o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony"

Transkript

1 Návrh zákona, kterým o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích o související zákony 717 z 6 uplyne

2 ZÁKON ze dne , kterým se m ní zákon. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zm n zákona. 168/1999 Sb., o pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla), ve zn ní zákona. 307/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Zm na zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích l. I Zákon. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zm n zákona. 168/1999 Sb., o pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla), ve zn ní zákona. 307/1999 Sb., ve zn ní zákona. 478/2001 Sb., zákona. 175/2002 Sb., zákona. 320/2002 Sb., zákona. 193/2003 Sb., zákona. 103/2004 Sb., zákona. 186/2004 Sb., zákona. 237/2004 Sb., zákona. 411/2005 Sb., zákona. 226/2006 Sb., zákona. 311/2006 Sb., zákona. 342/2006 Sb., zákona. 170/2007 Sb., zákona. 124/2008 Sb., zákona. 137/2008 Sb., zákona. 383/2008 Sb., zákona. 227/2009 Sb., zákona. 297/2009 Sb., zákona. 347/2009 Sb., zákona. 30/2011 Sb., zákona. 152/2011 Sb., zákona. 341/2011 Sb., zákona. 457/2011 Sb. a zákona. 18/2012 Sb., se m ní takto: 1. V 1 odstavec 1 v etn poznámky pod arou. 16 zní: (1) Tento zákon zapracovává p íslušné p edpisy Evropské unie 16) a upravuje tyto podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích: a) registraci vozidel, b) technické požadavky na provoz silni ních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické zp sobilosti, c) práva a povinnosti osob, které vyráb jí, dovážejí a uvád jí na trh vozidla, d) práva a povinnosti vlastník a provozovatel vozidel, e) práva a povinnosti stanice technické kontroly a stanice m ení emisí a f) kontroly technického stavu vozidel v provozu. 16) Sm rnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registra ních dokladech vozidel, ve zn ní sm rnice Komise 2003/127/ES, sm rnice Rady 2006/103/ES a Aktu o podmínkách p istoupení eské republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Ma arské republiky, Republiky Malta, Polské republiky,

3 - 2 - Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie. Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 1999/94/ES ze dne 13. prosince 1999 o dostupnosti informací pro spot ebitele o spot eb paliva a emisích CO 2 p i prodeji nových osobních automobil, ve zn ní sm rnice Komise 2003/73/ES, na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1882/2003 a na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1137/2008. Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. ervna 2000 o silni ních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Spole enství, ve zn ní sm rnice Komise 2003/26/ES a sm rnice Komise 2010/47/EU. Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. b ezna 2002 o schvalování typu dvoukolových a t íkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje sm rnice Rady 92/61/EHS, ve zn ní sm rnice Komise 2003/77/ES, sm rnice Komise 2005/30/ES, sm rnice Rady 2006/96/ES, na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1137/2008 a Aktu o podmínkách p istoupení eské republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Ma arské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie. Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. kv tna 2003 o schvalování typu zem d lských a lesnických traktor, jejich p ípojných vozidel a vým nných tažených stroj, jakož i jejich systém, konstruk ních ástí a samostatných technických celk a o zrušení sm rnice 74/150/EHS, ve zn ní sm rnice Rady 2004/66/ES, sm rnice Komise 2005/13/ES, sm rnice Komise 2005/67/ES, sm rnice Rady 2006/96/ES, na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1137/2008, sm rnice Komise 2010/22/EU a sm rnice Komise 2010/62/EU. Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. zá í 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich p ípojných vozidel, jakož i systém, konstruk ních ástí a samostatných technických celk ur ených pro tato vozidla (rámcová sm rnice), ve zn ní na ízení Komise (ES). 1060/2008, na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 78/2009, na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 79/2009, na ízení Komise (ES). 385/2009, na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 661/2009, sm rnice Komise 2010/19/EU, rozhodnutí Komise 2011/415/EU, na ízení Komise (EU). 371/2010, na ízení Komise (EU). 183/2011, na ízení Komise (EU). 582/2011, na ízení Komise (EU). 678/2011 a na ízení Komise (EU). 65/2012. Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. kv tna 2009 o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich p ípojných vozidel (p epracované zn ní), ve zn ní sm rnice Komise 2010/48/EU. Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. íjna 2011 o usnadn ní p eshrani ní vým ny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpe nosti silni ního provozu..

4 V 2 odst. 8 se v ta druhá zrušuje. 3. V 2 odstavec 10 zní: (10) Typem silni ního vozidla se rozumí silni ní vozidla ur ité kategorie, jež se shodují alespo v základních znacích. Typ vozidla m že zahrnovat varianty a verze. Základní znaky pro ur ení typ vozidel, variant a verzí stanoví pro jednotlivé kategorie provád cí právní p edpis.. 4. V 2 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní: (11) Typem systému, konstruk ní ásti nebo samostatného technického celku vozidla se rozumí systémy, konstruk ní ásti nebo samostatné technické celky, jež se shodují alespo v základních znacích. Základní znaky pro ur ení typ systém, konstruk ních ástí a samostatných technických celk stanoví provád cí právní p edpis.. Dosavadní odstavce 11 až 17 se ozna ují jako odstavce 12 až V 2 odst. 14 se slovo ministerstvem nahrazuje slovy Ministerstvem dopravy (dále jen ministerstvo ). 6. V 2 se odstavce 15 a 16 zrušují. Dosavadní odstavce 17 a 18 se ozna ují jako odstavce 15 a V 2 odstavec 15 zní: (15) Provozovatelem silni ního vozidla je osoba, která je v registru silni ních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silni ních vozidel zapsána jiná osoba.. 8. V 2 se dopl uje odstavec 17, který zní: (17) lenským státem se rozumí lenský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodá ském prostoru a Švýcarská konfederace.. 9. V 3 odst. 1 se za slovo vozidla vkládají slova a zvláštní vozidla. 10. V 3 odst. 1 se v ta druhá zrušuje.

5 V 3 se dopl uje odstavec 4, který zní: (4) Silni ní vozidla a zvláštní vozidla se rozd lují do základních kategorií L, M, N, O, S, T a R. Rozd lení silni ních vozidel a zvláštních vozidel do kategorií, další len ní jednotlivých kategorií a jejich technický popis a zp sob za azení vozidel do kategorií stanoví provád cí právní p edpis až 7 v etn nadpisu a poznámek pod arou. 1a, 2, 5, 17, 18, 19, 20 a 21 zn jí: 4 Registr silni ních vozidel (1) Registr silni ních vozidel je informa ním systémem ve ejné správy podle zvláštního zákona 17), jehož správcem je ministerstvo. Registr silni ních vozidel obsahuje evidenci a) silni ních vozidel, vlastník a provozovatel t chto vozidel, b) silni ních vozidel len diplomatické mise, c) ztracených, odcizených, poškozených a zni ených osv d ení o registraci silni ního vozidla, technických pr kaz silni ního vozidla a tabulek s p id lenou státní poznávací zna kou (dále jen registra ní zna ka ), d) p id lených zvláštních registra ních zna ek a ztracených, odcizených, poškozených a zni ených tabulek s p id lenou zvláštní registra ní zna kou, e) vyrobených formulá osv d ení o registraci silni ního vozidla a technického pr kazu silni ního vozidla opat ených identifika ními znaky a vyrobených a nevydaných tabulek registra ní zna ky vozidla, a f) technických údaj schválených typ silni ních vozidel. (2) V registru silni ních vozidel se u silni ního vozidla uvádí a) údaje o vlastníkovi a provozovateli, není-li totožný s vlastníkem, kterými jsou 1. jméno, pop ípad jména a p íjmení, adresa místa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, p echodného pobytu v délce alespo 6 m síc nebo jiného povoleného pobytu a rodné íslo, pokud bylo p id leno, pop ípad datum narození, 2. obchodní firma nebo jméno, pop ípad jména, a p íjmení, pop ípad odlišující dodatek, adresa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu, p echodného pobytu v délce alespo 6 m síc nebo jiného povoleného pobytu, adresa místa podnikání a identifika ní íslo osoby, pokud bylo p id leno, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, a 3. obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifika ní íslo osoby, pokud bylo p id leno, jedná-li se o právnickou osobu, b) registra ní zna ka, datum p id lení registra ní zna ky, c) íslo technického pr kazu silni ního vozidla, datum a místo jeho vydání, d) íslo osv d ení o registraci silni ního vozidla, e) datum první registrace silni ního vozidla, f) stát poslední registrace, íslo technického pr kazu silni ního vozidla vydaného ve stát poslední registrace a registra ní zna ka silni ního vozidla, není-li státem poslední registrace eská republika, g) údaje o odn tí osv d ení o registraci silni ního vozidla a technického pr kazu silni ního vozidla vydaného jiným lenským státem,

