Úvod. 1 Změněno usnesením vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 k Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. 1 Změněno usnesením vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 k Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů"

Transkript

1 1

2 Úvod Dne 2. října 2013 schválila vláda České republiky svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále jen RRIPP ) 1, osnovu vycházející z úkolu Rezortní interní protikorupční programy dokumentu Od korupce k integritě Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále jen Strategie ) 2. Cílem zmíněného úkolu je unifikace stávajících protikorupčních programů ústředních správních úřadů a ostatních úřadů podřízených jednotlivým rezortům, která zajistí standardizovanou podobu boje s korupcí vytvoření systému dokumentů, procesů, rolí a časových rozvrhů, který zajišťuje, spravuje a rozvíjí celkové protikorupční klima ve státní správě 3. RRIPP tak představuje obligatorní obsah rezortního interního protikorupčního programu určuje pět základních částí, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí. Jedná se o: Vytváření a posilování protikorupčního klimatu, Transparentnost, Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol, Postupy při podezření na korupci, Vyhodnocování interního protikorupčního programu. Ve světle citovaných skutečností vystupuje do popředí Bílá kniha o obraně (dále jen BKO ), která již od roku deklaruje potřebu vytvořit protikorupční program založený na principech etického kodexu a otevřenosti vůči veřejnosti, jakož i celoživotního vzdělávání osob na eticky citlivých místech. Předjímala rovněž nutnost podpořit tento systém řízením konkrétních rizik, nastavením kontinuálních kontrol a monitorováním nestandardních transakcí. Počítaje v to výslovnou podporu vedení Ministerstva obrany (dále jen MO ), vyjádřenou úsilí o posílení etického chování, otevřenému vyjadřování názorů zaměstnanců a příslušníků rezortu MO a upozorňování na neetické chování 5, staví tento základní strategický dokument rezortu MO na totožných principech jako RRIPP propagaci protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, etickém kodexu, vzdělávání zaměstnanců, nastavení systému pro oznamování podezření na korupci, ochraně oznamovatelů, otevřenosti a řízení korupčních rizik. Vedení rezortu MO si je vědomo nedozírných následků, které může neřešená hrozba korupce způsobit. V této souvislosti klade při plnění úkolů rezortu MO mimořádný důraz na ochranu majetku státu, dodržování nejvyšších etických standardů, právních a vnitřních předpisů a podporu oznamování podezření na korupční jednání, která jsou činěna v dobré víře. Vedení rezortu MO netoleruje korupční jednání, uvnitř ani navenek organizace, a použije veškeré dostupné právní prostředky vůči osobám, které se tohoto jednání dopustí nebo se o ně pokusí. Stejně tak nebudou tolerována jakákoliv odvetná opatření vůči oznamovatelům korupčního jednání. Vedení rezortu MO projevuje uznání činnosti oznamovatelů v případě, že jejich oznámení přispěje k odhalení pachatele. 1 Změněno usnesením vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 k Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a o aktualizaci této strategie. 2 Usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, ve znění pozdějších změn. 3 Předkládací zpráva k RRIPP. 4 Schválena usnesením vlády ze dne 18. května 2011 č Bod 9.12 BKO. 2

3 Předkládaný návrh nové protikorupční strategie MO Rezortního interního protikorupčního programu MO implementuje opatření ke splnění úkolů stanovených oběma shora uváděnými dokumenty. Vychází z principů aktivního prosazování protikorupčního postoje a rezortního programu z úrovně vedení MO, nulové tolerance korupčního jednání v rezortu MO, komplexního přístupu k řízení korupčních rizik, provázanosti se Strategií a závaznosti RRIPP a koordinace protikorupční politiky s ostatními rezorty a dalšími orgány (orgány činné v trestním řízení, Nejvyšší kontrolní úřad apod.). Poznatkovou základnu, na níž Rezortní interní protikorupční program MO staví, tvoří instituty Aktualizovaného rezortního protikorupčního programu 6 (dále jen ARPP ), které se v uplynulém desetiletí osvědčily, zahraniční zkušenosti z boje s korupcí ve vybraných členských státech NATO, praktické poznatky Inspekce ministra obrany (dále jen IMO ) jako gestora boje s korupcí v rezortu MO a příklady tzv. better practices shromážděné v rámci klíčové aktivity Snižování korupčních rizik realizované v projektu Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO s podporou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ ), registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/ Základní dokument pro boj s korupcí v rezortu MO schválený roku 2004 a vycházející z Rezortního protikorupčního programu MO z roku

