Ve službě císaře a krále. C. a. k. úřednictvo na ministerstvu zahraničí 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve službě císaře a krále. C. a. k. úřednictvo na ministerstvu zahraničí 1"

Transkript

1 Ve službě císaře a krále C. a. k. úřednictvo na ministerstvu zahraničí 1 Jan Županič Podobně jako všechny složky státní správy podunajské monarchie prošla i její zahraniční služba během 19. století pronikavými změnami. Velmocenská a zahraniční politika přestala definitivně být záležitostí úzkého kruhu korunovaných hlav a postupně se stávala široce diskutovanou záležitostí ovlivňovanou sílícím veřejným míněním. Přestože rakouská zahraniční služba byla ve srovnání s jinými evropskými státy mimořádně tradiční a zaměřovala se převážně na otázky tzv. velké politiky, i zde docházelo k určitým změnám, které byly důsledkem radikální přeměny společnosti říše během tohoto období. Změny se netýkaly ani tak charakteru a směřování zahraniční politiky monarchie, jako spíše struktury jejich skutečných vykonavatelů personálu ministerstva, diplomatů a konzulů. C. a k. ministerstvo císařského a královského domu a zahraničních věcí bývá někdy označováno jako aristokratická pevnost. 2 Toto označení je v některých ohledech skutečně pravdivé. Ministerstvo opravdu mělo ve srovnání s jinými státními úřady vysoký podíl zaměstnanců se šlechtickým titulem, ale přesto i zde počet aristokratů a příslušníků staré šlechty neustále klesal. Stále větší procento naopak představovali takoví šlechtici, kteří se titulu domohli sami, nebo potomci nedávno nobilitovaných rodin. Je třeba totiž zdůraznit, že pojmy šlechtic a aristokrat totiž nejsou zaměnitelné, a že každý z nich označuje jinou sociální vrstvu. Oproti tradiční představě totiž 1) Tato studie vyšla díky podpoře grantu grantové agentury Univerzity Karlovy č. 342/2006/A-HN/FF. 2) GODSEY, Jr., W. D., Aristocratic Redoubt. The Austro-Hungarian Foreign Office on the Eve the First World War, West Lafayette 1999, s

2 šlechta v této době netvořila jednotnou skupinu, ale naopak byla přísně vnitřně hierarchizovaná. Rozdíly nevyplývaly jen z odlišných titulů, kterými jednotlivé rodiny disponovaly, ale týkaly se především roviny společenské a sociální a nebylo možné na ně aplikovat žádné psané předpisy. Můžeme je, byť nepříliš přesně, označit jako rodověekonomické, protože přihlíží jednak ke stáří rodu a dokonalému původu, který byl nepsaným po generace zachovávaným zákonem zajišťujícím čistotu modré krve, jednak k ekonomickému postavení jedince a vymezení jeho místa ve společnosti. Na nejvyšších stupních tohoto žebříčku stála aristokracie. Do jejích řad se mohly počítat jen osoby se čtyřiašedesáti, dvaatřiceti či v horším případě jen šestnácti ve šlechtickém stavu narozenými předky. Právě těmto jedincům byly po staletí vyhrazeny nejvyšší hodnosti u císařského dvora i dědičné zemské úřady. Díky svému starobylému původu a příbuzenským vazbám na přední evropskou aristokracii se dříve různorodá šlechtická obec z mnoha zemí monarchie přeměnila v kosmopolitní, národnostními spory většinou nedotčenou vrstvu oddanou habsburskému domu, která nacházela dobré uplatnění v zahraniční službě. Aristokratické rodiny v převážné většině disponovaly knížecími a hraběcími tituly, svobodných pánů (baronů) bylo mezi nimi méně. V každém případě šlo vždy o příslušníky starých dynastií, jejichž šlechtictví sahalo nejméně do počátku 18. století, častěji však až do středověku. Aristokracie tvořila téměř naprosto uzavřenou kastu a proniknout do jejích řad bylo nesmírně obtížné. Pootevřít pomyslné dveře mohly pouze rodiny alespoň s baronským titulem, které se ve šlechtickém stavu nacházely již v několikáté generaci a prostřednictvím sňatků byly úzce spřízněny s vyšší šlechtou. Právě aristokracie tvořila tzv. první společnost, privilegovanou a nepřístupnou skupinu ostře izolovanou od ostatního obyvatelstva monarchie včetně níže postavené šlechty. 2

3 V celém Rakousko-Uhersku náleželo k první společnosti přibližně 470 rodin, mezi nimi dvacet bývalých říšských panujících knížecích rodů a dvacet dva knížecích rodů s titulem říšským nebo z dědičných zemí. 3 O příslušnosti k aristokracii nerozhodoval titul, postavení ani majetek. Velká většina členů první společnosti samozřejmě pocházela z vysoké šlechty a měla značný majetek, mezi aristokraty ale byli počítáni i jedinci, kteří museli hledat živobytí v armádě, církvi nebo státní správě. Hlavním a prakticky nejdůležitějším kritériem, jež členství v této elitní kastě podmiňovalo, byl bezchybný původ. Sňatek s členem měšťanské nebo novošlechtické rodiny ve většině případů znamenal vyobcování provinilce a jeho potomků z první společnosti. Tyto nepsané zásady nutily příslušníky aristokracie dodržovat zásadu rovnorodého sňatku, přestože na rozdíl od Německa či Ruska zákony podunajské monarchie institut morganatického manželství neznaly. Tím se sami vyčleňovali z okolní, méně urozené společnosti a dostávali se do izolace, která byla od poloviny 19. stále patrnější. I sama aristokracie se vnitřně členila. Pomyslnou linii v tomto případě představovalo rozdělení na panující a služebnou. K první, naprosto exkluzivní skupině označované také jako vysoká šlechta (hoher Adel) patřilo v podunajské monarchii jen pár desítek rodin pocházejících z panujících nebo dříve panujících (mediatizovaných) knížecích rodů s knížecím či hraběcím titulem. Zbytek pak tvořili ostatní příslušníci aristokracie bez ohledu na to, zda pocházeli ze starobylé šlechty (Uradel) nebo z rodin, kterým byl titul v předchozích staletích udělen prostřednictvím listiny některým evropským panovníkem (Briefadel). 3) Podrobný soupis celkem 474 rakousko-uherských aristokratických rodin z období přináší GODSEY, Jr., W. D., Quarterings and Kinship: The Social Composition of the Habsburg Aristocracy in the Dualist Era. The Journal of Modern History 71 (March 1999), s Podle jeho výčtu, který vychází z materiálů úřadu nejvyššího komořího, náležely tři rody (0,7 %) k panujícím dynastiím, 75 (11 %) patřilo mezi mediatizované rody nebo mezi knížata, 328 (66 %) nosilo hraběcí a 111 (22 %) baronský titul. K aristokracii měl patřit i jeden (0,3%) původně měšťanský rod řeckoturecká bankéřská rodina Baltazziů, což je ale diskutabilní. 3

