Gladys a William McGarey EDGAR CAYCE O LÁSCE A MANŽELSTVÍ. Dìti, rodina, domov. Eko konzult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gladys a William McGarey EDGAR CAYCE O LÁSCE A MANŽELSTVÍ. Dìti, rodina, domov. Eko konzult"

Transkript

1 Gladys a William McGarey EDGAR CAYCE O LÁSCE A MANŽELSTVÍ Dìti, rodina, domov Eko konzult

2 Nejznámìjší americký mystik o nejvýznamnìjší oblasti našeho života Láska je, když se spolu díváme stejným smìrem; spojíme-li síly a táhneme-li spoleèné bøemeno; kráèíme-li vpøed ruku v ruce. Láska je, víme-li, že když se nám nebude dostávat síly, pak se budeme moci spolehnout na druhého. Láska je, víme-li, že s našimi starostmi a trápeními nebudeme sami, že je budeme moci sdílet s druhým. Víme-li, že naše radost bude znásobena radostí druhého. Láska pochází od Boha, nebo Bùh je láska. Když milujeme, dotýkáme se roucha Pána. Manželství je spojení dvou bytostí, aby se na zemi mohla narodit tøetí. Je to onen vyšší stupeò jednoty, kde se dvì bytosti spojují v jednu. Je to zlatý èlánek v øetìzu, jehož poèátek je pohled a jehož konec je vìènost. Pokuste se ze svého domova uèinit místo, kde se každý z vás bude snažit, aby se ten druhý cítil š astný a spokojený. G. McGarey, W. McGarey, 1989 Translation: M. Židlický, 2001 Eko-konzult, 2001 ISBN ÚVOD Edgar Cayce je nejvíce znám jako fenomenální jasnovidec a lidový léèitel. Pøesnost informací jeho senzibilních výkladù je neustále potvrzována. Stovky lékaøù testují jeho doporuèení ohlednì léèení širokého spektra nemocí. To pøirozenì neznamená, že jeho informace, týkající se jiných záležitostí, jsou správné. Avšak každý, kdo je pøístupný novým myšlenkám, bude pøinejmenším ochoten prozkoumat další oblasti, jimiž se výklady nejznámìjšího amerického mystika, lidového léèitele a senzibila zabývají. Autoøi této knihy lékaøi Gladys a William McGareyovi, mají obrovskou zásluhu na tom, že se s Cayceho názory na lékaøství seznámily tisíce lékaøù po celém svìtì, ale také laici. Pozdìji se zaèali zabývat i jinou, a já vìøím, že velmi dùležitou oblastí senzibilních dat E. Cayceho domovem a manželstvím. O Edgaru Caycem byla napsána øada knih. Jejich rukopisy jsem si pøedtím než vyšly, všechny pøeèetl. Nìkteré z nich se zamìøují na zdraví, jiné na interpretaci snù, další na senzibilní jevy. Každá z nich byla pro jistý okruh ètenáøù pøitažlivá. Když jsem si pøeèetl rukopis této knihy, položil jsem si o- tázku: Proè na mne uèinila tak velký dojem? Proè mám tak silný pocit, že by mìla být vydána a proè by si ji mìl pøeèíst každý, kdo již nìjakou knížku o E. Caycem èetl? Na tuto otázku bych vám rád odpovìdìl v tomto úvodu.

3 4 5 Když se pøed mnoha lety Gladys a Bill McGareyovi zaèali o dílo E. Cayceho zajímat, nejdøíve se seznámili s filozofií. K informacím týkajícím se zdraví se dostali pozdìji. Knižní trh je dnes knížkami lékaøù o domovì a manželství zaplaven. Øada z nich se zabývá funkcemi lidského tìla ve vztahu k narození, sexu, manželství, tìhotenství a výchovou dìtí. Co ještì by k uvedeným tématùm mohlo být øeèeno? Co dalšího by mohlo mladou generaci zajímat? Nìkteré z myšlenek obsažených ve výkladech E. Cayceho nám mohou na první pohled pøipadat pøíliš staromódní. Èím pro nás mohou být tedy zajímavé? Nejdøíve jsem si myslel, že to jsou mé osobní vzpomínky na debaty, jež jsem se Seally a Billem vedl na zajímavých místech. Napøíklad na palubì lodi plavící se po Nilu nebo v indické vesnici, v níž se Gladys narodila. Nebo, pomyslel jsem si, je to tím, že jsem byl svìdkem nadšení, jež mladí lidé projevovali, když Gladys a Bill hovoøili o domovì a manželství? Avšak tyto vzpomínky zcela nevysvìtlují radost, jíž jsem cítil po pøeètení každé kapitoly této knížky. Zaèal jsem myslet na mladé lidi, rodièe malých a dospívajících dìtí, jimž jsem chtìl tuto publikaci dát. Nejdøíve jsem si vzpomnìl na mé syny. Jak na ni budou reagovat? Budou z ní mít tentýž pocit jako já? Autoøi bájeèným zpùsobem kombinují výklady Edgara Cayceho s vlastními zkušenostmi. Vìtšina tìch, jež výklady citují, tak èiní proto, aby podpoøila své myšlenky a názory. Zde jsou výklady citovány v kontextu, v nìmž se je autoøi snažili aplikovat ve svých životech. Výsledkem je jedineèná smìs osobních zážitkù a konceptù z výkladù Edgara Cayceho. Autoøi v první kapitole píší o sexuální energii, poté svoji pozornost soustøeïují na hlavní koncepty výkladù E. Cayceho: jednotu všech sil a zákon karmy, tj. zákon pøíèiny a následku. Pøedpokládá se, že ètenáøi se nad tímto konceptem alespoò na chvíli zamyslí. Tøetí kapitola je vìnová- na základní otázce pøedmanželského sexu. Mezi další témata, jimiž se tato knížka zabývá, patøí Vybírání partnera, Manželství, Potrat, Pøíprava na rodièovství a Tìhotenství. Tato knížka mne zaujala rovnìž proto, že obsahuje øadu humorných pøíbìhù ze života obou mých pøátel. Autoøi mají šest dìtí. O každém z nich se dozvíte øadu vìcí. Jako lékaøi zodpovìdìli široké spektrum otázek, jež jim položili mladí lidé, kteøí mají v úmyslu se vzít a založit si rodinu. Nejsou to pouze lékaøi s mnoholetou praxí. Jsou to lidské bytosti, které se mají rády, které mají rády své dìti a své pacienty. Myslím si, že tato láska vyzaøuje i ze stránek této publikace. Hugh Lynn Cayce

