ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKON 234/ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ"

Transkript

1 O b s a h slovo o autorech IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře XIV seznam použitých zkratek XVI seznam předpisů citovaných v komentáři XVII Předmluva XXXVI Úvod XXXVIII ZÁKON č. 234/2014 Sb., o státní službě ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 2 hlava I PŘEDMĚT ÚPRaVY a ROZsah PŮsObNOsTI (Předmět úpravy) (Negativní vymezení osobní působnosti zákona) hlava II ZÁKLaDNÍ UsTaNOVENÍ správní úřad služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad služba a obory služby státní zaměstnanec služební označení státního zaměstnance služební označení státních zaměstnanců v zahraniční službě Představený hlava III ORGaNIZaČNÍ VĚCI služby a správa služebních VZTahŮ služební orgán služební předpis (Vydání služebního předpisu) (Soulad služebních předpisů) Ministerstvo vnitra Vedoucí služebního úřadu státní tajemník Zvláštní ustanovení o plnění některých úkolů služebního úřadu hlava IV systemizace a ORGaNIZaČNÍ struktura služebního ÚŘaDU systemizace Změna systemizace Organizační struktura služebního úřadu V

2 20 76 ČÁST DRUHÁ SLUŽEBNÍ POMĚR hlava I služební POMĚR Na DObU NEURČITOU a Na DObU URČITOU (Doba trvání služebního poměru) (Preferování služebního poměru na dobu neurčitou a přijímání do služebního poměru na dobu určitou) hlava II PŘEDPOKLaDY a ODbORNÉ POŽaDaVKY PRO PŘIJETÍ DO služebního POMĚRU, VZNIK služebního POMĚRU, ZaŘaZENÍ Na služební MÍsTO, JMENOVÁNÍ Na služební MÍsTO PŘEDsTaVENÉhO, služební slib a PŘEKÁŽKY PŘIJETÍ DO služebního POMĚRU NEbO VÝKONU služby Základní předpoklad pro přijetí do služebního poměru Přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo a jmenování na služební místo představeného Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa (Konání výběrového řízení) (Požadavky na osobu žadatele o přijetí do služebního poměru) (Doložení předpokladů žadatele o přijetí do služebního poměru) (Postup služebního orgánu ve výběrovém řízení po podání žádosti) (Složení výběrové komise a postup ve výběrovém řízení) (Služební poměr na dobu určitou fyzické osoby bez úřednické zkoušky) Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného Vznik služebního poměru služební slib Překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby Pozbytí předpokladů pro přijetí do služebního poměru Úřednická zkouška (Povinnost úspěšně vykonat úřednickou zkoušku) (Obecná část a zvláštní část úřednické zkoušky) (Zkušební komise) (Termín úřednické zkoušky) (Rozhodování zkušební komise, osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky, zpráva o neúspěšném vykonání úřednické zkoušky) (Opakování úřednické zkoušky) (Zmocňovací ustanovení) Postup po úspěšném vykonání úřednické zkoušky VI

3 43 hlava III ZaŘaZENÍ státního ZaMĚsTNaNCE VE službě s OhLEDEM Na JEhO PŘÍbUZENsKÉ a ObDObNÉ VZTahY Zařazení státního zaměstnance ve službě s ohledem na jeho příbuzenské a obdobné vztahy hlava IV ZMĚNY služebního POMĚRU Druhy změn služebního poměru služební cesta (Vyslání na služební cestu) (Nástup na služební cestu) Přeložení Zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání nebo z důvodu vazby Zařazení na jiné služební místo Změna doby trvání služebního poměru Základní ustanovení o výběrovém řízení na obsazení volného služebního místa představeného Jmenování na služební místo náměstka pro státní službu Jmenování na služební místo státního tajemníka Jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu Jmenování na služební místo náměstka pro řízení sekce nebo ředitele sekce Jmenování na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Jmenování na služební místo ředitele odboru Jmenování na služební místo vedoucího oddělení (Výběrov řízení na služební místo vedoucího oddělení) (Jmenování na služební místo představeného osoby, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku) Odvolání ze služebního místa představeného Převedení na jiné služební místo Zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů Zařazení mimo výkon služby z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené Zařazení mimo výkon služby pro výkon funkce v odborové organizaci Zařazení mimo výkon služby pro pozastavení služby Zastupování Vyslání k výkonu zahraniční služby a zařazení po jeho ukončení Zkrácení služební doby Přerušení výkonu služby za účelem dalšího vzdělání nebo odborné stáže společná ustanovení o změnách služebního poměru (Zařazení státního zaměstnance na původní či jiné volné služební místo po odpadnutí původní změny služebního poměru) VII

