F TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 Investor : OBEC KOBYLNICE, NA BUDÍNKU 240, KOBYLNICE Akce : NÁSTAVBA MŠ A ZŠ KOBYLNICE Zak. číslo: Stupeň : DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY F TECHNICKÁ ZPRÁVA F1.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody F1.7 Slaboproudá zařízení Hlavní inženýr projektu : Ing. Šárka Kolajová Číslo paré : Zpracovatel : Ivo Kubíček Datum : 02./2012 1

2 1. Obsah 1. Obsah Rozsah projektu Technické údaje Předpisy a normy Napojení na síť Prostředí Způsob rozvodu el. energie Rozvaděče Rozvody Krytí Světelná technika Slaboproud Ochrana před bleskem - LPS Pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy Výpočet rizika dle ČSN EN Rozsah projektu Projekt řeší silnoproudé a slaboproudé rozvody v nástavbě dvorního traktu stávající budovy MŠ a ZŠ Kobylnice. Součástí dokumentace je i vnější ochrana před bleskem, nástavby. Projekt obsahuje: soustavu vnitřního umělého osvětlení svítidla nouzového osvětlení s vlastními zdroji, nad východy zásuvkové rozvody 230 V dodávku a montáž patrové podružné rozvodnice R1.2 dozbrojení stávajícího rozvaděče RE1 o vývody pro výtah a rozvaděč R1.2 připojení zařízení VZT místní doplňující pospojování trasy a ocelové konstrukce rozvod telefonu do kabinetu zatrubkování pro datové rozvody 2

3 ochranu před bleskem LPS Projekt byl zpracován použitím těchto podkladů: stavební půdorys a řez objektu požadavky projektanta stavební části požadavky projektantů ostatních profesí požadavky investora obhlídka na místě Projekt neobsahuje: přípojku NN je stávající rozvaděč RE1 je stávající kompletaci datových rozvodů přívod pro výtah součást dodávky výtahu 3. Technické údaje Napěťová soustava: 3PEN AC 50 Hz, TN-C-S 50Hz, 400/230V Základní ochrana : Zesílená ochrana : Instalovaný příkon: Maximální soudobý příkon: Rezervovaný proud: samočinným odpojením od zdroje proudovým chráničem, pospojováním 9,4 kw 7,5kW 3x 25 A Současnost: 0,8 Roční spotřeba : cca kwh Stupeň zásobování : 3 4. Předpisy a normy Projekt je řešen dle předpisů a norem ČSN, z nichž nejdůležitější uvádíme: ČSN ČSN ČSN vlivů - Stanovení základních charakteristik - Ochrana před úrazem elektrickou energií - Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších 3

4 ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN EN Opatření k ochraně proti nadproudům - Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče - Vnitřní elektrické rozvody - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich - Osvětlení pracovních prostorů Část 1: Vnitřní pracovní prostory 5. Napojení na síť Na fasádě budovy školy je zabudovaná pojistková skříňka, která je napojena stávajícím závěsným kabelem na distribuční síť e-on. Z této skříňky je stávajícími vodiči napojen elektroměrový rozvaděč RE1. Toto napojení zůstane nezměněno. 6. Prostředí V žádném vnitřním prostoru se nepředpokládají jiné, než normální vnější vlivy. V místnostech s umyvadlem budou stanoveny, umývací prostory dle ČSN Tomu bude přizpůsobeno provedení místní elektroinstalace. 7. Způsob rozvodu el. energie El. rozvod je řešen průběžně, částečně paprskovitě. 8. Rozvaděče R1.2 Podružná rozvodnice pro napojení jednotlivých spotřebičů, světelných a zásuvkových rozvodů řešené nástavby. Bude vybavena hlavním vypínačem, jističi a proudovým chráničem. Umístěna bude na chodbě nástavby. Rozvaděč je oceloplechový v zapuštěném provedení, s dveřmi, které budou řešeny jako požární uzávěr typu EI 15 Sm DPI (kovové kouřotěsné dveře s požární odolností 15 minut) viz projekt Požárně bezpečnostní řešení stavby. Krytí rozvaděče bude minimálně IP40/20. Napojen je ze stávajícího elektroměrového rozvaděče RE1 umístěného v 1.NP. RE1 Stávající elektroměrový rozvaděč. Rozvaděč bude pouze dozbrojen vývodem 3x25A pro nový rozvaděč nástavby R1.2 a vývodem 1x16A pro připojení nového hydraulického výtahu. 4

