!"#$%&'&( !"#$"%&"'()*+*$,-"."&"/012)* 3403"$5(26*77* Chordata: Notochord, faryngotremie, nervová trubice, endostyl, ocas, metamerie mesodermu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"#$%&'&( !"#$"%&"'()*+*$,-"."&"/012)* 3403"$5(26*77* Chordata: Notochord, faryngotremie, nervová trubice, endostyl, ocas, metamerie mesodermu"

Transkript

1 !"#$%&'&( Notochord, faryngotremie, nervová trubice, endostyl, ocas, metamerie mesodermu Z!eho a jak tyto vlastnosti pochází, s k!m jsou sdíleny?!"#$"%&"'()*+*$,-"."&"/012)* 3403"$5(26*77* 89,1:(6*;',.,()*%-<;2-;<6=*#,#01:*'+<0+(-6*+* "(-"/,(,%,B* #,:"*%3,10F2+*$":";*>E-*"(-"/,(,G12";*+* %<"'(H'+15*$,-".";*".:+&,(+* a b c d e f g h i j k l!!!!!!!!!!!!!! ! Klí"ové komponenty evolu"ní anal!zy: Identifikace spole"ného p#edka = v!chozí platformy evolu"ní dynamiky skupiny rekonstrukce reak"ního potenciálu z poznatk$ o historii kmenové skupiny Zohledn%ní diversifika"ní dynamiky korunové skupiny *! *! latest common" ancestor " stem (kmenová) group + crown (korunová) group = total group " (panmonophylum)" Chordata: Mnohobun!"ní - Metazoa Bilateralia (Coelomata): trávicí trubice s ústním a #itním otvorem, stomodeum, centralisovan$ nervov$ systém, coelom - mesoderm (Triblastica) a z n!j odvozené struktury: svaly, cévy, vylu"ovací orgány, oporná soustava Deuterostomia: t.j. Echinodermata, Hemichordata (Enteropneusta, Pterobranchia), Chordata

2 * C:"<.+-+*#%";* *I,-+?"+=*J0&+-,<+&0+=* K,;-,<"%-"$0+* C"*?*-":"*3&6(,*L* )*+&',$&+*&( "</+(0%+D(5*"%6B*/*#!&$01$+#!&2$&*3()%$&+$0 4!*#&5.*3)().!4$01&/45) N,.("-()*"(-"/,(,G12)*$,1:+(0%$6=*2-,<)* -6-"*'&+%-("%G*3<".;2;#5B*O0P*/+%-<;&+1,=**O00P* <,/;&+D(5*3<"-,0(6*Q*%0/(H&(5*2+%2H.6*%3,10F126* K,',&"3$,(-+&*%0/(+&0(/*3+-:S+6%*0(* J0&+-,<+&0+* -./(((0&123( +(-,<0"<T3"%-,<0"<*3+U,<(0(/=*&0$>*3+U,<(0(/* '45167/8(0!98.:8/8;()<2=3(((((0%1>3(."<%+&T',(-<+&*3+U,<(0(/=*,+<*.,',&"3$,(-* I0.&0(,*%3,10F1+G"(=*>;U,<V6*%3"-%=*&0$>*3+U,<(0(/* W,;<+&*,1-".,<$*%3,10F1+G"(=*,+<*.,',&"3$,(-* I;%1&,*%,/$,(-+G"(=*1,&&*%3,10F1+G"(*0(*"$$+G.0+* * %-+>0&0%+1,*2"$3&,Y(51:*,Y3<0$+D(51:*'?"<A*OZ<,/;&+D(51:* $".;&A[P*#,*?H%+.(5*\8]TK\8]*1:+<+2-,<0%G2";*#,.("-&0'E1:* 'E'"#"'E1:*&0(05* ^0/(H&(5*2+%2H.6*'6$,?;#5*.0$,(%0"(+&0-;*$"<X"/,(,G12):"*3"&,* Axis 1: Wnts in the blastopore (A-P) Cnidaria Nematostella WntA Kusserow et al Deuterostomes Amphioxus Wnt1 Holland et al Axis 2: Tgf-beta (dpp/bmp4): D-V Protostomes: insect St.Johnston and Gelbart 1987 Deuterostomes: frog Schmidt et al Chordata: Cnidaria: coral Hayward et al The Conserved Chordin-BMP Signaling Network Although the Chordin-BMP signaling network is conserved, there has been a D-V axis inversion from Drosophila to Xenopus. (A) In Xenopus, Chordin is expressed on the dorsal side and BMP4 at the opposite ventral pole (image courtesy of Hojoon X. Lee). (B) In Drosophila, Dpp is dorsal (blue) and Sog is ventral (in brown) in the ectoderm E.M. De Robertis 2008: Evo-Devo: Variations on Ancestral Themes. Cell January 25; 132(2):