4 71 73 hlava V skončení služebního POMĚRU Základní ustanovení skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu skončení služebního poměru na základě žádosti státního zaměstnance skončení služebního poměru ze zákona Nezákonné skončení služebního poměru hlava VI služební posudek a potvrzení o službě (Vydání služebního posudku a potvrzení o službě) ČÁST TŘETÍ POVINNOSTI A PRÁVA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, PŘÍKAZY K VÝKONU SLUŽBY A OCENĚNÍ ZA PŘÍKLADNÝ VÝKON SLUŽBY Povinnosti státních zaměstnanců (Povinnosti státních zaměstnanců) (Povinnosti představených) Práva státních zaměstnanců Omezení některých práv státních zaměstnanců (Zákaz vykonávat funkci v politické straně nebo politickém hnutí pro představené) (Omezení některých práv státních zaměstnanců a jiná výdělečná činnost) (Omezení práva představených vykonávat stávku) Zákaz konkurence Příkaz k výkonu služby (Příkaz k výkonu služby) (Rozpor příkazu s právním nebo služebním předpisem) Ocenění za příkladný výkon služby ČÁST ČTVRTÁ KÁRNÁ ODPOVĚDNOST 87 služební kázeň Kárné provinění (Kárné opatření) Zánik kárné odpovědnosti Výkon kárné pravomoci (Výkon kárné pravomoci) (Kárná komise prvního stupně) (Kárná komise druhého stupně) Kárné řízení (Zahájení kárného řízení) (Podnět k zahájení kárného řízení) (Průběh kárného řízení; rozhodnutí v kárném řízení) Zahlazení kárného opatření ČÁST PÁTÁ PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY 98 hlava I ROVNÉ ZaChÁZENÍ a ZÁKaZ DIsKRIMINaCE (Rovné zacházení se zaměstnanci, zákaz diskriminace) VIII

5 hlava II služební DOba a DOba ODPOČINKU služební doba Pružné rozvržení služební doby služební pohotovost služba přesčas a služba v noční době Dovolená a dodatková dovolená hlava III služební VOLNO Překážky ve službě na straně státního zaměstnance a služební volno (Překážky ve službě na straně státního zaměstnance) (Neplacené služební volno na žádost státního zaměstnance) Překážky ve službě na straně služebního úřadu hlava IV VZDĚLÁVÁNÍ státních ZaMĚsTNaNCŮ Prohlubování vzdělání služební volno k individuálním studijním účelům Zvýšení vzdělání (Povolení zvýšení vzdělání a rozsah úlev) (Povinnost státního zaměstnance setrvat ve služebním poměru) (Kontrola průběhu a výsledků vzdělávání, zastavení poskytování úlev a zánik povinnosti k úhradě) hlava V NÁhRaDY VÝDaJŮ V souvislosti s VÝKONEM služby (Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem služby a při výkonu zahraniční služby) hlava VI bezpečnost a OChRaNa ZDRaVÍ PŘI VÝKONU služby (Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby státních zaměstnanců se řídí) hlava VII PODMÍNKY PRO VÝKON služby a ZabEZPEČENÍ státního ZaMĚsTNaNCE Podmínky pro výkon služby Zabezpečení státního zaměstnance hlava VIII PODMÍNKY PRO sladění RODINNÉhO a OsObNÍhO ŽIVOTa státních ZaMĚsTNaNCŮ s VÝKONEM služby a VÝKON služby Z JINÉhO MÍsTa Podmínky pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby Výkon služby z jiného místa Podmínky výkonu služby státních zaměstnankyň Podmínky výkonu služby těhotných státních zaměstnankyň a státních zaměstnankyň-matek (Povinnost převedení na jiné služební místo) (Ochrana státního zaměstnance pečujícího o dítě) Mateřská a rodičovská dovolená a přestávky ke kojení IX

