OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ DÍL KNIHA PRAVDY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY"

Transkript

1 OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

2 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 4. DÍL Poselství od 1. srpna 2011 do 30. záøí 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé upozoròují, že z dùvodù náboženské úcty používají v textu velká písmena u boží trojice, osobních zájmen božích osob i tvarù významovì odvozených, a to proti ustálené slovníkové pravopisné podobì. V pøípadì, že v originálu je vìtný èlen zamlèen, je v pøekladu uveden v hranatých závorkách, pokud to umožní lepší porozumìní textu Poselství Ježíše ze dne 1. srpna v 23:00. BUÏTE VŽDY PØIPRAVENI koneènì jsi nyní v opravdovém spojení se Mnou. Teï uvidíš, proè je tak naléhavé, abys pomohla otevøít oèi lidem, aby se mohli obrátit a mohli vejít do království mého Otce. Tak mnoho lidí se Mi dnes vysmívá. Když je mé jméno zmiòováno vìøícími s hlubokou úctou, tak jsou také pøedmìtem úsmìškù, jízlivých poznámek, nebo výsmìchu. Pak jsou také jiní, jež se rozzlobí, když jsou vyzváni k rozhovoru o Mnì. Pak jsou zase tací, kteøí Mì nejen odmítají, ale také nenávidí. Nikdy pøedtím nebylo tolik lidí, kteøí se odvrátili od víry. Tak mnoho duší si vybralo odbývat jakoukoliv myšlenku na to, že Já, nebo mùj Vìèný Otec existujeme. Myslí si, že na tom nezáleží, zda vìøí nebo nevìøí a že je to v jejich životech úplnì nepodstatné. Mnoho tzv. vlažných ve víøe pøíležitostnì odbývají mé uèení, jemuž slouží spíše retní modlitbou. Myslí si, že pozdìji budou mít spoustu èasu, aby jej obìtovali své víøe. To je pravdivé zejména pro mladou generaci, jež si myslí, že víra není nìco, èím by se už teï mìli obtìžovat. Myslí si, že mají pøed sebou ještì mnoho let k tomu, aby ctili Mì, jejich milujícího Spasitele a mého Vìèného Otce. To je dùvod, proè starší lidé tíhnou k tomu, aby znovu oživili svou víru v pozdìjších obdobích svého života, kdy zaèínají pøemýšlet o záhrobí. Co si však èlovìk neuvìdomuje je skuteènost, že mùže zemøít v každém okamžiku, v každém èase, v každém vìku, od narození do stáøí. Na tom nezáleží. Musí být pøipraven v každé chvíli. Snažnì prosím všechny vìøící, aby se modlili za schopnost poznání, jak všude uèit mladé lidi naléhavé potøebì otevøít oèi lásce, kterou Já a mùj Vìèný Otec chováme pro každého jednoho z nich. Pomozte otevøít jejich oèi ke slibu ráje. Je to vaše povinnost ke Mnì, abych neztratil mé mladší dìti kvùli lžím, jež Satan rozšiøuje v dnešním svìtì. Pomozte Mi zachránit všechny ty, kteøí vìøí, že mají spoustu èasu k tomu, aby se vìnovali svým duším v pøípravì na Nový ráj na zemi, jenž se již blíží a jenž se stane realitou v mžiku oka, kdy vìtšina z vás to bude nejménì oèekávat. Váš milovaný Uèitel a Spasitel Ježíš Kristus 154. Rozhovor s Ježíšem ze dne 1. srpna 2011 v 23:30. OTÁZKY JEŽÍŠI Potom, co vizionáøka pøijala poselství "Buïte pøipraveni v každém èase", uvidìla obraz Ježíše, ve kterém se zjevil smutný. Položila Mu proto øadu otázek, na které odpovìdìl. Otázka Ježíši: "Jsi smutný"? Odpovìï: "Ano, a unavený. Høíchy lidí trhají mé srdce ve dví". Otázka Ježíši: "Co by mohlo pomoci"? Odpovìï: "Hodnì modliteb. Oddanost mých následovníkù, když se budou dennì modlit rùženec Božího Milosrdenství a svatý rùženec, zachrání mé dìti. Oni, moji následovníci musí vytrvat, i když je to tìžké". Otázka Ježíši: "Co tì trápí nejvíce"? Odpovìï: "Ti, kteøí Mì nejen nenávidí, ale jež si vybrali uctívat Satana v obscénních rituálech, kde nemohou vidìt, jak jsou obelháváni. Moji posvìcení služebníci, kteøí ztratili lásku ke Mnì. Ti, kteøí pronásledují ostatní. Vrazi, kteøí nemají ohled k životu mých dìtí. Potraty, jež jsou nejhorší formou genocidy. Neustále prolévám slzy za mé malé duše, které se tady nikdy poprvé nenadechnou. Válka a snadnost s jakou je rozpoutána obvykle tìmi, kteøí, kdyby se ocitli uprostøed bitevního pole, zbabìle by utekli.

3 Otázka Ježíši: "Co Tì dìlá š astným"? Odpovìï: "Víra mých následovníkù a tìch, kteøí se rozhodli Mi pomoci v záchranì duší. Miluji je s takovou nìhou a soucitem. Budou bohatì odmìnìni v království mého Otce" Poselství Boha Otce ze dne 2. srpna :15. JEDNO Z NEJNALÉHAVÌJŠÍCH POSELSTVÍ BOHA OTCE LIDSTVU Pøicházím ve jménu mého Syna Ježíše Krista. Jsem Bùh Otec a pøeji si mluvit k celému svìtu. Je v mém úmyslu zmírnit dopad závažnosti Velkého trestu tak, abych dal lidstvu pøíležitost otevøít svá srdce pravdì o mé existenci. Mé vzácné dìti musí vìdìt, že Já jsem nejdøíve Bùh milosrdenství a až pak Bùh spravedlnosti. Mé milosrdenství bylo mimoøádnì rozšíøeno. Kvùli síle modliteb zadržím v milosrdenství mou ruku tak, aby èlovìk mohl zmírnit nenávist, jež se projevuje v tolika duších po celém svìtì. Dejte pozor, mé dìti, když vás varuji, že když nezastavíte šíøení høíchu, dopadne na vás trest, jenž znièí velkou èást lidstva. Takový trest nebyl na zemi vidìn od dnù potopy, která znièila svìt za èasu Noe. Už déle nedovolím mým nevdìèným dìtem nièit ty, jež Mi ukázali poslušnost a vìrnost. Ani se nebudu držet zpátky, abych dovolil Novému svìtovému øádu pošpinit mé stvoøení. Mé dìti. Moji zemi. Dbejte nyní toho, že lidstvu bylo teï dáno jedno z posledních varování. Odvra te se nyní od cesty høíchu a budete zachránìni. Odvra te se od vašeho slepého uctívání pokušení Satana a jeho svùdných kouzel, jež vás pøitahují prostøednictvím sebelásky a materiálních zázrakù. Jestliže budete pokraèovat v znesvìcování tohoto krásného svìta, stvoøeného z lásky k vám, tak jak to dosud dìláte, pak z nìj nezùstane nic, abyste mu nemohli dále škodit. Já jsem Bùh lásky, pomalý v hnìvu, ale má trpìlivost se vyèerpává. Ti, kteøí budou pokraèovat v mrzaèení a nièení mých dìtí válkou a vládou nad svìtovými financemi a vìdí, že jejich dny jsou seèteny. Teï budete mít poslední pøíležitost k vykoupení. Pokud neodpovíte patøièným zpùsobem bìhem mého velkého daru milosrdenství, jímž je Varování, pak vy a vaši pøisluhovaèi budou znièeni. Má sláva bude zjevena každému muži, ženì a dítìti. Ti, jež si vybrali cestu do mého království, budou mít nikdy nekonèící život. Ti, kteøí si ji nezvolí, zakusí temnotu, jakou si nikdy nemohou pøedstavit a ani chtít. Stoupenci Satana, vìdomì se klanící jeho zkaženosti, slyšte nyní mùj slib: Vám, mým ztraceným dìtem, bude nabídnuta ještì jednou ruka lásky a míru bìhem Varování. Chopte se jí a bude to vaše cesta zpátky do lùna mé lásky. Ignorujte mé prosby a budete trpìt vìènì a nikdy se nevrátíte do støedu mé vroucnì milované rodiny. Toto je nyní, má dcero, jedno z nejdùležitìjších varování k záchranì tvých bratrù a sester od muèivých ohòù vìèného zatracení. Král Nejvyšší Bùh-Všemohoucí Otec 156. Poselství Naší Paní ze dne 3. srpna 2011 v 9:45. POSELSTVÍ PANNY MARIE UŽ SE VE SVÌTÌ ZJEVÍM JEN NÌKOLIKRÁT Mé dítì, není tøeba, abys mìla strach v této práci, protože bylo pøedpovìdìno, že obrácení se uskuteèní. Naneštìstí ne všichni lidé budou, nebo budou moci být zachránìni. Ti, kteøí v dnešním svìtì pronásledují mého Syna, jsou horší, než ti, jež Ho usmrtili bìhem ukøižování. Protože mùj Syn zemøel, aby zachránil lidstvo od høíchu, a aby se celý svìt nauèil lekci oddanosti mému Synu. Mnoho z tìch, kteøí znají pravdu, se rozhodli, že ji nebudou brát v úvahu. Byla jsem poslána už tolikrát, abych ve svìtì dodávala odvahu k modlitbì a pøesto má varování dìtem byla bìhem èasu zapomenuta. Dnes, když se dávám poznat v rùzných zemích prostøednictvím vizionáøù, nejenom, že jim není vìnována pozornost, ale jsou zesmìšòováni. Má pøítomnost a znamení, jež ukazuji na nebi a jiné projevy, jsou odmítány. Dokonce i knìží a biskupové ignorují má varování. Oni také se odvrátili od víry v Boží zásah. Jak slepí jsou, že odmítají pomoc ode mne, jejich milované Matky. Mùj Syn tolik trpí a láme mi to srdce vidìt Ho dnes v agonii kvùli zlu høíchu. Mé dìti nemají pøedstavu o tom, jak trpí a jaká muka musí zakoušet, když ve svìtì vidí krutost èlovìka. Mé dítì, pøipomeò mým dìtem, že se ve svìtì zjevím už jen nìkolikrát, protože nastal èas k poslední bitvì, kdy rozdrtím hlavu Hada. Mé dìti musí vìdìt, jak velice jsou milovány a hýèkány mým milovaným Synem. Naléhám na nì, aby otevøely svá srdce a projevily Mu lásku a soucit, jaký si zaslouží. On, váš Spasitel, který ochotnì pøijal smrt v té nejkrutìjší formì, aby vás zachránil, chce nyní zachránit tuto generaci ze spárù Satana. On, mistr klamu, se vysmívá mým dìtem, protože ví, že se mu podaøilo ukrást vzácné duše. Modlete se, modlete se, modlete se teï, aby mùj Syn byl vyslyšen bìhem Varování a aby tento dar spásy byl pøijat s pokorou a s otevøenou náruèí. Pøipomínán, že jako vaše Matka budu vždy naléhavì žádat o mírnost pro mé dìti. Mé slzy se øinou pro ty, jež nechtìjí slyšet pravdu. Jenom pomocí vytrvalých modliteb, budou moci být tyto neš astné duše vykoupeny. Vaše milovaná Matka Naše Paní Královna zármutku Poselství Panny Marie ze dne 4. srpna 2011 v 20:30. MÉ NAROZENINY JSOU VELMI ZVLÁŠTNÍM SLAVNOSTNÍM DNEM Zítøek, mé dítì, je velmi zvláštní slavnost pro mì, vaši milovanou Matku, nebo jsou to mé narozeniny.

4 Mé srdce se dme zármutkem pro trýzeò, kterou mùj Syn snáší pro høíchy lidstva. Usmívám se, když vidím mé oddané dìti, jak dìlají všechno, co mohou k záchranì duší, ale mé slzy stále kanou, protože nemohu unést pohled na utrpení ve vašem svìtì. Mé dítì, nepøestávej ani na okamžik, když šíøíš tato poselství mého Syna Ježíše Krista a Boha Nejvyššího, nebo èas se krátí. Zasvì tolik èasu, kolik jen mùžeš, této práci. Pokraèuj i nadále, mé dítì. Vždy tì budu pøikrývat mým svatým pláštìm. Tvoje milovaná Matka Královna Nebes 158. Poselství Ježíše ze dne 4. srpna 2011 v 21:40. ÈAS ÈEKÁNÍ ØEKNI OSTATNÍM, ABY VÌDÌLI, CO OÈEKÁVAT svìt každým dnem upadá do hlubšího rozkladu. Mezi mými dìtmi vládne smìs nadìje, obav, hnìvu a zoufalství kvùli válce a nedostatku penìz k pøimìøenému nasycení a obleèení jejich rodin. Ale dbejte na toto: Už se nebudete muset dlouho o sebe obávat, protože velmi brzy, po Varování, bude na svìtì vládnout pozitivnìjší cítìní svìtla a lásky. Všechno není ztraceno, má dcero. Modlete se za ty, kteøí se bìhem Varování obrátí ke Mnì, aby zùstali na cestì pravdy. Modlete se, aby láska ke Mnì a k mému Vìènému Otci u mých následovníkù, kteøí již znají pravdu, se stala silnìjší. Jakmile mé dìti pøijmou dar Varování, nemusí se nièeho obávat. Ale ti, kteøí nestojí na cestì a ti, jež se vrátí k høíšným cestám, se mají toho hodnì obávat. Mùj Otec jim nedovolí, aby zamoøili jiné svými svévolnými a zkaženými zpùsoby. Budou zastaveni. Naneštìstí, mnoho se jich odvrátí od pravdy a pokusí se i nadále vykonávat moc a kontrolu nad zbytkem mých dìtí. Modlete se, aby Trest byl zmírnìn. Vaše modlitby pomohou obrátit duše a odvrátit takové situace. Toto je teï èas èekání. Èas modlitby. Èas pøípravy a zajištìní, že tolik lidí, jak je to jen možné, se dovìdí, co mají oèekávat. Dìti, tento mìsíc srpen, je "Mìsícem spásy duší" a je tak dùležitý. Prosím, vytrvejte tento mìsíc ve své zbožnosti, nebo zachráníte duše ve velkém poètu. Nebe se raduje nad láskou a velkomyslností srdcí a duší všech mých následovníkù, jež uèinili tento závazek, vzácný dar pro Mì, takže lidé budou bìhem Varování zachránìni. Jdi nyní, má dcero, a rozšiøuj mé slovo. Jdi teï v míru a v lásce. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 159. Poselství Boha Otce ze dne 7. srpna 2011 v BÙH OTEC ÚLOHA UTRPENÍ Já jsem Alfa a Omega. Já jsem Bùh Otec, Stvoøitel èlovìka a vesmíru. Má drahá dcero, Já nyní koneènì pøijímám tvùj dar jako pomoc k záchranì duší. Tvùj dar je pøijat s láskou a s radostí. Nebude to snadná cesta, ale budeš ochraòována, pokud Mì budeš žádat o mou pomoc každý jednotlivý den. Tvým utrpením bude duševní bolest a temnota duše. A až ti bude hùø, vzpomeò si na ta stvoøení, která budou zachránìna díky tvému utrpení. Choï na adoraci tak èasto, jak jen mùžeš, abys mohla naèerpat sílu, kterou potøebuješ k této práci. Poselství mého milovaného Syna budou pokraèovat. Musí být zveøejnìna jako dosud, nebo jeho poselství svìtu budou narùstat, nikoliv ubývat. Mnoho svatých, jež se za tebe pøimlouvají, ti teï pomáhá. Nepøestávej se modlit k Nejsvìtìjší Trojici za milosti, které potøebuješ, abys zùstala silná. Nikdy si nemysli, že jsi opuštìná, i když tento pocit se bude zdát být èástí tvého utrpení. Nechej odpoèinout své mysli. Zùstaò tichá a k vnìjšímu svìtu se projevuj plná radosti. Nevšímej si tìch, kteøí tì budou zraòovat. Spíše nezapomeò, že je to právì Boží svìtlo, jež bude záøit tvou duší a rozptylovat temnotu v druhých. Tehdy a jenom tehdy, pochopíš muka, jež se propalují srdcem mého Syna, když vidí na svìtì høích. Tvoje utrpení bude jen zlomkem toho, co On musí vytrpìt každou minutu dne. Pøijmi nyní dar, který ti byl také dán, když jsi byla povolána se stát smírèí duší. Pamatuj, Má dcero, že jsi neustále v mém srdci. Bdím nad tebou a ochraòuji tì. Usmìj se teï. Nièeho se neboj, protože tato práce pøinese velkou odmìnu tobì, tvé rodinì a tvým milovaným v mém slavném království. Tvùj milovaný Otec Bùh Stvoøitel všech vìcí Poselství Ježíše ze dne 8. srpna 2011 v 19:45. DÌTI, NENECHTE SE ODRADIT POVÌSTMI O ZOUFALSTVÍ, PØED NÍMŽ LIDSTVO STOJÍ už je tomu nìkolik dnù, co jsem s tebou hovoøil. Bylo to proto, abych ti dal pøíležitost vyslechnout radu mého milovaného Otce, Boha Nejvyššího, aby ti pomohl porozumìt úloze utrpení k záchranì duší. Poèet dnù se nyní krátí, jak se èas Varování pøibližuje. Všechno je už pøipraveno, aby plameny mé lásky zahalily celý svìt najednou. Andìlé, chóry v nebesích nyní oèekávají den slávy, kdy se vrátím, abych dal svìtu poslední pøíležitost pøijmout mou existenci a existenci mého Vìèného Otce. Dìti, nenechte se odradit zvìstmi a pohádkami o zoufalství, pøed nímž lidstvo stojí. Místo toho pohleïte ke Mnì a svìøte Mi vaše obavy. Lidstvu bude dán takový zázraèný dar. Nejenom, že se lidé se Mnou setkají tváøí v tváø, ale budou pøekypovat radostí, když se dovìdí pravdu a uvidí, jak jim bude podána pøímo pøed jejich zraky. Bude to velký den v dìjinách, až nadìje a láska budou ukázány vám všem. Dokonce i zatvrzelí høíšníci upadnou a budou

