Tomáš Garrique Masaryk 70. výročí úmrtí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tomáš Garrique Masaryk 70. výročí úmrtí"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 10 / 2007 :: vychází říjen 2007 neprodejné Tomáš Garrique Masaryk 70. výročí úmrtí 14. září letošního roku jsme si připomněli 70. výročí úmrtí jedné z největších osobností našich dějin, zakladatele a prvního prezidenta Československa, Tomáše Garriqua Masaryka. T. G. M. se narodil 7. března roku 1850 v Hodoníně jako syn kočího a kuchařky. Mladý Masaryk v letech pracuje jako kovářský učeň, v letech pak studuje na gymnáziích v Brně a posléze ve Vídni. V letech studuje Masaryk na univerzitě ve Vídni, kde na závěr studia získává titul doktora filozofie. Následující dva roky pak Masaryk pobývá jako soukromý učitel v Lipsku, kde se setkává s mladou Ame- Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Zprávy ze zastupitelstva na straně 4 Dobročinný fond na straně 5 Kulturní pozvánka na straně 6 Projekt Nová šance na straně 7 Obnovená brána ričankou, Charlottou Garrigue. S ní se pak, při své první cestě do Spojených států amerických, 15. března roku 1878 žení, zároveň připojuje její příjmení ke svému, od této chvíle se pak představuje jako Tomáš Garrigue Masaryk. Léta jsou v Masarykově životě zajímavá tím, že skupina vzdělanců, sdružená kolem jeho měsíčníku Athenaeum, odhaluje, že údajně staré rukopisy (známé rukopisy zelenohorský a královédvorský, mající dokládat ranou vyspělost středověké české kultury) jsou pouhými novodobými padělky. V roce 1887 navštěvuje Masaryk Rusko, kde diskutuje s L. N. Tolstým, kterého pak navštěvuje ještě v letech 1889 a 1910, odmítá přitom Tolstého učení o neodporování zlu. V roce 1891 je Tomáš Garrigue Masaryk zvolen do vídeňského parlamentu jako poslanec za mladočeskou stranu, k níž se připojuje jako člen skupiny tzv. realistů - v roce 1983 se pak poslanec Masaryk svého mandátu vzdává, důvodem je jeho nespokojenost s planým radikalismem mladočechů a s jejich vnitrostranickými půtkami. V letech , v období tzv. hilsneriády (období antisemitských nálad v českých zemích po dvou soudních procesech s židovským mladíkem Leopoldem Hilsnerem, obžalovaným z vraždy dvou křesťanských dívek) vede Masaryk kampaň proti rasovým předsudkům, zvláště pak proti pověrám o židovské rituální vraždě. V roce 1907 se Masaryk stává opět poslancem vídeňského parlamentu, a to za realistickou stranu, k mandátu mu též pomohou sociální demokraté. Poslancem je pak Masaryk až do počátku první světové války, celkem dvě volební období. V této době též Masaryk podniká svoji třetí cestu do Spojených států amerických, na sjezdu náboženských liberálů v Bostonu přednáší o náboženství v Rakousku, při své cestě též navštěvuje mnoho českých krajanů v řadě amerických měst. Po zahájení bojů první světové války v roce 1914 se Masaryk rozhodne pro politickou podporu Spojenců a jejich boje proti Rakousku-Uhersku a Německu. Pracovně navštěvuje Itálii, Švýcarsko, Francii a Anglii, v Paříži společně s E. Benešem a M. R. Štefánikem zakládá Československou národní radu, v Rusku a Francii pomáhá formovat československé vojenské jednotky. V roce 1917 cestuje Masaryk do Ruska, kde po bolševické revoluci konsoliduje československou legii, která je prohlášena za část československé armády ve Francii a má se podle dohody s bolševickou vládou přesunout na západní bojiště. V roce 1918 přijíždí Masaryk do Spojených států amerických - poté, co Francie a Anglie v podstatě uznávají Československou národní radu za československou vládu, učiní totéž i vláda americká. Je třeba na tomto místě připomenout, že kdyby nebylo Masaryka, nebylo by ani vzniku samostatného Československa - právě Masarykem vedené zahraniční akce během první světové války a jejich brilantní zakončení ve Spojených státech v říjnu roku 1918, kdy Masaryk sepíše a vydá v amerických listech Prohlášení československé nezávislosti, jsou těmi rozhodujícími motivy toho, že americký prezident W. Wilson odmítne rakouské snahy o separátní mírové vyjednávání a že vyzve Rakousko- Uhersko, aby respektovalo vůli jím utlačovaných národů svobodně si zvolit politickou budoucnost. Teprve poté, co Rakousko-Uhersko zveřejní, že podmínky prezidenta Wilsona přijímá, vzniká 28. října roku 1918 samostatné Československo, k němuž se pak 30. října Martinskou deklarací připojuje slovenská politická reprezentace. V Praze je pak Masaryk (v nepřítomnosti) revolučním Národním shromážděním 14. listopadu roku 1918 zvolen prvním prezidentem Československé republiky, a to na dvouleté funkční období. Brzy poté Masaryk publikuje spis Nová Evropa, nástin poválečné evropské rekonstrukce. V roce 1920, 27. května, je pak Tomáš Garrigue Masaryk zvolen prezidentem podle nové československé ústavy - do funkce prezidenta je pak zvolen ještě dvakrát, v roce 1927 (27. května) a v roce 1934 (24. května). 14. prosince roku 1935 Tomáš Garrigue Masaryk ze zdravotních důvodů abdikuje z funkce prezidenta (18. prosince je novým prezidentem zvolen E. Beneš). 14. září roku 1937 pak Tomáš Garrigue Masaryk, zakladatel svobodného Československa v roce 1918 a první jeho prezident, na zámku v Lánech umírá. zdroj:

2 Zprávy z rady města a Po letní přestávce se rada města sešla 21. srpna a 11. září Většinu usnesení z 21. srpna projednalo zastupitelstvo města 4. září a zprávy z jeho jednání jsou popsány na jiném místě našeho zpravodaje. V úvodu jednání radní Slavíček požádal radu města o výměnu dopisovatele zpráv z rady do Kutnohorských litů - po krátké diskuzi se radní shodli na systému rotace, tzn. během volebního období se postupně vystřídají všichni její členové. Nemocnice Kutná Hora s. r. o. V kontextu nejnovějšího vývoje kolem obchodní společnosti Nemocnice Kutná Hora s. r. o. byl na jednání rady města 11. září 2007 pozván ředitel kutnohorské nemocnice Ing. Karel Malý. Ten seznámil radu města se současnou situací v personální oblasti a dále informoval o výsledcích hospodaření za měsíc červenec. V návaznosti na poskytnutou provozní dotaci z rozpočtu města v měsíci červenci uvedl, že byla vykázána účetní ztráta ve výši Kč. Hospodářský výsledek byl ovlivněn v oblasti nákladů vyšším čerpáním spotřeby materiálů, nákupem chemikálií z důvodu uvedení do provozu nového biochemického analyzátoru a v oblasti osobních nákladů čerpáním řádných dovolených zaměstnanců společnosti. Oblast výnosů byla ovlivněna výsledky vyúčtování od zdravotních pojišťoven za poskytnutou a vykázanou zdravotní péči ve 2. pololetí roku Zdůraznil, že za prvních sedm měsíců letošního roku hospodaří nemocnice vyrovnaně, hospodářský výsledek vykázaný k je kladný a představuje částku Kč. Ředitel Malý dále uvedl, že vyrovnaný hospodářský výsledek vyplývá z důsledného sledování nákladů a výkonnosti jednotlivých odborných oddělení a z kontroly plateb v rámci vyúčtování poskytované zdravotní péče od jednotlivých zdravotních pojišťoven. Do tohoto dosaženého hospodářského výsledku se promítá dvoumilionová měsíční provozní dotace schválená zastupiteli města na pokrytí rozdílu mezi platbami Zlaté stránky hledají místního hrdinu Středočeského kraje Společnost MEDIATEL, spol. s r. o., vyhlašuje soutěž Zlaté stránky hledají místního hrdinu, která je určena všem podnikatelům se sídlem firmy ve Středočeském kraji. Soutěž je pořádána ve spolupráci s místními úřady a dalšími partnery. Cílem projektu je představit veřejnosti ty podnikatele, kteří svou pílí a houževnatostí přispívají k rozvoji obce či regionu. Věřím, že svými příběhy budou motivovat další podnikatele a pomohou jim nejenom v začátcích překonat nejrůznější problémy, uvedl Luboš Čipera, ředitel pro vnější vztahy, Mediatel, s. r. o. Vítězové soutěže budou odměněni finanční částkou ve výši až Kč a získají zdarma inzertní balíček v Místních infostránkách v hodnotě až Kč. Soutěž je určena aktivním podnikatelům, jejichž společnost existuje alespoň jeden rok a kteří za dobu své podnikatelské dráhy museli překonat nějakou těžkou překážku. Dalším předpokladem pro účast v soutěži je, aby se soutěžící byli ochotni o své příběhy a zkušenosti v cestě za úspěchem podělit. Zájemci se mohou do soutěže přihlásit od do Po uplynutí termínu vybere odborná porota nejlepší příběhy z každé obce s rozšířenou působností, v případě Středočeského kraje se jedná o 23 místních vítězů. Z těch pak budou porotou vybrány tři nejzajímavější příběhy. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v rámci galavečera na konci října. Vítězné příběhy budou otištěny v Místních infostránkách, regionální publikaci společnosti MEDIATEL. Podrobná pravidla soutěže a on-line formulář jsou k dispozici na webové adrese nebo Přihlášku je samozřejmě možné zaslat také poštou na adresu ME- DIATEL, spol. s r.o., Thámova 16, Praha 8, s označením soutěž. Pokud víte ve svém okolí o místním hrdinovi, můžete ho do soutěže přihlásit vyplněním referenčního formuláře. Zástupce naší společnosti jej pak bude kontaktovat. Eva Faltová říjen 2007 strana 2 od zdravotních pojišťoven a náklady spojenými se zajištěním rozsahu poskytované zdravotní péče nemocnicí. Ředitel nemocnice také radní ujistil, že obchodní společnost Nemocnice Kutná Hora s. r. o. nevykazuje žádné závazky vůči státu, orgánům správy sociálního zabezpečení ani zdravotním pojišťovnám - na rozdíl od minulých let, kdy nemocnice hospodařila ve formě příspěvkové organizace. Rada města vzala informaci o finanční situaci nemocnice na vědomí. Z důvodu stabilizace personálního obsazení nemocnice rada města souhlasila s valorizací mezd pro zaměstnance ve výši 4,5% na rok Nesouhlasila však s navýšením mzdových prostředků do tarifních složek platu předloženého vedením nemocnice. Valorizace bude tedy směrována do nenárokové části platu, tzn. do pohyblivé složky mzdy. Dále rada města vzala na vědomí havarijní stav oken a střechy na poliklinice Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti bez a souhlasí s vypracováním odborného posudku k těmto záležitostem. Zároveň souhlasila se zařazením výměny okapových svodů na dětském pavilonu v areálu nemocnice do plánu oprav města na rok Tepelné hospodářství města - KH Tebis Kutná Hora s. r. o. V dalším bodu jednání rada města zasedala jako Valná hromada společnosti KH Tebis, s.r.o. za účasti členů Dozorčí rady a jednatele společnosti. Valná hromada měla k řešení dva okruhy problémů. Řešení hospodářských ztrát způsobených teplou zimou a financování obměny již nefunkčních energetických zařízení. Na příští radě města budou projednány návrhy usnesení, které budou následně předloženy na příštím zasedání zastupitelstva města. Všechna usnesení jsou uvedena na webových stránkách městského úřadu: Vladislav Slavíček, člen rady města Informace pro občany České republiky Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů končí platnost podle doby vydání dokladu, a to v následujících termínech: vydané do konec platnosti byl byl nejpozději nejpozději Z ÚŘEDNÍ DESKY omezení nebo platnost prodloužena bez omezení - pouze pro občany narozené před platí v tomto případě výjimka a jejich občanské průkazy zůstávají nadále platné. Podrobnější informace je možno získat na Městském úřadě Kutná Hora, odbor správní, tel.: , , nebo Miloš Procházka Záměry prodeje a pronájmu majetku města Kontakt: Odbor správy majetku - oddělení správy nemovitostí MěÚ Kutná Hora, tel.: Prodej: Výběrové řízení č. SN 17/07 na prodej nebytového prostoru v č. p. 147, Šandova ul. v Kutné Hoře o výměře 45,18 m 2. Vyhlašovací cena nemovitosti je Kč. Prohlídka je možná ve dnech a vždy v hod. Uzávěrka do výběrového řízení je dne v hodin. Pronájem: 1) Záměr pronajmout nebytové prostory (cca 100 m 2 ) v I. patře nemovitosti č. p. 1, Kaňk, Kutná Hora za min. nájemné ve výši 150 Kč/m 2 /rok. 2) Záměr pronajmout zahrádku (cca 150 m 2 ) p. č. 2548/12, díl. 13 v k. ú. Kutná Hora (ulice Puškinská) za nájemné ve výši 2 Kč/m 2 /rok. 3) Záměr pronajmout část parcely p. č v k. ú. Kutná Hora (ulice Pobřežní) za nájemné ve výši 2 Kč/ m 2 /rok. Kontakt: Ekonomický odbor - majetkové oddělení MěÚ Kutná Hora, tel.: Prodej: Výběrové řízení č. M 5/07 na prodej pozemku p. č. 3994/7 o výměře 947 m 2 v k. ú. Kutná Hora. Pozemek je dle územního plánu určen ke stavbě rodinného domu o maximální výšce dvou nadzemních podlaží. Vyvolávací cena je Kč. Prohlídka nemovitosti je možná po dohodě na majetkovém oddělení MěÚ v Kutné Hoře. Uzávěrka výběrového řízení je dne v hodin.

