Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002"

Transkript

1 Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 BROM, Bohumír : Dokumenty z českých archivŧ k historii mezinárodních hospodářských vztahŧ v období studené války : (Studie o pramenech) vyd. - Praha : Nakladatelství Karolinum, s. ISBN ČADKOVÁ, Iva - ZAHRADNÍKOVÁ, Magda : Berní rula. Sv. 24, Kraj Plzeňský. Díl II / zprac. Iva Čadková, Magda Zahradníková vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, S ISBN X 003 ČESKÁ panovnická a státní symbolika : Vývoj od středověku do současnosti. Katalog výstavy Státního ústředního archivu v Praze = Czech Sovereigns and States Symbols : their Evolution from the middle Ages up to the Present. Catalogue of the Exhibition / editor katalogu Eva Gregorovičová ; autor katalogu Pavel Sedláček ; na katalogu spoluprac. J. K. Čech, Eva Drašarová, Jan Frei, Eva Gregorovičová, Markéta Kabelková, Karel Müller, Alena Pazderová, Helena Sedláčková, Karel Vrána vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN DĚJINY českého novinářství a českých novinářských spolkŧ : Výstava k dějinám českého tisku na území České republiky. Katalog výstavy / na katalogu spoluprac. Alexandra Blodigová, Jaroslav Bubeník, Eva Drašarová, Michal Ďurovič, Jiří Gruntorád, Martin Hrubeš, Jan Jirák, Jakub Končelík, Barbara Köpplová, Jitka Kryšpínová, Alena Lábová, Martin Sekera, Roman Straka, Dušan Tomášek. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN sine 005 DOKUMENTY československé zahraniční politiky : Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády (16. březen červen 1940) / k vyd. připr. Jan Němeček, Jan Kuklík, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček. - Praha : Ústav mezinárodních vztahŧ : Univerzita Karlova v Praze - nakl. Karolinum : Historický ústav AV ČR, s. ISBN ISBN

2 006 ĎUROVIČ, Michal : Restaurování a konzervování archiválií a knih /...[a kol.] vyd. - Praha ; Litomyšl : Paseka, s. ISBN HISTORICKÁ fotografie. Roč. 2 / ved. red. Emilie Benešová, Jiří Zikmund. - Praha : Státní ústřední archiv ; Hradec Králové : Muzeum východních Čech v Hradci Králové, s. ISBN ISBN ISSN X 008 KATALOG a rejstříky k protokolŧm schŧzí 11. československé vlády (2. Udrţalovy) : / připr. kol. prac. SÚA ; zprac. Raisa Machatková, Miroslav Gregorovič, Jiří Křesťan, Jaroslav Bubeník, Helena Nováčková, Marcela Zdrubecká. - Praha : Státní ústřední archiv, s. - (Inventáře a katalogy fondŧ Státního ústředního archivu). ISBN KDE je domov : Sborník k ţivotnímu jubileu Raisy Machatkové / k vyd. připr. Alexandra 1. vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN KORDIOVSKÝ, Emil: Kobylí, dědina... / Emil Kordiovský...[a kol.]. - Znojmo : nakladatelství FPO pro obec Kobylí, s. - (Kniţnice Jiţní Moravy; Sv. 29). ISBN V autorském kolektivu uvedeni pracovníci SÚA Bronislava Bacílková a Benjamin Bartl. 011 KRLÍN, Jan : Profil státní správy v českém vnitrozemí po říjnu 1918 : Postgraduální doktorandská práce. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, s. Vedoucí práce Prof. Robert Kvaček, DrSc. 012 KUNTOVÁ, Olga - KUNT, Miroslav : Správa dokumentŧ v praxi spisové sluţby a účetnictví. - Ostrava : Montanex, s. ISBN MACHATKOVÁ, Raisa : Z protokolŧ schŧzí 11. československé vlády (2. Udrţalovy) : Edice vybraných pasáţí / připr. Raisa Machatková. - Praha : Státní ústřední archiv, s. - (Edice dokumentŧ z fondŧ Státního ústředního archivu). ISBN