5 plakat slzami výèitek. Dìti, toto je dobrá zpráva, protože všichni mohou být spaseni, když zanechají svou pýchu a sobectví. Všichni z vlastní svobodné vùle se musí sjednotit, aby Mi dovolili vejít do svých srdcí a nechali se Mnou vést smìrem ke svìtlu. Mnoha høíšníkùm ve smrtelném høíchu bude toto svìtlo spalovat jejich oèi a duši. Bude je to bolet. Když však vydrží zdìšení a uvidí to, jak Mì uráželi, pak se stanou silnými a obrátí se. Takže, dìti mé armády, pravím vám nyní toto: Usmívejte se, protože tato událost bude tou nejneobvyklejší ve vašich životech a vaše existující láska ke Mnì a k mému Vìènému Otci naplní vaše duše. Tolik lásky pronikne vaší myslí, tìlem i duší, že budete obnovení navždy. Modlete se za všechny, nebo èas je krátký. Svìt je teï pøipraven na Varování, takže všechno bude pøichystáno k pøijetí mého velkého daru. Mé dìti, pokraèujte v modlitbì v tomto "Mìsíci záchrany duší", protože koncem mìsíce srpna budou vaším úsilím zachránìny milióny duší. Dìti, nezapomeòte, že jsem pøítomen ve vašem každodenním životì ochraòuji vás a vedu vás. Všechny vás miluji. Zùstaòte vìrní mému pøání zachraòovat muèené duše. Ježíš Kristus 161. Poselství Ježíše ze dne 9. srpna 2011 v 20:30. NEPOKOJ VE SVÌTÌ JE NÁSLEDKEM NEDOSTATKU LÁSKY KE MNÌ Má milovaná dcero, pøišel èas nepokoje ve svìtì, kdy povstane muž proti muži, bratr proti bratru a soused proti sousedovi, jak bylo pøedpovìdìno. Tyto události se teï rozhoøí, jedna za druhou. Mnoho zemí je bude zakoušet. Ve svìtì je mezi mými dìtmi teï mnoho hnìvu, zklamání a strachu. Øekni jim, že tyto události jsou podnìcovány Satanem a že další nepokoje se rozhoøí a zesílí pøed Varováním. Toto, má dcero, bylo pøedpovìdìno jako jedno ze znamení, jež lidstvo bude zakoušet bìhem roku 2011, roku oèisty. Mé dìti budou v ohromení, až budou svìdky zla, které na svìtì existuje v duších tìch, jež jsou hnány èirou nenávistí a zlobou jednìch k druhým. Má dcero, v této bitvì, jež bude dále zuøit, nebude žádných vítìzù. K tìmto strašným ukrutnostem dojde rukama lidí. Protože jim chybí láska ke Mnì a k mému Vìènému Otci, stanou se ochotnými spolupachateli Satana. Modlete se, mé dìti, za všechny, kteøí budou trpìt tímto neklidem ve svìtì. Nebo jen málo zemí unikne tìmto výbuchùm zuøivosti a destrukce. Tato válka nenávisti pøijde do rùzných zemí a národù. Mnoho lidí zakusí zmatek, teror a zármutek. Dìti, prosím, dùvìøujte v mého Otce, Boha, Vìèného Otce, nebo jeho ruka pomùže zastavit tyto pohromy. Buïte silní, bdìlí a vìrní Mnì, svému milovanému Spasiteli. Ve vašem svìtì se všechno zlepší, až si uvìdomíte dùležitost lásky ve svých životech, dùležitost harmonie a péèe o své bližní. Modlitba pomùže zmenšit dopad tohoto ïábelského nepokoje. Nezapomeòte, že válka, násilí a vražda nejsou od Boha. Jsou zpùsobeny Satanem. Jeho hnìv nyní dosáhnul bezpøíkladné úrovnì a jeho zuøivost bièuje Mé dìti infiltrací tìch, kteøí jsou slabí v duchu a bez lásky ve svých srdcích. Poslyšte Mì teï. Milujte jeden druhého, tak jako Já miluji vás. Odmítejte nyní Satana, jeho pøisluhovaèe a jeho loutky. Modlete se ke svatému Michaelovi archandìlu, aby ochránil vaši spoleènost. Modlete se ke Mnì za vedení. Modlete se a vzývejte Ducha Svatého, aby sestoupil na vaše zemì. Váš milosrdný Spasitel Ježíš Kristus 162. Poselství Ježíše ze dne 10. srpna 2011 v 23:00. STRACH Z VELKÉHO VAROVÁNÍ NENÍ NÌCO, K ÈEMU BYCH VÁS NABÁDAL jak bylo pøedpovìdìno, rychlost globálních událostí vedoucích k Varování se neustále zvyšuje. Modlitby, mé dìti, jsou dùležité teï, kdy moji následovníci na celém svìtì, naplnìni milostmi Ducha Svatého, se snaží vytvoøit mou armádu. Tato armáda je zatím docela malá, protože mnoho mých následovníkù musí ještì porozumìt tomu, že každý z nich má dùležitou úlohu dokonce právì teï, v budoucnu poroste a povede mé dìti k úplnému konci. Všechny mé dìti a Mì teï poslouchají: Pøi každé krutosti, zpùsobené v tìchto èasech èlovìkem proti èlovìku, se musíte v každém pøípadì modlit za pachatele. Modlitby za høíšníky jsou teï nejvíce zapotøebí. Modlitbou mùžete vyvolat Ducha Svatého, aby pøinesl Boží svìtlo tìmto ubohým duším. Mnozí z nich jsou tak slepí k pravdì lásky mého Otce, že bezcílnì bloudí a noøí se do jedné krize za druhou, takže kdokoliv se s nimi setká, je jimi zranìn. Jestliže více z vás bude prosit o mé milosrdenství pro tyto høíšníky, pak pùsobení Zlého bude znaènì zeslabeno. Mé dìti, toto je tajemství oslabení Satanovy zloby, kterou chrlí jako oheò z draèí tlamy, aby pohltil svìt do par své nenávisti. On, mistr klamu, a jeho démoni jsou všude. Protože víra mých dìtí v globálním mìøítku je tak slabá, Satanovy zlé skutky uchvátily lidstvo do neøestí, z nichž není snadné se vymanit. Kdyby mé dìti všude vìøili v existenci Boha, Vìèného Otce, toto by se nemohlo stát. Pak by Satanovo sevøení bylo slabší, zvláštì kdyby mé dìti se modlily o pomoc a žádaly milosrdenství mého Otce. Modlitba, dìti, je vaše výzbroj mezi nynìjším èasem a pøíchodem Varování. Používejte modlitbu k záchranì duší, které tápou v temnotì. Po Výstraze budou vaše modlitby zapotøebí, aby pomohly mým dìtem udržet svou vìrnost k mému Vìènému Otci a ke chvále jeho slávy. Trpìlivost, tichá každodenní modlitba, utváøení modlitebních skupin, denní modlitba rùžence Božího Milosrdenství, spolu s pùstem a svatým rùžencem k mé milované Matce pùsobí jako dokonalý návod k záchranì duší.

6 Strach z Varování není nìco, k èemu bych vás nabádal. Modlete se teï za sebe a za ostatní duše pomocí èinu osobní obìti ještì døíve, než se setkáte tváøí v tváø se Mnou, s vaším milovaným Spasitelem. Usmívám se radostí a štìstím, když myslím na okamžik, kdy tento velký dar mého milosrdenství bude odhalen mým dìtem. Je to návrat domù a to, jak bude vypadat, je nepopsatelné. Nebo takto budete prožívat, až vaše srdce budou naplnìny mou božskou láskou. Vaše duše budou koneènì osvíceny v pøípravì na Nový ráj na zemi. Potom, až se sjednotíte se Mnou, Já vám pøinesu útìchu, která vám dosud chybìla. Nezapomeòte, dìti, na dùvod, proè teï hovoøím k svìtu. Je to mé pøání zajistit, aby všechny mé dìti byly zachránìny ze spárù Satana. Je to také má hluboká a nezmìrná láska ke každému jednomu z vás, že vám musím podat mou ruku, abyste se mohli ke Mnì pøipojit, a pøipravit se na nový pøíchod domù, do vašeho právoplatného domova. Strach nepøichází ode Mne. Miluji vás, dìti. Pøináším vám tento nádherný dar z mé lásky. Radujte se, usmívejte se a pøivítejte Mì, až se znamení objeví na obloze. Zvednìte své ruce a vzdejte chválu Bohu Otci, že Mi dovolil vám dát tuto poslední pøíležitost k záchranì. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus Král milosrdenství 163. Poselství Ježíše ze dne 11. srpna 2011 v 12:00. MODLETE SE ZA TY, JEŽ NEVIDÍ NIC JINÉHO, NEŽ MATERIÁLNÍ ZISK musíš vytrvat v tomto utrpení, protože takto zachraòuješ duše. Tvoje utrpení nyní odhaluje muka, kterými jsem trpìl kvùli lidskému høíchu. Chtivost èlovìka se nyní pozvedla do takové výše, že morálka už nemá ve vaší spoleènosti místo. Høích lidské chamtivosti znamená, že èlovìk už nedbá na toho, kdo trpí jeho rukou, dokud je uspokojována jeho žádostivost. Chci vám øíct, že ti, kdo jiné muèí svou chtivostí a lakotou neuniknou mému zraku. Já pozoruji. Já vidím. Mám pocit odporu, když vidím tu ohyzdnou cestu dolù, kterou si èlovìk vybírá, aby získal majetek na úkor ostatních. Tito lidé, má dcero, budou zcela zbaveni materiálních statkù, pokud nebudou prosit o mé milosrdenství. Jejich peníze budou bezcenné. Nebo èlovìku, jenž podlehne pokušení muèit duše, aby kradl, co podle práva patøí jeho bratrùm a sestrám, bude ponechán jen popel a prach. Modlete se za ty, jež nedokážou vidìt nic jiného než materiální zisk, protože jestliže se neobrátí zády k takovým zlovolným èinùm, budou zanecháni stranou a nikdy nevejdou do království mého Otce. Kdo dìlá na tomto svìtì zlo ostatním, bude zavržen a hozen do Satanova hnízda. Co se mùže zdát jako váš oprávnìný nárok na majetek získaný na úkor jiných, vám pøinese vìèná muka. Odhoïte nyní vaše zbranì chamtivosti a nenasytnosti. Hledejte vykoupení. Když to udìláte, do vaší spoleènosti se navrátí pokoj. Váš Spasitel Král spravedlnosti Ježíš Kristus 164. Poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2011 v 23:45. MÝM NÁSLEDOVNÍKÙM BYL NYNÍ DÁN DAR PØÍMLUVY Moje milovaná dcero, láska mých následovníkù je Mi útìchou. Zaplavují Mì slzy radosti, když vidím lásku tìchto mých následovníkù, jež tì obklopují a berou do náruèí svými modlitbami. Oni, má dcero, byli povoláni prostøednictvím daru Ducha Svatého, ohlašovat svìtu mé Nejsvìtìjší Slovo tìmito dùležitými poselstvími. Kdyby jenom také ty ostatní duše, které Mì následují a které vìdí, že hovoøím se svìtem pomocí rùzných vizionáøù, otevøely své oèi a poslouchaly, co jim musím oznámit. Pak by jejich modlitby mohly pøinášet užitek tìm ubohým duším, které se nepøipravily na Varování. Má láska záøí skrze mé vìrné dìti po celém svìtì. Svìtlo mé lásky, jež z nich vyzaøuje, zpùsobuje právì teï mnoho obrácení ve svìtì. Tento mìsíc budou i když mé dìti si toho nemusí být vìdomy zachránìny milióny duší oddaností mých milovaných následovníkù. Ony, mé drahé dìti, následovaly mého pøíkazu k modlitbám a k oddanosti bìhem tohoto mìsíce srpna, Mìsíce záchrany duší. Øekni mým dìtem, že jejich modlitby a pùsty vytvoøily hodnì štìstí v Otcovì nìžném srdci. Hojnost milostí nyní proudí na tyto drahé, svaté duše, takže jsou od tohoto dne vybaveny darem pøimlouvat se za ztracené duše. Jak toužím sevøít každou z nich v mém náruèí, blízko mého Svatého Srdce, abych jim ukázal, jak je všechny miluji. Jsou tak stateèné, tak vìrné a pøes obèasnou høíšnou zábavu, tak dobré. Do jejich srdcí a duší se nyní vlévá mùj soucit a Duch Svatý povede moji vzácnou armádu, až budou pochodovat k vítìzství, aby Mi pomohly v mém nároku na získání více duší. Váš milovaný vìrný Spasitel Král lidstva Ježíš Kristus 165. Poselství Ježíše ze dne 13. srpna 2011 v 17:00. BÙH STVOØIL SVÌT ŽÁDNÁ JINÁ PLANETA NEMÙŽE BÝT OBYDLENA ÈLOVÌKÌM Obrácení, má dcero, musí být teï prioritou pro mé dìti, když vyprávìjí ostatním o mých poselstvích svìtu. Jen jediná duše dennì i to Mi pøinese velkou radost, dìti moje, a když i jiní zaènou otevírat své oèi k pravdì. Má milovaná dcero, když je èlovìk každý den tak zaneprázdnìný, má ve svém životì jen málo èasu k modlitbì. Modlitba, moje dìti, mùže znamenat chvíli, hodinu, slovo, nebo jakýkoliv druh komunikace se Mnou. Nezáleží na tom, kde mì èlovìk volá. Mùže to být doma, na zahradì, v autì, v práci, stejnì tak jako v mém chrámu. Není

