ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU ODDÍL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU ODDÍL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI"

Transkript

1 Datum vystavení: Datum revize: - verze: 2 BEZPEČNOSTNÍ LIST PODLE NAŘÍZENÍ (REGULATION EC) Č. 1907/ REACH) Verze 3.1 (07/11/2014) - 1/8 BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nařízení (Regulation EC) REACH č. 1907/ /2010) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku: Název výrobku: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití v zemědělství (živiny / stopové prvky pro rostliny) Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Název společnosti uvedený v obchodním rejstříku: Adresa: Parc d'activité Activestre - 3, allée de l'orchidée.31390, CARBONNE, FRANCIE, Telefon: 33 (0) , fax: 33 (0) , Telefonní číslo pro naléhavé situace: +33 (0) Asociace / organizace: INRS / ORFILA, ODDÍL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 2.1. Klasifikace látky nebo směsi Podle (Regulation EC) č. 1272/2008 v platném znění. Podráždění kůže, kategorie 2 (Skin Irrit. 2, H315). Tato směs nepředstavuje fyzické nebezpečí. Viz doporučení týkající se jiných produktů v dané místnosti. Tato směs nepředstavuje nebezpečí pro životní prostředí. Při běžných podmínkách není znám, ani se neočekává, žádný dopad na životní prostředí. Podle směrnic 67/548/EEC, 1999/45/EC v platném znění. Podráždění kůže (Xi, R 38). Tato směs nepředstavuje fyzické nebezpečí. Viz doporučení týkající se jiných produktů v dané místnosti. Tato směs nepředstavuje nebezpečí pro životní prostředí. Při běžných podmínkách není znám, ani se neočekává, žádný dopad na životní prostředí Prvky označení Podle nařízení (Regulation EC) č. 1272/2008 v platném znění. Výstražné symboly nebezpečnosti: GHS07 Signální slovo: VÝSTRAHA Další označení štítky: Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. Pokyny pro bezpečné zacházení obecné pokyny: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. AGRO NUTRITION S.A.S. 1 / 8 OILSTART

2 Verze 3.1 (07/11/2014) - 2/8 Pokyny pro bezpečné zacházení prevence: P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Pokyny pro bezpečné zacházení likvidace odpadu: P501 Odstraňte obsah / obal podle místních / regionálních / státních / mezinárodních předpisů. Další informace: Obsah / obal uložit na místě schválené likvidace odpadů Další nebezpečnost: Směs neobsahuje látky klasifikované jako "látky vzbuzující velmi velké obavy" (SVHC) podle Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) podle článku 57 nařízení REACH: Látka / směs nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vpvb podle přílohy XIII nařízení (Regulation EC) REACH 1907/2006. ODDÍL 3 : SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.2. Směsi Složení: Označení INDEX: (EC) 1272/2008 GHS07 67/548/EEC Xi Poznámky ya CAS: Wng Xi;R38 EC: Skin Irrit. 2, H315 % 25 <= x % < 50 SULFUR (SÍRA) ODDÍL 4 : POKYNY PŘI PRVNÍ POMOCI Obecným pravidlem zůstává, že pokud symptomy přetrvávají nebo máte pochybnosti, vždy přivolejte lékaře. NIKDY nedávejte osobě, která je v bezvědomí, jíst nebo pít. Pro nouzové volání nebo převoz k lékaři musíte mít vždy u sebe obal, štítek nebo bezpečnostní list produktu Popis pokynů při první pomoci V případě nadýchání: Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch. V případě respiračních problémů okamžitě přivolejte lékaře. V případě zasažení očí: V případě zasažení očí je ihned vypláchněte velkým množstvím tekoucí vody. Vyplachujte po dobu 15 minut při otevřených víčkách. V případě bolesti, zarudnutí nebo zhoršení zraku vyhledejte očního lékaře. Vyjměte v případě potřeby kontaktní čočky. V případě zasažení kůže: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a omyjte kůži důkladně mýdlem a vodou nebo osvědčeným čisticím prostředkem. Dejte si pozor na zbytky produktu mezi kůží a oděvem, hodinkami, botami, atd. V případě, že kontaminovaná oblast je rozsáhlá a / nebo dojde k poškození kůže, je nutné poradit se s lékařem nebo pacienta dopravit do nemocnice. V případě požití: Nedávejte postiženému nic jíst ani pít. V případě požití, jestliže je množství malé (ne více než jedno polknutí), vypláchněte ústní dutinu vodou a poraďte se lékařem. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek produktu Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Symptomy / poranění po nadýchání: kašel, podráždění dýchacích cest. Symptomy / poranění při zasažení kůže: podráždění kůže, zarudnutí. Symptomy / poranění při zasažení očí: poleptání, podráždění očních tkání. Symptomy / poranění po požití: bolest břicha, nevolnost Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Zvláštní ošetření a okamžitá lékařská pomoc symptomatická léčba ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