5 9. Rozvody Dispozice el. zařízení je zakreslena v přiloženém půdoryse. Rozvody jsou uvažovány kabely CYKY, které budou vedeny skrytě pod omítkou s krytím nejméně 10mm. Montážní výška spínačů popř. tlačítek se předpokládá v souladu s ČSN v rozsahu mm. Spínače jsou v provedeni pod omítku, na ocelové konstrukci lávky na povrchu. Zásuvky, přístupné laikům, s výjimkou zásuvek zvláštního určení, jsou vybaveny doplňkovou ochranou proudovým chráničem I d =30 ma, stejně jako veškeré elektrické zařízení v sociálních zařízeních. U instalace nesmí být u průřezů menších než 10 mm 2 Cu a 16 mm 2 Al použito jednoho vodiče zároveň jako vodiče středního i ochranného. V objektu je zřízeno hlavní pospojování ve smyslu článku normy ČSN V případě montáže elektrických přístrojů na hořlavý podklad, je třeba dodržet požadavky normy ČSN V případě prostupů kabelových rozvodů požárně dělícími konstrukcemi, budou prostupy utěsněny protipožárními, certifikovanými ucpávkami. 10. Krytí Dle ČSN jsou stanoveny vnější vlivy jednotlivých prostorů, a podle toho je voleno krytí el. zařízení a druh montážního materiálu. S ohledem na dostupnost a sjednocení použitého materiálu je možno volit stupeň krytí vyšší. 11. Světelná technika V místnostech nástavby jsou navržena převážně svítidla zářivková. Z důvodu úspory elektrické energie by měla být užívána přednostně svítidla osazená světelnými zdroji s vysokou účinností. V učebnách jsou pro hlavní osvětlení navržena svítidla přisazená, s mřížkou z vysoce leštěného hliníkového plechu a s elektronickým předřadníkem. Je uvažováno s montáží svítidel na strop. Pro dostatečné osvětlení tabule jsou navržena přídavná svítidla s asymetrickým reflektorem a lineární zářivkou. Toto řešení současně vyhovuje požadavku na rovnoměrnost a zabrání oslnění. Soustava hlavního osvětlení je navržena s ohledem na požadavky norem ČSN EN a ČSN : Druh prostoru, úkolu nebo činnosti Em UGRL Ra - Učebny 300lx Tabule v učebně 500lx Kabinet 300lx

6 - Chodby 100lx Předsíň WC, WC 200lx Úklidová místnost 100lx Šatny 200lx Rozmístění svítidel osvětlovací soustavy, je zakresleno v přiloženém půdoryse. Nad východy z nástavby, jsou dle požadavků požárního specialisty navržena svítidla nouzového osvětlení, napájená ze zabudovaných akumulátorů. Na svítidlech musí být prováděna údržba (čistění, výměna světelných zdrojů) v intervalech, aby byla dodržena předepsaná intenzita osvětlení Em. Svítidla budou udržována z dvojitého žebříku nebo ze země. 12. Slaboproud Dispozice slaboproudých rozvodů je zakreslena v přiloženém půdorysech. Telefon T V kabinetu nástavby bude zřízena nová telefonní zásuvka, která bude připojena z nápojného bodu ve stávající kanceláři (m.č. 207). Rozvod pro telefon bude proveden kabelem SYKFY 5x2x0,5 uloženým v ohebné trubce z PVC pod omítkou a ukončen přístrojovou krabicí s telefonní zásuvkou. Školní zvonek ZV Zvonkovo signalizací bude doplněna nová chodba v nástavbě. Rozvody budou provedeny kabelem CYKY 2x1,5mm uloženým pod omítkou. Instalován bude nejiskřící zvonek. Zatrubkování Pro potřeby datových rozvodů bude provedeno zatrubkování pro LAN, popř. TV. Bude použito ohebných trubek PVC, uložených pod omítkou, ve kterých bude zatažen protahovací drát pro snadnější zatažení příslušných kabelů. Na trasách bude osazen dostatečný počet protahovacích krabic, a na vhodných místech budou osazeny přístrojové krabice pro budoucí montáž datových či TV zásuvek. Propojeny takto budou všechny třídy a kabinet v nástavbě, s místností serveru. Kompletace datových rozvodů bude upřesněna při její případné realizaci, na základě požadavků investora. Školní rozhlas a hodiny (jednotný čas) nejsou v budově školy instalovány. V některých třídách se používají hodiny autonomní. 6

