NÁVOD K OBSLUZE B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE B

2 Obsah OBSAH ÚVOD... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Stojan pro šálek... 8 Výdejové režimy... 9 Výdej horké vody... 0 Vypnutí zařízení... 0 Volitelné vybavení... Vypínač ovládaný klíčem/čítač... Provedení se zásobníkem na vodu v horní části... 2 Provedení s výdejem ledové kávy (volitelné vybavení)... 3 Ćištění a údrzba... 4 Všeobecné pokyny... 4 Plán údržby... 4 Ćištění každý den Ćištění úkapové mřížky... 5 Ćištění každý den Ćištění úkapové nádobu... 5 Ćištění každý týden Ćištění stojanu pro šálek... 6 Ćištění každý týden Ćištění výtokového žlabu... 6 Ćištění každý týden Ćištění chladicího prostoru... 7 Každodenní čištění kanystru na vodu... 8 Hledání závad

3 ÚVOD/Bezpečnostní pokyny ÚVOD Zařízení se musí umístit na stůl nebo pult. Je určeno pro výdej kávy, kávy bez kofeinu nebo čaje. Přístroj zpracovává koncentráty v jednorázovém balení. V případě, že se zařízení nepoužívá pro účely, pro něž je určeno, výrobce neručí za vzniklé škody. Servisní technici mohou naprogramovat zařízení podle přání zákazníka. Zařízení se dodává v různých provedeních (viz kapitola Jednotlivé části zařízení ). Před uvedením zařízení do provozu je třeba si prostudovat kapitolu Bezpečnostní pokyny. Tento návod k obsluze platí pro několik různých provedení přístroje. Z toho důvodu se v něm mohou vyskytovat odkazy na ovládací prvky, které se na vašem zařízení nenacházejí. BEZPEĆNOSTNÍ POKYNY Před uvedením zařízení do provozu je třeba si prostudovat návod k obsluze. Kapaliny vytékající ze zařízení mají vysokou teplotu! Chraňte horní končetiny a jiné části těla před opařením. Před stisknutím výdejového tlačítka se nesmějí horní končetiny nacházet v prostoru pro výdej nápojů. Spotřebič není vhodný k pouųití v nezakrytých prostorách. Spotřebič musíte instalovat na takových místech, která jsou pod dozorem zaškoleného personálu. Spotřebič není vhodný k instalaci na ploše, v jejíų blízkosti se manipuluje s proudem vody (např. za účelem čistění). Po instalaci spotřebiče musí zůstat sířová zástrčka přístupná. Dbejte, aby se v blízkosti zařízení nezdržovaly děti! Z funkčních a hygienických důvodů se musí zařízení pravidelně čistit. Při čištění dbejte, abyste se nezranili o ostré hrany! Před vytažením vidlice síťové šňůry ze zásuvky: Nastavte hlavní vypínač do polohy (vypnuto). Před otřením zařízení vytáhněte ze zásuvky vidlici síťové šňůry. Vnější i vnitřní povrch zařízení otírejte pouze vlhkým hadříkem. Nestříkejte na něj vodu. Pouųívejte čistící prostředek pro potravinářské účely určený pouze pro zařízení Cafitesse. Pouųívejte prostředek v souladu s návodem na obalu čistícího prostředku! Dbejte, aby se čisticí prostředek nedostal do chladicího prostoru. Při neodborné manipulaci se skleněnou deskou hrozí nebezpečí úrazu v případě, že deska praskne. Skleněnou desku smí demontovat pouze servisní technik