4 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Jedná se o zastřešující oblast celého rezortního interního protikorupčního programu, která je dále členěna do pěti částí: Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, Etický kodex, Vzdělávání zaměstnanců, Systém pro oznámení podezření na korupci, Ochrana oznamovatelů. 1.1 Popis současného stavu Propagace protikorupčního postoje Těžiště propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky rezortu MO spočívalo v uplynulých letech v ARPP, podle něhož Vedení Ministerstva obrany vnímá boj proti korupci v rezortu jako jeden ze svých nejdůležitějších úkolů, jako nosný pilíř svého působení uvědomuje si, že ze všeho nejdůležitější je odstraňovat působení systémových podmínek pro korupci. Mezi takové systémové podmínky nepochybně patří organizační nepřehlednost rezortu, špatně nastavené odpovědnostní vztahy, špatná interní i externí komunikace a celková netransparentnost některých procesů Ministerstvo obrany je vstřícné k diskusi o své protikorupční politice. Přizvalo k ní již zástupce nevládních organizací a akademické obce a vítá i kontinuální diskusi v Parlamentu. Deklarace protikorupčního postoje a apel na oznamování korupčního jednání je rovněž součástí připomenutí Mezinárodního dne boje proti korupci, k němuž dochází ve výroční den (9. prosince) prostřednictvím rezortních médií. Propagace například formou vystoupení na Velitelském shromáždění, které patří k nejdůležitějším zaměstnáním řídících funkcionářů rezortu MO, v praxi neprobíhá. V uplynulém období realizovalo vedení rezortu MO propagaci protikorupčního postoje také zapojením do hodnocení protikorupčních opatření, které proběhlo v roce 2012 v rámci alianční aktivity Building Integrity Initiative (dále jen BII ). Jeho cílem bylo získat maximum informací pro vládu, ozbrojené složky a společnost a současně předložit nástroje k zamezení vzniku hrozeb a plýtvání, které korupce v oblasti obranného sektoru vyvolává. Dále také ukázat možnosti, jak zavádět transparentnost a reformy do obranného sektoru. Česká republika se umístila na 21. místě z celkového počtu 82 hodnocených zemí. Současně byla rezortu MO navržena následující opatření: - znovu analyzovat korupční rizika; - vytvořit a pravidelně aktualizovat akční plán pro řešení identifikovaných rizik; - využívat detailní informace z indexu (analýza Transparency International dále jen TI ) jako výchozí bod ke zlepšení stavu; - vybudovat komisi/útvar v rámci Ministerstva obrany, jehož hlavní náplní bude protikorupční činnost a kontroly; - oslovit ke spolupráci civilní organizace, odborníky a akademiky; - zaměřit se na ochranu oznamovatelů; - zveřejňovat cestou médií maximum možných údajů o obranných výdajích, projektech, nákupech apod.; 4

5 - definovat korupci jako strategickou záležitost v operacích, tzn. doplnit vojenskou doktrínu o korupční rizika; - pojmenovat rizika korupce v oblasti nákupu a prodeje materiálu; - požadovat vysoký standard protikorupčního chování také od jiných vlád a společností, které materiál rezortu obrany dodávají. uspořádáním mezinárodního diskusního panelu k problematice snižování korupčních rizik v obranných sektorech členských států NATO a partnerských zemí se zaměřením na podmínky České republiky, který proběhl dne 22. října 2013 za účasti zástupců české a britské pobočky TI a partnerů ze Slovenské republiky Etický kodex Etický kodex zaměstnanců rezortu MO 7 je zakotven rozkazem ministra obrany (dále jen RMO ) č. 6/2013 Věstníku MO z 1. února Jedná se o relativně nový vnitřní předpis, dosud proto nedošlo k systematické a cílené propagaci a vysvětlování jeho obsahu, vyhodnocení jeho účinnosti zatím není k dispozici. RMO č. 54/2002 Věstníku MO, Slib a Kodex etiky vojáka z povolání a vojáka v aktivní záloze dobrovolné byl zrušen bez náhrady k 22. červenci 2013 RMO č. 71/2013 Věstníku MO. V RMO č. 6/2013 Věstníku MO absentuje mechanismus hlášení porušení kodexu, postup pro prosazování kodexu, chybí praktické návody ke konkrétním životním situacím. Podstatou a hlavním účelem začlenění oblasti etického kodexu do RRIPP má přitom být vytvoření živého mechanismu vedení úředníků a zaměstnanců státní správy k vědomému a aktivnímu dodržování etických zásad při plnění určených úkolů. I přes uvedené konstatovala externí poradenská služba, že stávající Etický kodex zaměstnanců rezortu MO uspokojivým způsobem identifikuje hodnoty, k nimž by se měli zaměstnanci rezortu hlásit Vzdělávání v oblasti boje s korupcí Vzdělávání zaměstnanců k problematice boje s korupcí si žádá výraznou inovaci. V minulosti byla problematika boje s korupcí přednášena v rámci týdenních kurzů kontrolních pracovníků, které pořádala IMO ve spolupráci s Univerzitou obrany Brno (dále jen UO Brno ) jedenkrát ročně. Souběžně s touto aktivitou byly na vyžádání vedoucích organizačních celků MO (dále jen OC MO ) prováděny v rámci odborných (velitelských) příprav vojáků z povolání a občanských zaměstnanců ad hoc přednášky k ARPP obsah, stejně jako rozsah a zaměření byly na volné úvaze přednášejícího, kterým byl koordinátor implementace ARPP. Vzdělávání není diverzifikováno s ohledem na povahu frekventantů (vstupní seznámení u nových zaměstnanců a příslušníků, cílené a průběžné vzdělávání zaměstnanců a příslušníků, zastávajících místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce, příprava vedoucích pracovníků, školení metodických orgánů). Popsaného stavu si je vedení rezortu MO vědomo a aktuálně se jej snaží řešit i s využitím možnosti získat pro protikorupční aktivity finanční podporu z OP LZZ. V reakci na vyhlášení výzvy č. B6 zpracovala IMO projektovou žádost s názvem Optimalizace systému boje s korupcí v rezortu MO, zkráceně Transparentně proti korupci. Jednou z klíčových 7 Vztahuje se na zaměstnance rezortu, jimiž se rozumějí občanští zaměstnanci MO a vojáci z povolání, kteří v rámci svého pracovního nebo služebního zařazení vykonávají veřejnou správu nebo se na jejím výkonu podílejí. 8 Citováno z konečného výstupu poradenské služby realizované v rámci klíčové aktivity 05 projektu Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO Snižování korupčních rizik. 5

