Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne od 19.oo hodin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin."

Transkript

1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kohoutově. Zasedání zahájil starosta obce pan Grega ( dále jako předsedající ). Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 93 odst. 1 zákona o obcích Oznámení o konání zasedání bylo na úřední desce Obecního úřadu Kohoutov zveřejněno v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dni, a to od do ( příloha č. 2) Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Dále přivítal hosty dle prezenční listiny ( příloha č.1/1) Zastupitel pan Stoklasa a Horáček je z pracovních důvodů omluven - telefonicky se starostou obce. Vzhledem k tomu, že je ověřovatelem zápisu, je nutné zvolit jiného ověřovatele. Návrh na ověřovatele - Mitrovič Libor Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje ověřovatele zápisu pana Mitroviče Libora Výsledek hlasování: Pro 5 Grega, Černá, Mitrovič, Tyrnerová, Černý Usnesení č. 1 bylo schváleno. Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva. Připomínky zastupitelů : další připomínky a ani doplnění nejsou Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje následující program zasedání dne 1.října 2013 : 1/ Schválení programu zasedání 2/ Kontrola 30. usnesení 3/ Připomínky a dotazy hostů 4/ Komplexní pozemkové úpravy 5/ Různé 6/ Návrh na usnesení Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje program zasedání Výsledek hlasování: Pro 5 Grega, Černá, Mitrovič, Tyrnerová, Černý Usnesení č. 2 bylo schváleno. 1/ Schválení programu zasedání viz shora 2/ Kontrola usnesení ze zasedání dne usnesení č.1 - Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu paní Černou Hanu usnesení č.2 - Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání dne usnesení č.3 - Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí prostor na Obecním úřadě v Kohoutově pro komunitní skupinu Kohoutek v rámci domácího vzdělávání - dne zahájili činnost usnesení č.4 - Zastupitelstvo obce schvalilo rozpočtové opatření obce č.2/2013 v předloženém znění - účetní zanesla do účetnictví usnesení č.5 - Zastupitelstvo obce schvalilo návrh na směnu ppč. 1130/2 s části ppč ve vlastnictví manželů Husákových, za účelem propojení komunikace na ppč. 1107/2 s komunikací ppč. 1107/1, obě parcely jsou ve vlastnictví Obce Kohoutov. Ostatní pozemky neměnit a ani neprodávat. - odeslán dopis usnesení č.6 - Zastupitelstvo obce schvalilo vytvoření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Po vydání souhlasu s užíváním vodního díla, bude odsouhlaseno věcné břemeno pro vedení vodovodní a elektrické přípojky na ppč. 1021/1 v k.ú. Kohoutov, lokalita Vyhnánov, pro nemovitost čp sděleno ústně, pan Marek dopracuje

