ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU ODDÍL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU ODDÍL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI"

Transkript

1 Datum vystavení: Datum revize: - verze: 2 BEZPEČNOSTNÍ LIST PODLE NAŘÍZENÍ (REGULATION EC) Č. 1907/ REACH) Verze 3.1 (07/11/2014) - 1/8 BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nařízení (Regulation EC) REACH č. 1907/ /2010) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku: Název výrobku: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití v zemědělství (živiny / stopové prvky pro rostliny) Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Název společnosti uvedený v obchodním rejstříku: Adresa: Parc d'activité Activestre - 3, allée de l'orchidée.31390, CARBONNE, FRANCIE, Telefon: 33 (0) , fax: 33 (0) , Telefonní číslo pro naléhavé situace: +33 (0) Asociace / organizace: INRS / ORFILA, ODDÍL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 2.1. Klasifikace látky nebo směsi Podle (Regulation EC) č. 1272/2008 v platném znění. Podráždění kůže, kategorie 2 (Skin Irrit. 2, H315). Tato směs nepředstavuje fyzické nebezpečí. Viz doporučení týkající se jiných produktů v dané místnosti. Tato směs nepředstavuje nebezpečí pro životní prostředí. Při běžných podmínkách není znám, ani se neočekává, žádný dopad na životní prostředí. Podle směrnic 67/548/EEC, 1999/45/EC v platném znění. Podráždění kůže (Xi, R 38). Tato směs nepředstavuje fyzické nebezpečí. Viz doporučení týkající se jiných produktů v dané místnosti. Tato směs nepředstavuje nebezpečí pro životní prostředí. Při běžných podmínkách není znám, ani se neočekává, žádný dopad na životní prostředí Prvky označení Podle nařízení (Regulation EC) č. 1272/2008 v platném znění. Výstražné symboly nebezpečnosti: GHS07 Signální slovo: VÝSTRAHA Další označení štítky: Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. Pokyny pro bezpečné zacházení obecné pokyny: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. AGRO NUTRITION S.A.S. 1 / 8 OILSTART

2 Verze 3.1 (07/11/2014) - 2/8 Pokyny pro bezpečné zacházení prevence: P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Pokyny pro bezpečné zacházení - reakce: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Pokyny pro bezpečné zacházení likvidace odpadu: P501 Odstraňte obsah / obal podle místních / regionálních / státních / mezinárodních předpisů. Další informace: Obsah / obal uložit na místě schválené likvidace odpadů Další nebezpečnost: Směs neobsahuje látky klasifikované jako "látky vzbuzující velmi velké obavy" (SVHC) podle Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) podle článku 57 nařízení REACH: Látka / směs nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vpvb podle přílohy XIII nařízení (Regulation EC) REACH 1907/2006. ODDÍL 3 : SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.2. Směsi Složení: Označení INDEX: (EC) 1272/2008 GHS07 67/548/EEC Xi Poznámky ya CAS: Wng Xi;R38 EC: Skin Irrit. 2, H315 % 25 <= x % < 50 SULFUR (SÍRA) ODDÍL 4 : POKYNY PŘI PRVNÍ POMOCI Obecným pravidlem zůstává, že pokud symptomy přetrvávají nebo máte pochybnosti, vždy přivolejte lékaře. NIKDY nedávejte osobě, která je v bezvědomí, jíst nebo pít. Pro nouzové volání nebo převoz k lékaři musíte mít vždy u sebe obal, štítek nebo bezpečnostní list produktu Popis pokynů při první pomoci V případě nadýchání: Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch. V případě respiračních problémů okamžitě přivolejte lékaře. V případě zasažení očí: V případě zasažení očí je ihned vypláchněte velkým množstvím tekoucí vody. Vyplachujte po dobu 15 minut při otevřených víčkách. V případě bolesti, zarudnutí nebo zhoršení zraku vyhledejte očního lékaře. Vyjměte v případě potřeby kontaktní čočky. V případě zasažení kůže: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a omyjte kůži důkladně mýdlem a vodou nebo osvědčeným čisticím prostředkem. Dejte si pozor na zbytky produktu mezi kůží a oděvem, hodinkami, botami, atd. V případě, že kontaminovaná oblast je rozsáhlá a / nebo dojde k poškození kůže, je nutné poradit se s lékařem nebo pacienta dopravit do nemocnice. V případě požití: Nedávejte postiženému nic jíst ani pít. V případě požití, jestliže je množství malé (ne více než jedno polknutí), vypláchněte ústní dutinu vodou a poraďte se lékařem. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek produktu Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Symptomy / poranění po nadýchání: kašel, podráždění dýchacích cest. Symptomy / poranění při zasažení kůže: podráždění kůže, zarudnutí. Symptomy / poranění při zasažení očí: poleptání, podráždění očních tkání. Symptomy / poranění po požití: bolest břicha, nevolnost Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Zvláštní ošetření a okamžitá lékařská pomoc symptomatická léčba ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

