VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY"

Transkript

1 DUBEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY Svatý Jakub (mladší) Svatý Jakub (mladší)

2 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY DUBEN 2013 Já, váš milovaný Otec, jsem koneènì urèil den pro Varování. Jenom Já znám tento den dubna 2013 Má nejdražší dcero, obìti, které jsem Já, váš milovaný Otec, uèinil kvùli lidstvu, se chýlí ke konci. Z mé èisté lásky k mým dìtem jsem vyzkoušel všechno, abych je zachránil od zla høíchu. V této dobì je v posledním stadiu bitva za záchranu mých dìtí každé víry a rasy. Kdo z vás se postaví za Pravdu, když vám byla pøece dána už tak dávno? Kdo z vás pøijme mé Svaté Slovo, jak je vám pøedloženo v mé Knize Pravdy? Vy, kteøí køièíte na mého proroka, budete umlèeni, aby mé dìti byly schopné slyšet sladký hlas mého milovaného Syna, jak táhne duše do bezpeèného pøístavu, aby je pøipravil na Nový ráj na zemi. Volám ke všem mým dìtem, silným, slabým, zranitelným, nevìdomým, a tìm plných pýchy, kteøí si myslí, že znají Pravdu proroctví, slibovanou Mnou v bìhu staletí, aby odpovìdìly na toto volání z mého nebeského království. Já, váš milovaný Otec, jsem koneènì urèil den pro Varování. Jenom Já znám tento den. Jenom Já znám datum toho velkého dne, kdy se mùj Syn vrátí, aby si vyžádal království, které jsem Mu slíbil. Den Varování, jenž je vám dán jako velký dar, rozdìlí lidstvo na dvì poloviny. První polovina pøijme velké milosrdenství mého Syna. Druhá polovina se bude skrývat utíkat. Budou vìøit, že mají sílu odporovat Božímu zásahu [seslanému] pro jejich záchranu. Co nevìdí, je, že je budu pronásledovat až do posledního dne, abych je zachránil od koneèné hrùzy, ze které není návratu. Mé dìti, nebojte se Mì. Je to kvùli mé lásce k vám, že jsem dovolil poslední pronásledování, kdy zlo se nechá poznat takovým zpùsobem, jako nikdy døíve. Všechny køes anské církve budou v duchu sraženy. Nìkteré zcela znièeny. Katolická církev bude trpìt ze všech nejvíc, pro její souèasnou nákazu v samém srdci. Tato choroba bude nièivá, ale církev založená mým Synem toto zlo pøežije, aè vìtšina z ní bude mimo Øím, protože Petrùv Stolec byl znesvìcen. Povstaòte, vy všichni, kteøí pøísaháte vìrnost mému Synu. Zùstaòte spolu a modlete se, aby nákaza nepohltila ty duše, které odevzdaly své životy mému Synu. Ó, jak budou pokoušeni novými zákony, o kterých uvìøí, že byly diktovány z nebes skrze Øímský Stolec. Jak jejich srdce se budou pukat žalem, až se rozpoutá chaos. Jak budou plakat, až posvìcení služebníci budou exkomunikováni po stovkách tisícù. Jenom pak budou vzpínat své paže a volat k mému Synu, aby je vedl. Mé Božství pokryje svìt a shromáždí všechny mé dìti do království mého Syna. Musíte oèekávat toto volání a s vdìèným srdcem pøijmout tyto dary, dávané vám jako zbranì, které potøebujete, abyste bojovali proti bezbožnosti, která pokryje zemi v temnotì. Tiší a pokorní srdcem, kteøí milují Mì, svého Otce a ti, kteøí pøijímají Božství mého jednorozeného Syna, Ježíše Krista, budou shromáždìni první. Oni, jejichž jména jsou v Knize života, budou povoláni a budou panovat jako vùdcové, spolu se svatými, mezi dvanácti kmeny Izraele. Vy, s vlažnými dušemi, budete pak osvíceni a vaše bøímì bude tìžší. Bude to vašimi modlitbami, že ostatní kteøí se pøede Mnou skrývají budou vzati pod støechu mé ochrany. Šelma, která se krèí pøede Mnou, nezíská tak snadno duše tìchto mých dìtí. Jakýkoliv èin milosrdenství, každý zázrak a každý zásah bude Mnou udìlen, kvùli mým dìtem. Ti, kteøí stojí mezi Mnou a mými dìtmi, budou trpìt strašným trestem. I když miluji všechny mé dìti, nebudu váhat zastavit ty mezi vámi, kteøí, kdybych jim to dovolil, by odcizili mé království, které naplním celou mou rodinou. Mìjte se na pozoru pøed mým hnìvem. Nebo i když je krocen, a má trpìlivost je velká, uvrhnu na zemi velkou pohromu, i když to bude znamenat znièení její velké èásti. Stejnì jako choroba, která požírá lidské tìlo, tak také zlé èiny lidí proti svým bratrùm, znièí zdravé buòky. Když se tato choroba nezastaví a když neodøežu a neodvrhnu nakažené maso, nemohu celé tìlo znovu uzdravit. Bude to pouze neporušené, zdravé tìlo církve mého Syna na zemi, které mùže vstoupit do dveøí mého nového království na zemi. Ti, kteøí se vzdali pokušení odmítnout mého Syna, shledají lehèím stát se hodni spojit se jako jedno tìlo do svazku s mým Synem. Bude jim dán vìèný život a bolest už nebude. Váš milovaný Otec. Bùh Nejvyšší

3 Pøeji si pøivést více než sedm miliard Božích dìtí koneènì domù, do jejich vìèného ráje dubna 2013 tlaky, jimž jsou vystaveni moji následovníci, aby odmítli tato svatá poselství, se zvýší. Mnoho mých v omyl uvedených následovníkù se bude zdráhat pøijmout, že tato poselství pøicházejí ode Mne. I když mají dobré úmysly, vynaloží mimoøádné úsilí, aby odvrátili lidi ode Mne ve víøe, že chrání mou církev. Já jsem církev, a dokud moji posvìcení služebníci ochraòují má uèení, moji nauku, mé svátosti a moji nejsvìtìjší eucharistii, jsme jedno tìlo. Ti, kteøí mìní tyto zákony, vèetnì vùdcù uvnitø mé církve, nejsou èástí mé církve. Tyto zmìny ještì nebyly pøedstaveny a až budou [pøedloženy], bude hodnì tísnì. Vy, kteøí máte pochybnosti, prosím, neodmítejte Mì. Zatímco Mì v jednu chvíli pøijímáte, vzápìtí mi vháníte slzy do oèí. Nemùžete mì ještì vidìt, ale brzy pocítíte mou Boží pøítomnost. Volám k vám všem, pøipravte se nyní na úžasnou budoucnost, kterou jsem vám nachystal. Nebesa se radují že Duch Svatý brzy sestoupí a pronikne vaše duše láskou a poznáním. Tak mnoho duší bude zachránìno tak velká je moje láska. Nikdy se nevzdám. Budete trpìt v mém jménu, ale to bude zapomenuto, až budete v branách mého nového království. Všichni se spolu sjednotíte, jako jedna rodina. Mluvím o tìch, kteøí jsou pro Mì ztracení, ale v každém ohledu zamýšlím rozšíøit mé milosrdenství na tolik lidí, kolik je jen možné. Pojïte ke Mnì a nechejte Mì znovu vás ujistit o šíøi mé absolutní lásky a soucitu pro každého z vás. Ti, kteøí Mì odmítají a v nìkterých pøípadech nenávidí, budou zahrnuti do mé náruèe, až ukonejším jejich ubohá srdce a osvítím jejich duše. Stanu se jejich jedinou nadìjí, až si koneènì uvìdomí, že temná cesta, kterou si vybrali, nenabízí nic než smutek a strach. Na celý svìt vyliju mé paprsky Božství, naplnìné milosrdenstvím, a brzy oèistím celé lidstvo, aby [všichni] mohli být rychle vzati do mého království. Mùj èas je již témìø zde a èekám na den, kdy mùj Otec Mi pøedá klíèe k mému království. Až bude poslední smlouva naplnìna, toužím pøivést více než sedm miliard Božích dìtí koneènì domù, do jejich vìèného ráje. To je vaše koneèné dìdictví, které vám bylo slíbeno. Neodmítejte je, nebo byste se mìli obávat žalu, který tak na sebe pøivedete, a pokud byste se ke Mnì obrátili zády, pøijde chvíle, kdy nebudu moci udìlat víc, abych vás zachránil. Poslední den pøijdu znovu. Ale pøedntím nebudu kráèet po zemi dubna 2013 síla mého hlasu v tìchto poselstvích dosáhla za pouhé dva roky tak mnoho národù, že milióny duší nyní pomohou zachraòovat duše svých bratrù a sester. Slovo Boží, zažehnuté tímto voláním z nebe, bude šíøeno všemi vašimi syny, dcerami, bratry a sestrami po celém svìtì. Rychlost této mise, která se zmocnila jako bouøe celého svìta, je živena mocí Ducha Svatého. Tak mnoho jazykù, tak mnoho národù, tak mnoho duší se chopilo ruky mého milosrdenství a nyní Mì následují, když je vedu do vìèného života. Mùj Otec slíbil svìtu Knihu Pravdy pro poslední èasy. Vždy plní své sliby. Žádný èlovìk nemùže znát obsahy Knihy Pravdy, nebo vám nepøísluší, abyste ji znali. Jenom proroku Danielovi byl dán její obsah, ale mùj Otec mu pøikázal neodhalit její tajemství. Nyní, má dcero, jako poslednímu proroku, ti bude pøedáván jeí obsah a Slovem Božím pøinese mnoho ovoce. Kniha Pravdy je dávána svìtu, aby zachránila lidský rod od jisté smrti. Je to pro duši život zachraòující dar. Pøináší mimoøádné milosti. Pøináší vám Pravdu, nejenom, aby vám pøipomnìla mé uèení, ale aby vás pøipravila na útoky na mou církev, které povedou ke znièení duší. Kniha Pravdy vám také odhalí, moji milovaní následovníci, plán mého Otce, pomoci vám s patøiènými pøípravami, nezbytnými pro vstup do nového nádherného ráje na zemi. Bez Knihy Pravdy, vy, moji stoupenci, byli jako beránci vedení na porážku, musíte tedy vìdìt, že vaše víra v Boha bude znevažována a velké úsilí bude vyvinuto na vymazání všech stpop o Mì, Ježíši Kristu, z povrchu zemì. Když jsou lidé hladoví po Boží Pravdì, obrátí se jinam, aby nalezli útìchu. Ani jediný èlovìk na zemi nemùže pøežít bez víry v nìco, co slibuje život. Žel, mnozí se honí za falešným uèením, které se zamlouvá jejich slabosti. Láska k sobì samému znamená, že náboženství a tak zvané duchovnì osvícené sekty vyhovují chtivosti lidského srdce. Sebeuspokojení nevede k Bohu nebo k Pravdì. Pak tyto ubohé duše, které nevìøí v život po tomto životì na zemi, jdou v bídì bez nadìje ve svých srdcích. Moc mého Ducha Svatého, hømot mého hlasu, zázraky, které prozradím, a dùkaz pravosti tìchto poselství, si získají duše miliónù. Moje pøítomnost pokrývá zemi a ta vyvolala mnoho nenávisti, jak Satan otravuje mysl mých následovníkù. Má

