Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002"

Transkript

1 Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 BROM, Bohumír : Dokumenty z českých archivŧ k historii mezinárodních hospodářských vztahŧ v období studené války : (Studie o pramenech) vyd. - Praha : Nakladatelství Karolinum, s. ISBN ČADKOVÁ, Iva - ZAHRADNÍKOVÁ, Magda : Berní rula. Sv. 24, Kraj Plzeňský. Díl II / zprac. Iva Čadková, Magda Zahradníková vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, S ISBN X 003 ČESKÁ panovnická a státní symbolika : Vývoj od středověku do současnosti. Katalog výstavy Státního ústředního archivu v Praze = Czech Sovereigns and States Symbols : their Evolution from the middle Ages up to the Present. Catalogue of the Exhibition / editor katalogu Eva Gregorovičová ; autor katalogu Pavel Sedláček ; na katalogu spoluprac. J. K. Čech, Eva Drašarová, Jan Frei, Eva Gregorovičová, Markéta Kabelková, Karel Müller, Alena Pazderová, Helena Sedláčková, Karel Vrána vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN DĚJINY českého novinářství a českých novinářských spolkŧ : Výstava k dějinám českého tisku na území České republiky. Katalog výstavy / na katalogu spoluprac. Alexandra Blodigová, Jaroslav Bubeník, Eva Drašarová, Michal Ďurovič, Jiří Gruntorád, Martin Hrubeš, Jan Jirák, Jakub Končelík, Barbara Köpplová, Jitka Kryšpínová, Alena Lábová, Martin Sekera, Roman Straka, Dušan Tomášek. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN sine 005 DOKUMENTY československé zahraniční politiky : Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády (16. březen červen 1940) / k vyd. připr. Jan Němeček, Jan Kuklík, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček. - Praha : Ústav mezinárodních vztahŧ : Univerzita Karlova v Praze - nakl. Karolinum : Historický ústav AV ČR, s. ISBN ISBN

2 006 ĎUROVIČ, Michal : Restaurování a konzervování archiválií a knih /...[a kol.] vyd. - Praha ; Litomyšl : Paseka, s. ISBN HISTORICKÁ fotografie. Roč. 2 / ved. red. Emilie Benešová, Jiří Zikmund. - Praha : Státní ústřední archiv ; Hradec Králové : Muzeum východních Čech v Hradci Králové, s. ISBN ISBN ISSN X 008 KATALOG a rejstříky k protokolŧm schŧzí 11. československé vlády (2. Udrţalovy) : / připr. kol. prac. SÚA ; zprac. Raisa Machatková, Miroslav Gregorovič, Jiří Křesťan, Jaroslav Bubeník, Helena Nováčková, Marcela Zdrubecká. - Praha : Státní ústřední archiv, s. - (Inventáře a katalogy fondŧ Státního ústředního archivu). ISBN KDE je domov : Sborník k ţivotnímu jubileu Raisy Machatkové / k vyd. připr. Alexandra 1. vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN KORDIOVSKÝ, Emil: Kobylí, dědina... / Emil Kordiovský...[a kol.]. - Znojmo : nakladatelství FPO pro obec Kobylí, s. - (Kniţnice Jiţní Moravy; Sv. 29). ISBN V autorském kolektivu uvedeni pracovníci SÚA Bronislava Bacílková a Benjamin Bartl. 011 KRLÍN, Jan : Profil státní správy v českém vnitrozemí po říjnu 1918 : Postgraduální doktorandská práce. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, s. Vedoucí práce Prof. Robert Kvaček, DrSc. 012 KUNTOVÁ, Olga - KUNT, Miroslav : Správa dokumentŧ v praxi spisové sluţby a účetnictví. - Ostrava : Montanex, s. ISBN MACHATKOVÁ, Raisa : Z protokolŧ schŧzí 11. československé vlády (2. Udrţalovy) : Edice vybraných pasáţí / připr. Raisa Machatková. - Praha : Státní ústřední archiv, s. - (Edice dokumentŧ z fondŧ Státního ústředního archivu). ISBN