6 aktivit zamýšleného projektu je aktivita 05 Vzdělávací modul Boj s korupcí, jejímž předmětem je vytvoření funkčního a efektivního systému vzdělávání. Ten bude cílený na zaměstnance a příslušníky rezortu MO při vstupu do pracovního/služebního poměru, dále ty, kteří zastávají místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce, na metodické orgány MO i na vedoucí zaměstnance tak, aby bylo zajištěno prohloubení jejich schopnosti včas a účinně identifikovat znaky korupčního jednání či prostředí a přijímat ve vlastní působnosti adekvátní opatření k jejich minimalizaci Systém oznámení podezření na korupci Systém pro oznámení podezření na korupci aktuálně vychází z obecných pravidel pro vyřizování petic a stížností 9. O počtech a způsobu vyřízení podání, u nichž existovalo podezření na korupční jednání, jsou vedoucí OC MO povinni podávat IMO čtvrtletní hlášení za účelem následného vyhodnocení a případné reakce. Rezort MO provozuje od roku 2002 na adrese protikorupční linku (dále jen PKL ), která je ve správě IMO a využívají ji jak zaměstnanci a příslušníci rezortu MO, tak mimorezortní veřejnost. PKL umožňuje efektivně komunikovat i s pisateli, kteří si přejí zůstat v anonymitě, propagována je na intranetu MO a webových stránkách MO. Počty a zaměření vyřizovaných podání, včetně závěrů směrem k důvodnosti, jsou pravidelně vyhodnocovány a výsledky jsou zveřejňovány na vnitřní síti i webových stránkách MO. Postup při přijetí podání na PKL je podrobně rozpracován v Manuálu protikorupční linky prověřována jsou i anonymní oznámení, pokud obsahují skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin (na základě postoupení orgánům Vojenské policie) Ochrana oznamovatelů Obdobně jako v případě Systému pro oznámení podezření na korupci i ochrana oznamovatelů vyplývá z Všeob-P-35, podle jehož čl. 162 Osoba nesmí být přímo nebo nepřímo postihována či znevýhodňována proto, že podala petici nebo stížnost. Citovanou ochranu však nepožívají případy úmyslného jednání s cílem poškodit jiné osoby. Článek 170 Všeob-P-35 pak doplňuje, že za zákroky proti pisateli proto, že podal petici nebo stížnost, jsou příslušné orgány rezortu MO povinny vyvodit důsledky. Etický kodex zaměstnanců rezortu MO úpravu ochrany oznamovatelů neobsahuje. IMO přijímá a zabezpečuje dodržování opatření k zachování anonymity oznamovatelů na PKL, a to i při pozdější komunikaci s nimi, včetně sdělení o vyřízení jejich oznámení Navrhované kroky Propagace protikorupčního postoje Deklarování propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky rezortu MO se stane nedílnou součástí Rezortního interního protikorupčního programu MO (viz Úvod), její praktické naplnění pak bude realizováno prostřednictvím hlavních zaměstnání řídících funkcionářů rezortu MO (Velitelské shromáždění), využíváním významných dnů ke zdůraznění prosazovaného přístupu a osobním příkladem vedoucích OC MO. 9 RMO Všeob-P-35, Vnitřní kontrola a vyřizování petic a stížností v působnosti MO z roku 2004, ve znění pozdějších doplňků (dále jen Všeob-P-35 ). 6