3 014 MNICHOV 1938 v řeči archivních dokumentŧ : (Komentář k edici Státního ústředního archivu v Praze Protifašistický a národně osvobozenecký boj českého a slovenského lidu, / zprac. Zdeněk Šamberger dopln. vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN PAGINAE historiae : Sborník Státního ústředního archivu v Praze. Č Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN PATER familias : Sborník příspěvkŧ k ţivotnímu jubileu prof. Dr. Ivana Hlaváčka / k vyd. připr. Jan Hrdina ; za spolupráce Evy Doleţalové a Jana Kahudy vyd. - Praha : Scriptorium, s. ISBN POCTA Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN PŠENIČKOVÁ, Jana : Zemědělské druţstevnictví : Kolektivizace zemědělství - Vznik JZD : 1953 / připr. Jana Pšeničková vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. - (Edice dokumentŧ z fondŧ Státního ústředního archivu v Praze). ISBN SOUPIS ţidovských rodin v Čechách z roku I, Loketský kraj. Boleslavský kraj. Budějovický kraj / editoři Jan Boháček, Jan Hálek, Klára Kučerová, Vlasta Mádlová ; věd. red. Ivana Ebelová; lektor. Lenka Matušíková, Alexandr Putík vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN X 020 ŠŤOVÍČEK, Ivan : Zásady vydávání novověkých historických pramenŧ z období od počátku 16. století do současnosti : Příprava vědeckých edic dokumentŧ ze století pro potřeby historiografie /...[a kol.]. ; kol. aut. Július Baláţ, Ivana Ebelová, Jiří Jelen, Raisa Machatková, Lenka Matušíková, Helena Nováčková, Alena Pazderová, Jindřich Pecka, Dagmar Spáčilová, Ludmila Sulitková, Alexandra Špiritová, Ivan Šťovíček vyd. - Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, s. ISBN The TREASURES of the Central State Archives in Prague : The State of Bohemia and Czechoslovakia in Documents Exhibition Catalogue / editor Eva Gregorovičová vyd. - Prague : Central State Archives in Prague, s. ISBN

4 022 VÝROČNÍ zpráva Státního ústředního archivu v Praze za rok Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN Články a recenze 023 BARTŦŠEK, Václav: Gelasius Dobner a jeho vztah k piaristické knihovně v Kronice praţské piaristické koleje. In: Problematika historických a vzácných kniţních fondŧ Čech, Moravy a Slezska 2001 : Paměti - zpŧsob zobrazení skutečnosti. Sborník z 10. odborné konference, Olomouc října Brno : Sdruţení knihoven ČR : Státní vědecká knihovna v Olomouci, s BARTŦŠEK, Václav: Jak pomohl Benešov k zaloţení piaristických škol v Praze. In: Jiskra : Týdeník benešovského okresu. - č. 47 ( ), s BARTŦŠEK, Václav: Kde a kdy se mŧţeme seznámit s českou státní symbolikou? In: Jiskra : Týdeník benešovského okresu. - č. 42 ( ), s BARTŦŠEK, Václav: Piarističtí svatí a blahoslavení a vztah slovanských zemí k nim : Návraty k výstavě. In: Miscellanea : Oddělení rukopisŧ a starých tiskŧ. - Sv. 16, (1999/2000), s BARTŦŠEK, Václav: Počátky pavlínŧ na Moravě. Praha : Státní ústřední archiv, s BARTŦŠEK, Václav: Rektoři benešovské piaristické koleje v letech In: Výroční zpráva Gymnázia Benešov za školní rok 2000/ Benešov : Gymnázium Benešov, s BARTŦŠEK, Václav: Seminář Historik a databáze. In: Nár. Knih. - Roč. 13, č. 3 (2002), s BARTŦŠEK, Václav: Snahy o zaloţení piaristické koleje v Praze v 17. a 1. polovině 18. století. - Res. něm. In: Paginae Historiae. - Č. 10, (2002), s