4 Bezpečnostní pokyny Zařízení je třeba připojit podle místních předpisů k rozvodu pitné vody a k elektrické síti. Zkontrolujte, zda parametry sítě odpovídají údajům na typovém štítku. Zařízení musí být připojeno k obvodu, který je chráněn zvláštní pojistkou (hodnoty pojistky jsou uvedeny na typovém štítku). Zařízení se musí zapojit do zásuvky s ochranným kontaktem uzemněným podle předpisů. Řiďte se místními předpisy! Pokud se zařízení nebude delší dobu používat (např. přes noc nebo přes víkend), zavřete kohout na přívodu vody. Zařízení se nesmí odpojit od sítě, protože by přestalo pracovat chlazení. Zařízení se nesmí uvádět do chodu, pokud je uzavřen přívod vody, protože se varná nádoba nenaplní vodou. Mezi jednotlivými výdeji nápojů ponechejte stroj zapnutý, aby se udržela optimální teplota vody ve varné nádobě. Používejte pouze originální díly. Jestliže je zařízení vybaveno ohřívací plotnou, nedotýkejte se jí, protože hrozí nebezpečí popálení. Pro ohřev na ohřívací plotně jsou určeny pouze tepelně odolné skleněné konvice. Instalaci/programování a opravyna přístroji smí být provedeny pouze servisními techniky, kteří byli vyškoleni s ohledem na bezpečnostně technické ahygienické aspekty přístroje. Během provozu, skladovánía dopravy se přístroj musí chánit proti mrazu. K zamezení poškození vlivem mrazu během skladování a dopravy, musí servisní technik předem vypustitvšechnu vodu z nádrųe a odstranitzbytek vody z hadic a ventilů. Přístroj doporučujeme uschovata přepravovat v originálním obalu. V případě, ųe by přesto mohlodojít k poškození vlivem mrazu,musí servisní technik před opětnýmuvedením přístroje do provozunádrų, hadice a ventily zkontrolovat,popř. vyměnit a provést funkční test přístroje

5 Technické údaje TECHNICKÉ ÚDAJE Údaje o jednotlivých typech zařízení jsou uvedeny na typovém štítku. Rozměry: výška: 645 mm šířka: 20 mm hloubka: 455 mm Hmotnost: 2 kg (prázdný) Připojení vody: Přívod pitné vody s uzavíracím ventilem. Teplá voda se smí přivádět pouze měděnou trubkou. Poųadavky na vodovodní síť: teplota: max. 75 C dynamický tlak: min. 0,8 bar statický tlak: max. 0 bar Množství vody: 6,5 l, otevřená varná nádoba Množství nápoje: cca. 330 šálků/hod. při 230 V/3,3 kw (objem šálku = 00 cm 3 ) nebo cca. 220 šálků/hod. při 230 V/2,2 kw Množství koncentrátu: Láhev s koncentrátem 2 l. Připojení k síti: Pouze vidlicí síťové šňůry zapojenou do zásuvky. V opačném případě musí být síť vybavena odpojovačem (min. 3 mm) pro přerušení všech fází. Zařízení musí být bezpodmínečně uzemněno! Doporučujeme namontovat automatický spínač v obvodu diferenciální ochrany. Délka síťové šňůry: cca.,80 m Emise hluku: Hladina akustického tlaku přístroje hodnocená A je niųší neų 70dB. Další požadavky na výška: do 2000 m instalaci: okolní teplota: 0 C, max. 32 C Volitelné vybavení: Ovládací panel s čítačem a vypínačem ovládaným klíčem, úkapové zařízení, pružná tlaková hadice s připojením 3/8" UNF, R3/4" nebo R3/8", souprava pro přípravu ledové kávy, ohřívací deskae Příslušenství: Kartáč na čištění a připojovací kus pro připojení k vodovodní síti Zařízení je opatřeno značkou CE. (Směrnice o nízkém napětí, Směrnice o elektromagnetickém slučitelnosti) Právo změny vyhrazeno!

6 Jednotlivé Části zařízení POWER JEDNOTLIVÉ ČÁSTI ZAŘÍZENÍ PROVEDENÍ PRO VÝDEJ DO ŠÁLKů/ KVICE Víko chladicího prostoru 2 Skleněná deska 3 Ovládací panel 4 Hlavní vypínač (přístupný po vyjmutí úkapové nádoby). Nadzdvihněte úkapovou nádobu, abyste získali přístup k vypínači. = všechny funkce jsou aktivované, osvětlení spínačů je zapnuté = všechny funkce jsou vypnuté (s výjimkou chlazení) 5 Kohout pro výdej horké vody Nepřetržitý výdej horké vody při stisknutí kohoutu. 6 Stojan pro šálky (při plnění konvice se může odsunout stranou) 7 Úkapová mřížka 8 Spínač (pro předběųný výplach před výdejem ledové kávy volitelné vybavení) 9 Úkapová nádoba 0 Tlačítko pro zastavení Vypínač ovládaný klíčem (volitelné vybavení) 2 Čítač (volitelné vybavení) 3 Ohřívací plotna (volitelné vybavení) CEE Servisní technik můųe zařízení vybavit jedním Tomlinsonovým kohoutem. V takovém případě není stroj opatřen výdejovými tlačítky (obr. 2)