3 Nehořlavá látka. Verze 3.1 (07/11/2014) - 3/ Hasiva Vhodná hasiva: V případě požáru použijte: - stříkající vodu nebo vodní mlhu - prášek - pěnu - oxid uhličitý (CO2) Volba metody hašení požáru závisí na ostatních přítomných produktech. Nepoužívejte silný vodní proud, nebezpečí šíření produktu Zvláštní nebezpečnost vyplývající z povahy látky nebo směsi: Oheň bude často vytvářet hustý černý dým. Expozice produktům rozkladu může být zdraví nebezpečná. Nevdechujte kouř. V případě požáru se může tvořit: - oxid siřičitý (SO2) - oxid uhličitý (CO2) - sirovodík (H2S) 5.3. Pokyny pro hasiče Opatření k ochraně před požárem: stejně jako v případě všech požárů chemických látek, používejte vhodné ochranné prostředky (protichemické obleky, ochranné boty a rukavice). ODDÍL 6 : OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Viz bezpečnostní opatření v oddílech 7 a 8 tohoto bezpečnostního listu. Pro nepohotovostní personál Jestliže je únik velký, pošlete všechny nechráněné osoby pryč, na místě havárie mohou zůstat pouze dobře vyškolení odborníci, kteří mají vhodný ochranný oděv (viz oddíl 8). Pro pohotovostní personál Odborníci poskytující první pomoc musí být vybaveni vhodným ochranným oděvem a ochrannými prostředky (viz oddíl 8) Opatření na ochranu životního prostředí V případě úniku látky použijte nehořlavý absorpční materiál jako je písek, zemina, vermikulit nebo křemelina v nádobách pro likvidaci odpadů. Nevypouštějte produkt do kanalizace, vodních toků a půdy. V případě znečištění životního prostředí informujte okamžitě v souladu se zákony příslušné úřady Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění V případě kontaminace půdy okamžitě posypte postiženou oblast inertní a nehořlavou absorpční látkou a poté omyjte kontaminovanou oblast velkým množstvím vody. Vyčistěte nejlépe čisticím prostředkem, nepoužívejte rozpouštědla Odkaz na jiné oddíly Informace o kontaktu pro naléhavé situace viz oddíl 1 tohoto bezpečnostního listu. Dodatečné informace o nakládání s odpady viz oddíl 13 tohoto bezpečnostního listu. Informace o osobních ochranných prostředcích a vybavení viz oddíl 8 tohoto bezpečnostního listu. ODDÍL 7 : MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ Předpisy týkající se skladovacích prostor se vztahují na všechna zařízení, kde se s látkou (směsí) manipuluje Opatření pro bezpečnou manipulaci Po každém použití si umyjte ruce. Odstraňte kontaminovaný oděv a před opětovným použitím jej vyperte. Vyvarujte se vdechování prachu Požární ochrana: Zamezte přístup nepovolaným osobám. Doporučené vybavení a postupy: Informace o osobních ochranných prostředcích a vybavení viz oddíl 8 tohoto bezpečnostního listu.