7 13. Ochrana před bleskem - LPS Nad objektem bude zřízena ochrana proti úderu blesku dle ČSN EN jako LPS kat. II. Výpočet rizik je přiložen k této technické zprávě. Jímací soustava na střeše bude řešena jako mřížová soustava, k níž budou připojeny veškeré vodivé předměty. Jímací vedení z pozinkovaného vodiče FeZn φ 8 mm, bude upevněno standardními podpěrami a svorkami. Maximální vzdálenost podpěr je 1 m. Pokud by byla střecha z hořlavého materiálu, je třeba použít zvýšené podpěrky, aby se hořlavý povrch střechy nacházel celý v ochranném pásmu mřížové soustavy. Vodivé předměty na střeše, pokud pronikají dovnitř chráněné zóny (vzduchotechnická zařízení, kovové komíny apod.) budou umístěny do ochranných pásem, tvořených pomocí doplněných pomocných tyčových jímačů, přičemž musí být dodržena izolační vzdálenost d, která je větší než dostatečná vzdálenost s. Dostatečná vzdálenost s musí být zkontrolována, popř. přepočítána dle skutečnosti na stavbě. Jímací soustava bude propojena s jímací soustavou stávající části objektu. Předepsaným počtem svodů bude jímací soustava propojena přes zkušební svorky s uzemněním. Shora budou svody až po zkušební svorku provedeny vodičem FeZn φ 8 mm, do země pak budou pokračovat vodičem FeZn φ 10 mm a budou strojené, uložené na povrchu. Podpěrky svodového vodiče musí být dostatečné délky s ohledem na sílu tepelné izolace a na materiál fasády objektu. Vzdálenost podpěr by neměla být větší než 1 m. V místech přechodu do země bude provedena ochrana vodiče proti korozi dle ČSN a nad terénem (do min. výšky 0,3m). V místech s nebezpečím mechanického poškození, bude zajištěná odpovídající mechanická ochrana (ochranný úhelník). Svody budou řádně označeny štítky. Uzemnění bude tvořeno páskovým zemničem FeZn 30/4 mm, uloženým na dno výkopu hloubky 800 mm, který bude podél volných stran nástavby. Z hlediska LPS je dostatečnou hodnotou zemního odporu 10 Ω. Pokud by hodnoty zemního odporu nedosahovaly předepsaných hodnot, bude uzemnění vhodně posíleno (např. přidáním zemních tyčí, propojení uzemnění). Spoje v zemi budou provedeny zdvojenými svorkami, opatřenými antikorozní ochranou. Uzemnění bude spojeno s uzemněním stávající části objektu. 14. Pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy Základní podmínkou pro bezpečnost provozu el. zařízení je dodržení zařizovacích norem uvedených ve stati 3. Zvláštní pozornost je zapotřebí věnovat ochraně před úrazem elektrickým proudem. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize a dodavatelem zpracovány místní provozní předpisy. S ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nutno dodržovat ustanovení vyhlášky 48/1982 Sb. 7