5 031 BARTŦŠEK, Václav: Výuka teologie v piaristickém řádu v době baroka a příprava na ni s přihlédnutím k českým zemím. In: Sbor. Katol. teolog. Fakulty. - Sv. 4, (2002), s BARTŦŠEK, Václav: Zakladatel české numismatiky Mikuláš Adaukt Voigt. In: Karmelitánský kalendář Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, s BARTŦŠEK, Václav: Dvě knihy o lázních a lázeňství a jeho dějinách / bv. In: Děj. Věd. Techn. - Roč. 35, č. 2 (2002), s Rec. na : Encyklopedie lázní a léčivých pramenŧ v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Stanislav Burachovič, Stanislav Weiser. - Praha, s., 2 mapy. Rec. na : Obrazy z dějin lázeňství / Vladimír Kříţek. - Praha, s. 034 BARTŦŠEK, Václav: [Historická chronologie]. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 1 (2002), s In: Nár. Knih. - Roč. 13, č. 2 (2002), s Rec. na : Historická chronologie / Marie Bláhová a kol. - Praha : Libri, s., tab. v textu. 035 BARTŦŠEK, Václav: [Pietro Andrea Mattioli ]. In: Nár. Knih. - Roč. 13, č. 2 (2002), s Rec. na : Pietro Andrea Mattioli : u příleţitosti 500. výročí narození = in occasione del V centenario della nascita / Miroslava Hejnová. - Praha : Národní knihovna ČR : Istituto Italiano di Cultura di Praga, s. [10] s. obr. příl.: portréty, faksim. 036 BARTŦŠEK, Václav: [Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice]. In: Nár. Knih. - Roč. 13, č. 3 (2002), s Rec. na : Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice / Marie Tošnerová...[a kol.]. - Praha : Archiv Akademie věd ČR, Komise pro soupis a studium rukopisŧ, s.:59 bar. fotogr. 037 BARTŦŠEK, Václav: [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka]. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 2 (2002), s Rec. na : Sborník vlastivědných prací z Podblanicka s.// Sv BARTŦŠEK, Václav: [Soupis prvotiskŧ Západočeského muzea v Plzni]. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 1 (2002), s Rec. na : Soupis prvotiskŧ Západočeského muzea v Plzni / Josef Hejnic. - Plzeň : Západočeské muzeum, s., z toho 35 s. obr. příl.

6 039 BLODIGOVÁ, Alexandra: Český klub velocipedistŧ a jeho závodní činnost. Praha : Státní ústřední archiv, s BLODIGOVÁ, Alexandra: Fondy a sbírky bývalých archivŧ ÚV KSČ a ÚML a jejich nynější začlenění ve fondech SÚA v Praze. In: Věstník grantu KSČ a radikální socialismus v Československu č. 3 (2002), s DRAŠAROVÁ, Eva: Státní ústřední archiv v Praze : Nenápadné přiblíţení se Evropě. In: Dějiny a současnost - Roč. 35, č. 2 (2002), s DRAŠAROVÁ, Eva - HORKÝ, Roman: Zpráva ze studijní cesty do Rakouska v rámci projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky ve dnech archiv, s DRAŠAROVÁ, Eva - JUNĚCOVÁ, Jiřina: Zpráva ze sluţební cesty do Rakouska ve dnech archiv, s DUŠEK, Ladislav - ĎUROVIČ, Michal: Za Františkem Křivánkem. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 2 (2002), s ĎUROVIČ, Michal: Zásady vystavování archiválií ve Státním ústředním archivu v Praze. In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře konaného ve dnech září 2002 v Pardubicích. - Brno : Technické muzeum v Brně, s ELSTNEROVÁ, Irena - VINDUŠKOVÁ, Anna: Bibliografie PhDr. Josefa Kollmanna. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s GREGOROVIČOVÁ, Eva: Po stopách Lorenza Medicejského v Rodinném archivu toskánských Habsburkŧ. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s

7 048 GREGOROVIČOVÁ, Eva: Pratolino a Děmidov. Praha : Státní ústřední archiv, s GREGOROVIČOVÁ, Eva: Prŧzkum fondŧ Státního archivu ve Florencii In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 2 (2002), s GREGOROVIČOVÁ, Eva: VI. evropská archivní konference : Florencie In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 1 (2002), s GREGOROVIČOVÁ, Eva: Zpráva ze sluţební cesty do Itálie ve dnech archiv, s GREGOROVIČOVÁ, Eva: [Praţský svět]. In: Hist. Fotogr. - Roč. 2, č. 1 (2002), s Rec. na : Praţský svět / Pavel Scheufler. - Praha : Praţský svět vydavatelství, s., 434 bar. fotogr. ISBN HORKÝ, Roman: Zpráva ze studijní cesty do Vídně v rámci projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky ve dnech archiv, s JUNĚCOVÁ, Jiřina: Účtárna císařských soukromých a rodinných fondových statkŧ. Praha : Státní ústřední archiv, s KAĎOREK, Rudolf: Fondy Státního ústředního archivu v Praze a jejich vztah k Rusku a zemím bývalého SSSR podle údajŧ databázové evidence listŧ JAF v programu PEvA. Praha : Státní ústřední archiv, s KAHUDA, Jan: Exkurze katedry archivnictví FF UK do Švédska. In: Arch. Čtvrtletník. - Roč. 9, č. 2 (2001), s