3 Mesoderm is shown in red, endoderm in yellow and ectoderm in blue (neural) and grey (epidermis). An ancestral secreted Bmp axis was involved in dorsoventral patterning of the three germ layers in the bilaterian ancestor. This ancestor we propose was characterized by a diffuse organization of its nervous system, shown by blue dots. A Bmp gradient was involved in dorsoventral patterning of all three germ layers. In the basal deuterostome and hemichordates the role of the Bmp gradient is conserved in general dorsoventral patterning. During chordate (and protostome) evolution, the existing Bmp/Chordin axis was co-opted for an additional developmental role in nervous system centralization. A-P and D-V Integration in the Embryonic Morphogenetic Field Shown is a model of the embryonic morphogenetic field in which a Cartesian System of A-P (Wnt) and D-V (BMP) gradients are integrated at the level of phosphorylation of the transcription factors Smads 1, 5, and 8. Note that in this selfregulating model the BMP gradient provides the intensity, but the Wnt gradient controls the duration of the Smad 1, 5, 8, signal. Direct protein-protein interactions are shown in black, and transcriptional activity of Smads 1, 5, and 8 are in blue. Lowe CJ, Terasaki M, Wu M, Freeman RM Jr, Runft L, et al. (2006) Dorsoventral Patterning in Hemichordates: Insights into Early Chordate Evolution. PLoS Biol 4(9): e291. doi: /journal.pbio Axis 3: left right (notch nodal) Ustavování levo-pravé asymetrie jeden z klí"ov!ch morfogenetick!ch modul$ Primárn!: Notch-Delta signalisace (transmembránové proteiny) kontrolující expresi genu Nodal (a návazn"ch signálních faktor# Dll, Lefty) Exprese genu nodal : difusn! ve v!t&in! symetrick"ch struktur, dominantn! v levém laterálním mesodermu Specifikace levo-pravé osy zahrnuje: 1) primární asymetrick" signál v základním embryogenetickém uzlu (dorsální ret blastoporu), 2) p$enos signálu do levého laterálního mesodermu (extracelulární plasmou), 3) indukce exprima%ní kaskády v mesodermu 4) transformace signálu levo-pravé asymetrie do morfogenetické asymetrie viscerálních orgán#. Interakce levo-pravé signalisace s lokáln! specifick"mi regula%ními faktory: zdroj morfogenetické versatility Gastrulace I Morfogenetick! efekt signálních faktor$ a tensní struktury morfogenetického pole je zásadním zp$sobem modulován pr$b%hem gastruce: zp#sobem realisace jednotliv"ch fází, jejich na%asováním a zejména pak charakterem diferenciace ultimátního produktu gastrulace mesodermu a coelomu AMPHIOXUS CEPHALOCHORDATA Branchiostoma: Mikrolecitální vejce,!loutek nerovnom"rn" t"!#í, sedimentuje R$hování holoblastické Fate mapping blastuly a presumptivní regionalisace vají%ka: Animáln í pól Vegetativní pól

4 GASTRULACE II u v!ech Deuterostomi gastrula"ní bod = vegetativní pól Invaginace Involuce epibolie.... ale alecitální vají ko kopinatce - ekvální r!hování, gastrulace invaginací vs. oligolecitální vají ko Amphibia: Craniata - gastrulace epibolií pr b h gastrulace apod. závisí spí!e na mno ství loutku, není základní charakteristikou Urbilateralia: Trávicí trubice, CNS, sensorické funkce lokalisované na anteriorním konci t%la, rhabdomerické a ciliární fotoreceptory s specifick!mi opsiny Specifika gastrulace Chordata: Enterocoelie: diferenciace chordy a somit$ Neurulace De Robertis E M PNAS 2008;105: by National Academy of Sciences M. L. Porter et al. Review. Shedding new light on opsin evolution Proc. R. Soc. B (2012) _H2&+.(5*.0',</,(1,*J0&+-,<+&0+B* * *!<"-"%-"$0+=*K,;-,<"%-"$0+* R- a C- Opsiny a opsinov! mechanismus fotorecepce: apomorfie Bilateralia Dramatická evolu"ní dynamika ne zcela korespondující s fylogenetickou diferenciací (4 zákl. rodiny - cca 900 typ$)

5 Evolutionary Relationships among Animals (A) Urbilateria is the archetypal animal that was the last common ancestor shared by protostomes and deuterostomes. The Urbilateria in this image is depicted as a segmented bottom-dwelling (benthic) animal with eyes, central nervous system, a small appendage, and an open slitlike blastopore. Endoderm is shown in red, central nervous system in dark blue, and surface ectoderm in light blue. (B) The new animal phylogeny, showing that cnidarians are basal to bilateria and that protostomes are divided into two branches, the molting Ecdysozoans and the nonmolting Lophotrochozoans. Protostomia blastoporus: ad. ústa p#íp. ústa i #i% Deuterostomia blastoporus: jen #i%, ústa (u strunatc& i #i%) vzniká pozd!ji a jinde E.M. De Robertis 2008: Evo-Devo: Variations on Ancestral Themes. Cell January 25; 132(2): Protostomia blastoporus: ústa i #i% spirální r$hování embryonální v$voj deterministick$ coelom schizocoelií Deuterostomia blastoporus: jen #i%, ústa (u strunatc& i #i%) vzniká pozd!ji a jinde radiální (pravo-levé) r$hování embryonální v$voj regula"ní coelom enterocoelií

