Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002"

Transkript

1 Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 BROM, Bohumír : Dokumenty z českých archivŧ k historii mezinárodních hospodářských vztahŧ v období studené války : (Studie o pramenech) vyd. - Praha : Nakladatelství Karolinum, s. ISBN ČADKOVÁ, Iva - ZAHRADNÍKOVÁ, Magda : Berní rula. Sv. 24, Kraj Plzeňský. Díl II / zprac. Iva Čadková, Magda Zahradníková vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, S ISBN X 003 ČESKÁ panovnická a státní symbolika : Vývoj od středověku do současnosti. Katalog výstavy Státního ústředního archivu v Praze = Czech Sovereigns and States Symbols : their Evolution from the middle Ages up to the Present. Catalogue of the Exhibition / editor katalogu Eva Gregorovičová ; autor katalogu Pavel Sedláček ; na katalogu spoluprac. J. K. Čech, Eva Drašarová, Jan Frei, Eva Gregorovičová, Markéta Kabelková, Karel Müller, Alena Pazderová, Helena Sedláčková, Karel Vrána vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN DĚJINY českého novinářství a českých novinářských spolkŧ : Výstava k dějinám českého tisku na území České republiky. Katalog výstavy / na katalogu spoluprac. Alexandra Blodigová, Jaroslav Bubeník, Eva Drašarová, Michal Ďurovič, Jiří Gruntorád, Martin Hrubeš, Jan Jirák, Jakub Končelík, Barbara Köpplová, Jitka Kryšpínová, Alena Lábová, Martin Sekera, Roman Straka, Dušan Tomášek. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN sine 005 DOKUMENTY československé zahraniční politiky : Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády (16. březen červen 1940) / k vyd. připr. Jan Němeček, Jan Kuklík, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček. - Praha : Ústav mezinárodních vztahŧ : Univerzita Karlova v Praze - nakl. Karolinum : Historický ústav AV ČR, s. ISBN ISBN

2 006 ĎUROVIČ, Michal : Restaurování a konzervování archiválií a knih /...[a kol.] vyd. - Praha ; Litomyšl : Paseka, s. ISBN HISTORICKÁ fotografie. Roč. 2 / ved. red. Emilie Benešová, Jiří Zikmund. - Praha : Státní ústřední archiv ; Hradec Králové : Muzeum východních Čech v Hradci Králové, s. ISBN ISBN ISSN X 008 KATALOG a rejstříky k protokolŧm schŧzí 11. československé vlády (2. Udrţalovy) : / připr. kol. prac. SÚA ; zprac. Raisa Machatková, Miroslav Gregorovič, Jiří Křesťan, Jaroslav Bubeník, Helena Nováčková, Marcela Zdrubecká. - Praha : Státní ústřední archiv, s. - (Inventáře a katalogy fondŧ Státního ústředního archivu). ISBN KDE je domov : Sborník k ţivotnímu jubileu Raisy Machatkové / k vyd. připr. Alexandra 1. vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN KORDIOVSKÝ, Emil: Kobylí, dědina... / Emil Kordiovský...[a kol.]. - Znojmo : nakladatelství FPO pro obec Kobylí, s. - (Kniţnice Jiţní Moravy; Sv. 29). ISBN V autorském kolektivu uvedeni pracovníci SÚA Bronislava Bacílková a Benjamin Bartl. 011 KRLÍN, Jan : Profil státní správy v českém vnitrozemí po říjnu 1918 : Postgraduální doktorandská práce. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, s. Vedoucí práce Prof. Robert Kvaček, DrSc. 012 KUNTOVÁ, Olga - KUNT, Miroslav : Správa dokumentŧ v praxi spisové sluţby a účetnictví. - Ostrava : Montanex, s. ISBN MACHATKOVÁ, Raisa : Z protokolŧ schŧzí 11. československé vlády (2. Udrţalovy) : Edice vybraných pasáţí / připr. Raisa Machatková. - Praha : Státní ústřední archiv, s. - (Edice dokumentŧ z fondŧ Státního ústředního archivu). ISBN