4 Dodržujte opatření uvedená na štítku a předpisy týkající se bezpečnosti práce. Zakázané vybavení a postupy: Nekuřte, nejezte a nepijte v místnosti, kde se látka (směs) používá Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: Skladování Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte při teplotě 0 C - 35 C Obaly Uchovávejte pouze v původním obalu. Vyměňte štítek v případě rozdělání obalu. Verze 3.1 (07/11/2014) - 4/ Specifické konečné / specifická konečná použití ODDÍL 8 : OCHRANA PŘED EXPOZICÍ / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1. Kontrolní parametry 8.2. Omezování expozice Osobní ochranná opatření jako jsou osobní ochranné prostředky Piktogram (piktogramy) označující povinnost nosit osobní ochranné prostředky: Používejte osobní ochranné prostředky, které jsou čisté a řádně udržované. Ukládejte osobní ochranné prostředky na čistém místě a mimo pracoviště. Nikdy během používání směsi nejezte, nepijte a nekuřte. Odstraňte kontaminovaný oděv a před opětovným použitím jej vyperte. Ujistěte se, že je místnost dostatečně odvětrávána, což platí především pro uzavřené prostory. - Ochrana očí / obličeje Vyhněte se kontaktu s očima. Používejte ochranu očí proti zasažení tekutinou. Před manipulaci používejte ochranné brýle v souladu s normou EN Ochrana rukou Používejte vhodné ochranné rukavice v případě dlouhodobého nebo opakovaného kontaktu s pokožkou. Používejte vhodné ochranné rukavice, které jsou odolné vůči chemickým činidlům v souladu s normou EN374. Rukavice musí být zvoleny v závislosti na aplikaci a době používání na pracovišti. Ochranné rukavice by měly být vybírány podle jejich vhodnosti pro dané pracoviště: manipulace s jinými chemickými látkami, potřebná fyzická ochrana (proti pořezání, propíchnutí, tepelná ochrana), zachování obratnosti. Doporučené druhy rukavic: - přírodní latex - nitrilový kaučuk (butadien-akrylonitril kaučuk (NBR)) - PVC (polyvinylchlorid) - butylkaučuk (kopolymer izopren-izobutylen) Doporučené vlastnosti: - Nepropustné rukavice v souladu s normou EN374 - Ochrana těla Vyhněte se kontaktu s pokožkou. Používejte vhodný ochranný oděv. V případě většího rozstřiku noste nepropustný ochranný oděv proti chemickým rizikům (ochranná třída 3) v souladu s normou EN14605, abyste zabránili kontaktu s kůží. V případě nebezpečí vystříknutí používejte ochranný oděv proti chemickým rizikům (ochranná třída 6) v souladu s normou EN13034, abyste zabránili kontaktu s kůží. Pracovní oblečení zaměstnanců se musí pravidelně prát. V případě kontaktu s produktem okamžitě omyjte všechny postižené části těla. - Ochrana dýchacích cest Maska FFP: Používejte jednorázové obličejové masky s aerosolovým filtrem podle normy EN149. Kategorie: - Maska FFP 2