3 Nehořlavá látka. Verze 3.1 (07/11/2014) - 3/ Hasiva Vhodná hasiva: V případě požáru použijte: - stříkající vodu nebo vodní mlhu - prášek - pěnu - oxid uhličitý (CO2) Volba metody hašení požáru závisí na ostatních přítomných produktech. Nepoužívejte silný vodní proud, nebezpečí šíření produktu Zvláštní nebezpečnost vyplývající z povahy látky nebo směsi: Oheň bude často vytvářet hustý černý dým. Expozice produktům rozkladu může být zdraví nebezpečná. Nevdechujte kouř. V případě požáru se může tvořit: - oxid siřičitý (SO2) - oxid uhličitý (CO2) - sirovodík (H2S) 5.3. Pokyny pro hasiče Opatření k ochraně před požárem: stejně jako v případě všech požárů chemických látek, používejte vhodné ochranné prostředky (protichemické obleky, ochranné boty a rukavice). ODDÍL 6 : OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Viz bezpečnostní opatření v oddílech 7 a 8 tohoto bezpečnostního listu. Pro nepohotovostní personál Jestliže je únik velký, pošlete všechny nechráněné osoby pryč, na místě havárie mohou zůstat pouze dobře vyškolení odborníci, kteří mají vhodný ochranný oděv (viz oddíl 8). Pro pohotovostní personál Odborníci poskytující první pomoc musí být vybaveni vhodným ochranným oděvem a ochrannými prostředky (viz oddíl 8) Opatření na ochranu životního prostředí V případě úniku látky použijte nehořlavý absorpční materiál jako je písek, zemina, vermikulit nebo křemelina v nádobách pro likvidaci odpadů. Nevypouštějte produkt do kanalizace, vodních toků a půdy. V případě znečištění životního prostředí informujte okamžitě v souladu se zákony příslušné úřady Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění V případě kontaminace půdy okamžitě posypte postiženou oblast inertní a nehořlavou absorpční látkou a poté omyjte kontaminovanou oblast velkým množstvím vody. Vyčistěte nejlépe čisticím prostředkem, nepoužívejte rozpouštědla Odkaz na jiné oddíly Informace o kontaktu pro naléhavé situace viz oddíl 1 tohoto bezpečnostního listu. Dodatečné informace o nakládání s odpady viz oddíl 13 tohoto bezpečnostního listu. Informace o osobních ochranných prostředcích a vybavení viz oddíl 8 tohoto bezpečnostního listu. ODDÍL 7 : MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ Předpisy týkající se skladovacích prostor se vztahují na všechna zařízení, kde se s látkou (směsí) manipuluje Opatření pro bezpečnou manipulaci Po každém použití si umyjte ruce. Odstraňte kontaminovaný oděv a před opětovným použitím jej vyperte. Vyvarujte se vdechování prachu Požární ochrana: Zamezte přístup nepovolaným osobám. Doporučené vybavení a postupy: Informace o osobních ochranných prostředcích a vybavení viz oddíl 8 tohoto bezpečnostního listu.

