Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002"

Transkript

1 Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 BROM, Bohumír : Dokumenty z českých archivŧ k historii mezinárodních hospodářských vztahŧ v období studené války : (Studie o pramenech) vyd. - Praha : Nakladatelství Karolinum, s. ISBN ČADKOVÁ, Iva - ZAHRADNÍKOVÁ, Magda : Berní rula. Sv. 24, Kraj Plzeňský. Díl II / zprac. Iva Čadková, Magda Zahradníková vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, S ISBN X 003 ČESKÁ panovnická a státní symbolika : Vývoj od středověku do současnosti. Katalog výstavy Státního ústředního archivu v Praze = Czech Sovereigns and States Symbols : their Evolution from the middle Ages up to the Present. Catalogue of the Exhibition / editor katalogu Eva Gregorovičová ; autor katalogu Pavel Sedláček ; na katalogu spoluprac. J. K. Čech, Eva Drašarová, Jan Frei, Eva Gregorovičová, Markéta Kabelková, Karel Müller, Alena Pazderová, Helena Sedláčková, Karel Vrána vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN DĚJINY českého novinářství a českých novinářských spolkŧ : Výstava k dějinám českého tisku na území České republiky. Katalog výstavy / na katalogu spoluprac. Alexandra Blodigová, Jaroslav Bubeník, Eva Drašarová, Michal Ďurovič, Jiří Gruntorád, Martin Hrubeš, Jan Jirák, Jakub Končelík, Barbara Köpplová, Jitka Kryšpínová, Alena Lábová, Martin Sekera, Roman Straka, Dušan Tomášek. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN sine 005 DOKUMENTY československé zahraniční politiky : Od rozpadu Česko-Slovenska do uznání československé prozatímní vlády (16. březen červen 1940) / k vyd. připr. Jan Němeček, Jan Kuklík, Helena Nováčková, Ivan Šťovíček. - Praha : Ústav mezinárodních vztahŧ : Univerzita Karlova v Praze - nakl. Karolinum : Historický ústav AV ČR, s. ISBN ISBN

2 006 ĎUROVIČ, Michal : Restaurování a konzervování archiválií a knih /...[a kol.] vyd. - Praha ; Litomyšl : Paseka, s. ISBN HISTORICKÁ fotografie. Roč. 2 / ved. red. Emilie Benešová, Jiří Zikmund. - Praha : Státní ústřední archiv ; Hradec Králové : Muzeum východních Čech v Hradci Králové, s. ISBN ISBN ISSN X 008 KATALOG a rejstříky k protokolŧm schŧzí 11. československé vlády (2. Udrţalovy) : / připr. kol. prac. SÚA ; zprac. Raisa Machatková, Miroslav Gregorovič, Jiří Křesťan, Jaroslav Bubeník, Helena Nováčková, Marcela Zdrubecká. - Praha : Státní ústřední archiv, s. - (Inventáře a katalogy fondŧ Státního ústředního archivu). ISBN KDE je domov : Sborník k ţivotnímu jubileu Raisy Machatkové / k vyd. připr. Alexandra 1. vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN KORDIOVSKÝ, Emil: Kobylí, dědina... / Emil Kordiovský...[a kol.]. - Znojmo : nakladatelství FPO pro obec Kobylí, s. - (Kniţnice Jiţní Moravy; Sv. 29). ISBN V autorském kolektivu uvedeni pracovníci SÚA Bronislava Bacílková a Benjamin Bartl. 011 KRLÍN, Jan : Profil státní správy v českém vnitrozemí po říjnu 1918 : Postgraduální doktorandská práce. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, s. Vedoucí práce Prof. Robert Kvaček, DrSc. 012 KUNTOVÁ, Olga - KUNT, Miroslav : Správa dokumentŧ v praxi spisové sluţby a účetnictví. - Ostrava : Montanex, s. ISBN MACHATKOVÁ, Raisa : Z protokolŧ schŧzí 11. československé vlády (2. Udrţalovy) : Edice vybraných pasáţí / připr. Raisa Machatková. - Praha : Státní ústřední archiv, s. - (Edice dokumentŧ z fondŧ Státního ústředního archivu). ISBN

