Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů"

Transkript

1

2 EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je ozřejmit uplatňování nařízení (ES) č. 764/ (dále jen nařízení o vzájemném uznávání nebo nařízení ) na uvádění předmětů z drahých kovů na trh v rámci EU. Tento dokument není konečný a bude aktualizován tak, aby zohledňoval zkušenosti a informace od členských států, příslušných orgánů a podnikatelských subjektů. 2. NAŘÍZENÍ (ES) Č. 764/2008 O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ Nařízení se vztahuje na správní rozhodnutí určená hospodářským subjektům, přijímaná na základě technického pravidla, ohledně jakýchkoliv výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, kde je přímým nebo nepřímým účinkem takového rozhodnutí zákaz, změna, dodatečné zkoušky nebo stažení výrobku (čl. 2 odst. 1). Příslušný orgán, který má v úmyslu přijmout takové rozhodnutí, musí dodržovat procesní požadavky stanovené tímto nařízením. Nařízení o vzájemném uznávání se uplatní, pokud jsou splněny všech následující podmínky: 2.1. (Zamýšlené) správní rozhodnutí se musí týkat výrobku uvedeného na trh v jiném členském státě v souladu s právními předpisy Zásada vzájemného uznávání se uplatní, pokud je výrobek, který byl v souladu s právními předpisy uveden na trh v jednom členském státě, uváděn na trh v jiném členském státě. Podle této zásady nemůže členský stát na svém území zakázat prodej výrobků, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh v jiném členském státě, ani pokud byly vyrobeny podle jiných technických pravidel. Tímto nařízením 1 2 Tento dokument není právně závazný. Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nemůže být považována za odpovědnou za to, jakým způsobem mohou být informace v této publikaci obsažené využity, ani za chyby, které se mohou navzdory pečlivé přípravě a kontrole vyskytnout. Tento pokyn nemusí nutně odrážet názor ani stanovisko Evropské komise. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES, Úř. věst. L 218, , s. 21.

3 se řídí skutečná i možná odmítnutí vzájemného uznání. Pokud tedy členský stát zamýšlí zakázat přístup na svůj trh, měl by dodržet procesní požadavek stanovený v článku (Zamýšlené) správní rozhodnutí se musí týkat výrobku, který nepodléhá harmonizovanému právu EU Nařízení upravuje neharmonizovanou oblast, pokud jde o výrobky, pro které buď neexistují harmonizované právní předpisy na úrovni EU, nebo o ty aspekty, na něž se nevztahuje částečná harmonizace (Zamýšlené) správní rozhodnutí musí být určeno hospodářskému subjektu Omezující rozhodnutí přijatá příslušným vnitrostátním orgánem a určená fyzické nebo právnické osobě, která není hospodářským subjektem, nespadají do oblasti působnosti nařízení o vzájemném uznávání (Zamýšlené) správní rozhodnutí se musí zakládat na technickém pravidle Ve smyslu nařízení 3 se za technické pravidlo považuje jakékoliv ustanovení právního nebo správního předpisu členského státu, které není předmětem harmonizace na úrovni EU a: 1) které zakazuje uvedení výrobku (nebo druhu výrobku), který byl v souladu s právními předpisy uveden na trh v jiném členském státě, na trh na území daného členského státu nebo které musí být dodrženo při uvedení daného výrobku na trh na území daného členského státu, kde bylo nebo bude přijato příslušné správní rozhodnutí, a 2) které stanoví požadované vlastnosti tohoto výrobku (nebo druhu výrobku), jako jsou úrovně jakosti, fungování nebo bezpečnost nebo rozměry, včetně požadavků, jako jsou obchodní název, terminologie, symboly, zkoušení a zkušební metody, balení, označování nebo opatřování štítkem se jmenovitými údaji, nebo 3) které klade na výrobek (druh výrobku), z důvodu ochrany spotřebitelů nebo životního prostředí, jakýkoli další požadavek, který má vliv na jeho spotřební cyklus po jeho uvedení na trh, jako jsou podmínky použití, recyklace, opětovného používání nebo zneškodňování, pokud tyto podmínky mohou významně ovlivnit složení nebo charakter výrobku (nebo druhu výrobku) nebo obchodování s tímto výrobkem Přímými nebo nepřímými účinky (zamýšleného) správního rozhodnutí musí být: (a) zákaz uvedení výrobku (nebo druhu výrobku) na trh; (b) (c) změna nebo dodatečné zkoušky výrobku (nebo druhu výrobku) před jeho uvedením na trh nebo ponecháním na trhu; stažení výrobku (nebo druhu výrobku) z trhu. 3 Čl. 2 odst. 2 nařízení.

