MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-169-018-14 ze dne 19.8.2014"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R ze dne Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Stavební opravy sociálních zařízení v 1. NP a 2. NP objektu Čechtická 758, pavilon B" Rada městské části 1. bere na vě domí protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Stavební opravy sociálních zařízení v 1. NP a 2. NP objektu Čechtická 758, pavilon B" Viz příloha č. 1 tohoto usnesení 2. schvaluje 2.1. výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Stavební opravy sociálních zařízení v 1. NP a 2. NP objektu Čechtická 758, pavilon B", a to nabídku společnosti GLOB Production, s.r.o., se sídlem Praha 6, Na Bečvářce 736, PSČ , IČO , za nabídkovou cenu ,71 Kč bez DPH, tj ,68 Kč s DPH ve výši 21%. Cena bude hrazena z rozpočtu ORJ 0019, položka 5171, smlouvu o dílo s vybraným uchazečem dle bodu 2.1. tohoto usnesení Viz příloha č. 2 tohoto usnesení

2 3. ukládá 3.1. Ing. Miroslavu Schwarzovi - vedoucímu odboru provozního předložit smlouvu o dílo dle bodu 2.2. tohoto usnesení k podpisu společnosti GLOB Production, s.r.o Termín: předložit smlouvu o dílo dle bodu 2.2. tohoto usnesení po splnění bodu tohoto usnesení k podpisu Mgr. Petru Prchalovi - starostovi Termín: Poměr hlasů: 6 pro 0 proti 0 se zdrželo Mgr. Petr Prchal starosta Mgr. Zlatuše Rybářová zástupkyně starosty Předkladatel: Ing. Hana Jandová - zástupkyně starosty Zpracovatel Ing. Miroslav Schwarz - vedoucí odboru provozního, Pavel Vávra - vedoucí oddělení správy nebytových objektů OPR Na vědomí: Ing. Miroslavu Schwarzovi - vedoucímu odboru provozního Tisk: R-02624

3 Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R

4

5

6

7 Mgr. Petr Prchal starosta Mgr. Zlatuše Rybářová zástupkyně starosty

8 Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle ustanovení 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha 4 Modřany, zastoupená: Mgr. Petrem Prchalem, starostou IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: /0800 (dále jen objednatel ) a GLOB Production, s.r.o. se sídlem: Na Bečvářce 736/23 zastoupená: Ing. Petrem Simandlem, jednatelem IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: ČS, a.s. č.ú.: /0800 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č (dále jen zhotovitel ) uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva), kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu podle čl. III. této smlouvy. II. Předmět a účel díla 1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v opravách sociálních zařízení pro zaměstnance a veřejnost umístěných v 1. NP a 2. NP pavilonu B, budovy č.p. 758, která je součástí pozemku p.č. 546, vše k.ú Kamýk. Stavebními pracemi se rozumí úpravy vnitřních rozvodů vody včetně částečné výměny stoupaček, elektriky, kanalizace, vzduchotechniky a topení, odstranění části příček a vybudování nových včetně omítek a maleb, osazení nových zařizovacích předmětů, nové dlažby a obkladů, dle výběru zadavatele a nových dveří (dále jen Dílo ). Dílo bude sloužit ke sjednanému účelu, jestliže bude splňovat parametry dané výkazem výměr a projektovou dokumentací, tj. bude zcela funkční a bude plnit i funkci estetickou. 2. Podrobný popis stavebních prací je uveden ve výkazu výměr a projektové dokumentaci ze dne vypracované Ing. Janou Honzovou, sídlem Vítězná 551, Tanvald, PSČ , IČO , a které jsou přílohou č. 1 a č. 2 této smlouvy, jako její nedílná součást. 3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou ze dne v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Stavební opravy sociálních zařízení v 1. NP a 2. NP objektu Čechtická 758, pavilon B. Strana 1 (celkem 32)

9 4. Provedení Díla dále zahrnuje: potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů, prohlášení o shodě výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vedení technického záznamu o stavbě (dále jen stavební deník ). 5. Dojde-li při provádění Díla k jakýmkoliv změnám spojeným s rozšířením Díla (dále jen vícepráce ), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, ocenit jej a předložit k odsouhlasení. Ocenění víceprací provedených zhotovitelem bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané zhotovitelem, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně nebo dle ceníku ÚRS PRAHA, a.s. IČO , se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ , aktuálního v den provedení prací. Teprve po jejich odsouhlasení objednatelem má zhotovitel právo na provedení těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že vícepráce jím provedené byly v předmětu Díla a v jeho ceně zahrnuty. 6. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah Díla o méněpráce tvořící maximálně 10% ceny díla, kdy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu těchto prací a nákladech spojených se změnou prováděného Díla. 7. O změnách Díla uvedených v odstavci 5. a 6. tohoto článku uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou změnu ceny Díla a úpravu termínu dokončení Díla. 8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil ze všemi podklady vztahujícími se k předmětu této smlouvy a s rozsahem a povahou Díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. III. Cena za Dílo 1. Cena za provedené Dílo (dále jen celková cena ) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná ve výši: cena ,71 Kč 21% sazba DPH činí ,96 Kč celková cena s DPH ,67 Kč 2. DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné k realizaci Díla dle čl. II této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele. IV. Platební podmínky 1. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla objednatelem daňový doklad (dále jen faktura ), jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí díla (dále jen předávací protokol ). V případě, že budou při předání a převzetí díla objednatelem zjištěny zjevné vady či nedodělky viz čl. VIII. odst. 1 této smlouvy, které nebrání převzetí Díla, bude objednatelem uhrazeno 80 % z celkové ceny Díla. Část ceny Díla, ve výši 20% z celkové ceny Díla bude zhotoviteli uhrazena do 10 (deseti) dnů po odstranění těchto zjištěných zjevných vad, případně bude část této ceny použita jako sleva z ceny Díla pro případ neodstranitelných vad. Strana 2 (celkem 32)