7 Ovládání 2 3 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKů Ukazatel nízké teploty: žlutá svíticí dioda NESVÍTÍ : Teplota vody ve varné nádobě a teplota v chladicím prostoru je správná. žlutá svíticí dioda svítí nepřerušovaně : Teplota vody ve varné nádobě je příliš nízká a teplota v chladicím prostoru je správná. žlutá svíticí dioda bliká krátce : Správná teplota vody ve varné nádobě, nesprávná teplota chladicího prostoru. žlutá svíticí dioda bliká dlouze : Příliš nízká teplota vody ve varné ná době, nesprávná te plota chladicího prostoru. 2 Ukazatel vyprázdnění láhve s koncentrátem: světlo nesvítí = Zařízení je připraveno k provozu. světlo svítí červeně bliká = Láhev s koncentrátem je prázdná, výdej je zablokován, vyměňte láhev. = signalizace závady, obraťte se na servis

8 POWER POWER Ovládání UVEDENÍ DO PROVOZU Otevřete kohout na přívodu vody. Vyjměte úkapovou nádobu a nastavte hlavní vypínač () do polohy. Svíticí dioda pro signalizaci nízké teploty (2) (žlutá) bliká a dioda signalizující vyprázdnění láhve (3) (červená) svítí (obr. 4). Pokud se zařízení nebude používat delší dobu (např. přes noc nebo přes víkend), postavte nádobu pod kohout pro výdej horké vody (), otevřete kohout () a nechejte vytéct cca. dva litry vody (obr. 5). Klíčem ve vypínači (volitelné vybavení) otočte do polohy (Zapnuto) (obr. 6)

9 Ovládání STOJAN PRO ŠÁLEK Před výdejem kávy: nastavte výšku stojanu () pro výdej do šálků (obr. 7). otočte stranou stojan pro šálek () při výdeji do konvice (obr. 8). postavte konvici na úkapovou křížku (2) (obr. 7)

10 Ovládání 9 VÝDEJOVÉ REŽIMY V závislosti na nastavení zařízení, které provedl servisní technik při instalaci, se mohou vydávat nápoje následujícími způsoby: ) Výdej po jednotlivých porcích: Velikost jedné porce může naprogramovat servisní technik. Nová porce je vydána, jakmile je poslední výdejový cyklus ukončen a výdejové tlačítko je uvolněno, se ukončila nastavená prodleva a stisknulo se znovu výdejové tlačítko. 2) Nepřetržitý výdej: Nápoje jsou vydávány, dokud se tiskne příslušné výdejové tlačítko. 3) Výdej po porcích s opakováním: Množství nápoje je opakovaně vydáváno, dokud se tiskne příslušné výdejové tlačítko. Jednotlivá tlačítka pro výdej nápojů může servisní technik naprogramovat. Stisknutím tlačítka pro zastavení () se ihned přeruší výdej nápoje (neplatí pro výdej horké vody) (obr. 9) Příklady volby možných velikostí porcí (popř. se informujte u servisního technika): malý šálek běžný šálek pohárek konvička konvice Pokud svítí svítící dioda signalizující nízkou teplotu varné nádoby, netiskněte výdejové tlačítko, protože teplota nápoje je příliš nízká

11 POWER Ovládání 0 VÝDEJ HORKÉ VODY VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ Při výdeji horké vody otevřete vždy pravý výdejový kohout () (obr. 0) Kapaliny vydávané zařízením mají vysokou teplotu! Chraňte horní končetiny a jiné části těla před opařením. Před stisknutím výdejového tlačítka se nesmějí horní končetiny nacházet v prostoru pro výdej nápojů. Nastavte hlavní vypínač () do polohy (vypnuto) (obr. ). Pokud se zařízení nebude pouųíval delší dobu (např. přes noc nebo víkend), zavřete kohout na přívodu vody. Zařízení neodpojujte od elektrické sítě, protože by se vypnulo chlazení