6 ČÁST ŠESTÁ NÁHRADA ŠKODY, SLUŽEBNÍ ÚRAZ NEMOC Z POVOLÁNÍ 122 Předcházení škodám Odpovědnost státního zaměstnance za škodu Odpovědnost služebního úřadu za škodu a zabezpečení státního zaměstnance při služebním úrazu nebo nemoci z povolání Zvláštní odpovědnost služebního úřadu za škodu ČÁST SEDMÁ SOCIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ Základní ustanovení (Sociální a zdravotní pojištění) (Sociální zajištění) Plat při dočasné neschopnosti k výkonu služby ČÁST OSMÁ INFORMOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A PROJEDNÁNÍ VĚCÍ SLUŽBY, ODBOROVÉ ORGANIZACE, RADA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ hlava I INFORMOVÁNÍ státních ZaMĚsTNaNCŮ a PROJEDNÁNÍ VĚCÍ služby Základní ustanovení Informování státních zaměstnanců Projednání se státními zaměstnanci hlava II ODbOROVÉ ORGaNIZaCE (Rozsah informační a projednací povinnosti služebního úřadu k odborové organizaci) (Působnost odborové organizace a pluralita odborových organizací ve služebním úřadu) hlava III RaDa státních ZaMĚsTNaNCŮ a ZÁsTUPCE státních ZaMĚsTNaNCŮ PRO bezpečnost a OChRaNU ZDRaVÍ (Realizace práva na informace a projednání prostřednictvím rady zaměstnanců a zástupce státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby) (Složení rady státních zaměstnanců a počet zástupců při výkonu služby) (Podmínky volby a funkční období rady státních zaměstnanců a zástupců státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby) (Přechod výkonu práv a povinností ze služebního poměru a dočasná pluralita rad státních zaměstnanců a zástupců při výkonu služby ve služebním úřadu) X

7 138 (Zánik rady státních zaměstnanců a zánik funkce zástupce při výkonu služby) (Organizace voleb rady státních zaměstnanců a zástupce při výkonu služby) hlava IV společná UsTaNOVENÍ (Zákaz diskriminace, znevýhodňování či zvýhodňování státních zaměstnanců pro členství v odborových orgánech, radách státních zaměstnanců či výkon funkce zástupce při výkonu služby) (Povinnosti služebního úřadu ve vztahu k ustavení a činnosti odborové organizace, rady státních zaměstnanců a zástupce státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby) (Informační povinnost a povinnost mlčenlivosti členů odborové organizace, rady státních zaměstnanců a zástupce státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu služby) Kolektivní dohoda ČÁST DEVÁTÁ ODMĚŇOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 144 Obecná ustanovení o platu a odměně za služební pohotovost Zvláštní ustanovení o platovém tarifu a platových třídách Zvláštní ustanovení o příplatku za vedení Zvláštní ustanovení o příplatku za službu přesčas Zvláštní ustanovení o zvláštním příplatku Zvláštní ustanovení o osobním příplatku Zvláštní ustanovení o odměně Zvláštní ustanovení o odměně za služební pohotovost Zvláštní ustanovení o platu některých služebních orgánů ČÁST DESÁTÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ hlava I OsObNÍ spis, služební PRŮKaZ, služební hodnocení a stížnost státního ZaMĚsTNaNCE Osobní spis služební průkaz služební hodnocení (Služební hodnocení, obsah, proces, podmínky) (Příslušnost ke služebnímu hodnocení) stížnost (Stížnost) (Pomoc s podáním a řešením stížnosti) XI

