Tomáš Garrique Masaryk 70. výročí úmrtí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tomáš Garrique Masaryk 70. výročí úmrtí"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 10 / 2007 :: vychází říjen 2007 neprodejné Tomáš Garrique Masaryk 70. výročí úmrtí 14. září letošního roku jsme si připomněli 70. výročí úmrtí jedné z největších osobností našich dějin, zakladatele a prvního prezidenta Československa, Tomáše Garriqua Masaryka. T. G. M. se narodil 7. března roku 1850 v Hodoníně jako syn kočího a kuchařky. Mladý Masaryk v letech pracuje jako kovářský učeň, v letech pak studuje na gymnáziích v Brně a posléze ve Vídni. V letech studuje Masaryk na univerzitě ve Vídni, kde na závěr studia získává titul doktora filozofie. Následující dva roky pak Masaryk pobývá jako soukromý učitel v Lipsku, kde se setkává s mladou Ame- Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Zprávy ze zastupitelstva na straně 4 Dobročinný fond na straně 5 Kulturní pozvánka na straně 6 Projekt Nová šance na straně 7 Obnovená brána ričankou, Charlottou Garrigue. S ní se pak, při své první cestě do Spojených států amerických, 15. března roku 1878 žení, zároveň připojuje její příjmení ke svému, od této chvíle se pak představuje jako Tomáš Garrigue Masaryk. Léta jsou v Masarykově životě zajímavá tím, že skupina vzdělanců, sdružená kolem jeho měsíčníku Athenaeum, odhaluje, že údajně staré rukopisy (známé rukopisy zelenohorský a královédvorský, mající dokládat ranou vyspělost středověké české kultury) jsou pouhými novodobými padělky. V roce 1887 navštěvuje Masaryk Rusko, kde diskutuje s L. N. Tolstým, kterého pak navštěvuje ještě v letech 1889 a 1910, odmítá přitom Tolstého učení o neodporování zlu. V roce 1891 je Tomáš Garrigue Masaryk zvolen do vídeňského parlamentu jako poslanec za mladočeskou stranu, k níž se připojuje jako člen skupiny tzv. realistů - v roce 1983 se pak poslanec Masaryk svého mandátu vzdává, důvodem je jeho nespokojenost s planým radikalismem mladočechů a s jejich vnitrostranickými půtkami. V letech , v období tzv. hilsneriády (období antisemitských nálad v českých zemích po dvou soudních procesech s židovským mladíkem Leopoldem Hilsnerem, obžalovaným z vraždy dvou křesťanských dívek) vede Masaryk kampaň proti rasovým předsudkům, zvláště pak proti pověrám o židovské rituální vraždě. V roce 1907 se Masaryk stává opět poslancem vídeňského parlamentu, a to za realistickou stranu, k mandátu mu též pomohou sociální demokraté. Poslancem je pak Masaryk až do počátku první světové války, celkem dvě volební období. V této době též Masaryk podniká svoji třetí cestu do Spojených států amerických, na sjezdu náboženských liberálů v Bostonu přednáší o náboženství v Rakousku, při své cestě též navštěvuje mnoho českých krajanů v řadě amerických měst. Po zahájení bojů první světové války v roce 1914 se Masaryk rozhodne pro politickou podporu Spojenců a jejich boje proti Rakousku-Uhersku a Německu. Pracovně navštěvuje Itálii, Švýcarsko, Francii a Anglii, v Paříži společně s E. Benešem a M. R. Štefánikem zakládá Československou národní radu, v Rusku a Francii pomáhá formovat československé vojenské jednotky. V roce 1917 cestuje Masaryk do Ruska, kde po bolševické revoluci konsoliduje československou legii, která je prohlášena za část československé armády ve Francii a má se podle dohody s bolševickou vládou přesunout na západní bojiště. V roce 1918 přijíždí Masaryk do Spojených států amerických - poté, co Francie a Anglie v podstatě uznávají Československou národní radu za československou vládu, učiní totéž i vláda americká. Je třeba na tomto místě připomenout, že kdyby nebylo Masaryka, nebylo by ani vzniku samostatného Československa - právě Masarykem vedené zahraniční akce během první světové války a jejich brilantní zakončení ve Spojených státech v říjnu roku 1918, kdy Masaryk sepíše a vydá v amerických listech Prohlášení československé nezávislosti, jsou těmi rozhodujícími motivy toho, že americký prezident W. Wilson odmítne rakouské snahy o separátní mírové vyjednávání a že vyzve Rakousko- Uhersko, aby respektovalo vůli jím utlačovaných národů svobodně si zvolit politickou budoucnost. Teprve poté, co Rakousko-Uhersko zveřejní, že podmínky prezidenta Wilsona přijímá, vzniká 28. října roku 1918 samostatné Československo, k němuž se pak 30. října Martinskou deklarací připojuje slovenská politická reprezentace. V Praze je pak Masaryk (v nepřítomnosti) revolučním Národním shromážděním 14. listopadu roku 1918 zvolen prvním prezidentem Československé republiky, a to na dvouleté funkční období. Brzy poté Masaryk publikuje spis Nová Evropa, nástin poválečné evropské rekonstrukce. V roce 1920, 27. května, je pak Tomáš Garrigue Masaryk zvolen prezidentem podle nové československé ústavy - do funkce prezidenta je pak zvolen ještě dvakrát, v roce 1927 (27. května) a v roce 1934 (24. května). 14. prosince roku 1935 Tomáš Garrigue Masaryk ze zdravotních důvodů abdikuje z funkce prezidenta (18. prosince je novým prezidentem zvolen E. Beneš). 14. září roku 1937 pak Tomáš Garrigue Masaryk, zakladatel svobodného Československa v roce 1918 a první jeho prezident, na zámku v Lánech umírá. zdroj:

2 Zprávy z rady města a Po letní přestávce se rada města sešla 21. srpna a 11. září Většinu usnesení z 21. srpna projednalo zastupitelstvo města 4. září a zprávy z jeho jednání jsou popsány na jiném místě našeho zpravodaje. V úvodu jednání radní Slavíček požádal radu města o výměnu dopisovatele zpráv z rady do Kutnohorských litů - po krátké diskuzi se radní shodli na systému rotace, tzn. během volebního období se postupně vystřídají všichni její členové. Nemocnice Kutná Hora s. r. o. V kontextu nejnovějšího vývoje kolem obchodní společnosti Nemocnice Kutná Hora s. r. o. byl na jednání rady města 11. září 2007 pozván ředitel kutnohorské nemocnice Ing. Karel Malý. Ten seznámil radu města se současnou situací v personální oblasti a dále informoval o výsledcích hospodaření za měsíc červenec. V návaznosti na poskytnutou provozní dotaci z rozpočtu města v měsíci červenci uvedl, že byla vykázána účetní ztráta ve výši Kč. Hospodářský výsledek byl ovlivněn v oblasti nákladů vyšším čerpáním spotřeby materiálů, nákupem chemikálií z důvodu uvedení do provozu nového biochemického analyzátoru a v oblasti osobních nákladů čerpáním řádných dovolených zaměstnanců společnosti. Oblast výnosů byla ovlivněna výsledky vyúčtování od zdravotních pojišťoven za poskytnutou a vykázanou zdravotní péči ve 2. pololetí roku Zdůraznil, že za prvních sedm měsíců letošního roku hospodaří nemocnice vyrovnaně, hospodářský výsledek vykázaný k je kladný a představuje částku Kč. Ředitel Malý dále uvedl, že vyrovnaný hospodářský výsledek vyplývá z důsledného sledování nákladů a výkonnosti jednotlivých odborných oddělení a z kontroly plateb v rámci vyúčtování poskytované zdravotní péče od jednotlivých zdravotních pojišťoven. Do tohoto dosaženého hospodářského výsledku se promítá dvoumilionová měsíční provozní dotace schválená zastupiteli města na pokrytí rozdílu mezi platbami Zlaté stránky hledají místního hrdinu Středočeského kraje Společnost MEDIATEL, spol. s r. o., vyhlašuje soutěž Zlaté stránky hledají místního hrdinu, která je určena všem podnikatelům se sídlem firmy ve Středočeském kraji. Soutěž je pořádána ve spolupráci s místními úřady a dalšími partnery. Cílem projektu je představit veřejnosti ty podnikatele, kteří svou pílí a houževnatostí přispívají k rozvoji obce či regionu. Věřím, že svými příběhy budou motivovat další podnikatele a pomohou jim nejenom v začátcích překonat nejrůznější problémy, uvedl Luboš Čipera, ředitel pro vnější vztahy, Mediatel, s. r. o. Vítězové soutěže budou odměněni finanční částkou ve výši až Kč a získají zdarma inzertní balíček v Místních infostránkách v hodnotě až Kč. Soutěž je určena aktivním podnikatelům, jejichž společnost existuje alespoň jeden rok a kteří za dobu své podnikatelské dráhy museli překonat nějakou těžkou překážku. Dalším předpokladem pro účast v soutěži je, aby se soutěžící byli ochotni o své příběhy a zkušenosti v cestě za úspěchem podělit. Zájemci se mohou do soutěže přihlásit od do Po uplynutí termínu vybere odborná porota nejlepší příběhy z každé obce s rozšířenou působností, v případě Středočeského kraje se jedná o 23 místních vítězů. Z těch pak budou porotou vybrány tři nejzajímavější příběhy. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v rámci galavečera na konci října. Vítězné příběhy budou otištěny v Místních infostránkách, regionální publikaci společnosti MEDIATEL. Podrobná pravidla soutěže a on-line formulář jsou k dispozici na webové adrese nebo Přihlášku je samozřejmě možné zaslat také poštou na adresu ME- DIATEL, spol. s r.o., Thámova 16, Praha 8, s označením soutěž. Pokud víte ve svém okolí o místním hrdinovi, můžete ho do soutěže přihlásit vyplněním referenčního formuláře. Zástupce naší společnosti jej pak bude kontaktovat. Eva Faltová říjen 2007 strana 2 od zdravotních pojišťoven a náklady spojenými se zajištěním rozsahu poskytované zdravotní péče nemocnicí. Ředitel nemocnice také radní ujistil, že obchodní společnost Nemocnice Kutná Hora s. r. o. nevykazuje žádné závazky vůči státu, orgánům správy sociálního zabezpečení ani zdravotním pojišťovnám - na rozdíl od minulých let, kdy nemocnice hospodařila ve formě příspěvkové organizace. Rada města vzala informaci o finanční situaci nemocnice na vědomí. Z důvodu stabilizace personálního obsazení nemocnice rada města souhlasila s valorizací mezd pro zaměstnance ve výši 4,5% na rok Nesouhlasila však s navýšením mzdových prostředků do tarifních složek platu předloženého vedením nemocnice. Valorizace bude tedy směrována do nenárokové části platu, tzn. do pohyblivé složky mzdy. Dále rada města vzala na vědomí havarijní stav oken a střechy na poliklinice Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti bez a souhlasí s vypracováním odborného posudku k těmto záležitostem. Zároveň souhlasila se zařazením výměny okapových svodů na dětském pavilonu v areálu nemocnice do plánu oprav města na rok Tepelné hospodářství města - KH Tebis Kutná Hora s. r. o. V dalším bodu jednání rada města zasedala jako Valná hromada společnosti KH Tebis, s.r.o. za účasti členů Dozorčí rady a jednatele společnosti. Valná hromada měla k řešení dva okruhy problémů. Řešení hospodářských ztrát způsobených teplou zimou a financování obměny již nefunkčních energetických zařízení. Na příští radě města budou projednány návrhy usnesení, které budou následně předloženy na příštím zasedání zastupitelstva města. Všechna usnesení jsou uvedena na webových stránkách městského úřadu: Vladislav Slavíček, člen rady města Informace pro občany České republiky Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů končí platnost podle doby vydání dokladu, a to v následujících termínech: vydané do konec platnosti byl byl nejpozději nejpozději Z ÚŘEDNÍ DESKY omezení nebo platnost prodloužena bez omezení - pouze pro občany narozené před platí v tomto případě výjimka a jejich občanské průkazy zůstávají nadále platné. Podrobnější informace je možno získat na Městském úřadě Kutná Hora, odbor správní, tel.: , , nebo Miloš Procházka Záměry prodeje a pronájmu majetku města Kontakt: Odbor správy majetku - oddělení správy nemovitostí MěÚ Kutná Hora, tel.: Prodej: Výběrové řízení č. SN 17/07 na prodej nebytového prostoru v č. p. 147, Šandova ul. v Kutné Hoře o výměře 45,18 m 2. Vyhlašovací cena nemovitosti je Kč. Prohlídka je možná ve dnech a vždy v hod. Uzávěrka do výběrového řízení je dne v hodin. Pronájem: 1) Záměr pronajmout nebytové prostory (cca 100 m 2 ) v I. patře nemovitosti č. p. 1, Kaňk, Kutná Hora za min. nájemné ve výši 150 Kč/m 2 /rok. 2) Záměr pronajmout zahrádku (cca 150 m 2 ) p. č. 2548/12, díl. 13 v k. ú. Kutná Hora (ulice Puškinská) za nájemné ve výši 2 Kč/m 2 /rok. 3) Záměr pronajmout část parcely p. č v k. ú. Kutná Hora (ulice Pobřežní) za nájemné ve výši 2 Kč/ m 2 /rok. Kontakt: Ekonomický odbor - majetkové oddělení MěÚ Kutná Hora, tel.: Prodej: Výběrové řízení č. M 5/07 na prodej pozemku p. č. 3994/7 o výměře 947 m 2 v k. ú. Kutná Hora. Pozemek je dle územního plánu určen ke stavbě rodinného domu o maximální výšce dvou nadzemních podlaží. Vyvolávací cena je Kč. Prohlídka nemovitosti je možná po dohodě na majetkovém oddělení MěÚ v Kutné Hoře. Uzávěrka výběrového řízení je dne v hodin.

