlubí cizím peřím a uvádí spoluobčany v omyl. Předseda MO ČRS Cvikov Pavel Houžvička 9

10 Dávno tomu, dávno Houpačka V lázeňském městě, kde ta rodina bydlela, a kde už malá kudrnatá holčička plánovala jedné neděle oheň v bytě, větší sestra zase tu neposedu, jako často předtím, byla nucena hlídat. Rodiče byli ještě v práci, a tenkrát už to jinak nebylo. Ne, že by to větší dívka dělala s radostí, ale nebylo zbytí. Ta velká seděla ve velikém obývacím pokoji pod stolem a rovnala papíry a noviny do sběru. V těch časech byl ještě o papír velký zájem, děti jezdily s kárkami po městě a ve školách byly pořádány soutěže ve sběru různých surovin. Vše se dělo pod heslem Šetřte naše lesy. Malá byla velmi hodná, takže určitě zase plánovala nějakou tu svou šílenou akci. Jenže ta větší ji měla zdánlivě pod kontrolou, protože seděly asi půl metru od sebe. Bohužel, jak viděla něco napsaného, okamžitě se do toho začetla a nevnímala svět kolem sebe. Tentokrát měla velké štěstí. Kdyby Cvikovské miniaturky Jak to bylo tenkrát neseděla pod stolem, určitě by zaplatila životem nebo těžkým zraněním za svou nepozornost. Samozřejmě, ta malá vymyslela něco pro svou zábavu, protože nudit se neuměla. V obývacím pokoji stály velké stojací hodiny, jejichž součásti byla dvě velice těžká závaží. Na horní ploše hodin byla postavena krásná porcelánová socha velikého výra, který byl jako živý. Socha měřila asi 70 cm a byla pořádně těžká. Malá sestřička si uvázala provázek na dvířka hodin a na straně druhé k dvířkům u psacího stolu. Záměr měla opravdu skvělý bude se houpat. Stalo se přesně to, co se dalo čekat; sotva dosedla na provázek, hodiny se převrátily. Sova z porcelánu spadla těsně vedle velké holčičky a rozbila se na tisíc kousků. Hodiny skončily opřené o stůl, odnesly to jen prasklým sklem u menších dvířek, za kterými byl ciferník. (Do dnešního dne je to silné, broušené sklo prasklé a připomíná onu dávnou historku). Rodiče se zase zlobili na tu velkou. Dávno tomu, dávno Den se naklonil k večeru a chystá se jí spát, starý pan primář prochází své oddělení, s každou rodičkou promluví pár slov, zasévá klid do myslí jim i sobě. U posledního lůžka se zastaví, přitáhne si židli a úlevně se posadí. Nejen čerstvé maminky, i on měl intenzivní den. Navyklým pohybem uchopí odpočívající ruku a sleduje tep. A že je s ťukotem spokojen, poptává se: Tak co máte, maminko? Holčičku, děvčátko jako květ, pane primáři, ochotně se chlubí novopečená máma. A copak máte doma? Dcerku máme, už se těší na sestřičku, že ji bude vozit. Markéta L. Co kronikář města Cvikova nezaznamenal Byly volby roku Dostali jsme dva lístky. Jeden byla tak zvaně jednotná kandidátka, druhý čistý bílý lístek. Volby se konaly ve škole. Na jedné straně byla urna, napravo bedna na odhození nepoužitého lístku. Fronta voličů postupovala rychle. Asi třetí přede mnou byl pan primář Markes ze sanatoria v Martinově údolí. Odvolil, odhodil nepoužitý lístek do bedny. Ale dozor, soudruh H, nepostřehl, zda odhodil bílý lístek nebo kandidátku. Zastavil proto postup voličů, prohlédl v bedně odhozené lístky, zjistil, co potřeboval. Pak teprve uvolnil postup dalším voličům. Odvolil jsem, byly to moje první volby. Bylo mi devatenáct, pospíchal jsem domů. Nad Klíčem se stahovaly těžké, černé mraky Jv Tak, dcerušku máte, zasní se pan primář. Zahledí se do okna, asi tam vidí něco hezounkého, jen pro jeho oči, jiným zrakům je to skryto, a pokračuje vzpomínkou: Už jako mladý chlapec, jako student, jsem měl takovou představu, že vystuduji jako otec a děd, u nás se doktorské řemeslo dědí, že vystuduji, existenci zajistím, ožením se a budu mít dcerušku, děvčátko s cůpky do pasu, s mašličkami do vlásků vpletenými A jak to dopadlo? tichounkým chápajícím hlasem se mamina připojí do vzpomínek. Dobře to dopadlo, dobře, halasí smíchem moudrý pan primář, máme dva kluky a Pepíka! Opravdu se stalo! Janinka CVIKOVÁČEK-ČSA 195, Cvikov tel.+fax: http: //www.ddm.cvikov.cz Nabídka letních táborů / Chorvatsko Zadarská riviéra Zadar kemp Borik TERMÍN : CENA : 6.500,- Kč - dítě / 6.800,- Kč - dospělý URČENO : všem zájemcům od 7 let včetně dospělých HLAVNÍ VEDOUCÍ : Macela Petr V CENĚ ZAHRNUTO : doprava na tábor a zpět, ubytování ve vybavených stanech stravování 5x denně + pitný režim, pojištění, ceny do soutěží pobytovou taxu, další nutné drobné výdaje CENA NEZAHRNUJE : kapesné ODJEZD : bude upřesněno dodatečně účastníkům tábora KAPACITA : 40 účastníků 2/ITÁLIE Palmová riviera Martinsicuro TERMÍN : CENA : 7.200,- URČENO : všem zájemcům od 7 do 17 let HLAVNÍ VEDOUCÍ : Matoušková Šárka V CENĚ ZAHRNUTO : doprava tam a zpět, rozšířená polopenze+svačiny, pitný režim, baliček na cestu, ubytování v apartmánech hned u moře, cestovní pojištění, pedagogický a zdravotní dozor, kuchařky, vybavení lékárny, odměny, diplomy a další náklady ODJEZD : bude upřesněno dodatečně účastníkům tábora KAPACITA : 40 účastníků (Pokračování na stránce 11) 10