4 pøítomnost je ve svatostáncích svìta, v mých církvích, ve slovech všech vybraných vizionáøù. Ale v tìchto mých posledních poselstvích lidstvu, má pøítomnost povede k celosvìtovému obrácení. Nesmíte nikdy zapomenout na mùj slib. Pøijdu znovu v poslední den. Ale pøedtím nebudu kráèet po zemi. Upozoròuji vás nyní, abyste naslouchali proroctvím. Každý, jenž tvrdí že je Já, nebo kdokoliv, kdo vám øíká, že Ježíš chodí po zemi v lidském tìle, je lháø. Mùj èas pøijde, až sestoupím z nebe pøesnì tak, jak jsem [na nì] vstoupil v mém posledním dnu na zemi. Jenom ti s Peèetí Živého Boha uniknou této formì genocidy duší dubna 2013 nesmíš naslouchat tìm, kteøí zpochybòují, napadají a vysmívají se mým poselstvím. Není nutné bránit mé nejsvìtìjší Slovo. Mé Slovo je koneèné a nikdo nemá právo je zpochybòovat. Buï Mì pøijmete, nebo ne. Když se køes ané mezi sebou hádají kvùli tìmto poselstvím, která byla pøedpovìdìna už pøed tak dlouhým èasem, chovají se jeden k druhému jako nepøátelé. Nemùžete být nepøátelé k vlastnímu bratru nebo sestøe a nazývat se mými stoupenci. Zatímco jste tak zamìstnáni køikem, nejvìtší nepøátelé, Satanovy armády plánují nejïábelštìjší zvìrstva, lidstvem kdy vidìné, od doby stvoøení Adama a Evy. Války, o kterých jsem mluvil, zaèínají a cílem je vyhladit obyvatelstvo. Možná, že si myslíte, že tyto války jsou mezi jedním a jiným národem, ale mýlili byste se. Zbranì pøicházejí jenom z jednoho zdroje. Mé ubohé Boží dìti, jak málo víte o strašných èinech, plánovaných zednáøskými sektami na nejvyšších místech proti Božím dìtem. Nedokázali byste si ani pøedstavit jejich bezbožnost a krutost, ale poznáte tyto pøíznaky: když vám vaše banky seberou svobodu, vaše domovy a vaši schopnost uživit vaše rodiny, bude to pouze jedna èást jejich plánu proti lidstvu. Stanete se otroky, ale vy, kteøí prokážete oddanost Mnì a mému uèení a zùstanete mi vìrní, nesmíte nikdy zapomenout na mé milosrdenství. I když tato odhalení mohou být dìsivá, jsou pravdivá. Tím, že budete pøipraveni na tyto èiny proti Božímu stvoøení, pomùžete skrze vaše modlitby zmírnit mnoho z toho utrpení, které na vás uvalí tyto ïábelské sekty. Vaše modlitby zmírní dopad takových ukrutností a také mohou být použity jestli Mi je pøedáte s láskou ve svých srdcích k záchranì tìch, kteøí jsou vinni tak hroznými skutky. A zatímco tyto v omyl uvedené a bezcitné duše neustávají ve svém vzdoru vùèi Mnì tím, že se pokoušejí vyhladit svìtové populace, pokusím se osvítit jejich srdce, aby mohly odejít z tohoto strašného svazku se Satanem. Mnozí jsou úplnì posedlí Zlým a pro nìkteré je jenom málo nadìje. Jenom zázrak udìlený mým milosrdenstvím ve spojení s tìmi, kteøí Mi nabízí dar utrpení, je mùže zachránit. Vy, kteøí Mì vaším krutým odmítáním proklínáte, Mì budete úpìnlivì prosit o milosrdenství, až tyto události nastanou. Až budete pøinuceni trpìt a pøijmout znmení šelmy, nebo zemøít, budete ke Mnì køièet. Pak se budete shánìt, abyste našli Peèe živého Boha, kterou jsem dal svìtu skrze mého Otce v tìchto poselstvích ale tehdy bude pøíliš pozdì. Jenom ti, kteøí pøijmou Peèe, mají ji ve svých domovech, nebo ji nosí u sebe, budou ochránìni. Jenom ti s Peèetí živého Boha uniknou této formì vyhlazování duší. Nepochybujte ani na minutu o mých poselstvích, které vám nyní dávám. Pøijmìte mùj Boží zásah, nebo Já vás chci jenom zachránit. Bitva o duše dosáhla tak velkého rozsahu, že kdybych nezasáhnul skrze proroky, mnozí z vás by byli na stranì šelmy a všech jejích následovníkù, kteøí vystupují pøed vámi jako vlci v rouchu beránèím. Satan je mimoøádnì vychytralý a nikdy by nepøedvedl své zlé skutky jako takové, èím jsou. Ne, místo toho je pøedvede jako dobré, inspirující a zcela ve vašem zájmu. To je past, kterou líèí. Je to cesta, jakou pøivábí dobøe smýšlející, nevinné duše do svého brlohu. Zpùsob, kterým se Satan odhalí skrze tyto ubohé duše, bude høích pýchy. Tento høích ve své nejodpornìjší formì bude zøejmý u lidí na vysokých místech, kteøí budou nièit jiné pro svùj vlastní sobecký zisk. Høích pýchy na spodním konci svého mìøítka uvidíte, když budete soudit jiné, oèeròovat je, a pak se pokoušet nièit jejich charakter, stejnì tak jako v mém jménu škodit jejich povìsti. Øíkám vám tato smutná fakta, abych vás mohl pøipravit, vyzbrojit vás mou milující ochranou, a mohl tak pomoci zachránit dokonce i ty, kteøí kráèí napøíè zemí, aby ji pohltili. Žádný z vás není oprávnìn soudit druhé mým jménem, není to možné dubna 2013 pod vlivem poslušnosti Mnì, nesmíš nikdy bránit má poselství. Ani nemáš právo odsoudit nebo kritizovat žádného druhého vizionáøe, nebo takového proroka, který se sám vyhlásí, pravého nebo falešného, v mém jménu. Vy, kteøí tvrdíte, že mluvíte v mém jménu a odsuzujete tato poselství svìtu, vìzte: Nemáte, a ani jste si nevyžádali mé

5 svolení, veøejnì odmítnout toho, kdo tvrdí být vybranou duší. Když prohlásíte tato poselství za nepravdivá, tak øíkáte, že jsou lživá. Lži mohou pøicházet jenom od Satana. Tato má svatá poselství svìtu vás varují pøed strašnými lžemi, kterými on, Satan, krmí všechny Boží dìti. Jak jste byli oklamáni, že jste odmítli Mì, svého milovaného Ježíše, který roní hoøké slzy v žalu nad tím, jak byl odmítnut. Ti, co øíkají, že tato poselství z nebes by mohl psát kdokoliv, Mì urážejí.. Jak mùže èlovìk psát Slova z mých rtù, když pocházejí ode Mne? Vìøíte, že tak posvátná Slova by mohla být vytvoøena rukou smrtelného èlovìka? Vìøíte, že kdokoliv poskvrnìný høíchem, by mohl psát Mé svaté Slovo bez toho, že by byl zastaven z mého nebeského království? Pokud ano, potom dùvìøujete ve schopnosti èlovìka najít si vlastní cestu k obrácení. Èlovìk bez Boha není nic. Nejste hodni mluvit s autoritou, když hlásáte Boží Slovo. Jestli hlásáte Boží Slovo z vašich vlastních rtù bez mého vedení, pak jste vinni smrtelným omylem. Má dcero, musím pøipomenout tobì a všem vybraným duším, že ani jednomu z vás by nikdy nebylo dáno právo soudit jiného v mém jménu, nebo to není možné. Volám nyní ke všem mým vybraným duším: Vzpomeòte si na mùj slib k vám, že pøijdu znovu. Vìzte nyní, že vám všem byla dána mise, abyste pøipravili srdce lidí na mùj Druhý pøíchod. Vìzte nyní, že je to úplnì poslední mise, naøízená Nejsvìtìjší Trojicí. Nikdo z vás nemá mé svolení odsuzovat tuto, nebo jakoukoliv jinou misi. Když to udìláte, budete ode Mne odvrženi. Ó, jak Mì høíchy vybraných duší øežou hloubìji, než jiné. Vy, Mnì blízcí, kteøí Mì pak zrazujete, jste tìmi, kteøí Mì nejvíce zraòujete. Když se obracíte proti Mnì, zpùsobujete strašné rozdìlení a bráníte duším, jít cestou k vìèné spáse. Byla jsi poslána pøipravit cestu pro jeho druhý pøíchod dubna 2013 Mé dítì, nezáleží na tom jak tìžká, nebo osamìlá je tato mise, musíš i nadále poslouchat mého Syna. Musíš stále pokraèovat v poslušnosti mému Synu. Musíš vyhovìt všemu, co se po tobì žádá. Musíš splnit každý na tebe kladený úkol, tøebaže to bude zamenat vyvolání hnìvu druhých. Každý z Božích vizionáøù, jimž jsem se zjevila, trpìl rukama tìch, kteøí je krutì odmítli. Aèkoliv mnohým z nich bylo nakonec uvìøeno, ty, mé dítì, budeš trpìt nejvíce, protože jsi Boží prorok. Boží proroci vždy roznítili nenávist mezi jeho dìtmi, protože Satan zpùsobuje nejstrašnìjší bièování tìm, kteøí øíkají Slovo Boží. Jako prorok posledního èasu, tvoji nepøátelé budou nejenom ti, kteøí odmítají a nenávidí mého Syna, ale i ti, kteøí Ho milují. Tvoji nepøátelé pøevýší poètem nepøátele všech tìch, kteøí pøišli pøed tebou. Proto musíš vždy poslouchat mého Syna a reagovat pohotovì, nebo dìlá tyto vìci a prosí tì, abys plnila jeho instrukce, aby tì udržel v bezpeèí. Byla jsi poslána pøipravit cestu pro jeho Druhý pøíchod a s touto odpovìdností pøijde hodnì zármutku. Jak lži, nenávist a prudký odpor k tìmto poselstvím budou pokraèovat, musíš se sama utìšit tím, že bez této mise by mnoho duší nepøijalo milosrdenství mého Syna. Modli se za každou jednotlivou osobu, která tì zasype urážkami, protože když se za nì modlíš, mùj Syn je osvítí a brzy otevøe jejich oèi vùèi Pravdì. Já, tvoje milovaná Matka, tì pokrývám mým nejsvìtìjším pláštìm a drtím hlavu hada pokaždé, když se ti pokouší uškodit. A tak nyní jdi v pokoji, mé dítì. Vždy dùvìøuj ve mì, Matku Spásy, nebo støežím tuto misi. Dùvìøuj v mého Syna, nebo ví, co dìlá. Ponechej vše v jeho svatých rukou. Tvá milovaná Matka. Matka Boží. Matka Spásy. Blízko je èas, kdy se objeví kometa, o které jsem mluvil, o níž lidé budou vìøit, že jsou to dve slunce dubna 2013 hvìzdy se brzy zmìní a blízko je èas, kdy se objeví kometa, o které jsem mluvil, o níž lidé budou vìøit, že jsou to dvì slunce. Lidstvo brzy uvidí úžasnou podívanou a uslyší zvuk hromu, a bude se zdát, že se srazí dvì slunce. Paprsky mého milosrdenství dopadnou na každou lidskou duši, vèetnì tìch, které budou oslepeny Svìtlem tak temné budou jejich duše. Až odezní zvuk hromu, na zemi se rozhostí naprostý klid a ticho bude ohlušující. Nebude slyšet žádný zvuk jenom zvuk mého hlasu vtištìný do duší ubohých. Budu jako paprsek slunce, který v oèích høíšníkù udìlá jasnì viditelným každièkou chybu, každý høích a pláè beznadìje. Nastane bìdování a lidé ve svých srdcích zakusí hluboký pocit žalu, až se setkají tváøí v tváø stavu svých duší. Všechno potrvá patnáct minut a potom bude život pokraèovat jako pøedtím, jakoby se zázrak nestal. V tìch, jejichž duše byly zasaženy pravdou, život už nemùže být a nikdy už nebude stejný. Budou pak následovat Mì, má uèení a obrátí se po miliardách.