4 Dodržujte opatření uvedená na štítku a předpisy týkající se bezpečnosti práce. Zakázané vybavení a postupy: Nekuřte, nejezte a nepijte v místnosti, kde se látka (směs) používá Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: Skladování Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte při teplotě 0 C - 35 C Obaly Uchovávejte pouze v původním obalu. Vyměňte štítek v případě rozdělání obalu. Verze 3.1 (07/11/2014) - 4/ Specifické konečné / specifická konečná použití ODDÍL 8 : OCHRANA PŘED EXPOZICÍ / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1. Kontrolní parametry 8.2. Omezování expozice Osobní ochranná opatření jako jsou osobní ochranné prostředky Piktogram (piktogramy) označující povinnost nosit osobní ochranné prostředky: Používejte osobní ochranné prostředky, které jsou čisté a řádně udržované. Ukládejte osobní ochranné prostředky na čistém místě a mimo pracoviště. Nikdy během používání směsi nejezte, nepijte a nekuřte. Odstraňte kontaminovaný oděv a před opětovným použitím jej vyperte. Ujistěte se, že je místnost dostatečně odvětrávána, což platí především pro uzavřené prostory. - Ochrana očí / obličeje Vyhněte se kontaktu s očima. Používejte ochranu očí proti zasažení tekutinou. Před manipulaci používejte ochranné brýle v souladu s normou EN Ochrana rukou Používejte vhodné ochranné rukavice v případě dlouhodobého nebo opakovaného kontaktu s pokožkou. Používejte vhodné ochranné rukavice, které jsou odolné vůči chemickým činidlům v souladu s normou EN374. Rukavice musí být zvoleny v závislosti na aplikaci a době používání na pracovišti. Ochranné rukavice by měly být vybírány podle jejich vhodnosti pro dané pracoviště: manipulace s jinými chemickými látkami, potřebná fyzická ochrana (proti pořezání, propíchnutí, tepelná ochrana), zachování obratnosti. Doporučené druhy rukavic: - přírodní latex - nitrilový kaučuk (butadien-akrylonitril kaučuk (NBR)) - PVC (polyvinylchlorid) - butylkaučuk (kopolymer izopren-izobutylen) Doporučené vlastnosti: - Nepropustné rukavice v souladu s normou EN374 - Ochrana těla Vyhněte se kontaktu s pokožkou. Používejte vhodný ochranný oděv. V případě většího rozstřiku noste nepropustný ochranný oděv proti chemickým rizikům (ochranná třída 3) v souladu s normou EN14605, abyste zabránili kontaktu s kůží. V případě nebezpečí vystříknutí používejte ochranný oděv proti chemickým rizikům (ochranná třída 6) v souladu s normou EN13034, abyste zabránili kontaktu s kůží. Pracovní oblečení zaměstnanců se musí pravidelně prát. V případě kontaktu s produktem okamžitě omyjte všechny postižené části těla. - Ochrana dýchacích cest Maska FFP: Používejte jednorázové obličejové masky s aerosolovým filtrem podle normy EN149. Kategorie: - Maska FFP 2

5 Verze 3.1 (07/11/2014) - 5/8 Jestliže příprava a použití produktu (rozprašování) vytváří aerosol nebo jemné kapalné částice, doporučujeme nosit řádně upevněný respirátor. Omezování expozice spojené s ochranou životního prostředí Nevylévejte produkt do kanalizace, povrchových vod nebo do půdy. V případě neúmyslného úniku ihned odstraňte škody. Provádějte likvidaci odpadu v souladu s místními a národními předpisy. ODDÍL 9 : FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Obecné informace: Skupenství: kapalina Barva: modrošedá, neprůhledná Zápach: slabý Vzhled: koncentrovaná suspenze Informace důležité pro ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí ph (vodný roztok) : /-0.6 (10g/l) ph : /-0.6. neutrální Bod varu / rozmezí bodu varu: Interval bodu vzplanutí: Tenze par (50 C): Hustota: Rozpustnost ve vodě: Bod tání / rozmezí bodu tání: Teplota samovznícení: Bod rozkladu / rozmezí rozkladu: 9.2. Další informace ODDÍL 10 : STÁLOST A REAKTIVITA 1395 (+/-1.5%) g/dm3 rozpustný Reaktivita Chemická stabilita Produkt (směs) je stabilní za doporučených podmínek skladování a manipulace, viz oddíl 7 tohoto bezpečnostního listu Možnosti nebezpečných chemických reakcí Netýká se daného produktu Podmínky, kterým je třeba zabránit Zabránit: - mrazu - vystavení slunečnímu záření Neslučitelné materiály Skladujte mimo: - silná oxidační činidla - silné zásady - silné kyseliny Nebezpečné produkty rozkladu Při tepelném rozkladu se může uvolňovat / tvořit: - oxid siřičitý (SO2) - oxid uhličitý (CO2) - sirovodík (H2S)

