STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s."

Transkript

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále jen Sdružení ) Sídlo Sdružení je na adrese: Ovesná 191, Praha 10 Horní Měcholupy 2. Charakter Sdružení 2.1. Sdružení je dobrovolné nevládní neziskové sdružení občanů. 3. Cíle a činnost Sdružení: Hlavním cílem Sdružení je pomoc dětem z dětských domovů (dále jen DD), zejména při opouštění DD, podpora těchto dětí v začátku jejich samostatného života vč. možnosti začleňovat děti z DD do rodin formou tzv. hostitelské péče (dále jen HP), rozšiřovat povědomost veřejnosti o této možnosti pomoci dětem. Hlavními aktivitami Sdružení v tomto směru jsou: zajišťování finanční podpory dětí z DD pomoc při hledání zaměstnání a zvyšování možnosti pracovního uplatnění pro děti z DD podpora a rozvoj hostitelské péče pro děti z DD s nižší šancí na náhradní rodinnou péči Formy činnosti Sdružení: spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi, státní správou, příspěvkovými organizacemi, a dalšími subjekty úzká spolupráce s vedením DD za účelem podpory svěřenců DD osvěta o HP pro širokou veřejnost zejména v médiích organizace seminářů o HP pro zájemce z řad veřejnosti a pro děti a zaměstnance z DD vyhledávání podporovatelů jednotlivých dětí z DD, napomáhání vytváření pracovních příležitostí a pracovního uplatnění dětí při opouštění DD vyhledávání a zajištění proškolení rodin se zájmem o HP 4. Orgány sdružení a jednání jménem sdružení Orgány sdružení jsou tyto: a) valná hromada b) správní rada c) poradní sbor 1

2 a) Valná hromada 1. Nejvyšším orgánem Sdružení je valná hromada složená ze všech aktivních a zakládajících členů Sdružení. 2. Valná hromada se schází nejméně jednou ročně. 3. Valná hromada rozhoduje zejména o následujících záležitostech: (a) změna stanov; (b) volba a odvolání členů Správní rady; (c) přijetí či vyloučení člena Sdružení, určení členů Sdružení; (d) schválení účetní závěrky a výroční zprávy, tj. zprávy o činnosti Sdružení a jeho hospodaření; (e) rozhodnutí o zrušení a likvidaci Sdružení; (f) rozhodnutí o vybírání a výši členského příspěvku na činnost Sdružení; (h) rozhodování o dalších záležitostech, které do působnosti valné hromady přímo či nepřímo svěřuje zákon. 4. Valnou hromadu svolává kterýkoliv člen správní rady. Termín, místo konaní a program valné hromady je nutno oznámit písemnou či elektronickou pozvánkou min. 15 dnů před datem konaní valné hromady. 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina aktivních členů Sdružení, pokud stanovy nestanoví vyšší počet. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných aktivních členů Sdružení, pokud stanovy nestanoví vyšší počet hlasů. K rozhodnutím podle bodu 3. písm. b) a e) tohoto článku stanov je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny hlasů aktivních členů Sdružení, přičemž pro tyto případy je valná hromada schopná usnášení, je-li přítomno alespoň 75% aktivních členů Sdružení. 6. Valné hromady se mohou zúčastnit všichni členové Sdružení, hlasovací a rozhodovací práva mají pouze aktivní a zakládající členové Sdružení. 7. O konání valné hromady se pořizuje písemný zápis obsahující zejména program valné hromady, výsledky hlasování, přijatá či nepřijatá rozhodnutí. Sdružení je povinno zápisy valné hromady archivovat. b) Správní rada (dále jen Rada) 1. Rada je výkonným kolektivním orgánem Sdružení, který řídí činnost Sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Rada rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami výslovně svěřeny do působnosti valné hromady. 2. Členem Rady může být pouze aktivní či zakládající člen Sdružení. Člen Rady může ze své funkce kdykoliv odstoupit doručením oznámení o odstoupení Radě na jejím zasedání. Členství v Radě zaniká dnem, kdy oznámení o odstoupení Rada projednala, nebo jej projednat měla. Členství v Radě dále zaniká uplynutím volebního období, odvoláním nebo smrtí člena Rady. 3. Rada má pět členů, kteří ze svého středu za účelem plnění formálních povinností volí svého předsedu a místopředsedu na období čtyř let. Opětovné zvolení je možné. Funkční období členů Rady je čtyřleté. Opětovné zvolení je možné. 4. Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda řídí zasedání Rady a rozhoduje o operativních záležitostech svěřených mu stanovami či valnou hromadou. 2

