Úvod. 1 Změněno usnesením vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 k Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. 1 Změněno usnesením vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 k Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů"

Transkript

1 1

2 Úvod Dne 2. října 2013 schválila vláda České republiky svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále jen RRIPP ) 1, osnovu vycházející z úkolu Rezortní interní protikorupční programy dokumentu Od korupce k integritě Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále jen Strategie ) 2. Cílem zmíněného úkolu je unifikace stávajících protikorupčních programů ústředních správních úřadů a ostatních úřadů podřízených jednotlivým rezortům, která zajistí standardizovanou podobu boje s korupcí vytvoření systému dokumentů, procesů, rolí a časových rozvrhů, který zajišťuje, spravuje a rozvíjí celkové protikorupční klima ve státní správě 3. RRIPP tak představuje obligatorní obsah rezortního interního protikorupčního programu určuje pět základních částí, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí. Jedná se o: Vytváření a posilování protikorupčního klimatu, Transparentnost, Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol, Postupy při podezření na korupci, Vyhodnocování interního protikorupčního programu. Ve světle citovaných skutečností vystupuje do popředí Bílá kniha o obraně (dále jen BKO ), která již od roku deklaruje potřebu vytvořit protikorupční program založený na principech etického kodexu a otevřenosti vůči veřejnosti, jakož i celoživotního vzdělávání osob na eticky citlivých místech. Předjímala rovněž nutnost podpořit tento systém řízením konkrétních rizik, nastavením kontinuálních kontrol a monitorováním nestandardních transakcí. Počítaje v to výslovnou podporu vedení Ministerstva obrany (dále jen MO ), vyjádřenou úsilí o posílení etického chování, otevřenému vyjadřování názorů zaměstnanců a příslušníků rezortu MO a upozorňování na neetické chování 5, staví tento základní strategický dokument rezortu MO na totožných principech jako RRIPP propagaci protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, etickém kodexu, vzdělávání zaměstnanců, nastavení systému pro oznamování podezření na korupci, ochraně oznamovatelů, otevřenosti a řízení korupčních rizik. Vedení rezortu MO si je vědomo nedozírných následků, které může neřešená hrozba korupce způsobit. V této souvislosti klade při plnění úkolů rezortu MO mimořádný důraz na ochranu majetku státu, dodržování nejvyšších etických standardů, právních a vnitřních předpisů a podporu oznamování podezření na korupční jednání, která jsou činěna v dobré víře. Vedení rezortu MO netoleruje korupční jednání, uvnitř ani navenek organizace, a použije veškeré dostupné právní prostředky vůči osobám, které se tohoto jednání dopustí nebo se o ně pokusí. Stejně tak nebudou tolerována jakákoliv odvetná opatření vůči oznamovatelům korupčního jednání. Vedení rezortu MO projevuje uznání činnosti oznamovatelů v případě, že jejich oznámení přispěje k odhalení pachatele. 1 Změněno usnesením vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 k Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a o aktualizaci této strategie. 2 Usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, ve znění pozdějších změn. 3 Předkládací zpráva k RRIPP. 4 Schválena usnesením vlády ze dne 18. května 2011 č Bod 9.12 BKO. 2

3 Předkládaný návrh nové protikorupční strategie MO Rezortního interního protikorupčního programu MO implementuje opatření ke splnění úkolů stanovených oběma shora uváděnými dokumenty. Vychází z principů aktivního prosazování protikorupčního postoje a rezortního programu z úrovně vedení MO, nulové tolerance korupčního jednání v rezortu MO, komplexního přístupu k řízení korupčních rizik, provázanosti se Strategií a závaznosti RRIPP a koordinace protikorupční politiky s ostatními rezorty a dalšími orgány (orgány činné v trestním řízení, Nejvyšší kontrolní úřad apod.). Poznatkovou základnu, na níž Rezortní interní protikorupční program MO staví, tvoří instituty Aktualizovaného rezortního protikorupčního programu 6 (dále jen ARPP ), které se v uplynulém desetiletí osvědčily, zahraniční zkušenosti z boje s korupcí ve vybraných členských státech NATO, praktické poznatky Inspekce ministra obrany (dále jen IMO ) jako gestora boje s korupcí v rezortu MO a příklady tzv. better practices shromážděné v rámci klíčové aktivity Snižování korupčních rizik realizované v projektu Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO s podporou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ ), registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/ Základní dokument pro boj s korupcí v rezortu MO schválený roku 2004 a vycházející z Rezortního protikorupčního programu MO z roku