3 014 MNICHOV 1938 v řeči archivních dokumentŧ : (Komentář k edici Státního ústředního archivu v Praze Protifašistický a národně osvobozenecký boj českého a slovenského lidu, / zprac. Zdeněk Šamberger dopln. vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN PAGINAE historiae : Sborník Státního ústředního archivu v Praze. Č Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN PATER familias : Sborník příspěvkŧ k ţivotnímu jubileu prof. Dr. Ivana Hlaváčka / k vyd. připr. Jan Hrdina ; za spolupráce Evy Doleţalové a Jana Kahudy vyd. - Praha : Scriptorium, s. ISBN POCTA Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN PŠENIČKOVÁ, Jana : Zemědělské druţstevnictví : Kolektivizace zemědělství - Vznik JZD : 1953 / připr. Jana Pšeničková vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. - (Edice dokumentŧ z fondŧ Státního ústředního archivu v Praze). ISBN SOUPIS ţidovských rodin v Čechách z roku I, Loketský kraj. Boleslavský kraj. Budějovický kraj / editoři Jan Boháček, Jan Hálek, Klára Kučerová, Vlasta Mádlová ; věd. red. Ivana Ebelová; lektor. Lenka Matušíková, Alexandr Putík vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN X 020 ŠŤOVÍČEK, Ivan : Zásady vydávání novověkých historických pramenŧ z období od počátku 16. století do současnosti : Příprava vědeckých edic dokumentŧ ze století pro potřeby historiografie /...[a kol.]. ; kol. aut. Július Baláţ, Ivana Ebelová, Jiří Jelen, Raisa Machatková, Lenka Matušíková, Helena Nováčková, Alena Pazderová, Jindřich Pecka, Dagmar Spáčilová, Ludmila Sulitková, Alexandra Špiritová, Ivan Šťovíček vyd. - Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, s. ISBN The TREASURES of the Central State Archives in Prague : The State of Bohemia and Czechoslovakia in Documents Exhibition Catalogue / editor Eva Gregorovičová vyd. - Prague : Central State Archives in Prague, s. ISBN

4 022 VÝROČNÍ zpráva Státního ústředního archivu v Praze za rok Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN Články a recenze 023 BARTŦŠEK, Václav: Gelasius Dobner a jeho vztah k piaristické knihovně v Kronice praţské piaristické koleje. In: Problematika historických a vzácných kniţních fondŧ Čech, Moravy a Slezska 2001 : Paměti - zpŧsob zobrazení skutečnosti. Sborník z 10. odborné konference, Olomouc října Brno : Sdruţení knihoven ČR : Státní vědecká knihovna v Olomouci, s BARTŦŠEK, Václav: Jak pomohl Benešov k zaloţení piaristických škol v Praze. In: Jiskra : Týdeník benešovského okresu. - č. 47 ( ), s BARTŦŠEK, Václav: Kde a kdy se mŧţeme seznámit s českou státní symbolikou? In: Jiskra : Týdeník benešovského okresu. - č. 42 ( ), s BARTŦŠEK, Václav: Piarističtí svatí a blahoslavení a vztah slovanských zemí k nim : Návraty k výstavě. In: Miscellanea : Oddělení rukopisŧ a starých tiskŧ. - Sv. 16, (1999/2000), s BARTŦŠEK, Václav: Počátky pavlínŧ na Moravě. Praha : Státní ústřední archiv, s BARTŦŠEK, Václav: Rektoři benešovské piaristické koleje v letech In: Výroční zpráva Gymnázia Benešov za školní rok 2000/ Benešov : Gymnázium Benešov, s BARTŦŠEK, Václav: Seminář Historik a databáze. In: Nár. Knih. - Roč. 13, č. 3 (2002), s BARTŦŠEK, Václav: Snahy o zaloţení piaristické koleje v Praze v 17. a 1. polovině 18. století. - Res. něm. In: Paginae Historiae. - Č. 10, (2002), s

