Úvod. 1 Změněno usnesením vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 k Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. 1 Změněno usnesením vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 k Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů"

Transkript

1 1

2 Úvod Dne 2. října 2013 schválila vláda České republiky svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále jen RRIPP ) 1, osnovu vycházející z úkolu Rezortní interní protikorupční programy dokumentu Od korupce k integritě Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 (dále jen Strategie ) 2. Cílem zmíněného úkolu je unifikace stávajících protikorupčních programů ústředních správních úřadů a ostatních úřadů podřízených jednotlivým rezortům, která zajistí standardizovanou podobu boje s korupcí vytvoření systému dokumentů, procesů, rolí a časových rozvrhů, který zajišťuje, spravuje a rozvíjí celkové protikorupční klima ve státní správě 3. RRIPP tak představuje obligatorní obsah rezortního interního protikorupčního programu určuje pět základních částí, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí. Jedná se o: Vytváření a posilování protikorupčního klimatu, Transparentnost, Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol, Postupy při podezření na korupci, Vyhodnocování interního protikorupčního programu. Ve světle citovaných skutečností vystupuje do popředí Bílá kniha o obraně (dále jen BKO ), která již od roku deklaruje potřebu vytvořit protikorupční program založený na principech etického kodexu a otevřenosti vůči veřejnosti, jakož i celoživotního vzdělávání osob na eticky citlivých místech. Předjímala rovněž nutnost podpořit tento systém řízením konkrétních rizik, nastavením kontinuálních kontrol a monitorováním nestandardních transakcí. Počítaje v to výslovnou podporu vedení Ministerstva obrany (dále jen MO ), vyjádřenou úsilí o posílení etického chování, otevřenému vyjadřování názorů zaměstnanců a příslušníků rezortu MO a upozorňování na neetické chování 5, staví tento základní strategický dokument rezortu MO na totožných principech jako RRIPP propagaci protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, etickém kodexu, vzdělávání zaměstnanců, nastavení systému pro oznamování podezření na korupci, ochraně oznamovatelů, otevřenosti a řízení korupčních rizik. Vedení rezortu MO si je vědomo nedozírných následků, které může neřešená hrozba korupce způsobit. V této souvislosti klade při plnění úkolů rezortu MO mimořádný důraz na ochranu majetku státu, dodržování nejvyšších etických standardů, právních a vnitřních předpisů a podporu oznamování podezření na korupční jednání, která jsou činěna v dobré víře. Vedení rezortu MO netoleruje korupční jednání, uvnitř ani navenek organizace, a použije veškeré dostupné právní prostředky vůči osobám, které se tohoto jednání dopustí nebo se o ně pokusí. Stejně tak nebudou tolerována jakákoliv odvetná opatření vůči oznamovatelům korupčního jednání. Vedení rezortu MO projevuje uznání činnosti oznamovatelů v případě, že jejich oznámení přispěje k odhalení pachatele. 1 Změněno usnesením vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 k Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a o aktualizaci této strategie. 2 Usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, ve znění pozdějších změn. 3 Předkládací zpráva k RRIPP. 4 Schválena usnesením vlády ze dne 18. května 2011 č Bod 9.12 BKO. 2

3 Předkládaný návrh nové protikorupční strategie MO Rezortního interního protikorupčního programu MO implementuje opatření ke splnění úkolů stanovených oběma shora uváděnými dokumenty. Vychází z principů aktivního prosazování protikorupčního postoje a rezortního programu z úrovně vedení MO, nulové tolerance korupčního jednání v rezortu MO, komplexního přístupu k řízení korupčních rizik, provázanosti se Strategií a závaznosti RRIPP a koordinace protikorupční politiky s ostatními rezorty a dalšími orgány (orgány činné v trestním řízení, Nejvyšší kontrolní úřad apod.). Poznatkovou základnu, na níž Rezortní interní protikorupční program MO staví, tvoří instituty Aktualizovaného rezortního protikorupčního programu 6 (dále jen ARPP ), které se v uplynulém desetiletí osvědčily, zahraniční zkušenosti z boje s korupcí ve vybraných členských státech NATO, praktické poznatky Inspekce ministra obrany (dále jen IMO ) jako gestora boje s korupcí v rezortu MO a příklady tzv. better practices shromážděné v rámci klíčové aktivity Snižování korupčních rizik realizované v projektu Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO s podporou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ ), registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/ Základní dokument pro boj s korupcí v rezortu MO schválený roku 2004 a vycházející z Rezortního protikorupčního programu MO z roku

