o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky"

Transkript

1 strana1 P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek. Sídlo: Praha IČO:.. Bankovní spojení:. Zastoupené :., předsedou výboru...., členem výboru zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek, Městský soud v Praze oddíl.., vložka jako příkazce na straně jedné a ATEST REALITY, správa nemovitostí, spol. s r. o. Sídlo: Lidická 7/881, Praha IČO: DIČ: CZ Zastoupena: Martinem Košařem, jednatelem Bankovní spojení: /0800 ČS Praha 5 zapsáno v obchodním rejstříku, Městský soud v Praze oddíl C, vložka jako příkazník na straně druhé uzavřely podle 724 a násl. občanského zákoníku a 9 zák. č. 72/1994 Sb. tuto p ř í k a z n í s m l o u v u: I. Úvodní ustanovení 1. Příkazce je právnickou osobou vzniklou ve smyslu 9 odst 1 zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, jejíž členové jsou vlastníky bytů nebo nebytových prostor a zároveň spoluvlastníky ve smyslu 1odst. 2 zák. č. 72/1994 Sb. společných částí domu v domě čp.. v Praze.., pozemku parc.č.. ploše.. m 2, k. ú., to vše zapsané na listu vlastnictví č.u..katastrálního úřadu pro Prahu-město. II. Předmět smlouvy 1. Příkazník se zavazuje obstarat za úplatu správu a provoz objektu a opravy společných částí nemovitosti popsané v čl. I odst. 1 a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě. 2. K tomuto účelu mu bude příkazcem vystavena plná moc, která se je nedílnou součástí této smlouvy. 3. Příkazce se zavazuje s příkazníkem stanoveným způsobem spolupracovat a poskytovat mu plnění dohodnutá v této smlouvě. 4. Příkazník je povinen postupovat v záležitostech běžné správy podle oprávnění uvedených v ustanoveních čl. VI. této smlouvy nebo dle pokynů příkazce, v ostatních záležitostech podle usnesení a pokynů přijatých shromážděním společenství vlastníků bytových (nebytových) jednotek v domě, tlumočených příkazníkovi prostřednictvím zmocněnce, a to pokud nejsou v rozporu s obecně závaznými platnými právními předpisy. Pokyny jsou příkazníkovi předávány příkazcem v písemné formě a jsou jím podepsány. Odchýlit se od uvedených postupů může příkazník pouze tehdy, jde-li o záležitost, která nesnese odkladu, je-li v zájmu příkazce nutné, aby příkazník jednal v dané věci dříve, než z objektivních důvodů mohl včas dosáhnout souhlasu příkazce. 5. Práva a povinnosti příkazníka jsou stanovena touto smlouvou, zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, občanským zákoníkem, stanovami společenství vlastníků a dalšími obecně závaznými platnými právními předpisy.

2 strana2 III. Doba trvání smluvního vztahu 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne Smlouva zaniká a) písemným odvoláním příkazce b) písemnou výpovědí příkazníka nebo příkazce 3. Lhůta pro ukončení smlouvy v případech písemné výpovědi příkazce nebo příkazníka činí tři měsíce a začíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 4. Během výpovědní lhůty jsou obě smluvní strany povinny plnit své závazky z této smlouvy v plném rozsahu. 5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že k odstoupení od smlouvy dochází zejména v případě, že a) jsou vážně ohroženy oprávněné zájmy vypovídající strany b) dojde k hrubému porušení této smlouvy (viz. čl. IX. odst.10, odst.14 ) Pro zánik smlouvy platí dále příslušná ustanovení občanského zákoníku. IV. Převzetí nemovitosti do správy 1. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi potřebná pověření a ověřené doklady o vlastnictví: a) výpis z obchodního rejstříku b) výpis z katastru nemovitostí c) kopii prohlášení vlastníka dle 4 Zák. 72/1994 Sb. v platném znění d) kopii stanov společenství 2. Příkazce se dále zavazuje předat příkazníkovi technickou a jinou dokumentaci, pokud takové doklady existují, zejména: a) pasporty nemovitostí, bytů a nebytových prostor b) revizní zprávy c) přehled nesplněných havarijních výměrů, pokud existují d) seznam nájemců bytových a nebytových prostor či uživatelů bytů a nebytových prostorů-členů příkazce e) stávající předpis plateb f) uzavřené nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory nebo jejich kopie g) přehled volných bytů a nebytových prostor h) aktuální evidenční listy i) kopii posledního vyúčtování příjmů a výdajů nemovitosti j) kopii pojistné smlouvy pro pokrytí škod a náhrad z odpovědnosti (pokud bylo již pojištění sjednáno) k) kopii o registraci plátce daně l) další doklady jak je ve smlouvě uvedeno 3. Chybějící doklady, které příkazník doplní nebo vytvoří, se stávají majetkem příkazce. V. Orgány příkazce 1. Shromážděním vlastníků byl zvolen výbor společenství, jehož členové jsou uvedeni na výpisu rejstříku společenství vlastníků jednotek. 2. Příkazce jako zmocněnce určil ke styku se příkazníkem při jednání v záležitostech běžné správy domu, jeho údržby a oprav jednotek předsedu výboru a v jeho nepřítomností dalšího ke styku s příkazníkem pověřeného člena výboru VI. Povinnosti a oprávnění příkazníka