4 Původ aristokratických domů habsburské monarchie byl velmi rozličný a kromě německých, českých, uherských, rakouských a polských rodin bychom v jejich řadách našli i potomky irské, francouzské, italské, španělské, portugalské či skotské šlechty. 4 Mezi základní identifikační prvky příslušníka první společnosti (aristokracie) patřila držba čestných úřadů komořích (Kämmerer) a pážat (Edelknaben), které byly určeny výlučně pro příslušníky těchto starobylých šlechtických rodin. K nabytí úřadu komořího bylo zapotřebí prokázat bezchybný šlechtický původ ze šestnácti předků, po osmi z otcovy a matčiny strany. Tato podmínka byla později zmírněna a po přeslici dostačovalo doložení čtyř ve šlechtickém stavu narozených předků. Dále musel žadatel disponovat rakouským či uherským občanstvím, dosáhnout alespoň 24 let věku, být morálně i politicky bezúhonný a v neposlední řadě doložit dostatečný majetek umožňující stavovsky přiměřený život. Hodnost se navíc neudílela zadarmo. Pokud císař poplatek ze zvláštní milosti neodpustil, byl žadatel povinen zaplatit 1050 zlatých respektive 2100 korun, což na počátku 70. let 19. století představovalo roční plat úředníka XI. hodnostní třídy. V případě, že byl žadatel o úřad již dříve pážetem, platil pouze polovinu, protože udělení tohoto titulu bylo také zpoplatněno. 5 Komoří měli původně v dvorském hodnostním řádu pevné místo a účastnili se všech slavností, při kterých tvořili čestný průvod panovníka nebo přebírali jiné zvláštní funkce. V 19. století šlo již o pouhou čestnou funkci bez skutečných pravomocí ovšem značně prestižní. 4) ŽUPANIČ, Jan, Nová šlechta Rakouského císařství, Praha 2006, s. 16 an. Seznam vysoké šlechty usazené v Rakousku tamtéž, s ) MAYERHOFER, E., PACE, A. Graf, Handbuch für den politischen Verwaltungsdienst der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder mit besonderer Berücksichtigung der diesen Ländern gemeinsamen Gesetze und Verordnungen, 5. Aufl., 5. Bd., Wien 1901, s. 140, PICKL VON WITKENBERG, W., TIPPMANN, F., Kämmerer-Almanach. Monographie über Kämmererswürde, Wien 1908, s

5 Určitým předstupněm úřadu komořích byla hodnost c. a k pážat. Šlo o mladé chlapce, jejichž úkolem původně bylo naučit se u dvora zacházet ze zbraněmi, společensky vystupovat a vůbec získat zkušenosti pro výkon úřadů ve dvorské a státní službě. V 19. a 20. století ale pážata plnila jen ceremoniální úkoly, které se omezovaly na účast v průvodech při církevních a dvorských slavnostech, nošení pochodní, vleček apod. Podmínky pro zisk hodnosti byly stejné, jako v případě komořích a jmenování pážetem v podstatě předcházelo udělení úřadu komořího, kterého bylo možné dosáhnout až ve 24 letech. Na rozdíl od komořích ale pážata neměla pevně stanovené místo v dvorském hodnostním řádu, protože se jednalo jen o čestný dvorský úřad bez skutečných kompetencí. 6 Ženám z řad aristokracie se možnost zisku podobného úřadu v monarchii nenabízela. Jistým ekvivalentem v jejich případě byla držba habsburského rodinného dámského řádu Hvězdového kříže (Sternkreuzorden). Řád, založený roku 1668, byl podle původních představ své zakladatelky císařovny Eleonory Gonzaga ( ) náboženským bratrstvem katolických šlechtičen, jež členství mělo zavazovat k církevním a charitativním povinnostem. Členkou se mohla stát každá šlechtična, která byla provdána nebo žila jen v dočasném celibátu (například dvorní dáma nebo dáma ústavu šlechtičen). Přijaty mohly být za jistých okolností ale i svobodné ženy. Předpokladem bylo dovršení věku 18 let a průkaz původu od osmi šlechtických předků z otcovy a čtyř z matčiny strany. Důležitou podmínkou byl i sňatek na úrovni, který vylučoval, aby se nositelka řádu vzdálila aristokratické společnosti. Její muž tak musel být komořím nebo alespoň osobou pro tento úřad svým původem 6) ŽOLGER, I. von, Der Hofstaat des Hauses Österreich, Wiener staatswissenschaftlichen Studien 14, Wien, Leipzig 1917, s