3 Zprávy ze zastupitelstva města zastupitelů usedlo první zářijové úterý na svá místa v Rytířském sále Vlašského dvora na jednání, kde měla být projednána některá velmi závažná témata. V úvodu došlo na některé změny programu. Z nich nejzávažnější bylo odložení projednání zprávy kontrolního výboru ve věci postupu při hledání strategického partnera pro firmu KH Tebis Kutná Hora s. r. o. Návrh na odložení tohoto bodu na mimořádné zasedání podal starosta Ivo Šalátek (ODS) a získal pro něj těsnou většinu 14 hlasů. Dotazy a připomínky občanů V první části jednání nejprve vystoupil Libor Brož, který hovořil za nájemníky domu č. p. 31, Vojtěšská ul. Požádal, aby zastupitelstvo souhlasilo s prodejem bytových jednotek tohoto domu. Všichni nájemníci mají zájem o odkoupení už proto, že dům je ve velmi špatném stavu, léta se nic neopravilo, pouze střecha a pozval všechny zastupitele, ať se přijdou podívat na stav objektu. Tomáš Zach, vnuk pana Timmera, apeloval na zastupitele, aby prodali dědečkovi pozemek číslo 2147/11, čímž bude napravena majetková křivda, kterou nebylo možno napravit formou restituce. Dotazy a připomínky zastupitelů Další část programu zahájil Miroslav Lhoťan (ČSSD) požadavkem na zařazení domu č. p. 536, Puškinská ul. do seznamu domů k privatizaci. Dále pochválil zároveň úklid a vymalování podloubí Husovy ulice. Milan Krčík (KSČM) hovořil o napojení Kaňku na kanalizaci, které proběhlo v loňském roce, ale dodnes některé výkopy nejsou dány do původního stavu. Správcem těchto komunikací však není Město. Mgr. Jiří Klečák (ČSSD) chválil hřiště u ZŠ TGM, které ale slouží pouze jedné škole, zatímco ZŠ Kamenná stezka nemá žádné. Doporučil dohodnout takové podmínky, aby bylo využíváno oběma školami stejnoměrně. Na jeho slova reagoval ředitel ZŠ TGM a radní Karel Ptáček (ODS). Hřiště je plně využíváno, volné kapacity byly nabídnuty ZŠ KS i občanům. Zastupitel Klečák dále kritizoval zbourání družiny na Žižkově a opět hovořil o návaznosti vlakových spojů v Kolíně. Situaci ohledně družiny podrobně vysvětlil místostarosta Václav Vančura (VPM). Venuše Železná (ODS) hovořila o problémech s vrakem automobilu v ulici Pod Valy. Situace trvá už přes půl roku, ledy se hnuly před třemi týdny, kdy byl podán podnět na MěÚ. Marie Štorková (KDU-ČSL) kritizovala nadměrnou hlučnost vedle objektu Staré fary. Městská policie by podle ní měla častěji procházet městem. Místostarosta Václav Vančura informoval, že je požádáno o dotaci na rekonstrukci průmyslováckého hřiště, které slouží i pro ZŠ Kamenná stezka. Zároveň se veřejně omluvil Policii ČR za informaci v tisku, že již dvakrát zhatila výstavbu kruhového objezdu na Karlově. Ve skutečnosti to neumožňuje vyhláška, omluvil se i osobně a s tajemníkem jednali se zástupci PČR, kteří vnímají nutnost výstavby kruhového objezdu v této lokalitě stejně, ale asi nebude moci být realizováno vzhledem k zákonným normám. Integrovaný plán rozvoje města Zástupci společnosti Deloitte zahájili další část programu prezentací Integrovaného plánu rozvoje města, který zastupitelstvo bez problémů vzalo na vědomí. O nemocnici do 30. září Ostře sledovanou část jednání zahájilo vzetí na vědomí zprávy Výboru pro zdravotnictví a další dvě usnesení, jimiž ZM doporučuje radě města rozhodnout o uzavření nájemních smluv v areálu nemocnice přímo mezi Městem Kutná Hora a stávajícími podnájemníky za předpokladu, že budou předtím stávající podnájemní smlouvy nebytových prostorů uzavřené Nemocnicí Kutná Hora s. r. o. a jednotlivými podnájemci ukončeny dohodou a ukládá odboru správy majetku pokračovat v jednání prostřednictvím Advokátní kanceláře Svejkovský, Kabelková, v. o. s., s Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR ve věci změny podmínek poskytnuté státní dotace na rekonstrukci operačních sálů (ISPROFINů) tak, aby bylo možno s nemovitostmi a movitými věcmi nakládat bez omezení. Zde hlasovalo pro všech 26 přítomných zastupitelů. Idyla skončila ve chvíli, kdy předseda Výboru pro zdravotnictví Jan Havlovic (Kutnohorská liga) přednesl návrh na prodej 100% podílu společnosti Nemocnice Kutná Hora, s. r. o. říjen 2007 strana 3 a pronájem věcí movitých a nemovitých firmě Medistyl Pharma, s. r. o. Nejprve bylo nutno hlasovat o dodatečném zařazení tohoto bodu na program jednání a 15 hlasy bylo toto zařazení schváleno. Starosta Ivo Šalátek ovšem doporučil nepřijímat toto usnesení a zaměřit se na jednání se všemi třemi firmami, ať si vítězství vysoutěží bude jasné co nabízí a podle toho si město vybere. V podobném duchu hovořil i zastupitel Michal Beneš (ODS). Místostarosta Václav Vančura upozornil, že si nedokáže představit, že by se pronájem uskutečnil bez vyvěšení záměru tak, jak to stanoví zákon. Předložení tak závažného materiálu až v průběhu hlasování kritizovali i radní Vladislav Slavíček (ODS) a zastupitel Vladimír Košárek (ODS). Návrh Jana Havlovice pak v hlasování podpořilo 13 zastupitelů. Vzápětí ovšem vystoupil radní Vladimír Zubov (SZ) s tím, že nestihl hlasovat a proto chce výsledek hlasování zpochybnit. Starosta pak jednání přerušil a svolal do své kanceláře zástupce subjektů, kteří podepsali koaliční smlouvu. Radní Zubov pak své zpochybnění vzal zpět, neboť přijal podané vysvětlení a jednání pokračovalo hlasováním o původním návrhu Výboru pro zdravotnictví. ZM v něm souhlasí s prodejem 100 % obchodního podílu společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a pronájmem movitých věcí a nemovitostí formou záměru města a dalším jednáním se společností Mediterra s. r. o., společností Medistyl Pharma, s. r. o. a Podřipskou nemocnicí s poliklinikou Roudnice nad Labem. Termín předložení nabídek je stanoven do Toto usnesení bylo přijato většinou 16 hlasů. Nabídky pak posoudí odborná hodnotící komise, kterou stanoví RM. Měl by v ní být odborník ekonom, zástupce správy majetku, specialista na výběrová řízení, městský Ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích jsou držitelé ŘP vydaných do povinni si je vyměnit do za nový. K přepážce městského úřadu - registr řidičů - Benešova ul. 257 v Kutné Hoře je nutné se dostavit osobně s vyplněnou žádostí, občanským průkazem, řidičským průkazem a jednou fotografií. Výměna je bezplatná. Nový ŘP žadatel ob- právník, nezávislý odborník na zdravotnictví. Starosta nedoporučil, aby v ní byl někdo ze ZM, výborů či komisí. Naopak Milan Krčík a Venuše Železná doporučili, aby členy komise byli Jan Havlovic a radní Petr Mayer (VPM), kteří byli u všech jednání od počátku. Majetkové záležitosti a další V poněkud rozjitřené atmosféře se projednávaly další body, jejichž spád už byl většinou dosti rychlý. To platilo alespoň o majetkových záležitostech rozpočtových opatřeních. Diskusi rozpoutal návrh na uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi Suchdol, Miskovice, Nové Dvory, Malešov, Církvice o poskytování služeb kutnohorské policie. Své výhrady prezentovali zastupitelé Dagmar Fundová (VPM), Martin Hlavatý (KSČM), Milan Krčík a Vladimír Košárek. Ruku nakonec zvedlo 16 přítomných zastupitelů. Z dalších usnesení stojí za zmínku přijatý návrh Jiřího Janouška (ČSSD), kterým zastupitelstvo ukládá radě města zahájit jednání s panem Ing. Milanem Kolářem, o podmínkách možné spolupráce v rámci pracovní skupiny vytvořené za účelem koordinace prací při realizaci investičního záměru společnosti Foxconn Technology CZ, s.r.o. ve městě. Zastupitel Janoušek vyzdvihl přednosti návrhu a zejména nabídku, že do koordinace projektu by se tímto způsobem mohl zapojit bývalý český velvyslanec při EU Pavel Telička. Po více než čtyřech hodinách se unavení zastupitelé rozcházeli domů. Věděli, že zmeškali koncert Pavla Šporcla v Tylově divadle a věděli, že se znovu sejdou dříve, než původně plánovali: na mimořádném zasedání 9. října. Záhada kutnohorské nemocnice by se v tento den mohla, či spíše měla, dočkat definitivního rozuzlení. Jindřich Bartoň, člen ZM Informace pro držitele řidičského průkazu vydaného od do drží do 20 dnů od podání žádosti. S výměnou ŘP však neotálejte. Kdo ze zbývajících držitelů ŘP určených k výměně se včas na registr řidičů nedostaví riskuje, že od prvního ledna nebude mít platný doklad k řízení motorového vozidla. Na přepážkách registru řidičů a vozidel bude otevřeno navíc i v sobotu od 7.30 hod. do hod. Jaromír Ďoubal