6 - 5 - h) údaje o vy azení silni ního vozidla z provozu a zániku silni ního vozidla, i) údaje o vyvezení silni ního vozidla do jiného státu, j) údaj o tom, zda záznam v registru byl proveden na základ žádosti podané v zastoupení na základ plné moci, k) údaje o pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla (dále jen pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla ) sd lené eskou kancelá í pojistitel 2). (3) V registru silni ních vozidel se dále u silni ního vozidla uvádí a) ú el, pro který je silni ní vozidlo ur eno, b) druh a kategorie silni ního vozidla, c) zna ka silni ního vozidla, obchodní název stanovený výrobcem, typ vozidla, d) identifika ní íslo silni ního vozidla (VIN), není-li, pak výrobní íslo podvozku silni ního vozidla, e) údaje o výrobci silni ního vozidla, podvozku, motoru a karoserie silni ního vozidla v rozsahu podle odstavce 2 písm. a), f) typ, výkon a zdvihový objem motoru a palivo, g) typ, výrobní íslo a barva karoserie, po et míst k sezení a stání, pop ípad l žek, rozm ry ložné plochy, objem sk ín nebo cisterny, h) údaj o celkových rozm rech silni ního vozidla, i) nejv tší technicky p ípustná hmotnost, nejv tší povolená hmotnost a provozní hmotnost silni ního motorového vozidla a nejv tší technicky p ípustná hmotnost na nápravu a nejv tší povolená hmotnost na nápravu, j) druh spojovacího za ízení, nejv tší technicky p ípustná hmotnost naloženého p ípojného vozidla, nejv tší povolená hmotnost p ípojného vozidla, nejv tší technicky p ípustná hmotnost naložené jízdní soupravy a nejv tší povolená hmotnost soupravy, k) stupe pln ní emisní úrovn, l) údaje o technických prohlídkách a technické zp sobilosti silni ního vozidla, m) údaje o schválení technické zp sobilosti silni ního vozidla, n) údaje o povolení p estavby silni ního vozidla a hromadné p estavby typu silni ního vozidla. (4) V registru silni ních vozidel se u zvláštní registra ní zna ky podle 38a a 38b uvádí a) údaje o osob, které byla p id lena, v rozsahu podle odstavce 2 písm. a) a b) datum p id lení a odn tí zvláštní registra ní zna ky. (5) V registru silni ních vozidel se u schváleného typu silni ního vozidla uvádí technické údaje v rozsahu uvedeném v prohlášení o shod nebo v rozsahu uvedeném v 30 odst. 2 písm. b). (6) Rozsah a obsah údaj podle odstavce 2 písm. g), h), i) a k) a podle odstavce 3 uvád ných v registru silni ních vozidel stanoví provád cí právní p edpis. 4a (1) Ministerstvo vnitra, Policie eské republiky nebo eský statistický ú ad poskytují Ministerstvu dopravy a obecním ú ad m obcí s rozší enou p sobností pro výkon p sobnosti podle tohoto zákona a) referen ní údaje ze základního registru obyvatel, b) referen ní údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgán ve ejné moci, c) údaje z agendového informa ního systému evidence obyvatel a

7 - 6 - d) údaje z agendového informa ního systému cizinc. (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou a) p íjmení, b) jméno, pop ípad jména, c) adresa místa pobytu, d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údaj prohlášený za mrtvého nep ežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a e) státní ob anství, pop ípad více státních ob anství. (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou a) obchodní firma nebo název nebo jméno, pop ípad jména, a p íjmení, b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle zvláštních právních p edpis, c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle zvláštních právních p edpis, d) právní forma, e) statutární orgán a f) adresa sídla právnické osoby nebo adresa místa podnikání fyzické osoby. (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou a) jméno, pop ípad jména, p íjmení, rodné p íjmení, b) datum narození, c) rodné íslo, d) státní ob anství, e) adresa místa trvalého pobytu, f) zbavení nebo omezení zp sobilosti k právním úkon m, g) datum úmrtí a h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který ob an prohlášený za mrtvého nep ežil. (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou a) jméno, pop ípad jména, p íjmení, rodné p íjmení, b) datum narození, c) rodné íslo, d) státní ob anství, pop ípad více státních ob anství, e) druh a adresa místa pobytu, f) po átek pobytu, pop ípad datum ukon ení pobytu, g) zbavení nebo omezení zp sobilosti k právním úkon m, h) datum úmrtí a i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nep ežil. (6) Údaje, které jsou vedeny jako referen ní údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informa ního systému evidence obyvatel nebo agendového informa ního systému cizinc, pouze pokud jsou ve tvaru p edcházejícím sou asný stav. (7) Z informa ního systému stanic technické kontroly se obecním ú ad m obcí s rozší enou p sobností pro ú ely vedení registru silni ních vozidel poskytují údaje o technických prohlídkách.

8 - 7-5 (1) Ministerstvo zapisuje v registru silni ních vozidel údaje a jejich zm ny do evidence podle 4 odst. 1 písm. b), e) a f). Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností zapisuje v registru silni ních vozidel údaje a jejich zm ny do evidence podle 4 odst. 1 písm. a), c) a d). (2) Údaje do evidence podle 4 odst. 1 písm. a) a c) zapisuje obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo p echodný pobyt v délce alespo 6 m síc v kalendá ním roce, jednáli se o ob ana jiného lenského státu, nebo jiný povolený pobyt, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu. Údaje do evidence podle 4 odst. 1 písm. d) zapisuje obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, v jehož správním obvodu má držitel zvláštní registra ní zna ky nebo její tabulky sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo místo podnikání, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu. (3) Ministerstvo zajistí Policii eské republiky a Vojenské policii výdej údaj z registru silni ních vozidel s výjimkou evidence podle 4 odst. 1 písm. b) zp sobem umož ujícím dálkový a nep etržitý p ístup. (4) Ministerstvo zajistí zp sobem umož ujícím dálkový a nep etržitý p ístup výdej údaj z registru silni ních vozidel s výjimkou evidence podle 4 odst. 1 písm. b) a) obecní policii v rozsahu nezbytném ke zjišt ní totožnosti provozovatele vozidla, kterým byl na území obce spáchán p estupek, b) krajským ú ad m a obecním ú ad m obcí s rozší enou p sobností v rozsahu nezbytném pro ú ely provád ní kontroly a vedení ízení o správním deliktu podle tohoto zákona, zákona o pozemních komunikacích nebo zákona o silni ním provozu a c) Hasi skému záchrannému sboru eské republiky pro ú ely záchranných a likvida ních prací a plánování a realizace krizových opat ení. (5) Ministerstvo zajistí zp sobem umož ujícím dálkový a nep etržitý p ístup výdej údaj z registru silni ních vozidel s výjimkou evidence podle 4 odst. 1 písm. b) v rozsahu a) podle 4 odst. 2 písm. a), 4 odst. 3 písm. b), h) a i) a 4 odst. 4 písm. a) 1. provozovateli systému elektronického mýtného pro ú ely vymáhání dlužného mýtného, a 2. Celní správ eské republiky pro ú ely výkonu dozoru nad pln ním povinností provozovatele vozidel v systému elektronického mýtného, b) podle 4 odst. 2 písm. a) a b) a 4 odst. 4 písm. a) eské inspekci životního prost edí pro ú ely provád ní kontroly a vedení ízení o správním deliktu podle zvláštního zákona a c) podle 4 odst. 2 písm. a), b), e) a f) a 4 odst. 3 písm. b), f), k) a n) Ministerstvu životního prost edí pro ú ely distribuce emisních plaket podle zvláštního zákona. (6) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností poskytne na žádost údaje z registru silni ních vozidel a) fyzické nebo právnické osob, která prokáže právní zájem na poskytnutí údaj ; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silni ního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu, a b) orgánu ve ejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho p sobnosti.