3 strana3 Správa a provoz domu 1. Příkazník je povinen řádným způsobem spravovat společné části domu, zajišťovat údržbu, provoz a opravy domu a plnit všechny povinnosti, které vyplývají pro vlastníka nemovitosti z platných obecně závazných právních předpisů, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak. 2. Příkazník je povinen jednou ročně, na základě písemné výzvy příkazce, svolat shromáždění vlastníků jednotek. Shromáždění svolává příkazník písemně po dohodě s příkazcem tak, aby vlastníci jednotek obdrželi oznámení o konání shromáždění nejméně 15 dnů předem. 3. Příkazník je povinen nejméně jednou ročně, nejpozději do konce prvního měsíce druhého čtvrtletí následujícího roku, předložit příkazci zprávu o své činnosti. Tato zpráva musí obsahovat zejména výsledky finančního hospodaření příkazníka, přehled o stavu společných částí domu a všechny jiné významné skutečnosti, se kterými byl příkazník obeznámen při zajišťování správy a provozu domu, týkající se společných částí domu nebo činnosti příkazníka. 4. Příkazník je povinen podle požadavku příkazce zejména: a) zajistit správu společných částí a zařízení domu, jeho příslušenství a pozemku b) zajistit provoz domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostorů v domě c) zajišťovat provádění oprav, údržby a rekonstrukcí společných částí domu d) zajišťovat výběr optimálního dodavatele pro údržbu či opravu e) zastupovat při provádění údržby a oprav příkazce v obchodních vztazích s dodavateli a ve správním řízení f) kontrolovat rozsah a kvalitu dodavatelsky prováděných prací, správnost a odůvodněnost fakturace a uplatňovat vůči dodavatelům práva z odpovědnosti za vady, či jiná práva g) smluvně zajišťovat dodávky služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů h) provádět administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a vést příslušnou technickou a provozní dokumentaci k domu, provádět právně-správní činnosti, jako je evidence došlých plateb, jejich upomínání a vypracování návrhů na právní úkony, vedení běžné korespondence, uzavírání a výpovědi nájemních smluv za podmínek určených příkazcem i) na pokyn příkazce předepisovat penále pro členy příkazce za opožděné platby j) vybírat příspěvky na správu a provoz domu a pozemku a případně další příspěvky (dále jen provozní fond ), pokud jsou z rozhodnutí příkazce vybírány a vybírat zálohy na služby spojené s užíváním bytů či nebytových prostorů k) vést evidenci nákladů vzniklých se správou a provozem objektu a evidenci nákladů vynaložených na zabezpečení služeb spojených s užíváním bytů či nebytových prostorů; vést evidenci případných výnosů z pronájmu či jiných výnosů spojených s provozem objektu či pozemku l) zajišťovat dle pokynů příkazce provedení právních úkonů m) archivovat stavebně technickou dokumentaci (pokud je k dispozici) a dle pokynů příkazce zajišťovat vypracování nové stavebně technické dokumentace n) zajistit provedení předepsaných revizí společných technických zařízení ve stanovených lhůtách (u rozvodů plynu zajistit provedení revizí včetně rozvodů v bytech či nebytových prostorech až ke spotřebičům) o) zajistit splnění povinností, které vlastníkům nemovitostí ukládají předpisy bezpečnostní, požární, hygienické či jiné obecně závazné platné právní předpisy p) zajistit uzavření pojistných smluv o pojištění domu v rozsahu určeném příkazcem a provádět úhradu pojištění q) určit pro dům pověřenou osobu s kontaktním telefonem a adresou, na kterou se mohou vlastníci jednotek obracet r) určit kontaktní místo pro hlášení poruch, havárií, či jiných událostí, které vyžadují bezprostřední zásah a přijímat hlášení vlastníků o závadách ve společných částech a zařízeních domu a jeho příslušenství a zajišťovat jejich odstraňování,