5 031 BARTŦŠEK, Václav: Výuka teologie v piaristickém řádu v době baroka a příprava na ni s přihlédnutím k českým zemím. In: Sbor. Katol. teolog. Fakulty. - Sv. 4, (2002), s BARTŦŠEK, Václav: Zakladatel české numismatiky Mikuláš Adaukt Voigt. In: Karmelitánský kalendář Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, s BARTŦŠEK, Václav: Dvě knihy o lázních a lázeňství a jeho dějinách / bv. In: Děj. Věd. Techn. - Roč. 35, č. 2 (2002), s Rec. na : Encyklopedie lázní a léčivých pramenŧ v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Stanislav Burachovič, Stanislav Weiser. - Praha, s., 2 mapy. Rec. na : Obrazy z dějin lázeňství / Vladimír Kříţek. - Praha, s. 034 BARTŦŠEK, Václav: [Historická chronologie]. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 1 (2002), s In: Nár. Knih. - Roč. 13, č. 2 (2002), s Rec. na : Historická chronologie / Marie Bláhová a kol. - Praha : Libri, s., tab. v textu. 035 BARTŦŠEK, Václav: [Pietro Andrea Mattioli ]. In: Nár. Knih. - Roč. 13, č. 2 (2002), s Rec. na : Pietro Andrea Mattioli : u příleţitosti 500. výročí narození = in occasione del V centenario della nascita / Miroslava Hejnová. - Praha : Národní knihovna ČR : Istituto Italiano di Cultura di Praga, s. [10] s. obr. příl.: portréty, faksim. 036 BARTŦŠEK, Václav: [Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice]. In: Nár. Knih. - Roč. 13, č. 3 (2002), s Rec. na : Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice / Marie Tošnerová...[a kol.]. - Praha : Archiv Akademie věd ČR, Komise pro soupis a studium rukopisŧ, s.:59 bar. fotogr. 037 BARTŦŠEK, Václav: [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka]. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 2 (2002), s Rec. na : Sborník vlastivědných prací z Podblanicka s.// Sv BARTŦŠEK, Václav: [Soupis prvotiskŧ Západočeského muzea v Plzni]. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 1 (2002), s Rec. na : Soupis prvotiskŧ Západočeského muzea v Plzni / Josef Hejnic. - Plzeň : Západočeské muzeum, s., z toho 35 s. obr. příl.

6 039 BLODIGOVÁ, Alexandra: Český klub velocipedistŧ a jeho závodní činnost. Praha : Státní ústřední archiv, s BLODIGOVÁ, Alexandra: Fondy a sbírky bývalých archivŧ ÚV KSČ a ÚML a jejich nynější začlenění ve fondech SÚA v Praze. In: Věstník grantu KSČ a radikální socialismus v Československu č. 3 (2002), s DRAŠAROVÁ, Eva: Státní ústřední archiv v Praze : Nenápadné přiblíţení se Evropě. In: Dějiny a současnost - Roč. 35, č. 2 (2002), s DRAŠAROVÁ, Eva - HORKÝ, Roman: Zpráva ze studijní cesty do Rakouska v rámci projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky ve dnech archiv, s DRAŠAROVÁ, Eva - JUNĚCOVÁ, Jiřina: Zpráva ze sluţební cesty do Rakouska ve dnech archiv, s DUŠEK, Ladislav - ĎUROVIČ, Michal: Za Františkem Křivánkem. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 2 (2002), s ĎUROVIČ, Michal: Zásady vystavování archiválií ve Státním ústředním archivu v Praze. In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře konaného ve dnech září 2002 v Pardubicích. - Brno : Technické muzeum v Brně, s ELSTNEROVÁ, Irena - VINDUŠKOVÁ, Anna: Bibliografie PhDr. Josefa Kollmanna. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s GREGOROVIČOVÁ, Eva: Po stopách Lorenza Medicejského v Rodinném archivu toskánských Habsburkŧ. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s

7 048 GREGOROVIČOVÁ, Eva: Pratolino a Děmidov. Praha : Státní ústřední archiv, s GREGOROVIČOVÁ, Eva: Prŧzkum fondŧ Státního archivu ve Florencii In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 2 (2002), s GREGOROVIČOVÁ, Eva: VI. evropská archivní konference : Florencie In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 1 (2002), s GREGOROVIČOVÁ, Eva: Zpráva ze sluţební cesty do Itálie ve dnech archiv, s GREGOROVIČOVÁ, Eva: [Praţský svět]. In: Hist. Fotogr. - Roč. 2, č. 1 (2002), s Rec. na : Praţský svět / Pavel Scheufler. - Praha : Praţský svět vydavatelství, s., 434 bar. fotogr. ISBN HORKÝ, Roman: Zpráva ze studijní cesty do Vídně v rámci projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky ve dnech archiv, s JUNĚCOVÁ, Jiřina: Účtárna císařských soukromých a rodinných fondových statkŧ. Praha : Státní ústřední archiv, s KAĎOREK, Rudolf: Fondy Státního ústředního archivu v Praze a jejich vztah k Rusku a zemím bývalého SSSR podle údajŧ databázové evidence listŧ JAF v programu PEvA. Praha : Státní ústřední archiv, s KAHUDA, Jan: Exkurze katedry archivnictví FF UK do Švédska. In: Arch. Čtvrtletník. - Roč. 9, č. 2 (2001), s

