Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra"

Transkript

1 Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Tato směrnice stanovuje závazný dále uvedený postup při užívání webové aplikace KATEDRA pro vedení elektronické evidence žáků dle školského zákona o vedení pedagogické dokumentace, elektronické třídní knihy, vedení evidence hodnocení žáků, informuje žáky a učitele o platném rozvrhu školy a slouží k elektronické evidenci docházky žáků do školy. I. Administrace webové aplikace Katedra 1. V Evidenci žáků zadává správce dat Evidenci žáků ve webové aplikaci Katedra provádí po přijetí přihlášky správce dat na formuláři Karta žáka. Na Kartě žáka musí být povinně vyplněny tyto údaje: a) údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, obor, formu a délku vzdělávání, jde- li o střední a vyšší odbornou školu b) datum zahájení vzdělávání ve škole c) údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk d) vzdělávací program e) zaměření f) forma vzdělávání g) financování žáka h) zda žák studuje dle individuálního studijního plánu dle 41 Školského zákona i) výuka cizích jazyků j) nejvyšší dosažené vzdělání, které žák/student získal na škole, kterou navštěvoval, než začal studovat na naší škole k) IZO školy, ze které se žák/student hlásí ke vzdělávání na naší škole l) v případě, že žák/student nastupuje ze střední školy - obor vzdělání, který žák/student studoval na předchozí škole, rok, ve kterém daný žák/student maturoval a stát, ve kterém žák/student maturoval m) údaje o tom, zda je žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut n) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání o) datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno

2 2. Evidence učitelů zakládat novou kartu učitele v Katedře dává zástupce ředitele pro teoretické vyučování. Karta učitele. Karta učitele obsahuje jméno, příjmení, titul, datum narození, délku praxe a aprobaci. 3. Evidence ostatních uživatelů Provádí evidenci ostatních uživatelů 4. Evidence externistů Provádí evidenci externistů. II. Přístupy do Katedry 1. Přístupy žáků Povinnosti třídního učitele: Přiděluje žákům/studentům heslo do Katedry, v případě jeho nepřítomnosti zástupce třídního učitele, vygenerováním přístupových PINů na formuláři Školní matrika. V případě zneplatnění hesla žáky si žák požádá o přidělení nového hesla systémem Katedra. V případě, že ani po té heslo nebude funkční, mu nové heslo bude přiděleno administrátorem. Přístupy učitelů Přidělí učitelům přístupové jméno a heslo do Katedry. V případě zneplatnění hesla učitele, si učitel zažádá systém Katedra o přidělení nového hesla zasláním na . V případě, že ani toto zaslané heslo nebude funkční, učiteli nové heslo bude přiděleno administrátorem. 2. Přístupy ostatních uživatelů Přidělí ostatním uživatelům přístupové jméno a heslo do katedry. V případě zneplatnění hesla uživatele, si uživatel zažádá systém Katedra o přidělení nového hesla zasláním na . V případě, že ani toto zaslané heslo nebude funkční, uživateli nové heslo bude přiděleno administrátorem. III. Hodnocení 1. Zadávání hodnocení žáka/studenta v předmětu Povinnosti učitele: Zadává hodnocení výhradně žákům/studentům, které podle rozvrhu vyučují, na formuláři Nové hodnocení. Jejich povinnost je zadat hodnocení do pondělí následujícího týdne, kdy byl předmět vyučován. 2. Zadávání hodnocení chování žáka/studenta Povinnosti třídního učitele: V jeho dlouhodobé nepřítomnosti zástupce třídního učitele, učitel praktického vyučování zadává hodnocení chování na formuláři Chování žáka/studenta. Hodnocení je zadáváno vždy pro určité období pololetí, které si třídní učitel zvolí výběrem na uvedeném formuláři. Důtky třídního učitele, Důtky ředitele školy, Napomenutí třídního učitele. Podmínečné vyloučení, Pochvala třídního učitele a Pochvala ředitele školy musí být do Katedry zaneseny do 3 dnů od jejich udělení.