4 strana4 s) informovat příkazce o případech porušování spoluvlastnických vztahů s důsledky vzniku škod na společných částech domu, příp. s důsledky neúměrného opotřebování vnitřního zařízení a rozvodů v domě. 5. Příkazník povede účetnictví domu v souladu se Zák. č. 563/1991 Sb. v platném znění s odděleným účtováním na jednotlivé byty či nebytové prostory a vypracuje účetní závěrku. Příkazce souhlasí s tím, aby příkazník vedení účetnictví zajistil i prostřednictvím firmy, jejíž předmět činnosti je účetnictví. VII. Údržba a opravy 1. Pro zajištění funkčnosti společných částí domu a pozemku je příkazník oprávněn čerpat z vybraných prostředků na provoz opravy a údržbu společných částí domu a pozemku (dále jen provozní fond ). 2. Za tímto účelem příkazník bude z prostředků provozního fondu zejména: a) operativně zajišťovat běžnou údržbu a veškeré opravy v potřebném rozsahu do částky..,- Kč (poznámka navrhovatele: obvykle se tento limit pohybuje od 5000,- do 20000,-; telefonicky se pak konzultují opravy všechny) za každý jednotlivý zákrok bez písemného souhlasu příkazce. Tento limit lze v průběhu účinnosti smlouvy změnit i jednostranným písemným pokynem příkazce. b) zabezpečovat úklid dvora a dalších prostranství příslušejících k nemovitosti včetně odklízení sněhu a náledí, pokud taková služba bude příkazcem vyžádána, c) zajišťovat havarijní pohotovostní službu a operativně zajišťovat odstranění havárií a poruch, d) zajišťovat projektovou, investiční a inženýrskou činnost pro konkrétní akce údržby a oprav, pokud je dle charakteru akce taková činnost nezbytná nebo vhodná a bude-li příkazcem vyžádána e) zajišťovat dle potřeby a pokynů příkazce další činnosti spojené s provozem objektu či pozemku, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 1 Členění možných nákladů 3. Příkazník je povinen hradit veškeré náklady na údržbu a opravy nemovitostí v rámci rozpočtu odsouhlaseného příkazcem. V případě nutnosti překročení rozpočtových výdajů při havarijních stavech je povinen o tom informovat příkazce a postupovat, kromě provedení zcela nezbytných havarijních opatření, po vzájemné dohodě. 4. Příkazník je povinen předložit příkazci návrh na novou výši měsíční zálohy na fond oprav vždy do 30 dnů od zvýšení cen vstupů ovlivňujících výši cen těchto oprav nebo v případech, kdy bude provozní fond nedostačující. VIII. Zajištění služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů a služeb spojených se zabezpečením provozu domu 1. Příkazník je povinen smluvně zabezpečit dodávky služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů a dodávku médií v rozsahu: a) dodávku elektrické energie pro osvětlení domu a strojní zařízení ve společných částech domu b) dodávku vody a odvod splaškových vod c) odvoz pevného komunálního odpadu d) dodávku tepla a teplé vody e) úklid společných částí domu f) provoz a údržbu STA (společné televizní antény) g) servisní služby výtahů v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy h) prohlídky a čištění komínů (poznámka navrhovatele-uvedou se jen ty služby, které jsou pro dům potřebné) 2. Příkazník je povinen smluvně zabezpečit dodávky služeb spojených s provozem objektu v rozsahu: a) úklid k nemovitosti přilehajících chodníků, pokud bude k zabezpečení takové služby příkazcem vyzván b) odvod srážkových vod, pokud bude Pražskými kanalizacemi k tomu vyzván c) údržba zeleně příslušející k nemovitosti pokud bude k zabezpečení takové služby příkazcem vyzván