8 hlava II ŘÍZENÍ VE VĚCECh služby Základní ustanovení Použití správního řádu Účastníci řízení a rozhodující orgány (Účastníci řízení) (Rozhodující orgány) Zvláštní ustanovení o vyloučení z projednávání a rozhodování věci Zvláštní ustanovení o výběrovém řízení Zvláštní ustanovení o vydání rozhodnutí Zvláštní ustanovení o náhradě nákladů řízení Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí Odvolací řízení (Nárok při zrušení nezákonného rozhodnutí o přeložení) hlava III PŘEChOD VÝKONU PRÁV a POVINNOsTÍ ZE služebního POMĚRU (Přechod výkonu práv a povinností ze služebního poměru v důsledku sloučení, splynutí či rozdělení) (Přechod výkonu práv a povinností ze služebního poměru v důsledku převodu) hlava IV systemizace PRaCOVNÍCh MÍsT a POsTaVENÍ NÁMĚsTKa ČLENa VLÁDY systemizace pracovních míst Náměstek člena vlády hlava V PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK (Zjišťování průměrného výdělku) (Zvláštní ustanovení o zjišťování průměrného výdělku) hlava VI VÝKLaD NĚKTERÝCh POJMŮ (Plat ve zvláštních případech) (Ohrožení nemocí z povolání, předpisy k zajištění BOZP, karanténa) hlava VII POUŽITÍ PRaCOVNÍhO POMĚRU (Výjimečné použití pracovního poměru k výkonu práce na služebním místě) hlava VIII INFORMaČNÍ systémy Informační systém o platech státních zaměstnanců Informační systém o státní službě (Informační systém o státní službě jako informačním systému veřejné správy, správce, součásti) (Rejstřík státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku a evidence uskutečněnýchúřednických zkoušek) (Přístup do součástí ISoSS a pravidla pro nakládání s údaji) (Využívání údajů ze základního registru obyvatel, údajů z informačního systému evidence obyvatel a údajů z informačního systému cizinců v rozsahu) XII

9 ČÁST JEDENÁCTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 184 systemizace a systemizace pracovních míst Náměstek pro státní službu Vedoucí služebního úřadu státní tajemník Představený Náměstek člena vlády služební poměr ostatních dosavadních zaměstnanců (Dosavadní zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou s dostatečnou praxí) (Dosavadní zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou bez dostatečné praxe) (Dosavadní zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou) (Forma žádosti, bezúhonnost, dosavadní zaměstnanci, kteří nepožádali o přijetí do služebního poměru) (Budoucí překlopení do služebního poměru; stavení lhůt pro překlopení při překážkách v práci na straně zaměstnance) (Přechodné ustanovení k dosažení věkové hranice) Úřednická zkouška Omezení některých práv státních zaměstnanců Odměňování (Přechodná ustanovení k platu) (Nový systém odměňování státních zaměstnanců) Započtení doby pracovního poměru dosavadních zaměstnanců a jejich nároky Výjimka z předpokladu vzdělání (Zrušení Generálního ředitelství státní služby) Zvláštní postup do doby zprovoznění informačního systému o státní službě služební průkaz Zmocňovací ustanovení ČÁST DVANÁCTÁ ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 206 (Zrušovací ustanovení) ČÁST TŘINÁCTÁ ÚČINNOST 207 (Účinnost zákona) Příloha 1 (k zák. o státní službě) Příloha 2 (k zák. o státní službě) Přílohová část Prováděcí předpisy schválené do Další přílohy Věcný rejstřík XIII

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

OBSAH. Seznam autorů... XVII Seznam zkratek...xix Ostatní zkratky... XXIII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXV Předmluva...

OBSAH. Seznam autorů... XVII Seznam zkratek...xix Ostatní zkratky... XXIII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXV Předmluva... OBSAH Seznam autorů.... XVII Seznam zkratek....xix Ostatní zkratky.... XXIII Seznam předpisů citovaných v komentáři.... XXV Předmluva.... XXXV ZÁKONÍK PRÁCE Část první Všeobecná ustanovení ( 1 až 29)....

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

ZÁKON 234/2014 1 19 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON 234/2014 1 19 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O b s a h slovo o autorech.......................................................... IX Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře............................ XIV seznam použitých zkratek.................................................

Více

OBSAH ZÁKON O VOJÁCÍCH Z POVOLÁNÍ

OBSAH ZÁKON O VOJÁCÍCH Z POVOLÁNÍ OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory................ XV Seznam použitých zkratek.....................................xvii Seznam předpisů citovaných v komentáři,.........................