10 2. Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. musí obsahovat úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení zhotovitele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti, přílohy požadované touto smlouvou s podpisy oprávněných osob za obě strany. Faktura musí být označena názvem Stavební opravy sociálních zařízení v 1. NP a 2. NP objektu Čechtická 758, pavilon B. 3. V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. V. Doba plnění 1. Zahájení Díla: Dokončení Díla: nejpozději do VI. Podmínky provedení Díla 1. Objednatel předá místo provádění Díla do 2 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele. O předání bude vyhotoven zápis do stavebního deníku, který bude podepsán pověřenou osobou objednatele a zhotovitelem. Stejným způsobem zhotovitel vyklidí místo provádění Díla, a to do 1 pracovního dne od předání a převzetí Díla, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. 2. Obě strany se dohodly, že teprve dnem předání Díla objednateli, přechází na objednatele nebezpečí škody na zhotoveném Díle, tj. odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zničení Díla. 3. Zhotovitel po celou dobu provádění Díla odpovídá za ostrahu Díla a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů. 4. Zhotovitel je povinen provádět hlučné práce v pracovní dny pouze mimo pracovní dobu objednatele, která je: a) v pracovních dnech Pondělí 7:30 18:00 Úterý 7:30 15:30 Středa 7:30 18:00 Čtvrtek 7:30 15:30 Pátek 7: b) ve dnech pracovního klidu a státních svátků - dle dohody s pověřenou osobou objednatele. 5. Dílo bude prováděno za běžného provozu odboru sociálních věcí, který sídlí v místě plnění Díla, a to dle harmonogramu prací, vypracovaného zhotovitelem v souladu s podklady objednatele nebo pověřené osoby objednatele. Zhotovitel před podpisem této smlouvy předá harmonogram prací pověřené osobě objednatele, která jej odsouhlasí. Práce budou navrženy tak, aby co nejméně narušovaly běžný provoz odboru sociálních věcí. Časový rozvrh prací bude navržen ve spolupráci s vedoucím dotčeného odboru a pověřenou osobou objednatele. Harmonogram prací bude součástí stavebního deníku. Strana 3 (celkem 32)

11 6. Pracovníci zhotovitele, nebo jeho subdodavatelé jsou povinni provádět práce tak, aby neomezovali zaměstnance, nebo klienty odboru sociálních věcí, například odkládáním stavebního či jiného materiálu mimo prostory k tomu vymezené objednatelem případně pověřenou osobou objednatele. 7. Zhotovitel je povinen omezit prašnost, a to například zakrytím místa realizace Díla nebo jeho úplným uzavřením i v době provádění prací a neznečišťovat prostory a nábytek objednatele, například odkládáním nářadí, stavebního či jiného materiálu. V případě, že k takovému znečištění dojde, a to i vlivem stěhování stavebního, či jiného materiálu, je zhotovitel povinen neprodleně provést úklid vlastními silami a na vlastní náklady. 8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla až do jeho předání objednateli mít účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním ve výši minimálně Kč. 9. Dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele, kteří mají k provádění Díla potřebnou kvalifikaci. Shledá-li objednatel nebo pověřená osoba objednatele opakovaně nedostatky v provádění Díla jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat zhotovitele, a to i prostřednictvím pověřené osoby objednatele, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět, jinak je objednatel oprávněn, prostřednictvím pověřené osoby objednatele, stavbu zastavit. 10. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (subdodavatele) uvedenou v seznamu subdodavatelů, který je součástí jeho nabídky. K provedení Díla pomocí subdodavatele neuvedeného v nabídce je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (subdodavatele) pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám. 11. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách se subdodavateli splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. VII. Kontrola prací 1. Za pověřenou, odborně způsobilou osobu, která je oprávněna po celou dobu provádění prací vykonávat funkci technického dozoru objednatele je ustanoven pan Martin Ullík, referent oddělení správy nebytových objektů OPR, tel: , mobil: , (dále jen pověřená osoba ). Pověřená osoba je mimo jiné oprávněna provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi zhotovitele. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele pověřenou osobu jednostranně změnit nebo určit osobu další, a to prostřednictvím vedoucího odboru provozního Úřadu městské části Praha 12, je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, zejména zápisem do stavebního deníku. 2. Pověřená osoba je oprávněna, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací závady, učinit záznam s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či majetek, je pověřená osoba oprávněna práce zastavit. 3. Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele, pověřené osoby nejméně jedenkrát týdně na místě plnění Díla. Kontrolní dny svolává, vede a pořizuje z nich zápis pověřená osoba. Strana 4 (celkem 32)

12 VIII. Předání a převzetí Díla 1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání Díla objednateli po jeho úplném dokončení. Převzetí Díla bude objednatelem provedeno nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele, že Dílo je dokončeno a způsobilé k předání. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis (dále jen předávací protokol ), který bude podepsán pověřenou osobou objednatele a zhotovitelem. V případě, že Dílo bude objednatelem převzato s výhradami, tj. budou objednatelem zjištěny zjevné vady nebo nedodělky (dále jen vady ), které nebrání jeho užívání v souladu se sjednaným účelem, zapíší se do předávacího protokolu a po jejich odstranění bude sepsán zápis o odstranění drobných vad podepsaný pověřenou osobou objednatele a zhotovitelem. Tyto vady budou odstraněny neprodleně, nejdéle však do pěti pracovních dnů od jejich zápisu, nedohodnou li se smluvní strany jinak. 2. Zhotovitel je povinen připravit ke dni předání Díla pro objednatele nezbytné doklady, zejména: - potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů, prohlášení o shodě výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - stavební deník. IX. Záruka na Dílo 1. Zhotovitel je povinen provést Dílo samostatně, se znalostí a potřebnou pečlivostí (řádně, včas a bez vad) a za podmínek ujednaných touto smlouvou. 2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost Díla v délce trvání 36 měsíců na provedené práce a 60 měsíců na dodaný materiál. Záruční doba počíná plynout dnem předání a převzetí Díla. 3. Vadou se rozumí odchylka v jakosti a provedení Díla stanovených projektovou dokumentací, výkazem výměr, touto smlouvou a obecně platnými právními předpisy. 4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně (i em) u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. 5. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 10 dnů od uplatnění reklamace nebo v jiné odpovídající lhůtě, bude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena. 6. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady ihned, tj. nejdéle do 5 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 7. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení odstraňování vad marně uplyne, je objednatel, po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele. X. Smluvní pokuty 1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení Díla dle čl. V. bodu 2. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny za Dílo za každý započatý den prodlení. Strana 5 (celkem 32)