7 dùležité, kde ke Mnì mluvíte, aèkoliv potìšíte Mì více, když budete se Mnou mluvit v mém domì. Mnoho lidí chybnì vìøí, že Já nemohu slyšet jejich myšlenky, cítit jejich bolest, jejich smutek, nebo radost. Neuvìdomují si, že byli stvoøeni mým Otcem, všemohoucím Stvoøitelem VŠECH vìcí? Ten, kdo ví všechno, volá všechny, aby se zastavili jenom na okamžik dennì. Proste o mou pomoc, abych vás posílil. Ten jeden okamžik je všechno, o co vás žádám, tento vzácný okamžik, kdy Mì voláte, abyste Mi umožnili vstoupit do vaší duše silou Ducha Svatého. Dokonce i jenom zašeptání, kdy voláte o mou pomoc, uslyším. Když Mì nevoláte, nemohu vám odpovìdìt, protože bych nikdy nezasahoval do vaší svobodné vùle. Jsem jako Otec, jenž se dívá dolù na skupinu hrajících si dìtí. Všechny jsou v chvatu, bìhají, povídají si navzájem, nìkteré se smìjí, jiné se mezi sebou bojují. Vìtšina dìtí odpoví, když je nìkdo dospìlý zavolá. Nìkteré jsou ale tvrdohlavé, odvracejí se a odmítnou udìlat to, o co jsou žádány. Nìkteré dìti jsou láskyplné. Jiné jen málo. Pár z nich ukáže absolutní nenávist, i když jsou v tak útlém vìku. Když se tak dívám na tyto moje dìti v dnešním svìtì, vidím nenávist, ba co hùø, vidím úplnou lhostejnost vùèi mé existenci, existenci Ježíše Krista, jejich milujícího Spasitele. Mnozí dokonce nenávidí i zvuk mého jména. Dìti, doba, ve které žijete, vidìla divokou skupinu mých dìtí s malou kázní, které si myslely, že svìt patøí jim, aby mu vládly, øídily jej, zneužívaly, nebo poškozovaly, jak se jim zachce. Jen málo úcty je prokazováno Otci, Stvoøiteli všech vìcí. Tak arogantní je dnes èlovìk, že si myslí, že povstal dokonce z vyššího hierarchického øádu, než je ten, který patøí mému Vìènému Otci. A tak pokraèuje v hledání svého pùvodu, i když pravda mu leží pøed oèima od zaèátku. Tolik èasu vyplýtval na bezcenná snažení. Na marné sny, jež byly všechny vytvoøeny v myslích tìch vìdcù, jejichž pýcha na jejich inteligenci, dar Boha Otce, znaèí, že vìøí, že najdou nová fakta o svém pùvodu. Proè tyto dìti nedovedou pochopit, že Zemì byla stvoøená pro èlovìka? Žádná jiná planeta nemùže být obydlena èlovìkem, protože to není souèástí plánu mého Otce. Jak bláznivý mùže èlovìk být, když se pokouší vyplnit prázdnotu ducha ve své duši. Všechna [duchovní] potrava a naplnìní mùže být jeho, když se posadí a pøijme pravdu. Pravdu o existenci Boha, Vìèného Otce, Stvoøitele vesmíru. Váš milovaný Spasitel, Uèitel a spravedlivý Soudce Ježíš Kristus 166. Poselství Ježíše ze dne 14. srpna 2011 v 14:25. UŽÍVEJTE SI NÁDHERNÝ ŽIVOT, KTERÝ VÁS OÈEKÁVÁ NA 1000 LET pokraèuješ v obranì mého slova, i když ve skuteènosti to není tøeba. Mé Slovo pronikne srdce vìøících jako meè, až budou rozjímat nad mými poselstvími, která ti dávám pro svìt. Poznají pravdu, až budou èíst mé slovo, nebo mé Boží svìtlo bude mít na nì takový dopad, že shledají tìžkým si toho nevšimnout. Mnozí budou mít mnoho otázek a stále budou pochybovat, stejnì jako to dìlali za èasu Noe. [Tehdy] byli varováni, ale neposlouchali. Nevšímali si hlasu mého Otce, jenž sesílal poselství prostøednictvím Noe a dalších prorokù. Jenom ti, kteøí slyšeli a poslechli, byli zachránìni. Dìti, poslouchejte nyní má poselství. Otevøete svá srdce a dovolte mému Slovu mluvit k vašim duším. Nevšímejte si svìtských rozptýlení. Soustøeïte se jenom na mùj hlas. Když to udìláte, zachráníte své duše. Ti, kteøí neposlouchají, protože se ke Mnì obrátili zády, èasem pøijdou s hladovými ústy, aby hltali mé Svaté Slovo potom, co se uskuteèní Varování. Nebo až potom budete ochotní následovat mé vedení, takže vás budu moci nasmìrovat k Novému ráji na zemi, kde vy, vaše rodiny a vaši milovaní se budete tìšit nádhernému životu, jenž vás oèekává na 1000 let. Nebude nemoc. Nebude hlad. Nebudou starosti. Jenom Láska ve své nejèistší formì. Nádherná skuteènost, jež je vaším právoplatným dìdictvím. Dìti, prosím, modlete se vytrvale za schopnost rozlišení, abyste byli schopní pøijmout mé Svaté Slovo, když je vám dáváno. Považujte je za jeden z nejvìtších darù v celém vašem životì. Obejmìte je, tìlem, myslí i duší. Nebo jenom pak najdete skuteèný mír. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 167. Poselství Ježíše ze dne 15. srpna 2011 v 12:00. POMOZTE MI ZACHRÁNIT VŠECHNY MLADÉ LIDI TY NEJZRANITELNÌJŠÍ VE VAŠÍ SPOLEÈNOSTI mùj Vìèný Otec, Bùh Nejvyšší, teï co pøipravuje svìt na nadcházející zmìny, je obtížen zármutkem kvùli èlovìku, jenž je stále slepý k pravdì o jeho existenci. Když mùj Otec teï zaèíná øetìzit zmìny, aby pøipravil zemi na mùj návrat na zem, vidí na svìtì tolik høíchu, že pláèe zármutkem nad nevyhnutelností, že nìkteré duše budou nakonec ztraceny. Jen modlitby za tyto lidi, kteøí dnes ještì žijí na tomto svìtì, ale jež se ochotnì, z èistého vzdoru od Nìj odvrátily pøestože vìdí o jeho existenci a pøipouští ji mohou pomoci zachránit jejich duše. Pokraèuj v modlitbách a dìlej také osobní obìti za tyto duše, má dcero, nebo bez modliteb se budeš muset obávat o jejich budoucnost. Spoléhám na mé následovníky, že se budou modlit za tyto ztracené duše. Èas, který zbývá k tomu, abyste pøesvìdèili slepé ve víøe, aby otevøeli své oèi k pravdì o existenci Boha Otce, je nyní krátký. Spojte své ruce, mé dìti svìtla, aby kruh vaší lásky a oddanosti ke Mnì byl tak silný, aby pøitáhnul tyto duše, které nevìøí, nebo nechtìjí pøijmout existenci moji a mého milovaného Otce. Nerozbíjejte tento øetìz víry, když mùžete

8 dosáhnout záchrany vašich bratrù a sester, kteøí už nenásledují cestu Pravdy vìèného života. Místo toho, protože jsou oslabení svody honby za svìtskými požitky, potøebují pevné vedení, abyste jim pomohli. Nezastrašujte ty, jež v Boha nevìøí. Pøemlouvejte je laskavì, øeknìte jim o mém ukøižování, a jak mùj Vìèný Otec uèinil nejvyšší obì k záchranì svých dìti tím, že jim dal dar milost spásy prostøednictvím odpuštìní høíchù. Mùj otec se obrací na všechny, kteøí ètou tato poselství poprvé. Musíte èíst každé poselství pozornì. Pak se modlete k Duchu Svatému za milost, abyste byli schopni poznat, že tato poselství jsou božského pùvodu. Otevøete svá srdce, abyste pøijali mé slovo. Proci ujte Mì ve své duši a proste Mì o následující: "Ježíši, jestliže je toto pravé, prosím, zaplav mou duši znamením tvé lásky tak, abych mohl rozpoznat, že jsi ten, kdo jsi. Nedopus, aby mne lži oklamaly. Ukaž mi tvé milosrdenství a otevøi mé oèi k pravdì a k cestì k tvému Novému ráji na zemi." Pøipomínám vám, dìti, že je to jenom díky mé hluboké, nìžné lásce, že se ohlašuji svìtu, abych s vámi hovoøil tímto zpùsobem. Není to proto, abych vás ohromil. Ne proto, abych na vás udìlal dojem, nebo vyvolal polemiku, èi debatu. Je to proto, abych zachránil všechny duše, zejména mladou generaci, která už o náboženství nemá zájem. Jejich životy už jsou tak uspìchané, že Bùh v nich zaujímá už jenom málo místa. Mluvím k nim øeèí, které rozumí, a tak doufám, že je probudím k vìdomí událostí, které se zaèínají odvíjet. Dìti, oni jsou jedni z nejzranitelnìjších ve vaší spoleènosti. Je životnì dùležité, abych jim podal svou pomocnou ruku, tak rychle, jak jen mohu. Seskupte se teï kolem Mne, mé dìti, abychom zachránili všechny mladé lidi v dnešním svìtì. Pomozte Mi, abych je mohl pøivést do mého království, aby ani jediná vzácná duše nebyla pro Mne ztracena. Váš milovaný Spasitel všeho Lidstva Ježíš Kristus 168. Poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2011 v 23:00. JAK MÌ MÁTE PROSIT, ABYCH VÁM POMOHL VE VAŠICH STAROSTECH milosti, které jsou na tebe vylévány, jsou ti dávány, abys mìla více sil a získala více dùvìry pro tuto práci. Dùvìra ve Mì, dìti, je velmi dùležitá. Ano, když cítím vaši lásku ke Mnì, pøináší Mi to hodnì radosti do mého Svatého Srdce. Avšak je to jenom tehdy, když opravdu ve Mì dùvìøujete a zanecháte všechny své starosti a odevzdáte je Mnì, takže se mohu jimi zabývat, že budete moci pocítit skuteèný smysl pokoje. Tak mnoho mých dìtí se modlí za zvláštní úmysly. Slyším každý jednotlivý z nich. Ale vy se musíte, když se ke Mnì modlíte za nìco, co je pro vás velmi dùležité, zbavit vašeho strachu. Strach není ode Mì. Je vám dán Satanem, aby vás trápil. Nechápete to? Jestliže se obáváte nìèeho, co cítíte jako sevøení spáru ve vašem životì, tak èím více se bojíte, tím více vás problém hryže. Pouze tehdy, když se zastavíte a øeknete Mi: "Ježíši, pøedávám ti všechny mé obavy v této vìci s dùvìrou, že teï je tento problém tvùj, abys jej vyøešil podle tvé nejsvìtìjší vùle" mùže být vaše mysl v pokoji. To je to, co já míním dùvìrou, dìti. Dùvìra ve Mì znamená, že se Mi úplnì odevzdáte. Dùvìøujte Mi. Zemøel jsem za vaše høíchy za každého jednoho z vás žijícího dnes, dokonce i v tomto èase. Proè byste Mi nedùvìøovali? Miluji vás jako žádná jiná bytost na zemi. Nikdo vás nebude moci, ani nemùže milovat tak jako Já. Nikdy na to nezapomeòte. Jdìte teï v lásce a v míru. Jsem na vaší stranì ráno, v poledne i veèer a vždy èekám na vaše zavolání. Váš milovaný pøítel a Spasitel Král milosrdenství Ježíš Kristus 169. Poselství Ježíše ze dne 18. srpna 2011 v 20:45. VELKÉ SOUŽENÍ BUDE ZMÍRNÌNO MODLITBOU Má dcero, ti moji následovníci, jež jsou zbìhlí ve vìcech Písma svatého, mají sklon k tomu, že se nechávají unášet svou vlastní lidskou interpretací, což má za následek, že se pøíliš lehce zapomíná na uèení, které jsem kázal abyste se navzájem milovali. Milujte jeden druhého. Mìjte v úctì svého otce a svou matku. Uctívejte svého Stvoøitele, Boha Otce a žijte podle toho, co jsem vám øekl v lásce a v bázni k mému Otci. Tak mnoho uèených mužù, chycených do svých analýz mého uèení, zapomíná jednu vìc, a to, že pøijdu znovu, abych soudil. Ani na okamžik nevzali v úvahu, že tento èas by mohl nastat ještì bìhem jejich vlastního života a ne až v daleké budoucnosti. Proè potom hledají v Písmu svatém další odkazy a proè v tomto hledání pokraèují, když je pravda tak jednoduchá? Proè si nevzpomenou na to, že láska je vše, co požaduji? Lásku ke Mnì, vašemu Spasiteli? Lásku k Bohu Otci a lásku jednoho k druhému? Tìmto intelektuálním znalcùm, kteøí vyhlašují, že jsou schopni analyzovat mé uèení a pak jdou až tak daleko, že se pokoušejí pøedpovídat datum, kdy pøijdu znovu, øíkám toto: Jestliže pøedpokládáte, že jste schopni urèit rok mého návratu, pak jste na omylu. Nikomu nebude oznámeno toto datum, dokonce ani andìlùm v nebi nebo mé milované Matce. Ale to mohu odhalit Já. Soužení již pøed nìjakým èasem zaèalo. Velké soužení zaène ke konci roku Tato strašná doba mùže být zmírnìna modlitbami mých milovaných následovníkù. Bude také oslabena obrácením, jehož bude dosaženo, až se Varování uskuteèní. Tato událost je dobrou zprávou mým dìtem. Ona má pomoci vykoøenit otrockou závislost na Zlém. Náboženští experti ukážou aroganci, kterou shledávám odpudivou

9 Mnozí, naneštìstí, budou ignorovat Mé prosby, aby se pøipravili, tolik budou v zajetí svých tak zvaných náboženských debat vycházejících z lidského uvažování. Pokoušejí se pøekonat jeden druhého, aby dokázali, že on, nebo ona jsou erudovanìjší. Tito experti ukazují aroganci, kterou shledávám odpudivou. Nejsou lepší, než byli farizeové. Jejich nevìdomost jim brání vidìt pravdu, pøestože se nachází pøímo pøed jejich oèima. Má slova jsou ignorována mými posvìcenými služebníky Moje slova padla do hluchých uší. Mé Slovo je ignorováno mými posvìcenými služebníky, když jsem se pokusil s nimi komunikovat v tomto èase dìjin. Avšak po Varování už nebudou mít více omluvu, jestliže i nadále zùstanou sedìt a nebudou poslouchat mé instrukce. Nebo potom budou natahovat své ruce a prosit Mì, abych je provedl Velkým soužením. Nebo když tato proroctví se stanou zjevnými pro ty, jež pochybují o mém Slovì skrze tohoto posla, potom budu na vás naléhat, abyste pozvedli mùj posvátný kalich, pili z nìj a šli bojovat za záchranu duší. Naléhám na vás všechny, vèetnì vás, samozvaných odborníkù na Písmo, abyste se pokornì posadili a položili si tuto otázku proè bych prosté vìøící nabádal k tomu, aby byli zapleteni do sporù, které se týkají mého návratu na zem? Všechno, co je teï dùležité je skuteènost, že pøijdu. Buïte pøipraveni v kterýkoliv èas. Nikdy nesuïte v mém jménu jiné. Všemožnì se snažte o dar pokory, protože pokora bude vaší vstupenkou do nebe. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 170. Poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2011 v 23:00. CO PODNÌCUJE MLADÉ LIDI, ABY SE ZA MNE STYDÌLI? má láska k mladým lidem, zejména k mladistvým a k tìm v rané dospìlosti, je velmi hluboká. Tak jako jejich rodièe cítím lásku, štìstí, starost a nìkdy i hnìv, když je pozoruji, jak rostou. Ó, jak mé srdce trpí, když je slyším, jak øíkají, že nevìøí v Boha, mého Vìèného Otce. Ony, mé malé dìti, byly ovlivnìny tak, aby Ho zapøely, protože chtìjí zapadnout mezi své pøátele, od kterých se tak nebudou odlišovat. Je skuteèností, že pro mladé lidi už není jednoduché pøiznat se ke své lásce ke Mnì, i tehdy, když moji existenci pøijímají. Toto pøiznání jim mùže zpùsobit nepøíjemnost, když vírou ve Mì, Ježíše Krista, nebo v mého Vìèného Otce je pohrdáno ve prospìch uctívání tak zvané "vyšší bytosti". Co je vlastnì podnìcuje k tomu, aby se za mì stydìli? Proè poci ují potøebu pøizpùsobit se bezduchému svìtu, bez zájmu o duši? Hudba a umìní mají obrovský vliv na tyto vzácné malé duše, jimž nikdo neøekl pravdu o nebi a pekle. Podobají se všem mým ostatním dìtem, které se tvrdošíjnì vyhýbají jakékoliv zmínce o Mì, o mém uèení, nebo o existenci mého Vìèného Otce a jež budou pravdìpodobnì zrovna tak ztraceny v pustinì. Rodièe, žádám vás, abyste svým dìtem øekli pravdu o jejich existenci na zemi. Odkud pøišly a jaký osud je èeká po tomto životì. Je to vaše povinnost, abyste jim pomohli otevøít jejich srdce pro moji lásku. Pøiveïte je ke Mnì mírnì, ale užijte jakékoliv možné prostøedky, abyste zachránili jejich duše. Udìlejte to z lásky k nim. Mohli jste se svým povinnostem vyhýbat celé roky, ale teï pøišel èas, abyste to napravili. Modlitbou k Božímu milosrdenství za jejich duše jim mùžete pomoci. Je lepší, když pùjdou ke Mnì s otevøenou náruèí v tomto životì z jejich vlastního rozhodnutí. Mladým lidem øíkám toto: Jestliže ve mnì vìøíte, neobávejte se to na veøejnosti pøiznat. Nezapírejte Mì, nebo Já jsem vaše záchranné lano, bez nìhož není života. Když ostatní uvidí, jak silná je vaše víra, budou více naklonìni, aby Mnì otevøeli svá vlastní srdce. To od vás vyžaduje hodnì stateènosti, ale milosti, kterými vás obdaruji, zdaleka pøeváží nad vaším strachem. Až øeknete lidem, že Já opravdu existuji, až jim projevíte úctu a lásku a pøitáhnete je k sobì, budou si vás vážit proto, že jste o Mnì mluvili. Mùže se zdát nepatøièné jedním dechem mluvit o Mnì a o svìtských vìcech, avšak stanete se silnìjšími ve vaší víøe, když to udìláte. Nejenom zakusíte takovou hojnost lásky ve svém srdci ke Mnì, ale zachráníte tak duše svých pøátel. Použijte internet k rozšiøování mých poselství. Mluvte o nich. Nezáleží na tom, kdo vás bude zesmìšòovat. Protože když to udìláte, pak mnoho, mnoho mladých lidí na celém svìtì získá vìèný život, protože se vaším vlivem obrátily ke Mnì. Jdi vpøed, má vzácná mladá armádo. Nadešel teï pro vás èas, abyste si dodali odvahy k rozšiøování mých poselství, která jsou nyní dávána této generaci na svìtì, aby jí pøipomnìla, kdo jsem Já, proè jsem vás všechny zachránil z hlubin pekla a proè vám podávám ruku, abych vás zachránil ještì jednou. Toto je èas, kdy k vám natahuji ruce, abych ty vaše vzal do mých. Miluji vás. Váš milovaný Spasitel a pøítel Ježíš Kristus 171. Poselství Ježíše ze dne 21. srpna 2011 v 23:00. PENÍZE KDYŽ JE JICH HODNÌ KAZÍ DUŠI pøicházím dnes veèer k tobì v èase výbuchù pokraèujícího násilí ve svìtì, ve kterém se pro moc a slávu národ za národem navzájem bombardují. Modlete se za všechny ty duše, které v tomto násilí zahynou, aby mohly najít pøijetí v království mého Otce. Má dcero, svìt nyní projde pøedpovìdìnými zmìnami, které jej oèistí, aby se èlovìk mohl stát hoden mých zaslíbení. I nadále bude dopuštìno, aby chamtiví lidé brali materiální statky tìm, za jejichž náhlou smrt budou odpovìdní. Èím více se tyto zkoušky zesilují, tím více dìtí se osvobozuje z pout, které je svazovaly s prázdnými sliby