3 014 MNICHOV 1938 v řeči archivních dokumentŧ : (Komentář k edici Státního ústředního archivu v Praze Protifašistický a národně osvobozenecký boj českého a slovenského lidu, / zprac. Zdeněk Šamberger dopln. vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN PAGINAE historiae : Sborník Státního ústředního archivu v Praze. Č Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN PATER familias : Sborník příspěvkŧ k ţivotnímu jubileu prof. Dr. Ivana Hlaváčka / k vyd. připr. Jan Hrdina ; za spolupráce Evy Doleţalové a Jana Kahudy vyd. - Praha : Scriptorium, s. ISBN POCTA Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN PŠENIČKOVÁ, Jana : Zemědělské druţstevnictví : Kolektivizace zemědělství - Vznik JZD : 1953 / připr. Jana Pšeničková vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. - (Edice dokumentŧ z fondŧ Státního ústředního archivu v Praze). ISBN SOUPIS ţidovských rodin v Čechách z roku I, Loketský kraj. Boleslavský kraj. Budějovický kraj / editoři Jan Boháček, Jan Hálek, Klára Kučerová, Vlasta Mádlová ; věd. red. Ivana Ebelová; lektor. Lenka Matušíková, Alexandr Putík vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN X 020 ŠŤOVÍČEK, Ivan : Zásady vydávání novověkých historických pramenŧ z období od počátku 16. století do současnosti : Příprava vědeckých edic dokumentŧ ze století pro potřeby historiografie /...[a kol.]. ; kol. aut. Július Baláţ, Ivana Ebelová, Jiří Jelen, Raisa Machatková, Lenka Matušíková, Helena Nováčková, Alena Pazderová, Jindřich Pecka, Dagmar Spáčilová, Ludmila Sulitková, Alexandra Špiritová, Ivan Šťovíček vyd. - Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, s. ISBN The TREASURES of the Central State Archives in Prague : The State of Bohemia and Czechoslovakia in Documents Exhibition Catalogue / editor Eva Gregorovičová vyd. - Prague : Central State Archives in Prague, s. ISBN

4 022 VÝROČNÍ zpráva Státního ústředního archivu v Praze za rok Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN Články a recenze 023 BARTŦŠEK, Václav: Gelasius Dobner a jeho vztah k piaristické knihovně v Kronice praţské piaristické koleje. In: Problematika historických a vzácných kniţních fondŧ Čech, Moravy a Slezska 2001 : Paměti - zpŧsob zobrazení skutečnosti. Sborník z 10. odborné konference, Olomouc října Brno : Sdruţení knihoven ČR : Státní vědecká knihovna v Olomouci, s BARTŦŠEK, Václav: Jak pomohl Benešov k zaloţení piaristických škol v Praze. In: Jiskra : Týdeník benešovského okresu. - č. 47 ( ), s BARTŦŠEK, Václav: Kde a kdy se mŧţeme seznámit s českou státní symbolikou? In: Jiskra : Týdeník benešovského okresu. - č. 42 ( ), s BARTŦŠEK, Václav: Piarističtí svatí a blahoslavení a vztah slovanských zemí k nim : Návraty k výstavě. In: Miscellanea : Oddělení rukopisŧ a starých tiskŧ. - Sv. 16, (1999/2000), s BARTŦŠEK, Václav: Počátky pavlínŧ na Moravě. Praha : Státní ústřední archiv, s BARTŦŠEK, Václav: Rektoři benešovské piaristické koleje v letech In: Výroční zpráva Gymnázia Benešov za školní rok 2000/ Benešov : Gymnázium Benešov, s BARTŦŠEK, Václav: Seminář Historik a databáze. In: Nár. Knih. - Roč. 13, č. 3 (2002), s BARTŦŠEK, Václav: Snahy o zaloţení piaristické koleje v Praze v 17. a 1. polovině 18. století. - Res. něm. In: Paginae Historiae. - Č. 10, (2002), s