7 1.2.2 Etický kodex Hodnoty vymezené Etickým kodexem zaměstnanců rezortu MO je vhodné dále strukturovat rozvést zásady, které se k nim vztahují, a doplnit konkrétní pravidla, návody a rozbor životních situací, jakož i postup pro prosazování kodexu. Jako vysoce žádoucí se s ohledem na požadavky RRIPP jeví zakomponovat do kodexu úvodní slovo ministra obrany. Dále je záhodno vymezit mechanismus hlášení porušení kodexu, přičemž by mělo být pamatováno na situace, kde může být předmětem oznámení nadřízený oznamovatele. V kodexu by se dále měla objevit úprava ochrany oznamovatele (zákaz odvetných opatření), a to i pro případy, ve kterých podezření nebude prokázáno. V neposlední řadě je třeba nastavit v kodexu způsob vyhodnocování jeho účinnosti. Gestorovi oblasti je rovněž navrhováno zvážit zpracování jednotného etického kodexu pro všechny vojáky z povolání Vzdělávání v oblasti boje s korupcí V oblasti vzdělávání zaměstnanců k problematice boje s korupcí je třeba zavést systematické vzdělávání na profesionální úrovni, v optimálním případě garantované a do budoucna využívané a rozvíjené vysokoškolskou institucí. Za tím účelem bude zpracován návrh cílený na zaměstnance a příslušníky rezortu MO při nástupu do pracovního (služebního) poměru (předání obligatorního minima); zaměstnance a příslušníky rezortu MO zastávající místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce (periodické vzdělávání); vedoucí pracovníky (prohloubení jejich schopnosti včas identifikovat znaky korupčního jednání či prostředí a přijímat ve vlastní působnosti adekvátní opatření k jejich minimalizaci). Nositel úkolu (IMO) současně s konceptem shora uvedeného obsahu předloží návrh na využití externích spolupracovníků (odborníků z nevládních neziskových organizací, které jsou dlouhodobě činné na poli boje s korupcí 10 ) k zabezpečení specializovaných školení cílených na jednotlivé skupiny systemizovaných míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce (samostatná monotematická zaměstnání pro osoby vykonávající činnosti vystavené korupčnímu riziku v akvizičním procesu, v personální práci apod.). Protikorupční vzdělávání se stane také nedílnou součástí přípravy příslušníků AČR před vysláním do zahraniční operace či pozorovatelské mise (zastávající systemizovaná místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce). Zachována zůstane povinnost identifikovat místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce, vést a aktualizovat jejich seznam (vzor uveden v Příloze č. 6) Systém oznámení podezření na korupci Nadále bude provozována PKL ve správě IMO, její systematická propagace bude realizována prostřednictvím rezortních médiích (A-report). 10 V souladu s dlouhodobým požadavkem vládních strategií boje s korupcí, které podporu nestátních neziskových protikorupčních organizací označují za jeden z úkolů pro všechny ústřední správní úřady (shodně též bod B-1) 4. bývalého ARPP). 7

8 1.2.5 Ochrana oznamovatelů Ochrana oznamovatelů, i pro případ, že se podezření neprokáže, bude ošetřena v rezortním etickém kodexu, počítaje v to i úpravu zákazu odvetných opatření. K navýšení ochrany oznamovatelů bude technicky vyřešeno přijímání podnětů na PKL tak, aby byla zamezena identifikace oznamovatele prostřednictvím IP adresy. Toto opatření je navrhováno na základě předchozích zkušeností z kontrolní činnosti a vyřizování stížností. Pro řešení namítaných případů porušení zákazu odvetných opatření (zákroky vůči pisateli apod.) a zneužití poskytnuté ochrany se nejeví nutným vytvářet zvláštní útvar. Agendu je navrhováno svěřit do kompetence Hlavního inspektora ochrany lidských práv v rezortu MO a řešení jím potvrzených případů Protikorupční komisi MO Úkoly Číslo a popis úkolu Gestor Součinnost Termín splnění 1.1 Zařadit problematiku boje s korupcí v rezortu MO na program každoročního Velitelského shromáždění. V jeho rámci zabezpečit cílenou propagaci protikorupčního postoje vedoucích zaměstnanců rezortu MO. NGŠ AČR IMO v termínech dle PČReMO K propagaci protikorupčního postoje prostřednictvím rezortních médií využívat významné dny (9. prosince, 30. června apod.). Ř Kabmo (OKP) IMO Průběžně 1.3 Zpracovat etický kodex (etické kodexy) v intencích shora uvedených požadavků. 1.4 K objasnění obsahu etického kodexu (kodexů) provést zaměstnání, obsah následně zveřejnit na intranetu MO k využití pro všechny zaměstnance a příslušníky. 1.5 Aktualizovat seznamy míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 6. Výslednou dokumentaci předat cestou webové aplikace NMO-P (SP MO) NMO-P (SP MO) vedoucí OC MO IMO 30. června 2014 IMO 30. září 2014 IMO 28. února 2014 dále dle potřeby 1.6 Zpracovat návrh systematického protikorupčního vzdělávání v rezortu MO, diverzifikovaný podle jednotlivých cílových skupin, a jeho účinnost podrobit pilotnímu ověření. IMO NMO-P (UO Brno) 30. září Statut a jednací řád uvedeny v Příloze č. 5. 8