11 (Pokračování ze stránky 10) 3/ITÁLIE Numána Rivierá del Vondro opakovaně pořádáme pobyt pro ženy s cvičebním a relaxačním programem TERMÍN : CENA : 5.800,- URČENO : všem ženám,které mají zájem užívat aktivní dovolenou HLAVNÍ VEDOUCÍ : Matoušková Šárka CENA ZAHRNUJE : doprava tam a zpět, ubytování v šesti lůžkových apartmánech se zařízeným kuchyňským koutem a sociálním zařízením, delegát, relaxační a cvičební program na míčích pod vedením fyzioterapeutky. CENA NEZAHRNUJE : stravování, cestovní pojištění ODJEZD : bude oznámeno dodatečně účastníkům akce KAPACITA : 40 účastníků 4/LT LUŽICKÉ HORY Cvikov chaty + budova TERMÍN : CENA : 3.300,- Kč CENA ZAHRNUJE : ubytování, stravování 5x den, pitný režim, doprava na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží + další nutné výdaje. CENA NEZAHRNUJE : dopravu na tábor a zpět z tábora domů NÁSTUP DO TÁBORA : v době od do hodin URČENO : pro děti od 7 do 18 let KAPACITA : 80 účastníků ADRESA TÁBORA : LT Cvikováček ČSA Cvikov HLAVNÍ VEDOUCÍ : Hánová Anděla 5/PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Cvikov TERMÍN : CENA : 2.300,- Kč CENA ZAHRNUJE : stravování 5x den, pitný režim, dopravu na výlety, vstupné na hrady a zámky, koupaliště atd., pojištění, ceny do soutěží a další nutné výdaje. NÁSTUP DO TÁBORA : Každý den ráno od 7,15 do 7,45 hodin ODCHOD Z TÁBORA : každý den ve hodin URČENO : pro děti od 7 do 18 let HLAVNÍ VEDOUCÍ : Hánová Anděla 6/ Letní tábor Cvikovsko TERMÍN TÁBORA : CENA TÁBORA : HLAVNÍ VEDOUCÍ : Břetislav Ptáček URČENO : pro zájemce o táborové dobrodružství ve věku od 7 do 15 let KAPACITA : 100 účastníků DALŠÍ INFORMACE : na adrese : 7/SOUSTŘEDĚNÍ stolního tenisu + atletiky MÍSTO : Jablonné v Podještědí základní škola TERMÍN : CENA : 2.600,- CENA ZAHRNUJE : stravování, pitný režim, náklady na provoz sportovních zařízení, pojištění, přidružené akce, ubytování, atd. NÁSTUP : hodin na ZŠ Jablonné v Podj. UKONČENÍ : cca hodin URČENO : všem zájemcům o stolní tenis a atletiku HLAVNÍ VEDOUCÍ : Petr Macela stolní tenis + Libich Václav - atletika VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁNÍ POUKAZU NA TÁBORY DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CVIKOVÁČEK 1/ OBJEDNÁNÍ TÁBORA : Zájemce o tábor je povinen řádně a úplně vyplnit závaznou objednávku. Podpisem závazné objednávky vzniká smluvní vztah mezi Domem dětí a mládeže Cvikováček a objednatelem. Poplatek za tábor je třeba uhradit nejpozději do 31. května, v případě objednávky po tomto termínu nejpozději do 7 dnů po objednání tábora. Forma úhrady : a/ bankovním převodem / platba na fakturu / b/ složenkou - obdržíte s ostatními informacemi na vyžádání c/ v hotovosti v Domě dětí a mládeže Cvikováček 2/ STORNO - ODHLÁŠENÍ OBJEDNANÉHO TÁBORA : Stornopoplatek ve výši 50% z celkové ceny tábora zaplatí objednatel při zrušení ve lhůtě do 1 měsíce před nástupem. Nenastoupí-li účastník na tábor bez předchozího storna, hradí 100% celkové ceny tábora. Zrušení tábora musí být oznámeno písemně. 3/ ZRUŠENÍ TÁBORA ZE STRANY DOMU DĚTÍ A MLÁDE- ŽE CVIKOVÁČEK : Dům dětí a mládeže Cvikováček má právo zrušit tábor z důvodu malého počtu účastníků a to nejdéle do 3 týdnů před plánovaným odjezdem na tábor. Dojde-li ze strany Domu dětí a mládeže Cvikováček ke zrušení tábora, bude záloha vrácena v plné výši. 4/ ZMĚNA CENY TÁBORA : Dům dětí a mládeže Cvikováček si vyhrazuje právo na změnu ceny tábora do max. výše 20% ceny tábora a to z důvodů změn hospodářských nebo změn vlastnických vztahů. Pokud se navýší cena o více jak 21%, má objednatel právo bez jakýchkoliv storno poplatků od smlouvy odstoupit a to nejpozději do 7 dnů po obdržení oznámení o této změně. Václav Macela ředitel Domu dětí a mládeže Cvikováček Studio POLAROID, CTS, a.s. Dokladové fotografie (OP, cestovní pas, řidičský průkaz, ) je stále možné pořídit i ve Cvikově, v budově Městského úřadu v přízemí, naproti nově přestěhované matrice. Přístrojem POLAROID zhotovujeme 4 ks fotografií za cenu 125 Kč. Provozní doba je pondělí a středa od 14 do hodin. Pro lepší kvalitu fotografií doporučujeme barevné oblečení. Informace na tel.:

12 Oči se slzami zarosily a zaplakaly bolem, když jsme Ti maminko dávali poslední sbohem. Dotlouklo srdce, umlkl hlas, ráda jsi měla život a nás. V měsíci květnu 2006 oslaví svá významná jubilea : Koštelová Anna Cvikov 82 let Janko Karel Cvikov 81 let Hlava Jiří Cvikov 83 let Marešová Růžena Cvikov 84 let Kramperová Růžena Cvikov 85 let Podoláková Marie Cvikov 82 let Dne 12. května 2006 vzpomeneme 9. výročí úmrtí naší drahé maminky, paní Anny Vorlíčkové ze Cvikova. Na její lásku a obětavost stále vzpomínají dcery Anna, Zdena a Eva s rodinami. Jen kytičku na hrob můžeme Ti dát, pokojný spánek Ti přát. Utichly kroky, utichl Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás. Zlatá svatba Manželé Danuška a Karel Draboňovi oslavili 50 let manželství. Sbor pro občanské záležitosti ještě jednou blahopřeje a do dalších let manželství přeje hlavně zdraví, štěstí a spokojenost. Poděkování patří p. uč. Čermákové, p. Kovalevové a dětem z MŠ Jiráskova za krásné vystoupení u příležitosti zlaté svatby manželů Draboňových. Za SPOZ Marta Studničná Dne 8. května 2006 vzpomeneme druhé výročí, co nás opustil bez slůvka rozloučení náš bratr Jiří Vorlíček ze Cvikova. Stále vzpomínají sestry Anna, Zdena a Eva s rodinami. Dne 29. května tomu bude již 5 let, co nám navždy odešla manželka, matka, babička paní Květoslava Honzátková. S láskou vzpomínají manžel Václav, synové a dcera s rodinami. Děkuji Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově za milý dárek a hezké přání k mým narozeninám. Jiřina Houžvičková Cvikov Děkuji tímto Sboru pro občanské záležitosti za blahopřání a dar k mým 70. narozeninám, zvláště pak paní Věře Pytelkové a paní Lídě Vrabcové. Moc mě to potěšilo. Hana Petrusová Cvikov Děkuji Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově za milý dárek a hezké přání k mým narozeninám. Tadeáš Zagalský Cvikov Poděkování Upřímné poděkování náleží Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu Cvikov za obřad připravený při příležitosti 50. výroční naší svatby. Paní Marta Studničná a Ludmila Vrabcová uspořádaly pěkný a dojemný obřad, který doplnily děti z mateřské školky, vedeny paní učitelkou Čermákovou a paní Kovalevovou. I jim patří poděkování. Celý obřad fotografoval pan Jaroslav Funka. Děkujeme i jemu. Máme přání, aby co nejvíce spoluobčanů prožilo podobný zážitek. Manželé Draboňovi Cvikov Sbor pro občanské záležitosti při MěÚ ve Cvikově pořádá v úterý 23. května 2006 ZÁJEZD do Lysé nad Labem a Přerova nad Labem, kde navštívíme skanzen a Muzeum motorek a také Muzeum panenek v Troskovicích. Odjezd je v 6.30 hodin ze Sídliště a v 7.00 hodin z náměstí. Cena zájezdu činí 50,- Kč. Přihlášky přijímá paní Šafrová na MěÚ ve Cvikově. Za SPOZ Marta Studničná 12

13 V měsíci dubnu se konalo také Vítání občánků. Dětem přejeme krásné dětství a rodičům pevné nervy při jejich výchově. Za SPOZ Marta Studničná Cvikov dříve a dnes Od paní Fabiánové jsme dostali několik starých fotografií pravděpodobně z let 1946 nebo 1947 a tuším, že jsou z oslav výročí osvobození ve Cvikově. Na fotografiích je vidět čestná stráž u pomníčku padlým, který stával v prostoru mezi Sokolovnou a zdravotním střediskem. Nastoupená vojenská (nebo nevojenská?) jednotka a mládenec nesoucí květiny k pomníku. Vše se odehrává před dnešní pivnicí U medvěda a na obchodě je nápis ŘEZNÍK UZENÁŘ Jaroslav Donát. Potom pravděpodobně jednotka odpochodovala na náměstí a byly zde vztyčeny vlajky československá, sovětská, britská a americká. To by se v roce 1948 už nemohlo stát Pomníček s nápisem PAMÁTCE VŠEM PADLÝM byl nakonec umístěn před školu do Sadu 5. května. V listopadu loňského roku byla deska na pomníčku zcela zničena a přesto, že městská policie pachatele zjistila, tak v době uzávěrky našeho zpravodaje je stav takový jak ukazuje fotografie A tak nevím kam se letos budou pokládat květiny či věnce na památku padlým Jaroslav Kluch 13