2 usnesení č.7 - Zastupitelstvo obce schvalilo vytvoření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Po vydání souhlasu s užíváním vodního díla, bude odsouhlaseno věcné břemeno pro vedení vodovodní a elektrické přípojky na ppč. 1021/1 v k.ú. Kohoutov, lokalita Vyhnánov, pro nemovitost če. 34. usnesení č.8 - Zastupitelstvo obce schvalilo pronájem pozemků vedených ve zjednodušené evidenci číslo 761 o výměře 6330 m2, pozemek 771/3 o výměře 4987 m2, pozemek 771/4 o výměře 4930m2 a pozemek 782 o výměře 7757 m2 na 1 rok do panu Chmelíkovi Ladislavu, bytem Vlčkovice za cenu 600,- Kč /ha. - doplněna pachtovní smlouva, odesláno usnesení č.9 - Zastupitelstvo obce schvalilo návrh mimořádných odměn zastupitelům a ostatním pořadatelům za organizaci akce LŘ následovně - Mgr. Černá Hana 3000,- Kč, Horáček Pavel 4000,- Kč a Gregová Dana 1000,- Kč - proplaceno v září 2013 usnesení č.10 - Zastupitelstvo obce schvalilo finanční příspěvek ve výši 6000,- Kč na provoz noclehárny v rámci pečovatelské služby Města Dvora králové n.l. - podepsána smlouva usnesení č.11 - Zastupitelstvo obce schvalilo finanční dar na povodňové škody ve výši 32595,- Kč obci Rudník - podepsána darovací smlouva, peníze odeslány Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení č.29/2013 ze dne a další plnění již předešlých usnesení Informace o Komplexních pozemkových úpravách Informace o konání dalšího ročníku akce Lidová řemesla Pozvánka obce Vlčice na Den obce Informace o montáži vodoměrů v Kladrubech Informace o konání voleb do PS ČR Zastupitelstvo obce ukládá : starostovi obce : - nahlásit odcizení strojku věžních hodin na Policii ČR - provedeno, šetření - dořešit pozemek pro výstavbu vrtu s Městem Trutnov - budou jednat na nejbližší zastupitelstvu města - zajistit opravu místních komunikací v Kladrubech - opravena štěrkodrtí - zajistit více kontejnerů na plast, popřípadě pytle - zatím jsou k dipozici pytle Úkoly z dřívějších usnesení : 23/2012/5 - Zastupitelstvo obce schválilo umístění DZ " Zákaz vjezdu o hmotnosti vyšší jak 7t" na ppč a ppč k.ú. Kohoutov ( Vyhnánov) - připraveny díry 22/2012/4 - Zastupitelstvo obce schvalilo prodej ppč. 467/17 o výměře 54 m2 a prodej ppč. 467/18 o výměře 133 m2 - odeslán návrh smlouvy montáž vodoměrů do Kladrub - úkol trvá dokončit kolaudaci vodovodu v Kohoutově II. a III. etapu - úkol trvá, Dokončit územní plán obce - úkol trvá, Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. 3/ Připomínky občanů připomínky z řad hostů - v dalších bodech jednání 4/ Komplexní pozemkové úpravy Na dnešním zasedání má být schválen zastupitelstvem obce plán společných zařízení ( PSZ) v rámci KPÚ, společnsot Agroprojekce Litomyšl zaslala podklady dne elektronicky a poté v papírové formě dne Připomínky zastupitelů ke schválení PSZ v katastrálním území Kohoutov : Chybí některé doplňkové cesty, zejména v dolní části Kohoutova. Dále bylo připomínkováno nedostatečné propojení intravilánu obce se záhumenní cestou ( C4) a propojení intarvilánu s lesem - tzv farní cesta ( C30D). Po diskusi bylo navrženo, že hlasování o schválení PSZ pro k.ú. Kohoutov proběhne na mimořádném zasedání ZO dne za přítomnosti pozvaných hostů, zejména s s Agroprojekce Litomyšl spol.s.r.o. a Státního pozemkového úřadu v Trutnově. Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje přesunutí hlasování o plánu společných zařízení v katastrálním území Kohoutov na za účasti zainteresovyných osob, zejména Státního pozemkové úřadu v Trutnově a Agroprojekce Litomyšl spol.s.r.o.. Výsledek hlasování: Pro 4 Černá, Mitrovič, Tyrnerová, Černý 1 Grega Usnesení č. 3 bylo schváleno. Starosta předložil návrh PSZ pro k.ú. Kladruby u Kohoutova - byla promítnut hlavní výkres