5 031 BARTŦŠEK, Václav: Výuka teologie v piaristickém řádu v době baroka a příprava na ni s přihlédnutím k českým zemím. In: Sbor. Katol. teolog. Fakulty. - Sv. 4, (2002), s BARTŦŠEK, Václav: Zakladatel české numismatiky Mikuláš Adaukt Voigt. In: Karmelitánský kalendář Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, s BARTŦŠEK, Václav: Dvě knihy o lázních a lázeňství a jeho dějinách / bv. In: Děj. Věd. Techn. - Roč. 35, č. 2 (2002), s Rec. na : Encyklopedie lázní a léčivých pramenŧ v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Stanislav Burachovič, Stanislav Weiser. - Praha, s., 2 mapy. Rec. na : Obrazy z dějin lázeňství / Vladimír Kříţek. - Praha, s. 034 BARTŦŠEK, Václav: [Historická chronologie]. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 1 (2002), s In: Nár. Knih. - Roč. 13, č. 2 (2002), s Rec. na : Historická chronologie / Marie Bláhová a kol. - Praha : Libri, s., tab. v textu. 035 BARTŦŠEK, Václav: [Pietro Andrea Mattioli ]. In: Nár. Knih. - Roč. 13, č. 2 (2002), s Rec. na : Pietro Andrea Mattioli : u příleţitosti 500. výročí narození = in occasione del V centenario della nascita / Miroslava Hejnová. - Praha : Národní knihovna ČR : Istituto Italiano di Cultura di Praga, s. [10] s. obr. příl.: portréty, faksim. 036 BARTŦŠEK, Václav: [Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice]. In: Nár. Knih. - Roč. 13, č. 3 (2002), s Rec. na : Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice / Marie Tošnerová...[a kol.]. - Praha : Archiv Akademie věd ČR, Komise pro soupis a studium rukopisŧ, s.:59 bar. fotogr. 037 BARTŦŠEK, Václav: [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka]. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 2 (2002), s Rec. na : Sborník vlastivědných prací z Podblanicka s.// Sv BARTŦŠEK, Václav: [Soupis prvotiskŧ Západočeského muzea v Plzni]. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 1 (2002), s Rec. na : Soupis prvotiskŧ Západočeského muzea v Plzni / Josef Hejnic. - Plzeň : Západočeské muzeum, s., z toho 35 s. obr. příl.

6 039 BLODIGOVÁ, Alexandra: Český klub velocipedistŧ a jeho závodní činnost. Praha : Státní ústřední archiv, s BLODIGOVÁ, Alexandra: Fondy a sbírky bývalých archivŧ ÚV KSČ a ÚML a jejich nynější začlenění ve fondech SÚA v Praze. In: Věstník grantu KSČ a radikální socialismus v Československu č. 3 (2002), s DRAŠAROVÁ, Eva: Státní ústřední archiv v Praze : Nenápadné přiblíţení se Evropě. In: Dějiny a současnost - Roč. 35, č. 2 (2002), s DRAŠAROVÁ, Eva - HORKÝ, Roman: Zpráva ze studijní cesty do Rakouska v rámci projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky ve dnech archiv, s DRAŠAROVÁ, Eva - JUNĚCOVÁ, Jiřina: Zpráva ze sluţební cesty do Rakouska ve dnech archiv, s DUŠEK, Ladislav - ĎUROVIČ, Michal: Za Františkem Křivánkem. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 2 (2002), s ĎUROVIČ, Michal: Zásady vystavování archiválií ve Státním ústředním archivu v Praze. In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře konaného ve dnech září 2002 v Pardubicích. - Brno : Technické muzeum v Brně, s ELSTNEROVÁ, Irena - VINDUŠKOVÁ, Anna: Bibliografie PhDr. Josefa Kollmanna. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s GREGOROVIČOVÁ, Eva: Po stopách Lorenza Medicejského v Rodinném archivu toskánských Habsburkŧ. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s