4 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Jedná se o zastřešující oblast celého rezortního interního protikorupčního programu, která je dále členěna do pěti částí: Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, Etický kodex, Vzdělávání zaměstnanců, Systém pro oznámení podezření na korupci, Ochrana oznamovatelů. 1.1 Popis současného stavu Propagace protikorupčního postoje Těžiště propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky rezortu MO spočívalo v uplynulých letech v ARPP, podle něhož Vedení Ministerstva obrany vnímá boj proti korupci v rezortu jako jeden ze svých nejdůležitějších úkolů, jako nosný pilíř svého působení uvědomuje si, že ze všeho nejdůležitější je odstraňovat působení systémových podmínek pro korupci. Mezi takové systémové podmínky nepochybně patří organizační nepřehlednost rezortu, špatně nastavené odpovědnostní vztahy, špatná interní i externí komunikace a celková netransparentnost některých procesů Ministerstvo obrany je vstřícné k diskusi o své protikorupční politice. Přizvalo k ní již zástupce nevládních organizací a akademické obce a vítá i kontinuální diskusi v Parlamentu. Deklarace protikorupčního postoje a apel na oznamování korupčního jednání je rovněž součástí připomenutí Mezinárodního dne boje proti korupci, k němuž dochází ve výroční den (9. prosince) prostřednictvím rezortních médií. Propagace například formou vystoupení na Velitelském shromáždění, které patří k nejdůležitějším zaměstnáním řídících funkcionářů rezortu MO, v praxi neprobíhá. V uplynulém období realizovalo vedení rezortu MO propagaci protikorupčního postoje také zapojením do hodnocení protikorupčních opatření, které proběhlo v roce 2012 v rámci alianční aktivity Building Integrity Initiative (dále jen BII ). Jeho cílem bylo získat maximum informací pro vládu, ozbrojené složky a společnost a současně předložit nástroje k zamezení vzniku hrozeb a plýtvání, které korupce v oblasti obranného sektoru vyvolává. Dále také ukázat možnosti, jak zavádět transparentnost a reformy do obranného sektoru. Česká republika se umístila na 21. místě z celkového počtu 82 hodnocených zemí. Současně byla rezortu MO navržena následující opatření: - znovu analyzovat korupční rizika; - vytvořit a pravidelně aktualizovat akční plán pro řešení identifikovaných rizik; - využívat detailní informace z indexu (analýza Transparency International dále jen TI ) jako výchozí bod ke zlepšení stavu; - vybudovat komisi/útvar v rámci Ministerstva obrany, jehož hlavní náplní bude protikorupční činnost a kontroly; - oslovit ke spolupráci civilní organizace, odborníky a akademiky; - zaměřit se na ochranu oznamovatelů; - zveřejňovat cestou médií maximum možných údajů o obranných výdajích, projektech, nákupech apod.; 4

5 - definovat korupci jako strategickou záležitost v operacích, tzn. doplnit vojenskou doktrínu o korupční rizika; - pojmenovat rizika korupce v oblasti nákupu a prodeje materiálu; - požadovat vysoký standard protikorupčního chování také od jiných vlád a společností, které materiál rezortu obrany dodávají. uspořádáním mezinárodního diskusního panelu k problematice snižování korupčních rizik v obranných sektorech členských států NATO a partnerských zemí se zaměřením na podmínky České republiky, který proběhl dne 22. října 2013 za účasti zástupců české a britské pobočky TI a partnerů ze Slovenské republiky Etický kodex Etický kodex zaměstnanců rezortu MO 7 je zakotven rozkazem ministra obrany (dále jen RMO ) č. 6/2013 Věstníku MO z 1. února Jedná se o relativně nový vnitřní předpis, dosud proto nedošlo k systematické a cílené propagaci a vysvětlování jeho obsahu, vyhodnocení jeho účinnosti zatím není k dispozici. RMO č. 54/2002 Věstníku MO, Slib a Kodex etiky vojáka z povolání a vojáka v aktivní záloze dobrovolné byl zrušen bez náhrady k 22. červenci 2013 RMO č. 71/2013 Věstníku MO. V RMO č. 6/2013 Věstníku MO absentuje mechanismus hlášení porušení kodexu, postup pro prosazování kodexu, chybí praktické návody ke konkrétním životním situacím. Podstatou a hlavním účelem začlenění oblasti etického kodexu do RRIPP má přitom být vytvoření živého mechanismu vedení úředníků a zaměstnanců státní správy k vědomému a aktivnímu dodržování etických zásad při plnění určených úkolů. I přes uvedené konstatovala externí poradenská služba, že stávající Etický kodex zaměstnanců rezortu MO uspokojivým způsobem identifikuje hodnoty, k nimž by se měli zaměstnanci rezortu hlásit Vzdělávání v oblasti boje s korupcí Vzdělávání zaměstnanců k problematice boje s korupcí si žádá výraznou inovaci. V minulosti byla problematika boje s korupcí přednášena v rámci týdenních kurzů kontrolních pracovníků, které pořádala IMO ve spolupráci s Univerzitou obrany Brno (dále jen UO Brno ) jedenkrát ročně. Souběžně s touto aktivitou byly na vyžádání vedoucích organizačních celků MO (dále jen OC MO ) prováděny v rámci odborných (velitelských) příprav vojáků z povolání a občanských zaměstnanců ad hoc přednášky k ARPP obsah, stejně jako rozsah a zaměření byly na volné úvaze přednášejícího, kterým byl koordinátor implementace ARPP. Vzdělávání není diverzifikováno s ohledem na povahu frekventantů (vstupní seznámení u nových zaměstnanců a příslušníků, cílené a průběžné vzdělávání zaměstnanců a příslušníků, zastávajících místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce, příprava vedoucích pracovníků, školení metodických orgánů). Popsaného stavu si je vedení rezortu MO vědomo a aktuálně se jej snaží řešit i s využitím možnosti získat pro protikorupční aktivity finanční podporu z OP LZZ. V reakci na vyhlášení výzvy č. B6 zpracovala IMO projektovou žádost s názvem Optimalizace systému boje s korupcí v rezortu MO, zkráceně Transparentně proti korupci. Jednou z klíčových 7 Vztahuje se na zaměstnance rezortu, jimiž se rozumějí občanští zaměstnanci MO a vojáci z povolání, kteří v rámci svého pracovního nebo služebního zařazení vykonávají veřejnou správu nebo se na jejím výkonu podílejí. 8 Citováno z konečného výstupu poradenské služby realizované v rámci klíčové aktivity 05 projektu Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO Snižování korupčních rizik. 5