4 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Jedná se o zastřešující oblast celého rezortního interního protikorupčního programu, která je dále členěna do pěti částí: Propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky, Etický kodex, Vzdělávání zaměstnanců, Systém pro oznámení podezření na korupci, Ochrana oznamovatelů. 1.1 Popis současného stavu Propagace protikorupčního postoje Těžiště propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky rezortu MO spočívalo v uplynulých letech v ARPP, podle něhož Vedení Ministerstva obrany vnímá boj proti korupci v rezortu jako jeden ze svých nejdůležitějších úkolů, jako nosný pilíř svého působení uvědomuje si, že ze všeho nejdůležitější je odstraňovat působení systémových podmínek pro korupci. Mezi takové systémové podmínky nepochybně patří organizační nepřehlednost rezortu, špatně nastavené odpovědnostní vztahy, špatná interní i externí komunikace a celková netransparentnost některých procesů Ministerstvo obrany je vstřícné k diskusi o své protikorupční politice. Přizvalo k ní již zástupce nevládních organizací a akademické obce a vítá i kontinuální diskusi v Parlamentu. Deklarace protikorupčního postoje a apel na oznamování korupčního jednání je rovněž součástí připomenutí Mezinárodního dne boje proti korupci, k němuž dochází ve výroční den (9. prosince) prostřednictvím rezortních médií. Propagace například formou vystoupení na Velitelském shromáždění, které patří k nejdůležitějším zaměstnáním řídících funkcionářů rezortu MO, v praxi neprobíhá. V uplynulém období realizovalo vedení rezortu MO propagaci protikorupčního postoje také zapojením do hodnocení protikorupčních opatření, které proběhlo v roce 2012 v rámci alianční aktivity Building Integrity Initiative (dále jen BII ). Jeho cílem bylo získat maximum informací pro vládu, ozbrojené složky a společnost a současně předložit nástroje k zamezení vzniku hrozeb a plýtvání, které korupce v oblasti obranného sektoru vyvolává. Dále také ukázat možnosti, jak zavádět transparentnost a reformy do obranného sektoru. Česká republika se umístila na 21. místě z celkového počtu 82 hodnocených zemí. Současně byla rezortu MO navržena následující opatření: - znovu analyzovat korupční rizika; - vytvořit a pravidelně aktualizovat akční plán pro řešení identifikovaných rizik; - využívat detailní informace z indexu (analýza Transparency International dále jen TI ) jako výchozí bod ke zlepšení stavu; - vybudovat komisi/útvar v rámci Ministerstva obrany, jehož hlavní náplní bude protikorupční činnost a kontroly; - oslovit ke spolupráci civilní organizace, odborníky a akademiky; - zaměřit se na ochranu oznamovatelů; - zveřejňovat cestou médií maximum možných údajů o obranných výdajích, projektech, nákupech apod.; 4