6 kvalifikovanou. V případě, že těmto požadavkům nevyhovoval, byla dáma z řádu vyloučena. 7 Přísné podmínky příslušnosti k aristokracii vedly v 19. století ke stále větší izolaci této skupiny a zabraňovaly jejímu přirozenému doplňování, jež můžeme pozorovat v předcházejících staletích. Za této situace není překvapivé, že v době sílící byrokratizace společnosti nebyla schopna obsadit všechny důležité správní posty, které přecházely do rukou měšťanstva a z jejích řad se rekrutující nové šlechty. Zástupci nových elit samozřejmě pronikli i na Míčové náměstí a přes přetrvávající výsadní postavení staré šlechty a aristokracie v diplomacii zde jejich postavení stále sílilo. Konzulární služba a vídeňská centrála byly nejpozději od poloviny 19. století v jejich rukách a z řad těchto méně urozených osob pocházeli i tři z dvanácti rakousko-uherských ministrů zahraničí. Prvním mužem, který narušil dosavadní aristokratický monopol na křeslo ministra zahraničí byl Heinrich Karl svobodný pán von Haymerle ( ), jenž úřad vedl v letech Pocházel ze štýrské rodiny, jenž se v polovině 16. století usadila v Čechách. Do šlechtického stavu byl povýšen teprve roku 1737 Václav František, agent české dvorské kanceláře, který o jedenáct let později získal i rytířský titul. Baronát byl udělen až samotnému ministrovi jako c. a k. mimořádnému a zplnomocněnému vyslanci tři roky před nástupem do úřadu. 8 Velmi specifickou pozici měl v řadách šlechty monarchie Alois svobodný pán Lexa von Aehrenthal ( ), jehož rodina stála na pomyslné hranici první společnosti, ale k samotné aristokracii nepatřila. Baron Lexa, častěji ovšem zvaný podle svého predikátu Aehrenthal, byl jedním z nejvýraznějších předválečných rakousko-uherských politiků, 7) WIESFLECKER, P., Nobilitierungen Kaiser Karl I. von Österreich. Studien zum österreichischen Adel am Ende der Donaumonarchie, Diss., Wien 1992, s ) Šlechtický titul v dědičných zemích Haymerlové získali , rytířský titul a český inkolát Baronát byl udělen Heinrichu Karlovi nejvyšším rozhodnutím z a listinou z

7 který jako ministr působil v letech Pocházel z bohaté ale nikoli starobylé rodiny. Šlechtický titul získal teprve roku 1790 jeho praděd Jan Antonín ( ), původem z mydlářské rodiny od Příbrami, který zbohatl jako obchodník s obilím. Ten se sice oženil ještě s nešlechtičnou, ale velký majetek, který nashromáždil, otevřel jeho dědicům dveře do šlechtických salonů a k výhodným sňatkům. Ministr Aehrenthal tak byl (po mužské linii) vnukem hraběnky Wilczekové, synem hraběnky Thun-Hohensteinové a manželem hraběnky Széchenyiové. Díky tomu byl již dávno před udělením hraběcího titulu roku 1909, který získal za zásluhy prokázané při anexi Bosny a Hercegoviny, uznávaným členem první společnosti monarchie. 9 Přísné předpisy, které v monarchii panovaly, ale nedovolily jeho plné začlenění mezi aristokracii. Aehrenthal se tak nikdy nestal c. a k. komořím a jeho manželka Pauline rozená hraběnka Széchényiová de Sárvár ( ) musela po sňatku vrátit řád Hvězdového kříže. Posledním nearistokratem na Ballhausplatzu byl István (Stephan) Burián de Rájecz ( ). Pocházel z drobné uherské šlechty usazené nedaleko Bratislavy. Jeho rodina nebyla příliš zámožná a proto si původně jako své působiště zvolil konzulární službu, kterou až později zaměnil za diplomacii. Baronský titul získal jako vyslanec v Athénách teprve roku Jeho cesta k úřadu ministra zahraničí byla značně klikatá. Roku 1903 se totiž stal společným ministrem financí a tím i správcem Bosny a Hercegoviny. Právě v jeho éře Rakousko-Uhersko tuto bývalou tureckou provincii anektovalo. Berchtoldův nástup do úřadu ministra zahraničí roku 1912 byl příčinou Buriánova odvolání z ministerské funkce. Nebylo totiž možné, aby obě společná ministerstva vedená civilisty řídily osoby z jedné 9) Šlechtický titul dědičných zemí s predikátem Aerenthal získal Jan Antonín , říšský rytířský stav mu udělil falcko-bavorský kurfiřt Karel Teodor z pravomoci říšského vikáře a v Rakousku pak František I. Do stavu svobodných pánů byl povýšen jeho mladší syn Johann Baptist ( ), hraběcí stav pak získal Alois ( )