8 15. Výpočet rizika dle ČSN EN ZADÁNÍ: 1.1. Zadané hodnoty objektu Rozměry vyšetřovaného objektu (budovy): šířka = 23,7 m,délka = 20,8 m,výška = 7,81 m Objekt je rozdělen do: 1 vnějších zón a 1 vnitřních zón Poloha objektu:objekt obklopen vyššími objekty nebo stromy činitel polohy Cd = 0,25 Typ objektu a jeho využití: škola V objektu se vyskytuje celkem 90 osob, uvnitř objektu Vnější LPS (hromosvod): instalován elektricky izolovaný hromosvod třídy LPS II Rozteč svodů je 10 m Hustota úderů blesku v okolí objektu je 2 blesky/ů na km2 Sběrná plocha objektu pro údery do objektu je 4302,854 m2 Sběrná plocha objektu pro údery v blízkosti objektu je ,5 m2 Počet nebezpečných událostí pro údery do objektu je 0, Počet nebezpečných událostí pro údery v blízkosti objektu je 0, Zadané hodnoty okolních souvisejících objektů Je zadáno celkem 1 souvisejících objektů: objekt č. 1. : Trafostanice Rozměry objektu (budovy): šířka = 20 m délka = 15 m výška = 6 m Poloha objektu: objekt obklopen objekty nebo stromy stejné výšky nebo nižšími činitel polohy Cd = 0,5 Sběrná plocha objektu pro údery do objektu je 2577,876 m2 Sběrná plocha objektu pro údery v blízkosti objektu je ,5 m2 Počet nebezpečných událostí pro údery do objektu je 0 Počet nebezpečných událostí pro údery v blízkosti objektu je 0, Zadané inženýrské sítě: Je zadána 1 inženýrská síť inženýrská síť č. 1. Přípojka NN Celkové parametry sítě: síť se skládá ze 1 sekce/í Celková sběrná plocha pro údery do sítě je 28757,1 m2 Celková sběrná plocha pro údery vedle sítě je m2 Počet nebezpečných událostí pro údery do sítě je 0, Počet nebezpečných událostí pro údery v blízkosti sítě je 0 Celková délka inženýrské sítě je 1000 m Sekce: sekce č. 1 Přívod Délka sekce je 1000 m typ vedení sekce je: venkovní Výška vedení nad zemí = 5 m Síť s transformátorem, transformátorový činitel Ct = 0,2 sekce ukončena budovou: Trafostanice Sběrná plocha pro údery do sekce je 28757,1 m2 Sběrná plocha pro údery vedle sekce je m2 Počet nebezpečných událostí pro údery do sekce je 0, Počet nebezpečných událostí pro údery v blízkosti sekce je 0 Okolí sekce je kabelové podzemní vedení v dobře zasíťovaném uzemnění Činitel prostředí okolí sekce Ce = 0 8

