ATP. Angli tina se zam ením na tlumo ení a p eklad. Bakalá ské studium + Navazující magisterské studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ATP. Angli tina se zam ením na tlumo ení a p eklad. Bakalá ské studium + Navazující magisterské studium"

Transkript

1 ATP Angli tina se zam ením na tlumo ení a p eklad Bakalá ské studium + Navazující magisterské studium 1 JEDNOOBOROVÉ BAKALÁ SKÉ STUDIUM ATP Cíle studijního programu Znalosti, v domosti a další p edpoklady uchaze e pro jeho p ijetí ke studiu studijního programu Bc. ATP P ijímací zkouška: Pr b h studia Profil absolventa studijního oboru Kvalifika ní p ipravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe Studijní plán oboru JEDNOOBOROVÉ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM ATP Charakteristika studia P ijímací ízení do jednooborového navazujícího studia Pr b h studia Požadovaný po et a typy kredit v pr b hu studia (jednooborový NMgr.)... 6 více informací viz

2 1 Jednooborové bakalá ské studium ATP 1.1 Cíle studijního programu Angli tina se zam ením na komunitní tlumo ení a p eklad je profesn orientovaný obor, který vznikl v reakci na stoupající poptávku po aplikovaném vzd lání terciární úrovn. Nápl studijního programu je proto výrazn orientována na získávání kompetencí nezbytných pro uplatn ní v praxi. T žišt p edstavuje modul povinných odborných p edm t, osm p ekladatelských a osm tlumo nických, ve kterých studenti postupn prohlubují své jazykové znalosti a tréninkem a drilovými cvi eními si osvojují a rozvíjejí p ekladatelské a tlumo nické dovednosti. D raz je kladen na zvyšování úrovn praktického jazyka v p edm tech Jazyková cvi ení ze vstupní úrovn B2 absolventi dosáhnou úrovn C1 podle stupnice pro Spole ný evropský referen ní rámec pro jazykové znalosti. Sestava povinných p edm t je dopln na nabídkou povinn volitelných p edm t z oblasti lingvistiky, literatury, kulturních studií a speciálních seminá zprost edkovávajících r zné odbornosti (anglosaské právo, obchodní korespondence atp.). Studenti mohou volit dle svých preferencí s tím, že je stanoveno n kolik tematických modul, v jejichž rámci musí splnit ur itou minimální kreditní kvótu, aby byla zajišt na r znorodost skladby individuálních studijních plán. V rámci volitelných p edm t musejí studenti za celé t íleté studium povinn absolvovat ty i semestrální kurzy dalšího cizího jazyka, jiného než angli tina. Výuka odborných p edm t probíhá ve specializovaných multimediálních p ekladatelskotlumo nických u ebnách vybavených nejnov jšími technologiemi pro podporu p ekladu a tlumo ení tak, aby vzd lávání odpovídalo pot ebám a trend m sou asné praxe. 1.2 Znalosti, v domosti a další p edpoklady uchaze e pro jeho p ijetí ke studiu studijního programu Bc. ATP Do programu se budou moci p ihlásit absolventi st edních škol a gymnázií, absolventi intenzivních pomaturitních kurz, jiní zájemci s úplným st edoškolským vzd láním (maturitou) a 1. stupn m státní zkoušky na jazykových školách, pop. zkoušky 1st Certificate of English Proficiency nebo jiné zkoušky na této úrovni, odpovídající znalostem podle stupn B2 Evropského referen ního rámce Rady Evropy. P edpokladem ke studiu jsou krom dobré znalosti angli tiny také znalostní a osobnostní p edpoklady pro práci tlumo níka p ekladatele, orientace v politickém a kulturním d ní, mnohostranné zájmy resp. dobrá znalost eského jazyka a stylistická obratnost. 1.3 P ijímací zkouška: Test studijních p edpoklad s d razem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociáln v dných disciplínách. Písemný oborový test z anglického jazyka Uchaze i, kte í usp jí v písemné zkoušce, postupují k ústnímu pohovoru, který má podobu talentové zkoušky. Uchaze i prokazují svoji motivaci a p edpoklady pro studium p ekladu a tlumo ení, na p ekladu úryvku textu z AJ do J a poslechovém testu s nahrávkou v AJ demonstrují cit pro mate štinu, vyjad ovací schopnosti v mate ském i cizím jazyce, pohotovost reakcí, schopnost pamatovat si P edpokládané po ty p ijímaných student po et student v 1. ro níku