8 části monarchie. Nešlo však o konec Buriánovy kariéry. Roku 1913 jej František Josef jmenoval do důležitého úřadu uherského ministra u královského dvora (Minister à latere), který zajišťoval úzké spojení mezi panovnickým dvorem ve Vídni a uherskými ministerstvy v Budapešti. Po rezignaci ministra zahraničí hraběte Berchtolda roku 1915 byl pověřen vedením tohoto úřadu a řídil jej až do nástupu Karla I. Ten do této funkce dosadil Ottokara hraběte Czernina, někdejšího protegé Františka Ferdinanda d Este. Podruhé se do úřadu vrátil v dubnu 1918, když jeho předchůdce musel v důsledku tzv. Sixtovy aféry ministerské křeslo opustit. Krátce nato jej císař Karel povýšil do hraběcího stavu. 10 V nelehké době se sice osvědčil, ale úctu svých aristokratických kolegů, kteří mu nemohli odpustit nízký původ, nikdy nezískal. 11 Rakouská zahraniční služba stejně jako celá společnost prošla během tzv. dlouhého 19. století výraznými změnami. Základní informace o vývoji v této éře podává studie Nikolause von Preradoviche 12, podle níž byl roku 1804 personál tohoto úřadu osobami měšťanského původu tvořen jen z 32 %. Během napoleonských válek se ale tento podíl výrazně navýšil, na plných 60 % roku O třináct let později, roku 1829, se podíl nešlechticů snížil na 31 %, z čehož 33 % působilo v centrále na Míčovém náměstí. Tento poměr zůstal po celé 19. století víceméně konstantní, zvyšoval se jen podíl měšťanů a novošlechticů na vídeňské ústředně. Celkový vývoj během let ukazuje následující tabulka: 13 10) získal uherský baronát a uherský hraběcí titul. GUDENUS, J. J., A magyarországy főnemesség XX. századi genealógiája, I. kötet, Budapest 1990, s ) K rakousko-uherské zahraniční politice v Czerninově a Buriánově éře viz např. HORČIČKA, Václav, Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech , Praha ) PRERADOVICH, N. von, Die Führungsschichten in Österreich und Preussen ( ) mit einem Ausblick bis zum Jahre 1945, Wiesbaden 1955, s ) Tamtéž, s

9 Rok Podíl měšťanů a novošlechticů celkově Podíl měšťanů a novošlechticů na vídeňské centrále % 32 % % 60 % % 33 % % 50 % % 50 % % 50 % % 50 % % 62 % % 66 % Preradovichova práce ale má několik úskalí. Její autor zvolil jako výchozí body důležité historické mezníky, 14 proti čemuž není možné nic namítat. Základem jeho studie však nebyl archivní výzkum, ale zejména genealogické almanachy a Jahrbuch des K. u. K. auswärtigen Dienstes. Většina novošlechtických rodin však v žádném z almanachů uvedena není a navíc si autor vymezil poměrně široké kritérium pro příslušnost mezi novou šlechtu (Neuadel). Podle jeho vymezení do jejích řad patřily všechny osoby, které se již ve šlechtickém stavu narodily, ale nesplňovaly podmínku příslušnosti ke staré šlechtě (Altadel), tedy nebyly alespoň 150 let ve šlechtickém stavu. 15 V monarchii bylo totiž stáří rodu pouze jedním z faktorů posunu rodiny do první společnosti. Další představovaly příbuzenské vazby, držba dvorských úřadů a habsburských rodinných řádů (Zlaté rouno, Hvězdový kříž). Některé osoby pak stály na neostré hranici mezi šlechtou a aristokracií, kterou nelze přesně definovat. V případě takových rodů je vhodnější užít pojmu stavovská šlechta. Šlo o rodiny, které byly nobilitovány již před rokem 1848 a získaly titul vyšší než prosté šlechtictví. Ten je opravňoval k nabytí inkolátu, čímž získávaly plná 14) Vznik Rakouského císařství 1804, ukončení napoleonských válek a Vídeňského kongresu 1815, období před Červencovou revolucí ve Francii, poslední rok Metternichovy éry (1847), období po Bachově pádu a před obnovením ústavnosti, doba Berlínského kongresu (1878), 1897 pád vlády Kasimira hraběte Badeniho, volební reforma Maxe Wladimira sv. pána Becka a Bosenská krize (1908), poslední rok existence Rakousko-Uherska (1918). Tamtéž, s ) Tamtéž, s. 5. 9

10 politická práva a mohly se počítat mezi zemské stavy. Pokud tyto rody disponovaly i větším pozemkovým majetkem, docházelo k jejich sbližování se starou šlechtou a aristokracií mnohem rychleji než v pozdější době, kdy se již inkolát neudílel a kdy také výrazně vzrostl počet udělených šlechtických titulů. Protože diplomacie byla z mnoha důvodů výsadou aristokracie a v konzulární službě naopak dominovali měšťané a novošlechtici, je pro výzkum proměn rakousko-uherské zahraniční služby přínosnější sledovat nárůst podílu nearistokratů přímo v centrále na Míčovém náměstí. Samozřejmě nikoli na nižších úředních příčkách, ale na osobách ministrů a jejich nejbližších spolupracovníků, tedy osob, které spoluvytvářely podobu zahraniční služby. Ve druhé polovině 19. století byl stav (k výše uvedeným mezníkům rakouských dějin) následující: Ministr: Karel hrabě Buol (aristokracie) Státní podsekretář: Josef svobodný pán Werner (stavovská šlechta) 1878 Ministr: Julius hrabě Andrássy (aristokracie) Sekční šéfové: Bela baron Orczy (aristokracie) Heinrich sv. pán Calice (nešlechtic, nobilitován: stav sv. pánů 1873, 1906 hrabě) Josef sv. pán Schwegel (nešlechtic, nobilitován: rytířský stav 1870, stav sv. pánů 1875) 1897 Ministr: Agenor hrabě Goluchowski (aristokracie) Sekční šéfové: Rudolf hrabě Welserheimb (aristokracie) 18) Při stanovení příslušnosti k aristokracii je vycházím ze studie Aristocratic Redoubt W. D. Godseye, který čerpá z materiálů kanceláře nejvyššího komoří (Oberstkämmeramt) uložené dnes v Haus-, Hof- und Staatsarchiv ve Vídni a ze seznamů c. (a) k. komořích a dam řádu Hvězdového kříže, jež byly pravidelně zveřejňovány v tzv. Hof- und Staatshandbuch. GODSEY, Jr., W. D., Aristocratic Redoubt, zde s Hof- und Staatshandbuch des Kaisertums Österreich für das Jahr, Wien , Hof- und Staatshandbuch der Österreich-Ungarischen Monarchie für das Jahr, Wien