10 odiv necudnost okázalé vulgárnosti, aby ji vidìl celý svìt. On zpùsobuje, že mé dìti nejenže budou závidìt bohatým a slavným, ale budou dokonce dìlat vše pro to, aby je napodobovali. Tím, že vtáhne moje dìti do této pasti kde se nadmìrné bohatství jeví jako dùležitý, následováníhodný cíl, hodný námahy se mu je podaøí odvést od pravdy. I když budete svleèení a nazí, tak vám dám nové ošacení, dìti, ale tentokrát to bude pláš zbroje, který je navržen tak, aby vás ochránil pøed zkažeností zlých lidí. Takto už vyzbrojení, budete pøipraveni znovu vejít do svìta, ale už s odlišným pohledem na život. Život, kde budete lásku k bližnímu považovat za váš hlavní cíl. Když si jeden druhému prokážete lásku, dokážete tím i skuteènou lásku ke Mnì. Tato fasáda, za kterou se ukrývá blahobyt a bohatství a k níž mimo nìkolik málo z mých dìtí nemají ostatní pøístup, je jen zdáním vnìjší stìnou, za kterou se už nenachází žádná podstata. Budete popichováni, abyste hledali podobné bohatství, když se mistru klamu vás podaøí pøesvìdèit, že se musíte snažit o získání velkého bohatství a slávy. Pravda je však taková, že pokud se budete honit za vidinami vašich bezcenných a prázdných pøání, necháte povinnosti vùèi Mnì bez povšimnutí. Nikdy nedovolte, aby se vaše dìti nechaly svést bohatstvím a slávou, nebo vìzte, že peníze když je jich moc kazí duši. Ti, kteøí mají tolik penìz, že je sotva dokážou bìhem svého života utratit, je musí vìnovat tìm neš astným lidem, kteøí hladoví. Udìlejte to tak a zachráníte si duši. Když jste nenasytní a chcete ještì víc, pøestože máte tolik, že byste mohli nasytit a odít celý národ, potom budete trpìt hladem. Pokrmem života je vaše pokorné pøijetí toho, že láska mezi vámi je tím, co jsem vás uèil. Milovat svého bližního znamená postarat se o ty, kteøí nemají nic. Probuïte se a akceptujte pravdu døíve, než bude pro vás pozdì. Pro ty s velkým materiálním bohatstvím bude tìžší, aby byli pøijati mým Otcem, ledaže by se o nì rozdìlili s ostatními. Nezapomeòte na to. Ti, kteøí mají málo a závidí tìm, kteøí se zdají, že mají veškerý materiální blahobyt, jaký si i oni pøejí mít, ti také musí být opatrní. Nebo je jenom jeden honosný dùm, do kterého byste se mìli pokusit získat pøístup, a tím domem je ten, kdo vás oèekává v Novém ráji na zemi. Jenom ti, kteøí jsou pokorní v srdci, v mysli a v duši, dostanou od nìj klíè. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 172. Poselství Ježíše ze dne 22. srpna 2011 v 20:10. ZLO JE VYDÁVÁNO ZA DOBRO, ZATÍMCO DOBRO JE VYDÁVÁNO ZA ZLO Když èlovìk zpochybòuje svou víru, potøebuje se zamyslet. Jestliže je na pochybách, pak Mì musí žádat, abych mu otevøel oèi. Když se mu zdá tìžkým se modlit, pak Mì musí prosit, abych otevøel jeho ústa. Ale když nebude naslouchat pravdì, tak bude potøebovat modlitby ostatních. Mé dìti, velkou starost Mi zpùsobuje to, jak je zlo prezentováno jako dobro, zatímco dobro je prezentováno jako zlo. Všechno ve vašem svìtì je obrácenì. Pro ty z vás, kteøí nemají hlubokou oddanost ke Mnì, je tìžké vidìt pravý stav vìcí. Nyní se ve vašem jménu podnikají na svìtì akce na každé úrovni vlády, církve a státu a vy si toho nejste vìdomi. Jsou pøijímány špatné zákony a pøedkládány lidstvu tak, že jsou v jejich nejlepším zájmu. To zahrnuje nové režimy, lékaøství, mezinárodní pomoc, oèkování a hlásání nového náboženství a jiných doktrín. Nikdy nebylo tolik zmatku mezi mými dìtmi. Na povrchu se vìci zdají být pod kontrolou a v poøádku a v jistém smyslu tomu tak i je. Ale jediný opravdový øád, jenž existuje, je v rukou tìch, kteøí ovládají svìtové události, skrytí v pohodlí svých ohavných zpùsobù za zavøenými dveømi. Nenechte se oklamat, dìti. Musíte se obrátit pro pomoc ke Mnì, aby tyto ohavné události, plánované utajenými globálními silami, mohly být zmírnìny. Vaší jedinou cestou ke skuteèné svobodì je znovu roznítit vaši víru ve Mì. To se stane brzy, mé drahé dìti, až se Já sám ukážu svìtu bìhem Varování, které se pøibližuje stále víc a víc. Naléhavì vás vyzývám, abyste se modlili za ty, kteøí mají oèi, ale jsou slepí k mému Nejsvìtìjšímu Slovu. Modlete se za ty, kteøí setrvávají v pøekrucování mého uèení a za mé posvìcené služebníky, kteøí svou zbabìlostí se poddávají žádostem svých vlád. Nyní je zde pouze jeden vládce, jenž øídí budoucnost a tím je mùj Vìèný Otec, Bùh Stvoøitel a Tvùrce všeho. Buïte Mu vìrní nade všechno a naleznete pevnou oporu, až pùjdete vpøed po cestì pravdy. Váš milující Spasitel Ježíš Kristus 173. Poselství Ježíše ze dne 23. srpna 2011 v 23:45. ŽÁDNÝ HØÍCH NENÍ TAK TÌŽKÝ, ABY NEMOHL BÝT ODPUŠTÌN Má dcero, nyní zaèínáš chápat pravdu utrpení. Když prosím vyvolené duše, aby trpìly, prožívají takové utrpení, jaké jsem prožíval v èase mého umuèení, kdy Jsem byl ukøižován. Stejnì tak, jako moje smrt zachránila lidi pøed høíchem, mùže i tvoje utrpení zachránit lidi od vìèného zatracení. Tím, že ochotnì nabídneš svoje utrpení, pøinášíš obì, jejímž prostøednictvím Bùh prokáže milosrdenství lidským duším. Kdybych se s prosbou obrátil na více duší, aby tak jednaly, asi by dostaly strach a odmítly by to. A pøece, hodnì duší trpí, aniž by si byly vìdomy, že také patøí mezi vyvolené duše. Mnohé z mých dìtí se mohou ptát, proè nìkteré

11 duše trpí a jiné ne? Má odpovìï zní, že Já si vybírám na základì vlastností srdce ty, kteøí v tomto životì ukazují pokoru a jež dávají pøednost potøebám jiných, pøed svými vlastními. Duše s nìžným srdcem pøevezme roli utrpení za Mì. To je mùj dar. Nemusí to vypadat jako dar, ale když jste jej dostali, zachraòujete každý den tisíce duší pro Mì. Teï chci poprosit mé následovníky, aby ve stejném dni [v týdnu], pøinášeli obì utrpení a tím Mnì pomohli zachránit duše, jež se v èase varování v okamžiku smrti budou nacházet ve smrtelném høíchu. Prosím, požádejte Mì o tento dar. Také chci poprosit ty, jež jsou pokorní v srdci, aby pøinášeli jednu osobní obì k mé slávì. Tìm, jež mají pocit, že tak jednat nedokážou požehnám vás potom svými výjimeènými milostmi, protože vím, že vaše prokazovaná láska ke Mnì a vaše modlitby už teï zachraòují duše vašich bratrù a sester. Moje dìti, vìzte toto: Díky tìmto poselstvím se každým dnem zvìtšuje armáda mých následovníkù. Ta se už brzy rozroste do miliónové armády. Povolávám jen ty, kteøí mají dostatek odvahy pozdvihnout mou korouhev. Odvaha má pùvod v lásce. Interpretace stateènosti se bude lišit od èlovìka k èlovìku. Já vás jen prostì prosím, abyste svìtu øekli o mé lásce. Pøipomínejte jim pravdu, která je obsažená v Písmu svatém. Øeknìte jim, že se vrátím, abych už brzy nabídnul velký dar mého milosrdenství. Protože kdybych byl pøišel tak brzo do vašeho svìta, abych soudil, tak by nebe zùstalo opuštìné tak velice je dnes høích rozšíøený. Rozšiøujte mé poselství radosti. Pøipomínejte jim, že když poci ují lásku, pravou èistou lásku k nìkomu by by to bylo v èase letmého pohledu, nebo kvùli dobrému skutku, jehož jste byli svìdkem že potom jsem pøítomen Já. Øekni jim, že bez lásky zakrní a nebude z nich nic. Øekni jim, že když je pozoruji, pak je ve svých oèích vidím v nahotì bez svìtského majetku. Vidím jen jejich dobrotu a zlobu v jejich duši. Øekni tìm ubohým ustrašeným duším, které se stydí za svùj zpùsob života, že jsem odpouštìjící, nadevše milosrdný a že je pøivítám ve svém otevøeném a milujícím náruèí. Všechno co musí udìlat je, že ke Mnì pøijdou a poprosí Mì, abych jim pomohl. Nikdy se neodvrátím od høíšníkù, kteøí Mì poprosí o odpuštìní, jakkoliv temný by byl jejich høích. Odpustím všem, kteøí upøímnì budou litovat každého høíchu, jehož se v minulosti dopustili. Jejich srdcím se uleví a má láska navrátí svìtlo do jejich životù. Vrátím se ve slávì, dìti, ale ne proto, abych vás vydìsil, ale abych vám pøinesl mé dary ty stejné dary, které jste vlivem práce Satana odmítli. Pojïte. Skloòte hlavy. Odložte stud stranou a poproste Mì, abych vám teï odpustil. Nic Mì nevydìsí, dìti. Žádný høích není tak tìžký, abych jej nemohl odpustit, když ukážete skuteènou lítost. Neotálejte. Hledejte vykoupení teï, dokud ještì není pozdì. Váš milující Ježíš Kristus Vykupitel lidstva 174. Poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2011 v 16:38. PROROCTVÍ PØEDPOVÌDÌNÁ TÍMTO PROROKEM SE NYNÍ NAPLÒUJÍ každý národ na svìtì se bude snažit èíst moje poselství, které jsem ti odevzdal. Nebo až zakusí Varování, pak budou hledat mé vedení, abych jim dal sílu. Nyní, kdy utrpení vzrùstá, jsi unavená, má dcero, ale za pár dnù ti bude dán oddech. To vše je po tobì požadováno, protože Já potøebuji utrpení, které Mi pomáhá spasit lidi ve strašném høíchu. Snaž se vidìt užitek, který to pøináší, a jednoho dne se budeš se Mnou radovat, až budeš svìdkem plodù, jež tato práce pøinesla. Jdìte vpøed, Mé dìti, v síle, nebo až proroctví pøedpovìdìná tímto prorokem se nyní naplní, pak vy také uvìøíte v pravost této internetové stránky. Modlete se teï, mé dìti, aby moje armáda vzrùstala poètem a sjedno te se jako jeden muž k boji v duchovní bitvì, jež je pøed vámi. Váš milující Spasitel Ježíš Kristus 175. Poselství Ježíše ze dne 25. srpna 2011 v 20:00. MNOHO ZEMÍ BUDE ZAKOUŠET KLIMATICKÝ CHAOS požádej všechny mé bojovníky modlitby, aby se modlili za ostatní. Ti zahrnují nevìøící a ty, jež jsou chyceni do pasti násilí a nenávisti. Beznadìjnì bloudí a pokouší se ve svých životech najít lásku a mír a shledávají, že to není možné. Musíte se za nì vytrvale modlit, protože bez vašich modliteb klesnou do plamenù pekla. Kdyby mohli být i jenom trochu povzbuzeni, aby udìlali krùèek ke Mnì a byli pøipraveni naslouchat mým slovùm, pak by jim byly dány milosti tak, abych je mohl vzít do mé náruèe. Má dcero, svìt se teï musí zastavit a vìnovat Mi pozornost. Velmi brzy budete svìdky série zemìtøesení a záplav. Mnohé zemì zakusí chaos, vyvolaný klimatickými katastrofami. Jsou to tresty, vržené mým Otcem na lidstvo. Høích bude potrestán, má dcero, a ty zemì, jež jsou vinny podporováním umìlého pøerušení tìhotenství, neuniknou trestající ruce mého Otce. Modlitby odvrátily mnoho takových trestù, pøesto však èlovìk pokraèuje v høíchu a uráží mého Otce ohavnými a nechutnými èiny èlovìka proti èlovìku, vèetnì [zabíjení] nevinných dìtí v lùnì [matek]. Naléhavì vás prosím, abyste se modlili za mé dìti v tìch zemích, které neuniknou tomuto trestu. Mùj Otec se hnìvá. Už nebude stát stranou a dívat se, jak èlovìk nièí lidstvo. Zemì by implodovala, kdyby èlovìk nebyl zastaven. On,