6 Má poselství se stanou jejich denní potravou a spolu s mou nejsvìtìjší eucharistií nebudou nic víc potøebovat. Stanou se tak silnými, že nic nebude stát v cestì, nic je neodradí nebo nezpomalí, jak budou kráèet v mé armádì k mému Novému ráji. Ostatním bude øeèeno, že Varování bylo zpùsobeno poruchou v pozemské atmosféøe a bude to tak snadno vysvìtleno. Ale bude to lež, nebo nechtìjí pøijmout Boží existenci. Kdyby to udìlali, nebyli by schopni dokonèit svùj plán k oklamání svìta, aby pøijal prázdné sliby Antikrista. Až budou Boží zázraky zakoušeny v tak velkém mìøítku, vìzte, že mùj plán vzít lidstvo do království spásy je v koneèném stádiu. Jdìte, moji vìrní následovníci a vždy dùvìøujte v mùj slib zachránit všechny duše. Mé milosrdenství je velké a má moc je všemohoucí. Bude jim øeèeno, že tento nový chrám je církev, která všechny sjednocuje, protože Bùh miluje všechny své dìti dubna 2013 každá jednotlivá církev z Božích církví na zemi, která uctívá Mì, Syna èlovìka a ti, kteøí vyznávají vìrnost mému Otci, budou brzy rozdìleni. Mnozí uvnitø každé církve se budou bouøit a dojde k velkému rozdìlení, až více svedených lidí v jejich øadách se pokusí zavést zákony, které pøehlížejí høích. Pro morální závazky poci ované tìmi, kdo milují a znají svaté Boží Slovo, si je podají a obviní je z krutosti a bezcitnosti. Jejich zloèin bude v odporování høíšným zákonùm, které zavedou jakmile budou rozpuštìny církve bìhem pronásledování Antikristem. Když se rozdìlí a rozštìpí, jejich základy budou otøeseny. Už nebudou schopné stát pevnì vùèi zkaženosti a nespravedlnosti. Pak uzraje èas pro mnohé, na nesprávnou cestu uvedené duše, které budou velmi zmatené, až uvidí alternativní Boží chrám. Bude jim øeèeno, že tento nový chrám je církev, která všechny sjednocuje, protože Bùh miluje všechny své dìti. A jestli Bùh miluje všechny své dìti, pak by je chtìl spojit v jedno; že musí pøijmout jeden druhého, nehledì na jejich vyznání víry, jejich náboženství, jejich barvu kùže, jejich rasu, jejich zákony. Øeknou jim, že pøed tváøí Boha se všichni sjednotí a vyzvou je, aby vyslali zástupce do nového chrámu, který se bude nacházet v Øímì. Øeknou jim, že to je Nový Jeruzalém, pøedpovìdìný v Bibli a ochraòovaný Bohem vybraným vùdcem falešným prorokem. Tak mnoho lidí se dá nachytat na tuto obrovskou lež, výsmìch svatému Božímu Slovu které bylo dáno Janu Evangelistovi. Každé Slovo, dané tomuto proroku konce èasù, bude vzato, pøizpùsobeno a pøekrouceno, aby vyhovovalo zámìrùm Antikrista. Ti, kteøí odmítnou pøijmout tuto novou, tak zvanou všezahrnující církev, budou považováni za nekøes any. Budou zastrašováni a považováni za blázny. Kdyby je Duch Svatý nevedl, byli by vtaženi do falešného a obscénního chrámu, který zastírá ohyzdnou pravdu, ležící pod jeho povrchem. Antikrist se již chystá uspoøádat svùj velký vstup na jevištì svìta, a bude to on, jenž bude nejenom vládnout nad tìmito církvemi, ale kdo oklame lidi, aby uvìøili, že má mimoøádné božské dary. Bude uctíván za své velké služby v humanitárních akcích. On, Antikrist, obdrží mezinárodní uznání za svou dobroèinnou práci. A pak o nìm øeknou, že vlastní charisma spojené se svatými lidmi. Potom nebude trvat dlouho, kdy mu budou pøipisovány zázraky, až nakonec øekne, že je prorokem na Boží misi. Mnozí upadnou do toho strašného klamu, protože bude podporován svìtovými církvemi a bude mu dána peèe uznání falešným prorokem. Nakonec svìt uvìøí, že on je Já, Ježíš Kristus. Mé Slovo bude padat do hluchých uší, až jeho pøítomnost pohltí celé lidstvo, jehož potlesk umlèí hlasy, které hlásají pravé Boží Slovo. Ale kvùli mému velkému milosrdenství zasáhnu, spolu s rukou mého Otce, na každém jednotlivém kroku cesty. Moje poselství nikdy nepøestanou, až do úplnì posledního dne. Mùj hlas nikdy neumlkne. Boží dìti, které zùstanou vìrné jeho svatému Slovu, nikdy nezemøou. Je tak mnoho dobrých a svatých knìží, kteøí se spojili, aby tato poselství roztrhali dubna 2013 je tak mnoho dobrých a svatých knìží, kteøí se spojili, aby tato poselství roztrhali, ale nemají ani kvalifikaci, ani znalost tak jednat. Jejich cesta je služba Bohu. Nesmìjí si dovolit se takto zneèistit, protože pak pøedstavují nebezpeèí pro duše, které poznávají mùj hlas v tìchto poselstvích.

7 Mnozí knìží vìøí, když se honosí duchovními praktikami hnutí New Age, že jejich znalost spirituality jim dává talent poznat pravého Božího proroka. Jsou ode Mne tak vzdáleni, že nemohou rozeznat mé svaté Slovo. Nedal jsem jim takové milosti, protože jim v cestì stojí pýcha. Vy, moji posvìcení služebníci, kteøí jste se spikli, intrikujete a užíváte odznak vašeho svatého úøadu ve službì Bohu jako prostøedek, na odvrácení svých farníkù od mého Slova, vìzte, že budete potrestáni. Opravdu Mì neznáte. Nejste Mi vìrní. Jste nevìdomí v duchovních zanalostech a nemáte právo veøejnì ponižovat, zahrnovat ostatní opovržením, nebo snižovat kohokoliv v mém jménu. Každý z vás se Mi bude muset zodpovídat. Potrestám vás, ne pro vaši nevíru, ale pro høích pýchy, který vám nechává uvìøit, že víte o duchovních vìcech víc než Já, Ježíš Kristus, váš Mistr. Jak Mì zraòujete. Jak jsem zklamán, protože vaše zrada uškodila mé misi, poslední svého druhu. Za duši každého høíšníka, kterého jste ode mne odtáhli, se budete muset zodpovídat. A pak, až budete znát Pravdu, budete muset s tìžkým srdcem odpovìdìt na tyto otázky: Proè jste odmítli mùj kalich, když vám byla Pravda dána s láskou a dùvìrou, a když jste ve vašich srdcích vìdìli, že byla ode Mne? Proè jste se pak pokusili znièit má poselství? Máte vùbec ponìtí o vážnosti svatých slibù, které jste složili v mém jménu? Musíte nyní jít do ústraní a èíst mé modlitby modlitební kampanì. Jestli to uèiníte, dám vám potom mé požehnání a schopnost rozlišení. Ale jenom ti s pokorným srdcem mohou ke Mnì pøijít. Vra te se. Pak ke Mnì pøijïte nazí. Zanechte všechny vaše nenávistné názory, vaše pøedpojatá mínìní a vaše posudky tìchto poselství, založené na doslechu, pomluvách a narážkách mimo vás. Až tento den pøijde, pokøtím vás znovu a stanete se znovu èistí. Vaše duše budou jako duše malièkých a s nenasytným hladem po mé pøítomnosti. Oèekávám vaši odpovìï. Jsem ten, jenž všechny miluje. Jsem plný milosrdenství.. Pøijïte ke Mnì. Jsem vším, co potøebujete. Vás Ježíš. Modlitba o klíè k novému ráji dubna 2013 Má milovaná dcero, tak jako plamen Ducha Svatého pohlcuje pokorné duše, které ètou tato poselství, stejné bude i šíøení celosvìtového obrácení. Svaté Boží Slovo je jako mocný nápor vìtru, který sebou nese ovoce plnosti všem duším, které potká na své cestì. Z prvních zasazených semen vyrostlo množství plodù, které pokrývají každý národ, vèetnì tìch pod komunistickým režimem. Má dcero, tak jako se mé Slovo zmocòuje myslí a duší každé víry, bude se prosekávat jako meè národy, které se obracejí zády ke Mnì, vašemu milovanému Otci. A když nenávist proti vám vzroste, vìzte, že mé svaté Slovo pro záchranu duší je úspìšné. Ty, mùj posle, jsi jen nástroj. Tato mise není o tobì. Není o osvícení tvé duše, nebo to není mùj zámìr, i když by Mi to zpùsobilo radost. Ty, má dcero, jsi poslední posel, musíš pøedat svìtu tato poselství, která jsou ti dávána pro dobro lidstva. Tvé názory a tvé rady jiným nejsou dùležité a nemáš právo sdílet taková lidská mínìní s jinými. Jakmile Boží hlas dosáhne srdce lidí, rozmnoží se v duších mnohých. Je to moje dobrota Otce, milujícího celé lidstvo, která umožòuje tato velká požehnání. Jak bylo pøedpovìdìno, velké zázraky uvidí ti, jimž touto misí byl dán dar Ducha Svatého. Žehnám všechny, kteøí štìdøe rozdávají a šíøí má poselství, nebo jejich námaha pøinese mé Slovo jako mlhu, která pokryje zemi. Vy, kteøí jste oèekávali dar obrácení vy moje ubohé prázdné duše øíkám vám nyní: Já, váš milující Otec, vám slibuji, že vás obejmu a otevøu vaše srdce, když se budete modlit tuto modlitbu: Modlitba o klíè k Novému ráji Drahý Otèe, jsem to já, tvoje ztracené dítì, tak zmatené a slepé, že bez tvé pomoci, tvé lásky, nejsem nic. Zachraò mì skrze lásku tvého Syna, Ježíše Krista a dej mi klíè k Novému ráji na zemi. Amen. Dìti, požehnám vám a budu vás chránit. Jste moji všichni. Zatím, co toužím po vás a pláèu pro ty, kteøí Mì nenávidí, použiji svou všemocnou moc k odemknutí vašich zatvrzelých srdcí, abych vám mohl odkázat dìdictví, které jsem láskyplnì stvoøil. Mùj zásah, kterým vám odhalím pøicházející události, vám pomùže pochopit, jak velice vás miluji. Až se tyto události uskuteèní pøed vašima oèima, budu na vás èekat, abyste ke Mnì pøišli s láskou a dùvìrou ve vašich duších. Váš milovaný Otec. Bùh Nejvyšší

8 Za každou duši, kterou zasvìtíte mému milosrdenství, já zachráním sto dalších dubna 2013 musíš jít kupøedu a soustøedit se na ty ubohé duše, které vùbec nevìøí v Boha. Mluvím o tìch, kterým nikdy nebyla dána Pravda o existenci Boha, jejich Stvoøitele. Jsou miliardy lidí, kteøí nemají znalost o Nejsvìtìjší Trojici, protože byla pøed nimi utajena. To jsou duše, jimž bude Mnou udìleno velké milosrdenství a které potøebují, aby byly upozornìny na tato moje poselství svìtu. Jiné duše, o které mám starost, jsou ty, které byly vlažné ve své víøe a které nyní odmítají pøijmout Pravdu vìèného života. Mnoha lidem, kteøí jsou buï nejistí o svém stvoøení, nebo o existenci Boha, bude brzy zjevena Pravda. Znovu jim ukážu velké milosrdenství a moje Láska se dotkne jejich srdcí a budou zachránìni. Ale pak jsou zde takoví, kteøí budou stále klást odpor mému zásahu. Budou bojovat proti každému pokusu jim dát Pravdu, a dùkaz, že jim bude dáno mé milosrdenství, Mi hodí zpìt do tváøe. Opìt zasáhnu a budu pokraèovat v boji o jejich duše. Nakonec jsou zde takové, které o Mnì vìdí všechno, a o skuteènosti, že jsem Mesiáš. Žádný zázrak nebo èin lásky je ke Mnì nepøitáhne, protože se oddali Satanovi. Tyto duše budou pohlceny šelmou, a on (Satan) je nenechá jít, protože na Mì nepohlížejí jako na svého Spasitele. Ještì neznají pravdu o plánu šelmy.k jejich záchranì mi musíte vy, moji milovaní, prokázat svou oddanost tím, že mi svìøíte jejich duše v modlitbách a bìhem pøijímání nejsvìtìjší eucharistie. Musíte Mi je nabízet každý den a za každou duši, kterou zasvìtíte mému milosrdenství, jich zachráním sto dalších. Èiòte tak každý den. Na konci každého mìsíce budete plni radosti, protože budete vìdìt, kolika takovým duším bylo dáno toto velké milosrdenství. To je jen další dar, kterým vám žehnám a také milostmi, které dostanete v hojnosti, když se budete modlit tuto modlitbu modlitební kampanì (104). Vysvoboï tyto duše z otroctví Nejdražší Ježíši, nabízím Ti duše mých bratrù a sester, kteøí pøenechali své duše Satanovi. Vezmi tyto duše a vykup je v tvých svatých oèích. Vysvoboï tyto duše z otroctví šelmy a pøines jim vìènou spásu. Amen. Mé milosrdenství bude stále dáváno lidstvu, a zejména každé duši, která odmítá Boží Slovo. Žehnám vám, moji vìrní stoupenci a budu na vás stále vylévat dar Ducha Svatého. Požehnaní jsou pokorní srdcem, které milost Boží zbavila jejich pýchy dubna 2013 kdo z vás, jenž Mì opravdu miluje, mùže pøijít pøede Mne a ležet v úplném odevzdání u mých nohou? Kdo z vás, kteøí mì upøímnì uctíváte a následujete má uèení, se dokáže pøede mnou pokoøit bez jediného ohledu na sebe? Pokud se dokážete v pokorné služebnosti vydat na milost mému milosrdenství, pozvednu vás a oslavím.. Ale když oslavíte sami sebe v mém jménu a øeknete, že Mì znáte dùvìrnìji než ostatní, odvrhnu vás na zem pod mé nohy. Proè tak mnozí, kterým byla dána Pravda, stále špatnì chápou Pravdu mého uèení? Èlovìk, protože je poskvrnìn høíchem, není hoden stát pøede Mnou. Ale ti, kteøí rozumìjí slabosti lidské duše, musí vìdìt, že lidé, kteøí cítí nutnost tvrdit, že mají lepší znalost duchovních vìcí ustanovených Božím uèením skrze proroky, potøebují být velmi opatrní. Když takové duše, místo aby se zamìøily na dùležitost pokory, vyhlašují svou tak zvanou znalost vychloubáním se svým intelektuálním hodnocením svaté nauky, tak Mì urážejí. Když užívají svou znalost k pøekroucení Pravdy, aby vyhovovala jejich zámìrùm a táhli duše do lidmi pøipravené verze mého uèení, pak jsem hluboce uražen a potrestám duše, které se provinily tímto zloèinem proti Bohu. Vy, kteøí vytváøíte kulty, duchovní hnutí které jsou všechny vámi vytvoøené, vìzte, že když pozmìníte Boží Slovo, jste vinni smrtelným høíchem. Vaše hlasy, které na jedné stranì hlásají Boží Slovo a všechnu jeho slávu, jsou slyšeny, protože obsahují Pravdu. Ale když k Božímu Slovu pøidáte [nìco] ze svých vlastních interpretací a když to použijete k útoku na jiné v mém svatém jménu a obviníte je ze špatného jednání, dopouštíte se høíchu. Požehnaní jsou pokorní srdcem, jejichž pýchu z nich sòala milost Boží, nebo oni budou panovat jako králové v Novém ráji. Požehnaní jsou ti, jejichž naprostá dùvìra ve Mì znamená, že kážou a šíøí mé svaté Slovo bez jakéhokoliv úmyslu hledat pozornost a vlastní slávu, nebo oni také najdou útoèištì v mém království. Ti, kteøí tvrdí, že jsou mými horlivými následovníky, ale kteøí vìøí, že jsou oprávnìni soudit ostatní, analyzovat náboženskou víru ostatních, jejichž víra v Boha zpùsobuje pohoršení a kteøí veøejnì odsuzují svaté duše