8 057 KAHUDA, Jan: K počátkŧm zájmové organizace českých archivářŧ. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s KAHUDA, Jan - VALEŠOVÁ, Vlasta: Projekt záchrany a zpracování archivu Školského spolku Komenský. In: Česká a slovenská Vídeň dnes. - č. 12 (2002), s KAHUDA, Jan: Sto pět dnŧ v Plasích aneb pět zpráv pana archiváře. Praha : Státní ústřední archiv, s KAHUDA, Jan: [Regesten der Urkunden im Archiv der Fürsten von Metternich im Staatlichen Zentralarchiv zu Prag]. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 2 (2002), s Rec. na : Regesten der Urkunden im Archiv der Fürsten von Metternich im Staatlichen Zentralarchiv zu Prag : Teil 2 / Johannes Mötsch. - Koblenz, ( Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 90). 061 KOKEŠOVÁ, Helena: Jen kdyby ta mama byla jiná... : Výběrová edice korespondence Josefa a Karla Němcových. In: Lit. Arch. - Č. 34, (2002), s KOKEŠOVÁ, Helena: Karla Němce léta vandrovní. In: Lit. Arch. - Č. 34, (2002), s KOKEŠOVÁ, Helena: Zpráva o zpracování fondu Tomáše Garrigue Masaryka. In: Lit. Arch. - Č. 34, (2002), s. 064 KOKEŠOVÁ, Helena: [Řeč dopisŧ, řeč v dopisech Boţeny Němcové]. In: Děj. a Souč. - Roč. 35, č. 4 (2002), s. 58. Rec. na : Řeč dopisŧ, řeč v dopisech Boţeny Němcové / Jaroslava Janáčková, Alena Macurová...[a kol.]. - Praha : ISV nakladatelství, s. 065 KOKOŠKOVÁ, Zdeňka: 28. říjen 1941 na gymnáziu v Uherském Hradišti. Praha : Státní ústřední archiv, s

9 066 KOLLMANN, Josef: Rozhovor / zapsal Jan Kahuda. In: Arch. Čtvrtletník. - Roč. 9, č. 2 (2001), s KRLÍN, Jan: Narodni svet v Ljubljane 1918 (Národní výbor v Lublani 1918) a problematika budování nových státních struktur na území dnešního Slovinska v období říjen-prosinec Res. něm. In: Paginae Historiae. - Č. 10, (2002), s KRLÍN, Jan: Prŧběh převzetí moci v Lublani v roce 1918 : Správa města versus Narodne sveti. Praha : Státní ústřední archiv, s KŘESŤAN, Jiří: Dny všední archiváře Zdeňka Nejedlého a jeho přátel. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s KŘESŤAN, Jiří: Letní kurz Středoevropské univerzity v Budapešti na téma Archivy politických stran po pádu komunismu. In: Arch. Čtvrtletník. - Roč. 9, č. 2 (2001), s KŘESŤAN, Jiří: Opoţděná reportáţ o neopoţděném kultu : Vyhnání Ivana Svitáka z Akademie věd v roce In: Česká věda a Praţské jaro ( ) : Sborník z konference ( listopadu 2000). - Praha : Karolinum, s KŘESŤAN, Jiří: Osobní archiv Josefa Vavrouška ve Státním ústředním archivu v Praze. In: Zpravodaj Společnosti pro trvale udrţitelný ţivot. - č. 3 (2001), s KŘESŤAN, Jiří: Výjimečnost není štěstí : Z válečného deníku a korespondence Marie Nejedlé. Praha : Státní ústřední archiv, s KŘESŤAN, Jiří: Zdeněk Nejedlý - ţivotopisec Charlie G. Masarykové. In: Charlotta G. Masaryková : Sborník příspěvkŧ z konference ke 150. výročí jejího narození, konané 10. listopadu 2000 / uspoř. Marie L. Neudorflová. - Praha : Masarykŧv ústav Akademie věd ČR, s