5 - definovat korupci jako strategickou záležitost v operacích, tzn. doplnit vojenskou doktrínu o korupční rizika; - pojmenovat rizika korupce v oblasti nákupu a prodeje materiálu; - požadovat vysoký standard protikorupčního chování také od jiných vlád a společností, které materiál rezortu obrany dodávají. uspořádáním mezinárodního diskusního panelu k problematice snižování korupčních rizik v obranných sektorech členských států NATO a partnerských zemí se zaměřením na podmínky České republiky, který proběhl dne 22. října 2013 za účasti zástupců české a britské pobočky TI a partnerů ze Slovenské republiky Etický kodex Etický kodex zaměstnanců rezortu MO 7 je zakotven rozkazem ministra obrany (dále jen RMO ) č. 6/2013 Věstníku MO z 1. února Jedná se o relativně nový vnitřní předpis, dosud proto nedošlo k systematické a cílené propagaci a vysvětlování jeho obsahu, vyhodnocení jeho účinnosti zatím není k dispozici. RMO č. 54/2002 Věstníku MO, Slib a Kodex etiky vojáka z povolání a vojáka v aktivní záloze dobrovolné byl zrušen bez náhrady k 22. červenci 2013 RMO č. 71/2013 Věstníku MO. V RMO č. 6/2013 Věstníku MO absentuje mechanismus hlášení porušení kodexu, postup pro prosazování kodexu, chybí praktické návody ke konkrétním životním situacím. Podstatou a hlavním účelem začlenění oblasti etického kodexu do RRIPP má přitom být vytvoření živého mechanismu vedení úředníků a zaměstnanců státní správy k vědomému a aktivnímu dodržování etických zásad při plnění určených úkolů. I přes uvedené konstatovala externí poradenská služba, že stávající Etický kodex zaměstnanců rezortu MO uspokojivým způsobem identifikuje hodnoty, k nimž by se měli zaměstnanci rezortu hlásit Vzdělávání v oblasti boje s korupcí Vzdělávání zaměstnanců k problematice boje s korupcí si žádá výraznou inovaci. V minulosti byla problematika boje s korupcí přednášena v rámci týdenních kurzů kontrolních pracovníků, které pořádala IMO ve spolupráci s Univerzitou obrany Brno (dále jen UO Brno ) jedenkrát ročně. Souběžně s touto aktivitou byly na vyžádání vedoucích organizačních celků MO (dále jen OC MO ) prováděny v rámci odborných (velitelských) příprav vojáků z povolání a občanských zaměstnanců ad hoc přednášky k ARPP obsah, stejně jako rozsah a zaměření byly na volné úvaze přednášejícího, kterým byl koordinátor implementace ARPP. Vzdělávání není diverzifikováno s ohledem na povahu frekventantů (vstupní seznámení u nových zaměstnanců a příslušníků, cílené a průběžné vzdělávání zaměstnanců a příslušníků, zastávajících místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce, příprava vedoucích pracovníků, školení metodických orgánů). Popsaného stavu si je vedení rezortu MO vědomo a aktuálně se jej snaží řešit i s využitím možnosti získat pro protikorupční aktivity finanční podporu z OP LZZ. V reakci na vyhlášení výzvy č. B6 zpracovala IMO projektovou žádost s názvem Optimalizace systému boje s korupcí v rezortu MO, zkráceně Transparentně proti korupci. Jednou z klíčových 7 Vztahuje se na zaměstnance rezortu, jimiž se rozumějí občanští zaměstnanci MO a vojáci z povolání, kteří v rámci svého pracovního nebo služebního zařazení vykonávají veřejnou správu nebo se na jejím výkonu podílejí. 8 Citováno z konečného výstupu poradenské služby realizované v rámci klíčové aktivity 05 projektu Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO Snižování korupčních rizik. 5

6 aktivit zamýšleného projektu je aktivita 05 Vzdělávací modul Boj s korupcí, jejímž předmětem je vytvoření funkčního a efektivního systému vzdělávání. Ten bude cílený na zaměstnance a příslušníky rezortu MO při vstupu do pracovního/služebního poměru, dále ty, kteří zastávají místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce, na metodické orgány MO i na vedoucí zaměstnance tak, aby bylo zajištěno prohloubení jejich schopnosti včas a účinně identifikovat znaky korupčního jednání či prostředí a přijímat ve vlastní působnosti adekvátní opatření k jejich minimalizaci Systém oznámení podezření na korupci Systém pro oznámení podezření na korupci aktuálně vychází z obecných pravidel pro vyřizování petic a stížností 9. O počtech a způsobu vyřízení podání, u nichž existovalo podezření na korupční jednání, jsou vedoucí OC MO povinni podávat IMO čtvrtletní hlášení za účelem následného vyhodnocení a případné reakce. Rezort MO provozuje od roku 2002 na adrese protikorupční linku (dále jen PKL ), která je ve správě IMO a využívají ji jak zaměstnanci a příslušníci rezortu MO, tak mimorezortní veřejnost. PKL umožňuje efektivně komunikovat i s pisateli, kteří si přejí zůstat v anonymitě, propagována je na intranetu MO a webových stránkách MO. Počty a zaměření vyřizovaných podání, včetně závěrů směrem k důvodnosti, jsou pravidelně vyhodnocovány a výsledky jsou zveřejňovány na vnitřní síti i webových stránkách MO. Postup při přijetí podání na PKL je podrobně rozpracován v Manuálu protikorupční linky prověřována jsou i anonymní oznámení, pokud obsahují skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin (na základě postoupení orgánům Vojenské policie) Ochrana oznamovatelů Obdobně jako v případě Systému pro oznámení podezření na korupci i ochrana oznamovatelů vyplývá z Všeob-P-35, podle jehož čl. 162 Osoba nesmí být přímo nebo nepřímo postihována či znevýhodňována proto, že podala petici nebo stížnost. Citovanou ochranu však nepožívají případy úmyslného jednání s cílem poškodit jiné osoby. Článek 170 Všeob-P-35 pak doplňuje, že za zákroky proti pisateli proto, že podal petici nebo stížnost, jsou příslušné orgány rezortu MO povinny vyvodit důsledky. Etický kodex zaměstnanců rezortu MO úpravu ochrany oznamovatelů neobsahuje. IMO přijímá a zabezpečuje dodržování opatření k zachování anonymity oznamovatelů na PKL, a to i při pozdější komunikaci s nimi, včetně sdělení o vyřízení jejich oznámení Navrhované kroky Propagace protikorupčního postoje Deklarování propagace protikorupčního postoje vedoucími pracovníky rezortu MO se stane nedílnou součástí Rezortního interního protikorupčního programu MO (viz Úvod), její praktické naplnění pak bude realizováno prostřednictvím hlavních zaměstnání řídících funkcionářů rezortu MO (Velitelské shromáždění), využíváním významných dnů ke zdůraznění prosazovaného přístupu a osobním příkladem vedoucích OC MO. 9 RMO Všeob-P-35, Vnitřní kontrola a vyřizování petic a stížností v působnosti MO z roku 2004, ve znění pozdějších doplňků (dále jen Všeob-P-35 ). 6