3 Zprávy ze zastupitelstva města zastupitelů usedlo první zářijové úterý na svá místa v Rytířském sále Vlašského dvora na jednání, kde měla být projednána některá velmi závažná témata. V úvodu došlo na některé změny programu. Z nich nejzávažnější bylo odložení projednání zprávy kontrolního výboru ve věci postupu při hledání strategického partnera pro firmu KH Tebis Kutná Hora s. r. o. Návrh na odložení tohoto bodu na mimořádné zasedání podal starosta Ivo Šalátek (ODS) a získal pro něj těsnou většinu 14 hlasů. Dotazy a připomínky občanů V první části jednání nejprve vystoupil Libor Brož, který hovořil za nájemníky domu č. p. 31, Vojtěšská ul. Požádal, aby zastupitelstvo souhlasilo s prodejem bytových jednotek tohoto domu. Všichni nájemníci mají zájem o odkoupení už proto, že dům je ve velmi špatném stavu, léta se nic neopravilo, pouze střecha a pozval všechny zastupitele, ať se přijdou podívat na stav objektu. Tomáš Zach, vnuk pana Timmera, apeloval na zastupitele, aby prodali dědečkovi pozemek číslo 2147/11, čímž bude napravena majetková křivda, kterou nebylo možno napravit formou restituce. Dotazy a připomínky zastupitelů Další část programu zahájil Miroslav Lhoťan (ČSSD) požadavkem na zařazení domu č. p. 536, Puškinská ul. do seznamu domů k privatizaci. Dále pochválil zároveň úklid a vymalování podloubí Husovy ulice. Milan Krčík (KSČM) hovořil o napojení Kaňku na kanalizaci, které proběhlo v loňském roce, ale dodnes některé výkopy nejsou dány do původního stavu. Správcem těchto komunikací však není Město. Mgr. Jiří Klečák (ČSSD) chválil hřiště u ZŠ TGM, které ale slouží pouze jedné škole, zatímco ZŠ Kamenná stezka nemá žádné. Doporučil dohodnout takové podmínky, aby bylo využíváno oběma školami stejnoměrně. Na jeho slova reagoval ředitel ZŠ TGM a radní Karel Ptáček (ODS). Hřiště je plně využíváno, volné kapacity byly nabídnuty ZŠ KS i občanům. Zastupitel Klečák dále kritizoval zbourání družiny na Žižkově a opět hovořil o návaznosti vlakových spojů v Kolíně. Situaci ohledně družiny podrobně vysvětlil místostarosta Václav Vančura (VPM). Venuše Železná (ODS) hovořila o problémech s vrakem automobilu v ulici Pod Valy. Situace trvá už přes půl roku, ledy se hnuly před třemi týdny, kdy byl podán podnět na MěÚ. Marie Štorková (KDU-ČSL) kritizovala nadměrnou hlučnost vedle objektu Staré fary. Městská policie by podle ní měla častěji procházet městem. Místostarosta Václav Vančura informoval, že je požádáno o dotaci na rekonstrukci průmyslováckého hřiště, které slouží i pro ZŠ Kamenná stezka. Zároveň se veřejně omluvil Policii ČR za informaci v tisku, že již dvakrát zhatila výstavbu kruhového objezdu na Karlově. Ve skutečnosti to neumožňuje vyhláška, omluvil se i osobně a s tajemníkem jednali se zástupci PČR, kteří vnímají nutnost výstavby kruhového objezdu v této lokalitě stejně, ale asi nebude moci být realizováno vzhledem k zákonným normám. Integrovaný plán rozvoje města Zástupci společnosti Deloitte zahájili další část programu prezentací Integrovaného plánu rozvoje města, který zastupitelstvo bez problémů vzalo na vědomí. O nemocnici do 30. září Ostře sledovanou část jednání zahájilo vzetí na vědomí zprávy Výboru pro zdravotnictví a další dvě usnesení, jimiž ZM doporučuje radě města rozhodnout o uzavření nájemních smluv v areálu nemocnice přímo mezi Městem Kutná Hora a stávajícími podnájemníky za předpokladu, že budou předtím stávající podnájemní smlouvy nebytových prostorů uzavřené Nemocnicí Kutná Hora s. r. o. a jednotlivými podnájemci ukončeny dohodou a ukládá odboru správy majetku pokračovat v jednání prostřednictvím Advokátní kanceláře Svejkovský, Kabelková, v. o. s., s Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR ve věci změny podmínek poskytnuté státní dotace na rekonstrukci operačních sálů (ISPROFINů) tak, aby bylo možno s nemovitostmi a movitými věcmi nakládat bez omezení. Zde hlasovalo pro všech 26 přítomných zastupitelů. Idyla skončila ve chvíli, kdy předseda Výboru pro zdravotnictví Jan Havlovic (Kutnohorská liga) přednesl návrh na prodej 100% podílu společnosti Nemocnice Kutná Hora, s. r. o. říjen 2007 strana 3 a pronájem věcí movitých a nemovitých firmě Medistyl Pharma, s. r. o. Nejprve bylo nutno hlasovat o dodatečném zařazení tohoto bodu na program jednání a 15 hlasy bylo toto zařazení schváleno. Starosta Ivo Šalátek ovšem doporučil nepřijímat toto usnesení a zaměřit se na jednání se všemi třemi firmami, ať si vítězství vysoutěží bude jasné co nabízí a podle toho si město vybere. V podobném duchu hovořil i zastupitel Michal Beneš (ODS). Místostarosta Václav Vančura upozornil, že si nedokáže představit, že by se pronájem uskutečnil bez vyvěšení záměru tak, jak to stanoví zákon. Předložení tak závažného materiálu až v průběhu hlasování kritizovali i radní Vladislav Slavíček (ODS) a zastupitel Vladimír Košárek (ODS). Návrh Jana Havlovice pak v hlasování podpořilo 13 zastupitelů. Vzápětí ovšem vystoupil radní Vladimír Zubov (SZ) s tím, že nestihl hlasovat a proto chce výsledek hlasování zpochybnit. Starosta pak jednání přerušil a svolal do své kanceláře zástupce subjektů, kteří podepsali koaliční smlouvu. Radní Zubov pak své zpochybnění vzal zpět, neboť přijal podané vysvětlení a jednání pokračovalo hlasováním o původním návrhu Výboru pro zdravotnictví. ZM v něm souhlasí s prodejem 100 % obchodního podílu společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a pronájmem movitých věcí a nemovitostí formou záměru města a dalším jednáním se společností Mediterra s. r. o., společností Medistyl Pharma, s. r. o. a Podřipskou nemocnicí s poliklinikou Roudnice nad Labem. Termín předložení nabídek je stanoven do Toto usnesení bylo přijato většinou 16 hlasů. Nabídky pak posoudí odborná hodnotící komise, kterou stanoví RM. Měl by v ní být odborník ekonom, zástupce správy majetku, specialista na výběrová řízení, městský Ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích jsou držitelé ŘP vydaných do povinni si je vyměnit do za nový. K přepážce městského úřadu - registr řidičů - Benešova ul. 257 v Kutné Hoře je nutné se dostavit osobně s vyplněnou žádostí, občanským průkazem, řidičským průkazem a jednou fotografií. Výměna je bezplatná. Nový ŘP žadatel ob- právník, nezávislý odborník na zdravotnictví. Starosta nedoporučil, aby v ní byl někdo ze ZM, výborů či komisí. Naopak Milan Krčík a Venuše Železná doporučili, aby členy komise byli Jan Havlovic a radní Petr Mayer (VPM), kteří byli u všech jednání od počátku. Majetkové záležitosti a další V poněkud rozjitřené atmosféře se projednávaly další body, jejichž spád už byl většinou dosti rychlý. To platilo alespoň o majetkových záležitostech rozpočtových opatřeních. Diskusi rozpoutal návrh na uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi Suchdol, Miskovice, Nové Dvory, Malešov, Církvice o poskytování služeb kutnohorské policie. Své výhrady prezentovali zastupitelé Dagmar Fundová (VPM), Martin Hlavatý (KSČM), Milan Krčík a Vladimír Košárek. Ruku nakonec zvedlo 16 přítomných zastupitelů. Z dalších usnesení stojí za zmínku přijatý návrh Jiřího Janouška (ČSSD), kterým zastupitelstvo ukládá radě města zahájit jednání s panem Ing. Milanem Kolářem, o podmínkách možné spolupráce v rámci pracovní skupiny vytvořené za účelem koordinace prací při realizaci investičního záměru společnosti Foxconn Technology CZ, s.r.o. ve městě. Zastupitel Janoušek vyzdvihl přednosti návrhu a zejména nabídku, že do koordinace projektu by se tímto způsobem mohl zapojit bývalý český velvyslanec při EU Pavel Telička. Po více než čtyřech hodinách se unavení zastupitelé rozcházeli domů. Věděli, že zmeškali koncert Pavla Šporcla v Tylově divadle a věděli, že se znovu sejdou dříve, než původně plánovali: na mimořádném zasedání 9. října. Záhada kutnohorské nemocnice by se v tento den mohla, či spíše měla, dočkat definitivního rozuzlení. Jindřich Bartoň, člen ZM Informace pro držitele řidičského průkazu vydaného od do drží do 20 dnů od podání žádosti. S výměnou ŘP však neotálejte. Kdo ze zbývajících držitelů ŘP určených k výměně se včas na registr řidičů nedostaví riskuje, že od prvního ledna nebude mít platný doklad k řízení motorového vozidla. Na přepážkách registru řidičů a vozidel bude otevřeno navíc i v sobotu od 7.30 hod. do hod. Jaromír Ďoubal