11 Nikolaus hrabě Szécsen (aristokracie) Julius sv. pán Zwiedinek von Südenhorst (nová šlechta šlechtický stav 1854, nobilitován: rytířský stav 1875, stav sv. pánů 1880) Gabriel von Vavrik (?) Ludwig Docsi von Nemet-Keresstur (nešlechtic, nobilitován 1878, baronát 1900) 1908 Ministr: Alois sv. pán Lexa von Aerenthal (stavovská šlechta/aristokracie) Sekční šéfové: Guido sv. pán Call von Kulmbach (nová šlechta stav sv. pánů 1816) Ladislaus Müller von Szentgyörgy (nešlechtic, nobilitován 1896, baronát 1910); 1918 Ministr: Ottokar hrabě Czernin (aristokracie) Sekční šéfové: Ladislaus baron Müller von Szentgyörgy (nešlechtic, nobilitován 1896, baronát 1910) Ludwig sv. pán von Flotow (stará šlechta) Otto von Weil (nová šlechta rytířský stav 1864) Theodor Ippen (nešlechtic) V 19. století totiž již držba šlechtického titulu nevypovídala o postavení jedince ve společnosti, jak tomu bylo v dřívější době. Početní nárůst šlechty, patrný zejména od nástupu Františka Josefa I., totiž nebyl spojen se zvýšením počtu aristokratických rodů, které své řady novým povýšencům otevíraly jen pomalu a velmi neochotně. Zatímco ještě na počátku 19. století nebylo začlenění opravdu bohatých nobilitantů do šlechtické nebo dokonce aristokratické společnosti větším problémem (a to dokonce ani v případech, že pocházeli z řad židovských konvertitů), po roce 1848 se situace radikálně změnila. Díky častému udílení tzv. privilegovaných řádů přinášejících nárok na šlechtictví se objevilo velké množství nových rytířů a baronů, jejichž sociální postavení dřívější prestiži 11

12 těchto titulů ani zdaleka neodpovídalo. 17 Od druhé poloviny 19. století dokonce nebylo neobvyklé, že panovník své nejbližší spolupracovníky měšťanského původu povyšoval i do hraběcího stavu, což se v dřívější době stávalo jen velmi vzácně. 18 Není bez zajímavosti, že tři z šesti takto vyznamenaných osob (Anton Prokesch von Osten, Josef von Hübner a Heinrich von Calice) působily právě na ministerstvu zahraničí. Šlo nepochybně o důsledek skutečnosti, že císař již nepovažoval odměnu prostřednictvím baronátu devalvovaného častým udílením za dostatečnou. Mnohem závažnějším faktem, než prostý početní nárůst osob s tituly a erby, byla skutečnost, že s konečnou platností přestala fungovat rovnováha mezi postavením jedince ve šlechtické hierarchii a jeho majetkem. V mnoha ohledech šlo o důsledek existence řádového šlechtictví, které již od svého zavedení ve druhé polovině 18. století tuto stabilitu narušovalo, protože nebralo ohled na ekonomickou pozici jedince. Mezi barony se tak často dostávali nezámožní důstojníci a státní úředníci, zatímco mnozí velkopodnikatelé a finančníci, jejichž společenský vzestup se zastavil po zisku prostého šlechtictví, byli mnohem bohatší než staré baronské a hraběcí rody. Majetek totiž představoval pouze jednu, nikoli jedinou podmínku společenského vzestupu. Neméně důležité byly společenské styky a zejména příbuzenské vazby, které nebylo možné získat vlastním úsilím. Šlo o postupný proces, který trval řadu generací. Odkrytí podobných svazků je navíc poměrně obtížné, protože vazby mezi aristokratickými rody a jejich širším příbuzenstvem byly značně spletité. Není například vyloučeno, že podobné styky mohly hrát roli při vzestupu prvního sekčního šéfa ministerstva zahraničí Karla svobodného pána von Macchio. 17) K této otázce ŽUPANIČ, Nová šlechta, s. 119 an. 18) Byly to následující osoby: Anton Prokesch von Osten (1871/72), Josef Hübner (1888), Friedrich Beck-Rzikowski von Dobrschitz (1906), Heinrich Calice (1908), Richard Bienerth-Schmerling (1915/16), Viktor Dankl von Kraśnik (1918). 12

13 Poměrně nezámožný státní úředník se prostřednictvím rodiny své manželky dostal do užšího okruhu nejvyšší aristokracie, protože jeho žena byla vzdálenou příbuznou pozdějšího ministra zahraničí Leopolda hraběte Berchtolda. Přestože nebyl díky svému původu první společností přijímán jako rovnocenný partner jeho rodina byla nobilitována teprve roku 1809 a baronát získal až roku 1861 jeho otec polní podmaršálek Florian von Macchio patřil do okruhu osob, které se v tomto prostředí často pohybovaly. Příbuzenské svazky lze dešifrovat jen velmi těžko v případě nové šlechty, která byla ve šlechtických genealogických almanaších evidována jen sporadicky. Ještě komplikovanější je v tomto ohledu situace u nově nobilitovaných rodin a u měšťanů. Přestože i zde známe některé širší rodinné klany a jiné podobné aliance lze předpokládat, 19 nedostatek materiálů zde ohledu mnohem tíživější, než v předchozím případě. Pokud úředníci společných rakousko-uherských ministerstev představovali do jisté míry elitu byrokratického aparátu dualistické říše, pak to dvojnásob platí o zaměstnancích ministerstva zahraničí. Počet jeho úředníků byl totiž omezen a zájemci o přijetí do jakékoli služební složky (diplomatické, konzulární i konceptní) museli složit poměrně přísnou přijímací zkoušku. Protože v případě diplomatů bylo přijetí vázáno i na nemalý vlastní příjem, není překvapující, že úředníci z méně zámožných novošlechtických a měšťanských rodin hledali uplatnění spíše v konzulární službě či přímo na ministerstvu. Sociální původ těchto osob byl velmi různorodý, obvykle ale platilo, že pocházeli alespoň ze středostavovských poměrů. Předpokladem alespoň základní kariéry ve státní službě byla maturita, naprostá většina vyšších úředníků ale měla vysokoškolské vzdělání, obvykle právního směru. Takové studium ale bylo značně 19) Baronská rodina Giskrů byla například spřízněna s rodinou finančníků Arnsteinů a jejím prostřednictvím dále s podnikatelskými rody Gomperzů a Herzů či s baronským rodem Pereira- Arnstein, jehož členové ve druhé polovině 19. století zastávali vlivná místa v diplomatické i konzulární službě. 13