9 Zóny vyšetřovaného objektu 1.4. Zadané vnější zóny: venkovní zóna č. 1 Venek Povrch venkovní zóny je beton (litý, dlaždice) Činitelé v závislosti na povrchu ra = 0,01,ru = 0,01 Ochranná opatření proti krokovým a dotykovým napětím: žádná ochranná opatření Pravděpodobnost PA = 1 Využití vnější zóny z pohledu specifických rizik: objekty s jiným využitím bez zvýšeného nebezpečí Charakter využití je nejblíže: prostory pro výuku (škola) 1.5. Zadané vnitřní zóny: vnitřní zóna č. 1. Uvnitř Zóna je zařazena jako LPZ 1 Povrch vnitřní zóny je linoleum a obdobné materiály Činitelé v závislosti na povrchu ra = 1E-05, ru = 1E-05 Využití vnitřní zóny z pohledu specifických rizik: objekty s jiným využitím bez zvýšeného nebezpečí Riziko vzniku požáru je malé Hodnota snižujícího činitele v závislosti na riziku požáru rf = 0,001 Riziko propuknutí paniky nebo nebezpečného vlivu na okolí v případě požáru: nízká úroveň paniky (cca do 100 osob) Hodnota činitele zvyšujícího rozsah ztráty za přítomnosti zvláštního rizika hz = 2 Instalovaná protipožární opatření v zóně: hasící přístroje; pevná ručně ovládaná hasící instalace; ruční poplachová instalace; hydranty; požární úseky s požárními přepážkami a uzávěry; chráněné únikové cesty Hodnota snižujícího činitele v závislosti na protipožárních opatřeních rp = 0,5 Charakter využití je nejblíže: prostory pro výuku (škola) Ze zóny nejsou poskytovány služby veřejnosti Systém vyrovnání potenciálu a zapojení zařízení a spotřebičů v zóně: mřížová soustava s vyrovnaným potenciálem a zapojení zařízení a spotřebiču typu M (mřížová) Stínění zóny: stínění je provedeno mříží s oky nebo svody hromosvodu o průměrné rozteči: 10 m Do zóny je přivedena 1 inženýrská síť Přípojka NN Koordinovaná ochrana SPD v inženýrské síti: koordinovaná ochrana navržena pro třídu LPL II Pravděpodobnost PSPD poruchy vnitřních systému z hlediska použitých SPD = 0,02 Nejmenší vzdálenost kabelů sítě od vnějšího LPS (hromosvodu) = 0,3 m Vnitřní rozvody - provedení a uložení kabelů: nestíněný kabel - provedena opatření při trasování pro vyloučení velkých smyček Odolnost elektr. zařízení proti přepětí: zařízení vyhovují ČSN čl (IEC ). Použitá elektrická zařízení odpovídají: - impulsní výdržné kategorii II (2,5 kv) Činitel vlivu stínění KMS = KS1 x KS2 x KS3 x KS4 = 0,03, kde:ks1 = 0,5, KS2 = 0,5, KS3 = 0,2, KS4 = 0,6 Pravděpodobnost PMS v závislosti na KMS = 0,01 Pravděpodobnost PM pro síť = 0,01 Pravděpodobnost PLD v závislosti na odporu stínění a kategorii přepětí = 1 Pravděpodobnost PLI v závislosti na odporu stínění a kategorii přepětí = 0, Ztráty Ztráty ve vnějších zónách Venek Výpočet pro riziko R1 (ztráty na lidských životech) se neuvažuje Výpočet pro riziko R2 (ztráty na službách veřejnosti) se neuvažuje Výpočet pro riziko R3 (ztráty na kulturním dědictví) se neuvažuje Výpočet pro riziko R4 (ztráty ekonomické povahy) se neuvažuje 9

10 Ztráty ve vnitřních zónách Uvnitř Výpočet pro riziko R1 (ztráty na lidských životech) se provede z typických hodnot Ztráta (hmotnou škodou) Lf = 0,05 Ztráta (poruchou vnitřních systémů) Lo = 0 Ztráta (dotykovým nebo krokovým napětím) Lt = 0,0001 Výpočet pro riziko R2 (ztráty na službách veřejnosti) se neuvažuje Výpočet pro riziko R3 (ztráty na kulturním dědictví) se neuvažuje Výpočet pro riziko R4 (ztráty ekonomické povahy) se provede z typických hodnot Ztráta (hmotnou škodou) Lf = 0,2 Ztráta (poruchou vnitřních systémů) Lo = 0,1 Ztráta (dotykovým nebo krokovým napětím) Lt = 0, Hodnoty přípustného rizika: R1T (riziko ztrát na lidských životech) = 1E-05 R2T (riziko ztrát na službách veřejnosti) = 0,001 R3T (riziko ztrát na kulturním dědictví) = 0,001 R4T (riziko ztrát ekonomické povahy) = 0, VÝSLEDKY VÝPOČTU 2.1 Vnější zóny Venek Riziko R1 ztrát na lidských životech se v zóně neuvažuje Riziko R2 ztrát na službách veřejnosti se v zóně neuvažuje Riziko R3 ztrát na kulturním dědictví se v zóně neuvažuje Riziko R4 ztrát ekonomické povahy se v zóně neuvažuje 2.2. Vnitřní zóny Uvnitř Riziko R1 ztrát na lidských životech: R1 = RA + RB + RU + RV = 8,254336E-09 Riziko RA - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do stavby) = 0 Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) = 5,378568E-09 Riziko RU - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do připojené inženýrské sítě) = 5,751419E-14 Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) = 2,87571E-09 Riziko R2 ztrát na službách veřejnosti se v zóně neuvažuje Riziko R3 ztrát na kulturním dědictví se v zóně neuvažuje Riziko R4 ztrát ekonomické povahy: R4 = RB +RC + RM + RV + RW + RZ= 0, Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) = 2,151427E-08 Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) = 4,302854E-06 Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) = 0, Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) = 1,150284E-08 Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) = 5,75142E-06 Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) = - 5,75142E Součty za celý objekt Riziko R1 ztrát na lidských životech = 8,254336E-09 Riziko RA - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do stavby) = 0 Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) = 5,378568E-09 Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) = 0 Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) = 0 Riziko RU - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do připojené inženýrské sítě) = 5,751419E-14 10