14 Krůtí řízky s rokfórovou omáčkou 4 krůtí řízky, 200 g směsi dlouhozrné a divoké rýže, sůl, 200 g mrkve, 200 g brokolice, 2 cibule, 2 lžíce másla, 50 ml bílého vína, 200 ml zeleninového vývaru, 125 ml smetany ke šlehání, 125 g rokfóru, po ½ svazku pažitky, petrželky a bazalky, pepř, 2 lžíce ztuženého tuku Rýži uvaříme v osolené vodě. Mrkev očistíme a nakrájíme na nudličky. Brokolici rozebereme na růžičky. Cibuli oloupeme a nasekáme. V kastrolu rozehřejeme 1 lžíci másla a dáme na ně zesklovatět 1 cibuli. Přidáme připravenou zeleninu, trochu vody a sůl. Dusíme asi 10 minut. Zeleninu přelijeme studenou vodou, aby neztratila barvu. Zbývající cibuli dáme zesklovatět na 1 lžíci másla. Přilijeme zeleninový vývar, víno, zakysanou smetanu i smetanu ke šlehání. Krátce, ale prudce povaříme. Přidáme rokfór a mícháme, až se rozpustí. Bylinky opereme, vodu z nich setřepeme, najemno je nasekáme a přimícháme do omáčky. Osolíme a opepříme. Krůtí řízky opepříme. Na pánvi rozehřejeme tuk a řízky z každé strany 4 minuty opékáme. Nakonec osolíme. Řízky upravíme na nahřáté talíře a přelijeme rokfórovou omáčkou. Jako přílohu k nim podáváme rýži a dušenou brokolici s mrkví. Čína bez romantiky Exkluzivní seriál Zdeňka Tamchyny část V. Město Si-an je současně východiskem k návštěvě velikého objevu, nedalekého naleziště tzv. Hliněné nebo také terakotové armády. Jako mnohokrát i zde přispěla k objevení významného nálezu náhoda. V roce 1974 se čínský zemědělec rozhodl vyhloubit novou studnu. To, na co narazil, vyvolalo mimořádnou pozornost. Musím se proto vrátit 2200 let zpět do historie. V roce 246 před naším letopočtem dosedl na trůn Qin třináctiletý mladík, prvý císař stejnojmenné dynastie. Do roku 221 př. n. l. postupně porazil všechny své nepřátele, posílil státní moc, nechal v platnosti jedinou měnu a písmo, sjednotil míry a váhy. Za jeho vlády byly budovány opevněné paláce a bylo započato se stavbou Velké zdi, která měla stát chránit před nájezdy kočovníků ze severu a západu. Vládl jako tyran, neuznával mírumilovný konfuca-nismus, jeho představitele nechal pohřbít zaživa a knihy spálit. Jeho touha po životě věčném byla původcem myšlenky, nechat se po smrti pohřbít se vším, co ho za života obklopovalo, včetně armády bojovníků. Ne sice pohřbených zaživa, ale v životní velikosti vypálených z hlíny. Odhaduje se, že více než dělníků se po dobu 36 let plahočilo s výrobou a vy- palováním postav armády, koní a dřevěných válečných vozů. Vypálené postavy válečníků, z nichž každá má jinou tvář a podobu, jízdy na koních, vozatajů a jejich velitelů, všichni byli seřazeni do řad po třech nebo Závitky po toskánsku 4 telecí řízky, 100 g ovčího sýra, 50 g nadívaných zelených oliv, 1 svazek čerstvé majoránky, 2 cibule, 2 červené papriky, sůl, mletý pepř, 2 lžíce hořčice, 1 lžička hořčičných semen, 4-5 lžic oleje, 125 ml červeného vína, 3 lžíce zakysané smetany, italské barevné těstoviny Ovčí sýr nakrájíme nadrobno, olivy na plátky. Z majoránky otrháme lístky, několik jich odložíme. Oloupanou cibuli nakrájíme na kolečka. Papriky očistíme a nakrájíme na nudličky. Polovinu cibule a paprik odložíme. Řízky naklepeme, potřeme hořčicí, posypeme hořčičnými semeny, obložíme sýrem, olivami a polovinou zeleniny. Svineme je a sepneme. Závitky opečeme na oleji. Přidáme víno a 125 ml vody a dusíme na mírném ohni asi 60 min. Vyjmeme je a udržujeme teplé. Rozehřejeme zbylý olej, na něm opečeme druhou polovinu cibule a papriky a přidáme k vypečené šťávě. Vmícháme zakysanou smetanu, povaříme, osolíme a opepříme. Podáváme s těstovinami a ozdobíme bylinkami. po čtyřech vedle sebe a celá tato armáda asi 8000 postav byla zastřešena. Samotné město Si-an a zejména kdysi nedaleko ležící město Chang an, t. j. Dlouhý klid, hrálo v dávných dobách důležitou roli. Silně opevněné město bylo východiskem Hedvábné cesty, po které putovaly karavany se zbožím a spojovaly Čínu s Indií, střední Asií a ještě vzdálenějšími trhy Blízkého východu. Dnešní Si-an vzniklo později, také se ovšem opevnilo, hradby se dochovaly a obklopují staré město dodnes i s velkou, turisty navštěvova-nou muslimskou čtvrtí. Mne lákají její postranní uličky s desítkami krámků, ve kterých je obrovské množství starožitných krámků, ve kterých je nepřeberné množství starožitných sošek, kazet, mincí, porcelánu, keramiky, tibetských modlitebních mlýnků, zámků, jednodušších bronzových sošek a suvenýrů, prostě tisíce lákadel drahých i laciných. Zde nelze odolat, upoutávají mne malé, keramické krabičky s ornamenty z barevných ů. Potíž je v tom, že jakmile se u některého stánku zastavím, přispěchá jeho majitel a láká Only look jenom podívat ale vzápětí pokračuje s nabízením, že věci jsou velmi laciné. U předmětu zájmu vyslovuje cenu, zápornou reakcí se nenechá odradit, k ceně kterou napsal na papír nebo vyťukal na větší kapesní počítačku připojuje dotaz, kolik jsem ochoten zaplatit. Píšu, nebo vyťukám třetinu jím požadované částky. On ze své něco slevuje, já trvám na svém, on chce, abych něco přidal a opět o něco málo cenu snižuje. Já trvám na své třetině, i když je mi obchodníka srdečně líto. Konkurence je veliká, podle štítku nad krámky je jich daleko přes sto a kupujících nejsou zástupy. K mé třetině nepatrně přidávám, obchodník opět něco slevuje, já trvám na svém a mám snahu odejít. Nakonec vítězím s cenou nepatrně nad třetinou jím požadované. Ale takové jsou zásady smlouvání na všech orientálních bazarech. Loučím se s městem procházkou po historických hradbách, které svojí mohutností připomínají některé úseky Velké čínské zdi s tím rozdílem, že jsou nahoře tak široké, že by po nich mohlo přejíždět několik aut vedle sebe. Pod nimi, ve staré části města, v uličkách širokých někdy tak na rozpažení, se bydlí a žije v podmínkách pro nás těžko představitelných a přijatelných. pokračování příště 14

