Školní řád. Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. Školní řád. Hlava I Všeobecná ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. Školní řád. Hlava I Všeobecná ustanovení"

Transkript

1 Školní řád Hlava I Všeobecná ustanovení 1. Tento školní řád platí pro všechny žáky školy a pro všechny návštěvníky školy. Školní řád upravuje vztah žáků a zaměstnanců školy. 2. Nedodržení školního řádu se trestá kázeňskými tresty, v závažných případech je předáno k prošetření orgánům činným v trestním řízení či soudu. 3. Žák je při výuce povinen dodržovat pokyny vyučujícího. 4. Žák mimo výuku je povinen dodržovat pokyny všech zaměstnanců školy a také všech zaměstnanců zařízení, v němž škola provozuje svoji činnost. 5. V laboratořích, dílnách a učebnách musí žáci dodržovat řád pracoviště a příslušné bezpečnostní předpisy a dbát na ochranu svého zdraví a zdraví svých spolužáků. 6. Ve stupňovitých učebnách jsou žáci povinni se chovat zvláště opatrně při pohybu v učebně (je zakázáno pobíhat a jinak ohrožovat osoby a majetek žáků a školy). V učebnách se nesmí jíst a konzumovat nápoje. 7. Ve všech prostorách školy platí zákaz vstupu na okenní parapety, naklánění se z oken a vyhazování předmětů z oken. 8. Na stolech, kde jsou otvory pro vedení kabelů, jsou žáci povinni vést kabely těmito otvory. 9. Žáci nesmí požívat a přechovávat alkohol, drogy a jiné omamné a psychotropní látky. Nedodržení tohoto nařízení může být považováno za závažné porušení školního řádu. V případě vážného podezření na požití takovéto látky je žák v souladu s prohlášením zákonného zástupce povinen se podrobit dechové zkoušce, případně jiné neinvazivní zkoušce na přítomnost zakázaných látek. 10. Žák školy nesmí v prostorách školy ani v bezprostředním okolí školy (minimálně 50m) kouřit ani žvýkat a odhazovat odpadky. Toto opatření se vztahuje i na akce školy, kde je třeba respektovat také řády jiných budov a zařízení. 11. Žák je povinen se při výuce i na veřejnosti chovat vždy tak, aby vzorně reprezentoval školu. 12. Žáci i návštěvníci školy jsou povinni dodržovat též další předpisy: vnitřní řád objektu, požární řád, řád civilní ochrany, řády učeben, dílen, posilovny, laboratoří a řády Domova mládeže. Tyto řády jsou zveřejněny na počítačové síti a v příslušných místnostech nebo jsou k nahlédnutí v kanceláři školy. 13. Žáci nesmí v učebnách výpočetní techniky a laboratořích jíst a konzumovat nápoje. Nesmí jíst a pít při vyučovací hodině. 14. Žák je povinen dodržovat pravidla pro používání počítačové sítě vydaná jako zvláštní dokument. Napájecí zdroje notebooků nebo dalších el. zařízení, která žák ve škole použije musí mít platnou revizi ne starší 24 měsíců. Evidenci revizí vede třídní učitel. Vnesená zařízení připojovaná na el. síť (notebooky) nesmí být poškozena. Má-li zaměstnanec školy důvodnou pochybnost o tom, že el. zařízení (zpravidla zdroj pro notebook) je provozuschopné, je oprávněn jej zajistit a předat do kanceláře školy ke kontrole. Nedodržování těchto pravidel může být považováno za závažné porušení školního řádu a může být omezen přístup žáka na počítačovou síť nebo vysloven zákaz používání příslušného zařízení. Elektrická zařízení můžou být zapojena do el. sítě pouze v místech k tomu určených, zařízení musí být umístěno tak, 1