4 6 Vytváøíme si domov 7 Pøedmluva Vytváøíme si domov Nejvìtší kariérou každé bytosti je vytvoøení domova, jež je výrazem krásy ve všech jejích fázích. (2571-1) Pøinejmenším symbolický pøíbìh o ráji v Edenu je nejstarším ze všech pokusù muže a ženy žít spoleènì. Na poèátku Adam a Eva pøíliš potíží nemìli. Možná tomu tak bylo proto, že Adam byl stvoøen jako první a Eva si toho byla vìdoma. Pak se však situace zmìnila. Eva našla na stromì jablko. Vìdìla, že ho nesmí jíst, ale had, jenž vždy symbolizoval moudrost, jí øekl, že by jí prospìlo. A tak ho Eva snìdla. Snad by to nedopadlo tak špatnì, kdyby zùstalo pouze u toho. Eva však jablko nabídla Adamovi v nadìji, že tak nebude sama. A Adam si ho vzal. Od tohoto okamžiku se vìci zaèaly vyvíjet a vyvíjejí se dodnes. Když se dnes kolem sebe podíváme, je zøejmé, že si Eva jablko vzít nemìla. Stejnì tak ho mìl odmítnout i Adam. Jablko pøirozenì pøedstavuje sex. Ráj je domov. Pouto spojující Adama a Evu je to, co nazýváme manželstvím. V lednu 1946 jsem ukonèila studia na lékaøské fakultì ve iladelfii. Druhá svìtová válka nedávno skonèila. Bill a já jsme se vzali pøed dvìma lety; Billa èekaly ještì dva roky studia v Cincinnati. Po dlouhých letech strádání se národ tìšil na mír. Život byl plný nadìje a pøíslibù do budoucna. S Billem jsme o domovì pøíliš nepøemýšleli. Jako vìtšina lidí jsme se snažili, aby partner vìci vidìl mýma oèima. V té dobì jsem mìla pocit, že mým posláním v životì je: za prvé, vykonávat práci lékaøe, za druhé, být dobrou man- želkou a za tøetí dobrou matkou. Kdybych byla nucena dát pøednost pouze jedné z tìchto tøí vìcí, pak bych se nepochybnì rozhodla pro práci lékaøe. Již od dvou let jsem každému na otázku, èím bych chtìla být odpovídala, že lékaøkou. Nyní se tento mùj dávný sen splnil. Nemyslím si, že bych v té dobì byla ochotna vzdát se práce lékaøky ve prospìch èehokoliv jiného. Mùj manžel mi však rozumìl a nikdy mne nenutil, abych se rozhodla výhradnì pro to èi ono. Poté, co jsme se usadili ve Wellsville ve státì Ohio a zaèali oba pracovat jako lékaøi, byl Bill odveden. Následnì dva roky pùsobil jako chirurg na vojenské základnì. V polovinì padesátých let jsme se s Billem a našimi ètyømi dìtmi pøestìhovali do Phoenixu, kde jsme opìt pracovali jako lékaøi a kde se narodily naše dvì poslední dìti. V té dobì jsme se zaèali zajímat o parapsychologii a paranormální jevy. Pøi této pøíležitosti jsme se seznámili s pøíbìhem Edgara Cayceho. Velmi nás zaujal. Byl to èlovìk, jenž dokázal vìci, které jsme si pøedtím nedokázali pøedstavit. Pøestože byl již deset let mrtvý, jeho vliv na náš život byl obrovský. Do konce života Edgar Cayce sloužil svým bližním. Dokázal upadnout do zmìnìného stavu vìdomí, do jakéhosi transu, bìhem nìhož byl s to fundovanì hovoøit o nejrùznìjších tématech dokonce o schopnosti, jež mu to umožòovala. Bìhem ètyøiceti let svého pùsobení jako senzibil Cayce poskytl takzvaných výkladù. Každý den tak navazoval spojení s úrovnìmi bytí, jež vìtšina z nás kontaktuje pouze v krátkých záblescích intuice. Cayce si uvolnil kravatu, vyzul si boty, ulehl na pohovku a zavøel oèi. Poté si položil ruce na èelo. Když je po nìkolika vteøinách pøemístil dolù a køížem si je položil na bøicho, upadl do transu. Nyní byl pøipraven zodpovìdìt jakékoliv otázky. Pokud by se ho nikdo na nic nezeptal, usnul by normálním hlubokým spánkem a po jistou dobu by ho nikdo nebyl s to vzbudit. Pokud mu však byla položena otázka, Cayce ji kvalifikovanì zodpovìdìl. Jeho odpovìdi se týkaly