3 014 MNICHOV 1938 v řeči archivních dokumentŧ : (Komentář k edici Státního ústředního archivu v Praze Protifašistický a národně osvobozenecký boj českého a slovenského lidu, / zprac. Zdeněk Šamberger dopln. vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN PAGINAE historiae : Sborník Státního ústředního archivu v Praze. Č Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN PATER familias : Sborník příspěvkŧ k ţivotnímu jubileu prof. Dr. Ivana Hlaváčka / k vyd. připr. Jan Hrdina ; za spolupráce Evy Doleţalové a Jana Kahudy vyd. - Praha : Scriptorium, s. ISBN POCTA Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN PŠENIČKOVÁ, Jana : Zemědělské druţstevnictví : Kolektivizace zemědělství - Vznik JZD : 1953 / připr. Jana Pšeničková vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. - (Edice dokumentŧ z fondŧ Státního ústředního archivu v Praze). ISBN SOUPIS ţidovských rodin v Čechách z roku I, Loketský kraj. Boleslavský kraj. Budějovický kraj / editoři Jan Boháček, Jan Hálek, Klára Kučerová, Vlasta Mádlová ; věd. red. Ivana Ebelová; lektor. Lenka Matušíková, Alexandr Putík vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN X 020 ŠŤOVÍČEK, Ivan : Zásady vydávání novověkých historických pramenŧ z období od počátku 16. století do současnosti : Příprava vědeckých edic dokumentŧ ze století pro potřeby historiografie /...[a kol.]. ; kol. aut. Július Baláţ, Ivana Ebelová, Jiří Jelen, Raisa Machatková, Lenka Matušíková, Helena Nováčková, Alena Pazderová, Jindřich Pecka, Dagmar Spáčilová, Ludmila Sulitková, Alexandra Špiritová, Ivan Šťovíček vyd. - Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, s. ISBN The TREASURES of the Central State Archives in Prague : The State of Bohemia and Czechoslovakia in Documents Exhibition Catalogue / editor Eva Gregorovičová vyd. - Prague : Central State Archives in Prague, s. ISBN

4 022 VÝROČNÍ zpráva Státního ústředního archivu v Praze za rok Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN Články a recenze 023 BARTŦŠEK, Václav: Gelasius Dobner a jeho vztah k piaristické knihovně v Kronice praţské piaristické koleje. In: Problematika historických a vzácných kniţních fondŧ Čech, Moravy a Slezska 2001 : Paměti - zpŧsob zobrazení skutečnosti. Sborník z 10. odborné konference, Olomouc října Brno : Sdruţení knihoven ČR : Státní vědecká knihovna v Olomouci, s BARTŦŠEK, Václav: Jak pomohl Benešov k zaloţení piaristických škol v Praze. In: Jiskra : Týdeník benešovského okresu. - č. 47 ( ), s BARTŦŠEK, Václav: Kde a kdy se mŧţeme seznámit s českou státní symbolikou? In: Jiskra : Týdeník benešovského okresu. - č. 42 ( ), s BARTŦŠEK, Václav: Piarističtí svatí a blahoslavení a vztah slovanských zemí k nim : Návraty k výstavě. In: Miscellanea : Oddělení rukopisŧ a starých tiskŧ. - Sv. 16, (1999/2000), s BARTŦŠEK, Václav: Počátky pavlínŧ na Moravě. Praha : Státní ústřední archiv, s BARTŦŠEK, Václav: Rektoři benešovské piaristické koleje v letech In: Výroční zpráva Gymnázia Benešov za školní rok 2000/ Benešov : Gymnázium Benešov, s BARTŦŠEK, Václav: Seminář Historik a databáze. In: Nár. Knih. - Roč. 13, č. 3 (2002), s BARTŦŠEK, Václav: Snahy o zaloţení piaristické koleje v Praze v 17. a 1. polovině 18. století. - Res. něm. In: Paginae Historiae. - Č. 10, (2002), s