4 říjen 2007 strana 4 Dobročinný fond Philip Morris ČR vyhlašuje 5. ročník grantového řízení Regionální neziskové organizace se podělí o korun. Hodonín, 30. srpna Dobročinný fond Philip Morris ČR a Nadace VIA vyhlásily 5. kolo grantového řízení pro neziskové organizace z Hodonínska, Strážnicka a Kutnohorska. Žádosti o finanční podporu projektů zaměřených na zlepšení podmínek života v daných regionech mohou neziskové organizace zasílat do 15. října 2007 na adresu Nadace VIA. V 5. kole rozdělí Dobročinný fond Philip Morris ČR celkem korun. Finanční podporu až do výše Kč mohou získat české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby (vyjma církví a náboženských společností), které sídlí a realizují projekty na území regionů Hodonín, Strážnice a Kutná Hora. Podpora bude směřovat do stejných oblastí jako v předchozích letech. Finanční prostředky mohou získat projekty, které přinášejí alternativní nabídku sociálních služeb zaměřených na začleňování handicapovaných spoluobčanů do společnosti a vytváření podmínek pro jejich život mimo pečovatelské ústavy. Druhou oblastí je podpora aktivit zaměřených na zlepšení života měst a obcí s ohledem na ochranu životního prostředí a vytváření příležitostí a prostoru pro setkávání místních lidí. Prostředky z Dobročinného fondu Philip Morris ČR budeme letos rozdělovat již popáté. V předchozích čtyřech letech jsme v regionálních kolech podpořili 80 projektů, které se podělily o korun. Za těmito strohými čísly jsou skryté velké příběhy lidí pracujících v neziskových organizacích, i těch, kteří díky nim mohou žít lepší život. Každý z těchto příběhů potvrzuje smysl existence Dobročinného fondu, říká Jaroslava Hájková, manažerka komunikace Philip Morris ČR a.s. Dobročinný fond Philip Morris ČR byl založen v září Jeho cílem je podporovat projekty nevládních neziskových organizací, které se zaměřují na zlepšení podmínek života v daných regionech. V roce 2005 byl rozšířen o nový celorepublikový program 3x 333 tisíc pro aktivní život obce. Dobročinný fond Philip Morris ČR od roku 2003 rozdělil v regionálním a celorepublikovém programu celkovou částku korun mezi 89 projektů. Dobročinný fond Philip Morris ČR spravuje Nadace VIA. Více informací a přihlášky do grantového programu jsou umístěny na internetových stránkách informace pro neziskové organizace poskytuje také Nadace VIA - kontaktní osoba - Kateřina Bláhová, Žižkovští páťáci se seznámili Víkendový pobyt žáků 5. ročníku ZŠ Kremnická pod názvem Chceme být kamarády aneb O škole bez školy se uskutečnil od 7. do 9. září 2007 v rekreačním areálu U Starého rybníka ve Zbraslavicích. Děti z 5. C absolvovaly dva dny plné her, které pro ně připravily třídní učitelka Monika Krejčová a paní učitelka Monika Klečková, školní metodik prevence. Pomocí metod osobnostní a sociální výchovy šlo o to poznat se navzájem v novém třídním kolektivu, v netradičních situacích a v neznámém prostředí. Víkendového soustředění se měli příležitost zúčastnit i rodiče žáků a spolu s dětmi a učiteli se během sobotního odpoledne aktivně zapojili do společného programu. Ačkoliv počasí nebylo přívětivé, všichni si akci užili na výbornou. Monika Krejčová Seminář k projektu Odpad z nebe nespad Ekodomov, centrum ekologické výchovy Kutná Hora, uspořádal 28. srpna 2007 seminář ke školnímu vzdělávacímu projektu Odpad z nebe nespad. Cílem tohoto projektu je spojit vzdělávání dětí o odpadech s konkrétními činnostmi přispívajícími ke zlepšení nakládání s odpady v jednotlivých školách. Semináře se zúčastnilo 13 učitelů základních škol. Učitelé na semináři získali základní poznatky z oblasti odpadového hospodářství, seznámili se s podstatou projektového vyučování a se způsoby vedení školních vzdělávacích projektů. Velkou část semináře se věnovali přípravě vlastních školních projektů, které budou společně s dětmi na svých školách realizovat. V současné době probíhá pilotní ročník projektu, do kterého je zapojeno celkem 10 škol z Kutné Hory, Prahy, Žatce a okolních obcí. Projekt pomůže zapojeným školám začít se separací odpadu tam, kde doposud nebyl separován, či začít se separací dalších složek odpadu. Ekodomov poskytne školám potřebné pomůcky jako jsou nádoby na separovaný odpad, speciální sáčky na bioodpad, kompostéry apod., a v neposlední řadě odbornou a metodickou pomoc. Školní rok 2007/2008 je mimořádný pro všechny základní školy v České republice. V praxi se konečně projeví školská reforma, která zavádí do výuky nová průřezová témata, která se promítnou do různých vyučovacích předmětů, do mimoškolní výchovy a do celkového života školy. Jedním z průřezových témat je environmentální výchova a právě školní projekty představují jednu z vhodných možností jak toto průřezové téma začlenit do vzdělávacího procesu. Další informace o projektu Odpad z nebe nespad naleznete na Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Iva Maršíková