13 2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením místa realizace Díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 0,5% z celkové ceny za Dílo za každý započatý den prodlení, a to až do jeho úplného vyklizení. 3. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. 4. Za každý započatý den prodlení s odstraněním zjevných vad zjištěných při předání a převzetí Díla objednatelem dle čl. VIII. odst. 1. a za každý započatý den prodlení s odstraněním ostatních vad zjištěných v průběhu záruční doby dle čl. IX. odst. 5. a oprávněně nárokovaných u zhotovitele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 800 Kč za každou nahlášenou vadu. 5. V případě opakovaného nedodržení povinností zhotovitele uvedených v čl. VI. odst. 4., 6. a 7. této smlouvy, na které byl zhotovitel upozorněn zápisem do stavebního deníku, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé nedodržení uvedené povinnosti. 6. Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody v plné výši, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti zhotovitele, jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči subdodavateli. 7. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Objednatel je oprávněn oproti ceně za Dílo započíst případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti. XI. Odstoupení od smlouvy 1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti. 2. Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že: - je v prodlení s provedením díla o více než 15 dnů, - neplní základní podmínky této smlouvy a nesjedná nápravu ani ve lhůtě, kterou mu stanovil objednatel ve svém písemném upozornění na toto neplnění. 3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. 4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční jakost, jakož i ustanovení o smluvních pokutách a ustanovení o vlastnictví Díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. XII. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 2. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Strana 6 (celkem 32)

14 3. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 4. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným soudem obecný soud objednatele. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží objednatel a jeden (1) obdrží zhotovitel. 6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná. 7. Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran jsou stanoveny následující kontakty: a) Na straně objednatele ve věcech technických: Martin Ullík, referent oddělení správy nebytových objektů OPR, tel.: , mobil: , b) Na straně zhotovitele ve věcech technických: jméno, funkce: Ladislav Pekárek tel.: V Praze dne: V Praze dne: za zhotovitele: za objednatele: GLOB Production,s.r.o. městská část Praha 12 Ing. Petr Simandl Mgr. Petr Prchal jednatel starosta Strana 7 (celkem 32)

15 Příloha č. 1 smlouvy Výkaz výměr ze dne I. NP. WC č. 1 položka množství MJ kč/mj cena [Kč] demontáž zařizovacích předmětů a armatur 3 ks 14 Kč 41 Kč DMT oc. zárubní 1 ks 290 Kč 290 Kč DMT dveřních křídel 1 ks 15 Kč 15 Kč vybourání keramických dlažeb 2,7 m Kč 367 Kč vybourání keramických obkladů 15 m 2 75 Kč Kč vybourání keramických soklů výšky 70 mm 7,5 m 8 Kč 60 Kč DMT přechodové lišty 0,6 m 15 Kč 9 Kč DMT dřevěného prahu 0,6 m 15 Kč 9 Kč vyříznutí zdiva tl. 150 mm pro dvěře 700/1970 0,2 m Kč 220 Kč D + M překladu L30/30/3,0, dl. 1,1 m (překlad nade dveřmi nebo průchodem ve zděné zdi) 2 ks 256 Kč 512 Kč vyrovnání povrchu podlah pod dlažbu 2,7 m Kč 370 Kč penetrace podlahy 2,7 m 2 23 Kč 6 Kč keramická dlažba do tmelu (protiskluz) + spárování 2,7 m Kč Kč oprava stěn po keramickém obkladu (zaplentování výtluků) 2,5 m Kč 363 Kč sádrová omítka do tl. 10 mm 2,5 m Kč 623 Kč bílá malba (1x základ + 2x vrchní nátěr) 6,5 m 2 45 Kč 293 Kč omyvatelná barva ( ) do v. 2,0 m 3,5 m 2 98 Kč 343 Kč keramický obklad v = 1,5 m + spárování 10 m Kč Kč keramický obklad v = 2,0 m + spárování 6 m Kč Kč bílá malba stropu (1x základ + 2x vrchní nátěr) 3,5 m 2 48 Kč 168 Kč D + M stojící WC mísy 1 ks Kč Kč D + M umyvadla 1 ks Kč Kč D + M sprchové vaničky 1 ks Kč Kč D + M sprchové zástěny 1 ks Kč Kč D + M pákové umyvadlové stojánkové baterie 1 ks Kč Kč D + M pákové sprchové nástěnné baterie 1 ks Kč Kč nátěr zárubní (základ + vrchní nátěr) 2 ks 256 Kč 512 Kč nátěr dveřního křídla (oboustranně) 2 ks 890 Kč Kč D + M obložkové zárubně pro zdivo 700/ ks Kč Kč D + M dvěřního křídla 700/ ks Kč Kč Strana 8 (celkem 32)

16 D + M přechodové lišty do dveří dl. 0,7 m 1 ks 150 Kč 150 Kč D + M přechodové lišty do dveří dl. 0,6 m 1 ks 145 Kč 145 Kč vyříznutí otvoru + osazení větrací mřížky 400 x 150 mm ve dveřích 2 ks 45 Kč 90 Kč nové napojení TV i SV na stávající stoupačky 1 kpl 450 Kč 450 Kč D + M rohových ventilů VR 3/8 u umyvadel a WC napojení zařizovacích předmětů a baterií na ventily 3 ks 98 Kč 294 Kč 3 ks 250 Kč 750 Kč připojení zařizovacích předmětů na odpadní potrubí včetně osazení úzávěrek 3 ks Kč Kč D + M potrubí PVC 40 x 1,8 včetně tvarovek 1 m 238 Kč 238 Kč D + M potrubí PVC 50 x 1,8 včetně tvarovek 1 m 312 Kč 312 Kč D + M potrubí PVC 110 x 2,7 včetně tvarovek 1 m 436 Kč 436 Kč 0 Kč D + M připojovacího potrubí čtyřhranného z pozinku 100x100 mm pod stropem napojení připojovacího potrubí do stávajícího vzduchotechnického potrubí ukončení přísávacího otvoru ve vzduchotechnickém potrubí mřížkou 2 m 380 Kč 760 Kč 1 ks 156 Kč 156 Kč 1 ks 456 Kč 456 Kč DMT otopných těles 1 ks 136 Kč 136 Kč D +M nového otopného tělesa za demontovaný 1 ks Kč Kč rozvod elektroinstalace 1 kpl Kč Kč D + M stropních světel 2 ks 580 Kč Kč D + M spínačů světla 2 ks 250 Kč 500 Kč Celkem Kč Strana 9 (celkem 32)