6 aktivit zamýšleného projektu je aktivita 05 Vzdělávací modul Boj s korupcí, jejímž předmětem je vytvoření funkčního a efektivního systému vzdělávání. Ten bude cílený na zaměstnance a příslušníky rezortu MO při vstupu do pracovního/služebního poměru, dále ty, kteří zastávají místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce, na metodické orgány MO i na vedoucí zaměstnance tak, aby bylo zajištěno prohloubení jejich schopnosti včas a účinně identifikovat znaky korupčního jednání či prostředí a přijímat ve vlastní působnosti adekvátní opatření k jejich minimalizaci Systém oznámení podezření na korupci Systém pro oznámení podezření na korupci aktuálně vychází z obecných pravidel pro vyřizování petic a stížností 9. O počtech a způsobu vyřízení podání, u nichž existovalo podezření na korupční jednání, jsou vedoucí OC MO povinni podávat IMO čtvrtletní hlášení za účelem následného vyhodnocení a případné reakce. Rezort MO provozuje od roku 2002 na adrese protikorupční linku (dále jen PKL ), která je ve správě IMO a využívají ji jak zaměstnanci a příslušníci rezortu MO, tak mimorezortní veřejnost. PKL umožňuje efektivně komunikovat i s pisateli, kteří si přejí zůstat v anonymitě, propagována je na intranetu MO a webových stránkách MO. Počty a zaměření vyřizovaných podání, včetně závěrů směrem k důvodnosti, jsou pravidelně vyhodnocovány a výsledky jsou zveřejňovány na vnitřní síti i webových stránkách MO. Postup při přijetí podání na PKL je podrobně rozpracován v Manuálu protikorupční linky prověřována jsou i anonymní oznámení, pokud obsahují skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin (na základě postoupení orgánům Vojenské policie) Ochrana oznamovatelů Obdobně jako v případě Systému pro oznámení podezření na korupci i ochrana oznamovatelů vyplývá z Všeob-P-35, podle jehož čl. 162 Osoba nesmí být přímo nebo nepřímo postihována či znevýhodňována proto, že podala petici nebo stížnost. Citovanou ochranu však nepožívají případy úmyslného jednání s cílem poškodit jiné osoby. Článek 170 Všeob-P-35 pak doplňuje, že za zákroky proti pisateli proto, že podal petici nebo stížnost, jsou příslušné orgány rezortu MO povinny vyvodit důsledky. Etický kodex zaměstnanců rezortu MO úpravu ochrany oznamovatelů neobsahuje. IMO přijímá a zabezpečuje dodržování opatření k zachování anonymity oznamovatelů na PKL, a to i při pozdější komunikaci s nimi, včetně sdělení o vyřízení jejich oznámení Navrhované kroky Propagace protikorupčního postoje Deklarování propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky rezortu MO se stane nedílnou součástí Rezortního interního protikorupčního programu MO (viz Úvod), její praktické naplnění pak bude realizováno prostřednictvím hlavních zaměstnání řídících funkcionářů rezortu MO (Velitelské shromáždění), využíváním významných dnů ke zdůraznění prosazovaného přístupu a osobním příkladem vedoucích OC MO. 9 RMO Všeob-P-35, Vnitřní kontrola a vyřizování petic a stížností v působnosti MO z roku 2004, ve znění pozdějších doplňků (dále jen Všeob-P-35 ). 6