7 048 GREGOROVIČOVÁ, Eva: Pratolino a Děmidov. Praha : Státní ústřední archiv, s GREGOROVIČOVÁ, Eva: Prŧzkum fondŧ Státního archivu ve Florencii In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 2 (2002), s GREGOROVIČOVÁ, Eva: VI. evropská archivní konference : Florencie In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 1 (2002), s GREGOROVIČOVÁ, Eva: Zpráva ze sluţební cesty do Itálie ve dnech archiv, s GREGOROVIČOVÁ, Eva: [Praţský svět]. In: Hist. Fotogr. - Roč. 2, č. 1 (2002), s Rec. na : Praţský svět / Pavel Scheufler. - Praha : Praţský svět vydavatelství, s., 434 bar. fotogr. ISBN HORKÝ, Roman: Zpráva ze studijní cesty do Vídně v rámci projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky ve dnech archiv, s JUNĚCOVÁ, Jiřina: Účtárna císařských soukromých a rodinných fondových statkŧ. Praha : Státní ústřední archiv, s KAĎOREK, Rudolf: Fondy Státního ústředního archivu v Praze a jejich vztah k Rusku a zemím bývalého SSSR podle údajŧ databázové evidence listŧ JAF v programu PEvA. Praha : Státní ústřední archiv, s KAHUDA, Jan: Exkurze katedry archivnictví FF UK do Švédska. In: Arch. Čtvrtletník. - Roč. 9, č. 2 (2001), s

8 057 KAHUDA, Jan: K počátkŧm zájmové organizace českých archivářŧ. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s KAHUDA, Jan - VALEŠOVÁ, Vlasta: Projekt záchrany a zpracování archivu Školského spolku Komenský. In: Česká a slovenská Vídeň dnes. - č. 12 (2002), s KAHUDA, Jan: Sto pět dnŧ v Plasích aneb pět zpráv pana archiváře. Praha : Státní ústřední archiv, s KAHUDA, Jan: [Regesten der Urkunden im Archiv der Fürsten von Metternich im Staatlichen Zentralarchiv zu Prag]. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 2 (2002), s Rec. na : Regesten der Urkunden im Archiv der Fürsten von Metternich im Staatlichen Zentralarchiv zu Prag : Teil 2 / Johannes Mötsch. - Koblenz, ( Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 90). 061 KOKEŠOVÁ, Helena: Jen kdyby ta mama byla jiná... : Výběrová edice korespondence Josefa a Karla Němcových. In: Lit. Arch. - Č. 34, (2002), s KOKEŠOVÁ, Helena: Karla Němce léta vandrovní. In: Lit. Arch. - Č. 34, (2002), s KOKEŠOVÁ, Helena: Zpráva o zpracování fondu Tomáše Garrigue Masaryka. In: Lit. Arch. - Č. 34, (2002), s. 064 KOKEŠOVÁ, Helena: [Řeč dopisŧ, řeč v dopisech Boţeny Němcové]. In: Děj. a Souč. - Roč. 35, č. 4 (2002), s. 58. Rec. na : Řeč dopisŧ, řeč v dopisech Boţeny Němcové / Jaroslava Janáčková, Alena Macurová...[a kol.]. - Praha : ISV nakladatelství, s. 065 KOKOŠKOVÁ, Zdeňka: 28. říjen 1941 na gymnáziu v Uherském Hradišti. Praha : Státní ústřední archiv, s

9 066 KOLLMANN, Josef: Rozhovor / zapsal Jan Kahuda. In: Arch. Čtvrtletník. - Roč. 9, č. 2 (2001), s KRLÍN, Jan: Narodni svet v Ljubljane 1918 (Národní výbor v Lublani 1918) a problematika budování nových státních struktur na území dnešního Slovinska v období říjen-prosinec Res. něm. In: Paginae Historiae. - Č. 10, (2002), s KRLÍN, Jan: Prŧběh převzetí moci v Lublani v roce 1918 : Správa města versus Narodne sveti. Praha : Státní ústřední archiv, s KŘESŤAN, Jiří: Dny všední archiváře Zdeňka Nejedlého a jeho přátel. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s KŘESŤAN, Jiří: Letní kurz Středoevropské univerzity v Budapešti na téma Archivy politických stran po pádu komunismu. In: Arch. Čtvrtletník. - Roč. 9, č. 2 (2001), s KŘESŤAN, Jiří: Opoţděná reportáţ o neopoţděném kultu : Vyhnání Ivana Svitáka z Akademie věd v roce In: Česká věda a Praţské jaro ( ) : Sborník z konference ( listopadu 2000). - Praha : Karolinum, s KŘESŤAN, Jiří: Osobní archiv Josefa Vavrouška ve Státním ústředním archivu v Praze. In: Zpravodaj Společnosti pro trvale udrţitelný ţivot. - č. 3 (2001), s KŘESŤAN, Jiří: Výjimečnost není štěstí : Z válečného deníku a korespondence Marie Nejedlé. Praha : Státní ústřední archiv, s KŘESŤAN, Jiří: Zdeněk Nejedlý - ţivotopisec Charlie G. Masarykové. In: Charlotta G. Masaryková : Sborník příspěvkŧ z konference ke 150. výročí jejího narození, konané 10. listopadu 2000 / uspoř. Marie L. Neudorflová. - Praha : Masarykŧv ústav Akademie věd ČR, s