17 I. NP. WC č. 2 položka množství MJ kč/mj cena [Kč] demontáž zařizovacích předmětů a armatur 3 ks 14 Kč 42 Kč vybourání zdí tl. 100 mm 2 m Kč 646 Kč DMT oc. zárubní 2 ks 290 Kč 580 Kč DMT dveřních křídel 2 ks 15 Kč 30 Kč vybourání keramických dlažeb 8 m Kč Kč vybourání keramických obkladů 22 m 2 75 Kč Kč vybourání keramických soklů výšky 70 mm 13,5 m 8 Kč 108 Kč DMT přechodové lišty 1,8 m 15 Kč 27 Kč vyříznutí zdiva tl. 150 mm pro dvěře 700/1970 0,5 m Kč 550 Kč zazdění zdiva CP tl. 150 mm 0,8 m Kč 760 Kč zazdění větracích průduchů z CP tl. 150 mm 0,03 m Kč 36 Kč D + M SDK příčky tl. 100 mm včetně zvuk. izolace tl. 60 mm (oboustranné opláštění tl. 12,5 mm, kovová nosná konstrukce) 8,5 m Kč Kč D + M SDK předstěny tl. 150 mm 3,4 m Kč Kč D + M překladu L30/30/3,0, dl. 1,1 m (překlad nade dveřmi nebo průchodem ve zděné zdi) 2 ks 256 Kč 512 Kč vyrovnání povrchu podlah pod dlažbu 7,8 m Kč Kč penetrace podlahy 7,8 m 2 23 Kč 179 Kč keramická dlažba do tmelu (protiskluz) + spárování 7,8 m Kč Kč oprava stěn po keramickém obkladu (zaplentování výtluků) 3 m Kč 435 Kč sádrová omítka do tl. 10 mm 3 m Kč 747 Kč bílá malba (1x základ + 2x vrchní nátěr) 12 m 2 45 Kč 540 Kč omyvatelná barva ( ) do v. 2,0 m 9 m 2 98 Kč 882 Kč keramický obklad v = 1,5 m + spárování 26,5 m Kč Kč bílá malba stropu (1x základ + 2x vrchní nátěr) 7,8 m 2 48 Kč 374 Kč D + M závěsné WC mísy 2 ks Kč Kč D + M závěsného modulu do SDK 2 ks Kč Kč D + M umyvadla 1 ks Kč Kč D + M pákové umyvadlové stojánkové baterie 1 ks Kč Kč Strana 10 (celkem 32)

18 nátěr zárubní (základ + vrchní nátěr) 3 ks 256 Kč 768 Kč nátěr dveřního křídla (oboustranně) 3 ks 890 Kč Kč D + M obložkové zárubně pro zdivo 700/ ks Kč Kč D + M ocelové zárubně pro SDK tl. 100 mm 600/ ks Kč Kč D + M dveřního křídla 600/ ks Kč Kč D + M dvěřního křídla 700/ ks Kč Kč D + M přechodové lišty do dveří dl. 0,7 m 1 ks 150 Kč 150 Kč D + M přechodové lišty do dveří dl. 0,6 m 2 ks 145 Kč 290 Kč vyříznutí otvoru + osazení větrací mřížky 400 x 150 mm ve dveřích 3 ks 45 Kč 135 Kč nové napojení TV i SV na stávající kovové stoupačky 1 kpl Kč Kč TV, SV ve zdi + k ZP 1,5 m Kč drážka ve zdi pro rozvody PPR potrubí 1,5 m 450 Kč 675 Kč D + M rohových ventilů VR 3/8 u umyvadel a WC napojení zařizovacích předmětů a baterií na ventily 4 ks 98 Kč 392 Kč 3 ks 250 Kč 750 Kč připojení zařizovacích předmětů na odpadní potrubí 3 ks Kč Kč D + M potrubí PVC 40 x 1,8 včetně tvarovek 2 m 238 Kč 476 Kč D + M potrubí PVC 110 x 2,7 včetně tvarovek 2 m 436 Kč 872 Kč drážka ve zdi pro připojovací potrubí 1,5 m 356 Kč 534 Kč D + M připojovacího potrubí čtyřhranného z pozinku 100x100 mm pod stropem (pod SDK podhledem) 4,5 m 380 Kč Kč D + M radiálního ventilátoru EV T 100 m3/hod 3 ks Kč Kč Jádrové vrtání otvoru pro VZT potrubí v obvodové stěně 1 ks 560 Kč 560 Kč D + M osazení Al mřížky na fasádu 1 ks 250 Kč 250 Kč ukončení přísávacího otvoru ve vzduchotechnickém potrubí mřížkou 3 ks 456 Kč Kč DMT otopných těles 1 ks 136 Kč 136 Kč D +M nového otopného tělesa za demontovaný 1 ks Kč Kč elektrický přímotop s termostatem 1 ks Kč Kč rozvod elektroinstalace 1 kpl Kč Kč Strana 11 (celkem 32)

19 D + M stropních světel 4 ks 580 Kč Kč D + M spínačů světla 3 ks 250 Kč 750 Kč Celkem Kč Strana 12 (celkem 32)

20 II. NP. WC č. 1 položka množství MJ kč/mj cena [Kč] demontáž zařizovacích předmětů a armatur 3 ks 14 Kč 41 Kč DMT oc. zárubní 1 ks 290 Kč 290 Kč DMT dveřních křídel 1 ks 15 Kč 15 Kč vybourání keramických dlažeb 2,7 m Kč 367 Kč vybourání keramických obkladů 15 m 2 75 Kč Kč vybourání keramických soklů výšky 70 mm 7,5 m 8 Kč 60 Kč DMT přechodové lišty 0,6 m 15 Kč 9 Kč DMT dřevěného prahu 0,6 m 15 Kč 9 Kč vyříznutí zdiva tl. 150 mm pro dvěře 700/1970 0,2 m Kč 220 Kč D + M překladu L30/30/3,0, dl. 1,1 m (překlad nade dveřmi nebo průchodem ve zděné zdi) 2 ks 256 Kč 512 Kč vyrovnání povrchu podlah pod dlažbu 3,5 m Kč 480 Kč penetrace podlahy 3,5 m 2 23 Kč 81 Kč keramická dlažba do tmelu (protiskluz) + spárování 3,5 m Kč Kč oprava stěn po keramickém obkladu (zaplentování výtluků) 2,5 m Kč 363 Kč sádrová omítka do tl. 10 mm 2,5 m Kč 623 Kč bílá malba (1x základ + 2x vrchní nátěr) 6,5 m 2 45 Kč 293 Kč omyvatelná barva ( ) do v. 2,0 m 6,7 m 2 98 Kč 657 Kč keramický obklad v = 1,5 m + spárování 14 m Kč Kč bílá malba stropu (1x základ + 2x vrchní nátěr) 3,5 m 2 48 Kč 168 Kč D + M stojící WC mísy 1 ks Kč Kč D + M umyvadla 1 ks Kč Kč D + M výlevky 1 ks Kč Kč D + M pákové umyvadlové nástěnné baterie 1 ks Kč Kč D + M pákové umyvadlové stojánkové baterie 1 ks Kč Kč D + M pákové sprchové nástěnné baterie 1 ks Kč Kč nátěr zárubní (základ + vrchní nátěr) 2 ks 256 Kč 512 Kč nátěr dveřního křídla (oboustranně) 2 ks 890 Kč Kč D + M obložkové zárubně pro zdivo 700/ ks Kč Kč D + M dvěřního křídla 700/ ks Kč Kč D + M přechodové lišty do dveří dl. 0,7 m 1 ks 150 Kč 150 Kč D + M přechodové lišty do dveří dl. 0,6 m 1 ks 145 Kč 145 Kč Strana 13 (celkem 32)