5 031 BARTŦŠEK, Václav: Výuka teologie v piaristickém řádu v době baroka a příprava na ni s přihlédnutím k českým zemím. In: Sbor. Katol. teolog. Fakulty. - Sv. 4, (2002), s BARTŦŠEK, Václav: Zakladatel české numismatiky Mikuláš Adaukt Voigt. In: Karmelitánský kalendář Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, s BARTŦŠEK, Václav: Dvě knihy o lázních a lázeňství a jeho dějinách / bv. In: Děj. Věd. Techn. - Roč. 35, č. 2 (2002), s Rec. na : Encyklopedie lázní a léčivých pramenŧ v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / Stanislav Burachovič, Stanislav Weiser. - Praha, s., 2 mapy. Rec. na : Obrazy z dějin lázeňství / Vladimír Kříţek. - Praha, s. 034 BARTŦŠEK, Václav: [Historická chronologie]. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 1 (2002), s In: Nár. Knih. - Roč. 13, č. 2 (2002), s Rec. na : Historická chronologie / Marie Bláhová a kol. - Praha : Libri, s., tab. v textu. 035 BARTŦŠEK, Václav: [Pietro Andrea Mattioli ]. In: Nár. Knih. - Roč. 13, č. 2 (2002), s Rec. na : Pietro Andrea Mattioli : u příleţitosti 500. výročí narození = in occasione del V centenario della nascita / Miroslava Hejnová. - Praha : Národní knihovna ČR : Istituto Italiano di Cultura di Praga, s. [10] s. obr. příl.: portréty, faksim. 036 BARTŦŠEK, Václav: [Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice]. In: Nár. Knih. - Roč. 13, č. 3 (2002), s Rec. na : Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice / Marie Tošnerová...[a kol.]. - Praha : Archiv Akademie věd ČR, Komise pro soupis a studium rukopisŧ, s.:59 bar. fotogr. 037 BARTŦŠEK, Václav: [Sborník vlastivědných prací z Podblanicka]. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 2 (2002), s Rec. na : Sborník vlastivědných prací z Podblanicka s.// Sv BARTŦŠEK, Václav: [Soupis prvotiskŧ Západočeského muzea v Plzni]. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 1 (2002), s Rec. na : Soupis prvotiskŧ Západočeského muzea v Plzni / Josef Hejnic. - Plzeň : Západočeské muzeum, s., z toho 35 s. obr. příl.

6 039 BLODIGOVÁ, Alexandra: Český klub velocipedistŧ a jeho závodní činnost. Praha : Státní ústřední archiv, s BLODIGOVÁ, Alexandra: Fondy a sbírky bývalých archivŧ ÚV KSČ a ÚML a jejich nynější začlenění ve fondech SÚA v Praze. In: Věstník grantu KSČ a radikální socialismus v Československu č. 3 (2002), s DRAŠAROVÁ, Eva: Státní ústřední archiv v Praze : Nenápadné přiblíţení se Evropě. In: Dějiny a současnost - Roč. 35, č. 2 (2002), s DRAŠAROVÁ, Eva - HORKÝ, Roman: Zpráva ze studijní cesty do Rakouska v rámci projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky ve dnech archiv, s DRAŠAROVÁ, Eva - JUNĚCOVÁ, Jiřina: Zpráva ze sluţební cesty do Rakouska ve dnech archiv, s DUŠEK, Ladislav - ĎUROVIČ, Michal: Za Františkem Křivánkem. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 2 (2002), s ĎUROVIČ, Michal: Zásady vystavování archiválií ve Státním ústředním archivu v Praze. In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře konaného ve dnech září 2002 v Pardubicích. - Brno : Technické muzeum v Brně, s ELSTNEROVÁ, Irena - VINDUŠKOVÁ, Anna: Bibliografie PhDr. Josefa Kollmanna. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s GREGOROVIČOVÁ, Eva: Po stopách Lorenza Medicejského v Rodinném archivu toskánských Habsburkŧ. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s

