Koncepce rozvoje Divadelní fakulty. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje Divadelní fakulty. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně"

Transkript

1 1 Koncepce rozvoje Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Písemný podklad pro přednášku v rámci volby děkana Divadelní fakulty JAMU v Brně Doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. Duben 2008

2 2 Není pochyb, že uplynulých osmnáct let proměnilo Divadelní fakultu i celou JAMU zcela zásadně. Škola se stala vzhledem k vnitřní - neustále se zvyšující - náročnosti a díky nezměrnému úsilí a vytrvalosti celé řady výjimečných osobností významnou a respektovanou evropskou institucí v oblasti vysokého uměleckého školství. Jako jedna z mála evropských uměleckých škol má zaveden systém třístupňového studia včetně doktorského stupně, což je v evropském kontextu ojedinělý stav, má akreditaci pro habilitace i profesorská řízení. Má vysoký kredit v oblasti umělecké tvorby, vychovala řadu velmi výrazných uměleckých osobností. Rovněž díky rozvoji vědy a výzkumu, díky publikační činnosti i zásluhou mezinárodních sympozií a seminářů, se řadí ke školám univerzitního typu. Těsně před zahájením je stavba Hudebně dramatické laboratoře, která bude již šestým objektem v majetku školy. Pouze jediný z nich Studio Marta není v samém centru města. Ve výčtu pozitivních proměn školy by se dalo jistě pokračovat. Žijeme však v dynamicky se vyvíjejícím světě a rovněž požadavky na rychlost našich reakcí na stále nové podněty se prudce zvyšují. Tento jev lze sledovat ve stále kratších intervalech. Z těchto velmi stručně načrtnutých skutečností vyplývají dvě základní premisy: KONTINUITA Je zřejmé, že je na co navazovat, z minulosti (z té nejbližší, i z té starší) je potřeba citlivě pojmenovat, zachovat a rozvíjet ty podněty, které jednoznačně školu rozvíjejí a obohacují (např. vznik nových a i v evropském měřítku netradičních ateliérů, nových oborů atd.) Kupříkladu je rovněž nezbytné zachovat a podporovat na Divadelní fakultě její rozmanitost v prezentaci rozličných typů divadla v záměrné a nesmírně potřebné nesourodosti vyučujících osobností. Konzultace s pedagogy z některých zahraničních škol (viz letošní Setkání/Encounter) ukazují, že je leckde obtížné, aby se škola zbavila vlastní jednostrannosti a uniformity ve výuce. Vývoj školy jistě přinese změny, a ty je nutné činit uvážlivě, ale rozhodně. Ve všech oborech je potřeba především vést neustálý DIALOG, který přinese nové podněty, nápady a otevře tak cestu k pozitivnímu řešení problémů. Škola nesmí být vystavena zbytečným a neuváženým otřesům, plynoucích z personálních změn ve vedení školy.

3 3 OTEVÍRÁNÍ Fakulta musí posilovat svůj kredit prestižní umělecké školy a musí být včas připravena na nové impulsy ve všech oborech, kterými se zabývá. Musí se otevírat stále intenzivněji směrem ke světu, musí být brzy schopna přijímat zahraniční studenty do vlastních studijních programů. Musí se neustále zvyšovat mobilita studentů, zahraniční stáže by se měly stát samozřejmou a v rámci domácích výukových programů přesně koordinovanou součástí výuky. Divadelní fakulta musí významně přispět k tomu, aby JAMU jako celek uhájila postavení univerzitního typu školy. Z hlediska vnějších vztahů je nutné v následujících letech se zaměřit na tyto oblasti: 1. Posílení postavení školy a fakulty v systému vysokého školství v ČR a EU 2. Spolupráci s dalšími uměleckými vysokými školami 3. Mezinárodní činnost fakulty 4. Spolupráci s profesní sférou 1. Postavení školy a fakulty v systému vysokého školství v ČR a EU dále rozvíjet a upřesňovat systém třístupňového studia zaměřit se na vymezení odlišností jednotlivých stupňů studia podle možností uplatnění jejich absolventů (vycházet při tom z úvahy, že bakalářský stupeň studia je ucelený stupeň vysokoškolského studia a měl by umožnit absolventům uplatnění v profesní sféře) zaměřit se na zvyšování kvality doktorského studijního programu a udržení jeho postavení v kontextu českého a evropského univerzitního školství zaměřit se na systémy přijímacího řízení zejména do navazujících stupňů studia (magisterského a doktorského) tak, aby byly pokud možno spolehlivě zjišťovány talentové a studijní předpoklady i u těch uchazečů, kteří neabsolvovali bakalářský stupeň studia na naší fakultě obhájit a zachovat magisterský stupeň studia u hereckých oborů