5 8 Vytváøíme si domov 9 témat jako napøíklad zdraví, psychologie, náboženství, filozofie, burza èi výchova dìtí v závislosti na tom, komu byl výklad poskytován. Èlovìk, jemuž byl výklad urèen, se nemusel nacházet v Cayceho pøítomnosti mohl být kdekoliv, tøeba na druhém konci zemì. Bylo však nutné, aby byl na pøedem oznámeném místì. Když jsme se s tìmito fascinujícími informacemi, jež z tohoto spícího muže pøicházely zaèali seznamovat, otevøel se nám celý nový svìt možností. Pokud údaje byly správné, pak každý z nás na této zemi žil již mnohokrát pøedtím. Jinými slovy, èlovìk je ve své podstatì duchovní, nehmotnou bytostí, stvoøenou Bohem. Zmìnil se tak i náš pohled na lékaøství. Jestliže Cayceho mysl byla schopna vìcí, jež vìtšina z nás považuje za zázraky, pak tytéž vìci mùže dokázat kdokoliv. Došli jsme k závìru, že potenciál našich pacientù je daleko vìtší, než nám bylo øeèeno ve škole. Vìøili jsme, že za jistých okolností jsou schopni vìdìt, co se uvnitø tìl dìje. Uvìdomili jsme si, že pokud se Cayceho informace zakládají na pravdì, pak øada našich døívìjších postojù musí doznat zásadní zmìny. V jednom ze svých výkladù E. Cayce øíká: Vytvoøení harmonického domova je nejvìtším úspìchem, jehož mùže èlovìk na zemi dosáhnout. (480 20) Nyní, témìø po více než tøiceti letech vím, že bych domovu dala pøednost pøed kariérou lékaøky. Øíkám to poté, co jsem ve své ordinaci strávila stovky hodin ve snaze poradit pacientkám, zda by se mìly realizovat doma nebo v zamìstnání. Cítím, že být dobrou manželkou a matkou je pro ženu to nejdùležitìjší. Spolu s Billem se snažíme na problémy, jimž èelíme, nahlížet jako na lekce napomáhající našemu rozvoji. Jestliže k tìmto problémùm pøistupujeme tak, jak bychom mìli, pak na duchovní stezce postupujeme vpøed. Vycházíme z toho, že bychom mìli žít jednoduše, že bychom mìli být laskaví, trpìliví a že bychom druhým mìli odpouštìt. Je pøiro- zené, že muži a ženy jsou k sobì vzájemnì pøitahováni jakousi tajemnou silou. A je rovnìž pøirozené, že spolu chtìjí žít a mít dìti, z dùvodù, jimž zcela plnì nerozumíme. Domov je místem, kde se dva lidé zprvu uèí žít spolu a pozdìji tomuto umìní uèí své dìti. Pøestože vìtšina novomanželù doufá, že jejich vztahy budou harmonické, ideálního stavu dosáhnou jen nìkteøí. Mnohdy jsou manželství zmítána hádkami, tøenicemi a konflikty. To je stìží v souladu s tím, co pokládáme za optimální situaci. E. Cayce øíká: Nenávist, závist, sobectví pøinášejí pouze zmatky, rozpory a tìžkosti. Jestliže však budete vysévat semena pravdy a života, pak sklidíte totéž a váš život se stane krásným. (480 20) Podle Cayceho výkladù bychom manželství a domov mìli pokládat za instituce vytvoøené v souladu s božím plánem pro lidstvo. Domov je jedineènou pøíležitostí, kde lidé mohou porozumìt významu života a kde mohou duchovnì rùst. Muži, jenž uvažoval o tom, že se ožení, Cayce øekl: Domov je zdrojem ideálù, cílù národa. A ty jsou posvátné pro ty, jež Mu oddanì slouží. (324 1) Poté, co jsem se seznámila s koncepty obsaženými v Cayceho výkladech, se moje pøedstava o tom, jaké místo bych jako manželka a matka v naší rodinì mìla zastávat, zcela zmìnila. Nyní se za prvé považuji za manželku, za druhé za matku a za tøetí za lékaøku takovéto schéma odpovídá mým idejím, ideálùm a mým vnitøním pocitùm. Spolu s manželem jsem zjistila, že Cayceho výklady jsou pøínosem pro všechny životní situace a že nám napomáhají nalézt joice de vivre (radost ze života), kterou každý potøebuje. Tuto knížku vám nabízíme po ètvrt století spoleèného života, naplnìného láskou a porozumìním, i vìcmi ménì pøíjemnými, jež jakémukoliv vztahu dodávají punc ryzosti. Gladys T. McGarey William A. McGarey