4 říjen 2007 strana 4 Dobročinný fond Philip Morris ČR vyhlašuje 5. ročník grantového řízení Regionální neziskové organizace se podělí o korun. Hodonín, 30. srpna Dobročinný fond Philip Morris ČR a Nadace VIA vyhlásily 5. kolo grantového řízení pro neziskové organizace z Hodonínska, Strážnicka a Kutnohorska. Žádosti o finanční podporu projektů zaměřených na zlepšení podmínek života v daných regionech mohou neziskové organizace zasílat do 15. října 2007 na adresu Nadace VIA. V 5. kole rozdělí Dobročinný fond Philip Morris ČR celkem korun. Finanční podporu až do výše Kč mohou získat české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby (vyjma církví a náboženských společností), které sídlí a realizují projekty na území regionů Hodonín, Strážnice a Kutná Hora. Podpora bude směřovat do stejných oblastí jako v předchozích letech. Finanční prostředky mohou získat projekty, které přinášejí alternativní nabídku sociálních služeb zaměřených na začleňování handicapovaných spoluobčanů do společnosti a vytváření podmínek pro jejich život mimo pečovatelské ústavy. Druhou oblastí je podpora aktivit zaměřených na zlepšení života měst a obcí s ohledem na ochranu životního prostředí a vytváření příležitostí a prostoru pro setkávání místních lidí. Prostředky z Dobročinného fondu Philip Morris ČR budeme letos rozdělovat již popáté. V předchozích čtyřech letech jsme v regionálních kolech podpořili 80 projektů, které se podělily o korun. Za těmito strohými čísly jsou skryté velké příběhy lidí pracujících v neziskových organizacích, i těch, kteří díky nim mohou žít lepší život. Každý z těchto příběhů potvrzuje smysl existence Dobročinného fondu, říká Jaroslava Hájková, manažerka komunikace Philip Morris ČR a.s. Dobročinný fond Philip Morris ČR byl založen v září Jeho cílem je podporovat projekty nevládních neziskových organizací, které se zaměřují na zlepšení podmínek života v daných regionech. V roce 2005 byl rozšířen o nový celorepublikový program 3x 333 tisíc pro aktivní život obce. Dobročinný fond Philip Morris ČR od roku 2003 rozdělil v regionálním a celorepublikovém programu celkovou částku korun mezi 89 projektů. Dobročinný fond Philip Morris ČR spravuje Nadace VIA. Více informací a přihlášky do grantového programu jsou umístěny na internetových stránkách informace pro neziskové organizace poskytuje také Nadace VIA - kontaktní osoba - Kateřina Bláhová, Žižkovští páťáci se seznámili Víkendový pobyt žáků 5. ročníku ZŠ Kremnická pod názvem Chceme být kamarády aneb O škole bez školy se uskutečnil od 7. do 9. září 2007 v rekreačním areálu U Starého rybníka ve Zbraslavicích. Děti z 5. C absolvovaly dva dny plné her, které pro ně připravily třídní učitelka Monika Krejčová a paní učitelka Monika Klečková, školní metodik prevence. Pomocí metod osobnostní a sociální výchovy šlo o to poznat se navzájem v novém třídním kolektivu, v netradičních situacích a v neznámém prostředí. Víkendového soustředění se měli příležitost zúčastnit i rodiče žáků a spolu s dětmi a učiteli se během sobotního odpoledne aktivně zapojili do společného programu. Ačkoliv počasí nebylo přívětivé, všichni si akci užili na výbornou. Monika Krejčová Seminář k projektu Odpad z nebe nespad Ekodomov, centrum ekologické výchovy Kutná Hora, uspořádal 28. srpna 2007 seminář ke školnímu vzdělávacímu projektu Odpad z nebe nespad. Cílem tohoto projektu je spojit vzdělávání dětí o odpadech s konkrétními činnostmi přispívajícími ke zlepšení nakládání s odpady v jednotlivých školách. Semináře se zúčastnilo 13 učitelů základních škol. Učitelé na semináři získali základní poznatky z oblasti odpadového hospodářství, seznámili se s podstatou projektového vyučování a se způsoby vedení školních vzdělávacích projektů. Velkou část semináře se věnovali přípravě vlastních školních projektů, které budou společně s dětmi na svých školách realizovat. V současné době probíhá pilotní ročník projektu, do kterého je zapojeno celkem 10 škol z Kutné Hory, Prahy, Žatce a okolních obcí. Projekt pomůže zapojeným školám začít se separací odpadu tam, kde doposud nebyl separován, či začít se separací dalších složek odpadu. Ekodomov poskytne školám potřebné pomůcky jako jsou nádoby na separovaný odpad, speciální sáčky na bioodpad, kompostéry apod., a v neposlední řadě odbornou a metodickou pomoc. Školní rok 2007/2008 je mimořádný pro všechny základní školy v České republice. V praxi se konečně projeví školská reforma, která zavádí do výuky nová průřezová témata, která se promítnou do různých vyučovacích předmětů, do mimoškolní výchovy a do celkového života školy. Jedním z průřezových témat je environmentální výchova a právě školní projekty představují jednu z vhodných možností jak toto průřezové téma začlenit do vzdělávacího procesu. Další informace o projektu Odpad z nebe nespad naleznete na Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Iva Maršíková

5 říjen 2007 strana 5 POZVÁNKA KUTNOHORSKÝCH LISTŮ Kino Svět Kutná Hora DDM Dominik a hod. (promítáme 2 x denně!) MEDVÍDEK ČR - 98 min. - od 12 let - 80,- Příběh trojice kamarádů a jejich partnerek, ve kterém nejsou věci pod povrchem takové, jaké se jeví navenek. A. Geislerová, R. Luknár, T. Vilhelmová, J. Macháček, I. Trojan, J. Menzel hod. Mr. BROOKS USA min. - od 15 - tit. - 80,- K. Costner se v noci po městě pohybuje jako nekompromisní vrah. Policejní šetření vede D. Mooreová hod. BOURNEOVO ULTIMÁTUM USA min. - od 15 - tit. - 80,- Akční thriller hod. HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD USA min. - české znění- 80,- Harry Potter nastupuje do pátého ročníku školy v Bradavicích hod. HAIRSPRAY USA minut - od 12 - tit. - 80,- Mezi dívkami, které shodně usilují o korunku Miss Teenage Hairspray, to začíná pěkně vřít hod. IRINA PALM (film náročného diváka) ANG/FRA/LUC/BELG/NĚM 103 min. - od 15 -tit.- 80,- Jeden z nejsilnějších filmových zážitků. Romantická tragikomedie hod. GRINDHOUSE: PLANETA TEROR USA min. - od 15 - tit. - 80,- Horor, thriller. Quentin Tarantino a druhý film z projektu Grindhouse hod. TRANSFORMERS USA min. - od 12 - tit. - 80,- Akční sci-fi. Jeden z nejočekávanějších filmů léta hod. SHREK TŘETÍ USA - 93 min. - české znění - 80,- Shrek musí splašit jiného vladaře království hod. HVĚZDNÝ PRACH USA min. - české znění - 80,- Adaptace kultovního románu autora fantasy literatury N. Gaimana hod. DENNÍ HLÍDKA RUS min. - od 12 - tit. - 80,- Druhé pokračování uspěšného a výpravného sci-fi thrilleru hod. MEDVÍDEK ČR - 98 min. - od 12 let - 80, hod. RUSH HOUR 3. - tentokráte V PAŘÍŽI USA - 91 min. - od 12 let -tit.- 80,- Akční komedie. Tylovo divadlo hod. Bratři Karamazovi Dramatizace románu F. M. Dostojevského je dílem známého režiséra Evalda Šorma. Jeho pojetí řeší na pozadí odhalování okolností otcovraždy především střet člověka s jeho okolím. S tím souvisejí základní témata, jako je svědomí, čest, láska, trest Inscenaci provází řada superlativů: Původní román je dílem jednoho z největších světových spisovatelů. Dramatizaci nastudovala jedna z předních pražských scén - Dejvické divadlo. A také obsazení inscenace je skvělé - v roli otce I. Trojan, D. Novotný, M. Myšička, R. Holub hod. Petr Muk koncert Stříbrný český slavík (2002, 2003), bronzový slavík (2004) a nositel mnoha dalších cen začíná své letošní turné právě v Kutné Hoře. Koncert je průřezem Petrovy pěvecké kariéry. Nejvíce vychází z jeho sólové dráhy, ale odkazuje také na působení ve skupinách Oceán a Shalom. Alfa club hod. KAVÁRNIČKA DŘÍVE NARO- ZENÝCH Tradiční pořad pro seniory hod. HOUBY S WOCTEM, STUDENÁ SPRCHA Koncert mladých rockových kapel a hod. JAK SE VODNÍCI USADILI V hod. RATATOUILLE USA min. - české znění - 80,- Animovaná rodinná komedie hod. SKANDÁL (film náročného diváka) USA min. - od 12 let - tit. - 80,- Film o slavném spisovateli z r Cliffordu Irvingovi hod. BESTIÁŘ ČR minut - od 15-80,- Úspěšná, mladá a emancipovaná Karolína se rozhodne chovat jako muži - flirtovat nezávazně. D. Jurčová, K. Roden ad hod. VOLBA MISS KUTNOHORSKA Ve finále okresního kola se představí celkem dvanáct dívek. V porotě zasedne také J. Kraus, P. Vondráček a blondýnka z F1 K. Hamrová. Vystoupí Tam Tam Orchestr, Robert N a Xanadu hod. ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY Mnohokrát oceněná francouzská komedie autorů P. Barilleta a J. P. Grédyho. Ukazuje nám čtyři podoby lásky, čtyři pohledy do světa zamilovaných, okouzlených, podvádějících i podváděných. Hra má detektivní zápletku. Hrají: J. Brejchová, J. Kačer, P. Filipovská, D. Morávková, J. Ptáčník ad hod. TRAVESTI SCREAMERS Již po desáté vystoupí v Kutné Hoře nejznámější česká travesti skupina Screamers. Na programu jsou především parodie našich i světových populárních zpěvaček. ČECHÁCH Veselá poháda plná kouzel a čarování hod. EASTPARK Koncert populární klubové rockpopové kapely hod. KAVÁRNIČKA DŘÍVE NARO- ZENÝCH Na akce je nutné hlásit se předem hod. VÝLET DO ZOO Výlet do Pražské zoologické zahrady, spojený s cestou parníkem po Vltavě. Odjezd od DDM. Cena: děti 270,-Kč, dospělí 370,-Kč PODZIMNÍ TURISTICKÝ TÁ- BOR DO ADRŠPAŠSKO-TEP- LICKÝCH SKAL Turistika nádhernou přírodou za skalami, bunkry, tajný výlet, hry. Cena 800,-Kč hod. HALLOWEENSKÁ NOC Přines si různý přírodní materiál, řepu, dýni, kukuřici, jehličí, listy a vše, co budeš potřebovat k výrobě tvého fantastického strašidla! Večer opékaní buřtů se svítícími strašidly. Rozchod ve hodin. Cena 100,-Kč VÝLET DO KINA IMAX Trojrozměrné kino Imax v Praze je jediné v Evropě a druhé největší na světě. Film bude vybrán těsně před odjezdem dle domluvy. Součástí výletu je také návštěva obchodního paláce Flora, kde kino sídlí. Cena 300,-Kč hod. SLUNÍČKO Z CÉDÉČKA Budeme vyrábět veselou dekoraci z použitých CD nosičů. Pomůcky: použité nefunkční CD, lepidlo. Cena 10,- Kč VĚNEC Z LISTÍ Přijďte si vyrobit podzimní dekoraci. Pomůcky: korpus. Cena 10,- Kč 25., 16., hod. KURZ PASPARTOVÁNÍ Kurz který probíhá od června. Pouze pro již přihlášené účastníky. Cena 150,- Kč. Tradiční pořad pro seniory hod. HUSH + hosté Koncert výborné rockové kapely a jejích hostů hod. DISPUTACE Tradiční diskusní pořad.