8 057 KAHUDA, Jan: K počátkŧm zájmové organizace českých archivářŧ. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s KAHUDA, Jan - VALEŠOVÁ, Vlasta: Projekt záchrany a zpracování archivu Školského spolku Komenský. In: Česká a slovenská Vídeň dnes. - č. 12 (2002), s KAHUDA, Jan: Sto pět dnŧ v Plasích aneb pět zpráv pana archiváře. Praha : Státní ústřední archiv, s KAHUDA, Jan: [Regesten der Urkunden im Archiv der Fürsten von Metternich im Staatlichen Zentralarchiv zu Prag]. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 2 (2002), s Rec. na : Regesten der Urkunden im Archiv der Fürsten von Metternich im Staatlichen Zentralarchiv zu Prag : Teil 2 / Johannes Mötsch. - Koblenz, ( Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 90). 061 KOKEŠOVÁ, Helena: Jen kdyby ta mama byla jiná... : Výběrová edice korespondence Josefa a Karla Němcových. In: Lit. Arch. - Č. 34, (2002), s KOKEŠOVÁ, Helena: Karla Němce léta vandrovní. In: Lit. Arch. - Č. 34, (2002), s KOKEŠOVÁ, Helena: Zpráva o zpracování fondu Tomáše Garrigue Masaryka. In: Lit. Arch. - Č. 34, (2002), s. 064 KOKEŠOVÁ, Helena: [Řeč dopisŧ, řeč v dopisech Boţeny Němcové]. In: Děj. a Souč. - Roč. 35, č. 4 (2002), s. 58. Rec. na : Řeč dopisŧ, řeč v dopisech Boţeny Němcové / Jaroslava Janáčková, Alena Macurová...[a kol.]. - Praha : ISV nakladatelství, s. 065 KOKOŠKOVÁ, Zdeňka: 28. říjen 1941 na gymnáziu v Uherském Hradišti. Praha : Státní ústřední archiv, s

9 066 KOLLMANN, Josef: Rozhovor / zapsal Jan Kahuda. In: Arch. Čtvrtletník. - Roč. 9, č. 2 (2001), s KRLÍN, Jan: Narodni svet v Ljubljane 1918 (Národní výbor v Lublani 1918) a problematika budování nových státních struktur na území dnešního Slovinska v období říjen-prosinec Res. něm. In: Paginae Historiae. - Č. 10, (2002), s KRLÍN, Jan: Prŧběh převzetí moci v Lublani v roce 1918 : Správa města versus Narodne sveti. Praha : Státní ústřední archiv, s KŘESŤAN, Jiří: Dny všední archiváře Zdeňka Nejedlého a jeho přátel. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s KŘESŤAN, Jiří: Letní kurz Středoevropské univerzity v Budapešti na téma Archivy politických stran po pádu komunismu. In: Arch. Čtvrtletník. - Roč. 9, č. 2 (2001), s KŘESŤAN, Jiří: Opoţděná reportáţ o neopoţděném kultu : Vyhnání Ivana Svitáka z Akademie věd v roce In: Česká věda a Praţské jaro ( ) : Sborník z konference ( listopadu 2000). - Praha : Karolinum, s KŘESŤAN, Jiří: Osobní archiv Josefa Vavrouška ve Státním ústředním archivu v Praze. In: Zpravodaj Společnosti pro trvale udrţitelný ţivot. - č. 3 (2001), s KŘESŤAN, Jiří: Výjimečnost není štěstí : Z válečného deníku a korespondence Marie Nejedlé. Praha : Státní ústřední archiv, s KŘESŤAN, Jiří: Zdeněk Nejedlý - ţivotopisec Charlie G. Masarykové. In: Charlotta G. Masaryková : Sborník příspěvkŧ z konference ke 150. výročí jejího narození, konané 10. listopadu 2000 / uspoř. Marie L. Neudorflová. - Praha : Masarykŧv ústav Akademie věd ČR, s