6 10 Sexuální enegie 11 Sexuální energie Nabídl jsem ti život a smrt, požehnání i zloøeèení: Zvol si život, abys živ byl ty i símì tvé. (V. kniha Mojžíšova 30:19) Na Zemi se podle E. Cayceho vždy narodíme do rodiny, jež je schopna uspokojit naše vnitøní potøeby a do prostøedí, jež nám poskytne vše, co je nutné pro náš další vývoj. Neustále máme možnost se problémùm postavit tváøí v tváø, nebo je ignorovat. Správná volba v Cayceho filozofii zaujímá významné místo. Nìkteøí z nás si èasem uvìdomí, že místo, kde se nacházíme je místem, které jsme si sami zvolili a že nynìjšími rozhodnutími mùžeme zmìnit vlastní budoucnost. Bible øíká, že to, co vysejeme, jednou sklidíme že naše rozhodnutí a myšlenky plodí ovoce a že vše dobré i zlé se nám jednou vrátí. Pøedtím, než dìti Izraele vstoupily do zemì zaslíbené, jim Mojžíš øekl: Dnes vám nabízím život nebo smrt, požehnání nebo prokletí. Vyberte si. Byla to souèást tehdejší úmluvy, naznaèující, že vždy máme právo a povinnost rozhodnout se, kterým smìrem se vydáme, jaké budou naše myšlenky a naše èiny. Vìtšina znás se rozhodne, zda se chce oženit èi provdat a zda se poté skuteènì ožení èi provdá. Na nás závisí, zda povedeme pøedmanželský pohlavní život, kdy budeme partnerovi èi partnerce vìrní nebo nikoliv. Jestliže má Cayce pravdu, pak rozhodujeme dokonce o tom, zda se narodíme jako chlapeèek èi jako holèièka, zda ve svém životì pøevezmeme aktivnìjší roli muže nebo ženy. Nìkdy v tomto ohledu dojde k jistým zmatkùm a nìkteøí z nás, pøestože mají mužská tìla, se cítí být spíše ženami a naopak. Pokud má však Cayce pravdu, pak ani k tìmto situacím nedochází náhodnì. Jedná se o karmické dluhy, tj. dluhy z mi- nulých životù. Jde o výzvy, jimž by se èlovìk mìl postavit èelem. Sexuální energie je také energií, jež je odedávna popisována jako tvoøivá jiskra, která, je-li obohacena o touhu sloužit, je schopna lidstvo nejrùznìjšími zpùsoby povznést. Sexuální energie není pouze zdrojem pøíjemných zážitkù, ale rovnìž zdrojem tvoøivosti. Bez ní bychom nemìli inspirující umìlecká díla, hudbu, obrazy èi sochy. Podle nejrùznìjších takzvaných tajemných uèení se sídlo této energie nachází v místì nejnižší èakry, ve spodní èásti páteøe. Je-li tato energie patøièným zpùsobem stimulována, zaène se páteøí pohybovat vzhùru. Když dosáhne vrcholu hlavy, èi nejvyšší èakry, následuje osvícení, o nìmž Richard Bucke hovoøí ve své knize Kosmické vìdomí. Symbolika èaker Øada biblických pøíbìhù v sobì nese jistou symboliku. Symboliku lze však najít i v Knize zjevení. Jednoho sobotního veèera, když Bill proøezával palmy, a vidìl mne, jak vycházím na zahradu, se mì zeptal: Gladys, víš kolik palem jsme zasadili? Vzpomnìla jsem si na Zjevení sv. Jana a význam èísel v našem životì. Odpovìdìla jsem: Nikdy jsem je nepoèítala, avšak soudì podle zpùsobu, jakým jsi mi tuto otázku položil bych øekla, že sedm. Mìla jsem pravdu ètyøi byly na pravé stranì a tøi na levé. Vypadaly témìø jako svícny, jež Jan popsal v této poslední knize bible. Podle Cayceho se v Knize zjevení hovoøí o rùzných stadiích vìdomí, pøièemž nejvyššího z nich dosáhli ti, jež byli takzvanì osvíceni. Èíslo sedm, s nímž se v Knize zjevení opakovanì setkáváme sedm církví, sedm svícnù, sedm andìlù, sedm peèetí symbolizuje sedm energetických center. Jim odpovídá sedm žláz s vnitøní sekrecí: hypofýza, epifýza, štítná žláza, brzlík, nadledvinky, Leydingovy buòky, které produkují sexuální hormony a gonády, které produkují sperma èi vajíèka.