21 vyříznutí otvoru + osazení větrací mřížky 2x 400 x 150 mm ve dveřích 2 ks 45 Kč 90 Kč nové napojení TV i SV na stávající stoupačky 1 kpl 450 Kč 450 Kč D + M rohových ventilů VR 3/8 u umyvadel a WC napojení zařizovacích předmětů a baterií na ventily 3 ks 98 Kč 294 Kč 3 ks 250 Kč 750 Kč připojení zařizovacích předmětů na odpadní potrubí včetně osazení úzávěrek 3 ks Kč Kč D + M potrubí PVC 40 x 1,8 včetně tvarovek 1 m 238 Kč 238 Kč D + M potrubí PVC 50 x 1,8 včetně tvarovek 1 m 312 Kč 312 Kč D + M potrubí PVC 110 x 2,7 včetně tvarovek 1 m 436 Kč 436 Kč D + M připojovacího potrubí čtyřhranného z pozinku 100x100 mm pod stropem napojení připojovacího potrubí do stávajícího vzduchotechnického potrubí ukončení přísávacího otvoru ve vzduchotechnickém potrubí mřížkou 2 m 380 Kč 760 Kč 1 ks 156 Kč 156 Kč 1 ks 456 Kč 456 Kč DMT otopných těles 1 ks 136 Kč 136 Kč D +M nového otopného tělesa za demontovaný 1 ks Kč Kč rozvod elektroinstalace 1 kpl Kč Kč D + M stropních světel 2 ks 580 Kč Kč D + M spínačů světla 2 ks 250 Kč 500 Kč Celkem Kč Strana 14 (celkem 32)

22 II. NP. WC č. 2 položka množství MJ kč/mj cena [Kč] demontáž zařizovacích předmětů a armatur 2 ks 14 Kč 28 Kč vybourání keramických dlažeb 2,5 m Kč 340 Kč vybourání keramických obkladů 11,5 m 2 75 Kč 863 Kč vybourání keramických soklů výšky 70 mm 6,5 m 8 Kč 52 Kč DMT dřevěného prahu 0,8 m 15 Kč 12 Kč D + M SDK předstěny tl. 150 mm 1,5 m Kč 489 Kč vyrovnání povrchu podlah pod dlažbu 2,3 m Kč 315 Kč penetrace podlahy 2,3 m 2 23 Kč 53 Kč keramická dlažba do tmelu (protiskluz) + spárování 2,3 m Kč Kč oprava stěn po keramickém obkladu (zaplentování výtluků) 1,8 m Kč 261 Kč sádrová omítka do tl. 10 mm 1,8 m Kč 448 Kč bílá malba (1x základ + 2x vrchní nátěr) 4,3 m 2 45 Kč 194 Kč omyvatelná barva ( ) do v. 2,0 m 3,3 m 2 98 Kč 323 Kč keramický obklad v = 1,5 m + spárování 10 m Kč Kč bílá malba stropu (1x základ + 2x vrchní nátěr) 2,3 m 2 48 Kč 110 Kč D + M závěsné WC mísy 1 ks Kč Kč D + M závěsného modulu do SDK 1 ks Kč Kč D + M umyvadla 1 ks Kč Kč D + M pákové umyvadlové stojánkové baterie 1 ks Kč Kč nátěr zárubní (základ + vrchní nátěr) 1 ks 256 Kč 256 Kč nátěr dveřního křídla (oboustranně) 1 ks 890 Kč 890 Kč vyříznutí otvoru + osazení větrací mřížky 400 x 150 mm ve dveřích 1 ks 45 Kč 45 Kč D + M přechodové lišty do dveří dl. 0,8 m 1 ks 155 Kč 155 Kč nové napojení TV i SV na stávající stoupačky 1 kpl 450 Kč 450 Kč rozvod SV v drážce ve zdi (za WC) plast 20 x 2,0 2 m 386 Kč 772 Kč D + M rohových ventilů VR 3/8 u umyvadla a WC napojení zařizovacích předmětů a baterií na ventily 3 ks 98 Kč 294 Kč 2 ks 250 Kč 500 Kč Strana 15 (celkem 32)

23 připojení zařizovacích předmětů na odpadní potrubí 2 ks Kč Kč D + M potrubí PVC 40 x 1,8 včetně tvarovek 0,5 m 238 Kč 119 Kč D + M potrubí PVC 110 x 2,7 včetně tvarovek 1 m 436 Kč 436 Kč revize stávajícího odvětrání 1 kpl 900 Kč 900 Kč elektrický přímotop s termostatem 1 ks Kč Kč rozvod elektroinstalace 1 kpl Kč Kč D + M stropních světel 1 ks 580 Kč 580 Kč D + M spínačů světla 1 ks 250 Kč 250 Kč Celkem Kč CELKEM Cena bez DPH (v Kč) 21% sazba DPH (v Kč) Cena s DPH (v Kč) 1. NP. WC č , , ,08 1. NP. WC č , , ,44 2. NP. WC č , , ,54 2. NP. WC č , , ,61 Odvoz suti a poplatek za uložení suti na skládku (v Kč) , ,00 Přesuny hmot (v Kč) , ,00 Doprava (v Kč) , ,00 CELKOVÁ CENA , , ,67 Strana 16 (celkem 32)