7 048 GREGOROVIČOVÁ, Eva: Pratolino a Děmidov. Praha : Státní ústřední archiv, s GREGOROVIČOVÁ, Eva: Prŧzkum fondŧ Státního archivu ve Florencii In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 2 (2002), s GREGOROVIČOVÁ, Eva: VI. evropská archivní konference : Florencie In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 1 (2002), s GREGOROVIČOVÁ, Eva: Zpráva ze sluţební cesty do Itálie ve dnech archiv, s GREGOROVIČOVÁ, Eva: [Praţský svět]. In: Hist. Fotogr. - Roč. 2, č. 1 (2002), s Rec. na : Praţský svět / Pavel Scheufler. - Praha : Praţský svět vydavatelství, s., 434 bar. fotogr. ISBN HORKÝ, Roman: Zpráva ze studijní cesty do Vídně v rámci projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky ve dnech archiv, s JUNĚCOVÁ, Jiřina: Účtárna císařských soukromých a rodinných fondových statkŧ. Praha : Státní ústřední archiv, s KAĎOREK, Rudolf: Fondy Státního ústředního archivu v Praze a jejich vztah k Rusku a zemím bývalého SSSR podle údajŧ databázové evidence listŧ JAF v programu PEvA. Praha : Státní ústřední archiv, s KAHUDA, Jan: Exkurze katedry archivnictví FF UK do Švédska. In: Arch. Čtvrtletník. - Roč. 9, č. 2 (2001), s

8 057 KAHUDA, Jan: K počátkŧm zájmové organizace českých archivářŧ. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s KAHUDA, Jan - VALEŠOVÁ, Vlasta: Projekt záchrany a zpracování archivu Školského spolku Komenský. In: Česká a slovenská Vídeň dnes. - č. 12 (2002), s KAHUDA, Jan: Sto pět dnŧ v Plasích aneb pět zpráv pana archiváře. Praha : Státní ústřední archiv, s KAHUDA, Jan: [Regesten der Urkunden im Archiv der Fürsten von Metternich im Staatlichen Zentralarchiv zu Prag]. In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 2 (2002), s Rec. na : Regesten der Urkunden im Archiv der Fürsten von Metternich im Staatlichen Zentralarchiv zu Prag : Teil 2 / Johannes Mötsch. - Koblenz, ( Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 90). 061 KOKEŠOVÁ, Helena: Jen kdyby ta mama byla jiná... : Výběrová edice korespondence Josefa a Karla Němcových. In: Lit. Arch. - Č. 34, (2002), s KOKEŠOVÁ, Helena: Karla Němce léta vandrovní. In: Lit. Arch. - Č. 34, (2002), s KOKEŠOVÁ, Helena: Zpráva o zpracování fondu Tomáše Garrigue Masaryka. In: Lit. Arch. - Č. 34, (2002), s. 064 KOKEŠOVÁ, Helena: [Řeč dopisŧ, řeč v dopisech Boţeny Němcové]. In: Děj. a Souč. - Roč. 35, č. 4 (2002), s. 58. Rec. na : Řeč dopisŧ, řeč v dopisech Boţeny Němcové / Jaroslava Janáčková, Alena Macurová...[a kol.]. - Praha : ISV nakladatelství, s. 065 KOKOŠKOVÁ, Zdeňka: 28. říjen 1941 na gymnáziu v Uherském Hradišti. Praha : Státní ústřední archiv, s

9 066 KOLLMANN, Josef: Rozhovor / zapsal Jan Kahuda. In: Arch. Čtvrtletník. - Roč. 9, č. 2 (2001), s KRLÍN, Jan: Narodni svet v Ljubljane 1918 (Národní výbor v Lublani 1918) a problematika budování nových státních struktur na území dnešního Slovinska v období říjen-prosinec Res. něm. In: Paginae Historiae. - Č. 10, (2002), s KRLÍN, Jan: Prŧběh převzetí moci v Lublani v roce 1918 : Správa města versus Narodne sveti. Praha : Státní ústřední archiv, s KŘESŤAN, Jiří: Dny všední archiváře Zdeňka Nejedlého a jeho přátel. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s KŘESŤAN, Jiří: Letní kurz Středoevropské univerzity v Budapešti na téma Archivy politických stran po pádu komunismu. In: Arch. Čtvrtletník. - Roč. 9, č. 2 (2001), s KŘESŤAN, Jiří: Opoţděná reportáţ o neopoţděném kultu : Vyhnání Ivana Svitáka z Akademie věd v roce In: Česká věda a Praţské jaro ( ) : Sborník z konference ( listopadu 2000). - Praha : Karolinum, s KŘESŤAN, Jiří: Osobní archiv Josefa Vavrouška ve Státním ústředním archivu v Praze. In: Zpravodaj Společnosti pro trvale udrţitelný ţivot. - č. 3 (2001), s KŘESŤAN, Jiří: Výjimečnost není štěstí : Z válečného deníku a korespondence Marie Nejedlé. Praha : Státní ústřední archiv, s KŘESŤAN, Jiří: Zdeněk Nejedlý - ţivotopisec Charlie G. Masarykové. In: Charlotta G. Masaryková : Sborník příspěvkŧ z konference ke 150. výročí jejího narození, konané 10. listopadu 2000 / uspoř. Marie L. Neudorflová. - Praha : Masarykŧv ústav Akademie věd ČR, s