10 075 KŘESŤAN, Jiří: Zpráva o XXII. ročníku Běhu za zdravím. In: Arch. Čtvrtletník. - Roč. 9, č. 2 (2001), s KŘESŤAN, Jiří: Zpráva ze sluţební cesty do Maďarska ve dnech : (Letní kurz Středoevropské univerzity v Budapešti Archivy politických stran po pádu komunismu ). archiv, s KŘESŤAN, Jiří: [Cestami demokracie] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Cestami demokracie : Ke stému výročí vzniku Besedy Slovan v Ţenevě / Stanislav Brouček. - Ţeneva. - Praha : Beseda Slovan v Ţenevě, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Československá sociální demokracie] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Československá sociální demokracie : Kapitoly z let exilu / Radomír Luţa. - Praha - Brno : Československé dokumentační středisko - Doplněk, s. - (Dokumentace československého exilu ; Sv. 1). ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Československo-vatikánská jednání ] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Československo-vatikánská jednání / Jaroslav Cuhra. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Devatenáct nám bylo pryč...] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Devatenáct nám bylo pryč... : Vzpomínky. Totální nasazení dívčího ročníku 1924 trochu jinak / Stanislava Zvěřinová. odpovědný red. Jiří Joţák. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách / ed. Jiří Šouša, Daniel E. Miller, Mary Hrabik Samal. - Praha : Karolinum, s. ISBN

11 082 KŘESŤAN, Jiří: [Oč mi v ţivotě šlo] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 1 (2002), s Rec. na : Oč mi v ţivotě šlo : Cesty českého teologa doma i do širého světa / Jan Milíč Lochman. - Praha : Kalich, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Roosevelt and the Munich Crisis] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 2 (2002), s Rec. na : Roosevelt and the Munich Crisis : A Study of Political Decision-Making /Barbara Rearden Farnham. - Princeton: Princeton University Press, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Russians outside Russia]. In: Arch. Čas. - Roč. 5, č. 3 (2002), s Rec. na : Russians outside Russia : The Émigré Community in Czechoslovakia / Elena Chinyaeva. - München : R. Oldenbourg Verlag, s. - (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum; Bd. 89). 085 KŘESŤAN, Jiří: [Social Outsiders in Nazi Germany] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 1 (2002), s Rec. na : Social Outsiders in Nazi Germany / ed. by Robert Gellately, Nathan Stolzfus. - Princeton-Oxford : Princeton University Press, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Sovereignty - Disputed Claims-Proffessional Culture] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 2 (2002), s Rec. na : Sovereignty - Disputed Claims-Proffessional Culture : Essays on Archival Policies / Charles Kecskeméti. - Brussels : Koninklijke Bibliotheek van Belgie, s. ISSN KŘESŤAN, Jiří: [Stredné Slovensko a Demokratická strana v rokoch ] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Stredné Slovensko a Demokratická strana v rokoch / Stanislav Matejkin. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Trophies of War and Empire] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 2 (2002), s Rec. na : Trophies of War and Empire : The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution / Patricia Kennedy Grimsted. foreword by Charles Kecskeméti. - Cambridge : Harvard University Press, XLVII, 750 s. ISBN

