Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy občanského sdružení Gospel Train"

Transkript

1 Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným, neziskovým, nevládním sdružením občanů, kteří se snaží podporovat rozvoj gospel music v České republice. Čl. 3 Cíle sdružení Základními cíli sdružení jsou zejména: a) pořádání každoročního workshopu pro amatérské i profesionální hudebníky, kteří se věnují gospel music s dánským dirigentem Hansem Christianem Jochimsenem případně dalšími umělci z dánské The Gospel Factory a zprostředkování kontaktů s touto organizací případným zájemcům z ČR b) pořádání dalších workshopů, koncertů a jiných akcí s cílem podpořit gospel v České republice c) podpora pěveckých sborů se zájmem o tento žánr d) tvorba webových stránek s tématem gospel music e) zprostředkování informací o gospel music jinými dostupnými prostředky (např. v médiích) 1

2 Čl. 4 Členství ve sdružení Členem sdružení může být fyzická osoba, která je a) starší 16 let b) je občanem České republiky nebo jiného státu c) souhlasí se stanovami a cíli sdružení Členem sdružení může být i právnická osoba, jež vyvíjí činnost v souladu s cíli sdružení a jejíž písemná přihláška a případná další písemná dohoda mezi právnickou osobou a společností je schválena členskou schůzí. 1. Zakládajícími členy sdružení jsou fyzické osoby, jež se účastní činnosti přípravného výbor a proti jejímuž členství nebyly ze strany ostatních zakládajících členů vzneseny odůvodněné námitky. 2. O členství ve sdružení se žádá písemnou formou. 3. Členství ve sdružení vzniká dnem akceptování žádosti žadatele/ žadatelky dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů předsednictva, přítomných při hlasování 4. Člen sdružení má právo a) volit výbor sdružení a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů b) předkládat návrhy, podněty a připomínky c) posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení d) účastnit se akcí pořádaných sdružením e) být informován o rozhodnutích orgánů sdružení 5. Člen sdružení má povinnost a) dodržovat stanovy b) plnit usnesení orgánů sdružení 6. Členství zaniká v případě a) dobrovolného vzdání se členství b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení 2

3 c) úmrtím člena sdružení fyzické osoby d) zánikem právnické osoby, jež je členem sdružení e) zánikem sdružení Orgány sdružení jsou: a) valné shromáždění b) předsednictvo c) statutární orgán d) kontrolor (revizor) Čl. 5 Orgány sdružení Čl. 6 Valné shromáždění 1. Nejvyšším orgánem sdružení je valné shromáždění, které tvoří všichni členové sdružení. 2. Valné shromáždění: a) schvaluje stanovy sdružení, jejich změny a doplňky b) volí a odvolává členy předsednictva c) volí a odvolává kontrolora d) schvaluje plán činnosti a výroční zprávu e) schvaluje rozpočet a výroční zprávu o hospodaření f) rozhoduje o zániku sdružení 3. Řádné zasedání valného shromáždění se svolává jednou ročně v termínu určeném předsednictvem. 4. Rozhodnutí valného shromáždění jsou schváleny většinou členů, anebo jejich zástupců, přítomných na shromáždění, pokud není ve stanovách uvedeno jinak. 3

4 5. Každý člen bude písemně vyrozuměn o konání valného shromáždění minimálně dva týdny před jeho konáním. Pozvánka na valné shromáždění bude obsahovat program otázek, které bude shromáždění projednávat. Čl. 7 Předsednictvo 1. Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení, které je za svoji činnost zodpovědné valnému shromáždění. Řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valného shromáždění. 2. Předsednictvo má 3 členy volené valným shromážděním. Jejich funkční období je 2 roky. Po skončení funkčního období mohou být do této funkce opět zvoleni. 3. Předsednictvo se svolává každé 3 měsíce, anebo v případě potřeby, na podnět předsedy nebo jedné třetiny členů. 4. Schůzi předsednictva předsedá předseda, schůze je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni všichni členové. 5. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. 6. Předsednictvo zejména: a) volí své členy b) řídí a zabezpečuje činnost sdružení c) svolává a obsahově připravuje rokování valného shromáždění d) vypracovává plán činností i zprávu o činnostech e) vypracovává návrh rozpočtu i správu o hospodaření sdružení f) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena sdružení 7. Předsednictvo navrhuje vnitřní předpisy, které musí být schválené valným shromážděním. 8. Předsednictvo rozhoduje o otevření a zrušení bankovních účtů, přijímání půjček, stejně tak jako o všech ostatních transakcích s majetkem (nabytí majetku, disponování s majetkem, pronájem majetku atd.). 4

5 9. Předsednictvo může na zabezpečení své činnosti: a) zřídit sekretariát, kanceláře apod. b) ustanovit tajemníka c) ustanovit pokladníka Čl. 8 Statutární orgán 1. Statutární orgán sdružení je předseda a podpředseda, kteří jednají ve všech věcech sdružení samostatně. 2. Předseda svolává a řídí zasedání předsednictva. Čl. 9 Kontrolor (revizor) 1. Kontrolor je kontrolním orgánem sdružení a za svou činnost zodpovídá valnému shromáždění. 2. Kontrolor je volený valným shromážděním ze členů sdružení a jeho funkční období je tři roky. Po skončení funkčního období může být do této funkce opět zvolen. 3. Kontrolor zejména: a) kontroluje hospodaření sdružení a předkládá zprávu a návrhy pro valné shromáždění, které posílá předsednictvu před schůzí valného shromáždění. b) kontroluje zachovávání stanov a vnitřních předpisů Čl. 10 Hospodaření sdružení 1. Sdružení hospodaří na neziskovém základě k naplňování cílů své činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 5

6 2. Zdrojem majetku mohou být a) dary b) granty obdržené od místních komunit, veřejných anebo soukromých organizací c) finanční prostředky svěřené sdružení jinými organizacemi, sdruženími, podniky nebo společnostmi d) podpory a dary od jednotlivců e) příjmy ve formě majetku anebo jiných cenností anebo výnosy z nich f) jiné formy příjmu v souladu se zákonem 3. Hospodaření se uskutečňuje podle rozpočtu. Za hospodaření zodpovídá předsednictvo. Čl. 12 Zánik sdružení 1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním anebo sloučením s jiným sdružením. 2. Pokud sdružení zanikne rozpuštěním, předsednictvo svolá mimořádné valné shromáždění. Minimálně jedna čtvrtina členů musí být přítomná na takovémto valném shromáždění. Pokud tato podmínka není splněná, další pokus svolat valné shromáždění se musí konat v intervalu od 7 do 14 dní. Až v případě druhého neúspěšného pokusu svolat valné shromáždění může předsednictvo změnit počet nutně přítomných členů na valném shromáždění. Rozpuštění sdružení musí být schválené třemi čtvrtinami přítomných členů. Čl. 13 Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá neziskovou činností. Čl.14 Závěrečné ustanovení 1. Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valným shromážděním. 2. Sdružení vzniká dnem registrace na ministerstvu vnitra. 6

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR Stanovy neziskové organizace DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Dětské kožní oddělení FN Brno, Černopolní 9, 615 00 Brno 3. Působnost: celé území České

Více

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.

STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. STANOVY Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s. Článek I: Úvodní ustanovení Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s., (dále jen SPJF). Sídlo: Brno. Článek II: Účel spolku 1. SPJF je dobrovolný,

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Cultura Africa (dále jen sdružení ) Sídlo: Gerská 1237/14, Plzeň 323 23 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více