10 075 KŘESŤAN, Jiří: Zpráva o XXII. ročníku Běhu za zdravím. In: Arch. Čtvrtletník. - Roč. 9, č. 2 (2001), s KŘESŤAN, Jiří: Zpráva ze sluţební cesty do Maďarska ve dnech : (Letní kurz Středoevropské univerzity v Budapešti Archivy politických stran po pádu komunismu ). archiv, s KŘESŤAN, Jiří: [Cestami demokracie] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Cestami demokracie : Ke stému výročí vzniku Besedy Slovan v Ţenevě / Stanislav Brouček. - Ţeneva. - Praha : Beseda Slovan v Ţenevě, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Československá sociální demokracie] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Československá sociální demokracie : Kapitoly z let exilu / Radomír Luţa. - Praha - Brno : Československé dokumentační středisko - Doplněk, s. - (Dokumentace československého exilu ; Sv. 1). ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Československo-vatikánská jednání ] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Československo-vatikánská jednání / Jaroslav Cuhra. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Devatenáct nám bylo pryč...] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Devatenáct nám bylo pryč... : Vzpomínky. Totální nasazení dívčího ročníku 1924 trochu jinak / Stanislava Zvěřinová. odpovědný red. Jiří Joţák. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách / ed. Jiří Šouša, Daniel E. Miller, Mary Hrabik Samal. - Praha : Karolinum, s. ISBN

11 082 KŘESŤAN, Jiří: [Oč mi v ţivotě šlo] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 1 (2002), s Rec. na : Oč mi v ţivotě šlo : Cesty českého teologa doma i do širého světa / Jan Milíč Lochman. - Praha : Kalich, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Roosevelt and the Munich Crisis] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 2 (2002), s Rec. na : Roosevelt and the Munich Crisis : A Study of Political Decision-Making /Barbara Rearden Farnham. - Princeton: Princeton University Press, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Russians outside Russia]. In: Arch. Čas. - Roč. 5, č. 3 (2002), s Rec. na : Russians outside Russia : The Émigré Community in Czechoslovakia / Elena Chinyaeva. - München : R. Oldenbourg Verlag, s. - (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum; Bd. 89). 085 KŘESŤAN, Jiří: [Social Outsiders in Nazi Germany] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 1 (2002), s Rec. na : Social Outsiders in Nazi Germany / ed. by Robert Gellately, Nathan Stolzfus. - Princeton-Oxford : Princeton University Press, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Sovereignty - Disputed Claims-Proffessional Culture] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 2 (2002), s Rec. na : Sovereignty - Disputed Claims-Proffessional Culture : Essays on Archival Policies / Charles Kecskeméti. - Brussels : Koninklijke Bibliotheek van Belgie, s. ISSN KŘESŤAN, Jiří: [Stredné Slovensko a Demokratická strana v rokoch ] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Stredné Slovensko a Demokratická strana v rokoch / Stanislav Matejkin. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Trophies of War and Empire] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 2 (2002), s Rec. na : Trophies of War and Empire : The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution / Patricia Kennedy Grimsted. foreword by Charles Kecskeméti. - Cambridge : Harvard University Press, XLVII, 750 s. ISBN

12 089 MACHKOVÁ, Zora: Přátelství a spolupráce francouzského novináře Georgese Blachona se Soběslavem Pinkasem ve světle jejich vzájemné korespondence. - Res. něm. In: Paginae Historiae. - Č. 10, (2002), s MATUŠÍKOVÁ, Lenka: Die Entwicklung der Wirtschafts- und Sozialstrukturen in der Herrschaft Poděbrady. In: Soziale Strukturen in Böhmen : Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, Jahrhundert / hrsg. von Markus Cerman, Hermann Zeitlhofer. - München : Oldenbourg-Wiss.-Verl. - Wien : Verl. für Geschichte und Politik, s MATUŠÍKOVÁ, Lenka: Die Juden im ersten böhmischen Kataster / přel. Jürgen Ostmeyer. In: Jud. Bohem. - Sv. 37, (2001), s MATUŠÍKOVÁ, Lenka - PAZDEROVÁ, Alena: Regionen mit kommerzieller Landwirtschaft und in agrarischer Randlage im Vergleich : die Herrschaften Poděbrady und Rychnov nad Kněţnou, In: Soziale Strukturen in Böhmen : Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, Jahrhundert / hrsg. von Markus Cerman, Hermann Zeitlhofer. - München : Oldenbourg-Wiss.-Verl. - Wien : Verl. für Geschichte und Politik, s NEVÍMOVÁ, Petra: Barokní kostel - chrám Boţí, nebo sbírka uměleckých předmětŧ? In: Souvislosti. - Roč. 12, č. 1/47 (2001), s NEVÍMOVÁ, Petra: Cyklus nástěnných maleb na chodbách praţského Klementina. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s NEVÍMOVÁ, Petra: Mariánský cyklus fresek v Doksanech. In: Děj. a Souč. - Roč. 23, č. 4 (2001), s NOVÁČKOVÁ, Helena: Zpráva o sluţební cestě do Paříţe ve dnech archiv, s PAMĚTNÍ zápis z makovice kostelní věţe / Bronislava Bacílková, Benjamin Bartl, Emil Kordiovský, Jaroslav Otáhal. In: Kobylí, dědina... / Emil Kordiovský...[a kol.]. - Znojmo : nakladatelství FPO pro obec Kobylí, s