6 Deuterostomia Deuterostomie Enterocoelie Archimetamerie (coelom rozd!len$: proto-, meso- metacoel) -? Faryngotremie: perforace hltanu 'aberními (t!rbinami (Enteropneusta, Chordata) 8E'"#"')*+%3,2-6*.,;-,<"%-"$0,B* -<"F12)*+2G'0-6*?H<".2;=*'6`+.;#,*?'E9,(";* 0(',%G10*."*,(,</,G12)*'E>+'6*'+#5D2+* ]-,'5<+*'+<0+(-(5*3<"%-"<*+&-,<(+G'(5*3"%01,*+* a3<+'6*a%-(5:"*"-'"<;* 8&+%-(5*3<"1,%*-'"<>6B*0(-,<+21,*,2-".,<$;*+*,(.".,<$;*%*'+<0+(-(5*<,/;&+15* The pharyngeal pouches are outpocketings of the endoderm at precise sites along the anterioposterior axis. c(-,<0"<(5*,y3+(?,*7.?b?79ij*d*-'"<>+*,(.".,<$h&(51:*'e1:&03,2b*.0x,<,(10+1,* ^3,10F12H*<,/;&+D(5*%0/(+&0%+1,*,(.".,<$H&(5* X+<6(/"-<,$0,*#,*%:".(H*;*f,$01:"<.+-+*+* C:"<.+-+*** Og*C<+(0+-+*340%-;3;#,*+2G'(5*0(-,<',(1,* (,;<",2-".,<$;*OWC=*!&+2".6P* (A) Lateral view (overlying ectoderm not shown) with four pouches that delineate each of the pharyngeal arches. (B) Horizontal view showing the arrangement of the pharyngeal arches (I to VI) and pouches (1pp to 4pp) aroundthe internal pharyngeal cavity. (C) Transverse section at the level of the pharyngeal pouch showing the elongation ofthe pharyngeal pouch endoderm along the dorsoventral axis. Abbreviations: red = endoderm; green = ectoderm; yellow = mesenchyme; pp pharyngeal pouch; I, II, III, IV, VI '1st to 6th pharyngeal arches; OV otic vesicle. Anterior to the left. Graham et al. J. Anat. (2005) 207, pp Hltanové (&aberní) 't%rbiny se primárn% zakládají jako laterální v!chlipky endodermu s velmi specifickou expresí signálních gen$ shodnou u v'ech(?) Deuterostomia (Shh,Pax1 ) Regionalization of the pharyngeal pouches. (A,B) Bmp-7 is expressed in the rostral half of each pharyngeal pouch. (C,D) Fgf-8 is expressed in the caudal half of each pharyngeal pouch. (E,F) Pax-1 is expressed in the dorsal region of the pouches. (G,H) Shh is expressed at high levels in the endoderm of the second pouch. (A,C,E,G) Side views of the pharyngeal region; (B,D,F,H) longitudinal sections through the arches. Abbreviations: HH Hamburger and Hamilton ( Hamburger & Hamilton, 1951), pp pharyngeal pouch, aa aortic arch, OV otic vesicle, II 2nd arch, III third arch, IV fourth arch, en endoderm, ec ectoderm. Scale bars = 200 (m. Graham et al. J. Anat. (2005) 207, pp Shodn! typ signalisace u Chordata a Hemichordata (2008)

7 Deuterostomia: Exprese Pax 1/9 Echinodermata Ostnoko ci 5-díln! coelom (p ední protocoel /singleton/ + 2 páry: mesocoel a metacoel) Sítov! endoskelet (kalcit), ambulaklární systém - vodní cévy (z levého mesocoelu) 5 rec. T íd + 15 vym el!ch Me nikov (ca 1905): vodní cévy = aberní "t rbiny Jefferies: Mitrata (=Carpida=Stylophora): Calcichordata, dermální kalcitové desky, vnit ní aberní "t rbiny u ostatních Echinodermata drutotní ztráta aberních st n Rychel A L et al. Mol Biol Evol 2006;23: Hemichordata Polostrunatci Trimerick! 5-díln! coelom: protocoel + párov! meso- a metacoel Stomochord v!b ek trávicí trubice! aberní st rbiny - metacoel Dv nápadn odli"né skupiny: Pterobranchia (k ídlo ab í): p isedlí, drobní, v rourkách, lofofor (mesocoel) Enteropneusta ( aludovci) dlouzí, ervovití, protocoel - proboscis, mesocoel límec, metacoel serie ab."t rbin Pterobranchia: Rhabdopleura Enteropneusta: Saccoglossus Hemichordata: aludovci Enteropneusta aludovci a K ídlo áb í Dvoj áb íci Mnoho áb íci 18S RNA: Pterobranchia - vnit ní skupina Enteropneusta

8 (aberní aparát &aludovce Primární a sekundární &aberní p#epá&ky (dtto kopinatec!) (aberní 't%rbiny filtrace mukosní suspence Bmp Levels Control Dorsoventral Domains of Gene Expression in S. kowalevskii The ventral side, assigned because of the mouth location, is down in this schematic figure. Anterior is to the left. Note the three parts of the body: the prosome (proboscis) at the anterior end, the narrow mesosome (collar) in the middle, and the elongated metasome to the posterior (only half the length is shown). Ectodermal derivatives are colored blue, mesodermal red, and endodermal yellow. Prominent structures of the dorsoventral axis include the dorsal and ventral axon tracts, the dorsal and ventral blood vessels, the dorsal stomochord with the heart/kidney complex, the dorsal gill slits, the ventral mouth, and the ventral tail (only in the juvenile, not shown). Evo-Devo Saccoglossus (Enteropneusta) - embryonální exprese morfogen engrailed (u obratlovc marker rozhraní rhomben-/ mesencephalon) a bar H (base prosencephalonu) Metamorfosa tornarie proboscis polostrunatc$ hlava obratlovc$?

9 Molekulární data (v". RGM mt DNA): Sesterskou skupinou Chordata jsou Ambulacralia (=Echinodermata+Hemichordata) RGM = Rare genomic mutations Ml ojedi Xenoturbellaria Xenoturbella - záhadn! erv napadající m kk!"e - etná zjednodu"ení, ale : Xenoturbella acoelomorfní plo't%nka: Acoela basální skupina Deuterostomia? E. Westblad (1949). "Xenoturbella bocki n.g., n.sp., a peculiar, primitive turbellarian type". Arkiv för Zoologi 1: S. J. Bourlat, C. Nielsen, A. E. Lockyer, D. Timothy, J. Littlewood, M. J. Telford (2003). "Xenoturbella is a deuterostome that eats molluscs". Nature 424 (6951): doi: /nature PMID [2] S. J. Bourlat, T. Juliusdottir, C. J. Lowe, R. Freeman, J. Aronowicz, M. Kirschner, E. S. Lander, M. Thorndyke, H. Nakano, A. B. Kohn, A. Heyland, L. L. Moroz, R. R. Copley, M. J. Telford (2006). "Deuterostome phylogeny reveals monophyletic chordates and the new phylum Xenoturbellida". Nature 444 (7115): Philippe, H.; Brinkmann, H.; Copley, R. R.; Moroz, L. L.; Nakano, H.; Poustka, A. J.; Wallberg, A.; Peterson, K. J. et al. (2011). "Acoelomorph flatworms are deuterostomes related to Xenoturbella". Nature 470 (7333): Fritsch et al. 2009