14 finančně nákladné a vyžadovalo alespoň základní zajištění ze strany rodiny. Samozřejmě i zde najdeme selfmademany z velmi skromných poměrů, kterým se podařilo dosáhnout zářné kariéry, ve srovnání s jinými oblastmi státní služby jich ale bylo poměrně málo. Velmi komplikovanou otázkou je určení národnosti zaměstnanců ministerstva. Mnoho z nich totiž pocházelo z důstojnických či úřednických rodin a jejich otcové byli často překládáni. V takových rodinách nebylo výjimkou, když se každé z dětí narodilo nejen v jiné obci, ale dokonce v jiné korunní zemi monarchie. Situaci nezjednodušuje ani fakt, že v personálních spisech této doby byla národnost uváděna jen velmi zřídka. Ani příjmení (například Giskra, Kral) moc nenapoví. Řada osob totiž pocházela z jazykově smíšených oblastí, kde často Češi nosili německá příjmení a osoby s českými jmény se pokládali za Němce. Navíc i pojem národnost se navíc tehdy chápal odlišně. Poprvé byla zjišťována při rakousko-uherském sčítání lidu roku 1880 a určovala se podle obcovací řeči, tedy na základě toho, jakým jazykem člověk mluvil v rodině a svém okolí. 20 Výsledkem tohoto postupu bylo ale značné nadhodnocení počtu příslušníků většinových národností a zejména v případě etnicky nesmírně promíšených oblastí střední Evropy (mezi které patřila i Vídeň) mohly být skutečné národnostní poměry stanoveny jen velmi přibližně. Ke zkreslení skutečného stavu přispělo mimo jiné i tvrzení, že menší národnosti (mezi nimi i Češi) žijící v převážně německém jazykovém prostředí nemohou používat jiné obcovací řeči, než německé. Nebylo proto neobvyklé, že se mnoho státních úředníků, kteří před rokem 1918 působili ve Vídni a jež sčítání označovalo za Němce (byť doma hovořili česky), po rozpadu monarchie a přesídlení do ČSR přihlásilo k československé národností. Podobně obtížné je jednoznačně stanovit důvody, které jedince vedly k rozhodnutí pro kariéru na ministerstvu zahraničí. Někteří, 20) Stejně tak i při dalších sčítáních v letech 1890, 1900 a

15 například důstojníci, sem byli přeloženi, většina se ale do úřadu dostala z vlastní iniciativy. Příprava pro práci v této oblasti státní služby byla navíc dlouhodobá a například u konzulů předpokládala studium na Orientální (později Konzulární) akademii. Svou roli nepochybně hrála prestiž zaměstnanců nejvýše postaveného c. a k. ministerstva a snad i touha cestovat a poznávat cizí kraje. V době, kdy většina populace po většinu života neopustila svůj širší region, byli tito lidé překládáni z místa na místo a mohli se seznámit s více zeměmi, než si průměrný člověk uměl představit. Nesmíme opominout také rodinou tradici, která již v předcházejících staletích vedla ke vzniku úřednických či vojenských dynastií. Podobný proces však lze na počátku 20. století vysledovat spíše u aristokratů v diplomatických službách, než u měšťanů a novošlechticů. I zde je ale možné několik případů nalézt. Ve druhé polovině 19. století hrála mezi konceptními úředníky ministerstva důležitou roli rodina rytířů a svobodných pánů Nadhernych. Na počátku její slávy stál Franz rytíř von Nadherny ( ), dvorní rada, referent pro Moravu a Slezsko a ředitel kanceláře při Spojené dvorské kanceláři ve Vídni. Jeho mladší syn Julius svobodný pán von Nadherny ( ) byl dvorním a ministerským radou na ministerstvu zahraničí a posledním z rodiny působícím v tomto úřadě byl Juliův syn Franz ( ), dvorní rada a archivář v Domácím, dvorním a státním archivu. Jinou dynastií, působící opět v konceptní službě ministerstva, byli rytíři Güntherové von Ollenburg. Otec, Alexander starší (*1859), dvorní a ministerský rada, dosáhl funkce konzulárního inspektora. V této dráze jej následoval starší syn Alexander mladší (*1882), účetní oficiál a po první světové válce generální konzul správní sekce rakouského ministerstva zahraničí. Mladší syn Otto (*1884) byl před první světovou válkou vicekonzulem. O tradici můžeme mluvit snad i u baronské rodiny Sonnleithnerů. Ve druhé polovině 19. století dosáhl v zahraniční službě 15