12 mùj milovaný Otec, pozdrží mnoho trestù, dokud nepøijde Varování. Potom, i pøes nastalá obrácení ke Mnì, se èlovìk znovu navrátí k høíchu. Tyto vymìøené tresty mají ukázat, jak tvrdý mùže mùj Otec být. On miluje všechny své dìti, ale On stvoøil svìt a èlovìku prostì nedovolí, aby jej znièil. Modlete se, mé dìti, za všechny vaše bratry a sestry. Ježíš Kristus Král lidstva 176. Poselství Ježíše ze dne 27. srpna POSELSTVÍ PRO KLÉRUS NENECHTE SE UTLAÈOVAT SVÌTSKÝMI SPOLEÈNOSTMI Má dcero, kdyby jenom více knìží a èlenù køes anské církve otevøelo svou mysl a pøipustilo, že jsem to Já, kdo teï mluví ke svìtu prostøednictvím tìchto poselství, pak by bylo mé srdce lehèí. Jsou to mí zbožní následovníci, kdo drží svíci svìtla, když razí cestu k šíøení mých varování svìtu, a pobízí mé dìti k tomu, aby v mých oèích dosáhly spásy. Ó, jak Mì rozesmutòuje, když se dívám, jak uzavøené jsou mysli tìch posvìcených služebníkù, jež tvrdí, že sdìlují mé Slovo, mé uèení, svìtu. Láme Mi srdce, jak ztvrdlými se jejich vlastní srdce stala. Moje uèení se snoubí s faktem, že Boží zjevení vskutku pøicházela a pøichází od poèátku èasu. Mysleli si snad, že Já, nebo má Matka bychom celá staletí nehovoøili k mým dìtem? Jsou š astní, když mohou upozornit na slova zesnulých svatých, dlouho potom, co tato slova byla vyslovena. Ale dnes je tomu jinak. Rozdíl mezi tehdejší a dnešní dobou je ten, že už jim nebude poskytnut žádný èas k tomu, aby jim umožnil strávit tato poselství, potom, co pøišla. Protože èas už nebude takový, jak jej znáte. Žádám vás, moji posvìcení sluhové a mùj svatý vikáøi, abyste èetli má slova lidstvu teï. Nikdy pøed tím jste nepotøebovali moji intervenci ve svìtských vìcech tolik, jako dnes. Vzpomeòte si, že Já jsem vstal z mrtvých a slíbil jsem, že pøijdu zpìt. Jak jste nyní pøipraveni? Jak èasto pøipomínáte mým dìtem nutnost, aby byly spaseny v mých oèích? Jak èasto jste ochotní slyšet høíchy mých dìtí, když jste sami tak zaneprázdnìní? Už neposkytujete èas k vyslyšení zpovìdi. Opustili jste Mì, moji posvìcení služebníci a tím jste Mì velice urazili. Odmítnout mým dìtem právo na svátost je neodpustitelné. Probuïte se teï a následujte mé pokyny. Vykonávejte svoji povinnost k mým dìtem, jak jste Mi slíbili vašimi svatými sliby. Prosím, neobracejte se zády k mému uèení. Víra, zejména mých milovaných posvìcených služebníkù, znaènì zeslábla. To pøivodila kletba Satana, jenž nìjaký èas procházel vaším støedem a pùsobil spouš uvnitø i vnì mé církve. Nezapomeòte na to, moji posvìcení služebníci. Toto je Satan u díla. Nesmíte nikdy podlehnout jeho mukám, jinak se vzdálíte od své povinnosti ke Mnì. Poslyšte Mì teï: Øiïte se podle mých varování a pøipravte mé stádo, aby mohlo hledat spásu ze svých høíchù teï. Konejte tak, aby má církev mohla pokraèovat v boji za pravdu mého uèení a nedovolte se nechat zatlaèit svìtskými spoleènostmi do kouta a krèit se strachem. Protože když to udìláte, podlehnete pokušení Zlého, jehož lži už hodnì ponièily moji církev. Vy jste mé záchranné lano, moji posvìcení služebníci a Já vás teï potøebuji, abyste Mi pomohli zachránit moje drahé dìti, které èelí mukám, jež kalí jejich mysl k pravdì mého uèení a k existenci mého Vìèného Otce. Žádám vás, abyste Mi naslouchali, když vás volám. Váš milovaný Uèitel Ježíš Kristus 177. Poselství Ježíše Krista ze dne 28. srpna 2011 v 17:00. MNOHO DUŠÍ ZAHYNE KVÙLI HØÍCHU PORNOGRAFIE slyš mé Nejsvìtìjší Slovo, kterým naléhavì varuji lidstvo, aby prosilo mého Otce o odpuštìní svých høíchù. Èas je nyní krátký, když Varování je už témìø u vás. Nikdy neodkládejte na zítøek, co mùžete udìlat dnes. Výèitky svìdomí kvùli vašim høíchùm jsou rozhodující, než budete žádat, aby vaše høíchy byly odpuštìny. Protože bez opravdové kajícnosti je to zbyteèné. Má dcero, Já vidím tak mnoho zèernalých duší ve vašem svìtì. Je tam málo svìtla, a byla bys ohromena, kdybys mohla poznat hloubku, do jaké èlovìk padl. Tak mnoho miliónù mých dìtí dennì klesá do propasti høíšné zkaženosti, ze které jak sami shledají je nemožné se dostat, pokud se za nì nebudete modlit. Jsou slepí k pravdì, a i když by jim mé svìtlo bylo nyní ukázáno, ošívali by se a schovali by se pøede Mnou. Modlete se za nì. Mé dìti, jež se provinily nìjakým zavrženíhodným høíchem, se radují ze skuteènosti, že na jejich høíšné chování je pohlíženo jako na zábavu, zasluhující potlesk. Pornografie se vkrádá do tak mnoha domovù na svìtì televizními kanály, jež reprezentují tyto ïábelské krutosti jako neškodný, humorný, žert. Jsou to tytéž kanály, jež odmítají vyslovit mé jméno. Násilí se glorifikuje nejenom v televizi, ale i v hrách, jež se tak stávají všeobecnì pøijatelnými, takže lidé nyní pohlížejí na èiny násilí jako na pøirozenou vìc. Satanovi démoni, když vstupují do duší, se zaèínají manifestovat v lidském tìle, takže jejich èiny se stávají jasnì viditelné mým následovníkùm, kteøí se choulí hrùzou z toho, èeho musí být svìdky. Lidská tìla, infikovaná démony Satana, se chovají groteskním zpùsobem. Jejich tìlesné pohyby jsou pokøivené a napodobují satanská poselství vyžadovaná Zlým, aby svedl podobnì smýšlející slabé lidi. Slabé duše, v nichž není láska k Bohu, budou k nim pøitahovány a pøípadnì je budou napodobovat, aby také oni oslavili Satana a všechno, co pøedstavuje ve zpùsobu, jakým se chovají. Dìti, cožpak nemùžete vidìt, jak Satan pracuje? Moji následovníci, musíte øíct tìm, kteøí nerozumí tomu, jak pùsobí v pornografickém byznysu. K tomu dochází, když si Satan vytkne za cíl duše znièit a stáhnout úèastníky do vìèného ohnì. Ti, jež jsou vinni sexuálnì deviantním chováním a ti, jež svá tìla dávali na odiv obscénním, nemorálním zpùsobem, budou

13 trpìt nesnesitelnou bolestí celou vìènost. Pomozte je nyní zachránit, dìti, protože oni si nedovedou pøedstavit, jak Mì jejich nemorální neèistota znechucuje. Jsou pokryti temnotami. Pøineste Mi je, aby mé svìtlo je mohlo obejmout a zachránit je od ohòù pekla. Høíchy tìla se Mi hnusí. Tak mnoho duší hyne v pekle pro høích pornografie a sexuálnì deviantních èinù. Dejte jim vìdìt, jaký bude jejich osud, jestliže neprojeví lítost. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 178. Poselství Ježíše ze dne 28. srpna 2011 v 23:00. TI, KTEØÍ HLÁSAJÍ MÉ SLOVO PROSTØEDNICTVÍM VIZIONÁØÙ, BUDOU ZESMÌŠÒOVÁNI Satan a jeho démoni se nyní pokoušejí tì muèit. Musíš pøipustit tento fakt a obrátit se k nìmu zády. Neodpovídej a ani se tím nezabývej, protože když odpovíš, dáváš Zlému více síly nad sebou. Nevšímej si jeho posmìškù a drž se Mé ruky, protože Já stojím vedle tebe, abych tì chránil od takového zla. Øekni mým následovníkùm, že oni také budou trpìt, když pozvednou mùj kalich a budou kráèet vpøed, aby rozšiøovali pravdu o mém pøíchodu na Zem. Budou napadáni, zažijí výsmìch a budou za blázny, až budou mluvit v mém jménu. Øekni jim, že až se toto stane, pak všechny pochyby, které by mohli mít ve vztahu k tìmto poselstvím, zmizí. Moje dìti vždy chápou, že ti, jež hlásají mé pravdivé Slovo, prostøednictvím pravých vizionáøù, budou trpìt posmìchem, stejnì tak jako vybraná duše, jejíž rolí je pøedat mé Boží poselství svìtu. Ani vy, moje armáda, nebudete jiní. Toto bude pro vás trpká lekce, se kterou se budete muset vyrovnat. Vìzte, že jestliže v tomto životì budete kráèet se Mnou, budete vždycky trpìt. Vìzte také, že teprve pak pochopíte, že nesete mùj køíž. Nebo jenom pak budete oprávnìni hovoøit mým Slovem. Žádný Mùj prorok ani apoštol neshledali tuto cestu lehkou. Musíte se modlit za sílu, abyste vydrželi tyto zkoušky, jež budou testovat vaši víru až do krajnosti. Jestliže držíte mùj køíž, abyste ulehèili mému bøemenu, pak bude na vás bøemeno naloženo. Jestliže Mi budete dùvìøovat úplnì, pak dejte svou ruku do mé a já vás budu držet, abych vám dal sílu, kterou potøebujete pro tuto cestu. Cestu pokrytou trny, takže vaše nohy mohou krvácet a pøesto vaše víra bude tak silná, že už nebudete schopni žít svùj život bez mé èisté lásky. Vy, mé milované dìti, jste má vzácná armáda. Jednoho dne pùjdete prùvodem nebeskými alejemi ve slavnostním úžasu, a andìlé budou zpívat chvály na èiny, které jste vykonali pro Mì bìhem svého života na zemi. Já odmìním všechny mé zbožné následovníky za jejich vìrnost a neochvìjnou lásku ke Mnì. Jste požehnané, mé vybrané duše, že vám byl dán dar uvidìt pravdu, když ostatní se prostì k ní obrací zády. Pamatujte si, že vám byl teï dán dar Ducha Svatého a jako výsledek už nebudete schopní Mì zapøít. Avšak tato cesta bude plná kamení, jež mohou zraòovat vaše nohy, balvany, o které budete zakopávat a tìch, jež vám budou vyzývavì bránit v cestì zastrašováním a hrozbami, abyste se vrátili tam, odkud jste pøišli. Pozvednìte svou ruku ve vroucím gestu a øeknìte: Nikdy nezapøu cestu Pána. Ani nikdy nezapøu existenci Ježíše Krista, jehož se lidstvo pokusilo znièit nejenom bìhem jeho utrpení na køíži, ale také v dobì pozdìjší. Já jsem zajedno s Ježíšem Kristem. Hovoøím v jeho jménu. Kráèím s Ním. Pozvedl mì tak, abych já také, v pokoøe, smìl pomoci otevøít vaše srdce èisté lásce, kterou On ve svém srdci chová pro vás a pro vás samotné. Má vzácná armádo, pozvedni se teï, když vás vedu hrbolatou, ale božskou cestou k Novému ráji na zemi, jenž vás oèekává. Prosím, zajistìte, že po cestì shromáždíte tolik mých zatoulaných dìtí, že budeme moci být sjednoceni jako jedna rodina. Váš milovaný Ježíš Vykupitel a Vùdce všeho lidstva 179. Poselství Boha Otce ze dne 29. srpna 2011 v 14:30. MÁ RUKA DOPADNE NA NÁRODY, JEŽ LEGALIZUJÍ POTRATY Pøicházím ve jménu mého Syna Ježíše Krista. Já jsem Alfa a Omega, Bùh Nejvyšší. Pøeji si dnes dát mým dìtem ve svìtì toto poselství: Pro sílu modliteb se moje ruka ještì zdráhá potrestat èlovìka za spáchané høíchy. Avšak pokud se neodvrátí od høíchu vraždy a pøerušení tìhotenství, pak sešlu [na svìt] pøísný trest. Už jste, mé dìti, vidìly mùj hnìv v zemìtøeseních, záplavách, tsunami a v dalších ekologických zmatcích. Musím vás kárat, dìti, nebo se nemùžete vyhnout potrestání za vaše zloèiny proti vašemu bližnímu. Tyto høíchy potratù budou potrestány, až má ruka dopadne s velkou silou na ty národy, jež trpí tuto ohavnost. Nebude vám dovoleno vraždit moje bezmocná stvoøení, a jestliže vaše vláda bude vydávat zákony, jež podporují tyto zbabìlé praktiky, uvidíte, že mùj hnìv sestoupí [na vás] s takovou silou, že budete prosit o smilování. A i pøesto potom nepøestanete pøemýšlet, jak vzít život nenarozenému. Vražda nebude Mnou dále tolerována. Budete zastaveni, a to brzy. Modlete se za tyto bezmocné bytosti a proste o spásu. Nepøijímejte takové zákony, vydávané vašimi vládami, jež jsou øízeny pohany, nemající žádnou úctu k životu. Mùj trest zemím, vinných z legalizace potratù, vyhladí celé národy. Vaše zemì budou rozdìleny na malé èásti a pohltí je oceán. Vaše hanebné kliniky a nemocnice, kde provádíte tyto praktiky, budou zavøeny a vy, viníci mezi vámi, budete uvrženi do ohòù pekla, za vaše strašlivé zloèiny.