9 1.7 Začlenit protikorupční tématiku do přípravy shora uvedených příslušníků AČR před vysláním do zahraniční operace a pozorovatelské mise. NGŠ AČR IMO 30. června Zajistit propagaci PKL v rezortních médiích. Ř Kabmo (OKP) IMO průběžně, min. 2x/rok 1.9 Pokračovat ve spolupráci s TI (česká a britská pobočka organizace), zejména zapojením do BII a podporou stávajících aktivit. IMO 1. NMO průběžně 1.10 Technicky vyřešit přijímání podnětů na PKL tak, aby byla zamezena identifikace oznamovatele prostřednictvím IP adresy. Ř Kabmo (OKP) AKIS 30. června

10 2. Transparentnost Konkrétním cílem v této oblasti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení. RRIPP požadavek na transparentnost dále rozvíjí směrem k aktivnímu zpřístupňování informací o veřejných prostředcích a o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace. Detailněji je pak rozpracováno zveřejňování informací o veřejných prostředcích, které má zahrnovat informace o rozpočtu; vztahující se k výběru dodavatelů, k veřejným zakázkám (včetně malého rozsahu) a uzavřeným smlouvám a jejich dodatkům; poskytovaných grantech a dotacích; nakládání s majetkem státu Popis současného stavu V rámci struktury rezortu, která je zveřejněna na webových stránkách MO, jsou u každé součásti uvedeny informace ke svěřené působnosti a vykonávaným činnostem, včetně údaje, kdo za řízení dané součásti odpovídá. Rezort MO je dle Strategie gestorem úkolů 1.7 Vlastnická politika státu, Zveřejňování poradců a poradních orgánů a Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu, jako spolugestor pak figuruje u úkolů 1.5 Ochrana oznamovatelů, Otevřená data a Rezortní interní protikorupční programy. U všech úkolů, které jsou v gesci MO, jsou požadované informace zveřejňovány a průběžně, v termínech dle Strategie, aktualizovány na webových stránkách MO. Jednotlivá fakta na stránkách nejsou umístěna centrálně, což v praxi představuje pro potenciálního uživatele vynaložení zvýšeného úsilí při vyhledávání bez garance dosažení kompletních informací. Otevřený přístup demonstrovala Česká republika MO podstoupením hodnotícího procesu britské TI, který je podrobněji zmiňován v části Požadavek transparentnosti promítlo MO v roce 2013 i do své dotační politiky, když poprvé vypsalo dotační program Podpora boje proti korupci v obranném sektoru. Cílem programu je zajistit veřejnou informovanost o korupci, sdílení protikorupčních odborných znalostí a spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Program je realizován prostřednictvím projektů nestátních neziskových organizací, které slouží k seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a k posilování odmítavého postoje vůči korupčním praktikám, zvýšení informovanosti občanů o možnostech působení proti korupci a k posilování protikorupčního klimatu na místní úrovni Navrhované kroky Požadavek na otevřenost a transparentnost úřadu bude naplněn úpravou existujících webových stránek MO, kdy veškerá související data o protikorupčních aktivitách budou 10