3 Připomínky zastupitelů ke schválení PSZ v katastrálním území Kladruby u kohoutova : bez připomínek Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje plán společných zařízení pro katastrální území Kladruby u Kohoutova v předloženém znění. Výsledek hlasování: Pro 5 Černá, Mitrovič, Tyrnerová, Černý, Grega Usnesení č. 4 bylo schváleno. 5/ Různé : - Žádost obce Brzice o prohrnování komunikace na Běluň a dále k chalupě paní Rothové ( příloha č. 3) Připomínky zastupitelů : Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním o podmínkách za kterých by bylo možno prohrnovat. - Žádost pana Kratochvíla - nový vlastník nemovitosti čp. 97 v Kladrubech. Má záje o koupi nebo pronájem části ppč. 72 v k.ú. Kladruby u Kohoutova, tak jak to užíval dle nájemní smlouvy pan Levý. ( příloha č. 4) Připomínky zastupitelů : obec Kohoutov nemá zájem prodávat pozemky v této lokalitě Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje záměr o pronájmu části ppč. 72 v k.ú. Kladruby u kohoutova. Výsledek hlasování: Pro 5 Grega, Černá, Mitrovič, Tyrnerová, Černý Usnesení č. 5 bylo schváleno - Návrh na pojištění Obce v rámci pojištění právní ochrany územní samosprávy návrh podala společnosti DAS - pojištění ve výši ,- Kč na rok ( příloha č. 5) Připomínky zastupitelů : je nutné platit tolik peněz, Kolikrát byly spory obec x druhý objekt - nyní probíhá spor pouze s Lesy ČR o určení vlastnictví, jinak nikdy žádný spor se soudně neřešil Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje návrh na pojištění obce v rámci pojištění právní ochrany územní samosprávy Výsledek hlasování: Pro 3 Černá, Tyrnerová, Černý 2 Grega, Mitrovič Usnesení nebylo schváleno. - Dopis sdružení Podzvičinsko starosta přečetl dopis o možnosti se připojit k svazku obcí Podzvičinsko ( příloha č.6) Připomínky zastupitelů : není nutné vstupovat do dalšího svazku, jsme již v jednom a v jedné MAS Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje připojení ke sdružení Podzvičinsko Výsledek hlasování: Pro 5 Grega, Černá, Mitrovič, Tyrnerová, Černý Usnesení nebylo schváleno. Paní Tyrnerová - informace o projektu oprava kostela v rámci MAS Království Jestřebí hory a finanční půjčka od obce. Požádala zastupitelstvo obce o dofinancování zbývajících vlastních financí. Připomínky zastupitelů : starosta navrhuje poskytnout občanskému sdružení částku ,- Kč na další činnost, z této částky bude uhrazeno dofinancování projetku Leader, zbývají část může OSK použít jako odměnu členům OSK zainteresovaným na tomto projektu, za pomoc při přípravě, realizaci a ukončení projektu. Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje neinvestiční transfer pro občanské sdružení Kohoutov ve výši ,- Kč na další činnost občanského sdružení Výsledek hlasování: Pro 4 Grega, Černá, Mitrovič, Černý 1 Tyrnerová Usnesení č. 6 bylo schváleno. Paní Tyrnerová podala informace o možnosti získat peníze od ČSOB na opravu pomníků na