9 pøicházející v mém jménu, nejsou èástí mého království. Patøíte ke Zlému, nebo se nehlásíte ke Mnì, Ježíši Kristu. Nevolal jsem vás, ani jsem vám nedal svolení, abyste prosazovali jakoukoliv formu speciální skupiny, ustanovené, aby zesmìšòovala jinou skupinu. Vy, kteøí se pyšnì vychloubáte svou intelektuální zdatností spojenou s mým uèením, abyste ponížili jiné Boží dítì, zejména vybrané duše, vìzte, že vaše dny jsou seèteny. V minulosti Mi moje trpìlivost zabránila v pøerušení takových v omyl uvedených misí. Nyní, v tìchto èasech konce, nebudu už dále tolerovat zpùsob, jakým se pokoušíte stát v cestì mému Druhému pøíchodu. Tak málo z vás pøijme mùj plán pøipravit vás na mùj Druhý pøíchod tentokrát vás pøivést do nové éry pokoje. Pravdu již znáte. Víte, že pøijdu znovu, ale právì tak, jako tomu bylo døíve, neuznáte, že jsem to Já, Král všeho jsoucna, kdo vás volá, abyste pøipravili vaše duše. Dva tisíce let pro Mne není nic. Je to, jako kdyby to bylo vèera. A tak dnes volám k vám všem. Co Mì rmoutí je, že ti, kteøí øíkají, že Mì milují a veøejnì se ke Mnì hlásí, Mì ve skuteènosti neznají. Pøipustili, aby jejich požitky z organizovaného náboženství, mezinárodní politiky, pøehnaná nádhera a obøadnost, pøekryly Mì. Jsem prosté mysli, tìla i duše, a tak nejdøíve obejmu ty, kteøí takto ke Mnì pøijdou. Když otec vítá domù dítì, které bylo na nìjaký èas v cizinì, nevšímá si jeho šatù, bot, šperkù nebo zavazadla. Vidí jenom svého syna, jeho tváø a lásku, která existovala v jeho srdci od prvního nádechu, kdy vyšel z lùna své matky. Nezajímá ho jeho bohatství, jeho mínìní, názory, nebo jeho klepy o druhých všechno, co zná, je láska, kterou cítí ke svému dítìti a lásku, kterou jeho dítì cítí k nìmu. Láska je jednoduchá. Je bez komplikací. Nepøichází z nenávisti. Nemùžete nikoho milovat, když vaše duše je plná hnìvu nebo nenávisti. Když milujete Mì, musíte milovat všechny, kteøí Mì následují, a je jedno, jaká je jejich slabost. Musíte milovat dokonce i ty, kteøí jsou vinni strašnými høíchy, nebo Já mohu odpustit i nejohavnìjší ze všech høíchù. Nesmíte zapomenout na to, že nikdo nemá právo odsoudit druhého v mém jménu. To mùže pøijít jenom ode Mne. Vìzte toto: pokud jde o varování svìtu høíšníkù, kteøí jsou nepøátelé Boha, Já mám toto právo. Ale v každém pøípadì vás budu prosit o modlitby za jejich duše. S jedinou výjimkou. Nemohu vás nikdy prosit, abyste se modlili za Antikrista, nebo on nepøichází od Boha. Katolická církev nyní vstupuje do nejhoršího pronásledování ve své historii dubna 2013 pøeji si povzbudit všechny, kteøí vìøí ve Mne a má poselství obsažená v této Knize Knize Pravdy. Když Mì èlovìk následuje a nabízí Mi sám sebe, musí napodobit všechny mé vlastnosti. To znamená, že musí všechny milovat v mém jménu a chovat se ke každému èlovìku tak, jak by oèekával, že se bude chovat k nìmu. Avšak když se skuteènì odevzdáte do mé péèe, budete pro to trpìt. Bude s vámi zacházeno s krutostí a všechno bude vyzkoušeno, abyste byli zahrnuti opovržením. Øíkám to všem Božím dìtem a obzvláštì køes anùm, nebo vaše bøímì je nejtìžší. Volám ke všem lidem na svìtì, kteøí vìøí ve Mì, nezávisle na tom, zda vìøí nebo ne, že k nim mluvím skrze tato poselství. Køes ané budou vždy v hledáèku tìch, kteøí chtìjí pøizpùsobit Boží zákony své høíšné honbì za potìšením a sobeckým touhám. Katolická církev nyní vstupuje do nejhoršího pronásledování ve své historii a bude postavena na hlavu a obrácena naruby. Útok byl plánován celá desetiletí a peèlivì promyšlen. Jak jenom svatí v nebi pláèou nad touto katastrofální událostí, která se nyní odehraje rychlostí, která ohromí dokonce i ty, kteøí nevìøí v tato poselství. Výsledkem bude zmatek, jak mnozí posvìcení služebníci se stanou bezmocní, když všechno, co považovali za svaté, bude zpochybnìno a pak vyvráceno. Budou napadáni a zastrašováni v mém jménu zevnitø jejich øad. Prosím naléhavì ty, kteøí jsou vìrní mé církvi na zemi, aby byli bdìlí a drželi se pevnì mého uèení, jestli Mi chtìjí zùstat vìrní. Nesmíte nikdy pøijmout nic jiného než Pravdu, které jste byli uèeni. Brzy se budete cítit velmi osamocení a moji ubozí posvìcení služebníci budou zdrceni, nebo jejich vìrnost vùèi Mnì a církvi ustanovené Petrem bude podlomena. Vy, kteøí jste tradièní, vìrní køes ané, musíte stát pevnì a nesmíte pøijmout žádný pokus, který by vás podnítil opustit vaši víru. Budete odtlaèeni stranou a pøinuceni souhlasit s výchovou svých dìtí ve falešné nauce, která není od Boha. Tyto události nyní zaènou a Já vás pøed nimi varuji, abych vás vedl. Kdokoliv Mì skrze tuto misi obviní z podnìcování duší, k opuštìní mé církve na zemi, nerozumí mým pokynùm. Já vás jenom prosím, abyste zùstali vìrní mým uèením, až shledáte, že jste nuceni pøijmout novou verzi církve. Tato nová verze nebude v oèích Boha nikdy pøijata. Vás Ježíš Když jsou dìti Boha svedeny lžemi, odlouèí se od nìj dubna 2013

10 dovol Mi, abych ti v tomto èase pøinesl útìchu. Dovol Mi být ti poblíž, abych tì mohla posilovat pøi šíøení svatého Božího Slova v tìchto tìžkých èasech. Když ti, kteøí pronásledovali mého Syna a pak Ho zavraždili, byli otázáni "Proè jste to udìlali?" odpovìdìli "Abychom zachovali Boží Slovo". Když byli otázáni, zda by Bùh souhlasil se zabitím jiného èlovìka, argumentovali, že to bylo v souladu s uèením církve. A tak tomu bude také i na konci èasù. Lidé pøekroutí Boží uèení, aby ospravedlnili své odmítnutí jeho svatého Slova. Mùj Syn dává svìtu tato poselství, abyste chránili a zachovali jeho uèení. Dìlá to, aby nikdo omylem neodmítnul jeho svaté Slovo, když je uèení jeho svaté církve na zemi manipulováno a znesvìceno. Slovo Boží nesmí být nikdy mìnìno pøestož proroctví pøedpovìdìla právì o tìchto dnech, že se tak stane, kdy to bude uèinìno církví založenou na Petrovì skále. Mùj Syn je Slovo. Slovo Boží musí být ctìno každým Božím dítìtem. Když jsou Boží dìti oklamány lžemi, odlouèí se od Nìho. Když pøijmete cokoliv jiného než Boží Pravdu, když pøijmete høích, a pak se na nìm podílíte, pak vrážíte klín mezi vás a mého Syna. Nezapomeòte, že já, Matka Boží, ochraòuji všechny, kteøí mì volají. Má ochrana je pro všechny lidi, všech vyznání. Když se dennì modlíte mùj svatý rùženec, je vám poskytnut každý druh ochrany a budete schopni chránit a zachovat Pravdu, svaté Slovo Boží. Kdokoliv v církvi mého Syna na zemi, který vede lidi a nemùže se pøed svým shromáždìním modlit svatý rùženec, nepøichází od Boha. Vaše Matka. Matka Boží. Matka Spásy Mnozí nebudou dost silní, aby bojovali proti potratùm, eutanazii a manželstvím stejného pohlaví dubna 2013 nepøátelé Boha nyní povstávají ve velkých poètech, v každém národu, k odsouzení Božích zákonù. V každé zemi a v každé církvi bude zavedeno mnoho nových zákonù. Vìtšina z nich bude proti uèení, ustanovenému v Bibli svaté. Každá forma høíchu bude uzákonìna a temnota šelmy pokryje svìt.. Ti, kdo budou proti tìmto zákonùm, budou bráni jako pomatení a budou démonizováni. Jejich hlasy budou pøehlušeny tìmi, kdo pøijmou zesvìtštìní, jakoby šlo o pravé náboženství. Použijí každý intelektuální argument, aby posílili jejich ohavné zákony, a mnohé oklamou, protože použijí lidská práva jako nástroj k ovládání ostatních. Mnozí nebudou dost silní, aby bojovali proti potratùm, eutanazii a manželstvím stejného pohlaví. Potom, jakmile tyto zákony vejdou v platnost, katolická církev ohlásí reformu k uznání všech lidských práv a všech náboženství. To bude následováno strašným rozdìlením mezi tìmi, kteøí jsou požehnáni darem vhledu, daným jim Duchem Svatým a tìmi, jejichž jedinou touhou je sebeláska a kteøí Boha odmítají. Ti vidí v Bohu a v mém uèení pøekážku k životu, o nìmž vìøí, že jde o svobodný životní styl. Mocná celosvìtová elitní organizace, která pronikla do každého koutu svìta, plánuje nové církevní zákony a spøádá spiknutí, jak svrhnout vùdce, zatímco ve stejné chvíli promýšlí války, které pøinesou znièení. Jsou tak pyšní a jejich podlézavá oddanost Satanovi je tak obludná, až si namýšlejí, že jsou nepostradatelní. Jak jen budou muset trpìt pro své ïábelské skutky. Jakmile uvìøí, že mohou kontrolovat ostatní a uplatnit své vychytralé plány na jiné, budou sraženi rukou mého Otce. Bude jim dáno jenom tolik èasu, aby se obrátili. Potom zaútoèí jeden na druhého a vzájemnì se znièí. Pokud by se i nadále vázali na Zlého, tak míra jejich utrpení ani ke konci nebude staèit, aby je donutila uvidìt, co leží pøed nimi. Mnozí lidé, kteøí v Boha nevìøí, si zprvu všimnou jenom nìkterých z tìchto událostí. Teprve až jejich svoboda bude potlaèena, budou se otevøenì bouøit proti nespravedlnosti v jejich národech. Potom si uvìdomí hrùzu, která vznikla, protože Boží Svìtlo vyhaslo. Místo nìho bude temnota, prázdnota, hlad a nedostatek lásky. Jenom pak budou lidé køièet o Boží milosrdenství. Budu tam a èekat, abych je utìšil a jejich ubohé, vystrašené duše. Vas Jezis Slovo podle Boha bude roztrháno, zatímco pohanství zachvátí zemi dubna 2013 výstup na horu Kalvárii, který moje církev na zemi musí pøetrpìt, již zaèal, jak bylo pøedpovìzeno. Všichni, kteøí mluví v mém jménu, milují Mì a uctívají má uèení, budou nyní muset èelit této muèivé cestì, aby zachovali mé Slovo. Slovo podle Boha bude roztrháno, zatímco pohanství zachvátí zemi. Všem, kteøí Mì následují, øíkám jdìte se vztyèenou hlavou. Nikdy se nevzdávejte Pravdy, když ti, vèetnì vaší rodiny a pøátel, budou velmi usilovat odvrátit vás od mého svatého Slova, daného vám [všem] bìhem èasu mého pobytu na zemi. Nesmíte ochabnou v odhodlání zùstat Mi vìrní. Nìkteøí z vás budou silní bìhem cesty pronásledováním. Jiní odpadnou. Nìkteøí se vzdají. Ostatní se rozhodnou