6 říjen 2007 strana 6 Projekt Nová šance dal novou šanci nezaměstnaným Škola SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora realizuje projekt Nová šance v rámci programu OP RLZ, opatření 1.1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt s celým názvem Posílení aktivní politiky zaměstnanosti- Nová šance byl zahájen a ukončen byl Jeho hlavní aktivitou byla inovace a realizace šesti rekvalifikačních programů Elektrotechnika, Dřevovýroba, Státní správa, Stavitelství, Strojírenství, Služby. V prvních fázích byly vytvořeny výukové materiály. Jednalo se o výukové materiály jak pro studium všeobecné části, tak i pro studium části odborné. V části všeobecné autoři zpracovali materiály pro výuku matematiky, ekonomie, základů práva, anglického a německého jazyka, ekologie a informační technologie. V odborných výukových materiálech našli účastníci kurzů všechny důležité základní informace nutné ke zvládnutí rekvalifikačního programu. Účastníci kurzů obdrželi výukové texty v písemné a elektronické podobě. V následující tabulce jsou znázorněny počty lidí, kteří se rekvalifikačních programů zúčastnili. Není zde znázorněn kurz rekvalifikačního programu Strojírenství. Pro tento program byly vytvořeny výukové materiály, ale nepřihlásili se žádní zájemci. Absolventi jednotlivých kurzů mohli během studia získat speciální kompetence k vykonávání zvoleného rekvalifikačního oboru. Například v programu Dřevovýroba se jednalo o školení na práci s motorovou pilou, v oboru Elektrotechnika o kurz montáže elektronických zabezpečovacích systémů, v oboru Služby o hygienickém minimu, v oboru Státní správa o získání certifikátu ECDL (celoevropsky uznávaný doklad o dosažené úrovni práce s výpočetní technikou). Všichni absolventi získali celostátně uznávané osvědčení dle akreditace MŠMT o rekvalifikaci. Partnery projektu byly následující organizace: Úřad práce Kutná Hora, Česká správa sociálního zabezpečení Kutná Hora, SOU stavební Benešov, Vyšší odborná škola a Střední hotelová škola SČMSD Pelhřimov, s.r.o. V rámci projektu probíhala rovněž analýza regionálního trhu práce. Projekt tak připravil a ověřil rekvalifikační programy využitelné v budoucnosti a vhodné pro všechny, kteří se chtějí rekvalifikovat a zlepšit svou pozici na trhu práce. Blahopřejeme Dana Krulišová Název kurzu Počet lidí, kteří kurz zahájili Muži Ženy Počet úspěšných absolventů Dřevovýroba Elektrotechnika Služby Státní správa I Státní správa II Stavitelství Vozíčkáři na Palachovce jezdí po svých Vstup do nového školního roku znamenal pro handicapované žáky ZŠ Kutná Hora, J. Palacha mnoho změn. Do dvou pavilonů ze čtyř se již dopraví sami bez cizí fyzické pomoci. Radost malých dětí při první jízdě plošinou byla patrná z každého jejich slova, pohledu. 3. září se na slavnostním otevírání sešli významní hosté z řad dárců, Města Kutná Hora a kutnohorských médií. Jsem velmi potěšena, že Město Kutná Hora dodrželo svůj slib a zaplatilo jednu vysokozdvižnou plošinu. Finance na druhou plošinu se nám podařilo získat prostřednictvím grantů, příspěvků od obcí, finančních darů a sbírek. Nejštědřejším dárcem se stala firma TPCA Kolín. Prezident TPCA pan Yasuhiro Takahashi spolu se starostou Města Kutná Hora Ivo Šalátkem a Jarmilou Kratochvílovou slavnostně přestřihli vstupní pásku. Jarmila Kratochvílová se stala naší patronkou již loni a významně podporuje naši činnost. V jednom z pavilonů byla zrekonstruována toaleta, tak aby splňovala parametry pro vozíčkáře. Část této úpravy je hrazena ze sbírky víček od PET lahví, do které se zapojila široká veřejnost a také školy na Kutnohorsku. Společnými silami se nám podařilo získat víček. Nejvíce víček nám věnovala ZŠ T. G. Masaryka, kde žáci nasbírali víček. Žáky na Masaryčce skvěle motivovala paní zástupkyně Mačinová. Sbírka víček pokračuje i tento školní rok. Ráda bych všem za občanské sdružení Cesta životem bez bariér poděkovala za to, že jim není osud malých vozíčkářů lhostejný. Petra Hnátová V měsíci září 2007 oslavily svá životní jubilea naše spoluobčanky paní Marie Husová, Jaromíra Martínková, Věra Podhorová, Marie Vaňková, Jindřiška Šťulíková, Jaroslava Zelená, Božena Kavanová, Božena Novotná a pánové Václav Vančura, Jiří Stehlík, Miroslav Vitámvás a Jan Kolár. Město Kutná Hora jim předalo gratulace a popřálo pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Ženy, začaly jste s podnikáním? Tak právě pro vás jsou určeny kurzy Jak dál? a Co vědět víc?, které pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla pořádá Středočeská asociace manažerek a podnikatelek - STAMP. V prvním ze dvou tříhodinových seminářích kurzu Jak dál? vás zkušená lektorka stručně provede hlavními daňovými a odvodovými povinnostmi a seznámí vás se základy daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví ) vhodné pro začínající podnikatelky - OSVČ. O týden později se dozvíte, jak budovat image podnikatelky, jednu z velmi důležitých a mnohdy podceňovaných součástí perspektivního podnikání. Půjde o výběr vhodného image ve vztahu k typu podnikání, o pozitivní a negativní image, lektorka vám poradí, jak trénovat verbální komunikaci, tj. rétoriku, prezentační dovednosti, seznámí vás s různými formami písemného styku s klienty a dodavateli. Nezapomeneme ani na neverbální komunikaci, tedy řeč těla, gestiku, protože teprve komplex všech projevů vytváří důležité předpoklady úspěšného podnikání. Kurz Co vědět víc? volně navazuje na předchozí kurz Jak dál?, ale neznamená to, že jej nemohou navštívit ženy, které se žádného ze seminářů dosud nezúčastnily. V první části kurzu Co vědět víc? se seznámíte s možnostmi financování, úvěrování a podpory vašeho začínajícího podnikání, které nabízejí přední finanční instituce v ČR. Dále budete mít možnost informovat se o pojistných produktech, kryjících hlavní rizika vašeho podnikání. Ve druhé části kurzu o týden později si detailněji osvojíte problematiku daní, zejména daně z příjmu fyzických osob a silniční daně. Kdy a kde? Kurz Jak dál? - se koná ve středu a pokračuje o týden později Kurz Co vědět víc? První seminář proběhne ve středu , druhý Všechny semináře se konají vždy od do hod. v Informačním centru Kutná Hora, Sankturinovský dům, Palackého nám 377/5. Díky finanční podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu je do obou kurzů vstup zdarma. Přihlášky směrujte na telefonní čísla , nebo na