4 hřbitově v rámci Občanského sdružení Kohoutov. Spoluúčast obce na tomto projektu není nutná, pouze je nutné vydat povolení se stavebními úpravami na hřbitově, Obec Kohoutov je vlastníkem tohoto pozemku. Zastupitelstvo obce Kohoutov schvaluje souhlas s prováděnými pracemi na hřbitově v rámci dotace od ČSOB pro občanského sdružení Kohoutov.. Výsledek hlasování: Pro 5 Grega, Černá, Mitrovič, Černý, Tyrnerová Usnesení č. 7 bylo schváleno Pan Mitrovič - připomínka k pokladně ( u Mitrovičů) při řemeslech - nedostatečná kontrola - bude předáno předsedový pro LŘ - připomínka k veřejnému osvětlení, žádost o možnosti zrušit lampu VO u zastávky Kino nebo snížení doby svítivosti odpovídal starosta - Zrušit lampu u autobusové zastávky určitě nebudeme, budem hledat nové možnosti osvětlení tak, aby nesvítili do oken. V obci se svítí následovně : v pracovních dnech od setmění ( fotobuňka ) do hod a ráno od 4.45 hod do rozednění v pátek a v sobotu od setmění ( fotobuňka ) do hod a ráno od 4.45 hod do rozednění Určitě je možné toto nastavení změnit. Paní Tyrnerová - přesun kontejnerů v Kladrubech za autobusovou zastávku - v současné době probíhá oprava věžních hodin na kostele, je možnost je osvětlit - hodina budou mít elektronické odbíjení - určit časy odbíjení 6 / Návrh na usnesení Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve hod dne Přílohy zápisu: Příloha č. 1 - Prezenční listina zastupitelů Příloha č. 1/1 - Prezenční listina hostů Příloha č. 2 - Zveřejněna informace o konání 31. zasedání Zastupitelstva obce Příloha č. 3 - Dopis Obce Brzice Příloha č. 4 - Dopis pana Kratochvíla Příloha č. 5 - Návrh smlouvy společnosti DAS Příloha č. 6 - Dopis sdružení Podzvičinsko Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatel: GREGA Ladislav Ověřovatelé: Ing. TYRNEROVÁ Jarmila, dne Ing. MITROVIČ Libor, dne Starosta obce : Ing. GREGA Ladislav

5 USNESENÍ č.31/2013 ze zasedání obce Kohoutov dne usnesení č.1 - Zastupitelstvo obce schválilo ověřovatele zápisu pana Mitroviče Libora usnesení č.2 - Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání dne usnesení č.3 - Zastupitelstvo obce schválilo přesunutí hlasování o plánu společných zařízení v katastrálním území Kohoutov na za účasti zainteresovyných osob, zejména Státního pozemkové úřadu v Trutnově a Agroprojekce Litomyšl spol.s.r.o. usnesení č.4 - Zastupitelstvo obce schválilo plán společných zařízení pro katastrální území Kladruby u Kohoutova v předloženém znění usnesení č.5 - Zastupitelstvo obce schválilo záměr o pronájmu části ppč. 72 v k.ú. Kladruby u kohoutova usnesení č.6 - Zastupitelstvo obce schvalilo neinvestiční transfer pro občanské sdružení Kohoutov ve výši ,- Kč na další činnost občanského sdružení usnesení č.7 - Zastupitelstvo obce schvalilo souhlas s prováděnými pracemi na hřbitově v rámci dotace od ČSOB pro občanského sdružení Kohoutov. Zastupitelstvo obce zamítlo - návrh na pojištění obce v rámci pojištění právní ochrany územní samosprávy - připojení ke sdružení Podzvičinsko Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení č.30/2013 ze dne a další plnění již předešlých usnesení Informace paní Tyrnerové o projektu Leader - oprava kostela a projektu oprava hřbitova v rámci dotace ČSOB, dále informace o možnosti osvícení ciferníku hodin a elektronického odbíjení hodin Připomínky pana Mitroviče ohledně veřejného osvětlení a organizace LŘ Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce : - jednat se starostkou obce Brzice o prohrnování cest na Běluň - zveřejnit záměr obce o pronájmu pozemku

6 - zajisti přesunutí kontejnerů v Kladrubech za autobusovou čekárnu - zjistit možnosti nového osvětlení autobusové čekárny Kino V Kohoutově dne Horáček Pavel místostarosta obce... Ing. Grega Ladislav starosta obce... Tyrnerová Jarmila ověřovatel... Ing. Mitrovič Libor ověřovatel

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 28 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 7. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

ZÁPIS z 6. schůze Zastupitelstva obce Provodov,

ZÁPIS z 6. schůze Zastupitelstva obce Provodov, ZÁPIS z 6. schůze Zastupitelstva obce Provodov, konané dne 2.3.2015 v 19 hodin v kulturním domě Provodov Přítomní zastupitelé: Ing. Marek Prachař, Alfons Slovák DiS., Mgr. Jana Černá, Petra Družbová, Mgr.

Více