10 075 KŘESŤAN, Jiří: Zpráva o XXII. ročníku Běhu za zdravím. In: Arch. Čtvrtletník. - Roč. 9, č. 2 (2001), s KŘESŤAN, Jiří: Zpráva ze sluţební cesty do Maďarska ve dnech : (Letní kurz Středoevropské univerzity v Budapešti Archivy politických stran po pádu komunismu ). archiv, s KŘESŤAN, Jiří: [Cestami demokracie] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Cestami demokracie : Ke stému výročí vzniku Besedy Slovan v Ţenevě / Stanislav Brouček. - Ţeneva. - Praha : Beseda Slovan v Ţenevě, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Československá sociální demokracie] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Československá sociální demokracie : Kapitoly z let exilu / Radomír Luţa. - Praha - Brno : Československé dokumentační středisko - Doplněk, s. - (Dokumentace československého exilu ; Sv. 1). ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Československo-vatikánská jednání ] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Československo-vatikánská jednání / Jaroslav Cuhra. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Devatenáct nám bylo pryč...] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Devatenáct nám bylo pryč... : Vzpomínky. Totální nasazení dívčího ročníku 1924 trochu jinak / Stanislava Zvěřinová. odpovědný red. Jiří Joţák. - Praha : Státní ústřední archiv, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách / ed. Jiří Šouša, Daniel E. Miller, Mary Hrabik Samal. - Praha : Karolinum, s. ISBN

11 082 KŘESŤAN, Jiří: [Oč mi v ţivotě šlo] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 1 (2002), s Rec. na : Oč mi v ţivotě šlo : Cesty českého teologa doma i do širého světa / Jan Milíč Lochman. - Praha : Kalich, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Roosevelt and the Munich Crisis] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 2 (2002), s Rec. na : Roosevelt and the Munich Crisis : A Study of Political Decision-Making /Barbara Rearden Farnham. - Princeton: Princeton University Press, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Russians outside Russia]. In: Arch. Čas. - Roč. 5, č. 3 (2002), s Rec. na : Russians outside Russia : The Émigré Community in Czechoslovakia / Elena Chinyaeva. - München : R. Oldenbourg Verlag, s. - (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum; Bd. 89). 085 KŘESŤAN, Jiří: [Social Outsiders in Nazi Germany] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 1 (2002), s Rec. na : Social Outsiders in Nazi Germany / ed. by Robert Gellately, Nathan Stolzfus. - Princeton-Oxford : Princeton University Press, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Sovereignty - Disputed Claims-Proffessional Culture] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 2 (2002), s Rec. na : Sovereignty - Disputed Claims-Proffessional Culture : Essays on Archival Policies / Charles Kecskeméti. - Brussels : Koninklijke Bibliotheek van Belgie, s. ISSN KŘESŤAN, Jiří: [Stredné Slovensko a Demokratická strana v rokoch ] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 3 (2002), s Rec. na : Stredné Slovensko a Demokratická strana v rokoch / Stanislav Matejkin. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, s. ISBN KŘESŤAN, Jiří: [Trophies of War and Empire] / J.Křs. In: Čes. Čas. hist. - Roč. 100, č. 2 (2002), s Rec. na : Trophies of War and Empire : The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution / Patricia Kennedy Grimsted. foreword by Charles Kecskeméti. - Cambridge : Harvard University Press, XLVII, 750 s. ISBN