7 1.2.2 Etický kodex Hodnoty vymezené Etickým kodexem zaměstnanců rezortu MO je vhodné dále strukturovat rozvést zásady, které se k nim vztahují, a doplnit konkrétní pravidla, návody a rozbor životních situací, jakož i postup pro prosazování kodexu. Jako vysoce žádoucí se s ohledem na požadavky RRIPP jeví zakomponovat do kodexu úvodní slovo ministra obrany. Dále je záhodno vymezit mechanismus hlášení porušení kodexu, přičemž by mělo být pamatováno na situace, kde může být předmětem oznámení nadřízený oznamovatele. V kodexu by se dále měla objevit úprava ochrany oznamovatele (zákaz odvetných opatření), a to i pro případy, ve kterých podezření nebude prokázáno. V neposlední řadě je třeba nastavit v kodexu způsob vyhodnocování jeho účinnosti. Gestorovi oblasti je rovněž navrhováno zvážit zpracování jednotného etického kodexu pro všechny vojáky z povolání Vzdělávání v oblasti boje s korupcí V oblasti vzdělávání zaměstnanců k problematice boje s korupcí je třeba zavést systematické vzdělávání na profesionální úrovni, v optimálním případě garantované a do budoucna využívané a rozvíjené vysokoškolskou institucí. Za tím účelem bude zpracován návrh cílený na zaměstnance a příslušníky rezortu MO při nástupu do pracovního (služebního) poměru (předání obligatorního minima); zaměstnance a příslušníky rezortu MO zastávající místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce (periodické vzdělávání); vedoucí pracovníky (prohloubení jejich schopnosti včas identifikovat znaky korupčního jednání či prostředí a přijímat ve vlastní působnosti adekvátní opatření k jejich minimalizaci). Nositel úkolu (IMO) současně s konceptem shora uvedeného obsahu předloží návrh na využití externích spolupracovníků (odborníků z nevládních neziskových organizací, které jsou dlouhodobě činné na poli boje s korupcí 10 ) k zabezpečení specializovaných školení cílených na jednotlivé skupiny systemizovaných míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce (samostatná monotematická zaměstnání pro osoby vykonávající činnosti vystavené korupčnímu riziku v akvizičním procesu, v personální práci apod.). Protikorupční vzdělávání se stane také nedílnou součástí přípravy příslušníků AČR před vysláním do zahraniční operace či pozorovatelské mise (zastávající systemizovaná místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce). Zachována zůstane povinnost identifikovat místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce, vést a aktualizovat jejich seznam (vzor uveden v Příloze č. 6) Systém oznámení podezření na korupci Nadále bude provozována PKL ve správě IMO, její systematická propagace bude realizována prostřednictvím rezortních médiích (A-report). 10 V souladu s dlouhodobým požadavkem vládních strategií boje s korupcí, které podporu nestátních neziskových protikorupčních organizací označují za jeden z úkolů pro všechny ústřední správní úřady (shodně též bod B-1) 4. bývalého ARPP). 7

