ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV"

Transkript

1 Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV 1) Schůzi řádného shromáždění delegátů z pověření představenstva OSBD Děčín zahájil a nadále dle programu uvedeného na pozvánkách řídil místopředseda představenstva p. ing. Karel Kopecký. Přivítal delegáty a konstatoval, že při zahájení SD je kontrolou prezenční listiny zjištěno, že v sále je přítomno 51 z 61 zvolených delegátů, tj. 83% a shromáždění je tedy usnášeníschopné. Uvedl seznam materiálů, které obdrželi všichni delegáti s pozvánkou, při prezenci nebo v průběhu konání SD, a které budou předmětem jednání SD. Materiály zaslané s pozvánkou: Materiály předané na SD: a) Zpráva auditora včetně příloh ( Rozvaha, Výsledovka, Cash Flow, Závěrečná zpráva) b) Návrh změn Stanov OSBD Děčín c) Plán na rok 2004 včetně hlavních úkolů d) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003 e) Kontrola usnesení f) Zpráva o ekonomických výsledcích OSBD Děčín za rok 2003 g) Seznam dlužníků nad 5.000,- Kč h) Přehled velkých oprav za rok 2003 i) Zpráva představenstva OSBD Děčín za uplynulé období j) Návrh na usnesení 2) Podle programu následovalo jmenování zapisovatele, zapisovatelkou jmenoval řídící schůze pí Vladimíru Dlaskovou a dále volba orgánů SD, do kterých představenstvo navrhlo tyto členy: mandátová komise: p. Šárovec Vlastimil p. Křivánek Miloš p. Jůza Miloslav Hlasování proběhlo o každém navrženém členu zvlášť, p. Šárovec a p. Křivánek byli zvoleni všemi 51 přítomnými delegáty, pro zvolení p. Jůzy hlasovalo 50 delegátů, jeden se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti. návrhová komise: p. Rajnoch Jiří p. Vocloň Jan p. Miško Manfréd Hlasování proběhlo o každém navrženém členu zvlášť, všichni navržení byli zvoleni všemi 51 přítomnými delegáty. Všichni navržení členové orgánů byli platně zvoleni. K zápisu z minulého shromáždění delegátů, které se konalo , nebylo připomínek. 1

2 3) Ke kontrole usnesení z minulého shromáždění delegátů, předložené všem delegátům v písemné formě, nebylo připomínek 4) Následovala zpráva představenstva OSBD Děčín o činnosti družstva za uplynulé období, kterou přednesl p. Horst Thiele, předseda představenstva. Ve své zprávě informoval přítomné delegáty o změně jednoho člena, kde po odchodu pí JUDr. Lenky Novotné, které její povolání nedovolovalo funkci nadále vykonávat, nahradil uvolněné místo náhradník p. Vladimír Křivan, který v minulosti již členem představenstva byl. Dále informoval o práci představenstva za uplynulý rok, o úkolech na nadcházející období a v neposlední řadě oznámil přítomným svůj odchod do důchodu. 5) Jako další bod jednání přednesl zprávu kontrolní komise za období od posledního shromáždění delegátů její předseda p. Pavel Střihavka. 6) Změna Stanov OSBD Děčín bez připomínek Návrh na usnesení: změnu Stanov OSBD Děčín s následujícím zápisem do obchodního rejstříku doplnění stanov v části II - Činnost družstva, bod 2 o část h), která zní: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, u k l á d á představenstvu požádat o změnu zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n. Labem a současně požádat o vydání příslušného živnostenského oprávnění. Před hlasováním o návrhu na usnesení výše uvedeného bodu byla opakovaně provedena kontrola počtu přítomných delegátů a je přítomno 52 delegátů, čímž je SD usnášeníschopné. Hlasování: pro: 51 proti: 0 zdržel se: 1 (p. Ing. Karel Chudoba, stř. 202) 7) Zpráva o ekonomických výsledcích družstva za rok 2003 byla rozdána všem delegátům v písemné podobě, proto nebyla čtena. 8) Následujícím bodem jednání byla diskuse. Diskusní příspěvek: stř. 126 p. Ing. Josef Stelzig doporučení přiložit k zápisu ze SD aktuální telefonní seznam včetně ových adres pracovníků družstva a webové stránky - na korespondenci uvádět internetovou adresu družstva Výše uvedeným požadavkům bude vyhověno. p. ředitel: reagoval na příspěvky ze schůzí společenství vlastníků převod majetku, tj. domů a garáží v Č. Kamenici; vysvětlení záležitosti s tím, že bydlící obdrží dopis se stanoviskem družstva- -smlouvy na bezúplatný podnájem informace o HV za minulé období a jeho rozdělení tvorba fondu informace o dalších družstvech. V souvislosti s tvorbou fondu oprav a VPV pohovořil o programu PANEL = nutnost zvýšení tvorby přístupnost úvěrů i k velkým opravám výtahů informace o zvyšování se částek dlužného nájemného článek v tisku závěrem diskusního příspěvku poděkování družstevníkům 2