4 Každé takové (zamýšlené) rozhodnutí musí být přijato v souladu s nařízením PŘEDMĚTY Z DRAHÝCH KOVŮ TYPY OBCHODNÍCH PŘEKÁŽEK Předměty z drahých kovů jsou obvykle předměty vyrobené ze zlata, stříbra, platiny (a v některých členských státech palladia) a některých slitin. Vnitrostátní předpisy pro předměty z drahých kovů se výrazně liší. Obecně řečeno by pro předměty z drahých kovů, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh v jednom členském státě, mohly předtím, než mohou být uvedeny na trh v jiném členském státě, vyvstat tři hlavní kategorie obchodních překážek: (2) postup, při kterém se výrobek kontroluje před uvedením na vnitrostátní trh. V některých členských státech tuto kontrolu provádí autorizovaná zkušebna (viz bod 4); (3) povinné označování výrobku autorizovanou zkušebnou udávající, že výrobek byl přezkoušen s uspokojivými výsledky, nebo označení výrobcem či třetí stranou udávající výrobce, povahu kovu a jeho ryzost (viz bod 5); (4) povinná ryzost, která je měřítkem ryzosti zlata, stříbra a platiny (viz bod 6). 4. PODMÍNKY NAŘÍZENÍ O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ: EXISTENCE VNITROSTÁTNÍHO KONTROLNÍHO POSTUPU NESPADÁ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI NAŘÍZENÍ Podle čl. 2 odst. 1 se nařízení vztahuje na (zamýšlená) správní rozhodnutí na základě technického pravidla vymezeného v čl. 2 odst. 2 nařízení. Pokud jde konkrétně o předměty z drahých kovů, považuje se za technické pravidlo jakékoli právní nebo správní ustanovení členského státu, které: (1) zakazuje uvádění předmětů z drahých kovů, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh v jiném členském státě, na trh na území členského státu, kde bylo nebo bude přijato příslušné správní rozhodnutí, nebo které musí být dodrženo při uvádění předmětů z drahých kovů na trh na území daného členského státu, a (2) stanoví požadované vlastnosti předmětů z drahých kovů, jako jsou úrovně jakosti, fungování nebo bezpečnost nebo rozměry, včetně požadavků, jako jsou obchodní název, terminologie, symboly, zkoušení a zkušební metody, balení, označování nebo opatřování štítkem se jmennými údaji. Tato technická pravidla mohou stanovit povinné označování výrobku (viz bod 5 níže) a/nebo povinnou ryzost (viz bod 6 níže). Z procesního hlediska je důležité rozlišovat mezi dvěma druhy kroků, které mohou příslušné orgány podniknout, pokud členské státy požadují schválení předmětů z drahých kovů kontrolním orgánem (jako je autorizovaná zkušebna), než mohou být v souladu s právními předpisy uvedeny na trh na jejich území jako předměty z drahých kovů. 4 Čl. 2 odst. 1 nařízení.