5 strana5 3. Příkazník je povinen zabezpečovat další služby, na kterých se smluvní strany písemně dohodnou 4. Příkazník je povinen kontrolovat rozsah a kvalitu dodavatelsky poskytovaných služeb, správnost a oprávněnost fakturace a uplatňovat vůči dodavatelům práva z odpovědnosti za vady či jiná práva. 5. Příkazník je povinen, na základě rozhodnutí příkazce určit vlastníkům jednotek měsíční zálohy na služby uvedené v ustanovení článku VIII. odst. 1 spojené s užíváním bytů či nebytových prostorů a společných částí domu a provádět jejich vyúčtování. Vyúčtování bude provedeno na základě dohody vlastníků jednotek (poznámka navrhovatele: pokud není ve stanovách či v jiné dohodě vlastníků stanoveno jinak) přednostně tam, kde je to účelné a možné dle poměrových měřičů, v ostatních případech dle přílohy 3 této příkazní smlouvy V případě, že dojde k navýšení cen služeb (např. vodné, stočné, odvoz PDO, apod.), je příkazník oprávněn, po předchozím schválení příkazcem, od měsíce následujícího po měsíci ve kterém došlo k nárůstu cen nebo byl avizován nárůst cen pro dané účetní období, provést úpravu příslušných záloh ve výši odpovídající nárůstu. 6. Skutečnou výši nákladů na služby a vyúčtování záloh provede příkazník za uplynulý kalendářní rok nejpozději do konce prvního měsíce druhého čtvrtletí následujícího roku. K tomu dni nejpozději předloží uživatelům bytů vhodnou formou návrh vyúčtování s údaji v minimálním rozsahu, jak je stanoveno obecně závaznými platnými právními předpisy. Za vhodnou formu předložení vyúčtování se považuje doručení takového vyúčtování do poštovní schránky na adresu užívaného bytu. Při ztrátě takového vyúčtování vystaví příkazník na žádost uživatele bytu (příkazce) kopii vyúčtování. Po dobu 30 dnů má uživatel bytu v případě zjištění nesprávných údajů možnost a také povinnost vyúčtování písemně a věcně reklamovat. Po uplynutí lhůty pro uplatnění reklamace konečných spotřebitelů, příkazník do 30 dnů provede v případě jím uznaných reklamací opravu vyúčtování přeplatků či nedoplatků, s kterou neprodleně písemně seznámí konečné spotřebitele v domě. Případně vedené reklamace směrem k dodavatelům služeb a médií nemají pro vyúčtování vynaložených nákladů odkladný účinek. Vyreklamované pohledávky či závazky budou zaúčtovány v následujícím období. 7. Přeplatky a nedoplatky vyplývající ze zúčtování nákladů za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostorů jsou splatné nejpozději do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Pokud byly uplatněny reklamace, které příkazník uznal, je konečný nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do 8 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. 8. Příkazník je povinen uhradit dodavatelům služeb jimi vystavené faktury řádně a včas. IX. Hospodaření příkazníka 1. Příkazník, na vyžádání příkazce, zpracuje na každý rok návrh na výši příspěvku členů příkazce k zajištění správy, provozu, údržby a oprav společných částí domu a předloží je zmocněnci. Zmocněnec s návrhem seznámí shromáždění společenství vlastníků a předloží je k odsouhlasení. Součástí návrhu je rozpočet zahrnující předpokládané příjmy a výdaje a návrh výše záloh na provozní fond. První návrh předloží příkazník do třech měsíců ode dne účinnosti této smlouvy, bude-li příkazcem takový návrh vyžádán. Další příkazcem vyžádané návrhy předloží vždy do konce prvního měsíce druhého čtvrtletí každého kalendářního roku. 2. Příkazník je povinen při zpracování návrhu a při stanovení zálohy uvedených v ustanovení článku IX. odst. 1 této smlouvy zabezpečit soulad příjmů a výdajů spojených s provozem domu a současně vytvořit dostatečné rezervy pro pokrytí plánovaných nákladů na opravy a údržbu v příštích obdobích. 3. Příkazník je povinen vést příjmy a výdaje týkající se správy společných částí a provozu domu odděleně tak, aby tyto příjmy byly zřetelně odděleny od jiných příjmů a výdajů vyplývajících z jiné podnikatelské činnosti příkazníka. 4. Příkazník je povinen umožnit zmocněnci nahlédnout do spisů, dokladů a souboru dat vztahujících se ke spravovanému domu, kdykoliv o to požádá. 5. Příkazník hradí veškeré výdaje na správu, služby, provoz, údržbu a opravy společných částí domu v rámci rozpočtu schváleného shromážděním společenstvím vlastníků. 6. Ode dne převzetí správy je příkazník oprávněn vybírat za každou bytovou či nebytovou jednotku v objektu samostatně na účet příkazce, ke kterému příkazce příkazníkovi udělí dispoziční právo č../ 0800 ČS Praha 6 společně příspěvek od členů příkazce na provoz, údržbu a opravy (provozní fond),