12 089 MACHKOVÁ, Zora: Přátelství a spolupráce francouzského novináře Georgese Blachona se Soběslavem Pinkasem ve světle jejich vzájemné korespondence. - Res. něm. In: Paginae Historiae. - Č. 10, (2002), s MATUŠÍKOVÁ, Lenka: Die Entwicklung der Wirtschafts- und Sozialstrukturen in der Herrschaft Poděbrady. In: Soziale Strukturen in Böhmen : Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, Jahrhundert / hrsg. von Markus Cerman, Hermann Zeitlhofer. - München : Oldenbourg-Wiss.-Verl. - Wien : Verl. für Geschichte und Politik, s MATUŠÍKOVÁ, Lenka: Die Juden im ersten böhmischen Kataster / přel. Jürgen Ostmeyer. In: Jud. Bohem. - Sv. 37, (2001), s MATUŠÍKOVÁ, Lenka - PAZDEROVÁ, Alena: Regionen mit kommerzieller Landwirtschaft und in agrarischer Randlage im Vergleich : die Herrschaften Poděbrady und Rychnov nad Kněţnou, In: Soziale Strukturen in Böhmen : Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, Jahrhundert / hrsg. von Markus Cerman, Hermann Zeitlhofer. - München : Oldenbourg-Wiss.-Verl. - Wien : Verl. für Geschichte und Politik, s NEVÍMOVÁ, Petra: Barokní kostel - chrám Boţí, nebo sbírka uměleckých předmětŧ? In: Souvislosti. - Roč. 12, č. 1/47 (2001), s NEVÍMOVÁ, Petra: Cyklus nástěnných maleb na chodbách praţského Klementina. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s NEVÍMOVÁ, Petra: Mariánský cyklus fresek v Doksanech. In: Děj. a Souč. - Roč. 23, č. 4 (2001), s NOVÁČKOVÁ, Helena: Zpráva o sluţební cestě do Paříţe ve dnech archiv, s PAMĚTNÍ zápis z makovice kostelní věţe / Bronislava Bacílková, Benjamin Bartl, Emil Kordiovský, Jaroslav Otáhal. In: Kobylí, dědina... / Emil Kordiovský...[a kol.]. - Znojmo : nakladatelství FPO pro obec Kobylí, s

13 098 PAZDEROVÁ, Alena: Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in der Herrschaft Rychnov nad Kněţnou. In: Soziale Strukturen in Böhmen : Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, Jahrhundert / hrsg. von Markus Cerman, Hermann Zeitlhofer. - München : Oldenbourg-Wiss.-Verl. - Wien : Verl. für Geschichte und Politik, s PAZDEROVÁ, Alena: Ve stínu příprav na válku s Turky : (Příspěvek k počátkŧm Specianovy nunciatury v Praze roku 1592). In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s PAZDEROVÁ, Alena: Výtah z cestovní zprávy ze sluţební cesty do Říma ve dnech archiv, s PAZDEROVÁ, Alena: Zemští archiváři Vojtěch Jaromír Nováček a Jan Bedřich Novák - prŧkopníci moderního pojetí archivní práce. In: Archiváři ve XX. století : Sborník příspěvkŧ z konference uspořádané ve dnech září 2001 v Jindřichově Hradci. - Jindřichŧv Hradec : Státní okresní archiv, s PLÍHALOVÁ, Lucie: Bibliografie prací Raisy Machatkové, prom. hist. Praha : Státní ústřední archiv, s PŠENIČKOVÁ, Jana: Ochrana historických památek a přírodních krás při provádění pozemkové reformy v ČSR. In: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století : Sborník příspěvkŧ z mezinárodní konference konané ve dnech Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, (Studie Slováckého muzea; č. 5, 2000). - s PŠENIČKOVÁ, Jana: Vnucené, úřední správy na zemědělském majetku v Čechách. Praha : Státní ústřední archiv, s SEDLÁČEK, Pavel: Coats of Arms, Flags, Seals. In: The Heart of Europe. - Vol. 9, Nr. 5 (2002), s. 38.