11 pøijmout lži, pøedkládané jim jako svaté uèení a budou ode Mne odlouèeni. Ponesu na mých ramenou všechny, kteøí Mi plnì dùvìøují. Budu chránit všechny s dostatkem odvahy k pokraèování sloužení mší svatých patøièným zpùsobem. Ochráním svátosti nabízené mými svatými posvìcenými služebníky, kteøí odmítnou ustoupit, nebo opustit moji službu. Ti, kteøí se svìøí do mé péèe, se nemusí nièeho obávat. Ti, kteøí dostávali Pravdu po celý svùj život a odmítnou má uèení ve prospìch lží, budou ode Mne odvrženi. Mé spravedlnosti je tøeba se bát, nebo a nikdo nevìøí, že by se mohl pohroužit do propasti klamu bez výèitek svìdomí ve své duši a netrpìt následky. Má láska bude dost silná, aby objala všechny, kteøí budou v této dobì zmatení. Nabídnu pomocnou ruku všem Božím dìtem, které Mì hledají, bez ohledu na temnost jejich duší. Uprostøed zmatku se dám koneènì poznat a mùj Duch uchvátí zemi, právì když lidé budou vìøit, že už jsou na konci svých sil. Myslete na to, že Já jsem První a Poslední, že nic Mì nemùže pøemoci. Jsem všemohoucí, a až budete cítit nad svìtem zdrcující zlobu nepøátel Boha, vìzte, že já jsem zde. Dovoluji toto utrpení, toto poslední pronásledování, protože je to koneèná zbraò proti šelmì. Bez toho by ukradla duše vìtšiny svìtové populace. Tato bitva o duše ohromí ty, kteøí Mì opravdu znají, protože zlo, kterého budou muset být svìdky, uvidí u lidí, o nichž si myslí, že jsou dobøí. Satan využije každou možnost a každou duši, neponechá žádnou pøíležitost nevyužitou a použije každou duši, zvláštì ty mì blízké, k jejich odvrácení od mého uèení. Zatímco bitva bude po nìjaký èas zuøit, touto misí zachráním miliardy lidí jejich obrácením. Vas Jezis Toto znamení, nezamìòujte je za znamení šelmy, bude symbolem nového jednotného náboženství dubna 2013 mé Srdce se chvìje, když musím snášet bídu a utrpení, které bude muset zakusit celé lidstvo. Nebude to zpùsobeno mou rukou, ale kletbou Satana, jak bude jeho duch bloumat a pohlcovat duše na svých cestách. Jsou tak nic netušící o vlivu toho zla, že za své utrpení budou vinit cokoliv jiného. Ze své bídy obviní druhé a nepoznají, že je to nedostatek víry v Boha, který vytváøí takovou spouš v jejich životech. Jak duch Zlého svírá lidstvo, Boží Svìtlo se s ním bude støetávat zpùsoby, o nichž bude svìdèit øada událostí. Bouøe budou nabývat na síle a mnoho zemí pocítí pøevraty. Bude vidìn neklid v národech, kde vládnoucí moc odebere svobodu lidu, jemuž vládne. Potom církve, vèetnì všech, které milují Boha, jediného trojjediného Boha, zaènou rušit své služby a zavírat dveøe. Ve všech západních zemích bude vidìt mnoho zavøených kostelù. Brzo se znamení komunismu, jako zvláštní znak, objeví v kostelích, které zùstanou otevøené, v médiích, na èástech odìvu, ve filmech a tento znak se bude pyšnì nosit na vysokých místech. Bude považován za znamení cti a okázale stavìn na odiv èleny hierarchie ve všech hlavních církvích a náboženských spoleènostech. Tento symbol uvidíte na veøejných místech, na oltáøích, na letištích a na rouchu, která nosí pøedstavení v církvích. Toto znamení, které nemá být zamìòováno se znaèkou šelmy, bude sloužit jako symbol jediného svìtového náboženství. Ti, za to zodpovìdní, už nadále nebudou mít obavu pøedvést své znamení, které je symbolem moci a oddanosti šelmì. Den, kdy každodenní obì mše svaté bude zastavena v té podobì, v jaké musí být nabízena v mém svatém jménu, bude dnem, kdy se tento symbol objeví na oltáøích a pøed všemi svatostánky na svìtì. Modlete se, moji milovaní následovníci, abyste našli útìchu u mých posvìcených služebníkù, kteøí Mi zùstanou vìrní, nebo budete potøebovat posilu bìhem tìchto zkoušek. Vždy vás pozvednu a ponesu vás. Nikdy vás neopustím, ale nesmíte se odchýlit od mého uèení, nebo pøijmout pohanské praktiky, jako náhražku Pravdy. Prosím vás, které tato poselství vystrašila a zmátla, vyslyšte mì teï dubna 2013 jak osamìlá je tato mise, navzdory stovkám tisícù, kteøí tì obklopují svou láskou a modlitbami. Když pracuješ pro Mne a opustíš sebe v úplném odevzdání u mých nohou, budeš se cítit velmi osamìlá. Budeš èelit hnìvu mých nepøátel, kteøí ti nedají ani na chvíli pokoj. Ty, má dcero, musíš nyní naslouchat, když nabízím Božím dìtem mimoøádný dar - všem, které Mì v tìchto slovech odmítají. Prosím ty z vás, které tato poselství vystrašila a zmátla, slyšte Mì teï. Cožpak nevíte, jak vás miluji, i když jste vùèi Mnì zatrpklí? Cožpak nevíte, že bych vás nikdy nepotrestal za to, že nepøijímáte tato poselství, dávaná vám jenom proto, abych vás mohl pøipravit a posílit na zkoušky, které pøijdou? Cožpak Mì neznáte, vašeho milovaného

12 Ježíše, když k vám nyní volám? Jsem váš Spasitel a nikdy bych vás neodsunul stranou kvùli pochybnostem ve vaší mysli. Jak bych se na vás mohl zlobit, když Mì milujete a záleží vám jenom na Pravdì? Nyní vás pøipravuji na výzvy, kterým budete èelit, až se odhalí pøedpovìdìná proroctví o pronásledování mé církve na zemi. Tím, že vás budu moci pøitáhnout do milosrdenství mé lásky a osvítit vaše srdce, vám dávám tento dar. Slibuji, že když budete ke Mnì volat tímto zpùsobem, touto modlitbou, že vaše pochybnosti o tom, kdo jsem Já, hovoøící nyní s vámi, zmizí. Nabízím vám tento dar, abyste touto modlitbou, kterou dávám svìtu, pomohli zachránit celé lidstvo. Jestli pøijdete ke Mnì zbavení pýchy a s nezatíženým a èistým svìdomím, budete ihned vìdìt, že jste dostali tento dar. Je to dar obrácení ostatních. Modlitba modlitební kampanì (105): Dar obrácení druchých lidí. Ó, mùj nejdražší Ježíši, v mé lásce k Tobì, prosím, pøijmi mou duši do jednoty s Tebou. Vezmi mou duši, pokryj ji tvým Duchem Svatým a pomoz mi, abych touto modlitbou zachránil všechny, s nimiž se setkám. Zaplav každou duši, s níž se setkám, tvým svatým milosrdenstvím a nabídni jí spásu potøebnou pro vstup do tvého království. Vyslyš mé modlitby. Naslouchej mým prosbám a tvým milosrdenstvím zachraò duše celého lidstva. Amen. Vy, kteøí oèeròujete tato poselství a odmítáte je, prosím vás, abyste pøišli ke Mnì. Ukážu vám Pravdu. Pøijmu vás a pøinesu vám útìchu. Budu vás vždy milovat bez ohledu na to, jak Mì urážíte. nesejde na tom, jak Mì urážíte. Když èlovìk nevìøí v Boha, neuznává rozdíl mezi dobrem a zlem dubna 2013 nebesa jsou plná zármutku kvùli bolesti, kterou moji milovaní následovníci musí snášet na zemi. Všichni andìlé a svatí se spojují vjedno k modlitbì za lidstvo, které snáší tak kruté útoky Satana a jeho zlých duchù. Protože pøijímám jejich modlitby a reaguji na nì, prosím všechny, kteøí se nazývají køes any, aby se modlili jako nikdy døíve. Modlitby nabízené každý den k ochranì proti démonickým silám, které pronikly zemi, ji pomohou oèistit od zlých duchù. Musíte být plní nadìje, a když zùstanete vìrní Mnì, stanete se ještì silnìjší. Síla køes anù, sjednocených v Boží Pravdì, bude pøedstavovatr mocnou hradbu proti šelmì, jejíž plány škodit Božím dìtem se zaèínají v tomto èase uskuteèòovat. Musíte se postavit pøede Mne, stvrdit svou nehynoucí lásku ke Mnì a Já vás povedu ve Své armádì, která nebude nikdy poražena. Jak se Má armáda rozroste a zvìtší, celé miliardy se obrátí a pøijmou Mne, to pomùže zabít šelmu. Vaší povinností, moji milovaní následovníci, je soustøedit se na ty, kteøí odmítají moji milosrdnou ruku. Nevadí, že se vám budou posmívat v mém jménu, vše, co musíte uèinit, je snažnì prosit o záchranu duší. Vìzte, že Boží armádì na zemi budou udìleny mimoøádné milosti, aby ji umožnily pøivést s sebou duše tìch, kteøí pochybují o mém svatém Slovì. Pochybnosti, když jim dovolíte narùst, oddìlují èlovìka od Boha. Pochybnosti jsou do lidských srdcí vloženy Satanem k oklamání Božích dìtí, aby uvìøili, že On, neexistuje. Když èlovìk nevìøí v Boha, nevìøí v rozdíl mezi dobrem a zlem. Bez Božího vedení padne do každé pasti, nastražené mu Satanem. Toliká nenávist v lidských srdcích se pak projeví proto, že jakmile se jednou otevøou Zlému, srdce se jim plní hnìvem. V srdcích lidí se pak projevuje tolik nenávisti, protože když se jednou otevøeli Zlému, jejich srdce se plní hnìvem. Nejvìtší hnìv bude zamìøen na køes any, a pøesto tito lidé nebudou vìdìt, proè se tak cítí. Proto ti, kteøí tvrdí, že v Boha nevìøí, tráví více èasu odsuzováním tìch, kteøí v Boha vìøí. Modlete se, modlete se, modlete se za jejich duše. Babylonská vìž bude znovu postavena a pøedstavena jako boží chrám dubna 2013 kdo mùže popøít moji smrt na køíži? Kdo mùže popøít, že jsem se vzdal svého života, aby Pravda všude zachránila høíšníky? Potom kdo z vás, až pøijde èas, popøe Pravdu mé církve na zemi, až bude rozebrána kámen po kameni? Byla vám dána Pravda. Znáte mé uèení. Potom také podle mého uèení poznáte mou církev. Má církev na zemi je Pravda. Má církev na zemi je mé tìlo. A potom, když nìkdo z vás bièuje mé tìlo, posléze znovu vymyslí mé uèení a následovnì vám pøedloží lži, zapøete Mì pak?