5 říjen 2007 strana 5 POZVÁNKA KUTNOHORSKÝCH LISTŮ Kino Svět Kutná Hora DDM Dominik a hod. (promítáme 2 x denně!) MEDVÍDEK ČR - 98 min. - od 12 let - 80,- Příběh trojice kamarádů a jejich partnerek, ve kterém nejsou věci pod povrchem takové, jaké se jeví navenek. A. Geislerová, R. Luknár, T. Vilhelmová, J. Macháček, I. Trojan, J. Menzel hod. Mr. BROOKS USA min. - od 15 - tit. - 80,- K. Costner se v noci po městě pohybuje jako nekompromisní vrah. Policejní šetření vede D. Mooreová hod. BOURNEOVO ULTIMÁTUM USA min. - od 15 - tit. - 80,- Akční thriller hod. HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD USA min. - české znění- 80,- Harry Potter nastupuje do pátého ročníku školy v Bradavicích hod. HAIRSPRAY USA minut - od 12 - tit. - 80,- Mezi dívkami, které shodně usilují o korunku Miss Teenage Hairspray, to začíná pěkně vřít hod. IRINA PALM (film náročného diváka) ANG/FRA/LUC/BELG/NĚM 103 min. - od 15 -tit.- 80,- Jeden z nejsilnějších filmových zážitků. Romantická tragikomedie hod. GRINDHOUSE: PLANETA TEROR USA min. - od 15 - tit. - 80,- Horor, thriller. Quentin Tarantino a druhý film z projektu Grindhouse hod. TRANSFORMERS USA min. - od 12 - tit. - 80,- Akční sci-fi. Jeden z nejočekávanějších filmů léta hod. SHREK TŘETÍ USA - 93 min. - české znění - 80,- Shrek musí splašit jiného vladaře království hod. HVĚZDNÝ PRACH USA min. - české znění - 80,- Adaptace kultovního románu autora fantasy literatury N. Gaimana hod. DENNÍ HLÍDKA RUS min. - od 12 - tit. - 80,- Druhé pokračování uspěšného a výpravného sci-fi thrilleru hod. MEDVÍDEK ČR - 98 min. - od 12 let - 80, hod. RUSH HOUR 3. - tentokráte V PAŘÍŽI USA - 91 min. - od 12 let -tit.- 80,- Akční komedie. Tylovo divadlo hod. Bratři Karamazovi Dramatizace románu F. M. Dostojevského je dílem známého režiséra Evalda Šorma. Jeho pojetí řeší na pozadí odhalování okolností otcovraždy především střet člověka s jeho okolím. S tím souvisejí základní témata, jako je svědomí, čest, láska, trest Inscenaci provází řada superlativů: Původní román je dílem jednoho z největších světových spisovatelů. Dramatizaci nastudovala jedna z předních pražských scén - Dejvické divadlo. A také obsazení inscenace je skvělé - v roli otce I. Trojan, D. Novotný, M. Myšička, R. Holub hod. Petr Muk koncert Stříbrný český slavík (2002, 2003), bronzový slavík (2004) a nositel mnoha dalších cen začíná své letošní turné právě v Kutné Hoře. Koncert je průřezem Petrovy pěvecké kariéry. Nejvíce vychází z jeho sólové dráhy, ale odkazuje také na působení ve skupinách Oceán a Shalom. Alfa club hod. KAVÁRNIČKA DŘÍVE NARO- ZENÝCH Tradiční pořad pro seniory hod. HOUBY S WOCTEM, STUDENÁ SPRCHA Koncert mladých rockových kapel a hod. JAK SE VODNÍCI USADILI V hod. RATATOUILLE USA min. - české znění - 80,- Animovaná rodinná komedie hod. SKANDÁL (film náročného diváka) USA min. - od 12 let - tit. - 80,- Film o slavném spisovateli z r Cliffordu Irvingovi hod. BESTIÁŘ ČR minut - od 15-80,- Úspěšná, mladá a emancipovaná Karolína se rozhodne chovat jako muži - flirtovat nezávazně. D. Jurčová, K. Roden ad hod. VOLBA MISS KUTNOHORSKA Ve finále okresního kola se představí celkem dvanáct dívek. V porotě zasedne také J. Kraus, P. Vondráček a blondýnka z F1 K. Hamrová. Vystoupí Tam Tam Orchestr, Robert N a Xanadu hod. ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY Mnohokrát oceněná francouzská komedie autorů P. Barilleta a J. P. Grédyho. Ukazuje nám čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do světa zamilovaných, okouzlených, podvádějících i podváděných. Hra má detektivní zápletku. Hrají: J. Brejchová, J. Kačer, P. Filipovská, D. Morávková, J. Ptáčník ad hod. TRAVESTI SCREAMERS Již po desáté vystoupí v Kutné Hoře nejznámější česká travesti skupina Screamers. Na programu jsou především parodie našich i světových populárních zpěvaček. ČECHÁCH Veselá poháda plná kouzel a čarování hod. EASTPARK Koncert populární klubové rockpopové kapely hod. KAVÁRNIČKA DŘÍVE NARO- ZENÝCH Na akce je nutné hlásit se předem hod. VÝLET DO ZOO Výlet do Pražské zoologické zahrady, spojený s cestou parníkem po Vltavě. Odjezd od DDM. Cena: děti 270,-Kč, dospělí 370,-Kč PODZIMNÍ TURISTICKÝ TÁ- BOR DO ADRŠPAŠSKO-TEP- LICKÝCH SKAL Turistika nádhernou přírodou za skalami, bunkry, tajný výlet, hry. Cena 800,-Kč hod. HALLOWEENSKÁ NOC Přines si různý přírodní materiál, řepu, dýni, kukuřici, jehličí, listy a vše, co budeš potřebovat k výrobě tvého fantastického strašidla! Večer opékaní buřtů se svítícími strašidly. Rozchod ve hodin. Cena 100,-Kč VÝLET DO KINA IMAX Trojrozměrné kino Imax v Praze je jediné v Evropě a druhé největší na světě. Film bude vybrán těsně před odjezdem dle domluvy. Součástí výletu je také návštěva obchodního paláce Flora, kde kino sídlí. Cena 300,-Kč hod. SLUNÍČKO Z CÉDÉČKA Budeme vyrábět veselou dekoraci z použitých CD nosičů. Pomůcky: použité nefunkční CD, lepidlo. Cena 10,- Kč VĚNEC Z LISTÍ Přijďte si vyrobit podzimní dekoraci. Pomůcky: korpus. Cena 10,- Kč 25., 16., hod. KURZ PASPARTOVÁNÍ Kurz který probíhá od června. Pouze pro již přihlášené účastníky. Cena 150,- Kč. Tradiční pořad pro seniory hod. HUSH + hosté Koncert výborné rockové kapely a jejích hostů hod. DISPUTACE Tradiční diskusní pořad.