11 Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) = 2,87571E-09 Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) = 0 Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) = 0 Riziko R2 ztrát na službách veřejnosti = 0 Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) = 0 Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) = 0 Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) = 0 Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) = 0 Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) = 0 Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) = 0 Riziko R3 ztrát na kulturním dědictví = 0 Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) = 0 Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) = 0 Riziko R4 ztrát ekonomické povahy = 0, Riziko RA - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do stavby) = 0 Riziko RB - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do stavby) = 2,151427E-08 Riziko RC - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do stavby) = 4,302854E-06 Riziko RM - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti stavby) = 0, Riziko RU - součást rizika (úraz živých bytostí způsobený údery do připojené inženýrské sítě) = 5,751419E-14 Riziko RV - součást rizika (hmotná škoda na stavbě způsobená údery do připojené inženýrské sítě) = 1,150284E-08 Riziko RW - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery do připojené inženýrské sítě) = 5,75142E-06 Riziko RZ - součást rizika (porucha vnitřních systémů způsobená údery v blízkosti připojené inženýrské sítě) = - 5,75142E Výsledek Riziko Vypočtené Přípustné R1 8,254336E-09 < 1E-05 vyhovuje R2 0 < 0,001 vyhovuje R3 0 < 0,001 vyhovuje R4 0, < 0,001 vyhovuje Celkový výsledek V Y H O V U J E 11

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ING. JOSEF KNOT - ELEKTRO Projektování v elektrotechnice IČO 120 77 143 Mánesova ul. 1580 470 01 Česká Lípa 487 870 411 elektro knotcl.net Snížení energetické náročnosti MŠ Studánka Markvartice, U Školy

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha

Více

15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU

15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 15, díl 2, kapitola 2, str. 1 15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU Pro kompletní vnitřní sítě byl používán systém TN C (sdružená funkce

Více

9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305

9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV PRAKTICKY Část 9, Díl 4, Kapitola 2, str. 1 9/4.2 NÁVRH HROMOSVODNÍ OCHRANY DLE SOUBORU NOREM ČSN EN 62305 Soubor norem je platný pro: stavby včetně jejich instalací a obsahu,

Více

Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj

Projektová dokumentace. Ministerstvo pro místní rozvoj Projektová dokumentace rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie pro výpočetní středisko MMR HIP: Odp.proj. profese Vypracoval: Kontroloval: Ing. S. Richter Ing. J. Holub Investor: Formát: Praha

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM - Pulzní přepětí a jeho vznik - Základní pojmy - Ochrana proti blesku - Ochrana proti přepětí - Příklady zapojení přepěťových ochran Definice přepětí Přepětí je napětí, které přesahuje

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

10. Specifika rekonstrukcí elektrických rozvodů v panelových domech

10. Specifika rekonstrukcí elektrických rozvodů v panelových domech . Specifika rekonstrukcí elektrických rozvodů v panelových domech K celkové představě o důvodech, způsobech, rozsazích a možnostech této činnosti je třeba si uvědomit několik základních faktů, které rovněž

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV AKCE: Rekonstrukce objektu Stará 25, Brno INVESTOR: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 STUPEŇ: Dokumentace pro stavební povolení POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT:

Více

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do

ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do 1 ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do území... 8 4.1 Základní ustanovení... 8 4.2 Vzájemné odstupy

Více

STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY ČEZDistribuce, E.ON Distribuce, E.ON CZ., ČEPS PREdistribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více