7 říjen 2007 strana 7 Obnovená brána na Jungmannově náměstí V letošním létě byla celkově obnovena brána v dolejší části Jungmannova náměstí. Brána je na pravé straně součástí nároží domu č. p. 445 a společně jsou prohlášeny za kulturní nemovitou památku. Na levé straně se brána přimyká k ohradní zdi dvoru domu č. p. 444 a jejím průchodem se rychle dostaneme z Jungmannova náměstí do Sokolské ulice. Z dochovaných historických pramenů a literatury se dozvídáme, že šlo původně o kapli sv. Jana, doloženou k roku 1747 a později přestavěnou na bránu. Tato úprava musela být uskutečněna, soudě podle architektonického tvarosloví, někdy kolem roku 1800, jelikož na půdorysném plánu od Franze Josepha Schaffuse z roku 1813, je původní kaple zde již zakreslena jako brána. Vzhled brány byl později mnohokrát upravován. V současnosti je brána půlkruhově zaklenuta průchodným obloukem, nad římsou je zdvižen volutový štít s obdélníkovým výklenkem, kde byla původně za prosklenými dvířky umístěna buď socha sv. Jana nebo obraz. Toto se však nedochovalo, stejně jako lucerna, umístěná pod výklenkem, po které zbyl jen ozdobný hák. Stav brány, jak nám ukazuje fotografie před obnovou, byl velmi neuspokojivý. Vlivem zemní vlhkosti a zasolení zdiva byla omítka spodní části brány opadaná a uvolněná. Zdivo trpělo na několika místech zatékáním v důsledku poškozené krytiny z bobrovek. K degradaci památky Úřad práce informuje Na konci měsíce srpna evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 2663 osob (o 594 méně než před rokem). Míra registrované nezaměstnanosti činila 6,49 % (před rokem 8,28 %). Evidováno bylo 873 volných míst (před rokem 409). velkou měrou přispěla na pilastru zcela nevhodně umístěná dopravní značka. Také náletová zeleň, v tomto případě bříza, rostoucí z římsy vedle voluty ve štítu není vhodná ozdoba kulturní památky. Vzhledem ke značně špatnému stavu Město Kutná Hora, prostřednictvím oddělení regenerace památek, přikročilo k obnově brány. Kvalitní obnovu provedla kutnohorská firma Mydlochova stavební pana Milana Kováře. Práce byly provedeny velmi pečlivě, bylo nutné korigovat mnoho nepřesností a zkomolených tvarů pocházejících z obnovy v minulém století. Zaměstnanci firmy kvalitně řemeslně obnovili profilace architektonických článků. Dobrý dojem z dobře odvedené práce podpořil vhodný nátěr v kombinaci okrové a hnědé, který koresponduje s původní barevností. Celkové náklady dosáhly výše Kč s použitím dotace Kč z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok Výsledný efekt z obnovy brány na Jungmannově náměstí je velmi zdařilý, jistě potěší nejen všechny obyvatele této části města ale i turisty, kteří do těchto míst zavítají. Obnova této brány je již druhým počinem Města Kutná Hora při opravách drobných staveb v jeho vlastnictví, jako první byla v loňském roce kaplička sv. Jana Křtitele na Kaňku. V tomto započatém trendu bude Město pokračovat a tak napomáhat zvelebování prostředí ve kterém žijeme. Věra Žáčková Z našeho města bylo evidováno 812 osob. Míra nezaměstnanosti 6,97 % (před rokem ,80 %). Na dávkách státní sociální podpory bylo v měsíci srpnu vyplaceno 28 mil. Kč. Lékařská posudková služba projednala v průběhu měsíce srpna 201 žádostí o posudkové zhodnocení Radní pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje informuje o dotacích a stavu památkových objektů v Kutné Hoře a okolí zdravotního stavu k dávkám sociální péče a zaměstnanosti. Upozorňujeme, že statut občana se změněnou pracovní schopností skončil Je nutno podat novou žádost o přiznání statutu osoby zdravotně znevýhodněné na ÚP v Kutné Hoře, Benešova ul., č. p. 70 u paní Kameníkové. Ve Středočeském kraji se nachází nemovitých kulturních památek. Z toho na území okresu Kutná Hora (pověřené úřady Kutná Hora a Čáslav) 785 památek, které v sobě zahrnují nejen jednotlivé objekty, ale i rozsáhlé areály zámků, kostelů a hospodářských dvorů, a více jak polovina je jich dislokována v městské památkové rezervaci Kutná Hora. Přímo úměrný počtu památek byl počet žádostí o dotaci podaných do Fondu obnovy památek (FOP) Bylo požádáno o finanční pomoc při obnově 59 kulturních památek, tedy každá šestá žádost byla z Kutnohorského okresu. V dotačním řízení byly uděleny dotace k 46 akcím obnovy v celkovém objemu Kč. Nejvyšší částky z FOP byly uděleny na obnovy kostelů, kde byla snaha soustředit prostředky z více zdrojů, aby bylo možné uskutečnit smysluplnou část opravy. Jedná se nejčastěji o opravy krovů a výměnu střešní krytiny v obcích kutnohorského okresu, např. kostel sv. Vavřince ve Zbraslavicích, kostel sv. Jana Křtitele v Chlístovicích - Krsovicích, v Záboří nad Labem kostel sv. Prokopa, kostel Narození Panny Marie v Kácově, kostel sv. Václava v Hodkově, kostel sv. Jakuba v Paběnicích. Díky dotaci ve výši Kč byla započata i celková obnova významného románského kostela apoštolů Jana a Pavla v Kutné Hoře - Malíně. Náročná obnova kostela Matky Boží Na Náměti v Kutné Hoře je již po několik let realizována díky finančním prostředkům z programů Ministerstva kultury ČR a v posledních dvou letech i z dotace Středočeského kraje, pro rok 2007 byla udělena dotace ve výši Kč na obnovu a restaurování vnějšího kamenného pláště. Již několikátým rokem probíhá náročná celková obnova Katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře - Sedlci, významného díla J. B. Santiniho. Krajský úřad zde již udělil dotace na obnovu barokních zpovědnic, hlavní nástropní fresky a v letošním roce na restaurování bočního oltáře Panny Marie ve výši Kč. Rovněž obnova kostela sv. Vavřince v Kutné Hoře - Kaňku pokračuje již několik let. V kostele se nachází unikátní gotická kazatelna zhotovená Matyášem Rejskem. Při posledních průzkumech byly objeveny dosud ukryté gotické fresky na stěnách kostela, na jejich restaurování poskytl Krajský úřad v letošním roce dotaci ve výši Kč. V poslední době se daří každým rokem zrestaurovat část bohaté sochařské výzdoby Kutné Hory. V tomto roce Krajský úřad poskytl dotaci ve výši Kč na restaurování sochy sv. Judy Tadeáše z l. čtvrtiny 18. století, nacházející se na exponovaném místě v sousedství chrámu sv. Barbory. Na restaurování Mariánského sousoší na ohradní zdi domu č. p. 48, které je hodnotnou kamenosochařskou památkou z r. 1764, byl příspěvek Kč. Díky každoročně poskytovaným dotacím Středočeského kraje se v letošním roce dokončí náročné restaurátorské práce na rozsáhlém barokním sousoší pocházejícím z roku 1730 Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků v Kácově, jehož vlastníkem je Obec Kácov. Podpořeny byly i další památky v majetku obcí, např. Městu Čáslav byla udělena dotace ve výši Kč na obnovu tvrze Žáky, Městu Zruč nad Sázavou na obnovu altánu v areálu zámku, stejně tak byly podpořeny akce Městyse Rataje nad Sázavou a Obce Nové Dvory. Menší finanční částky z FOP byly uděleny na obnovy měšťanských domů v Kutné Hoře a Čáslavi. Ráda bych informovala o dotačním řízení z Fondu obnovy památek. Grantové dotační řízení z FOP SK pro rok 2008 bylo již vyhlášeno hejtmanem Středočeského kraje 1. září Uzávěrka podávání žádostí je stanovena na 31. října Ve stejném termínu bylo vyhlášeno také dotační řízení z Fondu kultury Středočeského kraje. Více se lze dozvědět na webových stránkách kraje www. kr-stredocesky.cz nebo při konzultaci na Odboru kultury a památkové péče KÚ Středočeského kraje. Jiřina Pospíšilová Veletrh učebních a studijních oborů letos proběhne od hod. v OK Club Lorec v Kutné Hoře. Zájemci o práci ve firmě FOX- CONN se mohou informovat v náborové kanceláři Benešova ul., č. p. 610 (bývalá budova PVT), Kutná Hora v pracovní dny od hodin.