6 říjen 2007 strana 6 Projekt Nová šance dal novou šanci nezaměstnaným Škola SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora realizuje projekt Nová šance v rámci programu OP RLZ, opatření 1.1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt s celým názvem Posílení aktivní politiky zaměstnanosti- Nová šance byl zahájen a ukončen byl Jeho hlavní aktivitou byla inovace a realizace šesti rekvalifikačních programů Elektrotechnika, Dřevovýroba, Státní správa, Stavitelství, Strojírenství, Služby. V prvních fázích byly vytvořeny výukové materiály. Jednalo se o výukové materiály jak pro studium všeobecné části, tak i pro studium části odborné. V části všeobecné autoři zpracovali materiály pro výuku matematiky, ekonomie, základů práva, anglického a německého jazyka, ekologie a informační technologie. V odborných výukových materiálech našli účastníci kurzů všechny důležité základní informace nutné ke zvládnutí rekvalifikačního programu. Účastníci kurzů obdrželi výukové texty v písemné a elektronické podobě. V následující tabulce jsou znázorněny počty lidí, kteří se rekvalifikačních programů zúčastnili. Není zde znázorněn kurz rekvalifikačního programu Strojírenství. Pro tento program byly vytvořeny výukové materiály, ale nepřihlásili se žádní zájemci. Absolventi jednotlivých kurzů mohli během studia získat speciální kompetence k vykonávání zvoleného rekvalifikačního oboru. Například v programu Dřevovýroba se jednalo o školení na práci s motorovou pilou, v oboru Elektrotechnika o kurz montáže elektronických zabezpečovacích systémů, v oboru Služby o hygienickém minimu, v oboru Státní správa o získání certifikátu ECDL (celoevropsky uznávaný doklad o dosažené úrovni práce s výpočetní technikou). Všichni absolventi získali celostátně uznávané osvědčení dle akreditace MŠMT o rekvalifikaci. Partnery projektu byly následující organizace: Úřad práce Kutná Hora, Česká správa sociálního zabezpečení Kutná Hora, SOU stavební Benešov, Vyšší odborná škola a Střední hotelová škola SČMSD Pelhřimov, s.r.o. V rámci projektu probíhala rovněž analýza regionálního trhu práce. Projekt tak připravil a ověřil rekvalifikační programy využitelné v budoucnosti a vhodné pro všechny, kteří se chtějí rekvalifikovat a zlepšit svou pozici na trhu práce. Blahopřejeme Dana Krulišová Název kurzu Počet lidí, kteří kurz zahájili Muži Ženy Počet úspěšných absolventů Dřevovýroba Elektrotechnika Služby Státní správa I Státní správa II Stavitelství Vozíčkáři na Palachovce jezdí po svých Vstup do nového školního roku znamenal pro handicapované žáky ZŠ Kutná Hora, J. Palacha mnoho změn. Do dvou pavilonů ze čtyř se již dopraví sami bez cizí fyzické pomoci. Radost malých dětí při první jízdě plošinou byla patrná z každého jejich slova, pohledu. 3. září se na slavnostním otevírání sešli významní hosté z řad dárců, Města Kutná Hora a kutnohorských médií. Jsem velmi potěšena, že Město Kutná Hora dodrželo svůj slib a zaplatilo jednu vysokozdvižnou plošinu. Finance na druhou plošinu se nám podařilo získat prostřednictvím grantů, příspěvků od obcí, finančních darů a sbírek. Nejštědřejším dárcem se stala firma TPCA Kolín. Prezident TPCA pan Yasuhiro Takahashi spolu se starostou Města Kutná Hora Ivo Šalátkem a Jarmilou Kratochvílovou slavnostně přestřihli vstupní pásku. Jarmila Kratochvílová se stala naší patronkou již loni a významně podporuje naši činnost. V jednom z pavilonů byla zrekonstruována toaleta, tak aby splňovala parametry pro vozíčkáře. Část této úpravy je hrazena ze sbírky víček od PET lahví, do které se zapojila široká veřejnost a také školy na Kutnohorsku. Společnými silami se nám podařilo získat víček. Nejvíce víček nám věnovala ZŠ T. G. Masaryka, kde žáci nasbírali víček. Žáky na Masaryčce skvěle motivovala paní zástupkyně Mačinová. Sbírka víček pokračuje i tento školní rok. Ráda bych všem za občanské sdružení Cesta životem bez bariér poděkovala za to, že jim není osud malých vozíčkářů lhostejný. Petra Hnátová V měsíci září 2007 oslavily svá životní jubilea naše spoluobčanky paní Marie Husová, Jaromíra Martínková, Věra Podhorová, Marie Vaňková, Jindřiška Šťulíková, Jaroslava Zelená, Božena Kavanová, Božena Novotná a pánové Václav Vančura, Jiří Stehlík, Miroslav Vitámvás a Jan Kolár. Město Kutná Hora jim předalo gratulace a popřálo pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Ženy, začaly jste s podnikáním? Tak právě pro vás jsou určeny kurzy Jak dál? a Co vědět víc?, které pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla pořádá Středočeská asociace manažerek a podnikatelek - STAMP. V prvním ze dvou tříhodinových seminářích kurzu Jak dál? vás zkušená lektorka stručně provede hlavními daňovými a odvodovými povinnostmi a seznámí vás se základy daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví ) vhodné pro začínající podnikatelky - OSVČ. O týden později se dozvíte, jak budovat image podnikatelky, jednu z velmi důležitých a mnohdy podceňovaných součástí perspektivního podnikání. Půjde o výběr vhodného image ve vztahu k typu podnikání, o pozitivní a negativní image, lektorka vám poradí, jak trénovat verbální komunikaci, tj. rétoriku, prezentační dovednosti, seznámí vás s různými formami písemného styku s klienty a dodavateli. Nezapomeneme ani na neverbální komunikaci, tedy řeč těla, gestiku, protože teprve komplex všech projevů vytváří důležité předpoklady úspěšného podnikání. Kurz Co vědět víc? volně navazuje na předchozí kurz Jak dál?, ale neznamená to, že jej nemohou navštívit ženy, které se žádného ze seminářů dosud nezúčastnily. V první části kurzu Co vědět víc? se seznámíte s možnostmi financování, úvěrování a podpory vašeho začínajícího podnikání, které nabízejí přední finanční instituce v ČR. Dále budete mít možnost informovat se o pojistných produktech, kryjících hlavní rizika vašeho podnikání. Ve druhé části kurzu o týden později si detailněji osvojíte problematiku daní, zejména daně z příjmu fyzických osob a silniční daně. Kdy a kde? Kurz Jak dál? - se koná ve středu a pokračuje o týden později Kurz Co vědět víc? První seminář proběhne ve středu , druhý Všechny semináře se konají vždy od do hod. v Informačním centru Kutná Hora, Sankturinovský dům, Palackého nám 377/5. Díky finanční podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu je do obou kurzů vstup zdarma. Přihlášky směrujte na telefonní čísla , nebo na