5 Verze 3.1 (07/11/2014) - 5/8 Jestliže příprava a použití produktu (rozprašování) vytváří aerosol nebo jemné kapalné částice, doporučujeme nosit řádně upevněný respirátor. Omezování expozice spojené s ochranou životního prostředí Nevylévejte produkt do kanalizace, povrchových vod nebo do půdy. V případě neúmyslného úniku ihned odstraňte škody. Provádějte likvidaci odpadu v souladu s místními a národními předpisy. ODDÍL 9 : FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Obecné informace: Skupenství: kapalina Barva: modrošedá, neprůhledná Zápach: slabý Vzhled: koncentrovaná suspenze Informace důležité pro ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí ph (vodný roztok) : /-0.6 (10g/l) ph : /-0.6. neutrální Bod varu / rozmezí bodu varu: Interval bodu vzplanutí: Tenze par (50 C): Hustota: Rozpustnost ve vodě: Bod tání / rozmezí bodu tání: Teplota samovznícení: Bod rozkladu / rozmezí rozkladu: 9.2. Další informace ODDÍL 10 : STÁLOST A REAKTIVITA 1395 (+/-1.5%) g/dm3 rozpustný Reaktivita Chemická stabilita Produkt (směs) je stabilní za doporučených podmínek skladování a manipulace, viz oddíl 7 tohoto bezpečnostního listu Možnosti nebezpečných chemických reakcí Netýká se daného produktu Podmínky, kterým je třeba zabránit Zabránit: - mrazu - vystavení slunečnímu záření Neslučitelné materiály Skladujte mimo: - silná oxidační činidla - silné zásady - silné kyseliny Nebezpečné produkty rozkladu Při tepelném rozkladu se může uvolňovat / tvořit: - oxid siřičitý (SO2) - oxid uhličitý (CO2) - sirovodík (H2S)

6 Verze 3.1 (07/11/2014) - 6/8 ODDÍL 11 : TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Informace o toxikologických účincích Po expozici déle jak čtyři hodiny může produkt způsobit nevratné poškození kůže; především zánět kůže, zarudnutí kůže (vznik erytému), vznik krusty nebo edému Látky Nejsou k dispozici žádné toxikologické údaje. Akutní toxicita: SULFUR CAS DL50 (požití) >2000 mg/kg (rat) Směs Akutní toxicita: Žádné údaje o výrobku jako takovém nejsou k dispozici. Nicméně v závislosti na složení je možné uvést: požití LD50 (rat)> 2000 mg/kg Poleptání / podráždění kůže: Způsobuje podráždění kůže Vážné poškození zraku: Způsobuje malé nebo žádné poškození očních tkání. Mutagenita v zárodečných buňkách: Nebyl nalezen žádný důkaz v tomto smyslu. Karcinogenita: Nebyl nalezen žádný důkaz v tomto smyslu. Toxicita pro reprodukci: Nebyl nalezen žádný důkaz v tomto smyslu. ODDÍL 12 : EKOLOGICKÉ INFORMACE Živiny (minerální soli) obsažené v tomto přípravku jsou nezbytné pro dobrý růst rostlin, ale mohou být škodlivé ve velkém množství pro příliš citlivé rostliny a vodní organismy. Je proto nutné, aby se minimalizovalo množství produktu uvolňovaného do životního prostředí. Výjimkou je program racionálního hnojení pro rostliny, nejlépe po testu půdy a / nebo rostlinných tkání Toxicita Směsi Persistence a rozložitelnost Směsi Tento produkt je považován za snadno biologicky rozložitelný (slabě ohrožující) a je velmi dobře rozpustný ve vodě. Nevylévejte jej do kanalizace, vodních toků a půdy. Zabraňte šíření produktu v místech, kde jsou živé ploty, meze, příkopy a potoky Bioakumulační potenciál Mobilita v půdě Výsledky posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky

7 ODDÍL 13 : POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ Verze 3.1 (07/11/2014) - 7/8 Správné nakládání s produktem a / nebo jeho obalem musí být v souladu s nařízením 2008/98/EC Metody nakládání s odpady Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků. Odpady: Nakládání s odpady nesmí ohrožovat lidské zdraví a životní prostředí, tedy především vodní zdroje, ovzduší, půdu, rostliny a živočichy. Recyklujte nebo likvidujte odpad v souladu s platnými právními předpisy, přednostně prostřednictvím certifikovaného odběratele odpadu nebo certifikované společnosti. Zabraňte kontaminaci půdy nebo vodních zdrojů, nevyhazujte odpad do životního prostředí. Znečištěné obaly: Obaly zcela vyprázdněte. Vždy ponechejte na obalu štítek. Odevzdejte odpad smluvnímu odběrateli. Místní ujednání: Likvidujte odpad pouze na schválených místech. Kódy odpadů (nařízení 2001/573/EC, směrnice 2006/12/EEC, směrnice 94/31/EEC o nebezpečných odpadech) : Tuhé soli pod číslem a jiné než ty, které jsou uvedeny pod číslem a ODDÍL 14 : INFORMACE PRO PŘEPRAVU Nepodléhá klasifikaci a značení pro transport. Přeprava tohoto produktu musí být v souladu s předpisy ADR pro silniční dopravu, RID pro železniční přepravu, IMDG pro námořní dopravu a ICAO / IATA pro leteckou přepravu. (ADR IMDG ICAO/IATA 2014). ODDÍL 15 : INFORMACE O PŘEDPISECH Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi - Informace o klasifikaci a označení štítky v oddíle 2: Byly použity následující předpisy: - Směrnice 67/548/EEC v platném znění - Směrnice 1999/45/EC v platném znění - Nařízení EC 1272/2008 změněné nařízením EC 618/ Nařízení EC 1272/2008 změněné nařízením EU 758/ Informace uvedené na obalu: - Zvláštní ustanovení: Látky, které poškozují ozonovou vrstvu (Nařízení (Regulation EC) 1005/2009, Montrealský protokol) : Tento produkt nepodléhá žádnému takovému nařízení (skladování a použití) Posouzení chemické bezpečnosti ODDÍL 16 : DALŠÍ INFORMACE Protože neznáme podmínky uživatele, informace uvedené v bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a na národních předpisech. Směs nesmí být použita bez předchozích písemných pokynů pro jiné účely, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je vždy povinen přijmout veškerá opatření nezbytná pro dosažení souladu se zákonnými předpisy. Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu je nutno chápat jako popis bezpečnostních požadavků týkajících se produktu a ne jako záruku jeho vlastností. Informace, data a doporučení zde obsažené jsou získávány ze spolehlivých zdrojů a jsou považovány za pravdivé a přesné k datu jejich vydání, přičemž ale není zaručena komplexnost těchto informací. Pokud není uvedeno jinak, platí to pro výrobek, který vyhovuje specifikacím. Ujistěte se, že nehrozí žádné nové riziko. Tento produkt nesmí být používán pro jiné účely, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatelé musí věnovat pozornost možným rizikům, která mohou vzniknout, když je výrobek používán bez předchozích písemných pokynů pro jiné účely než pro ty, pro které byl vyroben.

8 Verze 3.1 (07/11/2014) - 8/8 Tento bezpečnostní list doplňuje, ale nenahrazuje, technické listy. Uživatel není za žádných okolností osvobozen od respektování všech zákonů, předpisů a postupů týkajících se produktu, bezpečnosti, hygieny a ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Sledování změn v bezpečnostním listu Přezkum s ohledem na nařízení CLP (CE) 1272/2008 Podle nařízení 67/548/EEC, 1999/45/EC v platném znění. Symbol nebezpečnosti: Dráždivý R věty: R 38 S věty: S 37 S 60 S 1/2 S 13 S 24 Dráždí kůži. Používejte vhodné ochranné rukavice. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Obsah / obal uložit na místě schválené likvidace odpadů. Vyhněte se kontaktu s pokožkou. Nadpisy pro jednotlivé informace o bezpečnosti uvedeny v oddíle 3 : H315 Dráždí kůži. R 38 Dráždí kůži. Zkratky: ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí IMDG: Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí. IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí WGK: stupeň nebezpečnosti pro vodu GHS07 : dráždivé látky

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680

Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Bezpečnostní list: ACTIFLOW Zn680 Vypracováno dle: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 v znění pozdějších předpisů Datum vypracání: 29. 8. 2014

Více

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ACCORAIL-2 složka B ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 6. 2. 2012 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter

Datum vydání / revize BL: 12. 2. 2015 / - Verze: 1.00. Bakit WO Härter 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku Registrační číslo nerelevantní - směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Tvrdidlo. 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/200 06. února 203 2. července 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs Směs Číslo Další názvy