10 Ambulacralia vs. Chordata: Prismatem "asné embryogenese Echinodermata obratlovci (Vertebrata) Hemichordata + kopinatec + plá!t#nci AMBULACRALIA CHORDATA Animal-vegetal osa vají"ka trimerní = A-P osa embrya (proto-, meso- a metacoel) Coelom Animal-vegetal osa vají"ka = D-V osa embrya, metamerní A-P osa nap#í" v ose vstupu mno!ství spermie odd"len$ch coleomov$ch vá%k& somit& Kopinatec Vs. Hemichordata Gastrulace invaginací epibolií Chordata: Ne ANO!loutek Ano Jednoduchá planktonní larva NE Inverse osy 2 (D-V)? v d$sledku somitické diferenciace a neurulace AMBULACRALIA CHORDATA Echinodermata obratlovci (Vertebrata) Hemichordata + kopinatec + plá!t#nci Coelom trimerní (archimerní) metamerní (proto-, meso- a metacoel) mno!ství odd"len$ch coleomov$ch vá%k& somit& Gastrulace invaginací epibolií prvoústa neurenterick! kanál Ne ANO!loutek Ano Jednoduchá planktonní larva NE Chordata mesoderm se zakládá ve form# vzájemn# odd#lenn$ch vá"k% somit%, postupn# enteroceln# od!t#povan$ch sm#rem dozadu (posteriorn#) ' postupné prodlu!ování zárodku (ocas)

11 AMBULACRALIA Echinodermata obratlovci (Vertebrata) Hemichordata + kopinatec + plá!t#nci Coelom trimerní (archimerní) metamerní (proto-, meso- a metacoel) mno!ství odd"len$ch coleomov$ch vá%k& somit& Gastrulace invaginací epibolií Ne!loutek CHORDATA Ano Metamerní segmentace - v$chozí rozvrh morfogenese strunatc& Obecn$ organisa%ní princip obdobn" rozvinut$ rovn"! u Annelida a Arthropoda? Plesiomorfní typ diferenciace Bilateralia? ANO Jednoduchá planktonní larva NE Couso 2009!"#$%"&'($)"(d*+&-,<(+G'(5*4,9,(5* ">,1():"*3<">&)$;*<A%-;*0K%(L=(M%3( O$,%,(1:6$*,-1hP** j0$0-6*<a%-;* 2D << 3D (p(es 200 bun"%n$ch typ&)... ale jen 3 typy r&stu 3D (prostorov$): - r&stová rychlost = n 3 mesenchym blastema 2D (plo#n$) - r&stová rychlost = n 2 epitely (srv ektoderm, entoderm) 1D dlou!iv$ r&st (neurony) vaskulární (krevní bu)ky aj.) Nezbytn nutné : regulovat interakce 2D vs. 3D tkání

12 !"#$%"&'($)"(d*+&-,<(+g'(5*4,9,(5* ">,1():"*3<">&)$;*<A%-;*0K%(L=(M%3( O$,%,(1:6$*,-1hP** j0$0-6*<a%-;* 162&;*3A%">,(5$*<A%-"'E1:*X+2-"<A*d* Klí"ová role Notch signalisace v ustavování metamerie: Patterning waves Mechanismus segmenta%ní vlny: Lokální zv"&ení intensity r#stu zv"&ení vaskularisace zonální distribuce Notch prosteinu Couso 2009 Metamerisace alternativní (e#ení obecného problému r&stu (2D vs 3D) Epiteliální morfogenese vs. 3D tkán" (mesenchym etc.) Limity r&stu R&zná (e#ení (coelom, %len"ní coelomu, omezení r&stu, deterministická regulace, epitelisace mesodermu, modulace bun"%ného cyklu p&sobením r&stov$ch faktor& signálních protein& atd.) jednou ze základních variant : metamerisace mesodermálních struktur : p(edpokladem integrace do celkové stavby organismu je v#ak specifick$ typ celkovostní regulace! základním (e#ením je regulace prost"ednictvím Hox + multidimensionální morfogenetické pole Somitogenese: V paraxiální oblasti resp. v ocasním pupenu 3) Vznik somit& - Morfologická segmentace PSM 2) patterning: modifikace exprima"ního profilu mesodermálních bun!k v d&sledku p&sobení regula"ních protein&: segmenta"ní vzor je p#ipraven na molekulární úrovni, morfologicky PSM (presomitick$ mesoderm) 1) r&stová fáze (r&st mesodermální populace aktivovan$ rtem blastoporu

13 Somitogenese: V paraxiální oblasti resp. v ocasním pupenu (3) Specifikace morfogenese jednotliv$ch segment& Hox signalisace, Notch atd. (2-3) Vymezení aktivity realisujících morfogenesi segment&: Engrailed, wingless, Shh - (2) Periodická exprese Notch, delta, hairy (HAS) homologní u protostomií Craniata: interakce notch / wnt segmenta"ní hodiny U Craniata navíc: zesílená exprese fgf8 aktivisace bun!"ného cyklu zesílení polarisace parasegment& - segmenta"ní vlny Somitická morfogenese Expanse endodermu Specifická diferenciace endodermu v anteriorní a ventrální "ásti t%la: faryngeální v!chlipky Zdvojená metamerie t%la Chordata: Faryngula: neurula + somitomerie + branchiomerie Somitická a faryngeální metamerie Kuratani, 2003 CHORDATA Chorda Somity Neurální trubice Chordata: Shodné iniciální kroky embryonálního v!voje