6 Verze 3.1 (07/11/2014) - 6/8 ODDÍL 11 : TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Informace o toxikologických účincích Po expozici déle jak čtyři hodiny může produkt způsobit nevratné poškození kůže; především zánět kůže, zarudnutí kůže (vznik erytému), vznik krusty nebo edému Látky Nejsou k dispozici žádné toxikologické údaje. Akutní toxicita: SULFUR CAS DL50 (požití) >2000 mg/kg (rat) Směs Akutní toxicita: Žádné údaje o výrobku jako takovém nejsou k dispozici. Nicméně v závislosti na složení je možné uvést: požití LD50 (rat)> 2000 mg/kg Poleptání / podráždění kůže: Způsobuje podráždění kůže Vážné poškození zraku: Způsobuje malé nebo žádné poškození očních tkání. Mutagenita v zárodečných buňkách: Nebyl nalezen žádný důkaz v tomto smyslu. Karcinogenita: Nebyl nalezen žádný důkaz v tomto smyslu. Toxicita pro reprodukci: Nebyl nalezen žádný důkaz v tomto smyslu. ODDÍL 12 : EKOLOGICKÉ INFORMACE Živiny (minerální soli) obsažené v tomto přípravku jsou nezbytné pro dobrý růst rostlin, ale mohou být škodlivé ve velkém množství pro příliš citlivé rostliny a vodní organismy. Je proto nutné, aby se minimalizovalo množství produktu uvolňovaného do životního prostředí. Výjimkou je program racionálního hnojení pro rostliny, nejlépe po testu půdy a / nebo rostlinných tkání Toxicita Směsi Persistence a rozložitelnost Směsi Tento produkt je považován za snadno biologicky rozložitelný (slabě ohrožující) a je velmi dobře rozpustný ve vodě. Nevylévejte jej do kanalizace, vodních toků a půdy. Zabraňte šíření produktu v místech, kde jsou živé ploty, meze, příkopy a potoky Bioakumulační potenciál Mobilita v půdě Výsledky posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky

7 ODDÍL 13 : POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ Verze 3.1 (07/11/2014) - 7/8 Správné nakládání s produktem a / nebo jeho obalem musí být v souladu s nařízením 2008/98/EC Metody nakládání s odpady Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků. Odpady: Nakládání s odpady nesmí ohrožovat lidské zdraví a životní prostředí, tedy především vodní zdroje, ovzduší, půdu, rostliny a živočichy. Recyklujte nebo likvidujte odpad v souladu s platnými právními předpisy, přednostně prostřednictvím certifikovaného odběratele odpadu nebo certifikované společnosti. Zabraňte kontaminaci půdy nebo vodních zdrojů, nevyhazujte odpad do životního prostředí. Znečištěné obaly: Obaly zcela vyprázdněte. Vždy ponechejte na obalu štítek. Odevzdejte odpad smluvnímu odběrateli. Místní ujednání: Likvidujte odpad pouze na schválených místech. Kódy odpadů (nařízení 2001/573/EC, směrnice 2006/12/EEC, směrnice 94/31/EEC o nebezpečných odpadech) : Tuhé soli pod číslem a jiné než ty, které jsou uvedeny pod číslem a ODDÍL 14 : INFORMACE PRO PŘEPRAVU Nepodléhá klasifikaci a značení pro transport. Přeprava tohoto produktu musí být v souladu s předpisy ADR pro silniční dopravu, RID pro železniční přepravu, IMDG pro námořní dopravu a ICAO / IATA pro leteckou přepravu. (ADR IMDG ICAO/IATA 2014). ODDÍL 15 : INFORMACE O PŘEDPISECH Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi - Informace o klasifikaci a označení štítky v oddíle 2: Byly použity následující předpisy: - Směrnice 67/548/EEC v platném znění - Směrnice 1999/45/EC v platném znění - Nařízení EC 1272/2008 změněné nařízením EC 618/ Nařízení EC 1272/2008 změněné nařízením EU 758/ Informace uvedené na obalu: - Zvláštní ustanovení: Látky, které poškozují ozonovou vrstvu (Nařízení (Regulation EC) 1005/2009, Montrealský protokol) : Tento produkt nepodléhá žádnému takovému nařízení (skladování a použití) Posouzení chemické bezpečnosti ODDÍL 16 : DALŠÍ INFORMACE Protože neznáme podmínky uživatele, informace uvedené v bezpečnostním listu jsou založeny na našich současných znalostech a na národních předpisech. Směs nesmí být použita bez předchozích písemných pokynů pro jiné účely, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatel je vždy povinen přijmout veškerá opatření nezbytná pro dosažení souladu se zákonnými předpisy. Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu je nutno chápat jako popis bezpečnostních požadavků týkajících se produktu a ne jako záruku jeho vlastností. Informace, data a doporučení zde obsažené jsou získávány ze spolehlivých zdrojů a jsou považovány za pravdivé a přesné k datu jejich vydání, přičemž ale není zaručena komplexnost těchto informací. Pokud není uvedeno jinak, platí to pro výrobek, který vyhovuje specifikacím. Ujistěte se, že nehrozí žádné nové riziko. Tento produkt nesmí být používán pro jiné účely, než je uvedeno v oddílu 1. Uživatelé musí věnovat pozornost možným rizikům, která mohou vzniknout, když je výrobek používán bez předchozích písemných pokynů pro jiné účely než pro ty, pro které byl vyroben.