5 4.1. Uplatňování postupu předchozího schválení u předmětů z drahých kovů Na jednu stranu, pokud existuje takový systém předchozího schválení, je hlavním úkolem kontrolního orgánu ověřit, že jemu předložené předměty z drahých kovů jsou v souladu s vnitrostátními technickými pravidly: jestliže jsou v souladu, vydá se předchozí schválení. Pokud má autorizovaná zkušebna pravomoc výrobek označovat a/nebo povolit či zamítnout přístup předmětů z drahých kovů na vnitrostátní trh na základě technického pravidla, je příslušným orgánem, který přijímá správní rozhodnutí popsané v čl. 2 odst. 1 nařízení, a musí tudíž použít nařízení (viz druhá věta 12. bodu odůvodnění). Na druhou stranu mohou být na základě systému předchozího schválení výrobky vyloučeny z trhu, jestliže nebyla předložena požadovaná žádost o jejich předchozí schválení nebo jestliže u nich bylo předchozí schválení zamítnuto. Pokud příslušné orgány vyloučí předměty z drahých kovů ze svých trhů výhradně proto, že jim nebylo uděleno platné předchozí schválení, nepřijímají rozhodnutí na základě technického pravidla, na které se vztahuje nařízení (viz první věta 12. bodu odůvodnění) Závěr uplatňování nařízení u předmětů z drahých kovů Protože povinnost předkládat předměty z drahých kovů kontrolnímu orgánu sama o sobě nestanoví požadované vlastnosti předmětů z drahých kovů ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. b), nejedná se v případě, že jsou předměty z drahých kovů vyloučeny z vnitrostátního trhu pouze proto, že nebyly předloženy kontrolnímu orgánu, o rozhodnutí ve smyslu čl. 2 odst. 1. Postup příslušného orgánu proto v takových případech nespadá do oblasti působnosti nařízení. Délka postupu předchozího schválení, jeho náklady a jiné výlučně procesní požadavky jsou také vyloučeny z oblasti působnosti nařízení. Používání postupů předchozího schválení však musí být v souladu s články 34 až 36 Smlouvy o fungování EU (články 28 až 30 Smlouvy o ES) (11. bod odůvodnění), a jestliže příslušný orgán stáhne předměty z drahých kovů z trhu na základě toho, že nevyhovují povinné ryzosti, aby je bylo možné uvést na trh jako předměty z drahých kovů, jeho rozhodnutí vychází z technického pravidla a podléhá nařízení Judikatura Soudního dvora Soudní dvůr Evropské unie uvedl v případě Houtwipper (C-293/93) 5, že při neexistenci pravidel EU mají členské státy široké rozhodovací pravomoci a je na nich, jaká zvolí vhodná opatření pro řešení rizika podvodu. Volba mezi předchozí kontrolou nezávislým orgánem a režimem povolujícím puncování výrobci opírajícím se o předpisy v oblasti jakosti, postihy a odborná školení byla záležitostí legislativní politiky členských států; Soudní dvůr by tuto volbu přezkoumával pouze tehdy, pokud při posouzení došlo ke zjevnému pochybení. 5 Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. září 1994, trestní řízení proti Ludomiře Neeltje Barbaře Houtwipper, věc C-293/93, bod 27.

6 5. POVINNÉ OZNAČOVÁNÍ VÝROBKU 5.1. Úvod: typy značek na drahých kovech V současnosti existuje v EU několik různých typů značek na drahých kovech. Čtyři nejčastější značky jsou: značka autorizované zkušebny, tj. vyražená značka, která udává, že předmět z drahého kovu prošel zkouškami konkrétní autorizované zkušebny; značka odpovědnosti výrobce (nebo značka výrobce). Značky odpovědnosti musí být obvykle registrovány v zemi, kde jsou předměty z drahých kovů kontrolovány a která, v mnoha případech, používá společnou kontrolní značku (dále jen CCM (common control mark)); značka ryzosti (nebo značka kovu) udávající povahu kovu a jeho ryzost; CCM zavedla Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých kovů neboli Vídeňská úmluva 6, která vstoupila v platnost v roce Úmluvu podepsaly Rakousko, Finsko, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, Kypr, Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Irsko, Izrael, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Slovensko a Polsko (15 členských států EU). Brzy pravděpodobně přistoupí Slovinsko. CCM označuje drahý kov a udává jeho ryzost. Na základě podmínek úmluvy mohou CCM použít pouze určené státní autorizované zkušebny, a to na předměty ze zlata, stříbra a platiny poté, co provedly zkoušku jejich ryzosti v souladu s dohodnutými zkušebními metodami. Každý smluvní stát povoluje dovoz zboží označeného CCM bez dalších zkoušek a označování (pokud jsou tyto předměty způsobilé pro domácí trh: v takových případech dovážející členský stát účinně převede postup udělování předchozího schválení na kontrolní orgán země vývozu). Označování předmětů z drahých kovů CCM probíhá na základě dobrovolnosti; od smluvních států úmluvy se nevyžaduje povinné puncování. V praxi to znamená, že vývozce má na výběr, zda požádá domácí autorizovanou zkušebnu o CCM, nebo zašle zboží bez CCM do státu dovozu. V druhém případě umožňuje úmluva dovážejícímu státu vyžadovat, aby předměty z drahých kovů splňovaly jeho požadavky. Kromě toho musí být značka odpovědnosti registrovaná v zemi dovozu. Předměty opatřené čtyřmi značkami dle úmluvy (CCM, značku autorizované zkušebny, značku odpovědnosti a značku ryzosti), jsou smluvními státy Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů přijímány bez dalších zkoušek nebo označování. 6 Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých kovů, podepsaná ve Vídni dne 15. listopadu 1972 a pozměněna 18. května Viz