15 SPORTOVNÍ DNY CVIKOVA 2006 Turnaj v kopané žáků průběžně v květnu na hřišti TJ Jiskra Cvikov Organizátoři : Novotný, Bobelák Rybářská soutěž sobota 6. května od 6.00 hodin na rybníku Veselák Organizátoři : F. Salavec, MO ČRS Soutěž hasičů o pohár města sobota 6. května od 8.00 hodin na náměstí Cvikov Organizátoři : Ouzký Stolní tenis neděle 7. května od 9.00 hodin v sokolovně Organizátoři : Macela, DDM Nohejbal trojic sobota 20. května od 9.00 hodin na hřišti u sokolovny Organizátoři : Foltýn, Hanuš Volejbal smíšených družstev sobota 27. května od 9.00 hodin na hřišti u sokolovny Organizátoři : Kocman, Hanuš, Foltýn Oslavy Dne dětí sobota 3. června (závod horských kol) zábavný program vše v areálu kynologického cvičiště Organizátoři : DDM Turistický výlet noční pochod, pátek 2. června hodin Organizátoři : DDM Stolní tenis žáků a dorostu o pohár starosty města sobota 3. června od 9.00 hodin v sokolovně Organizátoři : DDM Lehká atletika mládeže průběžně v červnu na školním hřišti Organizátoři : Novotný, Jakobi Vybíjená žákyň průběžně v červnu na školním hřišti Organizátoři : ZŠ Tenisový turnaj čtyřhry sobota 10. června od 8.00 hodin na tenisových kurtech Organizátoři : Čeřovský, Novotný Kynologická soutěž června od 9.00 hodin na kynologickém cvičišti Organizátoři : Honzátková Plážový volejbal trojic sobota 17. června od 9.00 hodin na školním hřišti Organizátoři : Čeřovský, Kocman Míčový sedmiboj dvojic sobota 24. června od 9.00 v sokolovně Organizátoři : Čeřovský, Novotný Město Cvikov a Cvikováček Cvikov oddíl stolního tenisu pořádají Turnaj ve stolním tenisu v rámci Sportovních dní Cvikova Datum akce : neděle Místo akce : Sokolovna Cvikov Prezentace : 8,30 9,00 hodin Kategorie : A/ Muži, B/ Ženy bez rozdílu věku Možnost startu : Turnaje se mohou zúčastnit registrovaní i neregistrovaní hráči. Systém soutěže : První kolo se hraje ve skupinách. Do vyřazovacího pavouka postupuje 16 mužů a 8 žen. Soutěž čtyřher se může uskutečnit na přání hráčů, ale nebude hodnocena. Startovné : 50,- Kč Hodnocení : První tři v každé kategorii obdrží dárkový balíček. Pravidla : Podle pravidel stolního tenisu. Na turnaji lze použít pálky s neschválenými potahy. Míčky : STIGA *** Občerstvení : Po celou dobu turnaje bude v Sokolovně otevřen bufet s možností nákupu občerstvení. Různé : Každý hráč hraje na vlastní riziko, vědom si svého zdravotního stavu. V.Macela ředitel turnaje Z.Růžička hlavní rozhodčí Stolní tenis SKST CVIKOV A vícepřeborníky okresu!!! Náš tým SKST Cvikov A se stal v letošní sezóně vícepřeborníkem okresu, čímž potvrdil svoji vysokou herní kvalitu ve stolním tenisu na tomto stupni. Naše mužstvo hrálo v základní sestavě : Fišera Milan, Hübsch Otto, Hanzlíček Jaroslav, Červenka Bohumil. V konečném hodnocení úspěšnosti hráčů v této sezóně okresního přeboru I. stupně obsadili naši borci hned tři místa v první čtyřce, což je v silné konkurenci nevídaný úspěch. Hned 1. místo obsadil Otto Hübsch, 3. místo Milan Fišera a 4. místo Bohumil Červenka (hodnoceno bylo celkem 96 hráčů) SKST CVIKOV B vítězem okresního přeboru II. stupně!!! Náš druhý celek SKST Cvikov B zvítězil v letošní sezóně v okresním přeboru II. třídy ve stolním tenisu. Tímto skvělým úspěchem si naši hráči zajistili místo a účast v nejvyšší okresní soutěži pro nadcházející ročník. Postup vybojovali tito hráči : Ivan Grančič, Petr Mládek, Václav Grančič, Lukáš Rudinský, Jaroslav Hanzlíček, Ivo Čeřovský. V konečném hodnocení úspěšnosti hráčů v této sezóně okresního přeboru II. stupně obsadili naši borci první tři místa v pořadí Jaroslav Hanzlíček, Lukáš Rudinský, Petr Mládek. Vedení SKST Cvikov Karate V sobotu dne se v pražské sportovní hale Lužiny konalo druhé kolo seriálu MČR v karate (Shikon). Těchto závodů se opět zúčastnil také zástupce českolipského klubu Jan Krsek. V bojích o medaili v kategorii nad 78 kg se Honza prosadil bez větších problémů. Po třech úspěšných zápasech vybojoval prvenství a odvezl si tak domů zlatou medaili a malý pohár. Gratulujeme! Nohejbal Jistě jste si všimli, že v měsíci dubnu začali po dlouhé zimě členové dynamicky se rozvíjejícího oddílu nohejbalu s přípravou a údržbou antukových kurtů u Sokolovny ve spolupráci s DDM Cvikováček Službami města Cvikova. Zprovozňují postupně oba kurty (úprava hřišť, navození nové antuky a další práce na hřištích a v jejich okolí, mimo jiné úklid prostranství a zkulturnění prostředí celého miniareálu pro letošní sezónu) nejen pro sebe, ale i pro začínající Sportovní dny Cvikova, pro volejbalisty, tenisty, nebo pro využití hřišť pro jiné mládežnické sporty. Patří jim dík! Petr Foltýn spoluorganizátor Sportovních dnů Cvikova 15