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

NOVELA ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ

NOVELA ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ NOVELA ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ MINISTERSTVO VNITRA SEKCE PRO STÁTNÍ SLUŽBU 2 legislativní proces senátní návrh březen 2016 předložen Senátu senátní tisk č. 229 duben 2016 předložen Poslanecké sněmovně sněmovní

Více

OBSAH. Použité zkratky... XII

OBSAH. Použité zkratky... XII OBSAH Použité zkratky... XII 1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení... 1 1.1 Pracovněprávní vztahy... 1 1.1.1 Subjekt... 2 1.1.2 Obsah... 3 1.1.3 Objekt... 3 1.2 Zásady pracovního práva... 4 1.2.1 Smluvní

Více

Zákoník práce. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Zákoník práce. Ukázka knihy z internetového knihkupectví Zákoník práce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Margerita Vysokajová / Bohuslav Kahle Nataša Randlová / Petr Hůrka / Jiří Doležílek Zákoník práce Komentář 4. vydání Vzor citace: Vysokajová,

Více

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ

VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ VSTUPNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁSLEDNÉ Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu Organizace a činnosti veřejné správy + Pojem veřejná správa + Vymezení veřejné správy v právním řádu + Výkon veřejné

Více

Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III. Jaro Téma: Státní služba. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III. Jaro Téma: Státní služba. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. Vybrané otázky správního práva a veřejné správy III Jaro 2015 Téma: Státní služba Zápatí prezentace doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. Problematika státní služby 1) Historie státní služby 2) Ke státní službě

Více

náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 18. září 2015, kterým se stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení

náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 18. září 2015, kterým se stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení 6 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 18. září 2015, kterým se stanoví obsah osobního spisu státního zaměstnance a způsob jeho vedení Čl. 1 Předmět úpravy Tento služební

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY ÚŘEDNÍKŮ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY ÚŘEDNÍKŮ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY ÚŘEDNÍKŮ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu + Seznam literatury + Slovo o autorce Historický úvod do pracovního práva, zařazení pracovního

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1386 Sbírka zákonů č. 144 / 2017 Částka 51 144 ZÁKON ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace o studiu + Seznam literatury + Slovo o autorce Historický úvod do pracovního práva, zařazení pracovního práva

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Závěr č. 13. ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze dne 10. března 2017.

Závěr č. 13. ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze dne 10. března 2017. MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě Závěr č. 13 ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne. 2018, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

N á v r h ZÁKON. ze dne. 2018, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony N á v r h III. ZÁKON ze dne. 2018, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Změny služebního poměru. Mgr. Iva Hřebíková personální ředitelka sekce pro státní službu Benešov

Změny služebního poměru. Mgr. Iva Hřebíková personální ředitelka sekce pro státní službu Benešov Změny služebního poměru Mgr. Iva Hřebíková personální ředitelka sekce pro státní službu Benešov 24.9.2015 Změny služebního poměru Hlava IV ZSS Vyslání na služební cestu Přeložení Zproštění výkonu státní

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

OBSAH. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

OBSAH. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) OBSAH Seznam zkratek................................................ XIII Jednotlivá ustanovení zpracovali................................... XVI Seznam předpisů citovaných v komentáři............................

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (tisk 393) Návrh na zamítnutí návrhu zákona ve druhém čtení dne 3. května 2016

Více

I. Návrh. 4. V 57 odst. 3 za slova mezinárodní organizaci vložit slova, na vysoké škole.

I. Návrh. 4. V 57 odst. 3 za slova mezinárodní organizaci vložit slova, na vysoké škole. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k návrhu poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

OBSAH. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě praze

OBSAH. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě praze OBSAH Seznam použitých zkratek a zkrácených názvů zákonů............. XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři......................... XV Přehled autorů a komentovaných ustanovení.....................

Více

Předsmluvní vztahy, vznik a změny pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Předsmluvní vztahy, vznik a změny pracovního poměru. JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Předsmluvní vztahy, vznik a změny pracovního poměru JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. 1 Vznik pracovního poměru Postup při výběru nových zaměstnanců volí sám zaměstnavatel, pokud není ve výjimečných případech

Více

METODICKÝ POKYN NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA PRO STÁTNÍ SLUŽBU Č. 1/2016, KTERÝM SE STANOVÍ PODROBNOSTI KE ZMĚNÁM SLUŽEBNÍHO POMĚRU