14 106 SEDLÁČEK, Pavel: České zemské desky a heraldika ( ). In: Heraldica viva II. : Sborník příspěvkŧ z konference českých, moravských a slezských heraldikŧ, konané ve dnech října 1999 v Pardubicích. - Pardubice, s SEDLÁČEK, Pavel: Epocha orlŧ : (Přehled vývoje znakŧ rakouského panovníka a státu ). In: Herald. Ročen /2000, s SEDLÁČEK, Pavel: Nadpřirozený lev a modrý klín : S Pavlem Sedláčkem o státním znaku, vlajce, hymně a svatém Václavu / zaps. Jan Oulík. In: Lit. Nov. - Roč. 13, č. 43 ( ), s SEDLÁČEK, Pavel: Velká pečeť císařovny Marie Terezie z roku In: Náchodsko od Minul. k Dnešku. - Sv. 4, (2002), s SEDLÁČEK, Pavel: Vladykové z Klečan. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s SEDLÁČKOVÁ, Helena: Instrukce pro hradní střelce z roku In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s SEDLÁČKOVÁ, Helena: Zasedání sfragistické komise v Barceloně ve dnech In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 1 (2002), s SEDLÁČKOVÁ, Helena: Zpráva ze sluţební cesty do Španělska ve dnech archiv, s SEDLÁKOVÁ, Monika: Návštěva Ruského vojenského archivu. Praha : Státní ústřední archiv, s SEDLÁKOVÁ, Monika: Zpráva ze sluţební cesty do Ruska ve dnech archiv, s

15 116 ŠŤOVÍČEK, Ivan - NOVÁČKOVÁ, Helena: Memorandum Jana Opočenského o archivnictví z roku Praha : Státní ústřední archiv, s VÁVROVÁ, Petra - PAULUSOVÁ, Hana: Studium vlastností některých UV filtrŧ. In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře konaného ve dnech září 2002 v Pardubicích. - Brno : Technické muzeum v Brně, s VINDUŠKOVÁ, Anna: Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníkŧ za rok archiv, s

16 AUTORSKÝ REJSTŘÍK (zahrnuti pouze pracovníci SÚA) Bacílková, Bronislava 010, 097 Bartl, Benjamin 010, 097 Bartŧšek, Václav 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038 Benešová, Emilie 007 Blodigová, Alexandra 004, 009, 039, 040 Brom, Bohumír 001, Bubeník, Jaroslav 004, 008 Čadková, Iva 002 Drašarová, Eva 003, 004, 041, 042, 043 Ďurovič, Michal 004, 006, 044, 045 Elstnerová, Irena 046 Gregorovičová, Eva 003, 021, 047, 048, 049, 050, 051, 052 Horký, Roman 042, 053 Hrubeš, Martin 004 Juněcová, Jiřina 043, 054 Kaďorek, Rudolf 055 Kahuda, Jan 009, 016, 056, 057, 058, 059, 060, 066 Kokešová, Helena 061, 062, 063, 064 Kokošková, Zdeňka 065 Krlín, Jan 011, 067, 068 Křesťan, Jiří 008, 009, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088 Kunt, Miroslav 012 Machatková, Raisa 008, 013, 020 Machková, Zora 089 Matušíková, Lenka 019, 020, 090, 091, 092 Měšťánková, Vlasta 009, Nevímová, Petra 093, 094, 095 Nováčková, Helena 005, 008, 020, 096, 116 Paulusová, Hana 117 Pazderová, Alena 003, 017, 020, 092, 098, 099, 100, 101 Plíhalová, Lucie 102 Pšeničková, Jana 018, 103, 104 Sedláček, Pavel 003, 105, 106, 107, 108, 109, 110 Sedláčková, Helena 003, 111, 112, 113 Sedláková, Monika 009, 114, 115 Spáčilová, Dagmar 020 Straka, Roman 004 Šťovíček, Ivan 005, 020, 116 Vindušková, Anna 046, 118 Zahradníková, Magda 002 Zdrubecká, Marcela 008 Ţabka, Josef 009

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2003. Sestavila Anna Vindušková

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2003. Sestavila Anna Vindušková Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2003 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 ČADKOVÁ, Iva - ZAHRADNÍKOVÁ, Magda : Berní rula. Sv. 25, Kraj Plzeňský.