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz MUDr. Erika Matìjková ØEŠÍME PARTNERSKÉ PROBLÉMY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

ŽIVOTNÍ STYL KRÁSY A ZDRAVÍ. smyslná. prírodní komplexní. pro krásu a dobrý životní pocit

ŽIVOTNÍ STYL KRÁSY A ZDRAVÍ. smyslná. prírodní komplexní. pro krásu a dobrý životní pocit ŽIVOTNÍ STYL KRÁSY A ZDRAVÍ prírodní komplexní pro krásu a dobrý životní pocit smyslná SKUTEÈNÝ ZÁZRAK Vázené zákaznice, Vázení zákazníci, Rostliny mohou zpùsobit skuteèný zázrak Pøed nìkolika lety jsem

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

PROŽÍVÁME, VYJADŘUJEME A ZVLÁDÁME SVÉ EMOCE

PROŽÍVÁME, VYJADŘUJEME A ZVLÁDÁME SVÉ EMOCE Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy SEBEREGULACE A SEBEORGANIZACE Lekce 3.2 PROŽÍVÁME, VYJADŘUJEME A ZVLÁDÁME SVÉ EMOCE Simona Jeřábková www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Sociokulturní kompetence jako souèást popisù úrovní èeského jazyka

Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893. Sociokulturní kompetence jako souèást popisù úrovní èeského jazyka Bohemistyka 2006, nr 3, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Sociokulturní kompetence jako souèást popisù úrovní èeského jazyka Výuka cizím jazykùm v dy tradiènì sestávala z uèení poznatkùm z gramatiky a z

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 27. kvìtna 2002 Cena 69,- Kè OBSAH 3. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. èervence

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

PODLE STEJNOJMENNÉHO ROMÁNU FRANZE KAFKY ADAPTOVAL DAVID ZANE MAIROWITZ NAKRESLIL JAROMÍR 99 ČESKY VYDAL LABYRINT

PODLE STEJNOJMENNÉHO ROMÁNU FRANZE KAFKY ADAPTOVAL DAVID ZANE MAIROWITZ NAKRESLIL JAROMÍR 99 ČESKY VYDAL LABYRINT PODLE STEJNOJMENNÉHO ROMÁNU FRANZE KAFKY ADAPTOVAL DAVID ZANE MAIROWITZ NAKRESLIL JAROMÍR 99 ČESKY VYDAL LABYRINT Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz First published in 2013 by SelfMadeHero

Více

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Kdo jsme? Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým,

Více

PhDr. Tomáš Novák SOUROZENECKÉ VZTAHY

PhDr. Tomáš Novák SOUROZENECKÉ VZTAHY PhDr. Tomáš Novák SOUROZENECKÉ VZTAHY Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3049. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se následujícími pojmy rozumí: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

Spoření. Budoucí hodnota anuity. Rozdělení spoření. Základní vztah pro spoření JEDEN UNIVERZÁLNÍ VZOREC

Spoření. Budoucí hodnota anuity. Rozdělení spoření. Základní vztah pro spoření JEDEN UNIVERZÁLNÍ VZOREC Spoření Budoucí hodnota anuity Rozdělení spoření a) Krátkodobé (spoříme jedno úrokovací období) b) Dlouhodobé (spoříme více úrokovacích období, ale pouze jednou za úrokovací období) c) Kombinace krátkodobého

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 63/2012-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

Mendelovo gymnázium Opava. Nikol Premusová. Božena Němcová. Babička. Seminární práce do jazyka českého a literatury

Mendelovo gymnázium Opava. Nikol Premusová. Božena Němcová. Babička. Seminární práce do jazyka českého a literatury Mendelovo gymnázium Opava Nikol Premusová Božena Němcová Babička Seminární práce do jazyka českého a literatury Opava 2015 Prohlašuji, že jsem tuto seminární práci vypracoval(a) samostatně na základě uvedených

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI

Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI Příloha č. 2.: Úvodní text Život v ovocných sadech úvod do aktivity pro MLADŠÍ DĚTI Hádej, o kom se mluví: "Narovnej se! Drž se vzpříma! Kořeny ti drží hlína. Svítí slunce? Nastav listy! Prší? Sláva! Budeš

Více

Stupeň vzdělání: II. st. - 8., 9. tř. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Stupeň vzdělání: II. st. - 8., 9. tř. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Téma: Posilovací cviky - břišní, hýžďové svaly, svaly zad Anotace: Materiál, který slouží k podpoře praktické části. Popisuje cviky, které posilují zanedbané oslabené svaly, a tím zajišťuje správné držení

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2007-90 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. Jak zvládnout 10 nejobtížnìjších situací manažera Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Radek Bula a Mgr. Lucie Solařová

Radek Bula a Mgr. Lucie Solařová Standardní i Latinskoamerické tance (pro začátečníky i pokročilé) Kulturní Dům Dobronín Radek Bula a Mgr. Lucie Solařová Taneční- někdo se nemůže dočkat, jiný se jich bojí. Někteří již mají koupené šaty

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

6. čakra čakra moudrosti. Informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 12 úrovních.