7 říjen 2007 strana 7 Obnovená brána na Jungmannově náměstí V letošním létě byla celkově obnovena brána v dolejší části Jungmannova náměstí. Brána je na pravé straně součástí nároží domu č. p. 445 a společně jsou prohlášeny za kulturní nemovitou památku. Na levé straně se brána přimyká k ohradní zdi dvoru domu č. p. 444 a jejím průchodem se rychle dostaneme z Jungmannova náměstí do Sokolské ulice. Z dochovaných historických pramenů a literatury se dozvídáme, že šlo původně o kapli sv. Jana, doloženou k roku 1747 a později přestavěnou na bránu. Tato úprava musela být uskutečněna, soudě podle architektonického tvarosloví, někdy kolem roku 1800, jelikož na půdorysném plánu od Franze Josepha Schaffuse z roku 1813, je původní kaple zde již zakreslena jako brána. Vzhled brány byl později mnohokrát upravován. V současnosti je brána půlkruhově zaklenuta průchodným obloukem, nad římsou je zdvižen volutový štít s obdélníkovým výklenkem, kde byla původně za prosklenými dvířky umístěna buď socha sv. Jana nebo obraz. Toto se však nedochovalo, stejně jako lucerna, umístěná pod výklenkem, po které zbyl jen ozdobný hák. Stav brány, jak nám ukazuje fotografie před obnovou, byl velmi neuspokojivý. Vlivem zemní vlhkosti a zasolení zdiva byla omítka spodní části brány opadaná a uvolněná. Zdivo trpělo na několika místech zatékáním v důsledku poškozené krytiny z bobrovek. K degradaci památky Úřad práce informuje Na konci měsíce srpna evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 2663 osob (o 594 méně než před rokem). Míra registrované nezaměstnanosti činila 6,49 % (před rokem 8,28 %). Evidováno bylo 873 volných míst (před rokem 409). velkou měrou přispěla na pilastru zcela nevhodně umístěná dopravní značka. Také náletová zeleň, v tomto případě bříza, rostoucí z římsy vedle voluty ve štítu není vhodná ozdoba kulturní památky. Vzhledem ke značně špatnému stavu Město Kutná Hora, prostřednictvím oddělení regenerace památek, přikročilo k obnově brány. Kvalitní obnovu provedla kutnohorská firma Mydlochova stavební pana Milana Kováře. Práce byly provedeny velmi pečlivě, bylo nutné korigovat mnoho nepřesností a zkomolených tvarů pocházejících z obnovy v minulém století. Zaměstnanci firmy kvalitně řemeslně obnovili profilace architektonických článků. Dobrý dojem z dobře odvedené práce podpořil vhodný nátěr v kombinaci okrové a hnědé, který koresponduje s původní barevností. Celkové náklady dosáhly výše Kč s použitím dotace Kč z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok Výsledný efekt z obnovy brány na Jungmannově náměstí je velmi zdařilý, jistě potěší nejen všechny obyvatele této části města ale i turisty, kteří do těchto míst zavítají. Obnova této brány je již druhým počinem Města Kutná Hora při opravách drobných staveb v jeho vlastnictví, jako první byla v loňském roce kaplička sv. Jana Křtitele na Kaňku. V tomto započatém trendu bude Město pokračovat a tak napomáhat zvelebování prostředí ve kterém žijeme. Věra Žáčková Z našeho města bylo evidováno 812 osob. Míra nezaměstnanosti 6,97 % (před rokem ,80 %). Na dávkách státní sociální podpory bylo v měsíci srpnu vyplaceno 28 mil. Kč. Lékařská posudková služba projednala v průběhu měsíce srpna 201 žádostí o posudkové zhodnocení Radní pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje informuje o dotacích a stavu památkových objektů v Kutné Hoře a okolí zdravotního stavu k dávkám sociální péče a zaměstnanosti. Upozorňujeme, že statut občana se změněnou pracovní schopností skončil Je nutno podat novou žádost o přiznání statutu osoby zdravotně znevýhodněné na ÚP v Kutné Hoře, Benešova ul., č. p. 70 u paní Kameníkové. Ve Středočeském kraji se nachází nemovitých kulturních památek. Z toho na území okresu Kutná Hora (pověřené úřady Kutná Hora a Čáslav) 785 památek, které v sobě zahrnují nejen jednotlivé objekty, ale i rozsáhlé areály zámků, kostelů a hospodářských dvorů, a více jak polovina je jich dislokována v městské památkové rezervaci Kutná Hora. Přímo úměrný počtu památek byl počet žádostí o dotaci podaných do Fondu obnovy památek (FOP) Bylo požádáno o finanční pomoc při obnově 59 kulturních památek, tedy každá šestá žádost byla z Kutnohorského okresu. V dotačním řízení byly uděleny dotace k 46 akcím obnovy v celkovém objemu Kč. Nejvyšší částky z FOP byly uděleny na obnovy kostelů, kde byla snaha soustředit prostředky z více zdrojů, aby bylo možné uskutečnit smysluplnou část opravy. Jedná se nejčastěji o opravy krovů a výměnu střešní krytiny v obcích kutnohorského okresu, např. kostel sv. Vavřince ve Zbraslavicích, kostel sv. Jana Křtitele v Chlístovicích - Krsovicích, v Záboří nad Labem kostel sv. Prokopa, kostel Narození Panny Marie v Kácově, kostel sv. Václava v Hodkově, kostel sv. Jakuba v Paběnicích. Díky dotaci ve výši Kč byla započata i celková obnova významného románského kostela apoštolů Jana a Pavla v Kutné Hoře - Malíně. Náročná obnova kostela Matky Boží Na Náměti v Kutné Hoře je již po několik let realizována díky finančním prostředkům z programů Ministerstva kultury ČR a v posledních dvou letech i z dotace Středočeského kraje, pro rok 2007 byla udělena dotace ve výši Kč na obnovu a restaurování vnějšího kamenného pláště. Již několikátým rokem probíhá náročná celková obnova Katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře - Sedlci, významného díla J. B. Santiniho. Krajský úřad zde již udělil dotace na obnovu barokních zpovědnic, hlavní nástropní fresky a v letošním roce na restaurování bočního oltáře Panny Marie ve výši Kč. Rovněž obnova kostela sv. Vavřince v Kutné Hoře - Kaňku pokračuje již několik let. V kostele se nachází unikátní gotická kazatelna zhotovená Matyášem Rejskem. Při posledních průzkumech byly objeveny dosud ukryté gotické fresky na stěnách kostela, na jejich restaurování poskytl Krajský úřad v letošním roce dotaci ve výši Kč. V poslední době se daří každým rokem zrestaurovat část bohaté sochařské výzdoby Kutné Hory. V tomto roce Krajský úřad poskytl dotaci ve výši Kč na restaurování sochy sv. Judy Tadeáše z l. čtvrtiny 18. století, nacházející se na exponovaném místě v sousedství chrámu sv. Barbory. Na restaurování Mariánského sousoší na ohradní zdi domu č. p. 48, které je hodnotnou kamenosochařskou památkou z r. 1764, byl příspěvek Kč. Díky každoročně poskytovaným dotacím Středočeského kraje se v letošním roce dokončí náročné restaurátorské práce na rozsáhlém barokním sousoší pocházejícím z roku 1730 Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků v Kácově, jehož vlastníkem je Obec Kácov. Podpořeny byly i další památky v majetku obcí, např. Městu Čáslav byla udělena dotace ve výši Kč na obnovu tvrze Žáky, Městu Zruč nad Sázavou na obnovu altánu v areálu zámku, stejně tak byly podpořeny akce Městyse Rataje nad Sázavou a Obce Nové Dvory. Menší finanční částky z FOP byly uděleny na obnovy měšťanských domů v Kutné Hoře a Čáslavi. Ráda bych informovala o dotačním řízení z Fondu obnovy památek. Grantové dotační řízení z FOP SK pro rok 2008 bylo již vyhlášeno hejtmanem Středočeského kraje 1. září Uzávěrka podávání žádostí je stanovena na 31. října Ve stejném termínu bylo vyhlášeno také dotační řízení z Fondu kultury Středočeského kraje. Více se lze dozvědět na webových stránkách kraje www. kr-stredocesky.cz nebo při konzultaci na Odboru kultury a památkové péče KÚ Středočeského kraje. Jiřina Pospíšilová Veletrh učebních a studijních oborů letos proběhne od hod. v OK Club Lorec v Kutné Hoře. Zájemci o práci ve firmě FOX- CONN se mohou informovat v náborové kanceláři Benešova ul., č. p. 610 (bývalá budova PVT), Kutná Hora v pracovní dny od hodin.