13 Já, Ježíš Kristus, vám to neøíkám, abych vás rozdìlil. Øíkám vám tyto vìci, abyste uctívali mé uèení, zachovali svaté svátosti a zùstali pevní v Pravdì. Nikdo na zemi nemùže zmìnit uèení mé církve. Nikdo. Nikomu nebyla dána autorita vyhlásit nová uèení a vydávat je za moje. Pøesto Mì mnozí z vás zapøou popøením Pravdy, která vám byla dána pøed 2000 roky. Máte takové nedostatky ve vìdomostech o svatých vìcech, že ani nepoznáte v nových zákonech, že se vùèi Mne rouhají, až budou zavedeny v mé církvi na zemi. Tak jako tehdy, bude Babylonská vìž znovu postavena a pøedstavena jako Boží chrám. Bude stát v Øímì a bude oznaèena novým symbolem jednotného svìtového náboženství. Tento symbol bude vidìt na støeše, na vchodu a bude na prvním místì na vysokém oltáøi uvnitø. Mùj vzácný svatostánek ze zlata, znesvìcený v celé své slávì, bude umístìn ve støedu oltáøe na oèích všech. Tato urážka bude znamenat, že šelmì bude dán volný vstup, aby obsadila mùj svatostánek. V té chvíli moje pøítomnost zmizí. Milióny lidí mnozí z nich nepoznají význam této ohavnosti udìlají všechno, od nich vyžadované, a budou se modlit pøed šelmou. Nová roucha vyrobená se zlatými emblémy, napohled skromné ornáty budou nošena tìmi, kteøí slouží v takzvaném chrámu. Zlaté znamení, které bude vystavováno na odiv hanebným zpùsobem, bude symbol nového svìtového náboženství. Køíže zmizí. Mùj køíž už nebude nikde vidìt. A tam, kde ještì na veøejných místech zùstanou, budou lidé pøinuceni zákonem, aby je odstranili. Nová vìž, která bude uctívat Satana, bude kopírována v mnoha zemích a potom bude oznámena druhá èást podvodu. Církev veøejnì vyhlásí, že existence pekla je nesmysl. Lidé budou ukolébáni do klamného pocitu bezpeèí, až tato nestoudná lež bude pøijata všemi církvemi. Bude to zdùvodnìno, že Bùh by nikdy nedovolil existenci takového místa. Že On miluje všechny a že existence pekla byla po staletí šíøena náboženskými fanatiky. A tak lidé budou pøehlížet dokonce existenci smrtelného høíchu. Høích bude tak široce pøijímán, že lidé se už nebudou více modlit, nebo prosit o milosrdenství, nebo to nebude Bùh, kterého budou vyznávat. Bude to šelma, které podøídí své duše a každý krok jejich cesty bude peèlivì organizován nepøáteli Boha. Aby se boží dìti staly hodny jeho království, musí být zbaveny svìtských vlivù dubna 2013 Mé dítì, aby dìti Boží mohly být zachránìny, musí jít cestou mého Syna. Aby se staly hodny jeho království, musí pøijmout, že musí být zbaveny svìtských vlivù, které je oddìlují od Boha. Ti, kteøí se v hledání Pravdy obrátí k mému Synu, zaznamenají ve svých životech množství zmìn. Ti, kteøí Ho neznají a kteøí Mu poprvé otevøou svá srdce, budou ronit slzy. Jejich slzy budou výsledkem lásky, kterou vnesl do jejich srdcí a kterou budou pøemoženi. Jsou to slzy obrácení. Jejich srdce a duše budou naplnìny láskou, jakou pøed tím nikdy neznali. Je to láska Boha a je to dar z nebe. Brzy potom, naplnìní Božím svìtlem, budou pøitahovat temnoty Zlého, který slídí po duších naplnìných tímto svìtlem. Tehdy budou trpìt rukama jiných, které použije Zlý, aby napadl jejich víru a vìrnost k Bohu. Ti, kteøí mají jednoduchou láskou k mému Synu, bez vší lidské arogance a pýchy, kteøí nepodlehnou tlakùm tìch, kteøí odmítají mého Syna budou trpìt právì tak, jako trpìl On. Pocítí bolest, až budou svìdky høíchu, nebo budou cítit stejnou bolest, jako mùj Syn. Budou padat a klopýtat, právì tak, jako mùj Syn po cestì na Kalvárii. Dokud budou žít, budou cítit bolest utrpení mého Syna. To je bude doprovázet tak dlouho, dokud nebude dokonèena koneèná oèista svìta. Nemìjte nikdy pocit, že tato vìrnost mému Synu bude mít navždy jenom pøíchu bolesti, protože pøináší také radost, pokoj a nadìji, které dává vìèný život. Nesmíte nikdy dovolit vaší lásce k mému Synu, aby vás oddìlila od všech Božích dìtí. Místo toho se musíte pøiblížit ke každému, zejména k tìm, kteøí nikdy neotevøeli srdce mému Synu. Ti potøebují vaši pomoc. Darem obrácení vám byly dány milosti, které potøebujete, abyste pøinesli tyto duše mému Synu. Musíte to uèinit pøijetím bolesti, kterou musíte snášet jako Kristùv voják, a vašimi modlitbami a obì mi pro druhé. Vaše milovaná Matka. Matka Spásy Všichni falešní proroci budou mnou vyhnáni a pøísnì potrestáni dubna 2013 moji vizionáøi po celém svìtì procházejí v tomto èase velkým utrpením, když snášejí bolest, která je nutná pro záchranu duší lidstva. Oni, potom, co se nabídli do mých služeb, budou kráèet osamocení, stejnì jako Já, když jsem stoupal na horu Kalvárii, jenom s nemnoha, kteøí pøijdou, aby jim pomohli. Právì tak, jako moje pravé duše trpí bolestí, posmìchem a odmítáním, tak budou falešní proroci a vizionáøi oslavováni a mnohé oklamou. Povstanou mezi vámi falešní proroci a budou pøitahovat chválu a slávu. Za jejich fasádou pokory a sladkých slov bude prázdnota zrozená z ducha zla. Varuji svìt, aby nenásledoval falešné proroky, kteøí v mém svatém jménu hledají slávu, nekritický obdiv a chválu pro

14 sebe samé. Nikdo poslaný Mnou, Ježíšem Kristem, se nebude vyvyšovat, aby vás nechal padat ke svým nohám. Žádný z mých prorokù se nepostaví na piedestal a neøekne, že je vìtší, než vy. Nesmí vyslovit, že je vìtší, než jejich bratøi a sestry, protože je prorokem. Vše, co [falešný prorok] bude dìlat, je, že bude kázat slova tak zvané moudrosti zpùsobem, který vás povede k tomu, abyste uvìøili, že by mìl být chválen pro svou vlastní domnìlou vìrnost k Bohu. Místo toho, aby vás podnìcoval k modlitbám a pøivádìl blíže k Bohu, bude vás pøedevším nutit a vyžadovat, abyste mu prokazovali úctu. Udìlá to tak, že vám ukáže druh vlastností, které byste spojovali se zbožnými lidmi. Tito falešní proroci budou k sobì pøitahovat duše høíchem pýchy. Pýcha ve falešném proroku bude pøitahovat pýchu v jiných duších. Budou se vzájemnì chválit za užívání Božího jména, pøi hlásání své velikosti. Støežte se tìch, kteøí po vás budou chtít, abyste na sobì, jak øíkají, projevili mimoøádné dary, které pøitahují duchovní svìt. Musíte se vyhnout tìm, kteøí vás mým jménem budou zvát, abyste si zahrávali s duchy, o nichž øeknou, že vám pøinesou velký pokoj a útìchu, kde však nebude ani zmínka o Bohu. Pokud nebudete pozváni ke klanìní se v pokoøe Bohu, místo toho budete žádáni, abyste sami sebe a vaše osobní dobro upøednostnili pøed potøebami druhých, potom musíte vìdìt, že to nemùže pocházet od Boha. Nesmíte nikdy upøednostnit vaše osobní zájmy, nebo zájmy druhých, pøed Bohem. Vše, o co prosíte, musí být v souladu se svatou vùlí Boha. Mnozí ze svìtových falešných prorokù pracují s duchy, kteøí nepøicházejí ode Mne. Prosazují dùležitost vnitøního uzdravení, pozitivního myšlení a metafyziky, které všechny vedou k jednomu - èlovìk bude podnìcován, aby se vyvýšil pøed Bohem. Všichni falešní proroci budou Mnou vyhnáni a pøísnì potrestáni. Jejich tresty pøevýší tresty obyèejných smrtelných lidí, protože budou zodpovìdní za ztrátu tak mnoha duší. Tentokrát nepøijde jako èlovìk v tìle dubna 2013 Mé milované dítì, ze své velké lásky k lidstvu, vás nyní mùj Syn pøipravuje na svùj Druhý pøíchod. Protože vás miluje, mluví k vám skrze své proroky, aby zajistil, že nikdo neunikne jeho milosrdenství. Právì tak, jak jako Bùh poslal Jana Køtitele pøipravit svìt na mého Syna jednorozeného Syna Božího, Mesiáše mùj Syn vám nyní odhaluje poslední plán. Tento koneèný plán spásy bude podobný jeho prvnímu pøíchodu, ale s jedním rozdílem. Tentokrát nepøijde jako èlovìk v tìle. Nyní, když je vám Pravda znovu odhalována, mùj Syn vám pøipomíná vše, co pøichází z Boha skrze jeho svaté Slovo, když pøipravuje poslední etapy. Dìtem Božím byla dána Pravda, když mùj Syn kráèel po zemi. Nyní vám bude dána celá Pravda, vèetnì odhalení o práci Božích nepøátel, pro vaše dobro, abyste nebyli oklamáni. Musíte být šlechetného srdce, když vám mùj Syn pøináší tyto dary, které budou živit vaše duše. Když jsem se zjevila, bìhem let, vybraným Božím vizionáøùm, bylo to proto, abych pøipravila duše na tyto èasy. Nyní, když se pøipravujete na pronásledování, kterým budou zasaženi køes ané, bude to mimoøádnì tìžké, protože to bude zneuctìní ducha a zpùsobí nejvìtší bolest. Když znáte Pravdu Božího Slova a když víte, jak poznat práci podvodníka, stanete se silnìjší. Je daleko dùležitìjší zùstat vìrní Božímu Slovu, než pøijmout lži, které vám budou pøedloženy tìmi, kteøí nepøicházejí od Boha. Mùj Syn vás pozvedne k velké slávì, když budete poslušní jeho Svatého Slova a budete zachovávat jeho uèení. Prosím vás, abyste prokazovali mému Synu úctu, jakou si zasluhuje. Ti, kteøí Ho odmítli, když kráèel po zemi, nakonec pøijali pravdu toho, Kdo byl, když zemøel na køíži. Ti, kteøí odmítají jeho Slovo dnes, si nakonec uvìdomí Pravdu v den, kdy pøijde jako Soudce. Pro mnohé bude pøíliš pozdì. Modlete se, aby všechny duše zùstaly vìrné odkazu mého milovaného Syna, Ježíše Krista, nebo jenom ty, které Ho pøijmou, mohou být vzaty do jeho království. Vaše milovaná Matka. Matka Spásy Tyto odporné skutky se musí stát, protože zemì je oèiš ována dubna 2013 jak pokraèuji v oèiš ování svìta mým darem Ducha Svatého, vede to k ještì vìtší nenávisti vùèi Mnì, Ježíši Kristu. I když moje pøítomnost v srdcích lidí narùstá, v èinech tìch, kteøí protiøeèí mému Svatému Slovu, uvidíte velkou míru nenávisti. Ti, kteøí pokraèují v zavádìní zákonù, které se rouhají proti Bohu, zvýší své úsilí, aby poskvrnili Slovo Boží. Tyto odporné skutky se musí stát, protože zemì je oèiš ována. Až oèiš ování zesílí, tak vám také zlo høíchu bude ukázáno. Všimnete si, že tito mí nepøátelé budou podporovat každé myslitelné jednání, které je namíøeno proti Bohu. Mnozí budou vyhlašovat svou nevinu, ale tyto èiny nebudou pøijímány mými, kteøí znají Pravdu. Dar rozlišení, který jsem