9 - 8 - (7) Ministerstvo zabezpe uje automatizovanou vým nu údaj o silni ních vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích podle p edpisu Evropské unie 18). Za tímto ú elem ministerstvo a) zajistí zp sobem umož ujícím dálkový a nep etržitý p ístup výdej údaj podle 4 odst. 2 písm. a) až f), h) a i) a 4 odst. 3 písm. b) až e) a údaj o odcizení silni ního vozidla p íslušnému orgánu jiného lenského státu Evropské unie podle p edpisu Evropské unie 18) na základ jeho požadavku; údaje o odcizení silni ního vozidla pro tento ú el poskytne Policie eské republiky zp sobem umož ujícím dálkový a nep etržitý p ístup z policejní evidence, b) p edá požadavek Policie eské republiky, Celní správy nebo Hasi ského záchranného sboru eské republiky na poskytnutí údaj o silni ních vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích p íslušnému orgánu jiného lenského státu Evropské unie podle p edpisu Evropské unie 18) a poskytnuté údaje a c) p edá požadavek obecního ú adu obce s rozší enou p sobností na poskytnutí údaj o silni ních vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích p íslušnému orgánu jiného lenského státu Evropské unie podle p edpisu Evropské unie 18) a poskytnuté údaje. (8) Provád cí právní p edpis stanoví zp sob vedení registru silni ních vozidel, zp sob a formu zápisu údaj do registru silni ních vozidel, podrobnosti o údajích zapisovaných do registru silni ních vozidel a vzor žádosti o poskytnutí údaj z registru silni ních vozidel. 6 (1) Silni ní motorové vozidlo a p ípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silni ních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území eské republiky a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o ob ana jiného lenského státu, p echodný pobyt v délce alespo 6 m síc v kalendá ním roce, nebo jí byl ud len azyl, nebo b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu. (2) Je-li silni ní motorové vozidlo nebo p ípojné vozidlo provozováno na pozemních komunikacích v mezinárodním provozu podle mezinárodní smlouvy o silni ním provozu 19) po dobu, která nep esáhne 6 m síc v kalendá ním roce, odstavec 1 se nepoužije. (3) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností zapíše silni ní motorové vozidlo nebo p ípojné vozidlo do registru silni ních vozidel na základ písemné žádosti vlastníka silni ního vozidla, pop ípad spole né žádosti vlastníka a osoby, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silni ního vozidla, pokud a) technická zp sobilost silni ního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla schválena, b) je spln na povinnost pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla 5) týkající se takového vozidla, c) byla p i po ízení silni ního vozidla z jiného lenského státu zaplacena da z p idané hodnoty, stanoví-li tak zvláštní právní p edpis, d) silni ní vozidlo není vedeno jako poh ešované nebo odcizené v Schengenském informa ním systému 20) nebo v informa ním systému Policie eské republiky nebo tato informace není zjišt na postupem podle 5 odst. 7 a e) provozovatel silni ního vozidla má na území eské republiky

10 trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o ob ana jiného lenského státu, p echodný pobyt v délce alespo 6 m síc v kalendá ním roce, nebo jí byl ud len azyl, nebo 2. sídlo, jedná-li se o právnickou osobu. (4) Žádost o zápis silni ního vozidla do registru silni ních vozidel musí obsahovat a) údaj o druhu a kategorii silni ního vozidla, zna ku a obchodní název stanovený výrobcem, typ silni ního vozidla, obchodní ozna ení, íslo technického pr kazu silni ního vozidla, íslo schválení technické zp sobilosti silni ního vozidla a ú el, pro který je silni ní vozidlo ur eno, b) údaje o vlastníkovi silni ního vozidla podle 4 odst. 2 písm. a), c) údaje o provozovateli silni ního vozidla podle 4 odst. 2 písm. a), není-li vlastník sou asn provozovatelem tohoto vozidla, d) u silni ních motorových vozidel, která jsou vybavena podle p ímo použitelného p edpisu Evropské unie 1a) záznamovým za ízením, též žádost o vydání pam ové karty podniku a e) ú edn ov ený podpis nebo uznávaný elektronický podpis 21) žadatele; to neplatí, pokud obecní ú ad obce s rozší enou p sobností p i podání žádosti ov í totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na základ plné moci. (5) K žádosti o zápis silni ního vozidla do registru silni ních vozidel žadatel p iloží a) doklad o technické zp sobilosti vozidla, kterým je 1. technický pr kaz silni ního vozidla, 2. prohlášení o shod, nebyl-li technický pr kaz vydán, 3. osv d ení o registraci silni ního vozidla vydané jiným lenským státem a, byl-li vydán, i technický pr kaz tohoto silni ního vozidla, 4. rozhodnutí obecního ú adu obce s rozší enou p sobností o schválení technické zp sobilosti jednotliv dovezeného silni ního vozidla, nebo 5. osv d ení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech lenských státech, b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silni ní vozidlo, s výjimkou vozidel podle 40 odst. 2 až 4, c) protokol o eviden ní kontrole silni ního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo, d) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla 5), e) doklad o povolení k pobytu, o ud lení azylu na území eské republiky nebo o délce p echodného pobytu, nemá-li provozovatel silni ního vozidla trvalý pobyt na území eské republiky, f) potvrzení o zaplacení dan z p idané hodnoty v p ípad po ízení nového dopravního prost edku z jiného lenského státu a g) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu pot ebném pro vydání technického pr kazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu podle písmene a). (6) Prokazuje-li se zmocn ní k zastoupení p i zápisu silni ního vozidla do registru silni ních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána ú edn ov eným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem 21) zmocnitele. (7) Vzor žádosti o zápis silni ního vozidla do registru silni ních vozidel stanoví provád cí právní p edpis. 7 (1) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností p i zápisu silni ního vozidla do registru silni ních vozidel žadateli

11 a) vydá technický pr kaz nebo zapíše do technického pr kazu silni ního vozidla údaje o vlastníkovi silni ního vozidla a údaje o provozovateli silni ního vozidla, není-li vlastník sou asn provozovatelem silni ního vozidla, a registra ní zna ku, b) vydá osv d ení o registraci silni ního vozidla a c) odejme osv d ení o registraci silni ního vozidla a technický pr kaz silni ního vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném lenském stát, a p edá je ministerstvu na jeho vyžádání. (2) Pokud nep id lí registra ní zna ku postupem podle 7b, obecní ú ad obce s rozší enou p sobností p i zápisu silni ního vozidla do registru silni ních vozidel dále p id lí k silni nímu vozidlu registra ní zna ku a vydá žadateli tabulky s p id lenou registra ní zna kou v po tu odpovídajícím kategorii vozidla. (3) Registra ní zna ka je tvo ena kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských íslic. (4) P i vydání tabulek s registra ní zna kou podle odstavce 2 obecní ú ad obce s rozší enou p sobností opat í jednu z vydaných tabulek nálepkou, na níž vyzna í termín pravidelné technické prohlídky. (5) Ministerstvo oznámí do dvou m síc od zápisu silni ního vozidla do registru silni ních vozidel p íslušnému orgánu jiného lenského státu odejmutí osv d ení o registraci a technického pr kazu silni ního vozidla, které bylo ke dni podání žádosti o registraci zapsáno v registru jiného lenského státu. Na žádost p íslušného orgánu jiného lenského státu vrátí ministerstvo od até osv d ení o registraci a technický pr kaz tomuto orgánu do 6 m síc od jejich odejmutí. (6) Provád cí právní p edpis stanoví vzor technického pr kazu a zp sob provád ní zápisu v technickém pr kazu silni ního vozidla, vzor osv d ení o registraci silni ního vozidla, a druhy, formu, obsah a strukturu registra ní zna ky a provedení tabulky s registra ní zna kou. 1a) Na ízení Rady (EHS). 3821/85 o záznamovém za ízení v silni ní doprav, ve zn ní pozd jších p edpis. 2) 15 odst. 2 zákona. 168/1999 Sb., o pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla), ve zn ní zákona. 47/2004 Sb. a zákona. 137/2008 Sb. 5) Zákon. 168/1999 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis. 17) Zákon. 365/2000 Sb., o informa ních systémech ve ejné správy a o zm n n kterých dalších zákon, ve zn ní pozd jších p edpis. 18) l. 12 rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. ervna 2008 o posílení p eshrani ní spolupráce, zejména v boji proti terorismu a p eshrani ní trestné innosti. l. 4 sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. íjna 2011 o usnadn ní p eshrani ní vým ny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpe nosti silni ního provozu. 19) Víde ská úmluva o silni ním provozu podepsaná dne 8. listopadu ) Úmluva podepsaná dne 19. ervna 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou N mecko, Francouzskou republikou, Lucemburským