7 1.2.2 Etický kodex Hodnoty vymezené Etickým kodexem zaměstnanců rezortu MO je vhodné dále strukturovat rozvést zásady, které se k nim vztahují, a doplnit konkrétní pravidla, návody a rozbor životních situací, jakož i postup pro prosazování kodexu. Jako vysoce žádoucí se s ohledem na požadavky RRIPP jeví zakomponovat do kodexu úvodní slovo ministra obrany. Dále je záhodno vymezit mechanismus hlášení porušení kodexu, přičemž by mělo být pamatováno na situace, kde může být předmětem oznámení nadřízený oznamovatele. V kodexu by se dále měla objevit úprava ochrany oznamovatele (zákaz odvetných opatření), a to i pro případy, ve kterých podezření nebude prokázáno. V neposlední řadě je třeba nastavit v kodexu způsob vyhodnocování jeho účinnosti. Gestorovi oblasti je rovněž navrhováno zvážit zpracování jednotného etického kodexu pro všechny vojáky z povolání Vzdělávání v oblasti boje s korupcí V oblasti vzdělávání zaměstnanců k problematice boje s korupcí je třeba zavést systematické vzdělávání na profesionální úrovni, v optimálním případě garantované a do budoucna využívané a rozvíjené vysokoškolskou institucí. Za tím účelem bude zpracován návrh cílený na zaměstnance a příslušníky rezortu MO při nástupu do pracovního (služebního) poměru (předání obligatorního minima); zaměstnance a příslušníky rezortu MO zastávající místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce (periodické vzdělávání); vedoucí pracovníky (prohloubení jejich schopnosti včas identifikovat znaky korupčního jednání či prostředí a přijímat ve vlastní působnosti adekvátní opatření k jejich minimalizaci). Nositel úkolu (IMO) současně s konceptem shora uvedeného obsahu předloží návrh na využití externích spolupracovníků (odborníků z nevládních neziskových organizací, které jsou dlouhodobě činné na poli boje s korupcí 10 ) k zabezpečení specializovaných školení cílených na jednotlivé skupiny systemizovaných míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce (samostatná monotematická zaměstnání pro osoby vykonávající činnosti vystavené korupčnímu riziku v akvizičním procesu, v personální práci apod.). Protikorupční vzdělávání se stane také nedílnou součástí přípravy příslušníků AČR před vysláním do zahraniční operace či pozorovatelské mise (zastávající systemizovaná místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce). Zachována zůstane povinnost identifikovat místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce, vést a aktualizovat jejich seznam (vzor uveden v Příloze č. 6) Systém oznámení podezření na korupci Nadále bude provozována PKL ve správě IMO, její systematická propagace bude realizována prostřednictvím rezortních médiích (A-report). 10 V souladu s dlouhodobým požadavkem vládních strategií boje s korupcí, které podporu nestátních neziskových protikorupčních organizací označují za jeden z úkolů pro všechny ústřední správní úřady (shodně též bod B-1) 4. bývalého ARPP). 7

8 1.2.5 Ochrana oznamovatelů Ochrana oznamovatelů, i pro případ, že se podezření neprokáže, bude ošetřena v rezortním etickém kodexu, počítaje v to i úpravu zákazu odvetných opatření. K navýšení ochrany oznamovatelů bude technicky vyřešeno přijímání podnětů na PKL tak, aby byla zamezena identifikace oznamovatele prostřednictvím IP adresy. Toto opatření je navrhováno na základě předchozích zkušeností z kontrolní činnosti a vyřizování stížností. Pro řešení namítaných případů porušení zákazu odvetných opatření (zákroky vůči pisateli apod.) a zneužití poskytnuté ochrany se nejeví nutným vytvářet zvláštní útvar. Agendu je navrhováno svěřit do kompetence Hlavního inspektora ochrany lidských práv v rezortu MO a řešení jím potvrzených případů Protikorupční komisi MO Úkoly Číslo a popis úkolu Gestor Součinnost Termín splnění 1.1 Zařadit problematiku boje s korupcí v rezortu MO na program každoročního Velitelského shromáždění. V jeho rámci zabezpečit cílenou propagaci protikorupčního postoje vedoucích zaměstnanců rezortu MO. NGŠ AČR IMO v termínech dle PČReMO K propagaci protikorupčního postoje prostřednictvím rezortních médií využívat významné dny (9. prosince, 30. června apod.). Ř Kabmo (OKP) IMO Průběžně 1.3 Zpracovat etický kodex (etické kodexy) v intencích shora uvedených požadavků. 1.4 K objasnění obsahu etického kodexu (kodexů) provést zaměstnání, obsah následně zveřejnit na intranetu MO k využití pro všechny zaměstnance a příslušníky. 1.5 Aktualizovat seznamy míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 6. Výslednou dokumentaci předat cestou webové aplikace NMO-P (SP MO) NMO-P (SP MO) vedoucí OC MO IMO 30. června 2014 IMO 30. září 2014 IMO 28. února 2014 dále dle potřeby 1.6 Zpracovat návrh systematického protikorupčního vzdělávání v rezortu MO, diverzifikovaný podle jednotlivých cílových skupin, a jeho účinnost podrobit pilotnímu ověření. IMO NMO-P (UO Brno) 30. září Statut a jednací řád uvedeny v Příloze č. 5. 8