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Články z databáze ANL 1992-2006. Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového projektu

Články z databáze ANL 1992-2006. Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového projektu BIBLIOGRAFIE NÁRODNÍ KNIHOVNY Kolektivizace venkova v Československu 1945-1960 1.4 České země Články z databáze ANL 1992-2006 Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století

ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století ějiny venkova v českých zemích 18. 20. století Historiografie, metody, problémy 13. 14. června 2014 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové PÁTEK 13. června 2014 8.30 Prezentace účastníků 9.30 Úvodní

Více

Publikační činnost. za léta 2004-2013

Publikační činnost. za léta 2004-2013 NÁRODNÍ ARCHIV Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za léta 2004-2013 NÁRODNÍ ARCHIV Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za léta 2004-2013 Souhrnný soubor pro ročníky

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Knihovna = dokumenty Písmo a písemnictví (paleografie) Předstupeň písma např. piktografy, uzlové, klínové, hieroglyfy Vznik písma před cca 5000 lety Materiály kámen,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2009

Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2009 Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2009 Sestavila Olga Pospíšilová O b s a h Články, recenze, elektronické články.. 1-19 Monografie a elektronické publikace. 19-21 Autorský rejstřík.

Více

Autumn Archival School 2008

Autumn Archival School 2008 Mgr. Michaela Škvírová Moravský zemský archiv v Brně Autumn Archival School 2008 (Podzimní archivní škola 2008) Terst, 16.-23. listopadu 2008 Jak jsem se o projektu dozvěděla? IIAS-->Archivní správa MV-->Národní

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Městský úřad Trhové Sviny

Městský úřad Trhové Sviny Č.j.: VV/ 19535/08/Cer oznámení o uložení písemnosti dle ust. 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vyzývá

Více

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test k uvedeným tématům určený k zadání prostřednictvím interaktivní tabule. Řešení testu je uvedeno v příloze na

Více

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví

Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národní archiv ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy si kladou za čest pozvat zájemce na mezinárodní

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

securitas imperii 23 (02/2013)

securitas imperii 23 (02/2013) securitas imperii 23 (02/2013) Miroslav Novák K aplikaci pojmu totalitarismus na komunistické systémy: obecné problémy a česká specifika Petr Placák Fašismus jako radikální lidová revoluce Poznámky k

Více

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Hotel Srní - budova A pokoj C112 Heinrich Voss Německo pokoj C113 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT FSv 166 29 Praha 6 pokoj C114 Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. MÚ

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata.

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2001 Personální situace Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Uvolněné místo odborného správce sbírky plánové dokumentace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra VY_32_INOVACE_ZEM_75 ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

FACE First Aid Competition in Europe = Evropská soutěž první pomoci

FACE First Aid Competition in Europe = Evropská soutěž první pomoci Historie soutěže FACE - výsledky FACE First Aid Competition in Europe = Evropská soutěž první pomoci rok POŘÁDAJÍCÍ ZEMĚ město síň slávy ČESKÁ REPREZENTACE (UMÍSTĚNÍ) 1987 Německo Biedenkopf Nizozemsko

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

HISTORIE SKLÁŘSKÉ A BIŢUTERNÍ VÝROBY

HISTORIE SKLÁŘSKÉ A BIŢUTERNÍ VÝROBY 5. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORIE SKLÁŘSKÉ A BIŢUTERNÍ VÝROBY V ČESKÝCH ZEMÍCH ŢELEZNÝ BROD 17. 19. září 2010 PROGRAM KONFERENCE Pořádající organizace Česká sklářská společnost sekce Historie skla Střední

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Program. Evropský rok historie. Základní mezníky evropské historie 20. století. Evropa mezi válkou a mírem 1914 2004. 9. 11.

Program. Evropský rok historie. Základní mezníky evropské historie 20. století. Evropa mezi válkou a mírem 1914 2004. 9. 11. European Remembrance Třetí mezinárodní sympozium evropských institucí zkoumajících evropskou historii 20. století a čtvrté setkání pro networking organizací zabývajících se pamětí a podporovaných z programu

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Přírůstky v knihovně zpracované v únoru 2011

Přírůstky v knihovně zpracované v únoru 2011 Přírůstky v knihovně zpracované v únoru 2011 1000 panoramatic views of the Czech Republic : virtual tours = virtuální prohlídky = virtuelle Besichtigungen / CzechTourism, photography Panoramas s.r.o. -

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014. okresní kolo, okres Ostrava

Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014. okresní kolo, okres Ostrava Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014 okresní kolo, okres Ostrava (22. 1. 2014 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba) pořadí příjmení jméno škola třída př1 př2

Více