3 1.4 Pr b h studia Zp sob a podmínky kontroly studia Studium je rozd leno do t í blok. Pr b h a absolvování studia v každém bloku jsou stanoveny po tem kredit r zného typu (A,B,C), které musí student získat v pr b hu daného po tu semestr podle pravidel platného studijního ádu. Viz tabulky B.3.1 a B.3.2 níže. Všeobecn jsou studenti povinni dodržet požadovanou ú ast na seminá ích a cvi eních, v termínech odevzdávat zadané práce, kterými mohou být p íklady k ešení, referáty, eseje apod. O zp sobu hodnocení a podmínkách úsp šného ukon ení jednotlivých p edm t, v. formy zkoušky a požadavk k ní, jsou studenti informováni garantem p edm tu vždy v úvodu studia a tyto podmínky jsou závazné Odborné praxe Integrální sou ástí profesní p ípravy je i systém praxí, jejichž cílem je zprost edkovat student m zkušenost s prací profesionálního p ekladatele a tlumo níka. P ekladatelské praxe jsou realizovány ve spolupráci s profesionální agenturou, tlumo nické praxe v r zných institucích, organizacích a firmách.) 1.5 Profil absolventa studijního oboru Profil absolventa oboru Angli tina se zam ením na tlumo ení a p eklad, jehož dosažení je hlavním cílem studia oboru, je p ekladatel a tlumo ník z anglického jazyka pro oblast ve ejné i soukromé sféry. Získané kompetence v používání informa ních technologií a obeznámenost s nástroji pro po íta em podporovaný p eklad, p ekladovými pam tmi, jazykovými korpusy a terminologickými databázemi mu umož uje dostát pot ebám a trend m sou asné p ekladatelské a tlumo nické praxe. Absolvent nalezne uplatn ní jako p ekladatel/tlumo ník v r zných organizacích, institucích, firmách, agenturách nebo na volné noze jako OSV. Absolvent bude schopen p ekládat/tlumo it texty základních funk ních styl v ú edním a obchodním jednání. Díky získaným kompetencím se dokáže zorientovat i v odborných textech z r zných oblastí. Absolvent má taktéž možnost pokra ovat v navazujícím magisterském studiu p ekladu a tlumo ení, pop ípad ve studiu zam eném filologicky. 1.6 Kvalifika ní p ipravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe Absolvent bude schopen p ekládat/tlumo it texty v ú edním a obchodním jednání, odborné a technické texty. Bude vybaven znalostí základní terminologie z oblasti právnické, ekonomické a dalších odborných oblastí. Absolvent oboru najde široké uplatn ní ve státní správ, v soukromém sektoru, v evropských institucích, po dopln ní pedagogického vzd lání p ípadn i ve školství. Uplatní se jako jazykový odborník zprost edkovávající komunikaci s mezinárodní klientelou v rámci st edního managementu, nebo jako podnikatel na volné noze nabízející své služby ve výše uvedených oblastech. 3