9 1.7 Začlenit protikorupční tématiku do přípravy shora uvedených příslušníků AČR před vysláním do zahraniční operace a pozorovatelské mise. NGŠ AČR IMO 30. června Zajistit propagaci PKL v rezortních médiích. Ř Kabmo (OKP) IMO průběžně, min. 2x/rok 1.9 Pokračovat ve spolupráci s TI (česká a britská pobočka organizace), zejména zapojením do BII a podporou stávajících aktivit. IMO 1. NMO průběžně 1.10 Technicky vyřešit přijímání podnětů na PKL tak, aby byla zamezena identifikace oznamovatele prostřednictvím IP adresy. Ř Kabmo (OKP) AKIS 30. června

10 2. Transparentnost Konkrétním cílem v této oblasti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení. RRIPP požadavek na transparentnost dále rozvíjí směrem k aktivnímu zpřístupňování informací o veřejných prostředcích a o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace. Detailněji je pak rozpracováno zveřejňování informací o veřejných prostředcích, které má zahrnovat informace o rozpočtu; vztahující se k výběru dodavatelů, k veřejným zakázkám (včetně malého rozsahu) a uzavřeným smlouvám a jejich dodatkům; poskytovaných grantech a dotacích; nakládání s majetkem státu Popis současného stavu V rámci struktury rezortu, která je zveřejněna na webových stránkách MO, jsou u každé součásti uvedeny informace ke svěřené působnosti a vykonávaným činnostem, včetně údaje, kdo za řízení dané součásti odpovídá. Rezort MO je dle Strategie gestorem úkolů 1.7 Vlastnická politika státu, Zveřejňování poradců a poradních orgánů a Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu, jako spolugestor pak figuruje u úkolů 1.5 Ochrana oznamovatelů, Otevřená data a Rezortní interní protikorupční programy. U všech úkolů, které jsou v gesci MO, jsou požadované informace zveřejňovány a průběžně, v termínech dle Strategie, aktualizovány na webových stránkách MO. Jednotlivá fakta na stránkách nejsou umístěna centrálně, což v praxi představuje pro potenciálního uživatele vynaložení zvýšeného úsilí při vyhledávání bez garance dosažení kompletních informací. Otevřený přístup demonstrovala Česká republika MO podstoupením hodnotícího procesu britské TI, který je podrobněji zmiňován v části Požadavek transparentnosti promítlo MO v roce 2013 i do své dotační politiky, když poprvé vypsalo dotační program Podpora boje proti korupci v obranném sektoru. Cílem programu je zajistit veřejnou informovanost o korupci, sdílení protikorupčních odborných znalostí a spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Program je realizován prostřednictvím projektů nestátních neziskových organizací, které slouží k seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a k posilování odmítavého postoje vůči korupčním praktikám, zvýšení informovanosti občanů o možnostech působení proti korupci a k posilování protikorupčního klimatu na místní úrovni Navrhované kroky Požadavek na otevřenost a transparentnost úřadu bude naplněn úpravou existujících webových stránek MO, kdy veškerá související data o protikorupčních aktivitách budou 10