3 stř. 170 pí Hašková ústní připomínka k potřebě zvyšování příspěvku do fondu oprav odpověď: na SD bylo přijato usnesení č. 06/2003, kde SD u k l á d á představenstvu OSBD Děčín a) zpracovat a následně schválit tvorbu části zálohy na opravy u domů s tvorbou nižší než 10,- Kč na 1m 2, v krocích tak, aby v roce 2006 byla tvorba minimálně 16,- Kč na 1m 2 plochy bytu b) zpracovat a následně podle hospodářského vývoje družstva schválit konstrukci správního poplatku v souladu se skutečnými náklady správy Zvyšování se již na základě výše uvedeného usnesení provádí u jednotlivých středisek podle potřeby snaha o splnění do konce roku ) Jako další bod programu následovala zpráva mandátové komise, kterou přednesl p. Vlastimil Šárovec. Konstatoval, že kontrolou prezenční listiny bylo zjištěno, že na dnešním shromáždění delegátů je přítomno 51 z 61 delegátů, procento přítomnosti je tedy 83% a SD je usnášeníschopné. Před hlasováním o návrhu usnesení byla znovu provedena kontrola počtu delegátů, přítomno je nyní 52 delegátů. 10) Jménem návrhové komise vystoupil p. Jiří Rajnoch. Přednesl návrh na usnesení, který všichni delegáti obdrželi v písemné podobě a řídil hlasování k jednotlivých bodům. Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 01/2004 Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 02/2004 Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 03/2004 Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 04/2004 Schváleno během předchozího jednání (změna stanov) Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 05/2004 Výsledek hlasování o návrhu usnesení č. 06/2004 pro: 51 proti: 0 zdržel se: 1 11) Závěrem řídící schůze místopředseda představenstva p. Ing. Karel Kopecký poděkoval všem přítomným za účast. Dále jménem představenstva i všech zúčastněných poděkoval řediteli družstva a současně předsedovi představenstva p. Horstu Thielemu za jeho dlouholetou práci pro družstvo. Shromáždění delegátů bylo ukončeno v hodin. 3