8 1.2.5 Ochrana oznamovatelů Ochrana oznamovatelů, i pro případ, že se podezření neprokáže, bude ošetřena v rezortním etickém kodexu, počítaje v to i úpravu zákazu odvetných opatření. K navýšení ochrany oznamovatelů bude technicky vyřešeno přijímání podnětů na PKL tak, aby byla zamezena identifikace oznamovatele prostřednictvím IP adresy. Toto opatření je navrhováno na základě předchozích zkušeností z kontrolní činnosti a vyřizování stížností. Pro řešení namítaných případů porušení zákazu odvetných opatření (zákroky vůči pisateli apod.) a zneužití poskytnuté ochrany se nejeví nutným vytvářet zvláštní útvar. Agendu je navrhováno svěřit do kompetence Hlavního inspektora ochrany lidských práv v rezortu MO a řešení jím potvrzených případů Protikorupční komisi MO Úkoly Číslo a popis úkolu Gestor Součinnost Termín splnění 1.1 Zařadit problematiku boje s korupcí v rezortu MO na program každoročního Velitelského shromáždění. V jeho rámci zabezpečit cílenou propagaci protikorupčního postoje vedoucích zaměstnanců rezortu MO. NGŠ AČR IMO v termínech dle PČReMO K propagaci protikorupčního postoje prostřednictvím rezortních médií využívat významné dny (9. prosince, 30. června apod.). Ř Kabmo (OKP) IMO Průběžně 1.3 Zpracovat etický kodex (etické kodexy) v intencích shora uvedených požadavků. 1.4 K objasnění obsahu etického kodexu (kodexů) provést zaměstnání, obsah následně zveřejnit na intranetu MO k využití pro všechny zaměstnance a příslušníky. 1.5 Aktualizovat seznamy míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 6. Výslednou dokumentaci předat cestou webové aplikace NMO-P (SP MO) NMO-P (SP MO) vedoucí OC MO IMO 30. června 2014 IMO 30. září 2014 IMO 28. února 2014 dále dle potřeby 1.6 Zpracovat návrh systematického protikorupčního vzdělávání v rezortu MO, diverzifikovaný podle jednotlivých cílových skupin, a jeho účinnost podrobit pilotnímu ověření. IMO NMO-P (UO Brno) 30. září Statut a jednací řád uvedeny v Příloze č. 5. 8

9 1.7 Začlenit protikorupční tématiku do přípravy shora uvedených příslušníků AČR před vysláním do zahraniční operace a pozorovatelské mise. NGŠ AČR IMO 30. června Zajistit propagaci PKL v rezortních médiích. Ř Kabmo (OKP) IMO průběžně, min. 2x/rok 1.9 Pokračovat ve spolupráci s TI (česká a britská pobočka organizace), zejména zapojením do BII a podporou stávajících aktivit. IMO 1. NMO průběžně 1.10 Technicky vyřešit přijímání podnětů na PKL tak, aby byla zamezena identifikace oznamovatele prostřednictvím IP adresy. Ř Kabmo (OKP) AKIS 30. června

10 2. Transparentnost Konkrétním cílem v této oblasti je odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení. RRIPP požadavek na transparentnost dále rozvíjí směrem k aktivnímu zpřístupňování informací o veřejných prostředcích a o struktuře a kompetencích při rozhodování organizace. Detailněji je pak rozpracováno zveřejňování informací o veřejných prostředcích, které má zahrnovat informace o rozpočtu; vztahující se k výběru dodavatelů, k veřejným zakázkám (včetně malého rozsahu) a uzavřeným smlouvám a jejich dodatkům; poskytovaných grantech a dotacích; nakládání s majetkem státu Popis současného stavu V rámci struktury rezortu, která je zveřejněna na webových stránkách MO, jsou u každé součásti uvedeny informace ke svěřené působnosti a vykonávaným činnostem, včetně údaje, kdo za řízení dané součásti odpovídá. Rezort MO je dle Strategie gestorem úkolů 1.7 Vlastnická politika státu, Zveřejňování poradců a poradních orgánů a Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu, jako spolugestor pak figuruje u úkolů 1.5 Ochrana oznamovatelů, Otevřená data a Rezortní interní protikorupční programy. U všech úkolů, které jsou v gesci MO, jsou požadované informace zveřejňovány a průběžně, v termínech dle Strategie, aktualizovány na webových stránkách MO. Jednotlivá fakta na stránkách nejsou umístěna centrálně, což v praxi představuje pro potenciálního uživatele vynaložení zvýšeného úsilí při vyhledávání bez garance dosažení kompletních informací. Otevřený přístup demonstrovala Česká republika MO podstoupením hodnotícího procesu britské TI, který je podrobněji zmiňován v části Požadavek transparentnosti promítlo MO v roce 2013 i do své dotační politiky, když poprvé vypsalo dotační program Podpora boje proti korupci v obranném sektoru. Cílem programu je zajistit veřejnou informovanost o korupci, sdílení protikorupčních odborných znalostí a spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Program je realizován prostřednictvím projektů nestátních neziskových organizací, které slouží k seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a k posilování odmítavého postoje vůči korupčním praktikám, zvýšení informovanosti občanů o možnostech působení proti korupci a k posilování protikorupčního klimatu na místní úrovni Navrhované kroky Požadavek na otevřenost a transparentnost úřadu bude naplněn úpravou existujících webových stránek MO, kdy veškerá související data o protikorupčních aktivitách budou 10