8 V první polovině srpna 2008 se aktivní jádro žáků školy Silla opět dočkalo dlouho očekávaného tréninkového vrcholu roku v podobě dvou týdenních tréninkových turnusů pořádaných školou Silla nejenom pro svoje žáky ale i pro žáky dalších českých škol Taekwon-Do ITF. Toto soustředění se tradičně konalo v Rekreačním a sportovním středisku U Starého rybníka ve Zbraslavicích, které patří a je provozováno společností SICCO, s. r. o. I letos byli všichni účastníci mile překvapeni dalšími zlepšeními a rozšířením služeb střediska a všichni si též pochvalovali ubytování na sice poněkud dražší ale zato o hodně komfortnější nové budově. Pro naše tréninky a zejména pro závěrečné závody bylo ale nejpodstatnějším vylepšením dokončení větší tělocvičny, která spolu s menší zrcadlovou tělocvičnou umožňovala plnohodnotný trénink i za špatného počasí. Prvního turnusu ( ) se zúčastnilo přes 60 žáků ze tří škol, převážně nižšího věku a nižších technických stupňů. Druhého turnusu ( ) se zúčastnilo přes 50 žáků s převažujícím věkem od 15-ti do 30-ti let a také i naprostá většina závodníků školy Silla. Část nejzapálenějších závodníků, kterým to pracovní, finanční a rodinné možnosti dovolily absolvovala oba turnusy. Žáci na obou turnusech byli rozděleni dle technických stupňů a své výkonosti do tří skupin A, B a C a každá skupina měla svého vlastního trenéra. S výjimkou závodního a odpočinkového dne začínal každý den soustředění lehkou společnou rozcvičkou v 7.20 hod., místo které si mohli zájemci zvolit také lehký ranní běh. Po ranní hygieně, snídani 7.40 hod. a následném odpočinku následoval blok dopoledních tréninků, zaměřených především na výuku a procvičování nových technik a nových technických sestav tulů. Po koupeli následoval v hod. oběd a po něm odpočinek a osobní volno. Od hod. pak začínaly tréninky skupin B a C a od hod. skupiny A. Odpoledních tréninků skupiny A vedených hlavní trenérkou Ing. Radkou Heyduškovou (IV. Dan), tedy nejvyšších technických stupňů se účastnili i vybraní, nadaní a motivovaní jedinci s nižšími technickými stupni a také trenéři skupin B a C. Tyto odpolední tréninky byly zaměřeny především na trénink bojových technik ať již pro sportovní nebo volný boj a nebo pro sebeobranu. Část tréninku byla říjen 2007 strana 8 Letní soustředění školy Silla ve Zbraslavicích zaměřena také na rozvoj síly, rychlosti a vytrvalosti. Pro rozvoj rychlosti, síly i nácviku optimální dráhy přímých úderů se osvědčila letos nově zařazená pomůcka speciální gumové expandery, které skvěle nahradily trénink na pověstném zbraslavickém kopečku. V neděli na začátku II. turnusu předcházel odpolednímu tréninku velmi užitečný a všemi zúčastněnými vysoce hodnocený seminář technik Jiu Jitsu vedený panem Milanem Fišerou (II.Dan Jiu Jitsu), který byl věnován především sebeobraně proti útočníkovi s nožem. Pan Fishera má dlouholetou praxi jako příslušník a později instruktor ozbrojených složek a tak věříme, že pro naši školu uspořádá ještě další semináře. Středa byla již tradičně volným, odpočinkovým a odpoledne také dobrovolně herním dnem. Dopoledne někteří žáci navštívili různé turistické atrakce v nedaleké Kutné Hoře (mj. prohlídka stříbrného dolu a jízda na bobové dráze), zašli nebo vyjeli si na výlet s koly do okolí nebo jen do Zbraslavic, případně jen tak lenošili u vody. I letos o herním odpoledni při kterém soutěží čtyřčlenná družstva v různých více či méně ztřeštěných disciplínách nebylo nouzi o kuriozní momenty a hodně legrace. K novým atraktivním disciplínám patřilo házení a následné chytání gumových balonků naplněných vodou a jízda na artistickém monokole. Toto monokolo bylo také v době volna zájemcům volně k dispozici a byli jsme překvapeni, že někteří se na něm naučili za tak krátkou dobu opravdu samostatně jezdit! Středa je také na soustředění tradičním dnem pro uspořádání večerního táboráku s kytarou, zpěvem a opékáním buřtů. Ovšem kvůli počasí se táborák prvního turnusu posunul až na čtvrtek. Kromě těchto organizovaných mimotréninkových kratochvílí zbylo opět hodně času i na další kratochvíle pro mladší i starší účastníky. Ti mladší využívali další sportovní aktivity jako ping-pong, fotbal, nohejbal a koupání a ti starší zase odpolední a večerní posezení a pokec s kamarády na terásce bistra. A konečně pátek je tradičně sportovním vyvrcholením celého soustředění, kdy si žáci mohou vyzkoušet co se za týden naučili nového a jak si zdokonalili svojí techniku. Dopoledne se soutěžilo v disciplíně tul tedy ve cvičení technických sestav a dále pak ve speciálních technikách (tki) a to z technických důvodů jen ve dvou skoku do výšky a do dálky, navíc s pravidly upravenými mj. tak, že dosažený výsledek v centimetrech se přepočítával k výšce závodníka a pro konečné pořadí byl rozhodující výsledný výkonostní kvocient. Tento způsob hodnocení účinně smazává leckdy značné handicapy dané výškou postavy závodníka. Po obědě pak tradičně následovala nejatraktivnější a i samotnými závodníky asi nejvíce ceněná disciplína sportovního boje matsogi podle pravidel ITF. Na rozdíl od běžných soutěží ITF se zde ale opět tradičně soutěžilo nikoli vyřazovacím systémem, ale systémem postupně každý s každým ze kterého při počtu závodníků šesti a více ve skupině se teprve postupovalo do vyřazovacího způsobu boje o medailová umístění. Po evropském stříbru světový bronz Třetí medaili na velké akci vybojoval na mistrovství světa horských kol ve Skotsku Jaroslav Kulhavý z kutnohorské stáje Michelin Specialized MTB. Po titulu juniorského mistra světa z Lugana 2003 a stříbru z letošního evropského šampionátu v Turecku si v pátek pověsil v deštěm zkrápěném horském středisku Nevis Range bronz z cross country mužů do 23 let. Tahle medaile je moje nejcennější. Svět je víc než Evropa a tahle kategorie je daleko víc než juniorská. Jsem za ní moc rád, protože jsem si závod zrovna neužil. Nejelo se mi kdovíjak, trať na mě byla hodně rychlá. Já osobně bych přivítal víc bláta, uvedl šťastný medailista v rozhovoru pro server Na posledním výjezdu ztrácel Kulhavý čtvrt minuty na dalšího českého reprezentanta a svého kamaráda Výsledky závěrečných závodů Pohár nejúspěšnějšího závodníka získali: Za první turnus: Eliška Richterová (1. místo tul, 1. místo tki, 2. místo matsogi) a Roman Uhlík (1. místo tul, 1. místo tki, 3. místo matsogi). Za druhý turnus: Martina Kopecká z kutnohorského oddílu školy Silla (1. místo tki, 1. místo tul, 2. místo matsogi) a Pavla Hvězdová (1. místo tul, 1. místo matsogi). V září se rozběhl kolotoč tréninků a nábory nových členů do oddílů v Kutné Hoře, Kolíně a Týnci nad Sázavou. Začátkem října jsou naplánovány zkoušky na vyšší tech. stupně, oblastní závody v Praze a první víkend v listopadu mistrovství České republiky. Další podrobnosti mohou zájemci postupně nacházet na webových stránkách školy Silla na Radka Heydušková Jiřího Friedla. Ve sjezdu jsem riskoval, bylo to hop nebo trop. Bylo jasné, že se o bronzu rozhodne mezi námi dvěma. Rozdali jsme si to na férovku, i když jsme chviličku diskutovali, kdo by tu medaili z nás dvou měl mít. Ale tohle je mistrák světa a není možné, abychom se domluvili. Je to prostě sport. Jirkovi bych tu medaili taky strašně přál. Ale vyšlo to tak, že jí mohl získat jen jeden, komentoval to Jaroslav Kulhavý. Ten chce příští sezónu podřídit velkému snu účasti na olympiádě v Pekingu. Jaroslav Kulhavý navíc letos získal dva tituly mistra ČR (maratón a cross country). Uvidíme, zda tyto výsledky budou postačující třeba na krále cyklistiky, dodává k tomu manažer týmu Michelin Specialized MTB Kutná Hora Ivan Sova. jb Foto: Právo Jan Krůta

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zápis č. 3/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 3/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZO Malotice ze dne 9. 6. 2016 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Drahota Jan, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne 29.9.2016 Přítomni: dle presenční listiny Program : 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z posledního

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Z á p i s č. 5/2011. z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 4. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích

Z á p i s č. 5/2011. z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 4. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Strana č. 1/4 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 5/2011 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 4. 5. 2011 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod.

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Jaromír Schoř, Ladislav

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 23.05.2016 277/11/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky 12631/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 12.05.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni: viz prezenční listina Zvukový záznam celého zasedání je

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár.

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Vážená paní / Vážený pane, dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Hlavním cílem projektu je posílit pozitivní vztah všech

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 13-2008 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30.10. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2010 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2010 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2010 konaného dne 27. 4. 2010 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body:

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body: Zápis č. 1/2015/4 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 11.2.2015 Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod Přítomno: 13 členů ZM Krucemburk dle presenční listiny Omluveni: Vít Janáček Hosté:

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2016, konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2016, konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2016, konaného dne 12. 05. 2016 Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno bylo v 19:05 hodin. Přítomni:

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 22. května 2014 od 15:00 do 15:50 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241 - WWW.CSOL.CZ Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016 Účast: Br. Pavel Budinský,

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-7734/2012-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost Materiál byl předložen na základě plánu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo 19.12.2016 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada Grillová,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í z 37. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 1. 10.

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Přítomni: 8 členů obecního zastupitelstva viz prezenční

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více