6 strana6 příspěvek na odměnu za správu domu a pozemku (je-li z rozhodnutí příkazce vybírán samostatně), zálohu na služby spojené s užíváním bytové (nebytové) jednotky a společných částí domu a vybírat nájemné a zálohy na služby z pronajatých prostorů, pokud v objektu nějaké prostory pronajaty jsou. Příjem z pronájmu bude přičleněn k využití v provozním fondu, ovšem účetně bude evidován samostatně. 7. Odměnu za správu odčerpá příkazník ve smluvené výši z těchto společně vybraných prostředků a to i v případech, že některými jednotlivci nebyl ve stanovené lhůtě příspěvek uhrazen. V takových případech se využije ustanovení čl. XI. odst. 1d). Odměna je splatná vždy k 25 dni v měsíci, za který přísluší. 8. V případech, kdy příkazníkem již vybrané zálohy na služby spojené s užíváním bytů či nebytových prostorů nepokryjí právě fakturované dodané služby, může příkazník k úhradě faktur využít krátkodobě prostředků kumulovaných v provozním fondu. Dále pak bude postupovat v souladu s čl. VIII. odst Příkazník provede roční vyúčtování nákladů a příspěvků do provozního fondu a případných příjmů z pronájmu společně vlastněných prostorů či jiných obdobných plnění a zašle je příkazci do každého roku. Na nákladech spojených s provozem domu (provozní fond) se vlastníci jednotek podílí v poměru svého spoluvlastnického podílu ( 15 a 8 odst.2, zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění a stanovy společenství). Nevyčerpaný zůstatek těchto záloh a případných příjmů z pronájmu či jiných plnění zůstane jako rezerva na náklady příštích období, pokud příkazce nerozhodne jinak. Na nákladech vynaložených za správu objektu se vlastníci jednotek podílí každý stejným dílem. 10. Příkazník může čerpat finanční prostředky ze záloh na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostorů a z příspěvku do provozního fondu pouze k účelům uvedeným v této smlouvě. Použití těchto příjmů k jiným účelům je důvodem k odvolání příkazníka ze strany příkazce. 11. Přírůstky majetku, které se stanou součástí nebo příslušenstvím spravovaných společných částí domu, přecházejí do spoluvlastnictví vlastníků jednotek v poměru jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu. 12. Příkazník kumuluje na určeném účtu příkazce, ke kterému má příkazník dispoziční právo, mimo jiné vybrané příspěvky do provozního fondu. Z těchto prostředků hradí náklady, jak je zde ve smlouvě uvedeno. Každé pololetí nejpozději do konce prvního měsíce pololetí převede finanční hotovost převyšující zůstatek provozního fondu,-kč (poznámka navrhovatele: návrh obvykle se tento limit pohybuje od 75000,- do ,- Kč v závislosti na velikosti domu) zjištěný k poslednímu dni předcházejícího čtvrtletí na druhý účet příkazce č. ú... V případech větších plánovaných oprav, bude před podpisem dodavatelské smlouvy na plánovanou opravu z tohoto účtu předisponována na účet s dispozičním právem příkazníka předpokládaná částka k úhradě prováděné opravy nebo bude dohodnut jiný postup financování. Varianta odst. 12. Příkazník kumuluje na určeném účtu příkazce, ke kterému má příkazník dispoziční právo, mimo jiné vybrané příspěvky do provozního fondu. Z těchto prostředků hradí náklady, jak je zde ve smlouvě uvedeno. Poprvé na písemný pokyn příkazce a dále již pravidelně příkazník každé pololetí nejpozději do konce prvního měsíce pololetí převede finanční hotovost převyšující s příkazcem předem dohodnutý zůstatek provozního fondu, zjištěný k poslednímu dni předcházejícího pololetí na jiný účet příkazce. V případech větších plánovaných oprav, bude před podpisem dodavatelské smlouvy na plánovanou opravu z tohoto účtu předisponována na účet s dispozičním právem příkazníka předpokládaná částka k úhradě prováděné opravy nebo bude dohodnut jiný postup financování. 13. Příkazník odpovídá příkazci za škody vzniklé jeho zaviněním a za škody vzniklé porušením či nedodržením pokynů příkazce, pokud taková škoda vznikla v příčinné souvislosti. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn pro případ způsobené škody vzniklé jinému v souvislosti s činností pojištěného nebo vztahem pojištěného, jestliže za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu. Pojistná částka činí ,- Kč. 14. Příkazník nejpozději do každého roku předá roční účetní závěrku účetnictví vedeného dle zák. č. 563/1991 Sb. (neplatí v prvním kalendářním roce vedené správy). Nepředá-li závěrku z vlastní viny do lhůty pro podání přiznání daně z příjmů, je příkazce oprávněn příkazníka odvolat. Toto ustanovení se nepoužije v případech, kdy závěrka nebyla předložena z jiných důvodů, než z důvodů na straně příkazníka (např. porušení povinností uvedených v čl. X. odst. 6, 7, 8). X. Práva a povinnosti příkazce 1. Práva a povinnosti příkazce jsou stanovena touto smlouvou, občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem,