14 Pøicházím, abych vám nyní dal toto varování. Nikdy neomlouvejte pøerušení tìhotenství. Postavte se na odpor ve vašich zemích a bojujte, abyste zamezili pokraèování této globální genocidy. Jestliže budou vaše vlády pokraèovat svými hrùznými èiny v zásazích mému stvoøení, pak budete mít co dìlat s mocným pokáráním. Toto mé varování je jedním z nejvážnìjších, dané lidské rase. Øiïte se jím. Vezmete-li život nenarozenému, pak Já vezmu ten váš. Modlete se vytrvale, dìti, za víru všech mých dìtí, které pokraèují v ignorování uèení, jež vám bylo dáno od poèátku èasu. Bùh Otec 180. Poselství Ježíše ze dne 30. srpna 2011 v 14:30. VYBERTE LIDI, JEŽ ZNÁTE A PØIVEÏTE JE PØED TRÙN MÉHO OTCE, ABYSTE JE ZACHRÁNILI moje srdce je tìžké smutkem, když se dívám na mé drahé dìti, jež jsou lhostejné ke zmìnám, jež leží pøed nimi. Miluji je tak, že pláèu hlubokým zármutkem, když je vidím, jak tápou kolem a hledají Mne, ale nejsou schopni Mì najít. Vìdí, že v jejich životech je chybìjící èlánek, ale nemohou pøijít na to, co to je. Tento spoj je láska. Já jsem Láska. Já jsem to, co hledají, ale nevìdí, kde to hledat. Pøesto stojím zde a èekám, èekám trpìlivì na nì, až se obrátí ke Mnì. Tak mnoho èasu je ztraceno, má dcero. Mé dìti se dívají na všechna špatná místa, hledajíce spokojenost a klid, po kterých touží. Ale nebudou schopni je najít, dokud nepøiznají, že je to možné jenom prostøednictvím pokory. Dokud si mé dìti neuvìdomí, že nemohou existovat bez lásky k mému Otci, Nejvyššímu Bohu, zemøou bez lásky a pokoje ve svých srdcích. Jsem unavený, má dcero. Kdyby jenom ti, jež Mì nevpustili dovnitø, se obrátili ke Mnì. Kdyby jenom zastavili svoji honbu za mocí, penìzi a slávou pozemského majetku, pak by poznali pravdu. Potøebuji vás všechny, moji následovníci, abyste se neustále modlili za slepé duše, které jsou ztraceny. Nikdy se nevzdávejte, nebo tento týden budou vaše modlitby pøineseny k trùnu mého Otce. Prosím, modlete se takto: Nejvyšší Bože, pøicházím tento týden pøed tvùj trùn, abych úpìnlivì prosil za duše mých bratrù a sester, kteøí odmítají uznat tvou existenci. Naléhavì prosím, naplò je tvými milostmi tak, aby otevøeli svá srdce a naslouchali tvému Nejsvìtìjšímu Slovu. Prosím, vyberte ty duše, o kterých víte, že nechtìjí znát Boha Otce a položte jejich jména pøed mého Otce. Váš dar modlitby bude odmìnìn jejich spásou. Jdìte nyní, moje armádo, a pøipravte se na další stupeò v této duchovní válce proti Zlému. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 181. Poselství Ježíše ze dne 31. srpna 2011 v 21:00. MÁ ARMÁDA SE ROZROSTE NA VÍCE NEŽ 20 MILIÓNÙ láska k tobì a k mým následovníkùm Mne zaplavuje a pøináší Mi velikou radost. Jak vás všechny miluji. Vaše oddanost, pokora, dùvìra a èistá láska ke Mnì se zvìtšuje každým dnem. Cítíte to taky? Je to mùj dar každé jediné z vás, moje èisté duše, jež byly vytrženy ze svých každodenních životù, aby Mì následovaly na cestì do ráje. Mé dìti, které byly probuzeny Duchem Svatým, když byl v kvìtnu vylit na svìt, budou nyní ke Mnì cítit oddanou zbožnost, jakou mnozí z vás pøed tím neznali. Dávám nyní rychle dohromady mou armádu a ta se brzy rozroste do skupiny vìtší, než 20 miliónù duší. Èím vìtší armáda, tím silnìjší bude Duch Svatý, jenž spojí mé dìti dohromady, jako jednu sílu v boji proti mistru klamu. Moje Boží vedení je nyní vkládáno do vašich duší, a si to uvìdomujete, nebo ne. Je to, jako kdybyste uvnitø mìli pøepínaè. Když moje láska zavolá, tak pøirozenì odpovíte tím, že budete obracet ostatní ke Mnì. Je to moc Ducha Svatého, která teï bude poci ována v každém koutu zemì. Všechna náboženství, víry, rasy, národy, odpoví nyní svìtlu pravdy. Všechny jsou tak drahé mému Vìènému Otci. On se nyní sklání ke každému muži, ženì a dítìti, aby slyšeli jeho volání. Satan nebude schopen vydržet modlitby, jež jsou nyní promlouvány Mými následovníky. Jeho spár se už brzy uvolní. Modlitby a víra mých následovníkù ho pøivádí k zuøivosti. Protože je bezmocný ve svých pokusech vnést pochyby do myslí mých vìrných, zamìøí svou pozornost na slabé høíšníky. Tyto dìti, které jsou už tak zmatené a znièené smrtelným høíchem, budou teï k nìmu pøitahovány. Vzhledem k temnotì jejich duší, nebudou se moci samy bránit. Modlete se usilovnì, aby jejich duše mohly být zachránìny. Toto je doba, v níž moje církev, aèkoliv èelí mimoøádným pøekážkám, jež pøinesl høích, bude na zemi znovu vybudována mými následovníky. Bude to trvat nìjaký èas, ale až se to stane, má církev se vrátí ke své bývalé slávì a bude obnovena ve své síle. Nakonec, spolu se všemi mými vyvolenými, vstoupí do slavného království mého Otce. Dìti, sladkost této události, až svìt bude zbaven Satana a všech zlých vìcí, by mìla být pøivítána. To bude ta nová éra míru na zemi, na kterou se máte tìšit. Dìti, èas, který pøichází, mùže být tìžký. Zamìøte se na Mì a pøežijete. Pak pøijde mír, na který tolik èekáte. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 182. Poselství Ježíše ze dne 3. záøí 2011 v 23:50. JAK JE TÌŽKÉ VYSTOUPAT SCHODIŠTÌ DO NEBE nedìlej si žádné iluze, posledních nìkolik dnù mistr klamu odvrátil tvou mysl ode Mne. Pøikládala jsi to faktu, že jsi byla pøíliš zamìstnaná, ale to není tak docela pravda. Je velmi vychytralý a tak pøerušoval každou jednotlivou minutu tvého dne.

15 Bìhem tohoto èasu sis byla vìdomá, že jsi Mi nezasvìtila ani chvilku, že je tomu tak? Cítila ses roztržitá a ztracená a pak sis uvìdomila, že jsi beze Mì ve svém nitru prázdná. Byl jsem tìsnì u tebe po celou dobu, ale dovolil jsem, abys pocítila, že jsem tì opustil. Nebo nyní jsi zakusila zoufalství, jaké poci ují duše, které jsem kvùli høíchu odmítnul. Všechno to je dùležité pro tvùj duchovní rùst. I když se mùže zdát zbyteèné, že jsem to dovolil, je to pøece jen èást tvého výcviku na cestì ke svatosti, kterou si pøeji a kterou od tebe žádám. Ty, má drahá dcero, budeš stále poci ovat jistou formu opuštìnosti Mnou, i když jen èas od èasu, tak jako mnohé jiné duše, které jsou na stejné cestì. Schody, které vedou k duchovní dokonalosti, jsou velmi dlouhé. Duše sestoupí jeden, dva i více schodù zpìt pro jeden, jenž vystoupí smìrem ke Mnì. Žádám tì, má dcero, abys øekla všem mým následovníkùm, aby se starostlivì pøipravili na výstup po tomto schodišti, který je naprosto podstatný pøed tím, než dosáhnete poslední schod. V mém poselství z 24. listopadu 2010, kdy jsem ti poprvé povìdìl o tìchto schodech, jsem ti vysvìtlil, jak nìkteøí lidí stoupají po stupních až pøíliš rychle. Ale ty víš, že by to byla chyba. Buï si vìdomá toho, že jsem to Já, kdo tì celý ten èas po tìch schodech provází. Dìti moje, døíve než dosáhnete poslední schod pøed dveømi do ráje, musíte nyní vystoupat každý jednotlivý schod na tomto duchovním schodišti. Buïte trpìliví. Nebuïte rozmrzelí, když spadnete. Prostì vstaòte a zaènìte znovu stoupat nahoru. Dìti, Já vás držím za ruku a povedu vás až nahoru, jestli Mi to dovolíte. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 183. Poselství Panny Marie ze dne 4. záøí 2011 v 21:50. POSELSTVÍ PANNY MARIE OPUŠTÌNOST SMÍRÈÍ DUŠE (Toto poselství dostala vizionáøka potom, co se modlila svatý rùženec a potom, co se jí zjevila Blahoslavená Matka na dobu asi 20 minut v soukromé modlitebnì). Pøicházím ve jménu mého milovaného Syna, Ježíše Krista. Jsem svatá Matka Boží. Mé dítì, trpíš pro mého Syna a minulý týden nebyl pro tebe lehký, když jsi bojovala se silami zla, abys zùstala vìrná mému drahému Synu. Pøicházím dnes veèer k tobì, abych se ti pokusila vysvìtlit, co se stalo. Jako smírèí duše budeš zakoušet periody pocitu opuštìnosti, kdy myšlenky na mého Syna budou vypuzeny z tvé mysli. Potom, když se budeš pokoušet zasvìtit èas modlitbì, zjistíš, že se nedokážeš modlit. Posléze budeš zmatená a pak osamìlost z nepøítomnosti mého Syna ti zpùsobí muka. Netrap se kvùli tomu, i když je to tìžké. Je to forma utrpení, které musíš zakoušet jako smírèí duše. Prosím, modli se za odvahu a za milosti, abys mohla pøijmout tuto novou formu utrpení, která tì bude mást. Navštìvuj dennì mši a pøijímej svatou eucharistii, bez ohledu na to, co k tobì bude pøicházet. Budeš ponoukána Zlým, aby ses obrátila zády k této práci. Brzy opìt dovolíš, aby pochybnosti pøepadly tvou duši. Požádej všechny, aby se teï za tebe modlili. Nebo tvùj dar mému Synu zachraòuje duše všude. Nikdy na to nezapomeò, jakkoliv tìžké bude tvé utrpení. Mé dítì, já budu s tebou hovoøit vždy, když se budeš cítit bezradnì, protože já jsem tvá milující Matka. Budu vždy zde, abych tì ochraòovala a pøivádìla k mému Synu tak, aby byla naplnìna jeho pøání. Jdi v lásce a v pokoji. Tvoje milující Matka Královna pokoje 184. Poselství Ježíše ze dne 4. záøí 2011 v 22:00. MILOVAT SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SAMA SEBE JE MNOHEM TÌŽŠÍ, NEŽ SI MYSLÍTE Má dcero, pøišel èas, abyste naslouchali mým instrukcím a upozornili mé dìti na dobu, která pøichází ve smyslu pøípravy všech mých následovníkù na nutnost setrvávat v denní modlitbì. Musí také pøijímat mé tìlo ve formì svaté eucharistie a modlit se za záchranu duší. Mé dìti vìnují více pozornosti mým poselstvím, než že by se shromáždily a modlily se za všechny mé dìti každý den pøed Varováním. Podívejte se na své bratry a sestry mýma oèima, jež je vidí jako zázraèná stvoøení daná mým Vìèným Otcem jako dar lidstvu. Každá jednotlivá duše je milována stejnì. V pohledu mého Otce na nì nenajdete žádný rozdíl. Jestliže vy, moji následovníci, mì milujete, budete milovat i mého Otce. Následovnì, jestliže vaše láska k mému Otci je pravá, budete milovat i své bratry a sestry. Musíte zvláštì projevit lásku tìm, kteøí vás mohou svým chováním urážet. Nìkteøí vás budou napadat, vysmívat se vám a nièit vaši povìst, což vás a vaši rodinu mùže poškozovat. Mùžete je znát osobnì, nebo mohou vám škodit svými èiny, jež mohou zle ovlivnit vaši schopnost oblékat a živit vaše rodiny. Nezáleží na tom, nakolik vám tito lidé škodí. Prosím vás v mém jménu, abyste pøijali mé vedení. Modlete se za nì a zvláštì za ty, kteøí vám ubližují. Nebo když se za nì modlíte, rozpouštíte nenávist chrlenou Satanem. Nenávist, která by mohla vytrysknout z myšlenek na pomstu. To je jedno z nejtìžších ze všech mých uèení. Milujte své bližní, jako sebe. Je to mnohem dùležitìjší, než si myslíte. Pokud budete schopní dosáhnout tohoto èinu velkodušnosti, pomùžete Mi naplnit mùj plán k záchranì mnoha duší. Váš milovaný Uèitel a Pøítel Ježíš Kristus 185. Poselství Ježíše ze dne 5. záøí 2011 v 21:00. DRŽTE VIGILII BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ VAROVÁNÍ JE JIŽ BLÍZKO (Poznámka: Tento veèer byla pøijata dvì poselství Ježíše Krista. V prvním poselství, v soukromém sdìlení, byly vizionáøce oznámeny detaily èasové periody, kdy se Varování uskuteèní. Její zveøejnìní je na uvážení vizionáøky, jež se

16 zla. Jeho èas ve Vatikánu byl prodloužen. Dùraznì žádám mé následovníky, aby se úèastnili modlitebních shromáždìní a vigilií Božího milosrdenství za všechny mé dìti, jež se vzdálily Mnì a mému Vìènému Otci. Tyto dìti potøebují nutnì vaše modlitby. Nyní je zapotøebí mnoha modliteb, aby byly zachránìny. Nechejte sloužit mše za ty, kteøí pro svùj stav svých duší bìhem Varování nemusí pøežít. Ti potøebují vaše modlitby. Sjedno te se. Držte se za ruce svornì se Mnou. Váš milovaný Ježíš Kristus 186. Poselství Panny Marie ze dne 6. záøí 2011 v 20:20. VŽDY NASLOUCHEJ SVÉMU SRDCI Pøicházím ve jménu mého milovaného Syna Ježíše Krista. Jsem vaše Blahoslavená Matka. Ty, mé dítì, budeš pronásledovaná. Mistr klamu dìlá všechno, aby tì obelstil. Ty, mé dítì, musíš být poslušná pouze jediného hlasu, a tento hlas je hlasem mého drahého Syna, Ježíše Krista. Vyzbroj se teï, mé dítì, nebo útoky na tebe se budou zvyšovat, stejnì jako tvoje utrpení. Ty však, prostøednictvím milostí, jež ti udìlím, jimi projdeš. Zanech svých ustrašených myšlenek a dej stranou všechny pochyby. Nedovol zábavám, aby tì rozptylovaly, nebo je to nástroj mistra klamu. Nepøichází od mého Syna. Vždy naslouchej svému srdci. Pak budeš znát pravdu. Já, tvoje milovaná Matka tì miluji a tak prosím, dovol mi tobì nabídnout veškerou svou ochranu pøed Zlým. Jdi v pokoji a v lásce. Tvoje milovaná Matka Královna Míru 187. Poselství Ježíše ze dne 6. záøí 2011 v 20:30. V TÉ MÍØE, V JAKÉ BUDE SÍLIT VÍRA MÝCH NÁSLEDOVNÍKÙ, SE BUDOU ZVYŠOVAT I ÚTOKY NA NÌ. jak pro Mì trpíš a jak silnou ses tím stala. Má ochrana je všude kolem tebe. Neboj se. Tak jako tato práce v obracení duší bude pokraèovat, tak také budou pokraèovat útoky Satana. Pøijmi to a nedovol, aby tì to obtìžovalo. Povznes se nad tyto výzvy a udržuj svùj pohled stále na Mì. Pokud to tak budeš dìlat, pak nic jiného nebude dùležité. Totéž utrpení bude poci ováno všemi mými následovníky, protože Duch Svatý bude stále a mocnì pøitahovat duše všech mých dìtí, a už jsou kdekoliv. Tak jak poroste jejich víra ve Mì, tak také útoky na nì jinými lidmi se budou zvyšovat. Vy, moji následovníci, budete muset èelit sporùm, mít co do èinìní s neobvyklými, urážlivými poznámkami a reakcemi nevìøících a bude pro vás tìžké se s tím vyrovnat. Prosím, øekni jim, že to mají oèekávat teï, kdy se èas Varování blíží. Satan a jeho démoni, kteøí jsou lidskému oku neviditelní, se pokouší znièit lásku v duších mých dìtí. Zasévá nedùvìru jednìch k druhým. Zpùsobuje spory a vnáší pochyby. Je plný nenávisti k lidstvu. Vyvolá válku mezi zemìmi a mezi obèany a tøenice v rodinách. To jsou jeho oblíbené taktiky a ty jsou vždy znamením jeho vychytralého díla. Rozpoznejte to, èím to ve skuteènosti je Satan pøi práci. Bojujte s ním tím, že budete silní. Proste moji milovanou Matku, aby vás ochraòovala, nebo ona je jeho nejvìtším protivníkem. Satanova moc se zmenšuje, když ji voláte, aby vám pomohla. Tyto èasy jsou výzvou pro všechny mé následovníky na celém svìtì. Satan se pokusí vás, mé dìti, ode Mne odvrátit a využije k tomu vaše pøátele, rodinu, kolegy, jež se všemi myslitelnými zpùsoby, pod jeho vlivem, vás pokusí pøesvìdèit, abyste se ke Mnì obrátili zády. Zastavte ho, jak už jsem vám øekl. Modlitba a oddanost neposkvrnìnému srdci mé Blahoslavené Matky bude vaší zbrojí. Buïte nyní silní. Miluji vás. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 188. Poselství Ježíše ze dne 7. záøí 2011 v 23:45. NEOBÁVEJTE SE VAROVÁNÍ, ALE OÈEKÁVEJTE JE S RADOSTÍ øekni mým vzácným dìtem, že se nemusí Varování obávat. Mnozí budou cítit úzkost a to je pochopitelné. Ale ti Mi musí pozornì naslouchat: Já pøijdu ke každému jednomu z vás. Budete Mì vidìt a cítit ve svém srdci a v duši. Má pøítomnost zaplaví vaše duše nejèistší láskou a soucitem, takže byste se mìli radovat. Koneènì Mì uvidíte a vaše duše bude obklopena láskou a rozechvìním. Pokud jde o høíšníky a nevìøící, tak vìtšina z nich prostì pocítí ulehèení, že Já existuji. Nebo jejich prožitek mé svaté pøítomnosti bude tou krví, kterou potøebují, aby proudila jejich dušemi a poskytla jim výživu, jež jim už tak dlouho chybìla. Mnozí budou poci ovat muka, jaké jsem zakoušel Já, až uvidí své høíchy, jak se pøed nimi odvíjejí. Budou neš astní k smrti, až uvidí, jak Mì uráželi a budou Mì prosit, abych jim odpustil. Dìti vstoupivší do vìku rozumu také uvidí, jak Mì skrze jejich høíchy urážejí. V mnoha pøípadech ty dìti, jež popírají Moji existenci, aèkoliv jsou si vìdomí pravdy, se ke Mnì rozbìhnou. Budou Mì prosit, abych je obejmul, a nebudou chtít, abych je pustil. Dokonce ani ti nejzatvrzelejší høíšníci neuniknou tomu, že budou poznamenáni touto nadpøirozenou událostí. Dìti, nevšímejte si toho, co se povídá. Nevšímejte si senzaèních historek. Není se èeho obávat. Varování musí být oèekáváno s