4 4 2. Spolupráce s dalšími uměleckými vysokými školami tradičně pokračovat ve spolupráci s DAMU a VŠMU udržovat kontakty s evropskými školami (mobility pedagogů a studentů) důsledněji reflektovat výsledky těchto pobytů a vycházet z těchto poznatků při rozvoji další spolupráce (dále spolupracovat s těmi školami, které jsou svou kvalitou přínosem pro Divadelní fakultu JAMU a vyhledávat nové kontakty) podporovat účast a prezentaci Divadelní fakulty na mezinárodních festivalech 3. Mezinárodní činnost fakulty dále rozvíjet a propagovat mezinárodní aktivity fakulty, a to festival Setkání/Encounter, Mezinárodní doktorský seminář, Antropologické symposium, uvažovat o dalším rozšíření podobných aktivit podporovat mobility pedagogů podporovat mobility studentů studijní pobyty a pracovní stáže, harmonizovat výjezdy studentů s domácími projekty zapojit se do mezinárodních organizací zaměřených na dramatické umění (kromě Elia, Prospero možná i AITA/IATA) získávat prostředky a důsledně realizovat nákup zahraniční odborné literatury a časopisů pro knihovnu JAMU 4. Spolupráce s profesní sférou vytvářet prostor pro stáže v divadlech, pokračovat v projektu ESF hledat možnosti širší spolupráce s divadly a dalšími kulturními institucemi

5 5 vytvářet prostor pro budoucí možnost zaměstnání studentů reagovat ve studijních plánech na aktuální tendence v profesní sféře, aby se zvyšovala možnost zaměstnání absolventů u nás i v zahraničí Z hlediska vnitřních vztahů je nutné v následujících letech zaměřit se na tyto oblasti: 1. Posílení významu umělecké tvorby a její vnitřní organizace v rámci fakulty 2. Zdůraznění významu hodnocení tvůrčí i pedagogické činnosti jako nezbytné vnitřní reflexe 3. Posílení postavení Divadelní fakulty jako výzkumného pracoviště spjatého s tvorbou 4. Otevírání nových programů, oborů a vyhledávání nových pedagogických sil 1. Posílení významu umělecké tvorby a její vnitřní organizace v rámci fakulty výrazně zintenzivnit komunikaci mezi pedagogy jednotlivých ateliérů, které spolupracují na společných projektech vytvořit harmonogram projektů, který zajistí s dostatečným předstihem konkrétní termíny předváděček a pojmenuje možné kombinace mezi ateliéry zapojit zahraniční stáže do studijních plánů zahraniční stáže musí být maximálně podporovány, ale musí být uskutečňovány v precizní koordinaci s přípravou tvůrčích projektů na fakultě významně posílit spolupráci činoherních ateliérů s ateliéry scénografie a muzikálového herectví a zrušit tak zdánlivou odloučenost danou samostatnými budovami maximálně podporovat každou formu propojení a společnou přípravu projektů v rámci všech ateliérů, je možné si představit celou řadu velmi nečekaných, ale tvůrčích a inspirativních kombinací prohloubit závažnost a důstojnost absolventských výkonů, které bývají někdy brány jako všední samozřejmost, třebaže jde o hlavní výstup herce absolventa pedagogům v rámci přesně daných pravidel umožňovat vlastní tvorbu v profesní sféře

6 6 2. Zdůraznění významu hodnocení tvůrčí a pedagogické činnosti jako nezbytné vnitřní reflexe pravidelně se věnovat hodnocení tvůrčí činnosti formou otevřených diskusí pedagogů i posluchačů co nejdříve po odvedeném výkonu formou seminárních prací zadaných konkrétním posluchačům tyto výstupy zaznamenávat, aby sloužily k reflexi samotné práce i jako doklady pro budoucí obhajobu akreditace jednotlivých oborů 2. Posílení postavení Divadelní fakulty jako výzkumného pracoviště zaměřit se na kvalitu doktorského studijního programu (zejména na metody výzkumu v oblasti dramatického umění uplatnění tradičních výzkumných metod a hledání nových postupů vzhledem ke specifikám výzkumu umění a výzkumu uměním zaměřit se na výzkum odborného pracoviště (Kabinet pro výzkum divadla) a posílit toto pracoviště o další, zejména mladé pracovníky podpořit výzkum a vývoj podáváním projektů do grantových řízení zaměřených na vědu a výzkum podporovat účast pedagogů fakulty v komisích, sdruženích apod. zaměřených na vědu a výzkum a podporovat publikační činnost pedagogů a studentů fakulty podporovat uměleckou činnost pedagogů školy a považovat jejich umělecké počiny za součást výzkumu uměním, poznávání uměním považovat ocenění pedagogů a studentů fakulty v umělecké oblasti (významné ceny za uměleckou činnost) za součást výzkumu v oblasti umění podporovat účast pedagogů a studentů na českých a mezinárodních konferencích, seminářích, tvůrčích dílnách, zejména pak tehdy, pokud aktivně vystoupí s vlastním příspěvkem nebo seminář či dílnu povedou