11 umístěna soustředěně a přehledně v uživatelsky přátelském prostředí, což bude zahrnovat i přímý přístup z hlavní stránky. Dojde tak k vytvoření protikorupčního subportálu, jehož obsahem budou zejména informace o pojetí boje s korupcí v rezortu MO (historie, současnost, výhled do budoucnosti, vyhodnocení); Rezortní interní protikorupční program MO, jeho aktualizace; povinně zveřejňované informace (úkoly a opatření vyplývající ze Strategie); údaje a kontakty na PKL (adresa, účel, správa, vyhodnocení); stěžejní vnitřní předpisy (Etický kodex, RMO k provedení střetu zájmů apod.); fakta o rezortní dotační politice; podrobnosti ke spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi; zahraniční protikorupční aktivity; odkazy na interní protikorupční programy subjektů zřízených nebo založených MO 12, v souladu s usnesením vlády z 2. října 2013 č. 752, k RRIPP, ve znění pozdější změny. Zrcadlo protikorupčního subportálu bude zpřístupněno na vnitřní síti také zaměstnancům a příslušníkům rezortu MO. Plnění úkolů a opatření Strategie bude kontinuálně pokračovat v souladu s usměrňujícími pokyny z Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí, případně od Odboru pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády. K zefektivnění postupu rezortních gestorů jednotlivých úkolů Strategie bude pod vedením IMO zřízena pracovní skupina složená z osob, které určili rezortní gestoři jednotlivých úkolů Strategie 13. Rezort MO bude nadále pokračovat v zapojení do BII a zváží i další možnosti podpory této iniciativy. Dotační program Podpora boje proti korupci v obranném sektoru bude rezortem MO vypsán se shodným cílem i pro rok Úkoly Číslo a popis úkolu Gestor Součinnost Termín splnění 2.1 Vybudovat na stránkách protikorupční subportál soustřeďující kompletní informace k boji s korupcí v rezortu MO. IMO Ř Kabmo (OKP) GS MO 31. srpna Příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Armádní Servisní, Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústav leteckého zdravotnictví Praha, Vojenská nemocnice Brno, Vojenská nemocnice Olomouc, Handball club DUKLA Praha, Volejbalový klub DUKLA Liberec, Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI), státní podniky VOP CZ, Letecké opravny Malešice Praha, Vojenské lesy a statky České republiky, Vojenský výzkumný ústav, Vojenský technický ústav. 13 Zaměstnanci, které určil k plnění úkolu 1.7 a Strategie generální sekretář MO, k plnění úkolu Strategie ředitel Kabinetu ministra obrany, k zabezpečení plnění Strategie ze strany řízených příspěvkových organizací a státních podniků generální sekretář MO; k zabezpečení plnění Strategie ze strany řízených příspěvkových organizací ředitel Kabinetu ministra obrany. 11

12 2.2 Revidovat dosavadní formu podpory BII a navrhnout případné další možnosti. IMO 1. NMO NMO-E 31. července Vypsat dotační program Podpora boje proti korupci v obranném sektoru i pro rok NMO-P (OVV) IMO 30. září

13 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Konkrétním cílem v této oblasti je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů. Hodnocení korupčních rizik zahrnuje identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech rezortu, vytvoření mapy (katalogu) korupčních rizik, stanovení strategie řízení korupčních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik Popis současného stavu BKO kalkuluje se systémem řízení rizik jako s celkem, od něhož se odvíjí kontrolní činnost. Předpokládá existenci mapy rizik, zpracované na úrovni strategického vedení MO, zahrnující provozní, finanční, právní a společenská rizika na straně jedné a návrhy opatření k jejich zmírnění či odstranění na straně druhé 15. ARPP v části B-1) Organizační opatření, která vyplývají z úkolů uložených v usnesení vlády č. 1199, stanovil všem vedoucím OC MO povinnost indikovat nově vznikající zdroje a formy korupčního jednání, analyzovat je, průběžně aktualizovat konkrétní protikorupční organizační a technická opatření, zejména vytipované činnosti spojené s rizikem korupce a k nim stanovená konkrétní opatření. V části B-2) Další organizační opatření pak byla pro shodné adresáty zavedena povinnost vést seznam míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce (tzv. míst důležitého významu), přehledů činností s reálným nebezpečím vzniku korupce a opatření k jejímu zamezení, včetně povinnosti aktualizovat a upřesňovat seznamy vždy na základě realizovaných organizačních, mobilizačních a dislokačních změn, v periodicitě minimálně jednou ročně. V roce 2011 došel vnitřní protikorupční audit Odboru interního auditu MO (dále jen OIA MO ) k závěru, že ARPP stanovením úkolu indikovat vznikající zdroje a formy korupčního jednání, analyzovat je a k vytipovaným činnostem spojeným s rizikem korupce stanovit konkrétní technicko organizační opatření (čl. 9, část B-1 ARPP), uplatňuje základní principy řízení rizik v oblasti boje s korupcí 16. Zcela specifickou oblastí, které je jako vysoce rizikové přikládána v členských státech NATO s progresivním přístupem k problematice boje s korupcí zvýšená pozornost, je činnost vojenských jednotek v zahraničních operacích 17. K identifikaci korupčních rizik, spojených s působením Armády České republiky (dále jen AČR ) při nasazení v zahraničí a přijetí opatření k jejich minimalizaci dosud, přes úkoly stanovené ARPP, nedošlo. Tento fakt negativně ovlivnil i celkové umístění České republiky v rámci shora odkazovaného mezinárodního hodnotícího procesu, když oblast zahraničních operací byla ve výsledku posouzena nejméně příznivě. Jiný pohled na korupční rizika rezortu MO skýtá Government Defence Anti- Corruption Index (dále jen Index ) zpracovaný podle metodologie britské pobočky 14 K podrobnostem viz důvodovou zprávu k RRIPP, část Bod 9.3 BKO. 16 Zpráva o auditních zjištěních z interního auditu Protikorupční audit, čj /2009/DP Propracované protikorupční postupy a opatření existují např. v Německu, Velké Británii či Švédsku. 13