16 významného postavení Hippolit ( ), mimořádný a zplnomocněný vyslanec. V jeho stopách šel syn Maximilian (*1884), který byl před první světovou válkou legačním tajemníkem II. kategorie. Jednou z hlavních otázek rozhodujících o zařazení zájemce o službu v tomto úřadu do konzulární či konceptní služby na jedné a diplomacie na druhé straně bylo finanční zajištění. Požadavek nezávislého příjmu ve výši alespoň korun (6000 zlatých) ročně byl mimořádně omezující, protože takovým majetkem disponoval jen zlomek rakousko-uherské populace. Roku 1899 jen 7,29 % všeho obyvatelstva Předlitavska mělo tak vysoké příjmy, aby se na ně vztahovala daňová povinnost. V Zalitavsku byl tento podíl vzhledem k nižší životní úrovni ještě menší. To znamenalo, že více než 92 % všeho předlitavského obyvatelstva mělo na přelomu 19. a 20. století nižší roční příjem než 600 zlatých, resp korun, které představovaly dolní hranici daňové povinnosti. Poplatníci byli podle zákona z roku rozděleni do 65 stupňů podle výše příjmu. Daň byla progresivní. V nejnižší 1. skupině, do které náleželi všichni s ročním platem v rozmezí zlatých, činila 3,60 zlatých, v nejvyšší 65. skupině, kde se plat pohyboval mezi zlatými, se platilo 1860 zlatých. 22 Daněny byly i funkční příplatky úředníků. V tomto případě byly ale tímto způsobem postiženy jen vyšší hodnostní třídy, protože nejnižší zdanitelná hranice pro funkční příplatky byla stanovena na 3200 zlatých ročně. Danilo se opět progresivně. V nejnižší třídě (příplatek zlatých) byla vyměřena na 0,4 %, v nejvyšší (více než zlatých) na 6 %. Od výše platu se pochopitelně odvíjel sociální status státního zaměstnance. Velmi zajímavý obraz rozdělení společnosti podle příjmů 21) Gesetz Nr. 220 ex , Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. 22) Pokud měl někdo příjem mezi a zl., byla daň po každých 2000 zl. ročního příjmu navyšována o 100 zl. Při příjmech zl. daň činila 4650 zl. a při příjmech nad zl. ročně byla opět navyšována o 250 zl. za každých 5000 zl. ročního příjmu navíc. 16

17 přinesl před první světovou válkou list subalterních úředníků Der Staatsbeamte: 23 Životní úroveň Skromný příjem Nižší střední třída Vyšší střední třída Hranice blahobytu Blahobyt Vyšší blahobyt Výše ročních příjmů zl. / K zl. / K zl. / K zl. / K zl. / K od 6000 zl. / K Je třeba samozřejmě brát v úvahu, že tento přehled byl vytvořena pohledem zdola, tedy optikou níže postaveného státního úředníka. Uvedené sumy proto nemůžeme chápat jako dělící linii, ale spíše spodní hranici příjmu, který umožňoval státním zaměstnancům dodržovat životní úroveň spojenou s uvedenou společenskou vrstvou. Je ovšem nesporné, že hranice vyššího blahobytu, korun ročního příjmu, představovala částku, kterou se v rakouské státní správě mohl pochlubit jen málokdo. Naprostá většina úředníků příslušné hodnostní třídy jí samozřejmě nikdy nedosáhla. Závaznou posloupnost v úřadech státní správy, podle které byli státní zaměstnanci také placeni, zavedl v letech císař František I. Úředníci i vojáci byli rozděleni do tříd, kterých bylo zpočátku dvanáct, později jedenáct. Čím vyšší bylo číslo třídy, tím nižší bylo postavení jejího nositele. V jedenácté až deváté třídě se nacházeli subalterní úředníci, v armádě pak subalterní důstojníci do hodnosti hejtmana. Úředníci osmé až páté třídy (a vojáci do hodnosti generálmajora) představovali v rámci 23) Přetištěna v: MEGNER, K., Beamte. Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte des k. k. Beamtentums, Wien 1985, s

18 svého stavu i celé společnosti střední vrstvu. Velmi úzká úřednická a armádní elita byla tvořena státními zaměstnanci zařazenými do čtvrté až první třídy a generalitou od polních podmaršálků výše. Základní změnu organizace rakouské byrokracie přinesla tzv. úřednická magna charta z 15. dubna Tehdy byla zrušena dvanáctá platová třída, obsazovaná ostatně jen zřídka, a její nositelé převedeni o třídu výše. Především však došlo k zásadní reorganizaci celého systému. Platové třídy se změnily na kvalifikační a další postup státního zaměstnance se odvíjel především od jeho vzdělání a dalších schopností. Další zdokonalení tohoto systému představovala služební pragmatika zavedená krátce před první světovou válkou roku Přestože se zmíněné zákony týkaly západní (rakouské) části monarchie, podle stejného klíče se postupovalo také u diplomatů, konzulů a konceptních úředníků ministerstva zahraničí. Jednotlivé kvalifikační třídy odstupňovaly i finanční ohodnocení státních úředníků. I. třída náležela pouze předlitavskému ministerskému předsedovi a c. a k. ministru zahraničí. V armádě pak tohoto stupně mohl dosáhnout polní maršál. Také druhá třída byla obsazována výjimečně a patřili do ní ministři a prezidenti nejvyššího soudního a nejvyššího účetního dvora. Ve vojsku zůstala až do roku 1915, kdy c. a k. armáda podle německého vzoru zavedla hodnost generálplukovníka, neobsazena. Ve vzácných případech mohla být druhá třída přiznána i zasloužilým a důležitým státním úředníkům. Na ministerstvu zahraničí šlo o prvního sekčního šéfa. Třetí třída náležela místodržícím, prezidentům vrchních zemských soudů a generálům zbraní. 26 Čtvrtá třída pak byla určena pro zemské prezidenty, sekční šéfy předlitavských ministerstev, senátní 24) Gesetz Nr. 15 ex , Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. 25) Gesetz Nr. 15 ex , Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. 26) Šlo o polní zbrojmistry, generály jízdy a generály pěchoty. 18