10 075 KŘESŤAN, Jiří: Zpráva o XXII. ročníku Běhu za zdravím. In: Arch. Čtvrtletník. - Roč. 9, č. 2 (2001), s KŘESŤAN, Jiří: Zpráva ze sluţební cesty do Maďarska ve dnech : (Letní kurz Středoevropské univerzity v Budapešti Archivy politických stran po pádu komunismu ). archiv, s KŘESŤAN, Jiří: [Cestami demokracie] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Cestami demokracie : Ke stému výročí vzniku Besedy Slovan v Ţenevě / Stanislav Brouček. - Ţeneva. - Praha : Beseda Slovan v Ţenevě, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Československá sociální demokracie] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Československá sociální demokracie : Kapitoly z let exilu / Radomír Luţa. - Praha - Brno : Československé dokumentační středisko - Doplněk, s. - (Dokumentace československého exilu ; Sv. 1). ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Československo-vatikánská jednání ] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Československo-vatikánská jednání / Jaroslav Cuhra. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Devatenáct nám bylo pryč...] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Devatenáct nám bylo pryč... : Vzpomínky. Totální nasazení dívčího ročníku 1924 trochu jinak / Stanislava Zvěřinová. odpovědný red. Jiří Joţák. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách / ed. Jiří Šouša, Daniel E. Miller, Mary Hrabik Samal. - Praha : Karolinum, s. ISBN

11 082 KŘESŤAN, Jiří: [Oč mi v ţivotě šlo] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 1 (2002), s Rec. na : Oč mi v ţivotě šlo : Cesty českého teologa doma i do širého světa / Jan Milíč Lochman. - Praha : Kalich, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Roosevelt and the Munich Crisis] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 2 (2002), s Rec. na : Roosevelt and the Munich Crisis : A Study of Political Decision-Making /Barbara Rearden Farnham. - Princeton: Princeton University Press, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Russians outside Russia]. In: Arch. Čas. - Roč. 5, č. 3 (2002), s Rec. na : Russians outside Russia : The Émigré Community in Czechoslovakia / Elena Chinyaeva. - München : R. Oldenbourg Verlag, s. - (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum; Bd. 89). 085 KŘESŤAN, Jiří: [Social Outsiders in Nazi Germany] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 1 (2002), s Rec. na : Social Outsiders in Nazi Germany / ed. by Robert Gellately, Nathan Stolzfus. - Princeton-Oxford : Princeton University Press, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Sovereignty - Disputed Claims-Proffessional Culture] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 2 (2002), s Rec. na : Sovereignty - Disputed Claims-Proffessional Culture : Essays on Archival Policies / Charles Kecskeméti. - Brussels : Koninklijke Bibliotheek van Belgie, s. ISSN KŘESŤAN, Jiří: [Stredné Slovensko a Demokratická strana v rokoch ] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Stredné Slovensko a Demokratická strana v rokoch / Stanislav Matejkin. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Trophies of War and Empire] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 2 (2002), s Rec. na : Trophies of War and Empire : The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution / Patricia Kennedy Grimsted. foreword by Charles Kecskeméti. - Cambridge : Harvard University Press, XLVII, 750 s. ISBN

12 089 MACHKOVÁ, Zora: Přátelství a spolupráce francouzského novináře Georgese Blachona se Soběslavem Pinkasem ve světle jejich vzájemné korespondence. - Res. něm. In: Paginae Historiae. - Č. 10, (2002), s MATUŠÍKOVÁ, Lenka: Die Entwicklung der Wirtschafts- und Sozialstrukturen in der Herrschaft Poděbrady. In: Soziale Strukturen in Böhmen : Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, Jahrhundert / hrsg. von Markus Cerman, Hermann Zeitlhofer. - München : Oldenbourg-Wiss.-Verl. - Wien : Verl. für Geschichte und Politik, s MATUŠÍKOVÁ, Lenka: Die Juden im ersten böhmischen Kataster / přel. Jürgen Ostmeyer. In: Jud. Bohem. - Sv. 37, (2001), s MATUŠÍKOVÁ, Lenka - PAZDEROVÁ, Alena: Regionen mit kommerzieller Landwirtschaft und in agrarischer Randlage im Vergleich : die Herrschaften Poděbrady und Rychnov nad Kněţnou, In: Soziale Strukturen in Böhmen : Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, Jahrhundert / hrsg. von Markus Cerman, Hermann Zeitlhofer. - München : Oldenbourg-Wiss.-Verl. - Wien : Verl. für Geschichte und Politik, s NEVÍMOVÁ, Petra: Barokní kostel - chrám Boţí, nebo sbírka uměleckých předmětŧ? In: Souvislosti. - Roč. 12, č. 1/47 (2001), s NEVÍMOVÁ, Petra: Cyklus nástěnných maleb na chodbách praţského Klementina. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s NEVÍMOVÁ, Petra: Mariánský cyklus fresek v Doksanech. In: Děj. a Souč. - Roč. 23, č. 4 (2001), s NOVÁČKOVÁ, Helena: Zpráva o sluţební cestě do Paříţe ve dnech archiv, s PAMĚTNÍ zápis z makovice kostelní věţe / Bronislava Bacílková, Benjamin Bartl, Emil Kordiovský, Jaroslav Otáhal. In: Kobylí, dědina... / Emil Kordiovský...[a kol.]. - Znojmo : nakladatelství FPO pro obec Kobylí, s