METODICKÝ POKYN NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA PRO STÁTNÍ SLUŽBU Č. 1/2016, KTERÝM SE STANOVÍ PODROBNOSTI KE ZMĚNÁM SLUŽEBNÍHO POMĚRU Ministerstvo vnitra Sekce pro státní službu V Praze dne 7. března 2016 Č.j.: MV-36310-1/OSK/2016 METODICKÝ POKYN NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA PRO STÁTNÍ SLUŽBU Č. 1/2016, KTERÝM SE STANOVÍ PODROBNOSTI KE ZMĚNÁM

Více

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1

OBSAH. ZÁKON č. 128/2000 Sb., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)... 1 OBSAH Seznam zkratek.......................................................... XIII Jednotlivá ustanovení zpracovali.............................................xv Seznam předpisů citovaných v komentáři...................................

Více

OBSAH ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH

OBSAH ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.................xi Seznam použitých zkratek...................................... XII Seznam předpisů citovaných v komentáři.........................

Více

Návrh. A. Navrhované vložení 190a označit jako novelizační bod 11 a před tento bod vložit novelizační body 1 až 10 v následujícím znění:

Návrh. A. Navrhované vložení 190a označit jako novelizační bod 11 a před tento bod vložit novelizační body 1 až 10 v následujícím znění: Pozměňovací návrh Pavly Golasowské a Mariana Jurečky k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 798) Návrh A. Navrhované

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 7 Služební označení státního zaměstnance (1) Státnímu zaměstnanci přísluší služební

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

OBSAH. Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

OBSAH. Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) OBSAH Seznam zkratek.............................................. XI Seznam předpisů a norem citovaných v komentáři.................. XV Předmluva................................................ XIX Zákon

Více

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (1) Služba zahrnuje 5 Služba a obory služby a) přípravu

Více

Hlava III. Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Hlava IV. Prameny pracovního práva Hlava V. Pracovněprávní vztahy

Hlava III. Mezinárodní organizace a jejich dokumenty     Hlava IV. Prameny pracovního práva Hlava V. Pracovněprávní vztahy Obsah str. m. č. O autorech... V Předmluva... IX Autoři jednotlivých kapitol... XI Přehled obsahu... XIII Obsah...XV Přehled použitých zkratek...xxvii I. Obecné výklady... 1 Hlava I. Pojetí pracovního

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Novela zákona o státní službě

Novela zákona o státní službě Novela zákona o státní službě - 2018 sekce pro státní službu 13.4.2018 sekce pro státbní službu 1 Cíle pokračovat v profesionalizaci státní služby otevřít státní službu širšímu okruhu osob vstup odborníků

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

S-065 Vydání: 3 / Služební řád státních zaměstnanců SÚKL

S-065 Vydání: 3 / Služební řád státních zaměstnanců SÚKL str. 1 z 23 Datum účinnosti: 17.07.2017 Majitel dokumentu: Jméno Ing. Petr Šimek 11030 odd. datum podpis Přezkoumal MK: Jméno Lenka Jeglová datum Interval revizí: 2 roky podpis Schválil: Jméno PharmDr.

Více

Služební poměr státních zaměstnanců

Služební poměr státních zaměstnanců Služební poměr státních zaměstnanců jako příklad možné koncepce veřejné služby Mgr. Veronika Helferová Právní úprava Zákon č. 234/2014 Sb. o státní službě Speciální právní předpis, který komplexně přebírá

Více

Obsah XIII. Seznam použitých zkratek. Úvod

Obsah XIII. Seznam použitých zkratek. Úvod Seznam použitých zkratek Úvod XIII XV Kapitola 1: Představení mezinárodních organizací, jejichž normotvorba zasahuje významně do oblasti pracovního práva 1.1 Mezinárodní organizace práce 1 1.1.1 Členská

Více

Pozměňovací návrhy k tisku 336

Pozměňovací návrhy k tisku 336 Pozměňovací návrhy k tisku 336 1. V 2 odst. 1 písm. c) se na konci věty doplňuje: to neplatí, jde-li o náměstka pro řízení sekce a jemu podřízené zaměstnance, 2. V 10 odst. 1 se písm. a) a b) mění následovně:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 313 32 ZÁKON ze dne 22. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

OBSAH. ÚSTAVA ČESKé REPuBLIKy... 1

OBSAH. ÚSTAVA ČESKé REPuBLIKy... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................. X Přehled autorů a jimi zpracovaných částí komentáře................ XIII Seznam použitých zkratek......................................