7 SPOLEČNÁ KONTROLNÍ ZNAČKA ZNAČKA AUTORIZOVANÉ ZKUŠEBNY ZNAČKA ODPOVĚDNOSTI ZNAČKA RYZOSTI 5.2. Vyrážení značky autorizované zkušebny Pokud autorizovaná zkušebna označí předmět z drahého kovu značkou autorizované zkušebny, znamená to, že byl přezkoušen s uspokojivými výsledky, a obvykle také udává povahu kovu a jeho ryzost. Povinné označování představuje požadavek na změnu výrobku nebo druhu výrobku před jeho uvedením na trh nebo ponecháním na trhu (čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení). Proto se uplatní nařízení. Kromě toho odmítnutí autorizované zkušebny opatřit výrobek značkou autorizované zkušebny představuje zákaz uvedení příslušného výrobku nebo druhu výrobku na trh na základě technického pravidla pro účely čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení. Pokud tedy autorizovaná zkušebna odmítne použít značku autorizované zkušebny u předmětů z drahých kovů uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, musí vždy uplatnit články 4 až 6 nařízení Povinná značka odpovědnosti Vnitrostátní pravidlo, na jehož základě se požaduje, aby předměty z drahých kovů byly opatřeny značkou odpovědnosti, je technických pravidlem podle čl. 2 odst. 2 nařízení. Rozhodnutí odmítnout uvést na trh předměty z drahých kovů z důvodu absence značky odpovědnosti je odmítnutím podle čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení. Během postupu předchozího schválení musí autorizovaná zkušebna u předmětů z drahých kovů, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh v jiném členském státě, ale které nenesou značku odpovědnosti, vždy použít články 4 až 6 nařízení Povinná značka ryzosti Vnitrostátní pravidlo, kterým se požaduje, aby předměty z drahých kovů byly opatřeny značkou ryzosti, je technických pravidlem podle čl. 2 odst. 2 nařízení. Rozhodnutí odmítnout uvést na trh předměty z drahých kovů z důvodu absence značky ryzosti je odmítnutím podle čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení. V takovém případě musí autorizovaná zkušebna u předmětů z drahých kovů, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh v jiném členském státě, ale které nenesou značku ryzosti, vždy použít články 4 až 6 nařízení.