24 Příloha č. 2 smlouvy Projektová dokumentace TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálních zařízení v I.NP a II.NP v objektu Čechtická 758 pavilon B, Praha 12 Kamýk. Výchozí podklady: Stávající stav byl zaměřen a byla pořízena fotodokumentace. Vzhledem k probíhajícímu provozu nebylo možné zjistit přesné trasy rozvodů v konstrukcích a při opravě je nutné počítat s možností zjištění nezakreslené trasy. Popis stávajícího stavu: V současné době jsou sociální zázemí plně funkční. Stávající komunikační a obslužné prostory nevyhovují zásadám platných současných norem, jedná se však o současný stav, který chce majitel zanechat. WC1 v I.NP, II.NP Na těchto WC je kabina s WC a předsíň s umyvadlem a sprchou. Na stěnách je keramický obklad výšky cca 1,77 m, zbytek stěn s hladkou bílou omítkou. Strop je s hladkou omítkou, barva bílá. Na podlaze je keramická dlažba. Světlá výška místností 2,56 m. Vodoinstalace i kanalizace jsou plně funkční. Funkční topení v předsíni a centrální vzduchotechnika v kabině WC. WC2 v I.NP Na WC 2 v I.NP je předsíň s umyvadlem a kabina s WC. Stěna mezi předsíní a kabinou je vyzděná do výšky 2,12 m. Na stěnách je keramický obklad výšky cca 1,77 m, zbytek stěn s hladkou bílou omítkou. Strop je s hladkou omítkou, barva bílá. Na podlaze je keramická dlažba. Světlá výška místností 2,56 m. Vodoinstalace i kanalizace jsou plně funkční. Funkční topení v kabince. Přívod teplého vzduchu z topení je do předsíně řešen nedozděnu stěnou. Odvod odpadního vzduchu z obou místností je řešen prostupem 150 x 150 mm pod stropem v předsíni. WC2 v II.NP Jedná se o kabinu WC přístupnou přímo z chodby (bez předsíně). Je zde WC a umyvadlo. Na stěnách je keramický obklad výšky cca 1,77 m, zbytek stěn s hladkou bílou omítkou. Strop je s hladkou omítkou, barva bílá. Na podlaze je keramická dlažba. Světlá výška místnosti je 2,56 m. Vodoinstalace i kanalizace jsou plně funkční. Funkční centrální odvětrání, vývod pro odvětrání pod stropem. Vytápění místnosti není řešeno. Popis oprav: Předmětem projektu je oprava sociálního zázemí v I.NP a II.NP I.NP v objektu Čechtická 758 pavilon B, Praha 12 Kamýk. Dojde ke zbourání vnitřních stěn a příček, vybourání obkladů a dlažby, demontáži zařizovacích předmětů. WC1 v I.NP, II.NP Vyříznutí otvorů pro vstupní dveře 700/1970 mm ( + vložení 2x L 30/30/3,0, dl. 1,1 m), stěna tl. 150 mm, dle výkresu. Bílá malba na stěnách, do výšky 2,0 m omyvatelná barva ( ). Keramický bělninový obklad do výšky dle výkresu. Strana 17 (celkem 32)

25 Podlahy, po odstraněné dlažbě, budou vyrovnány a napenetrovány. Bude položena nová keramická dlažba s protiskluzovou úpravou, součinitel smykového tření μ 0,5. Nové dveře s rámovou zárubní. Nové i stávající zárubně natřeny. Provedení a charakter dveří určí investor před objednáním. Oboustranný nátěr dveřních křídel. Výřez s krycí mřížkou ve všech dveřích. WC2 v I.NP Vybourání zdi tl. 160 mm mezi předsíní a kabinou. Nové SDk příčky, kostrové příčky z ocelových profilů tl. 75 ( 50) mm opláštěné z obou stran deskou tl. 12,5 mm, vyplnění izolací zvukovou izolací. Dilatace příček pod stropem. Detail dilatace u příček vychází z technologických řešení dodavatelem systému a je nutné dodržet zásady pro dilatační napojení na nosné konstrukce. Nové vstupní dveře, jejich posun - zazdění části stěny a vyříznutí otvoru pro dveře ( + vložení 2x L 30/30/3,0, dl. 1,1 m), dle výkresu. Zazdění větracího otvoru 150/150 pod stropem z CP. Bílá malba na stěnách, do výšky 2,0 m omyvatelná barva ( ). Keramický bělninový obklad do výšky dle výkresu. Podlahy, po odstraněné dlažbě, budou vyrovnány a napenetrovány. Bude položena nová keramická dlažba s protiskluzovou úpravou, součinitel smykového tření μ 0,5. Některé nové dveře s rámovou zárubní nebo zárubní na SDK. Všechny zárubně natřeny. Provedení a charakter dveří určí investor před objednáním. Oboustranný nátěr dveřních křídel. Výřez s krycí mřížkou ve všech dveřích. WC2 v II.NP Bílá malba na stěnách, do výšky 2,0 m omyvatelná barva ( ). Keramický bělninový obklad do výšky dle výkresu. Podlahy, po odstraněné dlažbě, budou vyrovnány a napenetrovány. Bude položena nová keramická dlažba s protiskluzovou úpravou, součinitel smykového tření μ 0,5. Některé nové dveře s rámovou zárubní nebo zárubní na SDK. Všechny zárubně natřeny. Oboustranný nátěr dveřních křídel. Provedení a charakter dveří určí investor před objednáním. Výřez s krycí mřížkou ve všech dveřích. Vodoinstalace: WC1 v I.NP, II.NP, WC 2 v II.NP Pouze nové napojení na stávající potrubí (pouze výměna ZP). Veškeré vnitřní rozvody systémem Hostalen PN20 DN 20-25, svařování spojů. Veškeré potrubí je opatřené tepelnou izolací (mirelon,..) tl.12 mm. Ukončení rozvodů rohovými ventily u zařizovacích předmětů. WC2 v I.NP Nové napojení na stávající potrubí. Rozvody k novým zařizovacím předmětům ze stávajícího potrubí. Veškeré vnitřní rozvody systémem Hostalen PN20 DN 20-25, svařování spojů. Veškeré potrubí je opatřené tepelnou izolací (mirelon,..) tl.12 mm. TV i SV k zařizovacím předmětům vedené v drážkách ve zdech, příčkách nebo v předstěnách, ukončení rohovými ventily. Studená voda v izolovaném potrubí Armaflexem s přelepením pro minimalizaci kondenzace na stěnách chladného potrubí. Strana 18 (celkem 32)