12 velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. ervna 1985 o postupném odstra ování kontrol na spole ných hranicích. Rozhodnutí Rady 2005/211/SVV ze dne 24. února 2005 o zavedení n kterých nových funkcí v Schengenském informa ním systému, v etn boje proti terorismu. Na ízení Rady (ES). 871/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zavedení n kterých nových funkcí Schengenského informa ního systému, také se z etelem k boji proti terorismu. 21) Zákon. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zm n n kterých dalších zákon (zákon o elektronickém podpisu), ve zn ní pozd jších p edpis.. Poznámky pod arou. 4 a 4a se zrušují. 13. V 7a odst. 1 v t první se slova s p ihláškou o registraci nahrazují slovy s žádostí o zápis a za slova záznamovým za ízením, se vkládají slova do registru silni ních vozidel. 14. V 7a odst. 1 a 3, 14a odst. 1 a 6 a v 80 odst. 2 písm. s) se slova Evropských spole enství nahrazují slovy Evropské unie. 15. V 7a odst. 1, 2 a 3 se slova karty vozidla nahrazují slovy karty podniku. 16. V 7a odst. 1 se slova kartu vozidla nahrazují slovy kartu podniku. 17. Za 7a se vkládají nové 7b až 7h, které v etn nadpisu a poznámky pod arou. 22 zn jí: 7b Registra ní zna ka na p ání (1) Na základ žádosti vlastníka nebo provozovatele silni ního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silni nímu vozidlu p id lit registra ní zna ku tvo enou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských íslic (dále jen registra ní zna ka na p ání ). Žádost o p id lení registra ní zna ky na p ání k silni nímu vozidlu, které není zapsané v registru silni ních vozidel, lze podat nejd íve spolu se žádostí o zápis tohoto silni ního vozidla do registru silni ních vozidel. (2) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností registra ní zna ku na p ání p id lí, pokud a) neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podn cující k nenávisti k n kterému národu, rase, etnické skupin, náboženství, t íd nebo jiné skupin osob, název nebo zkratku orgánu ve ejné moci nebo státu, b) stejná registra ní zna ka není p id lena k jinému silni nímu vozidlu, není rezervována a tabulka s touto registra ní zna kou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zni ená a c) spl uje požadavky na formu a strukturu registra ní zna ky na p ání. (3) Tabulky s p id lenou registra ní zna kou na p ání vydá obecní ú ad obce s rozší enou p sobností žadateli do 15 dn ode dne uhrazení správního poplatku. P ed vydáním tabulek

13 s p id lenou registra ní zna kou na p ání žadatel odevzdá obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností tabulky s p id lenou registra ní zna kou, pokud byly k silni nímu vozidlu vydány. (4) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností na žádost rezervuje registra ní zna ku na p ání, pokud registra ní zna ka na p ání spl uje podmínky podle odstavce 2 a pro žadatele již není rezervována jiná registra ní zna ka na p ání. (5) Pokud osoba, na jejíž žádost byla registra ní zna ka na p ání rezervována, podá do 3 m síc od provedení rezervace žádost o p id lení této zna ky podle odstavce 1, obecní ú ad obce s rozší enou p sobností žádosti vyhoví. Není-li v této lh t žádost podána, rezervace zaniká. (6) Provád cí právní p edpis stanoví požadavky na formu a strukturu registra ní zna ky na p ání, provedení tabulky s registra ní zna kou na p ání a zp sob umíst ní tabulky na silni ním vozidle. 7c (1) Sou asn s podáním žádosti o zápis zm ny vlastníka nebo provozovatele silni ního vozidla v registru silni ních vozidel, žádosti o vy azení silni ního vozidla z provozu, žádosti o zápis zániku silni ního vozidla nebo žádosti o p id lení registra ní zna ky pro vývoz do jiného státu m že osoba, která je v registru silni ních vozidel zapsána jako vlastník silni ního vozidla, které byla k tomuto silni nímu vozidlu p id lena registra ní zna ka na p ání dle 7b a která p evedla vlastnictví tohoto vozidla na jinou osobu (dále jen dosavadní vlastník ), vlastník nebo provozovatel silni ního vozidla se souhlasem vlastníka požádat o a) p id lení této registra ní zna ky na p ání k jinému silni nímu vozidlu, jehož je vlastníkem nebo provozovatelem a které je zapsáno v registru silni ních vozidel nebo o jehož zápis žádá, nebo b) rezervaci této registra ní zna ky na p ání na dobu 3 m síce ode dne podání žádosti. (2) Spolu s žádostí podle odstavce 1 písm. b) odevzdá žadatel obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností k úschov tabulky s p id lenou registra ní zna kou. (3) Žádosti podle odstavce 1 obecní ú ad obce s rozší enou p sobností vyhoví, pokud provedl zápis zm ny vlastníka nebo provozovatele silni ního vozidla nebo zápis zániku silni ního vozidla v registru silni ních vozidel nebo vy adil silni ní vozidlo z provozu. (4) Pokud osoba, na jejíž žádost byla registra ní zna ka na p ání rezervována, podá ve lh t podle odstavce 1 písm. b) žádost o p id lení rezervované zna ky na p ání k silni nímu vozidlu, jehož je žadatel vlastníkem nebo provozovatelem, obecní ú ad obce s rozší enou p sobností žádosti vyhoví. Žádost o p id lení rezervované registra ní zna ky na p ání k silni nímu vozidlu, které není zapsáno v registru silni ních vozidel, lze podat nejd íve spolu se žádostí o zápis tohoto silni ního vozidla do registru silni ních vozidel. Není-li v této lh t žádost podána, rezervace zaniká. 7d (1) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností na žádost vlastníka nebo provozovatele silni ního vozidla se souhlasem vlastníka vydá tabulku s registra ní zna kou již k tomuto silni nímu vozidlu p id lenou a) k umíst ní na nosné za ízení p ipojitelné k silni nímu vozidlu, nebo