6. čakra čakra moudrosti. Informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 12 úrovních. 6. čakra čakra moudrosti. Informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 12 úrovních. Šestá čakra je čakrou moudrosti a duchovní síly, zobrazená jako lotos s 96 lístky (2 x 48). Nachází se v oblasti

Více

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: Stránka 1 z 5 U S N E S E N Í JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město se sídlem Bratislavská 73, 602 00 Brno-Město, Česká republika pověřený provedením exekuce, které vydal

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

GENDEROVĚ PŘÁTELSKÝ ÚŘAD SLANÝ PODKLAD K E-LEARNINGOVÉMU KURZU

GENDEROVĚ PŘÁTELSKÝ ÚŘAD SLANÝ PODKLAD K E-LEARNINGOVÉMU KURZU GENDEROVĚ PŘÁTELSKÝ ÚŘAD SLANÝ PRAHA 2013 2 ÚVOD E-learningový kurz Genderově přátelský úřad Slaný vznikl v rámci projektu "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný" registrační číslo: CZ104/3404/8800208,

Více

C10. poznejbibli. biblické příběhy pro mládež. 1. 1. Královská 19,19-21 - Eliáš a Elíša se setkávají

C10. poznejbibli. biblické příběhy pro mládež. 1. 1. Královská 19,19-21 - Eliáš a Elíša se setkávají Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: adresa: poznejbibli biblické příběhy pro mládež Vedoucí skupiny: 1. studie eliáš a elíša Přečti si: 1. Královská 19,19-21 2,1-22 Klíčový verš: 2,14 další

Více

SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI Smlouva o patentové spolupráci (PCT*) SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI pøijatá ve Washingtonu dne 19. èervna 1970, zmìnìná dne 28. záøí 1979, dne 3. února 1984 a dne 3. øíjna 2001 (sdìl. fed. min. zahr.

Více

REVITALIZACE ČÁSTI KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : 3000. Ing. arch. BARBORA PONEŠOVÁ KREJČOVÁ, PhD.

REVITALIZACE ČÁSTI KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : 3000. Ing. arch. BARBORA PONEŠOVÁ KREJČOVÁ, PhD. NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : 3000 SITUACE 1 : 1000 PRŮVODNÍ TEXT ORANŽERIE NEPTUNOVA FONTÁNA MULTIFUNKČNÍ SÁL VÝSTAVNÍ SÍŇ Zeď jako prvek, kterým se právě člověk v přírodě (vůči přírodě)

Více

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Přehled témat na jeden týden Lekce k tématu "Evoluce/stvoření" Náměty na závěrečnou slavnost Sešit "Hodinky zlatokopů" (na čtení bible s dětmi) s povolením

Více

DObrá MAnželkA 4. SÉrIe. PrOzírAvOST 1. SÉrIe. Denní SvěTlO POKRAČOVÁNÍ PREMIÉROVÝCH SERIÁLŮ DALŠÍ MOŽNOST ZHLÉDNOUT MĚSÍC SYLVESTERA STALLONEA

DObrá MAnželkA 4. SÉrIe. PrOzírAvOST 1. SÉrIe. Denní SvěTlO POKRAČOVÁNÍ PREMIÉROVÝCH SERIÁLŮ DALŠÍ MOŽNOST ZHLÉDNOUT MĚSÍC SYLVESTERA STALLONEA PrOGrAMOvÉ TIPY červenec 2013 01 POKRAČOVÁNÍ PREMIÉROVÝCH SERIÁLŮ DObrá MAnželkA 4. SÉrIe Závěrečný díl se vysílá v pondělí 1. července ve 21.20. Čtvrtá sezona právního dramatu se chýlí ke konci. Na závěr

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Tisíce uživatelů v bance pracují lépe díky využití okamžitých informací o stavu kritických systémů

Tisíce uživatelů v bance pracují lépe díky využití okamžitých informací o stavu kritických systémů Tisíce uživatelů v bance pracují lépe díky využití okamžitých informací o stavu kritických systémů Cleverlance dodala Komerční bance systém, který za pomoci nejmodernějších technologií proaktivně pomáhá

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ Jiří Čermák Letní semestr 2005/2006 Struktura sítě GSM Mobilní sítě GSM byly původně vyvíjeny za účelem přenosu hlasu. Protože ale fungují na digitálním principu i

Více

Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav

Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav 15.4.2007 Ponechal Lukáš, Hromková Lucie 1 Obec Nosislav leží v okolí řeky Svratky na hranici Ždánického lesa a Dyjskosvrateckého úvalu.

Více

Josh Groban - Rozhovor pro Guitar Center

Josh Groban - Rozhovor pro Guitar Center Text: George Van Wagner Foto: Ryan Hunter 7.9.2014 Josh Groban - Rozhovor pro Guitar Center Hudba je jedním z největších úspěchů lidstva a zároveň také jednou z největších záhad. Jak ve své knize Musicophilia

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Projekt týmu ze ZŠ Nad Plovárnou 5 Tým: Beránková Kateřina, Cahová Zuzana, Smazalová Tereza, Štefková Kristýna, Zachová Adéla Vedení týmu: p. uč. Korbelová Jitka Příběh Hany Noskové

Více

Stanovisko Ústavu práva a právní vědy

Stanovisko Ústavu práva a právní vědy Stanovisko Ústavu práva a právní vědy LL/upav_JES_rd/2005/09 Právní nález ve věci Posouzení Smlouvy o poskytnutí státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu občanu stavebníkovi a omezení převodu

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Milionové recepty

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Milionové recepty HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Milionové recepty OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...5 5.

Více

Obsah. Obsah... 1. 1. Struèná charakteristika akciové spoleènosti... 2 1.1. Výhody akciové spoleènosti... 2 1.2. Nevýhody akciové spoleènosti...