3 3. Požadovaná docházka Povinnost učitele: Je povinen si nastavit minimální požadovanou docházku žáka v %, na formuláři Požadovaná docházka u každého předmětu, který vyučuje. Hodnota je vedením školy stanovena na 70%. 4. Uzávěrka učitele Povinnost učitele: Uzávěrku učitele provádí dle pokynu zástupce ředitele pro teorii na formuláři Uzávěrka učitele. Ve čtvrtletí jsou známky pouze uloženy tj. mají zelenou barvu. V pololetním závěrečném hodnocení jsou všechny známky, včetně hodnocení,,nehodnocen potvrzeny tj. mají barvu červenou. 5. Uzávěrka třídního učitele Povinnosti třídního učitele: Zadává uzávěrku třídního učitele,, v případě jeho nepřítomnosti zástupce třídního učitele, na formuláři Třídního ve zvoleném období a výběru třídu. Na tomto formuláři třídní učitel vyplní známku z chování a celkové hodnocení žáka prospěl, neprospěl nebo prospěl s vyznamenáním. Po vyplnění těchto atributů jsou tyto hodnoty uloženy. Ve čtvrtletí je hodnocení chování žáka a celkové hodnocení pouze uloženo. V pololetí je hodnocení chování žáka a celkové hodnocení potvrzeno po pedagogické poradě. 6. Zadávání komisionálních zkoušek Povinnosti třídního učitele: Zadává výsledek komisionálních zkoušek, v případě jeho nepřítomnosti zástupce třídního učitele, po obdržení protokolu o vykonání komisionální zkoušky na formuláři Komisionální zkoušky. Na tomto formuláři je povinen vyplnit datum konané zkoušky, jméno a příjmení žáka/studenta, důvod konání zkoušky, předmět ze kterého byla zkouška konána, původní hodnocení a výsledné hodnocení po zkoušce. Zároveň zaškrtne příznak,,nahradit uzávěrku v předmětu a v případě, že se jedná o poslední komisionální zkoušku a žák/student tou zkouškou celkové prospěl, zaškrtne i příznak Nahradit uzávěrku třídního učitele a uloží. Na záložce Zkušební komise je povinen vyplnit složení zkušební komise a uložit. 7. Zadávání doplňkových zkoušek Povinnosti třídního učitele: Zadává výsledek doplňkových zkoušek, v případě jeho nepřítomnosti zástupce třídního učitele, po obdržení protokolu o vykonání doplňkové zkoušky na formuláři Komisionální zkoušky.( máme jiné formuláře, nejedná se o komisionální zk.) Na tomto formuláři je povinen vyplnit datum konané zkoušky, jméno a příjmení žáka/studenta, důvod konání zkoušky, předmět ze kterého byla zkouška konána, původní hodnocení a výsledné hodnocení po zkoušce. Zároveň zaškrtne příznak,,nahradit uzávěrku v předmětu a v případě, že se jedná o poslední komisionální zkoušku a žák/student tou zkouškou celkové prospěl, zaškrtne i příznak Nahradit uzávěrku třídního učitele a uloží. 8. Hodnocení maturitních a závěrečných zkoušek Povinnosti třídního učitele: Zadává hodnocení maturitních a závěrečných zkoušek na formuláři Zápis hodnocení v modulu Maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria. 9. Ukončení působení učitele na škole Povinnost administrátora: V případě ukončení působení učitele na škole má právo zadat známku administrátor Katedry a budovy.

4 IV. Docházka Povinnosti učitele: 1. Je povinen zapsat docházku žáka/studenta nejpozději do pondělí následujícího týdne od hodiny, kterou odučil. Povinnosti třídního učitele: 1. Omlouvá absenci žáka/studenta na teoretickém vyučování a na Praxi. Učitel praktického vyučování omlouvá absenci žáka/studenta na odborném výcviku. 2. Je zakázáno, aby třídní učitel nebo učitel praktického vyučování zasahoval do zapsané absence. Má právo pouze omlouvat nebo neomlouvat absenci žáka/studenta.. V. Rozvrh Importuje rozvrh do Katedry. Soubor rozvrhu je importován z programu ASC rozvrhy a je administrátorovi dodán zástupcem ředitele školy pro teorii. Povinnost zástupce ředitele školy pro teorii: 1. Zadává suplování do Katedry 2. Zadává Školní akce do Katedry Povinnost třídního učitele: 1. Zadává do Katedry třídnické hodiny, které uskutečnil se svou třídou. Tyto zadává na Rozvrhu učitele jako obecnou událost. 2. Je povinen rozdělit svoji třídu do skupin, odpovídajícím aktuálnímu rozvrhu v Katedře. Povinnost učitele: 1. Nesmí zasahovat do rozdělování skupin ve třídách, kde není třídním učitelem nebo jeho zástupcem. VI. Číselníky Povinnost správce dat: 1. Zadává do katedry obory vzdělávání základě podkladů zástupce ředitele pro teoretickou výuku. 2. Zadává do katedry učební plány na základě podkladů zástupce ředitele pro teoretickou výuku. 3. Zadává seznamy žáků/studentů do jednotlivých tříd školy v Katedře na základě Rozhodnutí ředitele školy. 4. Zadává seznamy žáků/studentů k maturitním a závěrečným zkouškám na základě podkladů zástupců školy.