13 098 PAZDEROVÁ, Alena: Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in der Herrschaft Rychnov nad Kněţnou. In: Soziale Strukturen in Böhmen : Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, Jahrhundert / hrsg. von Markus Cerman, Hermann Zeitlhofer. - München : Oldenbourg-Wiss.-Verl. - Wien : Verl. für Geschichte und Politik, s PAZDEROVÁ, Alena: Ve stínu příprav na válku s Turky : (Příspěvek k počátkŧm Specianovy nunciatury v Praze roku 1592). In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s PAZDEROVÁ, Alena: Výtah z cestovní zprávy ze sluţební cesty do Říma ve dnech archiv, s PAZDEROVÁ, Alena: Zemští archiváři Vojtěch Jaromír Nováček a Jan Bedřich Novák - prŧkopníci moderního pojetí archivní práce. In: Archiváři ve XX. století : Sborník příspěvkŧ z konference uspořádané ve dnech září 2001 v Jindřichově Hradci. - Jindřichŧv Hradec : Státní okresní archiv, s PLÍHALOVÁ, Lucie: Bibliografie prací Raisy Machatkové, prom. hist. Praha : Státní ústřední archiv, s PŠENIČKOVÁ, Jana: Ochrana historických památek a přírodních krás při provádění pozemkové reformy v ČSR. In: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století : Sborník příspěvkŧ z mezinárodní konference konané ve dnech Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, (Studie Slováckého muzea; č. 5, 2000). - s PŠENIČKOVÁ, Jana: Vnucené, úřední správy na zemědělském majetku v Čechách. Praha : Státní ústřední archiv, s SEDLÁČEK, Pavel: Coats of Arms, Flags, Seals. In: The Heart of Europe. - Vol. 9, Nr. 5 (2002), s. 38.

14 106 SEDLÁČEK, Pavel: České zemské desky a heraldika ( ). In: Heraldica viva II. : Sborník příspěvkŧ z konference českých, moravských a slezských heraldikŧ, konané ve dnech října 1999 v Pardubicích. - Pardubice, s SEDLÁČEK, Pavel: Epocha orlŧ : (Přehled vývoje znakŧ rakouského panovníka a státu ). In: Herald. Ročen /2000, s SEDLÁČEK, Pavel: Nadpřirozený lev a modrý klín : S Pavlem Sedláčkem o státním znaku, vlajce, hymně a svatém Václavu / zaps. Jan Oulík. In: Lit. Nov. - Roč. 13, č. 43 ( ), s SEDLÁČEK, Pavel: Velká pečeť císařovny Marie Terezie z roku In: Náchodsko od Minul. k Dnešku. - Sv. 4, (2002), s SEDLÁČEK, Pavel: Vladykové z Klečan. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s SEDLÁČKOVÁ, Helena: Instrukce pro hradní střelce z roku In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s SEDLÁČKOVÁ, Helena: Zasedání sfragistické komise v Barceloně ve dnech In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 1 (2002), s SEDLÁČKOVÁ, Helena: Zpráva ze sluţební cesty do Španělska ve dnech archiv, s SEDLÁKOVÁ, Monika: Návštěva Ruského vojenského archivu. Praha : Státní ústřední archiv, s SEDLÁKOVÁ, Monika: Zpráva ze sluţební cesty do Ruska ve dnech archiv, s