8 Verze 3.1 (07/11/2014) - 8/8 Tento bezpečnostní list doplňuje, ale nenahrazuje, technické listy. Uživatel není za žádných okolností osvobozen od respektování všech zákonů, předpisů a postupů týkajících se produktu, bezpečnosti, hygieny a ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Sledování změn v bezpečnostním listu Přezkum s ohledem na nařízení CLP (CE) 1272/2008 Podle nařízení 67/548/EEC, 1999/45/EC v platném znění. Symbol nebezpečnosti: Dráždivý R věty: R 38 S věty: S 37 S 60 S 1/2 S 13 S 24 Dráždí kůži. Používejte vhodné ochranné rukavice. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Obsah / obal uložit na místě schválené likvidace odpadů. Vyhněte se kontaktu s pokožkou. Nadpisy pro jednotlivé informace o bezpečnosti uvedeny v oddíle 3 : H315 Dráždí kůži. R 38 Dráždí kůži. Zkratky: ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí IMDG: Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí. IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí WGK: stupeň nebezpečnosti pro vodu GHS07 : dráždivé látky

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Varybond High Temperature Bearing Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nedoporučované způsoby použití Jen pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nařízení REACH (EU) č. 1907/2006 č. 453/2010)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nařízení REACH (EU) č. 1907/2006 č. 453/2010) BEZPEČNOSTNÍ LIST (NAŘÍZENÍ (ES) n 1907/2006 - REACH) Datum : 10/04/2014 Strana 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nařízení REACH (EU) č. 1907/2006 č. 453/2010) ODDÍL 1 : IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nařízení REACH (EU) č. 1907/2006 č. 2015/830)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nařízení REACH (EU) č. 1907/2006 č. 2015/830) Date : 22/03/16 Strana 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nařízení REACH (EU) č. 1907/2006 č. 2015/830) ODDÍL 1 : IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Yplon prášek

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Zkratka: Materialnr. 1024558 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti. Oddíl 3: Složení/informace o složkách Strana: 1 Datum kompilace: 17/04/2013 Číslo revize: 3 Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název produktu: Synonyma: 1.2. Příslušná určená použití látky nebo

Více

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY Strana : 1 / 5 ODDÍL 1. Identifikace látky/název přípravku/název firmy Distributor 1.1. Identifikace výrobku Identifikace výrobku Obchodní název Typ produktu : BP 55 Route de Brignais F-69563 Saint Geznis

Více

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU ODDÍL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU ODDÍL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Verze 2.2 (27/01/2015) - 1/8 BEZPEČNOSTNÍ LIST (Nařízení (Regulation EC) REACH č. 1907/2006 453/2010) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku: Název výrobku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo 98401 Další názvy směsi 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití látky/směsi Reagencie

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2200 MolyVer Molybdenum Reagent. emea.productstewardship@ge.com. Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro analýzu

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Čistící prostředky. k soukromým účelům.