19 ročně. 29 Toto řešení bylo samozřejmě jen dočasné. Nárůst cen totiž prezidenty nejvyššího soudního dvora, policejního ředitele ve Vídni atd. Těchto osob bylo samozřejmě jen několik desítek, největší část úředníků se nacházela v jedenácté a desáté třídě. Šlo jednak o elévy, jednak o zaměstnance s nižším vzděláním, kteří podle předpisů již výše postoupit nemohli. 27 Platy stanovené magnou chartou z roku 1873 zůstaly ve stejné výši až do konce století. V důsledku hospodářské krize totiž kupní síla nominální mzdy postupně stoupala a to i navzdory téměř nulové valorizaci mezd. 28 Teprve postupný ekonomický vzestup monarchie po roce 1890 vedl ke zvýšení průměrné mzdy a také tehdy se začalo ozývat volání po zvýšení platů státních úředníků. Základní překážku v tomto ohledu ale představoval nedostatek financí ve státním rozpočtu. Problém byl proto provizorně řešen příplatky, které úředníkům po odsloužených letech mírně navyšovaly příjem. Zákonem z 28. června 1895 získaly navíc tři nejnižší hodnostní třídy, které byly nárůstem životních nákladů postiženy nejvíce, tzv. subsistenční příplatek ve výši 60 (XI.), 80 (X.) a 100 zl. (IX. třída) vyžadoval komplexní zvýšení platů všech úředníků až do páté třídy včetně. U nejvyšších tříd se prozatím zvýšení mezd nepředpokládalo, uvažovalo se jen o navýšení funkčních příplatků, které by jim umožnily dostatečně reprezentovat svůj úřad. Otázkou bylo, z čeho valorizaci platů pokrýt. Vláda navrhovala zvýšit daň z cukru, piva, lihovin a případně také z přepravy, poslanci ale protestovali a požadovali snížení výdajů na armádu. Na to ale vláda nemohla přistoupit z několika důvodů. Jednak bylo obecně známo, že rakousko-uherská armáda trpí nedostatkem 27) VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, Jak se žilo za časů Františka Josefa I., Praha 1996, s. 195 an. 28) ROSENBERG, H., Grosse Depression und Bismarckzeit. Wirtschaftsablauf und Politik in Mitteleuropa, Frankfurt/Main, Berlin, Wien 1967, s ) MEGNER, Beamte, s

20 finančních prostředků a další omezení jejího rozpočtu by mohlo mít vážné následky, jednak bylo velkou otázkou, zda by císař František Josef I. takový zákon vůbec podepsal. Po dlouhých jednáních byla nakonec dojednána kompromisní varianta. K navýšení platů sice mělo dojít, zároveň ale nebylo v zákoně přímo uvedeno, jaké zdroje k tomu budou použity. Konečné schválení zákona se ale značně protáhlo. Důvodem byla krize monarchie vyvolaná spory o prodloužení rakousko-uherského vyrovnání a také obstrukce v předlitavském parlamentu. Odklady samozřejmě vyvolaly v řadách státních úředníků značnou nespokojenost. Teprve 19. září 1898, po více než dvou letech, byl návrh schválen. Došlo k tomu devět dní po zavraždění císařovny Alžběty a byl to první zákon, který František Josef I. po této rodinné tragédii podepsal. Zatímco platy úředníků prvních čtyř hodnostních tříd zůstaly ve stejné výši jako roku 1873, 30 u dalších tříd zákon předpokládal postupné navyšování mezd. Když tedy úředník povýšil do vyšší třídy, získal automaticky nejnižší plat, který byl pro tuto třídu vymezen. Po odsloužených letech, jejichž počet byl přesně stanoven, mohl postoupit na vyšší úroveň. U V. třídy byly tyto úrovně dvě, u ostatních pak tři: 31 Hodnostní třída Roční příjem ve zl./k podle zákona z roku 1898 I zl./ K II zl./ K III zl./ K IV zl./ K V zl./ K zl./ K VI zl./8 000 K zl./7 200 K zl./6 400 K 30) K jejich zvýšení došlo až zákony z let 1907 a ) Gesetz Nr. 172 ex , Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. 20

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 1. Dr. Medicíny a chirurgie, vyšší polní lékař Gmach Ferdinand. V Hranicích na Vyšším vojenském vzdělávacím a výchovném

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA ALPSKÉZEMĚ-OBYVATELSTVO Mgr. Iva Švecová RAKOUSKO historie 1.stol. římský vojenský tábor Vindobona (dnes Vídeň) 13. stol.

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Pozměňovací návrhy k tisku 336

Pozměňovací návrhy k tisku 336 Pozměňovací návrhy k tisku 336 1. V 2 odst. 1 písm. c) se na konci věty doplňuje: to neplatí, jde-li o náměstka pro řízení sekce a jemu podřízené zaměstnance, 2. V 10 odst. 1 se písm. a) a b) mění následovně:

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst)

37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Zprostředkování zaměstnání úřady práce 37 37 (Evidence a charakteristika volných pracovních míst) Úřad práce vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele, základní

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Evropská unie, společný trh, euro, vstup ČR, Varšavská smlouva, NATO

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Evropská unie, společný trh, euro, vstup ČR, Varšavská smlouva, NATO Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení Laterna Medica Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí Stanovy sdružení Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení je: LATERNA MEDICA, Sdružení studentů biomedicíny,

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. František Josef II. 18.8.1830-21.11.1916

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. František Josef II. 18.8.1830-21.11.1916 VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ František Josef II. 18.8.1830-21.11.1916 Dětství Františka Josefa přichází na svět 18. srpna roku 1830 ve Vídni (syn Žofie

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více