8 6. POVINNÁ RYZOST 6.1. Ryzost Měřítkem ryzosti slitin zlata a platiny býval karát, který uváděl ryzost podle hmotnosti. Jeden karát znamená 1/24 hmotnostního podílu. Proto 24karátové zlato je ryzí zlato (100 % hmot. Au), 18karátové zlato je 75% zlato, 12karátové zlato je 50% zlato atd. Karátový systém je v rostoucí míře doplňován nebo nahrazován tisícinným systémem ryzosti, ve kterém se ryzost drahých kovů označuje počtem váhových dílů drahého kovu v tisíci váhových dílech slitiny. Například slitina, která obsahuje 75 % zlata, se označuje jako 750. Běžné ryzosti v karátech a tisícinách používané pro zlato v předmětech z drahých kovů jsou: KARÁT TISÍCINNÁ RYZOST V EU v současnosti existuje 18 různých ryzostí zlata: 333, 375, 417, 500, 583, 585, 750, 800, 833, 835, 840, 900, 916, 958, 960, 986, 990 a 999. Pouze dvě ryzosti jsou společné pro všechny členské státy (585 a 750). Ryzosti používané podle Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů jsou 999, 916, 750, 585 a 375. U stříbra existuje v EU 15 různých vnitrostátních ryzostí. Pouze ryzosti 800 a 925 jsou akceptovány ve všech členských státech. Ryzosti používané podle Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů jsou 999, 925, 830 a 800. Pro platinu existuje v EU pět různých ryzostí. Ryzosti používané podle Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů jsou 999, 950, 900 a 850. Podle našich informací nezahrnují Bulharsko, Kypr a Německo platinu mezi drahé kovy. Navíc existují rozdíly mezi státy ve způsobech pájení, povolených odchylkách u ryzostí a metodách používaných ke stanovení ryzosti Povinná ryzost spadá do oblasti působnosti nařízení Ve většině případů vnitrostátní technická pravidla stanoví, jakou ryzost by měly předměty z drahých kovů splňovat, než mohou být uvedeny na trh.

9 Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých kovů ponechává rozhodnutí o ryzosti předmětů z drahých kovů, které se mohou vyrábět nebo prodávat na jejím území, na uvážení každé smluvní strany. Vnitrostátní pravidlo, na jehož základě se požaduje, aby předměty z drahých kovů splňovaly určitou ryzost, je technickým pravidlem podle čl. 2 odst. 2 písm. a) nařízení. Rozhodnutí odmítnout uvést na trh předměty z drahých kovů kvůli nesplnění vnitrostátního požadavku na ryzost, představuje odmítnutí podle čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení. Ryzosti podle Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů: Ryzosti podle Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů: Ryzosti podle Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů: JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA K ČLÁNKŮM 34 AŽ 36 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EU (ČLÁNKŮM SMLOUVY O ES) Nařízení nemá vliv na judikaturu Soudního dvora týkající se předmětů z drahých kovů ve vztahu k článkům 34 až 36 Smlouvy o fungování EU (článkům Smlouvy o ES). Tato judikatura odráží rozmanitost vnitrostátních právních předpisů různých členských států a lze ji shrnout takto: 7.1. Judikatura týkající se značky autorizované zkušebny Pokud předměty z drahých kovů nejsou opatřeny puncem vyraženým nezávislým subjektem v jiném členském státě rovnocenným značce předepsané členským státem dovozu a srozumitelným pro spotřebitele v daném státě, Soudní dvůr uvedl, že pokud vnitrostátní pravidla požadují, aby nezávislý orgán připojil punc, uvedení předmětů z drahých kovů, které jsou dovezeny z jiných členských států, na trh se nesmí zakázat, jestliže tyto předměty fakticky označil puncem nezávislý orgán v členském státě vývozu 7. Pokud je předmět z drahého kovu již opatřen puncem vyraženým nezávislým subjektem v jiném členském státě rovnocenným značce předepsané členským státem dovozu a srozumitelným pro spotřebitele daného státu, povinné vyražení značky autorizované zkušebny autorizovanou zkušebnou není odůvodněné Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. září 1994, trestní řízení proti Ludomiře Neeltje Barbaře Houtwipper, věc C-293/93, bod 27. Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. června 2001, věc C-30/99, Komise proti Irsku, body 69 a 70.