14 b) v p ípad poškození tabulky s p id lenou registra ní zna kou nebo registra ní zna kou na p ání. (2) K žádosti podle odstavce 1 písm. b) p iloží žadatel poškozenou tabulku s p id lenou registra ní zna kou. (3) Provád cí právní p edpis stanoví vzor žádosti o vydání tabulky podle odstavce 1. 7e (1) Ztrátu, zni ení nebo odcizení tabulky s p id lenou registra ní zna kou je vlastník nebo provozovatel silni nímu vozidla povinen neprodlen oznámit obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností. (2) Pokud bylo k silni nímu vozidlu vydáno více tabulek s p id lenou registra ní zna kou, odevzdá vlastník nebo provozovatel silni ního vozidla tabulky, které nebyly ztraceny, zni eny nebo odcizeny, spolu s oznámením podle odstavce 1. (3) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností na základ oznámení podle odstavce 1 p id lí silni nímu vozidlu novou registra ní zna ku a vydá tabulky s touto zna kou; je-li sou asn s oznámením podána žádost o p id lení registra ní zna ky na p ání, postupuje podle 7b. (4) Provád cí právní p edpis stanoví vzor oznámení podle odstavce 1. 7f (1) Ztrátu, zni ení, odcizení nebo poškození technického pr kazu silni ního vozidla nebo osv d ení o registraci silni ního vozidla je vlastník nebo provozovatel silni ního vozidla povinen neprodlen oznámit obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností a požádat o vydání nového technického pr kazu nebo osv d ení o registraci silni ního vozidla. Poškozený technický pr kaz silni ního vozidla nebo osv d ení o registraci silni ního vozidla odevzdá vlastník nebo provozovatel silni ního vozidla spolu s žádostí. (2) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností na základ žádosti podle odstavce 1 vydá žadateli nový technický pr kaz silni ního vozidla nebo osv d ení o registraci silni ního vozidla. (3) Provád cí právní p edpis stanoví vzor žádosti o vydání nového technického pr kazu silni ního vozidla a osv d ení o registraci silni ního vozidla a zp sob provád ní zápisu údaj v novém technickém pr kazu silni ního vozidla nebo osv d ení o registraci silni ního vozidla a jejich rozsah. 7g Ministerstvo zajiš uje výrobu tabulek registra ních zna ek a poskytuje tyto tabulky obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností na základ jeho požadavku. Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností sd luje ministerstvu požadavky na poskytnutí tabulek registra ních zna ek pr b žn tak, aby byl schopen zabezpe it jejich vydávání.

15 - 14-7h (1) Silni ní vozidlo lena diplomatické mise zapisuje do registru silni ních vozidel ministerstvo. Na zápis silni ního vozidla lena diplomatické mise do registru silni ních vozidel a související innosti se 6 odst. 3 písm. a) a b), 7 a 7d až 7f použijí obdobn. (2) Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Generální inspekce bezpe nostních sbor a zpravodajské služby vedou evidenci silni ních vozidel používaných pro své ú ely a zapisují silni ní vozidla do této evidence. Ministerstvo vnitra dále vede evidenci silni ních vozidel používaných pro ú ely Celní správy eské republiky a pro ú ely orgán Finan ní správy eské republiky a zapisuje silni ní vozidla do této evidence. Na obsah evidence silni ních vozidel podle v t první a druhé se použijí 4 odst. 1 písm. a) a d) a 4 odst. 2 a 3 obdobn. Na innosti související se zápisem t chto silni ních vozidel se 7 použije obdobn. Vozidla ozbrojených sil eské republiky se evidují podle zvláštního zákona 22). 22) Zákon. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis až 14 v etn nadpis a poznámek pod arou. 23 a 24 zn jí: 8 Žádost o zápis zm ny vlastníka silni ního vozidla (1) Zápis zm ny vlastníka silni ního vozidla v registru silni ních vozidel provádí obecní ú ad obce s rozší enou p sobností a) v p ípad p evodu vlastnického práva na základ spole né žádosti dosavadního a nového vlastníka silni ního vozidla a nového provozovatele silni ního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem, b) v p ípad p echodu vlastnického práva na základ 1. žádosti nového vlastníka silni ního vozidla, nebo 2. oznámení Ú adu pro zastupování státu ve v cech majetkových, p ešlo-li vlastnictví k silni nímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím v ci. (2) Žádost o zápis zm ny vlastníka silni ního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dn ode dne a) p evodu vlastnického práva k silni nímu vozidlu, nebo b) p echodu vlastnického práva k silni nímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v d dickém ízení. (3) Žádost o zápis zm ny vlastníka silni ního vozidla obsahuje vedle obecných náležitostí podání údaje o novém vlastníkovi a provozovateli silni ního vozidla podle 4 odst. 2 písm. a); je-li provozovatel totožný s novým vlastníkem silni ního vozidla, údaje o provozovateli se v žádosti neuvádí. Žádost podle odstavce 1 písm. a) musí být opat ena ú edn ov enými podpisy nebo uznávanými elektronickými podpisy žadatel ; to neplatí, pokud obecní ú ad obce s rozší enou p sobností p i podání žádosti ov í totožnost žadatele nebo je žadatel zastoupen na základ plné moci. (4) K žádosti o zápis zm ny vlastníka silni ního vozidla se p iloží a) v p ípad p evodu vlastnického práva

16 technický pr kaz a osv d ení o registraci silni ního vozidla, 2. protokol o eviden ní kontrole silni ního vozidla, který není starší než 14 dní a 3. zelená karta vydaná podle zákona o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla 5), neníli silni ní vozidlo vy azené z provozu, b) v p ípad p echodu vlastnického práva 1. doklad o nabytí vlastnického práva k silni nímu vozidlu a 2. doklady podle písmene a); technický pr kaz a osv d ení o registraci silni ního vozidla se p ikládají, má-li je žadatel k dispozici. (5) K oznámení se p iloží doklad o nabytí vlastnického práva k silni nímu vozidlu a technický pr kaz a osv d ení o registraci silni ního vozidla, má-li je Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových k dispozici. (6) Prokazuje-li se zmocn ní k zastoupení p i podání žádosti o zápis zm ny vlastníka silni ního vozidla podle odstavce 1 písm. a) písemnou plnou mocí, musí být plná moc opat ena ú edn ov eným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele. (7) K žádosti o zápis zm ny vlastníka silni ního vozidla se m že vedle žadatel uvedených v odstavci 1 písm. a) p ipojit další osoba, pokud nabyla vlastnické právo k silni nímu vozidlu p ed podáním žádosti ve lh t podle odstavce 2, a a) vlastnické právo k silni nímu vozidlu nabyla tato osoba v rámci výkonu podnikatelské innosti zcizitele, nebo b) je tato osoba podnikatelem a osoba, která na ní vlastnictví p evedla, má být zapsána jako provozovatel silni ního vozidla. 9 Žádost o zápis zm ny provozovatele silni ního vozidla (1) Zápis zm ny provozovatele silni ního vozidla v registru silni ních vozidel provádí obecní ú ad obce s rozší enou p sobností na základ a) spole né žádosti vlastníka silni ního vozidla a nového provozovatele silni ního vozidla, nebo b) žádosti provozovatele silni ního vozidla, má-li být novým provozovatelem silni ního vozidla jeho vlastník. (2) Žádost o zápis zm ny provozovatele silni ního vozidla obsahuje vedle obecných náležitostí podání údaje o novém provozovateli silni ního vozidla podle 4 odst. 2 písm. a). Ustanovení 8 odst. 3 v ty druhé, 8 odst. 4 písm. a) a 8 odst. 6 se použijí obdobn. (3) Je-li podána žádost podle odstavce 1 písm. b) a technický pr kaz má v držení vlastník silni ního vozidla, vyzve jej obecní ú ad obce s rozší enou p sobností k jeho p edložení. (4) Vzor žádosti o zápis zm ny vlastníka nebo provozovatele silni ního vozidla stanoví provád cí právní p edpis. 10 Zápis zm ny vlastníka nebo provozovatele silni ního vozidla (1) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností zapíše zm nu vlastníka nebo provozovatele silni ního vozidla v registru silni ních vozidel na základ žádosti nebo oznámení, jsou-li