12 Volitelné vybavení 3 2 VOLITELNÉ VYBAVENÍ VYPÍNAč OVLÁDANÝ KLÍĆEM/ĆÍTAĆ Poloha = výdej a tlačítka jsou zablokovaná Poloha = výdej je uvolněn Poloha 0000 = vynulování čítače.) Reųim s rozsvíceným displejem (nastavuje servisní technik) Displej je rozsvícený. Displej ukazuje počet vydaných šálků. Vypínač ovládaný klíčem (3) nastavte do polohy (vypnuto). Počet vydaných porcí ledové kávy (volitelné vybavení pro ledovou kávu) lze vyvolat na displeji stisknutím tlačítka pro ledovou kávu. Počet vydaných konvic se zobrazí na displeji stisknutím tlačítka ) Reųim se zhasnutým displejem (nastavuje servisní technik) Displej je v průběhu výdeje zhasnutý. Čítač však registruje počet výdejů. Vypínač ovládaný klíčem (3) nastavte do polohy (vypnuto). Vypněte hlavní vypínač na cca. 5 aų 6 sekund a znovu ho zapněte. Displej se rozsvítí na max. 0 s. Na displeji se objeví stav čítače vydaných šálků. Stisknutím tlačítka pro ledovou kávu se vyvolá na displeji počet vydaných porcí ledové kávy. Počet vydaných konvic lze zobrazit na displeji stisknutím tlačítka. Jestliųe nestačíte přečíst všechny hodnoty, musíte celý postup opakovat. Vynulování čítače: Výdej šálků: Vypínač ovládaný klíčem otočte do polohy Výdej ledové kávy (volitelné vybavení Ledová káva ): Vypínač ovládaný klíčem otočte do polohy 0000 a stiskněte tlačítko pro ledovou kávu. Výdej konvic: Vypínač ovládaný klíčem otočte do polohy 0000 a stiskněte tlačítko

13 Volitelné vybavení PROVEDENÍ SE ZÁSOBNÍKEM NA VODU V HORNÍ ĆÁSTI Není li možné zařízení připojit k vodovodu anebo jakost pitné vody je nedostatečná, servisní technik může zařízení vybavit zásobníkem, do něhož se voda doplňuje ručně. Plnění zařízení Vidlici síťové šňůry zařízení zapojte do síťové zásuvky. Zapnutím hlavního vypínače (umístěného na zadní stěně zařízení) se vyvolá plnění varné nádoby. V průběhu plnění kontrolujte, zda se ve varné nádobě nachází dostatečné množství vody. Do varné nádoby doplňujte pouze pitnou vodu. Vodu vyměňujte každý den

14 Volitelné vybavení PROVEDENÍ S VýDEJEM LEDOVÉ KÁVY (VOLITELNÉ VYBAVENÍ) Před přípravou ledové kávy zkontrolujte jakost pitné vody. Řiďte se místními předpisy! Před výdejem ledové kávy: Pokud se zařízení nepoužívalo delší dobu (např. přes noc nebo přes víkend), propláchněte je, abyste odstranili případné zbytky vody z rozvodu. Při proplachování postavte k výtoku nádobu (o objemu 500 ml) a tiskněte tlačítko (2), dokud se nádoba nenaplní (obr. 4) Před výdejem ledové kávy je vhodné nasypat do sklenice kostky ledu. Při výdeji ledové kávy tiskněte výdejové tlačítko () (obr. 3). Servisní technik může naprogramovat různá mnoųství nápoje a způsoby výdeje (nepřetržitý, po jednotlivých porcích a opakovaný). Stisknutím tlačítka pro zastavení (3) se výdej okamžitě přeruší (obr. 3) Pokyny pro výdej ledové kávy: Pro výdej ledové kávy musí být zařízení seřízeno servisním technikem