11 umístěna soustředěně a přehledně v uživatelsky přátelském prostředí, což bude zahrnovat i přímý přístup z hlavní stránky. Dojde tak k vytvoření protikorupčního subportálu, jehož obsahem budou zejména informace o pojetí boje s korupcí v rezortu MO (historie, současnost, výhled do budoucnosti, vyhodnocení); Rezortní interní protikorupční program MO, jeho aktualizace; povinně zveřejňované informace (úkoly a opatření vyplývající ze Strategie); údaje a kontakty na PKL (adresa, účel, správa, vyhodnocení); stěžejní vnitřní předpisy (Etický kodex, RMO k provedení střetu zájmů apod.); fakta o rezortní dotační politice; podrobnosti ke spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi; zahraniční protikorupční aktivity; odkazy na interní protikorupční programy subjektů zřízených nebo založených MO 12, v souladu s usnesením vlády z 2. října 2013 č. 752, k RRIPP, ve znění pozdější změny. Zrcadlo protikorupčního subportálu bude zpřístupněno na vnitřní síti také zaměstnancům a příslušníkům rezortu MO. Plnění úkolů a opatření Strategie bude kontinuálně pokračovat v souladu s usměrňujícími pokyny z Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí, případně od Odboru pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády. K zefektivnění postupu rezortních gestorů jednotlivých úkolů Strategie bude pod vedením IMO zřízena pracovní skupina složená z osob, které určili rezortní gestoři jednotlivých úkolů Strategie 13. Rezort MO bude nadále pokračovat v zapojení do BII a zváží i další možnosti podpory této iniciativy. Dotační program Podpora boje proti korupci v obranném sektoru bude rezortem MO vypsán se shodným cílem i pro rok Úkoly Číslo a popis úkolu Gestor Součinnost Termín splnění 2.1 Vybudovat na stránkách protikorupční subportál soustřeďující kompletní informace k boji s korupcí v rezortu MO. IMO Ř Kabmo (OKP) GS MO 31. srpna Příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Armádní Servisní, Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústav leteckého zdravotnictví Praha, Vojenská nemocnice Brno, Vojenská nemocnice Olomouc, Handball club DUKLA Praha, Volejbalový klub DUKLA Liberec, Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI), státní podniky VOP CZ, Letecké opravny Malešice Praha, Vojenské lesy a statky České republiky, Vojenský výzkumný ústav, Vojenský technický ústav. 13 Zaměstnanci, které určil k plnění úkolu 1.7 a Strategie generální sekretář MO, k plnění úkolu Strategie ředitel Kabinetu ministra obrany, k zabezpečení plnění Strategie ze strany řízených příspěvkových organizací a státních podniků generální sekretář MO; k zabezpečení plnění Strategie ze strany řízených příspěvkových organizací ředitel Kabinetu ministra obrany. 11

12 2.2 Revidovat dosavadní formu podpory BII a navrhnout případné další možnosti. IMO 1. NMO NMO-E 31. července Vypsat dotační program Podpora boje proti korupci v obranném sektoru i pro rok NMO-P (OVV) IMO 30. září

13 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Konkrétním cílem v této oblasti je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů. Hodnocení korupčních rizik zahrnuje identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech rezortu, vytvoření mapy (katalogu) korupčních rizik, stanovení strategie řízení korupčních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik Popis současného stavu BKO kalkuluje se systémem řízení rizik jako s celkem, od něhož se odvíjí kontrolní činnost. Předpokládá existenci mapy rizik, zpracované na úrovni strategického vedení MO, zahrnující provozní, finanční, právní a společenská rizika na straně jedné a návrhy opatření k jejich zmírnění či odstranění na straně druhé 15. ARPP v části B-1) Organizační opatření, která vyplývají z úkolů uložených v usnesení vlády č. 1199, stanovil všem vedoucím OC MO povinnost indikovat nově vznikající zdroje a formy korupčního jednání, analyzovat je, průběžně aktualizovat konkrétní protikorupční organizační a technická opatření, zejména vytipované činnosti spojené s rizikem korupce a k nim stanovená konkrétní opatření. V části B-2) Další organizační opatření pak byla pro shodné adresáty zavedena povinnost vést seznam míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce (tzv. míst důležitého významu), přehledů činností s reálným nebezpečím vzniku korupce a opatření k jejímu zamezení, včetně povinnosti aktualizovat a upřesňovat seznamy vždy na základě realizovaných organizačních, mobilizačních a dislokačních změn, v periodicitě minimálně jednou ročně. V roce 2011 došel vnitřní protikorupční audit Odboru interního auditu MO (dále jen OIA MO ) k závěru, že ARPP stanovením úkolu indikovat vznikající zdroje a formy korupčního jednání, analyzovat je a k vytipovaným činnostem spojeným s rizikem korupce stanovit konkrétní technicko organizační opatření (čl. 9, část B-1 ARPP), uplatňuje základní principy řízení rizik v oblasti boje s korupcí 16. Zcela specifickou oblastí, které je jako vysoce rizikové přikládána v členských státech NATO s progresivním přístupem k problematice boje s korupcí zvýšená pozornost, je činnost vojenských jednotek v zahraničních operacích 17. K identifikaci korupčních rizik, spojených s působením Armády České republiky (dále jen AČR ) při nasazení v zahraničí a přijetí opatření k jejich minimalizaci dosud, přes úkoly stanovené ARPP, nedošlo. Tento fakt negativně ovlivnil i celkové umístění České republiky v rámci shora odkazovaného mezinárodního hodnotícího procesu, když oblast zahraničních operací byla ve výsledku posouzena nejméně příznivě. Jiný pohled na korupční rizika rezortu MO skýtá Government Defence Anti- Corruption Index (dále jen Index ) zpracovaný podle metodologie britské pobočky 14 K podrobnostem viz důvodovou zprávu k RRIPP, část Bod 9.3 BKO. 16 Zpráva o auditních zjištěních z interního auditu Protikorupční audit, čj /2009/DP Propracované protikorupční postupy a opatření existují např. v Německu, Velké Británii či Švédsku. 13

