Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala"

Transkript

1 Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují, že jsou n které kompetence, ve kterých studenti opakovan vykazují slabiny. Jedná se p edevším o cizí jazyky, praktické zkušenosti a socio-kulturní dovednosti ili soft skills. Krom problematiky uplatn ní absolvent vysokých škol na trhu práce se stále ast ji hovo í o tom, jak jsou absolventi po ukon ení studia p ipraveni na výkon svého povolání v praxi. V eské republice probíhají výzkumy jak na celostátní úrovni (nap íklad Centrum pro studium vysokého školství v Praze), tak si ankety zam ené na absolventy provád jí vysoké školy i fakulty samotné. P estože se zpravidla jedná o výzkumy zkušeností absolvent r zných obor a r zných vysokých škol, lze pozorovat tendence, které se v opakují v ase a jsou všem obor m spole né. V této souvislosti je nutno p ipomenout, že se o své absolventy i o postoje zam stnavatel více zajímají školy technického a ekonomického zam ení spíše než obory spole enskov dní. estože je tento p ísp vek zam en p edevším na slabé stránky absolvent, p esto alespo stru nazna íme, s ím m žeme být relativn spokojeni. V tšinou je velmi p ízniv absolventy i jejich zam stnavateli hodnocena teoretická p ipravenost. Absolventi našich vysokých škol mají velmi dobré specifické znalosti oboru a také pom rn dobrý všeobecný p ehled. Mnoho prostoru ke zlepšení však skýtají t i následující oblasti - znalost cizích jazyk, praktické zkušenosti a socio-kulturní dovednosti i chceme-li soft skills. V první ad je bohužel nutno konstatovat, a týká se to zvlášt technických škol, že mnoho vysokoškolák nedostate ovládá alespo jeden cizí jazyk tak, aby bylo schopno v n m na dostate né úrovni komunikovat, íst, psát a prezentovat. Jak z pr zkum vyplývá, znalost cizího jazyka, obzvlášt angli tiny, z stává tím nejzávažn jším problémem. Vinu však v tomto p ípad není možno nechat na vysokých školách samotných. Jazyková vybavenost by se m la stát spíše

2 záležitostí st edních škol. Vysokoškolák by m l bez výjimek cizí jazyk ovládat už p i p íchodu na vysokou školu. Druhým nej ast ji zmi ovaným nedostatkem je to, že výuka na vysokých školách je nez íkda odtržena od reálného života. Vysokoškoláci opakovan volají po v tším zapojení odborník z praxe a také po rovnom rn jším pom ru a vhodn jší návaznosti mezi ist teoretickými a více prakticky orientovanými p edm ty. etí oblastí, ve které spat ují absolventi slabou stránku svého vzd lávání, je oblast sociokulturních dovedností v etn ur itých manažerských kompetencí. Respondenti výzkum velmi asto uvád jí, že by p ivítali více p edm i formu výuky, které by jim pomohly se zdokonalit v t chto sm rech: schopnost správn komunikovat, p esv iv prezentovat, prosadit sv j názor, pracovat v týmu, vést kolektiv, p ijímat zodpov dnost a správná rozhodnutí ve správný as, být iniciativní atd. Podívejme se nyní blíže na konkrétní p íklady. Ve druhé polovin lo ského roku prob hl výzkum absolvent i na Vysoké škole-chemicko technologické v Praze. Anketa m la za úkol komplexn analyzovat uplatn ní absolvent školy na trhu práce a také jejich spokojenost se strukturou a kvalitou studijního programu. Absolventi krom jiného vyjad ovali své p edstavy o tom, co pot ebuje absolvent VŠCHT v praxi a také to, co by se dalo do budoucna ve výuce zlepšit. Jak vidíme na následujícím obrázku, skupinu kompetencí, považovanou respondenty za zcela nezbytnou pro praxi, tvo í znalost cizích jazyk, práce s po íta em, technické myšlení a také schopnost komunikovat a spolupracovat s lidmi. Jak d ležité jsou podle Vás následující faktory pro uplatn ní absolventa VŠCHT v praxi?

3 znalost cizích jazyk znalost práce s PC schopnost "technicky myslet" schopnost komunikovat a spolupracovat s lidmi dostate ný obecný p ehled znalost specializovaných disciplin znalost obecných chemických disciplin znalost ekonomických disciplin znalost teoretických disciplín (matematika, fyzika, fyzikální chemie) 0% 20% 40% 60% 80% 100% velmi d ležité spíše d ležité spíše ned ležité zcela ned ležité i porovnání toho, co absolventi považují za d ležité pro praktické uplatn ní, a toho, co je škola nau ila, se objevily ur ité rezervy. Dotazovaní nejvíce volali po zintenzivn ní a zlepšení jazykové výuky - zejména angli tiny. Dalším nám tem pro zlepšení bylo zavedení v tšího po tu volitelných p edm, v tší d raz na praktické dovednosti a znalosti a také více projektových úkol. V neposlední ad absolventi upozor ovali na nutné zlepšení v oblasti rozvoje sociokulturních kompetencí i soft skills. Záv re ná zpráva z výzkumu je pro zájemce voln k dispozici na internetové adrese Slabiny v kompetencích absolvent byly potvrzeny i v pr hu celostátní konference student vysokých škol, která se konala ve dnech listopadu 2002 na Vysokém u ením technickém v Brn. Hlavním tématem konference byla vazba vysokých škol na absolventy a zam stnavatele. Filip Endal, národní tajemník IAESTE R, nap íklad uvedl, že studenti technických obor opakovan zmi ují ty i oblasti, ve kterých sami cítí slabiny. V první ad je to stále nedostate ná jazyková vybavenost. Dále vzr stající tlak na odbornou praxi, zaostávání p íliš teoretické výuky za praxí a nedostatky v komunika ních schopnostech, týmové práci, schopnostech ídit a v manažerských dovednostech. Roman Kozel z Infocentra Vysoké školy bá ské - Technické univerzity Ostrava prezentoval, jak se na p ipravenost absolvent na vstup do praxe dívají zam stnavatelé. Zatímco velmi dob e i