15 Ćištění a údržba ĆIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA VŠEOBECNĚ POKYNY Před čištěním vypněte hlavní vypínač. Řiďte se pokyny pro čištění zařízení. Všechny úkony uvedené v tomto návodu se musí provádět v určených intervalech, protože v opačném případě dojde k porušení záručních podmínek. Před provedením určených úkonů si pročtěte příslušné části návodu k obsluze, aby bylo zajištěno jejich správné provedení. Po očištění je třeba všechny díly správně namontovat. Při čištění hrozí nebezpečí poranění ostrými hranami. Zařízení nevkládejte do vody ani ho nečistěte pod tekoucí vodou. Při čištění používejte výhradně vlhký hadřík. Při neodborné manipulaci se skleněnou deskou hrozí nebezpečí úrazu v případě, že deska praskne. Skleněnou desku smí demontovat pouze servisní technik. Nestříkejte na něj vodu. Pouųívejte čistící prostředek pro potravinářské účely určený pouze pro zařízení Cafitesse. Pouųívejte prostředek v souladu s návodem na obalu čistícího prostředku!. Při čištění dbejte, aby se čisticí prostředek nedostal do chladicího prostoru. Díly, které je třeba očistit, se musí vložit do zvláštní nádoby. Při čištění výtokového žlabu a skříně se nesmějí používat abrazivní prostředky. PLÁN ÚDRŽBY Délka intervalu Čištění každý den Čištění každý týden Úkon Očištění úkapové mřížky Očištění úkapové nádoby Očištění vnějšího povrchu zařízení Očištění stojanu pro šálek Očištění filtračního tělesa Očištění výtokového žlabu Očištění chladicího prostoru

16 Ćištění a údrzba ĆIŠTĚNÍ KAŽDÝ DEN ĆIŠTĚNÍ ÚKAPOVÉ MŘÍŽKY Vyjměte úkapovou mřížku () a vložte ji na 5 minut do horké vody s přísadou čisticího prostředku*). Poté ji opláchněte čistou vodou a nechejte oschnout (obr. 5) ĆIŠTĚNÍ ÚKAPOVÉ NÁDOBU Vyjměte úkapovou nádobu (2). Zařízení vypněte hlavním vypínačem. Úkapovou nádobu vložte na 5 minut do horké vody s přísadou čisticího prostředku*). Poté ji opláchněte čistou vodou a nechejte oschnout (obr. 6) Vložte do zařízení úkapovou nádobu a úkapovou mřížku. ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU ZAŘÍZENÍ Každý den otírejte vnější povrch zařízení čistým vlhkým hadříkem. Proveďte úkony uvedené v bodě Čištění každý týden nebo zařízení znovu zapněte hlavním vypínačem. * Pouųívejte čistící prostředek pro potravinářské účely určený pouze pro zařízení Cafitesse. Pouųívejte prostředek v souladu s návodem na obalu čistícího prostředku!

17 Ćištění a údržba ĆIŠTĚNÍ KAŽDÝ TÝDEN ĆIŠTĚNÍ STOJANU PRO ŠÁLEK Proveďte úkony uvedené v bodě Čištění každý den. Vyjměte stojan pro šálek (3) a vložte ho na 5 minut do horké vody s přísadou čisticího prostředku*). Poté ho opláchněte čistou vodou a nechejte oschnout (obr. 7). ĆIŠTĚNÍ VÝTOKOVÉHO ŽLABU Uchopte žlab () mezi palec a ukazovák a vytáhněte ho (obr. 8). Žlab vložte na 5 minut do horké vody s přísadou čisticího prostředku*). Poté ho opláchněte čistou vodou a nechejte oschnout. Vyjměte filtr (obr. 9). Filtr vložte na 5 minut do horké vody s přísadou čisticího prostředku*). Poté ho opláchněte čistou vodou a nechejte oschnout. Stojan pro šálek opět zasuňte do zařízení. * Pouųívejte čistící prostředek pro potravinářské účely určený pouze pro zařízení Cafitesse. Pouųívejte prostředek v souladu s návodem na obalu čistícího prostředku!