13 098 PAZDEROVÁ, Alena: Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in der Herrschaft Rychnov nad Kněţnou. In: Soziale Strukturen in Böhmen : Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, Jahrhundert / hrsg. von Markus Cerman, Hermann Zeitlhofer. - München : Oldenbourg-Wiss.-Verl. - Wien : Verl. für Geschichte und Politik, s PAZDEROVÁ, Alena: Ve stínu příprav na válku s Turky : (Příspěvek k počátkŧm Specianovy nunciatury v Praze roku 1592). In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s PAZDEROVÁ, Alena: Výtah z cestovní zprávy ze sluţební cesty do Říma ve dnech archiv, s PAZDEROVÁ, Alena: Zemští archiváři Vojtěch Jaromír Nováček a Jan Bedřich Novák - prŧkopníci moderního pojetí archivní práce. In: Archiváři ve XX. století : Sborník příspěvkŧ z konference uspořádané ve dnech září 2001 v Jindřichově Hradci. - Jindřichŧv Hradec : Státní okresní archiv, s PLÍHALOVÁ, Lucie: Bibliografie prací Raisy Machatkové, prom. hist. Praha : Státní ústřední archiv, s PŠENIČKOVÁ, Jana: Ochrana historických památek a přírodních krás při provádění pozemkové reformy v ČSR. In: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století : Sborník příspěvkŧ z mezinárodní konference konané ve dnech Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, (Studie Slováckého muzea; č. 5, 2000). - s PŠENIČKOVÁ, Jana: Vnucené, úřední správy na zemědělském majetku v Čechách. Praha : Státní ústřední archiv, s SEDLÁČEK, Pavel: Coats of Arms, Flags, Seals. In: The Heart of Europe. - Vol. 9, Nr. 5 (2002), s. 38.

14 106 SEDLÁČEK, Pavel: České zemské desky a heraldika ( ). In: Heraldica viva II. : Sborník příspěvkŧ z konference českých, moravských a slezských heraldikŧ, konané ve dnech října 1999 v Pardubicích. - Pardubice, s SEDLÁČEK, Pavel: Epocha orlŧ : (Přehled vývoje znakŧ rakouského panovníka a státu ). In: Herald. Ročen /2000, s SEDLÁČEK, Pavel: Nadpřirozený lev a modrý klín : S Pavlem Sedláčkem o státním znaku, vlajce, hymně a svatém Václavu / zaps. Jan Oulík. In: Lit. Nov. - Roč. 13, č. 43 ( ), s SEDLÁČEK, Pavel: Velká pečeť císařovny Marie Terezie z roku In: Náchodsko od Minul. k Dnešku. - Sv. 4, (2002), s SEDLÁČEK, Pavel: Vladykové z Klečan. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s SEDLÁČKOVÁ, Helena: Instrukce pro hradní střelce z roku In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s SEDLÁČKOVÁ, Helena: Zasedání sfragistické komise v Barceloně ve dnech In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 1 (2002), s SEDLÁČKOVÁ, Helena: Zpráva ze sluţební cesty do Španělska ve dnech archiv, s SEDLÁKOVÁ, Monika: Návštěva Ruského vojenského archivu. Praha : Státní ústřední archiv, s SEDLÁKOVÁ, Monika: Zpráva ze sluţební cesty do Ruska ve dnech archiv, s

15 116 ŠŤOVÍČEK, Ivan - NOVÁČKOVÁ, Helena: Memorandum Jana Opočenského o archivnictví z roku Praha : Státní ústřední archiv, s VÁVROVÁ, Petra - PAULUSOVÁ, Hana: Studium vlastností některých UV filtrŧ. In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře konaného ve dnech září 2002 v Pardubicích. - Brno : Technické muzeum v Brně, s VINDUŠKOVÁ, Anna: Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníkŧ za rok archiv, s