7 7 4. Otevírání nových programů, oborů a vyhledávání nových pedagogických sil vyhledávat a oslovovat významné divadelní tvůrce různých oborů a získávat je pro práci na škole formou pravidelné výuky nebo krátkodobých jednorázových dílen vyhledávat a zaměstnávat mladé pedagogy získávat prostředky na zaměstnání mladých pedagogů, projektových manažerů, lektorů, členů výzkumných týmů (prostřednictvím projektů ESF aj.) zvažovat možnost rozšiřování výuky o další obory a odborné předměty (řada posluchačů fakulty by jistě přivítala např. výuku dabingu apod.) využít samozřejmě profesních i pedagogických zkušeností mimořádných osobností, které v současnosti na škole vyučují Závěrem si dovolím blíže sebe představit členům akademického senátu i akademické obce. Není to z neskromnosti, spíše považuji za zdvořilé předložit vám některá fakta ze své dosavadní divadelní a pedagogické činnosti a poněkud přiblížit i svoje pohnutky, o které jsem se opíral při rozhodování o přijetí kandidatury na děkana JAMU po výzvě několika svých kolegů. Během středoškolských studií jsem pět let působil v Huse na provázku pod vedením Petera Scherhaufera a Petra Oslzlého jako asistent režie, několikrát také jako herec (např. Ratkin ve Stříbrném větru). Toto působení považuji s malou mírou nadsázky za svoji první vysokou školu. Ve stejné době jsem vedl amatérské divadlo M DÍLNA, kde jsem režíroval i hrál. Již z tohoto období pramení můj blízký vztah k tzv. malým a experimentálním scénám i k jejich nepravidelné dramaturgii, přestože jsem se po absolutoriu častěji pohyboval v tzv. velkých divadlech. Do současné chvíle jsem na profesionálních scénách realizoval sedmdesát režií divadelních inscenací. Převažují činohry, pracoval jsem ale také na několika muzikálech a rovněž na dvou operách. V menší míře jsem měl také příležitost režírovat v České televizi a rozhlase. Vystudoval jsem režii na pražské DAMU a poté jsme jako generační skupina společně s částí hereckého ročníku odešli do nově otevřeného divadla v Mostě. Tady jsem se učil společně s kolegy pracovat s velkou scénou, jde o největší jeviště v ČR. Ve svých osmadvaceti letech (v roce 1989) jsem se tu stal šéfem činohry a

8 8 tuto práci jsem vykonával čtyři roky až do svého příchodu do Mahenovy činohry ND v Brně. Zde jsem po třech letech vedle režie opět začal pracovat jako šéf činohry, tuto funkci jsem vykonával šest let (do roku 2003). V této době jsem se svým týmem vedení divadla (V. Cejpek, M. Plešák, Z. Kaloč) angažoval celou řadu absolventů JAMU, např. režiséra Martina Čičváka, herečky a herce M. Válkovou, A. Talackovou (dnes obě v ND Praha), V. Vašáka, P. Bláhu, E. Novotnou, dramaturgyni Barboru Jandovou a další. Na této skutečnosti bych chtěl dokumentovat, že se nebojím rizika a významné úkoly svěřuji i velmi mladým lidem např. angažování tehdy ještě neznámého M. Čičváka do ND vyvolávalo názory značně kontroverzní. V devadesátých letech jsem pracoval s hereckým ročníkem na pražské konzervatoři během mého dvouletého pohostinského působení v Městských divadlech pražských. Na JAMU jsem po konkurzním řízení vstoupil v roce 1994 do ateliéru režie, kde jsem se stal asistentem prof. A. Hajdy. V současné době pracuji v ateliéru dramaturgie a režie společně s prof. V. Cejpkem a prof. M. Plešákem. Moje přátelské osobní vztahy s celou řadou pedagogů na JAMU v Brně, AMU v Praze i VŠMU v Bratislavě vznikaly v průběhu let především v rámci profesní divadelní práce. Např. úřadující rektor AMU v Praze prof. Miloslav Klíma se mnou podvakrát spolupracoval jako dramaturg v Národním divadle v Praze a jako spoluscenáristu a dramaturga jsem ho rovněž přivedl ke společné práci při hostování v Městském divadle Brno. Profesor AMU Vladimír Franz je autorem asi patnácti scénických hudeb v mých inscenacích v různých divadlech. Režiséry Národního divadla v Bratislavě a současně pedagogy VŠMU jsem několikrát přizval k hostování v ND v Brně, pravidelně jsme se setkávali na festivalu TRIALOG i při vzájemných výměnách inscenací. S prof. M. Porubjakem jsme v ND v Brně připravili společnou inscenaci. S mnoha podagogy JAMU různých oborů jsem v Brně často spolupracoval při realizaci četných divadelních projektů. To jsou jen namátkové příklady, kdy kontakty vzniklé na základě profesní spolupráce v divadlech přímo prolínají do spolupráce pedagogické na různých úrovních uvnitř naší školy, ale také rámci vztahů vnějších. Např. na AMU v Praze jsem byl jmenován k habilitačním i profesorským řízením, při různých setkáních dochází k pravidelné výměně zkušeností atd.