15 pøedal mnoha duším, znamená, že tyto ïábelské skutky, které jsou páchány tìmi, kteøí v pozicích moci ovládají národy, budou vidìny jako takové, jaké sou dílo Satanovo. Satanovi zlí duchové zvýšili svou pøítomnost v duších tìch, kteøí nevìøí v Boha. Neuspokojení tím, že takové duše se k Bohu obracejí zády, tito zlí duchové podnìcují tyto lidi k prosazování nejohavnìjších høíchù. Èasem se tyto duše stanou tak zkažené a plné nenávisti k Bohu, že se uvrhnou do temnoty, která už není schopna snést Boží Svìtlo. Nezapomeòte, že mé milosrdenství je velké. Bude to jenom mým milosrdenstvím, že tito lidé mohou být zachránìni. Není pro nì jiná nadìje, nebo mnohé z tìchto muèených duší nejsou schopné ze své vlastní svobodné vùle tak jsou zamoøeny zlem prosit o mou milosrdnou ruku. Vy, kteøí Mì znáte a milujete Mì, musíte pomoci tìmto ubohým lidem tím, že budete úpìnlivì prosit o záchranu jejich duší. Musíte prosit, aby se nyní ke Mnì obrátili, abych mohl zasáhnout a zastavit pronásledování, které zamýšlejí uvalit na svìt. Musíte prosit Mì, skrze osobní obìti, aby byli zastaveni od [páchání] genocidy, kterou plánují. Nejhorší formu genocidy uvidíte v nespravedlivých válkách a vraždì nevinných v lùnì svých matek. Budou neustále lhát a jejich veøejná kázání budou v oèích Boha nesmysl dubna 2013 zanedlouho se disidenti v katolické církvi, kteøí opustili svou poslušnost Bohu, dají dohromady k zuøivému útoku na svaté služebníky, vìrné Pravdì. Ti, nevìrní mému Tìlu, zmìní mnoho zákonù a vytvoøí nové výklady významu nejsvìtìjší eucharistie. Mnozí svatí služebníci Boha a laici napøíè køes anskými vírami budou sledovat, jak bude Duch Svatý napaden. Mnozí budou otøeseni zpùsobem, jakým bude mé jméno a mé uèení novì vykládáno, kdy bude zdùraznìna povinnost èlovìka k èlovìku. Lidé budou povzbuzováni milovat se navzájem a klást své potøeby pøed Boží oltáø. Navenek bude pohlíženo na tento pøístup ke køes anství jako na dobrou vìc. Bude podporovat dùležitost lásky, ale ne zpùsobem, jak je naøízený Bohem. Uvidíte lidi ve vysokých pozicích, jak se navzájem vychvalují za úèast na náboženských obøadech. Budou se uctivì klanìt jeden druhému a vrhat se ve zbožòování k nohám nepøátel Boha. Všechny ty velkolepé rituály oklamou svìt a mnozí si neuvìdomí úèel tìchto ceremonií. Tyto èiny, nová kázání a nové ceremonie, údajnì k uctìní Mne, Ježíše Krista, budou místo toho z podstaty temné, nebo budou oslavovat šelmu. Král temnoty se svými zlými duchy je velmi hbitý v srdcích mnohých, odpovìdných za vedení mých následovníkù. Nìkteøí z tìchto služebníkù si neuvìdomují, že jsou pokoušeni Zlým. Tìm øíkám pøijïte teï. Pøijïte ke Mnì skrze svátost smíøení. Máte-li obavy o vaši víru, osvítím vás, ale musíte svou duši zbavit pýchy. Je to pýcha, která vás svádí, abyste uvìøili, že váš intelekt je lepší, než intelekt Boha. Jiní, jako vlci v rouchu beránèím, prodali své duše Satanovi. A právì tak jako on, budou vychytrale podvádìt Boží dìti. Budou svádìt ostatní chválou jejich služebníkù za jejich svatost a to pøitáhne ty služebníky milující sami sebe, naduté pýchou, kteøí pùjdou za nimi jako ovce. Budou neustále lhát a jejich veøejná kázání budou v oèích Boha nesmyslem. Neuvidíte ani špetku pravé pokory v žádném z jejich slov, i když se budou velmi snažit zajistit, že se na veøejnosti budou chovat jako pokorní služebníci Boží. Moc Ducha Svatého s nimi nebude a ti z mých, kteøí Mì opravdu znají, to dosvìdèí. Tak mnoho mých nebohých posvìcených služebníkù bude vtaženo do tìchto lží, které povedou k znesvìcení mého tìla, a mnozí z tìch, kteøí se vychloubají svou láskou ke Mnì, budou první, kteøí zarazí další høeb, když Mì všichni znovu ukøižují. Má dcero, nenávist, ti projevená vyjde ze dvou stran, jako pøímý výsledek rozkladu mé církve na zemi. Na jedné stranì budou ti, kteøí øíkají, že zastupují mou církev na zemi, ale tìmi vùbec nejsou, protože reprezentují jiné uèení. Na druhé stranì budou moji vìrní služebníci, kteøí ti nebudou vìøit. Musíte vìdìt, že Pravda vyvolává strach a hnìv. Pravda daná pravým Božím prorokùm nevytváøí jenom hnìv kvùli strachu, vyvolává také pohoršení. Pohoršení a hnìv pøicházejí od ducha zla. Zlý, skrze lidská srdce, se mimoøádnì snaží zastavit Boží Slovo. Hnìv proti prorokùm je nenávistí vùèi Bohu. Antikrist bude z východu, ne ze západu dubna 2013 svìt je pøipraven na pøíchod Antikrista. Byl podporován øadou mocných politických sil, aby udìlal svùj velký vstup. Antikrist pøijde z východu, ne ze západu, ale bude milován, uctíván a veleben z obou stran a ve všech koutech svìta. Zaène takto: S pomocí nepøátel Boha Antikrist rychle vyvolá válku mezi dvìma národy vedenými dvìma umínìnými a

16 mocnými vùdci. Tyto války se vystupòují a pak se rozšíøí do dalších zemí. Když se hrozba stane tak vážnou, že se zaène dotýkat nejmocnìjších národù, potom zaènou jednání o míru. Znièehonic vystoupí šelma. A s dovedností, která na svìt udìlá dojem, pøivede války ke konci. Bude mít mocný hlas. Bude vysoce inteligentní a podá pùsobivý charizmatický obraz. Jeho pøíjemný, dobøe vypadající zevnìjšek, šarm a smysl pro humor, bude jako mocná, hypnotická magnetická síla. Pøitáhne velkou chválu od dobøe známých svìtových vùdcù a sdìlovacích prostøedkù a stane se celebritou. Jeho zpùsoby okouzlí šéfy obchodních spoleèností, kteøí na nìho budou pohlížet jako na nástroj k vytváøení bohatství, když ekonomika zaène rùst. Antikrist bude vystupovat tak výjimeènì, že národy se budou halasnì dožadovat, jeden pøes druhého, aby ho pøimìly k návštìvì svých zemí. Bude milován a do posledního detailu bude kopírovat každý okamžik mé mise, když jsem chodil po zemi. Bude kázat o dùležitosti lásky, míru a jednoty mezi národy a bude vidìn, jak dìlá velké zázraky všude, kamkoliv pùjde. Není to èlovìk jako ostatní. Není to èlovìk jako jiná charizmatická postava. Jeho hvìzda bude záøit a tøpytit se, jako žádná jiná pøed ním. Bude považován za pøední postavu jediného svìtového, na èlovìka orientovaného náboženství. Tento takzvaný úspìch ohavnosti bude pøipsán jemu. Každý bude padat k jeho nohám. Jeho portrét bude zobrazován všude. Bude vidìn s pøedstaviteli mnoha náboženských vìrouk. Brzy se bude øíkat, že lidé v jeho pøítomnosti budou spontánnì uzdraveni. Skrze moc Satana bude schopen èinit skutky, které otøesou mnohé a které budou považovány za zázraèné. V té dobì bude nevìdomým pøipadat jako Mesiáš. Potom naznaèí, že byl poslán Bohem, aby zachránil svìt. Mnozí, vèetnì tìch ve svìtì, kteøí nepøijímají moji existenci, budou pøesvìdèeni, že tento muž je Syn èlovìka, Ježíš Kristus. Ti, kteøí ho budou uctívat, poslouchat, co od nich žádá, a zbožòovat ho, budou zamoøeni takovým zlem, že jejich duše budou vsáty do prázdnoty, z níž, jak shledají, bude nemožné se vymanit. Ti, kteøí znají Pravdu mého uèení, rozpoznají podvod, který je pøedložen lidské rase a této ohavnosti odolají. Ti, kteøí øíkají, že znají Boha a že jsou praktikující køes ané, zklamou v pochopení mého slibu návratu. Až se vrátím, bude to k soudu. Už nikdy nebudu podruhé kráèet po zemi. Pøes všechnu jejich znalost mých uèení nerozumìjí tomu, co jsem øekl. Nyní jim to pøipomínám. Nikdy nebudu chodit v tìle. Kdokoliv, kdo øíká, že jsem to Já, je lháø. Každý den si musíte položit otázku: Schválil by Bùh moje dnešní skutky? dubna 2013 musím vysvìtlit každé jednotlivé osobì žijící dnes na této zemi dùležitost èasu, který jí byl dán. Nikdy jsem nezasahoval do vùle èlovìka, nebo to je jeden z nejvìtších darù daných lidstvu a nikdy nemùže být odebrán. Na druhé stranì Satan do svobodné vùle èlovìka zasahuje a od samého poèátku vytrvale hledá, jak lidskou bytost zotroèit a ukrást její duši. Tudíž je to svobodná vùle, která je dána èlovìku, kterou budou vyhledávat zlí duchové. Avšak i to, že le je to že dveøe do mého království mohou být odemèeny, je také skrze svobodnou vùli èlovìka,. Protože jste v tìle, a tedy smrtelní, jediný èas, který máte k pøípravì na vìèný život, je teï. Nesmíte na to nikdy zapomenout. Musíte být vždy pøipraveni, nebo jak vám mùj Otec život dal, tak ho také v každé chvíli každého dne mùže vzít. Kdybyste mìli zemøít dnes, byli byste zpùsobilí pøede Mne pøijít? Víte jakých chyb a jakých èinù jste se dopustili, a jakou nenávist jste ukázali vašemu bližnímu, která bude pøede Mnou odhalena? Aby vám byl dán vìèný život, musíte vìdìt, co je tøeba nyní udìlat, dnes, abyste se oèistili v mých oèích. Tìm, kteøí jednak mlèky pøehlížejí høích a zraòují jiné a potom se modlí a vedou život, o kterém øíkáte, že je Mi oddán, pravím: Každou hodinu Mì vaším pokrytectvím zraòujete. Každým dnem se vaše duše ode Mne více vzdaluje. Musíte se øídit Desaterem pøikázání pøesnì tak, jak bylo dáno mým Otcem, jinak nemùžete øíct, že patøíte Mnì. Tak mnoho duší nevstoupí do nebe a mnohé musí trpìt oèistou, která je vyžadována, aby byly zpùsobilé vstoupit do mého království. Ale daleko více duší je uvrženo do vìèné temnoty. Tak mnohé si uvìdomí v minutách po své smrti na zemi, jak urážely Boha. Jak jen jsou potom vydìšené a smutné. Uvìdomí si, že jejich èas k pokání uplynul a teï už je pro nì pøíliš pozdì. Proè nechápete, že smrt mùže pøijít v každém okamžiku? Že když urazíte Boha, musíte se snažit zmìnit své chování, abyste našli pokoj. Když se vyhnete høíchu a stále zkoušíte zlepšit chování k druhým, potom naleznete skuteèný pokoj. Máte-li v duši pokoj což mùže pøijít jen když bojujete s høíchem a projevíte výèitky svìdomí pro své zlé skutky - budete blíž Bohu. Každý den si musíte položit otázku: Schválil by Bùh moje dnešní skutky? Odpovìï budete mít ve svém srdci. Slova, která vám øíkám dnes, uslyšíte ještì jednou v poslední den. Pøipomínejte si je dubna 2013