16 Řádky z atletiky Halová sezóna se vydařila Jablonecká atletická hala hostila atlety z Libereckého kraje v bojích o tituly krajských přeborníků. Ve dne ledna proběhly halové víceboje a titul krajského přeborníka získal náš odchovanec Jakub Janda. Z krajského přeboru dorostu jednotlivců si Jakub přivezl tři medaile. Zlato získal ve skoku dalekém a bronzové medaile ve vrhu koulí a běhu na 60 m překážek. David Podolák běžel takticky 800 m a získal stříbrnou medaili. Tereza Pokorná se neztratila ani mezi dorostenkami a získala pro náš oddíl stříbrnou medaili ve vrhu koulí stejným výkonem jako vítězka. Rozhodoval tak druhý nejdelší pokus v soutěži, který měla Tereza jen o pár centimetrů horší. Další medaili, a to bronzovou, získal ve skoku vysokém Hynek Chalupníček. 4. února se naši nejlepší závodníci zúčastnili krajského přeboru dospělých. Přestože jsou ještě mladí, vedli si velmi dobře. Nejúspěšnější byla Tereza Pokorná, která se umístila ve vrhu koulí žen na 7. místě. Ve starších žácích jsme tak úspěšní nebyli, a tak na stupně vítězů dne 25. února vystoupila pouze Tereza Pokorná, která s přehledem získala zlatou medaili ve vrhu koulí. Hezké umístění přivezl i Jarda Til, který skončil v běhu na 800 m na sedmém místě a zaběhl si na této trati osobní výkon. Vyvrcholením halové sezóny byl start Terezy Pokorné na Mistrovství České republiky v Praze na Strahově. Přestože Tereza získala pouze stříbrnou medaili, úspěšně zakončila halovou sezónu, která byla pro nás tolik úspěšná. Stejně úspěšní byli i naši závodníci startující na různých závodech, které se pořádají v tělocvičnách a přiváželi si umístění na bedně. Kladem je také, že se těchto závodů zúčastnilo hodně začínajících závodníků a mezi těmi zkušenějšími se neztratili. Okresní běžecká liga Vzhledem k počasí se letošní ročník rozběhl o něco déle a účast v jednotlivých kategoriích mládeže byla o něco slabší. Proběhly tři závody v Novém Boru, Jablonném v Podještědí a v České Lípě. Z našich svěřenců si nejlépe vedl mladší žák Josef Tancoš, který je v čele průběžného pořadí ve své kategorii. V celkovém pořadí mu patří 10. místo. Nejkvalitnější je čelo závodníků v dorostenecké kategorii. Nás určitě těší, že v něm hrají velkou roli i naši zástupci. David Podolák a Hynek Chalupníček si vedou velmi úspěšně a po třech závodech jim patří druhá resp. třetí příčka v jejich kategorii. Naší nejmladší žáci stojí v každém závodě na bedně a věřím, že v budoucnosti hodně uslyšíme o Kotrčové, Patriku Tancošovi, Prosovi, Vrabcovi, Lamatovi, Evě Kuhnové a dalších nadějí naší atletiky. Letní atletická sezóna začíná V sezóně 2006 bude náš oddíl závodit v kategorii nejmladších žáků a žákyň ročník 1995 a mladších. Starší závodníci budou v soutěžích družstev hostovat v jiných oddílech. Většina z nich v AC Česká Lípa. Jakub Janda startuje za AŠ Mladá Boleslav, Vojta Barian v mužích v 2. lize za AC Česká Lípa a v juniorech Slávie Praha. Hlavním cílem v soutěžích jednotlivců je obhájení medailových umístění z haly a splnění limitů pro účast na mistrovství republiky. Věřím, že všichni závodníci, kteří mají předpoklady k účasti, se připraví tak, aby byli úspěšní. Tereza Pokorná po třech stříbrných medailích z mistrovství nemůže mít jiný cíl, než vybojovat medaili zlatou a udržet se v reprezentaci. Osobně přeji všem našim členům, aby se jim letní sezóna vydařila. Přestože Liberecký kraj patří atleticky k nejsilnějším, kvalita našich závodníků je tak silná, že to není jen sen. Závěrem bych chtěl poděkovat všem za dobrou zimní přípravu, která nás opravňuje podívat se do budoucnosti s optimismem. Za oddíl atletiky Václav Libich Informace z FK Cvikov Vážení spoluobčané, dovolte mě Vás informovat o dění ve cvikovském fotbale. Na podzim se nám podařilo provést rekonstrukci sociálního zařízení pro návštěvníky FK Cvikov. Máme zde nové dámské a pánské WC, novou prádelnu, novou kotelnu. Celá akce byla financována z grantu Libereckého kraje ve výši ,-Kč. Na jaře letošního roku jsme provedli rekonstrukci ubytovny FK Cvikov, kde došlo k výměně nábytku, byly položeny koberce, podlahová krytina a pověšeny záclony. Samozřejmě jsme celou ubytovnu vymalovali. V současné době je ubytovna v provozu s 24 lůžky a je zde velice hezké prostředí a jsme přesvědčeni, že se bude turistům u nás líbit a budou se i vracet. Celá tato akce byla realizována za ,-Kč, kdy ,- bylo z grantu Libereckého kraje a částkou ,-Kč přispělo město Cvikov. V současné době jsme provedli rekonstrukci klubu FK Cvikov /občerstvení/. Byla provedena výměna topení, podlahové krytiny, obložení a zateplení stěn a stropů. Kompletně bylo rekonstruováno celé zázemí. Tato akce byla realizována z grantu Libereckého kraje ve výši ,-Kč. Provoz občerstvení je v současné době zajišťován v režii FK Cvikov a jsme přesvědčeni, že se nám ze zisku této provozovny podaří vylepšit hospodaření celého FK Cvikov. Režie pěti fotbalových oddílů a jedné přípravky je finančně značně náročná a velice těžce se nám daří shánět prostředky na provoz. Jsme rádi, že můžeme poděkovat Městu Cvikov za finanční podporu a sponzorům, kteří se podílejí na dofinancování nemalými prostředky. Překvapilo mě, že se ve městě ozývají hlasy kritizující investice do fotbalového klubu. V této souvislosti mě napadá přirovnání s čertem když nemůže ublížit, alespoň zasmrdí. Dovolte mi touto cestou poděkovat všem členům FK Cvikov, kteří se podíleli na citovaných akcích ve svém volnu a zcela zadarmo. Na závěr bych Vás chtěl pozvat k návštěvě areálu FK Cvikov, kde probíhá čilý sportovní ruch a můžete se sami přesvědčit, jak se nám daří zvelebovat celý areál. Rozlosování kopané FK Cvikov květen 2006 Předseda FK Cvikov JUDr. Jaroslav Švehla 6. května sobota Jablonné v P Cvikov ml.ž. 6. května sobota Cvikov A Mimoň B 7. května neděle Cvikov dor. Rynoltice 7. května neděle Blíževedly Cvikov B 13. května sobota 9.30 Cvikov ml.ž. Stráž p. R. 13. května sobota Hejnice Cvikov dor. 13. května sobota Žel. Brod B Cvikov A 14. května neděle Cvikov B Bukovany 20. května sobota Doksy Cvikov ml.ž. 20. května sobota Cvikov A Kravaře 21. května neděle Cvikov dor. Stráž n N. 21. května neděle Pertoltice Cvikov B 27. května sobota 9.30 Cvikov ml.ž. Skalice 27. května sobota Loko Č. Lípa Cvikov dor. 27. května sobota St. Splavy Cvikov A 28. května neděle Cvikov B Luka 16