12 089 MACHKOVÁ, Zora: Přátelství a spolupráce francouzského novináře Georgese Blachona se Soběslavem Pinkasem ve světle jejich vzájemné korespondence. - Res. něm. In: Paginae Historiae. - Č. 10, (2002), s MATUŠÍKOVÁ, Lenka: Die Entwicklung der Wirtschafts- und Sozialstrukturen in der Herrschaft Poděbrady. In: Soziale Strukturen in Böhmen : Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, Jahrhundert / hrsg. von Markus Cerman, Hermann Zeitlhofer. - München : Oldenbourg-Wiss.-Verl. - Wien : Verl. für Geschichte und Politik, s MATUŠÍKOVÁ, Lenka: Die Juden im ersten böhmischen Kataster / přel. Jürgen Ostmeyer. In: Jud. Bohem. - Sv. 37, (2001), s MATUŠÍKOVÁ, Lenka - PAZDEROVÁ, Alena: Regionen mit kommerzieller Landwirtschaft und in agrarischer Randlage im Vergleich : die Herrschaften Poděbrady und Rychnov nad Kněţnou, In: Soziale Strukturen in Böhmen : Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, Jahrhundert / hrsg. von Markus Cerman, Hermann Zeitlhofer. - München : Oldenbourg-Wiss.-Verl. - Wien : Verl. für Geschichte und Politik, s NEVÍMOVÁ, Petra: Barokní kostel - chrám Boţí, nebo sbírka uměleckých předmětŧ? In: Souvislosti. - Roč. 12, č. 1/47 (2001), s NEVÍMOVÁ, Petra: Cyklus nástěnných maleb na chodbách praţského Klementina. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s NEVÍMOVÁ, Petra: Mariánský cyklus fresek v Doksanech. In: Děj. a Souč. - Roč. 23, č. 4 (2001), s NOVÁČKOVÁ, Helena: Zpráva o sluţební cestě do Paříţe ve dnech archiv, s PAMĚTNÍ zápis z makovice kostelní věţe / Bronislava Bacílková, Benjamin Bartl, Emil Kordiovský, Jaroslav Otáhal. In: Kobylí, dědina... / Emil Kordiovský...[a kol.]. - Znojmo : nakladatelství FPO pro obec Kobylí, s

13 098 PAZDEROVÁ, Alena: Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in der Herrschaft Rychnov nad Kněţnou. In: Soziale Strukturen in Böhmen : Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, Jahrhundert / hrsg. von Markus Cerman, Hermann Zeitlhofer. - München : Oldenbourg-Wiss.-Verl. - Wien : Verl. für Geschichte und Politik, s PAZDEROVÁ, Alena: Ve stínu příprav na válku s Turky : (Příspěvek k počátkŧm Specianovy nunciatury v Praze roku 1592). In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s PAZDEROVÁ, Alena: Výtah z cestovní zprávy ze sluţební cesty do Říma ve dnech archiv, s PAZDEROVÁ, Alena: Zemští archiváři Vojtěch Jaromír Nováček a Jan Bedřich Novák - prŧkopníci moderního pojetí archivní práce. In: Archiváři ve XX. století : Sborník příspěvkŧ z konference uspořádané ve dnech září 2001 v Jindřichově Hradci. - Jindřichŧv Hradec : Státní okresní archiv, s PLÍHALOVÁ, Lucie: Bibliografie prací Raisy Machatkové, prom. hist. Praha : Státní ústřední archiv, s PŠENIČKOVÁ, Jana: Ochrana historických památek a přírodních krás při provádění pozemkové reformy v ČSR. In: Politická a stavovská zemědělská hnutí ve 20. století : Sborník příspěvkŧ z mezinárodní konference konané ve dnech Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, (Studie Slováckého muzea; č. 5, 2000). - s PŠENIČKOVÁ, Jana: Vnucené, úřední správy na zemědělském majetku v Čechách. Praha : Státní ústřední archiv, s SEDLÁČEK, Pavel: Coats of Arms, Flags, Seals. In: The Heart of Europe. - Vol. 9, Nr. 5 (2002), s. 38.