4 1.7 Studijní plán oboru Požadovaný po et a typy kredit v pr b hu studia (jednooborový Bc.) kredity typ kreditu/kurzu po et kredit A Povinné p edm ty 126 A P edm ty státní záv re né zkoušky 0 P edm ty související s vypracováním a obhajobou bakalá ské práce 20 B B Volitelné p edm ty 18 C Dopl ující p edm ty 16 celkem A: Povinné p edm ty (126 kredit ) Barevné odlišení disciplín: žlutá: jazyková výuka v etn ESP (ekonomická a právní terminologie) zelená: lingvistické disciplíny ervená: literatura oranžová: kulturní studia modrá: p ekladatelsko-tlumo nické kód název kurzu hod kredity ukon ení doporu ený ro ník AGR1 Anglická gramatika Zp 1 BRCS Britská kulturní studia Zk+ 1 JTR eština pro p ekladatele Zp 1 ESP1 ESP I: Business English Zp 1 IT01 Informa ní technologie Zp 1 JC01 Jazykové cvi ení Zp 1 JC02 Jazykové cvi ení Zp 1 TRC1 Po íta em podporovaný p eklad Zp 1 TR01 P ekladatelský seminá Zp 1 TR02 P ekladatelský seminá Zp 1 JCB2 Souborná jazyková zkouška B Zk 1 TRM1 Teorie a metodika p ekladu Zk+ 1 INM1 Teorie a metodika tlumo ení Zk+ 1 IN01 Tlumo nický seminá Zp 1 IN02 Tlumo nický seminá Zp 1 UJ00 Úvod do studia jazyka Zk+ 1 FO03 Fonetická cvi ení Zp 2 TR03 P ekladatelský seminá Zp 2 TR04 P ekladatelský seminá Zp 2 TRM2 Teorie a metodika p ekladu Zk+ 2 INM2 Teorie a metodika tlumo ení Zk+ 2 IN03 Tlumo nický seminá Zp 2 IN04 Tlumo nický seminá Zp 2 AMCS Americká kulturní studia Zk+ 3 TRC2 Po íta em podporovaný p eklad Zk+ 3 PTR1 P ekladatelská praxe Zp 3 PTR2 P ekladatelská praxe Zp 3 TR05 P ekladatelský seminá Zp 3 TR06 P ekladatelský seminá Zk+ 3 PIN1 Tlumo nická praxe Zp 3 4

5 PIN2 Tlumo nická praxe Zp 3 IN05 Tlumo nický seminá Zp 3 IN06 Tlumo nický seminá Zk+ 3 TERM Terminologie Zp 3 AGR2 Anglická gramatika Zp IT02 Informa ní technologie Zp JC03 Jazykové cvi ení Zp JC04 Jazykové cvi ení Zp JC05 Jazykové cvi ení Zp LEGE Právnická angli tina Zp JCC1 Souborná jazyková zkouška C Zk celkem B1: Diplomový modul (minimum 20 kredit ) kód název kurzu hod kredity ukon ení doporu ený ro ník BAD1 Diplomový seminá Zp 2 BAD2 Diplomový seminá Zp 3 BAD3 Diplomový seminá Zp 3 BCDP Obhajoba bakalá ské práce Odp 3 celkem B2: Povinn volitelné disciplíny (minimum 18 kredit ) kód název kurzu hod kredity ukon ení AS01 American Studies Zk+ AS02 American Studies Zk+ AS03 American Studies Zk+ AL01 Americká literatura Zp ALZK Americká literatura 1 a Zk AL02 Americká literatura Zp BL01 Britská literatura Zp BLZK Britská literatura 1 a Zk BL02 Britská literatura Zp ESP2 ESP II: Business English Zp ESP3 ESP III: English for Economists Zp ESP4 ESP IV: Commercial Correspondence Zp 7C40 Irština Zp 7C41 Irština II Zp 7C42 Irština III Zp 7C44 Irština Zp FO02 Fonetický seminá Zk+ GRZK Gramatika pro filology Zk 2C03 Komplexní analýza angl. textu Zp LE01 Lexikologie a lexikografie Zp MORF Morfologie Zp MOSX Morfosyntax Zp 2C01 Points of Modern English Grammar Zp SNTX Syntax Zp 3C50 Teorie p ekladu Zp celkem nabídka