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XI Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIII Předmluva... XVI Úvod k zákonu... XVIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XI Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIII Předmluva... XVI Úvod k zákonu... XVIII OBSAH Seznam použitých zkratek........................................ XI Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... XIII Předmluva....................................................

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ V PRAXI - OBECNÁ ČÁST

MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ V PRAXI - OBECNÁ ČÁST MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ V PRAXI - OBECNÁ ČÁST Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu + Seznam literatury Korupce a diskriminace + Korupce + Základní pojmy + Pojem korupce

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22. 156 11. funkční období 156 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 1024 ze 7.

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

OBSAH. Úvodní slovo 3

OBSAH. Úvodní slovo 3 OBSAH Úvodní slovo 3 ZÁKON č. 561/2004 Sb., (školský zákon) Část první - Obecná ustanovení 23 Předmět úpravy 23 Vzdělávací programy 26 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

OBSAH. Úvod Seznam zkratek TRESTNÍ ZÁKONÍK... 15

OBSAH. Úvod Seznam zkratek TRESTNÍ ZÁKONÍK... 15 OBSAH Úvod........................................................................ 11 Seznam zkratek.............................................................. 13 TRESTNÍ ZÁKONÍK.........................................................

Více

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU

VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU VZNIK A ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU Lenka Procházková noack & partner, s.r.o. 1 Obsah úvodem postup před vznikem pracovního poměru pracovně-lékařské prohlídky vznik pracovního poměru pracovní poměr na dobu

Více

234/2014 Sb. ZÁKON ze dne 1. října 2014 o státní službě

234/2014 Sb. ZÁKON ze dne 1. října 2014 o státní službě 234/2014 Sb. ZÁKON ze dne 1. října 2014 o státní službě (platí od 1. 64. 2017 do 30. 631. 5. 2017) ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada Č. j.: 03481-1/2016-ERU

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Zákon o státní službě přijetí, příprava, přechod. František Vavera

Zákon o státní službě přijetí, příprava, přechod. František Vavera Zákon o státní službě přijetí, příprava, přechod František Vavera Druhy státních a samosprávných úředníků (zaměstnanců, příslušníků) zaměstnanec podle zákoníku práce úředník územně samosprávného celku

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce Čl. I Zákon č.

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

vrchního státního zastupitelství 0,88 0,96 1,05 do ukončení 5. roku 1,01 1,09 1,17 od počátku 6. roku 1,14 1,26 1,33 od počátku 9.

vrchního státního zastupitelství 0,88 0,96 1,05 do ukončení 5. roku 1,01 1,09 1,17 od počátku 6. roku 1,14 1,26 1,33 od počátku 9. Zákon č. 201/ 1997, o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XI Seznam předpisů citovaných v komentáři...xiii Profil autorů... XVII Úvod... XIX ZÁKON O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

OBSAH. Seznam zkratek... XI Seznam předpisů citovaných v komentáři...xiii Profil autorů... XVII Úvod... XIX ZÁKON O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI OBSAH Seznam zkratek XI Seznam předpisů citovaných v komentáři XIII Profil autorů XVII Úvod XIX ZÁKON O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 až 7) 1 Předmět úpravy 1 2 Hmotná nouze 4

Více

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21 Obsah O autorech... 11 Používané zkratky... 15 Úvodem k prvnímu vydání... 17 Úvodem k druhému vydání... 21 HLAVA PRVNÍ Pojetí sociálního práva, jeho předmět, systém a nástroje... 23 1 Pojem a předmět sociálního

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd Finanční a platové.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd Finanční a platové. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd. 3004 Finanční a platové. Datum: 9. ledna 207 PID: MFCR6XYPQC Č. j.: MF-46332/206/3005-2

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

OBSAH. ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) OBSAH Seznam zkratek.............................................. XI Seznam předpisů citovaných v komentáři........................ XIV Předmluva k prvnímu vydání................................. XXIX