14 106 SEDLÁČEK, Pavel: České zemské desky a heraldika ( ). In: Heraldica viva II. : Sborník příspěvkŧ z konference českých, moravských a slezských heraldikŧ, konané ve dnech října 1999 v Pardubicích. - Pardubice, s SEDLÁČEK, Pavel: Epocha orlŧ : (Přehled vývoje znakŧ rakouského panovníka a státu ). In: Herald. Ročen /2000, s SEDLÁČEK, Pavel: Nadpřirozený lev a modrý klín : S Pavlem Sedláčkem o státním znaku, vlajce, hymně a svatém Václavu / zaps. Jan Oulík. In: Lit. Nov. - Roč. 13, č. 43 ( ), s SEDLÁČEK, Pavel: Velká pečeť císařovny Marie Terezie z roku In: Náchodsko od Minul. k Dnešku. - Sv. 4, (2002), s SEDLÁČEK, Pavel: Vladykové z Klečan. In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s SEDLÁČKOVÁ, Helena: Instrukce pro hradní střelce z roku In: Pocta Josefu Kollmannovi : Sborník k ţivotnímu jubileu / k vyd. připr. Alena Pazderová. - Praha : Státní ústřední archiv, s SEDLÁČKOVÁ, Helena: Zasedání sfragistické komise v Barceloně ve dnech In: Arch. Čas. - Roč. 52, č. 1 (2002), s SEDLÁČKOVÁ, Helena: Zpráva ze sluţební cesty do Španělska ve dnech archiv, s SEDLÁKOVÁ, Monika: Návštěva Ruského vojenského archivu. Praha : Státní ústřední archiv, s SEDLÁKOVÁ, Monika: Zpráva ze sluţební cesty do Ruska ve dnech archiv, s

15 116 ŠŤOVÍČEK, Ivan - NOVÁČKOVÁ, Helena: Memorandum Jana Opočenského o archivnictví z roku Praha : Státní ústřední archiv, s VÁVROVÁ, Petra - PAULUSOVÁ, Hana: Studium vlastností některých UV filtrŧ. In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře konaného ve dnech září 2002 v Pardubicích. - Brno : Technické muzeum v Brně, s VINDUŠKOVÁ, Anna: Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníkŧ za rok archiv, s

16 AUTORSKÝ REJSTŘÍK (zahrnuti pouze pracovníci SÚA) Bacílková, Bronislava 010, 097 Bartl, Benjamin 010, 097 Bartŧšek, Václav 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038 Benešová, Emilie 007 Blodigová, Alexandra 004, 009, 039, 040 Brom, Bohumír 001, Bubeník, Jaroslav 004, 008 Čadková, Iva 002 Drašarová, Eva 003, 004, 041, 042, 043 Ďurovič, Michal 004, 006, 044, 045 Elstnerová, Irena 046 Gregorovičová, Eva 003, 021, 047, 048, 049, 050, 051, 052 Horký, Roman 042, 053 Hrubeš, Martin 004 Juněcová, Jiřina 043, 054 Kaďorek, Rudolf 055 Kahuda, Jan 009, 016, 056, 057, 058, 059, 060, 066 Kokešová, Helena 061, 062, 063, 064 Kokošková, Zdeňka 065 Krlín, Jan 011, 067, 068 Křesťan, Jiří 008, 009, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088 Kunt, Miroslav 012 Machatková, Raisa 008, 013, 020 Machková, Zora 089 Matušíková, Lenka 019, 020, 090, 091, 092 Měšťánková, Vlasta 009, Nevímová, Petra 093, 094, 095 Nováčková, Helena 005, 008, 020, 096, 116 Paulusová, Hana 117 Pazderová, Alena 003, 017, 020, 092, 098, 099, 100, 101 Plíhalová, Lucie 102 Pšeničková, Jana 018, 103, 104 Sedláček, Pavel 003, 105, 106, 107, 108, 109, 110 Sedláčková, Helena 003, 111, 112, 113 Sedláková, Monika 009, 114, 115 Spáčilová, Dagmar 020 Straka, Roman 004 Šťovíček, Ivan 005, 020, 116 Vindušková, Anna 046, 118 Zahradníková, Magda 002 Zdrubecká, Marcela 008 Ţabka, Josef 009

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2003. Sestavila Anna Vindušková

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2003. Sestavila Anna Vindušková Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2003 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 ČADKOVÁ, Iva - ZAHRADNÍKOVÁ, Magda : Berní rula. Sv. 25, Kraj Plzeňský.