17 èistou radostí ve vašich srdcích. S velkou láskou ve svém srdci oèekávám ten èas, kdy budu moci všude na svìtì vylévat mé Božské milosrdenství na každého z vás. Je to ta chvíle, kdy pozdìji, pochopíte, jaké má vaše generace štìstí. Jak byste mohli nepoznat milosrdenství, jež je ukazováno lidstvu? V minulosti tak mnoho duší zemøelo v tìžkém høíchu. Nyní, všichni høíšníci koneènì poznají pravdu. Pro mé dìti není snadné pøipustit moji existenci, nebo existenci mého Vìèného Otce. Bez dùkazu materiálního charakteru Mì mnozí nechtìjí poznat. Mnozí nemají zájem, nebo víru v Boží øíši. Tato událost jim otevøe oèi pro jednoduchou skuteènost, že život nekonèí tady na zemi. Že pokraèuje do vìènosti. A to je dùvod, pro který si musí pøipravit své duše. Varování jim ukáže, co musí udìlat, aby napravili všechny nedostatky. Nezapomeòte, dìti, že Já jsem váš Spasitel. Miluji vás všechny takovým zpùsobem, že je to mimo vaše chápání. Oèekávejte mùj pøíchod s láskou a s klidnou trpìlivostí. Neobávejte se dramatické podívané na nebi, ani barev paprskù, které se budou všude šíøit, aby ohlásily mùj pøíchod. To vás také pøipraví na tuto velkou chvíli. Prosím, modlete se, aby všichni lidé cítili ve svých srdcích radost, nebo tato chvíle bude znamenat pro lidstvo spásu v takové šíøi, že zachrání velký poèet duší a umožní jim, aby vstoupili do Nového ráje na zemi. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 189. Poselství Ježíše ze dne 10. záøí 2011 v 15:30. NIKDY NEVYHROŽUJTE JINÝM V MÉM JMÉNU Dnes k tobì mluvím, moje milovaná dcero, o potøebì poslouchat Mì ve všech vìcech. Má dcero, všichni moji následovníci musí dodržovat pøíkazy mého Otce, aby byli hodni mé lásky a vìrnosti. I když mohou èas od èasu kolísat, vždy se musí snažit následovat pravidlo lásky. Milujte jeden druhého a potøebám svého bližního dejte pøednost pøed tìmi vlastními. Potom všechno bude v poøádku. Ti, kteøí se sami nazývají mými následovníky, musí být velmi opatrní na to, jak rozšiøují mé Nejsvìtìjší Slovo. Jestliže spadnou do pasti arogance a samolibosti, nebo když odsuzují jiné v mém jménu, velice Mì urážejí. Nikdy nevyhrožujte jiným lidem trestem, jež by mohli ode Mì oèekávat. Nikdy neøíkejte jiným, že je potrestám, protože se cítíte z nìjakého dùvodu na nì rozzlobeni. Nebo jestliže to udìláte, proviòujete se tím, že Mì zapíráte, protože pøizpùsobujete pravdu tak, aby vyhovovala vašim vlastním pøedstavám. Nikdy se nepovyšujte nad jiné proto, že jste privilegovaní znalostí pravdy. Dìti, Já miluji všechny mé dìti, i když chybují a bloudí. Když se chcete nazývat mými pravými následovníky, modlete se za nì v každém èase. Všemi možnými prostøedky hlásejte pravdu. Vždy jim øíkejte o mé hluboké lásce k mým dìtem. Nesmíte je ale nikdy soudit. Nikdy neøíkejte jiným, že za své høíchy, nebo za to, o èem si myslíte, že høíchy jsou, budou Mnou nìjakým zpùsobem potrestáni, protože k tomu nemáte právo. Moje dnešní poselství je jednoduché. Jestliže Mì milujete a hovoøíte v mém jménu, nesmíte se kvùli tomu povyšovat. Nikdy nesmíte svým bratrùm a sestrám vyhrožovat nebo v mém jménu dìlat vùèi nim odsuzující poznámky. Protože jste moji následovníci, mìjte na pamìti, že budete cílem mistra klamu právì kvùli vaší víøe. Takže musíte být opatrní, aby vás úskokem a lstí nepøivedl k tomu, že byste høešili proti vašim bratrùm a sestrám. Musíte zùstat silné, mé dìti. Dávám vám toto poselství, abych vás vedl a udržel na správné cestì ke Mnì. Váš milovaný Ježíš Král lidstva 190. Poselství Ježíše ze dne 11. záøí 2011 v 19:15. NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAKÉ JE VAŠE NÁBOŽENSTVÍ, BÙH JE JENOM JEDEN když mé dìti cítí beznadìj, úzkost nebo samotu, øekni jim, že se musí obrátit ke Mnì. Nikdy pøed tím tolik mých dìtí na celém svìtì nepoci ovalo ve svých životech takovou prázdnotu. Bez vedení se stávají stále více zmatení, v dùsledku bezcenné potravy, která je jim podávána. Denní zprávy v médiích je krmí pøíbìhy, které ukazují pøítomnost zla ve svìtì, s tak mnoha zemìmi ve zmatku a neklidu. Pak je zde nedostatek duchovní potravy, a místo ní dieta lží, v níž dostáváte zprávy o zázracích, vzešlých ze svìtské ctižádosti. Všechny z nich pokud byste je mìli dosáhnout by vás zklamaly. Pokud byste se zamìøili na takové cíle, stali byste se dychtiví dosáhnout tìchto výšek, a znovu byste byli zklamáni. Nezapomeòte, mé dìti, že Já jsem vaše potrava. Jenom skrze Mne mùžete najít opravdový mír, spokojenost a èistou lásku ve svých srdcích. Není možné, abyste získali tento druh pokoje nìkde jinde. Obra te se nyní ke Mnì, každý z vás, kdo trpíte zármutkem ve svém srdci. Nechte Mì vás podržet a utìšit vás. Protože vy, mé dìti, jste moje ztracené, ale vzácné duše. Mnohé z vás se zatoulaly a nemohou najít cestu zpátky k mému stádu. Jiní z vás si zvolili jiné stádo stádo, které není moje. Naslouchejte mému volání, nebo když uslyšíte mùj hlas ve vašich duších, poznáte pravdu. Já jsem vaší cestou k mému Vìènému Otci. Nezapomeòte, že mnozí z vás, kteøí dávají rùzná jména Bohu, Všemohoucímu Otci, mohou stále uctívat téhož Boha Bùh je jenom jeden. Èas, ve kterém jeho sláva bude odhalena svìtu, je již blízko. Nezáleží na tom, jak vy sami si Boha vykládáte, Bùh je Láska. Jeho milosrdenství je všeobjímající. Pojïte, obra te se k Nìmu, a už jste na svìtì kdekoliv. Èeká na vaše zavolání. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus

18 191. Poselství Ježíše ze dne 12. záøí 2011 v 12:00. TREST MÙŽE BÝT ZMÍRNÌN MODLITBOU velmi brzy se svìt zastaví a doba po Varování zmìní zpùsob, jakým èlovìk pohlíží na svìt. Materiální radovánky a výstøelky už vás nebudou vzrušovat. Lidé už se nebudou chovat k idolùm, které si udìlali z celebrit a z bohatství, jako k bohùm. Nikdo už nebude spìchat, aby soudil, nebo krutì zacházel se svým bližním. Tento nový svìt, v dobì po Varování, bude místem míru, kde láska ke Mnì a k Bohu Otci bude uctívána s vážností. Mnoho vùdcù v tìch zemích, kde neznají køes anskou víru, budou vzdávat hold mému Otci. Ti, jež jsou na dùležitých pozicích a vládnou financemi lidu, se budou hromadnì kát. Mnoho z nich se vzdá své moci a budou sdílet se svými bratry a sestrami chléb, jenž pøichází od Boha Otce. Nebo tento chléb patøí všem a je zamýšlen tak, aby byl sdílen všemi stejnì. Mnoho dobrých vìcí se dostaví v dùsledku Varování. Avšak mnoho duší nebude dost silných ve své víøe. Ti se, naneštìstí, vrátí ke svým starým zpùsobùm. Budou svedeni sliby moci, bohatství, vlády a sebelásky a odmítnou Boha Otce. Budou znát pravdu, pøesto jim to stále nebude staèit. Tito ubozí slabí høíšníci budou trnem ve vašem boku, dìti. Bez vašich motliteb jejich høíchy zpùsobí pohromu ve svìtì, který jste bìhem jeho nové oèisty získali zpìt. Mé dìti, modlitby jsou tak dùležité. Musíte prosit Boha Otce, aby pøijal vaši žádost, aby potlaèil perzekuci, plánovanou tìmito lidmi. Dostatek modliteb mùže odvrátit, a také odvrátí mnoho hrùz, které se tito lidé pokusí uvalit na svìt. Tak mnoho z vás je slepých k plánu, jenž je tajnì chystán za vašimi zády. Pøíznaky tohoto plánu neustále vycházejí na povrch, ale vy selháváte v tom, že byste je poznali. Mé dìti teï, když vaše víra roste, modlete se, aby Duch Svatý se vylil na tyto høíšníky a zahalil jejich duše. Já, váš drahý Ježíš, vás ochráním, moji milovaní následovníci. Pod mým velením vám dám pokyny k tomu, abyste se modlili ne právì jenom za tyto padlé duše, ale zvláštì za odstranìní perzekuce obyèejných mužù, žen a dìtí. Pokud by tito pachatelé, kteøí se vzpírají mému Otci, pokraèovali v terorizování nevinných lidí novými kontrolami, které zavedou po celém svìtì, tak neuniknou trestu. Tìmto høíšníkùm je dáváno to nejvìtší možné milosrdenství, od doby mého ukøižování. Oni mají zapotøebí, aby uvítali Varování, nebo je to poslední èas, kdy jim bude nabídnuta pøíležitost ke spáse. Jinak budou èelit strašnému trestu. Tento trest, jejž pøinese ruka Boží spravedlnosti mého Otce, není tím, co bych si pøál. Pøestože tento Velký trest byl pøedpovìdìn, mùže být zmírnìn silou modliteb. Váš milovaný Spasitel Král milosrdenství Ježíš Kristus 192. Poselství Ježíše ze dne 13. záøí 2011 v 15:15. V CÍRKVI BUDOU ZAVEDENY ZMÌNY, KTERÉ BUDOU PROTIØEÈIT BOŽÍMU SLOVU jsem to Já, Ježíš, zrozený v tìle. Moje Nejsvìtìjší Slovo musí být nyní slyšeno mými posvìcenými služebníky všude na svìtì. Všichni moji následovníci musí sdílet tato poselství spolu s mými posvìcenými služebníky všech køes anských denominací. Je naprosto nezbytné, aby byli povzbuzováni k tomu, aby slyšeli mé Slovo v tomto velmi dùležitém èase, døíve než dojde k roztržce a k rozdìlení do dvou táborù. Práce mistra klamu pronikla mou církev na každé úrovni. Od nynìjška, velmi brzy pomalu ale jistì uvidíte, jak budou mše svaté zkráceny. Uvidíte, jak budou odstranìny zvláštní modlitby a jak nìkteré svátosti, jako zpovìï, budou odebrány. Žádám teï mé posvìcené služebníky, aby Mnì naslouchali a prosili o dar rozlišení. Jsem to Já, kdo vás volá, abych mohl zachránit vaše stádo. Jsem to Já, kdo chce otevøít vaše srdce, abyste mohli pøipravit plán pro tento poslední èas, jenž ohlásí úplnì nový zaèátek svìtu. Budete velmi brzy požádáni, abyste prokázali vìrnost falešnému proroku. Pohlížejte na nìj èím ve skuteènosti je, a posuzujte jeho práci, abyste vidìli, zda nese plody. Nebo ovoce, jež on a jeho otroètí stoupenci pøinesou, bude zkaženo až do samého støedu. Jedno jediné sousto [z nìj] znièí vaši vìrnost ke Mnì. Dvì, nebo více soust vrazí takový klín mezi vás a mé Svaté Srdce, že shledáte, že je skoro nemožné, abyste vstoupili do království mého Otce. Dívejte se nyní obezøetnì na zmìny, jež se kradmo vplíží do vašeho vlastního duchovního úøadu. Nìkteré z úprav se na zaèátku nebudou zdát, že by pøedstavovaly problém. Ale èasem vám budou jisté zmìny vnuceny a vy budete pøinuceni spolknout lži. Tyto lži pøijdou od Satana, jenž bude obleèen do roucha beránèího. Pro ty, èistého srdce: budete okamžitì vìdìt a pohotovì rozpoznáte ïábelskou vychytralost, jež byla zosnována ke znièení mé církve z jejího vlastního nitra. Nevyvolá moje pravda po celém svìtì vzdech ponížení, když moji knìží øeknou, že toto proroctví je urèitì lež? Jedinou lží, již pøinesou, bude ta, kterou budou nuceni schválit, a jež bude v pøímém protikladu s mým Písmem svatým, daným lidstvu od samého poèátku. Nikdy sobì nedovolte, abyste pøijali nìjakou jinou pravdu, než tu, která je obsažena v Bibli svaté. Bude zavedeno mnoho zmìn, jež budou protiøeèit slovu mého Vìèného Otce. Tyto zmìny, moji posvìcení služebníci, nebudou božského pùvodu a vy musíte odmítnout tyto nepravdy, jestliže Mnì chcete zùstat vìrní. Probuïte se. Vzepøete se tìmto lžím, jimž budete èelit. Nikdy je nepøijmìte. Slovo mého Vìèného Otce se nikdy nezmìní. Nemùže být lidstvem nikdy upraveno. Mnozí z vás budou tak zoufalí, že se budou cítit izolovaní od svých spolubratrù, posvìcených služebníkù. Nebojte se, nebo je jenom jedna strana, kterou si mùžete vybrat. To bude ta strana, kde stojím Já. Není žádná jiná strana.