18 Ćištění a údrzba 20 2 ĆIŠTĚNÍ CHLADICÍHO PROSTORU Vyjměte láhev s koncentrátem (obr. 20). Chladicí prostor vyčistěte vlhkým hadříkem a kartáčem, který je součástí dodávky zařízení (obr. 2). Chladicí prostor nechejte vyschnout. Nenalévejte vodu ani čisticí prostředek do chladicího prostoru. Znovu nasaďte láhev s koncentrátem. Namontujte žlab a filtr. Zařízení znovu zapněte

19 Ćištění a údržba Každodenní čištění kanystru na vodu Kanystr se nesmí vystavit působení přímého slunečního světla. Souprava s kanystrem se musí používat jako dočasné a nikoli jako trvalé řešení. Pitnou vodu je nutno v kanystru měnit kašdý den. Čerpadla musí být v kanystru neustále ponořena ve vodě. Vypněte zařízení hlavním vypínačem. Odšroubujte uzávěr kanystru (obr. 22). Vytáhněte čerpadlo () (obr. 23). Čerpadlo očistěte měkkm kartáčem a několikrát opláchněte teplou pitnou vodou. Vyprázdněte kanystr a dvakrát ho propláchněte horkou pitnou vodou. Poté ho naplňte pitnou vodou (9 l). Do kanystru nalijte pouze studenou pitnou vodu (max. 30 C). Řiďte se místními předpisy pro jakost pitné vody. Čerpadlo vsuňte do kanystru a kanystr uzavřete uzávěrem. Zkontrolujte, zda hadice nejsou zlomené. Zapněte zařízení a zkontrolujte jeho funkci

20 Hledání závad Hledání závad Pokud zařízení nepracuje správně, zkontrolujte následující body, než se obrátíte na servis: ZÁVADA Zařízení nefunguje. V zařízení je nedostatek vody nebo v něm není voda. Žlutá svíticí dioda bliká krátce. (nedostatečné chlazení) Žlutá svíticí dioda bliká dlouze. Žlutá svíticí dioda svítí nepřerušovaně Pouze výdej vody Bez výdeje signalizace PRÁZDNÝ svítí červeně. Bez výdeje signalizace PRÁZDNÝ bliká červeně. PŘÍĆINA Zařízení není zapnuté. Vypínač ovládaný klíčem není nastaven do polohy (zapnuto). Přerušené napájení. Spálená hlavní pojistka. Kohout na přívodu vody je zavřený. Zařízení se nachází příliš blízko u stěny. Větrací otvory zařízení jsou zakryté nebo znečištěné. Okolní teplota je příliš vysoká. Příliš nízká teplota vody ve varné nádobě a nesprávná teplota v chladicím prostoru. Příliš nízká teplota vody ve varné nádobě. Láhev s koncentrátem není správně nasazena. Dávkovací trubka není správně zasunuta do vybrání v obalu. Láhev s koncentrátem je prázdná. Technická závada. ODSTRANĚNÍ Zapněte zařízení. Vypínač ovládaný klíčem nastavte do polohy (zapnuto). Zkontrolujte síťové napájení. Vyměňte hlavní pojistku. Otevřete kohout na přívodu vody. Zařízení se musí nacházet ve vzdálenosti cca. 5 cm od stěny. Větrací otvory udržuje průchodné nebo je vyčistěte. Zajistěte odpovídající chlazení. Vyčkejte, dokud se zařízení neohřeje a nedosáhne se potřebného chlazení. Vyčkejte, dokud se zařízení neohřeje a žlutá svíticí dioda nezhasne. Láhev s koncentrátem není správně nasazena nebo nebyla vyměněna. Nasaďte správně dávkovací trubku. Vyměňte láhev s koncentrátem. Obraťte se na servis

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE B-2284

NÁVOD K OBSLUZE B-2284 NÁVOD K OBSLUZE B-2284 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé části zařízení... 5 Jednotlivé části zařízení / přední strana... 5 Jednotlivé části servisního