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

ARCHEOLOGIE Archeologie ve středních Čechách / Redaktor: Michal Lutovský. - Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech. - S.

ARCHEOLOGIE Archeologie ve středních Čechách / Redaktor: Michal Lutovský. - Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech. - S. 150 LET 150 let dráhy z Prahy do Drážďan : 1851-2001 / Vedoucí autorského kolektivu: Ludvík Losos. - Praha : Nadatur, 2001. - 119 s. - ISBN 80-7270-009-X dějiny dopravy; doprava železniční; české země;

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2008 1 Název zpracovatele : Památník národního písemnictví Adresa sídla : Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1 IČ : 00023311 Telefon : 220516695 Fax : 220517277

Více

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s.

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. BOHUMÍR ROEDL Personální bibliografie Z DÍLA BOHUMÍRA ROEDLA Knihy Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. Kapitoly z dějin Černčic. Černčice : Obec Černčice,

Více

Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za říjen 2014

Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za říjen 2014 Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za říjen 2014 U n i v e r s i t i k a : Barycz, Henryk, 1901-1994 Historja uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu / Napisał Henzyk Barycz Kraków, 1935. xvi, 762 s. sg.:

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1 úvod 3 1. sbírka pnp 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 8 4. sbírková oddělení pnp 11 A) Literární archiv (LA/PNP) 11 B) Knihovna (K/PNP)

Více

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více

1) Kol. autorů: Dějiny Jemnice (STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Jemnici 1848 1942), Jemnice 2010, ISBN: 978-80-254-8682-5, s. 471 482.

1) Kol. autorů: Dějiny Jemnice (STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Jemnici 1848 1942), Jemnice 2010, ISBN: 978-80-254-8682-5, s. 471 482. doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. VĚDECKÉ MONOGRAFIE 1) STEHLÍK, M.: Slovensko. Země probuzená 1918 1938, Academia, Praha 2015, ISBN: 978-80-200-2405-3, 196 s. 2) TÓTH, A., NOVOTNÝ, L., STEHLÍK, M.: Národnostní

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2014 Sestavila: Jana

Více

Josef Strnadel výběrová bibliografie

Josef Strnadel výběrová bibliografie Josef Strnadel výběrová bibliografie Sestavila Alena Hrazdilová ISBN 978-80-7054-137-1 (pdf ) Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011)

Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011) Česká misiologická bibliografie (sestavil Pavol Bargár ke květnu 2011) A. Bible a misie Doleţal, Jiří, Misie v Novém zákoně, Křesťanská revue 47 (1980), s. 229-230. Bouma, David et al., Pavel z Tarsu,

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim:

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim: Výroční zpráva 2005 1. Úvodem Židovské muzeum v Praze (ŽMP) zůstalo i v roce 2005 nejnavštěvovanějším muzeem v České republice a jen nepatrně zaostalo za svými dosud nejlepšími ekonomickými výsledky z

Více

Zpráva o činnosti Archivu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2009

Zpráva o činnosti Archivu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2009 Zpráva o činnosti Archivu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2009 Archiv Kanceláře prezidenta republiky (Archiv KPR) je organizačně začleněn do Odboru archivní a spisové služby (OSAS) Kanceláře prezidenta

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Zpracoval: PhDr. Karel Müller I. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY ARCHIVU Tab. č. 1 Druh pracovní činnosti Systematizovaný stav Skutečný stav 1. Řízení (ředitel,

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1899-1990 Číslo evidenčního listu NAD: 109 Evidenční číslo: 108 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA OBSAH ÚVOD Dlouhodobé cíle, co se podařilo, co se nepovedlo Zaměstnanci SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST Statistické údaje Ochrana sbírek Knihovna PREZENTAĆNÍ

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

VZ N I K K N I H OV N Y Knihovna zakázaných knih vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z bílých míst

Více

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference OBSAH Editorial... 1 Významná událost roku Pět set padesát let mise Jiřího z Poděbrad... 2 Dvůr krále Jiřího z Poděbrad I. kulatý stůl Dvory a rezidence ve středověku (Dana Dvořáčková-Malá)... 2 Mezinárodní

Více

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky.

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 19. 1. 1. 2. 2015 1 2 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz slavnostní prezentace

Více