6 2 Jednooborové navazující magisterské studium ATP 2.1 Charakteristika studia Dvouletý navazující magisterský studijní obor jednooborový. Studium je koncipováno jako p ímé pokra ování bakalá ského oboru Angli tina se zam ením na komunitní tlumo ení a p eklad. Vstupním p edpokladem pro absolventy jiných obor je vysoká úrove praktického jazyka (písemný test) a úsp šné složení talentových zkoušek. Mgr. absolventi mohou pokra ovat také ve studiu doktorském v oborech Anglický jazyk a Anglická a americká literatura. 2.2 P ijímací ízení do jednooborového navazujícího studia U externích uchaze je základním p edpokladem k p ijetí do navazujícího studia Angli tiny se zam ením na tlumo ení a p eklad absolvování p íbuzného bakalá ského studia v oboru angli tina (filologického i nefilologického sm ru, jedno nebo dvouoborového v kombinaci s jiným oborem). P ijímací zkouška za íná písemným testem, uchaze i, kte í v n m usp jí, dále p istupují k talentovým zkouškám. Písemný test je zam en na jazykové znalosti uchaze, p edpokládá se co nejvyšší znalost anglického jazyka, tj. minimáln na úrovni C1. Talentové zkoušky zkoumají motivaci a testují schopnosti uchaze v oblasti p ekládání a tlumo ení (p eklad z AJ do J, konsekutivní tlumo ení z AJ do J). U motiva ního pohovoru seznámí uchaze i p ijímací komisi také s obsahem svého bakalá ského studia (na míst p edloží seznam absolvovaných p edm t ). Pokud budou vyhovovat základním požadavk m ke studiu, ale jejich bakalá ské studium nebylo u n kterých disciplín srovnatelné se studiem p ekladatelského a tlumo nického oboru, m že jim být navržen individuální studijní program, který jim umožní doplnit si chyb jící disciplíny P edpokládané po ty p ijímaných student rok po et student v 1. ro níku Pr b h studia Zp sob a podmínky kontroly studia Studium je rozd leno do dvou blok. Pr b h a absolvování studia v každém bloku jsou stanoveny po tem kredit r zného typu (A,B,C), které musí student získat v pr b hu daného po tu semestr podle pravidel platného studijního ádu. Všeobecn jsou studenti povinni dodržet požadovanou ú ast na seminá ích a cvi eních, v termínech odevzdávat zadané práce. O zp sobu hodnocení a podmínkách úsp šného ukon ení jednotlivých p edm t, v. formy zkoušky a požadavk k ní, jsou studenti informováni garantem p edm tu vždy v úvodu studia a tyto podmínky jsou závazné Profil absolventa Magisterské studium absolvent m poskytne jednak hlubší vhled do p ekladatelské a tlumo nické problematiky, jednak výrazný lingvistický, literární a kulturní p esah. D raz je kladen na rozvíjení samostatnosti, flexibility, kritické reflexe a tv r ích schopností umož ující trvalý osobní r st v rámci oboru. Absolvent nalezne uplatn ní jako profesionální tlumo ník i p ekladatel. Bude schopen p ekládat esteticky sd lné texty i v cn sd lné texty r zných odborností a tlumo it v náro n jších podmínkách (vysoká konsekutiva). 2.4 Požadovaný po et a typy kredit v pr b hu studia (jednooborový navazující Mgr.) min. kredit A Povinné p edm ty 30 B1 Povinn -volitelné p edm ty - modul p ekladatelsko-tlumo nický 20 6