2 aby kabely neležely na zemi nebo jiných místech, na kterých může dojít k jejich mechanickému poškození. 15. Zneužívání počítačové sítě školy i jiných počítačových sítí (tedy i sítí mobilních operátorů) za účelem zahlcení sítí nebo jednotlivých uzlových či koncových bodů nebo za účelem šíření zpráv s nevhodným obsahem může být považováno za závažné porušení školního řádu. Žáci jsou povinni si svoje počítače (operační systémy na discích) chránit proti napadení viry, spyware a malware či obdobnými softwarovými objekty, kterými by mohly závažným způsobem ohrozit počítačovou síť nebo bezpečnost ostatních počítačů na síti a Internetu. 16. Žák je oprávněn využívat služeb poskytovaných počítačovou sítí ve stanoveném rozsahu. Pokud žák, i náhodně, získá poznatky umožňující mu širší než stanovený přístup na počítačovou síť, je povinen tuto skutečnost oznámit správci sítě nebo vyučujícímu a nesmí těchto poznatků zneužít ve svůj či cizí prospěch. Žák je povinen si chránit přihlašovací údaje k počítačové síti, tak aby nemohlo dojít k jejich zneužití jinými osobami. Nedodržení tohoto ustanovení může být považováno za závažné porušení školního řádu. Hlava II Docházka žáků do školy 1. Žák je povinen se na vyučování dostavit na určené místo včas a řádně připraven. 2. Při příchodu i odchodu ze školy je žák povinen použít identifikační systém. Tento systém je povinen použít i při vstupu do některých odborných učeben. 3. Svůj svrchní oděv a obuv odkládá na místě k tomu určeném (zpravidla šatna školy). 4. Nemůže-li se žák zúčastnit výuky a je-li mu tato skutečnost známa předem, je povinen požádat příslušného pracovníka o uvolnění z výuky. 5. Odchod žáka k lékaři v době výuky může povolit kromě třídního učitele i vyučující, který učí v daném okamžiku ve třídě nebo v ní bude bezprostředně učit, případně mu povolí odchod ze školy vedení (sekretariát) školy. 6. O uvolnění předem na 1 den a více žádá žák (nebo zákonný zástupce) s dostatečným předstihem na předepsaném formuláři, který předkládá třídnímu učiteli. Žádost lze podat i prostřednictvím informačního systému školy. Důvod nepřítomnosti musí být zákonným zástupcem nebo zletilým žákem doložen, zapsán do omluvného listu a podepsán. 7. Při onemocnění žáka trvajícím déle než 3 dny zákonný zástupce (zletilý žák) odešle neprodleně do školy informaci o nemoci žáka. Zároveň tuto skutečnost nahlásí telefonicky v kanceláři školy nebo k podání informace využije informační systém školy. 8. Žák může být omluven z rodinných důvodů nejvýše na 1 den za 2 měsíce. Slučování těchto dnů nebo vyšší počet dnů nepřítomnosti může povolit pouze vedení školy. 9. Omluvný list je nutno předložit bezprostředně po návratu žáka do školy. Při pozdější omluvě může být žák kázeňsky postižen. 10. Všechny nepřítomnosti žáka se píší do omluvného listu a podepisuje je zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, případně lékař. Potvrzení lékaře u nezletilého žáka podepisuje jeho zákonný zástupce. 11. Třídní učitel schvaluje omluvy žáka. Při řešení neomluvené nepřítomnosti bude postupováno přiměřeně v souladu s metodickými pokyny ministerstva školství, které řeší tuto problematiku. 2

3 12. V případě, že žák zamešká více než 30% výuky v daném předmětu v příslušném klasifikačním období, může mu vedení školy nařídit konání dodatečných zkoušek. Zkušební komisi jmenuje ředitel. 13. V případě, že žák zamešká více než 50% výuky v daném předmětu v příslušném klasifikačním období, může ředitel školy nařídit, že hodnocení předmětu proběhne formou komisionální zkoušky, do které jsou započítány výsledky dodatečné zkoušky a případné komisionální zkoušky předepsané ŠVP. Komise přihlédne i k průběžnému hodnocení žáka. Zkušební komisi jmenuje ředitel školy. 14. Školní akce zpravidla začínají v sídle školy nebo na určeném místě v Hradci Králové, žák je povinen se dostavit včas. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může v odůvodněných případech požádat o individuální nástup na akci v jiném místě. Pokud se žák přepravuje samostatně, je povinen přednostně využít prostředků hromadné dopravy. 15. Ředitelství školy může stanovit v odůvodněných případech odchylky od tohoto ustanovení. Hlava III Žák školy má právo 1. Účastnit se všech akcí školy, které jsou určené žákům. 2. Využívat všechny technické i programové prostředky určené pro práci žáků školy. 3. Prostřednictvím třídní nebo školní samosprávy se podílet svými připomínkami a podněty na organizaci a řízení školy. 4. Požádat s patřičným zdůvodněním, v případě nesouhlasu s klasifikací, o přezkoušení před komisí do 3 dnů od doby, kdy se o klasifikaci dozvěděl. Žádost musí být zdůvodněná a podepsaná zákonným zástupcem. 5. Publikovat informace prostřednictvím počítačové sítě na Intranetu i Internetu školy. Informace musí být obsahově v souladu se zákonem a nesmí poškozovat dobré jméno školy. Hlava IV Organizace výuky 1. Činnost školy rámcově vymezuje v příslušném školním roce plán práce. 2. Výuka probíhá podle rozvrhu vyučování. Závazný je tištěný dokument na úřední desce školy. 3. Žáci se při výuce řídí pokyny vyučujícího. 4. Hodnocení a klasifikace žáků jsou vymezeny dokumentem Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, který je součástí tohoto školního řádu. 5. Při vyučování si žáci počínají tak, aby nerušili ostatní žáky v učebně. 6. Při výuce ani během zkoušky není žákům dovoleno používat mobilní telefony nebo zařízení, které využívá mobilní připojení. Výjimky povoluje vyučující daného předmětu. 7. Odchylky od rozvrhu stanovuje ředitel nebo zástupce ředitele a zveřejňuje je na vývěsce školy nebo jinou elektronickou formou. 8. Při akcích školy organizuje činnosti žáků pověřený zaměstnanec. 9. Žákovi je zřízena školní ová schránka, která slouží ke komunikaci mezi školou a žákem. Žák je povinen tuto schránku ke komunikaci používat a pravidelně si ji vybírat. 3