8 V první polovině srpna 2008 se aktivní jádro žáků školy Silla opět dočkalo dlouho očekávaného tréninkového vrcholu roku v podobě dvou týdenních tréninkových turnusů pořádaných školou Silla nejenom pro svoje žáky ale i pro žáky dalších českých škol Taekwon-Do ITF. Toto soustředění se tradičně konalo v Rekreačním a sportovním středisku U Starého rybníka ve Zbraslavicích, které patří a je provozováno společností SICCO, s. r. o. I letos byli všichni účastníci mile překvapeni dalšími zlepšeními a rozšířením služeb střediska a všichni si též pochvalovali ubytování na sice poněkud dražší ale zato o hodně komfortnější nové budově. Pro naše tréninky a zejména pro závěrečné závody bylo ale nejpodstatnějším vylepšením dokončení větší tělocvičny, která spolu s menší zrcadlovou tělocvičnou umožňovala plnohodnotný trénink i za špatného počasí. Prvního turnusu ( ) se zúčastnilo přes 60 žáků ze tří škol, převážně nižšího věku a nižších technických stupňů. Druhého turnusu ( ) se zúčastnilo přes 50 žáků s převažujícím věkem od 15-ti do 30-ti let a také i naprostá většina závodníků školy Silla. Část nejzapálenějších závodníků, kterým to pracovní, finanční a rodinné možnosti dovolily absolvovala oba turnusy. Žáci na obou turnusech byli rozděleni dle technických stupňů a své výkonosti do tří skupin A, B a C a každá skupina měla svého vlastního trenéra. S výjimkou závodního a odpočinkového dne začínal každý den soustředění lehkou společnou rozcvičkou v 7.20 hod., místo které si mohli zájemci zvolit také lehký ranní běh. Po ranní hygieně, snídani 7.40 hod. a následném odpočinku následoval blok dopoledních tréninků, zaměřených především na výuku a procvičování nových technik a nových technických sestav tulů. Po koupeli následoval v hod. oběd a po něm odpočinek a osobní volno. Od hod. pak začínaly tréninky skupin B a C a od hod. skupiny A. Odpoledních tréninků skupiny A vedených hlavní trenérkou Ing. Radkou Heyduškovou (IV. Dan), tedy nejvyšších technických stupňů se účastnili i vybraní, nadaní a motivovaní jedinci s nižšími technickými stupni a také trenéři skupin B a C. Tyto odpolední tréninky byly zaměřeny především na trénink bojových technik ať již pro sportovní nebo volný boj a nebo pro sebeobranu. Část tréninku byla říjen 2007 strana 8 Letní soustředění školy Silla ve Zbraslavicích zaměřena také na rozvoj síly, rychlosti a vytrvalosti. Pro rozvoj rychlosti, síly i nácviku optimální dráhy přímých úderů se osvědčila letos nově zařazená pomůcka speciální gumové expandery, které skvěle nahradily trénink na pověstném zbraslavickém kopečku. V neděli na začátku II. turnusu předcházel odpolednímu tréninku velmi užitečný a všemi zúčastněnými vysoce hodnocený seminář technik Jiu Jitsu vedený panem Milanem Fišerou (II.Dan Jiu Jitsu), který byl věnován především sebeobraně proti útočníkovi s nožem. Pan Fishera má dlouholetou praxi jako příslušník a později instruktor ozbrojených složek a tak věříme, že pro naši školu uspořádá ještě další semináře. Středa byla již tradičně volným, odpočinkovým a odpoledne také dobrovolně herním dnem. Dopoledne někteří žáci navštívili různé turistické atrakce v nedaleké Kutné Hoře (mj. prohlídka stříbrného dolu a jízda na bobové dráze), zašli nebo vyjeli si na výlet s koly do okolí nebo jen do Zbraslavic, případně jen tak lenošili u vody. I letos o herním odpoledni při kterém soutěží čtyřčlenná družstva v různých více či méně ztřeštěných disciplínách nebylo nouzi o kuriozní momenty a hodně legrace. K novým atraktivním disciplínám patřilo házení a následné chytání gumových balonků naplněných vodou a jízda na artistickém monokole. Toto monokolo bylo také v době volna zájemcům volně k dispozici a byli jsme překvapeni, že někteří se na něm naučili za tak krátkou dobu opravdu samostatně jezdit! Středa je také na soustředění tradičním dnem pro uspořádání večerního táboráku s kytarou, zpěvem a opékáním buřtů. Ovšem kvůli počasí se táborák prvního turnusu posunul až na čtvrtek. Kromě těchto organizovaných mimotréninkových kratochvílí zbylo opět hodně času i na další kratochvíle pro mladší i starší účastníky. Ti mladší využívali další sportovní aktivity jako ping-pong, fotbal, nohejbal a koupání a ti starší zase odpolední a večerní posezení a pokec s kamarády na terásce bistra. A konečně pátek je tradičně sportovním vyvrcholením celého soustředění, kdy si žáci mohou vyzkoušet co se za týden naučili nového a jak si zdokonalili svojí techniku. Dopoledne se soutěžilo v disciplíně tul tedy ve cvičení technických sestav a dále pak ve speciálních technikách (tki) a to z technických důvodů jen ve dvou skoku do výšky a do dálky, navíc s pravidly upravenými mj. tak, že dosažený výsledek v centimetrech se přepočítával k výšce závodníka a pro konečné pořadí byl rozhodující výsledný výkonostní kvocient. Tento způsob hodnocení účinně smazává leckdy značné handicapy dané výškou postavy závodníka. Po obědě pak tradičně následovala nejatraktivnější a i samotnými závodníky asi nejvíce ceněná disciplína sportovního boje matsogi podle pravidel ITF. Na rozdíl od běžných soutěží ITF se zde ale opět tradičně soutěžilo nikoli vyřazovacím systémem, ale systémem postupně každý s každým ze kterého při počtu závodníků šesti a více ve skupině se teprve postupovalo do vyřazovacího způsobu boje o medailová umístění. Po evropském stříbru světový bronz Třetí medaili na velké akci vybojoval na mistrovství světa horských kol ve Skotsku Jaroslav Kulhavý z kutnohorské stáje Michelin Specialized MTB. Po titulu juniorského mistra světa z Lugana 2003 a stříbru z letošního evropského šampionátu v Turecku si v pátek pověsil v deštěm zkrápěném horském středisku Nevis Range bronz z cross country mužů do 23 let. Tahle medaile je moje nejcennější. Svět je víc než Evropa a tahle kategorie je daleko víc než juniorská. Jsem za ní moc rád, protože jsem si závod zrovna neužil. Nejelo se mi kdovíjak, trať na mě byla hodně rychlá. Já osobně bych přivítal víc bláta, uvedl šťastný medailista v rozhovoru pro server Na posledním výjezdu ztrácel Kulhavý čtvrt minuty na dalšího českého reprezentanta a svého kamaráda Výsledky závěrečných závodů Pohár nejúspěšnějšího závodníka získali: Za první turnus: Eliška Richterová (1. místo tul, 1. místo tki, 2. místo matsogi) a Roman Uhlík (1. místo tul, 1. místo tki, 3. místo matsogi). Za druhý turnus: Martina Kopecká z kutnohorského oddílu školy Silla (1. místo tki, 1. místo tul, 2. místo matsogi) a Pavla Hvězdová (1. místo tul, 1. místo matsogi). V září se rozběhl kolotoč tréninků a nábory nových členů do oddílů v Kutné Hoře, Kolíně a Týnci nad Sázavou. Začátkem října jsou naplánovány zkoušky na vyšší tech. stupně, oblastní závody v Praze a první víkend v listopadu mistrovství České republiky. Další podrobnosti mohou zájemci postupně nacházet na webových stránkách školy Silla na Radka Heydušková Jiřího Friedla. Ve sjezdu jsem riskoval, bylo to hop nebo trop. Bylo jasné, že se o bronzu rozhodne mezi námi dvěma. Rozdali jsme si to na férovku, i když jsme chviličku diskutovali, kdo by tu medaili z nás dvou měl mít. Ale tohle je mistrák světa a není možné, abychom se domluvili. Je to prostě sport. Jirkovi bych tu medaili taky strašně přál. Ale vyšlo to tak, že jí mohl získat jen jeden, komentoval to Jaroslav Kulhavý. Ten chce příští sezónu podřídit velkému snu účasti na olympiádě v Pekingu. Jaroslav Kulhavý navíc letos získal dva tituly mistra ČR (maratón a cross country). Uvidíme, zda tyto výsledky budou postačující třeba na krále cyklistiky, dodává k tomu manažer týmu Michelin Specialized MTB Kutná Hora Ivan Sova. jb Foto: Právo Jan Krůta