Více

ZÁKON O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV

ZÁKON O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV Seznam zkratek... XIII Předmluva... XV ZÁKON O PŘEMĚNÁCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV Část první Obecná ustanovení ( 1 až 59zb)... 1 Hlava I Základní ustanovení ( 1 až 9)... 1 Hlava II Některá ustanovení

Více

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Výňatek ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Právnické osoby Správní delikty právnických osob 23 Správní delikty právnických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

V Bruselu dne COM(2017) 632 final ANNEX 3 PŘÍLOHA

V Bruselu dne COM(2017) 632 final ANNEX 3 PŘÍLOHA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNE 3 PŘÍLOHA zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě o pravidlech ke služebnímu řádu přijatých orgánem oprávněným ke jmenování v rámci

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

nan vedoucího služebního úřadu č. 13/2018, SLUŽEBNÍ PŘEDPIS VEDOUCÍHO SLUŽEBNÍHO ÚŘADU

nan vedoucího služebního úřadu č. 13/2018, SLUŽEBNÍ PŘEDPIS VEDOUCÍHO SLUŽEBNÍHO ÚŘADU nan Č.j. API/ 0308/18 SP 13/2018 Datum vyvěšení: 1.2018 Datum svěšení: 31.2018 Účinnost od: 1.2018 Verze č.: 1.0 Celkem stran: 9 w služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 13/2018, jímž se stanoví

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XVIII OBSAH Seznam použitých zkratek...................................................... XV Jednotlivá ustanovení zpracovali........................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..................................

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 234/2014 Sb., o státní službě

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 234/2014 Sb., o státní službě ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 234/2014 Sb., o státní službě ze dne 1. října 2014 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 131/2915 Sb., č. 199/2015 Sb., č. 298/2015 Sb. a č. 26/2016 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada 3. kolo Č.

Více

ZÁKON ze dne 1. října 2014 o státní službě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 1. října 2014 o státní službě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2634 Sbírka zákonů č. 234 / 2014 234 ZÁKON ze dne 1. října 2014 o státní službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A ROZSAH

Více

234/2014 Sb. ZÁKON. ze dne 1. října o státní službě ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

234/2014 Sb. ZÁKON. ze dne 1. října o státní službě ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I 234/2014 Sb. ZÁKON ze dne 1. října 2014 o státní službě Změna: 199/2015 Sb. Změna: 298/2015 Sb. Změna: 131/2015 Sb. Změna: 26/2016 Sb. Změna: 47/2016 Sb. (změny jsou vyznačeny) Parlament se usnesl na tomto

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XI Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIII Předmluva... XV Předmluva k 2. vydání... XVII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XI Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIII Předmluva... XV Předmluva k 2. vydání... XVII OBSAH Seznam použitých zkratek........................................ XI Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... XIII Předmluva.....................................................

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

Plné znění: 234 ZÁKON ze dne 1. října 2014 o státní službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Plné znění: 234 ZÁKON ze dne 1. října 2014 o státní službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Plné znění: 234 ZÁKON ze dne 1. října 2014 o státní službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

Více

ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBĚ (ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA) 234/2014 Sb. ZÁKON. ze dne 1. října o státní službě ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBĚ (ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA) 234/2014 Sb. ZÁKON. ze dne 1. října o státní službě ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBĚ (ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA) Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 798) Zákon o zahraniční službě a o změně některých

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... VII Přehled autorů a komentovaných ustanovení... XIII Předmluva... XIV

OBSAH. Seznam použitých zkratek... VII Přehled autorů a komentovaných ustanovení... XIII Předmluva... XIV OBSAH Seznam použitých zkratek............................................... VII Přehled autorů a komentovaných ustanovení............................... XIII Předmluva..........................................................

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ. ústavně právního výboru, z 13. schůze dne 27.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ. ústavně právního výboru, z 13. schůze dne 27. PS140017759 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 52 USNESENÍ ústavně právního výboru, z 13. schůze dne 27. června 2014 Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 71/15. Zákon o státní službě, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 71/15. Zákon o státní službě, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 71/15 Zákon o státní službě, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 9. října 2014 v 10:15 ZÁKON ze dne 1. října 2014 o státní

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 1163/5 110 00 Praha 1 č. j.: 564/2018/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí generálního inspektora č. 564/2018/DI-1 ze dne 18. 12. 2018 Účinnost od:

Více