Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program"

Transkript

1 Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. ředitel Strana 1/6

2 1 Účel Vedení nemocnice považuje boj s korupcí za jednu ze svých priorit. Interní protikorupční program je nástroj k vytváření a posilování protikorupčního klimatu a k řízení korupčních rizik ve FN HK, a to s cílem odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci FN HK, vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. Program vychází z minimálního rámce resortního protikorupčního programu Ministerstva zdravotnictví, který byl vydán příkazem ministra č. 25/2014. Program se při vytváření a posilování protikorupčního klimatu a při řízení korupčních rizik opírá zejména o základní oblasti boje s korupcí, a to transparentnost, mechanismy pro oznamování podezření na korupci a pravidelné vyhodnocování programu. Výsledkem zavedeného programu je vnášet do systému, prostřednictvím průběžně přijímanými opatřeními, takové prvky, které svým charakterem (jako např. vícestupňové schvalování, kolektivní posuzování a rozhodování, zveřejňování výsledků rozhodovacích procesů apod.) brání vzniku korupčního prostřední nebo možnosti nepřímého zvýhodnění. 2 Interní protikorupční program 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Jedním z hlavních pilířů program je soustavné vytváření protikorupčního prostředí, v němž je zdůrazňována ochrana majetku FN HK. Hlavními nástroji a opatřeními pro budování protikorupčního prostředí jsou: Postup při výběru uchazečů o zaměstnání na všechny pozice ve FN HK v souladu s vnitřními předpisy. Aktivní kladení důrazu na morální vlastnosti (např. principy čestnosti, neúplatnosti) při výběru uchazečů o zaměstnání na pozice, kde hrozí vyšší riziko korupčního chování (dtto při změně pracovní náplně). Zodpovídá: odbor personální a mzdové politiky Prosazování programu a protikorupčního prostředí vedoucími zaměstnanci v rámci jimi řízeného úseku, zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů, zdůrazňováním významu ochrany majetku FN HK, dodržováním etických zásad při výkonu práce, propagací jednání odmítajícího korupci a důrazem na prošetřování podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného korupčního jednání. Prosazování a dodržování etického kodexu na pracovišti, zejména pak etického jednání, ať již vně FN HK nebo mezi zaměstnanci navzájem a dodržování profesionálního postupu. Poskytování základních informací o protikorupčním programu a etickém kodexu v rámci vstupního školení. Zodpovídá: odbor personální a mzdové politiky Strana 2/6

3 Vzdělávat zaměstnance v problematice potírání korupce. Zodpovídá: odbor personální a mzdové politiky Provozování kontaktní schránky elektronické pošty pro příjem případných oznámení upozorňující na případ korupčního jednání ve FN HK nebo na jeho podezření. Zveřejnění kontaktní schránky na internetových stránkách FN HK. Zodpovídá: ředitel Evidence mimořádných událostí, jejichž předmětem bylo korupční jednání nebo podezření na korupční jednání a průběžné vyhodnocování těchto událostí za účelem přijetí nápravných anebo preventivních opatření. Zodpovídá: referát finanční kontroly a interního auditu Ochrana oznamovatelů podání nesmí být oznamovateli na újmu, tzn. nesmí být činěny proti němu žádné přímé ani nepřímé zákroky proto, že oznámení podal. Zodpovídá: ředitel 2.2 Transparentnost FN HK prosazuje rovný a otevřený přístup k informacím, a to za čelem umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření veřejností. Informace o nakládání s veřejnými prostředky jsou zveřejňovány a zpřístupňovány v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy FN HK. Na webových stránkách FN HK jsou zveřejňovány: a) informace vztahující se k nakládání s nepotřebným majetkem b) informace vztahující se k zadávacím řízením (včetně smluv) c) interní protikorupční program d) etický kodex e) informace o poradcích a poradních orgánech f) výroční zprávy g) dárci a sponzoři 2.3 Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Cílem řízení korupčních rizik a monitoringu kontrol je nastavení účinných kontrolních mechanismů a zajištění efektivního odhalování korupčního jednání. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech. Zjišťování a upřesňování rizik (včetně korupčních rizik) je součástí řídící práce všech vedoucích zaměstnanců, a to v rámci vyhodnocování jednotlivých činností v rámci jimi řízeného útvaru/úseku. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni průběžně provádět monitoring (kontrolu) jimi řízených procesů a ověřovat, zda přijatá opatření jsou dodržována a ve vztahu k identifikovaným rizikům jsou dostatečně účinná. Nedodržování těchto pravidel je považováno za porušení pracovní kázně. Strana 3/6