14 Dorsoventrální polarisace: nervová trubice-chorda-st evo P edozadní polarisace: Exprese Hox: segmetace Soub%&n! efekt ontogenese: Strukturní polarisace EKTODERM MESODERM ENTODERM epidermis chorda st$evo nervová trubice somity hltan,endostyl, svaly, (kostra), &kára )aberní oblast urogenitální systém d"chací s.. Cévní systém epitely ugs Pojivové tkán! )lázy Primordiální gonocyty gastrula Axiální polarisace vs. v!voj mesodermu CRANIATA Cephalochordata Craniata: specifická diferenciace mesodermu, regionalisace struktury somit$ apomorfie: sklerotom Mesodermal subdivision in amphioxus (A and B) compared with a schematic vertebrate (C). A and B show progressive stages in the development of amphioxus mesoderm. A ventrolateral zone of amphioxus mesoderm (red) grows down to surround the gut. Homology of this zone to the lateral plate mesoderm of vertebrates (red in C) is supported by site of origin and fate. Medial amphioxus somite cells form myotome (yellow) whereas dorsolateral cells (orange) eventually move to surround the notochord. On the basis of position of origin, these may be homologous to the myotome and dermatome of vertebrates (yellow and orange, respectively, in C), although these cells do not contribute to a dermis in amphioxus. The vertebrate sclerotome (gray in C) has no equivalent in amphioxus and is a novelty linked with the evolution of the axial skeleton. Epimerick! Mesomerick! hypomerick! *asná diferenciace mesodermu: 1) chorda vs. 2.1) paraxiální (somity, segmentace), 2.2. laterální (spojit$), 2.3.intermediální Ektoderm: Neurulace: neurální záhyb- *n.trubice+ neurocel, * n.li"ta Endoderm: mesoderm: *chorda +*somity + * hypoderm Somity: paraxiální mesoderm (somity s.str.: dermatom, myotom, sklerotom) vs. hypoderm (laterální desti ka): splanchnopleura + somatopleura

15 Diferenciace mesodermu! chordomesoderm (chorda)! paraxiální m. (epimerick$)! somity (metamerní segmetace) - sklerotom, myotom, dermatom! hlavov$ mesoderm - hlavové svaly, cévy! laterální (viscerální) mesoderm (hypoderm) (nesegmentován - laterální desti%ka )- splanchnopleura, somatopleura! srdce + cévy! diferenciace splanchnického mesodermu, mesenterium! Intermediární (mesomerick$) mesoderm : (nefrotom), soma gonád, *asná diferenciace mesodermu: 1) chorda vs. 2.1) paraxiální (somity, segmentace), 2.2. laterální (spojit$), 2.3.intermediální Embryonální ledvina Craniata Embryogenese Craniata! intensivn"j#í neurulace, dorsoventrální polarisace mesodermu: epi-, hypomesomery (somity + postraní desti%ka: somato- a splanchnopleura, nefrotom),! diferenciace hlavové oblasti (kde není exprese Hox)! Extensivní r&st ektodermu a diferenciace endodermálních v$chlipek Embryogenese Craniata! intensivn"j#í neurulace, dorsoventrální polarisace mesodermu: epi-, hypo- mesomery (somity + postraní desti%ka: somato- a splanchnopleura, nefrotom),! diferenciace hlavové oblasti (kde není exprese Hox! a mesodermální slo!ky axiálního komplexu):! emancipace neuroektodermu - neurální li!ta a migrantní neurální populace - mesenchym, PNS, smyslové plakody, etc etc.

16 Dorsoventrální polarisace: nervová trubice-chorda-st evo P edozadní polarisace: Exprese Hox: segmetace vs. Neurogenní polarisace: CNS-PNS- produkty neurální li!ty, povrch t la Neurula%ní dynamika Craniata a Neurální li#ta! heterochronie v diferenciaci hlavového úseku, p(ední a zadní %ásti t"la! srv. specifická exprese Hox gen&! n.li#ta - zdroj pluripotentních mesenchymatick$ch bun"k zapl)ujících ekto- / mesodermální rozhraní a diferencující se na : tkán" pojivové a oporné soustavy, periferní nerv. ganglia, myelin, pojivové tkán" r&zn$ch orgán. systém& atd. EKTODERM MESODERM ENTODERM epidermis chorda st$evo nervová trubice somity hltan,endostyl, neurální li'ta svaly, (kostra), &kára )aberní oblast zuby,krycí kost urogenitální systém d"chací s. PNS, smyslové o. Cévní systém epitely ugs endotel cév etc. Pojivové tkán! )lázy Primordiální gonocyty Autapomorfie Craniata gastrula Neural crest : neurální li!ta m.j. endotel cév, kožní receptory, melanocyty, odontoblasty, osteoblasty, chondroblasty etc. - vět!ina specialisovan"ch buňecn"ch fenotypů Craniata - z neurální li!ty Neurální li'ta: embryonální orgán produkující populace pluripotentních kmenov!ch bun%k pronikající (zejm. na rozhraní ektoderm/ mesoderm) do r$zn!ch míst t%le, kde se specificky m%ní a zásadn% ovliv)ující morfogenesi a integraci obratlov"ího t%la Orig. by Robert!ern"

17 Neurální li!ta: základní apomorfie Craniata P íklady bun n"ch typ vznikajících z neurální li!ty Mí"ní ganglia ganglia sympatického a parasympatického systému Sekre ní bu ky endokrinních #laz Schwannovy bu ky, endotel cév Chondrocyty a blastemy branchiální oblasti a viscerokrania Pigmentové bu ky Odontoblasty, osteoblasty Vasoreceptory Neuromasty, pouzdra smyslov!ch orgán a ásti neurokrania Klí ová apomorfie Craniata? Klí"ov!m zdrojem apomorfií Craniata je neurální li'ta a její bezprost#ední produkty kostra a k$&e Nejnápadn%j'í specifikou této skupiny je v'ak hlava: na její morfogenesi se v!znamn% podílí plakody Neurální li"ta Ektodermální plakody základ komplexních smyslov!ch orgán$ ektodermální invaginace + neurální papila (neuro)plakody: Epibranchální, dorsolaterální otické, optické, olfaktorická Ro"ek 2009