17 pøicházím v tomto èase, abych tì varoval pøed zradou tìch, kdo jsou v této misi kolem tebe. Mnozí budou nuceni obrátit se k této práci zády a ty nesmíš nikdy bìhat za nimi. Já jsem se nikdy nevnucoval tìm, kteøí Mì pronásledovali. Místo toho jsem nabídnul sama sebe, jako beránek vedený na porážku, abych zachránil duše. Všímejte si teï, jak ti ustanovení falešní proroci, nachystaní Satanem, budou brzy vzati do náruèe tìch, kteøí øíkají, že jsou služebníky Boha. Jejich proroctví, z nichž všechna popírají Pravdu, budou použita na tvé zostuzení. A si nikdo ani na vteøinu nemyslí, že má poselství daná svìtu k pøípravì duší na mùj Druhý pøíchod, nebudou roztrhána na kusy. Má dcero, tyto pøekážky musíš pøehlížet. Tvou poslušností tì uèiním silnìjší, nebo èas ti není naklonìn, abys zajistila, že se milosti, které vylévám na lidstvo, dostanou všem. Moji praví proroci vìtšinou neznají Písmo svaté, nebo proroctví, dávané svìtu mým milosrdenstvím. Nepotøebují citovat výòatky z Bible svaté, protože po nich nežádám. Moje Slovo je dáno takové, jaké je. Moje Bible svatá je posvátná. Vytrhávat z ní pasáže, k podpoøe nìjakého Božího zjevení, není dovoleno. Když je poselství dáváno Mnou, prorok píše, co diktuji a nikdy není žádán, aby opakoval výòatky, dané svìtu mými apoštoly. Jsem vìtší, než všichni, kteøí Mi slouží. Moje Slovo je posvátné. Mé dary vám jsou dávány, abyste pøipravili vaše duše a proto všem pravým prorokùm jsou dány modlitby, které roznìcují touhu sjednotit se s mým Srdcem. Pronásledování, které budeš snášet, bude pokraèovat a zhorší se. A právì tehdy, když si budeš myslet, že už nemùžeš dál, dokážu svìtu moji Boží pøítomnost. Trp s dùstojností, moje malièká. Nebraò mé Slovo, bez ohledu na to, jak tì to bude pokoušet, dokonce ani tehdy ne, když ti pøedloží zlé lži. Ti, kteøí Mì znají, budou také vìdìt, kdy slova nepøicházejí ode Mne, nebo Já sídlím v jejich srdcích. Pøesto, Satan je tak vychytralý, že Mì mùže napodobit - s jedinou výjimkou. Nebude moci nikdy pøipustit, že jsem pøišel v tìle, nebo že mé Tìlo je pøítomno v nejsvìtìjší eucharistii. Mùj Duch nyní vzrùstá a bude se neustále pozvedat proti silám zla. Všichni démoni do jednoho budou usmrceni mými andìli, než nastane poslední den. Moje Slova, která vám øíkám dnes, uslyšíte ještì jednou v Poslední den. Pøipomínejte si je. Já jsem zaèátek a konec. Pøicházím, jak jsem slíbil, pøinést vám vìèný život. Povstaòte všichni, kteøí ve Mì vìøíte a pøijmìte Pravdu. Pojïte ke Mnì. A vùle mého Otce panuje v novém nebi a na nové zemi. Radujte se, nebo pøináším mír a jednotu všem, jejichž jména jsou v knize živých. Má poslední smlouva byla naplnìna. Má vláda pøišla. Povstaòte a pøijmìte ruku Boží. Den, kdy uslyšíte tato Slova, bude dnem, kdy budete znát Pravdu. Nenechejte se oklamat, nebo jenom Bùh a dary Božího zjevení vám mohou pøinést lásku, pokoj a obrácení, které se ve svìtì rychle rozšíøí skrze tato poselství. Ta jsou darem. Mají za cíl vám ukázat pravou cestu k vašemu oprávnìnému dìdictví. Pøijmìte je s laskavostí a díkùvzdáním ve svých srdcích. Váš milovaný Ježíš. Spasitel lidstva Bude zavedena nová forma køíže dubna 2013 moje autorita se nikdy nezmenší, a jako svìtlo, zeslábne v husté mlze, bude však vždy zjevná, tøebaže oslabena jen na mihotavé žhnutí. Až se svìt opìt zmìní, jak duch zla vyvolá rozdìlení za rozdìlením, bude to Boží Svìtlo, které vám bude dávat sílu. Moji pøítomnost pocítí ti, kteøí ke Mnì pøijdou, abych jim pomohl, nebo vás nikdy neopustím, zejména ne, když si budete myslet, že je všechno beznadìjné. Nebude nic jiného, než pravda,která vám pomùže se s tím vyrovnat, až se zjevný nedostatek lásky ještì prohloubí, jak se lidská srdce zmìní v kámen. Pravda je obsažena v Bibli svaté. Je to potrava, kterou se lidé mohou živit teï i v budoucnosti. Velmi brzy se stane nemožným koupit Bibli, až mnoho národù, zejména v Evropì, budou dodržovat nové zákony, které zakážou všechny knihy k podpoøe Božího Slova. Právì je psán dopis s pokyny všem, kteøí jsou ve službì v katolické církvi. Všichni moji posvìcení služebníci budou informováni o zmìnách se sdìlením, že jsou pro dobro církve. Nová pravidla se projeví novelizací, èi úpravou modliteb bìhem mše svaté a budou se zdát nevinná. Mnozí si nevšimnou jejich významu, ale budou se vztahovat k nejsvìtìjší eucharistii a mé pøítomnosti v ní. Bude použito slovo "pøipomínat si" (slavit památku) a všechny církve budou brzy zbaveny svých cenností. Odebrání cenností, vèetnì zlatých svatostánkù které vymìní za vyrobené ze døeva a kemene bude jedním ze znamení, že jsou nyní shromažïované pro nové svìtové náboženství. Kostely budou zmìnìny uvnitø svých zdí a to bude spojeno se znesvìcením oltáøù. Monstrance, nesoucí nejsvìtìjší eucharistii, zaènou mizet a dny, kdy má svatá hostie je vystavena, se budou chýlit ke konci.

18 Pohrdejte teï mým Slovem a budete ronit slzy, až tyto skutky budou pøed vámi dít. Brzy, nato budou pozmìnìny odìvy nošené mými svatými služebníky a bude uvedena nová podoba køíže. Tato nová ukrutnost nebude založena na jednoduchém køíži. Místo toho ukáže, nenápadnì, hlavu šelmy. Prosím vás, abyste nyní shromáždili mé svaté køíže a uložili je ve svých domovech, spolu se svìcenou vodou. Vybízím vás všechny, abyste se pevnì drželi Pravdy, o níž jsem vám øekl. Pak chci, abyste Mi zcela dùvìøovali. Nikdy si nemyslete, že vás nechávám na pospas Zlému. Vždy zùstanu blízko vás. Budu vylévat mimoøádná požehnání na hlavy mých milovaných, vìrných, posvìcených služebníkù, abych je udržel spjaté s mým Nejsvìtìjším Srdcem. Držte vaše srdce blízko mému a k sobì navzájem. Utìšujte a posilujte se vzájemnì, nebo musíte jeden druhého milovat víc než kdy jindy, pøed a bìhem pøicházejících èasù. Já jsem vaše rodina. Vy patøíte Mnì. Zùstaneme jednotní až do èasu, kdy zaznìjí polnice, a bude oznámeno, že se zjevím, koneènì, v mém Druhém pøíchodu. Potom pocítíte radost a mír, který jsem vám slíbil. Pak skonèí všechno utrpení.

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

KNIHA PRAVDY LEDEN 2013

KNIHA PRAVDY LEDEN 2013 KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ LEDEN 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 14. DÍL Poselství od 1. ledna do 31. ledna 2013 Poznámka korektora: Pøekladatelé upozoròují, že z dùvodù náboženské

Více

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ OD 1. SRPNA 2012 DO 31. SRPNA 2012 10. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 10. DÍL Poselství od 1.srpna 2012 do 31. srpna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY

OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY OD 1. SRPNA 2011 DO 30. ZÁØÍ 2011 4. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 4. DÍL Poselství od 1. srpna 2011 do 30. záøí 2011 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY

VELKÉ VAROVÁNÍ KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY ZÁØÍ 2013 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Vybral jsem si dvanáct prostých mužù, nevzdìlaných a neznalých Písma

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ

ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ ODKUD PØICHÁZÍ NEBEZPEÈÍ Opìt jsem dokonèil jeden výplod a pøemítám. Po pøeètení této sbírky, musí pøeci napadnout podobné otázky i negramotnì myslícího (jestli má v sobì èlovìk

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

SEBEOBRANA KDYŽ JDE O VŠECHNO

SEBEOBRANA KDYŽ JDE O VŠECHNO SEBEOBRANA KDYŽ JDE O VŠECHNO Obsah Sebeobrana Kdybys byl stvoøitelem, tak...? Jak zachránit duše a svou duši Výòatky z poselství rozšiøovaných pod názvem velké varování Sebeobrana (Chraòte svou duši)

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

BLUD A KLAM. v t. s o. d i. l o. í t. t á

BLUD A KLAM. v t. s o. d i. l o. í t. t á BLUD A KLAM, í t ì n o p e t á M? o v t s d i l o l h i t s o p co BLUD A KLAM - Máte ponìtí, co postihlo lidstvo? Co mi osobnì bolí, je to, že když ètu køes anský tisk, lhostejno v jakém jazyku, vidím,

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce

1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce CESTA SEDMIBOLESTNÉ 1. zastavení: Maria obětuje Ježíše v chrámě a slyší předpověď o meči, který probodne její srdce píseň 810 Ó Maria útočiště naše, 3. sloka: 3. Když jsi v chrámě svoje nemluvňátko / Simeonu

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

BRIAN L. WEISS mistrù poselství

BRIAN L. WEISS mistrù poselství BRIAN L. WEISS poselství mistrù Pøeložil Jiøí Martínek Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright Brian L. Weiss, 2000 Translation Jiøí Martínek, 2005, 2009, 2012, 2013 All rights

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 (Li Hongzhi, 11. dubna 2004) Zdravím vás! (Publikum: Vítejte Mistře! Potlesk) Máme tu velkou událost. (Potlesk) Na tuto konferenci Zákona

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001)

Šimon Batory OFMCap PUTOVÁNÍ ZA SV. Františkem EXERCICIE 2000 (Concordia Pax 2001) Údolí malomocných pokání Syn kupce z Assisi je najednou viděn na místě, kterému se před tím zdaleka vyhýbal. Zdravý a normální člověk tak neriskuje. Na lidském smetišti malomocných. Na místě, kde jedni

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

AŽ.. JOSEF BERAN FOTO ALEŠ NOVÁK

AŽ.. JOSEF BERAN FOTO ALEŠ NOVÁK AŽ.. JOSEF BERAN FOTO ALEŠ NOVÁK Ty kdo máš zájem o čtení mého třetího amatérského vydání básní slyš: Komu věnuji toto vydání? Třem ţenám mé druhé mámě - Lýdii mé drahé milované manţelce - Světlance mé

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

EVANGELIUM PODLE JANA. Kapitola 1

EVANGELIUM PODLE JANA. Kapitola 1 EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Kapitola 1 =Prolog 1,1-18= 1:Na poèátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bùh. 2:To bylo na poèátku u Boha. 3:Všechno povstalo skrze nì a bez nìho

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Kázání: 5.7. Daniel Kašlík 2.8. Daniel Kašlík 12.7. Ludvík Švihálek 9.8. Ludvík Švihálek 19.7. Daniel Kašlík 16.8. Radim Toman 26.7. Jiří Gomola 23.8. Daniel Kašlík 30.8.

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

MODLITBA DVOU SRDCÍ LÁSKY

MODLITBA DVOU SRDCÍ LÁSKY MODLITBA DVOU SRDCÍ LÁSKY Ježíši! Maria! Miluji Vás. Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše! Amen. (10x) Ó Srdce Lásky! Ó Srdce navždy spojená v lásce! Dejte mi schopnost stále Vás milovat a pomáhejte

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Slovo víry 03/2016. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 03/2016. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 03/2016 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 O pravém štěstí Bible 21 29 Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.

Více

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38

1. neděle adventní Žl 85,8. 2. neděle adventní Lk 3, neděle adventní srv. Iz 61,1. 4. neděle adventní Lk 1,38 Zpěvy před evangeliem nedělní cyklus B /1/ 1. neděle adventní Žl 85,8 Pane, ukaž nám své milosrdenství * a dej nám svou spásu! 2. neděle adventní Lk 3,4.6 Připravte cestu Pánu, + vyrovnejte mu stezky!

Více

Ochota se učit LEKCE 4

Ochota se učit LEKCE 4 LEKCE 4 Ochota se učit Velké poslání, které dal Ježíš církvi v Matouši 28, 18 20, nezahrnovalo pouze získávat lidi, ale také činit učedníky. Být učedníkem znamená stát se studentem. Z toho důvodu jako

Více

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních

Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních Děkujeme Vám za nákup této e-knihy. Jsme rádi, že můžeme touto cestou přinášet dobré zprávy do světa digitálních médií. Jestliže se Vám podařilo dokument stáhnout z nějakého webu bez placení, tak si jej,

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 připraveno v Lotyšsku První den: Odvalte kámen Ez 37,12-14 Ž 71,18b-23 Ř 8,15-21 Mt 28,1-10 Otevřu vaše hroby a vyvedu vás

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

Křížová cesta s prosbami

Křížová cesta s prosbami Křížová cesta s prosbami Úvod. Veliký a mocný Pane ve slově i v činu, chceme si v této chvíli při naší pobožnosti připomenout velikost Tvé oběti života a učit se přijímat kříž, neboť Ty pokračuješ ve své

Více