17 Kancelář Městského klubu kultury (i záznamník), fax: , mobil: Předprodej vstupenek: pondělky a středy od 14 hodin na MěÚ u Pavly Kovalevové Když jde kůzle otevřít 3. května 2006 Autoři Jan Vodňanský a Pavel Polák Divadelní inscenace vznikla na motivy známé pohádky o chytrých kůzlatech a vlkovi, kterému se nepodařilo přes veškerou snahu kůzlátka přechytračit. Nápaditě s patřičnou dávkou humoru zpracované představení u kterého se pobaví nejen děti, ale i dospělí. Pohádka je určena dětem od 3 do 9 let. Hravé divadlo Brno 18. května 2006 Tradiční setkání důchodců Od 17 hodin na sále Městského klubu kultury Loutková scéna výstavní síň Výstava Jarní pohoda u rybníka Vážení přátelé, srdečně Vás zveme do Jiráskova divadla na představení s Mariánem Labudou v hlavní roli - KREJČOVSKÝ SALÓN, které uvedeme 15. května od hodin. Vstupenky si můžete zakoupit již nyní v pokladně KD Crystal, a to ve všední dny od 15 do 19 hodin nebo si je můžete zarezervovat na Tereza Badinová Kulturní dům Crystal a Jiráskovo divadlo Česká Lípa tel.: Dům dětí a mládeže CVIKOVÁČEK ve spolupráci s dalšími organizacemi našeho města pořádá Program: Noční pochod : Akce se uskuteční v pátek Zájemci z 1. až 4. tříd - sraz je ve u Cvikováčku. Konec akce do hod. DOZOR ZAJIŠTĚN!!! Zájemci od 5. třídy - sraz ve u Sokolovny. Návrat z akce je cca ráno v 8.00 hod. DOZOR ZAJIŠTĚN informace Loutková scéna : Pohádka pro děti. Začátek v 9.00 hodin Závod na horských kolech v prostoru kynologického areálu (samostatné propozice) Zábavné odpoledne : Začátek ve hod. Soutěže a atrakce o ceny, ukázky z činnosti zájmových organizací. Prodejní stánky. Upozornění : Každé dítě obdrží při příchodu do kynologického areálu lístek na vuřta, kterého si vyzvedne u ohniště, kde si ho zároveň bude moci opéct. Občerstvení : bude možno zakoupit v areálu. Pořadatelé věří, že se k oslavám připojí i podnikatelé a poskytnou finanční prostředky nebo sladkosti a drobné ceny do soutěží. Se všemi se těšíme na setkání při oslavách MDD. Za pořadatele Václav Macela Zpravodaj města Cvikova - vychází jedenkrát měsíčně - ročník 34., cena 5 Kč, náklad 800 kusů - vydává Městský úřad ve Cvikově. Vydávání povoleno Okresním úřadem v České Lípě č.j Uzávěrka vždy 20. v měsíci. Příspěvky možno předat na podatelně MěÚ Cvikov, nebo poslat em : Řídí redakční rada: Jaroslav Kluch - předseda, členové: Jiřina Baláková, Pavel Cyrus, Petr Foltýn, Martina Hübnerová, Petruška Grošaftová, Pavla Kovalevová, Jana Nigrinová, Zdeněk Nigrin DTP a tisk : C-PRINT H.Hauser, Cvikov - telefon, fax, záznamník