Obsah. Obsah... 1. 1. Struèná charakteristika akciové spoleènosti... 2 1.1. Výhody akciové spoleènosti... 2 1.2. Nevýhody akciové spoleènosti... Obsah Obsah... 1 1. Struèná charakteristika akciové spoleènosti... 2 1.1. Výhody akciové spoleènosti... 2 1.2. Nevýhody akciové spoleènosti... 3 2. Bankrot a podmínky vyhláðení... 3 3. Platební neschopnost

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 143/2007-187 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

Legislativa v oblasti NRP

Legislativa v oblasti NRP Kampaň jako pojem...nábor Legislativa v oblasti NRP Zn. Náhradní rodič Bojové úsilí, tažení, propagační akce (slovník cizích slov) Série komunikačních aktivit využívajících nástrojů reklamní komunikace

Více

PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ

PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ PhDr. Tomáš Novák Mgr. Bohumila Prùchová PØEDROZVODOVÉ A ROZVODOVÉ PORADENSTVÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

U hrobky krále Tutanchamona

U hrobky krále Tutanchamona 1. kapitola U hrobky krále Tutanchamona Někde v Egyptě Sledovali jste někdy, třeba na nějaké pouti, jak se dělá popcorn? Horký vzduch roztáčí malá kukuřičná zrnka, ta se zahřívají, až puknou a stane se

Více

Zdeněk Svěrák -scénárista, herec, divadelník

Zdeněk Svěrák -scénárista, herec, divadelník Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Zdeněk Svěrák -scénárista, herec, divadelník Jméno a příjmení: Veronika Hospodková Třída: 5. A Školní rok: 2015/2016 Garant / konzultant: Mgr.

Více

Občanské průkazy. Kdo a za jakých podmínek. Upozornění. Jak a kam se obrátit. www.mvcr.cz

Občanské průkazy. Kdo a za jakých podmínek. Upozornění. Jak a kam se obrátit. www.mvcr.cz www.mvcr.cz Občanské průkazy Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie. Kdo a za jakých podmínek O vydání občanského průkazu žádá: občan starší 15 let; předložením žádosti

Více

Kdo z nás je normální?

Kdo z nás je normální? Porucha pøíjmu potravy bulimie Zuzka, 18 let Mé trápení zaèalo už pøed 3 roky. Nevím, jestli to bylo kvùli tomu, že kluk, který se líbil mì i mé kamarádce, dal pøednost jí (je štíhlá a vysoká). Možná to

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to:

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to: Č.j. 198EX 13/06-121 Pův. sp. zn.: 59EX 13/06 Sp.zn.opr.: 1306 U s n e s e n í Mgr. Jaroslava Schafferová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno venkov jmenovaný na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti

Více

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015

Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Zpráva o činností MO MRS Mikulov za období od 16.03.2014 do 15.03.2015 Vážení přátelé Petrova cechu, dovolte mi, abych Vás opět po roce seznámil s činností naší MO a nastínil úkoly pro další období. Rok

Více

Cvièení uvedené v této uèebnici je souèástí školícího kursu CADKONu-K, který je možné absolvovat v uèebnì AB Studia.

Cvièení uvedené v této uèebnici je souèástí školícího kursu CADKONu-K, který je možné absolvovat v uèebnì AB Studia. ÚVOD Uèebnice CADKONu-K CADKON je nadstavba AutoCADu zamìøená na kreslení stavebních a profesních výkresù s možností vytváøení prostorových fotorealistických modelù staveb. CADKON je svojí rozsáhlou nabídkou

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001

k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 Řízení lidských zdrojů s přihlédnutím k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 PaedDr. Jaromír Vít, CSc. 1. Úvod Pro některé certifikované organizace, ale i pro ty, které se teprve připravují k certifikaci,

Více

Můj milý deníčku To mi hlava nebere!

Můj milý deníčku To mi hlava nebere! Můj milý deníčku To mi hlava nebere! také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Můj milý deníčku To mi hlava nebere! e-kniha Copyright Fragment, 2013 Všechna práva vyhrazena. Žádná

Více

Prameny. Hry středověku

Prameny. Hry středověku Vypracoval: Lukáš Hetmánek 438553 Stolní hry ve středověku Mezi jedny z nejoblíbenějších volnočasových aktivit člověka patří nepochybně hra. Hra a hraní si jde ruku v ruce s lidským bytím a za mnoho let

Více

Burza práce 28. 4. 2016

Burza práce 28. 4. 2016 Burza práce 28. 4. 2016 Tato burza je určena výhradně ke zprostředkování práce asistenta pedagoga. Své inzeráty sem mohou vkládat zájemci o tuto práci i ti, kteří jejich služby potřebují (vedení škol,

Více

Abeceda elektronického podpisu

Abeceda elektronického podpisu Abeceda elektronického podpisu A. Alena se rozhodla, že bude elektronicky podepisovat datové zprávy, které předává Petrovi. B. Petr může být její kolega, přítel, ale může být i osobou, která provozuje

Více

Paličkování. Ivana Domanjová

Paličkování. Ivana Domanjová Paličkování Ivana Domanjová Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 jako svou 4166. publikaci Odpovědná redaktorka

Více

MTH - MATERIALS TESTING HRAZDIL (A) Z uživatele výrobce Případová studie

MTH - MATERIALS TESTING HRAZDIL (A) Z uživatele výrobce Případová studie MTH - MATERIALS TESTING HRAZDIL (A) Z uživatele výrobce Případová studie V lednu 1992 strávil Vladimír týden na semináři věnovanému podnikatelskému plánování v Československém manažerském centru v Čelákovicích.