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

GARDENA. Návod k použití Ponorné čerpadlo

GARDENA. Návod k použití Ponorné čerpadlo GARDENA Návod k použití Ponorné čerpadlo 11000 SL automatic č. výrobku 1786 15000 SL automatic č. výrobku 1788 Dovozce:GARDENA spol. s r.o. Řípská 20a,č.p.1153 627 00 Brno Tel:05/4821777 Fax:05/48217590

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1

ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1 ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1 Návod k použití a údržbě platný od 1. 5. 2004 Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při čtení návodu sledujte souběžně stranu návodu s obrázky zvlhčovače. 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH

NÁVOD K OBSLUZE CZECH Kávovar s časovačem, provedení nerez Model Síťové napětí NÁVOD K OBSLUZE CZECH Jmenovitý výkon Elektr. třída ochrany Užitečný objem Velikost kávového filtru 4 Čistá hmotnost CM2030ST 220-240V ~ 50/60 Hz

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze VÝDEJNÍK VODY FONTANA WIFF POU FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Pro udržení pracovní výkonnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY Řada M xxx SLIM Návod k použití a instalaci OH 4 FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 VÁŽENÁ ZÁKAZNICE/VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, GRATULUJEME! Právě jste se stali majiteli elektrického

Více

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V CS Návod k použití Pračka ZWSE 7100 V Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Poznámky k ochraně životního prostředí 4 Popis spotřebiče _ 5 Ovládací panel 5 Programy _ 6 Údaje o spotřebě

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FBI 537 XS FBI 737 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...4 OBSLUHA...6 ÚDRŽBA...7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Pásová myčka nádobí ETF 3

Pásová myčka nádobí ETF 3 Provozní pokyny Pásová myčka nádobí ETF 3 Obsah strana Všeobecný popis výrobku 3-4 Všeobecné pokyny 4 Bezpečnostní pokyny 5 Technické údaje 5 Informace pro obsluhu 5-6 Varování a poplachy 6 Ruční provoz

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití PARNÍ ČISTIČ CS 2000 Návod k použití Blahopřejeme Vám k nákupu parního čističe CS - 2000! VLASTNOSTI: výkon 1350 W, velmi nízká úroveň hluku při provozu, Dodávané příslušenství: prodlužovací trubice podlahový

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST 1: DŮLEŽITÁ

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912

ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 612 PEW 912 Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny:

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny: nářadí s.r.o. ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE VÝROBEK: TYP: Razítko a podpis prodejny: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Generátor GSE 2700 Obj. číslo 40628 Datum prodeje: Číslo výrobku Číslo zakázky

Více

GS 501. Návod k obsluze

GS 501. Návod k obsluze GS 501 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom CS Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon +49(0)7542/402-0 Telefon: 323 604 536-7 Telefax

Více

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3 1.1

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je součástí

Více

VÝROBNÍKY ŠLEHAČKY Návod k použití

VÝROBNÍKY ŠLEHAČKY Návod k použití VÝROBNÍKY ŠLEHAČKY Návod k použití TYPOVÁ ŘADA: WHIPPER MODELY: Whipper,Whipper plus,whipper 5,Whipper 5 plus ke kterému se vztahuje tento návod k použití je v souladu se směrnicemi Evropského společenství

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití LB 88 CZ z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Česky Vážená zákaznice, vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu.

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

Compact Ice A100062V V2/0413

Compact Ice A100062V V2/0413 Compact Ice A100062V V2/0413 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

MYČKA NA NÁDOBÍ WD-6

MYČKA NA NÁDOBÍ WD-6 MYČKA NA NÁDOBÍ WD-6 (překlad původního dokumentu) Příručka k instalaci a používání S/N: Platné od:15. 10. 2010 Rev.: 3.0 WD-6 Rev. 1. Obecné pokny... 1 1.1 Symboly používané v této příručce... 1 1.2

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití Poloautomatický bazénový vysavač Kontiki 2 Návod k použití Blahopřejeme! Stal jste se vlastníkem automatického vysavače KONTIKI 2, speciálně konstruovaného pro nadzemní bazény a zapuštěné bazény s plochým

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWT 1366 HDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWT 1366 HDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Návod k pouïití HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