18 Evolutionary novelties of the vertebrate head derive from neural crest and placodes Evolutionary novelties of the vertebrate head derive from neural crest and placodes (from Gammill and Bronner-Fraser, 2003) G.Schlosser 2010 Neural crest and placodes develop similarly in several respects (migratory cells, neuronal differentiation) Neural crest and placodes originate from neural plate border G.Schlosser 2010 G.Schlosser 2010 Neural crest and placodes originate from neural plate border Neural crest and placodes originate from neural plate border Ambystoma Different placodes originate from common precursor region at neural plate border: fate maps expression of Six1 and Eya1 G.Schlosser 2010

19 Do neural crest and placodes have a common evolutionary origin from specialized neural plate border cells or did they evolve independently of each other? Differences between neural crest and placode (Xenopus) Differences between neural crest and placode development 2. Morphogenesis: All neural crest cells but not all placodal cells are migratory 1. Distribution: In contrast to neural crest, placodes are restricted to the head and comprise a heterogeneous assembly of structures 3. Fate: Neural crest and placodal cells have widely divergent developmental potential G.Schlosser 2010 G.Schlosser 2010 Differences between neural crest and placode development 4. Gene expression: Neural crest and placodes express different sets of transcription factors, including TFs that control early specification and migration Základní v!vojové inovace Craniata: neurální li'ta a plakody vznikají v t%sném sousedství na p#edním okraji expandujícího neuroektodermu vykazují v'ak zna"né odli'nosti (v"etn% exprima"ního profilu a zú"astn%n!ch transkrip"ních faktor$) je velmi pravd%podobné, &e vznikly jako separátní, vzájemn% nezávislé organisa"ní moduly, G.Schlosser 2010

20 Anteriorní okraj neuroporu resp. neurální ploténky: Iniciace neurální li'ty, panplakodálního pole, v"etn% stomodeálního primordia Ústa Chordata: Primární ústa: stomodeum + rozhraní ektoderm / endoderm Sekundární ústa: adaptivní p#estavby ústního základu intervencí neurální li'ty a jejích derivát$ : trabecula, "elisti, zuby atd. Soukup et al. in prep. Plakodální diferenciace epitelu jako morfogenetick! modul Plakodální diferenciace epitelu jako morfogenetick! modul

21 !$&E*&'&( Notochord, faryngotremie, nervová trubice, endostyl, ocas, metamerie mesodermu E,-N( * Neurální li'ta * Plakody a z nich odvozené struktury (smyslové orgány apod.) * Mozek s rhombomerickou segmentací * Chrupavka s potenciálem mineralisace * odonotodová kaskáda a zuby * Axiální skelet a hlavov! skelet * Zv%t'ení po"tu gen$ v genomu Základní apomorfie Craniata * Neurální li'ta * Plakody a z nich odvozené struktury (smyslové orgány apod.) * Mozek s rhombomerickou segmentací * Hypof!za centrum humorální regulace * Celkovostní sensorické orgány s multiciliárními receptory (neuromasty) * Chrupavka s potenciálem mineralisace * Zuby a odonotodová kaskáda * Axiální skelet a hlavov! skelet * Zv%t'ení po"tu gen$ v genomu u jin!ch strunatc$? E,-N( kmen Chordata - strunatci Chordata podkmeny: - Tunicata (Urochordata) - plá#t$nci - Cephalochordata (Acrania s.str.) - kopinatci, bezlebe%ní - Craniata (*Vertebrata) - obratlovci Cephalochordata (Acrania) Kopinatec: Amphioxus = Branchiostoma Jeden z nejd&le'it!j(ích model& srovnávací morfologie (3000 prací): tradi"n! vníman$ jako p#edobraz obratlovc& (Me"nikov, Kolliker sj.) Berthold Hatschek ( )

22 Cephalochordata (Acrania) marinní, m!lk$ litorál (do 50 m), agilní mikrofágové (rozsivky apod.), pohybliví tak#ka kosmopolitní 2 rody: Branchiostoma (24 spp.), Epigonichthys (7 spp. incl. Asymmetron) Cephalochordata ploutevní lem, metapleury jednovrstevná poko'ka (cylindrick$ epitel), rosolovité pojivo chorda dorsalis - pr&b!h, stavba (apomorfie) chybí kost, chrupavka apod. svalstvo: bo"ní sval - myomery, myosepta (60 pár&), asymetrie, vs. sval b#i(ní st!ny a sv!ra"e stomodea (viscerální, nesegmentované) Historická poznámka: - Metapleurová teorie vzniku kon etin - Kopinatec=obratlovec bez hlavy Fakticky: Cephalochordata: ada odvozen!ch znak, relace ke Craniata nikterak t sné Stavba chordy a její inervace autapomorfie kopinatce? Trávicí systém ústní (t!rbina + cirri, ústní dutina s plachetkou (velum), ví#iv$ orgán, velární cirri, Hatschekova jamka (cf. adenohypof$za) hltan (pharynx), 'aberní (t!rbiny (prim, sek. etc. - celkem 80), ob'aberní prostor (atrium), atrioporus (porus abdominalis), endostyl, epibranchiální r$ha, jícen, jaterní vak, st#evo, rectum