4 Hlava V Činnost žáků mimo vyučování 1. Žáci mohou vykonávat ve škole činnost i mimo hlavní výuku. 2. Tato činnost probíhá buď pod přímým dozorem pověřeného pracovníka, nebo jde o samostatnou činnost žáků. 3. Samostatnou činnost nemohou žáci provozovat v laboratořích a dílnách školy. 4. Při samostatné práci žáků je vždy určen žák, který zodpovídá za pořádek v učebně. 5. Po ukončení práce předává určený žák učebnu zaměstnanci školy. Hlava VI Ochrana majetku školy 1. Každý žák i zaměstnanec školy je povinen si počínat tak, aby byl ochráněn hmotný i nehmotný majetek školy před poškozením, zničením nebo zcizením. 2. Pokud žák zjistí, že majetek je bezprostředně ohrožen, je povinen podle svých schopností a možností učinit vše potřebné, aby tuto hrozbu odvrátil. Při této činnosti je povinen si počínat tak, aby v žádném případě neohrozil zdraví svoje ani ostatních žáků či zaměstnanců školy. O své činnosti vždy informuje vyučujícího či zaměstnance školy. 3. Žák nesmí instalovat na PC školy cizí software. Výjimky z tohoto ustanovení povoluje správce sítě nebo učitel v případě, že žák prokáže, že se jedná o software typu public domain nebo shareware. V ostatních případech se musí jednat o software prokazatelně v majetku školy nebo software darovaný. Nedodržení tohoto zákazu lze považovat za závažné porušení školního řádu. 4. Žák může využívat zařízení pro záznam na CD nebo DVD pouze pro zálohování vlastních dat nebo dat stažených ze sítě, kromě instalačního software školy. Určený software je oprávněn instalovat i na domácích počítačích (např. software MSDNAA) v souladu s příslušnými licenčními podmínkami výrobce. V žádném případě nesmí používat zařízení pro výrobu nelegálních kopií software, dat nebo hudebních CD či jinak porušovat autorský zákon. Nedodržení tohoto zákazu lze považovat za závažné porušení školního řádu. 5. Žák musí dbát maximální opatrnosti při používání vlastních CD nebo DVD či dalších přenosných datových médií pro přenos souborů. Je povinen tyto zdroje dat kontrolovat dostupnými prostředky na přítomnost virů. Žák musí v maximální míře dbát na antivirovou kontrolu vlastních počítačů připojovaných na počítačové sítě. 6. Žák je povinen ochraňovat před zničením i svoje data vhodným způsobem. Hlava VII Odměny 1. Žák může být odměněn za vzorné plnění povinností, za pomoc při přípravě výuky, za výsledky v soutěžích, za příkladný čin, případně za další činnost podle rozhodnutí vedení školy. 4

5 2. Odměny jsou: Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Prominutí uloženého trestu 3. Odměny uděluje třídní učitel nebo ředitel školy. Knižní odměna Finanční odměna Hlava VIII Kázeňské tresty 1. Za nedodržení školního řádu mohou být žákům uloženy tyto tresty: Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmínečné vyloučení ze studia Vyloučení ze studia 2. Pokud žák nebyl trestán za posledních 6 měsíců žádným trestem (kromě vyloučení), považuje se za netrestaného. Dobu podmíněného vyloučení ze školy určí ředitel školy podle závažnosti provinění. Hlava IX Ustanovení přechodná a závěrečná 1. Tento školní řád platí od Platnost zákonů a vyhlášek má vyšší právní moc než tento školní řád. 3. Součástí školního řádu jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a Provozní řád Domova mládeže vydané jako samostatné dokumenty. 4. Školní řád včetně jeho příloh nebyl prozatím schválen školskou radou Ing. Jan Lang ředitel školy V Hradci Králové 31. srpna

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád. AVE ART Ostrava soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava Hrabůvka

Školní řád. AVE ART Ostrava soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava Hrabůvka Školní řád AVE ART Ostrava soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava Hrabůvka Platný od 1.9.2012 Školní řád AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká

Více

2. Práva uvedená v odstavci 1 pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

2. Práva uvedená v odstavci 1 pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ ČÁST Školní řád (dále jen ŠŘ) je interním předpisem SOŠ a SOU (dále jen škola), jehož respektování a dodržování je závazné a povinné bez výjimky pro všechny žáky a pracovníky školy.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2. I. Práva žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2. I. Práva žáků a zákonných zástupců Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 ŠKOLNÍ ŘÁD Žák Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen. Svobody 2, se rozhodnutím ke studiu dobrovolně zavazuje řádně

Více

Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád

Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24. Řád. Školní řád Č. dokumentu: DI-RS-002-02022015 Strana 1/24 Řád Školní řád Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání jiným osobám,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Č. j.: 1572/2013/VSŠUČT ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY Česká Třebová 1. září 2013 Školní řád SOŠ od 1.9.2013 1 Obsah Čl. 1 Docházka do školy... 3 Čl. 2 Změna studijního oboru a přestup do jiné školy...

Více

Školní a klasifikační řád Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, (č.j. SZeŠ/117/2010)

Školní a klasifikační řád Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, (č.j. SZeŠ/117/2010) Školní a klasifikační řád, (č.j. SZeŠ/117/2010) školní rok: školní rok Školní řád Školní řád upravuje práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů s pedagogy ve škole a jejích

Více

1 Základní ustanovení

1 Základní ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitelka školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 ŠKOLNÍ ŘÁD

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vypracován na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. Školní řád a jeho dodržování se vztahuje

Více

EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351. Č.j.: EDUPAR/473/2014

EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351. Č.j.: EDUPAR/473/2014 EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: EDUPAR/473/2014 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ: Tento školní řád má charakter vnitřního předpisu školy EDUCA

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy slaboproudé elektrotechniky

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy slaboproudé elektrotechniky ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy slaboproudé elektrotechniky Praha 9, Novovysočanská 48/280 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy slaboproudé elektrotechniky Praha 9, Novovysočanská 48/280 Školní řád vydává Střední škola slaboproudé

Více

Š k o l n í ř á d VS 12/14

Š k o l n í ř á d VS 12/14 Školní řád je součástí Vnitřního řádu zařízení Š k o l n í ř á d VS 12/14 A. PRÁVA ŽÁKŮ 1. Žák má právo na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu se svými schopnostmi,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz

Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz Vnitřní směrnice č. 23 ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 363/2010 Vypracoval: Ing. Jana Tománková Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, V Kolonii 1804 Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk Schváleno školskou radou a platné od: 28. 10. 2014 do odvolání. Článek

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Výkon práv žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Výkon práv žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Čl. I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. školní a klasifikační řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků

Více

Školní řád. Gymnázium, Praha 1, Josefská 7 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 2

Školní řád. Gymnázium, Praha 1, Josefská 7 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 2 Školní řád Gymnázium, Praha 1, Josefská 7 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD vydaný podle 30 zákona 561/2004 Sb.

ŠKOLNÍ ŘÁD vydaný podle 30 zákona 561/2004 Sb. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 I. Obecná ustanovení ŠKOLNÍ ŘÁD vydaný podle 30 zákona 561/2004 Sb. 1. Škola realizuje právo občana na vzdělání. Bez ohledu na národnostní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak Vypracovala: Schválila: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ/0549/2014

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Pedagogická rada projednala dne 27.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Projednáno Pedagogickou radou dne: 29. listopadu 2013

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace I. Účel školního řádu Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111

Více

Práva zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, rodičů, popřípadě osob, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost

Práva zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, rodičů, popřípadě osob, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost Gymnázium Jihlava JANA MASARYKA 1, 586 01 JIHLAVA Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 13/2005

Více

G. A. P. education, střední škola s. r. o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ŠKOLNÍ ŘÁD

G. A. P. education, střední škola s. r. o. Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš ŠKOLNÍ ŘÁD čl. 1. ÚVODNÍ ČÁST ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád (dále ŠŘ ) je interním předpisem G. A. P. education, střední škola s. r. o. (dále škola ) zpracovaným a vydaným v souladu s 30 odst. 1 a 2 školského zákona. Respektování

Více

Školní řád. Vnitřní řád domova mládeže. Střední školy technické, Most, příspěvková organizace

Školní řád. Vnitřní řád domova mládeže. Střední školy technické, Most, příspěvková organizace Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most Č.j. 22/2013 Školní řád Vnitřní řád domova mládeže Střední školy technické, Most, příspěvková organizace Příloha Příkazu ředitele

Více

S t ř e d n í p r ů m y s l o v á š k o l a J i h l a v a. Školní řád

S t ř e d n í p r ů m y s l o v á š k o l a J i h l a v a. Školní řád S t ř e d n í p r ů m y s l o v á š k o l a J i h l a v a Školní řád 2010 OBSAH OBSAH... 2 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 II. Podrobnosti k výkonu povinností dotčených osob... 4 A. Docházka do školy... 4 B.

Více