19 Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 193. Poselství Ježíše ze dne 14. záøí v 12:00. PROSTE O DAR UTRPENÍ tvé utrpení se zmírnilo a Já ti chci podìkovat za tento dar. Zase se vrátí, ale už je budeš schopná pøijmout s mnohem vìtší radostí ve svém srdci. Potøebuji tvé utrpení, protože zachraòuje duše høíšníkù, kteøí by jinak skonèili v pekle. Jednoho dne nahlédneš do jejich duší a budeš zaplavená láskou a radostí, když je uvidíš sedìt vedle Mì u trùnu mého Otce. Høíšníci, jakmile se budou kát, najdou u Mì vždy otevøenou náruè. Budou vždy stát v prvních øadách, k velkému pøekvapení mých následovníkù. Tyto duše Mnì byly pøineseny pomocí modliteb a utrpení mých následovníkù a mých vyvolených duší. Moji následovníci to pochopí, protože v jejich spojení se Mnou se budou radovat ze záchrany takových duší. Má dcero, nyní potøebuji, aby mnohem více duší bylo zachránìno. Prosím, modli se, abys ty a jiné vyvolené duše se nauèily, jak utrpení mùže zvýšit poèty tìch, kteøí vstoupí do království mého Otce. Vybízím je, aby prosili o milosti nutné k tomu, aby jim byl dán dar utrpení. Nezapomeòte, že když sešlu dar utrpení, že je to speciální milost a taková, jež pøinese mnoho dalších duší do lùna mého srdce. Váš milovaný Ježíš Spasitel lidstva 194. Poselství Ježíše ze dne 15. záøí v 23:50. S PRAVDOU JE OBVYKLE ZACHÁZENO S MIMOØÁDNOU OPATRNOSTÍ A S ÚPLNÝM ODMÍTÁNÍM nyní se stáváš svìdkem mnoha porobností o bolesti, jakou jsem trpìl bìhem mého ukøižování. Opuštìnost. Zavržení. Izolace. Odmítnutí vlnou posmìškù vyšlých z rukou držitelù moci a zvláštì od mých oddaných následovníkù. Dokonce moji vlastní apoštolové Mì odmítli v hodinì nouze. Takže nesmíš být pøekvapená, že se ti také toto stává. Dnes veèer ti také byla ukázána vize Mne samotného, stojícího pøed mými katy, jimž jsem musel naslouchat, jak jejich hanebné lži odsoudily Mì a pravdu mého uèení. Takže také s tebou a s mými následovníky bude takto zacházeno rukama tìch, kteøí nemohou pøijmout pravdu, nebo ji shledávají odpornou. S pravdou, má dcero, je obvykle zacházeno s extrémní opatrností, s úplným odmítnutím a nìkdy je považována za rouhání. Nikdy nemìj strach. Protože slova, jež ti dávám, nejsou nic jiného, než pravda. Nikdy se nesmíš obávat zveøejòovat to, co ti dávám. Proè bych ti dával nepravdy? Proè bych se mìl pokoušet zpochybòovat tato poselství tím, že bych dovolil, aby do nich nìkdy pronikla nepravda? To by bylo v rozporu s vùlí Mého Otce. Dokonce i Satanu nebude dovoleno mít vliv na tato poselství, bez ohledu na to, jak velice se o to pokouší. Až se tato poselství stanou závažnìjší, stanou se pøedmìtem debat a posmìchu. Pøesto mnozí budou k nim pøitahováni, nebo pøes svùj odpor nemohou zabránit tomu, aby je uchopil Duch Svatý, jenž uvádí v pohyb jejich duše. Mé dìti Mi èasem budou dìkovat, že jsem jim pomohl prodrat se zmatkem trnitého houští, jež by jim zabránilo dosáhnout brány ráje, protože bez mého nynìjšího vedení, by v tomto èase byli ztraceni. Nenašli by sílu k tomu, aby bezpeènì prošli branami Nového ráje, do nové éry míru na zemi, která oèekává všechny ty, jež se øídí Mnou a mým uèením. Váš milovaný Spasitel a Uèitel Ježíš Kristus 195. Poselství Ježíše ze dne 17. záøí 2011 v 18:50. ÈAS MÍRU A SLÁVY JE UŽ TÉMÌØ ZDE koneènì si uvìdomuješ, když se cítíš odmítána, že je to jednoduše zrcadlový obraz mých vlastních muk. Když jsi se Mnou v jednotì jako právì teï, pak se od této chvíle stanou èástí tvého života. Když lidé odmítají poselství, která uveøejòuješ, odmítají mé Nejsvìtìjší Slovo. Když je napadají a zpochybòují je, kritizují Mì. Když se na tebe dívají s opovržením, zesmìšòují Mì. Když se vysmívají tìmto poselstvím, dávají na køíž Mì. To, co cítíš, je jen zlomek mého utrpení, kdy se dívám se zármutkem na lidskou slepotu k pravdì o existenci mého Vìèného Otce. Když se musím dívat na høíchy lidí, vèetnì høíchù vìøících, pak cítím bolest a smutek nejsilnìji. Tato muka sotva ustanou, ale jsou zmírnìna utrpením smírèích duší. Jsou také zmíròována láskou, kterou Mi moji následovníci prokazují svou oddaností ke Mnì. Má dcero, pøestože potøebuji utrpení, abych zachránil jiné nebohé, neš astné duše, není to nìco, co Mi dává potìšení. Je bolestné tomu pøihlížet, ale cítím se tím utìšován. Má dcero, je tolik vìcí, kterým se musíš uèit a jež jsou pro tebe tìžké, abys jim rozumìla. Cesty Božího království nemohou být lidstvem pochopeny. Jednoho dne jim však porozumí. Vìzte toto, mé dìti: Tìžké èasy, které lidé po celá staletí museli snášet, jdou ke svému konci. Je to dobrá zpráva pro lidi, kteøí projevují lásku k bližnímu, a jako takoví, milují Mì. Pøivede to ke konci i mé utrpení, které snáším, protože vás miluji. Tato láska je mocná a vždy plodná, a bude pøíèinou vaší koneèné spásy. Jdi teï, má dcero, a pøijmi utrpení s vìtším porozumìním ve svém srdci. Raduj se, protože èasy míru a slávy jsou již témìø zde. Váš milující pøítel a Spasitel Ježíš Kristus Král lidstva 196. Poselství Ježíše ze dne 18. záøí 2011 v 18:15.

20 KLASICKÁ CHYBA, KTEROU DÌLÁTE, KDYŽ SE SNAŽÍTE PØIJÍT BLÍŽE KE MNÌ Pøicházím ve jménu Ježíše Krista, syna Boha Nejvyššího. Já jsem On. proè lidé stále hledají odpovìdi na otázku své existence pomocí vìdy. Hledají a hledají, ale odpovìdi, jež nalézají, jsou nepravdivé a tak vzdálené skuteèné existenci duchovní sféry království mého Otce, že se musíte za tyto duše [vìdcù] modlit. Dìti, Já vím, že pøijmout pravdu o mé existenci a o existenci mého milovaného Otce je velmi tìžké. Nebo pokaždé, kdy vaše oèi zahlédnou pravdu, Satan otoèí vaši hlavu jiným smìrem. Vìtšinou použije logiku, aby pøesvìdèil mé dìti, že království mého Otce je jenom výplodem lidské fantazie. Potom použije pøíjemnosti materiálního svìta, aby vás pøesvìdèil, že právì tìm musíte dát pøednost. Pak jsou zde duše, které pravdu skuteènì chápou. Dìlají klasickou chybu (typickou pozn. pøekladatele), když se ke Mnì pokouší pøiblížit. Je pro nì snadné, když už jsou materiálnì zabezpeèeni, aby zajistili, že se pak budou moci na své duchovní cestì pohybovat vpøed. Ale tak to nefunguje. Musíte všemi prostøedky chránit vaše rodiny a vaše domovy. Musíte živit ty, kteøí jsou na vás závislí. Potom Mì musíte postavit na pøední místo, pøed všechny svìtské vìci. To bude váš cestovní pas do nebe. Bez Boha je èlovìk nièím. Žádný materiální luxus nenahradí a ani by nemohl Boží lásku. Ani nemùže být postaven (luxus pozn. pøekladatele) na stejné místo, nebo mu pøisouzena stejná hodnota, jestliže Mì chcete skuteènì vroucnì pøijmout ve svém srdci. Dùvìøujte Mi a to ostatní se už dostaví samo. Jestliže se pokoušíte udìlat všechno na vlastní pìst, a lpíte na svém bohatství, abyste mìli z obou svìtù to nejlepší, pak budete zklamáni. Nezapomeòte, že moje láska k vám bude živit vaše duše. Materiální bohatství bude živit pøání vašich tìl, ale ta se èasem rozpadnou a vám nezùstane nic. Dìti, prosím a je to jakkoliv tìžké nechejte Mì vás vést na cestì pravdy k vìènému štìstí. Proste Mì jenom o moji pomoc a Já vám odpovím. Váš milující Uèitel a Spasitel Ježíš Kristus 197. Poselství Ježíše ze dne 19. záøí 2011 v 20:15. NEJDÙLEŽITÌJŠÍ UDÁLOST OD MÉHO VZKØÍŠENÍ mám v úmyslu pøivést každého muže, ženu a dítì do mého Nového ráje na zemi. Nebo kdyby i jedna jediná duše zùstala ponechána vzadu, zlomilo by to mé srdce. Proto vzrostl poèet mých poslù, které teï posílám do svìta. Je tomu tak proto, aby mohli šíøit mé Svaté Slovo a nabádali k obrácení. Nevysílám posly proto, abych dìsil mé dìti. Místo toho je úlohou mých poslù pøipravit každou osobu na této zemi tak, aby všichni byli pøipraveni a hodni v tomto Novém ráji žít. Mé dìti, èasy, ve kterých žijete, nejsou radostné. Zákon a poøádek se zhroutily. Chtivost zpùsobila, že vám vaše finanèní stabilita byla ukradena. Sebesláva a posedlost ctižádostí zpùsobila, že vám vaše víra také byla vzata. Jako domácnost, ve které již není rodièovská kontrola Vy, mé dìti, jste jako domácnost, ve které již není rodièovská kontrola. Jako rozmazlenému dítìti je vám poskytováno všechno materiální pohodlí, po kterém toužíte, bez toho, že byste si je zasloužili. Je vám poskytováno jídlo, kvùli nìmuž se nemusíte lopotit. Všechno, co vás neuspokojuje, je nahrazeno zase jinou novinkou, jiným stimulem. A pøesto vás nic neuspokojí nadlouho. Pak vznikají hádky mezi dìtmi, každé se snaží, aby jedno ovládlo druhé a prosadilo vlastní zájmy. Potom mùže vypuknout skuteèná válka. Nikdo se ale necítí odpovìdný a tak si nìkdy ublíží s vážnými následky. Tak Já vidím svìt. Mé dìti jsou neš astné, chybí ji duchovní útìcha, ale odmítají být vedeni mou církví. Má církev dnes nedokáže mít vliv na tak vzpurné obyvatele, kteøí už nepovažují oddanost ke Mnì za tak stimulující, jako hmotné potøeby tìla. Válka nièí lidstvo a spirituální úpadek vytvoøil na svìtì prázdnotu, a vìtšina z vás nyní poci uje její vliv ve svém srdci. Nic není takové, jak se zdá. Materiální nádhera se na povrchu tøpytí svým svìtlem a vábí ty, jež touží po požitcích, ale za nimi není nic než temnota. Já jsem svìtlo, které vám chybí ve vašich osamìlých, zmatených a trochu úzkostných životech. Proto uzrává èas, abych zakroèil a vzal to svých rukou. Vy, mé dìti, to musíte pøivítat a pøipravit se na mé Velké milosrdenství (Varování pozn. pøekladatele). Musíte se modlit za vaše bratry a sestry a tìšit se, abyste pøivítali mùj zásah s otevøenou náruèí. Buïte pozitivnì naladìní. Buïte plní nadìje. Dùvìøujte [Mi], že i tìm nejzatvrzelejším høíšníkùm bude poskytnuta úleva pøíchodem této veliké události, nejdùležitìjší od mého zmrtvýchvstání. Váš milovaný Spasitel Ježíš Kristus 198. Poselství Ježíše ze dne 21. záøí 2011 v 22:00. POCHYBY VÁS DÌLAJÍ SILNÌJŠÍMI V LÁSCE KE MNÌ Pøicházím ve jménu Ježíše, který pøišel v tìle a stal se èlovìkem. jsi nyní tak blízko mému srdci a pøesto se cítíš tak daleko ode Mne. Jsou chvíle, kdy si myslíš, že jsi byla ode Mne oddìlena, zatímco ve skuteènosti ses pøiblížila tìsnìji k jednotì se Mnou.

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 10. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 10. DÍL Poselství od 1.srpna 2012 do 31. srpna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY Svatý Jakub (mladší) Svatý Jakub (mladší) VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 Já, váš milovaný Otec, jsem koneènì urèil den pro Varování.

Více

KNIHA PRAVDY LEDEN 2013

KNIHA PRAVDY LEDEN 2013 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ LEDEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 14. DÍL Poselství od 1. ledna do 31. ledna 2013 Poznámka korektora: Pøekladatelé upozoròují, že z dùvodù náboženské

Více

ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ

ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ Opìt jsem dokonèil jeden výplod a pøemítám. Po pøeètení této sbírky, musí pøeci napadnout podobné otázky i negramotnì myslícího (jestli má v sobì èlovìk

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Vybral jsem si dvanáct prostých mužù, nevzdìlaných a neznalých Písma

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

SEBEOBRANA KDYŽ JDE O VŠECHNO

SEBEOBRANA KDYŽ JDE O VŠECHNO SEBEOBRANA KDYŽ JDE O VŠECHNO Obsah Sebeobrana Kdybys byl stvoøitelem, tak...? Jak zachránit duše a svou duši Výòatky z poselství rozšiøovaných pod názvem velké varování Sebeobrana (Chraòte svou duši)

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance)

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) 1. Emoce jsou velmi důležité. - Emoce působí na naše tělo a mohou vyvolat onemocnění. - Emoce působí na naši mysl a mohou způsobit, že

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních médií. Jestliže se Vám podařilo dokument stáhnout z nějakého webu bez placení, tak si jej,

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce CESTA SEDMIBOLESTNÉ 1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce píseň 810 Ó Maria útočiště naše, 3. sloka: 3. Když jsi v chrámě svoje nemluvňátko / Simeonu

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV.

Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV. Morality Karla IV., - jsou souborem praktických návodů pro život určených lidem mocným i prostým, které sepsal sám Karel IV. 1. Královskou důstojnost zdobí, když ji poslouchá lid jí podřízený. A stejně

Více

Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38 Zpěvy před evangeliem nedělní cyklus B /1/ 1. neděle adventní Žl 85,8 Pane, ukaž nám své milosrdenství * a dej nám svou spásu! 2. neděle adventní Lk 3,4.6 Připravte cestu Pánu, + vyrovnejte mu stezky!

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 připraveno v Lotyšsku První den: Odvalte kámen Ez 37,12-14 Ž 71,18b-23 Ř 8,15-21 Mt 28,1-10 Otevřu vaše hroby a vyvedu vás

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

MEMENTO MORI NAM ET TU AUCTOR EIUS ESSE POTES

MEMENTO MORI NAM ET TU AUCTOR EIUS ESSE POTES MEMENTO MORI NAM ET TU AUCTOR EIUS ESSE POTES Pamatuj na smrt, neboť i ty můžeš být jejím původcem Vojtěch Linka * 29.7.1993 (18 let) trvalé bydliště: Zikmunda Wintra 10, Plzeň 301 00 email: vojta.linka@seznam.cz

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace.

Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace. Nižší arkany - Meče ESO MEČŮ (ACE OF SWORDS) Klíčová slova: Intelektuální jasnost, originální myšlení, jasná myšlení, božská inspirace. Na čepeli zeleného meče je vyryto řecké slovo, jehož význam je jasnost.

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

BLUD A KLAM. v t. s o. d i. l o. í t. t á

BLUD A KLAM. v t. s o. d i. l o. í t. t á BLUD A KLAM, í t ì n o p e t á M? o v t s d i l o l h i t s o p co BLUD A KLAM - Máte ponìtí, co postihlo lidstvo? Co mi osobnì bolí, je to, že když ètu køes anský tisk, lhostejno v jakém jazyku, vidím,

Více

9 VĚDOMÍ VLASTNÍ HODNOTY

9 VĚDOMÍ VLASTNÍ HODNOTY Týden od 20. do 26. února 2011 9 VĚDOMÍ VLASTNÍ HODNOTY Texty na tento týden: Ž 100,3; Sk 17,24 28; Ř 12,3; Mt 22,39; 2S 9; L 15; Ef 4,23 32 Základní verš Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo,

Více

Křížová cesta s prosbami

Křížová cesta s prosbami Křížová cesta s prosbami Úvod. Veliký a mocný Pane ve slově i v činu, chceme si v této chvíli při naší pobožnosti připomenout velikost Tvé oběti života a učit se přijímat kříž, neboť Ty pokračuješ ve své

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti (zveřejněno na www.rudolfskarnitzl.cz) (Bhagaván Šrí Ramana Maháriši je autorem veršů, zvýrazněných v textu kurzívou.) Vzývání To, co je

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Humanae vitae odvážné slovo církve. Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons.

Humanae vitae odvážné slovo církve. Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons. ROZHOVOR Humanae vitae odvážné slovo církve Rozhovor s pøedsedou Èeské biskupské konference, olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem Snad žádný církevní dokument nevyvolal tak živou diskusi jako

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Poznámky k semináři: Jak vychovat Báječné děti

Poznámky k semináři: Jak vychovat Báječné děti 1 Poznámky k semináři: Jak vychovat Báječné děti Po vzoru přednášek manželů Kalenských (kazatel CB a VŠ učitel a zdravotní sestra, oba se 4 dětmi a praxí 30 let práce s dětmi) zpracovala: Bc. Marie Jiroušková

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Jako v zrcadle. Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8

Jako v zrcadle. Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8 Týden od 10. do 16. února 7 Texty na tento týden: Ž 8,4.5; 19,2 5; 24,1; Jb 41,3; 1K 3,18 20; 6,19.20; Gn 3,17; 5,28.29; J 12,31; 14,30; 1Pt 5,8 Základní verše Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance,

Více