7 strana7 zákonem 72/ 1994 Sb. v platném znění a stanovami příkazce. 2. Příkazce má právo nahlížet do spisů, dokladů, souborů dat a evidence vztahující se ke spravovanému objektu kdykoliv o to požádá. 3. Příkazce má právo stanovit dodavatele oprav či určit způsob výběru dodavatele oprav, zejména pak u oprav většího rozsahu. 4. Příkazce má právo stanovit dodavatele služeb, pokud je výběr dodavatele služeb možný. 5. Výnosy z vybraných poplatků z prodlení a případných smluvních pokut jsou majetkem příkazce. 6. Pro účely řádného zpracování účetnictví dle zák. č. 563/1991 Sb. se příkazce zavazuje do dvou měsíců od účinnosti smlouvy předat příkazníkovi: a) poslední roční účetní závěrku, pokud byla již zpracovávána a případně kopii přiznání daně z příjmu právnických nebo fyzických osob 7. Pokud příkazce zřídil samostatný účet, na který bude deponována část prostředků z provozního fondu (viz čl. IX., odst. 12), zavazuje se průběžně předávat bankovní výpisy příkazníkovi tak, aby účetnictví mohlo být prováděno regulérně a průběžně. Současně příkazce prohlašuje, že jako právnická osoba nevyvíjí jiné se správou domu nespojené aktivity a je si vědom, že u příkazníka objednané účetnictví je prováděno jen pro účetní operace spojené se správou a provozem objektu a že do účetnictví mohou být zahrnuty jen takové účetní operace, o kterých příkazník prokazatelně věděl nebo vědět mohl a ke kterým měl náležité účetní doklady. 8. Účetní doklady za nákupy v hotovosti, pokud byly učiněny příkazcem, budou příkazcem předkládány nejpozději do 5. dne následujícího měsíce k proplacení z pokladní hotovosti a k zaúčtování. XI. Prohlášení příkazce-práva a povinnosti členů příkazce 1. Příkazce prohlašuje, ze stanov společenství, zák.72/1994 Sb. v platném znění, z obchodního nebo z občanského zákoníka a z dalších souvisejících předpisů či z usnesení shromáždění vlastníků jednotek vyplývají následující povinnosti vlastníků jednotek: a) Vlastník jednotky je povinen hradit měsíční příspěvek na náklady spojené s údržbou a opravami v objektu a na další provozní náklady (viz provozní fond). Na těchto nákladech se vlastník jednotky podílí dle poměru odpovídajícím jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu. b) Vlastník jednotky je povinen platit měsíční zálohy na zabezpečení služeb spojených s užíváním bytu či nebytového prostoru ve výši stanovené příkazníkem, po předchozím schválení příkazcem. Výše záloh bude stanovena jako 1/12 předpokládaných nákladů příslušejících na jednotku. Náklady vynaložené na zabezpečení služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů se vlastníkům jednotek rozúčtují na základě dohody vlastníků jednotek přednostně tam, kde je to účelné a možné dle poměrových měřičů, v ostatních případech dle dohody vlastníků jednotek uvedené v příloze 3 a dle Vyhl. 372/2001 Sb. či dalších tyto normy nahrazujících předpisů. c) Vlastník jednotky je povinen platit měsíční příspěvky na náklady spojené s obstaráním a zajištěním správy. Na těchto nákladech se vlastníci podílejí dílem určeným dohodou vlastníků, uvedené v příloze 3. d) Platby měsíčních příspěvků na provoz objektu, měsíčních záloh na služby spojených s užíváním bytů a dalších stanovených příspěvků včetně příspěvku na správu jsou vlastníci jednotek povinni uhrazovat vždy do patnáctého dne běžného měsíce na určený účet příkazce. V případě opožděného zaplacení poplatku za správu, příspěvku na provoz objektu a stanovených záloh na služby je vlastník jednotky povinen uhradit na určený účet poplatek z prodlení stanovený zákonem. O uplatnění poplatku z prodlení rozhodne příkazce. Výnosy ze smluvních pokut jsou majetkem příkazce. Vymáhání smluvní pokuty stanoví příkazce. Proti stanovení smluvní pokuty se může vlastník jednotky písemně odvolat prostřednictvím výboru společenství ke shromáždění vlastníků jednotek. Podání odvolání má odkladný účinek. e) Vlastník jednotky je povinen nahlásit příkazníkovi i příkazci seznam osob žijících v bytě či užívajících nebytový prostor a odpovídá za správnost takového seznamu. Osoby žijící v bytě vedle vlastníka jednotky jsou uvedeny v evidenčních listech vedených příkazníkem. Při změně osob žijících v bytě se na základě hlášení vlastníka jednotky vystaví nový evidenční list pro uvedený byt. Změnu je povinen vlastník jednotky nahlásit nejpozději do 30 dnů poté, co nastala. f) V případě, že vlastník jednotky uzavře smlouvu o převodu jednotky, je povinen tuto skutečnost oznámit příkazníkovi i příkazci do 10 dnů ode dne jejího uzavření. V případě převodu jednotky se vlastníkům