4 V působnosti FN HK jsou nejvíce vystaveny nebezpečí potenciálu korupčního faktoru tyto oblasti: 1. Rozhodovací procesy 2. Zadávání veřejných zakázek 3. Obchodní činnost nákupy, opravy, poskytování služeb 4. Nakládání s majetkem státu 5. Pracovněprávní a personální záležitosti 6. Kontrolní činnost 7. Poskytování informací V rámci procesu analýzy a hodnocení rizik jsou vedoucí zaměstnanci odpovědni za příjímání odpovídajících opatření směřujících ke snížení pravděpodobnosti vzniku rizika, popř. jeho dopadu. Výsledkem je tak revize postupů, metodických pokynů a interních předpisů, které jsou zaměstnanci povinni dodržovat. Opatření: Provádět analýzu a hodnocení rizik možného korupčního jednání v rámci řízených útvarů/úseků, včetně příjímání odpovídajících opatření sloužících k jejich minimalizaci popř. eliminaci. Termín: průběžně, nejméně však jednou ročně k Vyhodnocovat účinnost přijatých opatření. Provádění pravidelného monitoringu procesů/oblastí, kde je riziko korupce hodnoceno jako významné, včetně kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik. Termín: průběžně, trvale Přijímat na základě zjištěných korupčních jednání opatření, která zamezí opakování korupčního jednání a zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu. Termín: průběžně, trvale 2.4 Postup při podezření na korupci Každý zaměstnanec je povinen ohlásit případné podezření na korupční jednání na referát finanční kontroly a interního auditu nebo na protikorupční linku FN HK. Při podezření na korupční jednání je základní povinností zaměstnance zachovat mlčenlivost vůči nepovolaným osobám. Podezření na korupční jednání je možné hlásit ústní, telefonickou nebo písemnou formou. Podatel podnětu je povinen zajistit veškeré možné podklady související s korupčním jednáním a ohlásit podezření na korupční jednání bezprostředně po jeho zjištění. Případné podezření na korupční jednání je možné provést i v anonymní formě. Anonymní podání se prošetřují pouze Strana 4/6

5 tehdy, jestliže obsahují konkrétní údaje/podklady nebo na základě rozhodnutí referátu finanční kontroly a interního auditu nebo ředitele. Osobám, které možné nežádoucí jednání oznámí, je zaručena diskrétnost a ochrana. Při podezření na korupční jednání referát finanční kontroly a interního auditu neprodleně provede vyhodnocení informace o podezření na korupční jednání v kontextu s dalšími podkladovými materiály a informacemi. V případě, že se v průběhu šetření potvrdí prvotní informace o podezření na korupční jednání, informuje o této skutečnosti bezprostředně ředitele FN HK. Ten posoudí závažnosti situace a rozhodne o dalším postupu. O výsledku šetření je podatel podnětu informován prostřednictvím krátké písemné informace. 2.5 Následná opatření V případě prokázání korupčního chování připraví odpovědný vedoucí zaměstnanec opatření, která omezí možnosti opakování zjištěného korupčního jednání. Nápravná opatření jsou navrhovaná zejména v následujících rovinách: - úprava vnitřních předpisů, procesů, rozhodovacích pravomocí, kontrolních mechanismů, - disciplinární opatření odvíjející se od závažnosti a společenské nebezpečnosti takového jednání, - řešení vzniklých škod, - posílení složky prevence. 2.6 Vyhodnocování interního protikorupčního programu Cílem vyhodnocení účinnosti protikorupčního programu FN HK je zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit. Opatření: Vyhodnocení interního protikorupčního programu z hlediska jeho účinnosti, zejména plnění všech jeho částí, účinnosti tohoto plnění a účinnosti implementovaných opatření. Termín: vždy do Zodpovídá: všichni členové kolegia ředitele Aktualizace interního protikorupčního programu v návaznosti na výsledek vyhodnocení účinnosti programu anebo v návaznosti na vydaná usnesení vlády ČR nebo příkazy ministra a zveřejnit aktuální verzi interního protikorupčního programu na internetových stránkách FN HK. Termín: do 30 dnů od účinnosti příslušeného vládního usnesení nebo příkazu ministra nebo od vyhodnocení účinnosti interního protikorupčního programu Zodpovídá: sekretariát ředitele Strana 5/6

6 3 Pojmy a zkratky Použité zkratky: FN HK Korupce Fakultní nemocnice Hradec Králové zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání zaměstnanců, prostřednictvím kterého dochází k nedovolenému a nezákonnému obohacení, a to prostřednictvím zneužití pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit jednání nebo rozhodnutí této osoby. Korupcí je také žádost o úplatek anebo přijetí úplatku (a to jak v podobě majetkové či nemajetkové povahy.) Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Strana 6/6

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Závaznost: všichni zaměstnanci RÚ Účinnost: 1. 8. 2014 Rozdělovník: sekretariát ředitele

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE strana INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM JANA J DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ Maltézské náměstí 8 Praha - Malá Stranaa V Praze dne 0..0 MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelkaa školy strana I. ÚVOD

Více

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 3 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

RIZIKOVÉ OBLASTI VYŘIZOVÁNÍ INTERNÍCH STÍŽNOSTÍ, PETIC A EXTERNÍCH STÍŽNOSTÍ města Černošice

RIZIKOVÉ OBLASTI VYŘIZOVÁNÍ INTERNÍCH STÍŽNOSTÍ, PETIC A EXTERNÍCH STÍŽNOSTÍ města Černošice RIZIKOVÉ OBLASTI VYŘIZOVÁNÍ INTERNÍCH STÍŽNOSTÍ, PETIC A EXTERNÍCH STÍŽNOSTÍ města Černošice Zpracoval: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek Mgr. Vít Sochovský Oživení, o. s., květen 2013 Přehled podkladů auditované

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0

PŘÍKAZ REKTORA Č. 111 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE. Verze 2.0 BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 Verze 2.0 Účinnost od 1. 3. 2008 Klasifikace Veřejné Počet stran 13 Počet příloh 1 Garant Šup Libor, Bc., bezpečnostní technik ICT Šup

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Karlovy Vary

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Karlovy Vary MAPA KORUPČNÍCH RIZIK V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK města Karlovy Vary Zpracoval: Mgr. Martin Kameník Mgr. et. Ing. Petr Prchal, advokát Oživení, o. s., listopad 2011 aktualizováno 29. března 2012

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu

Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Opatření omezující možnosti střetu zájmu a narušování transparentnosti trhu Na základě ustanovení 12 písm. b) zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více