16 AUTORSKÝ REJSTŘÍK (zahrnuti pouze pracovníci SÚA) Bacílková, Bronislava 010, 097 Bartl, Benjamin 010, 097 Bartŧšek, Václav 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038 Benešová, Emilie 007 Blodigová, Alexandra 004, 009, 039, 040 Brom, Bohumír 001, Bubeník, Jaroslav 004, 008 Čadková, Iva 002 Drašarová, Eva 003, 004, 041, 042, 043 Ďurovič, Michal 004, 006, 044, 045 Elstnerová, Irena 046 Gregorovičová, Eva 003, 021, 047, 048, 049, 050, 051, 052 Horký, Roman 042, 053 Hrubeš, Martin 004 Juněcová, Jiřina 043, 054 Kaďorek, Rudolf 055 Kahuda, Jan 009, 016, 056, 057, 058, 059, 060, 066 Kokešová, Helena 061, 062, 063, 064 Kokošková, Zdeňka 065 Krlín, Jan 011, 067, 068 Křesťan, Jiří 008, 009, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088 Kunt, Miroslav 012 Machatková, Raisa 008, 013, 020 Machková, Zora 089 Matušíková, Lenka 019, 020, 090, 091, 092 Měšťánková, Vlasta 009, Nevímová, Petra 093, 094, 095 Nováčková, Helena 005, 008, 020, 096, 116 Paulusová, Hana 117 Pazderová, Alena 003, 017, 020, 092, 098, 099, 100, 101 Plíhalová, Lucie 102 Pšeničková, Jana 018, 103, 104 Sedláček, Pavel 003, 105, 106, 107, 108, 109, 110 Sedláčková, Helena 003, 111, 112, 113 Sedláková, Monika 009, 114, 115 Spáčilová, Dagmar 020 Straka, Roman 004 Šťovíček, Ivan 005, 020, 116 Vindušková, Anna 046, 118 Zahradníková, Magda 002 Zdrubecká, Marcela 008 Ţabka, Josef 009

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2001 Sestavila Anna Vindušková

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2001 Sestavila Anna Vindušková Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2001 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 BERNÍ rula. Sv. 8-9, Kraj Boleslavský / zprac. Aleš Chalupa, Jaroslav

Více

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2003. Sestavila Anna Vindušková

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2003. Sestavila Anna Vindušková Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2003 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 ČADKOVÁ, Iva - ZAHRADNÍKOVÁ, Magda : Berní rula. Sv. 25, Kraj Plzeňský.

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1. seminář (4. 6. dubna 1973) Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1.

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze za rok 1995

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze za rok 1995 Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze za rok 1995 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 01 BABIČKA, Vácslav Soupis archivních pramenŧ k dějinám Němcŧ v Československu. Díl 1,

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok Sestavila Anna Vindušková

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok Sestavila Anna Vindušková Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2000 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 ARCHIVY "on line" : 8. konference archivářŧ České republiky / vydala

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 1999. Sestavila Anna Vindušková

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 1999. Sestavila Anna Vindušková Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 1999 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 BABIČKA, Vácslav : Všeradice a jejich kostel. - /Všeradice/ : EUROLEX

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. ZA ROK 2008 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky vědeckého útvaru Masarykova

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv)

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv) Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů řešené na Univerzitě Palackého v Olomouci (archiv) Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D. Dějiny umění a interdisciplinarita projekt číslo: FF_2010_011 Fotograf Rupert Kytka

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Internet pro historiky

Internet pro historiky Internet pro historiky [Vysokoškolská pracoviště] [Výzkumná pracoviště] [Profesní a občanská sdružení, učené společnosti] [Archivy] [Knihovny] [Muzea] [Informace a rozcestníky] [Digitalizované prameny]

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

-Jm- 65 let prof. dr. Josefa Macůrka /-JM-. In: Slovanský přehled. Praha : Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV 52, č. 3, (1966), s.

-Jm- 65 let prof. dr. Josefa Macůrka /-JM-. In: Slovanský přehled. Praha : Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV 52, č. 3, (1966), s. Josef Macůrek (1901-1992) -Jm- 65 let prof. dr. Josefa Macůrka /-JM-. In: Slovanský přehled. Praha : Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV 52, č. 3, (1966), s. 184 Al Saheb, Jan, 1980- Josef

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného vzdělávání pořádá ve dnech 16. 19. srpna 2015 XXII.