8 strana8 jednotek nevrací alikvotní část nevyčerpaných příspěvků z provozního fondu, ale převádí se ve prospěch nabyvatele jednotky, pokud shromáždění vlastníků nerozhodne jinak. Práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na nového nabyvatele jednotky. XII. Odměna příkazníka 1. Příkazníkovi náleží za činnost dle této smlouvy pravidelná měsíční odměna (poplatek za správu) ve výši.,- Kč (slovy.) - za celý objekt. K odměně se připočte daň z přidané hodnoty dle platných sazebníků (při podpisu smlouvy 19 %). Poplatek za správu je smluvní cenou. Poplatek byl odvozen od počtu jednotek v objektu a byl stanoven pro.. jednotek. Při změně počtu jednotek v objektu se poplatek náležitě upraví. Odměna může být jednostranně každoročně vždy k nebo k navýšena o míru inflace z předchozího roku tak, jak bude ohlášen ČSÚ pro odvětví služeb. 2. Poplatek za správu je příkazníkem čerpán dle ustanovení čl. IX odst. 6, 7 této smlouvy. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Do 60 dnů ode dne ukončení této smlouvy je příkazník povinen provést vyúčtování a finanční vyrovnání záloh zaplacených vlastníky jednotek na zabezpečení provozu domu a případných příjmů z pronájmu či jiných plnění spojených se svěřenou nemovitostí a předat kopie účetních dokladů za posledních 10 let, kdy měl objekt ve správě dle této smlouvy. Ke dni ukončení správy, nebo v termínu dohodnutém se příkazcem předá příkazci zprávu o uplynulé činnosti spojené se svěřeným objektem a všechny ostatní materiály, které má v souvislosti se správou objektu k dispozici, zejména pak revizní zprávy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, podklady pro právní úkony, technickou dokumentaci, vedenou dle článku VI. odst. 4 a stavební dokumentaci, má-li ji k dispozici. Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vztahy mezi účastníky občanským zákoníkem, zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění a dalšími obecně závaznými platnými právními předpisy. 2. Ke dni ukončení správy, nebo v termínu dohodnutém se příkazcem, předá příkazník zmocněnci originál plné moci uvedený v příloze č. 7 smlouvy. 3. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží příkazce a jeden stejnopis příkazník. Každý stejnopis je originálem. 4. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle a že smlouvu neuzavřeli v tísni nebo za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Praze dne 200. Přílohy číslo: 1) Členění možných nákladů 2) Kopie výpisu z evidence nemovitostí 3) Určení místa provozovny a stanovení příspěvku na provozní fond 4) Kopie plné moci k uzavírání smluv 5) Kopie výpisu z obchodního rejstříku ATEST REALITY spol. s r. o. 6) Kopie výpisu z obchodního rejstříku příkazce za příkazce: za příkazníka:

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič:

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič: Smlouva o dodávce vody (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon ) mezi smluvními stranami:

Více

I. Smluvní strany DODAVATEL : OBEC VÍTĚZNÁ. Kocléřov 123 Kocléřov, 544 62 IČO : 00278432. v zastoupení : Petr Hrubý, starosta obce

I. Smluvní strany DODAVATEL : OBEC VÍTĚZNÁ. Kocléřov 123 Kocléřov, 544 62 IČO : 00278432. v zastoupení : Petr Hrubý, starosta obce I. Smluvní strany S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění a čištění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

uzavřená dle 566 a následujících Obchodního zákoníku I. Smluvní strany

uzavřená dle 566 a následujících Obchodního zákoníku I. Smluvní strany Ú p l n é z n ě n í m a n d á t n í s m l o u v y č. M/4/2013 o správě majetku města Chrastavy uzavřené mezi Městem Chrastava a Městským bytovým družstvem Chrastava účinné ode dne 1. 7. 2001, ve znění

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 1. Společenství vlastníků bytů (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB č. Objednatel: I. Smluvní strany Česká republika

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

SMLOUVU O DÍLO o poskytování úklidových služeb podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVU O DÍLO o poskytování úklidových služeb podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Česká republika-ministerstvo vnitra sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064 zastoupená: Ing. Miroslavem Konopeckým na základě pověření č.j. MV-76216-/OSM- 2011 (dále jen objednatel ) a...

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o.