3 5. Mezi členy Rady je rozdělena odpovědnost za chod Sdružení podle předem schváleného rozdělení dlouhodobých úkolů a pracovních oblastí. Všichni členové Rady jako kolektivního orgánu Sdružení odpovídají za chod Sdružení společně a nerozdílně. 6. Radu svolává kterýkoliv člen Rady tak, aby zasedala alespoň jednou v kalendářním čtvrtletí. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů Rady. Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů Rady. 7. Rada svolává dle možností a potřeb Sdružení pracovní schůze všech členů Rady. 8. Rada je statutárním orgánem Sdružení. Členové Rady jednají jejím jménem a jménem sdružení samostatně. Podepisování se za Sdružení děje tak, že k názvu Sdružení či otisku razítka Sdružení připojí svůj podpis předseda a místopředseda Rady společně, příp. předseda či místopředseda Rady vždy s jedním dalším členem Rady. 9. Rada je povinna zejména: rozhodovat o všech otázkách běžné činnosti Sdružení, vyjma svěřených valné hromadě předkládat účetní závěrku a zprávu o hospodaření a činnosti Sdružení valné hromadě ke schválení schvalovat zásady hospodaření s finančními prostředky a roční rozpočet sdružení a rozhodovat o využití hospodářského výsledku Sdružení. c) Poradní sbor Sdružení zřizuje poradní sbor tvořený renomovanými osobami v oblasti činnosti Sdružení či v oblasti související. Členy poradního sboru se mohou stát odborníci v oblasti péče o děti a mládež, dále osoby, jejichž zájmem je činnost či poslání obdobné zaměřením a cílům Sdružení. Počet členů poradního sboru není omezen, minimálně však musí být tvořen třemi osobami. O členství v poradním sboru rozhoduje Rada. Návrh na člena poradního sboru může předložit kterýkoliv člen Sdružení Radě. Člen poradního sboru je oprávněn podávat návrhy týkající se činnosti či koncepce Sdružení, předkládat v tomto kontextu návrhy a podněty, doporučení apod., a to k rukám Rady. 5. Členství 1. Členem Sdružení může být fyzická osoba starší 18 let bez ohledu na pohlaví, politickou, náboženskou nebo národnostní příslušnost souhlasící s cíli a činností Sdružení. Členství ve Sdružení je dobrovolné. 2. O přijetí uchazeče za člena Sdružení rozhoduje valná hromada na základě žádosti uchazeče, jeho přihlášky, přičemž zároveň rozhodne, zda je uchazeč na základě vlastní žádosti přijímán jako aktivní člen či podporovatel Sdružení. Bližší podmínky členství upravují tzv. Podmínky členství schválené valnou hromadou Sdružení. 3. Členové Sdružení se rozdělují podle svých práv a povinností ve vztahu ke Sdružení na: a) aktivní členy, b) zakládající členy, c) podporovatele sdružení, d) čestné členy. Každý člen Sdružení vyjma čestného člena přispívá na činnost sdružení ročním členským příspěvkem ve výši určené rozhodnutím valné hromady. Členské příspěvky se platí vždy nejpozději do 31. ledna kalendářního roku nebo ke dni registrace. Členské příspěvky slouží výhradně k zabezpečení chodu a činnosti Sdružení. 3