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění

Obchodní název výrobku: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění Datum vydání: 16. 03. 2007 strana: 1/11 Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Vanish 3 in 1 na čištění koberců a čalounění 1.2 Příslušná

Více

FIXINELA tablety do pisoárů /borovice,oceán/

FIXINELA tablety do pisoárů /borovice,oceán/ Strana: 1 z 7 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: FIXINELA tablety do pisoárů /borovice, oceán/ Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Registrační číslo REACH:

Více

Datum vydání / revize BL: 12. 9. 2006 / 15. 6. 2015 Verze: 3.00. Okapox GF-M Komp. B

Datum vydání / revize BL: 12. 9. 2006 / 15. 6. 2015 Verze: 3.00. Okapox GF-M Komp. B ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: * 1.1 Identifikátor výrobku Registrační číslo směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: tužidlo pro epoxidové

Více

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2 Název výrobku: CLEARFIX Strana 1 (celkem 7) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikátor výrobku: CLEARFIX 1.2 Použití přípravku: Průhledné lepidlo na plasty 1.3 Podrobné

Více

Datum vydání: 3.1.2001 Datum revize: 22.8.2005, 24.10.2008, 9.4.2010, 20.5.2015 Revize č.: 4

Datum vydání: 3.1.2001 Datum revize: 22.8.2005, 24.10.2008, 9.4.2010, 20.5.2015 Revize č.: 4 Strana: 1 z 8 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Číslo CAS: Neuvádí se - směs. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - směs. Registrační číslo REACH: Neuvádí

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise EU 453/2010 (I. přílohy)

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise EU 453/2010 (I. přílohy) Stránka 1 z 9 1. oddíl: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název výrobku: FLEGBOLTFIX II 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl.

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl. Strana 1/8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1. 1 Identifikátor výrobku Obchodní název, č. výr. 51586, č. výr. 51545 Číslo CAS U těchto směsí se nepoužívá Číslo ES U těchto směsí

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST. HG rychlý lesk na stříbro lázeň

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST. HG rychlý lesk na stříbro lázeň Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Evropa BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název směsi: weber.antigraffiti nátěr, složka vytvrzovač 7815 Další názvy směsi (synonyma): odpadá 1.2 Příslušná

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: WC REVO UNI červené Strana 1 z 8 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: WC REVO UNI červené, řada

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Sikafloor 2530 W (A) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0

Tebucur 250 EW Bezpečnostní list dle směrnice (ES) č. 453/2010 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 Datum vydání: 19/04/2013 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Název výrobku : 8500-6797 - Inorganic Anion Buffer Solution, Part Number 8500-6797. Uvedená použití

Název výrobku : 8500-6797 - Inorganic Anion Buffer Solution, Part Number 8500-6797. Uvedená použití BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Part No. 8500-6797 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Redwall T Číslo verze

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010. Redwall T Číslo verze (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 53/200 05. října 203 0. června 205 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku látka / směs.2..3... směs Číslo Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle čl. 31 Nařízení (ES) No.1907/2006 ve znění příl. II Nařízení (ES) No. 453/2010. Alfa Rasan čistič odpadů

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle čl. 31 Nařízení (ES) No.1907/2006 ve znění příl. II Nařízení (ES) No. 453/2010. Alfa Rasan čistič odpadů Datum vydání: 4.8.2005 Strana: Verze 1 z 13 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/13 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Chemický název: Hydroxid sodný, louh sodný

Více

SOKRATES Antibakteriální olej s tvrdým voskem

SOKRATES Antibakteriální olej s tvrdým voskem Strana: 1/8 Oddíl 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Povrchová ochrana. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící krém 400g

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Milit čistící krém 400g Datum vydání: 16.8.2005 Strana: Verze 1 z 12 Datum revize: 1.6.2015 Strana 1/12 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy směsi: -- Chemický název:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Strana: 1 z 7 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Číslo CAS: Neuvádí se - směs. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - směs. Registrační číslo REACH: Neuvádí

Více