17 spln ny podmínky podle 6 odst. 3 písm. d) a e). P i zápisu zm ny vlastníka nebo provozovatele silni ního vozidla obecní ú ad obce s rozší enou p sobností dále a) zapíše údaje o novém vlastníku nebo provozovateli do technického pr kazu silni ního vozidla, b) odejme dosavadní osv d ení o registraci silni ního vozidla a vydá nové osv d ení a c) p id lí silni nímu vozidlu registra ní zna ku a vydá tabulky s p id lenou registra ní zna kou, pokud byl použit postup podle 7c. (2) Po provedení úkon podle odstavce 1 obecní ú ad obce s rozší enou p sobností p edá technický pr kaz silni ního vozidla, osv d ení o registraci silni ního vozidla a pop ípad tabulky s p id lenou registra ní zna kou nov zapsanému vlastníkovi nebo provozovateli silni ního vozidla. (3) Je-li podána žádost podle 8 odst. 7, považuje pro ú ely odstavc 1 a 2 za nového vlastníka silni ního vozidla osoba, která nabyla silni ní vozidlo jako poslední. 11 Zm na ostatních údaj v registru silni ních vozidel (1) O zápis zm ny údaje v registru silni ních vozidel jiného než je zm na vlastníka nebo provozovatele silni ního vozidla je povinen požádat obecní ú ad obce s rozší enou p sobností do 10 pracovních dn ode dne, kdy zm na nastala, a) vlastník silni ního vozidla, jedná-li se o zm nu údaje uvedeného v 4 odst. 4 písm. a), nebo b) provozovatel silni ního vozidla. (2) K žádosti podle odstavce 1 se p iloží a) technický pr kaz, b) osv d ení o registraci silni ního vozidla, nejedná-li se o vozidlo do asn nebo dlouhodob vy azené z provozu na pozemních komunikacích, c) další doklady osv d ující zm nu zapisovaných údaj, pokud se jedná o zm ny technických údaj o silni ním vozidle. (3) Pokud je p edm tem žádosti podle odstavce 1 zápis zm ny údaje v registru silni ních vozidel na základ vým ny podstatné ásti mechanismu nebo konstrukce silni ního vozidla, k žádosti se dále p iloží a) doklad o nabytí této ásti, b) protokol o technické prohlídce provedené po vým n této podstatné ásti a c) rozhodnutí obecního ú adu obce s rozší enou p sobností o schválení technické zp sobilosti po provedené vým n, jedná-li se o p estavbu silni ního vozidla. (4) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností na základ žádosti podle odstavce 1 a) zapíše zm nu údaje do registru silni ních vozidel, b) vyzna í zm nu údaje v technickém pr kazu silni ního vozidla a c) vydá nové osv d ení o registraci silni ního vozidla v p ípad zm ny údaj uvád ných v osv d ení o registraci silni ního vozidla.

18 Vy azení silni ního vozidla z provozu (1) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností vy adí silni ní vozidlo z provozu a) na základ žádosti vlastníka silni ního vozidla, nebo b) zaniklo-li pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla 5) a ve lh t 14 dn od zániku pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla nebyla uzav ena nová pojistná smlouva o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla týkající se téhož silni ního vozidla, na základ které vznikla nejpozd ji uplynutím této lh ty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné pln ní pro p ípad pojistné události. (2) Vlastník silni ního vozidla spolu s žádostí o vy azení silni ního vozidla z provozu odevzdá obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností osv d ení o registraci silni ního vozidla a všechny vydané tabulky s p id lenou registra ní zna kou a p edloží technický pr kaz silni ního vozidla k vyzna ení záznamu o jeho vy azení z provozu. (3) Vlastník silni ního vozidla vy azeného z provozu je povinen a) zabezpe it toto vozidlo takovým zp sobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prost edí, a b) neodstra ovat podstatné ásti vy azeného silni ního vozidla, zejména karoserii s vyzna eným identifika ním íslem silni ního vozidla a motor. (4) Trvá-li vy azení silni ního vozidla z provozu déle než 12 po sob jdoucích kalendá ních m síc, je vlastník vy azeného silni ního vozidla povinen bez zbyte ného odkladu po uplynutí této lh ty oznámit obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností adresu místa, kde je vy azené silni ní vozidlo umíst no a ú el jeho využití. (5) Bylo-li silni ní vozidlo odcizeno, požádá vlastník silni ního vozidla o jeho vy azení z provozu bez zbyte ného odkladu poté, co se o odcizení silni ního vozidla dozv d l; k žádosti p iloží policejní protokol. Doklady a tabulky podle odstavce 2 k žádosti p iloží, má-li je k dispozici. Odstavce 3 a 4 se nepoužijí. (6) Bylo-li silni ní vozidlo vy azeno z provozu podle odstavce 1 písm. b), je vlastník silni ního vozidla povinen obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností do 10 dn ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vy azení silni ního vozidla z provozu a) odevzdat osv d ení o registraci silni ního vozidla a všechny vydané tabulky s p id lenou registra ní zna kou, b) p edložit technický pr kaz silni ního vozidla k vyzna ení záznamu o jeho vy azení z provozu a c) oznámit údaje podle odstavce 4. (7) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností ukon í vy azení silni ního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka, pokud a) je k silni nímu vozidlu spln na povinnost pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla a b) má silni ní vozidlo platné osv d ení o technické zp sobilosti vydané stanicí m ení emisí a stanicí technické kontroly. (8) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností sou asn s rozhodnutím o ukon ení vy azení silni ního vozidla z provozu vrátí vlastníkovi silni ního vozidla osv d ení o registraci silni ního vozidla a tabulky s p id lenou registra ní zna kou a vyzna í ukon ení vy azení z provozu v technickém pr kazu silni ního vozidla. Pokud byl použit postup podle

19 - 18-7c, obecní ú ad obce s rozší enou p sobností p id lí k silni nímu vozidlu registra ní zna ku a vydá tabulky s p id lenou registra ní zna kou. 13 Zánik silni ního vozidla (1) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností zapíše zánik silni ního vozidla v registru silni ních vozidel na základ a) žádosti vlastníka silni ního vozidla, pokud silni ní vozidlo 1. bylo p edáno provozovateli za ízení ke sb ru autovrak 23) bez odstran ní svých podstatných ástí, 2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávn nou osobou v jiném lenském stát nebo 3. bylo zni eno, nebo b) oznámení obecního ú adu nebo vlastníka pozemní komunikace, který postupem podle zvláštního zákona 24) p edal silni ní vozidlo provozovateli za ízení ke sb ru autovrak. (2) Zni ením silni ního motorového vozidla se rozumí takový stav silni ního vozidla zp sobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným zp sobem, ve kterém vozidlo nelze p edat provozovateli za ízení ke sb ru autovrak ; za zni ení silni ního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání. (3) Vlastník silni ního vozidla požádá o zápis zániku silni ního vozidla nejpozd ji do 10 dn ode dne, kdy došlo ke skute nosti uvedené v odstavci 1 písm. a). K žádosti p iloží a) doklad o ekologické likvidaci silni ního vozidla vydaný oprávn nou osobou v jiném lenském stát, jedná-li se o skute nost podle odstavce 1 písm. a) bod 2, b) doklad potvrzující zni ení silni ního vozidla, jedná-li se o skute nost podle odstavce 1 písm. a) bod 3, c) technický pr kaz silni ního vozidla, d) osv d ení o registraci silni ního vozidla a e) všechny vydané tabulky s p id lenou registra ní zna kou. (4) Doklady a tabulky podle odstavce 3 písm. c) až e) se k žádosti nep ikládají, pokud byly zni eny spolu s vozidlem. (5) Spln ní podmínky podle odstavce 1 písm. a) bod 1 ov í obecní ú ad obce s rozší enou p sobností v evidenci podle zvláštního právního p edpisu 23). (6) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností p i zápisu zániku silni ního vozidla dále a) odebere osv d ení o registraci silni ního vozidla a všechny vydané tabulky s p id lenou registra ní zna kou a b) vyzna í v technickém pr kazu silni ního vozidla záznam o zániku technické zp sobilosti vozidla a skon ení platnosti technického pr kazu. 14 Vývoz (1) Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností na žádost vlastníka silni ního vozidla p id lí k tomuto vozidlu registra ní zna ku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu a vydá tabulky s touto p id lenou registra ní zna kou v po tu odpovídajícím kategorii vozidla.