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

600. výročí vydání Dekretu kutnohorského

600. výročí vydání Dekretu kutnohorského měsíčník :: číslo 2 / 2009 :: vychází 29. 1. 2009 únor 2009 neprodejné 600. výročí vydání Dekretu kutnohorského Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Dekret kutnohorský na straně 4 Základní

Více

Chystá se další etapa zádlažby města

Chystá se další etapa zádlažby města měsíčník :: číslo 12 / 2008 :: vychází 27. 11. 2008 prosinec 2008 neprodejné Chystá se další etapa zádlažby města Dne 3. září 2008 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy k financování

Více

Jezuitská kolej otevírá své brány. Rozvoj turismu v zemích V4. Listujeme: měsíčník :: číslo 05 / 2010 :: vychází 29. 4. 2010 květen 2010 neprodejné

Jezuitská kolej otevírá své brány. Rozvoj turismu v zemích V4. Listujeme: měsíčník :: číslo 05 / 2010 :: vychází 29. 4. 2010 květen 2010 neprodejné měsíčník :: číslo 05 / 2010 :: vychází 29. 4. 2010 květen 2010 neprodejné Jezuitská kolej otevírá své brány Mnohaleté čekání je u konce. Jezuitská kolej, která společně s Chrámem Svaté Barbory neodmyslitelně

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety

Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety měsíčník :: číslo 11 / 2009 :: vychází 29. 10. 2009 listopad 2009 neprodejné Sametová revoluce v Kutné Hoře před 20 lety Letos uplyne rovných 20 let od městem, ve kterém slavná minulost více než desetitisícový

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Komunální a senátní volby 2010

Komunální a senátní volby 2010 měsíčník :: číslo 10 / 2010 :: vychází 29. 9. 2010 říjen 2010 neprodejné Komunální a senátní volby 2010 V pátek 15. a sobotu 16. října čeká Českou republiku další pokračování supervolebního roku 2010.

Více

Poj me tvořit na hřiště a zakončení Benefice 2014. Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz

Poj me tvořit na hřiště a zakončení Benefice 2014. Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz 11 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Nové vzdělávací programy pro děti a mládež Vodohospodářská společnost Dobříš v současné době připravuje pestrou škálu zajímavých vzdělávacích programů.

Více

Město má letos přebytkový rozpočet

Město má letos přebytkový rozpočet Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. března 2013 číslo 3 - ročník 23 zdarma - neprodejné Město má letos přebytkový rozpočet Celkové příjmy Kapitálové příjmy 6 % Nedaňové příjmy 9 % Celkové výdaje Požární

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu 325 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč čtvrtek 15. května 2008 30. duben 2008 Ministr školství navštívil Krásnou Lípu Dne 17. 4. 2008 na pozvání Komunitního centra navštívil

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Zpravodaj. 25. výročí listopadových událostí 1989. města Kolína 3 9 14/15

Zpravodaj. 25. výročí listopadových událostí 1989. města Kolína 3 9 14/15 Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I listopad 2014 I ročník 20, číslo 11 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Výsledky ustavujícího zastupitelstva Festival Devět bran znovu v Kolíně

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Dokončení na str. 3: Radosti a starosti telčského starosty

Dokončení na str. 3: Radosti a starosti telčského starosty 11 listopad 2008 ROÈNÍK XIX cena: 5 Kè 38 mil. Kč na autobusové nádraží, 21 mil. Kč na Staré Město! Do Telče míří další evropské peníze Úspěchem dvou žádostí ze tří skončilo hodnocení další výzvy v rámci

Více

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit Ekopak Cheb Chebská firma dokazuje, Obce by měly pro veřejně prospěšné práce Hejtman Josef Novotný že plasty jsou kvalitní více využívat drží slovo, stavební materiál. nezaměstnaných. navštívil Ašsko a

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

od první písemné zmínky o Otrokovicích obsluha například těžké, ale prospěšné popelářské

od první písemné zmínky o Otrokovicích obsluha například těžké, ale prospěšné popelářské Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. října 2011 číslo 10 - ročník 21 zdarma - neprodejné 870 let od první písemné zmínky o Otrokovicích Radnice otevřela tři třídy MŠ strana 3 Město chce omezit vjezd

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

8/2011 21. dubna 2011 roãník XVII.

8/2011 21. dubna 2011 roãník XVII. Jarní motovyjížďka 7. 5. v 11.45 u kostela v Holešově. Pokračuje seriál historických zajímavostí. Str. 19 Rozhovor nejen na téma Máj. Str. 20 8/2011 21. dubna 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu číslo 2 ročník XVIII Vychází 7. února 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Volné místo úředníka Představujeme nové zastupitele - Miloslav Petrů Termíny svateb v zámku Chřipka na Bruntálsku str. 2 str. 4 str. 10

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv

www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Chrudim 2013 MĚSTO KULTURY A gastronomie ČERVENEC SRPEN 2013 XVI. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Architektonická

Více