7 B2 P edm ty související s vypracováním a obhajobou diplomové práce 20 B3 Povinn -volitelné p edm ty - modul jazykov dný 10 B B4 Povinn -volitelné p edm ty - modul literárn -kulturní 10 B5 Ostatní povinn -volitelné / kompenza ní modul (10) C Dopl ující p edm ty 20 celkem A kredity: Povinné p edm ty KPZK Komplexní zkouška Zk CAT3 Po íta em podporovaný p eklad Zp TR07 P ekladatelský seminá Zp TRT1 Teorie p ekladu Zp TRT2 Teorie p ekladu Zk+ INT1 Teorie tlumo ení Zp INT2 Teorie tlumo ení Zk+ TER2 Terminologie Zp IN07 Tlumo nický seminá Zp celkem B1: Modul p ekladatelsko-tlumo nický (minimáln 20 kredit ) TR08 P ekladatelský seminá Zp TR09 P ekladatelský seminá Zp IN08 Tlumo nický seminá Zp IN09 Tlumo nický seminá Zp TRP3 P ekladatelská praxe Zp TR10 P ekladatelský seminá Zk+ INP3 Tlumo nická praxe Zp IN10 Tlumo nický seminá Zk B2: P edm ty související s vypracováním a obhajobou diplomové práce (20 kredit ) MTP Diplomový seminá ATP Zp MAP1 Diplomový seminá p ekladatelský Zp MAP2 Diplomový seminá p ekladatelský Zp MAT1 Diplomový seminá tlumo nický Zp MAT2 Diplomový seminá tlumo nický Zp MADP Obhajoba diplomové práce Odp B3: Jazykov dný modul (minimáln 10 kredit ) 7C29 Corpus based research Zp FOCV Fonetická cvi ení Zp ST02 Funk ní styly v angli tin Zk+ 3C62 Gramatika pro p ekladatele Zp 2C03 Komplexní analýza angl. textu Zp LE01 Lexikologie a lexikografie Zp MORF Morfologie Zp MOSX Morfosyntax Zp 7

8 2C01 Points of Modern English Grammar Zp CCTS Using Corpora in Translation Zp ST01 Úvod od stylistiky Zp LE02 Lexikální sémantika Zp 3C05 Nadv tná syntax Zp SNTX Syntax Zp STX2 Syntax Zk+ VTEX Výstavba textu Zk B4: Literárn -kulturní modul (minimáln 10 kredit ) AS01 American Studies Zk+ AS02 American Studies Zk+ AL01 Americká literatura Zp AL02 Americká literatura Zp ALCP Angloam. lit. v eských p ekladech Zp 7B43 Beat Generation Zp BS01 British Studies Zk+ BS02 British Studies Zk+ BL01 Britská literatura Zp 7B10 D jiny americké literatury Zp 7B28 Film and Literature Zp LITK Literární kritika a teorie Zk+ 7B07 Shakespeare Zp 7L21 Slam Poetry Zp UL00 Úvod do literatury Zk+ AS03 American Studies Zk+ ALZ2 Americká literatura Zk AL3A Americká literatura Zp BS03 British Studies Zk+ BLZ2 Britská literatura Zk BL02 Britská literatura Zp BL3A Britská literatura Zp 7B11 D jiny americké literatury Zp 7B65 Introduction to Canadian Studies Zp B5: Kompenza ní modul P edm ty tohoto modulu jsou ur eny primárn t m, kte í neabsolvovali bakalá ské studium p ekladu a tlumo ení. Absolvování vybraných disciplín (na základ individuálního plánu studenta) je podmínkou zápisu do dalších odborných p edm t. Modul zajiš uje prostupnost s Bc. oborem anglické filologie a jinými p íbuznými bakalá skými obory. více informací viz 8

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví)

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) 1 Cíl specializa ního vzd lávání... 205 2 2 Vstupní podmínky a pr b h specializa

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU Pavel Brebera Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice pavel.brebera@upce.cz Jana Tmejová Univerzita

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 Obsah: Základní

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013 Vyšší odborná škola zdravotnická a Stední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 33 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 212/213 Zpracoval: Roman Hásek editel školy j.: VOŠZ a SZŠ TU OBSAH Základní

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více