20 (2) Spolu se žádostí podle odstavce 1 se odevzdají všechny vydané tabulky s registra ní zna kou, která byla k silni nímu vozidlu dosud p id lena, a p edloží osv d ení o registraci silni ního vozidla a technický pr kaz silni ního vozidla k provedení záznamu o vývozu do jiného státu. (3) Provád cí právní p edpis stanoví vzor žádosti o p id lení registra ní zna ky pro vývoz do jiného státu, formu, obsah a strukturu registra ní zna ky pro vývoz do jiného státu, dobu její platnosti, provedení tabulky s touto registra ní zna kou a zp sob jejího umíst ní na silni ním vozidle. 23) Zákon. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon, ve zn ní pozd jších p edpis. 24) 19 odst. 3 zákona. 13/1997 Sb. 37 odst. 4 zákona. 185/2001 Sb., ve zn ní zákona. 188/2004 Sb Nadpis 14a zní: Pam ová karta dílny. 20. V 14a odst. 1, 2, 4, 5 a 6 se slova servisní karty nahrazují slovy karty dílny. 21. V 14a odst. 3 se slova servisní karta nahrazují slovy karta dílny. 22. V 14a odst. 4 se slova servisní kartu nahrazují slovy kartu dílny. 23. V ásti t etí hlava I v etn nadpisu zní: HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 15 Silni ní vozidla, jejich systémy, konstruk ní ásti nebo samostatné technické celky nebo nedokon ená silni ní vozidla lze uvád t na trh pouze, pokud je schválena jejich technická zp sobilost V ásti t etí se za hlavu I vkládá nová hlava II, která v etn nadpis a poznámky pod arou. 7 zní: HLAVA II SCHVALOVÁNÍ TYPU 16 (1) Typ silni ního vozidla, jeho systému, konstruk ní ásti nebo samostatného technického celku schvaluje ministerstvo na žádost výrobce.

21 (2) Ministerstvo schválí typ silni ního vozidla, jeho systému, konstruk ní ásti nebo samostatného technického celku, na který se nepoužijí p íslušné p edpisy Evropské unie 16), pokud a) typ silni ního vozidla, jeho systému, konstruk ní ásti nebo samostatného technického celku 1. odpovídá údaj m obsaženým v dokumentaci p iložené k žádosti o schválení typu a 2. spl uje technické požadavky na bezpe nost silni ního provozu a ochranu života a zdraví lov ka a životního prost edí (dále jen technické požadavky ) a b) výrobce je zp sobilý zajistit shodu výroby silni ních vozidel, jejich systém, konstruk ních ástí nebo samostatných technických celk se schváleným typem. (3) P i schválení typu silni ního vozidla podle odstavce 2 ministerstvo povolí výjimku ze spln ní technických požadavk, pokud technické charakteristiky typu silni ního vozidla zajiš ují srovnatelnou úrove bezpe nosti silni ního provozu a ochrany života a zdraví lov ka a životního prost edí jako technické požadavky. (4) Ministerstvo schválí typ silni ního vozidla, jeho systému, konstruk ní ásti nebo samostatného technického celku, na který se použijí p íslušné p edpisy Evropské unie 16), pokud a) typ silni ního vozidla, jeho systému, konstruk ní ásti nebo samostatného technického celku 1. odpovídá údaj m obsaženým v dokumentaci p iložené k žádosti o schválení typu a 2. spl uje harmonizované technické požadavky na bezpe nost silni ního provozu a ochranu života a zdraví lov ka a životního prost edí (dále jen harmonizované technické požadavky ) a b) výrobce je zp sobilý zajistit shodu výroby silni ních vozidel, jejich systém, konstruk ních ástí nebo samostatných technických celk se schváleným typem. (5) P i schválení typu silni ního vozidla podle odstavce 4 ministerstvo povolí výjimku ze spln ní harmonizovaných technických požadavk, pokud a) technické charakteristiky typu silni ního vozidla zajiš ují srovnatelnou úrove bezpe nosti silni ního provozu a ochrany života a zdraví lov ka a životního prost edí jako harmonizované technické požadavky a b) jedná se o typ silni ního vozidla, které bude vyráb no a uvád no na trh v omezeném po tu kus (dále jen silni ní vozidlo v malé sérii ). (6) Ministerstvo schválí typ systému silni ního vozidla, jeho konstruk ní ásti nebo samostatného technického celku, na který se použije mezinárodní smlouva v oblasti schvalování technické zp sobilosti, kterou je eská republika vázána 7), pokud a) typ systému silni ního vozidla, jeho konstruk ní ásti nebo samostatného technického celku 1. odpovídá údaj m obsaženým v dokumentaci p iložené k žádosti o schválení typu a 2. spl uje technické požadavky p ijaté na základ této mezinárodní smlouvy na bezpe nost silni ního provozu a ochranu života a zdraví lov ka a životního prost edí (dále jen mezinárodní technické požadavky ) a b) výrobce je zp sobilý zajistit shodu výroby systém silni ních vozidel, jejich konstruk ních ástí nebo samostatných technických celk se schváleným typem. (7) Ministerstvo neschválí typ silni ního vozidla, jeho systému, konstruk ní ásti nebo samostatného technického celku, který spl uje technické požadavky, harmonizované technické požadavky nebo mezinárodní technické požadavky, pokud p edstavuje závažné

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 239/2013 Sb. ČÁST PRVNÍ

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 239/2013 Sb. ČÁST PRVNÍ Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění V. Zákon č. 239/2013 Sb. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. I Zákon č. 56/2001 Sb., o

Více

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 57 Sbírka zákonů č. 152 / 2011 Strana 1525 152 ZÁKON ze dne 28. dubna 2011, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů Strana 2290 Sbírka zákonů č. 200 / 2014 Částka 84 200 VYHLÁŠKA ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní?

Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní? Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní? 2016_01_14 UP_01_2016_01_26 31. 1. 2016 to je termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2015! Pojďme si v článku Bc. Martina Mikuše připomenout,

Více

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis

Více

I. D o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit tisk 316 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů:

I. D o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit tisk 316 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů: Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2003 4. volební období 129 USNESENÍ hospodářského výboru z 19. schůze konané dne 1. října 2003 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,

Více

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů Změna: 235/2006 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 304/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 132/2010

Více

Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2010. 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008

Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2010. 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2010 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Změna: 190/2009 Sb.

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vládní návrh. ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Vládní návrh ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 16 9. funkční období 16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb.,

Více

Samostatný odbor způsobilosti osob Odbor bezpečnosti a licencí

Samostatný odbor způsobilosti osob Odbor bezpečnosti a licencí Agenda Samostatný odbor způsobilosti osob Správní řízení ve věci vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla Správní řízení ve věci vydání průkazů způsobilosti k řízení lanových drah dle podkladů

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2008 5. volební období 354/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,

Více

ZÁKON ze dne 2004, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Čl.

ZÁKON ze dne 2004, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Čl. ZÁKON ze dne 2004, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Více

Zákon č. 311/2006 Sb.

Zákon č. 311/2006 Sb. Zákon č. 311/2006 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/2006 Sb., zákonem č. 107/2007 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy ZÁKON č. 19 ze dne 24. ledna 1997 o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny:

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny: Příloha č. 1 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o finančních konglomerátech s legislativou ES Ustanovení zákona Navrhovaný předpis ČR 36 Změna zákona o bankách 4 V 4 odst. 5 písm. g) se slova s úzkým propojením,

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

205/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002,

205/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002, 205/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče 04. Základní informace k životní situaci Průkaz profesní způsobilosti řidiče se vydává

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jankov. se na svém zasedání dne 6.12.2012 usnesením č. 08/2012

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy MĚSTO KRNOV Nařízení obce č. 1/2012 O placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě ve městě Krnově Rada města Krnova se na svém zasedání dne 24.dubna 2012 usnesla

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sudice vydává přijetím usnesení č. 03/03/2014 na svém 3. zasedání konaném dne 10.12.2014

Více

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OHNIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ohnišov se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením č. 14-3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Jak zahájit podnikání: rozhodli jste se podnikat a nevíte kam se obrátit.