14 organizace TI a aplikovaný při hodnocení, o němž bylo již pojednáno v části věnované Vytváření a posilování protikorupčního klimatu. Co se monitoringu kontrol týče, pověření vedoucí zaměstnanci realizují v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu operací, mezi nimiž mohou být operace vystavené zvýšenému riziku korupce. IMO provádí kontroly zaměřené na riziko korupčního jednání, OIA MO zařazuje do svého plánu interní audity zaměřené na protikorupční problematiku. V podmínkách rezortu MO je tak dlouhodobě nastaven způsob identifikace korupčních rizik ve všech činnostech rezortu, stejně jako přijímání opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu těchto rizik. Odpovědnost za zpracování a správu katalogu korupčních rizik není v gesci žádného OC MO, totéž platí i pro řízení korupčních rizik, pro něž nejsou nastavena konkrétní pravidla. Potenciální správce, kterým je z titulu odpovědnosti za rezortní protikorupční program, nedisponuje potřebným programovým vybavením pro tvorbu a správu rezortního katalogu korupčních rizik Navrhované kroky Z vyhodnocení shora uvedeného při současném zohlednění stadia, ve kterém se nachází proces zavedení systému řízení rizik v rezortu MO, vychází jako optimální způsob splnění předmětného vládního úkolu modernizace modelu zavedeného ARPP, která bude reflektovat aktuální situaci a precizuje způsob hodnocení detekovaných korupčních rizik vedoucími OC MO tak, aby byla zjevná významnost, pravděpodobnost výskytu a míra dopadu korupčních rizik; zavede postup přispívající k objektivizování hodnocení provedených vedoucími OC MO; stanoví odpovědnost za vytvoření a správu katalogu korupčních rizik; zefektivní monitoring kontrol a odpovědnost za tuto činnost. Za popsaným účelem zůstane zachována povinnost vedoucích OC MO vést přehledy činností s reálným nebezpečím vzniku korupce a opatření k jejímu zamezení (nově seznamy korupčních rizik a opatření k jejich minimalizaci, vzor uveden v Příloze č. 7). Identifikace existujících zdrojů a forem korupčního jednání, jejich analýza, průběžná aktualizace konkrétních protikorupčních opatření (vytipovaných činností spojených s rizikem vzniku korupce a k nim stanovených konkrétních opatření), bude provedena i pro oblast působení AČR v zahraničních operacích a pozorovatelských misích (gestor ZNGŠ Ř SOC MO). K objektivizaci hodnocení, provedeného vedoucími OC MO, budou tito povinni zohledňovat auditní zjištění OIA MO, Index a kontrolní zjištění IMO. Zpracováním a správou katalogu korupčních rizik MO bude pověřena IMO, která současně vyhotoví metodiku řízení korupčních rizik v rezortu MO. Výsledný katalog a jeho následné aktualizace budou k dispozici vedoucím OC MO ve webové aplikaci Vytvoření materiálně technických předpokladů (zabezpečení potřebného programového vybavení) pro naplňování působnosti v oblasti tvorby a správy katalogu 14

Úvod. 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Úvod. 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Úvod Interní protikorupční program HC DUKLA PRAHA určuje pět základních částí, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí. Jedná se o: - Vytváření a posilování protikorupčního klimatu, - Transparentnost,

Více

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p.

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p. 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Příloha k ROZ 7-2015, č.j. 2747/CEN/15 Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí Obsah: srpen 2015 Úvod... 1 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP)

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Správa Krkonošského národního parku Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Stránka 1 z 9 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program verze č. 1 strana č. 1 z 7 Obsah: ČÁST PRVNÍ - Úvod... 2 ČÁST DRUHÁ - INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Článek 1 - Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady *crdux007p1zx* CRDUX007P1ZX Č. j.: DUCR-55931/14/Mj Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU Rozdělovník: Ř, 1M, 1N, 1L, 1VKŘ,

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

1. Vyhodnocení RIPP MO

1. Vyhodnocení RIPP MO 1. Vyhodnocení RIPP MO RIPP MO stanovil m organizačních celků MO () pro období od 17. ledna do 30. září 2014 následujících 28 úkolů: Číslo a popis úkolu Gestor Součinnost Termín splnění 1.1 Zařadit problematiku