26 Obecně: Rozvody realizované v souladu s ČSN EN Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně. Armatury pro zařizovací předměty navrženy např. od firmy Jika, stojánkové umyvadlové baterie. Rohové ventily u zařizovacích předmětů. Stojící keramická výlevka s nástěnnou umyvadlovou baterií. Sprcha s nástěnnou sprchovou baterií. Předstěnový instalační systém pro osazení závěsné WC mísy Geberit Duofix Speciál. Obklad nádrže dámského WC deskami Fermacell tl. 12,5 mm, čelní ovládací deska. Nebo stojící WC mísa. Konkrétní typ může investor změnit dle svého uvážení. Po skončení montáže se provede tlaková zkouška vnitřního vodovodu (prohlídka vnitřního vodovodu a tlaková zkouška). Zkouška se provede po osazení všech armatur a před zakrytím potrubí tepelnou izolací, po propláchnutí potrubí. Zkušební látka je voda o zkušebním tlaku 1,5 MPa. Zkouška bude prováděna min. 60 minut po odvzdušnění a dotlačení systému. Maximální pokles tlaku je povolen 0,02 MPa. Tlak měřen vždy ověřeným měřidlem (tlakoměrem) s přesností 10 kpa. O tlakové zkoušce nutné sepsat protokol. Zkoušení v souladu s doporučením výrobce. V případě zkoušky vodou před zimním obdobím je nutné vodu ze systému následně odstranit. Po skončení montáže a zkoušek lze potrubí zaizolovat a zaklopit SDK (zalištovat), včetně provedení keramických obkladů. Kanalizace: WC1 v I.NP, II.NP, WC 2 v II.NP Pouze nové napojení na stávající odpadní potrubí. U zařizovacích předmětů osazené nové zápachové uzávěrky a koleno pro připojení WC. Výlevka na WC 1 v II.NP napojená do odbočky po sprše. WC2 v I.NP Napojení na stávající odbočku po WC, z potrubí odbočka nově k druhému WC. Umyvadlo napojené do odbočky po umyvadle, odpadní potrubí vedené v drážce ve zdi. Vnitřní kanalizace z plastických hmot OSMA (systém KG nebo HT). Elektroinstalace: V místě opravovaných sociálních zařízení dojde ke kompletní rekonstrukci elektroinstalace. Ochranná opatření automatické odpojení od zdroje - základní ochrana zákl.izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty (čl ČSN ed.2) - ochrana při poruše ochr. pospojováním a automat. odpojením (čl , ČSN ed.2) Ochrana před přetížením a zkraty je provedena jističi s charakteristikou B. Osvětlení ovládáno vypínači v blízkosti dveří, výška vypínačů 1,2 m nad podlahou. Po samotné instalaci je nutné provést na elektroinstalaci výchozí revizi. Minimální požadované osvětlení každé místnosti 100 lx podle ČSN Umělé osvětlení obytných budov. Součástí ovládání osvětlení je i spínač s časovým zpožděním podtlakového větrání. Nutné dodržení minimální výměny vzduchu na WC - min 7 násobek objemu místnosti. Osazení větracích mřížek do všech nových dveří. Stávající rozvaděč. Rozvody provedené kabely CYKY v dutinách příček a předstěnách. V případě souběhu silových a sdělovacích tras budou vodiče ve vzájemné vzdálenosti min.10 cm. Montáž el.zařízení, zásahy do rozvodů a el. zařízení bude prováděna pracovníky s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl.č.50/1978sb., 5,6,8. Před uvedením do provozu se provede výchozí revize podle ČSN Veškerá elektroinstalace musí odpovídat platným předpisů, normám ČSN a Připojovacím podmínkám Strana 19 (celkem 32)

27 PRE. Tato dokumentace není realizační dokumentací dodavatele. Stávající centrální systém odvětrání nebude rekonstrukcí změněn, ovládání spínačem s časovým zpožděním na světelném okruhu. WC1 v I.NP, II.NP: nově odvětrání čtyřhranným potrubím z pozinku 100 x100 mm pod stropem v předsíni, napojení do stávajícího potrubí VZT pod stropem v kabince. Ukončení přisávacích otvorů ve vzduchotechnickém potrubí mřížkou. WC2 v I.NP: nově odvětrání čtyřhranným potrubím z pozinku 100 x100 mm pod stropem. Osazeny radiální ventilátory. Vyvedení na fasádu, osazení Al mřížky. Ukončení přisávacích otvorů ve vzduchotechnickém potrubí mřížkou. WC2 v II.NP: stávající centrální odvětrání, pouze revize. Topení: WC1 v I.NP, II.NP: Stávající systém vytápění je teplovodní dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody. Výměna stávajících otopných těles. Otopná tělesa s termoregulační hlavicí, ocelová desková např. Radik Klasik. Viditelné potrubí opatřit nátěrem. Nutné prověření funkčnosti stávajících uzávěrů, je předpoklad jejich výměny. WC 2 v I.NP Stávající systém vytápění je teplovodní dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody. Výměna stávajících otopných těles. Otopná tělesa s termoregulační hlavicí, ocelová desková např. Radik Klasik. Viditelné potrubí opatřit nátěrem. Nutné prověření funkčnosti stávajících uzávěrů, je předpoklad jejich výměny. Osazen nový elektrický přímotop s termostatem do předsíně. Obecně: Zařízení ÚT je nutné montovat odbornou firmou. Potrubí musí být čisté bez rzi a mechanických nečistot. Při práci dodržovat předpisy BOZ a požární předpisy. Po dokončení montáže se provedou normou předepsané zkoušky (topná zkouška, tlaková zkouška, propláchnutí systému, čištění filtrů, odkalení, zkouška regulace a zaškolení obsluhy) a elektrorevize na zapojení zdroje. Při montáži a při provozu zařízení je nutné dodržovat související předpisy BOZ, zejména NV č.362/2005sb. a NV č.591/2006sb. Strana 20 (celkem 32)

28 Strana 21 (celkem 32)

29 Strana 22 (celkem 32)

30 Strana 23 (celkem 32)

31 Strana 24 (celkem 32)

32 Strana 25 (celkem 32)

33 Strana 26 (celkem 32)

34 Strana 27 (celkem 32)

35 Strana 28 (celkem 32)

36 Strana 29 (celkem 32)

37 Strana 30 (celkem 32)

38 Strana 31 (celkem 32)

39 Mgr. Petr Prchal starosta Mgr. Zlatuše Rybářová zástupkyně starosty Strana 32 (celkem 32)

veřejný dle 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

veřejný dle 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Stavební úpravy sociálního zařízení v 5. NP objektu Písková 830/25 I. Identifikační údaje zadavatele

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-127-007-13 ze dne 28.8.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-127-007-13 ze dne 28.8.2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-127-007-13 ze dne 28.8.2013 Výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Stavební úpravy sociálního

Více

ze dne 9.11.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 9.11.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-043-004-15 ze dne 9.11.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava soc. zařízení a kuchyně

Více

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů.