Jak zahájit podnikání: rozhodli jste se podnikat a nevíte kam se obrátit. Jak zahájit podnikání: rozhodli jste se podnikat a nevíte kam se obrátit. Pokud hodláte podnikat v oboru, který je živností, musíte ohlásit živnost nebo požádat o udělení koncese u živnostenského úřadu.

Více

Platné znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších přepisů, s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy

Platné znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších přepisů, s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy Platné znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších přepisů, s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

ZÁKON ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 505/1990 Sb.,

Více

184/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. (zákon o vyvlastnění)

184/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. (zákon o vyvlastnění) 184/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Změna: 167/2012 Sb. Změna: 405/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

227/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS

227/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS 227/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) Změna: 226/2002 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 440/2004 Sb. Změna: 635/2004

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 41 Rozeslána dne 6. dubna 2016 Cena Kč 98, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 41 Rozeslána dne 6. dubna 2016 Cena Kč 98, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 41 Rozeslána dne 6. dubna 2016 Cena Kč 98, O B S A H : 104. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního

Více

Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1.7.2014, verze 03/2014

Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1.7.2014, verze 03/2014 Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1.7.2014, verze 03/2014 Aktualizace je prováděna čtvrtletně.... 2... 4... 7... 8... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20...

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011,

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011, Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Obsah a text 499/2004 Sb. - stav k 31.12.2013 Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna:

Více

Návrh. poslanců Vojtěch Filipa, Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama. na vydání

Návrh. poslanců Vojtěch Filipa, Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 380 Návrh poslanců Vojtěch Filipa, Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona kterým se mění zákon

Více

32001R1788 Úřední věstník L 243, 13/09/2001, strany 0003 0014

32001R1788 Úřední věstník L 243, 13/09/2001, strany 0003 0014 Nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 ze 7. září 2001 stanovující podrobná pravidla pro implementaci ustanovení týkajících se certifikátu o kontrole dovozů ze třetích zemí dle Článku 11 Nařízení Rady (EHS)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Občanské průkazy. Kdo a za jakých podmínek. Upozornění. Jak a kam se obrátit. www.mvcr.cz

Občanské průkazy. Kdo a za jakých podmínek. Upozornění. Jak a kam se obrátit. www.mvcr.cz www.mvcr.cz Občanské průkazy Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie. Kdo a za jakých podmínek O vydání občanského průkazu žádá: občan starší 15 let; předložením žádosti

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních ze dne 21. prosince

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě N á v r h VYHLÁŠKA č. /2015 Sb. ze dne o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007. o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň se usneslo dne 19.12.2007 vydat na základě ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ ZKOUŠKY Z GRAFICKÝCH DISCIPLÍN. Předmět úpravy 58 VYHLÁŠKA ze dne 10. února 2016 o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

Vyhláška č. 18/1979 Sb. Vyhláška č. 18/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Obsah. Obsah. Předmluva...V O autorech... VII Obsah... IX Přehled použitých zkratek...xxi

Obsah. Obsah. Předmluva...V O autorech... VII Obsah... IX Přehled použitých zkratek...xxi IX Předmluva...V O autorech... VII... IX Přehled použitých zkratek...xxi Kapitola I. Obecně ke správním deliktům v oblasti dopravy...1 1. Hmotněprávní úprava správních deliktů...1 a) Vymezení správních

Více

OBEC JENEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC JENEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC JENEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jeneč se na svém zasedání dne 13.4.2011 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

OBEC BŘEZŮVKY. Zastupitelstvo obce Březůvky. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC BŘEZŮVKY. Zastupitelstvo obce Březůvky. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC BŘEZŮVKY Zastupitelstvo obce Březůvky Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BŘEZŮVKY se na svém zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 7/14/2015 usneslo vydat

Více

Připravované změny právní úpravy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů. Ministerstvo vnitra odbor správních činností

Připravované změny právní úpravy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů. Ministerstvo vnitra odbor správních činností Připravované změny právní úpravy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Ministerstvo vnitra odbor správních činností 1 Ú V O D Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000

Více

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy,

Více

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci /01. Identifikační kód PDY 00001 02. Kód životní situace SC00001 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Od 01.01.2012 se vyrábějí

Více

OBEC SEDLIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 3 /2013,

OBEC SEDLIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 3 /2013, OBEC SEDLIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 3 /2013, o místním poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Sedliště

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 11 Rozeslána dne 18. února 2011 Cena Kč 46, O B S A H : 28. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

304/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

304/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Změna: 87/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH

Více

OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrcovice se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

- 1 - VYHLÁŠKA ministerstva stavebnictví ze dne 28. června 1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

- 1 - VYHLÁŠKA ministerstva stavebnictví ze dne 28. června 1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 77/1965 Sb. - 1 - VYHLÁŠKA ministerstva stavebnictví ze dne 28. června 1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů Ministerstvo stavebnictví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy,

Více

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 Systém ASPI - stav k 9.3.2010 do částky 22/2010 Sb. a 10/2010 Sb.m.s. Obsah a text 84/1990 Sb. - stav k 10. 3.2010 Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Nařizování exekuce a pověření exekutora

Nařizování exekuce a pověření exekutora POZMĚŇOVACÍ NÁVRH k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 537) Nařizování exekuce a pověření exekutora

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení Obsah 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 18. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 18. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 129 Rozeslána dne 18. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 397. Nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 398. Vyhláška

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 13 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna

Více

ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000

ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Změna: 262/2002 Sb. Změna: 151/2002

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. na zhotovení stavby

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. na zhotovení stavby ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY na zhotovení stavby Rekonstrukce místní komunikace Špindlerův Mlýn Špindlerova bouda Tyto Zvláštní obchodní podmínky jsou nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám staveb pozemních

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna: 450/2001

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Malé Přítočno se na svém zasedání dne 21.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

D o h o d a. o s o u č i n n o s t i

D o h o d a. o s o u č i n n o s t i D o h o d a o s o u č i n n o s t i K provedení čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010, o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Stavební úprava závodní kuchyně

Stavební úprava závodní kuchyně Česká republika - MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 118 10 Praha 1 V Praze dne 23.06.2015 Č. j.: MF 28609/2015/6602-1 Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu podle

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

OBEC Velehrad Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích

OBEC Velehrad Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích OBEC Velehrad Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Velehrad se na svém zasedání dne 29. 4. 2015 usnesením č.20150429/5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 153/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření Citace pův. předpisu: 262/2000 Sb. Částka: 77/2000

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

156/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OVĚŘOVÁNÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ A STŘELIVA HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

156/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OVĚŘOVÁNÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ A STŘELIVA HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 23.8.2015 do částky 85/2015 Sb. a 29/2015 Sb.m.s. 156/2000 Sb. - o ověřování střelných zbraní a střeliva - poslední stav textu nabývá účinnost až od 4. 9.2015 Změna: 119/2002 Sb. Změna:

Více

350/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005, ČÁST PRVNÍ Změna zákona o azylu

350/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005, ČÁST PRVNÍ Změna zákona o azylu stav k 20.4.2007 do částky 35/2007 Sb. a 18/2007 Sb.m.s. 350/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

Vládní návrh. ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čl. Vládní návrh ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm. OZV-2015-03 o místních poplatcích

Město Frenštát pod Radhoštěm. OZV-2015-03 o místních poplatcích Město Frenštát pod Radhoštěm Identifikace dokumentu OZV-2015-03 o místních poplatcích Stav dokumentu Schválený Evidenční údaje Název předpisu OZV o místních poplatcích Identifikační číslo předpisu OZV-2015-03

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

220/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

220/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 220/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. května 1991 o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře Změna: 160/1992 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 111/2007 Sb. Změna:

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

159/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1999. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu

159/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1999. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu 159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu Změna: 39/2004 Sb. Změna: 37/2004 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 214/2006

Více