5 5. Zadává seznamy maturitních protokolů, maturitních komisí a maturitních komisí na základě podkladů od zástupců školy. 6. Zadává seznamy protokolů závěrečných zkoušek, jejich komisí a seznam předmětů závěrečných zkoušek. 7. Zadává do Katedry seznamy přihlášek nových uchazečů. 8. Zadává do Katedry seznam místností.. 1. Zadává seznam tříd do Katedry na základě podkladů zástupce ředitele pro teoretickou výuku. 2. Zadává do Katedry druhy hodnocení. 3. Zadává do Katedry stupnici hodnocení. 4. Zadává do Katedry období školního roku. VII. Nastavení Katedry 1. Zadává vlastnosti školy do Katedry na základě podkladů od vedení školy. 2. Zadává parametry aplikace do Katedry dle podkladů od vedení školy. 3. Zadává kalendář školy do Katedry dle pokynů vedení školy. 4. Provádí převody dat mezi jednotlivými školními roky administrátor. VIII. Exporty a importy dat 1. Povinnost administrátora: Exporty dat do UIV, zadané Správcem dat IX. Výstupy 1. Zpráva třídního učitele Povinnosti třídního učitele: Je povinen ve čtvrtletí odevzdat vypracovanou Zprávu třídního učitele z průběžných údajů v období, které určí vedení školy. 2. Vysvědčení Povinnost učitele: Zajišťuje tisk vysvědčení, v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce, vygenerováním z Katedry na formuláři Definice vysvědčení. X. Zaškolení Povinnost administrátora: 1. Zaškolení nových uživatelů aplikace Katedra učitelů a ostatních uživatelů. Povinnost třídního učitele: 2. Seznámení žáků s aplikací Katedra na úvodní třídnické hodině pomocí videonápovědy v Katedře.

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Číslo jednací: 12/2014 Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY GUSTAVA WALTERA

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY GUSTAVA WALTERA Základní umělecká škola Gustava Waltera, Mírové náměstí 21/16, 418 01 Bílina ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY GUSTAVA WALTERA Školní řád Základní umělecké školy Gustava Waltera vydává na základě 30,

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351. Č.j.: EDUPAR/473/2014

EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351. Č.j.: EDUPAR/473/2014 EDUCA Pardubice Střední odborná škola, s. r.o. Školní 143, 533 54 Rybitví IČ: 252 62 351 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: EDUPAR/473/2014 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ: Tento školní řád má charakter vnitřního předpisu školy EDUCA

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Školní řád

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Školní řád Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Školní řád I. Účel školního řádu 1/ Účelem tohoto školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro výchovu a vzdělávání tak, aby si žáci v průběhu studia mohli osvojit

Více

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení

IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D. I. Základní ustanovení STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČ: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: + 420 222 516 437 Š K O L N Í Ř Á D I. Základní ustanovení vydává ředitelka Střední odborné školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Lonkova 510, Pardubice-Polabiny 530 09 část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZUŠP 190/2014/ 4 1.1.3 A10 Vypracoval: Mgr. Naděžda Gregorová

Více

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav)

Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav) Školní řád Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 (dále jen Gymnázia Břeclav) (podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění (dále jen školský zákon), Vyhlášky

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY č.j.: 1473/2011/VSŠUČT ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Česká Třebová 1. 9. 2011 Školní řád VOŠ, verze platná od 1.9. 2011 1 Obsah Čl. 1 Organizace vzdělávání... 3 Čl. 2 Přijímací řízení... 3 Čl. 3 Zápis

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola. Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední Strana 1 (celkem16) Školní řád Evangelická akademie Vyšší sociální práce a střední je církevní školou zřízenou Českobratrskou církví evangelickou, otevřenou

Více

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Č.j. 14/2010 Účinnost: 1. 9. 2010 Spisový znak: Razítko školy: Skartační znak: Počet stran: 13 Podpis ředitele školy: Mgr. Pavel Mrva Školní řád Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského se sídlem Truhlářská 22, Praha 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ Vypracovala: Schválil: (KLASIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Š K O L N Í Á D ÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah

Š K O L N Í Á D ÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah Š K O LNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka, Přerov vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: Škola: Střední škola knižní kultury, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 Školního řádu Střední školy knižní kultury, o.p.s. Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE

HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Počet stran: Strana 1 (celkem 18) Vydání č.: 1 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Datum: Sestavili: Funkce: Podpis: 9.11.2012 MgA. Naděžda Ostřanská

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S Č.j. 104/2014 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

Vnitřní předpis č. 14 ŠKOLNÍ ŘÁD

Vnitřní předpis č. 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel školy vydává tento Školní řád Základní umělecké školy Zlín Jižní svahy na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1 Tento školní řád byl vytvořen v souladu s platnou legislativou a vychází především: ze zákona

Více

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Organizační řád školy 1. Základní umělecká škola Strání je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Strání zřízenou obcí. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy, kterou

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 tel.: 558 712 649 fax: 558 711 894 e-mail: oa.obc@obaka-cestesin.cz www.obaka-cestesin.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD // Školní rok 2014/2015 je zpracován v souladu s platnou školskou legislativou: - zákon č. 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace se sídlem Hudební 6/596, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část:

Více

Pololetní klasifikace - zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin

Pololetní klasifikace - zahrnuje kompletní pololetní klasifikaci ve všech ročnících od počátku studia včetně přehledu zameškaných hodin Elektronická komunikace s rodiči a žáky Šestým rokem škola využívá program Bakaláři, který umožňuje vést elektronickým zpracováním školskou dokumentaci a školskou matriku (dle vyhlášky č. 364/2005 Sb.).

Více