Register and win! www.karcher.com VC 6100 VC 6200 VC 6100

Register and win! www.karcher.com VC 6100 VC 6200 VC 6100 VC 6100 VC 6200 VC 6100 Deutsch 5 English 11 Français 17 Italiano 24 Nederlands 31 Español 37 Português 44 Dansk 51 Norsk 57 Svenska 63 Suomi 69 Ελληνικά 75 Türkçe 82 Русский 88 Magyar 95 Čeština 101 Slovenščina

Více

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo ISO9001 Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo Upozornění Před instalací si přečtěte tento návod k instalaci a obsluze. Instalace a obsluha musejí být prováděny v souladu s místními

Více

Generátor kyslíku JETT 5AN

Generátor kyslíku JETT 5AN Generátor kyslíku JETT 5AN Návod k použití Varování: Pro správné používání výrobku pozorně čtěte tento návod. Návod uschovejte k pozdějšímu použití. Revize návodu byla provedena dne 26.4.2010 Úvod... 2

Více

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho NÁVOD K OBSLUZE Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho Domácí vodárna HWA 800 K Obj. číslo 94206 Domácí vodárna HWA 1200 IC Obj. číslo 94207 nářadí s.r.o. Před spuš těním je nutno si důkladně pročís

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením Lister Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením ZPS ECO obj.č. 3275 (50-6000000) CE Odpovídá normám: 2006/95 EG a 89/336 EWG Obr.: ZPS ECO Pro budoucí použití uschovejte! Dodržujte bezpečnostní

Více

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EWS 1264 EDW CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1264 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Register and win! www.karcher.com WV 50. WV 50 plus WV 50

Register and win! www.karcher.com WV 50. WV 50 plus WV 50 WV 50 WV 50 plus WV 50 Deutsch 3 English 7 Français 11 Italiano 16 Nederlands 21 Español 26 Português 31 Dansk 36 Norsk 40 Svenska 44 Suomi 48 Ελληνικά 52 Türkçe 57 Русский 61 Magyar 66 Čeština 70 Slovenščina

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...

EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS... EWS 1066 EDW EWS 1066 EDS...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Cafitesse 120. Next Generation. Návod k použití 595213702 2014-03

Cafitesse 120. Next Generation. Návod k použití 595213702 2014-03 Cafitesse 120 Next Generation Návod k použití 595213702 2014-03 Copyright 2014 D.E. Master Blenders 1753, Holandsko Originální verze návodu k použití je verze anglická. Ostatní jazyky jsou překladem originálního

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FTC 6032

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FTC 6032 Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FTC 6032 OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 6 ÚDRŽBA... 7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

návod k použití Pračka EWS 105210 A

návod k použití Pračka EWS 105210 A návod k použití Pračka EWS 105210 A 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Poznámky k ochraně životního prostředí 3 Technické

Více

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7140 Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme

Více

Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611

Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611 Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611 CZ 1. Obecné informace 134 1.1 Informace týkající se návodu k obsluze 134 1.2 Vysvětlivky symbolů 134 1.3 Zodpovědnost výrobce a záruka 135 1.4 Ochrana autorských práv

Více

Combi 4 / Combi 6. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Komfort na cestách. Combi

Combi 4 / Combi 6. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Komfort na cestách. Combi Combi 4 / Combi 6 Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Combi 9 7 4 3 5 5 2 3 1 1 60 40 60 Komfort na cestách Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 10 9 7 12 14 11 7 1 Obsluhovací díl 2 Spínací hodiny

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Odvlhčovač D 750. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04

Odvlhčovač D 750. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Odvlhčovač D 750 - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava

Více

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

CENERILL C 01 ELEKTRICKÝ VYSAVAČ POPELA NÁVOD K OBSLUZE

CENERILL C 01 ELEKTRICKÝ VYSAVAČ POPELA NÁVOD K OBSLUZE CENERILL C 01 ELEKTRICKÝ VYSAVAČ POPELA NÁVOD K OBSLUZE 1 Číslo Popis Kód 1 vypínač CEN0010 2 ochranný kryt motoru ventilátoru CEN0011 3 elektromotor CEN0012 4 elektrický přívodní kabel CEN0013 5 filtr

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Návod k pouïití HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max.

Více