23 W^B*%,/$,(-+1,=**+%6$$,-<0,*'*<"%-<H&(5*">&+%G=*'(0-4(5*+* Cévní systém srdce chybí: pouze 'iln$ splav (sinus venosus) Tepenn$ systém: aorta ventralis - 'aberní tepny (arteriae branchiales) a bulbilli - krkavice (arteriae carotis) + aorta dorsalis - arteriae lateralis + st#evní plexus )iln$ systém: kardinální 'íly (venae cardinales anteriores et posteriores) - ductus Cuvieri (do 'ilného splavu) + vrátnicov$ ob!h: vena intestinalis - vena portae - jaterní plexus - vena hepatica (do 'ilného splavu) Krev bez d$chacích pigment&, pouze granulocyty Vylu%ovací systém specifická stavba - cyrtopodocyty (analogické protonefridiím v". solenocyt&) -z mesodermu na dors.st!n! prim. 'ab. oblouk& (t.j. odli(n! ne' u Craniata), dtto jiná ultrastruktura ledvin$ kanálek, ústí do peribranchiálního prostoru Hatschekovo nefridium

24 Pozor: ne prav" glomerulus, podocyty ve st!n! cévy u kopinatce cévy bez endotelu Nervov" systém neurální trubice, metamerie (rhombomery?) - pohárkové pigmentové (Hesseho) bu*ky - mí(ní o"ka (autapomorfie), párové mí(ní nervy - smí(ená fce (asymetricky) rostrální roz(í#ení - mozek : pigmentová skvrna (u larvy), infundibulární orgán (cf. neurohypof$za), Koellikerova jamka (cf.neuroporus, "ich) smyslové orgány obratlovc& (v". statického smyslu) chybí (i u larvy!) W,<'"'H*%";%-+'+*+*l:&+'+ *2"30(+-1,* -<;>01,*%*a?2E$*2+(H&2,$* N,.("'<%-,'(H=*'*2+`.)$* %,/$,(-;*m*f,%%,:"*>;r26* (,;<"1",&;nP=*o*3H<*(,<'A* O."<%hP* f&+'"'e*2"(,1b*bp&&02,<"'+* #+$2+*OD01:LP=*30/$,(-"'H* %2'<(+=*0(X;(.0>;&H<(5*"</H(** Mí&ní kanál Motorické neurony Hesseho bu*ky Preinfundibulární o. polohov" smysl? Infundibulární o. neurohypofysa?

25 Reprodukce gonochoristé, tvar a ulo'ení gonád u obou pohl. shodné ( prim. segment), gamety uvol*ovány prasknutím st!ny gonády do atria oplození vn!j(í, p#ehledná embryogenese, larvální v$voj (3 m!s.) Embryogenese ovum oligolecitální, r$hování totální, ekvální blastula: makromery (veget.pól), mikromery (anim.pól) gastrulace invaginací, archenteron, blastoporus - horní ret: vn!j(í list-nervová ploténka, vnit#ní list h.rtu - hlavov$ mesoderm, postraní - coelomové vá"ky - somity. Spodní ret - ektoderm. extense neurula: medulární ploténka-nerv.trubice, chorda, diferenciace prvosegment& (=somity=coelomové vá"ky), extense ektodermu, uzavírání nerv. trubice - neurenterick$ kanál, neuroporus! Larvální v"voj! 2 somity - opu(t!ní vaj. obal&, 14 somit& - prolomení tráv. trubice v". 1. 'ab. (t!rbiny, rychlá diferenciace somit& a protahování t!la kaudáln!! larva zcela asymetrické, ústní (t!rbina na levé stran!, prim. a sek. 'ab. (t!rbiny symetricky! metamorfosa: symetrisace, prostoupení prim. a sek. 'ab. (t!rbin, vytvo#ení peribranchiálního prostoru a metapleur, zalo'ení a differenciace gonád

Srovnání migrace a morfogeneze neurální lišty u evolučně důležitých zástupců paprskoploutvých ryb s cílem charakterizovat vývojové zdroje

Srovnání migrace a morfogeneze neurální lišty u evolučně důležitých zástupců paprskoploutvých ryb s cílem charakterizovat vývojové zdroje Srovnání migrace a morfogeneze neurální lišty u evolučně důležitých zástupců paprskoploutvých ryb s cílem charakterizovat vývojové zdroje kraniofaciální diverzity Prohlá!ení Prohla!uji, "e jsem tuto diplomovou

Více

Mechanismy oplodnění

Mechanismy oplodnění Fertilizace Vývoj embrya a plodu Příprava gamet Mechanismy oplodnění 1 Příprava oocytu Oocyt musí projít řadou změn, než je schopen oplodnění = maturace oocytu (ovariální cyklus) 1. Folikulární fáze vyzrávání

Více

FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ

FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ DISTANČNÍ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM BIOLOGIE FYLOGENEZE A SYSTÉM STRUNATCŮ Jaromír Hajer UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA katedra biologie Ústí nad Labem 2006 Předmluva Tento

Více

Blok 4 Časný vývoj embrya časná gravidita

Blok 4 Časný vývoj embrya časná gravidita Blok 4 Časný vývoj embrya časná gravidita M. Sedláčková Ústav histologie a embryologie LF MU Brno, 6.6.2008 1 4.1 Od interakce gamet po první dělení 4.2 Embryonální vývoj- od prvního dělení po implantaci

Více

Přehled vývojové biologie a genetiky

Přehled vývojové biologie a genetiky Přehled vývojové biologie a genetiky Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. Biofyzikální ústav AV ČR Královopolská 135, 612 65 Brno 2 e-mail: vyskot@ibp.cz http://www.ibp.cz/labs/pdg/ tel & fax: 541-240-500 Vydal

Více

Svalová soustava. Svalová soustava

Svalová soustava. Svalová soustava 82 druhy svalové tkáně myocyty Svalovou soustavu je obtížné vyčlenit jako samostatný orgánový systém, protože úzce souvisí s mnoha dalšími. Je především svázána s opěrnou soustavou ( se upínají na exoskelet

Více

Fyziologie živočichů

Fyziologie živočichů formulář žádosti č. 4 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta žádost o udělení akreditace doktorského studijního programu Fyziologie živočichů (P/K/4/CJ/AJ) leden 2007 2 Evidenční list Název

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I.