4 dob e hodnotí u absolvent teoretickou p ipravenost a speciální znalosti oboru, jako spíše slabší vnímají jejich praktické dovednosti, jazykové znalosti a schopnost pracovat s lidmi. Následující obrázek ukazuje, jak vybraní zam stnavatelé hodnotili kompetence absolvent Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Známkovalo se jako ve škole na stupnici od jedné do p ti, kde 1 znamenala nejlepší známku. znalosti z oblasti organizace a ízení znalosti z oblasti práce s lidmi práce s PC jazykové znalosti praktické dovednosti speciální znalosti oboru teoretická p ipravenost 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 pr rná známka Jeden ze zástupc zam stnavatel, Karel Chadt ze spole nosti Škoda Auto a.s., uvedl, že ur itý prostor ke zlepšení našich student vidí v oblasti sebeprosazení, argumenta ních schopnostech, sociálních kompetencích, komunika ních dovednostech a ve znalosti cizích jazyk. Shrnutí ísp vk a záv konference je možné najít na internetové adrese Musíme však dodat, že s podobnými problémy se setkávají i vysokoškoláci v ostatních vysp lých zemích. Pouze s tím rozdílem, že naši studenti krom nerozvíjených soft skills zápasí s nedostatky ve znalostech cizích jazyk a zásadních prezenta ních kompetencích. Jaké pou ení bychom si z výše uvedených záv mohli odnést? Zkusme si to demonstrovat na práv na íkladu soft skills. Obsah výuky na vysokých školách se v souvislosti s rozvojem socio-kulturních, p ípadn manažerských dovedností, nejeví jako zásadní problém. Je žádoucí, aby úrove teoretických

5 odborných znalostí z stala na stávající úrovni. V žádném p ípad však neuškodí, když budou nap íklad na technických školách do studijních program ve v tší mí e zavedeny p edm ty jakými jsou ú etnictví, psychologie, marketing, ekonomie, management i právo. Nikoliv z toho vodu, že by n jakým výrazným zp sobem rozvíjely tolik žádané specielní dovednosti. Jde o to, že rozši ují rozhled student, znamenají odlišný úhel na realitu než ist technické p edm ty a leckdy umož ují používat odlišný zp sob výuky a hodnocení znalostí. Možnosti k náprav je nutno hledat spíše ve zm formy výuky, schopné reflektovat nároky na rozvoj soft skills požadovaných od absolvent v praxi. Na n kterých vysokých školách už k t mto zm nám dochází. Jedná se o výuku, která je zam ena na seminá e, kritickou diskusi, prezentaci výsledk v písemné i ústní podob, týmovou práci a obecn v tší míru interakce jak mezi vyu ujícím a studenty, tak mezi studenty samotnými. Samoz ejm p i zachování obsahu a dostate né míry náro nosti na odborné znalosti. Nejsou to však pouze znalosti, které se v kone né fázi hodnotí. Jsou to také zp soby, jakými se znalostmi i obecn informacemi dokáže student pracovat. V tomto sm ru by se m l snížit podíl ímé výuky ve velkých skupinách a klást od po átku studia d raz na samostatnou a tvo ivou práci. V podstat to znamená, že dojde ke zvýšení nárok na samotné studenty, a to zvlášt v t ch sm rech, které nejsou sou asným studiem tolik rozvíjeny - intenzivní práce v pr hu celého roku, samostatná p íprava, práce s literaturou, prezentace, diskuse o výsledcích apod. Aleš Vlk

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o.

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. elákovice Pastora ní pé e v nemocnicích a ve v znicích Sociální práce Vedoucí

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Motivace dobrovolník v programu P t P

Motivace dobrovolník v programu P t P Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Motivace dobrovolník v programu P t P Dagmar Šamajová 1998 3 Obsah 1. OBSAH...3 2. ÚVOD...5 3. P T P - BIG BROTHERS / BIG SISTER...5 3.1. CO JE TO PROGRAM

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Hodnocení v inkluzivních podmínkách

Hodnocení v inkluzivních podmínkách Hodnocení v inkluzivních podmínkách Klí ové otázky pro vzd lávací politiku a praxi Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Vydání tohoto dokumentu podpo ily také DG Education, Training, Culture

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní eský a evropský ombudsman jako ochránci p ed zakázanou diskriminací Bc. Petra Plívová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatn.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Štíhlá výroba jako systém ízení Lean production as management system Bc. Veronika Brichtová Plze 2012 estné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více