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: jméno a příjemní datum narození bydliště (v textu této smlouvy dále jen

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j.: ZSM-67-3-1/OVZ-2015 Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti simple shop and rent s.r.o. pro internetový obchod www.simplerent.cz ČÁST A: Obecná ustanovení I. Předmět všeobecných obchodních podmínek II. Předmět Smlouvy ČÁST

Více

S M L O U V A pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Bystřice uzavřená v souladu s 261 odst. 2 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku

S M L O U V A pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Bystřice uzavřená v souladu s 261 odst. 2 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku S M L O U V A pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Bystřice uzavřená v souladu s 261 odst. 2 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku mezi Městem Bystřice se sídlem Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 00245461 Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

I. Smluvní strany. Odběratel:

I. Smluvní strany. Odběratel: Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Fryšava pod Žákovou horou, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství:.. 2) Sídlo:. 3) Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 25.4.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádost o povolení vstupu do chodníku v ochranném moratoriu v Šafaříkově

Více

Smlouva o odvádění splaškových odpadních vod č.

Smlouva o odvádění splaškových odpadních vod č. Smlouva o odvádění splaškových odpadních vod č. I. Smluvní strany Obec Pavlovice (vlastník a provozovatel kanalizace) Pavlovice 18, 258 01 Vlašim IČO: 00508471 zastoupená starostou obce Ing. Janem Dufalou

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. /20 (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona c. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 Dne: 28.2.2005 Dne: 14.3.2005 1 / 10 Název společenství vlastníků : Adresa sídla : Společenství vlastníků jednotek (dále

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11

S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11 S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11 Česká republika Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se sídlem Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28 IČ :

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY IS Media s.r.o. IČ 292 10 607 sídlem Otrokovice, Moravní 958, PSČ 765 02. I. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY IS Media s.r.o. IČ 292 10 607 sídlem Otrokovice, Moravní 958, PSČ 765 02. I. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY IS Media s.r.o. IČ 292 10 607 sídlem Otrokovice, Moravní 958, PSČ 765 02 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, a to společností

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 1 KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: STAVIMEX PRAHA a. s. sídlo: Voctářova 12/109, 180 00 Praha 8 IČO: 25050028 DIČ: CZ25050028 zapsaný

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků K č.j. 42 201/2014 O8 Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků uzavřená ve smyslu 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský

Více

STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12

STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12 STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12 se sídlem: Nad Štolou 950/12, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 274 15 481 zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Kupní smlouva č. 122800250, Strana 1 (celkem 9) KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4J98* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691 Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, příslušných prováděcích předpisů a občanského

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

I.T.V. CZ s.r.o. Za opravnou 276/8, 151 23 Praha 5 Motol

I.T.V. CZ s.r.o. Za opravnou 276/8, 151 23 Praha 5 Motol I.T.V. CZ s.r.o. Za opravnou 276/8, 151 23 Praha 5 Motol Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60220 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění b.j.1193/15 - ul. Čs. armády 30, k.ú. Hlučín I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa čp. 1883-1887, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5 Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5 Část I Základní ustanovení Článek 1 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1130, č.orient. 26, 28, 30, 32, 34 na stavebním

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č...

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... uzavřená dle z.č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích (dále jen Zákon ), v platném znění mezi smluvními stranami Poskytovatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující 1. MĚSTYS OKŘÍŠKY, IČO: 00290050 sídlo: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky za společnost jedná starosta: Zdeněk Ryšavý dále jen jako prodávající 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu

Více

Smlouva o dílo 107/2013

Smlouva o dílo 107/2013 Smlouva o dílo 107/2013 uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 S t ř í b r o, zastoupené starostou města Dr. Bohuslavem Červeným bankovní spojení: ČSOB 112595926/0300

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Stanovy společenství vlastníků...

Stanovy společenství vlastníků... Stanovy společenství vlastníků......... Usnesením shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p.......... na ulici... v..., konané dne 11.3. 2014, v souladu s 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Sport Hluk, příspěvková organizace

Sport Hluk, příspěvková organizace Úplné znění ZŘIZOVACÍ LISTINY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Město Hluk se sídlem v ulici Hřbitovní 140, 687 25 Hluk, IČ 00290939, DIČ CZ00290939 usnesením č. 26/10 zastupitelstva města ze dne 10.2.2010 vydává

Více

Smlouva o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadních vod číslo:, číslo OM :

Smlouva o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadních vod číslo:, číslo OM : Smlouva o dodávce pitné vody a/nebo odvádění odpadních vod číslo:, číslo OM : uzavřená podle ustanovení 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhlášky Ministerstva

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 559/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 559/2015 č.j.: 559/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 527 ze dne 15.07.2015 Pronájem nebytového prostoru v budově Olšanská 7/2666, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ

SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ č..../ 2013 Vybavení přírodovědné učebny a učebny fyziky v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dodávce zboží uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení

Více