4 Sdružení vede seznam členů s uvedením typu jejich členství. Členství členů Sdružení zaniká: doručením písemného oznámení člena o vystoupení Radě, rozhodnutím valné hromady o vyloučení, nezaplacením příspěvku na běžný rok, úmrtím člena Sdružení, zánikem Sdružení. Návrh na vyloučení pro hrubé porušování stanov nebo zájmů Sdružení podává kterýkoliv člen Sdružení předsedovi Rady nejméně 15 dnů před konáním valné hromady. Předseda Rady je povinen neprodleně o návrhu informovat navrhovaného člena. Ten má právo se zúčastnit projednávání svého vyloučení na valné hromadě a vyjádřit se k důvodům vyloučení. Vyloučení člena musí být schváleno dvoutřetinovou většinou hlasů aktivních členů Sdružení přítomných na valné hromadě. O vyloučení se rozhoduje v tajném hlasování. a) Aktivní členové sdružení Aktivní člen Sdružení má právo: účastnit se činnosti Sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován, účastnit se valné hromady, volit orgány Sdružení a být do nich volen, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Sdružení, podílet se na stanovování cílů a forem činnosti Sdružení, vyžadovat si zápisy z jednání valné hromady vč. příloh k nahlédnutí. Aktivní člen Sdružení má povinnost: dodržovat stanovy Sdružení a jednat v souladu s cíli Sdružení platit příspěvek ve výši a v době splatnosti stanovené valnou hromadou na každý rok b) Zakládající členové Zakládajícím členem Sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru Sdružení a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru. Výše členského příspěvku zakládajícího člena je stanovena valnou hromadou. Zakládající členové mají stejná práva a povinnosti jako Aktivní členové Sdružení. Totéž platí pro hlasování a přijímání rozhodnutí v rámci orgánů Sdružení, kdy Aktivními členy se v tomto směru rozumí rovněž Zakládající členové Sdružení. c) Podporovatelé sdružení tj. osoby sympatizující s cíli a činností Sdružení Podporovatel Sdružení má právo : účastnit se valné hromady; každoročně obdržet výroční zprávu Sdružení. Podporovatel sdružení má povinnost platit příspěvek ve výši a v době splatnosti stanovené valnou hromadou Sdružení Podporovatel nemá právo nahlížet do interních podkladů Sdružení a není povinen účastnit se činnosti Sdružení. 4

5 d) Čestní členové Sdružení Čestným členem se může stát kdokoliv, kdo se podstatným způsobem zasloužil o rozvoj činnosti Sdružení, o naplňování jeho cílů či jeho propagaci. Návrh na stanovení osoby čestným členem Sdružení může podat kterýkoliv člen Sdružení Radě. Čestné členství projednává a uděluje valná hromada Sdružení. Čestný člen má právo : účastnit se činnosti Sdružení a jeho orgánů; účastnit se valné hromady; předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Sdružení; každoročně obdržet výroční zprávu Sdružení. Čestný člen nemá povinnost platby členských příspěvků, může Sdružení dle svého uvážení poskytnout dobrovolný příspěvek. Čestný člen nemá právo nahlížet do interních dokumentů Sdružení. 6. Hospodaření Sdružení Sdružení hospodaří s movitým majetkem. Příjmy Sdružení jsou tvořeny: a) dotacemi, účelově zaměřenými granty, dary a příspěvky poskytnutými Sdružení právnickými a fyzickými osobami, b) členskými příspěvky členů Sdružení (výši členského příspěvku a termín splatnosti určuje valná hromada), c) výnosy z majetků a dalšími příjmy z činnosti při naplňování cílů Sdružení. Výdaje Sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů. Za hospodaření Sdružení odpovídá Rada, jež předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření včetně účetní uzávěrky. 7. Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení Sdružení zaniká: a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění. O dobrovolném rozpuštění Sdružení nebo sloučení s jiným sdružením může rozhodnout pouze valná hromada Sdružení, která současně určí, jakým způsobem se naloží s majetkem Sdružení a ustanoví likvidátora a likvidační komisi. Rada sdružení rovněž oznámí zánik Sdružení do 15ti dnů Ministerstvu vnitra ČR. Pokud Sdružení zaniká pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, provede majetkové vypořádání Sdružení likvidátor určený ministerstvem. Likvidátor po skončení likvidace sestaví účetní závěrku a likvidační zprávu, kterou předloží ke schválení likvidační komisi. 8. Společná a závěrečná ustanovení Občanské sdružení DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. se zakládá na dobu neurčitou. Do vytvoření orgánů Sdružení jedná jménem Sdružení přípravný výbor. Sdružení bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR pod čj. VS/1-1/83131/11-R dne s tím, že tyto stanoveny byly přijaty a schváleny valnou hromadou Sdružení dne

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Stanovy zapsaného spolku SDMO SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ, Z. S.

Stanovy zapsaného spolku SDMO SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ, Z. S. Stanovy zapsaného spolku SDMO SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ, Z. S. ČLÁNEK 1 NÁZEV, SÍDLO, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název: SDMO Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně,

Více

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více