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014 Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Program Datum účinnosti: 1. 10. 2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Rezortům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její aplikace umožní v jednotlivých rezortech

Více

Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM

Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. Strana: 2/6 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový

Více

Interní protikorupční program Drážní inspekce

Interní protikorupční program Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 10. 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. VK DUKLA Liberec

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. VK DUKLA Liberec V Liberci dne 24. dubna 2014 Výtisk jediný Počet listů: 8 Přílohy: 7/14 Schvaluji: Mgr. Pavel Šimoníček Ředitel klubu INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VK DUKLA Liberec Úvod Interní protikorupční program VK

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY Česká republika Ministerstvo dopravy Odbor auditu, kontroly a dozoru Č.j.: 13/2015-040-FINK/2;13 REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA DOPRAVY aktualizace 2015 listopad 2015 1 Obsah: I. ÚVOD...

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

Příkaz ředitele č. 3/2014

Příkaz ředitele č. 3/2014 Ředitel Institutu pro kriminologii a sociální prevenci V Praze dne 9.6.2014 Příkaz ředitele č. 3/2014 kterým se vydává Interní protikorupční program Institutu pro kriminologii a sociální prevenci Na základě

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

Interní protikorupční program Úřadu průmyslového vlastnictví

Interní protikorupční program Úřadu průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví Praha 28. února 2014 Interní protikorupční program Úřadu průmyslového vlastnictví Vypracovala: Ing. Šárka Petrů Schválil: Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda 1 1. aktualizace

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5 IV. Odůvodnění Pojem korupce ve veřejné správě Korupce je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, resp. jev, který otevírá dveře úřednických kanceláří a zajišťuje

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1. V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M Finanční správy České republiky

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Úřadu průmyslového vlastnictví

Úřadu průmyslového vlastnictví Úřad průmyslového vlastnictví Praha 28. února 2014 Interní protikorupční program Úřadu průmyslového vlastnictví Vypracovala: Ing. Šárka Petrů Schválil: Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda 1. ÚVOD Usnesením

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Úvod Usnesením vlády ČR č. 39 ze dne 16. ledna 2013 byla vládou ČR schválena Strategie vlády v boji proti korupci na

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Interní protikorupční program Národní lékařské knihovny

Interní protikorupční program Národní lékařské knihovny Interní protikorupční program Národní lékařské knihovny Úvod Interní protikorupční program NLK (dále IPPNLK) je zpracován na základě rezortního interního protikorupčního programu, který je zpracován na

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest je zpracován na základě usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, kterým byl schválen dokument Od

Více

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 16. května 2013 Praha Ing. David Sventek, MBA Organizační strategie Při vzniku Úřadu Regionální rady

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. srpna 2014 č. 657 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Obecný výklad pojmu korupce Korupce je pojem, se kterým se setkáváme denně ve všech sdělovacích prostředcích. Informace o korupci jsou tak časté, že společnost se postupně

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Identifikační číslo: MP 1.3 Platnost od: 1. 10. 2015 Vydání č.: 1 Zpracovatel: Petra Řeřichová manažer jakosti Schválil: Bc. Dalibor Tatýrek ředitel Revize č.: 0 Datum a podpis:

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí I. Úvodem O připojení k mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí rozhodla vláda České republiky svým usnesením ze dne 14. září 2011 č. 691 a pověřila místopředsedkyni vlády, předsedkyni

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011

IV. M I N I S T E R S T V O O B R A N Y P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y IV. P L Á N O B R A N Y Č E S K É R E P U B L I K Y PRAHA 2011 O B S A H strana ČÁST PRVNÍ............................................................... 3 VŠEOBECNÁ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Vydání: 1. Datum 15. 1. 2015 Datum účinnosti: 15. 1. 2015. Výtisk: jediný Počet stran: 26 Podniková norma Interní protikorupční program Zpracoval: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. PF UK Praha Ing. Jana Drahošová

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při prevenci a zvládání kybernetického kolapsu Jaroslav Šmíd Tel.: 420 257 283 333 e-mail: J.Smid@nbu.cz 30.5.2013 1 30.5.2013 1 Internet hybná síla globální ekonomiky

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. října 2003 č. 1010 k návrhu Pravidel pro provedení personálního a organizačního auditu v ústředních správních úřadech, v Českém telekomunikačním

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Protikorupční program ČUZZS Z 003

Protikorupční program ČUZZS Z 003 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Protikorupční program ČUZZS Z 003 Účinnost od: 1. 5. 2014 Tento předpis vydává v rámci své pravomoci: Ing. Milan Kukla předseda úřadu ČUZZS Z 003 Strana 2 (celkem

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi Mgr. Karel Košťál Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma roku v České republice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více