10 7.2. Judikatura týkající se značky odpovědnosti Soudní dvůr rozhodl, že povinnost výrobce nebo dovozce vyrazit na předměty značku odpovědnosti uvádějící výrobce, v zásadě umožňuje zajistit účinnou ochranu spotřebitelů a podporovat spravedlivý obchod 9. Podle Soudního dvora však taková ochrana není zapotřebí, pokud jsou předměty z drahých kovů dováženy z jiného členského státu, v němž byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh, jestliže jsou již označeny puncem v souladu s právními předpisy daného státu, avšak pod podmínkou, že údaje uvedené na puncech předepsaných daným státem v jakékoli formě obsahují informace, jež zahrnují údaje ekvivalentní těm, které uvádějí puncy předepsané členským státem dovozu a jsou srozumitelné pro spotřebitele daného státu. 10 Požadavek na registraci značky odpovědnosti v členském státě určení není ve většině případů odůvodněný. Je odůvodněný pouze v případě, že předměty z drahých kovů z jiných členských států nejsou opatřena puncem, který plní stejný účel, totiž v tomto případě určení osoby, která je odpovědná Judikatura týkající se značky ryzosti Soudní dvůr uznal, že značka ryzosti je v zásadě takové povahy, aby zajistila účinnou ochranu spotřebitelů a podporovala spravedlivý obchod. Protože spotřebitel nedokáže stanovit hmatem ani zrakem přesný stupeň ryzosti předmětů z drahých kovů, může být, v případě absence puncu, při nákupu takového předmětu snadno oklamán 12. Členský stát však nemůže vyžadovat, aby byly výrobky dovážené z jiného členského státu, v němž byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh a označeny puncem v souladu s právními předpisy, znovu opatřeny puncem, pokud informace uvedené na puncu v jakékoli formě jsou ekvivalentní informacím, které předepisuje členský stát dovozu, a jsou srozumitelné pro spotřebitele v daném státě Judikatura týkající se povinné ryzosti Soudní dvůr prohlásil, že vyhrazením označení zlato pro předměty s ryzostí 750 váhových dílů na tisíc váhových dílů slitiny, zatímco předměty s ryzostí 375 nebo 585 jsou označovány slitina zlata, dochází k porušení článku 34 Smlouvy o fungování EU (článku 28 Smlouvy o ES) Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. června 2001, věc C-30/99, Komise proti Irsku, bod 49; rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1982, trestní řízení proti Timothymu Fredericku Robertsonovi a dalším, věc 220/81, bod 11. Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1982, trestní řízení proti Timothymu Fredericku Robertsonovi a dalším, věc 220/81, bod 12. Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. června 2001, věc C-30/99, Komise proti Irsku, bod 50. Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. září 1994, trestní řízení proti Ludomiře Neeltje Barbaře Houtwipper, věc C-293/93, bod 14; rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1982, trestní řízení proti Timothymu Fredericku Robertsonovi a dalším, věc 220/81, bod 11. Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. června 2001, věc C-30/99, Komise proti Irsku, body 29 a 30. Rozsudek Soudního dvora ze dne 8. července 2004, věc C-166/03, Komise proti Francii; viz také rozsudek ze dne 14. června 2001, věc C-84/00, Komise proti Francii.

11 Proto vnitrostátní zákaz uvádění na trh pro předměty z drahých kovů, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh v jiných členských státech s popisem a uvedením ryzosti, kterými jsou opatřeny v členském státě původu, ale které nesplňují ustanovení pro ryzost v členském státě určení, bude velmi pravděpodobně zakládat porušení článku 34 Smlouvy o fungování EU (článku 28 Smlouvy o ES).

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny:

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny: Příloha č. 1 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o finančních konglomerátech s legislativou ES Ustanovení zákona Navrhovaný předpis ČR 36 Změna zákona o bankách 4 V 4 odst. 5 písm. g) se slova s úzkým propojením,

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134),

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134), P7_TA-PROV(2013)0397 Povinnosti státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Dokument ze zasedání 18. 10. 2013 B7-0000/2013. předložený v souladu s čl. 88 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu

Dokument ze zasedání 18. 10. 2013 B7-0000/2013. předložený v souladu s čl. 88 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 10. 2013 B7-0000/2013 NÁVRH USNESENÍ předložený v souladu s čl. 88 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu o návrhu nařízení Rady, kterým se

Více

ZÁKON ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 505/1990 Sb.,

Více

224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. (CS) (Normativer Teil) 1 von 5 ROZHODNUTÍ RADA

224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. (CS) (Normativer Teil) 1 von 5 ROZHODNUTÍ RADA 224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. () (Normativer Teil) 1 von 5 23.6.2007 Úřední věstník Evropské unie L 163/17 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 4. 3. 2015 2014/0255(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 120/2002 Sb. (část) Změna: 120/2002 Sb. (část)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah 1 Koncová zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb logistika KZ Dodání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY SE VZTAHEM K NEBEZPEČNÝM VLASTNOSTEM CHEMICKÝCH LÁTEK