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů. Stránka 1 z 9 Příloha č. 4 výzvy - technické řešení a stavební výkresy Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálního sociálního zařízení a kuchyňky v objektu Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Výchozí

Více

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 88.36.12

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 88.36.12 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 88.36.12 SMLOUVA O DÍLO (dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ) I. Smluvní strany městská část

Více

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne 19.10.2015 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-020-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna podlahové krytiny Písková

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 78527/2015 Naše sp. zn.: 78527/2015 MJP/LESA *MUSPX01IZC59* Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova

Více

Smlouva o dílo č.20026/2012-1383

Smlouva o dílo č.20026/2012-1383 Smlouva o dílo č.20026/2012-1383 1. Smluvní strany Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011

NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA 4263 /30-2011 S-01/A5154/2011 Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY. Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem společnosti IČO: 27485013

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY. Mgr. Luďkem Marouskem, jednatelem společnosti IČO: 27485013 SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.), na základě veřejné zakázky malého rozsahu dle 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zakázkové číslo objednatele: 01/2016 Zakázkové

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-126-028-13 ze dne 13.8.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-126-028-13 ze dne 13.8.2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-126-028-13 ze dne 13.8.2013 "Rekreační a kondiční areál RAK" - výzva, zadávací dokumentace a kvalifikační dokumentace k veřejné podlimitní zakázce

Více

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV

SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV SMLOUVA O DÍLO dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE KLIMATIZACE V BUDOVĚ MĚSTKÉHO ÚŘADU SOKOLOV I. SMLUVNÍ STRANY č. I.1 OBJEDNATEL : MĚSTO SOKOLOV sídlo: Rokycanova

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Zadavatel: Město Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov zastoupené Ing. Petrem

Více

S M L O U V A O D Í L O - návrh

S M L O U V A O D Í L O - návrh S M L O U V A O D Í L O - návrh ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 Příloha č. 1 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem:

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-065-016-16

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-065-016-16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-016-16 ze dne 11.4.2016 PRŮZKUM ÚZEMÍ pro přípravu investičního záměru Nová Radnice Praha 12 - výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz Na základě Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou ze dne 09.06.2014 vyhlašuje Gymnázium, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62, příspěvková organizace

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

- I - SMLOUVA O DILO. Tel: 545213190, 602669894 FAX: 545572875 stavby@firmajms.cz. za těchto smluvních ustanovení:

- I - SMLOUVA O DILO. Tel: 545213190, 602669894 FAX: 545572875 stavby@firmajms.cz. za těchto smluvních ustanovení: - I -, SMLOUVA O DILO Č. 01-2014 uzavřená dle 2586 a násl. zákona 89/2013 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel : Obec Velatice Adresa: Velatice 35, 66405 IČ: 00488364 E-mail:

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Č. objednatele: 17/2015/R Č. zhotovitele: uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů

Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Smlouva o dílo Uzavřená v souladu se zákonem Č.8912012 sb.občanský zákoník ve zněních pozdějších předpisů Objednatel: Město Bohumín Sídlo: Masaryková 158,735 31 Bohumín-Nový Bohumín Zastoupen: Ing.Petrem

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Dům kultury Teplice, p. o. Mírové náměstí 2950, 415 80, Teplice IČ: 00081221 DIČ: CZ 00081221 číslo bankovního účtu:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO Veřejný zadavatel: Město Nová Včelnice Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice IČO: 00247146 na veřejnou zakázku na stavební

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

smlouvu o dílo na stavební práce

smlouvu o dílo na stavební práce SMLOUVA O DÍLO č. Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Město Vrbno pod Pradědem se sídlem: Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 IČ: 00296457 DIČ: CZ 00296457 zastoupené:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991

Více

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo OBCHODNÍ PODMÍNKY - Příloha č.3 Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: Z h o t o v i t e l O b j e d n a t e l TAURUS, družstvo

Více

Smlouva o dílo dle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. v platném znění

Smlouva o dílo dle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. v platném znění Smlouva o dílo dle 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Sb. v platném znění Smlouva na provedení modernizace čtyř výtahů v Milovicích ( dále jen Smlouva nebo smlouva ) Číslo smlouvy zhotovitele: 12/120 Číslo

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce SMLOUVA O DÍLO Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce Smluvní strany: Zhotovitel: GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář s.r.o.

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupené: Ing. Ivanem Viskupičem, vedoucím odboru rozvoje města kontaktní osoba ve věcech technických:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-161-015-14 ze dne 10.6.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-161-015-14 ze dne 10.6.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-161-015-14 ze dne 10.6.2014 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem "Nájem výdejníků pramenité vody, včetně

Více

S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11

S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11 S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11 Česká republika Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se sídlem Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28 IČ :

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce.

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce. SMLOUVA O DÍLO Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce Smluvní strany: Zhotovitel: HBH atelier s.r.o. se sídlem: Letkovská 5, 326

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

SMLOUVA O DÍLO. jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel )

SMLOUVA O DÍLO. jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4 zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 5717 Hurbanova 1305/11,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova 7 a

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

SMLOUVA O DÍLO Zajištění dokumentace pro provedení stavby na akci Vimperk výměna vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní

SMLOUVA O DÍLO Zajištění dokumentace pro provedení stavby na akci Vimperk výměna vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní SMLOUVA O DÍLO Zajištění dokumentace pro provedení stavby na akci Vimperk výměna vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní Smluvní strany: Objednatel: (dále jen objednatel ) Město Vimperk se sídlem: Steinbrenerova

Více

Pardubický kraj Krajský úřad

Pardubický kraj Krajský úřad Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 83266/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku Číslo jednací: MCBS/2015/0115785/JACE Vyřizuje: Eva Jachymiáková SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno,

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany I.1. Objednatel : Stodská nemocnice a.s. Sídlo : Hradecká 600,333

Více

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění www stránkách zadavatele pro zadávání zakázek, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 01/2015/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 01/2015/OMM SMLOUVA O DÍLO č. 01/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing. Kamil

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy Příloha č. 3 Objednatel: Městská část Praha 1, Úřad městské části se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 zastoupená starostou

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících

Více

SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ

SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ č..../ 2013 Vybavení přírodovědné učebny a učebny fyziky v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dodávce zboží uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: rekonstrukce nebytového prostoru na adrese Jankovcova 864/45, prostor 864/105. Vážení, z titulu pověření administrací veřejné

Více

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla S M L O U V A O D Í L O č. 20/2015 Č. smlouvy obejdnatele: 12/2015/R uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy I SMLOUVA O oúo uzavřená podle 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "smlouva") Objednatel: Obec Pravčice Se sídlem: Pravčice 46, 768 24 Hulín Právní forma: územně samosprávný celek

Více

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy Smlouva o dílo Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů (1) Objednatel: I. Účastníci smlouvy Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

Více