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Silosept. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: DEN (Denaturační roztok) Datum vydání: 05/06/2002 Datum revize: 01/06/2015 (Verze J) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident. Objednací číslo: 004-001-12 (0.3 ml),

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. ParaPost Cement Base. Xi - Dráždivý Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi pouze pro dentální

Více

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: : LIGHT BALSAM, LIGHT BLUE SKY, LIGHT BEAUTY DREAM 1.2. Použití směsi Koncentrovaná avivážní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Elektrolyt 1.3

Více

FOX WC 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

FOX WC 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 2. IDENTIFIKACE RIZIK 3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH Datum vydání: 1.4.2009 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: HYB (Hybridizační pufr) Datum vydání: 28/03/2007 Datum revize: 01/06/2015 (Verze E) list 1 z 6

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 Název výrobku: HYB (Hybridizační pufr) Datum vydání: 28/03/2007 Datum revize: 01/06/2015 (Verze E) list 1 z 6 list 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku ; součást všech kitů série GenoType, ThromboType a micro-ident a reagenčních setů. Objednací číslo:

Více

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Strana 1 ( 6 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Chemický název látky: voda CAS: 7732-18-5 ES: 231-791-2 Indexové číslo: --- Registrační číslo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název výrobku: Siloflex Plus Putty 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

Datum revize 22.07.2013 Datum vytištění 22.07.2013

Datum revize 22.07.2013 Datum vytištění 22.07.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

3. Složení nebo informace o složkách Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: obsah CHL ve výrobku Číslo. Výstražný symbol nebezpečnosti

3. Složení nebo informace o složkách Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: obsah CHL ve výrobku Číslo. Výstražný symbol nebezpečnosti Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: CHRYSO Aquabeton přísada do betonu podle ČSN EN 934-2 1. Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. A/C OIL POE 68 250ML Datum vydání: 30.6.2014 Datum revize: 31.7.2015 Strana/stran: 1/5

BEZPEČNOSTNÍ LIST. A/C OIL POE 68 250ML Datum vydání: 30.6.2014 Datum revize: 31.7.2015 Strana/stran: 1/5 Datum vydání: 30.6.2014 Datum revize: 31.7.2015 Strana/stran: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: Katalogové číslo: 710213 1.2 Příslušná

Více

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Listopad 2004 Datum revize: srpen 2010 Revize: 04 Název výrobku: CHRYSO Plast 460 přísada do betonu podle ČSN EN 934-2 1.

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

SEKUNDOVÉ LEPIDLO SE ŠTĚTCEM

SEKUNDOVÉ LEPIDLO SE ŠTĚTCEM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku 502-121 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Lepidlo. Pouze

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 4 Pill_501322 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

ČÁST 16 - DALŠÍ INFORMACE

ČÁST 16 - DALŠÍ INFORMACE Název produktu: Cereatop strana 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST Verze: 1.0 Datum aktualizace: 12/04/13 Nahrazeno/zrušeno: / ČÁST 1 - IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku NÁZEV

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/010. června 015 1. června 015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 14.6.2010 Datum revize: 8.4.2014 Strana: 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo /kód:

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 204 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Obchodní název: Použití: KEFA Drainputz-System (Multifunktionsputz) Multifunkční omítka k regulaci vlhkosti, vysoušení a k požárně

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Podlahová leštěnka. Prostředek k ošetření podlah. Místo podnikání nebo sídlo CZE

Podlahová leštěnka. Prostředek k ošetření podlah. Místo podnikání nebo sídlo CZE 1. 1.1. 1.2. 1.3. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo Registrační číslo Další názvy směsi Příslušná určená použití směsi Nedoporučená použití směsi Zpráva o chemické

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol, voda

Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol, voda 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 007 Popis : Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo Další názvy směsi Příslušná určená použití směsi Bezaldehydový a bezfenolový dezinfekční a čistící prostředek

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle Vyhlášky č. 460/2005 Sb. Datum poslední revize: 2.revize 04.05.2007 Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku : 1.2. Doporučený účel použití: čistící přípravek na WC

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

Bezpečnostní list 1907/2006 Verze 1.1 (12/01/2011) Název: Odourless minerál spirit / Minerální líh BEZPEČNOSTNÍ LIST

Bezpečnostní list 1907/2006 Verze 1.1 (12/01/2011) Název: Odourless minerál spirit / Minerální líh BEZPEČNOSTNÍ LIST BEZPEČNOSTNÍ LIST 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název produktu: Minerální líh /Odourless mineral spirit Kód produktu: 650306 (75ml), 650307

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

Happy car na interiér

Happy car na interiér ODDÍL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Čisticí prostředek. Směs může být

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Grand Maximo odstraňovač skvrn

1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Grand Maximo odstraňovač skvrn Datum poslední revize: 31.5.2012 Strana 1 z 8 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Číslo CAS: směs neuvádí se Číslo ES(EINECS): směs neuvádí se 1.2. Příslušná určená