15 116 ŠŤOVÍČEK, Ivan - NOVÁČKOVÁ, Helena: Memorandum Jana Opočenského o archivnictví z roku Praha : Státní ústřední archiv, s VÁVROVÁ, Petra - PAULUSOVÁ, Hana: Studium vlastností některých UV filtrŧ. In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře konaného ve dnech září 2002 v Pardubicích. - Brno : Technické muzeum v Brně, s VINDUŠKOVÁ, Anna: Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníkŧ za rok archiv, s

16 AUTORSKÝ REJSTŘÍK (zahrnuti pouze pracovníci SÚA) Bacílková, Bronislava 010, 097 Bartl, Benjamin 010, 097 Bartŧšek, Václav 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038 Benešová, Emilie 007 Blodigová, Alexandra 004, 009, 039, 040 Brom, Bohumír 001, Bubeník, Jaroslav 004, 008 Čadková, Iva 002 Drašarová, Eva 003, 004, 041, 042, 043 Ďurovič, Michal 004, 006, 044, 045 Elstnerová, Irena 046 Gregorovičová, Eva 003, 021, 047, 048, 049, 050, 051, 052 Horký, Roman 042, 053 Hrubeš, Martin 004 Juněcová, Jiřina 043, 054 Kaďorek, Rudolf 055 Kahuda, Jan 009, 016, 056, 057, 058, 059, 060, 066 Kokešová, Helena 061, 062, 063, 064 Kokošková, Zdeňka 065 Krlín, Jan 011, 067, 068 Křesťan, Jiří 008, 009, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088 Kunt, Miroslav 012 Machatková, Raisa 008, 013, 020 Machková, Zora 089 Matušíková, Lenka 019, 020, 090, 091, 092 Měšťánková, Vlasta 009, Nevímová, Petra 093, 094, 095 Nováčková, Helena 005, 008, 020, 096, 116 Paulusová, Hana 117 Pazderová, Alena 003, 017, 020, 092, 098, 099, 100, 101 Plíhalová, Lucie 102 Pšeničková, Jana 018, 103, 104 Sedláček, Pavel 003, 105, 106, 107, 108, 109, 110 Sedláčková, Helena 003, 111, 112, 113 Sedláková, Monika 009, 114, 115 Spáčilová, Dagmar 020 Straka, Roman 004 Šťovíček, Ivan 005, 020, 116 Vindušková, Anna 046, 118 Zahradníková, Magda 002 Zdrubecká, Marcela 008 Ţabka, Josef 009

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2001 Sestavila Anna Vindušková

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2001 Sestavila Anna Vindušková Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2001 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 BERNÍ rula. Sv. 8-9, Kraj Boleslavský / zprac. Aleš Chalupa, Jaroslav

Více

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2003. Sestavila Anna Vindušková

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2003. Sestavila Anna Vindušková Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2003 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 ČADKOVÁ, Iva - ZAHRADNÍKOVÁ, Magda : Berní rula. Sv. 25, Kraj Plzeňský.

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze za rok 1995

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze za rok 1995 Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze za rok 1995 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 01 BABIČKA, Vácslav Soupis archivních pramenŧ k dějinám Němcŧ v Československu. Díl 1,

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014

Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 Konference Krajané a čeština, Praha, 10-12. 9. 2014 jméno stát instituce Balev Anna USA Baslerová Helena Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň Basler Richard Rakousko Kulturní klub Čechů a Slováků,

Více

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ *

ARCHIVNICTVÍ ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * ARCHIVNICTVÍ ARCH ARCH / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ * I. cyklus 201. Historický proseminář Hojda -/2 -/2 Hrdina 002. Svět. jazyk (spol. základ) němčina Hřebíčková 1/1 1/1 Zk 203. Proseminář PVH Bláhová

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 1999. Sestavila Anna Vindušková

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 1999. Sestavila Anna Vindušková Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 1999 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 BABIČKA, Vácslav : Všeradice a jejich kostel. - /Všeradice/ : EUROLEX

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Spisová a archivní služba Metodický list číslo 1 Název tematického celku: Vývoj úředních písemností v českých zemích od středověku. Úvod do archivnictví

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Důvody druhé světové války

Důvody druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Národní archiv, Praha. Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2005 sestavila Anna Vindušková

Národní archiv, Praha. Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2005 sestavila Anna Vindušková Národní archiv, Praha Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2005 sestavila Anna Vindušková Původní datum publikování: 25.4.2006 Datum aktualizace: Obsah: Články a recenze.. 2-17