4 USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ OSBD DĚČÍN, KONANÉHO 24. DUBNA 2004 Usnesení č. 01/2004 SD b e r e n a v ě d o m í 1) pořad jednání uvedený na pozvánkách, ke kterému nebyla ve smyslu ustanovení 239 odst. 2 obchodního zákoníku podána žádná žádost o doplnění: 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele, volba mandátové a návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého shromáždění delegátů 4. Zpráva představenstva o činnosti družstva za uplynulé období a výhled úkolů pro rok Zpráva kontrolní komise 6. Změna Stanov OSBD Děčín 7. Zpráva o ekonomických výsledcích družstva za rok 2003 včetně návrhu na rozdělení HV a plánu pro rok Diskuse 9. Zpráva mandátové komise 10. Schválení usnesení 11. Závěr 2) zápis ze SD ze dne a kontrolu usnesení, předloženou v písemné formě všem delegátům Usnesení č. 02/2004 1) Zprávu předsedy představenstva za uplynulé období 2) Zprávu kontrolní komise 3) Zprávu o ekonomických výsledcích družstva za rok ) Návrh hospodářského plánu na rok 2004 Usnesení č. 03/2004 SD b e r e n a v ě d o m í zprávu auditora o ověření účetní závěrky roku 2003 včetně příloh ze dne , předloženou v písemné formě všem delegátům, s c h v a l u j e roční účetní závěrku ke dni na základě zprávy auditora a projednání v představenstvu a kontrolní komisi bez výhrad, b e r e n a v ě d o m í výsledek hospodaření OSBD Děčín za období od do : Dosažený hospodářský výsledek před zdaněním činí ,- Kč 4

5 s c h v a l u j e vypořádání HV za rok 2003 v částce ,- Kč takto: a) odvoz daně z příjmů právnických osob ,- b) zisk po odpočtu daně bude rozdělen takto: příděl fondu odměn ,- příděl sociálního fondu ,- nerozdělený zisk ,- Usnesení č. 04/2004 změnu Stanov OSBD Děčín s následujícím zápisem do obchodního rejstříku doplnění stanov v části II Činnost družstva, bod 2 o část h), která zní: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence u k l á d á představenstvu požádat o změnu zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n. Labem a současně požádat o vydání příslušného živnostenského oprávnění Usnesení č. 05/2004 SD r o z h o d l o uložit představenstvu OSBD Děčín zpracovat analýzu dopadů postupu převodů bytů do vlastnictví na počet spravovaných nájemních bytů do roku 2010 na základě průzkumu mezi členskou základnou. Tuto analýzu předložit spolu s návrhem na řešení na řádném SD v roce Usnesení č. 06/2004 SD r o z h o d l o, aby v případě souhlasu nadpoloviční většiny členů družstevních domů Benešov n. Pl., Sídliště a Česká Kamenice, ul. 5. května bylo požádáno o úvěry se státní garancí v rámci programu Panel s úrokovou dotací ve výši 5% u obou investičních akcí, na které byla získána dotace na vady panelové technologie pro rok V Děčíně 27. dubna 2004 Horst T h i e l e předseda představenstva Ing. Karel K o p e c k ý místopředseda představenstva Vladimíra D l a s k o v á zapisovatelka SD

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. Termín konání: 7. června 2014 Místo konání: Praha, sídlo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR - budova Družstevní asociace,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 21.4.2010 Účast: přítomno

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů,

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, červenec 2013 Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, v roce 2013 jsme si připomněli padesáté výročí založení našeho bytového družstva. HODOŇAN, stavební bytové družstvo je nástupcem SBD Bažantnice

Více

Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf. Zpráva o hospodaření. Rok 2013

Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf. Zpráva o hospodaření. Rok 2013 Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 47 47 Varnsdorf Zpráva o hospodaření Rok 213 Datum : 6. května 214 OBSAH: Informace o družstvu 3 Zpráva představenstva za rok 213 4 Zpráva

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s.

N Á V R H. Stanov akciové společnosti. BG Technik cs, a.s. N Á V R H Stanov akciové společnosti BG Technik cs, a.s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložek ač. 7742 Firma společnosti zní: BG Technik cs, a.s. Sídlo

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 20 Číslo 2/2012 Výňatek ze Zprávy předsedy představenstva o činnosti představenstva na jarní shromáždění delegátů BD DRUŽBA ze dne 24. 5. 2012

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Pivo Hostivar, a.s., se sídlem Lochotínská 656, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 IČ 242 57 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy

Více