Více

ph MÍNUS Datum vydání: 16.12.2008 Datum revize: 13.12.2010 Verze B

ph MÍNUS Datum vydání: 16.12.2008 Datum revize: 13.12.2010 Verze B 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: Hydrogensíran sodný 1.2 Příslušná použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 7259/1 Číslo CAS: 7778-18-9 Číslo ES: 231-900-3 Číslo CAS: 7778-18-9 Číslo ES (EINECS): 231-900-3

Více

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DESALTED WATER Datum revize 17.09.2009 Verze 1

BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 DESALTED WATER Datum revize 17.09.2009 Verze 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Údaje o výrobku Název výrobku : Kód výrobku : L0000089 Použití látky nebo přípravku : Ředidlo pro nátěry Firma : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST EU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) BOTZ Melting point reducer Číslo materiálu 9800

BEZPEČNOSTNÍ LIST EU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (EU) č. 453/2010 (REACH) BOTZ Melting point reducer Číslo materiálu 9800 Strana: 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Všeobecné použití: Sklovitý

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU * 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Dehydrované kultivační médium. 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 0893449 - KOV TEKUTÝ (B)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 0893449 - KOV TEKUTÝ (B) 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název produktu. : KOV TEKUTÝ (B) Kód výrobku : 0893449 MSDS-Identcode : 10033167 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Tangit Uni-Lock Strana 1 z 5 Č. BL. : 43015 Datum revize: 28.07.2014 Datum výtisku: 29.08.2014 3.2. Směsi 1.1 Identifikátor výrobku Tangit Uni-Lock ODDÍL

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) a ES 453/2010 Datum vydání: 1996-09 Datum revize: 2013-10-31

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) a ES 453/2010 Datum vydání: 1996-09 Datum revize: 2013-10-31 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) a ES 453/2010 Datum vydání: 1996-09 Datum revize: 2013-10-31 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: α-amyláza,

Více

Datum revize 15.08.2014 Datum vytištění 15.08.2014

Datum revize 15.08.2014 Datum vytištění 15.08.2014 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku SONET Dezon Aktiv 1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a nedoporučené

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 A 3030 PLASTIC BONDER

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 A 3030 PLASTIC BONDER ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo A 3030 Další názvy směsi A 3030 PLASTIC BONDER 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu 100034649 Název výrobku PLATE, C-MET SOLUBLE

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

: Sikalastic Primer PVC

: Sikalastic Primer PVC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI

ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Extra silný odstraňovač vápenatých a minerálních usazenin 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm)

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm) Str. 1 z 6 1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název (Vodivostní standard 1500 µs/cm) 1.2 Použití: Standard pro kalibraci konduktometru 1.3 Identifikace výrobce/dovozce: Obchodní jméno: Jakar

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES, článku 31

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES, článku 31 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: lepidlo Identifikace společnosti nebo podniku: Berger + Schröter GmbH Voerder

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010. NanoMinerál

Bezpečnostní list podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) 453/2010. NanoMinerál ODDÍL 1 IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Impregnace minerálních povrchů - kámen, beton, fasáda atd. 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 01.06.2014. Uwis leštěnka, skla. 2.1 Klasifikace směsi

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 01.06.2014. Uwis leštěnka, skla. 2.1 Klasifikace směsi Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku): Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku: Určená použití: čisticí

Více

Datum revize: 26.7.2004, 6.3.2006, 5.9.2007, 24.10.2008, 16.11.2011

Datum revize: 26.7.2004, 6.3.2006, 5.9.2007, 24.10.2008, 16.11.2011 Strana: 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku (směsi) a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - směs. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - směs. Registrační číslo:

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

Innu-Science NU-Kleen Floor

Innu-Science NU-Kleen Floor 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní jméno Innu-Science NU-Kleen Floor 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Hobby Hot Sticks transparent Strana 1 z 6 Č. BL. : 408802 Datum revize: 22.05.2015 Datum výtisku: 10.06.2015 Nahrazuje verzi ze dne: 19.11.2013

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 16.12.2002 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Prosfas 1.2 Použití

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

: Sikafloor -29 PurCem Part C

: Sikafloor -29 PurCem Part C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 CK SOL

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 CK SOL Datum vydání: 15.3.2008 Datum revize: 16.10.2012 revidována verze z 1.4.2009 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: CK sol Identifikační číslo: nemá Číslo CAS:

Více