9 9 Návrh na obsazení místa proděkanů Prof. PhDr. Josef KOVALČUK proděkan pro vědu a výzkum a zahraniční koncepce Doc. PhDr. Silva MACKOVÁ proděkan pro studijní záležitosti MgA. Blanka CHLÁDKOVÁ proděkan pro rozvoj školy a zahraniční vztahy Návrh na obsazení místa ředitele festivalu Sekání/Encounter : Prof. Petr OSLZLÝ Rozdělení kompetencí mezi proděkany v zásadě pokrývá základní oblasti činnosti naší fakulty, tedy vzdělávací činnost a tvůrčí aktivity. Těmi rozumím především uměleckou tvorbu jako hlavní poslání školy a na ni navazující divadelní výzkum. Posílena je role zahraničí, do které vstupuje v mezinárodním měřítku uznávaná umělecká osobnost a prvotřídní manažer s vybudovanými zahraničními kontakty. Rozvoj školy bude zaměřen především k realizaci tuzemských i zahraničních programů a grantů, samozřejmě také k organizaci festivalu Setkání/Encounter a k četným zahraničním vazbám a vztahům. Prof. J. Kovalčuk, doc. S. Macková a MgA. B. Chládková vyslovili s přijetím míst proděkanů předběžný souhlas. Rovněž prof. P. Oslzlý přijal pro příští Setkání/Encounter úlohu jeho ředitele. Volbou proděkanů se obracím k výrazným osobnostem a znamenitým profesionálům ve svých oborech. Doufám také, že se mi podaří dát i tímto krokem celé akademické obci najevo, že ve vedení fakulty považuji za nezbytnou mezigenerační spolupráci a otevření prostoru pestré paletě principů současné divadelní tvorby.

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Vážení členové akademické obce VUT, kolegyně, kolegové, studenti, zaměstnanci, dovolte mi, abych Vás seznámil se svým programovým prohlášením,

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠO pro rok 2015 Praha, říjen 2014 Obsah 1 Kvalita a relevance... 4 1.1 Diverzifikace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

Institut tvůrčí fotografie. fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010

Institut tvůrčí fotografie. fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010 institut tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010 Marek Malůšek Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie Opava, 2012 Institut

Více

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě

Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Kamila Kostřicová Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a reflexi divadelního díla ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě Studie Divadlo ve výchově se zaměřením na recepci a

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší Duben 2009 Ročník 14/3 Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., z Matematického ústavu Slezské univerzity po několika měsících opět zazářila! Pětatřicetiletá docentka, která přišla na podzim 1992 do Opavy studovat

Více

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Ministerstvo kultury. Kulturní politika

Ministerstvo kultury. Kulturní politika Ministerstvo kultury Kulturní politika Praha, únor 2001 Úvodní slovo ministra kultury Vážení čtenáři, usnesením ze dne 28. dubna 1999 č. 401 mi vláda mj. uložila předložit v termínu do 31. prosince 2000

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Praha, květen 2009. Ústřední školská komise ČSSD. Stínový ministr školství Doc. Ing. Jiří Havel, CSc. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Zelená kniha školství

Praha, květen 2009. Ústřední školská komise ČSSD. Stínový ministr školství Doc. Ing. Jiří Havel, CSc. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Zelená kniha školství Praha, květen 2009 Ústřední školská komise ČSSD Stínový ministr školství Doc. Ing. Jiří Havel, CSc. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Zelená kniha školství 1. Účel Zelené knihy Smyslem Zelené knihy je iniciovat další

Více

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování...

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování... 1 2 Vytvořeno v Koordinačním centru pro EQF při Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) [do července 2011 Národní ústav

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více