11 umístěna soustředěně a přehledně v uživatelsky přátelském prostředí, což bude zahrnovat i přímý přístup z hlavní stránky. Dojde tak k vytvoření protikorupčního subportálu, jehož obsahem budou zejména informace o pojetí boje s korupcí v rezortu MO (historie, současnost, výhled do budoucnosti, vyhodnocení); Rezortní interní protikorupční program MO, jeho aktualizace; povinně zveřejňované informace (úkoly a opatření vyplývající ze Strategie); údaje a kontakty na PKL (adresa, účel, správa, vyhodnocení); stěžejní vnitřní předpisy (Etický kodex, RMO k provedení střetu zájmů apod.); fakta o rezortní dotační politice; podrobnosti ke spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi; zahraniční protikorupční aktivity; odkazy na interní protikorupční programy subjektů zřízených nebo založených MO 12, v souladu s usnesením vlády z 2. října 2013 č. 752, k RRIPP, ve znění pozdější změny. Zrcadlo protikorupčního subportálu bude zpřístupněno na vnitřní síti také zaměstnancům a příslušníkům rezortu MO. Plnění úkolů a opatření Strategie bude kontinuálně pokračovat v souladu s usměrňujícími pokyny z Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí, případně od Odboru pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády. K zefektivnění postupu rezortních gestorů jednotlivých úkolů Strategie bude pod vedením IMO zřízena pracovní skupina složená z osob, které určili rezortní gestoři jednotlivých úkolů Strategie 13. Rezort MO bude nadále pokračovat v zapojení do BII a zváží i další možnosti podpory této iniciativy. Dotační program Podpora boje proti korupci v obranném sektoru bude rezortem MO vypsán se shodným cílem i pro rok Úkoly Číslo a popis úkolu Gestor Součinnost Termín splnění 2.1 Vybudovat na stránkách protikorupční subportál soustřeďující kompletní informace k boji s korupcí v rezortu MO. IMO Ř Kabmo (OKP) GS MO 31. srpna Příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Armádní Servisní, Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústav leteckého zdravotnictví Praha, Vojenská nemocnice Brno, Vojenská nemocnice Olomouc, Handball club DUKLA Praha, Volejbalový klub DUKLA Liberec, Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI), státní podniky VOP CZ, Letecké opravny Malešice Praha, Vojenské lesy a statky České republiky, Vojenský výzkumný ústav, Vojenský technický ústav. 13 Zaměstnanci, které určil k plnění úkolu 1.7 a Strategie generální sekretář MO, k plnění úkolu Strategie ředitel Kabinetu ministra obrany, k zabezpečení plnění Strategie ze strany řízených příspěvkových organizací a státních podniků generální sekretář MO; k zabezpečení plnění Strategie ze strany řízených příspěvkových organizací ředitel Kabinetu ministra obrany. 11

12 2.2 Revidovat dosavadní formu podpory BII a navrhnout případné další možnosti. IMO 1. NMO NMO-E 31. července Vypsat dotační program Podpora boje proti korupci v obranném sektoru i pro rok NMO-P (OVV) IMO 30. září