PŘEHLED LEGISLATIVY SE VZTAHEM K NEBEZPEČNÝM VLASTNOSTEM CHEMICKÝCH LÁTEK PŘEHLED LEGISLATIVY SE VZTAHEM K NEBEZPEČNÝM VLASTNOSTEM CHEMICKÝCH LÁTEK Ing. Hana Věžníková, Ph. D. NEBEZPEČNÁ LÁTKA? Rozpoznání nebezpečných vlastností je předmětem různých systémů, které na základě

Více

Obsah Celex č. Ustanovení 32013L0055

Obsah Celex č. Ustanovení 32013L0055 Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES Ustanovení novely zákona č. 360/1992 Sb. Obsah Celex č. Ustanovení 23 odst. 7 písm. d) d) osvědčení, že dotčená osoba je držitelem dokladu o dosažené

Více

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony 121 9 121 Návrh zákona, kterým o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích o související zákony 717 z 6 uplyne 17. 2013 2013 ZÁKON ze dne.. 2013, kterým se m ní zákon. 56/2001 Sb., o podmínkách

Více

NAŘÍZENÍ. L 160/8 Úřední věstník Evropské unie 21.6.2012

NAŘÍZENÍ. L 160/8 Úřední věstník Evropské unie 21.6.2012 L 160/8 Úřední věstník Evropské unie 21.6.2012 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 523/2012 ze dne 20. června 2012, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o začlenění

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

Obalové hospodářství

Obalové hospodářství Část F Obalové hospodářství podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...3 3. Povinné osoby...5 4. Přehled povinností...7 5. Právní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) 12263/13. Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) ENV 700 ENT 221

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) 12263/13. Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) ENV 700 ENT 221 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) 12263/13 ENV 700 ENT 221 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 9. července 2013 Č. dok. Komise:

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření Citace pův. předpisu: 262/2000 Sb. Částka: 77/2000

Více

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů)

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) Evropská komise GŘ pro zdraví a spotřebitele (SANCO) 5/2013 Dokument D 108 RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) 1. Vývoj počtu oznámení o nebezpečných

Více

205/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002,

205/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002, 205/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Dokument ze zasedání. o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích (COM(2014)0186 C7-0110/2014 2014/0108(COD))

Dokument ze zasedání. o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích (COM(2014)0186 C7-0110/2014 2014/0108(COD)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 30.4.2015 A8-0148/2015 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích (COM(2014)0186 C7-0110/2014 2014/0108(COD))

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Czech Republic ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Czech Republic FL - Companies engaged in online activities CZ A Prodává Vaše společnost na internetu anebo využívá

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

32001R1788 Úřední věstník L 243, 13/09/2001, strany 0003 0014

32001R1788 Úřední věstník L 243, 13/09/2001, strany 0003 0014 Nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 ze 7. září 2001 stanovující podrobná pravidla pro implementaci ustanovení týkajících se certifikátu o kontrole dovozů ze třetích zemí dle Článku 11 Nařízení Rady (EHS)

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 - pracovní seminář určený hydrogeologům (16.2.2012) 1. ÚVOD do změn právních předpisů Právní předpisy nemohou postihnout rozmanitosti případů z každodenní praxe. Zde proto

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

Metodické pokyny Obsah

Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny... 1 1. Úvod... 2 2. Definice... 2 2.1. Zahrnutí příjemci... 2 2.2. Kategorie plnění... 2 2.2.1. Plnění poskytovaná zdravotnickým odborníkům... 2 2.2.2. Plnění poskytovaná

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Pokyny ke kontrolám dovozu v oblasti bezpečnosti výrobků a souladu s předpisy. Obecná část

Pokyny ke kontrolám dovozu v oblasti bezpečnosti výrobků a souladu s předpisy. Obecná část EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Zabezpečení a bezpečnost, usnadnění obchodu a mezinárodní koordinace Ochrana občanů a vymáhání práv duševního vlastnictví Pokyny ke kontrolám

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

102/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

102/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) Změna: 146/2002 Sb. Změna: 277/2003 Sb. Změna: 229/2006 Sb. Změna:

Více

Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní?

Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní? Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní? 2016_01_14 UP_01_2016_01_26 31. 1. 2016 to je termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2015! Pojďme si v článku Bc. Martina Mikuše připomenout,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.03.2005 KOM(2005) 80 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o další změně nařízení (ES) č. 1601/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Seznam vyzvaných zájemců podle rozdělovníku Ostrava, vypraveno dne: 4. 12. 2014 Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby Chodníky od ul. Plavební až do Frýdku Zadavatel:

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

5. 3. 2014 A7-0210/120

5. 3. 2014 A7-0210/120 5. 3. 2014 A7-0210/120 Pozměňovací návrh 120 Brian Simpson za Výbor pro dopravu a cestovní ruch Zpráva A7-0210/2013 Werner Kuhn Pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

Více

Alternativy zajištění a jejich uplatňování v České republice

Alternativy zajištění a jejich uplatňování v České republice Alternativy zajištění a jejich uplatňování v České republice Mgr. Beáta Szakácsová Bratislava, Slovenská republika Kancelář veřejného ochránce práv 15. června 2015 Nová působnost veřejného ochránce práv

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet

1. Úvodní ustanovení. 2. Uživatelský účet 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky") společnosti Petr Vodička, se sídlem Březová 14, 696 18 Lužice, identifikační číslo: 69719951, podnikatele (dále jen prodávající")

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. dubna 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 8. dubna 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 8. dubna 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0071 (NLE) 7764/15 LIMITE MAR 42 ENV 205 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 7. dubna 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 30. května 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE V souladu s

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

Knihovní řád. Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5

Knihovní řád. Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5 Knihovní řád Středisko vědeckých informací Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Duškova 7, Praha 5 Praha 2015 V souladu se zřizovací listinou hlavního města Prahy, usnesením č. 26/11 ze dne 31.3. 2005 a

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011,

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011, Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu stavebnicemorphun.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu stavebnicemorphun.cz Obchodní podmínky internetového obchodu stavebnicemorphun.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetového obchodu stavebnicemorphun.cz (dále také jen jako "prodávající") je Jan Malík, se sídlem

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 9.11.2013 Úřední věstník Evropské unie L 299/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1116/2013 ze dne 6. listopadu 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde

Více

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009 29.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 134/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009,

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009. o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009. o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (přepracované znění) (Text s významem pro

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968, 664 34 Kuřim VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zakázku Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. dle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č.1/2009/rm o veřejných zakázkách Města Předmět (název) zakázky: Dodávka kancelářských kontejnerů

Více

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 PUBLICITA v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Obecně k publicitě.. Každý příjemce je povinen informovat příjemce pomoci (cílové skupiny),

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004. ze dne 11. února 2004,

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004. ze dne 11. února 2004, 10 07/sv. 8 32004R0261 17.2.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 46/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím

Více

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky Příloha č. 2 Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky 1. Vymezení skupin výrobků Kancelářská výpočetní technika, jak o ni pojednává tento dokument, zahrnuje tři skupiny výrobků: počítače osobní

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

PŘÍLOHA. Rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. Rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.4.2016 COM(2016) 175 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při výzkumu a vývoji v oblasti mírového využití jaderné

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Intrea-Piko, s.r.o. se sídlem Sasanková 2657/2, 106 00 Praha 10 IČ: 457 98 133 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.intrea.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803 OBCHODNÍ PODMÍNKY provozovatele: Marie Pouchlá Podpěrova 518/6 Brno 62100 identifikační číslo: 68652518 zapsané v registru Živnostenského úřadu města Brna pod č. j. 370203-7813-00 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Zásady I. Politika zpřístupňování informací, komunikace

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví

Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví Společná deklarace o práci na dálku vypracovaná evropskými sociálními partnery v pojišťovnictví I. Úvod Po více než deseti letech od 16.července 2002, kdy evropští sociální partneři uzavřeli Rámcovou dohodu

Více

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy.

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy. Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 15.1.2016 Věc: Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám.

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00664/11/CS WP 181 Stanovisko č. 10/2011 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci,

Více