14 organizace TI a aplikovaný při hodnocení, o němž bylo již pojednáno v části věnované Vytváření a posilování protikorupčního klimatu. Co se monitoringu kontrol týče, pověření vedoucí zaměstnanci realizují v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu operací, mezi nimiž mohou být operace vystavené zvýšenému riziku korupce. IMO provádí kontroly zaměřené na riziko korupčního jednání, OIA MO zařazuje do svého plánu interní audity zaměřené na protikorupční problematiku. V podmínkách rezortu MO je tak dlouhodobě nastaven způsob identifikace korupčních rizik ve všech činnostech rezortu, stejně jako přijímání opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu těchto rizik. Odpovědnost za zpracování a správu katalogu korupčních rizik není v gesci žádného OC MO, totéž platí i pro řízení korupčních rizik, pro něž nejsou nastavena konkrétní pravidla. Potenciální správce, kterým je z titulu odpovědnosti za rezortní protikorupční program, nedisponuje potřebným programovým vybavením pro tvorbu a správu rezortního katalogu korupčních rizik Navrhované kroky Z vyhodnocení shora uvedeného při současném zohlednění stadia, ve kterém se nachází proces zavedení systému řízení rizik v rezortu MO, vychází jako optimální způsob splnění předmětného vládního úkolu modernizace modelu zavedeného ARPP, která bude reflektovat aktuální situaci a precizuje způsob hodnocení detekovaných korupčních rizik vedoucími OC MO tak, aby byla zjevná významnost, pravděpodobnost výskytu a míra dopadu korupčních rizik; zavede postup přispívající k objektivizování hodnocení provedených vedoucími OC MO; stanoví odpovědnost za vytvoření a správu katalogu korupčních rizik; zefektivní monitoring kontrol a odpovědnost za tuto činnost. Za popsaným účelem zůstane zachována povinnost vedoucích OC MO vést přehledy činností s reálným nebezpečím vzniku korupce a opatření k jejímu zamezení (nově seznamy korupčních rizik a opatření k jejich minimalizaci, vzor uveden v Příloze č. 7). Identifikace existujících zdrojů a forem korupčního jednání, jejich analýza, průběžná aktualizace konkrétních protikorupčních opatření (vytipovaných činností spojených s rizikem vzniku korupce a k nim stanovených konkrétních opatření), bude provedena i pro oblast působení AČR v zahraničních operacích a pozorovatelských misích (gestor ZNGŠ Ř SOC MO). K objektivizaci hodnocení, provedeného vedoucími OC MO, budou tito povinni zohledňovat auditní zjištění OIA MO, Index a kontrolní zjištění IMO. Zpracováním a správou katalogu korupčních rizik MO bude pověřena IMO, která současně vyhotoví metodiku řízení korupčních rizik v rezortu MO. Výsledný katalog a jeho následné aktualizace budou k dispozici vedoucím OC MO ve webové aplikaci Vytvoření materiálně technických předpokladů (zabezpečení potřebného programového vybavení) pro naplňování působnosti v oblasti tvorby a správy katalogu 14

Úvod. 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Úvod. 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Úvod Interní protikorupční program HC DUKLA PRAHA určuje pět základních částí, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí. Jedná se o: - Vytváření a posilování protikorupčního klimatu, - Transparentnost,

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Interní protikorupční program Drážní inspekce

Interní protikorupční program Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 10. 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014 Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Program Datum účinnosti: 1. 10. 2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM

Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. Strana: 2/6 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5 IV. Odůvodnění Pojem korupce ve veřejné správě Korupce je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, resp. jev, který otevírá dveře úřednických kanceláří a zajišťuje

Více

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Úvod Usnesením vlády ČR č. 39 ze dne 16. ledna 2013 byla vládou ČR schválena Strategie vlády v boji proti korupci na

Více

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest je zpracován na základě usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, kterým byl schválen dokument Od

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Obecný výklad pojmu korupce Korupce je pojem, se kterým se setkáváme denně ve všech sdělovacích prostředcích. Informace o korupci jsou tak časté, že společnost se postupně

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Vydání: 1. Datum 15. 1. 2015 Datum účinnosti: 15. 1. 2015. Výtisk: jediný Počet stran: 26 Podniková norma Interní protikorupční program Zpracoval: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. PF UK Praha Ing. Jana Drahošová

Více

Protikorupční program ČUZZS Z 003

Protikorupční program ČUZZS Z 003 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Protikorupční program ČUZZS Z 003 Účinnost od: 1. 5. 2014 Tento předpis vydává v rámci své pravomoci: Ing. Milan Kukla předseda úřadu ČUZZS Z 003 Strana 2 (celkem

Více

Aktualizace k 30. červnu 2015 -------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace k 30. červnu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------- Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 Čj.: MF-29882/2015/56-8 PID: MFCR5XKGHS R E Z O R T N Í I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M (Zpracován na základě usnesení vlády ČR č.