13 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Konkrétním cílem v této oblasti je nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů. Hodnocení korupčních rizik zahrnuje identifikaci a hodnocení korupčních rizik ve všech činnostech rezortu, vytvoření mapy (katalogu) korupčních rizik, stanovení strategie řízení korupčních rizik a přijetí opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu korupčních rizik Popis současného stavu BKO kalkuluje se systémem řízení rizik jako s celkem, od něhož se odvíjí kontrolní činnost. Předpokládá existenci mapy rizik, zpracované na úrovni strategického vedení MO, zahrnující provozní, finanční, právní a společenská rizika na straně jedné a návrhy opatření k jejich zmírnění či odstranění na straně druhé 15. ARPP v části B-1) Organizační opatření, která vyplývají z úkolů uložených v usnesení vlády č. 1199, stanovil všem vedoucím OC MO povinnost indikovat nově vznikající zdroje a formy korupčního jednání, analyzovat je, průběžně aktualizovat konkrétní protikorupční organizační a technická opatření, zejména vytipované činnosti spojené s rizikem korupce a k nim stanovená konkrétní opatření. V části B-2) Další organizační opatření pak byla pro shodné adresáty zavedena povinnost vést seznam míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce (tzv. míst důležitého významu), přehledů činností s reálným nebezpečím vzniku korupce a opatření k jejímu zamezení, včetně povinnosti aktualizovat a upřesňovat seznamy vždy na základě realizovaných organizačních, mobilizačních a dislokačních změn, v periodicitě minimálně jednou ročně. V roce 2011 došel vnitřní protikorupční audit Odboru interního auditu MO (dále jen OIA MO ) k závěru, že ARPP stanovením úkolu indikovat vznikající zdroje a formy korupčního jednání, analyzovat je a k vytipovaným činnostem spojeným s rizikem korupce stanovit konkrétní technicko organizační opatření (čl. 9, část B-1 ARPP), uplatňuje základní principy řízení rizik v oblasti boje s korupcí 16. Zcela specifickou oblastí, které je jako vysoce rizikové přikládána v členských státech NATO s progresivním přístupem k problematice boje s korupcí zvýšená pozornost, je činnost vojenských jednotek v zahraničních operacích 17. K identifikaci korupčních rizik, spojených s působením Armády České republiky (dále jen AČR ) při nasazení v zahraničí a přijetí opatření k jejich minimalizaci dosud, přes úkoly stanovené ARPP, nedošlo. Tento fakt negativně ovlivnil i celkové umístění České republiky v rámci shora odkazovaného mezinárodního hodnotícího procesu, když oblast zahraničních operací byla ve výsledku posouzena nejméně příznivě. Jiný pohled na korupční rizika rezortu MO skýtá Government Defence Anti- Corruption Index (dále jen Index ) zpracovaný podle metodologie britské pobočky 14 K podrobnostem viz důvodovou zprávu k RRIPP, část Bod 9.3 BKO. 16 Zpráva o auditních zjištěních z interního auditu Protikorupční audit, čj /2009/DP Propracované protikorupční postupy a opatření existují např. v Německu, Velké Británii či Švédsku. 13

14 organizace TI a aplikovaný při hodnocení, o němž bylo již pojednáno v části věnované Vytváření a posilování protikorupčního klimatu. Co se monitoringu kontrol týče, pověření vedoucí zaměstnanci realizují v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu operací, mezi nimiž mohou být operace vystavené zvýšenému riziku korupce. IMO provádí kontroly zaměřené na riziko korupčního jednání, OIA MO zařazuje do svého plánu interní audity zaměřené na protikorupční problematiku. V podmínkách rezortu MO je tak dlouhodobě nastaven způsob identifikace korupčních rizik ve všech činnostech rezortu, stejně jako přijímání opatření ke snížení pravděpodobnosti či dopadu těchto rizik. Odpovědnost za zpracování a správu katalogu korupčních rizik není v gesci žádného OC MO, totéž platí i pro řízení korupčních rizik, pro něž nejsou nastavena konkrétní pravidla. Potenciální správce, kterým je z titulu odpovědnosti za rezortní protikorupční program, nedisponuje potřebným programovým vybavením pro tvorbu a správu rezortního katalogu korupčních rizik Navrhované kroky Z vyhodnocení shora uvedeného při současném zohlednění stadia, ve kterém se nachází proces zavedení systému řízení rizik v rezortu MO, vychází jako optimální způsob splnění předmětného vládního úkolu modernizace modelu zavedeného ARPP, která bude reflektovat aktuální situaci a precizuje způsob hodnocení detekovaných korupčních rizik vedoucími OC MO tak, aby byla zjevná významnost, pravděpodobnost výskytu a míra dopadu korupčních rizik; zavede postup přispívající k objektivizování hodnocení provedených vedoucími OC MO; stanoví odpovědnost za vytvoření a správu katalogu korupčních rizik; zefektivní monitoring kontrol a odpovědnost za tuto činnost. Za popsaným účelem zůstane zachována povinnost vedoucích OC MO vést přehledy činností s reálným nebezpečím vzniku korupce a opatření k jejímu zamezení (nově seznamy korupčních rizik a opatření k jejich minimalizaci, vzor uveden v Příloze č. 7). Identifikace existujících zdrojů a forem korupčního jednání, jejich analýza, průběžná aktualizace konkrétních protikorupčních opatření (vytipovaných činností spojených s rizikem vzniku korupce a k nim stanovených konkrétních opatření), bude provedena i pro oblast působení AČR v zahraničních operacích a pozorovatelských misích (gestor ZNGŠ Ř SOC MO). K objektivizaci hodnocení, provedeného vedoucími OC MO, budou tito povinni zohledňovat auditní zjištění OIA MO, Index a kontrolní zjištění IMO. Zpracováním a správou katalogu korupčních rizik MO bude pověřena IMO, která současně vyhotoví metodiku řízení korupčních rizik v rezortu MO. Výsledný katalog a jeho následné aktualizace budou k dispozici vedoucím OC MO ve webové aplikaci Vytvoření materiálně technických předpokladů (zabezpečení potřebného programového vybavení) pro naplňování působnosti v oblasti tvorby a správy katalogu 14

ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014,

ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014, Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-15 080/2014-606 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014, kterým se vydává Interní protikorupční program Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Předmět úpravy (1) Závazný pokyn

Více

Protikorupční strategie Plzeňský kraj

Protikorupční strategie Plzeňský kraj Protikorupční strategie Plzeňský kraj 2 Obsah 1 Úvod 3 1.1. Co je korupce a jak je vnímána 4 1.2. Boj proti korupci na úrovni vlády České republiky 9 2 Popis stávající situace 13 2.1. Oblast Strategie

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M Finanční správy České republiky

Více

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Interní protikorupční program České obchodní inspekce Strana 1 (celkem 10) ČI. 1 Úvod Interní protikorupční program České obchodní inspekce (dále jen

Více

Aktualizace k 30. červnu 2015 -------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace k 30. červnu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------- Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 Čj.: MF-29882/2015/56-8 PID: MFCR5XKGHS R E Z O R T N Í I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M (Zpracován na základě usnesení vlády ČR č.

Více

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze Čl. 1 Úvod Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví

Více

Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky Úvod Usnesením vlády ČR č. 752/2013 ve znění unesení vlády ČR č. 851/2013 bylo všem členům vlády uloženo vypracovat nebo aktualizovat

Více

Příkaz ředitele FN Ostrava

Příkaz ředitele FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Příkaz ředitele FN Ostrava Název: Protikorupční příkaz FNO Evid. značka: Identifikace: PR-14-03 Nahrazuje: (zrušuje se VŘA) --- Revize

Více

STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 4 Obsah a cíle předkládaného materiálu... 4 Co je korupce... 5 Korupce a její postih v českém trestním právu...

Více

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014 Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Program Datum účinnosti: 1. 10. 2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Schválil: Ing. Pavel Bernáth Dne: 26. 09. 2014 ředitel Č.1 Úvod Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracovalo na základě úkolu z usnesení

Více

Interní protikorupční program Drážní inspekce

Interní protikorupční program Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 10. 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Obsah Čl. 1. Úvod Čl. 2. Definice korupce Čl. 3. Cíle interního protikorupčního programu Čl. 4. Vytváření a posilování protikorupčního

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest je zpracován na základě usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, kterým byl schválen dokument Od

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 A 2014 ZA OBDOBÍ 1.

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 A 2014 ZA OBDOBÍ 1. III. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 A 2014 ZA OBDOBÍ 1. ČTVRTLETÍ 2013 stav ke dni 9. května 2013 Úřad vlády České republiky

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 2014 I. Úvod Interní

Více

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik Závěrečná zpráva Květen 2011 Strana 1 OBSAH 1 Úvod...... 2 2 Seznam korupčních rizik... 5 3 Hodnocení významnosti korupčních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 44/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 1 Obsah I.Úvod 3 II. Interní protikorupční program Státního fondu dopravní infrastruktury

Více

Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě

Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě Skripta ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Transparency International - Česká republika kolektiv autorů (únor 2005) projekt finančně podpořen Korupce

Více