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 2007 a hlavní dosažené výsledky I. Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 007 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Název pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště:

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2011 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2011 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 0 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část. Název pracoviště: Parazitologický ústav BC AV ČR Zkratka pracoviště: PaU IČ: 60077. Vědecká činnost

Více

Rettův syndrom. Rett Syndrome. Přehledný referát

Rettův syndrom. Rett Syndrome. Přehledný referát Přehledný referát Rettův syndrom Rett Syndrome Souhrn Rettův syndrom (RTT) je vážné X vázané neurologické onemocnění, postihující především dívky. Patří mezi poruchy autistického spektra a je charakterizován

Více

Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně

Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně OBSAH 1. Mastocytomy... 3 1.1. Popis onemocnění... 3 1.1.1 U psů... 3 1.1.2 U koček... 3 1.2. Predisponovaná plemena psů... 3 1.3. Příznaky... 3 1.4. Diagnostika...

Více

Embryonální období. Martin Špaček. Odd. histologie a embryologie

Embryonální období. Martin Špaček. Odd. histologie a embryologie Modul IB Embryonální období Martin Špaček Odd. histologie a embryologie Zdroje obrázků: Moore, Persaud: Zrození člověka Rarey, Romrell: Clinical human embryology Scheinost: Digitální zobrazování počátků

Více

MUDr. Taras Ardan, Ph.D.

MUDr. Taras Ardan, Ph.D. Seznam školitelů Oborové rady 02 - Biologie a patologie buňky Seznam školitelů Oborové rady 02 - Biologie a patologie buňky MUDr. Taras Ardan, Ph.D. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.

Více

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

2010 Zpráva o očekávané

2010 Zpráva o očekávané 2010 Zpráva o očekávané rovnováze MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU ELEKTŘINY a plynu Expected Electricity and Gas Balance Report Obsah Contents 2 4 Použité zkratky Úvod 2 4 Applied Abbreviations Introduction

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie Trendem dnešní doby je komplexní přístup ke studiu rostlin, který spočívá v kombinaci klasických

Více

Mikroskopie 2008 Československá mikroskopická společnost Hotel SKI, Nové Město na Moravě, 7. 8. února 2008 1

Mikroskopie 2008 Československá mikroskopická společnost Hotel SKI, Nové Město na Moravě, 7. 8. února 2008 1 Mikroskopie 2008 Československá mikroskopická společnost Hotel SKI, Nové Město na Moravě, 7. 8. února 2008 1 2 Mikroskopie 2008 Pořádá: Československá mikroskopická společnost Vídeňská 1083, 142 20 Praha

Více

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme SoMoPro: introducing International Contribution to South Moravian science SoMoPro: představujeme Mezinárodní Posily Jihomoravské Vědy South Moravian Programme for Distinguished Researchers Programme of

Více

Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 3 / prosinec 2012

Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 3 / prosinec 2012 Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 3 / prosinec 2012 Bulletin dětské endokrinologie redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Ivana Čermáková

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI PROSINEC 2007 ČÍSLO 6 PREDIKTIVNÍ A PROGNOSTICKÉ FAKTORY INVAZIVNÍHO KARCINOMU PRSU V PRAXI 1 Petr CINEK, 2 Stanislav FILIP 1 Oddělení klinické onkologie Ústřední

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII 23. 4. 25. 4. 2014 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika Hradec Králové pod záštitou Lékařské

Více

Dynamics and Organization of Chromosomes in the Cell Cycle and during Differentiation under Normal and Pathological Condition

Dynamics and Organization of Chromosomes in the Cell Cycle and during Differentiation under Normal and Pathological Condition Dynamics and Organization of Chromosomes in the Cell Cycle and during Differentiation under Normal and Pathological Condition Projekt excelence 302/12/G157 Workshop č. 1 Collaboration in the Frame of the

Více

CHOVÁNÍ A ZDRAVÍ II. GENY, CHOVÁNÍ A KOMPLEXNÍ CHOROBY

CHOVÁNÍ A ZDRAVÍ II. GENY, CHOVÁNÍ A KOMPLEXNÍ CHOROBY CHOVÁNÍ A ZDRAVÍ II. GENY, CHOVÁNÍ A KOMPLEXNÍ CHOROBY HEALTH AND BEHAVIOUR II. GENES, BEHAVIOUR AND COMPLEX DISEASES ŠÁRKA KUNZOVÁ 1, 2, DRAHOSLAVA HRUBÁ 1 1 Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Ústav

Více

Přednáška 7: Neuropřenašeče: neurotrofické faktory

Přednáška 7: Neuropřenašeče: neurotrofické faktory Přednáška 7: Neuropřenašeče: neurotrofické faktory Představa o tom, že extracelulární signály mohou zprostředkovávat růst a diferenciaci nervových buněk, je více než půl století starý. Nicméně až v posledních

Více

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii

Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii Přehled Role mikrorna v molekulární patologii karcinomu jícnu a jejich potenciální využití v klinické onkologii The Role of MicroRNAs in Molecular Pathology of Esophageal Cancer and Their Potential Usage

Více

Celé číslo bude publikováno v lednu 2015, zobrazujeme nyní pouze jednu publikaci. This issue will be published in January 2015,

Celé číslo bude publikováno v lednu 2015, zobrazujeme nyní pouze jednu publikaci. This issue will be published in January 2015, Celé číslo bude publikováno v lednu 2015, zobrazujeme nyní pouze jednu publikaci This issue will be published in January 2015, we show ahead only one publication. Přehledový článek 1 Význam deficitu cerebrálního

Více

4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII. Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII. Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sborník příspěvků z 4. konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii Česká

Více

Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii

Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii Vydává Společnost pro pojivové tkáně ČLS J. E. Purkyně Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu Odborná společnost ortopedicko-protetická ČLS J. E. Purkyně

Více