Více

Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů

Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů Jihlavské listy Dvojice fotografů představí svoji práci u Valdštejnů Ilustrační foto: brtnice.cz Výstava dvojice fotografů začne ve středu 23. září v 17 hodin vernisáží ve Valdštejnském domě na brtnickém

Více

NOVÉHO HROZENKOVA A KAROLINKY. èíslo 1 roèník 9 únor 2009 POSTNÍ ZAMYŠLENÍ

NOVÉHO HROZENKOVA A KAROLINKY. èíslo 1 roèník 9 únor 2009 POSTNÍ ZAMYŠLENÍ FARNÍ ZPRAVODAJ NOVÉHO HROZENKOVA A KAROLINKY èíslo 1 roèník 9 únor 2009 POSTNÍ ZAMYŠLENÍ Drazí naši farníci, urèitì to také znáte: ráno si øeknete, že dnes nìco vykonáte, a veèer se s uspokojením díváte

Více

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky VÝZKUM KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, v zimě jsme se na Vás obrátili

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor dopravy V Písku dne: 11.11.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádosti o udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty NÁVRH USNESENÍ Rada města,

Více

I. Všeobecná ustanovení

I. Všeobecná ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ STUDIO X51 ACADEMY I. Všeobecná ustanovení Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními po dmínkami,souhlasí registrující se uživatel (dále jen partner ) s podmínkami

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Výzva č.32012023. Generální oprava rozvodu el. energie a instalace světlíků v objektu ÚMČ Brno - Jundrov

Výzva č.32012023. Generální oprava rozvodu el. energie a instalace světlíků v objektu ÚMČ Brno - Jundrov Veslařská 56, 637 00 Brno Výzva č.32012023 k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Statutární město Brno, městská část Brno Jundrov, Veslařská 56, 637 00, Brno v souladu se zákonem č. 137/2006

Více

Povinné přílohy žádosti o dotaci:

Povinné přílohy žádosti o dotaci: Povinné přílohy žádosti o dotaci: Příloha č. 1 1. Celkový popis činnosti / akce v oblasti kultury / provozu kulturního zařízení / vydavatelské činnosti, na které žádáte dotaci dle následujícího obsahu:

Více

Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované

Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované č.j. 003 EX 2656/05-60 Exekutorský kandidát Mgr. Pavel Danda, pověřený soudním exekutorem Mgr. Richardem Bednářem, Exekutorský úřad Praha 10, sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

Usnesení o nařízení dražební jednání elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražební jednání elektronická dražba Exekutorský úřad České Budějovice soudní exekutor JUDr. Milan Bronec Šumavská ul. 17, 370 01 České Budějovice, tel: 387436038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz www.exekutor-cb.cz, datová schránka: 64ug78z č.j.

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic)

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic) Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD Michal Samek (samekmic) Zadání: Návrh uživatelského rozhraní pro automat MHD v Pardubicích, kde se kromě klasických papírových jízdenek využívá

Více

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola

Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Roman Truhlář: Ve srovnání s Belgií máme luxusní kola Každou středu ho můžete potkat, jak křižuje lesy v okolí Prahy na horském kole. Rozhovor odhaluje nepříliš známou tvář ředitele mbank ČR a SR Romana

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Seznam vyzvaných zájemců podle rozdělovníku Ostrava, vypraveno dne: 4. 12. 2014 Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby Chodníky od ul. Plavební až do Frýdku Zadavatel:

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

NECHTĚLA JSEM ZŮSTAT SAMA

NECHTĚLA JSEM ZŮSTAT SAMA JE MI PADESÁT NO A? NECHTĚLA JSEM ZŮSTAT SAMA Marcele je 53 let, je učitelkou v mateřské škole. Rozváděla se v padesáti, ale byla přesvědčená, že nechce zůstat sama. Po několika neúspěšných pokusech si

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Rebečina Křídla za rok 2015

Výroční zpráva Nadačního fondu Rebečina Křídla za rok 2015 Výroční zpráva Nadačního fondu Rebečina Křídla za rok 2015 Pardubice, 26.5.2016 1 Základní údaje o nadačním fondu Název : Nadační fond Rebečina Křídla Sídlo : Mánesova 519, 53304 Sezemice IČ: 03644286

Více

Týden od 23. března do 29. března 2008

Týden od 23. března do 29. března 2008 Týden od 23. března do 29. března 2008 Texty na tento týden: Mt 14,14; 15,32; 20,34; Mk 1,41; L 6,12.13; 16,19 31; 17,4.5; 18,9 14; Ko 1,14; 1 Tm 5,16 Základní verš Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte

Více

Měření krystalového filtru MCF 28,295-30/08

Měření krystalového filtru MCF 28,295-30/08 Měření krystalového filtru MCF 28,295-30/08 Úvod: Po proměření přjímací cesty transvertoru TR144H+40 v listopadu 2013, jsem se rozhodl svou přijímací cestu doplnit o krystalovou bránu vřazenou mezi transvertor

Více