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Cvikov ze dne 5. března 2015 Účast: z 21 členů zastupitelstva přítomno 18 (p. Michal Vojtěch přišel v 17:26 hodin) Omluveni: PharmDr. Jarmila Skopová, Jan Straka,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 97. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 25.5.2010 od 8.00 hodin v kanceláři tajemnice Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 9. května 2013 21 členů zastupitelstva: Jaroslav Hanzlíček, Ing. Dalibor Vojtěch, Michal Vojtěch, Radomír Schindler, Darek Stejskal, Mgr. Ivo

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne 18. prosince 2014

U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne 18. prosince 2014 Město Cvikov Účast: 21 členů přítomno Usnesení č. 1 U S N E S E N Í z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Cvikov konaného dne 18. prosince 2014 Zastupitelstvo města Cvikov schvaluje následující

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a ze 47. jednání dne 25.05.2010 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu Přítomni: Ing. L. Dlabola, JUDr. M. Dušková, Ing. J. Konvalina, Mgr. B. Paulů,

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 23.6.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/25/RM/2014 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne Obec Sviny Čj.4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.4.2009 Přítomni: Hosté : František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Ing. Martin Havelda, Jan Radosta,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 13/11 z jednání rady města konaného dne 22.08.2011 Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 486-520 RM schvaluje 486) nevybudovat vodovodní řad v rámci výkopových prací

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 27.6.2016 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 17.07.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016 Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016 Usnesení č. 1 Navržený program: 1) Zahájení 2) Schválení programu zasedání 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Volba

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 4. listopadu 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 201/9 226/9

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 14. 12. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 53.1. Akce Rybník Sobín oprava bezpečnostního přelivu 53.1.1. souhlasila

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 17. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 9. listopadu 1999 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.09.2013; 23.10.2013; 28.11.2013; 16.12.2013 a 29.01.2014.

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více