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Spisová a archivní služba Metodický list číslo 1 Název tematického celku: Vývoj úředních písemností v českých zemích od středověku. Úvod do archivnictví

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR 35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR K r á l o v é h r a d e c k ý k r a j 6. až 8. září 2011 Muzeum Těšínska, Český Těšín Česká Skalice Muzeum Boženy Němcové Maloskalická 47 552 03 Česká Skalice

Více

ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ ( ) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ. svazek 1

ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ ( ) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ. svazek 1 ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ (1918-1938) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ svazek 1 Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum 2010 svazek 1 KAREL MALÝ Statě Slovo

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí)

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) 2007 prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. PhDr. Kateřina Valentová, PhD. Blanický

Více

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( )

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( ) Národní archiv Číslo fondu: 1314/1 Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934-1945) Bohemika - NDR (1887) 1934-1945 Tématický soupis (Dílčí část archivní sbírky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2012

Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2012 Archiv Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.) Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)

Více

Články z databáze ANL 1992-2006. Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového projektu

Články z databáze ANL 1992-2006. Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového projektu BIBLIOGRAFIE NÁRODNÍ KNIHOVNY Kolektivizace venkova v Československu 1945-1960 1.4 České země Články z databáze ANL 1992-2006 Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového

Více

Jaromír Korčák bibliografie

Jaromír Korčák bibliografie Jaromír Korčák bibliografie AUERHAN, Jan. Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Praha: Státní úřad statistický, 1934, 55*, 205 s. ČEPEK, Oldřich a Jaromír KORČÁK. Hospodářský

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

ARHP / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté)

ARHP / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) ARCHIVNICTVÍ A POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ ARCH ARHP / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ (tříleté) realizace pro studenty zapsané v akad. r. 2002/2003 a 2003/2004 ARHP11001 / 901. Němčina

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Nowy Sacz, Bochnia (Polsko) Termín: 9. 14. 9. 2008 Účastník cesty: Bohumír Brom (NA Praha) Účel cesty: Účast na konferenci Archiwa Europy Srodkowej. Wspólne dziedzictwo,

Více

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY ZAMĚŘENÝCH NA DĚJINY 1 1802-0364 Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA 2 1803-411X Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Slezská univerzita

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

Důvody druhé světové války

Důvody druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Muzea, památky, konzervace 2012

Muzea, památky, konzervace 2012 Fakulta chemické technologie Muzea, památky, konzervace 2012 Sborník rozšířených abstraktů Michal Novák (ed.) Praha 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012 ISBN 978-80-7080-817-7 Muzea,

Více

Národní archiv, Praha. Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2005 sestavila Anna Vindušková

Národní archiv, Praha. Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2005 sestavila Anna Vindušková Národní archiv, Praha Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2005 sestavila Anna Vindušková Původní datum publikování: 25.4.2006 Datum aktualizace: Obsah: Články a recenze.. 2-17

Více

Odešel JUDr. Zdenìk Franc

Odešel JUDr. Zdenìk Franc Odešel JUDr. Zdenìk Dne 3. ledna letošního roku jsme se rozlouèili s JUDr. Zdeòkem em, který nás bohužel opustil v nedožitých 74 letech. Narodil se 8. února 1927 v Prostìjovì. Po absolvování tamního klasického

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

PARLAMENTNÍ VOLBY 1946 A ČESKOSLOVENSKO

PARLAMENTNÍ VOLBY 1946 A ČESKOSLOVENSKO Československé parlamentní volby roku 1946 v české, slovenské a evropské historiografii Václava Horčáková PARLAMENTNÍ VOLBY 1946 A ČESKOSLOVENSKO (souvislosti, prognózy, fakta, následky) Brno 31. května

Více

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test k uvedeným tématům určený k zadání prostřednictvím interaktivní tabule. Řešení testu je uvedeno v příloze na

Více

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management Schváleno na zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 18. 02. 2015 disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management zkratka pracoviště doc. Ing. Jiří

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE Odborný poradní orgán pro program INGO II, VES 2014 Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. RNDr. Jana Bystřická Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Ing. Jiřina

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ NÁZEV SOUTĚŢE Kategorie Umístění Jméno a příjmení Vysílající škola MATEMATICKÝ KLOKAN klokánek Ulman Jiří ZŠ Jičín, Ţeleznická

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl

Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl Konference sdružení pro ochranu památek Arte-fakt Restaurování a ochrana uměleckých malířských a sochařských děl 30. listopadu 2006 zámecký pivovar v Litomyšli Konference sdružení pro ochranu památek Arte-fakt

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Ekonomika organizačních složek měst Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax +420-482

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více