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí)

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) 2007 prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. PhDr. Kateřina Valentová, PhD. Blanický

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Články z databáze ANL 1992-2006. Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového projektu

Články z databáze ANL 1992-2006. Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového projektu BIBLIOGRAFIE NÁRODNÍ KNIHOVNY Kolektivizace venkova v Československu 1945-1960 1.4 České země Články z databáze ANL 1992-2006 Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového

Více

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Včelínské louky, navržené k vyhlášení KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test k uvedeným tématům určený k zadání prostřednictvím interaktivní tabule. Řešení testu je uvedeno v příloze na

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Důsledky 2. světové války pro Evropu

Důsledky 2. světové války pro Evropu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ NÁZEV SOUTĚŢE Kategorie Umístění Jméno a příjmení Vysílající škola MATEMATICKÝ KLOKAN klokánek Ulman Jiří ZŠ Jičín, Ţeleznická

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2006. Sestavila Anna Vindušková. O b s a h

Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2006. Sestavila Anna Vindušková. O b s a h Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2006 Sestavila Anna Vindušková O b s a h Články a 1-23 Monografie 23-27 Autorský rejstřík 27-29 Názvový rejstřík 29-33 Články a 001 BACÍLKOVÁ,

Více

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 :

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : 1953/54 1. -5. třída 148 dětí učitelský sbor : Procházka Antonín ředitel školy, Jaroslav Hycl, Růžena Procházková, Marie Krčová, Martin Cvan

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE Odborný poradní orgán pro program INGO II, VES 2014 Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. RNDr. Jana Bystřická Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Ing. Jiřina

Více

Sestavila. Anna VinduSkov4

Sestavila. Anna VinduSkov4 Sestavila Anna VinduSkov4 Přehled publikační činnosti pracovníků SÚA 1979-1993 Sestavila Anna Vindušková Úvod Přehled navazuje na dva soupisy (pozn. 1,2), které byly od vzniku Státního ústředního archivu

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 OSMIČKY Helena Nováčková, Milan Vojáček v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách

Více

Seznam přihlášených (dle jména) Knihovny současnosti 2011

Seznam přihlášených (dle jména) Knihovny současnosti 2011 Sdružení knihoven Seznam přihlášených (dle jména) Knihovny současnosti 2011 Jméno Instituce 1 Adamová Libuše Krajská knihovna v Pardubicích 2 Augustinová Věra, PhDr. Parlamentní knihovna 3 Balíková Marie,

Více

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3.

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. E Veronika Cyprysová v Písku 4. E Klára Čejková v Praze

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Odešel JUDr. Zdenìk Franc

Odešel JUDr. Zdenìk Franc Odešel JUDr. Zdenìk Dne 3. ledna letošního roku jsme se rozlouèili s JUDr. Zdeòkem em, který nás bohužel opustil v nedožitých 74 letech. Narodil se 8. února 1927 v Prostìjovì. Po absolvování tamního klasického

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové změny hlaste pí Štefkové Omlouvání žáků 481 131 071 Školní jídelna-rušení obědů 481 131 061 Svoj A Altman Josef 481 131 058 dílna 736 654 494 B Báchor Otto 481 131 079 7013 Luž.kab 132 720 519 750 Bajtl

Více

Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem.

Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem. Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách, která se uskutečnila 30. května 2013 v Ústí nad Labem. ----- ----- ----- Předsedkyně Společnosti přivítala přítomné. Byla zvolena mandátová

Více

www: .

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_345 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Cyklus seminářů. Obrazové dokumenty. vyhrazena.

Cyklus seminářů. Obrazové dokumenty. vyhrazena. Cyklus seminářů na téma: t Obrazové dokumenty Změna názvu n i pořad adí seminářů vyhrazena. Obrazové dokumenty/archiválie I. Fotografie 3. listopadu 2011 II. Bezpečnostn nostní snímkov mkování a dokumentace

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu).

Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze (Národního archivu). 0, 1992, 189 s. Nový začátek (Vácslav Babička), s. 5 6. Pavla Burdová, Vývoj intabulací desek zemských, s. 7 22. Lenka

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. R o z h o d n u t í

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. R o z h o d n u t í Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 143118/2012 Sp. zn.: S-JMK 143118/2012 OD Brno 12.02.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R o z h o d n u t í Krajský úřad

Více