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

VIJYe L_~ SMĚRNICE. INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno. Č. J.: VÚVeL 4310/2014. Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Výtiskč.: 1

VIJYe L_~ SMĚRNICE. INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno. Č. J.: VÚVeL 4310/2014. Hudcova 296/70, 621 00 Brno. Výtiskč.: 1 VIJYe L_~ VÝZKUMNÝ Vl~TĽRINÁRN11lO LÉKAŘSTV~. ÚSTAv v.. i. Hudcova 296/70, 621 00 Brno SMĚRNICE Výtiskč.: 1 Č. J.: VÚVeL 4310/2014 INTERNĺ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÚ VeL Brno Jméno/funkce Datum Podpis MVDr.

Více

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 3 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Schválil: Ing. Pavel Bernáth Dne: 26. 09. 2014 ředitel Č.1 Úvod Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracovalo na základě úkolu z usnesení

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky

Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky Interní protikorupční program Úřadu vlády České republiky 05/2014 Praha, květen 2014 Obsah Úvod... - 2 - Cíle... - 2 - Pojem korupce... - 3-1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... - 5-1.1 Propagace

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M Finanční správy České republiky

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 16. května 2013 Praha Ing. David Sventek, MBA Organizační strategie Při vzniku Úřadu Regionální rady

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace V Průhonicích dne 24. září 2014 Č. j.: 605/SJP/2014 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 7/2014, kterým se vydává INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM SPRÁVY JESKYNÍ

Více

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha Převzetí gesce nad problematikou kybernetické bezpečnosti bezpečnosti, jako

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Interní protikorupční program 1. Úvod Interní protikorupční program (dále IPP) se vydává na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 s použitím příkazu ministra zdravotnictví č. 3/2013 a opírá

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD Příkaz ředitele PNvD č.6/2014 Interní protikorupční program PNvD Účel Vypracování Interního protikorupčního programu PNvD v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Resortní interní protikorupční

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE strana INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM JANA J DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ Maltézské náměstí 8 Praha - Malá Stranaa V Praze dne 0..0 MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelkaa školy strana I. ÚVOD

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Zpráva o činnosti Etické komise za období 01 04/2015. Lesy České republiky, s.p.

Zpráva o činnosti Etické komise za období 01 04/2015. Lesy České republiky, s.p. Zpráva o činnosti Etické komise za období 01 04/2015 Lesy České republiky, s.p. Etická komise: Mgr. Renáta Jelínková, předsedkyně Ing. Jiří Bartůněk, místopředseda Ing. Josef Hejtmánek, člen Ing. Jana

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

1. Riziko podvodu, použitím razítka Centra nebo zneužití podpisového vzoru.

1. Riziko podvodu, použitím razítka Centra nebo zneužití podpisového vzoru. Zpráva o řízení protikorupčních rizik a o přijatých protikorupčních opatřeních v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích v období roku 2013 až 2014. V Centru sociálních služeb pro osoby

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Závaznost: všichni zaměstnanci RÚ Účinnost: 1. 8. 2014 Rozdělovník: sekretariát ředitele

Více

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ

EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ EFEKTIVNÍ AKVIZICE JAKO SOUČÁST STRATEGIE VYZBROJOVÁNÍ Ing. Petr ŠMIDRKAL Anotace: Článek pojednává o zásadách a způsobu realizace efektivní akvizice

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 1 Obsah I.Úvod 3 II. Interní protikorupční program Státního fondu dopravní infrastruktury

Více

v z UZIS 29. 09. 201' (~ >),..,,t.vl"f PŘÍKAZ ŘEDITELE Interní protikorupční program Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

v z UZIS 29. 09. 201' (~ >),..,,t.vlf PŘÍKAZ ŘEDITELE Interní protikorupční program Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ústav zdravotnických informací a statistiky české republiky Palackého nám. č 4, P.O.BOX 60, 128 01 Praha 2, IČ: 00 02 38 33 / UZIS PŘÍKAZ ŘEDITELE Číslo příkazu : 04 Verze: 2014 I 01 Účinnost od: 01. 1

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky Úvod Usnesením vlády ČR č. 752/2013 ve znění unesení vlády ČR č. 851/2013 bylo všem členům vlády uloženo vypracovat nebo aktualizovat

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE Zpracoval: Ing. Hana Šišláková Ing. Štěpán Rattay 1 Obsah: SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81 Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA Gesce kybernetické bezpečnosti Usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 o ustavení Národního bezpečnostního úřadu gestorem

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Interní protikorupční program České obchodní inspekce Strana 1 (celkem 10) ČI. 1 Úvod Interní protikorupční program České obchodní inspekce (dále jen

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 2014 I. Úvod Interní

Více

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR červen 2014 Úvod Usnesením vlády ČR ze dne 2. října 2013 č. 752 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 byl schválen

Více